Sunteți pe pagina 1din 201

I

I
I
I
I
I
/lff

s.c. VIA VITA S.R.L. TlMISOARA
DRUMURI SI PODURI
A1eea Sportivilor, nr. 19, ap. 41
Tel.lFax 0256-464512
0723-25416
11
PROIECT TEHNIC - CAIETE DE SARCINI -
DETALII DE EXECUTIE
VOLUMULI
MEMORIU TEHNIC
CAIETE DE SARCINI
LISTE DE
BENEFICIAR:
D.R.D.P.
Martie 2008

I
I
I
I
(
.......
. '"
S.C. VIA VITA S.R.L.
Drumuri Poduri
str. Aleea Sportivilor nr. 19 ap. 41 et.VII
Tel/fax: 0256-464512
0723-254168
Contract nr.: 11113168 din 10.10.2007
Beneficiar: D.R.D.P.
Proiectant: S.C. VIA VITA S.R.L.
Denumire lucrare:
"Consolidare pod pe DN 68 km 48+905
La Zeicani"
l ..... ,::,..----..; .... ;0/' '\
;:: FOAIE DE SEMNATURI
' (.'"'\ ... ,-. U) / v,
'. S ye;'
.. ,..) /'

'-.'. J0 2.
"'---
Director: Prof. dr. ing. Cornel JIV A
Director adjunct: Prof. dr. ing. Florin BELC
de proiect: Prof. dr. ing. Cornel JIV A
Colectiv elaborare: Prof. dr. ing. Cornel JIV A
Ing. Maria ENE
tf'r:: Dana Gabriela NITA.
C'/
At;q, Maria CHIRILA.
o -c S. ,-., ,
'" b "" ,
C lo.:', ..,...; .
t..' < ." .... :
(;'';> ).'--4'
r

jl
1JL
(; 1: 1

, 1
/ ) "'-'


=-;
:I
(
/f
V
'
, "

"
I
(
I
I
l
l
IrA
1. Foaie de semnlituri
2. Borderou
Contract nr.: 11113168 din 10.10.2007
Beneficiar: D.R.D.P. T i m i ~ o a r a
Proiectant:
S.C. VIA VITA S.R.L. T i m i ~ o a r a
Denumire lucrare:
"Consolidare pod pe DN 68 km 48+905
La Zeicani"
BORDEROU
3. Memoriu justificativ
4. Programul de control al calitiifii lucriirilor pe faze determinante
5. Programul de urmiirire in timp a constructiei
6. Centralizatorul obiectelor
7. Centralizatorul categoriilor de lucriiri
8. Liste de cantitiifi de lucriiri, consumuri de materiale, consumuri cu
forta de munca, ore de functionare utilaje, transporturi pentru:
- suprastructura podului;
- infrastructura podului ~ i amenajarea albiei;
- racordarea podului cu drumul national
9. Caiete de sarcini - pentru lucriiri de poduri
10. Caiete de sarcini - pentru lucriiri rampe
11. Avizul CNADNR Bucuresti nr.93/2576 din 23.01.2007.
2
I
I
I
I
I
:z 1>'
;:c (' 0
-=5:
s.c. VIA VITA S.R.L.
Drumuri Pod uri
str. Aleea Sportivilor nr. 19 ap. 41 et.VII
Tel/fax: 0256-464512
0723-254168
Contract nr.: 111/3168 din 10.10.2007
Beneficiar: D.R.D.P.
Proiectant: S.c. VIA VITA S.R.L.
Denumire lucrare:
"Consolidare pod pe DN 68 km 48+905
fa Ze;can;"
o ".b
i:2 ;.;MEMoRIU JUSTIFICATIV
EGENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investi/ie:
CONSOLI DARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
1.2. Elaboratorulproiectului: S.C. VIA VITA S.R.L.
1.3. Faza de proiectare: P.TH, + C.S. + D.D.E.
1.4. Ordonatorul principal de credite: COMPANIA NATIONALA DE
AUTOS'ffiAzI DRUMURI NATIONALE DIN RoMANIA
1.5. Persoana juridica achizitoare: DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURl
SI PODURI TIMISOARA
1.6. Proiectant general: S.C. VIA VITA S.R.L.
1.7. Amplasamentul: Pe drumul national DN 68 - Hateg, peste valea
Zeicani, la km 48+905, In apropiere de localitatea Zeicani, judetul Hunedoara.
1.8. Tema de proiectare cufundamentarea necesitalii oportunitalii investiliei:
Podul este amplasat In apropierea localitatii Zeicani, din judetul Hunedoara, pe
DN 68 - Hateg, km 48+905, peste valea Zeicani, realizand
continuitatea drumului national care asigura legatura intre localitatile
Hateg.
In timp podul existent reprezinta calea de legatura pe drumul
national 68 Intre localitatile Hateg.
Dezafectarea podului pentru 0 perioada oarecare de timp, In vederea
efectuarii unor reparatii sau datorita avarierii sale, se poate face nurnai In ipoteza
variantei de circulatie prevazuta cu un pod provizoriu, deoarece Intreruperea
circulatiei pe drumul national 68 - Hateg ar irnplica un disconfort
3
I
I
I
I
I
I
I
Insemnat pentru participantii la trafic ar aduce prejudicii 'insemnate atat
sectorului productiv de stat, cat celui privat, cu activitate In zona respectiva.
Din aceste motive, pentru a exclude riscul deteriorarii In vii tor a podului se
impune reabilitarea lui reamenajarea albiei vaii Zeicani In zona podului cat
protectia infrastructurii podului.
Prin executia lucrarilor de reabilitare necesare la podul existent In
exploatare se asigura sporirea capacitatii portante corespunzatoare clasei de
Incarcare E, convoaiele de calcul A30 V 80, asigurarea unui gabarit necesar
conform normelor In vigoare, duratei de exploatare a podului,
Imbunatatirea conditiilor de trafic a sigurantei funqionalitatii In exploatare a
podului.
Prezentul proiect In faza P.TH. + C.S. + D.D.E. s-a Intocmit In baza
contractului de proiectare nr. 111/3168 din 10.10.2007Incheiat Intre D.R.D.P.
In calitate de beneficiar S.C. VIA VITA S.R.L. In
calitate de proiectant general, intitulat "Consoli dare pod pe DN 68 km 48+905
la Zeicani".
Elaborarea prezentei documentatii are la baza
contract nr.11111466 din 10.12.2003 STUDIUL D9; \'C TE,
contract nr.111/1466 din 10.12.2003 elaborate
SRLT
. . i 0
. . . r ' ,. ' -,
- '
1.2. DESCRlEREA GENERALA A LUCRARlLOR I \ ,';1 ' .,.,: 3)) Il ';}
L, L. ,-14.B1 Q ..
," .;- . '(- ..q/
".: .')\ ..
Traversarea vaii Zeicani, in apropierea localitatii pe
un pod din beton armat, cu 0 singura deschidere 1 x 8,25 m. Lungimea
suprastructurii podului este Lsuprastructura = 9,25 m, iar lungimea totala a podului
Ltotala = 10,85 m.
Schema statica este dala simplu rezemata, rezemarea dalei realizandu-se
direct pe infrastructura, deschiderea de calculi = 8,75m.
Din punct de vedere topografic, podul este situat Intr-o zona colinara la
baza dealurilor ce sunt situate In jur.
Clima din zona este specifica tipului continental cu influiente oceanice,
podul situandu-se In zona de tip climatic II, caracterizata prin veri lungi lipsite
In general de precipitatii abundente, urmate de iemi primaveri ce se
evidentiaza printr-un regim pluviometric ridicat.
Datorita bazinului hidrografic al vaii Zeicani re1ativ extins In lungime,
marginit de zone colinare cu versanti abrupti, In perioadele de precipitatii
abundente In interval scurt de timp se formeaza viituri relativ mari dar cu durate
scurte de actiune.
Din punct de vedere geologic zona amplasamentului podului se
caracterizeaza prin existenta In partea superioara a formatiunilor cuatemare
reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri nisipuri, cu extindere
4
I
I
de peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afia la 1400 ... 1700
m adancime este strabatut de 0 retea densa de microfalii (fracturi).
In baza datelor geotehnice evidentiate ca urmare a investigatiilor in teren,
respectiv prin prelucrarea datelor sondajului realizat penetrarii dinamice cu
con, efectuate de firma S.c. BABA & pAUNESCU PRO.GEO. S.R.L.
rezulta un strat de mic mare cu nisip grosier de culoare
vanata de la - 2,50 .. .4,00 m, repectiv un strat format din mare
de la - 4,00 ... 5,00 m.
Adancimea minima de inghet conform STAS 1709/1/90, in zona
amplasamentului podului studiat este de 70 ... 80 cm.
Podul se incadreaza in categoria "B" de importanta - constructii de
importanti"i deosebita din punct de vedere al calitatii.
Conform Codului de proiectare seismic Partea I, P 100-112006, obiectivul
studiat este amplasat in zona seismic F, caracterizata prin acceleratia terenului
pentru proiectare a
g
= 0,08 g perioada de colt Tc = 0,70 sec.
Structura documentatiei proiectului, pentru faza P.TH. + C.S. + D.D.E.
este urmatoarea:
Volumul I: memoriu tehnic, program de control al calitatii lucrarilor pe
/'J faze determinante, program de urmarire a comportarii in timp a
constructiei, centralizatorul obiectelor, centralizatorul categoriilor de
.... ((;, liste de cantWiti, caiete de sarcini;

:- "llumullII: evaluarea lucrarilor (volum cu caracter confidential).
,
.r..:>
'\:
, . Il)}1S :
unui spatiu imprejmuit pentru depozitarea unor materiale
I
1
L
utilajelor;
--------
- baracamente pentru birouri magazii de materiale;
- to ate materialele, instalatiile, dispozitivele sistemele de control necesare
executiei in conformitate cu prevederile din proiect, caietele de sarcini
normativele in vigoare.
Pentru beneficiar, constructorul va asigura un spatiu (0 camera) de minim
12,00 m
2
, mobilat adecvat, pentru a permite personalului de urmarire a
lucrarilor, pastrarea in bune conditii de siguranta a tuturor documentelor de
constatare a proceselor verbale de receptie pe faze.
Dat fiind specificul lucrarilor, antreprenorul va asigura semnalizarea
corespunziitoare a circulatiei in zona.
Executia lucrarilor se va face sub circulatie, cu masuri de semnalizare
restrictie de viteza de circulatie corespunzatoare in zona.
Pe timpul intregului ansamblu de lucriiri In albia vaii Zeicani,
in zona podului la podul existent se vor respecta toate "Normele de Tehnica
5
I
I.
I
I
I
I
I
l
I
Securitatii Muncii" in vigoare se va organiza dota din punct de
vedere PSI, confonn nonnelor in vigoare, precum pentru proteqia mediului
nepoluarea zonei.
In vederea executarii lucrarilor de demolare a umpluturii trotuarelor, a
placilor in consola de la pod, respectiv demolarii aripii din beton existent a
sprijinirilor terasamentelor de la culei cu parapeti din beton armat nu sunt
necesare lucriiri de deviere de retele electrice sau telefonice.
Racordarea la reteaua de energie electricii se va face de 0 unitate
autorizata, care va asigura necesarul de energie electrica pe pentru
executarea in bune conditiuni a lucrarilor la podul existent in exploatare.
Accesul la se va face din drumul national DN 68, respectiv din
zonele adiacente podului, respectiv pe drumurile de acces de pe malul drept
respectiv stang al vaii Zeicani.
Programul de executie al lucrarilor, graficele de lucru, respectiv
programul de receptie se va intocmi de executant impreuna cu proiectantul
lucrarii de timp al constructorului care va licitatia.
mata de executie a lucrarii este de 6 luni.
,
Acest program clit graficele de executie vor fi aduse la
ficiarului care la va aviza.
-1):-inlind seama de faptul ca lucrarea in sine este de reabilitare, inlocuirea
amenajarea albiei racordarilor cu terasamentele, lucrarile
ise de trasare a constructiei nu exista.
stabilirea pozitiei noilor elemente de constructii care se realizeazii ca
a lucrarilor de reabilitare, inlocuirea unor elemente, amenajarea albiei
_ idarile cu terasamentele se va pomi intotdeauna de la elementele existente
(suprastructura podului, culeele podului, albia vaii Zeicani, etc.).
Protejarea lucriirilor de reabilitare, Inlocuirea unor elemente, amenajarea
albiei racordarile cu terasamentele se va realiza prin semnalizarea
corespunzatoare asigurata pe timpul executiei.
Masurarea lucrarilor s-a efectuat pe baza pieselor desenate, a extraselor de
material a indicatoarelor de nonne de deviz, dupa care, prin program de calcul
automat, s-au extras resursele materiale, umane tehnologice necesare.
Constructorullucrarii va respecta intocmai prevederile caietelor de sarcini
privind calitatea materialelor folosite la lucrarile de reabilitare, inlocuirea unor
elemente, amenajarea albiei vaii Zeicani racordarea cu terasamentele a
podului existent in exploatare.
Betoanele utilizate la lucrarile de reabilitare, inlocuirea unor elemente,
amenajarea albiei vaii Zeicani racordarea cu terasamentele a podului existent
se vor prepara in mod obligatoriu in statii de betoane.
Transportul betoanelor de la statia de betoane la locul de pun ere in opera
se va efectua numai cu autoagitatoare in stare perfecta de functionare.
6
I
I
I
I
I
l
Relatiile dintre contractant, constructor investitor se vor
conform legislatiei In vigoare din tara noastra.

CAP.2 MEMORIU TEHNIC
2.1. SITUATIA EXISTENTA A PODULUI Pi: '" A .;'
' , _-:( I -; r.<;,1> '"
. I IoU
i '. 1- 1
vaii Zeicani: In _za pe
un pod dill beton armat cu 0 smgura deschldere I ,\,8,;..25rrr,' sl} J:Wl4- , ca este
dala simplu rezemata, rezemarea dalei q astructura
realizata din doua culei, deschiderea de calculi = 8,75 m.
Lungimea suprastructurii podului este de Lsuprastr.= 9,25 m, iar lungimea
totala a podului L
tota1
= 10,85 m.
Podul a fost construit In anul 1964 dimensionat la clasa de 'inciircare I,
convoiul de calcul Al3 8
60

In sectiune transversal a, structura podului este alcatuita dintr-o dala din
beton armat tumata mono lit, cu inaltimea hd = 0,75 m, latimea dalei este
b = 8,30 m, avind doua trotuare In consola c = 1,05 m.
Latimea podului Intre parapeti este de 7,80 m + 2 x 1,0 m = 9,80 m,
respective lap-mea totala a podului este de 7,80 m + 2 x 1,0 m+ 2 x 0,30m =
10,40 m.
In sectiune transversala podul este prevazut cu doua trotuare realizate In
consola protejate cu parapet pietonal din beton armat realizat din stalpi, mana
curentii zabrelute.
Infrastructura podului este realizata din doua culei masive din beton
simplu, iar fundatia este realizata ca 0 fundatie directa din beton simplu.
Latimea elevatiilor culeelor este de 9,80 m, Inaltimea elevatiilor este de 3,30 m.
Inaltimea lib era sub pod este de aproximativ 3,50 m.
In plan podul este in aliniament, iar rampele de acces sunt In panta. Fata
de directia de scurgere a apelor vaii Zeicani, podul existent este normal.
Latimea partii carosabile este de 7,80 m, avdnd doua trotuare de 1,00 m
fiecare, iar nervurile marginale ale parapetului au Hitimea de 0,30 m fiecare.
In sectiune transversal a profilul ciiii este In cu panta transversala
In medie de 1,10 %.
Evacuarea apelor de pe pod se realizeaza prin pantele transversale panta
longitudinala de 4,10 %, rara a fi nevoie de guri de scurgere.
Calea pe pod cuprinde urmatoarele straturi:
- beton de panta de grosime variabila;
- hidroizolatie din carton asfaltic bitum;
- Imbraciiminte din beton asfaltic In doua straturi .
In ultimii ani calea pe pod a fost Inlocuita de mai multe ori, probabil rara
a fi decapatii calea veche.
7
I
I
I
"
./ /...1'-, t'- ..,.
Raeordarea infrastrueturii eu terasamente1e se face eu 0 singura aripa din
beton simplu pe partea dreapta la euleea dinspre loealitatea Hateg, iar la eealaltii
parte eu sferturi de con din piimiint nepereat.
La euleea dinspre loealitatea sprijinirea terasamentelor pe
partea dreapta este realizatii eu parapeti din beton armat, iar la eealalta parte eu
sferturi de con din piimiint nepereat.
Podul nu este prevazut eu seari de aeees easiuri pentru seurgerea apelor.
Podul prezinta degradari defeetiuni strabilite pe baza observatiilor
masuratorilor efeetuate la fata loeului asupra podului a albiei vaii Zeieani de
pe DN 68 - Hateg a Expertzei Tehniee efeetuate de eatre firma
S.C. VIA VITA S.R.L. In baza eontraetului Ineheiat eu D.R.D.P.
eu nr. 11111466 din 10.12.2003.
Degradiirile eele mai importante, conform Expertizei Tehniee, sunt
urmatoarele:
albia vaii Zeieani In zona podului este bloeata eu material nisipos,

afuieri la euleea Hateg spalarea malurilor;
degradiiri ale betonului din e1evatia infrastrueturilor, portiuni
umede, efioreseente, prezenta vegetatiei;
degradiiri ale betonului la fundatia euleei Hateg, In amonte pe
aproximativ jumatate din lungimea ei;
...-.- eu terasamentele prezinta degradari importante la
sferturile de con din pamant aripi din beton simplu;
ealea podului prezinta deniveliiri, gropi, valuriri, fisuri suprafata
poroasa;
" " 'b
!o-.}
_ lit
bordurile de la trotuare sunt degradate, eu beton exfoliat;
. tY 0
" -,;. '" fJ:
[>,. '9 "'il
.. ' '(l-


Itot-o(J.

I
1
parapetul de beton prezintii defeetiuni, lipsa zabre1ute portiuni
distruse;
nervura parapetului prezinta degradari ale betonului, desprinderi pe
suprafete mari, earbonatarea betonului infiltratii de apa;
raeordarea ciiii de pe trotuare eu ealea de pe aeostamente prezinta
deniveliiri distrugeri mari In timp;
la suprastruetura de rezistenta, dala podului, se eonstata infiltratii
de apa la partea inferioara pe partite laterale ale dalei care au
eondus la aparitia efioreseentelor, draperiilor stalaetitelor;
armaturi vizibile la dala pe partile laterale la partea inferioara,
lipsa stratului de aeoperire eu beton a armaturilor;
betonul din dala prezinta segregari, preeum 0 stare avansata de
earbonatare eoroziunea betonului.
1
1
2.2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REABILITARE PRO/ECTATE
I
8
I
I

I
I
I
I
I
I
l
2.2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REABILlTARE PROP USE
Proiectul, in faza P.lli. + C.S. + D.D.E. s-a into emit pe baza
urmatoarelor studii:
a) studii topografice reactualizate, realizate de S.c. PROMETER M&G
S.R.L. care a into emit planul de situa!ie cotat. Pentru
coordonate s-a folosit sistemul de proiectie STEREO-70.
b) studii geotehnice, realizate de S.C. BABA & pAUNESCU PRO GEO
S.R.L. care au stabilit stratificatia terenului din amplasamentul
lucrarii;
c) Expertiza Tehnica studiul de fezabilitate realizate de S.C. VIA VITA
S.R.L. care au stabilit solutiile de protectie a albiei vaii
Zeicani, In doua variante, in urma analizei documentatiei, C. T.E al
CNADNR a avizat favorabil solutia prezentata in variant I executia unei
pl1ici de suprabetonare la partea superioara a dalei din beton existenta,
completa a caii noi pe pod, executia lucrarilor de torcretare pe
fe'tele laterale la partea inferioara a dalei din beton existent, executarea
.. ""-.. . ilor noi din beton la culei, executia drenurilor in spatele aripilor
,";;'C1 ';" , R '\RI(9 . unui pereu in albia vaii Zeicani pentru protectie, cu avizul nr.
' '?" / 1>..14 51< ,,"din 23.01.2007.
,,- '-oJ / -1' . ", ,,,
r Ci /(}"",", ' <;:jl!re documentatiei are ca obiectiv reabilitarea, consolidarea,
\u. la podul realizarea unei
\cP sUJl . tonare dill beton annat, a call nO! pe pod, arlpJlor de racordare
at cu terasarnentele, casiuri scari de acces la pod, arnenajarea
In zona podului cu un pereu din piatra brutli rostuita pentru
protectie torcretarea pe fetele laterale la partea inferioara a dalei din beton
armat, precum a elevatiilor culeelor.
Pentru realizarea acestor lucrari la podul existent In exploatare, este
necesar sa se demoleze calea podului, umplutura trotuarelor, parapetul din beton
armat, placa in consola a dalei pe lungimea de aproximativ 1,00 m, aripa din
beton existent a sprijinirii terasarnentelor de la culei cu parapeti din beton
annat.
Elementele geometrice noi in plan, profil longitudinal transversal a
lucrlirilor executate vor asigura 0 imbunatatire a indicatorilor de stare tehnica,
func!ionalitate, prelungirea duratei de serviciu implicit 0 sporire a confortului
sigurantei traficului in zona podului.
Tinand seama de conditiile reale de exploatare ale podului existent in
exploatare se necesita lucriiri de reabilitare inlocuire a unor elemente.
Pentru aducerea podului amplasat pe DN 68, - Hateg, kIn
48+905, peste valea Zeicani in apropierea localitatii Zeicani, la parametrii
necesari functionalitatii sigurantei unui drum national principal de c1asa
tehnicii III, conform normelor in vigoare sunt necesare lucriiri de reabilitare la
9
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t.
suprastructura infrastructura podului, racordarea podului cu terasamente1e,
refacerea liniei a drumului In zona podului protectia vaii Zeicani In zona
podului.
2.2.2. SUPRASTRUCTURA PODULUI
La adoptarea solutiei de reabilitare pentru suprastructura podului s-a avut
in vedere tema de proiectare emisa de beneficiar, expertiza tehnica studiul de
fezabilitate anume :
clasa de Incarcare E, convoaiele de calcul A30 V 80;
' =-<"
numarul benzilor de circulatie, 2 benzi; .. ::;:...... ..
gabaritul corespunzator unei platforme de 10,00
(7,00m + 2 x 0,50m + 2 x 0,50m +2 x 0,50m = 1
. C ... / .; "
\ '. . ......
.. _...
-.mt:.;:"); .><::
. I'. '.-. V
'. , y c::.
co .:;: ..A I
\
NR.05053 ..
e; i
i L 11/:'
' . ... ' .</4, B2' \) ):-i
viteza de proiectare 60 Ian / h (zona de deal);
zona seismic a "F", a
g
= 0,089, Tc = 0,70 secu
'" '; ' <i"- V i'
panta transversala in profil transversal : 2%.
. ,'"; ..... f":>R
Lucrarile necesare de reabilitare la suprastructura ' . "- .. - .- sunt
declivitatea In profillongitudinal : 3,37%;
urmatoarele:
demolarea completa a caii podului a umpluturii trotuarelor parra
la nivelul superior al suprastructurii de rezistenta pe toata lungimea
podului;
demolarea parapetului din beton armat a placilor in consola a
dalei din beton armat pe 0 latime de aproximativ 1,00 m;
curatirea armaturilor
Intreptarea lor In
suprabetonare;
din placa In consola dupa demolare
vederea dispunerii In placa noua de
dispunerea conectorilor din otel beton In gauri forate in dala de
beton umplute cu mortare speciale cu intarire rapid1i;
executia unei placi de suprabetonare avand grosimea variabila
12 ... 21 cm, din beton armat la partea superioara a dalei din beton
armat de clasa C 25/30 (B400) la dimensiunile necesare pentru
asigurarea unui gabarit de libera trecere minim necesar conform
norrne1or in vigoare ST AS 2924 - 91
G
i
= c+ 2bg + 2Eo = 7,00m + 2 x 0,50m + 2 x 0,50m = 9,00 m
A vand In vedere ca podul se afla In apropierea localitatii Zeicani
se renunta la trotuare, gabaritul de libera trecere pe pod se va lua cu
valoarea G
i
= 9,40 m , astfel ca sa rezulte latimea totala a podului
reabilitat 10,40 m egala cu latimea totala a podului existent In
exploatare. Latimea total a a podului reabilitat rezulta astfel:
Latimea totala pod = G
i
+2 x 5p = 9,40 + 2 x 0,50 = 10,40 m
10
I
I
I
I
I
I
exeeutia parapetului metalie nou pe pod;
exeeutia eompleta a eaii noi pe pod, hidroizolatie, proteetia
hidroizolatiei, imbraeamintea pe pod;
bueeardarea suprafetelor de pe fetele laterale la partea inferioara
a dalei din beton armat inaintea exeeutiei luerarilor de toreretare, in
aeest fel inaltimea dalei la marginea ei va rezulta de 91 em, iar in
mijloe de 100 em;
exeeutia luerarilor de toreretare de grosime 40 mm pe fetele laterale
la partea inferioara a dalei din beton armat, pentru realizarea
7 ';-. i.;' ,st[atului de aeoperire eu beton a armaturilor.
.:" .. ". " ...
Z ,\v n I.
l<-G 'f.ASTRUCTURA PODULUI $1 AMENAJAREA ALBIEI
. '-,' '1 v'
<Xl I
II-
., ' tar,r solutiei de reabilitare pentru eele doua eulei s-a avut in
emisa de benefieiar, expertiza tehniea studiul de

4TOR '.7
i?Clasa de lneareare E, eonvoaiele de ealcul A30 V 80;
zona seismiea "F", a
g
= 0,089, Tc = 0,70 seeunde;
studiile geotehniee realizate in amplasamentul podului;
panta longitudinal a a albiei vaii Zeicani 2,69 %;
panta transversala a albiei vaii Zeieani 3 %.
Luerarile neeesare de reabilitare a infrastrueturii podului sunt
urmatoarele:
demolarea aripii din beton existent a sprijinirii terasamentelor de
la eulei eu parapeti din beton armat;
sapatura de pamant la fundatia euleei Hateg pe adiincime de
aproximativ 50 em pe lungimea euleei;
bueeardarea suprafetei fundatiei de la euleea Hateg pe aproximativ
50 em pe lungimea euleei;
repararea portiunii din fundatia euleei Hateg eu beton armat de
c1asa C 12115 realizarea legaturii eu betonul veehi prin eoneetori
din otel - beton, fixati in gauri umplute eu mortar de eiment eu
intarire rapida;
degajarea pamiintului din spatele euleelor in vederea exeeutiei
hidroizolatiei noi a drenurilor din spatele euleelor;
bueeardarea suprafetei elevatiilor euleelor la parte a din fata pe
partile laterale 'inaintea exeeutiei luerarilor de toreretare;
executia luerarilor de toreretare de grosime 40 mm pe suprafata
elevatiei euleelor, la partea din fata pe piirtile laterale ale
euleelor;
executia hidroizolatiei noi in spatele cuI eel or;
II
J
I
J
I
I
I
I
I
executia drenurilor noi In spatele cui eel or;
executia slipliturilor pentru fundatiile noi ale aripilor din beton
arrnat la dimensiunile cotele prevlizute In proiect;
tumarea betonului de c1asli C 12115 in fundatiile noi ale aripilor din
beton;
execufia elevatiilor aripilor noi din beton de c1asli C 16/20 la
dimensiunile cotele prevlizute in proiect;
executia hidroizolatiei noi in spatele aripilor din beton;
executia drenurilor noi in spatele aripilor din beton;
executia umpluturilor in spatele cui eel or in spatele aripilor noi
din beton;
lizarea racordlirii podului cu terasamentele executia scarilor
de acces la pod a casiurilor;
... degajarea albiei vliii Zeicani in zona podului in aval amonte;
larea albiei vliii Zeicani in zona podului In naval amonte la
/10 --"- "'_ _ .
,/ '>. . 6':!' ". Vi co... revazute III prOlect;
l <:. 0: \', '<i C-
t'"" i"'::'" ".;.. a en ea albiei vliii Zeicani in zona podului in aval amonte
( P in cutia unui pereu din piatrli brutli rostuita de 30 cm grosime,
'('- <;l . . e un strat de beton simplu de 20 cm grosime, dispus pe un
Iv' G ",,,, e nisip de 10 cm grosime, la cotele prevazute in proiect.
R""

2.2.4. RACORDAREA PODULUI CU DN 68
Profilul in lung In zona de racordare a podului cu drumul national are
panta longitudinal de 4,33 %.
Profilul transversal este In rambleu avfu1d inaltimea medie h
m
= 1,30 m,
iar panta transversal de 2 %.
Latimea platforrnei drumului existent este de 8,00 m din care carosabil
7,00 m.
Latimea totalli a podului este de 10,40 m din care partea carosabilli 7,00
m, latimea benzilor de ghidare 2 x bg = 2 x 0,50 m = 1,00 m, latimea
suplimentara datorita efectului optic de Ingustare 2 x Eo = 2 x 0,50 m = 1,00 m ,
llitimea necesara pentru amplasarea parapetelor de sigurantli
2 x Sp = 2 x 0,50 m = 1,00 m.
Pe lungimea de racordare de 20 m de fiecare parte a podului llitimea partii
carosabile variaza de la 7,00 m la 9,40 m.
2.2.5. REGLEMENTARl ALE RETELELOR AFECTATE DE POD
12
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
I
Nu este cazu!.
2.2.6. VARIANTA DE CIRCULATIE PE TIMPUL EXECUTIEI
LUCRARILOR LA PODURI
Pe timpul executiei lucriirilor de reabilitare la podul existent in exploatare
nu este nevoie de varianta ocolitoare de circulatie .

Lucrarile previizute a se executa la pod se vor realiza Tara intreruperea
circulatiei pe durata executiei lucriirilor la pod, circulatia se va pe
jumatate de partea carosabila, iar pe cealalta jumatate se executa lucriirile de
reabilitare la pod.
Pe timpul intregului ansamblu de lucrari de reabilitare la
podul existent, se vor lua masuri pentru semnalizarea rutiera cu indicatoare de
restricti a vitezei de circulatiei a tonajului vehiculelor.
Pe timpul intregului ansamblu de lucriiri de reabilitare la
podul existent se vor respecta "Normele de Tehnica Securitatii Muncii" in
vlgoare.
Prin lucriirile de reabilitare necesare care se executa la acest pod existent
in exploatare se va realiza:
sporirea capacitatii portante corespunzatoare clasei de inciircare E,
...---?'
convoi de calcul A30 V 80 asigurarea unui gabarit necesar
conform normelor in vigoare;
duratei de exploatare a podului;
.. ":::,\> G!f . conditiilor de trafic prin eliminarea denivelarilor din
./ .. lJ .--:-7"" <1.SZl!lon
g
l'tudl'nal'
"/ , .. -v, ...... . :;-- ,
\ '-; '\ imb atatirea sigurantei functionalitatii in exploatare a podului;
\1':,,05
35
atatirea conditiilor de scurgere a apelor vaii Zeicani in zona
(J
"':.L '\l,
", .n.
' {(/.

DATETEHNICE
3.1. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE AMPLASAMENTULUI
Din punct de vedere topografic, podul este situat intr-o zona colinara la
baza dealurilor ce sunt situate injur.
Clima din zona este specifica tipului continental cu influiente oceanice,
podul situandu-se in zona de tip climatic II, caracterizata prin veri lungi lipsite
in general de precipitatii abundente, urmate de ierni primaveri ce se
evidentiaza printr-un regim pluviometric ridicat.
Datorita bazinului hidrografic al vaii Zeicani relativ extins in lungime,
marginit de zone colinare cu versanti abrubti, in perioadele de precipitatii
13
,
I
I
I
I
I
I
I
[
I
(
I.
I
abundente in interval scurt de timp se fonneaza viituri relativ mari dar cu durate
scurte de actiune.
Din punct de vedere geologic zona amplasamentului podului se
caracterizeaza prin existenta in partea superioara a fonnatiunilor cuaternare
reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri nisipuri, cu extindere la
peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400 ... 1700 m
adancime este strabatut de 0 retea densa de microfalii (fracturi).
In baza datelor geotehnice evidentiate ca unnare a investigatiilor de teren,
respectiv prin prelucrarea sondajului realizat penetrarii dinamice cu con,
efectuate de finna S.C. BABA & P .A.UNESCU PRO GEO S.R.L.
rezulta un strat de mic mare cu nisip grosier de culoare vanata de la
- 2,5 ... 4,00 m, respectiv un strat fonnat din mare de la
- 4,00 ... 5,00 m.
Adancimea de inghet confonn STAS 1709/1/90, in zona amplasamentului
podului studiat este de 70 ... 80 cm.
3.2. CARACTERISTlCILE PRINCIPALE ALE CQNS1JlJlCTIEI
Lungimea totala a traseului reabilitat: 50,85
''..::,.
-; '.
3.2.1.DATETEHNICEPOD: ,"'\ 0\\
. I c'l
lungimea total a a podului: 10,85 m; " " \" , (;;:']53) Ii
' ,'"2: "/ /.:)
lat1mea podulm: 10,40 m dm c, 'N" ? <0.,
'I "I- 0\/
b
l- 7 00 0 = "', R
- partea carosa 1 a:, m;' -.,.-.;::.'
- nervurile pentru parapet: 2 x 0,5m = 1,00 m
latimea totala a podului: 10,40 m;
profilullongitudinal, declivitate: 3,37%;
profil transversal, panta transversala: 2 %;
racordiiri cu terasamente1e: aripi de beton.
3.2.2. DATE TEHNICE RACORDAREA PODULUI CU DN 68
lungimea de racordare: 20,00 + 20,00 = 40,00 m;
profilullongitudinal, panta: 4,33%;
profil transversal: h
m
= 1,30 m;
panta transversala: 2%;
latime platfonna 8,00 m, din care: carosabil 7,00 ... 9,40 m.
3.2.3. CARACTERlSTICI POD
categoria de importanta: B (Regulament MLPAT, HGR 766/97)
14
I
J
I
f
J
I
I
l
l
l
(
clasa de importanta seismic a: II (P 100-1/2006);
clasa de Incarcare: E;
convoaiele de ca1cul: A
30
, V 80;
viteza de proiectare: 60 km/h;
clasa de trafic: greu;
clasa tehnica DN 68: III ( ord. 45 din 27.01.1998 );
clasa de importanta: constructie de categorie 3 clasa de
importanta III;
probabilitatea anuala de a debitelor maxime: 2%
CST AS 4068/2 - 87);
3.2.4. CARACTERlSTICI ARlPI DIN BETON
lungimea aripii: 5,60 m;
1,20 .. .4,40 m; (
latlmea anpn: vanablla 0,50 ... 1,30 m; ,,/ <" - -;)--;
Inaltimea fundatiei aripii: 1,00 m; , ,., .. ' \
latime fundatiei aripii: variabila 0,93 ... 1,80ffn. ("" (';)1):; C
\. \ .
.. -
\ ." 1 ' . '.:) tq
CAP. 4 TEHNOLOGIA DE EXECUTIE ",'. " 0'"
, ,...;,........... 0"..
'""",-'. I N
.. 0
c_p

Executarea lucrarilor de reabilitare la pod se vor realiza numal de catre
antreprenori specializati atestati tehnic pentru acest gen de lucrari.
Procesul tehnologic, cat to ate lucrarile care urmeaza a se executa vor
respecta toate prevederile din caiatele de sarcini.
Trasarea lucrarilor se va realiza tinand cont de elementele geometrice In
plan, profilullongitudinal transversal al podului drumului existent la care
urmeaza se faca racoradrea.
La executarea lucrarilor de reabilitare la suprastructura podului se vor
parcurge urmatoarele etape importante conform procesului tehnologic de
executie, 9 10:
demolarea completa a caii podului a umpluturii trotuarelor pana la
nivelul superior al structurii de rezistenta, pe toata lungimea podului
aproximativ jumatate de cale;
demolarea parapetului din beton armat a placii 'in consola a dalei din
beton armat pe 0 latime de aproximativ 1,00 m de pe aceasta parte;
transportul materialelor rezultate din demolari;
curatirea armaturilor din placa 'in consola dupa demolare 'indreptarea lor
In vederea dispunerii 'in placa de suprabetonare noua;
dispunerea conectorilor din otel - beton In gauri forate 'in dala din beton
umplute cu mortare speciale cu Intarire rapida pe aceasta parte;
15
I
I
,
I
I
,
I
[
executia cofrajului pentru tumarea plll.cii de suprabetonare pe jumll.tate de
cale;
dispunerea armll.turilor din placa de suprabetonare pe jumll.tate de cale;
udarea din abundentll. a pll.rtii superioare a dalei pe jumll.tate de cale;
tumarea betonului 'in placa de suprabetonare, de clasll. C 25/30 !?i grosime
variabilii 12 ... 21 cm pe jumll.tate de cale;
protectia betonului din placa de suprabetonare pe jumll.tate de cale panll. la
'intll.rirea lui;
executia parapetului metalic nou pe pod pe aceastll. parte a cll.ii;
vopsirea parapetului metalic nou pe aceastll. parte a cll.ii;
executia cll.ii noi pe pod, hidroizolatie, protectia hidroizolat
iei
,
/1IIwrll.cll.mintea pe jumll.tate de cale;
.. suprafetelor de pe fata lateralii !?i pe jumll.tate de dalii la
.,70:; G inferioarll. pe aceastll. parte a cll.ii;
./(;" ,:.-::-.e:_>tpr 'rea suprafetelor de pe partea lateralii !?i pe jumll.tate de dalii la
t, <: I ,c, " p rtea ferioarll. pe aceastll. parte a cll.ii;
\ ::.: re a cu beton sau mortar torcretat a suprafetelor pe partea lateralii !?i
\'." 31:, 9 tate de dalii la partea inferioarll. pe aceastll. parte a cll.ii.
.. !::,,';.. I \ ecutia lucrll.rilor de reabilitare la infrastructura podului se vor
N G ;di
'" I urmll.toarele etape importante:
curll.tirea terenului din jurul infrastructurii pe jumll.tate de cale la care se
executll. !?i lucrll.rile de reabilitare la suprastructurll.;
demolarea aripii din beton existentll. sau a sprijinirii terasamentelor de la
culei cu parapeti din beton armat pe jumll.tate de cale;
transportul materialelor rezultate din demoliiri;
executarea lucrll.rilor de sll.pll.turi de pll.mant din spatele culeelor !?i de la
racordiirile cu terasamentele pe jumll.tate de cale, paull. la cota din proiect;
transportul pll.mantului rezultat din sll.pll.turi de pll.mant 'in spatele cuI eel or
de la racordll.rile cu terasamentele;
buceardarea suprafetelor elevatiilor culeelor pe jumll.tate de cale, pe partea
din fatll. pe partile laterale ale cuI eel or;
pregll.tirea suprafetelor elevatiiloe culeelor pe jumll.tate de cale, pe pertea
din fatll. !?i pe pll.rtile laterale ale cuI eel or;
repararea cu beton sau mortar torcretat a suprafetelor elevatiilor culeelor,
pe jumll.tate de cale, pe partea din fatll. pe pll.rtile laterale ale cuI eel or;
repararea fundatiei la culeea Hateg pe 0 inll.ltime de 50 cm adancime de
aproximativ 50 cm prin cu beton armat pe jumll.tate de cale
conform plan!?elor nr. 22 !?i 23;
amenajarea armarea nervurii marginale pod de pe culei pe jumll.tate de
cale;
16
I
I
I
I
I
I
trasarea fundatiilor pentru aripile de beton pe jumatate de cale;
sapaturi de de pamant la fundatiile aripilor din beton pe jumatate de cale,
pana la cota din proiect;
transportul pamantului din sapaturile de pamant la fundatiile aripilor de
beton;
tumarea betonului in fundatiile aripilor pe jumatate de cale;
exec uti a cofrajelor pentru elevatiile aripilor din beton pe jumatate de cale;
tumarea betonului in elevatiile aripilor din beton pe jumatate de cale;
protejarea betonului in elevatiile aripilor din beton pe jumatate de cale;
executarea hidroizolatiei in spatele culeelor aripilor din beton pe
jumatate de cale;
executia drenurilor in spatele culeelor aripilor de beton pe jumatate de
cale;
executia compactarea umpluturilor de pamant in spatele cuI eel or
aripilor de beton pe jumatate de cale;
executia sciirilor de acces, a casiurilor pentru scurgerea apelor de pe pod
. din piatra bruta rostuita pe jumatate de cale;
imbraciimintii pe jumatate de cale a drumului pe lungimile de
,-'" de 0 parte alta a podului.
aceste lucriiri de pe 0 parte a diii podului au fost terminate se
i "? . deviaza c' cU1\l . a rutiera pe aceasta parte, iar pe partea cealalta a podului se vor
! . l cefe i etape prezentate mai sus, iar dupa terminarea definitiva a
II \
/ '. I ra5) da drumul circulatiei rutiere pe ambele benzi de circulatie.
"' {>(' 'V a'- A. tia Iucrarilor de amenajare a albiei vaii Zeicani in zona podului
s
rge urmatoarele etape:
degajarea albiei vaii Zeicani in zona podului in aval amonte pe
lungimea de amenajare conform proiectului, de depuneri, prin
decaparea stratului vegetal;
se transportii stratul din degajarea albiei;
se niveleaza albia vaii Zeicani in zonele podului in aval amonte,
la cotele perviizute in proiect;
se executa pereul din piatra bruta rostuita, pe un strat de
nisip la cotele prevazute in proiect;
se executa risbermele (anrocamentele) din piatra sparta, conform
cotelor din proiect.
CAP. 5 MASURAREA LUCRA.RILOR
17
I
I
(
I
(
I
I
I
I
I
Calculul cantitatilor de lucrari s-a efectuat pe baza pieselor desenate a
pieselor tehnice (planuri de situatie, profiluri transversale, profiluri
longitudinale, etc).
Listele de cantitati de lucrari s-au 'intocmit pe baza indicatoarelor de
norme de deviz editia 1981 pe baza cantitatilor calculate.
Pentru obiectivul de investitie proiectat s-au extras listele cu consumuri
de resurse materiale, forte de munca, ore de
, t . : " (., . ' ..... '7 "'
CAP. 6 ORGANIZAREA EXECUTIEI
)i ! -'.
;\ . i NR 05053
Executa lucrarilor se va face numai de \mtreprenor hpeciMlizat 'in
. " _ . _ U / Ii IJ
executla drumunlor a lucrarllor de arta aferente. .-:,,'. . 8.; ..
<,./. .y 0,'
Organizarea de (amplasarea de baraci . ozite mici
de materiale) se va face 'in locuri stabilite de comun acor t-beneficiar.
Prepararea semifabricatelor se va face 'in instalatii centralizate, autorizate
in acest scop, transportul lor pe fiiciindu-se numai pe masura punerii lor
'in opera.
Materialele de mas a se vor aproviziona la baza de productie a
executantului se vor aduce la lucrare numai pe masura punerii lor 'in opera.
Se interzice devers area ape10r uzate 'in valea Zeicani sau 'in depresiunile
naturale existente in zona. Grupul sanitar se va prevedea cu fosa septica a carei
curatire cade In sarcina executantului.
Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de cade In
sarcina executantului. In cadrul acestei documentatii se vor prevedea
masuratorile pentru protectia muncii, siguranta circulatiei de PSI pentru
perioada executiei lucrarilor. In cadrul lucrarilor de organizare de se vor
lua toate masurile de semnalizare dirijare a circulatiei pe timpul executiei.
La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile cuprinse In caietele
de sarcini anexate prezentei documentatii.
CAP. 7 PROTECTIA MEDIULUI iNCONJURATOR
In cadrul lucrarilor de organizare de se va realiza obligatoriu un
grup sanitar pentru muncitori.
Se interzice depozitarea materialelor pe zonele verzi existente, adiacente
drumului. De asemenea, se interzice circulatia autovehicule1or de peste
spatiile verzi :;;i alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de

Materialele rezultate din demolari, sapaturi, etc. se vor transporta
depozita In locuri special amenajate pentru care s-au abtinut to ate avizele
acordurile organelor locale abilitate.
18
I
I
I
I
J
J
I
(
I
Curatenia pe se va asigura prin grija executantului va fi
controlata de beneficiar prin intennediul dirigintelui de
Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in depresiunile
naturale din zona se vor lua masuri ca benzina materialele bituminoase
utilizate sa nu contamineze solul.
Dupa tenninarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile
materiale neutilizate. Suprafata de teren afectata fi
'/ .... r ," "-.. "." "" ... ,
reamenajata (inierbiiri, etc.), adudindu-se la parametrii ini!m1r>" - _ ; ;''1\
'i I "'Y "'\
'.' ! _':: .-j"V \ Q
CAP. 8 CONTROLUL CALIT.ATII LucRA RI tiRo' lei)
ii, iC'
I\i:, \
Controlul calitatii lucrarilor se va face prin
<" yt J I
respectarea prevederilor legale cuprinse in standarde,
tehnice, etc., specificate in Caietele de sarcini care
documentatie.
Calitatea materialelor a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin
buletine de calitate care insotesc materialele livrate de alti furnizori. In cazul
utiliziirii unor materiale din surse locale, se vor face in mod obligatoriu analize
de laborator pentru stabilirea calitatii acestor materiale. Analizele se vor face
obligatoriu intr-un laborator de specialitate autorizat.
Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale
altor furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitatii in
laboratorul de sau in laboratorul furnizorului respectiv.
Se interzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu
corespund din punct de vedere calitativ.
Controlul calitatii executiei lucriirilor se va face de catre beneficiar prin
intennediul dirigintelui de de specialitate. Fazele de executie supuse in
mod obligatoriu controlului, precum actele ce se vor intocmi in vederea
atestiirii calitatii lucrarilor executate sunt prezentate in "Programul de control"
anexat prezentei documentatii. La controlul calitatii executiei se vor face toate
verificiirile previizute in Caietele de sarcini care insotesc prezenta documentatie
care fac parte integranta din proiect.
Controlul calitatii lucriirilor se va face pennanent, pe faze de executie
categorii de lucrari confonn Nonnativul C56-85. Se vor respecta prevederile
legale in vigoare, privind receptia calitativa a lucrarilor, cu privire la stabilirea
fazelor detenninante pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii sigurantei in
exploatare a lucrarilor proiectate.
La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucriirile fata de
prevederile proiectului privind conditiile tehnice de calitate ale executiei,
19
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
precum :;;i constatiirile consemnate in cursul executiei de catre organeie de
control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc.
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie :;;i se va
face in conditiile respectiirii prevederilor legale in vigoare, precum :;;i a
prevederilor din Caietele de sarcini.
TIMI$OARA, martie 2008 INTOCMIT,
$EF DE PROIECT,
Prof. JIV A
, ....... "-i ...... .....
,,;:!fl,:,....-\. '" G 1;':- ;'-
.' r
,,7, v . .(, ",.
7 .-.... .- --:-- ' , ''1' \'
'/ '.. ./ .......... ::J. -'" -r .. :
'1"< /\'<: en
r
<:: I :;. 'I 'Y cf
I ...;
! NR.05058 .J
.k t.
/ '1-1:82;))
'" "O.'
51 I N

20
I
I
I
I
I
I
I
I
I
VIZAT,
I.S.C. HUNEDOARA
S.c. VIA VITA S.R.L. ..
Drumuri Poduri '" '"
str. Aleea Sportivilor nr. 19 ap. 41 et.VII ,. 'Q _ _
Tel/fax: 0256-464512 ( 'l .,. -
0723-254168 \ I
Contract nr.: 11113168 din 10.10.2007 'c. ' "-'.:' . c-.
,.,.,.... I.,
.... 0: '. ,' D
.... .-._-
" , ....... I
" ........ ,
......:'::., ........ \
.. , .. : ':...-
PROGRAM
DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
,
PE FAZE DETERMINANTE
Pentru obieetivul:
"CONSOLIDARE POD PE DN 68, Ian 48+905, LA ZEICANI"
D.R.D.P.
In ealitate de benefieiar, reprezentata prin:
S.c. VIA VITA S.R.L.
in ealitate de proieetant reprezentata prin:
prof. dr.ing. Cornel JIV A
in ealitate de exeeutant, reprezentanta prin:
In eonfonnitate eu Legea m. 1011995, HG 76611997, HG 27311999,
Ordinul MLPAT 31INI1995 nonnativele tehniee in vigoare, se de
comun acord prezentul program pentru controlul ealitatii lueranlor:
21
Nr.
I crt.
I.
I 2.
I
3.
,
4.
I
5.
I 6.
I
7.
8.
I
9.
I
I 10.
L II.
I 12.
I 13.
14.
I IS.
16.
I 17.
I 18.
I
I
J
I
I
l
l
Faza din lucrare supusa Metoda de Participa la
obligatoriu controlului control control
Predare - primire amplasament B,E,P
Verificare cote suprastructura Obs+mas B,E,P
existenta dupa demolare
Verificarea armarii placii de Obs+mas B,E,P
suprabetonare
Verificare cote suprastructurii la Obs+mas B,E,P
placa de suprabetonare
Verificare cote cale pod parapet Obs+mas B,E,P,I
metalic
Verificare cote racordarea caii Obs+mas B,E,P,I
podului cu drenul
Verificare cote reparatii la Obs+mas B,E,P
fundatia culeei Hateg
Verificarea armarii reparatiei la Obs+mas B,E,P
fundatia culee Hateg
Verificare cote fundatie reparata Obs+mas B,E,P,I
cu1ee Hateg
Verificare cote fundatii aripi din Obs+mas B,E,P,G
beton la culei
Realizarea aripilor din beton Obs+mas B,E,P,I
Verificare cote fund albie Obs+mas B,E,P,G
pinten din beton
Verificare cote pereu albie Obs+mas B,E,P,I
Verificare seiiri si casiuri Obs+miis B,E,P,I
Verificarea suprafetelor pregiitite Obs+mas B,E,P
pentru toreretare
Verificarea executiei torcretului Obs+mas B,E,P,I
Receptie la terminarea lucriirilor B,E,P,I
Receptia finala B,E,P,I
Notatii: B - beneficiar diriginte de
E - executant
P - proiectant
G - geotehnician
Documentul
de atestere a
controlului
P.V.
P.v.L.A.
P.V.L.A.
p.v.L.A.
P.V.F.D.
P.v.F.D.
P.V.L.A.
P.V.L.A.
P.v.F.D.
P.v.L.A.
P.V.F.D.
P.V.L.A.
P.v.F.D.
P.V.F.D.
P.v.L.A.
P.V.F.D.
P.V.R.
P.V.R.
I - inspector de specialitate - Inspectia de Stat in Constructii
P.V. - proces verbal
P.V.FD. - proces verbal faza determinanta
P.V.L.A. - proces verbal pentru lucriiri ascunse
P.V.R. - proces verbal receptie
BENEFICIAR,
D.R.D.P.

'c' ':;!. "'t , .....
f ,- ,'- ,'" ., .. . '
. ANT,
t j _ _ ", _ , , - .
i <.C. !\!IA \lI:T A S.R.L.
\.-,,; TfM ;'. A"- ,
... ". .' )?Q. . . M .. J.,/
. , :1\ 1 ..,",1 1/'
o _ ; ..... :: :.: ..,) .,N ... I ._..: .
-' I...J '
CONSTRUCTOR,
S.c. VIA VITA S.R.L.
22
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Drumuri Pod uri
str. Aleea Sportivilor nr. 19 ap. 41 et.VII
TeVfax: 0256-464512
0723-254168
Contract nr.: 11113168 din 10.10.2007
Beneficiar: D.R.D.P. Timioara
Proiectant: S.C. VIA VITA S.R.L.Timioara

nsolidare pod pe DN 68 km 48+905
la Zeicani"
PROGRAM
DE URMARlRE A COMPORT ARlI iN TIMP
PRlVIND LUCRAREA:
"CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905, LA ZEICANf'
I. TRlMESTRlAL
Calea pe pod;
Racordiirile cu terasamentele la pod;
Suprastructura podului ;
Infrastructura podului;
Scarile casiurile;
Amenajarea a1biei vaii Zeicani.
2. ANUAL
Starea caii pe pod;
Starea racordarilor cu terasarnntele;
Starea sciirilor casiurilor;
Starea suprastructurii podului;
Starea infrastructurii podului;
Starea amenajarii albiei vaii Zeicani.
NOTA:
a) Personalul insarcinat cu activitatea de urmarire curenta anuala va intocmi rapoarte
ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor, Registrul de revizii tehnice vor fi
incluse in Cartea Tehnica a Construcliei.
b) Se va convoca in mod exceplional , 0 inspectare extinsa asupra construcliei, urmata
daca este cazul, de 0 expertizii. tehnica in cazul unor evenimente deosebite, cum sunt:
Cutremure cu grad de seismicitate mai mare de 7 (SR 11100/ 1-93);
Explozii
Dupa efectuarea unui transport greu ( autorizat neautorizat);
Constatarea unor degradari grave ( tasari, deformari vi zibile)
Inundalii, viituri
#' INA TOCMIT
I '\ ,
I
JI < f1;kf. dr -Ing. C;Cqrnel JIV A
(
;l( r {i l O j , , l , , "-/
\
I I Q . - " ...... U) "_ . ; ! /J:
\"';::-'" - J I ./2
\. .. '-.... ... . /'),
.
"-"
23
- - 01 -
centralizatorul financiar a1 obiectelor
Lucrarea: CONS. POD PE ON 68 LA ZEICANI
Cod CPV: 45230000 Lucrari de constructii a cailor de comunicatie terestre si constructii destinate
sportului
FORMUIJ\R C2
1--------1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------------------------------------------------------------------I
I Nr. Crt. I G r u pad e 0 b i e c tel Valoare 1 din care: I din care: J
I IDe n u m ire 0 b i e c t I {exclusiv I C + M \-----------------------------------------------------------------------1
I 1 I TVA J I I Contractantul I Asociati I Subcontractant.l !
I I 1 - RON - I 1 conducator I I r
I I I I I (lider asociatie I 1 I
1 I I I 1-----------------------------------------------------------------------1
I I I I I Total 1 C+M 1 Total I C+M r Total J C+M 1
1--------1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1----------- 1-----------1-----------1-----------1-----------I
101 1 12 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 191
1--------1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1------- ----I
I 1. 1 lnvestitia (lucrarea) de baza I I I r I I I J I
1 I I I 1 I I I I I 1
I 1.0011 1 CONS.POO LA KM 48+905 -ZEICANI I I I 1 1 I 1 1 1
I I 1 1 I 1 I I 1 I 1
--------1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------- --I
1 1 I I I 1 1 I 1 1
2 I Organizare de santier O. 00\ I I r I I I I
I 1 I 1 I I 1 1 1
--------1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1----------- -----------1-----------1----------- 1-----------1
1 1 I I I 1 I 1 1
I Total Valoare ( exclusiv TVA I RON r I I I I I I
1 Euro I I " I I I
I I I I 1 I I 1 1
--------1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1-----------1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
I Taxa pe valoarea adauqata - RON - I!!! ! I I I
I 1 1 1 1 1 1 1 1
1-------- 1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 - -- -- ------
1
I 1 TOTAL ( inclusiv TVA) - RON - I [ J J J I : :
1 1 1 I 1 I 1 1 ,
1-------- 1------------------------------------------------------------1-----------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-- ---------1-------- - --,
Lucrarea se incadreaza ~ n grupa: IIA
Ofertant
-
-
- -
-
U1
FORMULAR C3
Centralizatorul tinanciar al categoriilor de lucrari
Devizul-oferta al obiectului CONS,POD LA KM 48+905 -ZEICANI
Cod CPV: 45230000 Lucrari de constructii a cailor de comunicatie terestre 5i constructii destinate
sportului
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. I I Valoare I din care:
Crt. \ Cat e 9 0 ria del u era r i I (exclusiv TVA)------------------------------------------------------------------1
I I I Contractantul I Asociati I Subcontractanti I
I I - RON - I conducator I I I
, 1 I (lider asociatie) I I I
1 1 1 1 1 1 1
1-----1-------------------------------------------1--------------1-____________________ 1 _____________________ 1 _____________________ 1
101 1 12 I 3 I 4 I 5 I
1-----1-------------------------------------------1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
I 1. I Cladiri si constructii speciale, instalatii I I I I r
I I aferente c.onstructiilor si retele de I I I I I
I I utilitati in incinta I I I I r
I I 1 1 1 1 1
I 1 I ZEIC08 INFRA. POD SI .i\MENAJARE ALBIE I I I I I
1 1 1 1 1 1 1
I 2 I ZEIC1B RACORDARE POD CU ON 68 I I I I I
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 ZEIC28 SUPRASTRUCTURA POD 1 1 1 1 1
1-----1-------------------------------------------1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 TOTAL III 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1-----1-------------------------------------------1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
I II. I Procurare 1 I I I I
I I - Utilaje si echipamente tehnologice, I I I 1 I
I I cu montaj 1 [ I r I
I I - Utilaje si echipamente de transport 1 1 I I 1
I I - Ootari,inclusiv utilaje si echipamente I I I I [
! ! independente ! I ! I I
1-----1-------------------------------------------1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 TOTAL II 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1-----1-------------------------------------------1 ------- -------1---------------------1---------------------1---------------------1
1 1 1 1 1 1 1
1 r Total valoare ( exclusiv TVA) RON 1 I I 1 I
I I Euro I I I r
1 1 1 1 1 1 1
1-----1-------------------------------------------1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
1 1 1 1 1 1 1
I I Taxa pe valoarea adau9ata ~ RON - I I I I I
1 1 1 1 1 1 1
1-----1-------------------------------------------1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
1 1 . 1 1 1 1 1
I 'TOTAL (inclusiv TV e"Q.1 ~ ~ I I I I ,
1 1 0 " 1 1 1 1 1
1-----1---------- -- --- - - ---' " ~ - ~ - - ------- 1--------------1---------------------1---------------------1---------------------1
, ..... --:. --J (0
,
a) __ Ct' 0
\ (\) , fI),
Proi ec tat\r; . kI. Ofertant
~ f J
s.c. VIA ~ '
~
I
I
I
I
I
1
I
Persoana juridi c a aehizitoare
DRDP-TIMISOARA
Obiectivul: 0024 45230000
Obiectul: 0001 45230000
Forrnularul C5
CONS. POD PE ON 68 LA ZEICANI
CONS.POD LA KM 48+905 - ZE1CANI
Lista eu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ZEIC08 INFRA. POD SI AMENAJARE ALBIE
Cat ego ria de lucrari: 1000
==e==_===========================================================
NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
DEN U M IRE
ART I COL
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR. TOT.
PU MAT
PU MAN
PU UTI
PU TRA
VAL MAT
VAL MAN
VAL UTI
VAL TRA
TOT A L
=
=
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = =
001 PJ05B1 M.C. 4.800
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
COMPRIMAT
002 PJ07B1 M.C. 6.000
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN
AER COMPR.
003 PJ04B1 M.C . 3.200
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,P1LE,
ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
AER COMPRIMAT
004 TRI1AC03E2 TON A 33.600
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG
DEPLAS . PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
RAMPA,TEREN-AUTO CT
005 TRAOIA05 TONA 33.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
D I S T . ~ 5 KM.
100 MC. 0.140 006 TSC35D32
INCARC. AUTO CU
2,6-3,9 MC ROCI
LA D. 21-30M
INCARC. PE PNEURI CUPA
TARI S1 F.TARI>25KG/BUC
007 TSA02E1 M.C. 30.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ .S1 F.COEZ .
ADINC.<1,5M T.MIJL.
008 TSA05I1 M.C. 168.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT. PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01
-6M,T.TARE
009 TSA24A1
EPUIZAREA MEC.A APEI
INFILTR.PUTERNICE CU
6,6-12KW
ORA 80.000
DIN SAP.IN TEREN CU
MOTOPOMPA DE APA DE
010 CZOl16A1 M.C. 31.000
PREPARARE BETON B250 PT.BET.APARENT,
AGREG. <16MM CIM.PA35 SI ADAOS DE PARTI
FINE CAL.1,CENTRALIZA
011 TRA06A05 TONA 74.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
012 PB02B1 M.C. 31.000
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU
POMPA
\
I
I
1
I
1
l
"NtTLTK.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
029 PJ07A1 M.C. 1.720
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU UNELTE
DE MINA
030 PCOlAl
COFRAJE PT. BETOANE
EXECUT. DIN PANOURI
MP. 6.600
FUNDATII,RADIERE
CU PLACAJ TIP P
031 PJ09B1 M 26.400
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
CAMASUIELI CU FORARE MECA
032 TRA02A05 TON A 0.120
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.
033 CZ0301E2 KG 42.400
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:PC60 D=10-16MM
034 CZ0301A1 KG
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN
37 D=6-8MM
73.200
PT. FUNDATI I
ATEL.CENT.OB
035 PD03A1 KG 116.000
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI
036 RPCBllA1
ASTUPAREA CU BETON
SUP DE 0,20 IN ZID
BUC.
B 75 A
SUB 25
88.000
GAURILOR CU
CM GROS *
037 CZ0209Al M.C. 0.002
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI MIOO-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR
038 CZOl06C1 M.C. 2.720
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.
GRANUL.<3lMMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.
IMPORTANT.INST.CENTRAL.
039 TRA06A05 TON A 6.520
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST . -5 KM
040 PB09Bl M.C. 2.720
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
RADIERE POMPA
041 TSD18Bl M.C. 6.200
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM. DIN T.MIJLOCIU
042 DAIOBI M.C. 123.000
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT
SAU VAR 51 ZGURA PRIN MET AMES IN STATII
FIXE AST MEC
043 TRA06A05 TONA 295.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
I
I
I
I
1
I
I
I
1
(
044 DZOICI M.C. 123.000
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR
STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %
CIMENT
045 CF12Dl MP. 77.200
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
TORCRETATE LA PERETI,TAVANE SAU
PARDOSELI DE 4,5CMGROSIME
046 TRA02A05 TONA 0.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.
047 CC02Gl KG 57.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA
048 CZ0305Al KG 57.000
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB37
0< 5MM
049 CK26Cl BUC. 196.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLAN SEE
SAU PERETI DIN BETON ARMAT
050 TSG02Al 100 MP. 3.000
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI
100 MC. 0.590 051 TSC04Fl
SAP.MEC.CU EXC.DE
UMIDITATE NATURAL
0,71-1,25MC IN PAM.CU
DESC.AUT.TER.CAT.2
052 TSD03Cl
IMPRAST.PAM.AFINAT CU
81-180 CP IN STRAT.CU
TER.CAT.l SAU 2
100 MC.
BULD.PE
GROS.DE
0.590
SENILE DE
21-30 CM
053 TRAOIA05 TONA 106.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
054 DAOIAI 100 MP. 1.160
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED
SCM DE PE STRAT RUTIER
055 TSE06Al 100 MP. 1.160
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT 1Z0LATOR
SI REPART1TIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.NECOEZ.
056 TSD03Cl
IMPRAST.PAM.AFINAT CU
81-180 CP IN STRAT.CU
TER.CAT.l SAU 2
100 MC.
BULD.PE
GROS.DE
0.084
SENILE DE
21-30 CM
057 TSC19Bl 100 MC. 0.084
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMP1NG.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
058 TSD06Bl 100 MC. 0.672
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAM1NT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
I
I
I
I
059 TSE03C1 100 MP. 2.200
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
TARE
060 TSJ05A1 MP. 158.000
PROTEJARE TERAS AMENT PE TALUZE CU
NETESIN
061 IFB04C1 M.C. 16.800
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG!
BUC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA
PROTECTIA TALUZELOR.
062 TRA01A05 TONA 26.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
D I S T . ~ 5 KM.
063 TSE01Cl 100 MP. 3.000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE
064 TSE02Cl
FINISAREA MANUALA
TARE
100 MP. 3.000
A PLATFORMELOR,IN T.
065 IFB09C3 MP. 210.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN
PIETRIS
066 IFB09B1 MP. 210.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
NISIP
067 TRA01A05 TONA 46.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
068 TRAOIA05 TONA 69.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
069 CZ0106Il M.C. 54 . 300
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE,SORT.
GRAN.<31MM,CIM.PA35.FUNDATII.BET.SIMPLU,
MEDII AGRESIVE CEN
070 TRA06A05 TONA 130.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. -5 KM
071 PB01Al M.C. 54.300
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.
072 IFB07C1 MP. 221.000
PEREU ZIDIT GROSIME 30 CM DIN PIATRA
BRUTA.
072 2101145 M.C. 22.100
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
072 2201335 KG 104533.000
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.
I
I
I
l
I
I
I
DRUM,ANROC,PEREURI
073 TRAOlA05 TONA 105.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
5 KM.
074 IFB04Dl M.C. 25.500
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/
BUC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA PAT
FUNDATIE.
075 TRAOlA05 TONA 40.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
5 KM.
076 TRA06A05 TONA 53.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice
Detaliere transporturi:
-Artieole TRA
Alte eheltuieli direete:
-CAS:
-SOMAJ:
-ASIGURARI SANATATE 5.5%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%
-ASIG.ACCIDENTE DE MUNCA 0.821%
-COMISION ITM 0.25%
UTILAJ TRANSPORT
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE 0.85%
Total eheltuieli direete:
GREUTATE MATERIALE
Cheltuieli indireete:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL eu TVA

S.C. VIA
DEVIZIER
MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
CONTRACTANT (OFERTANT)
TOTAL
TOTAL
I
I
I
I
I
I
I
l
l
L
I
Persoana juridica achizitoare
DRDP-TIMISOARA
Obiectivul:
Obiectul:
0024 452 3 0000
0001 45230000
Fo rmularu l C5
CONS. POD PE DN 68 LA ZE I CANI
CONS. POD LA KM 48+905 -ZEICANI
Lista ell cantitatile de lucrari
Deviz oferta ZEIC18 RACORDARE POD CU DN 68
Categoria de lucrari: 1000
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = ~
NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
DENUMIRE
ART I COL
SPOR MAT MAN UTI GR./uA GR. TOT.
PU MAT
PU MAN
PU UTI
PU TRA
VAL MAT
VAL MAN
VAL UTI
VAL TRA
TOT A L
=
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = =
001 TSA02Fl M.C. 4.800
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE
002 TRB01C12 TONA
TRANSPORTUL MATERIALELOR
PNEURI INC ARUNCARE DESC
GRUPl-3 DISTANTA 20M
8.640
CU ROABA PE
RASTURNARE
003 TSD01C1 M.C. 4.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
004 TSD06A1 100 MC. 0.048
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
005 CZ0106I1 M.C. 4.300
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE,SORT.
GRAN.<31MM,CIM.PA35.FUNDATII.BET.SIMPLU,
MEDII AGRESIVE CEN
006 TRA06A05 TONA 11.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
007 PB01A1 M.C. 4.300
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.
008IFB07B1 MP. 105.000
PEREU ZIDIT GROSIME DE 20 CM DIN PIATRA
BRUTA.
008 2101121 M.C. 7.350
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030
008 2201335 KG 33075.000
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.
DRUM,ANROC,PEREURI
008 TRA06A05 TONA 17.640
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
009 TRA01A05 TONA 33.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
I
I
I
I
I
010 CZ0109Kl M. C.
PREPARARE BETON B400 AGREG GRELE
CIMENT P45 BET CU PERMEABILITATE
INST CENTRALIZATE
0.730
<3lMM
REDUSA
011 TRA06A05 TONA 1.740
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE S,SMC
DIST. =S KM
012 PBOlAl M.C. 0.730
TURNARE BETON SIMPLU BSO IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.
013 CZOlOSCl M.C. 10.600
PREPARARE BETON BlSO,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE
014 TRA06A05 TONA 25.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE S,SMC
DIST. =5 KM
015 PBOlAl M.C. 10.600
TURNARE BETON SIMPLU BSO IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE S-ZOCM.
016 IFB09Al MP. 105.000
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
017 TRAOIA05 TONA ll.S00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= S KM.
018 TSE02Cl 100 MP . 4.250
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE
019 TSEOlCl 100 MP. 4.2S0
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLAT FORME LOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE
020 PK29A1 M
SCARI PE TALUZ DIN TREPTE
PREFABRICATE PE SANTIER
021 TRB01C15 TONA
TRANSPORTUL MATERIALELOR
PNEURI INC ARUNCARE DESC
GRUPl-3 DISTANTA SOM
14.S00
DE BETON
3.100
CU ROABA PE
RASTURNARE
022 PK31Al TONA 0.052
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM
023 CZOl06Cl M.C. 0.720
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.
GRANUL.<3lMMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.
IMPORTANT.INST.CENTRAL.
024 TRA06AOS TONA 1.730
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
025 PB02A1 M.C. 0.720
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
I
I
I
I
I
1
I
I
I
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL
026 DG05A1 MP. 448.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE
027 DB01B1 MP. 448.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAO SAU PAY
NEBITUM EXEC MECANI
028 OB02D1 100 MP. 4.480
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA
029 TRA05AOS TONA 0.250
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5
030 DB12Al TONA 35.000
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALO
CU ASTERNERE MANUALA
031 DZ09Bl TONA
PREP BINDERULUI DE CRIBLURA
CALD CU BITUM IN INSTALATII
35.000
EXECUTAT LA
TIP LPX
032 DB16H1 MP. 224.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALO IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
033 DZ14Bl TONA 21.000
PREP BETON ASFALTIC
CRIBLURAEXECUTATLA
INSTALATII TIP LPX
FIN BOGAT IN
CALD CU BITUM IN
034 DZ19E1 TONA 0.670
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI
GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 4% BITUM IN
INSTALATII LPX
035 TRAOIA50 TONA 57.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.
036 DA06B1 M.C. 6.400
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
037 TRAOIA50 TONA 14.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
UTILAJ TRANSPORT TOTAL
.............. ... ..J .;)15
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%
-ASIG.ACCIDENTE DE MUNCA 0.821%
-COMISION ITM 0.25%
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE 0. 8 5%
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTI LAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
CONTRACTANT (OFERTANT)
I
I
I
I
I
J
I
I
L
ZEIC26 pag 14
= = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Persoana juridica achizitoare
DRDP-TIMISOARA
Fo rmularu l C5
Obiecti vul: 0024 45230000
Obiectul: 0001 45230000
CONS . POD PE DN 68 LA ZEICANI
CONS. POD LA KM 48+905 -ZEICANI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ZEIC28 SUPRASTRUCTURA POD
Categoria de lucrari: 1000
= = = = = = ~ = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = =
NR. SIMBOL ART.
DENUMIRE
SPOR MAT MAN UTI
CANTITATE UM
ART I COL
GR./UA GR. TOT .
PU MAT
PU MAN
PU UTI
PU TRA
VAL MAT
VAL MAN
VAL UTI
VAL TRA
TOT A L
= = = = = = = = = = = = = = ~ = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
001 DG04Bl
DESFACEREA DE BORDURI
BETON ORICEDIMENSIUNE
M 21.700
DE PIATRA SAU DE
ASEZATA PE BETON
002 DG05C1 MP.
DECAP IMBR CU STRAT PINA
FORMATE DIN ASFALT TURNAT
DIN BETON
106.000
LA 3CM GROS
PE FUNDATIE
003 PJ08B1 M.C. 7.230
DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
RACORD CU CIOCAN AER COMPR.
004 TRI1AC03E2 TONA 78.200
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
RAMPA,TEREN-AUTO CT
005 TRAOlA05 TONA 78.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
006 TSC35D32
INCARC. AUTO CU
2,6-3,9 MC ROCI
LA D. 21-30M
100 MC. 0.330
INCARC. PE PNEURI CUPA
TARI SI F.TARI>25KG/BUC
007 PJ12A1 TONA 0.140
INDREPT. SORT. PE DIMEN. A OTEL. VECHI
DIN DEMOL.
008 PG01A1 MP. 21.700
PLATFORMA DE LUCRU SUSPENDATA DIN LEMN
DE FOIOASE
009 DI19G1 ORA 50.000
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU
CAROSERIE LEA DE 6,5 T
010 PJ09B1 M 50.400
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
CAMASUIELI CU FORARE MECA
011 PK20A1 MP. 90.100
CURATIREA CU PERlA DE SIRMA,SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO
012 PC05A1 MP. 51.600
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA
I
I
I
1
I
1
I
PODURI DIN ELEM.PR
013 TRA02A05 TONA 2.650
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.
014 CZ0302Bl KG
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL
OB 37 D=10-16MM
395.000
STILPI
CENTRALIZ
015 CZ0302El KG 2.260
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 0=10-
016 PD03Al KG 2.650
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI
017 XCOI LEI.
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI
018 RPCU19A2 BUC. 252.000
ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR
DIN PLANSEE 0>10 CM
019 TSD14AI M.C. 5.000
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.
020 CZOI09El M.C. 21.200
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <16MM
CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST.
CENTRALIZATE
021 TRA06A05 TONA 53.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
022 PBIIBI M.C. 21.200
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC. CU POMPA
023 PK31Al TONA 0.868
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM
024 6306365 KG 868.000
PARAPET METALIC AVIND 50- 75% TEAVA
TRASA
025 PK48Cl TONA 0.868
VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE
VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE
MINA LA PARA PETE
026 PK49Cl TONA 0.868
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE
VOPSEA MINIU SUP VI02-2A CU PENSULA DE
MINA LA PARAPETE
027 PK44Cl TONA 0.868
CURATIREA DE RUGINA CU PERlA DE SIRMA A
PIESELOR MET.LA PARAPETE METALICE.
I
1
I
I
I
1
I
1
PF04A1 MP. ULtl
STRAT
TAIAT
AMORSAJ APLICAT
CU WHITE SPIRIT
CU PERlA
RAFINAT
125.000
DIN BITUV.
029 PF05C1
HIDROIZOLATII PT. POD
CARTON BIT.LIPITE DE
STRAT MASTIC.
MP.
SOSEA
STRAT
125.000
DIN 2 STRAT.
SUPORT PRIN
030 5000018 MP. 125.000
STRAT HIDROIZOLANT CU MEMBRANA
031 DB16E1 MP. 125.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 2,5CM ASTERN MECANICA
032 DZ13C1
PREP BETON ASFALTIC
CRIBLURA EXECUTATLA
INSTALATII TELTOMAT
TONA 7.830
FIN SARAC IN
CALD CU BITUM IN
033 DB01Al MP. 125.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC
034 DB02C1 100 MP.
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
TAIAT
1.250
EXIST
BITUM
035 DB02Al 100 MP. 2.060
AMORS SUPRAF STRAT
IN VEDEREAPLIC STR
FILER LA BET CIM
BAZA SAU IMBRAC EXIST
UZURA CU SUS BITUM
036 DB01C1 MP. 206.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN
BET CIM SAU PAV BITUM
037 DB20E1 MP. 103.000
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM
ASTER ME CAN
038 DB20A1 MP. 103.000
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 3 CM
ASTER MAN
039 PF09A1 M 21.700
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.
SAPEI HIDR
040 DZ18C1 TONA 7.220
PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU
CRIBLURA SI FILER DE CALCAR IN
INSTALATII LPX
041 TRAOlA05 TONA 7.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
042 TSA02F1 M.C. 16.800
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE
043 PEOlCl M.C. 5.310
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
I
I
059 DF22Al BUC. 10.000
DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR
INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA
060 DF21Al BUC. 10.000
DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC
RUTIERA
061 DF26Al M 95.000
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN
MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA
062 CZOIOSAI M.C. 0.700
PREPARARE BETON BlSO,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE
063 TRA06AOS TONA 1.7S0
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE S,SMC
DIST. =5 KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje elect rice
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli direete:
-CAS:
-SOMAJ:
-ASIGURARI SANATATE 5.5%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%
-ASIG.ACCIDENTE DE MUNCA 0.821%
-COMISION ITM 0.25%
UTILAJ TRANSPORT
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE 0.85%
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE
Cheltuieli indirecte :
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ :
TVA
TOTAL eu TVA
PROIECTAN
S.C. VIA
DEVIZIER
MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
CONTRACTANT (OFERTANT)
TOTAL
TOTAL
SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2l09807)
r
"'In E; 1
...
1 ,ORMU.LAK C6
-,'T" .....
Lista consurnurilor de resurse materiale
---------------------------------------
Lucrarea: CONS. POD PE DN 68 LA ZEICANI
Devize: ZEIC08 ZEIC18 ZEIC28
---------------- - ------------- - --- - ------- - ------ - ------------------------------------------------- - ------- - --------------
INr. I Denurnirea resursei materiale I U.M. IConsurnuril Pret unitar I Valoare I Furnizor IGreutateJ
ICrt1 I Icuprinse I (exclusiv TVA) Ilexclusiv TVA) I I (tone) I
I I I I in oferta I RON I RON I I I
1----1------------------------------------------1------1--------_1 ______________ 1 ______________ 1 ________________ 1 ________ 1
101 1 12 13 I 4 I 5 I 6 17 1
1----1------------------------------------------1------1----_____ 1 ______________ 1 ______________ 1 ________________ 1 ________ 1
I 11 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STASIKG I 125.361 I I I 0.1251
I I 438 6MM I I I I I I I
I 21 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STASIKG I 140.061 I I I 0.1401
I I 4 38 8MM I I I I I 1 1
1 31 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STASIKG 1 398.951 1 I 1 0.3991
I 1 438 I 1 I I 1 1 I
1 41 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 IKG I 2.281 1 I 1 0.0021
I I S 438 I I I I I I I
I 51 2000602 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 IKG I 42.821 I I I 0.0431
I I S 4 38 I I I I I I I
I 61 2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 IKG 1 131 . 381 I 1 I 0. 1311
I 71 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 IKG I 510.921 I I I 0.5161
I 81 2100036 CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388 IKG I 9239.861 I I I 9.2401
I 91 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M IKG I 5950.021 I I I 5.950 1
I I 30 VRAC S 1500 I I I I I I I
I 101 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSORI M IKG I 792.001 I I I 0.8001
I I 30 SACI S 1500 I I I I I I I
I 111 2100414 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 351KG I 29353.201 I I I 29.3531
I I VRAC S 1500 I I I I I I I
I 121 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 351KG I 24168.381 I I I 24.4101
I I SACI S 1500 I I I I I I I
I 131 2100476 CHiENT HIDROTEHNIC CU ADAOSURI HZ I KG I 20998.80 I I I I 20.999 1
I I 35 VRAC S 3011 I I I I I I I
I 14 1 2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539 IKG I 7373.861 I I I 7.3741
I 151 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 IKG I 4454.381 I I I 4.4541
I 161 2101121 MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S IM. C. I 7.351 I I I 16.5371
I I 1030 I I I I I I I
I 171 2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S IM. C. I 22 . 101 I I 1 49.9461
I I 1030 I I I I I I I
I 181 2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RI U 7 IM. C. I 2.041 I I I 3.2701
I I -15 MM I I I I I 1 I
I 191 2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU IM. C. I 1 . 581 I I I 2.5341
I I 15-30 MM I I I I I I I
I 201 2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- IM. C. I 32.831 I I I 52.5221
I I 30 MM I I I I I I I
I 211 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- IM. C. I 61.181 I I I 97.8851
I I 15 MM I I I I I I I
I 221 2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-IM. C. I 56.251 I I I 90.007 1
\ Ut!: ..... __ .. .AJ ....... P ... ,MP.
v.441
I {LvJ. ll
I I PT PERETl
I I I I I
I 511 2958990 LEMN DE FOC FOlOASE TARI L 1M
IKG 559.441
I I 0.5591
I I LlVRABlL DIN DEPOZIT
I I I I I
1 521 3421097 OTEL PATRAT LAM. CALD S 334 OL37- IKG
3.341
1 1 0.0031
I I IN LT= 30
1 I I I I
1 531 3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- IKG 4.03
I I 0.0041
I I IN LT= 36
I
I I I
I 541 3803116 SlRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 SIKG 1. 76
I I 0.0021
I I 889
I
I I I
I 551 3603128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12
IKG 1. 96
I I 0.0021
I I OL32 S 889
I
I I I
I 561 3603269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 SIKG 19.86
I I 0.0201
I I 889
I
I I I I
I 571 5000018 STRAT HlDROIZOLANT CU MEMBRANA
IMP. 125.00
I I I 0.2501
I 581 5206176 CLEMA DE LEGATURA PT.CABLU D=
IBUC . 26.04
I I I 0 . 1111
I I 28MM,REPER 673-1032
1 I I I I
1 591 5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X IBUC . 40.00
I I I 0.0031
I I 25 GR. 5.8 S4272
I I I I I
I 601 5817446 SURUS CAP HEXAGONAL SEMIPREClS M IBUC. 20.00
I I I 0.0001
I I 8X 30 GR. 5.8 S 6220
I I I I I
I 611 5821253 SURUS CAP HEXAGONAL GROSOLAN M IKG 4.77
I I I 0.0061
I I 12X 240 GR. 5.8 S 920
I I I I I I
I 621 582 567 5 SURUS CAP PAT RAT GROSOLAN M 20X IBUC. I 5.011 I I I 0.0041
I I 240 GR. 4.8 S 1472
I I I I I I I
I 631 5840405 PlULlTE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR.IBUC.
I 534.701 I I I 0.0051
I I 5 S 922
I I I I I I I
I 641 5840766 PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR.IBUC.
I 20.001 I I I 0. 0001
I I 5 S 922
I I I I I I I
I 651 5882142 SAlSA PREC.PLATA PT.MET A M 8 IKG I
0.201 I I I 0.0001
I I OL34 S 5200
I I I I I I I
I 661 5882489 SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 IKG I 0.401 I I I 0.0001
I I OL34 S 5200
I I I I I I I
I 671 5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 IKG I 1. 74 1 I I I 0 . 0021
I I S 2111 I I I I I I I
I 681 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 IKG I 2.261 I I I 0.0031
I I
OL34 S 2111 I I I I I I I
I 691 5893438 BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B IBUC. I 494.701 I I I 0.0051
I I OLC45 D=20 * 50 I I I I I I I
I 701 5901259 ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43 . 2 IKG I 2.331 I I I 0.0031
I I 2X350 INV.SUPERT. I I I I I I I
I 711 6102939 CHIT ROMTIX 90 NTR 4337-75 IKG I 140.181 I I 1 0.1541
I 721 6103232 VOPSEA ALBA V.101-2 NTR 90-80 IKG I 4.601 I I I 0.0051
I 731 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 IKG I 7.441 I I I 0.0081
I I NTR 90-80 I I I I I I I
I 741 6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-IKG I 5.981 I I I 0.0061
I I 68 I I 1 I I I I
I 751 6200303 HUILA SCOP.ENER. MIXTA GRAN. 0- IKG I 368.901 I I I 0.3691
I I 80 MM S 1931 I I I I I I I
I 761 6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS IL 1 128.511 I 1 I 0.1291
1 I
44
1 1 I 1 1 I 1
I 77 1 6200951 MOTORINA PT . MOTOR DIESEL LD IARNAIKG I 1110.591 I I 1 1. 388 I
1 I VARA S 240 1 I 1 I 1 I I
I OLU'. _ CUr:-::-:-l'l tL __ lCfL_ "SOR ___ j .:<G
I I STAS 54 I I
I 79 1 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT. IKWH. I
I I LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ I I
I 801 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- IM.C. I
I I TERASAMENTE IN CISTERNE I I
/ 811 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIIM.C. I
I I BETOANE DELA RETEA I I
I 821 6306365 PARAPET METALIC AVIND 50- 75% IKG I
I I TEAVA TRASA I I
I 831 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. IKG I
I I LAT, 65-90MM,L.200-300MM I I
I 841 6621727 PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.IKG I
I \ REZ. PET TIP. PA 5 MM I I
I 851 6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ. IBUC. I
I I ARM. IN BETON PT GRINZI I I
/ 86/ 6719603 CAPAC POLIET.NEAGRA,D.INT. Ill, IBUC. /
/ / 5MM,PT.STILP DIRIJ.CIRC I I
/ 87/ 6719811 STILP POLIET.ALBA,D=111,5MM;L= IBUC. I
I I 1100MM,PT.DIRIJ . CIRCUL. I I
I 881 7308499 CART US PISTOL IMPLINTAT BOLTURI IBUC. I
I I CALIBRU 6,3 MM UMC I I
~ . JO I
I
7.361
I
125.371
I
78 .00 I
868.00
44.68
2.06
36.69
20.00
20.00
494.70
I 891 7315789 DECOFROL IKG I 54.75
I 901 7329883 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTR 1M I 122 . 45
I I SINTET NETESIN LAT 1, ~ 1 I I I
I 911 7399995 MATERIAL MARUNT SAD DIFERENTA ILEI. I 100.001
I I PRET MATERIAL LEI I I I
1----1------------------------------------------1------1---------1--------------
I I TOTAL I I IRON
I I I I 1--------------
I I I I I EDRO
-
v.<.J51
I
0.000\
I
125.3691
I
77.99BI
I
0.8681
\
0.0521
I
0.0021
\
0.0001
I
O.OOBI
\
0.0511
I
0.015\
\
0.060\
0.080\
\
0.0001
I I
--------------,----------------1--------1
11558. 018\
--------------1----------------1------- -1
I I \
Ofertant
L JRMU.unn C"/
Lista consumurilor ell mana de lueru
Luerarea: CONS. POD PE ON 68 LA ZEICANI
Devize: ZEIC08 ZEIC18 ZEIC28
INr. I Denurnirea rneseriei IConsurnuri (om-ore) ITarif mediu IValoare(exelusiv TVA) I Proeent
) Crt. I leu manopera direeta I RON/ora I RON I 100%
I I I I I (2 x 3) I I
1---- 1--------------------------------------------1--------------------1------------1---------------------1--------------1
10 1 1 I 2 13 I 4 I 5 I
1---- 1--------------------------------------------1--------------------1------------1---------------------1--------------1
I 11 101 ASFALTATOR I 133.229 I I I I
/ 2/ 102 BETONIST I 375.500 I I I I
/ 3/ 107 DULGHER CONSTRUCTII I 474.217 I I I I
I 41 108 DULGHER PODURI I 26.755 I I I I
I 51 110 FASCINAR I 204.090 I I I I
I 6) 111 FIERAR BETON I 124.033 I I I 1
I 71 113 FINISOR TERASAMENTE I 173.941 I I I I
I 81 115 I NSTALATOR ELECTRICIAN I 141.120 I I I I
I 91 122 IZOLATOR HIDROFUG I 47.285 I I I I
I 10 I 126 MOZAICAR I 132.866 I I I I
I 111 128 PAVATOR I 27.645 I I I I
I 121 129 PIETRAR I 665.722 I I I I
I 131 134 ZIDAR I 93.482 I I I 1
I 14 1 196 SAPATOR I 1008.741 I I I I
I 151 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ I 787.910 I I I I
I 16 1 219 MASINIST UTILAJE CONSTRUCT II I 1. 349 I I I I
I 171 230 VOPSITOR INDUSTRIAL I 16.084 I I I 1
I 181 268 MONTATOR C-TII METALICE I 21.528 I I I 1
I 191 302 MINER SUPRAFATA I 186.767 I I I I
I 201 399 MUNCITOR DESERVIRE 1 0.464 1 I 1 1
I 211 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE I 50.310 I I I I
I I MATERIALE I I I I I
1----1--------------------------------------------1--------------------1------------1---------------------1--------------1
I ITO TAL I 4693.038 I RON I I I
I I I 1------------1---------------------1-------------- 1
I I I I EURO I I I
----------------------------- -- -------------------------------------------------------------------------------------------
Ofertant
- -
-
Devize: ZEIC08 ZEIC18 ZEIC28
C 0RMtJlJ/1.!\ C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii
Lucrarea: CONS. POD PE ON 68 LA ZEICANI
JNr. I Denurnirea utilajului de construc tii Consurnuri Tarif orar I Valoare (exclusiv TVA) I
ICrt.1 ore de functionare RONI I RON I
I I I lora functionare I (2 x 3) I
1----1--------------------------------------------1----------------------1-----------------------1-----------------------1
101 1 I 2 I 3 I 4 I
1----1--------------------------------------------1----------------------1-----------------------1-----------------------1
I 11 2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE I 83.563 I I 1
1 1 4,0-5,9 MC/MIN 1 I I I
1 21 2801 ClOCAN PNEUM. (EXCLUSlV CONSUM AER) 8 1 116.606 1 1 I
1 1 -15 KG I I I I
I 31 3302 ELECTRO POMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. I 10.611 I 1 I
1 I PT APA 2,8-8, OKW I I I I
I 41 3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M I 8.358 1 I I
I I CONDUCTA, PINA LA 4 a MC/H I 1 I I
I 51 3340 POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLl I 3.533 I I I
I 61 3502 EXCAVATOR PE SENILE CU 0 CUPA CU I 0.767 I I I
I I MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC I 1 I I
I 71 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP I 0.951 1 I I
I 81 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP 1 7.130 I I I
I 91 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP I 1.144 I I I
I 10 I 3705 BETONIERA CU AMESTEC FORTAT I 0.421 I I I
I I ACTIONATA ELECTRIC 101-250L I I I I
I 111 3709 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8 I 0.000 I I I
I -20MC/N I I I I
12 1 3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA I 8.847 I I I
I 21-40MC/ORA I I I I
13 1 3713 APARAT DE TORCRETAT,0,8-1,5 MC/H I 25.330 I I I
141 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC I 45.650 I I
I 2,9-4CP I I I
151 3816 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, I 5.128 I I
I 150 L I I I
161 4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR . I 1.867 I I
I (VALTURI) PINA LA 12TF I I I
17 1 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP . ,CU I 6.954 I I
I RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF I I I
181 4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI I 10.611 I I
I 8-10TF I I I
191 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE I 12.210 I I
I PNEURI10,1-16TF I I I
201 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE I 0.235 I I
I INTERNA SUB 10C? 650-700KGF I I I
211 4020 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE I 6.891 I I
I INTERNA 10CP 1600KGF I I I
221 4026 PERlE MEC.PT CURATAT FUNDAT II I 0.306 I I
-
_ .tUML _ 0 L : ~ 1 1 I 1
231 4027 INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT 1 10.611 1 I 1
I TI P INS-60 I I I I
241 4028 USCATOR FILER ACT ELECTRIC I 3.533 1 I 1
251 4034 TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T I 6.319 I I 1
261 4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L 1 1.250 1 1 1
271 4040 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX 1 3.376 I I I
I FARA TOPITOARE 35-40T/H I I 1 1
281 4042 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP 1 0.157 I 1 1
I TELTOMAT 100T/H 1 I 1 1
291 4045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE 1 12.269 I I 1
1 CU MOTOR TERMIC 65CP I I 1 1
301 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM I 1.600 I I I
1 OT.TERM.FARAPALPATOR92CP 1 I 1 I
311 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L 1 0.237 1 1 I
321 4053 AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE I 50.000 I 1 I
I DRUM CAROSER LEA 6, sT I 1 I 1
331 4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 6SCP I 0.062 I 1 1
341 4201 MAS.AUTOMATA DE TAlAT SI INDRET.OT. 1 1.174 1 1 1
I BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 I I I I
351 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- 1 1.335 I 1 1
1 BETON,DIAM.PINA LA 40 MM 1 1 1 1
361 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA 1 3.025 I 1 I
I LA 40MM 2,2KW 1 1 1 1
371 4702 MOTOPOMPA 9-16CP I 100.000 I 1 I
381 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. I 10.892 I 1 1
1 A.J. 5-8T 1 I 1 1
391 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF I 0.497 I 1 1
401 7201 TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M 1 21.221 I 1 1
411 7404 INCARC.FRONTAL PE PM-URI PIMA LA 1,0 1 13.987 I 1 1
1 -1,49 1 I 1 1
421 7405 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 1 0.313 1 1 1
1 -2,5 1 1 1 1
1 431 7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 1 1.363 I 1 1
1 1 -3,9 1 1 1 1
1----1--------------------------------------------1----------------------1-----------------------1-----------------------1
I ITO TAL 1 600.335 1 RON 1 1
1 1 1 1-----------------------1-----------------------1
1 1 1 1 EURO 1 1
.TIMISOARA Ofertant
'.
FOAMULAR C9
Lista consurnurilor privind transporturile
Lucrarea: CONS. POD PE ON 68 LA ZEICANI
Devize: ZEICOB ZEICIB ZEIC28
INr. I Tip de transport IElemente rezultate din analiza lucrarilorl Tarif unitar IValoare(exclusiv TVA)
ICrt., , ce urmeaza a fi executate 'RON! I RON
I I 1-----------------------------------------1 tona I
I I I tone I km. lore de I I
I I I transportate I parcursi I functionare I I
1----1------------------------------------1--------------1----------1--------------- 1--------------1---------------------
10 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6
1----1------------------------------------1--------------1----------1---------------1--------------1---------------------
I 1. I Transport auto (total) din care, pe I 1525.845 I I I I
I I categorii I I I I I
/----1------------------------------------1--------------1----------1---------- - ----1--------------1---------------------
I I 1.001 TRA01A05 I 556.020 I I I I
I I TRANSPORTUL RUTIER AL I I I I I
I 1 MATERIALELOR, SEMIFABRICATELORI 1 1 1 1
1 1 CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 51 I I 1 /
1 1 KM. 1 1 1 1 1
I 1 1.002 TRA01A50 1 71.000 1 1 1 1
1 1 TRANSPORTUL RUTIER AL 1 1 1 1 1
1 I MATERIALELOR, SEMIFABRICATE:LORI I I 1 1
I 1 CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 1 I I 1
1 1 50 KM. I I 1 I
I I 1.003 TRA02A05 I 2.895 1 1 I
I 1 TRANSPORTUL RUTIER AL I I 1 I
I 1 MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR I 1 I I
I I CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 5 I 1 I 1
1 I KM. I I I 1
I I 1.004 TRA05A05 I 0.250 1 I 1
I I TRANSPORT RUTIER MATERIALE, I 1 I 1
I 1 SEMI FABRICATE CU AUTOVEHIC. I 1 1 I
I 1 SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) I I 1 I
I 1 PE DIST. DE 5 I I I I
1 1 1.005 TRA06A05 I 895.680 1 I I
I 1 TRANSPORTUL RUTIER AL 1 1 I I
I 1 BETONULUI -MORTARULUI CU I I I I
I 1 AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. I I I I
I 1 KM I 1 I I I I
1----1------------------------------------1--------------1--- -------1---------------1--------------1---------------------1
I 2. 1 Transport pe cale terata (total) I 1 I 1 1 I
I I din care,pe categorii 1 I I I I I
1---- 1------------------------------------1--------------1----------1---------------1--------------1---------------------1
I 3. I Alte transporturi (total) I 1 1 I 1 I


., v .!l
. <c
S. C.VNI ARA
Ofertant
I
!
I
I
I
[
l
(
I
I
ANTEMASURATOA R E:
ZErcos INFRA. POD 81 AMENAJARE ALBIE 10. 1.2008 PAG: 1
_:z ___ :== ____ ____ = = = ~ ~ = ___ = _ . __ ==_. _c== __ = = ~ _ e= ___ c = . _ ~ ~
-NR. SIMBOL ART.
oENUMIRE
CANTITATE UM
ARTICOL
z=_c _____ ._r== ____ = __ ____ cc_c: __ c_==== __ ~ = . _ ~ = r = __ ==c_._==c_c
01 PJ05B1
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZIo.SP
RIJIN FARA EXPLOZIV CO CIOCAN CU AER COM
PRlMAT
Cantitate-
02 PJ07B1
DARlHARE PART.ELEH.BET.SIHPLU CULEI,PILE
,ZIO.SPRIJ PT.HOOIF.RACORO CU CIOCAN AER
COMPR.
Cantitate-
03 PJ04B1
DARIHARE SETON DIN FONDAT.COLEI,PILE,ZID
.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CO crOCAN CO AER
COMPRIHAT
Cantitate-
04 TRr1AC03E2
INCARCARE HAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG OEP
LAS.PRIN PDRTARE PINA LA 10M,ASEZARE RAM
PA,TEREN-AUTO CT
Cantitate-
05 TRA01A05
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.-
5 KM.
Cantitate-
06 TSC35D32
INCARC. AOTO CU INCARC. PE PNEORI CUPA 2
,6-3,9 HC ROCI TARI 51 F.TARI>25KG/BUC
LA O. 21-30H
Cantitate-
07 TSA02E1
SAP.HAN.IN 5PATII LIMIT.SUB 1M CO TALUZ
VERT.NE5PR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.CDEZ.AOI
NC.<1,5H T.HIJL.
Cantitate-
08 TSA0511
SAP. MAN. IN SPATH LIMIT. PESTE 1M CU TALU
Z INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.A01NC.4,01-6M,
T.TARE
4.900 M.C.
6.000 M.C.
3.200 M.C.
33.600 TONA
33.600 TONA
.140 100 MC.
30.600 M.C.
Cantitate- 169.000 M.C.
09 TSA24A1
EPUIZAREA HEC.A APE! DIN SAP.IN TEREN CD
INFILTR.PDTERNICE CD MOTOPOMPA OE APA 0
E 6,6-12KW
Cantitate-
10 CZ0116A1
PREPARARE BETON 8250 PT.BET.APARENT,AGRE
G.<16MH CIH.PA35 51 AOA05 DE PARTI FINE
CAL. 1, CENTRALIZA
Cantitate-
11 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONOLUI-MORTARDL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. -5 K
M
sO.OOO ORA
31.000 H.C.
Cantitate- 74.000 rONA
12 PB02Bl
TURNARE BETON SIHPLU 815 IN FUNDATII OBI
SNUITE ZIODE SPRIJIN,PEREURI ETC.CD POMP
A
Cantitate- 31.000 M.C.
13 PC02A1
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE 51 ZIDURI SPRI
J.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE P
LANE
Cantitate- 260.000 MP.
14 CZ0108Il
PREPARARE BETON B3 0 0 AGREG. GRELE < 31MM C
IMENT HZ35 IN ELEMENTE MASIVE DIN BETON,
INST.CENTRALIZAT
Cantitate- 61.400 M.C.
15 TRA06A05
TRANSPORTOL RUTIER AL BETONOLUI-MORTARUL
or CD AUTDBETONIERA DE 5/ 5HC DIST. ""5 K
M
Cantitate= 174.000 TONA
16 PB06B1
TURN.BET.SIHP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,Z
ID,TIHPAN CU POMPA
Cantitate
21
61.400 M.C.
I
I
I
I
I
I
(
I
I
I
I
17
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE 51 ZIDURI SPRr
J.OIN PANOURI CO PLACAJ P CU SUFRAFETE P
LANE
Cantitate-
18 CZ0105C1
PREPARARE BETON BI50,CU AGREGATE GRELE,G
RANULATIA<3lMM,C1MENT M30 IN INST.CENTRA
LIZATE
Cantitate=
19 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
01 CO AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. -5 K
H
CantJ.tate-
20 PB06B1
TURN.BET.SIMP.S100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,Z
ID,TIMPAN CU POMPA
Cantitate-
21 PF04Al
5TRAT AMORSAJ APLICAT CO PERlA DIN BITUH
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT
Cantitate-
22 PF05Al
HIDRQIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BIT
UM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN OOUA ST
RATURI
Cantitate-
23 PEC1el
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZI
D. SFIJ. DIN PIATRA SRUTA ROCA SDIMENTA
RA
Cantitate
c
24 TSD17B1
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,5
M GROS.EXECUT.MAN.OOATA CU EXEC.MEC.A RA
MBL. PAM. COEZIV
Cantitate-
25 TSD06B1
COMPACTARE CU PLACA VlBRAT.DE 1,6T UMPLU
TURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
Cantitate-
26 TSD03Cl
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CO GROS.DE 21-30 CM T
ER.CAT.1 SAU 2
Cantitate:o
27 TSA02Fl
SAP.HAN.IN SPATII LIMIT. SUB 1M CO TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.CDEZ.HIJ.SI F.COEZ,ADI
NC.<1,5M T.1ARE
Cantitate-
28 TSA24Al
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOHPA DE APA D
E 6,6-12KW
Cantitate=
29 PJ07A1
DARIHARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,PILE
,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU UNELTE DE
HINA
Cantitate-
30 PCOIAI
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXE
COT. DIN PANDORI CU PLACAJ TIP P
Cantitate-
31 PJ09B1
GAURI SI STRAPUNG. 0 MAXIM 50HM PT. INTR
ODUC. BUL.51 ANCOR. PT. REPAR. CAHASUIEL
1 CU FORARE MECA
Cantitate-
32 TRA02A05
TRANSPORTUL RUTlER AL HATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.::::I
5 !(M.
Cantitate-
33 CZ0301E2
CONFECTION}l.T ARMATORI FASONAT BARE PT. FU
ND.IZOLATEeONTINUI 51 NAME IN ATEL CENTR
: PC60
Cantitate-=
34 CZ0301A1
CONFECT.ARHAT.FA50NARE BARE PT.FUNDATII
IZOL. CONTI NUl 51 RADIERE IN ATEL. CENT. OB
37 D-6-8HM
19.700 MP.
6.550 H.C.
15.700 rONA
6.550 M.C.
56.000 HP.
56.000 MP.
28.000 M.C.
144.000 H.C.
1.440 100 MC.
1. 440 100 Me.
4.760 H.C.
20.000 ORA
1. 120 M.C.
6.600 HP.
26.400 H
.120 TONA
42.400 KG
I
I
[
I
I
Cantitate'"-
35 PD03Al
MONT .ARMATURI PT. BET. ARMAT IN CUZINETl
Sl CAMASUIELl
73.200 KG
Cantltate- 116.000 KG
36 RPCBllA1
ASTUPAREA CU BETON B 15 A GAURILOR CO SO
P DE 0,20 IN ZIO SUB 25 CM GROS
Cantitate-
37 CZ0209Al
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
ClHENT H30lN INSTALATll CENTRALIZATE FAR
A AOAOS DE VAR
Cantitate"
38 CZ0106Cl
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GR
ANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTA
NT.INST.CENTRAL.
Cantitate
K
39 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUl-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. K
H
Cantitate-
40 PBD9s1
TURN.BET.ARHAT 8150 IN FUNO.TALPI RADlER
E POHPA
Cantitate"
41 TSD1881
UMPLUT.COHPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP
.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CO PAH.D
IN T.HIJLOCIO
Cantitate""
42 011.1081
STRAT ROTIER MATER GRAN STAB CU CIHENT S
AU VAR SI ZGURA PRIN HET AMES IN STATII
FIXE AST MEC
Cantitate-
43 TRA06A05
TRANSPORTUL ROTlER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5HC DIST. :5 K
H
88.000 BUC.
.002 M.C.
2.720 H.C.
6.520 rONA
2.720 M.C.
6.200 H.C.
123.000 H.C.
Cantitate- 295.000 TONA
44 DZ01Cl
PREP IN STAT11 FIXE A AMESTEC PTR STR ST
ABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 , CIHENT
Cantitate- 123.000 H.C.
45 CF12Dl
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETA
TE LA PERETI, TAVANE SAU PAROOSELI DE 4,5
CMGROSIHE
Cantitate= 77.200 MP.
46 TRA02AU5
TRANSPORTUL RUTlER AL HATERlALELOR,SEMlF
ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. IC
5 KM.
Canti tate.. . 060 r ONA
47 CC02G1
MONTARE ARHATURI LA CONSTRUCTII H<35M 01
N PLASE IN PERETI DIAFRAGME
CU DIST DIN PLA
Cantitate-
48 CZ0305Al
CONFECT. ARHAT. PT. ELEt-!. PRETUR. IN ATEL. CEN
TR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB31 D<
5""
Cantitate-
49 CK26Cl
OIBLURI HETAL1CE IHPUSCATE IN PLANSEE SA
U PERETI DIN BETON ARHAT
Cantitate-
50 TSG02Al
CURATAREi\ TERENULUI DE IARSA 51 BURUIENI
Cantitate-
51 TSC04F1
SAP.MEC.CO EXC.DE 0,11-1,2SHC IN PAM.CU
UHIDITATE NATURAL DESC.AUT. TER. CAT. 2
Cantitate-
52 TS003Cl
IMPRAST. PAM.AFIHA! CU SULD. PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CO GROS.DE 21-30 eM T
51.000 KG
57.000 KG
196.000 BUC.
3.000 100 HP.
.590 100 HC.
I
I
(
(
(
ER. CAT. 1 SAU 2
Cantitate-
53 TRA01AOo
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CO AUTOBASCULANTA PE D15T.=
5 KM.
Cantltate-
54 DA01Al
CURAT1REA 51 INLAT STRAT NOROI GROS MED
SCM DE PE STAAT RUTIER
Cantitate=
55 TSE06Al
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR S
I REPART1TIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.I
N PAM.NEeOEZ.
Cantitate-
56 T5D03Cl
IMPRAST.PAH.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 eM T
ER.CAT.l SAU 2
Cantitate
s
57 TSC19Bl
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-l80CP INCL.1
MP1NG.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
Cantitate-
58 T5006Bl
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.OE 1,6T UMPLU
TURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
.S90 100 Me.
106.000 rONA
1.160 100 MP.
1.160 100 MP.
.0BIl 100 MC.
.084 100 MC.
Cantitate-= .672 100 Me.
59 T5E03Cl
FINISAREA MANOALA A TALUZURlLOR,IN T.TAR
E
Cantitate- 2.200 100 MP.
60 TSJ05Al
PROTEJARE TERASAHENT PE TALDZE CU NETESl
N
Cantitate
u
158.000 MP.
61 IFB04e1
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/B
UC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJlTA LA PROTEC
TIA TALUZELOR.
Cantitate-= 16.BOO M.C.
62 TRAOIAOS
TRANSPORTUL ROTlER AL MATERIALELOR,5EMIF
ABRICATELOR CU AUTOBA5CULANTA PE D15T.-=
5 KM.
Cantitate:.
63 TSEOICI
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR 51 A PLA
TFORMELOR eu DENIVELARI OE 10-20 CM IN T
EREN TARE
Cantitate-=
64 T5E02c1
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TA
RE
Cantitate-
65 IFB0ge3
STRAT DRENANT co GROS1MEA: 15 eM DIN PIET
RIS
26.200 TONA
3.000 100 MP.
3.000 100 MP.
Cantitate- 2]0.000 MP.
66 IFB09Bl
STAAT DRENANT CU GR05IMEA:IO CM DIN NISI
P
Cantitate- 210.000 HP.
61 TRA01AOS
TRANSPORTUL RUTIER A1 MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBA5COLANTA PE DIST.-
5 KM.
Cantitate-
68 TRA01AOS
TRANSPORTUL RUTIER AL HATERIALELOR,SEHIF
ABRICATELOR co AUTOBASCULANTA PE DIST."
5 KM.
Cantitate-
69 CZOI06I1
PREPARl\RE BETON B200,AGREG.GRELE,SORT.GR
AN.<31MM,CIH.PA35.FUNDAT1I.BET.SIHPLU,ME
OIr AGRESIVE CEN
cantitate-
10 TRA06AOS
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-HORTARUL
46.100 TONA
69.200 TONA
54.300 M.C.
I
I
1
1
I
1
I
ur CU AUTOBETONrERA DE 5,5MC DIST. -5 K
M
Cantitate'"
71 PSOIAl
TURNARE BETON SIMPLU 650 IN COMPLETARI N
IVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN S
TRAT DE 5-20CM.
Cantitate-
72 IFB07Cl
PEREU ZIDIT GROSIME 30 CM DIN PIATRA BRU
TA.
130.000 rONA
54.3eo M.C.
Cantitate- 221.000 MP.
72 2101145
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NlSIP S 1030
Cantitate- 22.100 M.C.
72 2201335
PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.DRUM,ANROC
, PEREURI
KG
73 TRAOlA05
TRANSPORTUL RUTlER AL MATERIALELOR,SEMlF
ASRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.-
5 KH.
Cantitate- 105.000 TONA
74 IFB04Dl
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/S
DC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA PAT FU
NDATIE.
Cantitate-
75 TRAOIA05
TRANSPORTUL RUTrER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.-
5 KH.
Cantitate=
16 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTrER AL BETONULUI-MORTARUL
01 co AUTOBETONIERA DE
"
J\
25.500 M.C.
40.000 TONA
53.000 TONA
t,
ANTEMASUF..t.TOARE
ZEICle RACOROARE POD CU ON 68 10.7.2008 PAG,
__ ____ ==_.= __ __ == ___ ___
=NR. SIMBOL ART. CANTTTATE UI1
OENOMIRE
ARTICOL
___________ = __ ___ __ ____ ===z __ ::= __ .::_
01 TSA02Fl
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.AOT
NC.<1,SM T.TARE
Cantitate-
02 TRB01C12
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-)
OISTANTA 20M
Cantitate=
03 T5001C1
IMPRASTIEREA CO LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CO SFARIM.BULG
. TERtN TARE
Cantit.ate-
04 TSD06A1
COMPACTARE CO PLACA VIBRAT.OE 0,7T UMPLO
TORA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
Cantitat.e-
05 CZ0106I1
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE,SORT.GR
AN.<31MM,CIM.PA35.FUNDATII.BET.SIMPLO,ME
011 AGRESIVE CEN
Canti tate'"
06 TRA06AOS
TRANSPORTUL RUTlER AL BETONOLUI-MORTARUL
Ul CO AUTOBETONIERA DE 5,SHC OIST. -5 K
M
Cantitate'"
01 PBOIAl
TURNARE BETON SIMPLO 850 IN COMPLETARI N
IVELARI OMPLUTORI 51 BET. PANTA EXEC. IN S
TRAT DE 5-20CM.
Cantitate:or
08 IFB07B1
PEREU ZID!T GROSIME DE 20 CM DIN PIATRA
BRUTA.
Q.800 M. C.
8.640 TONA
4.800 M.C.
.048 100 MC.
4 .300 M.C.
11. 800 TONA
4.300 M.C.
Cantitat.e= 105.000 MP .
08 2101121
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030
Cant.Ltate
a
08 2201335
PIATRA BROTA SORTATA R.MAGMATICE PT.DRUM,ANROC
, PEREURI
7. 350 M.C.
Cantitate- 33075.000 KG
08 TRA06A05
TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULU!-MORTARUL
01 CU AUTOBETONIERA DE 5,SHC OIST. cS K
M
Cant.Ltate-
09 TRAOIA05
TRANSPORTUL RUTIER AL HATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CO AUTOBASCULANTA PE DIST.-
5 RH.
Cantitate-
10 CZOI09Kl
PREPARARE BETON B400 AGREG GRELE <3IMM C
IHENT P45 BET CU PERMEABILITATE REDUSA I
NST CENTRALIZATE
Cantitate-
11 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
01 CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. -5 K
M
Cant.Ltate-
12 PBOlAl
TURNARE BETON SIMPLU 850 IN COHPLETARI N
IVELARI OHPLOTURI Sl BET.PANTA EXEC.IN S
TRAT DE 5-20CH.
Cantitate-
13 CZOI05C1
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,G
RANULATIA<31MH,CIHENT H30 IN INST.CENTRA
LIZATE
Cantitate-
14 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
17.640 TONA
33.000 TONA
. 730 M.C.
1.740 TONA
.730 M.C.
10 .600 M.C.
UI CU AUTDBETONIERA DE 5,5MC DI ST. K
M
Cantl ta t e::.
15 PBOIAI
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI N
IVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC. I N S
TRAT DE 5-20CM.

16 IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
Canti tate=
17 TRAOIAOS
TRANSPORTUL RUTlER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUT08A$CULANTA PE DIST. -
5 lIM.
Cantitatez::
18 TS02C1
FINI5AREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TA
RE
Cantitate'"
19 TSE01e1
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR 51 A PLA
TFORMELOR cu OENIVELARI DE 10-20 eM IN T
EREN TARE
Canti tate-
20 PK29A1
SCARI PE TALUZ DIN TREPTE DE BETON PREFA
BRICATE PE SANTIER
Cantitate-
21 TRBOICIS
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ARUNCARE DEse RASTURNARE GRUPl-3
OI5TANTA SOM
Cantitate-
22 PK31Al
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI I
NCL.STILPI CONF.IN INOUSTRIE MONTAT PE P
00 DIN BETON ARM
Cantitate-
23 Cz0106cl
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GR
ANUL.<31HMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTA
NT.INST.CENTRAL.
Cantitate-
24 TAA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,SMC DIST. K
M
Cantitate'"
25 PB02A1
TURNARE SETON SIMPLU B15 IN FUNDATII OBI
SNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL
Cantitate
lC
26 OGOSA1
DECAP IHBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FOR
HATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, B
ETOANE ASFALTICE
Cantitate-
27 OB01B1
CURATIREA PT APLIC IHBRAC SAU TRATAH BIT
UM A STRATSUPORT DIN MACAO SAU PAY NEB
ITUM EXEC MECANI
Cantitate-
28 080201
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EHUL
SIE CATIONICA
Cantitate""
29 TRA05A05
TRANSPORT RUTIER HATERIALE,SEHIFABRICATE
CO AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET
C)PE DIST . DE 5

30 OB12A1
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
CU ASTERNERE MANDALA
Cantitat e ..
31 OZ09B1
PREP BINOERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA
CALC CO BITUH IN IN5TALATII TIP LPX
Cantitate'"
32 OB16H1
300 r ONA
10.600 M.C.
105 .000 MP .
11.500 TONA
4.250 100 MP.
4.250 100 MP.
14.500 M
3.100 TONA
.052 TONA
.720 H.C.
1. 7 30 rONA
.720 M.C.
448.000 HP.
448. 000 MP.
4.480 100 MP .
.250 TONA
35 . 000 TONA
35. 000 TONA
I
I
[
I
[
[
I
!
I
I
I
I
I
I
IMBRAC BET ASF CU AGPEGAT MARUNT EXEC LA
CALC IN GROS DE 4,0 Cl1 ASTERN MECAN!C1.
Cantitate- 224.000 ~ p .


33 OZl4.81
PREP BETON ASFA.LTIC fIN BOGAT IN CRISLO
RAEXECUTATLA CALO CU BITUM IN INSTALAT!!
TIP LFX
Cantitate=
34 OZ19E1
DE PREP NISIPULUI SITUMAT 51 A DRESSINGULUI
tT GRAS CU NISIP 0 3 MM S1 4% SITUM IN IN
STALAT!! LPX -
CantJ.tate-
u, 35 TRA01A50
DE TRANSPORTUL RUTlER AL MATERIALELOR,SEHIF
~ A ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.-
03
PA
RA
04
[N
o.
05
rR
06
IN
07
IN
06
b ,
)9

to
r '
II
' ,
1
I?
l UI
I
r:
IF!
Ie
IFI
:Zl
~ .
1I
50 KM.
Cantitate-
36 OA06el
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIS
T FILTRANTIZOLAT AERISIRE 51 ANTICAP CU
ASTER MEC BALAST
Cantitate-
37 TRAOIA50
TRANSPORTUL RUTlER AL MATERIALELOR,SEHIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.-
50 KM. .---...
. " ~
21 . 000 rONA
.670 rONA
57.000 rONA
6.400 M.C.
14 .000 TONA
til
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMERAC EXIST
IN VEDEREAPLIC STR UZURA CU SUS BITUM F
ILER LA BET CIM
Cantitate-
36 DBOlCI
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BIT
UM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET C
1M SAU PAV BITUM
2.060 100 MP.
Cantitate= 206.000 MP.
37 OB201
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM AS
TER MECAN
Cantitate'"
38 DB20A1
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 3 CM AS
TER MAN

39 PF09AI
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN. S
APE I HIDR
Cantitate'"
40 OZI8Cl
PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU CRISL
URA SI FILER DE CALCAR IN INSTALATII
LPX
Cantitate'"
41 TRAOIAOS
TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOSASCULANTA PE OIST.=
5 KM.
Cantitate ...
42 TSA02Fl
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADI
NC.<1,5M T.TARE
Cantitate=
43 PE01c1
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZI
D. SPIJ. DIN PIATRA BRDTA ROCA SEDIMENTA
RA
Cantitate ..
44 PFIOA1
ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDAR
II ALATUR
Cantitate-
45 DA10Bl
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT S
AU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII
FIXE AST MEC
Cantitate""
46 TRA06A05
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONOLUI-MORTARUL
UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. u5 K
M
Cantitate=
47 DZOICI
PREP IN STATII FIXE A AHESTEC PTR STR ST
ABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 % CIMENT

48 CFI2Dl
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECT IE TORCRETA
TE LA PERETI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 4,5
CHGROSIME
Cantitate=
49 TRA02A05
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
5 KM.
Cantitate-
50 CC02G1
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<3SM DI
N PLASE COG-3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME
CU DIST DIN PLA
Cantitate'"
51 CZ0305Al
CONFECT.ARHAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.CEN
TR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB37 D<
5MM
Cantitate=
52 CK26Cl
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SA
U PERETI DIN BETON ARHAT
103.000 MP.
103.000 MP.
21. 700 M
7.220 TONA
7.220 TONA
16.600 M.C.
5.310 H.C.
4.440 MP.
14.800 M.C.
34.500 TONA
14.800 M.C.
78.200 MP.
.065 TONA
65.300 KG
65.300 KG
Cantitate- 289.000 BUC.
S.c. VIA VITA SRL I CAiETE DE SARCINI
CONSOLlDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
CAIET DE SARCINI
PENTRU
'-'
I PODURI
I
I
I
I
I
I
,
I
I
I
I
I
I
I
l
l
I
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINJ
CAPITOLUL 1. PODURI, PASAJE, VIADUCTE
. OM..,
P 1/
4- -1"
...
NR.050
58
1.1 Prevederi generale de proiectare pag.I
1.2 Prevederi generale de executie pag.2
1.3 Prevederi generale privind receptia lucrarilor pag.3
IA Prevederi generale privind exploatarea Intretinerea lucrarilor de arta pag.3
CAPITOLUL 2. INFRASTRUCTURA CULEEI
2.1. Racordarea culeelor cu terasamentele
CAPITOLUL 3. SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT
3.1. Prevederi generale de falii de cofraj armare
3.2. Lucrm provizorii
3.3. Cofraje
3A. Materiale de constructii
3.5. Betoane
3.6. Receptia lucrarilor
CAPITOLUL 4. COFRAJE
4.1. Date generale
4.2. In afara prevederilor generale
4.3. Pregatirea receptia lucrarilor de cofraje
4A. Montarea cofrajelor. Pregatirea In vederea turnarii betonului.
Tratarea cofrajelor In timpullntiiririi betonului
CAPITOLUL 5. ARMATURI
5.1. Oteluri pentru armaturi
5.2. Controlul calitatii
5.3. Transport depozitare
SA. Confectionarea armaturilor
CAPITOLUL 6. BETOANE
6.1. Prevederi generale
6.2. Materiale utilizate la prepararea betoanelor
ragA
pag.5
pag.6
pag.6
pag.7
pag.8
pag.8
pag.IO
pag.II
pag.Il
pag.I2
pag.13
pag.I4
pag.14
pag.I5
pag.I6
pag.I7
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l.
r
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
6.3. Prepararea transportul betoanelor
6.4. Reguli generale de betonare
6.5. Tolerante de executie
, ,
6.6. Executarea lucriirilor de beton in conditii sau.procedee speciale
CAPITOLUL 7. ECHIPAMENTE TABLIERE
7.1. Dispozitive, lucrari elernente
7.2. Materiale care intra in cornpunerea echipamentelor
7.3. Dispozitive de evacuare a apelor
7.4. Parametrii
7.5. Bordurile de trotuare
CAPITOLUL 8. HIDROIZOLATII SI ROSTURI DE DILATATIE
8.1. Hidroizolatii
8.2. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie
CAPITOLUL 9. IMBRACAMINTI RUTIERE LA PODURI
9.1. Prevederi generale
9.2. Conditii tehnice
9.3. Materiale
9.4. Prescriptii de executie
9.5. Verificarea receptia lucrarilor
9.6. Irnbracarninti rutiere la poduri
CAPITOLUL 10. CONSOLIDAREA PRIN SUBZlDlRE
CAPITOLUL 11. REPARATII PRIN TORCRETARE
CAPITOLUL 12. DESFACERI SI DEMOLARI
pag.19
pag.21
pag.23
pag.23
pag.24
pag.24
pag.24
pag.24
pag.24
pag.2S
pag.28
pag.32
pag.32
pag.33
pag.34
pag.34
pag.34
pag.38
pag.39
pag.42
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
/
S.c. VIA VITA SRL TIMI$OARA CAIETE DE SARCINI
CONSOLI DARE POD PE ON 68, km 48+905 I. ZEICANI
CAPITOLUL 1
PODURI, PASAJE SI VIADUCTE
SPECIFICA TIl TEHNICE GENERALE
1.1. PREVEDERI GENERALE DE PROIECT ARE
Podurile, pasajel ~ i viaductele sunt structuri de rezistenta, "lucrari de arta".
In concepti a oricarei structuri, de rezistenta deci ~ i a lucrarilor de arta trebuie sa
se respecte 0 serie de principii generale rezultate din experienta ~ i anume:
functionalitatea;
capacitatea de rezistenta;
eficienta economica;
estetica.
Din perspectiva acestor principii, podul va trebui sa corespunda scopul caruia ii
este destinat ~ i anume de a asigura circulatia nestingherita a vehiculelor la travers area
obstacolelor.
Aceasta impune asigurarea spatiilor de libera trecere pe pod ~ i sub pod, asigurarea
unei rigiditati a structurii in limitele deformatiilor admisibile, asigurarea unor conditii
optime de exploatare ~ i intretinere. Dar pentru a - ~ i indeplini functionalitatea, structura
trebuie sa aiM asigurata capacitatea de rezistenta prin dimensionarea rationala a
elementelor componente la incarcarile la care sunt supuse.
Pe principiul eficientei economice, orice lucrare de arta (pod, pasaj sau viaduct)
trebuie sa prezinte costuri minime.
In functie de conditiile de amplasare (lungimea ~ i ina1timea obstacolului,
conditiile geotehnice de fundare, etc), eficienta economica a lucrarii se realizeaza prin
stabilirea unei lungimi corespunzatoare a lucrarii ~ i adoptarea unor deschideri
economice ale podului.
De aici, dupa precizarea deschiderilor urmeaza ~ i stabilirea solutiilor constructive
~ i respectiv a materialelor din care se executa.
Dar un pod, pasaj sau viaduct este mai mtai 0 lucrare de arm ~ i 'in consecinta
trebuie sa prezinte un aspect cat mai frumos, cu 0 'incadrare 'in peisaj cat mai
armonioasa.
Aspectul unei lucrari de arta exprima aspiratiile societatii ~ i perioadei 'in care se
realizeaza, el trebuie sa mcante privirea.
La proiectarea podurilor se vor respecta, pe cat posibil, simultan toate principiile
mentionate mai sus, iar adoptarea unei solutii de pod (pasaj sau viaduct) trebuie sa
rezulte numai dupa elaborarea unei documentatii tehnico-economice in care sa se
analizeze comparativ mai multe variante.
La proiectarea podurilor, pasajelor ~ i a viaductelor se vor avea 'in vedere
prevederile de mai jos:
I
I
I
I
I
I
f
I
I
(
I
I
l
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 Is ZEICANI
1.1.1 Asigurarea spapilor Iibere pe pod, sub pod
a) Spa/ii libere la poduri
CAIETE DE SARCINI
Lungimea podului :;;i nivelul inferior al suprastructurii se va stabili printr-un
calcul de debuseu, conform normativului departamental "Normativ departamental
pentru calculul hidraulic al podurilor:;;i podetelor", indicativ PD 95-200l.
La rauri :;;i fluvii navigabile se va tine seama :;;i de dimensiunile gabaritului de
navigatie, In specialla precizarea deschiderii maxime centrale.
b) Spa/ii libere la pasaje superioare
La stabilirea liniei ro:;;ii :;;i a marimii deschiderilor se va tine seama de gabaritele
minime pe orrizontal%.3210 :;;i verticala necesarea la traversarea cailor ferate (STAS 4::
sau :;;oselei (ST AS 2924-91).
c) Gabaritele pe poduri pasaje
Inaltimea libera, latimea paqii carosabile, a benzilor pentru cic1i:;;ti, a spatiilor de
siguranta :;;i a trotuarelor se vor adopta In functie de c1asa tehnica a drumului, In
conformitate cu prevederile STAS 2924-91.
1.1.2. Incarcari
La calculul podurilor se va tine seama de actiunea tuturor Incarcarilor la care pot
fi solicitate, respectiind urmatoarele standarde:
- STAS 10 1 0 111-78 "Actiuni In constructii. Greutati tehnice :;;i Incarcari permanente"
- STAS 10101IoB-87 "Actiuni In constructii. Clasificarea:;;i gruparea actiunilor pentru
- ST AS 1545-89
- STAS 3221-86
podurile de cale ferata :;;i :;;osea";
"Poduri pentru striizi :;;i :;;osele. Actiuni";
"Poduri de :;;osea. Convoaie tip :;;i c1ase de Incarcare".
1.1.3. Metode de calcul dimensionare
La calculul :;;i dimensionarea elementelor de rezistenta se va tine seama ca la data
elaborarii prezentului caiet de sarcini, In Romania, sunt In vigoare doua metode de
cal cui i dimansionare la poduri, :;;i anume;
- metoda rezistentelor admisibile, aplicate la suprastructurile metalice, conforra ST AS
1844-75 "Poduri metalice de :;;osea. Prescriptii de proiectare" :;;i STAS 1911-75
"Poduri metal ice de cale ferata. Prescriptii de proiectare";
- metoda de calcul la stari limita aplicata la infrastructuri :;;i suprastructuri din beton,
beton armat :;;i beton precomprimat, conform STAS 1011111-77 "Poduri de cale
feratii :;;i :;;osea. Infrastructuri de zidarie, beton i beton armat. Prescriptii de
proiectare" :;;i ST AS 10 111/2-87 "Poduri de cale ferata :;;i :;;osea. Suprastructuri din
beton, beton armat :;;i beton precomprimat. Prescriptii de proiectare".
1.2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE
Executia unei lucrari de arta nu poate Incepe decat dupa ce antreprenorul :;;i-a
adjudecat executia proiectului, urmare unei licitatii :;;i In urma Incheierii contractului cu
beneficiarul.
I
f
I
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI!;iOARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. Ion 48+905 \. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea sunt
urmatoarele:
- planurile generale de situatie, de amplasarnent dispozitiile generale;
studiul geotehnic eu precizarea conditiilor din arnplasament a solutiilor adecvate
pentru fundatii;
detaliile tehniee de executie, planuri de cofraj armare, etc pentru to ate elementele
componente ale lucrarii de arta;
caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru luerarea respeetiva;
grafieul de a executiei lucrarii.
Aceste documentatii se vor elabora de c1itre societati de proiectare cercetare
autorizate.
A vand In vedere varietatea problemelor ce Ie ridic1i realizarea unei lucrari de arta,
antreprenorul va trebui sa dovedeasca ca are experineta dotarea corespunzatoare
pentru executia proiectului.
La executie antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect
caietul de sarcini.
De asemenea va lua masuri pentru protejarea mediului In timpul executiei.
Se precizeaza ea nici 0 adaptare sau modifieare, la executie fata de documentatie,
nu se poate face decat cu aprobarea beneficiarului a proiectantului elaborator al
documentatiei.
De asemenea, la executie se va tine seama de standardele, normativele
prescriptiile In vigoare.
1.3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPTIA LUCRA.RILOR
Pentru a asigura 0 executie de calitate a lucrarilor de arta se va face receptia
luerarilor pe faze de executie receptia final a, In conformitate eu prevederile caietului
de sarcini elaborat pentru lucrarea respectiva.
Se va tine seama totodata de prevederile eaietului de sarcini eu prescriptii tehnice
generale pe capitole, ce fac obiectul fasciculei 3.
Beneficiarul va organiza receptia final a In conformitate cu legislatia In vigoare.
1.4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA 1)1 INTRETINEREA
LucRAruLoR DE ARTA
Inca In faza de conceptie, proiectul va contine elemente sau rezolvari constructive
care sa asigure personalului de exploatare Intretinere urmarirea lucrarii accese la
infrastructuri, reazeme interiorul suprastructurilor.
La unele lucrari cu caracter deosebit, la comanda beneficiarului se pot elabora
documentatii (instructiuni, etc) privind modul de urmarire intretinere a acestor lucrari.
In afara acestor instructiuni se va tine seama de prevederile cuprinse In
standarde1e, normative Ie prescriptii1e In vigoare.
I
I
I
I
I
I
I
I
(
I
l
- - _. _- - -_.
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDAR POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
CAPITOLUL 2
INFRASTRUCTURI - CULEI, PILE
CAIETE DE SARCIfoIl
2.1. RACORDAREA CULEELOR CU TERASAMENTELE
Racordarea culeelor se poate face cu sferturi de con, aripi sau ziduri de sprijin.
Alegerea solutiei se face pe considerente de ordin tehnic economic.
Aplicarea uneia dintre solutii sau a alteia nu se poate face decat pe baza de
proiect. Proiectul va contine to ate elementele necesare apliciirii pe teren a racordiirilor.
Sferturile de con vor avea panta maxima de 1: 1, se vor perea cu un pt:reu din
piatra brutii sau din dale, cu fundatie care trebuie sa 'indeplineasca, ca adancime, cel
putin adancimea de 'inghet. In cazurile In care este necesar, fundatia sferturilor de con se
va funda direct, de obicei pe piloti, spre a se evita afuierea acestuia.
In cazul podurilor sau pasajelor cu culei Inecate, in mod obligatoriu pereerea
sfertului de con se va face sub por, respectiv sub pasaj.
Pentru impiedicarea patrunderii apei degradiirii pereului, rosturile se vor rostui
cu mortar se vor colmata cu bitum.
Racordarea cu aripi se aplica de obicei in cazurile cu oblicitati mari sau in situatii
speciale cu spatii limitate pentru racordiiri.
In cazul racordiirilor cu aripi la poduri se vor lua masuri de asigurare 'impotriva
afuierilor.
Fundatiile aripilor, zidurilor de sprijin sferturilor de con vor fi coborate cu
minim 50 cm sub adancimea de inghet.
Daca lungimea podului este mai mica dedt latimea aIbiei majore, fundatiile
aripilor, zidurilor de sprijin, sferturilor de con ale pereurilor vor fi cob orate sub
adarrcimea de afuiere, iar pereurile vor fi executate pe taluzurile terasamentelor parra la
limita albiei majore. Aripile zidurile de sprijin se recomanda sa fie separate de corpul
culeei printr-un rost care sa permita trasarea independenta a culeelor a lucriirilor de
racordare cu terasamentele.
La podurile de partea carosabila va fi racordata de cea de pe rambleul din
spatele culeelor prin dispozitive care sa asigure trecerea lina a vehiculelor de pe
platfoma elastica tasabila a drumului la cea rigida a podului.
Pamantul de umplutura din spatele culeelor a sferturilor de con va avea indicele
de consistenta mai mare de 0,75% se va urmari 0 bun a compactare.
Caracteristicile de compactare (densitatea In stare uscata maxima umiditatea
optima de compactare) ale straturilor se determina prin incercarea Proctor modificatii,
conform STAS 1913/13-83.
La fiecare culee se vor prevedea sciiri de acces.
In spatele culeelor, scurgerea apelor se va asigura prin caSlUn amenajate la
capetele podului.
I
I
I
I
J
I
I
1
I
I
f
I
[
l
f
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 3
CAIETE DE SAR:::INI
SUPRASTRUCTUR1 DIN BETON ARMAT
3.1. PREVEDERI GENERALE, DETALD DE COFRAJ ARMARE
Prezentul capitol se refera la lucrarile sau piir1ile de lucriiri executate din beton
annat in suprastructurile de poduri anume:
grinzi simplu rezemate sau continui din beton annat;
- placi tumate monolit din beton annat;
cadre, arce bol ti din beton annat;
elemente prefabricate din beton annat (placi carosabile, placi de trotuar, elemente tip
pentru parapeti placi, prefabricate pentru suprastructurile de tip mixt);
- monolitizarea elementelor prefabricate.
Pentru structuri deosebite, cu alcatuiri constructive utiliziiri de materiale noi,
altele dedit cele cuprinse in prezentul caiet se vor intocmi caiete de sarcini speciale.
Suprastructurile din beton annat se vor executa numai pe baza unui proiect
elaborat de catre 0 organizatie de proiectare autorizata, cu respectarea stricta a
prevederilor din ST AS 1011112-87 "Suprastructuri din beton, beton annat beton
precomprimat - prescriptii de proiectare".
Elementele prefabricate vor fi introduse in structuri numai daca sunt insotite de
certificate de calitate daca respecta conditiile prevazute in "Nonnativ pentru
executarea lucrarilor din beton beton annat", indicativ C 140-86, capitolul 8.
Proiectul pe baza ciiruia se vor realiza suprastructurile din beton annat va
cuprinde proiectul de organizare a detaliile de executie ale suprastructurii,
programul de asigurare a calitatii lucriirilor modul de organizare al beneficiarului in
cadrul
Proiectul de organizare a lucriirilor la fiecare lucrare In parte va preciza In special
conditiile de stocaj intretinere a materialelor, componentelor, prefabricatelor a altor
dispozitive necesare executiei.
de executie insotite de note de calcul vor cuprinde toate elementele
necesare executiei, incIusiv tehnologice cu fazele succesive de executie.
Detaliile de excutie vor fi cuprinse in de cofraj annare pentru
suprastructura in intregime pentru piirti de lucriiri din acesta. in zonele putemic
annate, cu concentriiri de eforturi (de exemplu cuzineti) desenele de detaliu vor fi
prezentate la 0 scara Intr-o asemenea manied incat sa arate compatibilitatea intre
planul de annare conditiile efective de betonare.
Planurile de cofraj vor preciza toate detaliile privind dimensiunile, tolrantele
admise modul de trasare a suprafetelor aparente ale betonului prin cofrajele propuse.
Planurile de annare, pentru elementele din beton annat vor cuprinde toate datele
geometrice privind annaturile modul de pozitionare (pozitie traseu, diametru, lungimi
partiale lungimi totale). Planurile vor contine explicit:
- calitatea otelurilor (categorie, daca este profilat sau tip lis, sudabilitatea);
- tolerantele de pozitionare;
I
I
I
I
I
I
!
l
I
S.c. VIA VITA SRL CAIETE DE SARCINI
CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
- pozitia inniidirilor detaliile de inniidire;
dispunerea, fonna natura dispozitivelor de calare a armaturilor;
- in cazul elementelor prefabricate, pozitia natura ancorelor incorporate
pentru manipulare;
De asemenea, planurile de annare vor cuprinde masurile ce trebuiesc luate in
sectiunile de reluare a betonarii, pregatirea annaturilor prin indoire - dezdoire modul
de tratare a suprafetei de la care se reia betonarea.
Zonele de annatura densa se vor detail a la 0 scara mare cu prezentarea la scara
reala a razelor de curbura a diametrelor armaturilor.
Tabelele recapitulative ale annaturilor, utilizate vor da pentru fiecare marca un
numar de ordine, tipul otelului, diametru, un crochiu cu traseul modul de dispunere,
lungimi partiale lungime totala greutatea nominala numarul de bare
asemenea.
Aceste tabele se pot trece pe in anexe.
La executia suprastructurilor din beton annat se vor respecta detaliile din proiect,
nonnativul C 140 - 86 pentru executia lucrarilor din beton beton annat prevederile
din prezentul caiet de sarcini.
3.2. LUCRARI PROVIZORII
Suprastructurile din beton armat turnate monolit sau din elemente prefabricate
monolitizate se executa cu ajutorul unor lucrari provizoriice constau din:
- schele sprijiniri la elementele de suprastructura de fonna de
grinzi placi drepte;
- cintre, schele sprijiniri la suprastructuri de tip arc sau bolta;
Intocmirea proiectelor penrtu lucrarile provizorii se va face de catre antreprenor.
Proiectul va cuprinde desene de executie insotite de note de calcul. Beneficiarul
poate cere ca acesta sa-i fie predate in intregime sau pe paTti, dar inaintea inceperii
executiei.
Lucrarile provizorii trebuiesc astfel proiectate incat sa garanteze ca lucrarile
definitive nu vor suferi in nici un fel ca unnare a defonnatiilor lucrarilor provizorii, ca
rezistenta sau aspect.
Lucrarile provizorii vor asigura ca lucrarile definitive sa se incadreze, din punct
de vedere al tolerantelor, in cele admise de normativul C 140 - 86.
La realizarea lucrarilor provizorii se va tine searna de prevederile cuprinse in
capitolul 8 "Schele, cintre".
3.3. COFRAJE
Cofrajele pentru suprastructurile din beton annat sau paTti ale acestora vor
respecta conditiile de calitate precizate in In principiu acestea pot fi de trei
tipuri:
- cofraje obi!?nuite utilizate la suprafetele nevazute;
- cofraje de fata vazuta, utilizate la suprafetele expuse vederii (grinzii, placi,arce,
bolti stiilpi);
I
I
I
I
I
I
(
I
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
- cofraje cu tratare special la elementele de suprastructura precum: grinzi
marginale, de trotuare, parape1i, etc.
Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei v3.zute a betoanelor,
pentru care va obtine aprobarea beneficiarului.
La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat se va tine seama
de prevederile din normativul C 140 - 86 precum de cele cuprinse In capitolul 9
"Cofraje" .
3.4. MATERIALE DE CONSTRUCTIE
Agregate
Agregatele vor corespunde STAS 1667 - 76 "Agregate naturale grele pentru
betoane mortare cu Ii anti minerali" normativul C 140 - 86.
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea
nisipului de concasaj.
se va folosi de cau sau criblura, 8 - 15 15 - 25 rnm care se vor
inscie in zona foarte buna a curbei granulometrice.
In functie de c1asa betonului, acesta se poate realiza din trei sau patru sorturi de
agregate anume:
0- 3; 3 - 7 rnm (la betoanele de c1asa mai mica sortul este 0 - 7 mm);
crib lura sau 8 - 15 15 - 31 mm;
Amestecul format din ceJe trei (sau patru sorturi) se va Inscie in zona foarte buna
a curbei granulometrice.
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate sortate.
Antreprenorul va lua masurile necesare pe pentru a se evita depuneri de
praf pe agregate.
Ciment
Cimentul va corespunde SR 388 95 "Ciment Portland", STAS 3011 - 83, STAS
1500 -78 STAS 7055 - 87.
Cimentul se va aproviziona in cantitati astfel determinate incat stocul rezultat sa
fie consumat In maximum doua luni. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite
utilizarea acestor amestecuri.
Pentru fiecare marca de ciment se va asigura 0 Incapere un siloz sau un bunker
separat. Starea de conservare se va verifica periodic conform prevederilor din
normativulC 140 - 86.
Armituri
Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din proiect. Otelul beton
livrat pe va corespunde caracteristicilor prevazute in STAS 438/1 - 89 "Otel
beton laminat la cald. Miirci conditii tehnice generale de calitate" STAS 438/2 - 91
"Sarma trasa pentru beton armat" sa fie insotit de certificate de calitate ale
producatorului.
Domeniu de utilizare, dispozitiile constructive modul de fasonare al armaturilor
vor cuprinde prevederile din normativul C 140 - 86.
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Inainte de fasonarea armaturilor, ote1u1 beton se curata de praf ~ i de noroi, de
ruginii, unne de ulei ~ i de alte impuritiiti.
Inlocuirea unor bare din proiect, de un anumit diametru cu bare de alt diametru,
dar cu aceea:;;i sctiune totalii se va face numai cu acordul proiectantului.
Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere,
Iimita de curgere tehnica, alungirea relativa la rupere, numlirul de lindoiri la care se rupe
otelul etc) in conditiiIe precizate de nonnativul C 140 - 86.
La aprovizionarea, fasonarea :;;i montarea armaturilor se va tine cont de
prevederile din capitolul 10.
3.5. BETOANE
Compozitia betonului se stabile:;;te pe baza de ancercliri preliminare, folosindu-se
materiale aprovizionate.
La stabilirea retetei se va tine seama de capacitatea ~ i tipul betonierei, de
umiditatea agregatelor, iar pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor
componente ~ i a betonului.
Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face ill greutate.
Abaterile limita se vor incadra in prevederile nonnativului C 140 - 86.
Folosirea plastifiantilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea
beneficiarului.
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum :;;i dupa fiecare schimbare de
stare atmosferica.
In timpul turnarii trebuie asigurat ca betonul sa umple complet fonnele in care
este turnat, patrunzand in toate colturile :;;i nelasand locuri goale.
Betonul preparat terbuie tumat in cofraje in maximum lora in cazul folosirii
cimenturilor obi:;;nuite :;;i Y, ora cand se utilizeaza cimenturi cu priza rapid2. sau cand
betonul proaspat are 0 temperatura peste 40 C. Betonul adus in vederea turnlirii nu
trebuie sa aibii agregatele segregate. In perioada dintre preparare ~ i turnare se interzice
adaugarea de apa in beton.
Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc. vor trebui pastrate curate :;;i
spalate dupa fiecare intrerupere de lucru.
La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare ca mese
vibrante, vibratoare de cofraj :;;i vibrato are de adancime.
3.6. RECEPTIA LUCRARILOR
Antreprenorul are in intregime in sarcina sa cheltuielile de incercare a lucrarilor
precizate in proiect. Aceste incercliri se executa in prezenta beneficiarului.
Tot antreprenorul are in sarcina aducerea camioanelor sau a convoaielor necesare
incerclirii precum :;;i schelele sau pasarelele necesare efectulirii operatiunulor de
masurare.
Operatiunile de masurare se vor face de catre 0 institutie aleasa sau acceptata de
catre beneficiar.
Refacerea lucrlirilor cu dfecte
I
I
I
I
I
(
I.
l
I
s.c. VIA VITA SRL TIMI1;lOARA CAIETE DE SARCINI
CONSOLI DARE POD PE ON 68. km 48+905 I. ZEICANI
In cazul ca.nd 0 parte sau intreaga lucrare nu corespunde prevederilor din proiect
din caietul de sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare.
Dupa analiza defectelor, inaintea inceperii lucrarilor de remediere
antreprenorul propune programul de reparatii spre aprobare beneficiarului.
Pentru remedierile defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranta
durabilitatea in exploatare se va proceda astfel:
- montarea in lucrare a dispozitivelor necesare, eventual sa asigure personal de
executie;
- releveu detaliat al defectelor;
- cercetarea cazurilor, procediindu-se la efectuarea de Yncercari, investigatii sau
calcule suplimentare;
- evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung;
: Yntocmirea unui dosar de reparatii lnsotit de toate justificarea necesare.
In functie de constatarile de studiile efectuate beneficiarul poate sa procedeze
astfel:
- sa acorde viza proiectantului de reparatii, cu eventualele ogbservatii;
- sa prevada demolarea unor parti sau a Yntregii lucrari refacerea lor pe
cheltuiala antreprenorului;
In cazul defectelor privind geometria lucrarii, calitatea culoarea suprafetelor,
dar care nu afecteaza siguranta capacitatea portanta a lucrarii reparatiile se pot efectua
astfel:
- defectele minore se pot corecta prin degresare, spalare, rabotare sau rostuire;
-in cazul defectiunulor mai importante antreprenorul poate propune beneficiarului
un program de remediere care-l va analiza aproba ca atare sau cu completarile
necesare.
La suprafetele viizute cu parament este interzisa sclivuirea simpla. Atunci ciind
se aplica, aceasta nu se va face dedit cu aprobarea beneficiarului.
Fisurile deschise care por compromite atat aspectul cat durabilitatea structurii
se colmateaza prin injectie.
Dupa injectie fisurile sunt curatate cu aer comprimat.
La terminarea lucrarilor antreprenorul efectuiaza 0 receptie a intregii lucrarii ti va
asigura degajarea tuturor spatiilor (sprijiniri, sustineri, depozite, etc.) pentru a permite
lucrulliber al structurii.
I
I
[
l
S.c. VIA VITA SRL TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 4
COFRAJE
4.1. DATE GENERALE
CAIETE DE SARCINI
Cofrajele sunt structuri provizorii aldituite, de obicei, din elemente refolosibile,
care montate in lucrare, dau betonului forma proiectata. In termenul de cofraj se include
atat cofrajele propiu-zise cat dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, tevile,
tirantii, distantierii, care contribuie la asigurarea realizarii formei dorite.
Cofrajele sustinerile lor se executa numai pe baza de proiectare, Intocmite de
unitati autorizate, in conformitate cu prevederile ST AS 7721 - 90 ele trebuie sa fie
astfel alcatuite incat sa indeplinieasca urmatoarele conditii:
- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor gradului de finisare, reviizute In
proiect, pentru elementele ce urmeaza a fi executate, respectandu-se mscrierea in
abaterile admisibile previizute in normativul C 140 - 86 anexa X.3.
- sa fie astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;
- sa fie stabile rezistente, sub actiunea Incarcarilor care apar in procesul de
executie;
- sa asigure ordinea de montare demontare stabilita rara a se degrada
elementele de beton cofrate sau componente1e cofraje1or sustinerilor;
- sa permita Ia decofrare, 0 prelare treptata a incarcarii de catre elementele care se
deco freaza;
- sa permita inchiderea rosturilor astfel incat sa se evite formarea de pene sau
praguri;
- sa permita inchiderea cu - indiferent de natura materialului din care
este alcatuit cofrajul - a goIurilor pentru controlul din interiorul cofraelor pentru
scurgerea ape10r uzate, mainte de inceperea tumarii betonului;
- sa aiba fete1e, ce vin in contact cu betonul, curate, rara crapaturi, sau alte
defecte.
Proiectul cofrajelor va cuprinde tehnologia de montare decofrare.
Din punct de vedere al modului de alcatuire se deosebesc:
- cofraje fixe,confectionate IDontate la locul de tumare a betonului folosire,
de obicei Ia 0 singura lucrare;
- cofrajele demontabile station are, realizate din elemente sau subansambluri de
cofraj refolosibile la un anumit numiir de tumari;
- cofrajele demontabile mobile, care se deplaseaza iau pozitii succesive pe
masura tumarii betonului: cofraje glisante sau
- cofrajele demontabile mobile, care se deplaseaza iau pozitii succesive pe
masura tumarii betonului: cofrajele glisante sau
Din punct de vedere al naturE materialului din care sunt confectionate se
deosebesc:
- cofrajele din lemn sau cu lemn;
- cofraje tego;
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
l
(
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 18 ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
- cofrajele fumiruite de tip DOKA, PASCHAL imbinate sau tratate cu ra;;ini;
- cofraje metalice.
4.2.lN AFARA PREVEDERILOR GENERALE DE MAl SUS
COFRAJELE VOR TREBUI sA MAl INDEPLINEAScA URMATOARELE
CONDITII TEHNICE:
- sa permita pozitionarea armaturilor din otel, beton ;;i de comprimare;
- sa permita fixarea sigura in conformitate cu proiectul a pieselor inglobate din
zonele de capat a grinzilor (placi de repartitie ,teci etc.)
- sa permita compactarea cat mai buna in zonele de ancorare in special a grinzilor
postantinse;
- sa asigure posibilitatea de deplasare ti pozitia de lucru corespunziitoare a
muncitorilor care executa tumarea ;;i compactarea betonului, evitandu-se circulatia pe
armaturile postintinse;
- sa permita scurtatrea elastica la precompinarea ti intrarea in lucru a a greutati
proprii, in conformitate cu prvederile proiectului;
- sa fie prevazute dupa caz, cu urechi de manipulare;
- cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce
vin in contact cu betonul;
- sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj,
cand aceasta este inscrisa in proiect.
4.3. PREGA. TIREA RECEPTIA LUCR.ARILOR DE COFRARE
4.3.1. Inainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite ti reparate.
Refolosirea cat ;;i numarul de refolosiri, se vor stabili numai cu acordul beneficiarului.
In scopul refolosirii, cofrajele vor fii supuse urmatoarelor operatiuni:
- curatirea cu grija, repararea ;;i spalarea inainte dupa refolosire, cand spalarea
se face in amplasament apa va fi drenata in afara (nu este permisa curatirea cofrajelor
numai cu jet de aer);
- tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul, cu 0 substanta ce trebuie sa
u;;ureze decofrarea, in scopul desprinderii u;;oare a cofrajului, in cazul in care se
folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea sa vina in contact cu
armaturile.
in vederea asiguriirii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificiiri
etapizate astfel:
- preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare ti e1ementele sau
subansamblurile de cofraje ;;i sustineri;
- in cursu I executiei, verificandu-se popzitionarea in raport cu trasarea ;;i modul
de fixare a elementelor;
final, receptia cofrajelor ;;i consemnarea constatarilor In "Registrul de procese
verbale, pentru verificarea calitati lucriirilor ce devinj ascunse".
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
s.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE ON 68. km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
4.4. MONTAREA COFRAJELOR, PREG.ATIREA iN VEDEREA
TURN.AruI BETONULUI, TRA TAREA COFRAJELOR iN TIMPUL
iNT.Aruru
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea ti corectarea pozitiei panourilor;
- Incheierea, legarea sprijinirea definitiva a cofrajelor.
In cazurile In care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va
asigura repartizarea solicitatiilor, tinand seama de gradul de compactare posibilitate
de inmuire, astfel incat sa se evite producerea tasiirilor.
In cazurile In care terenul este Inghetat sau expus Inghetului, rezemarea
sustinerilor se va face astfellncat sa se evite deplasarea acestora In functie de conditiile
de temperatura.
I
J
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
CAPITOLUL 5
ARMATURI
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice necesare pentru proiectarea,
procurarea, fasonarea montarea armaturilor utilizate la structurile de beton armat
pentru poduri.
Pentru conditiile speeifiee privind fundatiile, elevatiile infrastrueturilor,
suprastrueturilor de beton armat de beton precomprimat se vor aplica prevderile din
capitolele 4,5, 7 12.
5.1. 0TELURI PENTRU ARMATURI
Otelul beton trebuie sa Indeplineasea eonditiile tehnice prevlizute In STAS 438/1-
89; STAS 438/2-91; STAS 438/3-89;STAS 6482/1-73 STAS 6482/2,3,4-80.
Tipurile utilizate eurent In elementele de beton armat beton preeomprimat
domeniile lor de aplieare sunt indicate In tabelul urmator eorespund prevederilor din
normativele C 140 - 86 C 21 - 85.
Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare
Otel beton rotund neted OB37 Armaturi de rezistenta sau annaturi
ST AS438/1-89 constructive
Sanna trasaneteda ptr.beton armat Armaturi de rezistenta sau annaturi
STAS 438/2-91 SINB constructive; armaturile de rezistenta
sudate pentru beton armat nurnai sub forma de plase sau carcase
STAS 438/3-89 sudate
PC 52 Armaturi de rezistenta cu betoane de clasa
Otel beton cu profil periodic cel putin Bc 15
STAS 438/1-89 PC 52 Armaturi de rezistenta la elemente cu
betoane de c1asa celputin Bc 20
Armaturi pretensionate SBP 1 & SBP II
Armaturi de rezistenta la elemente
Sanne netede STAS 6482/2-80
SBPAI&SBPAII
eu betoane de c1asa cel putin Bc 30
Sanne amprentate STAS 6482/3-80
TBP
Toroane
- - --
Pentru otelurile din import este obligatorie existenta eertifieatului de ealitate emis
de unitatea care a importat otelul sau eea care asigura desfaeerea aeestuia.
In eertifieatul de ealitate se va mentiona tipul eorespunzator de otel din STAS 438
-80;91 STAS 6482 - 80, eehivalarea fiind Iacuta prin luarea In considerare a tuturor
parametrilor de ealitate.
In cazul In care exista dubiu asupra modului In care s-a efectuat echivalarea,
antreprenorul va putea utiliza ote1ul respectiv numai pe baza rezultatelor Yncerearilor de
laborator, eu acordul scris al unui institut de speeialitate dupa aprobarea
benefieiarului.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
1
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI1;iOARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kin 48+905 I. ZEICANI
5.2. CONTROLUL CALITATII
CAffiTE DE SARCINI
Livrarea otelului beton se va face confonn prevederilor in vigoare ~ i insotitii de
certificatul de calitate.
Receptionarea otelurilor se face in confonnitate cu regulile ~ i metodele de
verificare a calitatii prevazute in STAS 1799 - 88 "Constructii de beton, beton armat ~ i
beton precomprimat - Prescriptii pentru verificarea calitatii materialeior ~ i betoanelor
destinate executarii lucrarilor de constructii din beton, beton armat ~ i beton
precomprimat ". Otelul pentru beton precomprimat sub fonna de sanna SBP se va
aproviziona in colaci cu diametrul minim de 2,00 m. Fiecare colac de sanna SBP va
avea eticheta metalica, care sa contina printre aiteie numarul colacului, al lotului,
calitatea ~ i poansonul CTC al fabricii, fiind insotit de certificatul de calitate al
fumuzorului.
Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (reistenta la rupere ~ i
numarul de indoiri aitemante) pentru fiecare colac in parte iar pentru 10% din nurnarul
colacilor detenninarea limitei de curgere tehnica, alungirii relative la rupere ~ i a
numarului de torsiuni la care se rupe sanna. Aceste caracteristici se detennina pe ciite 0
epruveta luata de la fiecare capat al colacului.
Sannele care prezinta corodari pronuntate sau adancituri nu vor fi folosite la
a1catuirea fasciculelor.
Cablele de sanna u ~ o r ruginite vor fi curatate de rugina cu peria de sanna inainte
de a fi puse in opera.
Pentru controlul calitatii se vor lua in mod obligatoriu probe cu frecventeie
prevazute in STAS 1799 - 88 ~ i STAS 6482 80 ~ i nonnativul C 21 - 85.
Pentru fiecare cantitate ~ i sortiment de otel pentru beton armat
aprovizionat,controlul calitatii se va face confonn prevederilor din anexa X.1. pet. A,
din nonnativul C 140 - 86 ~ i va consta din:
constatarea exieastentei certificatului de calitate sau de garavantie;
- verificarea dimensiunilor sectiunii, tinand seama de reglementarile din nonnativul C
140 - 86, anexa Ill.l;
exarninarea aspectului;
- verificarea prin indo ire la rece.
5.3. TRANSPORT I DEPOZITARE
Transportul oteiurilor se va efectua in vagoane inchise sau autocarnioane
prevazute cu prelate; aceste vehicule vor fi in prealabil curatate de resturi care pot
produce fenomene de coroziune sau murdarirea oteiului.
Pentru colacii ~ i tambureie prezazute cu ambalaje de protectie se va da 0 atentie
deosebita la transport, manipulare ~ i demanipulare, arnbalajul sa nu fie deteriorat; daca
s-a produs deteriorarea ambalajului; se vor respecta in continuare prevederile pentru
annatura protejata.
La transportul, manipularea ~ i depozitarea otelurilor se vor lua masurile necesare
pentru a se prevenii:
- zgarierea, lovirea sau indoirea;
- murdarirea suprafetelor cu pamant, materii grase praf, etc.;
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL CAIETE DE SARSINI
CONSOLI DARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
- contactul Cll materialul incandescent provenindde la operatia de sudura - taiere
sau incalzire de la flacara aparatelor de sudura.
Depozitarea se va face pe loturi diametre in spatii amenajate ;;i dotate
corespunzator astfel incat sa se evite contactul cu materialele corozive.
In mod deosebit se va asigura depozitarea colacilor de sanna pentru beton
precomprimat tinand seama de agresivitatea mediului confonn prevederilor din
nonnativul C21 - 85, cap.3.
De asemenea depozitarea se va face astfel incat sa asigure posibilitati de
identificarea u;;oara a fiecarui sortiment ;;i diametru.
Barele din otel superior vor fi livrate in fonna rectilinie vor fi depozitate cat
mai drept iar eventualele capete filetate se vor proteja in mod corespunzator.
5.4. CONFECTIONAREA ARMATURILOR
a. Fasonarea armaturilor pentru beton armat
Fasonarea barelor, confectionarea;;i montarea se va face in sticta confonnitate cu
prevederile proiectului.
Inainte de a trece la fasonafea armaturilor, antreprenorul va analiza prevederile
proiectului, !inand seama de posibilitatile practice de montare ;;i fixare a barelor precum
de aspectele tehnologice de betonare ;;i compactare. Dad se considera necesar se va
solicita reexaminarea de catre beneficiar a dispozitivelor de armare prevazute In proiect.
Annaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate ;;i drpte; In acest scop se vor
indeparta:
- eventualele impuritati de pe suprafata barelor;
- rugina, prin frecarea cu perii de sanna in special in zonele in care barele
urmeaza a fi inadite prin sudura.
Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa
depa;;easca abaterile limita la diametru prevazute in anexa III. 1 din nonnativul C 140-6.
Otelul beton livrat in colaci sau bare trebuie sa fie indreptat inainte de a se
proceda la taiere ;;i fasonare, rara a se deteriora insa profilul. La intinderea cu troliul
lungimea maxima nu va depii;;i 1 mm/m.
Barele taiate ;;i fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in a;;a fe1incat sa
se evite confruntarea lor ;;i sa asigure pastrarea fonnei ;;i curateniei lor pana in
momentul montarii.
In cazulin care conditiile climatice locale pot favoriza corodarea otelurilor se
recomanda montarea ;;i betonarea annaturilor la temperaturi sub -10 C.
Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
La calculul armaturilor, fasonarea;;i montarea annaturilor se va tine seama de
prevederile constructive privind icatuirea elementelor din beton annat cuprinse in
cap.6.7 din STAS 10111/2-87 ;;i in cap.3 din nonnativul C 140-86.
I
I
I
I
I
I
[
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL T1MISOARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL6
BETOANE
6.1. PREVEDERI GENERALE
CAIETE DE SARCINI
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale necesare la proiectarea ~ i
exeeutia elementelor sau structurilor din beton simplu, beton armat ~ i beton
precomprimat pentru poduri.
La executia betoanelor din fundatii, elevatii, suprastructuri din beton armat ~ i
beton preeomprimat prevederile din prezentul capitol se vor completa i cu prevederile
specifice cuprinse In capitolele 3 ~ i 5.
De asemenea se vor avea in vedere ~ i reglementlirile cuprinse In anexele 1.1 ~ i 1.2
din normativul C 140 - 86, in cap. 5 din normativul C 21 - 85 ~ i prevederile din STAS
1011112-87 ~ i STAS 1799-88.
Calitatea betonului este defmitiva prin c1ase.
Clasele de betonare sunt stabilite pe baza rezistentei caracteristice a betonului,
care este rezisten!a la compresiune la 28 zile, determinata conform STAS 1275 - 88 pe
cuburi eu latura de 141 mm, sub a clirui valoare se pot Intalni static cel mult 5% din
rezultate.
Pentru corel area cu "marcile" de betoane se prezinta In tabel echivalenta dintre
clase ~ i marci precum ~ i recomandari privind clasele minime de betoane in elementele
de ...
Clasa Marca Recomandari privind clasele minime de betoane
betonului betonului
Infrastructura ST AS Suprastructurli ST AS
1011111-77 10111/2-87
Bc 35 B 50 Beton de egalizare ~ i umpluturil.
Be 5 B 75 Betoane de panta
Be 7,5 B 100 Fundalii masive din beton simplu, la sferturi
de con, ziduri de sprijin, aripi in teren f!ra
apii subteranii
Be 10 B 150 Idem in teren eu apil. subterana Elemente masive din beton
fundatii masive din beton armat la simplu ~ i beton armat
pode\e, aripi, ziduri de sprijin, pile ~ i
culei de pod uri
eleva\ii masive de beton simpli la podete,
aripi, ziduri de sprijin pilei ~ i eulei,
inclusiv ziduri de sprijin ~ i ziduri de
gardli
Be 15 B 200 Eleva\ii din beton armat, beton de fata Suprastrueturi ~ i pode\e
v8.zuta, cuzineli ~ i panouri din beton armat tubulare din beton armat
monolit
Be20 B 250 Suprastrueturi ~ i pode\e
tubulare din beton armat
prefabrieat
a(Bc 22,5) B300
B400
B 450 Suprastructuri din beton
B 500 precomprimat
B 600
B 700
--
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
S.c. VIA VITA SRL CAIETE DE SARCINI
CON SOLID ARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
OBSERVATIE:
aBc 22,5 reprezinta 0 clasli intemediarli pentru eehivalarea eu marea B 300.
Pentru asigurarea durabilitlilii podurilor, la proieetare se va tine seama de regimul
de expunere sau natura gradul de agresivitate al mediului, In eonforrnitate eu
norrnativul C 140 - 86 din care:
anexa 1.3 pentru elemente expuse la intemperii, umuditate sau In contact eu
ape subterane;
anexa 1.4 pentru elemente In contact cu ape naturale agresive;
anexa VII.3 pentru constructii situate In zona litoralului Mlirii Negre;
anexa 5 .1.F - reglementliri specifiee unor medii agresive.
Dacli In urma analizei eonditiilor din amplasament se impune adaptarea unor
conditii speciale atunci se va adapta clasa de beton adecvatli se va preciza dupli caz:
- gradul de imperrneabilitate;
- tipul de ciment;
dozajul minim de ciment;
- Valoarea maximli a raportului NC.
La proieetare executarea unor poduri din beton arrnat precomprimat eu
caracter deosebit se recomandli colaborarea cu laboratoare de specialitate eatedre de
specialitate din lnvatamantul superior care poate avea ca obiect: aprofundarea unor
probleme privind calculul solicitliriIor, verificarea comportarii prin lncercliri pe modele
sau la scara naturalli, elaborarea de caiete de sarcini specializate, stabilirea de mlisuri
pentru asigurareadurabilitatii asistenta tehnicii la executie.
6.2. MA TERIALE UTILIZATE LA PREP ARAREA BETOANELOR
Cimenturi
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizerea acestora, precum domeniul
conditiile de utilizare sunt precizate In anexa IV.l din norrnativul C 140 - 86.
a. Livrarea transport
Cimentul se livreazli In vrac sau ambalat In saci de hartie, Insotit de un certificat
de calitate.
Cimentul livrat In vrac se transportli In vagoane cisterna, autocisternli, containere
sau vagoane Inchise, destinate exclusiv acestui produs.
Transportul cimentului ambalat in saci se face In vagoane lnchise sau camioane
acoperite.
b. Depozitare
Depozitarea cimentului se va face numai dupli constatarea existenlei certificatului
de calitate sau de garantie verificarea capaeitlitii libere de depozitare In silozuri
destinate tipului respectiv de ciment sau In IncliperiIe special amenajate.
Depozitarea eimentului in vrac se va face In celule tip siloz, in care nu au fost
depozitate anterior alte materiale.
Pe lntreaga perioadli de depozitare In silozuri se va tine evidenta loturilor de
ciment depozitate in fiecare siIoz, prin Inregistrarea zilnicii a primiriIor livrlirilor.
Depozitarea eimentului ambalat In saci se va face In incliperi inchise. Sacii vor fi
In stive, llisandu-se 0 distantli ibera de 50 em de la peretii exteriori pastriind
Imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 randuri
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
CAlETE DE SARCINI
de saci In fiecare stiva se va data sosirii cimentului, sortimentul data
fabricatiei.
Cimentul se va utiliza in ordinea datelor de fabricatie.
Durata de depozitare nu va 60 zile de la data expedierii de catre producator
pentru cimenturile cu adaosuri i respectiv 30 de zile In cazul cimenturilor tara adaosuri.
Cimentul ramas In depozit un timp mai indelungat nu se va intrbuinta ca elemente
de beton beton armat dedit dupa verificarea stiirii de conservare in conformitate cu
prevederile din anexaIV.2, normativ C 140 - 86.
Verificarea calitatii cimentului se va face:
la aprovizionarea, conform anexei X.1, pct.A.1;
- inainte de utilizare conform anexei X.1, pct.B.1 normatovul C 140 - 86.
Metodele de incercare sunt conforme cu STAS 227/1-86, SR 227/2-94, STAS
227/5-86,SREN 196/1,2,3,4,21-95 m SREN 196/6-94 anexa IV.2, normativul C 140-
86.
Agregate
Pentru prepararea betoanelor aviind densitatea aparenta cuprinsa intre 2201 :;;i
2500 daN/me se folosesc agregate grele, provenite din srarmarea naturala sauli din
concasarea rocilor.
Conditiile tehnice pe care Ie vor indeplini agregatele sunt precizate in ST AS
1667-76 anexaIV.3.
Pentru prepararea betoanelor se va utiliza sorturile:
1) aviind 0 - 3 mm;
2) cu 3 - 7 rnm;
3) cu 8 - 15 mm;
4) cu 16-31 mm.
In cazul utilizarii agregatelor concasate, sortul (4) se poate inlocui cu 16-31 mm.
Depozitarea: agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate aviind pante
rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separeta a diferitelor sorturi se vor creea
compartimente avand inaltimea corespunzatoare Incat sa se evite amestecarea sorturilor.
Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate. Pentru
depozitele de consum se pot folosi silozuri.
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de noroi
noroi impurificarea agregatelor. In cazul aprovizionarii cu mijloace de cale fereta se va
asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate, conform anexei
X.l, pctA2 normativ C 140 - 86.
Verificarea calitatii agregatelor se va face:
- la aprovizionare conform anexei X.1 pct.A.2;
- inainte de utilizare conform anexei X pet. B.2.
Metodele de incercare corespund STAS 4606 - 80 (anexa IV.4).
Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor poate proveni din reteaua publica sau alta
sursa, dar in acest caz va indeplini conditiile tehnice prevazute in STAS 790 - 84.
Aditivi
La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:
J
I
I
I
I
I
I
I
I
(
I
(
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
- imbunat irii lucrabilitatii la elemente eu sectiuni subtiri sau turnate cu pompa;
- rmbunatatirii gradului de impenneabilitate pentru elementele expuse la
intemperii sau aflate in medii agresive;
- obtinerii unor betoane de rezistenta superioara;
- rmbunatatirii comportarii la illghet - dezghet repetat;
- reglarii procesului de rntarire, intarziere sau accelerare in functie de cerintele
tehnologice;
rezistentei, durabilitatii rmbunatatirii omogenitatii betonului.
Tipurile uzate de aditivi conditiile de utilizare sunt precizate in anexa V.3 din
nonnativul C 140 - 86. Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utilizarea simultana a doua
tipuri se admite numai pe baza unor caiete de sarcini speciale a unor studii
aprofundate in laboratoare de specialitate.
Verificarea caraeteristieilor aditivului se va face confonn anexei X.I.
de termocentralll
de tennocentrala poate fi utilizata la prepararea betoanelor in scopul
rmbunatatirii caracteristicilor acestora (lucrabilitate, grad de impenneabilitate, rezistenta
la agenF chimici agresivi, etc.).
D4.
Pentru utilizarea ei se vor respecta prevederiledin anexa I poz. BS, Dl, D2, D3
Verificarea calitatii se va face confonn anexei X.l dinnonnativul CI40 -86.
Utilizarea de tennocentrala se va face numai cu acordul beneficiarului.
6.3. PREP ARAREA TRANSPORTUL BETONULUI
Prepararea livrarea betonului se face prin statii de betoane. Acestea sunt unutati
dotate eu una sau mai multe instalatii de preparat beton sau betoniere.
Statiile de betoane cu 0 capacitate nominala de productie mai mare de 10 mc/ora
sunt conduse de un !?ef de statie functioneaza pe baza unui certificat de ate stare
eliberat de 0 comisie aeeeptata de beneficiar.
Statiile de betoane cu 0 capacitate nominal a de productie de cel mult 10 mc/ora
sunt subordonate direct conducatorului lucrarii pe care 0 va func;:iona cu
acordul beneficiarului.
Pentru lucrarile de beton, beton armat beton precomprimat, tipurile de beton se
diferentiaza senoteaza rn functie de cIasa betonului, lucrabilitate, tipul de ciment
utilizat, marimea agregatelor, gradul de impenneabilitate, gradul de gelivitate tipul de
aditiv adoptat.
In comanda de beton, confonn prevederilor pct.S.l 0 din nonnativul C 140 - 86,
ritmul de livrare, pre cum obiectul (partea de structura) unde se va folosi.
NomencIatorul tipurilor de betoane ce se produc la statie se va stabilii confonn
prevederilor pct.5.1 O.
Pentru lucrarile curente, compozitia betonului se de laboratorul
antreprenorului rn In confonnitate cu anexa V.2.
Stabilirea eompozitiei se face:
- la intrarea rn functiune a unei statii de betoane;
- la schimbarea tipului de ciment sau agregate;
I
j
I
1
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+9051a ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
- la introdueerea utilizarii de aditivi la schimbarea tipului acestora;
- la pregiUirea executarii unei lucrari care necesita un beton cu caracteristici
deosebite de cele curent preparate, sau de clasa egala sau mai mare de Bc 25.
Compozitiile de betoane se vor aproba de beneficiar.
In cazul constructiilor speciale, preeum In cazul utilizarii unor tipuri de ciment,
agregate, aditivi sau adaosuri altele dedit cele cuprinse In standardele In
normativul C140 -86, stabilirea compozitiei betoanelor se va face pe baza de studii
elaborate de laboratoare de specialitate din institutii de cercetare ..
In cursul pregatirii betonului reteta se va corecta de catre laboratorul statiei cu
acceptul beneficiarului, in functie de rezultatele lneercarilor privind:
umiditatea agregatelor;
granulozitatea sorturilor;
densitatea aparenta a betonului proaspat;
lucrabilitatea betonului.
Dozarea materialelor componente se face prin ciintarire, abaterile inseriindu-se in
urmatoarele limite:
- 3% la agregate
- 5% pentru aditivi
- 2% pentru eiment apa
- 3% pentru eenusa de termocentrala.
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau
betoniere cu eadere libera.
Ordinea de introducere a materialelor componente In betoniera va respecta
prevederile ciirtii tehnice a utilajului respeetiv, dar incepiind cu sortuI de agregate cu
granula cea mai mare.
Durata de amesteeare va fi de eel putin 45 secunde de la introducerea urmatorului
component.
Durata de amestecare se va majora dupa caz, in eazul utilizilrii de aditivi sau
adaosuri, In perioade de timp friguros pentru betoane cu luerabilitate redusa.
La terminarea unui schimb sau la Intreruperea prepararii betonului pe 0 durata
mai mare de 0 ora, toba betonierei se va spala eu jet putemic de apa apoi va fi golita
complet.
Transportul betoanelor eu tasarea mai mare de 5 cm se va face eu autoagitatoare,
iar a betoanelor cu tasarea de max. 5 em eu autobasculante cu bena amenajate
corespunzator.
Transportul local al betonului se poate efectua eu bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi.
Mijloaeele de transport trebuie sa fie pentru a nu permite pierderea laptelui
de ciment.
Pe timpul de sau ploaie, in cazul transportului cu autobaseulante pe distanta
mai mare de 3 km, suprafata libera de beton se va proteja pentru a Impiedica evaporarea
apei modificarea caracteristieilor betonului.
Durata de transport nu va durata de 45 - 60 minute conform tabelului 5.1
din normativuI C 140 - 86.
I
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
6.4. REGULI GENERALE DE BETONARE
CAIETE DE SARCINI
Executarea lucrarilor de betonare poate incepe numai dupa ce s-a verificat
indeplinirea urmatoarelor conditii:
- compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar, iar in cazul betoanelor de
clasa egala sau mai mare de Bc 25 se dispune de incercari preliminare suficiente;
- sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate ~ i verificate
materiale10mecesare (agregate, ciment, pise inglobate, etc) ~ i sunt in stare de
functionare utilajele ~ i dotarile necesare;
- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje i?i armaturi; daca de la
montarea i?i receptionarea atmaturii a trecut 0 perioada indelungata i se constata
prezenta frecventa a ruginei neaderente, armatura se va demonta iar dupa curatire ~ i
remontare se va proceda la 0 noua receptie calitativa;
- suprafetele de beton tumat anterior ~ i intarit nu prezinta zone necompactate sau
segregate ~ i au rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua
betoane;
- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile
(ger, ploi abundente, furtuna, etc.);
- in cazul fundatiilor sunt prevazute masuri masuri de dirijare a ape10r din
precipitatii sau infiltratii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va
betona.
Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de
beneficiar.
Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la
locul de tumare; se admite un interval de maximum 30 minute numai in cazurile in care
durata transportului este mai mica de 0 ora.
La tumarea betonului se vor respecta urmatoare1e reguli generale:
- cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu
betonul proaspat, vor fi udate cu apa cu 2 - 3 ore inainte ~ i imediat inainte de tumare,
iar apa ramasa in denivelari se va evacua;
- din mijlocul de transport betonul se va descarca in bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;
- daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de
lucrabilitate admise sau prezinta segregari va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in
opera; se admite imbunatatirea lucrabilitatii numai prin folosirea unui aditiv
superplastifiant dar cu acordul beneficiarului;
- inaltimea de cadere libera a betonului nu va d e p a ~ i 3 m pentru elementele cu
latime max. de 1 m, respectiv 1,5 m inaltime pentru celelalte cazuri inclusiv e1ementele
de suprafata de tip placa;
- betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin
ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub avand capatul inferior la max.
1,5 m de zona ce se betoneaza;
- betonul se va rarpandi uniform in lungul elementului urmarindu-se realizarea
de straturi orizontale de max. 50 cm inaltime;
- se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de
pozitia prevazuta indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLlDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
consola; dad totw;i se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul
tumiirii;
- se va urmari cu atentie inglobarea completa a armaturilor, respectfuldu-se
grosimea stratului de acoperire prevazuta in proiect;
- nu este permisa ciociinirea sau scuturarea armaturilor in timpul betonarii nici
pe armaturi a vibratorului;
- in zonele cu armaturi dese se va urmiiri cu atentie umplerea completa a
sectiunii;
- se va urmari comportarea mentinerea pozitiei inainte a cofrajelor
sustinerilor acestora, luandu-se masuri immediate de remediere in cazul constatiirii unor
deplasiiri sau ciideri;
- circulatia muncitorilor utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe
podine, astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia
directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat;
- betonarea se va face continuu pfma la rosturile de lucru prevazute in proiect;
in cazul cand s-a produs 0 intrerupere de betoane mai mare de 2 ore,
reluarea tumiirii este permisa numai dupa pregatirea suprafetei rostului cu acordul
beneficiarului.
COMPACTAREA
Compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.
Se admite compactarea manuala (cu mai, vergele, sau prin ciociinire
cofraj) numai in cazuri accidentale de intrerupere a functioniirii vibratorului (defectiune
sau intrerupere de curent) caz in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia
corespunzatoare unui
Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare:
- vibrarea intema folosind vibrato are de interior (pervibratoare);
- vibrarea extema cu ajutorul vibratoare1or de cofraj;
- vibrare de suprafata cu vibrato are placa sau rigle vibrante.
Alegerea tipului de vibrare se face in functie de tipul dimensiunile e1ementului
(placa, grinda) de posibilitatile de introducere printre barele de armatura.
La executie se vor respecta prevederile din Cap. 6 din normativul C 140 - 86
referitoare la compactarea betonului.
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se
execulia astfel ca betonarea sa se fad tara intrerupere pe intregul element. Cand
rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor se va stabili pin proiect.
Pentru a se asigura conditii favorabile de intiirire a se reduce deformatiile din
contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului protejand suprafetele libere
prill:
acoperirea cu materiale de protectie;
- stropirea periodica cu apa;
aplicarea de pelicule de protectie;
Protectia va fi indepartata dupa minim 7 zile numai daca intre temperatura
suprafetei betonului cea a mediului nu este 0 diferenta mai mare de 12.C.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[
I
S.c. VIA VITA SRL I M I ~ O A R A CAIETE DE SARCINJ
CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperii cu prelate sau folii de
polietilena, atat timp cat prin diderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de
ciment.
Decofrarea seva face numai dupa ce betonul a capatat rezistenta necesara cu
respectarea termenelor minime recomandate la Cap. 6,tabelele 6.1; 6.2 :;;i 6.3 din
normativul C140 - 86.
6.5. TOLERANTE DE EXECUTIE
Abaterile maxime admisibile la executarea aluneciirilor de beton :;;i beton armat
sevor incadra in prevederile cuprinse in anexa X.3 din normativul C140 - 86.
6.6 EXECUTAREA LUCRA.RlLOR DE BETON IN CONDITU SAU PRIN
PROCEDEE SPECIALE
La executarea lucriirilor de beton in conditii sau prin procedee speciale se vor
respecta urmatoarele prevederi pentru:
- betoane tumate prin pompare anexa VII.l, normativ C140 - 86;
betoane tumate in cofraje glisante - anexa VII.2;
- executarea lucriirilor de betoane pe timp friguros, normativ C 16 - 84;
masuri sreciale de proiectare, executie :;;i intretinerea constructiilor din zona
litoralului Miirii Negre, anexa VII.3;
- tumarea betonului sub apa anexa VIlA;
- utilizarea cenu:;;ilor de termocentrala la prepararea betoanelor, anexa VIl.6.
In cazul altor conditii sau procedee se vor respecta prevederile caietelor de sarcini
speciale elaborate pentru conditiile efective ale lucrarii respective.
I
1
I
I
l
(
[
S.c. VIA VITA SRL T1MI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL7
ECHIPAMENT TABLIERE
CAIETE DE SARCINI
Acest capitol se refera la dispozitive,lucrari elemente necesare conservarii
podurilor asigurarii unui nivel de exploatare satisIacator pentru toti cei ce folosesc
autostrada pentru circulatie.
Capitolul se refera la urmatoarele:
dispozitive pentru asigurarea
aparate de reazem;
- rosturi de diletatie;
dispozitive de colectare evacuare a apei (guri de scurgere);
- parapeti de siguranta directionali parapeti directionali;
- borduri pentru trotuare.
Materialele care intra in compunerea echipamentelor vor corespunde din punct de
vedere calitativ conditiilor precizate din proiect anume:
- otelurile vor corespunde celor prevlizute In proiect sau vor fi calitati apropiate
orice caz vor fi sudate;
- betoanele prefabricate vor avea clasa preeizata prin proiect sau minimum Bc 20;
- vopse1ele utilizate pentru protectia parapetilor vor avea aprobarea
beneficiarului.
Dispozitive de evacuare a apelor
Dispozitivele de evacuare a ape10r sunt alcatuite din guri de seurgere
destinateevacuarii ape10r de ploaie ce cad pe suprafata podului.
Numarul pozitia lor sunt precizate prin proiect.
Dispozitivele de evacuare a apelor de pe suprafata suprastructurii sunt in general
prefabricate, standardizate se monteaza pe saprastructura astfellneat sa permita
eveeuarea apelor tara infiltratii in coprpul stucturii.
Antreprenorul poate propune alte solutii decat cele din proiect, privind
evacuarea apelor, dar numai cu aprobarea beneficiarului.
Parametrii
Parametrii pot fi pietonali, direqionali sau cu rol dublu. Realizarea lor se va face
In conformitate cu proiectul.
Parametrii din otel se vor proteja prin vopsire, ealitatea culoarea vopselei fiind
aprobate de beneficiar.
Bordurile de trotuar
Bordurile pentru trotuar vor fi din elemente prefabricate de beton sau din piatra.
Calitatea betonului sau pietrei , modul de tratare a suprafetei dimensiunile , se
vor preciza prin proiect. Montarea bordurilor se va face cu respectarea profilului In lung
transversal al caii.
Bordurile prefabricate de beton se vor realiza eu beton de clasa min. 40, realizat
cu ciment I 42,5 avand gradul de impermeabilitate minim P 8 se va realiza la cel putin
150 eicluri de mghet-dezghet.
I
I
,
I
I
I
f
I
I
l
S.C. VIA VITA SRL
CONSOLlDARE POD PE DN 68, km 48+905 Is ZEICANI
CAPITOLUL 8
CAIETE DE SARCINI
HlDROIZOLATII $1 ROSTURI DE DILATATIE
8.1. HIDROIZOLATII
Generalitati
Prezentul capitol trateaza conditiile telmice generale ce trebuiesc indeplinite la
realizarea hidroizolatiilor pentru lucrarile de poduri .
Hidroizolatiile au ca scop :
- impiedicarea patrunderii apei la structura de rezistenta;
- colectarea ape lor ce se Infiltreaza prin Imbracaminte dirijarea lor spre gurile de
scurgere.
La lucrarile de arta, hidroizolatiile sunt alcatuite In general din:
- care se executa in camp continuu racordarea acesteia la marginea
elementului care este hidroizolat;
- racordarea acesteia la gurile de scurgere la dispozitivele de acoperire a
rosturilor de dilatatie.
Se disting unnatoarele straturi:
- strat support;
- strat de amorsare;
- strat de lipire;
- strat de baza;
- strat de proteqie .
Functionalitatile unor straturi pot fi comas ate In diferite solutii ale firmelor
specializate In hidroizolatii.
Hidroizolatiile pot fi alcatuite din:
- folie lichida cu Intarire rapida;
- membrana hidroizolatoare.
Telmologia de aplicare poate fi :
- prin pulverizare;
- prin lipire la cald a membranelor cu solutii pe baza de bitum ;
- prin lip ire la rece cu solurii pe baza de sintetice;
- prin aplicarea de membrane autoaderente;
- prin lipirea cu supraincalzirea membrane lor.
In to ate variantele tehnologice trebuie sa se asigure conditiile fizico-mecanice.
Termenul de hidroizolatoare" utilizat In conbtinuare include toate straturile
component anume :stratul su m . port , amorsa, stratul hidroizolator de baza , str
protectie.
Caracteristicile tehnice
hidroizolatoare trebuie sa aiM tennenul de garantie de minim 8 ani de
exploatare nonnal a podului.
Pe durata acestei perioade, finna care garanteaza hidroizolatoare trebuie sa
asigure din efort propriu repararea sau Inlocuirea acesteia remedierea degradiirilOl
cauzate de infiltratiile de apa la structura de rezistenta.
I.
I
I
l
l
S.c. VIA VITA SRL T1MI1)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 18 ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Materialele incluse In elementele hidrofuge trebuie sa fie imputrescibile
sa fie pasive chimic.
hidroizolatoare trebuie sa poata fi aplicata la poduri In exploatare, la care
I ucrarile se executa pe 0 jumatate a caii, iar pe cealalta jumatate se circulat
ia
normal ,asigurandu-se continuizarea ,cu pastrarea caracteristicilor tehnice.
hidroizolatoare trebuie sa reziste la circulatia de mica viteza a utilaje10r de
transport a straturilor Imbriiciimintilor asfaltice pe pod.
hidroizolatoare trebuie sa asigure adezivitatea Imbracamintii din asfalt la
stratul sau superior.
Stratul hidroizolator de baza trebuie sa satisfaca urmatoarele caracteristici fizico-
mecanlCe:
- forta de rupere
aIungirea la rupere : %
rezistenta Ia perforare statica :
clasa de rezistenta L 4 neperforata
adeizivitate Ia tractiune; N/mmp
flexibilitatea pe un dom : 0 50 mm
absorbtie de apa In 24 ore: %
temperatura minima Ia care membrana este
stabila
- temperatura asfaltului tumat In Imbracaminte,
la care membrana trebuie sa reziste rara
800N/5cm
min. 4
Ia 250 N pe bila 010 cm.;-
min. 1
rara fisuri Ia -1 OC
max.0,5
120C
diminuarea earaeteristiciIor fizico-meeaniee 180C
domeniul de temperatura de expIoatare curenta -20C .;- 70C
IntervaIuI de temperatura a mediuIui In care se apIid hidroizoIatoare este
+5.;- +30 C.
Stratul superior al hidroizolatoare va ficompatibiI chimie eu componenteIe
din aIcatuirea asfaltuIui Imbracamintii rutiere pentru a evita agresarea
Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate In Romania ,conform Legii
nr.1011995.
Prescrippi
Stratul suport
StratuI suport se reaIizeazii din mortar de ciment marea M 100. Suprafata sa nu
trebuie sa prezinte proeminente mai mari de 2 mm trebuie realizata prin
MortaruI de ciment marca M 100 se va reaIiza cu ciment II B - 32,5 conform SR
1500 iar agregateIe vor avea dimensiunea maxima 4 mm.
Verificarea pIaneitatii suprafetei se face eu dreptarul de 3 m lungime pe orice
directie.se admite 0 singura denivelare de -5 mm la 0 verificare.
Pregatirea suprafetei suport se face astfeI:
- se Indeparteaza toate muchiiIe vii, deniveIariIe ,agregateIe incomplet IngIobate In
beton, peteIe de grasime orice aIte corpuri straine;
- se apIica stratul egaIizator;
- se apliea suport intarit se curata cu jeturi de apa aer eomprimat In vederea
aplicarii stratelor urmatoare, pe 0 suprafata curata uscata.
I
I
I
I
I
I
I
I
l.
t.
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANJ
Stratul de amorsa
CAIETE DE SARCINI
Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton .

Solutia cu care se executa amorsa poate fi pe baza de bitum sau pa baza de
sintetice.componentele solutei nu trebuie sa contina produse care ataca chimic betonul.
Amorsa se aplica prin inundarea suprafetei repartizarea manuala a solutiei sau
prin pulverizarea cu mijloace mecanice.
Amorsa se aplica pe suprafata uscata a stratului suport ,la temperatura mediului
ambiant de peste +S'C.
Se va urmari ca suprafata ce urmeaza a se izola sa fie amorsata in totalitate.
Pe suprafata amorsata nu se permite circulatia pietonala sau cu utilaje de orice fel.
Stratul hidroizolator
Stratul hidroizolator se aplica pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific
tipului de membrana utilizatii.
Hidroizolatia se aplica in camp continuu, asigurfindu-se aderenta pa toata
suprafata pe care se aplica. Nu se admit umflaturi sau margini desprinse. Se va asigura
petrecerea continuizarea prin lipire in dimp continuu a membranelor livrate in
Se vor trata special racordiirile la gurile de scurgere , asigurandu-se
scurgerea apelor colectate.
La rosturile de dilatatie,tratarea hidroizolatiei se va face conform proiectului,
functie de tipul dispozitivului de acoperire a rostului de dilatatie.
Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu eordoane din ehituri
elastice, de
in cazul membranelor lipite prin supraancalzire ,temperatura sursei de cal dura nu
trebuie sa fie mai mare de 2S0'C sau mai mare deeat temperatura la care tipul respectiv
de membrana modifica caraeteristicile fizico-meeanice sau ehimice.
putin ${embranele hidroizolatoare se apliea la temperatura mediului ambiant de eel
Stratul de protectie
Stratul de proteetie poate fi :
- de beton de S cm grosime ,realizat din beton clasa Be 2S, armat cu
Impletituri din sarma zineata (2) 1,18 - 2,5 mm, eu ochiuri de 3-8 em, sau plase
sudate tip Buzau (2) 4-Smm, eu oehiuri 10 x 10 cm. Betonul pentru stratul de
protectie se realizeaza cu ciment II A -S 32,S agregate cu dimensiunea
maxima de 7 mm.
- mastic bituminos cu grosimea de 1-2 cm;
- membrane de protectie aderate la membranele hidroizolatoare.
Se pot folosi membrane hidroizolatoare la care nu este necesara ;;apa de
protectie.
Verificarea ;;i receptia lucrarilor de hidroizolatie se face pe etape, dupa cum
urmeaza:
- pe pareursul executarii diferitelor straturi ale hidroizolatoare, incheindu-se
proeese - verbale de lucrari aseunse;
- la terminarea lueriirilor de hidroizolatie ,prin ineheierea unui proces-verbal.
I
I
I
I
I
I
I
I
l
{
!
S.c. VIA VITA SRL TIMI1)OARA
CAIETE DE SARCINI
CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
Verificarea la terminarea lucrarilor de hidroizolatie se face asupra aspectului , iar
in cazul unor constatari nefavorabile din procesele -verbale de lucrari ascunse se poate
face asupra prin inundarea pe 0 inaltime de min.Scm pe suprafetele
limitate, pe durata de 24 ore.
Defectele constatate pe parcursul exexcutiei la terminarea lucriirilor de
hidroizolatii se vor remedia pe baza unor solutii propuse de antreprenor pot fi
acceptate sau nu de catre beneficiar.
In cazul cand beneficiarul ni accepta remedierile propuse de antreprenor, se
poate dispune refacerea intregii lucrari de hidroizolatii.
Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice chimice specifice se efectueaza in
conformitate cu urmatoarele standarde:
STAS 6642-73 "Materiale plastice.Determinarea caracteristicilor de tractiune."
Rezistenta alungirea la rupere
SR 137-95 "Materiale hidroizolatoare bitumate.Reguli metode de verificare"
STAS 5690-80 "Materiale plastice.Determinarea absorbtiei de apa "
STAS 754-86 "Bitum neparafinos pentru drumuri"
SR-ISO 2409-94 "Lacuri vopsele .Incercarea la caroiaj"
ST AS 661511-74 "Adezivi pe baza de elastomeric .Determinarea vascozitatii"
STAS 9199-73 "Masticuri bituminoase pentru izolatii.Metode de analizare
incercari"
8.2 DISPOZITlVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE
DILATATIE
,
Generalitiifi
Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie utilizate la poduri rutiere
asigura :
- deplasarea libera a capetelor tablierelor de poduri in rosturile las ate in acest scop;
- continuitatea suprafetei de rulare a diii in zona rosturilor;
- etaneitatea la scurgeri infiltratii de apa.
Pentru satisfacerea acestor exigente se utilizeazii dispositive
In general, componentele dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie sunt
- elemente elastomerice care asigura deplasarea;
- elemente metalice suport, fixate pe structure;
- betoane speciale in zona prinderii pieselor metalice;
- mortare speciale de etaneizare;
- benzi de cauciuc pentru colectarea evacuarea apelor de infiltratie.
Funqie de tipul dispozitivelor,pot fi cumulate functionalitiitile unor elemente ce
intra in alcatuirea lor.
Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie se aplidi la poduri noi sau la
poduri in exploatare, avand rezolvari specific de prindere pentru fiecare caz.
Daca se aplica la poduri in exploatare, dispozitivele trebuie sa permit executarea
lucrarilor pe 0 jumatate a partii carosabile, circulatia urmand a se pe cealalta
jumatate a podului rara ca aceasta tehnologie de executie sa afectezecareaccteristicile
tehnice ale dispozitivului.
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
l
s.c. L
CAIETE DE SARCINJ
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
Tennenul de "dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie", prescurtat
"dispozitiv" utilizat in continuare, include toate elementele component anume:
- betonulin care sunt fixate elementele metalice;
- elementele metalice de prindere;
- elemental elastomeric;
elemental de din cauciuc;
- mortarul special pentru elementului elastomeric.
Caracteristici tehnice
Termenul de garantie a dispozitivului este de minim 10 ani de exploatare nonnal
a podului.e1ementul elastomer trebuie sa fie Tennenul de garantie a
elastomerului este de minim 5 ani.
Pe durata garantiei, finna care garanteaza dispozitivul trebuie sa asigure din efort
propriu repararea sau inlocuirea acestuia remedierea efectelor deteriorarilor structurii
ca unnare a defectiunilor dispozitivului aparute in perioada de garantie.
Finna care livreaza dispozitivul trebuie sa asigure:
- livrarea elementelor la cerere, pe durata de 30 ani de la punerea in
opera a dispozitivului;
- asigurarea sculelor confectiilor de mica mecenizare specific, necesare la
punerea in opera a dispozitivului la schimbarea elementului elastomer;
- asigurarea supravegherii tehnice la punerea in opera a dispozitivului;
- instructiuni tehnice de executie de exploatare.
Dispozitivul trebuie sa satisfaca unnatoarele caracteristici fizico-mecanice in
domeniul de temperatura -35'C 7 +80'C:
- asigurarea deplasarii libere a structurii la valoarea prescrisa;
- e1emente1e metal ice de fixare trebuie sa reziste la agentii corozivi;
- sa fie
- sa fie fixat de structura de rezistenta a podului preluand actiunile vertical
orizontale.
Pentru I ml de pod aceste aqiuni sunt:
- forta verticala 11,2 tf
- forta orizontala 7,8 tf
Elementul elastomeric trebuie sa aiba caracteristicile:
- Duritate ,grade Shore A 60 ..5
- Rezistenta la rupere prin intindere 12 N/mm
2
- Rezistenta la rupere prin compresiune 75 NI mm
2
- Tasarea sub sarcina verticala maxima max.15%
- Alungirea minima la rupere 350%
- Rezisten!a la ulei:
- variatia caracteristicilor fizice mecanice:
-duritate grade Shore A max. 5
-pierdere de rezistentala rupere max.% -15
-alungirea la rupere max. % -15
- Nefragibilitatea la temperaturi scazute
-temperatura minima -35'C
- Rezistenta la imbatranire accelerata
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
S.C. VIA VITA SRL T1MI1ilOARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
-pierdere din rezistenta la rupere % max. -15
-scaderea alungirii la rupere % max. -30
duritatii grade Shore A max. 10
- Rezistenta la ozon dupa 100 ore sa nu prezinte fisuri
Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi agrementate in Romania,
conform Legii nr.1 011995.
Prescriptii
Betoane speciale
Varianta In care elementele metalice de fixare se incadreaza intr-o rigla de beton
armat, care prin armaturi lucreaza monoilit cu placa suprastructurii de care este prinsa,
betonul din aceasta trebuie sa fie cel putin de cIasa Bc 3,5 cu lucrabilitate L 4.
Agregatele folosite la realizarea betonului vor fi in mod obligatoriu de concasare
cimentul folosit la realizarea betoanelor va fi L 42,5 R conform SR 388-1995.
Betonul va avea gradul de gelivitate G 150 rezistent la cel putin 150 de cicIuri
inghet-dezghet
Circulatia rutiera pe acest beton se poate deschide la varsta de 28 zile a betonului.
Se recomanda utilizarea de betoane speciale cu intarire rapida, peste care se poate
deschide circulatia la varsta de 10 zile.
In varianta'in care prinderea se face cu buloane de scelment, betonul in care se
ancoreaza aceste buloane trebuie sa fie cel putin de cIasa Bc 20.
Agregatele folosite la realizarea acestui beton sunt aggregate de rau spalate.
Cimentul folosit la realizarea betoane1or va fi I 32,5 conform SR 388-1995.
In cazul in care betonul existent in suprastructura nu are clasa minima Bc 20 zona
de ancorare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor va fi demo lata rebetonata cu
beton de cIasa minima Bc 20.
Se recomanda ca betonul din grinda de incastrare sa fie tratat cu romflexil pe fata
care vine in contact cu pneurile , realizand culoare cu imbraciimintea asfaltica.
Mortare speciale
Pentru egalizarea sub une1e tipuri de dispositive de acoperire a rJstului de
dilatatie sau pentru lateral a a elementului elastomer, se utilizeazii mortare
speciale, pe baza de rasini sintetice.tolerante1e dimensionate de montaj sunt cele
prescrise pentru tipul corespunzator de dispositive.
Aceste mortare trebuiesc testate in prealabil conform prescriptiilor fabricantului
tipului de dispozitiv.
Elementele elastornerice
Elementele elastomerice pot fi:
- panouri din neopren armat;
- profile speciale ,deschise sau inchise, din neopren;
- benzi late din neopren.
Aceste confectii se livreaza la cerere, de tipul la dimensiunile specificate in
proiect. La pomire se efectueaza receptia cantitativa calitativa a confectiilor.
I
I
J
I
I
I
I
I
l
(
S.c. VIA VITA SRL
CAIETE DE SARCINI
CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
Elemente meta lice de flXare
Elementele metalice au profile special adaptate elementelor elastomerice. Ele se
Incastreaza In structura i de ele se fixeaza elementele elastomerice interanjabile.
La livrare se efectueaza receptia cantitativa i calitativa, urmarindu-se
concordanta cu prevederile proiectului i caietului de sarcini.
Pozarea elementelor metalice, Inainte de tumarea betonului special de
monolitizarea, se face prin fixarea la pozitie cu dispositive special adaptate, care
asigura i mentinerea lor In aceasta pozitie pana la mtarirea betonului.
Banda de etanare din cauciuc neoprenic trebuie sa fie continua pe toata lungimea
i latimea dispozitivului de acoperire. Se admite pe toata lungimea 0 singura Innadire
vulcanizata. Pe zona vulcanizata se admite 0 toleranta la grosime de 10% din
grosimea nominal a a benzii.
In zona de racordare dintre dispozitivul de acoperire a rostului i Imbracamintea
de asfalt, se va urmari:
- geometria sa fie cea prevazuta In proiect;
- asfaltul sa nu prezinte denivelari;
- sa nu aiba fisuri, segregari sau cioburi;
- sa Indeplineasca conditiile specific imbracamintii din beton de sau
Imbracamintii din asfalt tumat.
Alte recomandari
La podurile avand deschideri mici cu suflu sub sau egal cu 20mmm (lO mm,
considerand temperature de montaj de +5"C) se recomanda solutiile simple
necostisitoare.
Se vor efectua:
- receptii pe faze de executie care au in vedere constatarea executiirii corecte a
elementelor suport sau de prindere a elementului elastomeric;
- receptia finala.
La receptia final a se poate efectua i proba prin inundare a zonei rostului de
dilatatie, cu Inl'iltimea lamei de apa de min. 5 cm, pe durata de 24 ore.
Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice i chimice specific se efectueaza in
conformitate cu urmatoarele standard:
ST AS 544112-74 "Elastomeri vulcanizati .Determinarea duritatii In grade
Shore A"
STAS 3888/92 "Cauciuc vulcanizat i termoplastic.Incercarea de traqiune"
SR ISO 1817 -93 "Cauciuc vulcanizat.Determinarea actiunii lichidelor."
STAS 5152-82 "Elastomeri vulcanizati.lncercarea la imbatranire accelerata
STAS 8204-73 "Cauciuc vulcanizat.Determinarea temperaturii limita."
ST AS R 9449-73 "Elastomeri vulcanizati .Determinarea rezistentei la fisurare
datorita ozonului, in conditii statice
SDR ISO 815 + A 1195 "Cauciuc vulcanizat sau termoplastic.Determinarea
deformarii remanente dupa compresiune"
I
I
I
I
I
J
I
I
I
I
I
l
I
I
l
I
S.C. VIA VITA SRL TIMI1)OARA
CONSOLi DARE POD PE ON 68, kIn 48+905 I. ZEICANI
CAPITOLUL9
iMBRACAMINTI RUTJERE LA PODURl
9.1. PREVEDERI GENERALE
CAIETE DE SARCINI
Prezentul capitol trateaza tehnice generale ce trebuiesc indeplinite la
realizarea de tip bituminous tum ate, aplicate pe partea carosabiHi a
podurilor pe trotuare.
Acest tip de imbracaminte se executa la cald din mixturi preparate cu agregate
naturale, fier bitum neparafinos pentru drumuri vor respecta prevederile din
urmatoarele standarde:
STAS 11348-87" Lucran de drumuri. bituminoase pentru calea
de pod. tehnice de calitate ".
STAS 175 - 87" Lucran de drumuri. Imbracaminti bituminoase tumate,

executate la cald. tehnice generale de calitate ".
Utilizarea altor tipuri de de poduri, precum cele de tip bituminous
din beton asfaltic cilindrat sau imbracaminti din beton de ciment nu se vor aplica dedit
pe baza unor studii cercetari efectuate de institute de specialitate numai cu acordul
proiectantului beneficiarului.
Imbradirnintile bituminoase se utilizeaza 'in functie de clasa tehnica a drumului
sau categoria strazii, conform cu precizarile din STAS 11348-87 tabell cu
prevederile din caietul de sarcini cu conditii tehnice speciale 'intocmite la fiecare lucrare
'in parte.
Imbracamintea bituminoasa pe partea carosabila a podului 'in mod curent este de
tip asfaltat tumat dur se aplica pe stratul de protectie al hidroizolatiei care se poate
executa 'in doua moduri :
strat de protectie din beton, conform STAS 5088-75 ;
strat de din mortar asfaltic tumat conform prevederilor din prezentul
caiet de sarcini ;
Adaptarea unui tip sau altul pentru stratul de protectie al hidroizolatiei se va face
la fiecare lucrare in parete se va preciza in caietul cu tehnice speciale.
Solutia de cu mortar asfaltic tumat se va adopta in special in cazul plate1ajelor
de tip ortotrop , pentru a reduce Incarcarea permanenta .
Imbracamintea la trotuare se realizeaza din asfalt tumat .
9.2. CONDITll TEHNICE
Elemente geometrice
Grosimea straturilor realizate prin tum are ( asfalt tumat dur, asfalt tumat
mortar asfaltic tumat ) se constructiv la fiecare lucrare 'in parte, dar vor avea
cel pU!in grosimile precizate in tabelu12 din STAS 11348-87 anume:
- asfalt tumat dur
- tumat mecanizat
- tumat manual, in doua straturi
asfalt tumat
mortar asfaltic tumat
grosime minima 5,0 cm
grosime minima 2 x 2,5 cm
grosime minima 2 cm
grosime minima 1,0 -2 cm
I
I
I
I
I
1
I
l
l.
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 1. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI I Pag.
33142
Profilul transversal longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform
proiectului .
Abateri Iimitii
Abaterile limita la grosimea straturilor fata de valorile din proiect vor fi de -10%.
Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mmlm pentru
imbrl'icaminti turnate mecanizat de 5 mmlm la imbracaminti tumate manual.
Denivelarile maxime admise in lungul diii pe poduri sub dreptarul de 3,0 mm
sunt de 3 mm in cazul executiei mecanizate de 5 nun in cazul manuale.
9.3. MATERIALE
Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice ( asfalt tumat dur , asfalt
tumat mortar afaltic ) sunt precizate in tabelul 3 din STAS 11348-87 vor indeplini
conditiile de calitate prevazute in standardele respective de materiale anume :
- STAS 662-89 STAS 667-90 pentru agregate (nisip, savura, split, criblura)
- STAS 539-79 pentru filer
- STAS 754-86 pentru bitum
Alte materiale :
- emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform STAS 877 -72,
pentru amorsarea suprafetelor la podurile cu beton armat.
- chit tiocolic , pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale
hidrofuge a imbracl'imintii bituminoase cu unele elemente de constructie ( burduri,
rosturi de dilatatie, guri de scurgere, etc. ).
Compozitia caracteristicile fizico - mecanice ale asfaltului tumat dur ale
asfaltului tumat vor respecta prevederile STAS 175 - 87. ( conform tabel ) .
Compozitia caracteristicile fizico - mecanice ale mortarului asfaltic tumat vor
.. _ ... __ "_T_
derile din ST AS 11348-87 ..
Mixturi asfaltice
Caracteristici fizico-mecanice Asfalt tumat Asfalt
dur tumat
A. Incercare De cuburi:
- Densitatea aoarenta. kg/me 2100 2100
- Absorbtia de aDa. % vol. 0-1 0-1
- Umflarea duoa 28 de zile de oastrare in aoa, vol.max. 1 1
- Rezistenta la comoresiune la 22C Nimmo min. 3,5 3
- Rezistenta la comoresiune la 50C, Nimmo. min 1,7 1,5
- Red.rezist.la compres.dupa 28 zile de pastrare la apa la 10 10
temoeratura de 22C. % maxim
- Pastr. la 40C, sub 0 F= 525 N, aplicate timp de 30 min
1-7 1-7
I cu aiut. unui ooanson avand sect. de 500 mmo. mm
B. Incercare ne cilindri Marschall
- Stabilitate S la 60C N min. 5500 1000
mm. 15-45 15-45
1500 1000
I
I
I
I
I
I
I
l
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIOARE POD PE ON 68. \un 48+905 Is ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Abaterile limita in procente de mas a , in valoare absoluta , vor respecta
prevederile STAS 175 - 87.
9.4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE
Pregatirea stratului suport se va executa in functie de tipul acestuia anume :
- in cazul cand imbracamintea se aplica pe suprafata din beton de ciment se va
asigura planeitatea acestuia prin aplicarea unui strat de tencuiala din mortar de ciment.
Suprafata astfel tratata , dupa uscare , se amorseaza cu emulsie bituminoasa
cationica cu rupere rapida:
- in cazul cand imbraclimintea se aplica pe stratul din mortar asfaltic tumat,
suprafata acestuia se curata se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica, cu rupere
rapida atunci cand tumarea imbraclimintii se efectueaza la un interval de peste 24 de ore
de la tumarea mortarului .
Prepararea, transportul punerea in opera a mixturilor asfaltice se efectueaza
confonn STAS 175 - 87 cu precizarea ca mortarul asfaltic tumat pe hidroizolatie se
aplica dupa amorsarea acesteia cu emulsie .
9.5. VERIFICAREA $1 RECEPTIONAREA LUCRAruLOR
Verificarea materialeJor folosite la executia mixturilor asfaltice tumate se va face

confonn prevederilor din standardeJe respective de materiale .
Verificarea mixturilor asfaltice ;;i a continutului de bitum se va face cu
respectarea prevederilor din STAS 1l348-87, capA;;i STAS l338/2-87.
Verificarea imbraclimintii rezultate se va face prin metode nedistructive sau prin
carote confonn STAS l338/1-84. Verificarea elementelor geometrice se va face pe
parcursul executiei confonn ST AS 174 - 83.
Receptia preliminara ;;i cea definitiva a luerarilor se va face confonn ST AS 174 -
83.
9.6. IMBRA.CAMINTI RUTIERE LA PODURI DIN MIXTURA.
ASFALTICA TIP BETON ASFALTIC ETAN$
Pe partea carosabila la poduri , viaducte ;;i pasaje denivelate se poate folosi
mixtura asfaltica tip beton asfaltic etan;;, daca mixtura asfaltica indepline;;te 0 serie de
conditii .
Conditii tehnice
a. Elemente geometice
Imbdicamintea va avea 0 grosime total a de minima 6 cm, executata din doua
straturi de minim 3 em.
Profilul transversal in aliniament se executa in fonna de cu dOl1a pante
racordate in treimea rnijlocie .
Pantele profilului transversal in aliniament sunt de 2% . Acestea se pot reduce la
1,5% sau 1 % daca decJivitatea in profillongitudinal este de 2,5 - 4% ;;i respectiv mai
mari de 4%.
I
I
I
I
I
I
I
{
l
I
1
l
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
b. Abateri limita la elementele geometrice
CAIETE DE SARCINI
Abaterile limita la grosimea straturilor, fata de valorile prevazute, sunt de pana la
-10%.
mm.
DeniveHirile maxime admise ill lungul caii pe pod sub dreptarul de 3 m sunt de 3
Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
c. Materiale
Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt urmatoarele :
- nisip natural, conform STAS 662 - 89;
- nisip concasat, conform STAS 667 - 90;
- criblura 3/8 mm, conform ST AS 667 - 90;
- filer de calcar sau creta macinata conform STAS 539 -79;
- bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60 - 80 sau D 80 - 100 conform
STAS 754 - 86. Bitumul va fi modificat sau aditivat.
- emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida ST AS 8877 - 72 pentru
amorsarea suprafetelor suport .
d. Compozitia caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice
Mixtura asfaltica folosita la executarea imbracamintii cilindrate pe poduri este un
beton asfaltic cu granula agregatului pana la dimensiunea de 16 mm.
Granulozitatea agregatelor. continutul de filer si de b' ...................................
Materiale % din total
- filer min. 12%
- parti fine sub 0,09 mm 10-12 %
- conti nut ill criblurapeste 3,15 mm sub 16 mm 40- 55 %
- nisip 0,09 - 3,15 mm Rest pana la 100%
Continutul de criblura din mas a mixturii este de 5,7 -7% .
Proportia de nisip natural din amestecul cu nisip concasat este de max. 20%.
Compozitia granulometrica a mixturii asfaltice se va incadra in urma lir.1itei
granulometrice:
- trecere prin sita 0,09 mm 10 - 12%
- trecere prin sita 0,2 mm 14 - 25%
- trecere prin sita 0,63 mm 25 - 40%
- trecere prin ciurul3,15 mm 45 - 60%
- trecere prin ciurul de 8 mm 60 - 80%
- trecere prin ciurul de 16 mm 90 - 100%
Abaterile admisibile, in procente fata de compozitia mixturii asfaltice stabilite
prin reteta sunt urmatoarele:
2% pentru continutul de filer :;;i de fractiunea de nisip sub 0,09 mrn
5% pentru continutul de granule cu dimensiuni mai mari de 3,15 mrn
0,3% pentru continutul de bitum
3% pentru contintulln granule cu dimensiunea 0,09 mm - 0,63 mm
4% pentru continutulill granule cu dimensiunea cuprinsa intre 0,63 mm - 3,15
mm
J
I
I
I
I
l
S.c. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kID 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Caracteristicile fizico - mecanice stabilite pe cuburi pe cilindrii Marshall,
confectionate pe probe preparate In laborator pentru elaborarea retetei, din probe
prelevate de la malaxor sau de la punerea In opera, precum din probe prelevate din
Imbraciimintea executata trebuie sa fie conform celor de mai jos:
Caracteristici fizico-mecanice Limite de admisibilitate
A. iNCERCARE PE CUBuru
- densitate aparenta kg/mc min.2300
- absorbtia de apa % din volum max. 1
- rezistenta la compresiune la 22C N/mmQ
min.3,5
- rezistenta la compresiune la 50C N/mmp
min.0,7
- red.rezist.la compres.dupa 28 zile de pastrare in apa la max.20
temp.de 22C In%
- umflarea dupa 28 zile de pastrare in apa % din vol. max. 1
B. INCERCAru PE CILINDRI MARSCHALL
- densitatea aparenta kg/me min.2350
- absorbtia de apa % din volum max.l
- stabilitatea la 60C
kN
min.7,5
- indicele de curgere (fluaj) la 60C
mm
1,5 - 4,5
Prescriptii generale de execupe
Prepararea mixturilor, transportul, punerea in opera se fac conform
STAS 174-83.
Veri fica rea lucrarilor in timpul execupei
a. Verificarea materialelor
Verificarile determinlirile se executa de laboratorul de constau In
urmatoarele:
a.1. Bitum
- penetratie la 25 conform STAS 42 - 68;
- punct de inmuiere prin metoda inel bila conform STAS 60 - 69;
a.2. Criblura
- granulozitatea conform STAS 730 - 89;
- cont
inut
de fractiune sub 0,09 mm conform ST AS 730 - 89;
- coeficient de forma conform ST AS 730 - 89;
a.3. Nisip concasat
- natura mineralogica prin exarninare vizuala;
- granulozitatea conform STAS 730 - 89;
- coeficient de activitate conform STAS 730 - 89;
a.4. Nisip natural
- natura mineralogica prin exarninare vizuala;
- granulozitatea conform STAS 730 - 89;
- umiditate conform ST AS 4606 - 80;
I
f
J
I
I
1
I
I
I
I
S.C. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 I. ZEICANI
a.5. Filer
granulozitate conform STAS 539 -79;
umiditate conform ST AS 4606 - 80;
b. Verifiearea prepararii mixturii asfaltiee
Laboratorul de va veri fica;
CAIETE DE SARCINl
- eompozitia fieearui sort de aggregate din punet de vedere al granulozitat;i al
impuritatilor;
- ineadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit de laborator luandu-se in
eonsideratie abaterile limita de 3% in valoare absoluta;
- temperatura bitumului a agregatelor minerale in proeesul de preparare a
mixturilor asfaltiee;
- verifiearea doziirii eorecte a ei de agregate;
- verificarea eompozitiei mixturii asfaltiee;
e. Verifiearea eompozitiei earaeteristicilor fizieo-meeaniee ale mixturilor
asfaltiee i tmbracamintilor gata exeeutate
Verificarea se face pe:
- mixturi provenite de la malaxor sau de la eate doua probe de 10
kg pentru fiecare 200 - 400 t mixtura asfaltidi dar eel putin 2 probe pentru un pod daea
neeesarul de mixtura asfaltiea este mai mic de 200 t;
- imbraciirninti gata exeeutate: 2 placi de minimum 40 x 40 em pentru fieeare
7000 mil suprafata exeeutata dar eel putin doua plaei pe un pod 1a care suprafata este
mai mica de 7000 mil.
Verificarea se face conform STAS 174 - 83.
Pentru imbraeiimintea exeeutata earaeteristieile trebuie sa fie:
- densitatea aparenta min. 2.300 kg/m;
- absorbtia de apa max. 1 % din volum;
- grad de eompactare min 96%;
d. Verificarea elementelor geometriee
Uniformitatea suprafetei in profil transversal se verifiea eu un avand
profilul prevazut in proiect lungimea egala eu latimea imbraeiimintii cu 0 pana
gradata avand lungimea de 30 em, grosimea de maxim 3 em inaltimea la cele doua
capete de 1,5 em respective 9 cm.
Uniformitatea suprafetei in profillongitudinal se va verifica un dreptar de 3 em
lungime, la 10 em de axul podului la 1,00 m de la bordura. Masurarea denivelarilor se
face cu 0 pana gradata de 20em lungime maxim 30 mm inaltime cu incJinare de I: 10.
Verificarea grosimii imbracamintii se face pe baza datelor inserise in buletinul de
analiza al carotelor .
I
f
,
I
f
I
I
I
I
l
1
I
I
S.c. VIA VITA SRL
CAIETE DE SARCINI
CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 10
CONSOLIDARE PRIN SUBZIDlRE
Tehnologia se aplica la consolidarea fundatiilor directe degradate afuiate unei
culei sau pile.
Repararea fundatiilor degradate se face prin subzidire atunci cnd:
- degradarile betonului din fundatie conduc la 0 reducere a capacitatii portante
Intr-o sectiune de 10-30%.
- Incastrarea In teren a fundatiei existente In conditiile coborarii talvegului este
cel putin 1,00 m.de
- Inaltimea blocului de fundatie nu 3-4 m.
Se recomanda aceasta tehnologie atunci caud infrastructurile existente sunt
fundate In terenuri coezive sau staucoase (argila compacta, mama, gresie) sau carrd prin
subzidire se ajunge in astfel de terenuri .
Tehnologia de executie
Se executa sapatura cu sprijiniri pe jumatate din lungimea fundatiei pe una din
laturile mari ale acesteia. Sapatura se executa de regula cu 50 cm sub talpa fundatiei
existente.
Se prelucreaza fata aparenta a betonului din blocul de fundare.
Se monteaza cofrajul pentru tum area betonului.
Se toama betonul din clasa minimum C 16/20 pana la cota rostului elevatie-
fundatie .

Se executa sapatura cu sprijiniri pe jumatate din lungimea fundatiei pe cealalta
latura mare a acesteia. Sapatura se executa de regula cu 0,50 m sub talpa fundatiei
existente.
Se prelucreaza fata aparenta a betonului din blocul de fundare. Se monteaza
cofrajul se toama betonul de c1asa minimum C 16/20 paua la rostul elevatie-fundatie.
Se executa sapatura cu sprijiniri pe ambele laturi mari ale fundatiei pe un sfert din
lungime pe latura mica adiacenta.
Se prelucreaza fata betonului, se monteaza cofrajul betonului se toama betonul
de c1asa minimum C 16/20.
Se recomanda sa se realizeze betonarea pe zona din aval a fundatiei.
Se executa sapatura , prelucrarea betonului, montarea cofrajului betonarea cu
beton C 16/20 a celeilalte extremitati a fundatiei.
, ,
Pentru a se asigura legatura dintre tronsoanele de beton ce se toama se vor monta
la rostul dintre tronsoane armaturi de legatura din diametrul de 16 mm dispuse la 300
mm in plan vertical pe toata inaltimea rostului. Ancorele vor avea lungimea de 1,50 m
vor fi montate astfel incat sa se asigure 0 Incastrare de cate 750 mm de 0 parte de alta
a rostului.
Tehnologia se va apEca numai In uscat prin devierea apei din zona infrastrJcturii
la care se intervine.
Pentru culei zidirea se poate face numai pe trei laturi (fata culeii cele doua fete
laterale).
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI!>OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 Is ZEICANI
CAPITOLUL 11
REPARATII PRIN TORCRETARE
CAIETE DE SARCINI
Tehnologia consta In repararea unui element din beton prin indepmarea betonului
degradat pe 0 anumita adarrcime refacerea suprafetei cu beton sau mortar torcretat.
Metoda se aplic1i atunci dud se constata exfolierea sau desprinderea betonului pe
o suprafata redusa a unui element. Betonul pe care se aplica trebuie sa fie de calitate
buna, acoperirea barelor sa fie de 30 mm, iar celelalte zone ale suprafetei nu trebuie sa
prezinte alte defecte. Metoda se poate aplica pe suprafete mari cu conditia ca betonul
pe care se aplica sa fie sanatos.
Repararea cu beton sau mortar torcretat cuprinde doua etape:
demolarea betonului pregatirea suprafetelor
- reconstructia suprafetei cu beton sau mortar
Demolarea betonului pregatirea suprafetelor
Se delimiteaza suprafata ce urmeaza a fi reparata (recomandabil prin taietura de
20 mm grosime).
Suprafetele de beton exfoliate ce trebuiesc reparate se determina prin ciocanire cu
un ciocan. Ele vor avea 0 forma dreptunghiulara sau patrata vor cu minim 150
mm conturul suprafetei cu defect. Suprafetele care se repara sunt situate la mai putin
de 600 mm una de cealalta trebuie sa fie integrate in suprafata. Adarrcimea
taieturii va fi diminuata dupa caz pentru a nu fi afectata armatura.
Se demoleaza betonul parra la 0 adarrcime de minimim 50 rom pana la betonul
sanatos.
Betonul sanatos se ca un beton neexfoliat a carui legatura Intre compo-
nente nu este distrusa de impactul cu ciocanul (geologic sau de zidarie).
Adancimea demolarii poate sa se reduca atunci carrd exista riscul sa fie afectata
siguranta elementelor fragile, cum este cazul grinzilor.
Echipamentele de demolare trebuie sa fie alese manipulate astfellncat sa se
asigure siguranta elementului a betonului ce se separa.
Hidrodemolarea se poate utiliza oriunde aceasta tehnica este aplicabila.
Pentru suprafetele grinzilor, stalpilor, antretoazeior, riglelor altor elemente
subtiri sau zvelte va fi utilizat ciocanul pneumatic manual cu greutate maxima de 7 kg.
Pentru toate celeialte elemente, echipamentele recomandate sunt urmatoarele:
- pentru betonul situat deasupra primei retele de armatura - ciocanul pneumatic
manual cu greutate maxima de 7 kg.
- pentru betonul situat In partea opus a sub prima retea de armatura - ciocanul
pneumatic manual cu greutate maxima de 15 kg.
- pentru suprafetele verticale ale elementelor de grosime mai mare de 450 mm
In locul ciocanelor pneumatice manuale de 30 15 kg se poate utiliza un ciocan
hidraulic mic; In acest caz , pentru a nu se produce desprinderea betonului de acoperire
a armaturii situat in exteriorul limitei de reparatie, decopertarea armaturilor adiacente pe
300 mm la limitele de separatie se va face cu ciocan pneumatic manual de 15 kg.
I
1
[
1
I
I
I
1
I
S.C. VIA VITA SRL TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Se degajeaza eel putin 25 mm armaturile devenite aparente in urma demolarii.
Cfuld suprafata de demolat este mare,armaturile fixate trebuie fixate de beton eu aneore
dispuse la 600 mm in eele doua direetii. Aneorele vor fi alcatuite dintr-o tija de otel eu
diametrul minim de 12 mm aneorata mecanic sau chimie in beton la 0 adfulcime minima
de 200 mm. Capatul tijei va fi prelucrat sau va fi prevazut cu un dispozitiv de fixare a
armaturilor.
Se curata atmatura !?i suprafata betonului prin sablare, astfelincat sa fie 'inlaturata
total rugina ca !?i particulele desprinse din beton.
Se curata suprafata betonului cu jet de apii de inalta presiune (presiune 10 Mpa,
debit 20 I/min cu duza pentru jet circular concentrat !?i distant a duza-suprafata de beton
de 150+200 mm).
Pentru ca durabilitatea reparatiei sa nu fie compromisa de procesul de corodare a
armaturilor care poate fi intrerupt, cu aceasta ocazie, cel putin in inteiorullimitelor
reparatiei, armaturile, in special cele corodate, trebuie sa fie degajate cu 25 mm ca sa se
poata curata dedesubtul ca deasupra lor !?i astfel sa fie stopata activitatea corosiva.
Degajarea armaturilor permite In plus sa se integreze armaturile existente in
betonul nou, asigurfuldu-se astfel 0 mai buna legatura cu betonul existent.
Cfuld lucrarile afecteazii 0 parte importanta a elementului, impactul degajarii
armaturilor asupra capacitatii elementului trebuie evaluata de un proiectant, mai ales in
cazul stalpilor, riglelor grinzilor.
Reconstituirea suprafetei cu beton sau mortar.
Dad este necesar, se completeaza cu armaturi de diametru ca !?i cele
existente, pentru a compensa reducerile de sectiune ale barelor dad aces.
tea sunt mai mari de 20% (reducerea poate proveni fie din coroziune, fie din demolare).
Pentru a se asigura continuitatea barelor, lungimea de suprapunere de 0 parte de
alta a sectiunii afectate este de 30d.
Dad lucrarile de demolare nu ajung pana la armiitura sau cand annaturile
descoperite nu trebuiesc degajate (cazul special al grinzilor din beton precomprimat), se
monteaza bolturi de fixare cu diametrul de 6-8 mm distanta In cele doua directii, care vor
fi ancorate mecanic in beton la 0 adancime minima de 50 mm.
Se monteaza 0 piasa metalid sudata, sau 0 retea de bare se fixeaa de bolturi !?i
de armaturile aparente (rara sudura), astfelinciit sa permita 0 acoperire cu beton de
minim 30mm.
Dad separarea este de suprafata se realizeaza cu mortar torcretat montarea
plasei metalice nu este necesara.
Se monteaza daca este necesar, cofraje. Marginea cofrajului se va dispune in
acela!?i plan cu suprafata finita, astfel 'incat sa seveasca de ghdaj pentru aceasta.
Se suprafata de contact inainte de torcretare , apoi se indepiirteaza apa
lib era ramasa dupa saturarea betonului.
Se executa torcretarea. Betonul sau mortarul torcretat vor trebui sa respecte ,
" Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prin a mortrelor !?i betoanelor " indicativ
C 130-78.
Torcretarea betoanelor se poate face prin procedeul uscat sau umed, insa celuscat
este cel mai des folosit. Pentru mortare se folose!?te numai procedeul uscat. Cfuld
armaturile sunt situate prea aproape de suprafata cum este adesea cazul pentru grinzi ,
grosima stratului beton torcretat va trebui sa fie minim 30 mm.

I
I
I
f
i
I
I
I
l
(
I
I
I
S.C. VIA VITA SRL
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Se finiseaza suprafata betonului mortarului torcretat indepartandu-se materialul
'in exces realizandu-se planeitatea inchiderea porilor aparenti cu 0 mistrie de lernn.
Se intarirea betonului se indep1icteaza cofrajele.
Se verifica aderenta betonului sau mortarului torcretat de betonul existent prin
lovirea suprafetei cu un ciocan.Un sunet gol indica lipsa aderentei necesita rduarea
reparatiei .
Repararea cu beton sau mortar torcretat se utilizeaza pentru a corecta degradarile
suprafetelor betonului atunci cand betonul elementului este de buna calitate adancimea
degradarii este relativ redusa.Ea are ca scop principal refacerea aspectului elementului
protejarea arrnaturii contra coroziunii. Ea poate deasemeni perrnite restabilirea
integrita!ii structurale a elementului, daca legatura cu betonul existent este de buna
calitate, insa de regula, nu este folosita in acest scop.
prin imbunatatirile aduse tehnologiei materialelor , durata de viata a
torcretului tinde catre cea a reparatiei prin cofrare adaos de beton, nu este
recomandabila generalizarea acestei tehnologii. Ea este interzisli atunci cand suprafete1e
sunt expuse la actiunea sarii nu se pentru suprafete aflate sub apa.
Pentru lucrari de mare anvergura repararea cu beton torcretat se utilizeaza de ,
regula, atunci cfu1d folosirea cofrajelor este anevoioasa la costisitoare (rigle aleunor
pile amplasate in albia minora, la grinzi, la intradosul placilor, sau consolelor de trotuar,
etc.).
Mortarul torcretat este un material poras care nu rezista la efectele inghetului. EI
nu va fi folosit decil.t in zone protejate, ceea ce limiteaza foarte mult utilizarea lui.
I
I
I
S.c. VIA VITA SRL TIMI!iOARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 Is ZEICANI
CAPITOLUL 12
DEFACER! SI DEMOLAR!
CAIETE DE SARCINI
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice care trebuie respectate la indeplirtarea
pil.rJ:ilor deteriorate din lucrare sau la desfacerea pil.rJ:ilor din lucrare care se modificil..
Demolarea betonului degradat a betonului din stratul de acoperire al amiil.turilor
se va face cu unelte de manil. sau cu scule de mica mecanizare. Indeplirtrea betonului
degradat se va face piinil. se ajunge la betonul nedegradat. La spargerea betonului se va
urmil.ri sil. nu se deterioreze armil.turile i sil. nu se fisureze sau sil. se dizloce betonul ce va
ril.miine in lucrare.
In zonele unde, prin proiect, nu se prevede indepil.rtarea betonului existent,
suprafata betonului existent care vine in contact cu eel nou se va buciarda sau
piinil. se obtine 0 suprafatil. rugoasil.. In finalul operatiei de demolare buciardare se vor
depil.rta toate fragmentele de beton dislocate se va spil.la cu jet de apil..
Annil.turile care ramiin se vor curil.ta de ruginil. prin frecare cu peri a de sarmil. piinil.
la luciul metalic.
Desfacerea lucril.rilor se referil. la desfacerea structurii podului existent, atat
structuril. cat i infrastructuril., pre cum i desfacerea aripilor din beton i a parapetilor din
beton de la culei .
lNTOCMIT,
lng.Maria ENE

PROIECT,
1 JIV A
. ,lA.....-
dl
I
J
S.c. VIA VITA S.R.L. TlMISOATA
l CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+9051. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
CAIET DE SARCINI
I PENTRU LucRARI
I
I RAMPE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[
S.c. VIA VITA S.R.L. T1MI1>OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
CUPRINS
A. LUCRA.Rl DE TERASAMENTE
A.1. GENERALITATI, DOMENIU DE APLICARE
A.2. PREVEDERI GENERALE
CAPITOLUL 1- MATERlALE FOLOSITE p. j" ... I ! 4 "",,:. ,
E ("I '
1.1. VEG TAL , //'1' : 0 ; " \.> \.
1.2. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE / -,;\ 1- \"
1.3. APA DE COMPACTARE [!if 7 ;;0 ;1
1.4. pAMA.NTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTI s:i - ""Oy;so ..., l> > . . ;j
1.5. VERIFICAREA CALIT A TIl P AMA.NTURlLOR Cj, 't 0 !
CAPITOLUL 2 - EXECUTAREA TERASAMENTELO / C::/
2.1 . GROPI DE IMPRUMUT DEPOZITE q "'" '"
2.2. FINISAREA PLATFORMEI
2.3. ACOPERIREACUpAMANTVEGETAL .
2.4. iNTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTJE
2.5. CONTROLUL EXECUTJEI LUCRARILOR
CAPITOLUL 3 - RECEPTIA LUCRA.RlLOR
3.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTJE
3.2. RECEPTIA PRELIMINARA
3.3. RECEPTIA FINALA
B. FUNDATIE DE BALAST BALAST OPTIMAL
B.I. GENERALIT ATI, OBIECT DOMENIU DE APLICARE
B.2. PREVEDERI GENERALE
CAPITOLUL l-MATERlALE
1.1. AGREGATE NATURALE
1.2. APA
1.3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
OPTIMAL iNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI
CAPITOLUL 2 - ST ABILIREA CARACTERlSTICILOR DE COMP ACT ARE
2.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
2.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACT ARE
CAPITOLUL 3 - PUNEREA iN OPERA. A BALASTULUI
3.1. MASURI PRELIMINARE
3.2. EXPERIMENT AREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI
3.3. PUNEREA iN OPERA. A BALASTULUI
3.4. CONTROLUL CALITATII COMPACTAruI BALASTULUI
CAPITOLUL 4 - CONDITII TEHNICE, REGULI METODE
DE VERlFICARE
4.1. ELEMENTE GEOMETRICE
4.2. CONDITII DE COMPACTARE
4.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATJE
CAPITOLUL 5 - LUCRA.RILOR
S.I. RECEPTIA PE F AZA
5.2. RECEPTIA FINALJ..
C. STRAT RUTIER DIN AGREGATGE NATURALE STABILIZATE CU
CIMENT
C.I. GENERALIT A TI, OBJECT DOMENIU DE APLICARE
C.2. PREVEDERI GENERALE
CAPITOLUL 1 - NATURA -51 CALITATEA MATERlALELOR FOLOSITE
1.1. CIMENTURI
1.2. AGREGATE
1.3. APA
pag.l
pag, I
pag.2
pag.2
pag.S
pag.5
pag.5
pag.6
pag.7
pag.7
pag.7
pag.8
pag.lO
pag.l0
pag.IO
pag. 11
pag.ll
pag.12
pag.l3
pag.13
pag.14
pag.14
pag.lS
pag.IS
pag.16
pag.l6
pag.lS
pag.IS
pag.lS
pag.l9
pag.l9
pag.20
pag.20
pag.21
pag.22
pag.24
I
I
I
I
I
I
I
I
(
{
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 10 ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
1.4. ADITIVI
1.5. MATERlALE DE PROTECTIE
1.6. CONTROLUL CALIT ATII MA TERlALELOR INAINTE DE PREP ARAREA
AMESTECULUI ST ABILIZA T
CAPITOLUL 2 - STABILlREA COMPOZITIEI AMESTECULUI
2. 1. INCERCARI PRELIMINARE
2.2. COMPOZITIA AMESTECULUI
CAPITOLUL 3 - PREPARAREA AMESTECULUI
3.1. STATLA DE PREPARARE
3.2. EXPERIMENT AREA PREP ARARII AMESTECULUI
3.3. PREPARAREA PRORPIU-ZISA A AMESTECULUI

4.l. TRANSPORTUL AMESTECULUI
4.2. LUCRARI PREGATITOARE
4.3. EXPERIMENTAREA PUNERlI iN OPERA A AMESTECULUI
4.4. PUNEREA iN OPERA A AMESTECULUI
4.5. PROTEJAREA STRATURlLOR RUTIERE DIN AGREGATE STABILIZATE
pag.24
pag.24
pag.24
pag.26
pag.26
pag.28
pag.28
pag.29
pag.29
pag.31
pag.31
pag.31
pag.31
CU CIMENT pag.33
4.6. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR pag.34
CAPITOLUL 5 - CONDITII TEHNICE, REGULI METODE DE VERIFICARE
5.1. ELEMENTEGEOMETRICE pag.35
5.2. CONDITII DE COMPACTARE pag.35
5.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DIN MATERIAL
STABILIZAT
CAPITOLUL 6 - RECEPTIA LUCRA.RILOR
6.1. RECEPTLA PE FAZE
6.2. RECEPTLA PRELIMINARA
6.3. RECEPTLA FINALA
D. iMBRAcAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD
D.l. GENERALITATI, OBIECT DE APLICARE
1.1. TIPURI DE MIXTURl ASFALTICE
1.2. AGREGATENATURALE
1.3. FILER
1.4. LIANTI
1.5. COMPOZITIA $1 CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE
MIXTURILOR ASFALTICE
1.6. PREGATIREA STRATULUI SUPORT iNAINTE DE PUNEREA iN OPERA
A MIXTURlLOR ASF ALTICE
1.7. PREPARAREA MIXTURILOR ASF ALTICE
1.8. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE
1.9. PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE
1.1 O.VERIFICAREA MA TERIALELOR
1.1 J.VERIFICAREA PREP ARARII $1 PUNERII iN OPERA A MIXTURILOR
ASFALTICE
1.12.VERIFICAREA COMPOZITIEI $1 A CARACTERISTICILOR FIZICO-
MECANICE ALE MIXTURILOR ASF ALTICE $1 IMBRACAMINTILOR
GA TA EXECUT ATE
1.13.VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
1.14. VERIFICAREA RUGOZIT A TIl
1.15.RECEPTIA LUCRARILOR
pag.36
pag.37
pag.37
pag.37
pag.38
pag.38
pag.38
pag.39
pag.39
pag.39
pag.45
pag.45
pag.46
pag.46
pag.54
pag.54
pag.55
pag.57
pag.58
pag.58
I
I
I
I
I
I
1
I
[
S.c. VIA VITA S.R.L. T1MI1)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 10 ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
CUPRINS
A. LUCRARI DE TERASAMENTE
A.I . GENERALITA p, DOMENIU DE APLICARE
A.2. PREVEDERl GENERALE
CAPITOLUL 1- MATERIALE FOLOSITE
1.1 . PAMANrVEGETAL
1.2. pAMANTURl PENTRU TERASAMENTE
1.3. APA DE COMPACTARE
1.4. pAMANTURl PENTRU STRA TURl DE PROTECTIE
1.5. VERlFICAREA CALITATII pAMANTURlLOR
CAPITOLUL 2 - EXECUT AREA TERASAMENTELOR
2.1 . GROPI DE IMPRUMUT ~ I DEPOZITE
2.2. FINIS AREA PLATFORMEI
2.3 . ACOPERlREA CU pAMANT VEGETAL
2.4. iNTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
2.5. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARlLOR
CAPITOLUL 3 - RECEPTIA LucRAruLOR
3.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
3.2. RECEPTIA PRELIMINARA
3.3. RECEPTIA FINALA
B. FUNDATIE DE BALAST I BALAST OPTIMAL
B.I . GENERALIT ATI, OBIECT ~ I DOMENIU DE APLICARE
B.2. PREVEDERl GENERALE
CAPITOLUL 1 - MA TERIALE
1.1. AGREGATE NATURALE
1.2. APA
1.3. CONTROLYL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI
CAPITOLUL 2 - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
2.1. CARACTERISTICILE OPTlME DE COMPACT ARE
2.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
CAPITOLUL 3 - PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI
3.1 . MASURI PRELIMINARE
3.2. EXPERlMENTAREA PUNERlI iN OPERA A BALASTULUI
3.3. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI
3.4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARlI BALASTULUI
CAPITOLUL 4 - CONDITII TEHNICE, REGULI I METODE
DE VERIFICARE
4.1. ELEMENTE GEOMETRlCE
4.2. CONDITII DE COMPACTARE
4.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
CAPITOLUL 5 - RECEPTIA LUCRARILOR
5.1. RECEPTIA PE F AzA
5.2. RECEPTIA FINALA
C. STRAT RUTIER DIN AGREGATGE NATURALE STABILIZATE CU
CIMENT
c.1. GENERALITATI, OBIECT I DOMENIU DE APLICARE
C.2. PREVEDERl GENERALE
CAPITOLUL 1- NATURA I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
1.1. CIMENTURI
1.2. AGREGATE
1.3. APA
pag.l
pag.1
pag.2
pag.2
pag.5
pag.5
pag.5
pag.6
pag.7
pag.7
pag.7
pag.8
pag.IO
pag. IO
pag.10
pag.ll
pag.ll
pag.l2
pag.l3
pag.13
pag.l4
pag.14
pag.l5
pag. 15
pag.16
pag.l6
pag.lS
pag. IS
pag. IS
pag.19
pag.19
pag.20
pag.20
pag.21
pag.22
pag.24
I
J
I
I
I
I
{
(
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLI DARE POD PE DN 68. km 48+905 I. ZEICANJ
CAIETE DE SARCINI
1.4. ADITIVI
1.5. MA TERlALE DE PROTECTIE
1.6. CONTROLUL CALITATII MATERlALELOR iNAINTE DE PREPARAREA
AMESTECULUI STABILIZAT
CAPITOLUL 2 - STABILIREA COMPOZqIEI AMESTECULUI
2.1. iNCERCARl PRELIMINARE
2.2. COMPOZITIA AMESTECULUI
CAPITOLUL 3 - PREPARAREA AMESTECULUI
3.1. STATIADE PREPARARE
3.2. EXPERlMENTAREA PREPARARlI AMESTECULUI
3.3. PREPARAREA PRORPIU-ZISA A AMESTECULUI
3.4. CONTROLUL CALITATII. PREPARAT
CAPITOLUL 4 - PUNEREA IN OPERA A AMESTECULUI
4.1. TRANSPORTUL AMESTECULUI
4.2. LUCRARl PREGA TITOARE
4.3. EXPERIMENT AREA PUNERII iN OPERA A AMESTECULUI
4.4. PUNEREA iN OPERA A AMESTECULUI
4.5. PROTEJAREA STRATURILOR RUTIERE DIN AGREGATE STABILIZATE
pag.24
pag.24
pag.24
pag.26
pag.26
pag.28
pag.28
pag.29
pag.29
pag.31
pag.31
pag.31
pag.J 1
CU ClMENT pag.33
4.6. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR pag.34
CAPITOLUL 5 - CONDITII TEHNICE, REGULI METODE DE VERIFICARE
5.1. ELEMENTE GEOMETRICE pag.35
5.2. CONDITII DE COMPACTARE pag.35
5.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRA TULUI DIN MATERIAL
STABILIZAT
CAPITOLUL 6 - RECEPTIA LUCRARILOR
6.1. RECEPTIA PE FAZE
6.2. RECEPTIA PRELIMINARA
6.3. RECEPTIA FINALA
D. iMBRAcAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD
D.l. GENERALIT A TI, OBIECT DOMENIU DE APLICARE
1.1. TIPURI DE MIXTURI ASFAL TICE
1.2. AGREGATE NATURALE
1.3. FILER
1.4. LIANTI
1.5. COMPOZITIA CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE
MIXTURILOR ASFALTICE
1.6. PREGATIREA STRATULUI SUPORT INAINTE DE PUNEREA iN OPERA
A MIXTURILOR ASF ALTICE
1.7. PREPARAREA MlXTURILORASFALTICE
1.8. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE
1.9. PUNEREA iN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE
1.1 O. VERIFICAREA MA TERIALELOR
I.II .VERIFICAREA PREPARARII PUNERII IN OPERA A MIXTURILOR
ASFALTICE
1.12.VERIFICAREA COMPOZITIEI A CARACTERISTICILOR FIZICO-
MECANICE ALE MIXTURILOR ASF AL TICE IMBRACAMINTlLOR
GATAEXECUTATE
1.13.VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
1.14.VERIFICAREA RUGOZITATII
1.15.RECEPTIA LUCRA,RILOR
pag.36
pag.37
pag.37
pag.37
pag.38
pag.38
pag.38
pag.39
pag.39
pag.39
pag.45
pag.45
pag.46
pag.46
pag.54
pag.54
pag.S5
pag.57
pag.58
pag.58
I
I
I
I
I
I
I
[
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEfCANI
CAlETE DE SARClNl
A. LUCRARII DE TERASAMENTE
A.I. GENERALITAP, DOMENru DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru
modemizarea, constructia reconstructia drumurilor publice. EI cuprinde conditiile
tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleelor, rambeelor,
transporturilor, compactare, nivelarea finisarea lucrarilor, controlul calitatii
conditiile de receptie.
A.2. PREVEDERI GENERALE
La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele
normativele in vigoare, in masura in care completeaza nu contravin prezentului caiet
de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin posibilitati1e proprii sau prin colaborare cu unuta!i
de specialitate efectuarea tuturor incercarilor determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului verificari
suplimentare, fata de prevederile prezentului Caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice
organizatorice care la respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a
terasamentelor cu rezultatele obtinute in urma determinarilor incercarilor.
In cazul cand se vor constata abateri de la prezentul Caiet de sarcini,"Inginerul"
va dispune intreruperea executiei lucrarilor luarea masurilor care se impun.
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. krn 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 1
MATERIALE FOLOSITE
1.1. PA.MANT VEGETAL
CAIETE DE SARCINI
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi Insamantate sau plantate se
pamantul vegetal ales din pamanturile vegetale locale cele mai propice
vegetatiei.
1.2. PA.MANTURI PENTRU TERASAMENTE
Categoriile tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 - 88 care se
folosesc la executarea terasamentelor sunt date In tabelul l.a I. b.
Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite In orice conditii climaterice
hidrologice, la orice Inaltime de terasarnent, lara a se lua masuri speciale.
Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate In orice conditii
climaterice, hidrologice la orice Inaltime de terasament, In compactarea lor
necesitand 0 tehnologie adecvata.
Pamanturile prafoase argiloase, clasificate ca mediocre 'in ca'illl cand
conditiile hidrologice locale sunt mediocre nefavorabile vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS 170911,2,3/90 privind prevenirea degradarilor
provocate din Inghet - dezhet.
In cazul terasarnentelor In debleu sau la nivelul terenului, alcatuite din
pamanturi argiloase cu simbolul 4e, 4f a caror calitate conform tabelului I.b este rea
sau foarte rea (sau a celor 'in stare uscata mai mica de 1,5 g!cmc), vor fi 'inlocuite cu
pamanturi corespunzatoare, pe 0 grosime de minimum 20 cm 'in cazul pamanturilor
foarte rele. Inlocuirea se va face pe toata latimea platformei. Grosimea se va considera
sub nivelul patului drumului se va stabili In functie de conditiile locale concrete, de
catre Inginer.
Pentro pamanturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fie 'inlocuirea, fie
stabilizarea lor pe 0 grosime de minimum 15 cm.
- - --
-
-- -
S.C. VIA VITA S.RL. TlMI!)OARA
CONSOLlDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
MATERIAL PENTRU TERASAMENTE
Granulozitate
I "'.om;., ,; ",,",,",re, ",""""., ","ri d, p,,","I",; Simbol
Conl.in pArti fine in % din masa totalA pI:
I
d<Q,005 min d<O,05 min d<O,25 min
cu foarte pu\ine parti fine,
1. Pamanturi necoezive neunuforme (granuloz.
grosiere frac\iunea mai continua) 1a
mare de 2 mm reprezinta insensibilitate la Tnghe\-dezghe\
mai mult de 50% blocuri, la varialiile de umiditate
<1 <10 <20
idem 1a, 1nsa uniforme
(granulozitate continuA)
1b
cu pilrti fine, neuniforme
(granuloz. continua)
2. Pilmanturi necoezive sensibilitate mijlocie la inghet - 2a
medii fine frac\iunea mai dezghe\, insensibilitate la
mica de 2 mm reprezintil varia\iile de umiditate
<40
mai mull de 50%)
<6 <20
idem 2a. insil unijorme
2b
(granulozitate discontinuil)
3. Pilmlinturi necoezive cu multe pilrti fine,
medii fine (frac\iunea mai foarte sensibile la inghe\ -
mica de 2mm reprezinta dezghe\, fraqiunea finil 3a
mai mull de 50%) cu liant prezintil umflare liberil
constituit din pam. coezive. (respective conlractie) redusa
?,6 ?,20 ?,40
Nisip cu nisip mare,
idem 3a, insil frac\.fina prezinta
mijl.sau fin cu liant pratos
umflare libera medie sau mare
3b
sau argilos
CAIETE DE SARCINI
Tabel1a
Ind.de
Umflare Calitatea
Coeficient plastici!.
Ip
IiberA
material.
de neunif. pt.fractiunea pI.
Un
sub 0,5 mm UI% terasament
foarte
>5
buna
0
5,5
foarte
buna
I
>5
foarte
I
bunil
<10
5,5
bunil
5,40 mediocril
>10
>40

S.C. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
MATERIAL PENTRU TERASAMENTE
Denumirea caraclerizarea principalelor lipuri de pamanturi
anorganice cu compresibilitate
umflare libero!i reduso!i, sensibililale
mijlocie la inghel - dezghel
anorganice cu compresibililate mijlocie.
umflare libero!i reduso!i sau medie,foarte
sensibile Ia fnQhei - dezQhet
Po!imanturi coezive: anorganice (MO>5%) cu
nisip pro!ifos, compresibilitale umtlare libero!i
prat nisipos , nisip argilos,prat, reduse sensibilitate mijlocie la inghe\
praf argilos nisipos, - dezghe\
prat argilos, argilil
anorganice cu compresibililate
pro!ifoaslj, argilo!i, argilil grasil
umflare liberil mare, sensibililale
miilocie la inghe\ - dezghe\
anorganice (MO>5%) cu
compresibililate mijlocie, umflare liberil
redusil sau medie, toarte sensibile Ia
fnghe\ - dezghe\
anorganice (MO>5%) cu
compresibilitale mare, umflare libero!i
medie sau mare, toarte sensibile la
inghe\ - dezghe\
NOTA: Materialele organice sunt notate cu MO.
Simb
01
4a
4b
4c
4d
4e
4f
CAIETE DE SARCINI Pag.4/58
Tabel1b
Indice de Umfla
Granulozitate plasticitate re Calitatea
malerial.
Conf.monogramei pentru frac\iunea libero!i pI.
lerasame
Casagrande sub 0,5 mm UI% nle
<10 <40 mediocrlj
<35 <70 mediocro!i
<10 <40 mediocril I
I
<35 <70 rea
>35 >75 rea
>40 foarte rea
-
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(
S.C. VIA VITA S.R.L. TJMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 Ia ZEICANI
CAlETE DE SARClNI
Realizarea terasamentelor in rambleu, In care se utilizeaza piimanturi simbolul
4d (anorganic e) 4e (cu materii organice peste 5%) a diror calitate conform tabelului
1 b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere In opera eventualele masuri
de Imbunatlitire sa fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico -
economlce.
Nu se utilizeaza in ramblee piimiinturile organ ice, mal uri, namoluri, pamanturile
turboase vegetale, pamiinturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistentii
sub 0,75%), precun piimiinturile cu continut mai mare de 5% de siiruri solubile In
apii. Nu se vor introduce In umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de
materii organice in putrefactie radacini, crengi, etc).
Conditiile de utilizare a diferitelor piimanturi pot fi combinate cererea
"Inginerului" cu masuri speciale destinate a aduce piimantul extras in stare compatibilii
cu modalitatile de punere in opera cu conditiile meteorologice. Aceste masuri care
ciind in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extragere de cor<:ctii a
continutului in ap rara aport de liant sau reactiv.
1.3. APA DE COMPACTARE
Apa necesaracompactiirii rambleelor nu trebuie sa fie murdara nu trebuie sa
contina materii organice in suspensie.
Apa salcie va putea fi folosita cu acordul "Inginerului" In afara de terasarnentele
din spatele lucriirilor de arta.
Adaugarea eventuala a unor produse,destinate sa faciliteze compactarea nu se
face deciitcu aprobarea clientului in care se vor preciza modalitatile de utilizare.
1.4. pAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor
erodabile trebuie sa aiba calitatile piimanturilor care se admit la realizarea rarnbleelor,
excluse fiind nisipurile aluvionare. Aceste piimanturi nu trebuie sa aiba
elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.
Nr.
crt
I.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
1.5. VERIFICAREA CALITATII pAMANTURILOR
Verificarea calitatii pamiintului consta in determinarea principalelor caracteristici
ale acestuia prevazute in tabelul nr.2.
Tabel2
Metode de determ.
Caracteristici care se verifici Frecvente minime conform STAS
Granulozitate In funqie de heteroganitatea pamantului 19E1/5 - 85
Limita de plasticitate utilizat insa nu va fi mai mica decat 0 19E1/4 - 86
Coeficientul de neuniformitate incereare la 5.000 me 1243 - 88
Caracteristicile de compactare Ptf. pamanturile folos. in rambleele din 19IJ/B-83
Umflare libera spatele zidurilor pam. folos. la prot. 1913112-88
Sensibilitate la lnghet. dezghet rambleelor 0 incercare la 1.000 me 1709/1 2 3/90
Umiditate Zilnie sau la fiecare 500 me I 9IJ/l - 82
--- - -- - -
Laboratorul antreprenorului va avea un registru eu rezultatele tuturor
determinarilor de laborator.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68, Ion 48+905 Ia ZEICANI
CAPITOLUL2
CAIETE DE SARCINI
EXECUTAREATERASAMENTELOR
2.1. GROPI DE IMRUMUT DEPOZITE
Pag.
6158
In lipsa unor precizari ill caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de
imprumut a depozitelor este lasata la latitudinea antreprenorului, sub rezerva
aprobarii "Inginerului". Acest acord va trebui sa fie solicitat eu minimum opt zile
inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Cererea
trebuie sa fie insotita, daca "inginerul" considera ell. este necesar de:
o justificare a calitatii materialelor in spiritul prevederilor artA al prezentului caiet
de sarcini, in ce gropile de imprumut. Cheltuielile pentru sondaje analize
fiind ill sarcina antreprizei;
acordul pentru ocuparea terenurilor pentru depozite pentru extragerea de pamant
din gropile de imprumut dat de proprietarul terenului.
La exploatarea gropilor de imprumut antreprenorul va respecta urmatoarele
reguli:
crestele taluzelor gropilor de imprumut trebuie, ill lipsa autorizatiei prealabile a
"Inginerului", sa fie la 0 deplirtare mai mare de 10m de limitele zonei drumului;
sapaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzelor de debleu
cu conditia ca fundul sapaturii sa fie la terminarea extragerii, nivelat de aa maniera ca
evacuarea apelor din sa fie asigurata in bune conditii, iar taluzele sa fie
ingrijit taluzate;
sapaturile ill gropile de imprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al
drumului, in profilele ill debleu sau sub cota antului de scurgere a apelor in zona de
rambleu;
- in albiile majore ale riiurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul
drumului amenajiind 0 bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului
groapa de imprumut;
fundul gropilor de imprumut va avea 0 panta transversal a de 1-3% spre exterior 0
panta Iongitudinala care sa asigure scurgerea evacuarea apelor;
- taluzurile gropilor de impruimut amplasate in Iungul drumului se vor executa cu
inclinarea de 1: 1 ,5 - 1:3, cand piciorul taluzului drumului marginea gropii de
imprumut nu se lasa nici un fel de banchete , taluzul gropii de imprumut dinspre drum
va fi de 1:3.
Surplusul de sapatura in zonele de debleu poate fi depozitat dupli cum urmeaza:
fie in continuarea terasamentului ill rambleu, fiind nivelate, compactate taluzate,
conform prescriptiilor aplicabile rambleelor drumului. Suprafata lor superioada va fi
nivelata la 0 cola cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului;
fie la mai mult de 10m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie
in ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentrru ocuparea terenului sa
respecte conditiile impuse.
La amplasarea depozitelor se va urmari ca prin executia lor sa nu provoace
inzapezirea drumului.
Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut depozitele sa nu
compromita stabilitatea masivelor naturale, nici sa nu antrenarea lor de ape sau sa
I
I
I
l
(
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE ON 68, km 48+905 [a ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice
particulare. In acest caz, antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.
"Inginerul" se va putea opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor
susceptibile de a inrautati aspectul imprejurimilor i a scurgerii apelor, lara ca
antreprenorul sa poati pretinde pentru aceste fonduri suplimentare sau despagubiri.
Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor
de pamanturi, ca i celor necesare gropilor de imprumut ramand in sarcina
antreprenorului.
2.2. FINISAREA PLA TFORMEI
Stratul superior al platformei va fi ingrijit compactat, nivelat i completat,
respectfuld cotele in profil in lung i in profil transversal, declivitatile liitimea
prevazute in proiect.
In ce latimea platformei cotele de executie, abaterile limita sunt:
- la latimea platformei
0,05 m fata de ax
0,10 m la latimea intreaga
- la cotele proiectului
0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului
Daca constructia sistemului rutier nu urmeaza imediat terasamentele, platforma
va fi nivelata transversal, urmarind profilul acoperi, constituit din doi versanti pI ani,
inclinati 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prev1lzut in planuri
rara sa coboare sub 0 panta transversala de 4%.
2.3. ACOPERIREA CU pAMANT VEGETAL
Cand acoperirea trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in prealabil taiat
in trepte sau intiirit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc, destinate a Ie
fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal.
Terenul vegetal trebuie sa fie laramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau
iarba umectat inainte de raspandire.
Dupa raspandire, piimantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou

Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu
suspendata pe timp de ploaie.
2.4. INTRETINEREA IN TlMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
In timpul termenului de garantie antreprenorul va trebui sa execute in timp util i
pe cheltuiala sa lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzelor
a rambleelor i sa corijeze tasiirile rezultate dintr-o proasta executie a lucriirilor.
In afara de aceasta, antreprenorul va trebui sa execute in perioada ila
cererea scrisa a "Inginerului" toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca
urmare a degradiirilor de care antrepriza nu va fi responsabila.
I
t
I
I
I
i
S.C. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. krn 48+905 Ia ZEICANI
2.5. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRA.RILOR
Controlul calitalii lucriirilor de terasamente consta in:
- verificarea tasarii axului amprizei drumului
- verificarea pregatirii terenului de fundalie
- verificarea calitatii i starii piimantului utilizat
- controlul grosimii straturilor atemute
- controlul compactarii terasamentului
- controlul caracteristicilor platformei drumului
- controlul capacitalii portante.
CAIETE DE SARCINI
Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator a
verificarilor efectuate asupra calitatii stiirii (umiditatii) pamantului pus in opera i a
rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor
executate.
Verificarea trasiirii axului i amprizei drumului se va face inainte de inceperea
lucriirilor de executie a terasamente1or, urmiirindu-se respectarea intocmai a
prevederilor proiectului, toleranta admisibila fiind de 0,10 m in raport cu reperii
pichetajului general.
Verificarea pregiitirii terenului de fundafie
Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa cum s-a curatat terenul, s-a
indepiirtat stratul vegetal i s-a compactat piimantul, se determina gradul de
compactare i deformabilitatea terenului de fundatie.
Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificarfe a
calitatii lucrarilor ascunse, specificandu-se i eventuale remedieri necesare.
Numarul minim de probe, conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare
este de 3 incerciiri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.
Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu
parghii, conform instructiunilor tehnice departamentale - indicativ CD 39-77 publicate
in Buletinul constructiilor m. 7/1977.
Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profile transversale amplasate
la max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (dreapta, ax, stanga) de pe ampriza
variantelor de drum nou. Pentru portiunile unde se executa banda a 3-a se va face 0
verificare din 25 in 25 m.
La nivelul terenului de funda!ie se considera realizata capacitatea portantli
necesara dacli deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon are valori mai
mari decat cea admisibila in cel mult 10% din punctele masurate.
Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundatii se va face in
corelatie cu masuratorile cu deflectometrul in punctele in care rezultatele acestora
atesta valori de capacitate portanta sclizuta.
Verificarea calitiifii stiirii piimantului
Grosimea fiecarui strat de parnant atemut, la executarea rambleului, va fi
verificatli, ea trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru
tipul de piimant respectiv i utilajele folosite la cornpactare.
Verificarea gradului de compactare
Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare
strat de pamant pus in opera.
I
I
I
I
I
I
,
,
I
!
i
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+90SJa ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
In cazul piimanturilor coezive se vor preleva elite 3 probe de la suprafata,
mijlocul de la baza stratului cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm numai de
la suprafata baza stratului cand grosimea este mai micii de 25 cm. in cazul
piimanturilor necoezive se va preleva 0 singurii probii din fiecare punct care trebuie sii
aibii un volum de minim 1000 cmc, conform STAS 2914-84 cap.7.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitiitii in stare
uscata a acestor probe cu densitate in stare uscata maximii stabilita prin incercarea
Proctor, STAS 1913/13-83.
Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei
puncte repartizate stanga, ax, dreapta, in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250
m lungime.
Nu se va trece la executia stratului urmator atat timp cat rezultatele verificiirilor
efectuate nu confirmii realizarea gradului de compactare prescris, compactarea
ulterioarii a stratului nefiind posibilii.
Portiunile slab compactate pot fi depistate prin metode expeditive cu
penetrometrul sau cu deflectometrul cu piirghie.
Controlul caracteristicilor platformei drumului
Controlul caracteristicilor platformei drumului se face dupii terminarea executiei
terasamentelor 7i constii in verificarea topografica a nivelmentului determinarea
deformabilitiitii cu ajutorul deflectrometrului cu parghie la nivelul platformei
drumului.
Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt 0,05
m fatii de prevederile proiectului.
Controlul topografic al nivelmentului va fi recut din 20 in 20 m.
Deformabilitatea platformei drumului este stabilita prin miisuriitori cu
deflectrometrul cu parghie.
La nivelul platformei (patului) se considerii realizatii capacitatea portantii
necesara dacii deformatia elastica corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 91 KN
are valori mai mari decat cea admisii conform tabelului urmiitor:
Tipul de piimant, Valoarea admisibilii a deformatiei elastice
conform ST AS 1243/88
11100 m
Nisip priifos. nisip argilos
350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf 400
argilos. praf
Argilii pdifoasii, argilii nisipoasii, argilii
450
. priifoasii nisipoasii, argilii
I
I
I
I
!
I
!
I
I
l
l
(
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
CAPITOLUL 3
RECEPTIA LUCRARILOR
Pag.
10158
Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul execut
iei
(receptii pe faze de executie) unei receptii preliminare unei receptii finale.
RECEPTIA PE FAZE DE EXECUpE
In cadrul receptiei pe faze (de lucrliri ascunse) se va verifica daca partea de
lucrari ce se receptiioneazli s-a executat conform proiectului atesta conditiile impuse
de documentatii de prezentul caiet de sarcini.
In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, In care se
confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
Receptia pe faze se efectueazli de catre "Inginer" antreprenor, iar documentul
ce se incheie ca urmare a receptiei sa poarte ambele semnaturi.
Receptia pe faze se va face In mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
I ucrlirii:
- trasarea lucrlirii
- decaparea stratului vegetal
- compactarea terenului de fundatie
- 'in cazul rambleelor pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma
- 'in cazul sapaturilor la cota final a a sapaturii.
Registrul de procese verbale de lucrliri ascunse se va pune la dispozitia
organelor
de control, cat a comisiei de receptie preliminara sau finala.
3.2. RECEPTIA PRELIMINARA.
La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei paqi din aceasta se va
proceda la efectuarea receptiei preliminare, verificandu-se:
- concordanta lucrarilor cu prevederiled prezentului caiet de sarcini caietului de
sarcini speciale a proiectului de executie;
- natura pamantului din corpul drumului;
- concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
Lucrlirile nu se vor receptiona daca:
otele in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului, cat pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrlirile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;
- nu s-au respectat pantele transversale suprafatarea platformei;
- se observa fenomente de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamente,
ravinliri ale taluzelor, etc;
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna se va stabili modul termenul de remediere.
3.3. RECEPTIA FINAL.\ .

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat dad
au fost intretinute corespunzator.
I
I
I
I
l
I
s.c. VIA VITA S.R.L. TlMII)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kin 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
B. FUNDATIE DE BALAST
~ I BALAST OPTIMAL
B.I. GENERALITAP, OBJECT I DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se refera la executia ~ i receptia straturilor de fundatie
din balast optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice, strazilor ~ i autostrazilor.
El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit ~ i
stratul de fundatie realizat.
Prevederile prezentului caiet de saricni se pot aplica ~ i la drumurile industriale ~ i
forestiere cu acordul patronului acestor drumuri.
B.2. PREVEDERI GENERALE
Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza 'intr-un singur strat
a carui grosime este stabilita prin proiect ~ i variaza conform prevederilor STAS 6400-
81'intre 15 ~ i 30 cm.
Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice ~ i tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor 'incercarilor ~ i determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea "Inginerului" verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini .
In cazul'in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, inginerul
va dispune i'ntreruperea executiei lucrarilor ~ i luarea masurilor care se impun.
I
I
I
I
I
I
I
t
I
S.C. VIA VITA S.R.L. TIMl1>OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI I Pag.
12/58
CAPITOLUL 1
MATERIALE
1.1. AGREGATE NATURALE
Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast amestec optimal, cu
granula maxima de 71 mm.
Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu
trebuiesa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lernn, resturi
vegetale) sau elemente alterate.
Balastul ~ i balastul optimal, pentru a fi folosite, trebuie sa indeplineasca
caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.
Tabell
METODE DE
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE
VERIFICARE
CONF.STAS
BALAST BALAST
OPTIMAL
Sort 0-71 0-71 -
Continut de fractiuni %
maxim: sub 0,02 mm Ol Ol 19D/5-85
sub 0,2 mm 15 -70 4 -10
0- 7,1 mm
> OlO
OlO - 45 4606-80
31,5-71 mm 25 - 40
Granulozitate continua sa se IllScrie
4606-80
lntre limitele din
tabelul2
Coeficient de neuniformitate 15
7JO-89
(Un). min
Echivalent de nisip (EN) min. JO JO 7:J0-89
Uzura cu maina tip Los JO JO 7JO-89
Angeles (LA) % max.
Balastul optimal se poate obtine prin amestecarea sorturilor 0-7, 7-16, 16-31
(40), 31 (40) - 71, fie direct din balast daca. indeplinesc conditiile din tabelul 1.
Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului optimal sunt
aratate in tabelul 2.
Tabel2
Domeniu de Limita Treceri in % din greutate orin sitele sau ciururile de diametre de
granulozitate
0.02 0,2 7,1 31,5 710
0-71 inferi oara 0 4 30 60 100
superioara
3 10 4S 7S 100
-
Agregatul (balast sau balast optimal) se va aproviziona din timp in depozit
pentru a se asigura omogenitatea ~ i constanta calitatii acestuia. Aprovizionare1 la locul
de punere in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este
corespunzator.
I
I
I
I
I
I
I
I
1
l
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAlETE DE SARCINI
Pag.
13/58
Laboratorul antreprenorului va tine evident atii balastului sau balastului
optimal astfel:
- Intr-un dosar vor fi cuprinse to ate certificatele de calitate emise de fumizor;
- Intr-un registru (registru de Incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate
de laborator.
Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie
de cantiatea necesara de lucrarilor.
In cazul in care se va utiIiua balast din mai multe surse, aprovizionarea
depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea balasturilor.
In cazul In care la verificarea calitatii balastului sau a balastului optimal
aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta
se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru Indeplinirea conditiilor
calitative previizute.
1.2. APA
Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar In acest caz nu trebuie sa con tina nici un fel de particule In
suspeosle.
1.3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI
Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul sau, in
conformitate cu prevederile cupriose 10 tabelul 3.
Tabe13
Nr procedeul de Frecventa minimli. Metoda de
crt verificare sau caracteristici ce la aprovizionare la locul de pun ere
determinare
se verificli. in operli. conf. STAS
1. Examinarea datelor inscrise in la fiecare lot
certificatul de calitate sau aprovizionat
- -
certificatul de garantie
o probll la fiecare lot
aprovizionat pentru
2. Detenninarea granulometrid!. fiecare sursll (dad!, - 4606-80
este cazul pentru
fiecare sort)
o proM pe schimb
sort) ori de cate
J. Umiditate
-
ori se observll 0 4606-80
schimbare cauzatll
de conditii meteo
4. Rezisten(a la uzurll cu tip o proM la fiecare lot
Los Angeles (LA) aprovizionat pentru - 7J0-89
fiecare sursa (sort)
,
I
I
I
1
I
I
l
t
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLlDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL2
CAIETE DE SARCINI I Pag.
14/58
STABILlREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
2.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se
stabilesc de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucriirilor de
execufie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/3-83 se
du max. PM = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in grame/cmc
W opt. PM = umiditate optima de compactare exprimata in %
2.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
Caracteristicile efective de compactare se determinii de laboratorul pe
probe prelevate din lucrare anume:
du ef= greutatea volumicii, in stare uscatii, efectivii, exprimatii in grame/cmc
W ef= umiditatea efectiva de compactare exprimata in % in vederea stabilirii gradului
de compactare gc
duef
gc = -------------- x 100
dumax.PM
La execufia stratului de balast se va urmari realizarea gradului de compactare
aratat la articolul 13.
I
1
I
I
1
(
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL3
A
CAIETE DE SARCINI
PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
3.1. MASURI PRELIMINARE
Pag.
15158
La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente, in conforrnitate cu prevederile caietului de sarcini pentru
realizarea acestor lucriiri.
Inainte de inceperea lucriirilor se vor verifica regia utilajele dispozitive1e
necesare punerii in opera a balastului balastului optimal.
Inainte de balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostarnent
sau sub rigole racordurile stratului de fundatie la acestea precum alte lucriiri
prevazute in acest scop in proiect.
In cazul straturilor de fundatie prevazute pe Intreaga platforrna a drumului, cum
este cazulla autostriizi sau la lucrarile la care drenarea ape10r este prevazuta a se face
printr-un strat drenant continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuiirii apelor
In orice punct al traseului la eel putin 15 ern deasupra sau ill cazul rarnbleelor
deasupra terenului.
In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de
sursa folosita care vor fi consernnate in registrul de laborator.
3.2. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI
Inainte de inceperea lucriirilor, antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta
experimentare. Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de
minimum 30 m 0 latime de eel putin 3,4 m (dublullatimii utilajului de compactare).
Exprimentarea are ca scop de a stabili pe in conditii de executie curente,
componenta atelierului de compactare modul de actionare a acestuia pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum reglarea
utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii din proiect 0 suprafatare corectii.
Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
"Inginerului", efectuand controlul compactarii prin Incercari de laborator stabilite de
comun acord efectuate de un laborator de specialitate.
In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul
va trebui sa realizeze 0 noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a
utilajului de compactare folosit.
Aceste Incercari au drept scop stabilirea pararnetrilor compactiirii anume:
grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare
intensitatea de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S
unde: Q = volumul de balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat
in me
S = suprafata ci:i1cata la compactare in intervalulde timp dat, exprimata in mp.
I
I
I
1
I
l
!
S.C. VIA VITA S.R.L.
CONSOLlDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
In cazul cand se tandem de utilaje de tip, suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.
Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referintii pentru restullucriirii.
Caracteristicile obtinut pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmiirirea calitatii lucriirilor.
3.3. PUNEREA iN OPERA. A BALASTULVI
Pe terasamentul receptionat se a!?teme !?i se niveleaza balastul sau balastul
optional sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazuta in proiect grosimea
optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.
A!?temerea !?i nivelarea se face la !?ablon cu respectarea latimii !?i pantei
prevazute in proiect.
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabile!?te de laboratorul de tinand seama de umiditatea agregatului !?i se adauga
prin stropirea.
Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supraumezirea locala.
Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectiindu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia !?i intensitatea Q/S de compactare.
Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza !?i se compacteaza odata cu straturile de
fundatie, astfel ca straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente,
asiguriindu-se !?i masurile de evacuare a apelor, conform punctului 7.3.
Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport !?i se recilindreazii.
Suprafetele cu denivelari mai mad de 4 cm se complecteaza, se reniveleaza apoi se
compacteaz1i din nou.
Este interzisa executia din balast inghetat.
Este interzisa balastului pe patul acoperit de un strat de zapada sau cu
pojghitii de gheata.
3.4. CONTROLVL CALITATII COMPACTARII BALASTULVI
A ,
In timpul executiei stratului de fundatie din balast optimal se vor face pentru
verificarea compactarii incerc1irile !?i determinarile aratate in tabelul 4 cu frecventa
mentionatii in tabel.
r
I
I
I
I
I
I
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMISOARA
CONSOLlDARE POD PE DN 68. Ion 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINl
Tabel4
Nr Determinarea procentului de verificare Frecvente minime la locul
Metode de
crt sau caracteristica care se verifici de punere in opera
verificare
confcrm ST AS
I. Incercare Proctor modificatA
-
1913/13-83
2. Detenninarea uniditatii de compactare min.3 probe la 0 suprafata 4606-80
de 2000 mo de strat
3. Detenninarea grosimii stratului compaetat min.3 probe la suprafala de
.
2000 mp de strat
4. Verifiearea realizarii intensitiilii de zilnie ie -
eompaetare Q/S
Detenninarea gradului de eompaetare prin
min.3 pete pI. sup. <de 2000
5. detenninarea greutatii volumiee in stare
mp
~ i
min.5 punete
1913/15-75
uscata
ot.supraf.>2000 mo
6. Denivelarea eapacitalii portante la nivelul in eate 2 pet.situate in
superior al stratului de fundatie profiluri transv. la d=10 em Nonnativ
unul de altul pt.fieeare CD 31-77
-
banda eu lMime de 7.5 m
In ce p r i v e ~ t e capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, acesta
se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie, conform "Instructiunilor
tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu a,jutorul
deflectrometrelor cu parghie" - indicativ CD 31-77.
Laboratorul antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului de executat:
compozitia granulometridi a balastului utilizat;
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificata
(umiditate optima, densitate maxima uscata);
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portanta).
-
I
I
I
1
I
I
I
!
I
S.C. VIA VITA S.R.L. TIMI1;IOARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 4
CAIETE DE SARCINI
CONDITII TEHNICE, REGULI ~ I MET ODE DE VERIFICARE
4.1. ELEMENTE GEOMETRICE
Grosimea stratului din balast sau din balast optimal este cea din proiect.
Abaterile limita la grosime pot fi maximum 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metal ice gradate cu care se
strapunge stratul la fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.
Latimea stratului din balast sau balast optimal este prevlizut in proiect. Abaterile
limita la latime pot fi 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul prodilelor transversale ale
proiectului.
Panta transversal a a fundatiei de balast sau balast optimal este cea a
imbraclimintii prevlizute in proiect.
Declivitatile in profillongitudinal sunt conform proiectului
Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de
lOmm.
4.2. CONDITII DE COMPACTARE
Stratul de fundatie din balast sau balast optimal trebuie compactat pana la
realizarea gradului de compactare, 95-98%. Proctor modificat pentru drumurile din
c1asele tehnice IV ~ i V ~ i 98-100%, Proctor modificat pentru drumurile din c1asele 1-
III.
Pentru autostrlizi se admite realizare unui grad de compactare de 98% numai
tntr-un numlir de 5% din punctele masurate.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului se considera realizata daca
valoarea Inregistrata este mai mica decat valoarea admisibila care este 250 [1/100]
mm.
4.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueazli cu ajutorullatei de
3 m lungime:
- in profillongitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie
~ i nu pot fi mai mari de 9 mm;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate In proiect
~ i nu pot fi mai mari de 9 mm.
in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet
de
sarcini se va face Corectarea suprafetei fundatiei.
I
I
I
I
I
l
[
1
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 5
CAIETE DE SARCINI I Pag.
19158
RECEPTIA LUCRA.RILOR
5.1. RECEPTIA PE FAZA
Receptia pe fazii se efectueazii atunci cand toate Iucriirile In documentatie sunt
compIet terminate toate verificiiriIe sunt efectuate.
Comisia de receptie examineazii IucriiriIe verifidi IndepIinirea conditiiIor de
executie caIitative impuse de proiect caietuI de sarcini, precum :;;i constatiiriIe
conseJ:?nate pe parcursuI executiei de ciitre organeIe de control.
In urma acestei receptii se Incheie "Proces verbal" de receptie preliminarii.
5.2. RECEPTIA FINALA
Receptia finalii va avea loc dupii expirarea perioadei de garantie :;;i se va face In
conditiile prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
Receptia finalii se prevede la drumurile la care stratul are caracter de
Imbriiciiminte provizorie.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I:
I
I
S.C. VIA VITA S.R.L. TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, Ion 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
C. STRAT RUTIER DIN AGREGATE NATURALE
ST ABILIZATE CU CIMENT
c.l. GENERALITATI. OBJECT I DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea straturilor rutiere din agregate
naturale stabilizate cu ciment ~ i cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie
indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera ~ i controlul calitatii materialelor
~ i a straturilor din proiect.
Agregatele naturale stabilizate cu ciment se folosesc la:
- execulia straturilor de fundati,i pe drumurile de clasa tehnica I ~ i II cu imbiicaminti
bituminoase sau din beton de ciment;
executia straturilor de baza pe drumurile de clasa tehnica I-V cu irnracaminli
bituminoase;
largirea fundatiilor existente;
amenajarea platformelor ~ i a locurilor de parcare;
- amenajarea benzilor de stati,onare ~ i de incadrare;
executarea consolidarii acostamentelor.
C.2. PREVEDERI GENERALE
La executarea lucrarii se vor respecta prevederile din standardele ~ i normativele
in vigoare, in masura in care completeaza ~ i nu contravin prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice ~ i tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau din colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor ~ i determinarilor rezultate din
aplicare.
Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea "Inginerului" verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini
"Inginerul" va dispune intreruperea executiei lucrarilor ~ i luarea masurilor ce se
Impun.
I
I
I
I
I
I
1
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLlDARE POD PE DN 68. km 48+9051a ZEICANI
CAPITOLUL 1
CAIETE DE SARCINI
NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
1.1. CIMENTURI
La stabilirea agregatelor naturale se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de
ciment, care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform prevederilor
standardelor respective, vezi tabel nr.1:
- ciment SRA 35 conf.SR 3011-1996
- ciment Hz 35 conf.SR 3011 - 1996
- ciment PD 40 conf.SR 388 -1995
- ciment CD 40 conf.STAS 10092 -78
Este indicat ca sa fie aprovizionat de la 0 singura fabrica de ciment.
Daca antreprenorul propune utilizarea a mai mult de un singur tip de ciment este
necesar a obtine aprobarea "Inginerului" in acest scop.
Conditiile tehnice de receptie, livrare control a cimenturilor trebuie sa
corespunda prevederilor standardelor respective.
In timpul transportului de la fabrica la statia de betoane (sau depozit
intermediar) a manipularii sau depozitarii, cimentul va fi ferit de umeazeala de
impurificari Cll corpuri straine.
Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz, atat pentru depozitele de
rezerva cat pentru cele de consum, corespunzatoare din punct de vedere al protectiei
impotriva conditiilor meteorologice.
Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a se asigura
controlul acestuia.
In cursul executiei, ciind apare necesara schimbarea sortimentului de ciment
depozitat in silozuri, acestea se vor goli complet curata prin instalatia pneumu.tidi
se vor marca corespunzator noului sortiment de ciment ce urmeaza a se depozita.
Se interzice folosirea cimentului aviind temeperatura mai mare de +50C.
Durata de depozitare a cimentului nu va 45 de zile de la data expedierii
de ditre producator.
Cimentul ram as in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat
dupa verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice de 2 (7) zile.
I
I
I
I
I
,
i
l
l
{
S.c. VIA VITA S.R.L. TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Tabell
CARACTERISTICI FIZICE CIMENTUL
SRA35 SIHz35 P40 CD 40
Priza detenninatA pe pasta de ciment de
consistenla nonnala
-
sa nu inceapa mai devreme de 1,5 ore 1,5 ore lora 2 ore
- sa nu se tennine mai tmiu de 10 ore 10 ore 8 ore 10 ore
Constanta de volum detenninatA pe:
-
turte Turtele sa nu prezinte lncovoieri, crapaturi
- manrea de volum la incercarea cu inelul KLe (fenomene de umflare) < 10
Chatelier
Rezistenla mecanica la intindere din incovoiere
minim la: 2 zile N/mm
-
3
3,5
7 zileN/mm 4 - -
28 zileN/mm 5,5 6 65
Rezistenla mecanica la compresiune minim la
2 zileN/mmp
-
17 15
7 zileN/mmp 20 - -
28 zile N/mmp 35 40 40
NOTA: Cimenturile la care priza Incepe mai devreme de 2 ore se vor folosi In mod
obligatoriu cu Intarzietor de priza.
Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise
marcii respective, vor fi decIasate utilizate numai corespunzator noii marci.
Cimentul care se considera ca s-a alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat
la prepararea betoanelor.
Controlul calitatii cimenturilor pe se face In conformitate cu prevederile
tabelului 6.
Laboratorul va tine evidenta calitatii cimentului astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse to ate certificatele de cali tate de la fabrica furnizoare;
- intr-un registru (registru pentru ciment) rezultatele determinarilor efectllate in
laborator.
1.2. AGREGATE
Pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se
utilizeaza sorturile de agregate specificate in tabelul 2.
Tabel2
Nr Domeniu de aplicare A2reuatele folosite
crt
Natura agregatului Sortul Granulozitate
a
Stratul de baza pentru sisteme Aereeate de balastiera 0-7' 7-16'16-20 0-20
J. rutiere rigide, platforme locuri de
Agregate concasate de 0-8;8-16; 16-25 0-25
Darcare
cariera sau balastiera
Strat de fundalie pentru sisteme Nisip 0-7 0-7
2,
rutiere rigide, consolidarea benzilor Aerel!ate de balastiera 0-7'7-1 6'16-31 0-31
de stalionare a acostamentelor
Agregate concasate de 0-8;8-16;16-25
(,-25
cariera sau balastiera
-
de cari era 0-25 0-25

I
I
I
I
I
,
I
{
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMII;>OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile in contact cu
aerul, apa sau la inghet, se interzice folosirea agregatelor provenite din roci fe1dspatice
sau sistoase.
Agregatele trebuie sa fie inerte !?i sa nu conduca la efecte daunatoare asupra
Iiantului folosit la executia stratului rutier stabilizat.
Agregatele naturale folosite la executia straturilor rutiere stabilizate cu ciment
trebuie sa Indeplineasca caracteristicile de calitate indicate in tabelele 3 4.
Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura
omogenitatea !?i constanta calitatii acestor materiale.
Aprovizionarea agregatelor la statia de betoane se va face numai dupa ce
analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.
in timpul transportului de la furnizor la statia de betonare In timpul depozitiirii
agregatele trebuie ferite de impurificiiri.
La statia de betoane, agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, separat
de sorturi pastrate In conditii care sa Ie fereasdi de Impra!?tiere, impurificare sau
amestecuri cu alte sortimente.
Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face in conformitate cu
prevederile tabelului nr.6.
Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii agregatelor, astfel:
Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de cali tate emise de furnizor;
intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.
Nisip 0 - 7 pentru fundatii de nisip stabilizat cu ciment
Caracteristici de calitate
Tabel3
CARACTERISTlCI CONDITII DE ADMISIBfLITATE
SORT 0-7
GRANULOZITATE CONTINUA
COEFICIENT DE NEUNIFORMITATE CUn)% mm 8
ECHrv ALENTUL DE NISIP (EN1MIN 30
Agregate de balastiera sau agregate concasate de cariera sau balastiera
pentru staturi rutiere stabilizate cu ciment
Caracteristici de calitate
Tabel4
Domeniu de utilizare
CARACTERISTICI
Strat de balA pentru Strat de balA pentru sisteme Straturi de fundalii ptr. sist.
sisteme rutiere nerigide rutiere nerigide cu trafic rut.nerigide rigide, platf.,
cu trafic mediu-foarte
platforme de locuri de parcare, benzi de
parcare station. consol. acostamente
Sort agregate balastier! 0-20 0-20 0-31,5
agregate concasate 0-25 0-25 0-25
Continut de fractiuni 0-7 I mm 40-65 40-70 40-70
Granulozitate continua cf. tabel 5 continua. continua
Coeficient de neuniformitate
8 8 8
Echivalent de nisip (EN) min 30 30 30
Uzura cu Los Angeles 35 35 35
!LA)% max.
I
I
I
l
l
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
NOTA.: Pe drumurile cu trafic foarte greu autostrazi exte indicat ca cel putin 50%
din agregate sa fie concasate.
Granulozitatea In toate cazurile trebuie sa fie continua, ea se Inscrie In limitele
ariitate In tabelul nr.S.
Tabel5
Domeniul Limitele TRECERI PRIN SITE SI CIURURIIN % DIN MASA
I?:ranulozitatii variatiei 0,09 0,2 1 3,15 7,1 16 20-25 31
0-20 inferioarll 3 8 15 26 40 65 90
-
sau
0-25 superioarll 10 17 30 48 65 86 100
-
inferioarll 3 8 15 26 40 65 - 90
0-31
superioarll 10 10 30 48 65 86 -
100
1.3. APA
Apa utilizatii la prepararea amestecului de agregate naturale ciment poate sa
provina din releaua publica sau alta sursa, dar In acest caz trebuie sa indeplineasca
conditiile prevazute In ST AS 790 - 86.
Indiferent de sursa se va face verificarea apei de catre un laborator de
specialitate la Inceperea lucriirilor.
in timpul utiliziirii pe se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti,
materii organice, uleiuri, argile,etc.
1.4. ADITIVJ
La prepararea amestecului de ageregate naturale stabilizate cu ciment se
impunea adesea folosirea unui Intiiritor de prizii. Acesta poate fi intarzietorul de prizii
folosit la prepararea betoanelor de ciment.
1.5. MATERIALE DE PROTECTIE
Emulsie bituminoasa cationica, conform STAS 8877-72
Nisip sort 0 - 7 mm, conform ST AS 662-89
1.6. CONTROLUL CALITA.TII MATERIALELOR iNAINTE
,
DE PREPARARE AMESTECULUI STABILIZAT
Materialele destinate straturilor de baza de fundafii din agregate naturale
stabilizate cu ciment sunt supuse la Incercari preliminare de informare la 'incerciiri
pentru stabilizarea retelei a caror natura frecvenfa sunt date in tabelul nr.6.
l
I
I
I
(
I
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMlI,lOARA
CONSOLlDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Tabel6
Freeventa minimA Metoda de
Msteriale Actiune, procedeul de verificare la aprovizionarea inainte de
determinare
sau caracteristici ce se verifie!
materialelor in depozit de utilizarea
conrorm
rener materialului
STAS
Examinarea datelor Inscrise In
certificatul de calitate sau La fieeare lot
- -
eertifieatul de .arantie
Constanta de yolum 0 determ.!a fiecare lot - 227/3-86
aproY.dar nu mai putin de 0
determ.!a 100 t pe 0 probA
medie
Tipul de priza 0 determ'!a fiecare lot
-
227/4-86
aprov.dar nu mai putin de 0
determ.!a 100 t pe 0 proba
medie
Rezisten)e meeanice la 2 (7) zile o probA I. 100 t sau la fieeare - 227/6-86
siloz In care s-a depoz.lotul
aDrov.
CIMENTUL Rezisten)e meeanice la 28 zile o probA la 100 t sau la fiecare
- 227/6-86
siloz In care s-a depoz.!otul
aDrov.
Prelevarea de contraprobe care se La fieeare lot aprov.probele se
pAstreau min.4S zile(pAstrate In iau impreunA cu delegatul -
-
eutii metaliee sau pungi de beneficiarului
DolietilenA
Starea de conservare numai daeA 0 determ.la fiecare lot Doua
s-a termenul de depoz.sau aprov.sau la fiecare siloz In determinAri pe
227/1-86
au intervenit factori de alteraTe care s-a depoz.!otul aprov.(pe sHoz (sus i
o Drob! medie) ios)
Examinarea datelor inscrise In La fieeare lot aprovizionat -
eertificatul de calitat. sau
-
eertifieatul de earantie
AGREGATE Granulozitatea sorturilor 0 proM la fieeare lot - 4606-86
aDrov. Dentru fiecare sursa
Echivalentul de nisip 0 prob! la fiecare lot
aproy.pl.fiecare sort i sursA
- 4606-86
Coeficient de neuniformitate
0 proM la fiecare lot
- 730-89
aDroV.Dt.fieeare sursA
o proba pe
schimb i sort
Umiditate
- ori de cate
-
ori se observA
0 schimbare
cuzatA de
conditiile
meteD
Rezistenta I. uzurA cu maina lip
0 proM
I_
fiecare lot
I
Los Angeles
aprov.pt.fieeare sort i sursA -

ADITIVI
Examinarea dateJor inscrise In La fiec.re lot aproviz. -

certific_tul de ealitate
o proM I_
APA
CompoZi!ia ehimica
.
Inceperea luer.

pI. fiecare
sursa
i EMULSIE
Examinarea datelor inscrise in La fiecare lot aproviz. - -
BIMINOASA
certificatul de calitate
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(
I
[
s.c. VIA VITA S.R.L. TIM11>OARA
CONSOLLDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 2
CAIETE DE SARCINI
STAB ILl REA COMPOZITIEI AMESTECULUI
2.1. INCERCAru PRELIMINARE
Pag.
26/58
Stadiul compozitiei amestecului de agregate naturale, ciment apa se va face de
catre un laborator de specialitate prin efectuarea unor incercari preiiminare, aviind ca
scop de a determina:
curba granulometrica a agregatelor stabilizate;
dozajele in liant aditivi;
continutul de apa de referinta;
densitatea in stare uscata de referinta.
Deasemenea, din studiul preliminar trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale
compozitiei, care sa permita adaptarea lui, in conditiile pastriind
caracteristicile amestecului preparat in ceea ce lucrabilitate, omogenitatea
caracteristicile cerute.
2.2. COMPOZITIA AMESTECULUI
Stabilitatea compozitiei amestecului se va face:
la intrarea in functie a statiei de preparare;
la schimbarea tipului de ciment sau agregate;
- ori de elite ori se apreciaza ca este necesara reexaminare compozitiei utilizate.
Compozitia amestecului de ciment, apa agregate naturale se va gtabili 'in
functie
de respectarea conditiilor aratate in tabelul nr.7.
Pentru obtinerea caracteristicilor fizice mecanice dozajele de ciment care sunt
in functie de tipul de ciment utilizat trebuie sa fie cuprins intre valorile limita
specificate in tabelul nr.8.
Curba granulometrica a amestecului trebuie sa fie situata in limitele aratate in
tabelul nr.5. Curba granulometridi retinuta este cea care conduce la un grad de
compactare admisibil in conditiile compactarii standard (lncercarea Proctor
modificata).
In ce continutul de apa, in laborator cele mai bune performante sunt in
general obtinute cu un continut cuprins intre 5,5 - 6,5%. Aceste valori insa sunt date
cu titlu informativ.
Caracteristicile de compactare respectiv densitatea in starea uscata maxima
dmax. Si umiditatea optima Wopt. ale stratului din material granular stauilizat cu
ciment se vor determina de catre un laborator de specialitate prin metoda Proctor
modificata, conform STAS 1913/13-83 corespund domeniului umed al curbei
Proctor.
o importanta deosebita In cazul agregatelor naturale stabilizate 0 are durata de
maniabilitate. Este 0 durata in care priza este minima sau foarte slaba permite
l
I
I
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCJNI
punerea In opera a amestecului comportarea lui tara sa prejudicieze viitoarele
caracteristici mecanice ale acestuia.
Durata de maniabilitate care se cere In cazul materialelor granulare stabilizate,
variaza Intre 2 6 ore, In functie de conditiile de executie. Miirirea ei peste doua doze
se poate obtine prin utilizarea unui Intfuzietor de prizii.
Cantitatea de Intiirzietor de prizii depinde de temperatura ambianta ea va fi
stabilita de laborator in cadrul studiilor preliminare, cunoscand ca la lOoC durata de
maniabilitate este estimata la dub lui celei optime, la 20C, iar aceasta la randul ei este
de de doua ori mai mare decat cea pentru 40C.
Incercarea se face pentru diferite temperaturi, se traseaza apoi curba care indica
durata de maniabilitate, In functie de temperatura.
Tabel7
Denumirea stratului si allucrArii
Strat de bazA pentru sisteme Strat de fundalie pentru sisteme
Caracteristica
rutiere nerigice, platforme rutiere rigide, nerigide, consolidares
locuri de parcare benzilor de stationare, a benzilor de
incadrare si a acostamentelor
Rezistenta I. compresiune N/mmp
Re 7 zile 1,5 -2,2 1,2 - 1,8
Rc 8 zile 22-50 18-30
Stabilitatea la apa %max
-
scMerea rezistenlei la compresiune Il.Rci 20 25
-
umflarea volumie! - UI 2 5
-
absorblia de apa - AI 5 10
Pierderea de m&Sa %max
-
saturare - uscare Psu 7 10
-
inehel- dezehet Pid 7 10
Tabel8
Agreg.tul Dozaj eimeDt, in % din
Denumirea stratului
natura granulozitate cantitatea de agregate
naturale
J Slrat de bd, platforme locuri de pare.re balast 0-20 0-5
concasate 0 - 25
2. Slrat de fundalie, consolidarea benzilor de nisip 0-7 6-10
stalionare, a benzilor de incadrare
a balast 0-31
acostamentelor concasate 0-25 4-6
de c.riera 0-25
I
I
I
I
l
t
S.C. VIA VITA S.R.L. TlMIl)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 3
CAIETE DE SARCINI
PREPARAREA AMESTECULUI
3.1 STATIA DE PREPARARE
Prepararea amestecului din agregate naturale, ciment :;;i apa se poate efectua in
centrale de tip continuu de dozare :;;i malaxare sau in centrale de beton, folosite la
prepararea betoanelor din imbracaminte.
Statia de preparare va fi amplasata In afara amprizei drumului. Distanta minima
intre statia de preparare :;;i punctul de lucru va corespunde unui timp de transport al
amestecului de agregate naturale, ciment :;;i apa de maxim 45 minute.
Statia de preparare trebuie sa dispuna de:
a) depozite de agregate eu dotari corespunzatoare pentru evacuarea aprlor
provenite din precipitatii;
b) silozuri cu ciment marcate corespunziitor, avfu1d capacitatea corelata cu
capacitatea de productie a statiei;
c) instalatie de preparare, rezervoare ~ i dozatoare in buna stare de functionare;
d) buncare pentru desearcarea amestecului preparat din utilaje de preparare;
e) laborator amenajat ~ i dotat corespunzator;
f) dotari care sa asigure spalarea malaxorului, buncarelor :;;i mojloacelor de
transport;
g) dotari privind protectia muncii :;;i PSI.
Centralele de preparare trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici privind
preciza de cantarire :;;i dozare: - agregate 3%
- ciment :;;i apa 2%
- aditivi 5%
Antreprenorul va prezenta comisiei de ate stare numita pentru verificarea
Indeplinirii conditiilor din lista reglajelor de efectuat, comisia control and daea s-au
racut aceste lucriiri in special:
etalonarea basculelor;
- verificarea dozatoarelor volumetrice;
functionarea eficace a diverselor dispozitive de obturare (deschidere -Inchidere)
a agregatelor ~ i cimentului;
uzura paletilor malaxoarelor.
Toate aceste verificari se vor face lara prepararea amestecului.
3.2. EXPERIMENT AREA PREP ARARARII AMESTECULUI
Inainte de ineeperea lucrarilor, antreprenorul este obligat sa faca aceasta
experimentare pentru a verifica, folosind mijloacele :;;antierului ca reteta amestecului
stabilita In laborator sa permita atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.
Incercarile repetate pana la obtinerea rezultateIor satisracatoare privind:
- umiditatea;
omogenitatea amestecului;
rezistenta la compresiune;
I
I
I
I
1
1
s.c. VIA VITA S.R.L. TIM1S0ARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+9051a ZEICANI
maniabilitatea.
CAIETE DE SARCINI
Cu ocazia acestor verificiiri se va stabili ~ i durata minima de malaxare care sa
asigure 0 buna omogenitate a amestecului preparat.
Pag.
29158
Probele pentru verificari se vor recolta din amestecul preparat in timpul
experimental in vederea verificiirii obtinerii caracteristicilor cerute, aratate la cap.!I.
3.3. PREP ARAREA PROPRIU-ZISA A AMESTECULID
Este interzisa prepararea amestecului in instalatiile care nu asigura respectarea
abaterilor sau la care dispozitivele de dozare cu care sunt echipate sunt defecte.
Antreprenorul raspunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare,
verifidindu-le ori de cate ori este necesar, dar eel putin 0 data pe saptamllna.
Cantitatea de apa necesara amestecului se va corecta in functie de umiditatea
natural a a agregatelor, astfel incat la punerea in opera sa fie asigurata umiditatea
optima de compactare stabilita In laborator, tinandu-se seama ~ i de pierderile de apa in
timpul transportului de la statia de preparare la locul de punere In opera.
Cantitatea de ciment ce se introduce In amestec este corespunzatoare dozajului
de ciment stabilit in functie de tipul cimentului aprovizionat.
Amestecarea materialelor componente se va face In malaxorul instalatiei de
preparare paoa la omogenizarea amestecului.
Amestecul de agregate naturale, ciment ~ i apa se introduce in buncarul de
stocare a materialului din care se descarca In autobasculanta, in scopul evitarii
segregarii.
3.4. CONTROLUL CALITATn AMESTECULUI PREPARAT
Controlul calitatii amestecului preparat precum ~ i confectionarea epruvetelor
pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale amestecului (grad de compactare ~ i
rezistentii la compresiune) se vor face conform tabelului nr.9.
Laboratorul antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
amestecului:
compozitia amestecului preparat;
- caracteristicile de compactare - Proctor modificat;
- caracteristici ale amestecului preparat:
'" umiditati: - la statia de preparare
- la locul de punere in opera
'" densitatea stratului compactat
confectionarea epruvetelor de amestec pentru determinarea rezistentelor
mecanice in care se vor inscrie rezultatele obtinute.
Nr.
crt
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I
I
I
t
I
S.C. VIA VITA S.R.L. TJMISOARA
CONSOLJDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Tabel9
Actiunes, procedeul de verificare sau Freeventa minimA
Metoda de
caracteristici ce se verificl
La stalia de betoane La loeul de punere
determinsre
in lucru
eODf.STAS
Examinare. doeumentului de transnort
-
la fieeare transnort -
Ineerearea Proctor modificatli nentru fiecare sursa la fieeare 2 ore 1913113-83
Temperatura (Ia temperaturi ale aerului sub la fiecare 2 ore pentru la fiecare 2 ore -
sau e2aIe eu 5C si > 20C) fieeare statie
I determinare pe schimb,
Compozilia granulomctrica a amestecului dar eel putin -
4606-80
I determinare la 500 me
Umiditatea amestecului 1n vederea stabilirii Cel pUlin 0 data pe schimb -
cantita\ii de apa necesara asigurilrii umidit!lii ~ i la schimbari meteo care 191311-82
ontime de comnactare Dot modifica umiditatea
Verificarea caracteristicilor de compactare:
a. umiditate de compactare
- 2 probe la 1500 mp 1913/1-82
b. densitatea slratului
-
2 probe la 1500 mp 191311-73
c. O/S
- zilnic
Confectionarea de epruvet. pt.determinarea
rezistenlelor la compresiune:
la 7 zile
2 seTH a 3 epruvete -
1017312-86
cilindrice
la 28 zile la 1500 mn
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZElCANI
CAPITOLUL 4
CAIETE DE SARCINJ
PUNEREA iN OPERA A AMESTECULUI
4.1. TRANSPORTUL AMESTECULUI
Amestecul din agregate naturale, ciment apa se transporta la locul de punere
In opera cu auto bas cui ante cu basculare pe spate care circula pe fimdatie de balast.
Pe timp de ploaie, amestecul trebuie protejat prin acoperire cu prelate
pentru a se evita modificarea umiditatii acestuia.
Durata de transport a amestecului nu va 45 minute.
Capacitatea de transport trebuie sa fie adaptata In fel Incat sa
asigure mersul continuu a centralei de malaxare atelierului de punere In opera.
4.2. LUCRA.RI PREGATITOARE
Inainte de Inceperea executiei stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment
se va verifica receptiona stratul suport conform caietului de sarcini respectiv.
De asemenea, inainte de se va proceda la umezirea stratului suport, In
special daca acesta este constituit din materiale drenante.
4.3. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA. A AMESTECULUI
Inainte de inceperea lucriirilor, sntreprenorul este obligat sa aceasta
experimentare.
Experimentarea se va face pe un tronson de proba de eel putin 30 ml pe
'intreaga Hl!ime a drumului. Ea are drept scop de a verifica pe in conditii de
executie curenta, realizarea caracteristicilor calitative ale amestecului pus 'in opera in
conformitate cu prezentul caiet de sarcini, reglarea utilajelor dispozitivelor de punere
In opera, stabilirea parametrilor compactarii - grosimea de a amestecului,
conditiile de compact are intensitatea de compactare necesara.
Partea din tronsului executat considerata ca fiind cea mai bine realizata va servi
ca sector de referinta pentru restullucriirilor.
4.4. PUNEREA iN OPERA A AMESTECULUI
nivelare
nivelarea amestecului trebuie sa fie realizata pentru a raspunde
urmatoarelor obiective:
- de a respecta pentru fie care strat tolerantele de nivelment admise;
de a asigura pentru fiecare strat grosimea prevazuta in proiect In oricare punct al
acestuia;
- obtinerea unui suprafatiiri bune.
Atemerea i nivelarea materialelor granulare stabilizate cu ciment se face cu
autogrederul sau cu repartizoare mecanice ale finisoarelor.
Amestecul se descarca pe drum in corcoane i apoi cu ajutorul autogrederului
,
I
I
I
f
I
1
I
I
S.c. VIA VITA S.R.L. TIMII)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Pag.
32/58
sau a repartizoarelor mecanice se repartizeaza pe jumatate sau pe Intreaga cale cu
latimea prevazuta In proiect, In functie de tehnologia de executie adoptata natura
lucrarilor - ramforsari sau sisteme rutiere noi.
se face de regula Intr-un singur strat.
In cazul fundatiilor groase previizute In proiect - peste 22 m - proiectate a fi
realizate din doua sau mai multe straturi, se va face conform prevederilor
proiectului.
Grosimea maxima de se de ditre antreprenor pe sectorul
experimental In cadrul compactarii de proba.
Pentru a se evita obtinerea de straturi subtiri, la reluarea lucrarilor pe se
va decapa In prealabil marginea stratului a;;temut anterior, printr-o sectiune verticala
se vor Inlatura produsele taiate.
A;;temerea ;;i nivelarea se va face cu respectarea cotelor de nivelment din
proiect, In care scop se va realiza un reperaj exterior In cazul nivelarii cu autogrederul
sau se vor pune la cota longrinele ghidajele pentru finisoarele cu palpatori
electronici.
Compactarea
Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face In prezenta
"Inginerului", efectuarrd controlul compactarii prin Incercari de laborator, stabilite de
comun acord ;;i efectuate de un laborator de specialitate.
Rezultate foarte bune dau ateliere compuse din vibrocompresoare cu mase
vibrante pe centimetru, de generatoare superioare lui 38 kg/cm ;;i compactoare cu
pneuri de 3 tone pe roata umflata cu 0,3 parra la 0,9 Mpa.
Calitatea compactarii este apreciata prin densitatea la baza stratului care trebuie
sa corespunda valorilor stabilite.
In cazurile In care In care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut,
antreprenorul va trebui sa realizeze 0 noua Incercare dupa modificarea grosimii
stratului sau a utilajului de compactare folosit.
Aceste Incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii ;;i anume:
- grosimea de a;;temere Inainte de compactare, astfel ca dupa compactare sa se
realizeze grosimea stratului gradul de compactare cerut prin caietul de saricni;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajului propus a
intensitatii de compactare.
Intensitatea de compactare pentur un utilaj este raportul Q/S und "Q" este
volumul pus Inopera Intr-o anumita unitate de timp (ora, zi, schimb) exprimaw in mc
.oS" este suprafata calcata la compactare In intervalul de timp dat, exprimata in mp.
Raportul Q/S este determinat experimental ;;i se va respecta cu strictete pe tot
parcursul executiei, in care scop este indicat ca utilajul de compactare sa fie dotat cu
un dispozitiv care sa inregistreze datele pentru estimarea lui .os".
Obtinerea densitatii ridicate impune ca compactarea sa fie terminata Inainte de a
Incepe priza. Aceasta conditie conduce la necesitatea incorporarii unui Intarzietor de
priza, In special pe timp calduros.
Marginilecstraturilor stabilizate cu ciment trebuie sa fie bine compactate odata
cu stratul stabilizat.
I
I
I
I
1
l
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 Ia ZEICANI
Compactarea se va face asftel:
CAIETE DE SARCINI
Pag.
33/58
- compactorul (rara vibratii) va circula initial cu circa 1/3 din latimea sa pe
acostament 2/3 pe stratul stabilizat;
- apoi, compactorul (tot rara vibratii) va trece numai pe stratu! stabilizat, in
fel incat sa-l 'impinga sub acostament, dupa care compactarea se continua normal.
Daca compactarea acostamentelor se face inainte de stratului
stabilizat, se va asigura scurgerea apelor.
Masuri pentru eonditii meteoroiogiee nefavorabile
Straturile stabilizate cu ciment se vor executa in mod excePtional la temperaturi
sub +5C, dar numai peste OC cu exercitarea unui control permanent deosebit de
exigent din partea antreprenorului a "Inginerului".
Este interzisa utilizarea agregatelor naturale inghetate.
Este interzisa materialului stabilizat pe stratu! de suport pe care exista
zapada sau 0 pojghita de gheatii.
Transportul se face eu mijloace rapide, izolate contra frigului, se evita distantele
mari de transport stationarile pe traseu.
Dupa executia stratului stabilizat, suprafata acestuia se protejeaza imediat
prinacoperire cu prelatli sau rogojoni, astfel incat intre ele stratul stabilizat sa ramana
un strat de aer stalionar (neventilat de 3 - 5 cm grosime, cu temperatura la suprafala de
minimum +5C timp de 7 zile).
4.5. PROTEJAREA STRATURILOR RUTIERE DIN AGREGATE
STABILIZATE CU CIMENT
Pentru evitarea evaporarii apei, suprafata stratului stabi!izat va fi protejala prin
stropirea cu emulsii cationice bituminoase de 0,7 -1,1 kgimp.
Emulsia bitunimoasa se va pulveriza imediat dupa terminarea compactlirii, pe
stratul proaspat umed.
Stratul de protectie cu emulsii bituminoase nu se va executa pe straturile de
fundalii stabilizate pentru care urmeaza sa se execute imediat (pana 'intr-o ti) un strat
de bazli.
Daca stratul de baza urmeazli de bazli urmeazli sa se execute mai tiirziu, stratul
de fundatie stabilizat se va proteja cu emulsie bituminoasa in plus pentru a se asigura
o legatura buna intre cele doua straturi se va pres lira 0 cantitate de 7 - 8 limp criblura
sortul 16-25. Presararea criblurii este urmata de un compactor cu pneuri care Hsigura in
plus 0 oarecare incastrare a criblurii in stratul stabiI izat, operatie care trebuie racuta
pana sa inceapa priza.
Stratul de baza din materiale granulare stabilizate cu ciment, in cazul sistemelor
rutiere noi prevazute eu imbrikaminli asfaltice a ramforsarilor se protejeaza conform
prevederilor din tabel ul nr.1 O.
Stratul de fundalie din materiale granulare stabilizate cu ciment, in cazul
sistemelor rutiere mixe, respectiv eand imbracamitea este din beton de ciment, se va
proteja conform prevederilor pct.4.l., iar executia imbracamintii din beton de ciment
incepe dupa 7 zile.
I
I
I
I
I
I
I
I
!
S.c. VIA VITA S.R.L. TIMI1)OARA
CONSOLJDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Ciind stratul de trebuie sa suporte un trafic de important,
tratamentul de cu emulsie bituminoasa nu este suficient, va trebui sa se aplice
un tratament superficial, conform tabelului nr.lO.
Executia stratului rutier superior se lncepe dupa minim zile de la executia
stratului stabilizat cu ciment, perioada In care nu se circula pe acest strat.
4.6. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR STABILIZATE
CD CIMENT PUSE iN OPERA
Controlul calitatii amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment apa
puse In opera se va face In conformitate cu tabelul nr.ll.
Tabelll
Nr Verificare, procedeul de verificare Metoda de
crt sau caracteristicile ce se verificA Freeventa minimA determinare
eoor.STAS
I. Detenninarea rezistenlei la compresiune pe eprovete
eilindriee
la 27 zile 3 eprovete eilindriee la 1500 mp 10473n-86
la 28 zile 3 eorovete eilindriee la 1500 mo
2. Prelevare de carote pentru determinarea rezistenlei la I earoll! la 2500 mp de strat (la Normativ
compresiune cererea comisie de receppe sau a CD 54-81
benefieiaruluil
3. Determinarea grosimii stratului
- la 200 m in timpul exeeuliei -
-
- De carote extrase
4. Densitatea stratului rutier pentru ealculul gradului de minim punete la 1500 mp 10473n-86
compactare
f
I
I
1
l
[
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMI1}OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kIn 48+9051a ZEICANI
CAPITOLUL 5
CONDITII TEHICE
CAIETE DE SARCINI I Pag.
35158
REGULI ~ I METODE DE VERIFICARE
5.1. ELEMENTE GEOMETRICE
Grosimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt cele
prevazute In proiect.
Abaterile limita la grosime sunt: -10 mm; +20 mm.
Verificarea grosimii stratului de fundatie se efectueaza prin masuratori directe la
marginea benzilor executate la fiecare 200 m.
Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector prezent
receptiei.
Latimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt cele
prevazute in proiect.
Abaterile limita la Hi!ime pot fi: 2 cm.
Verificarea la!imii de executie se va face tn dreptul profiIelor transversale ale
proiectului.
Panta transversal a a stratului din material stabilizat este cea a imbracamintei
prevazute In proiect.
Abaterile limita la panta pot sa difere cu 0,4% fata de valoarea pantei indicate
tn proiect.
Declivitatea in profiI longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile Iimita fata de cotele din proiect pot fi de 10 mm.
5.2. CONDITII DE COMPACTARE
Gradul de compactare al straturilor de bazli ~ i de fundatie din agregate naturale
stabilizate cu ciment tn functie de clasa tehnica a drumului trebuie sa fie de:
- min.lOO% in cel pupn 95% din numarul punctelor de masurare ~ i min.98% in
5% din punctele masurate pentru drumurile de clasa tehnica I, II ~ i III;
- min.98% in cel putin 95% din numlirul punctelor de masurare ~ i de min.95% in
5% din punctele masurate pentru drumurile de clasa tehnicli IV, V, platforma, lo!.:uri de
parcare, consolidarea benzilor de stationare, a benzilor de tncadrare ~ i a
acostamentelor.
Caracteristicile de compactare (densitatea in stare uscata maxima ~ i umiditatea
optima de compactare) ale straturilor de baza ~ i de fundatie se determina prin
incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 ~ i sunt corespunzatoare
domeniului umed al curbei Proctor.
I
I
I
I
I
i
I
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLlDARE POD PE DN 68. Ian 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
5.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI

DIN MATERIAL STABILIZAT
Verifiearea denive1arilor suprafetei se efeetueaza eu ajutorul latei de 3,00 m
lungime astfel:
a) In profil longitudinal, masuratorile se efectueaza In axul fiecarei benzi de
circulatie, iar denivelarile nu pot fi mai mari de 10 mm.
b) In profil transversal, verificarea se efeetueaza In dreptul profilelor aratate In
proiect denivelarile nu pot fi mai mari de 9 mm.
I
I
I
I
1
1
I
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMI1;>OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, kIn 48+905 la ZEICANI
CAPITOLUL 6
CAIETE DE SARCINI I Pag.
37/58
RECEPTIA LUCRA.RILOR
6.1. RECEPTIA PE FAZA
Receptia pe faza se efectueaza atunci cand toate lucrlirile prevazute in
documentatie sunt complet terminate ~ i toate verificarile sunt efectuate In conformitate
cu prevederile art.8,14,20,21,22,23.
Comisia de receptie examineaza lucrlirile ~ i verificli indeplinirea conditiilor de
executie ~ i calitlitile impuse de proiect ~ i caietul de sarcini, precum ~ i constatlirile
consernnate pe parcursul executiei de catre organele de control.
In urma acestei receptii se incheie "Proces verbal de receptie pe faza" in care
sunt specificate remedierile care sunt necesare ,termenul de executie a ac,estora ~ i
recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie a tronsoanelor de drum la
care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
6.2. RECEPTIA PRELIMINARA..
Receptia pre1iminara se face odata cu receptia preliminara a intregiilucrari
conform normelor legale in vigoare.
Comisia de receptie va examina lucrlirile fata de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fata de documentatia de control ~ i procesele verbale de receptie pe
faze, intocmit in timpul executiei lucrarilor.
6.3. RECEPTIA I N A L ~
Receptia final a a structurilor de fundatie ~ i de baza din agregate naturale
stabilizate cu ciment se face odata cu imbracamintea, dupa expirarea perioadei de
verificare a comportarii acesteia.
Receptia finala se va face conform prescriptiilor legale in vigoare.
I
I
I
I
I
i
I
I
I
l
[
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI I Pag.
3S/5S
A
D. IMBRACAMINTI BITUMINOASE
CILINDRA TE EXECUTATE LA CALD
D.l. GENERALITATI, OBIECT DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini conditiile tehnice generale de calitate ale
imbracamintilor bituminoase cilindrate executate din mixturi asfaltice preparate la cald
cu agregate naturale, filer bitum neparafinos pentru drumuri, conditiile tehnice
pentru preparea punerea in opera a mixturilor asfaltice realizate la cald pentru
receptia imbracamintilor bituminoase executate prin cilindrare la drumuri.
Imbracamintilor bituminoase se aplica pe un suport care trebuie sa indeplineasca
conditiile prevazute in capitolele anterioare din prezentul caiet de sarcini.
1.1. TlPURI DE MIXTURI ASFALTICE
Tipurile de mixturi asfaltice la care se refera prezentul caiet de sarcini sunt
prevazute in tabelul de mai jos in functie de granulozitate de dimensiunea maxima a
granulelor agregatelor.
Modul lor de utilizare depinde de tipul stratului, de clasa tehnica a drumului
conform tabelului 1.
Nr. Tipul mixturii
Simbol
Dimens. max. Stratul in
crt. asfaltice a agregatelor care se utiliz.
I Mortar asfaltic MA 7 Uzura
Beton asfaltic bagat BAS S
in criblura BA 16 16
2
- rullOS BAR 16 16
Uzur.
-cu al1;re2.t mare BA25 25
Beton asfaltic deschis
BAD 25 25 Legatura
- cu criblura
3
-cu
BADPC31 31
concasat
Leg.tura
-cu sortat
BADPS31 31
---
1.2. AGREGATE NATURALE
Agregatele naturale care se utilizeaza sunt urmatoarele:
-cribluri sort 3-8; 8-16 si 16-25 conform STAS 667;
-nisip de concasaj sort 0-3, conform STAS 667;
-nisip natural sort 0-3; 3-7 sau 0-7, conform ST AS 662;
sortat sorturi 7-16 si 16-31, conform STAS 662;
Tabel 1
Clasa tehn. Clasa tehn.
a drumului a strazii
IV-V IV
III- V
II -IV
I - IV
I-IU I - III
III- V III - IV
I - IV I - IV
II-V II-IV
IV - V
III - IV
- -
-nisip rezultate din concasarea agregatelor de nlu sorturi 0-7; 7-16 si 16-31 cu
caracteristici corespunzatoare nispurilor de concasaj criblurilor pentru imbracaminti
asfaltice previizute in STAS 667 tabelul 7 STAS 662 tabelulll(uzura Los Angeles).
In functie de tipul mixturii asfaltice se utilizeaza urmatoarele tipuri de agregate:
-)a mortarul asfaltic: nisip de concasaj 0-3 nisip natural 0-3 sau 0-7;
-)a betonul asfaltic bogat in criblura: criblura sort 3-8; 8-16, nisip de conca:;aj 0-3
nisip natural 0-3 sau 0-7;
-la betonul asfaltic rugos: criblura sort 3-8 8-16 nisip de concasaj 0-3.
i
!
I
I
I

s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Criblurile utilizate pentru realizarea imbracamintilor din beton asfaltic rugos BAR
16 trebuie sa provina din roci eruptive cu coeficientul Los Angeles maximum 18%.
-la betonul asfaltic cu agregat mare: cribluri sort 3-8; 8-16 16-25 nisp de concasaj 0-
3 nisip natural 0-3 sau 0-7.
-la betonul asfaltic deschis cu criblura sort 3-8; 8-16 16-25 nisip de concasaj 0-3
nisip natural 0-3 sau 0-7;
-la betonul asfaltic deschis cu concasat : nisip rezultate din concasarea
agregatelor de rau sort 0-7; 7-16 si 16-31 nisip natural 0-3; 3-7 sau 0-7.
-la betonul asfaltic deschis cu pietris sortat: piertris sort 7-16; 16-31 si nisip natural 0-
3; 3-7 sau 0-7.
Fiecare tip sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri prevllzute cu
platforme betonate avand pante de scurgere a apei pereti desplirtitori pentru evitarea
amestecarii impurificarii agregatelor.
1.3. FILER
Filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539.
Pentru utilizarea altor pulberi ca filer este necesara aprobarea unui institut de
specialitate pe baza de studiu de laborator avand avizul de protectie a mediului.
Filerul se depoziteaza in Incaperi acoperite, ferite de umezeaHi sau In silozuri cu
incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
1.4. LIANTI
Se folosesc urmatoarele tipuri de bitumuri pentru stratul de uzura stratul de
legatura:
-D 60/80 pentru zonele climatice calde (toate clasele tehnice de drum categoriile de
strllzi);
-D 80/100 pentru zone climatice reci (to ate clasele tehnice de drum categoriile de
strllzi);
-D 100/ 120 pentru zone climatice reci (clasa tehnica de drum IV-V sau categria
tehnica a strllzii III-IV).
Delimitarea zonelor climatice este indicata in harta din anexa A.
Bitumul trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 754, STAS
1 0969/3 instructiunile tehnice de verificare a stabilitatii termice in strat subtire a
bitumului prin metoda TFOT.
In cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale este mai mica de
80% pentru drumuri de clasa tehnica I II strllzi de categoria tehnidi I mai mica
de 75% pentru drumuri de clasa tehnica III-IV strazi de categoria tehnica II-IV, se
numai bitum aditivat.
Pentru amorsari badijonari se emulsie bituminoasa cu rupere rapida,
sau bitum taiat. Alte produse se utilizeaza numai daca sunt agrementate tehnic.
1.5. COMPOZITIA CARACTERISTICILE FIZICO - MECANICE ALE
MIXTURILOR ASFAL TICE
Limitele procentelor de agregate naturale filer din cantitatea totala de agregate
sunt prezentate in tabelul 2.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMII)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Pag.
40158
Tabel2
. . -
Fractiuni de Tipul mixturii asfaltice
agregate din
MA
BA8
BAR 16 BA25 BAD 25
BADPC BADPS
amestecul total BA 16 31 31
Filer frac\iuni din
1016 8-12 8-10 5-12 1-6 1-6 1-6
nisiouri sub 0 09 mm
Filer nisip
rest rest rest rest rest rest
84-90 panA la panA la panAla panAla panA la panAla
(O,O9-3,15) mm
100 100 100 100 100 100
Cribluri oeste 3 15 mm - 45-70 58-70 50-70 65-80 - -
concasat peste
-
- - - -
65-80
-
315mm
sortat peste 7, I
-
-
- - -
-
47-68
mm
- --
Granulozitatea amestecului de agregate naturale cuprinsa pentru fiecare tip de
mixtura asfaltica intre limitele indicate in tabeIul 3, respectiv 1-7.
TabcI 3
Mlirimea Treceri 'prin ciur sau sita in % pentru mixturi asfaltice
ochiului sau
MA BA8 BA 16
BAR
BA25 BAD 25
BADPC31
sitei (mm)
16 BADPS31
31 5
- - -
-
- - 90-100
25
- -
- - 90-100 90-100 80-95
16 - - 90-100 90-100 65-90 60-80 60-80
g
90-100 90-100 55-78 50-65 50-75 35-55 35-55
3 15 80-90 30-55 30-55 30-42 30-50 20-35 20-35
063 52-80 18-35 18-35 18-25 15-35 10-30 10-30
02 20-50 11-25 11-25 11-15 8-25 5-20 5-20
009 10-16 8-12 8-12 8-10 5-12 1-6 1-6
Zona de
granulozitate a
Fig. I Fig.2 Fig.3 FigA Fig.5 Fig.6 Fig.7
amestecului de
agr..,gate naturale
NOTA:
I. Pentru mortarul asfaltic MA se recomanda folosirea nisipului natural sort 0-7;
granulele intre 3, 15mm 8,Omm trebuie sa reprezinte maxim 10% din masa
amestecului de nisipuri.
2. La betoanele asfaltice BA 8, BA 16, BA 25, BAD 25, BADPC 31 BADPS 31
se nisip de concasaj sau amestec de nisip concasaj cu nisip natural, din
care nisipul este in propoI1ie de maximum:
- 25 % pentru BA 8, BA 16;
- 30 % pentru BA 25;
- 50 % pentru BAD 25, BADPC 31 BADPS 31.
La betoanele pentru stratul de legatura BAD 25, BADPC 31 BADPS 31 trebuie
sa se adauge minim 2 % filer.
Continutul optim de liant se prin studii preliminare de laborator,
conform STAS 133811 STAS 1338/2 sau prin alte metodologii stabilite de un
laborator de specialitate. In tabelul 6 sunt specificate limitele recomandate pentru
continutul de bitum in funqie de c1asa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica
a strlizii. Se precizeaza ca limitele continutului de bitum indicate In tabelul sunt
orientative.
I
I
I
1
J
I
I
!

S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68, kIn 48+9051a ZEICANI
CAIETE DE SARCINI


r:
c
." C'
::J
'"'


,n
so
i5..
.c:
'"
'j
'"

..
o'
r.:
c:
2
::l
OJ
:J
..,
VI

'"
c:
-r.:
n.
c:
1)


IliO

HO : I

(1!1 !
50
.10
JO
20
10
. ; 10
; :
o i'
Sg
III
00
Site co l1chiuri ill 1I1In
100, II
j ;,
C)() Ii
II
HO q
'I
70 :,
.'
(,0
50

:1
"
"
"
.,
:!
II
I,
JO I 'I
. ,;1 ....
. i, /,7'
20 /' _ i . 1

, J. !
o I II I
;::0:>-01 ()7
00 ....
00
Site ell ochiwi pnlrClle. in mnl
100
.,
---- .
,.----.
...
10
.)0
20
.W
jl)

(,n
70
XI)
C)O
100
o 6J
J 15 5 8
Cillnlri ell ochiuri nHlH1dc, in I11Ill
rig"rI) I 1vI."
.15
j()
. i
,
0.6.1
.1 1(, .1
100
x
I
,
!
I
I
I
!
)
.
I
,
I
I
I
!
,
16 20
Ciun.lri ell llchillli rotullde, ill min
2 IlA H

..
:;

"
OJ
::>
..,

"
,n

D.
c:
'n
u
0::
o
10
:.0
30
'In

(,0
70
Xli
riO
I[)O
'of
c


OJ
0'
:;l

on

::'j.,.
.;::
3
or,
0",
0::
I
I
I
l
(
S.c. VIA VITA S.R.L. TIMI$OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 fa ZEICANI
i' .- }
1( ....,
U
'l<J
10

W
ttO I
I
20
,
S
".
.in
cO

OIl
!
40
.VJ'
,
u
;
>0 ,
!
40
bO
"
In
11}
70
E
zo !
SO

,1/
C
1(1
,)()
.,
"J
"
"
,:: .J
It)()
S3
II 2
o OJ J
"
8
00
5
2
,
"
,
"

"

" "-

"
Site: 01 I"\:luur! P"IOl/C:-, In 111111
("!Unlft I."U ocJ.iuri rotund!:. In mm
5
2
,
"
,

:;

5
&
"
"

100 ,
; "

'n
"
7U
..
1)1'.1
, ..
:>0 : ::
40 : ;;
JO
. i.
,0
I' :0.5
10
o.
!I"
n
;:: .... 01
c.!;:
(I 2
00
Site cu , .... hiuri po1!rale.,. ill mm
I M A
Ion
i
0
'00
'I
10
;n
1
,
)0
!
,
40
j
;0
,
i
(0()
!
70
.!
MO
" 1
,
C)()
'1 8'
,
i
100
06 ..
.1 16
,

16 :!O
ClU:'Un ell ochiuri rOlunde, in mrn
- IlA K
CAIETE DE SARCINI
,,'
0 '
5

,
u
,

"


c-
5

'"
I
I
l
l
l
\-
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 Ia ZEICANI
CAIETE DE SARCINl


. =
. .:uE
.;;;
" 'c
Co
'c
v
u
v

;;?
'c
;:

'03

r.
v.
-"
";r.


v
u
2
100
//90
/%
78 ' '
. . .
... _. " ..
. . . ... /' " ... _ ...
i: ..
10 .30 .... -
.... .. . ......
... . . -. ..- -_ ..
- - -._ .. _-
100
<)0
so
70
60
50
0
10
:W
30
40
50
60
70
SO
90
0"- .. 100
r::cQ,j 0"
00 ...
0.63 3.15 5 8 16 "0
6ci
cu ochiuri p:llralC, in 111m Ciururi eu ochiuri rntunde, in IlUll
FigUf:l 3 - BA 16
100 ....
. ... ..... _-.. -.. ...... . "_ . .. .......... -.. ... - .. " .-..
90 .............. .
100

80 .. : : :.:. ' .. ::.:: .':.::::: ... :':
70 .:.:: :'.:.::::::':: .. . .. ::::::::: '.: ... ': . :::: ' :::65 .
60 ....

::
o .---.
;:::",0.1 0.2
00
0.63 3.15 5 8 10 16 20 25
00
Site cu ochiuri palrate. in mm Ciururi cu ochiuri rotunde, in !'!lIn
Figura 4 . BAR 16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


.-
'2

'u
"
r.

!!
.;;;
'j
c.
'c

;;;
u.:
."
"

'03
;<

:!
.;;;
"
0-
!5
;;;
"
cr;
Pag.
43/ 58
'"
"
.t1
j
Z'
.:
i;'
I
I
I
I
l
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLJDARE POD PE DN 68. Ion 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARClNI
'd"'-
.=
2

';::;

"
';;,
.S
a


v

,=
100 .
90 '" - . . .....
. - .. _ ... -
IUD
o
'90./ .. ;.: " 10
. /C ... 90
'#. SO . H _ _ . . . . . __ ",75 ' 20
. S
s

'u
g
v.
"
'.;;:
'2
c.
."

'J

f-
70 ...... - ........ .. - .
.. -.. ............
60 ....... ....... ... .....
. ...... .
50 ... _. -_.,.- .. .. , .. .': 50
.: :::: '/,,0:::-::" :.:=.
... .. .. . . ... . . . '35'
....... .......... -- .... -_.,
30
_ .10
.... c-
0'"
0::::::
0.2 n.6J J.ll j s 16 2025
Sill.: cu ochiuri pittralc. in Illm Ciururi ell (1l.'hiuri in mm
Figura 5 - I3A:!5
100 .......
90
. ...... - . 80 .. ........... .
70 .-...... -..... . . . . . . ,. - . . .... . .
100
9ir:
60 .... . .. - .... _- ...... . ... ' 55
---.---- .. _---- ----- _._-- .-.. . -. ..
50 .... ...... .... ..... .
-_ .. _ ...... -. .. .... _ ... _- .'.' .. __ .. ,
__
I
i;gO., 0.2
00
0.63 3.15 5 8 10 16202531.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Site eu ochiuri pl'ltrale, in mm Ciururi eu ochiuri rOlundc, in nlm
FI!;utt! 6 - I.L .... O
30

50
60
70
80
90
100
" c'
.::
2

.
"

"
Co
"


"
0'
.=
2

u

r.
v.
"
";;:;
'J
Co
."

V-

'"
'"
----6-- . - - - - . - - . - ~ - . - - - - - - - - - .. -
c-. .. - .-.------ ~ - . - . - .-.--- _ .-_.
0 .. --
. - 6-' .... . _ . ... ... -.. - ..... . .. _.
",, '
- " " "- - -'--- ..... , oo '.' __ '
",'-
'" coo 0 coo a 000
- ~ ~ ~ ~ ~ T M N -
v:
M
~
N
'"
c:
N
'"
c:
c:
'"
oJ
-0
eo
c:::
:J
0
~
'r>
'i:
:J
~
<J
~ 0
:J
n <J
'C
:J
~
:J
U
-_ .....
- -
'"
"'!
'"
"!
'"
'"
60'0
ILO'O
oo:nIVs ,UI 3:.LJIV:)
INV:)I3:Z " ( S06+8t UDf 89 N({ 3:d ({Od :nJVaI'lOSNO:)
VlIVOSIWI.L ''I'll'S V.LIA VIA ':)'S
I
1
1
I
,
I
I
I
I
I
I
l
I
I
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Tabel 4
Clasa tehnica a drumului
Tipul mixturii
I . II
III IV; V
Categoria tehnica a strazii
asfaltice
I'II III IV ,
Continutul de liant din masa mixturii asfaltice -'-%
MA 80-100
BA8 60-70 63- 7 3 65- 75
BA 16 60-70 63-73 65-75
BAR 16 57- 62 57-62
-
BA25
- 57-62 57-62
BAD 25
4,0 - 5,0 4,0-5,0 4,0 - 5,0
BADPC 31
BADPS 31
-
-
40-50
Raportul filer-bitum pentru diferite tipuri de mixturi asfaltice se recomanda sa se
Inscrie In urmatoarele limite :
- mortare asfaltice(MA) 1,3-1,8
- betoane asfaltice bogate in criblura(BA 8;BAI6) 1,1-1,5
- betoane asfaltice rugoase (BAR 16) 1,4-1,6
- betoane asfaltice cu agregat mare (BA25) 0,9-1,5
- betoane asfaltice deschise (BAD 25 ;BADPC 31 ;BADPS 31) 0,2-1,0
Se precizeaza ca In acest context prin filer se Intelege fractiunea tina sub 0,09 mm
din amestecul total de agregate filer.
Caracteristicile tizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determinii pe corpuri de
proba tip Marshall pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate In
laborator pentru stabilirea compozitiilor ,din probe prelevate de la malaxor sau de la
pe parcursul executiei, precum din straturile Imbraciimintii gata executate.
I
I
I
I
I
I
(
I
I
r
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLLDARE POD PE DN 68, kIn 48+905 la ZEICANI
Caracteristici Clasa
pe cilindri tehnica
Categori Tipul
a strllzii bitumului MA
Marshall a drumului
I , II I , II
D 60/80
-
D 801100
-
Stabilitatea (S) I.
III III
D 60/80
-
60 C, min. D 80/100 -
KN D 60/80 60
IV; V IV D 80/100 55
DIOOll20 50
J , II J , II
D 60/80 -
D 80/100 -
Indice de turgere
III III
D 60/80
-
(I ) D 801100 -
mm D 60/80 1 5-45
IV; V IV D 801100 I 5-45
DIOO/120 I 5-45
I , II I , II
D 60180
-
D 80/100
Rapor!
III III
D 60/80
S/I D 80/ 100
KN/mm D 60/80 10-30
IV ;V IV D 801100 I 0-30
DI00/120 I 0-30
Densitate aparentli
D60/80 D
- - 801100 2200
min.; Kg/me
D 10011 20
Absorblie de apa
D60/80 D
% vol.
- - 801100 2-6
DI001l20
- -
CAIETE DE SARCINI
Tabel5
Tipul mixturii
BAD 25
BA8 BADPC
BA16 BAR 16 31
BA25 BADPS
31
90 95 70
80 85 60
75 80 55
60 65 45
60
- -
55
-
35
55
-
35
I 5-35 1,5-3,0 I 5-45
I 5-40 I 5-3 5 I 5-45
I 5-40 I 5-30 1 5-45
I 5-40 I 5-3 5 1,5-4,5
1 5-45
- -
I 5-45
-
I 5-45
15-45
-
I 5-45
25-50 25-50 20-40
25-40 25-40 20-40
20-40 25-40 I 5-30
20-40 20-40 I 5-30
I 5-40
- -
I 5-40
-
I 0-3 0
I 5-40
-
I 0-3 0
2300 2300 2250
2-5 3-5 3-6
Tabel6
Caracteristici pe Tipul
Tipul mixturii asfaltice
BAS BAD 25
cuburi bitumului MA BA 16 BAR 16 BADPC31
BA25 BADPS 31
Rezistenta la 060/80
- 35 35 -
eompresiune la 22"C, D 80/100
2,5 3,0 3,0
min.N/mmp DIOO/ 120
-
Rezistenta la D60/80
- 07 07
-
compresiune la 50C, D 80/ 100
0,5 0,7 0,7
min.N/mmD 01001120
-
Reducerea rezisten!ei la
D 60/80
25 25
0801100
-
-
compresiune la 22C la
060/80 D
28 zile de pBstrare in
801100 35 30 30 -
apll,max.%
0100/ 120
Densitate aparenta min.
060/ 80 D
801100 2150 2250 2250 2200
Kg/mc
0100/ 120
060180 D
Absorb!ia de apa %vol. 801100 2-5 2-6 4-7 3-8
010011 20
I
I
1
I
I
I
1
1
(
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINl
*) Pentru drum uri din c1asa tehnica I si II si strlizi de categoria tehnica I
* *) Pentru drumuri strazi din celelalte clase tehnice, respectiv categorii
1.6. PREGATIREA STRATULUI SUPORT iNAINTE DE PUNEREA
iN OPERA.. A MIXTURII
Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executie
In cazulin care stratul suport este constituit din imbracliminti existente, aducerea
acestuia la cotele prevlizute in proiectul de executie se realizeaza dupa caz fie prin
aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare.
Cantitatea de mixtura asfaltica necesara pentru egalizare se determina prin
scaderea volumului de mixtura al stratului de legatura sau uzura constanta din volumul
total al mixturii asfaltice calculat conform cotelor din proiectul de executie.
Remedierea defectiunilor conform reglementiirilor tehnice in vigoare
curatirea stratului suport
In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata se matura, urmarindu-
se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.
Amorsarea suprafetei stratului suport a rosturilor de lucru
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special care
poate regia cantitatea de liant pe metru patrat In functie de natura stratului suport,
utilizfu1d materialele de la art. 1,4
Dupa amorsare se timpul necesar pentru volatilizarea solventului,
respectiv ruperea emulsiei bituminoase.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea
amorsajului trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg/mp.
La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau
macadam cimentat, cfu1d grosimea total a a straturilor rutiere de mixturi asfaltice este
mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe 0 latime de minim 50 cm cu geosintetice
sau alte materiale agrementate tehnic. In cazulln'care stratul suport de beton de ciment
prezinta fisuri sau crapaturi se recomanda acoperirea totala a zonei respective cu
straturi bituminoase armate cu geosintetice.
Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime
de minimum 2 cm.
Suprafata stratului suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscata.
1.7. PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE
Mixturile asfaltice se prepara In instalapi prevazute eu dispozitive de predozare,
uscare, resortare dozare gravimetrica agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau
volumetrica a bitumuJui ti fiJeruJui, preeum dispozitiv de malaxare fortata a
agregatelor cu liantul bituminos.
NOTA: resortarea este obligatorie pentru instalatiile In flux discontinuu.
In cazul dozarii volumetrice a bitumului se seama de faptul ea densitatea
acestuia, la temperaturi de (15 0-180)OC, este de (900-917) kg/mc, ceea ee eorespunde
Ja (1,09-1,11) I pentru 1 kg de bitum.
I
I
I
I
I
1
l
l
I
I
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLlDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
Mixturile asfaltice se prepara astfel :
CAIETE DE SARCINI
-predozatoarele instalatiei trebuie reglate prin Incercari astfel incat curba de
granulozitate a amestecului de agregate naturale obtinuta sacorespunda celei calculate
in laborator, Tn limitele de toleranta din tabelul 4;
-agregatele naturale se Tncalzesc Tn uscator, se resorteaza pe ciururile instalatiei
apoi se cantaresc conform dozajelor stabilite i se trec in malaxor unde se amesteca cu
filerul rece, dozat separat, se introduce bitumul bine incalzit dozat In prealabil se
continua amestecarea .
Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului ale mixturilor asfaltice se
stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 7, cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.
Tabel7
Tipulliantului Agregate naturale Bitum
Mixtura asfaltica la
iesirea din malaxor
Temperatura in C
D 60/80 170-190 165-175 160-180
D 801100 165-180 160-170 155-170
D 1001120 160-170 150-160 150-160
Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglam astfel incat
in cond.itiile concrete de transport (distanta i mijloacele de transport conditiile
cIimatice sa fie asigurate temperaturile de compactare conform 10.3.
Se interzice incaIzirea agregatelor naturale i a bitumului peste 190C, in scopul
evitarii modificarii caracteristicilor liantului,in procesul tehnologic.
Trebuie evitata 'incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea
aceleiaicantitap de bitum de mai multe ori.
Daca totui din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata re'incalzirea
bitumului , atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. Daca penetratia
bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui.
Durata de amestecare in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta
pentru realizarea unei anrobari complete uniforme a agregatelor naturale a
filerului cu liantul bitumos.
1.S. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE
Mixturile asfaltice la cald se transporta cu autobasculante adecvate, urmarindu-
se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului sa fie minime.
La distante de transport peste 20 km sau cu durata peste 30 min. Indiferent de
anotimp, precum i pe vreme rece( + 1 0++15) C, autobasculantele trebuie acoperite cu
prelate speciale imediat dupa incarcare.
Benele mijloacelor de transport terbuie sa fie curate i uscate.
1.9. PUNEREA IN OPERA. A MIXTURILOR ASFALTICE
Atemerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la
temperaturi atmosferice de peste 10C, In conditiile unui timp uscat.
I
I
I
I
I
f
I
I
I
l
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Pag.
50/58
mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repertizatoare
- finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I,
II III care asigura 0 precompactare. in cazul lucrarilor executate in spatii inguste
(zona casetelor) mixturilor asfaltice se poate face manual.
Mixtura asfaltica trebuie continuu pe fiecare strat pe toata lungimea
unei benzi, programata a se executa in ziua respectiva.
in cazul unor intreruperi accidntale care conduc la scaderea temperatunimixturii
ramasa necompactata in amplasamentul repartizatorului, parra la 120C, se procedeaza
la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se compacteazli imediat suprafata
nivelata se indep1i.rteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii.
Concomitent se efectueaza cura1irea buncarului grinzii vibratoare a
repartizatorului.
Acesta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se
mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal
conform prevederilor de la art. 10.6.
Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la compactare, in functie de tipul
liantului ,temperaturile prev8.zute in tabelul 7.
Tabel8
Temperatura
Temperatura mixturii asfalti::e la
Tipulliantului mixturii asfaltice la
compactare C, min.
C, min. inceput
D 60/80 145 140 11 0
D 80/100 140 135 100
D 100/ 120 135 130 100
-
-
NOTA: la mortare asfaltice temperatura de compactare trebuie sa fie cu circa 20C
mai mica dedit valorile indicate in tabelul 8.
La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare,care sa
asigure caracteristieile tahniee gradul de compaetare prevazute pentru fiecare tip de
mixtura fiecare strat in parte.
Operatia de eompaetare a mixturilor asfaltice se realizeaza eu pneuri
compactoare cu rulouri netede , prev8.zute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel
incat sa se obtina un grad de eompactare de minimum 96 % pentru fiecare strat al
imbracamintii , conform art. I I .
Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut , se determina pe un sector
experimental numlirul optim de treceri ale eompaetoarelor ce trebuie utilizate in
funetie de perfomantele acestora , de tipul grasimea stratului de imbraeaminte.
Aeeasta experimentare se face inainte de ineeperea stratului in
luerarea respectivli utilizand mixturi asfaltice preparate in eonditii similare eu eele
stabilite pentru produqia eurenta.
Pentru obtinerea gradului de eompaetare prevazut , se consideraca numarul
minim de treceri ale eompaetoarelor uzuale este eel mentionat in tabelul 9.
I
I
I
(
I
l
I
I
S.c. VIA VITA S.R.L. TIMISOARA
CONSOLI DARE POD PE DN 68, Ian 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Tabel9
Ateliere de compactare
A B
Tipul stratului Compactor cu pneuri de
Compactor cu Compactor cu
160kN
rulouri netede de rulouri netede de
120kN 120kN
Numar de treceri mini me
Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 I 14
Compactarea se executa ill lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona
rostului dintre benzi (figurile 8d 8e) apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.
Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare.
Compactoarele trebuie sa lucreze rara cu 0 viteza mai redusa la inceput,
pentru a evita valurirea imbrikiiminlii. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale carninelor de vizitare, se
compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.
La executarea imbracaminlilor bituminoase se acorda 0 atenlie deosebita
realizarii rosturilor de lucru.
Dupa compactarea stratului de legatura sau de uzura, din prima banda rarnane pe
marginea adiacenta benzii urmatoare 0 zona ingusta de caliva centimetri (figura 8a)
mai putin compactata in general deformata.
situalie se produce la intreruperea lucrului in sectiunea transversala
din benzii respective, dar pe 0 zona mai mare, de regula 10 cm latime.
In ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeali banda sau pe banda adiacenta,
zonele aferente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului astfel incat sa
rezulte 0 muchie vie verticala.
Aceasta operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de
legatura daca stratul intererupt s-a executat pe lungimea respectiva in zi cu
stratul de pe banda adiacenta.
Se amorseaza rostul din marginea taiata (figura 8b). La stratului din
banda adiacenta (alaturata) se rostul cu (5-10) cm de mixtura repartizata.
Acest surplus de material se impinge apoi cu 0 racleta peste mixtura proaspat
astfellnciit sa apara rostul (figura 8c).
Se efectueaza apoi compactarea conform art. 1 0.5.
Pentru imbracaminlile biturninoase din doua straturi ,rosturile de lucru
transversale ;;i longitudinale ale stratului de uzura se decaleaza cu cel putin 10 ern fala
de cele ale stratului de lcgatura . Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza
bituminos, rosturile de lucru ale straturilor, se executa intrelesut.
I'
I i

11
f
1 ;
,.

-

f

I'
I

i:
c
"
"
t
I
J
I
I
I
I
I
l
l
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
- ---
Q
b
c
c1
I:' ,',. f ,J ,-, .0f')
,. jucn '!"--Ol) \11.."-0 '(
;e' ''''''t
---,
:--------" Ro;-t;;;L
st
;:-;
I .'
________ ,
J P.or:
1
e10 -=1 ...... Mix tllfl) osrol tico orona lo
I I
I I
L- __ L I
I U I
I 510cM I
COMpoctor
Prina trecE'n" I

.J.
I
______ --.l
I
I
I
[onpactor ___ [ol1\inuo",o continuitJtii
L
e
l ___ _
1
riglJr"O 8 - SE'ctiLIJ",i'O tronsv'rsolo p,-in in\)rnconinte>
I
BANDA DE [IR[UL A TJ[ EXECUl AlA
,."
<D
t
r--
1
- G).------j
I
I
CD
,

riguro 9 - Svccfsiur1(?o tl-ecP('i{or conpoc to(,:Jlui
'"
----"---"- - ------.. ---- -
-

I

,
r
1
i
;
,1

!
:1
I
I
!
I
l
I
I
I
r;
b
c
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMII)OARA CAIETE DE SARCINI
CONSOLIDARE POD PE DN 68 kIn 48+905 la ZEICANI
"'-/ .... T7777./ '/ ////" '/ / / / I
,/ ,." // .' ,. ,; / / . , -1
-----,.--J--.-.,
1/" / / < b{' ... I'i{J. " /"/"/ :_ 1
" ,/ / " .... 1 ::. . ... .... "7
/ ' -:,L/ '/ " ,. , 'k./ ' '/
",, ' / / ,. / / /.4 ........' ... LL ""V V 'v V .. ",.' ... ;;::-.7- ....
,,,,f;,z;;, ,', ' ..... . :. ,:., ',":0 "x /;-,;,y';..y t';:-.,/"::" __ ' .. , . ..",.' . ,. .... , /,,,. /"/". , .
lnb,-aClr:in1I?O ruiiE;f"O exis te>nto
r- __ ' -'--'1' 52 dE'C!J.DE'O_Za
--'-/7/ //777/ %// /!:. -I _ --,- - --.-'r-
b;! cc,nrrS'/ '/'// . --. - -- ----J -'=,'
/ ____ . "'0/ / / .' "

0.5;,
l'
'/ '/'// ' /// s:
t". _ , __ ._ ...
rig'Jro )0 - in proril langitl1clinol
f !gl)ro
Axvl dr'.Jl"lvlvi
'" .;;;
"'l
/fO
!;j
il - P:JCO"-dClf":) nlJi C:) (fa
I
I
i
I
[
s.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. Ion 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
In profil longitudinal racordarea imbraciimintii noi cu imbracamintea veche
existenta se face printr-o pana cu panta de 0,5 % de lungime variabila in functie de
grosimea noului strat (figura 9).
Realizarea racordarii se face astfel :
-se decapeaza stratul bituminos vechi pe 0 lungime I, astfel incat sa se obtina 0
grosime constanta pentru noul strat (figura lOb);
-se arnorseazii. suprafata decapatii se completeazii. mixtura asfaltica, apoi
urmeaza compactarea (figura 10c).
Se recomandii ca racordarea in plan a imbraciimintii noi cu stratul existent sa se
realizeze in V, sub un unghi de 45 D (figura 11).
In perioada de garantie a imbraciimintii, toate defectiunile ce eventual apar se
remediazii. de ci:1tre constructor.
1.10. VERIFICAREA MATERIALELOR
Materialele se verificii In conformitate cu prescriptii1e din standardele de produs
conditiile suplimentare aratate la art. 304 5.
Verificarile determinarile se executa de laboratorul de constau In
urmatoarele :
Bitum
- penetrare la 25 DC STAS 42, STAS 754;
- punctul de Inmuiere prin metoda inel bila : STAS 60, STAS 754.
Criblura
- granulozitatea :STAS 730 , STAS 667
- coeficient de forma: STAS 730 , STAS 667
- continut de fractiune sub 0,09 mm : STAS 730 , STAS 667
- continut de argila : STAS 730 , STAS 4606.

- granulozitatea :STAS 730 , STAS 662
- forma granuleIor: STAS 730, STAS 662
- continut de fractiune sub 0,63 mm: STAS 730, STAS 662
- parte levigabila :STAS 4606, STAS 662.
Nisip
- granulozitatea: STAS 4606, STAS 730, STAS 667 , STAS 662
- materii organice : ST AS 4606
- continut In corpuri straine : STAS 4606, STAS 667 , STAS 662
- echivalent de nisip : STAS 730 , STAS 662
- coeficient de activitate : ST AS 730 , ST AS 667
- natura mineralogica : ST AS 4606, ST AS 667 , ST AS 662
Filer
- finetea: ST AS 539
- umiditatea: STAS 539.
I
I
I
I
I
J
S.c. VIA VITA S.R.L.
CONSOLIDARE POD PE DN 68. kIn 48+905 la ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
1.11. VERIFICAREA PREPARATULUI SI PUNERII IN OPERA A
MIXTURILOR ASFAL TICE
in eadrul trebuie sil se verifiee eu freeventa menlionatil mai jos,
urmiltoarele :
- ineadrarea agregatelor in zona de granulozitate pentru tipul de mixturil
asfaltieil proiectat: la inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se
utilizezil alte agregate;
stare a de curiltenie (continutul de impzritati)a agregatelor : la inceputul
campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeazil alte agregate;
temperatura liantului la introdueerea 'in malaxor :permanent;
temperatura agregatelor naturale useate ineillzite la din toba de
uscare: permanent;
functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica :la
inceputul fieciirei zile de lucru;
granulozitatea arnestecului la din malaxor, mainte de adaugarea
liantului (aceasta trebuie corelatil cu dozajul de bitum stabilit pentru
mixtura,inclusiv abaterile admisibile La eontinutul de liant);zinic sau ori de
cate ori se observil 0 calitate neeorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
temperatura mixturilor asfaltice la preparare :in fieeare ora a programului de
lucru;
'incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator (prin
extractii):zilnic;
compozitia mixturilor asfaltice conform art. 12.2 ;
pregatirea stratului suport : zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul respectiv;
temperaturile mixturilor asfaltice la compaetare : de cel putin
douaori pe zi;
modul de compactare :zilnic;
modul de exeeutie a rosturilor :zilnie.
1.12. VERIFICAREA COMPOZITIEI SI CARACTERISTICILOR
FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE SI
iMBRACAMINTILOR GATA EXECUTATE
Verificarea se face pe :
- mixturi asfaltiee prelevate de la malaxor sau ;cate 0 proba de 20 kg
pentru fiecare (200-400)t de mixturil asfaltica indiferent de tipul mixturii , in
functie de productivitatea instalatiei;
- 'imbracaminti gata executate : 0 placa de minim (40x40)cm pentru fiecare
700 mp suprafata executata ;
- pentru verificarea densitatii , absorbtiei grosimii straturilor se pot preleva
carote;
- pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode
nedistructive omologate;
- in site, pe imbriicamintile gata executate.
Probele se iau 'in prezenta delegatului executantului al beneficiarului, la
aproximativ 1 m de La marginea imbrilcaminlii, incheindu-se un proces verbal.

I
I
I
I
I
l
I
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMII;lOARA
CONSOLJDARE POD PE DN 68, kIn 48+905 fa ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel indi! ele sa
reprezinte cat mai corect aspectul calitativ alimbracaminrii executate .
Pentru caracterizarea unor sectoare limitate;;i izolare cu defectiuni vizibile
stabilite de beneficiar sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimo:mtare,
care vor purta 0 mentiune speciala.
Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice.
Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform
STAS1338/2 granulozitatea agregatelor minerale ;;i dozjul de bitum care trebuie sa
corespunda dozajelor stabilite de laborator. Abaterile admise fata de granulozitatea
prescrisa sunt prevazute in tabelul 10.
TabellO
Fraqiunea, mm Abateri admise fata de dozaj , %
25-31 ,5
5
16-25 +5
8-16
5
3, 15-8 +5
0,63-3,15 +4
I
0,2-0,63
3
0,09-0,2
2
- -
0-0,09
-
l,5
---
Pentru continutul de liant, abaterea admisa fata de dozaj poate fi cuprinsa in
intervalul (0-0,3)%.
Verificarea caracteristicilor fizico-mecenice ale mixturilor asfaltice.
Caracteristicile caracteristicilor fizico-mecenice ale mixturilor asfaltice terbuie
sa corespunda conditiilor din SR 174-1.
Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in STAS 1338/1;
STAS 1338/2 ;;i STAS 1338/3 pe probe din mixturi asfaltice prelevate de la malaxor
sau de la a;;temere, inainte de compactare.
Pentru imbracaminti1e gata executate grosimea stratului, densitatea aparcnta ;;i
absorbtia de apa se determina pentru fiecare strat in parte pe epruvete formate din
probe intacte (carate prelevate din imbracaminte) ;;i terbuie sa indeplineasca conditiile
din tabelul 11 din SR 174-1.
Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate.
Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe
tot parcursul executiei imbracaminti10r bituminoase, prin incerciiri de laborator sau in
site.
Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete
formate din probe intacte, (pe fiecare strat in parte), prelevate din imbracaminte, prin
determinarea densiHitii aparente pe placute sau carote conform STAS 1338/2 ;;i
raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluia;; tip de mixtura asfaltica prelevata
de la malaxor sau a;;temere (inainte de compactare).
Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparentii a
mixturii asfaltice din strat ;;i densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall
pregatiti in laborator din aceea;;i mixtura asfaltica.
I
I
I
I
l
l
s.c. VIA VITA S.R.L. TIMII;OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68, km 48+905 la ZEICANI
CAlETE DE SARCINI
Tabelll
Tipul mixturii Densitatea aparenta
Absorbtie de apa %
Gradul de
asfaltiee eompaetare, min %
MA
2150 2-7 97
BAS
BA 16 2250 2-6 96
BA25
BAR 16
2250 4-7 96
BAD 25
BADPC 31
2200 3-8 96
BADPS 31
In cazulin care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive care permit
masuratori in situ ale caracteristicilor de compactare ale imbracamintilor, acestea se
pot utiliza numai in conditiile in care sunt avizate de organele abiEtate.
1.13. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de calitate
pentru stratul suport fundatie, inainte de mixturilor asfaltice, in
conformitate cu prevederile STAS 6400.
Verificarea grosimii imbracamintii se face in funcpe de datele inscrise in
buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata
executatii, iar la aprecierea comisiei de receptie prin maxim doua sO'1daje pe
kilometru,efectuate la 1 m de marginea imbracamintii.
Verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate omologate.
Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa pentru drurnuri i in axa
i la rigole pentru strazi , cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment.
Verificarea uniformitatii in profil longitudinal se face cu echipamente
omologate, valorile maxime admise fiind:
-maxim 3 nun pentru: * drumuri clasa tehnica I
* strazi categoria tehnica I-III
-maxim 4 nun pentru: * drumuri clasa tehnica II
*strazi categ. tehnica IV(alte zone decat zonele rigolelor)
-maxim 5 nun pentru drumuri clasa tehnica III
-maxim 7 mm pentru drumuri clasa tehnidi IV ; V
In cazul in care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea uniformitatii
partii carosabile in profil longitudinal, valoarea maxima admisa pentru indicatorii
ViagrafII-IV i ViagrafE este prezentata in tabelul12.
Tabel12
Autostrazi Drumuri eu doua benzi de eireulatie eu trafie
Inregistrari drum uri eu patru
> 3000 vehieule / 24 h <3000 vehieule / 24 h
benzi de circulati e
GraficeJIHV,max.admi s in
20 30 60
mmllOOm
Electronice E,max. admis in
10 12,5 15
mm/ 100m
I
I
I
J
I
I
I
I
l
(
S.c. VIA VITA S.R.L. TIMII)OARA
CONSOLIDARE POD PE DN 68. km 48+905 13 ZEICANI
CAIETE DE SARCINI
NOTA:
1. Indicatorul hectometric Viagraf UN reprezinta valoarea cumulata a
deniveliirilor exprimate cu aparatul Viagraf ce zona de admisibilitate de 5
mm, pe 0 distanta de I 00 m.
2. Indicatorul de amplitudine a denivelarilor Viagraf E reprezinta amplitudinea
maxima in milimetri a deniveliirilor ce apar cu 0 probabilitate de maxim 95 % pe 0
distanta de 100 m drum.
1.14. VERIFICAREA RUGOZITATII
,
Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu
prevederile STAS 8849 cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip.
Verificarea rugozitatii imbraciimintilor se poate face automatizat cu aparate
adecvate, omologate. Interpretarea rezultatelor se face conform instructiunilor de lucru
specifice aparatelor respective. Valorile limita sunt conform tabelului 13.
Tabel13
Valori limita ale coeficientului - /.! GT Caracterizarea suprafetei de rulare
).lGT> 0, 95
Suprafala bllna ,pennite eirelliatia ell viteze mai mari de 80 kmIh
0,7:5 J..l GT < 0,95
Sllprafata satisfaeatoare ,pennite eirellialia ell viteze pina ia 80
kmlh
11 GT< 0,7
Suprafata nesatisfaeatoare,perieoi de derapare
1.15. RECEPTIA LUCRARILOR
,
Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform
normelor in vigoare. Comisia de receptie examineazii lucriirile executate fata de
documentatia tehnica aprobata de documentatia de control intocmita in timpul
executiei.
Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conf. art.3 din acest
standard.
Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minim 10
% din lungimea traseului.
La striizi, cota In axa se verifica In proportie de 20 % din lungimea traseului, iar
cotele rigolelor, pe toata lungimea traseului In punctele de schimbare ale declivitatilor.
Verificarea grosimii se face pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii
Imbraciimintii.
Eviden!a tuturor verificarilor aratate face parte din documentatia de control a
receptiei preliminare.
Receptia finala se face conform prescriptiilor In vigoare. Perioada de verificare a
comportarii in exploatare a lucriirilor definitive este de un an de la data receptiei
pre1iminare.
INTOCMIT,

oJ
I
I
I
I
I
I
I
I
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAzI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC
'\r.93/2576/23.01.2007
PRE!)EDlNTE C.T.E.
DIRECTOR GENERAL
ing. Dorina
DOCUMENT DE A VIZARE

Denumirea lucriirii:
Faza de proiectare:
Elaborator:
Beneticiar:
Amplasament:
Consolidare pod pe DN 68, km 48+905 la Zeicani
Studiu de Fezabilitate
J
(eE.l II)
S.c. Via Vita s.d. Timisoara
DRDP Timisoara
DN 68 Caransebes - Hateg, peste valea Zeicani. In
km 48+905, in apropierea loco Zeicani, judo HD
Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarilor
Podul este amplasat in apropierea localitatii Zeicani, din judo HD. pe DN 68 Caransehes -
Haleg, kl11 48+905, peste valea Zeicani, realizand continuitatea drumului national care asigura legatura
illtre localitatile Caransebes si Hateg.
In acelasi timp podul existenl reprezinta calea de legatura pe DN 68 illtre localitarea
Caransebes si Hateg.
Pentru e exclude riscul deteriorarii in viitor a podului se il11pune reabilitarea lui si real11enajarea
albiei Zeicani in zona podului cat si protectia infrastructurii podului.
____ ___ _ Traversarea vaii Zeicani. in apropierea se realizeaza pe un pod din bewn
annat. ell 0 singura deschidere 1 x 8.25 ITI.
Podul a fost cOllstrllit in 1964 si dimensionat la c1asa de incarcare I, convoiul de calcul AI.' si
S"I).
C:ICleI2007-ian-23\consolidare pod dn68 km48.doc
I
I
I
I
I
I
1
I
[n seetiune transversal a, suprastlUetllra podului este aleatuita dintr-o dala din beton annat
turnata monoliL eu inaltimea hd = 0,75 m, latimea dalei este b = 8.30 m, avand doua trotuare in consola
e .. 1,05 m.
Lalimea podului intre parapeti este de 7,80 m + 2 x LO m = 9,80 m, respecti\' latimca totaln a
podului este de 7,80 m + 2 x 1.0 m + 2 x 0,30 m = 10AO m.
In seetiune trans\'ersala podul este pn:\ azut Cll doua trotuat'e realizate in consola si protejmc eU
parapet pietonal din beton armat realizat din stalpi, mana curenta si zabrelllte.
Infrastructura podului este realizata din doua cuke masive din beton simplu, iar fundatia cste
rcalizata ea 0 till1datie direeta din beton simplu. Latimea elevatiilor culeelor este de 9,80 111. inuitill1c'a
ele\'atiilor este de 3.30 m.
[naltimea libera sub pod este de aproximativ 3,50 m.
[n plan podul este in a[iniament, iar rampe[ee de acees sunt in panta. Fata de directia de
scurgere a apelor vaii Zeieani. podul existent esti: normal.
Latimea partii carosabile este de 7,80 m. avand doua trotuare de LOO in fieeare, iar nervurile
marginale ale parapetu[ui au latimea de 0,25 m tieeare.
[n seetiune transversal a protilul eaii este in aeoperis, eu panta transversala in medie de 1.10%.
Evaeuarea apelor de pe pod se realizeaza prin pantele transversale si panta longitudinala de
4.10%, fara a fi nevoie de guri de scurgere.
In ultimii ani ealea pe pod a fost inlocuita de mai multe ori, probabil fara a fi decapata calea
veche.
Raeordarea infrastrueturii ell terasamentele se face eu 0 singura aripa din beton simplu pe
partea dreapta la euleea dinspre loealitatea Hateg, iar la cealalta parte eu sfer! de con din pam ant
nepereaL
La culeea dinspre localitatea Caransebes sprijinirea terasamentelor pe partea dreapta estc
realizata cu parapeti din beton armat, iar la eealalta parte eu sfert de con din pamant nepereaL
Podul nu este prevazlIt eu scari de aeees si easiuri pentrll scurgerea apelor.
Conform NormativlIlui PIOO - 92. podul este al1lplasat in zona seisl1lica "F", avand K, ~ 0.08 si T, .
U.70 sec.
Clima din zona este speeitica tipllilli continental moderat eu intluente oeeanice. obiectivlIl
sitllandu-se in zona de tip climatic II.
Adancimea de inghet conform ST AS 1709/1190, in zona al1lplasamentullli stlldiat este de 70 -
80 em.
-_. POdlll se incadreaza in categoria "B" de-impmtarna- construetii de importanta dcosebita din
pUllet de vedere al calitatii.
Degradarile eele mai importante, conform Expertizei Tehniee. sunt urmatoarele:
C:'cteI2007ian-23lconsolidare pod dn68 kl1148.doc 2
,
I
I
,
j
albia vaii Zeicani in zona poduilli este blocata cu materialnisipos. pietris si bolovanis si Cll
wgetatie:
afuieri la culeea Hateg si spalarea mulurilor:
degradari ale betonului din elevatia intiastructurilor. portiuni umede. etlorescentc. prezcntll
"egetatiei:
racordarile eu tcrasamcnte prezinta degradari importante la sferturile de CL11l Jin pamanl ,i
aripi din beton simplu:
calea podului prezinta denivelari. gropi . valuriri. fisuri si suprafata porasa:
bordurile de la trotuare sunt degradate eu betonul exfoliat:
parapetul din beton armat prezinta defeetiuni. lipsa zabrelute si portiuni distruse;
nervura parapetului prezinta degradari ale podului. desprinderi pe suprafete man.
earbonatarea betonului si infiltratii de apa;
racordarea caii de pe trotllare eu calea de pe acostamente prezinta denivelari si distrugeri
mari in timp:
la struetura de rezistenta, dala poduilli. se constata intiltratii de apa la partea inferioara si pc
partile laterale ale dalei care au condus la aparitia eflorescentelor, draperiilor si stalactite lor:
armaturi vizibile la dala pe partile laterale si la partea inferioara, lipsa stratului de aeoperire
eu beton a armaturilor:
betonul din dala prezinta segregari. pre cum si 0 stare avansata de earbonatare si eorozi linea
betonului .
Descrierea functionala si tehnologica
Starea tehnica a podllilli s-a stabilit in conformitate eu pentrll stabilirea starii
tehniee a unui pod" - Indicativ AND 522 - 2002. pe baza indicelui total de cali tate 1ST.
Conform Expertizei Tehnice, a rezultat un indice total de cali tate 1ST = 32. podul ineadrandll-
see in clasa starii tehnice IV. eu valoarea indieelui de stare tehnica cuprinsa intre 21 - 40 cu apreeieri
asupra starii tehnice - STARE NECORESPUNZATOARE, elementele constructive sunt intr-
II stare: avansata de degradal'e, pentru care masurile reeomandate conform normativelof C 175 si C
76173 sunt lucrari de reabiIitare si inlocuirea unor elemente.
Conform Expertizei Tehnice pentru adueerea podului amplasat pe DN 68 Caransebes - Hateg.
km 48+905 peste valea Zeicani in apropierea loealitatii Zeicani. la parametrii necesari functionalitatii
si si!!urantei unui drum national
1_. __ _nece:are urmatoarele lucrari:
principal de clasa tehnica III. conform normelor in vigoare. sun!
I
I
I
In variallta I
demolarea completa a caii poduilli si a umpluturii trotllarelor pana la nivellil superior 31
suprastructurii de rezistenta pe toata lungimca podului;
C:lcte
I
20()7ial123\consolidnl'e pod dl168 km48.doc 3
I
I
I
I

l
1
I
. J
demolarea parapetuilli din beton annat si a placilor in consola a dalei din beton arlllat pe 0
latime de apraximativ 1.00 m;
demolarea aripii din beton existcnta si a sprijinirii terasamentelor de la culeei cu parapeti
din beton annat:
executia lucrarilor de torcretare pe toata suprafata vazuta a elevatiilor culeelor pOdllllli:
executia hidraizolatiei noi din spatele culedor:
excclltia drenurilor noi din spatele clliedor;
exccutia aripilor noi din belon la culei atat in amonte cat si in aval pod;
executia unei plnci de suprabetonare din beton annat la partea superioara a dalei din beton
arm at de clasa C 25/30 (B400) la dimensillnile necesare pentm asigurarea unlli gabarit
corespllnzator unei platforme de: 7.00 m + 2 x 0,50 111 + 2 x 0.50 m +2 x 0.50 m 10.0 m
executia parapetului metalic nou pe pod;
exccutia completa a caii noi pe pod .. beton de panta. hidroizolatie, protectia hidroizolatiei.
imbracamintea pe pod;
realizarea racordarii podului cu terasamentele prin aripi din beton, scari si casiuri noi;
refacerea liniei rasii a drumului national in zona podului:
executia lucrarilor de torcretare pe fete Ie laterale si la partea inferioara a dalei din beton
arnlat;
degajarea si amenajarea albiei vaii Zeicani in zona podului;
execlltia unui perell din piatra bruta in albia vaii Zeicani pe toata latimea pOdllllli si a
aripilor din beton, pentru protectia albiei vaii Zeicani in zona podului.
In varianta II
Avem aceleasi Illcrari ca si in va.rianta I, fara a se executa perclli din piatra bruta rostuita in
albia vaii Zeicani, pentru protectia albiei in zona podului .
Lucrarile prevazute a se executa la pod se vor realiza fara intreruperea circlliatiei pe dllrnta
execlltiei lucrarilor la pod circulatia se va desfasura pe jumatate de parte carosabila, iar pc cealaltn
jumatate se executa lucrarile de reabilitare la pod.

Prin lucrarile de reabilitare necesare care se executa la acest pod existent in exploatare se VOl'
sporirea capacitatii portante. corespllnzatoare clasei de incarcare E. convoi de calcul A30 si
V80 si asigurarea ul1ui gabarit necesar conform normelor in vigoare;
cresterea dllratei de exploatare a podului;
il11bunatatirea conditiilor de trat!.: prill elil11inarea denivelarilor din prafil
il11bul1atatirea sigurantei si functionalitatii in exploatare a podului .
C:kte\2007-ian-23\consolidare pod dn68 km48.doc 4
I
I
I
I
I
I
I
l
l
(
.,
Toate cele enllntate mai sus constituie suportlll necesar si suficient pentru justificarea
n ~ c c s i t a t i i si opo!1Lmitatii investitiei de reabilitare a podului de pe DN 68 Caransebes - Hateg. kill
-i8Tc)05. Peste "alea Zeicani. in apropierea localitatii Zeicani. jlldctul Hlinedoara.
Datele tehnice ale lucrarii
Sliprajata si situatia jllridica (J terellllllli
SlIprafata total a a terenuilli oClipat pentrlllllcrarea propllsa este in Varianta I de 918.25111
2
. din
care podlll oCllpa 1 08.50m'. iar racordarile cu terasamentele 560.00 m' si amenajarea albiei 149.75 Ill'.
respectiv in Yal:iantaIl, 918.25 Ill'. din care podlll oCllpa 108.50 m
2
. racordarile cu terasalllcnt<:!lc
560.00111' si amenajarea albiei 249.75 m
2
Caracteristicile principale ale constrllctiei:
Caracteristicile principale ale constructiei reabilitate sunt:
- lungimea totala a trasellilli reabilitat: 50.85 m
Podul:
Illngimea total a a podului: 10,85 Ill;
lungimea tablierlllui: 9.25 m;
latimea podului: 9,00 m din care:
partea carosabila: 7,00 m;
nervuri pentru parapet: 2 x 0,50 = 1,00 m;
latimea total a a podului: 10,00 m;
profillongitudinal, declivitate: 3,37%;
profil transversal, panta transversala: 2%;
racordari cu terasamente: aripi din beton
Rampele:
Illngimea de racordare: 20,00 + 20,00 = 40.00 m;
profillongitudinal: panta: 4,33%
protil transversal; rambleu, hon = 1.30 m;
panta transversal a: 2%;
latime platforma: 10,00, din care earosabil 7,00 -7.80 m.
Conform normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor ordinul
nr. 45 din 27.01.1998, a Ministerlllui Transpol1urilor, drumul national DN 68 Caransebes - Hateg. face
parte din categoria .,Drumuri nationaIe prineipale". c1asa tehniea III.
In conformitate eu STAS 4273 - 83 "Constructii hidrotehnice. Inci;\drill.e.ain c11:it: de
importanta". podul amplasat pe DN 68 Caransebes - Hateg. km 48+905, peste valea Zeicani. in
apropierea localitatii Zeicani . judetlll Hunedoara. se defineste ca 0 constructie de eategoria 3 si clasa
de importanta III.
C ' cle\2007-ian-1.Jlconsolidare pod dn68 km48.doc 5
I
I
I
,
I
I
I
Conform Hotararii Guvernului 261/1994. anexa 2. podlll se incadl-eaza in categoria de
illlportanta - constructie de importanta deosebita pentru realizarea nivelllllli de calitate.
clasa de incarcare E (convoi A30. V80):
\'itcza de proiectare: 60 km/ora (zonz de deal:
clasa de trafic: grell.
In functie de clasa de importanta a cOllstructici si de cOllditiik de exploatarc ale cOllstructi"i
prLlbabilitate anuala de depasire a debitelor maxime. conform ST AS 4068/2-87 estc de 2%.
Stl'Uctura constructiYa
Podul are urmatoarea alcatuire:
I" V{lrinnta I:
A - Infrastructura
2 culei masive din beton simplu si beton armat;
fundatii directe realizate din beton simplu;
racordarile eu terasamentele prin aripi din beton simplu;
scari si easiuri:
hidroizolatii noi in spatele culeelor;
drenuri noi in spatele euleelor;
luerari de torcretare a elevatiilor culeelor;
degajarea albiei in zona podului;
pereu din piatra bruta rostuita in albia vaii Zeicani pe toata latimea podului SI pe
lungimea aripilor.
B - Suprastructura
daIa din beton annat;
plaea de suprabetonare din beton armat la partea superioara a dalei, la dimens iunile
necesare pentru un gabarit corespunzator unei platforme de 10.00 m;
parapet metalic nou:
cale nOlla de pod. beton de panta. hidroizolatie. protectia hidroizolatiei. imbracal11inte
pe pod;
lllcrari de torcretare pe fetele laterale si la partea inferioara a dalei din beton armat;
refacerea liniei rosii a drlll11l1lui national in zona poduilli.
In V{lri{lnt{l II
A - {ntldStlllC!Unl ~ - ------ - --
aceeasi cu Varianta I. mai putin pereul din piatra brut a rostuita in albia vaii Zeicani pe
toata latimea podului si pe lungimea aripilor.
B - Suprastructura
C: lcreI2007-ian-23\consolidare pod dn68 km48.doc 6
I
I
1
I
l
I
I
Aceeasi ca si in Varianta 1.
Pentm scurgerea apelor de pe pod se prevad casiuri pe sferturile de eOrl realizate din percli de:
piutra rostuita.
Pentrll aecesul la pod se prevad scari de acces la capetele podului.
in lIrma analizarii dOCllmentatiei prezenle. Consiliul Tehnico - Economic al CNADNR ..
AVIZEAZA FAVORABIL
Proiectul in faza Studill de Fezabilitale: "Consolidare pod pe DN 68, !un 48+905 la Zeicani"
in soilitia propusa eu pereu.
DIRECTIA TEHNICA
DIRECTOR
ing. Mihai JUGA

Secretar C.T.E.

'.,
','" .",
: ' ...
'f ; -
' > 1> 0\,
, _ ... . l> - , \
, Y .. '?t- - -- ;1= ,
co " (. t
'\ V,';' 0' '' ''''' - ;:
"', 6 .;> / I
. / ,"
- -_./,' ..
,, ' I
-;CT.: ....... :':
C:\cle\2007-ian-:Dlconsolidare pod dn68 km48,doc 7
DIRECTIA D.N.F.I.
DlRECTOR
ing. Mircea EPURE

"., '_/)./
L'