Sunteți pe pagina 1din 16

CAIET DE SARCINI

Privind,
ACHIZITIA LUCRARILOR DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITII: ,,POD PESTE RAUL OLT PE DJ105 LA KM 0+660 IN LOCALITATEA
VOILA".

1. DATE GENERALE.

1.1 Denumire investitie: Pod peste Raul Olt pe DJl 05 la km 0+660 in Localitatea Voila.
1.2 Bene{iciar: Judetul Brasov.
1.3 Amplasament: Drumul judetean DJ l 05 se pozitioneaza in partea de nord a Judetului Brasov
in apropierea Orasului Fagaras si face legatura intre drumul national ON 1 cu limita Judetului Sibiu. Drumul
judetean DJ105 are originea in centrul localitatii Voila trecand prin localitatea Cincu si avand punctul final in
judetul Sibiu. Podul ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcini este amplasat pe DJ 105 si traverseaza raul Olt
la km 0+660, la iesirea din comuna Voila, judetul Brasov.
1.4 Situata existenta:
Podul a fost construit in anul 1956 si are 7 deschideri, lungimea suprastructurii de l 24.45m si lungimea
totala de 133.05m. Schema statica este arc cu calea pe mijloc peste Raul Olt si grinda continua pe 6 deschideri
pe zona viaductului de acces de pe malul stang in albia majorii.
Latimea podului este de 9,40 m. din care partea carosabila de 6,50 m. cu doua trotuare de latime 1,15
m. fiecare. Infrastructura este alcatuita din doua culei masive, cu elevatii din beton si beton annat si sase pile cu
elevatii tip cadru fundate direct. Suprastructura podului este alcatuita din 3 grinzi monolite, in sectiune
transversala, rezemate prin intermediul aparatelor de reazem metalice. Deschiderea principala este traversata cu
un tablier sustinut de doua arce paralele realizate din beton armat. Arcele au prevazute contravantuiri din beton
armat in forma de K pe sapte panouri la partea superioara si pe un panou In zona nasterilor. Distanta de la nivelul
trotuarelor panii la intradosul arcelor, in zona cheii, este de 9.30m.
Tablierul este sustinut de fiecare arc prin intennediul a cate 12 tiranti din beton armat si a doua antretoaze
la intersectiile tablierului cu arcele.
Pilele Pl ~i P6 sunt alcatuite din cate 2 stalpi din beton monolit si impreuna cu tablierul de pe zona de
viaduct formeaza un cadru rigid.
Intre pila Pl si culeea C2 tablierul este alcatuit din trei grinzi monolite din beton armat, solidarizate cu
placi monolite ~i antretoaze centrale pe fiecare din cele 6 deschideri ~i sprijina pe culeea C2 prin intermediul
aparatelor de reazem metalice.
Racordarea cu terasamentele este realizata cu taluze naturale.
Platforma rampelor are ca lea realizata din imbracaminte asfaltica si doua acostamente din pamant.
Pe rampe sunt prevazute parapete directionale metalice de tip semigreu.
Albia raului Olt este amenajata si canalizata. Malurile sunt protejate cu dale de beton.

In amonte de pod este lacul de acumulare si Hidrocentrala Voila iar in aval, lacul de acumulare si
barajul Vistea.

1
in amonte de pod exista o conducts cu diametru mare si tevi, toate fiind suspendate de structura
podului iar in aval sunt cabluri sustinute de console metalice prinse de lisele de trotuar si de montantii arcelor.
Calea pe pod este realizata din beton asfaltic. La marginea partii carosabile sunt prevazute parapete
directionale tip semigreu, iar la marginea exterioara a trotuarelor sunt montate parapete pietonale din teava
rotunda pe lise din beton armat.
La marginea partii carosabile sunt prevazute guri de scurgere atat pe arc cat si pe zona de viaduct.

1. 5. Starea tehnica
In vederea stabilirii starii tehnice a podului de pe drumul judetean DJ I 05 km 0+660, la fata locului s-au
efectuat observatii ~i masuratori ale elementelor constructiei privind defectele si degradarile care au aparut de
la darea in folosinta a Iucrarii conform " Instructiunilor tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod",
indicativ AND 522-2002.
Concluziile au fost urmatoarele:
- Podul a fost construit in anul 1956 cu o vechime in exploatare de 59 de ani si dimensionat pentru
incarcarile corespunzatoare clasei I de incarcare (A 13, S60) F3.
- Podul a fost proiectat pentru clasa I de incarcare, respectiv convoaiele S60 si A 13, insa datorita
degradarilor constatate, a fost declasat de expert in 2015 in clasa II, respectiv conform convoaielor A 10, S40.
- Limitarea accesului pe pod a vehiculelor cu masa totala mai mare de 12 to, prin indicatoarele montate
la ambele capete, nu se respecta.
- Latimea parti! carosabile pe pod de 6.50m, este insuficienta pentru categoria de drum deservit,
conform STAS 2924-91. Poduri de sosea, Gabarite.
- Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica IV.
Conform EXEPRTIZEI TEHNICE - cerintele A4;B2;D nr. 49/09.2015 intocmite de Expert Tehnic
Atestat-ing. DIACONU ION DUMITRU si actualizata in 2018 si art. 21 din "Instructiunile tehnice pentru
stabilirea starii tehnice a unui pod" indicativAND 522-2002, podul se afla intr-o stare NESATISFACATOARE,
cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrari de reabilitare a
podului ~i/sau inlocuirea unor elemente ale acestuia.
Pentru asigurarea conditiilor de exploatare in siguranta a podului, expertul tehnic a propus 2 solutii:
I. Lucrari de reparatii sau refacere la toate elementele podului, in urma carora capacitatea portanta sa se
apropie de clasa de incarcare initials, durata de exploatare putand fi prelungita cu maxim 15 ani.

2. Demolarea podului existent ~i constructia in acelasi amplasament al unui pod nou care sa satisfaca toate
cerintele conform standardelor ~i normelor actuale.
Analizand cele doua solutii din punct de vedere tehnico-economic Expertul Tehnic a propus solutia 2.

1.5. Solutia propusa

Comisia Tehnico-Econornica a Consiliului Judetean Brasov a avizat cu Avizul CTE nr.


21/27.09.2017, documentatia ; Pod peste Raul Olt pe DJ105 la km 0+660 in Localitatea Voila" -faza SF-prin
care s-a adoptat solutia de realizare a unui pod nou, conform expertizei tehnice, cu demolarea podului existent,
cu asigurarea unei durate de viata de 100 de ani, cu asigurarea unei clase de incarcare conform normelor actuale
(SE EN 21991-2:2005), convoi de calcul LMl si LM2. Aceasta solutie a fost elaborata in proiectul tehnic cu
detalii de executie,

2
- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii conform proiectului tehnic:
Principalele elemente caracteristice.
• lungimea podului = 93.95 m
• deschiderea principala de calcul = 70.96m
• lumina la nivelul cuzinetilor = 70.20 m
• latimea totala = 13.50 m, din care : 2 x 3.80m partea carosabila si 2 x l .50m trotuar pe ambele parti
• nivelul minim al intradosului = 418. 76 mdMN
• nivelul apei = 416.95 mdMN corespunzator debitului de calcul Q 5%= 922 me/sec
• nivelul apei =418.22mdMN corespunzator debitului de verificare Q 2%= 1261 me/sec
• inaltimea minima de libera trecere ( garda) = l.81m pentru debitul de calcul si 0.54m corespunzator
debitului de verificare

Durata de viata 100 ani


Convoi de calcul LM1,LM2 conf SREN 1991-2
Catecorla de importanta B
a9=0.20g ; Tc=0.7 sec
Caracteristici seismice
conf P100-2013

Pentru executia lucrarilor este necesara inchiderea circulatiei pub lice pe drumul judetean DJ I 05,
intre km 0+500 si km 0+800, permitandu-se accesul la amplasamentele situate pe cele 2 maluri.
Circulatia pe durata executiei lucrarilor va fi deviata conform dispozitiei Beneficiarului ce are
calitatea si de Administrator al drumului, respectiv CJ Brasov, dupa cum urmeaza :
- Din ON 1 E68, de la iesirea din localitatea Oridif, pe drumul de exploatare al CH Voila, traversarea
Oltului pe Barajul hidrocentralei si continuarea traseului pe drumul de exploatare agricola pana in localitatea
Cincsor pe DJ I 05 la km 2+300. Circulatia pe acest traseu se va autoriza conform restrictiilor (tonaj si gabarit)
impuse de administratorul drurnului de acces la barajul hidrocentralei, respectiv Hidroelectrica S.A. Bucuresti.
- Varianta de circulatie rarii restrictie este DN 1 E68, in Municipiul Fagaras, DJ 104 D- Soars, DJ 105 A
- Rodbav, Cincu - DJ 105.
Nu sunt necesare cai de acces provizorii pentru amplasamentul proiectului.

J.6. ln(ormatii despre bene(iciile anticipate de ciitre Autoritatea Contractantii


Proiectul are ca obiectiv construirea unui pod nou pe DJ105 la km 0+660 in Localitatea Voila si implicit
cresterea gradului de siguranta, a vitezei de deplasare ~i imbunatatirea conditiilor generale de transport a
participantilor la trafic.
Astfel se vor executa lucrari de sporire a capacitatii de circulatie, sporirea gradului de confort si siguranta
prin lucrari de siguranta a circulatiei, scurgerea apelor pluviale.
Prin constructia unui pod nou pe DJ 105 la km 0+660 vor aparea urmatoarele influente favorabile:

3
• asupra mediului:
- reducerea poluarii;
- reducerea zgomotului;
-evitarea degradarilor din scurgerea necontrolata a apelor pluviale;
- refacerea albiei in amonte/aval.

• din punct de vedere economic:


- reducerea consumului de carburant;
- reducerea uzurii autovehiculelor;
- reducerea timpilor de parcurs;
- facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport reabilitata.

• din punct de vedere social:


- deplasari mai rapide;
- cresterea accesibilitatii In zona
- eliminarea disconfortului peisagistic
Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din irnbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar In
urma realizarii lucrarilor. in general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important
folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.
Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Administratorul drumului, impreuna cu executantul, va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din
procesul de executare al lucrarii, astfel lncat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile. Administratorul
drumului va stabili programe si responsabilitati In caz de accidente ~i avarii, de asemenea va asigura intretinerea
cu personal bine pregatit.
In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul
prezentului caiet de sarcini, nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un
efect pozitiv. Proiectul va fi Intocmit astfel !neat sa se incadreze In normativele referitoare la sanatatea oamenilor
(Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

]. 7. Sursa de finantare:
Programul National de Dezvoltare Locala ~i Bugetul Judetului Brasov

4
2. OBJECT - INFORMA TII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICIT A TE PRIN PREZENTUL
CAIET DE SARCINI
Obiectul contractului consta In executia lucrarilor aferente proiectului - POD PESTE RAUL
OLT PE DJI 05 LA KM 0+660 iN LOCALIT ATEA VO ILA, lucrari care se vor realiza conform Proiectului
Tehnic intocmit de catre proiectantul S.C. Prinfo S.R.L. Brasov, ce face parte integranta din contract si prezentul
caiet de sarcini.
Executia lucrarilor proiectate presupune parcurgerea urmatoarelor etape de executie:
• predarea - primirea amplasamentului;
• organizarea de santier;
• montarea de panouri de informare PNDL;
• demolarea podului existent;
• executia podului nou, compus din consolidarea blocurilor de fundare, culei, arce metalice si tablier mixt,
calea pe pod;
• executia rampelor de acces, inclusiv amenajarea drumului pe Jungimile minime necesare;
• executia lucrarilor de refacere a albiei amonte I aval;
• executia lucrarilor de deviere retele utilitati din amplasament;
• executia lucrarilor de refacere a utilitatilor pe noua structura;
• executia lucrarilor pentru siguranta circulatiei,

3. LUCRARI CE SE VOR EXECUT A.

Lucrarile ce se vor executa sunt cele prevazute in proiectul tehnic mai sus mentionat. Executia
Iucrarilor de protejare sau relocare utilitati se vor face de catre catre persoane fizice/juridice autorizate in functie
de fiecare utilitate tehnico-edilitara.
Astfel constructorul are obligatia (dupa caz) de a subcontracta I colabora cu o societate atestata in
vederea intocmirii proiectului de relocare, deviere, protejare propriu zisa a acestora.
Urrnarirea executiei lucrarilor se va face de catre un diriginte de santier, in baza unui contract de prestari
servicii incheiat cu Consiliul Judetean Brasov.
in termen de 5 zile de la incheierea coutractului, Ofertantul castigator va prezenta, dupa semnarea
contractului si primirea Ordinului de incepere a Lucrarilor, Planul propriu de securitate ~i sanatate intocmit
conform prevederilor HG 300/2006 actualizata.
Constructorul va respecta toata legislatia SSM, In vigoare pe parcursul desfasurarii lucrarilor.
Constructorul va raspunde civil sau penal, dupa caz, pentru producerea eventualelor accidente rutiere
sau pietonale datorate nesemnalizarii corespunzatoare pe timpul lucrarilor de executie a obiectivului de investitii
ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

5
3.1. Rapoarte privind Evolutia Executei lucrarilor
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre executant si transmise
dirigintelui de santier in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei ]uni
calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de 7
zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. Raportarea va continua pana la terminarea de catre ofertant a
tuturor lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Fiecare raport va include:
grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, achizitii, fabricatie, livrari pe Santier, constructie,
montaj ~i efectuarea testelor incluzand in raportare fiecare Subantreprenor nominalizat;
fotografii care sa reprezinte stadiul si evolutia lucrarilor pe Santier;
pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale, se vor prezenta:
numele producatorului, locul de fabricare/asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele
realizate pentru:
inceperea fabricari i/ asam b larii;
inspectiile facute de ofertant;
testele;
transportul ~i sosirea pe santier;
copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru
Materiale, ansamble si subansamble.
statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si
activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice;
comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului
si masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.
Copii dupa procesele verbale de calitate, procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de faze
determinante.

3.2. SecuritateaSantierului
Ofertantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Santier.
Persoanele autorizate se vor limita la Personalul ofertantului, Personalul Beneficiarului si oricare alte persoane
a carer identitate a fost notificata ofertantului de catre Beneficiar sau diriginte de santier, in calitate de personal
autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Santier. Folosinta si accesul in santier trebuie reglementate ca
parte din sistemul ofertantului de management al traficului.
in termen de 7 de zile de la data semnarii contractului, executantul va transmite dirigintelui de santier
planul de management al traficului spre aprobare.
Planul de management al traficului va indica masurile care vor fi implementate pentru gestionarea in
conditii de siguranta a traficului in timpul executiei Lucrarilor. Un astfel de plan trebuie sa descrie, sub forma
unor schite lnsotite de detalii descriptive, insiruirea elementelor de semnalizare (in conformitate cu ordinul
comun nr. I 112/411 /2000 al MI si MT), devierile, iluminarea, imprejmuirea, restrictiile, etc., care trebuie
aplicate, in zona constructiei podului si pe sectoarele de drum unde se deviaza circulatia, pentru asigurarea
tuturor conditiilor de siguranta potrivit reglementarilor in vigoare.
Planul de Management al Traficului va fi aprobat de dirigintele de santier inaintea inceperii lucrarilor
efective. Aprobarea va fi acordata doar dupa obtinerea aprobarii de la Politia Rutiera si de la serviciile
specializate ale Beneficiarului.

6
Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul este responsabil cu asigurarea mentinerii variantei de
deviere a circulatiei apta de circulatie (cu restrictiile prevazute in Planul de Management al Traficului) si cu
mentinerea conditiilor de securitate a traficului.
In managementul de trafic elaborat de ofertant ~i aprobat de politie, diriginte, beneficiar sunt prezentate
foarte clar modul de indeplinire a obligatiilor asumate de catre ofertant In acest management de trafic.
Panouri de informare PNDL
Lucrarile proiectate aferente prezentului proiect sunt finantate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice (MDRAPFE) prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL).
Deoarece beneficiarul lucrarilor are obligatia de a promova faptul ca proiectul este finantat de catre
Guvemul Romaniei, prin PNDL, coordonat de MDRAPFE, executantul va monta la locul investitiei dona
panouri de informare, in conformitate cu Anexa A a ghidului PNDL.
Cele doua panouri de informare PNDL se vor monta In amplasamentul lucrarii conform planselor
,,Panouri de informare PNDL" din Proiectul Tehnic. Panourile de informare PNDL montate in teren au caracter
provizoriu pe o perioada de 5 ani ~i nu se suprapun cu semnalizarea rutiera existenta si/sau proiectata In
zona podului.

3.3. Jurnalul de Santier


Ofertantul trebuie sa mentina un jumal al lucrarilor la zi, numit Jurnal de Santier, In formatul agreat de
dirigintele de santier, Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier si ofertantul trebuie sa inregistreze zilnic eel
putin urmatoarele informatii:
Conditiile atmosferice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, numarul de
ore Jucrate, numarul si calificarea personalului muncitor de pe santier, materialele achizitionate, materialele
Incorporate In lucrari, echipamentele defecte sau iesite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele
neprevazute, precum si instructiunile verbale date ofertantului;
Anexele cu informatii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Santier si utilizate pentru
calcularea platilor catre ofertant, cum ar fi Lucrarile finalizate, cantitatile reale, materialele acceptate pentru
incorporarea In Lucrari. Aceste anexe sunt parte a Jumalului de Santier, dar pot fi sernnate, daca e necesar, ca
documente separate;
Lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de ofertant In timpul executiei Lucrarilor din
ziua respectiva.
Inregistrarile in Jurnalul de Santier sunt sernnate de catre ofertant la momentul inregistrarii si
contrasernnate de dirigintele de santier In maxim 3 zile de la data inregistrarii.
Executantul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informatii.
In cazul in care dirigintele de santier noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei inregistrari
in Jumalul de Santier, ofertantul trebuie sa comunice in scris dirigintelui de santier comentariile sale In termen
de 7 zile de la data la care dirigintele de santier a notat dezacordul sau In Jurnalul de Santier.
O copie a Jumalului de Santier pentru fiecare tuna In cauza va ft inclusa In Raportul privind Evolutia
Executiei Lucrarilor, Ofertantul va semna ~i va stampila In conformitate cu originalul fiecare pagina a acestei
copii a Jumalului de Santier.

7
Raportul privind Evolutia Lucrarilor care include si Jurnalul de Santier vor constitui anexa fiecare situtie
de lucrari prezentata de contructor.

4. ORGANIZAREA DE ~ANTIER
Ofertantul declarat castigator va identifica locatiile, terenurile necesare organizarii de santier. Costurile
legate de obtinerea locatii lor pentru organizarea de santier (birouri, spatii de depozitare materiale ~i prefabricate,
spatii de depozitare materiale rezultate din excavatii), costurile pentru asigurarea utilitatilor, a consumului de
utilitati (apa, electricitate, gaz, etc.) vor f suportate de firma declarata castigatoare. Decontarea organizarii de
santier se va face pe baza listelor de cantitati aferente organizarii de santier si a documentelor justificative pentru
cheltuielile efectuate ( antemasuratori, declaratii conformitate, facturi, contracte inchiriere, etc.).

5. TERMEN DE EXECUTIE A LUCRARILOR


Contractul de lucrari intra In vigoare la data semnarii de catre parti ~i produce efectele pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.
Termenul de executie a Iucrarilor: 30 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor,
Durata de executie a lucrarilor va fi de 30 I uni de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor,
Iara a fi luate in considerare intreruprile de lucrari de cca. 4 !uni pentru perioada de iarna. Pe perioada de iarna
lucrarile de executie se vor sista iar oferantul va lua toate masurile necesare In vederea protejarii lucrarilor
executate si sigurantei traficului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR.
Receptia lucrarilor executate in baza documentatiilor mai sus rnentionate se va face 'in conformitate cu
HG nr. 343/2017 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora. inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor constructorul va preda:
capitolul B: Documentatia privind executia din Cartea tehnica a constructiei,
Cartea tehnica a constructiei se va intocmi in conformitate cu HG 343/2017 - modificarea HG 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora si va
cuprinde toate documentele privind realizarea constructiei emise in toate etapele realizarii ei de la certificatul
de urbanism pana Ia receptia finala a lucrarilor - prin grija Dirigintelui de santier si a antreprenorului, fara a se
percepe costuri suplimentare.
In conformitate cu prevederile art.25 alin.(2) din Regulamentul din 14 iunie 1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor, aprobat prin HG nr. 273 din 14 iunie I 994, modificat prin
HG343/2017, reprezentantii executantului participa, 'in mod obligatoriu, in calitate de invitati, la receptia finala.

Nota:
Cartea tehnica reprezinta un document obligatoriu care se pune la dispozitia Comisiei de Receptie.

8
7. GARANTIA LUCRARILOR.
Conform H.G. 766/1997 si a Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,
aprobat prin Ordinul nr. 31/N din 02.10.1995 al MLPAT, podul face parte din categoria ,,B", constructii de
importanta deosebita.
Garantia lucrarilor executate va fi de minim 5 ani de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor conform Legii I 0/1995 revizuita ~i actualizata (Art.7 Pt.3).
Conform prevederilor Legii 10/1995 revizuita si actualizata, perioada de garantie se prelungeste
cu perioada remedierii defectelor calitative constatate In aceasta perioada,

8. PREZENTAREA OFERTEI.
Oferta va contine Propunerea tehnica si Propunerea financiara.
8.1. Propunerea tehnica
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele
prevazute in Caietul de sarcini din cadrul Documentatiei de atribuire. Ofertantul va elabora propunerea tehnica
astfel incat sa demonstreze ca dispune de resursele umane, tehnice si materiale necesare si suficiente pentru
realizarea obiectului contractului conform cerintelor autoritatii contractante.

Propunerea tehnica va cuprinde:


I. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va cuprinde :
a) Metodologia de executare a lucrarilor
Modul de realizare a lucrarilor va fi descris prin furnizarea informatiilor referitoare la abordarea din
punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia proprie de executie) pentru realizarea lucrarilor.
Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea lucrarilor, corelate cu cerintele din
Caietul de sarcini si din Proiectul Tehnic.
- Descrierea activitatilor pe fiecare etapa de executie: elemente de particularitate care sa releve
respectarea cerintelor caietului de sarcini ~i proiectul tehnic, proceduri tehnice de executie pe fiecare etapa.
- Personalul propus pentru executia lucrarilor. Se va prezenta colectivul propus pentru executarea
lucrarilor. Pentru personalul cheie respectiv seful de santier, se vor prezenta documente necesare pentru
acordarea punctajului (diploma studii, CY, recomandari sau alte documente).
- Infrastructura tehnica de care dispune prestatorul serviciilor si care va fi utilizata in realizarea
serviciilor.

b) Descrierea modului de acces la specialisti atestati


Ofertantii vor prezenta modalitatea de asigurare a disponibiliatii de specialistii necesari si obligatorii,
respectiv, manager de proiect, ing CFDP, RTE, responsabil cu asigurarea calitatii AQ, coordonator SSM, in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile executiei Iucrarilor ce
fac obiectul prezentului caiet de sarcini,
Pentru managerul de proiect se vor prezenta documente necesare pentru acordarea punctajului ( copie
diploma studii, CV, recomandari, contracte de poduri executate si alte documente din care sa reiasa experienta

9
pe pozitia norninalizata in domeniu). Pentru seful de santier Ing CFDP se vor prezenta documente care sa ateste
o experienta in executia lucrarilor de poduri (copie dupa diploma, studii. CV, atestate si din care sa reiasa
experienta pe pozitia nominalizata in domeniu).
Ofertantul va prezenta personalul disponibil ~1 propus pentru executarea contractului,
autorizatiile/atestatele necesare pentru executarea lucrarilor.
Se vor prezenta echipamentele/instalatiile/utilajele si autorizatiile/atestatele aflate la dispozitia
ofertantului pentru executarea contractului.
Lista cu personalul implicat in realizarea executiei care va cuprinde, eel putin, urmatorul personal:
- Sef de santier - Inginer CFDP;
-RTE;
-AQ,CQ;
- coordonator SSM,
-topograf.
fl Organizarea de santier propusa si modul in care aceasta se conforrneaza cerintelor aplicabile din
Anexa nr. 4 din HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.
fil Planul de management al calitatii lucrarilor
Ofertantii vor prezenta Planul calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO
900I:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO I 0005 :2007 "Lin ii directoare
pentru planurile calitatii" si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in
constructie (inclusiv, dar tara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare ).
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt
incluse in Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea ~i asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:
-sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incar sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, standardele
si normele aplicabile;
-sa descrie modul in care vor ti organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;
Planul calitatii trebuie sa includa eel putin:
-descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului;
-modul de gestionare/management al datelor de intrare ~i managementul documentelor in cadrul
Contractului;
-resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de rnunca, materiale ~i
infrastructura;

10
-rnodalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
-modalitatea de control si gestionare a neconforrnitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei
lucrari lor.
-plan de urmarire si masuri pe perioada de garantie a lucrarilor
-proceduri tehnice de executie
e) Planul de management pentru protectia mediului
Lucrarile de executie ce urrneaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului,
drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si
mediului inconjurator.
Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile ~i
completarile ulterioare, privind protectia mediului;
Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Deseurile rezultate pe parcursul derularii Iucrarilor de executie vor f colectate selectiv, cu posibilitati de
eliminare/valorificare cu societati autorizate; vor fi evacuate ritmic, Iara a bloca caile de acces pietonale si
stradale;
Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de
ulei de motor) , reparatiile la mijloacele de transport se vor executa doar de societati autorizate.
Pe tot parcursul executie lucrarilor se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, conditiile
impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate ~i proiectul lnaintat spre avizare;
Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a
altor suprafete decat cele pentru care a fost emisa prezenta aprobare de dezvoltare;
Terenul afectat ternporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;
Raspunderea pentru refacerea amplasamentului, drurnurilor de acces ~i tehnologice, etc. revine in
totalitate titularului de proiect.
in vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, se vor
respecta urmatoarele conditii:
- utilizarea apei, pentru suprirnarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile
necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura
operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;
- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.); -
folosirea de perdele de protectie pentru acoperirea cladirilor aflate in constructie; - se vor lua
masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri,
pentru prevenirea tmprastierii cauzata de vant;
- curatarea/spalarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;
- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santlerului;
Respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie
cat mai redus ca timp.
Se vor respecta conditiile din Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 44 din 08.08.2018.

11
ln ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul
prezentului caiet de sarcini nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un
efect pozitiv.
0 Graficul de executie (Grafic Gantt) pe !uni calendaristice
- Ofertantii trebuie sa prezinte esalonarea detaliata ~i ordinea cronologica de executie a lucrarilor (Grafic
Gantt) pentru toate categoriile de lucrari, pe intreaga perioada de executie a lucrailor, ordinea ~i derularea In
timp a activitatilor pe care ofertantul propune sale tndepllneasca pentru realizarea lucrarilor, In special:
- alocarea resurselor umane si materiale conform organiganizarii propuse, necesare realizarii
contractului.
- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului.
- evidentierea de asemenea (in termeni de sectoare de lucrari, activitati, tirnp, resurse, etc.) a
intrarilor planificate ale partenerilor asocierii si/sau subcontractantilor (daca este cazul).
-Prin prezentarea unui Grafic din care sa rezulte ca oferantul a mteles desfasurarea cronologica a etapelor
de executie, cu respectarea tehnologiilor si a procedurilor tehnice de executie proprii, acesta va demonstra ca
durata de executie este una realista si va asigura Autoritatea Contractanta ca termenul de executie va f respectat
intocmai. in cazul in care formatul pentru grafic nu permite includerea tuturor informatiilor solicitate de
autoritatea contractanta astfel inciit acestea sa fie lizibile, se vor atasa graficului anexe cu aceste informatii.
La intocmirea graficului se va tine cont de durata maxima prevazuta pentru realizarea componentei de
executie a obiectivului, precum si de lunile de iarna cu temperaturi joase, in care nu se pot realiza lucrari conform
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente C 16-84.
Graficul de executie va fi intocmit pentru intreaga perioada de executie declarata de ofertant.

g) Declaratie privind durata de executie a lucrarilor


Declaratia privind durata de executie a lucrarilor va fi exprimata in !uni - 30 LUNI.
Durata de executie a lucrarii reprezinta perioada exprimata in !uni, in care ofertantul se obliga sa execute
lucrarea.
h) Declaratie privind Garantia lucrarii;
Perioada de garantie este de minim 5 ani si se va exprima global, pentru intregul obiectiv de investiti i,
In I uni, de la data aprobarii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de timp
cuprinsa intre data aprobarii receptiei la tenninarea lucrarilor si data aprobarii receptiei finale, In cadrul careia
antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor ascunse constatate in perioada de
garantie.
i) Descrierea activiti'itilor subcontractate
Daca este cazul, se va prezenta o scurta descriere a activitatilor care vor fi subcontractate/ descrierea
activitatilor executate de fiecare asociat.
Nota:
Graficul Gant de realizare a obiectivului de investitie, planul calitatii individualizat pentru acesta
investitie trebuie corelate cu oferta tehnica, respectiv cu capitolele prevazute la pct. 8.2.din prezentul caiet de
sarcini.

12
Beneficiarul recomanda ca ofertantii sa viziteze amplasamentul.
8.2. Propunerea financiara
Propunerea financiara se va prezenta pentru urrnatoarele capitole de lucrari conf. H.G. 907/2016.:
Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului
Cap. 1. 2. Amenajarea terenului
a. Demolari
Cap.1.4. Cheltueili pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri de retele utilitati din
amplasament)
c. Deviere retele utilitati si din amplasament cu doua subcapitole:
001 - Devi ere si protejare retele de apa
002 - Deviere ~i protejare retele de telefonie/telecomunicatie
Cap.4. - Cheltuieli pentru investitia de baza

Cap.5. - Alte cheltuieli:


Cap.5. 1. Organizare de santier
Cap.5.1. l. Lucrari de constructii ~i instalatii
Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier.

Cap. 5. 4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

Propunerea financiara pentru capitolele mai sus mentionate care fac obiectul prezentului caiet de
sarcim, se va prezenta sub forma urmatoarelor formulare:
-centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul Fl)
-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
-listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari completate cu preturi unitare (formularul F3);
-lista consumurilor de resurse materiale (formularul C6);;
- lista consumurilor cu mana de lucru (formularul C7);
- lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (forrnularul C8);
- lista consumurilor privind transporturile (forrnularul C9);
Formularele Fl,F2,F3,C6-C9, completate cu preturi unitare si valori, devin fonnulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocrnirea situatiilor de lucrari executate In vederea decontarii.
La intocmirea propunerii financiare se va tine seam a de descrieri le lucrarilor ~i documentatia
prezentata in Proiectul Tehnic.

In conformitate cu H.G.907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-


economice aferente investitiilor publice, precum si metodologiei de elaborare a devizului general ~i al devizelor
pe obiecte, in formularul F3 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari, la Cap. I. ,, Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului" pct. 1.2. ,, Amenajarea terenului", pct. 6 ,, Devieri retele utilitati din amplasament" s-a
prevazut sa se coteze o suma forfetara prin care se solicita doar detalierea sumei ofertate pe proiectare pentru
devierea sau protejarea utilitatilor, intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor Ia lucrari de deviere sau
protejare utilitati, obtinerea avizelor si autorizatiilor de construire unde este cazul pentru lucrari de deviere sau

13
protejare utilitati, executia lucrarilor de protejare sau mutare de utilitati si alte lucrari pe care ofertantul le
considera necesare la acest capitol cu respectarea H.G. 907/2016.
La stabilirea de catre ofertant a sumei forfetare pentru Cap.1.2.,, Amenajarea terenului ", pct.6.,, Devieri
retele utilitati din amplasament ", se va tine cont si de avizele si plansele detinatorilor de utilitati care se regasesc
in oferta tehnica postata SEAP.
Executia lucrarilor de protejare sau relocare utilitati se vor face de catre catre persoane fizice/juridice
autorizate in functie de fiecare utilitate tehnico-edilitara.
Pentru toate lucriirile de proiectare, protejare sau relocare de utilitiiti se va aloca o suma provizionata de
397.634,06 lei (iirii TVA in documentatia de adjudecare (care nu va putea fl modi{icatii de ofertant) din care se vor
deconta toate lucriirile tie utilitiiti in baza a trei oferte, pentru fiecare tip de retea, dupa avizarea proiectelor de protejare
/relocare , de ciitre (iecare detiniitor de retele.

Suma provizionata in valoare de 397.634,06 lei fara TVA este alcatuita din:

LDeviere ~i protejare retele de apa - 294.543, 75 lei cu TVA


2. Deviere si protejare retele de telefonie/teiecomunicatie - I 03. 090, 31 lei cu TVA.
Valoarea pentru serviciile de proiectare a lucrarilor de protejare sau relocare utilitati, va cuprinde toate
costurile necesare (taxe, costuri pentru plata verificarii proiectului conform prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii republicata cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare - daca este cazul, asistenta
tehnica din partea proiectantului, etc.)
Aceste sume se constituie in parte intergranta in oferta tehnica si financiara si in consecinta sunt
documente ale contractului de lucrari.
Decontarea capitolului ,, Devieri retele utilitati din amplasarnent " se va face in doua etape:
-Etapa 1: Prima decontare a capitolului mai sus mentionat se va face dupa ce docurnentatia tehnica
(PT +DDE+CS) elaborata de firma atestata de detinatorul de utilitati va fi avizata in CTE de catre detinatorii de
utilitati si obtinerea Avizelor, Acordurilor necesare si Autorizatie de Construire daca este cazul.
-Etapa 2: A doua decontare a capitolului mai sus mentionat se va face dupa realizarea lucrarilor,
emiterea facturilor aferente ~i semnarea procesului verbal de receptie de catre detinatorii de utilitati, in
conformitate cu prevederile contractuale.
Proiectele tehnice pentru devierea/relocarea/protejarea retelelor de utilitati ~i listele de cantitati care
rarnan in sarcina ofertantilor, trebuie sa se incadreze in sumele provizionate din devizul general.
Decontarea lucrarilor de relocare/deviere/protejare utilitati se va face sub forma unor formulare F3
completate cu preturi unitare, listele de resurse (materiale - Formularul C6, manopera - Formularul C7, utilaj -
Formularul C8, transport - Formularul C9), iar la tntocmirea acestora sa se tina cont de toate cheltuielile
specifice.

Autoritatea contractanta nu impune prin documentatie, cantitati de lucrari pentru lucrarile de constructii
aferente organizarii de santier, aceasta fiind proprie fiecarui operator economic functie de utilajele, dotarile,
constructiile provizorii, etc. de care dispune acesta. Cerinta autoritatii contractante este ca operatorii economici
sa prezinte lucrarile de constructii aferente organizarii de santier ~i lista cu cheltuielile conexe aferente
organizarii de santier sub forma unor formulare F3 completate cu preturi unitare, listele de resurse (materiale -

14
Formularul C6, manopera- Formularul C7, utilaj - Formularul C8, transport- Formularul C9), iar la intocmirea
acestora sa se tina cont de toate cheltuielile specifice.
Pentru lista aferenta cheltuielilor conexe organizarii de santier se va avea in vedere incadrarea acestor
cheltuieli in prevederile legale.
Ofertantul declarat ca~tiglitor, in calitate de executant al lucrarilor de investitii, are urmatoarele
obligatii :
Ofertantul declarat castigator va identifica locatiile, terenurile necesare organizarii de santier. Costurile
legate de obtinerea locatiilor pentru organizarea de santier (birouri, spatii de depozitre materiale si prefabricate,
spatii de depozitare materiale rezultate din excavtii), costurile pentru asigurarea utilitatilor, a consumului de
utilitati (apa, electricitate, gaz, etc.) vor ti suportate de firma declarata castigatoare.

1. Obligatia de a elabora un proiect de organizare de santi er (in conformitate cu HG 90712016) care va


fi aprobat de Autoritatea Contractanta, pe amplasamentul pe care 11 va indentifica Antreprenorul conform celor
mai sus mentionate si la pct.4 din prezentul Caiet de Sarcini .
Proiectul de organizare de santier se va prezenta in termen de l 0 zile de la semnarea contractului de
executie.
2. Obligatia de intocmi documentatiile pentru obtinerea, certificatului de urbanism, avizelor si
Autorizatiei de Construire pentru organizarea de santier.

Exceptand Autorizatia de Construire care este furnizata de Beneficiar, autorizatiile si/sau


permisele solicitate de autoritatile locale/nationale relevante trebuie obtinute de ofertant, pe propria cheltuiala.

10. RECEPTIE ~I MODALITATI DE PLATA.


Decontarea lucrarilor de executie se va realiza pe baza de factura emisa de executant, dupa semnarea
situatiilor de lucrari, de dirigintele de santier care este reprezentantul din partea beneficiarului.
Organizarea de santier se va deconta in baza listei de cantitati aferente organizarii, dupa semnarea acestora
de catre dirigintele de santier, din partea beneficiarului si dupa verificarea facuta de catre beneficiar prin aparatul
propriu.

Situatiile de lucrari vor fl msottte de atasarnente ( masuratorile pe baza carora au fost intocmite
situatiile de lucrari), a tuturor documentelor prevazute a se intocmi conform PCCVI, declaratii de
conformitate a materialelor ~i a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare,
rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic.

11. ALTE OBLIGATII.

15
in vederea asigurarii calitatii lucrarilor, ofertantii trebuie sa indeplineasca:
- Respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare, HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare, Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare cat si a altar normative tehnice in domeniul constructiilor civile,
industriale, instalatii tehnico - edilitare in vigoare, etc.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte urmatoarele:


Studiu topografic actualizat cu datele necesare care au stat la baza elaborarii Breviarului de calcul
Hidraulic.
Sudiu geotehnic elaborat in conformitate cu NP 074-2014, corelat cu tipul de fundare preconizat.
Expertiza tehnica actualizata,
Avize, acorduri si Autorizatia de Construire nr. 38/09.04.2019.
Documentatia P.T. + D.D.E. contine urrnatoarele documente:
Piese scrise
Referat verificator de proiect pe poduri;
Referat verificator pe hidrotehnice;
Anexa privind categoria de importanta §i clasa tehnica a lucrarilor proiectate;
Colectivul de elaborare a proiectului;
Programul de control al calitatii lucrarilor in faza de executie;
Descrierea generala a lucrarilor;
Memoriu tehnic;
Caiet de sarcini;
Breviar de calcul;
Liste de cantitati de lucrari comasate, impreuna cu descrierea lucrarilor pentru fiecare tip de activitate;
Antemasuratori privind cantitatile de lucrari
Piese desenate - sunt prezentate in Proiectul Tehnic.

DIRECTOR JSP,
MihaiP c~

TNTOCMIT,

Cristi Gal

Oana Catalina

16

S-ar putea să vă placă și