Sunteți pe pagina 1din 5

STATUTUL SOCIETĂŢII COMERCIALE

”IMAGE” S.R.L.

CAP.I Dispoziţii generale

Societatea comercială S.C. ”IMAGE” S.R.L. se constituie din


iniţiativa următorilor asociaţi:
1.Iordache Andrei Marian de cetăţenie română, domiciliat în
Botoşani, str. Pacea, nr. 3, sc. B , et. 2,ap. 6
2.Dragunea Ciprian,de cetăţenie română, domiciliat în
Botoşani,str.Primăverii, nr. 6, sc. A, et. 3,ap. 4
Domnii Iordache Andrei Marian si Dragunea Ciprian au calitatea de
asociaţi fondatori ai societăţii comerciale S.C. ”IMAGE” S.R.L. conform
prezentului statut şi contractului de societate.

CAP.II Formarea societăţii comerciale

Art.1 Societatea comercială S.C. ”IMAGE” S.R.L. se organizează pe


principiile societăţii comerciale cu răspundere limitată şi funcţionează
potrivit legislaţiei în vigoare. Firma poate avea conturi bancare în ţară şi
străinătate, firmă şi embleme proprii.

CAP.III Denumirea, sediul şi durata societăţii

Art.2 Societatea comercială va purta denumirea de S.C. ”IMAGE”


S.R.L. Pe orice act, scrisoare sau publicaţie emisă de societate, în antet se
menţionează numele de S.C. ”IMAGE” S.R.L. însoţită de toate
elementele de identificare ale societăţii prevăzute de lege.
Art.3 S.C. ”IMAGE” S.R.L. are sediul în str. Calea Naţională, nr.
15,bl. A3,sc. B,ap. 5, localitatea Botoşani.
Sediul principal al societăţii va putea fi mutat cu respectarea
dispoziţiilor legale privind cazurile şi condiţiile în care poate fi schimbat
sediul societăţii comerciale, cu îndeplinirea tuturor cerinţelor de formă şi
publicitate. Noul sediu se va menţiona în termenul legal în Registrul
Comerţului.
Art.4 Societatea îşi va putea deschide filiale, sucursale, agenţii, birouri
reprezentate în orice localitate din România sau din străinătate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.5 Societatea se înfiinţează la data de 15 ianuarie 2000 şi va
funcţiona pe durată nelimitată.
CAP.IV Obiectul de activitate al societăţii

Art.6 Obiectul de activitate al societăţii îl constituie fabricarea de


imbrăcăminte din piele.
Art.7 Comercializarea mărfurilor se va face prin unităţi proprii sau
prin alte unităţi, în raport cu interesele societăţii.

CAP.V Capitalul social subscris şi vărsat

Art.8 Capitalul social subscris şi vărsat de asociaţi este de 80.000lei,


compus din aport în numerar.
Capitalul social este împărţit în 8.000 părţi sociale, a câte 10 lei
fiecare, astfel 3.200 părţi sociale reprezentând 32.000 lei domnului ,
Iordache Andrei Marian şi 4.800 părţi sociale reprezentând 48.000 lei,
domnului Dragunea Ciprian
Cesiunea părţilor sociale în totalitate sau în parte între asociaţi sau
persoane fizice sau juridice române sau străine se face numai cu acordul
asociaţilor fondatori.
Art.9 Majorarea sau după caz, reducerea capitalului social se va face
de cei doi asociaţi în condiţiile prevăzute de lege, fără a se depăşi limita
minimă legală.
Art.10 Fondul mijloacelor circulante ( fondul de rulment) al societăţii
necesar desfăşurării activităţii acesteia se constituie dintr-o parte a
capitalului social cu obligaţia întregirii lui din surse proprii sau din alte
surse în condiţiile legii.
Art.11 Fondul de rezervă se va constitui prin prelucrarea în fiecare an
a cel puţin 5% din fondul societăţii în condiţiile legii.
Art.12 O parte socială vărsată de către asociaţi dă dreptul la un vot,
implicând adeziunea la statut cu toate modificările suferite.
Drepturile şi obligaţiile legate de părţile sociale urmează părţile în
cazul transmiterii acestora în proprietatea altor persoane.
Asociaţii nu sunt angajaţi răspunzători, nici chiar faţă de terţi, decât
până la valoarea totală a părtilor sociale cu care participă la capital.
Vânzarea/ transmiterea unei părti sociale sau în totalitate a capitalului
social în favoarea unei persoane fizice sau juridice se face cu acordul
celor 2 asociaţi. În caz de deces a unuia din asociaţi, activitatea va
continua cu moştenitorii legali, cărora li se vor transmite părţile sociale
ale societăţii, cu respectarea prevederilor legii societăţilor comerciale. În
cazul mai multor moştenitori legali, aceştia vor desemna prin act
autentificat un reprezentant care va exercita toate drepturile şi obligaţiile
ce decurg din contract.
Asociatul în viaţă nu poate înlătura din societate moştenitorii legali,
doar în cazurile de excludere prevăzute de lege.
CAP.VI Conducerea şi administrarea societăţii

Art.13 Conducerea societăţii se exercită de către cei doi asociaţi care


numesc administratorii societăţii.
Până la mărirea numărului de asociaţi, sarcina administrării revine
fondatorilor, care reprezintă legal şi solidar societatea în relaţiile cu terţii.
Art.14 Salarizarea administratorilor desemnaţi de asociaţi, va fi
stabilită prin înţelegere între conducerea societăţii şi administratori,
avându-se în vedere competenţa, contribuţia fiecăruia la administrarea
societăţii şi prevederile legale în vigoare.
Administratorii şi asociaţii-administratori au obligaţiile stabilite de
lege. Mai mult, aceştia vor răspunde de daunele cauzate prin actele
îndeplinite cu evidenta rea credinţă .
Art.15 Asociaţii vor putea lua lunar din casa societăţii sume în
numerar în limitele stabilite de cei doi asociaţi.
Aceste sume reprezintă contravaloarea muncii depuse de asociaţi în
interesul societăţii, au caracter de salariu şi vor fi evidenţiate la capitolul
fond de salarii.
Sumele luate de asociaţi pentru efectuarea cheltuielelor în interesul
societăţii şi activităţii acesteia nu sunt plafonate, ele fiind
corespunzătoare iniţiativei şi riscului comercial asumate de asociaţi.
Operaţiunile în numerar vor respecta normele legale cu privire la acestea.
Sumele ce vor fi cheltuite pentru constituirea societăţii şi îndeplinirea
tuturor formelor de publicitate şi altele asemenea vor fi cuprinse în cadrul
primului exerciţiu financiar, la capitolul cheltuieli.
Art.16 Gestiunea societăţii este condusă de către asociaţii fondatori,
care au toate drepturile, obligaţiile şi răspunderile privitoare la
gestionarea societăţii comerciale ; cei doi asociaţi vor putea încredinţa
gestiunea societăţii, total sau parţial, uneia sau mai multor persoane în
condiţiile legii.
Art.17 Asociaţii reprezintă societatea în raporturile cu terţii, în faţa
instanţelor de arbitraj, a instanţelor judecătoreşti şi a tuturor organelor şi a
organizaţiilor publice, semnătura lor angajând patrimonial societatea.
În exercitarea acestor prerogative, cei doi asociaţi vor putea delega,
prin orice forme legale, una sau mai multe persoane, în condiţiile legii.
Art.18 Pentru modificarea contractului de societate şi a statutului este
necesar votul favorabil al asociaţiilor în condiţiile legii societăţilor
comerciale.
Retragerea din societate se poate face prin cererea celui ce se retrage,
formulată în şedinţa asociaţilor şi consemnată în proces verbal. Cel ce se
va retrage va primi doar echivalentul bănesc al aportului său social şi a
dividentelor ce i se cuvin până la data retragerii.
CAP.VII Controlul societăţii şi activitatea financiar-contabilă

Art.19 Asociaţii controlează societatea în întreaga ei activitate, scop


în care în tot cursul exerciţiului financiar, pot verifica oricând
gospodărirea mijloacelor fixe şi circulante, casa şi registrele de evidenţă
contabilă, precum şi toate documentele contabile indiferent de natura lor.
La închiderea exerciţiului financiar, verifică şi controlează exactitatea
inventarului, a documentelor, a rapoartelor asupra conturilor societăţii, a
bilanţului şi a contului de profit şi pierdere.
În cazul dezvoltării societăţii, cei doi asociaţi pot desemna cenzori în
condiţiile legii.
Art.20 Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31
decembrie a fiecărui an calendaristic. Primul exerciţiu financiar va începe
la data constituirii societăţii şi se termină la 31 decembrie a aceluiaşi an.
Art.21 Pentru oglindirea activului şi pasivului societăţii, aceasta va
ţine evidenţa financiar-operativă a conturilor societăţii în conformitate cu
normele legale şi cu respectarea metodologiei Ministerului de Finanţe.
Participarea asociaţilor la profit şi pierderi se va face proporţional cu
capitalul social deţinut de fiecare, în condiţiile legii.
Dacă activitatea este rentabilă, în funcţie de necesităţi şi în limitele
stabilite de cei doi asociaţi, vor putea ridica lunar, în numerar din casa
unităţii sume de bani sub forma de avans din dividentele ce li se cuvin la
sfârşitul exerciţiului financiar.
Art.22 La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, societatea va întocmi:
bilanţul, contul de profit şi pierderi, raportul asupra activităţii societăţii şi
toate celelalte situaţii cerute de lege, care se vor supune sub analiza şi
aprobarea celor doi asociaţi.
Art.23 În cazul dezvoltării societăţii, cei doi asociaţi vor putea creea un
compartiment de contabilitate, condus de un contabil-şef, care va
răspunde direct şi personal în faţa celor doi asociaţi şi faţă de organele
financiare competente.

CAP.VIII Forţa de muncă, aprovizionarea, desfacerea

Art.24 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, societatea poate


angaja pe bază de contract de muncă pe durată determinată sau
nedeterminată, personal calificat sau necalificat, cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
De asemenea, societatea va putea angaja raporturi de muncă cu
personal angajat de alte societăţi comerciale, pensionari sau alte categorii
de personal, pe bază de contracte.
Salarizarea pentru personalul angajat, ca şi pentru asociaţii ce prestează
activităţi pentru societate, va fi stabilită prin contract între părţi, în
condiţiile şi respectarea legilor cu privire la salarizare.
Art.25 Aprovizionarea cu materii prime, materiale, obiecte de
inventar, mijloace fixe şi mărfuri pentru comercializare se va face de la
persoane fizice şi juridice române sau străine,cu respectarea normelor
legale în vigoare. Desfacerea mărfurilor se va face prin unităţi proprii sau
aparţinând altor deţinători cu ridicata sau cu amănuntul, respectându-se
legislaţia în vigoare la momentul respectiv.

CAP.IX Dizolvarea, lichidarea societăţii

Art.26 Dizolvarea societăţii are loc prin:


• Hotărârea celor doi asociaţi
• Imposibilitatea realizării obiectului de activitate
• Micşorarea capitalului social sub minimul legal, dacă
Adunarea Generală nu hotărăşte întregirea lui.
Dizolvarea societăţii va fi înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată
în Monitorul Oficial, cu respectarea termenilor şi condiţiilor de formă şi
publicitate prevăzute de lege.
Art.27 Dizolvarea societăţii va determina începerea procedurii de
lichidare.
Lichidarea societăţii se va face în conformitate cu prevederile legale
ce reglementează lichidarea societăţii comerciale cu răspundere limitată.

CAP.X Dispoziţii finale

Art.28 Prezentul statut se va completa cu prevederile legale în


vigoare privind societatea comercială.
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin
hotărârea celor doi asociaţi după obţinerea aprobărilor legale.