Sunteți pe pagina 1din 0

1

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIUNr. 2 revizuita in 30.08.2006
( anuleaza Autorizatia Integrata de Mediu nr. 2 din 30.11.2005)

Ca urmare a cererii adresate de PETROM Membru OMV Grup-Sucursala
ARPECHIM Pitesti, cu sediul in municipiul Pitesti, B-dul Petrochimistilor Nr.127,
inregistrata la Agentia Regionala de Protectie a Mediului Pitesti cu Nr. 2712/05.05.2006,
privind solicitarea revizuirii autorizatiei integrate de mediu nr. 2/ 30.11.2005
In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
in baza H.G. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG. 459/2005 privind
reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de
Urgenta Nr.195/2005- privind protectia mediului, aprobata prin Legea Nr. 265/2006, a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii,aprobata prin OUG 86/2006, al Ordinului Ministrului Nr. 818/2003, privind
procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul
1158/2005, se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Titular: PETROM Membru OMV Grup- Sucursala Arpechim
Amplasament: Pitesti, B-dul Petrochimistilor Nr. 127
2
CUPRINS


1.DATE DE IDENTIFICARE...4
2.AMPLASAREA ACTIVITATII.4
3.OBIECTUL AUTORIZARII..4
4.CATEGORIA DE ACTIVITATE...4
5.DOCUMENTATIA SOLICITARII.4
6.MATERII PRIME SI AUXILIARE.6
7.RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE.10
7.1. APA10
7.1.1. ALIMENTAREA CU APA..10
7.1.2. INSTALATII DE TRATARE A APEI INDUSTRIALE BRUTE11
7.1.3. INSTALATII DE RECIRCULARE A APEI12
7.1.4. INSTALATII DE INMAGAZINARE SI DISTRIBUTIE.12
7.1.5. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR.12
7.1.6.MODUL DE FOLOSIRE AL APEI12
7.1.7. NORME DE APA..13
7.1.8.EVACUAREA APELOR UZATE..13
7..2. ENERGIE13
8. INSTALATII PENTRU PRODUCERE UTILITATI.14
8.1.INSTALATII PENTRU PRODUCEREA ABURULUI TEHNOLOGIC..14
8.2. INSTALATII PENTRU PRODUCERE HIDROGEN..14
8.3. INSTALATII PENTRU PRODUCERE OXIGEN-AZOT14
8.4.INSTALATII PENTRU PRODUCERE FRIG...15
9. DESCRIEREA ACTIVITATILOR.15
10. SISTEMUL DE FACLE.19
11. INSTALATII PENTRU RETINEREA SI EVACUAREA POLUANTILOR20
12. ALTE AMENAJARI SPECIALE , DOTARI.27
13.CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT ADMISE LA EVACUAREA IN
MEDIUL INCONJURATOR.27
13.1.APA27
13.2.AER29
13.3. SOL...34
13.4. APA SUBTERANA.35
13.5. ZGOMOT.37
14. GESTIUNEA DESEURILOR.37
14.1. DESEURI PRODUSE..37
14.2. MOD DE VALORIFICARE SI/SAU ELIMINARE38
14.3. ZONE DE DEPOZITARE DESEURI IN INCINTA ARPECHIM..39
15. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU DE CATRE ARPECHIM..41
15.1.MONITORIZAREA APELOR REZIDUALE DIN INSTALATIILE DIN
PETROCHIMIE..41
15..2.MONITORIZAREA APELOR REZIDUALE DIN INSTALATIILE DIN
RAFINARIE...41
15..3 MONITORIZAREA APELOR EVACUATE DIN LACUL SUSENI.41
15.4.MONITORIZAREA APELOR EVACUATE IN RAUL ARGES42
15.5 .MONITORIZAREA PANZEI FREATICE DIN FORAJE..43
15.6. MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI..45
15.7. MONITORIZAREA CALITATII AERULUI.45
15.8. MONITORIZAREA DESEURILOR PRODUSE49
15.9. MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT..49
16. SUBSTANTE PERICULOASE PREZENTE IN OBIECTIV..49

3
17. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA..50
18.CONDITIILE SI OBLIGATIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE.51
19. GLOSAR DE TERMENI..58
20. DISPOZITII FINALE59

ANEXA I- PLAN DE ACTIUNE.61


4

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
PETROM OMV GROUP BUCURESTI- ARPECHIM PITESTI
Adresa: mun. Pitesti, B-dul Petrochimistilor, nr. 127.
Telefon: 0248/ 632049, 213600
Fax: 0248/213600
2. AMPLASAREA ACTIVITATII
Adresa: mun. Pitesti, B-dul Petrochimistilor, nr. 127.
Telefon: 0248/ 632049, 213600
Fax: 0248/213600
e-mail: protectiemediu@arpechim.ro
crisan. casadjicov@ arpechim.ro
3. OBIECTUL AUTORIZARII
ARPECHIM Pitesti este un complex industrial care cuprinde un sector de prelucrare
a titeiului in rafinarie, in scopul obtinerii de carburanti, lubrefianti si materii prime pentru
chimizare, un sector de petrochimie care valorifica materiile prime din rafinarie si de la alti
furnizori in monomeri, polimeri si diversi derivati organici, precum si o serie de activitati
complementare.

4. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Cod CAEN:
2320- prelucrae titei
2414- produse organice de baza
In conformitate cu OUG 152/2005, anexa nr.1, categoriile de activitati industriale din cadrul
ARPECHIM se incadreaza la:
- 1.1- Instalatii de ardere cu capacitati de combustie > 50 MW;
- 1.2-Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor;
- 4.1- Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza;
- 5.4- Depozite controlate de deseuri cu o capacitate totala > 25.000 tone.
Codul SNAP conform OM. MAPM 1144/2002:
- Instalatii de ardere cu capacitati de combustie > 50 MW cod SNAP 2:01-0301
- Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor, cod SNAP 2: 0401
- Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza cod SNAP
2: 0405;
- Depozite controlate de deseuri cu o capacitate totala> 25.000 tone, cod SNAP 2: 0904

Perioada de tranzitie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii , obtinuta de ARPECHIM Pitesti in urma
negocierii cu Uniunea Europeana a Capitolului 22 Mediu , este 31.12.2012.

5. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de ICM Bucuresti;
- Bilant de Mediu, nivel II, Raport la Bilantul de Mediu nivel II, intocmite de ICIM
Bucuresti;
- Raport de amplasament, intocmit de ICIM Bucuresti;
- Raport de securitate , intocmit de ARPECHIM Pitesti ;
5
- Analiza comparativa intre performantele de mediu ale instalatiilor din Arpechim si
nivelurile de performanta asociate BAT, intocmita de INCERP CERCETARE
Ploiesti ;
- Proiect Program de Conformare ;
- Plan de inchidere a instalatiilor din Arpechim, intocmit de sucursala Arpechim Pitesti ;
- Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor , Seria MO3, nr.
1332 ;
- Certificat de Inregistrare nr. JO3/11/14.01.1998, eliberat la data de 07.09.2002 ;
- Autorizatie de Prevenire si Stingere a Incendiilor Nr. 354332/25.04.2002, eliberat de
Grupul de Pompieri al judetului Arges ;
- Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear Nr. MB 95/2000,
eliberata de Comisia Nationala pentru controlul Activitatilor Nucleare ;
- Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear Nr. VI 084/2003,
eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare ;
- Contract Nr. 199401/05.10.2000, de furnizare a energiei electrice la marii consumatori
, incheiat cu ELECTRICA SA ;
- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali industriali la
tarife reglementate nr. 3 /06.12.2002, incheiat cu SC TERMOFICARE 2000 SA
Pitesti ;
- Autorizatie de Gospodarire a Apelor Nr. 75/13.04.2006 eliberata de Administratia
Nationala Apele Romane ;
- Autorizatie de Gospodarire a apelor nr. 71/30.04.2002, privind lacul acumulare
Dambovnic, Canalul Dambovnic si raul Dambovnic ;
- Contract nr. 924/25.05.2004 , incheiat cu SC SALUBRITATE 2000 SA pentru
colectare deseuri menajere ;
- Contract Nr. 152/16.03.2004, incheiat cu SC REMAT SA Arges Pitesti ;
- Contract Nr. 151/16.03.2004 si 525/27.04.2004 , incheiate cu SC COMALIM SRL
Dragodana ;
- Contract Nr. 524/24.04.2004, incheiat cu SC AXA ORTE CONSTRUCT SRL ;
- Adresele nr. 177/22.03.2004, 385/14.06.2004 si 702/20.10.2004, emise de SC
Acumulatorul SA Bucuresti si SC ROMBAT SA Bistrita , pentru predare de
acumulatori uzati ;
- Contract nr. 1348/26.07.2004, incheiat cu Holcim SA Romania , pentru coincinerarea
anvelopelor uzate ;
- Contractul 922/25.10.2002 privind vanzarea catalizatorului uzat de la Instalatia
Acrilonitril ;
- Autorizatie pentru detinerea, utilizariea si transportul de produse si substante toxice ,
de catre Sucursala Arpechim eliberata de Inspectoratul Teritrorial de Munca Arges cu
nr. 16905/22.12.2003 si de cdatre Directia de Sanatate Publica a judetului Arges cu nr.
6373/09.12.2003 ;
- Adresa nr. 2532/29.04.2004 a Inspectoratului de Politie al judetului Arges- Biroul
arme, Explozivi, Substante Toxice, privind dreptul de a efectua operatiuni cu
substante si produse toxice ;
- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 67-10372/05.03.2003 , eliberata de
Ministerul Sanatatii si Familiei, pentru permanganat de potasiu si anhidrida acetica;
- Avize de functionare pentru operatiuni cu precursori nr. 1-6/14.02.2005, eliberate de
Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase .6
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materie
prima
utilizata
Natura
chimica
/compozitie

Volum de
material
(tone/an)

Fraze de risc

Impactul asupra
mediului
Mod de stocare
0 1 2 3 5

RAFINARIE

Titei Lichid/-
amestec
hidrocarburi
2926210 Iritant pentru piele,
organe respiratorii,
ochi; netoxic pentru
pesti si organisme
acvatice;
nebioacumulativ,
nebiodegradabil in
sol; puternic poluant
pentru ape de
suprafata, subterane
si sol
Stocata in 4 x 50.000 mc; 3 x
30.000 mc, 1 x 20.000 mc
rezervoare cu cap flotant; parc
Rafinarie
Volatil, puternic inflamabil
Gazolina Lichid/
amestec
hidrocarburi
usoare
74.320 Vapori moderat
otravitori, iritanti, in
concentratii mari
produc intoxicatii;
poluant pentru ape si
sol
Stocata in rezervoare 2 x 1000
mc., parc Rafinarie
Volatila si foarte inflamabila
Benzina
de piroliza
produs
intern
Arpechim
Lichid/
amestec
hidrocarburi
usoare
61.446 Stocata in 2 x 400 mc; 1 x 100
mc; 2 x 700 mc; 1 x 200 mc
rezervoare cu capac fix, parc
Petrochimie; 2 x 1000 mc parc
Rafinarie
Extrem de inflamabila
Benzina
Petro
Brazi
Lichid/
amestec
hidrocarburi
usoare
12.627
R12-38-45-66-51/53
Iritant pentru piele;
prin inhalare si
ingerare produce
ingestie si intoxicatii,
este narcotica,
concentratii mari si
inhalare prelungita
poate cauza coma; se
evita deversarea in
mediu
Stocata in 8 rezervoare cu
capac fix, C=.5000 mc., parc
Petrochimie, 2x 2000 mc. parc
Rafinarie
Volatila si extrem de
inflamabila
Fractie C4
hidrogenta
de piroliza
produs
intern
Arpechim
Lichid/
C
4
H
10
27.301 R12-45
Predominant narcotic,
secundar iritanta;
prezenta intr-o
concentratie
suficienta pentru ca
procentul sa de
oxigen sa scada la
16% provoaca
Stocata in 4 rez. x 1000 mc,
parc Rafinarie
Volatila si extrem de
inflamabila
7
axfixie, iar sub 10%
apare coma
Ulei de
piroliza
produs
intern
Arpechim
Lichid/
hidrocarburi
grele
26.667 R45-38-52/53
Iritant pentru piele;
vaporii sunt iritanti
pentru ochi, piele,
sistem respirator,
poate cauza
disconfort, ameteala,
somnolenta; contactul
prelungit poate cauza
dermatite, cancer al
pielii, afectiuni ale
rinichilor sau efecte
asupra celulelor rosii
din sange; periculos
pentru organisme
acvatice
Stocat in 1 rez.x 400 mc, parc
Petrochimie
Benzina
nafta
produs
intern
Arpechim
Lichid/ames
tec
hidrocarburi
usoare
9.761 R12-38-45-65-51/53
Iritant pentru piele;
prin inhalare si
ingerare produce
ingestie si intoxicatii,
este narcotica,
concentratii mari si
inhalare prelungita
poate cauza coma; se
evita deversarea in
mediu
Stocata in 3 rez.x 3150 mc.
rezervoare cu capac flotant
Volatila si extrem de
inflamabila
Metanol Lichid/
CH
3
OH
19531 R11-23/24/25-39-
23/24/25
Toxic prin inhalare;
efecte asupra
sistemului nervos,
efect neteratogen la o
expunere sub
valoarea CMA;
netoxic pentru pesti,
alge, bacterii;
bioacumulare lenta in
apa; biodegradabil in
sol
Stocat intr-un rezervor cu
capac fix si perna azot, C=100
mc., parc Petrochimie; 1 rez.x
5000 mc., parc Rafinarie
Puternic inflamabil;
Distilat de
vid
Lichid/ames
tec
hidrocarburi
30.676 Iritant pentru piele si
ochi in cazul unui
contact prelungit cu
vaporii emanati;
produce intoxicare
prin ingestie; poluant
pentru ape;
Stocat in 3 rez.x 5000 mc.; 3 x
3150 mc. rezervoare, parc
Rafinarie
Volatila si inflamabila.
8
Petrochimie
Benzina
nafta
produs
intern
Arpechim
Lichid/a
mestec
hidrocar
buri
usoare
408.802
R12-38-45-65-51/53
Iritant pentru piele; prin
inhalare si ingerare
produce ingestie si
intoxicatii, este narcotica,
concentratii mari si
inhalare prelungita poate
cauza coma; se evita
deversarea in mediu
Stocata in 2 rez. x 3150 mc
,rezervoare cu capac flotant,
parc Rafinarie
Volatila si extrem de
inflamabila
Propan Gaz/
C
3
H
8
26.963 R12
Netoxic prin inhalare,
neiritant; nepoluant
pentru ape; nepoluant
pentru pestri si
organisme acvatice;
aproape deloc
bioacumulativ;
nebiodegradabil in sol
Stocat in 10 rez. x 200 mc.
rezervoare, parc Rafinarie si 6
rezervoare cilindrice orizontale
cu C=200 mc., parc
Petrochimie
Puternic inflamabil
n-Butan Gaz
/C
4
H
10

27.459 R12
Netoxic prin inhalare;
iritant pentru organele
respiratorii si ochi;
narcotic in concentratii
mari; nepoluant pentru
ape; netoxic pentru pesti
si organisme acvatice;
nebioacumulativ;
nebiodegradabil in sol
Stocat in rezervoare sferice
70,72,73,74 cu C= 670 mc,
Parc 1 si 4x1000 mc, Parc 3 -
sectia AFP
Puternic inflamabil, poate
cauza explozii datorita caldurii
Etan Gaz/
C
2
H
6
68.354 Nu este clasificat Din conducta intra direct in
cuptoarele de piroliza
Etilena
produs
intern
Arpechim
Gaz
/C
2
H
4
71.421 R12

Usor iritant in caz de
ingestie, inhalare si
contact cu pielea; nu are
efecte cancerigene; usor
periculoasa pentru pesti;
periculoasa pentru
organisme acvatice, alge,
bacterii; usor
bioacumulativ,
biodegradabila , toxica
pentru flora
Stocata in 3 rezervoare sferice,
C= 1000 mc, parc Petrochimie.
Puternic inflamabila
Propilena
produs
intern
Arpechim
Gaz/
C
3
H
6
87.037 R12

Nu este toxic pentru
organisme umane si
acvatice; foarte putin
Stocata in 4 rez.x 1000 mc;
15 rez. x 200 mc, parc
Petrochimie;
12 rez.x 200 mc., parc
Rafinarie;
9
bioacumulativ;
nebiodegradabil in apa;
biodegradabil in sol
poate dauna cresterii
plantelor; fotodegradabil
in aer
Puternic inflamabil
Amoniac Gaz/
NH
3

43.235 R10-23-24-50

Toxic prin inhalare,
ingestie; coroziv; nu
prezinta risc teratogen;
toxic pentru pesti si
organisme acvatice;
biodegradabil in apa; se
absoarbe in sol; ionizeaza
in aer
Stocat in 2 rezervoare sferice,
C=1000 mc, parc Petrochimie.

Inflamabil
Acid
sulfuric
Lichid
H
2
SO
4
8.512 R35
Puternic coroziv pentru
piele si ochi; daunator
pentru pesti si organisme
acvatice; prin incalzire
elimina gaze toxice si
corozive; la umezeala, in
prezenta metalelor
elibereaza hidrogen
inflamabil.

Stocat in depozit acid baze
Nu este inflamabil sau
explosiv
Hidroxid
de sodiu
lichid/
NaOH
4983 R35
Puternic coroziv pentru
piele, ochi, iritant pentru
organe respiratorii;
poluant pentru ape de
suprafata si subterane;
daunator pentru pesti,
organisme acvatice si
plancton;
nebioacumulativ; deseu
periculos.
Stocat in depozit acid baze
Puternic coroziv, in reactie cu
metalele elibereaza gaze
inflamabile (H
2
)
Acid
cianhidric
produs
intern
Arpechim
Lichid/
HCN
540 R12-26-50/53
Toxic puternic prin
contact si inhalare; foarte
toxic pentru pesti,
organisme acvatice si
alge; usor bioacumulativ;
deseu periculos pentru
fauna
Stocat in depozit acrilonitril
Puternic inflamabil
Hexan Lichid 580 R51/53-65-67-38

Iritant pentru piele si
organe respiratorii;
Stocat in 2 rez. x 325 mc parc
Petrochimie.

Volatil, inflamabil, risc de
10
vaporii in concetratii
mari au efect narcotic;
expunere prelungita
determina leziuni ale
nervilor periferici
explozie
Acid
clorhidric
Lichid/
HCl
5899 R34

Iritant al mucoaselor,
ochilor si cailor
respiratorii. Inhalare
prelungita poate cauza
congestie pulmonara; in
contact cu pielea poate
produce arsuri si ulceratii
Stocat in depozit acid baze
Catalizato
ri diversi
solizi - R7-38-34
R2-7-38
R7-11
Stocati in depozit central7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. APA
7.1.1. Alimentare cu apa
- apa potabila- reteaua municipiului Pitesti- conducta de aductiune Dn= 308 mm si
L= 5,3 Km;
Volume de apa prelevate
- Qzi max.=5000 mc( 57,87 l/s) Vmax. anual= 1825 000 mc.
- Qzi med.= 3096 mc( 35,83 l/s) Vmed. anual=1130000 mc.
- Q zi min= 2000 mc( 23,15 l/s) Vmin. anual=730 000 mc.

- apa industriala- din sursa de suprafata raul Arges prin doua captari:
- captare Pitesti ( Prundu):
- priza principala;
- priza secundara.

- captare Golesti- utilizata in situatii de avarie
Volume de apa prelevate
- Qzi max. = 71233 mc ( 824,5 l/s) Vmax. anual= 26000 mii mc
- Qzi med.= 67123 mc ( 776,8 l/s) V med. anual= 24500 mii mc
- Q zi min..= 58904 mc ( 681,8 l/s) Vmin. Annual= 21500 mii mc
7.1.2. Instalatii de tratare a apei industriale brute
Statia principala de tratare:
linia I
- un decantor circular ( Dn= 45 m., Q= 2200 mc/h) ; 2 decantoare nefunctionale
- un bazin de decantare cu Dn=30 m, Q=1800 mc/h ;
- un bazin de stocare a apei decantate- decarbonatate ( V= 2500 mc) ;
- statie de pompare echipata cu 7 pompe ( Q= 1050 mc/h, H=60 mCA)
linia II
- un bazin de amestec cu V= 200 mc ;
- 3 decantoare circulare( Dn= 45 m, Q= 2200 mc/h) ;
11
- 2 bazine de stocare a apei decantate- decarbonatate fiecare cu V=5000 mc;
- statie de pompare echipata cu 5 pompe ( Q= 1100 mc/h, H= 60 mCA ) si 3 pompe
( Q=2500 mc/h, H= 60 mCA)
linia III
- un bazin de amestec ( V= 200 mc)
- 3 decantoare circulare ( Dn= 45 m, Q= 2500 mc/h) ;
- 2 bazine de stocare a apei decantate- decarbonatate ( V= 5000 mc fiecare);
- 1 statie de pompare echipata cu 2 pompe VDF ( Q= 1100 mc/h, H= 60 mCA) si 2
pompe ( Q= 2700 mc/h, H= 60 mCA)
36 filtre mecanice cu urmatoarele caracteristici :
- tip cilindru metalic cu Dn= 3m ;
- volum total 81,8 mc ;
- suprafata de filtrare 32 mp ;
- strat filtrant din cuart monocristalin cu un V= 60,2 mc.
Statii de demineralizare :
Petrochimie- 2 statii de demineralizare ( DEMI 2si DEMI 3)
DEMI 2
- 3 filtre slab acide ;
- 5 linii de demineralizare ( Q= 60 mc/h) alcatuite din filtre ionice ;
- 3 filtre carboxilice( tampon) ;


- 2 rezervoare de inmagazinare a apei demineralizate ( V= 300mc) ;
- statie de pompare a apei demineralizate
DEMI 3
- 7 filtre puternic acide ;
- 6 filtre slab bazice ;
- 5 filtre puternic bazice;
- 4 filtre carboxilice( tampon);
- 3 filtre cu strat mixt ;
- 2 rezervoare de inmagazinare a apei demineralizate( V= 400mc fiecare) ;
- statie de pompare a apei demineralizate.
Rafinarie- 2 statii de demineralizare ( DEMI RI si DEMI R II)
DEMI RI
- 4 filtre mecanice(Q= 400 mc/h) ;
- 2 rezervoare pentru stocarea apei filtrate ( fiecare cu V= 400 mc) ;
- 10 filtre puternic acide ;
- 10 filtre slab bazice ;
- 3 filtre puternic bazice ;
- 4 turnuri de decarbonatare ;
- 3 bazine pentru neutralizarea apelor rezultate din procesul de regenerare, afanare si
spalare a filtrelor fiecare cu V=250 mc ;
- 4 rezervoare de inmagazinare a apei demineralizate, fiecare cu un V= 250 mc ;
- statie de pompare a apei demineralizate compusa din 7 pompe.
DEMI RII
- 3 filtre mecanice( Q= 200 mc/h) ;
- 2 rezervoare pentru stocarea apei filtrate, fiecare cu V=265 mc ;
- statie de pompare a apei filtrate ;
- 3 filtre puternic acide ;
- 3 filtre mediu bazice ;
12
- 2 turnuri de decarbonatare ;
- 3 bazine pentru neutralizarea apelor rezultate din procesul de regenerare, afanare si
spalare a filtrelor ;
- 1 rezervor de inmagazinare a apei demineralizate cu V= 160 mc ;
- statie de pompare a apei demineralizare echipata cu 4 pompe.

7.1.3. INSTALATII DE RECIRCULARE A APEI
Pentru asigurarea debitelor tehnologice de apa, se foloseste apa de la 10 gospodarii de apa
recirculata din care 4 deservesc instalatiile din Petrochimie si 6 deservesc instalatiile din
Rafinarie.
7.1.4. INSTALATII DE INMAGAZINARE SI DISTRIBUTIE
Apa potabila
a.Instalatii de inmagazinare
Gospodaria de apa Petrochimie
- 2 rezervoare a 300 mc. fiecare , din beton armat ingropate ;
- statie de pompare echipata cu 3 pompe tip CRIS( Q= 200 mc, H= 50 mCA)
Gospodaria de apa Rafinarie
- 2 rezervoare de 300 mc fiecare, din beton armat , ingropate ;
- statie de pompare echipata cu 3 pompe tip CRIS ( Q= 200 mc, H= 50 mCA)

Gospodaria de apa - Negru de Fum
- 2 rezervoare a 300 mc fiecare, din beton armat ingropate ;
- statie de pompare echipata cu 2 pompe tip LOTRU( Q= 100 mc, H= 50 mcA)
b. Retea de distributie- tip multiinelar, realizata din conducte OL cu Dn= 60- 200 mm, pe o
lungime de 30 Km.

Apa industruiala
a. Instalatii de inmagazinare
-Instalatii de inmagazinare pentru apa decantata- decarbonatata ( 4 rezervoare x 5000 mc., 1
rezervor x 2500 mc) ;
- Instalatii de inmagazinare pentru apa demineralizata( 2 rezervoare x 300 mc, 2 rezervoare x
500 mc, 5 rezervoare x 250 mc) ;
- Instalatii de inmagazinare pentru apa filtrata( 1 rezervor x 800 mc, 1 rezervor x 560 mc).
b. Reteaua de distributie
-apa tratata- retea multiinelara de conducte din OL subterane cu Dn= 80-1000 mm, pe o
lungime L= 197 Km ;
- retea multiinelera de conducte PREMO cu Dn= 600- 800 mm si conducte
cauciucate cu Dn= 40- 150 mm, in lungime totala de 273 Km
-apa recirculata- retea de distributie , realizata din conducte cu Dn= 400-1000 mm, in lungime
de 20,5 Km.
7.1.5 APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Stocuri de apa pentru stingerea incendiilor
Petrochimie- 3 rez.x 10000 mc.
Rafinarie- 3x 1000 mc.
- 1x 5000 mc.

7.1.6. Modul de folosire al apei
Apa este utilizata pentru :
- necesitatile igienico- sanitare ale personalului ;
- procesul tehnologic ;
13
- furnizarea de agent termic.

Necesarul de apa :
Qzi.max.= 2055273 mc ( 23788 l/s) Vanual max.=750174,6 mii mc
Q zi med.= 1894219 mc( 21924 l/s) Vanual med. = 691390 mii mc

Cerinta de apa :
Q zi max. = 76233 mc ( 882,33 l/s) Vanual max. = 27825,1 mii mc
Q zi med.= 70219 mc.( 812,7 l/s) Vanual med. = 25630 mii mc

Volume de apa asigurate din surse

in regim nominal :
Q zi max.= 76233 mc ( 882,33 l/s) Vanual max. = 27825,1 mii mc
Q zi med.= 70219 mc ( 812,7 l/s) Vanual med. = 25630 mii mc


7.1.7. Norme de apa pentru principalele produse

Produsul U.M. Volume de apa specifice( mc/U.M.)
-titei prelucrat tone 8,6
-etilena tone 40
- acrilonitril tone 83,3
- negru de Fum tone 2

7.1.8. EVACUAREA APELOR UZATE

Categorii de ape uzate
-ape uzate chimic impure- rezultate din procesul tehnologic, sunt preepurate in instalatii locale
de epurare si trimise la statia finala de epurare.
- ape conventional curate si pluviale- sunt evacuate direct in canalul Dambovnic si dupa aceea
in raul Arges;
- ape uzate menajere- rezultate de la grupurile sociale de pe platforma sunt epurate in statia
finala de epurare.


Ape uzate evacuate

Volum total evacuat
Q zilnic( mc) Q anual( mii mc)
Categoria apei Receptori
autorizati
max . med. minim. max. med. min
Ape uzate menajere+
ape uzate tehnologice
epurate prin statia de
epurare finala

Ape conventional
curate si pluviale
Raul
DambovnicRaul Arges
48.990 41685 28512
9590 6967 6300
17881 15215 10407
3503 2543 2230


14
7.2. ENERGIE
Tip de energie Consum de energie Sursa de aprovizionare
1.Energie electrica 474149 MWh/an Sistemul national-retea 110KV
2.Energie electrica 34553 MWh/an Termoficare 2000 SA Pitesti
3.Abur din surse proprii,
total din care: 3.271.485 Gcal
- cazane DMT 83.103 Gcal
- cazane CET Negru de fum 655543 Gcal
- cazane CT Rafinarie 1.193.417 Gcal
- cazan CO- Boyler 389.469 Gcal
- cazane Piroliza I 324353 Gcal
- cazane Piroliza II 625600 Gcal
4.Abur din sursa externa
Arpechim
113798 Gcal Termoficare 2000 SA Pitesti
5.Gaze combustibile, total,
din care:
767153 tcc
Instalatia de deetanare- gaz
combustibil
469043 tcc Instalatie deetanare- PETROM OMV
Gaz metan 44940 tcc Reteaua nationala
Gaz combustibil de rafinarie 253170 Sistemul de gaze comb. Arp.
6.Pacura 92700 t Rafinarie Arpechim
1 tcc= 823,72 Nmc gaz

8. INSTALATII PENTRU PRODUCERE UTILITATI
81.INSTALATII PENTRU PRODUCEREA ABURULUI TEHNOLOGIC
-la sectia Piroliza I
- 2 cazane C121 cu C= 32 MW fiecare;
-la sectia Piroliza II
- 1 cazan STEIN C121 cu C= 60 MW
- 2 cazane KESSEL cu C= 25 MW;
- CET Negru de Fum
- 6 cazane CR 15 cu C=45 MW;
- 2 cazane C102 cu C= 45 MW;
- Centrala Termica Rafinarie
- 5 cazane Babcock cu C= 80 MW;
- Cracare Catalitica
- cazan CO- Boyler- ardere gaze rezultate de la decocsarea catalizatorului

Combustibil utilizat: -gaz de rafinarie si combustibil lichid ( pacura cu continut de
1,5 % S) la CET Rafinarie
- gaz metan la CET Negru de Fum, la sectiile Piroliza I si II, la Cracare
Catalitica
8.2. INSTALATIA PENTRU PRODUCERE HIDROGEN
Scop : obtinerea gazului cu hidrogen pentru instalatiile de hidrofinare.
Capacitate : 2400 x 2 Nm
3
.
Procesul tehnologic consta in reformarea CH4 in prezenta de abur la temperatura si strat de
catalizator( oxid de nichel).15
8.3. INSTALATIA PENTRU PRODUCERE OXIGEN-AZOT
- Scop : obtinerea oxigenului si azotului prin procedeul Linde ( racire, fractionare) ;
- Oxigenul gazos la presiunea de 1,3 barr este comprimat la doua presiuni diferite : la 30 barr(
pentru utilizare in Petrochimie) si la 150 barr( pentru imbuteliere). ;
- Azotul lichid de la varf este depozitat in 2 vase la presiunea de 8,5 barr si 195
0
C si se
comercializeaza ;
- Azotul gazos este trimis prin conducta la instalatiile din Arpechim ;
- Azotul impurificat ( cu 10%) oxigen) este utilizat pentru regenerarea sitelor moleculare
foliosite in faza de uscare aer si apoi este eliminat in atmosfera.

8.4. INSTALATIA DE PRODUCERE FRIG( SOLA)
Procesul tehnologic de producere a frigului are loc in agregatul frigorific si se desfasoara
dupa principiul comprimarii intr-o treapta a vaporilor de agent frigorific( amoniac).9.DESCRIEREA ACTIVITATILOR

RAFINARIE

Instalatiile de Distilare Atmosferica( DA) si in Vid( DV)
- aceste instalatii prelucreaza titeiul brut din tara si din import, realizand o separare a acestuia
pe fractiuni primare, care urmeaza sa fie supuse in continuare la prelucrari secundare.
- Capacitate maxima a insalatiei DA: 3.850 .000 t/an .
- Capacitatea maxima a instalatiei DV : 1.50.000 t/an
- Fazele procesului sunt urmatoarele : preincalzire ; desalinare prin spargerea emulsiilor
titei-apa intr-un camp electric la 100000 v ; dezbenzinare, stabilizare benzina, incalzire
in cuptoare tehnologice tubulare la presiune atmosferica, temperatura 330-350
0
C ;
sistem de fractionare atmosferica ; benzina si motorina dupa racire sunt dirijate la
rezervoarele de depozitare ; pacura rezultata este distilata in vid la 390-400
0
C ; sistem
de fractionare in vid.

Instalatii de reducerea vascozitatii reziduului de vid( RV)
- Capacitate : 600000t/an reziduu de vid ; acesta este supus unui proces de
descompunere termica partiala intr-un cuptor tubular de proces la temperatura de 460-
480
0
C si in continuare, de separare prin fractionare in vederea folosirii drept
combustibil( gaze, benzina de RV si combustibil lichid).

Instalatia de Hidrofinare Benzina ( HB)
- Capacitate : 600.000 t/an benzina de distilare ; are loc indepartarea din benzina a
compusilor cu sulf, oxigen si partial cu azot in prezenta hidrogenului la temperatura
de 360-370
0
C si presiunea de 20-30 bar, in prezenta de catalizator Ni- Mo/ alumina
in strat fix.

Instalatia de Reformare Catalitica( RC)
Capacitate de productie : 500.000 t/an benzina hidrofinata.
- Prin procesul de reformare catalitica are loc cresterea continutului de hidrocarburi
aromatice in benzina in 3 etape de incalzire si reactie in prezenta catalizatorilor, pentru
cresterea cifrei octanice ; In cadrul procesului au loc reactii de dehidrogenare,
16
dehidrociclizare, izomerizare si hidrocracare a alcanilor si cicloalcanilor rezultand
hidrogen, hidrocarburi aromatice si izoparafinice cu cifre octanice mari.

Instalatia de Fractionare Gaze( FRG)
- Capacitate : 250.000- 300.000 t/an( gaze de proces, provenite din instalatiile de distilare
atmosferica si in vid dupa ce au trecut prin instalatiile de demercaptanizare- hidrofinare
benzina si reformare catalitica si gazolina de la sectia AFP) ; are loc separarea componentilor
utili , prin fractionare a amestecului de gaze provenit din instalatiile Distilare Atmosferica si
Reformare Catalitica, in vederea folosirii lor ulterioare ;

Instalatia de fabricare a bitumului
-Capacitate : 100.000 t/an. Obtinerea bitumului are loc printr-un proces de oxidare a
reziduurilor grele( reziduu de vid din instalatia DV) la temperatura de 200
0
C, prin
contactarea lui cu aerul aspirat din compresoare. Bitumul este depozitat in rezervoarele
cilindrice verticale si recirculat printr-un cuptor tubular cilindric vertical pentru scaderea
vascozitatii. Gazele rezultate din proces( vapori de produs, vapori de apa) dupa spalare cu
motorina si apa sunt dirijate in atmosfera.
Instalatia Cracare Catalitica ( CC)
Capacitate : 1.650.000 t/an. Materia prima hidrocarburile grele din fractiunile petroliere
( distilat de vid si motorina) sunt descompuse termic in prezenta de catalizatori cu obtinere de
gaze combustibile, benzine, motorine, propan, propilena, butan, butene si combustibil lichid.
Catalizatorul impurificat in faza de reactie prin depunere de cocs, dupa stripare cu abur se
regenereaza prin arderea cocsului depus pe catalizator .Gazele de ardere sunt dirijate la
cazanul de producere abur ( CO- Boiler) in care are loc transformarea oxidului de carbon in
bioxid de carbon precum si recuperarea caldurii din aces flux de gaze de ardere cu producere
de abur.

Instalatia Demercaptanizare fractie C3-C5 ( DMC)
Capacitate : 100.000 t/an. Fractia C3-C5 din instalatia DAV si instalatia Hidrofinare benzina
cu continut ridicat de sulf( H2S si mercaptan) parcurg pentru demercaptanizare fazele :
- tratare cu amine ( monoetilenamina) pentru retinerea H2S ;
- tratare cu solutie de NaOH in prezenta catalizatorului Merox pentru transformarea
mercaptanilor in disulfuri. Disulfurile sunt arse in incineratorul de la Instalatia Cracare
Ctalitica.

Instalatia Desulfurare Gaze si Recuperare Sulf (DGRS)
Capacitate : 132.500 t/an. Gazele cu H2S rezultate in instalatiile in care se face eliminarea
compusilor cu sulf din produsele rezultate in prelucrarea titeiului sunt supuse unui proces de
eliminare a H2S prin tratare cu monoetilenamina sau dietanolamina.H2S recuperat este
transformat in sulf prin oxidare intr-o soba Klauss cu 2 trepte, iar gazele desulfurate se
utilizeaza ca gaze combustibile.
Gazele reziduale rezultate din proce care mai contin urme de H2S si CO2 trec intr-o faza de
incinerare gaze reziduale unde la o temperatura de 750- 800
0
C sunt incinerate cu ajutorul
gazelor combustibile trecandu-se la CO2 si SO2. Gazele incinerate sunt evacuate printr-un
cos de 80 m in vederea dispersiei.

Instalatia Sulfura de Sodiu ( SS)
Cpacitate : 5000 t/an. Procesul tehnologic de producere a sulfurii de sodiu are la baza procesul
clasic de neutralizare a H2S cu NaOH si reprezinta o alternativa de consum a H2S cand nu
exista cerere pe piata de sulf, evitand astfel arderea in facla a acestuia.
17

Instalatia metiltertbutileter ( MTBE)
Capacitate : 39.000 t/an.
Producerea MTBE are loc printr-o reactie de eterificare in doua trepte in prezenta de
catalizator a izobutenei si a metanolului. Produsul finit este trimis la depozitul AFPE de unde
este dozat in benzina in proportie de 5-15 % conform retetelor de fabricatie.

Instalatia de producere tetraamilmetileter ( TAME)
Capacitate : 650.000 t/an benzina de cracare+ 20.000 t/an metanol. Reactia de eterificare are
loc in prezenta de catalizator. Produsul finit se foloseste pentru aditivarea benzinei.

Instalatia de hidrogenare Petrol si motorina ( combustibil Diesel)
Capacitate : 1.020.000 t/an
Instalatia are rolul de indepartare a compusilor cu sulf si oxigen. Procesul consta in
transformarea compusilor cu sulf si oxigen, continuti in motorine, in prezenta hidrogenului, in
hidrogen sulfurat si apa, care sunt apoi separati. Procesul se desfasoara catalitic intr-un reactor
cilindric vertical, cu catalizator in strat fix, la temperatura de 330-350
0
C si presiune 30-35
barr. Catalizatorul este din oxizi de Ni si Mo depusi pe alumina. Tot in zona de reactie au loc
reactii de hidrogenare a eventualelor hidrocarburi nesaturate ce ar putea fi continute de
fractiunile de distilare atmosferica.

Instalatia Hydrobon
Instalatia Hydrobon are rolul de a transforma hidrocarburile aromate policiclice in
hidrocarburi ciclice si de a elimina compusii cu sulf in scopul obtinerii motorinei cu continut
sub 10 ppm sulf. Este un proces catalitic cu degajare de caldura.
Cpacitate 61 t/h.
Materia prima este motorina de distilare atmosferica.

Complexul de Lubrifianti ( Instalatia Hidrocracare Uleiuri- HCU, Instalatia
Hidrodeparafinare Uleiuri- HDP, Instalatia Dezasfaltare cu Propan- DP)
- Foloseste ca materie prima reziduul de vid de la Distilare in vid. Are trei instalatii in
functiune cuprinzand urmatoarele procese :
- dezasfaltare cu propan a reziduului de vid- proces de extractie lichida, in care
dizolvantul este propanul; Cpacitatea instalatiei este de 360.000 t/an reziduu de vid.
- hidrocracare uleiuri , in prezenta de catalizatori- au loc reactii de hidrogenare a
hidrocarburilor aromatice policiclice la hidrocarburi naftenice policiclice si scindarea
acestora la alchil- naftene ; uleiurile rezultate au un indice de vascozitate ridicat si sunt
calitativ superioare privind culoarea, cifra de cocs, congelarea ; Capacitatea
proiectata : 80.000 t/an.
- hidrodeparafinare uleiuri in prezenta de catalizatori- proces de descompunere catalitica
selectiva a hidrocarburilor parafinice cu greutate moleculara mare, cu obtinerea de
hidrocarburi de greutate moleculara mai mica si hidrogenarea acestora.

Sectia AFPE
- Cuprinde parcurile de rezervoare, pentru stocarea produselor finite, efectuarea si aditivarea
amestecurilor, incarcarea in cisterne si autocisterne si livrarea lor. Este structurata in
urmatoarele sectoare :
- amestecare finisare carburanti;
- amestecare finisare uleiuri;
- sistemul de facla si recuperare gaze facla;
18
- depozitarea gazelor lichefiate;
- rampele de incarcare si primire produse ;
- separatoarele mecanice I+ II.

PETROCHIMIE
Sectia Parc-Rampe Petrochimie
-Aceasta sectie cuprinde rezervoarele supraterane necesare depozitarii materiilor prime,
materiilor auxiliare, produsele intermediare de fabricatie si produsele finite precum si cele
provenite de la instalatiile din Petrochimie. Tot in cadrul acestei sectii functioneaza rampele
de incarcare si descarcare produse in si din cisterne de cale ferata.

Instalatia oxid de etilena si glicoli ( OEG)
Aceasta instalatie are ca scop obtinerea oxidului de etilena si a glicolilor ( monoetilenglicol,
dietilenglicol si poliglicoli), prin oxidarea catalitica a etilenei cu oxigen de inalta puritate in
prezenta unui catalizator pe baza de argint. Peste 60% din productia de oxid de etilena este
hidrolizat pentru obtinerea de glicoli, restul oxidului de etilena se vinde ca atare.
Sectia Polietilena de Inalta Presiune( PIP)
- In aceasta instalatie are loc polimerizarea etilenei la presiune ridicata, in prezenta peroxizilor
organici. Reactia are loc in reactoare tip autoclava cu agitatoare. Produsul finit il constituie
granulele de polietilena colorate sau natur .

Sectia Polietilena de Joasa Presiune ( PJP)
Procesul de fabricatie consta in polimerizarea etilenei in mediu de hexan la presiune joasa si
temperatura de 80-85
0
C in prezenta catalizatorilor organo- metalici tip Ziegler Natta intr-un
reactor tip autoclava cu agitator. Se obtin diverse sorturi de granule de polietilena color sau
natur. In cadrul acestei sectii exista o faza de dezactivare a suspensiei de polimer cu metanol
incalzita la temperatura de 90-95
0
C , 5-6 bar presiune si agitare.

Instalatia separare concentrat aromatic
Instalatia de separare a concentratului aromatic are drept scop obtinerea benzenului,
toluenului si xilenilor ca produse finite, din concentratul aromatic brut produs de instalatia
Piroliza II.

Instalatia derivati chimici
Aceasta instalatie produce inhibitori pentru combaterea coroziunii si stimulare sonde.
Capacitate max. : 1500 t/an inhibitori.
Instalatia fabrica 16 tipuri de inhibitori.

Instalatia regenerare ulei uzat PIP
Instalatia are ca scop regenerarea uleiului uzat de la PIP, care este regenerat si apoi repompat
la instalatia PIP. Inainte de a fi repompat , uleiul regenerat se analizeaza, dupa care , daca este
gasit conform, este trimis la instalatia PIP.

Instalatia de producere mase plastice
Capacitate de productie : 6.600.000 saci/an pentru ambalat granule si 600 t folie.

Instalatia Piroliza II
Sectia Piroliza II are drept scop obtinerea etilenei de inalta puritate si a propilenei prin
descompunerea termica a unei fractiuni petroliere usoare( benzina, fractie C2, propan, butan).
19
Procesul tehnologic consta in principal din piroliza hidrocarburilor in cuptoare, racirea si
comprimarea gazelor, urmata de separarea componentilor prin distilarea fractionata in coloane
cu talere.
Capacitatea proiectata a instalatiei este de 200.000 t/an etilena.

Instalatia de hidrogenare selectiva a fractiei C4
Rolul instalatiei este acela de a hidrogena selectiv acetilenele si butadienele din fractia C4 de
piroliza pentru a se obtine un produs cu continut maxim de butadiena de 0,5 % g si minim 25
% g izobutena, atunci cand continutul de izobutena in materia prima este mai mare de 25,8 %
g.

Instalatiile Acrilonitril I si II ( ACNI si ACN II)
Procesul tehnologic are drept scop obtinerea acrilonitrilului prin reactia catalitica de
amonoliza a amestecului de propilena, amoniac si aer intr-un reactor in strat fluidizat in doua
instalatii cu capacitatile de productie de 28.000 tone/an, respectiv 55.000 t/an. Ca produs se
obtine acidul cianhidric care se foloseste pentru obtinerea cianurii de sodiu.
Instalatia de Cianura de Sodiu I si II
Scopul acestei instalatii este fabricarea de cianura de sodiu din acid cianhidric si hidroxid de
sodiu. Produsul finit consta in cianura de sodiu sare umeda(conc. 92%) fabricata in instalatia
Cianura de sodiu I si in cianura de sodiu lesie( conc. 44%) fabricata in instalatia Cianura de
sodiu II.

Instalatia Cianura de Sodiu III
In aceasta instalatie se realizeaza concentrarea, uscarea si brichetarea cianurii de sodiu
fabricata in instalatiile Cianura de Sodiu I si II.

10. SISTEMUL DE FACLE
Sistemele de ardere la facle, aferente instalatiilor cu grad ridicat de risc, pentru explozii si
incendii, la care in functionare normala nu ard decat pilotii cu o cantitate mica de gaz metan.
Scopul acestor facle este eliminarea rapida prin ardere a produselor sub forma de gaze si
vapori, la porniri, opriri, deranjamente in functionare, precum si evacuarile prin supapele de
siguranta
Sistemele de facla exista la urmatoarele instalatii:
-1 facla pentru instalatiile de la Lubrifianti si AFPE;
- 1 facla pentru instalatia Cracare Catalitica;
-1 facla pentru instalatiile din Rafinarie II;
- 1 facla pentru instalatiile DGRS si sulfura de Sodiu ;
- 1 facla pentru instalatia Piroliza I ;
- 1 facla pentru instalatia Piriliza Ii ;
- 2 facle pentru instalatia ACN I ;
- 2 facle pentru instalatia ACN II.

Instalatii oprite


Denumire instalatie Capacitate
(mii t/an)
Anul opririi
Instalatia Piroliza I fara separare
aromate
100 1993
Alcool etilic 25 1994
20
Detol 40 1992
Etil benzen 40 1996
Dimetiltereftalat 70 1996
Instalatia 7 (2,6,dietilanilina) 2 1992
Stiren 30 1993
Polistiren 25 1998
Atrazin I 2,5 1990
Atrazin II 2,5 1991
Clorura de cianuril 4 1996
Cauciuc terpolimeric 3 1999
Distilare atmosferica I 3.000 1992
Distilare in vid I 1.400 1992
Reducere vascozitate I 500 1992
Hidrofinare benzina I 620 1992
Hidrofinare motorina I 940 1992
Reformare catalitica I 500 1992
Fractionare gaze I 170 1992
Extractie cu furfurol 415 1982
Deparafinare cu MEC 240 1982
Bitum II 200 1982
Separare xileni 30 1992
Complex n-parafine 1.000 1993
Parex 184,3 1993
Izomerizare metaxilen 160,65 1993
Negru de fum 67 2003
Extractie aromate 180 199211. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR


AER
- Instalatia de spalare gaze oxidare- la instalatia de prodcere bitum
Gazele rezultate de la oxidarea reziduului de vid, impreuna cu aburul si necondensabilele
sunt spalate cu motorina intr-o coloana. Motorina este recirculata si racita intr-un
schimbator de caldura. Se formeaza o emulsie de motorina, groasa, care este evacuta la
canal .
Gazele spalate cu motorina sunt trecute in a doua coloana unde sunt spalate cu apa filtrata.
Apa este recirculata si racita printr-un schimbator de caldura.
Se formeaza o emulsie de hidrocarburi care se scurge la canal.
Gazele si necondensabilele, spalate cu apa sunt evacuate in atmosfera, printr-un cos
prevazut cu o palarie metalica.

- Instalatia de stripare ape de la instalatia de demercaptanizare
Apele cu sulfuri, fenoli si alti impurificatori de la vasele de condens de la facle, vasele
separatoare de la instalatiile DGRS si DMT , sunt colectate intr-un vas ; slopsul din acest
vas este pompat in rezervoarele de slops de la statia de epurare mecanica a Rafinariei.
21
Apele sunt pompate intr-o coloana de stripare cu abur.
Gazele cu H2S si mercaptani sunt dirijate prin vasul separator de picaturi la incineratorul
de la Cracare Catalitica.
Apele stripate sunt dirijate la canalizarea chimic impura.

-Instalatia de stripare ape cu sulfuri ( incinerator FH3)- sectia Cracare Catalitica

Apele cu sulfuri , fenoli, cianuri si alti impurificatori din toata sectia Cracare catalitica
ajung in vasul de reflux al coloanei de fractionare si de aici in vasul de alimentare. Cu
ajutorul unei pompe este alimentata o coloana de stripare . Striparea se face cu abur de 14
barr. Coloana are 10 talere cu clopotei si lucreaza la o presiune de 0,4 barr si temperatura
in baza de 100
0
C. Apele stripate sunt deversate la canalizarea chimic impura( cca 5-6
mc/h), sunt pompate pentru stripare in coloana si la instalatia Desalinare electrica( 3-4
mc/h). Stripatul din coloana este trecut prin vasele separatoare de picaturi si de aici la
incinerare. Incineratorul lucreaza la o temperatura de 550
0
C si are un debit de alimentare
cu gaz combustibil de 45-50 Nmc/h.

- Cosuri pentru dispersia poluantilor la cuptoare tehnologice si incineratoare

Nr.c
rt
Instalatie
tehnologica
Denumire sursa emisie Inaltime cos
(m)
Diametru
cos (m)
1
Piroliza I Cuptor hidrogenare benzine C
481
25 0,5
Cuptor piroliza C 101 E 85 1,8
Cuptor piroliza C 101 F 85 1,8
Cuptor C 102 A 1,8 1,0
Cuptor C 102 B 1,8 1,0
Cuptor C 102 C 1,8 1,0
Cuptor C 102 D 1,8 1,0
2
Piroliza 2
Cuptor C 102 E 1,8 1,0
3
Distilare
atmosferica
Cuptoare incalzire materie prima
- 7 H 1; 7H 2
100 5,0
4 Distilare in vid Cuptor incalzire materie prima
8 H 1
100 5,0
5 Reducere
viscozitate
Cuptor incalzire materie prima
9 H 1
100 5,0
6 Hidrofinare
benzina
Cuptoare incalzire materie prima
10 H 1
10 H 2
10 H 3

40
40
40

1,9
1,4
1,4
7 Reformare
catalitica
Cuptoare incalzire materie prima
11 H 1
11 H 2
11 H 3

40
40
40

2,7
1,7
1,7
8 Hidrofinare
motorina
Cuptoare incalzire materie prima
16 H 1
16 H 2

40
40

2,7
1,7
22
9 Cracare catalitica Incinerator FH3 pentru stripare
ape sulfuroase
70 3,6
Cuptor incalzire produs finit 110
C1
25 0,6
Cuptor incalzire produs finit 110
C2
27 0,6
10 Bitum
Cuptor incalzire materie prima
19 H1
19 0,7
11 Dezasfaltare
propan
Cuptor incalzire materie prima
22 H 1
17 0,8
12 Hidrodeparafinare Cuptor incalzire materie prima
25 H 1
25 H 2

14
13

0,8
0,8
13
Hidrocracare Cuptor incalzire materie prima
20/5 H 1
20/5 H 2,3

12
12

0,8
0,8
14
Hidrogen Cuptor incalzire materie prima
21/I H 1
21/II H2

12
12

0,4
0,4
15
Desulfurare gaze si
recuperare sulf
Incinerator gaze nereactionate in
urma obtinerii sulfului
80 1,1
16
Acrilonitril I Incinerator ape uzate 56 5,0
17
Acrilonitril II Incinerator ape uzate 56 5,0
18
Instalatie oxidare
termica
Incinerator nou la ACN I+II 40 2,5


-Cosuri pentru dispersia poluantilor la cazane pentru producere abur

Nr.
Crt
Instalatie tehnologica

Denumire sursa
emisie
Capacitate
termica
(MW)
Inaltime cos (m) Diametru cos (m)
0 1 2 3 4 5
C 121 A 32 60 3,2 1 Piroliza I
C 121 B 32 35 2,0
STEIN C 121 60 60 3,0
KESSEL 1 25 15 1,2
2 Piroliza II
KESSEL 2 25 15 1,2
CR 15/1 45 32 1,7
CR 15/2 45 32 1,7
CR 15/3 45 32 1,7
CR 15/4 45 32 1,7
CR 15/5 45 32 1,7
3


CET Negru de fum
CR 15/6

45 32 1,7
23
C 101 45 28 1,2
C 102 45 26 1,1
5 Cracare catalitica Cazan CO-Boyler ardere
gaze rezultate de la
decocsarea catalizatorului
60 2,9
Cos 1
(Babcock 1)
80 80 6,0 4 CT Rafinarie
Cos 2
(Babcock 2-5)
320 80 6,0APA
a.Instalatii de preepurare
- Instalatia de preepurare ape uzate PJP( Q= 25-40 mc/h)
- consta dintr-un bazin de beton cu V= 288 mc, prevazut cu 6 compartimente cu rol de
separare a produselor petroliere, de decantare, de filtrare si de neutralizare.

- Statia de preepurare prin clorinare a apelor uzate provenite din sectia CIAN
- bazin din beton cu V= 60 mc, pentru stocarea hipocloritului de sodiu ;
- bazin din beton, placat antiacid cu V= 380 mc., in care se executa epurarea, prevazut
cu sistem de aerare si pompa de recirculare a apei.
Procesul de epurare este discontinuu, tratarea apelor cu continut de ion cian realizandu-se
in sarje de 250- 300 mc.

- Bazin de neutralizare pentru apele provenite de la laboratoarele CTC
- realizat din beton cu V= 14 mc, prevazut pentru neutralizarea directa a apelor acide.

- Sistem de preepurare a apelor uzate provenite din instalatiile Acrilonitril I.
- sistem apa- slops compus dintr-un rezervor cu V= 10 mc, pentru colectarea
scurgerilor chimice de proces si un rezervor cu V= 10 mc, pentru separarea apei de
stratul organic( slops);
- sistem de incinerare- compus dintr-un rezervor de ape reziduale cu V= 300 mc pentru
colectarea apelor reziduale, a produsului de blaz si a apelor meteorice impurificate ; un
rezervor cu V= 150 mc de colectare acetonitril ; un bazin Holding- Pond cu V= 525
mc , 3 incineratoare HS 105 cu C= 2x 20 mc/h si 1x 40 mc/h.

- Sistem de preepurare ape uzate provenite din instalatiile ACN II
- sistem apa-slops- compus dintr-un rezervor cu V= 10 mc pentru colectarea scurgerilor
chimice de proces si un rezervor cu V= 10 mc pentru separarea apei de stratul organic(
slops) ;
- sistem de incinerare- compus dintr-un rezervor de ape reziduale cu V= 1000 mc pentru
colectarea apelor reziduale, a produsului de blaz si a apelor meteorice impurificate ; un
bazin Holding-Pond cu V= 700 mc, 2 incineratoare HS 105 cu C= 40 mc/h.
24


- Bazin de neutralizare a apelor provenite de la depozitul de acizi si baze I( V= 28 mc)
- unde sunt colectate si neutralizate apele uzate provenite de la rampa de descarcare
acizi si baze, hala pompelor , cuvele rezervoarelor de acizi si baze ; evacuarea apelor
neutralizate se realizeaza discontinuu in canalizarea apelor chimic impure.

- Bazin de neutralizare a apelor provenite de la depozitul de acizi si baze II( V= 144 mc)
- in care se colecteaza si se neutralizeaza apele uzate provenite de la rampa de
descarcare acizi si baze, hala pompelor, cuvele rezervoarelor de acizi si baze,
evacuarea apelor neutralizate realizandu-se discontinuu in canalizarea de ape chimic-
impure.

- Separator de granule sectia PIP( Q= 10 mc/h)
- bazin circular din beton V= 75 mc, cu doua compartimente , echipat cu pompa
submersibila( Q= 20 mc/h), pentru pomparea apei cu granule si un sant din beton
prevazut cu un cos metalic pentru retinerea granulelor ; procesul de epurare este
continuu, apa epurata mecanic fiind evacuata in canalizarea de ape chimic impure..


- Bazin de neutralizare- instalatia de demineralizare DEMI III
- bazin din beton, placat antiacid cu doua compartimente ( unul cu dimensiunile 14x 8x
4,5 si celalalt cu 4,5 x 8x 4,5 , unde sunt colectate si neutralizate apele rezultate din
procesul de regenerare filtre, precum si scurgerile accidentale de pe platforma
pompelor de acizi si baze ; procesul de epurare este discontinuu, iar apele neutralizate
sunt evacuate in colectorul general al statiei de epurare.

- Bazin de neutralizare instalatia demineralizare DEMI II
- bazin din beton placat antiacid, cu dimensiunile 10x 5x 4,5, unde sunt colectate si
neutralizate apele rezulttate din procesul de regenerare filtre, precum si scurgerile
accidentale de pe platforma pompelor de acizi si baze ; procesul de epurare este
discontinuu, iar apele neutralizate sunt evacuate in colectorul general al statiei de
epurare.

- Bazin de separare hidrocarburi- sectia Piroliza II
- bazin din beton cu dimensiunile 12,5x5x4, unde apele cu un debit de 207 mc/h sunt
supuse unui proces continuu de separare a uleiului de piroliza si a hidrocarburilor
usoare, dupa care apele rezultate sunt evacuate in canalizarea de ape chimic-impura,
iar hidrocarburile sunt reintroduse in procesul de productie.

- Bazin de separare hidrocarburi- sectia Piroliza I
- bazin din beton cu dimensiunile 12,5x5x4, unde apele sunt supuse unui proces
continuu de separare a uleiului de piroliza si a hidrocarburilor usoare, dupa care apele
rezultate sunt evacuate in canalizarea de ape chimic- impura, iar hidrocarbuile sunt
reintroduse in procesul de productie.

- Separator produse petroliere- Parc rampe Piroliza I
- construit din beton cu dimensiunile 10x4x4, compus din trei compartimente, unde
apele uzate provenite din parcul de rezervoare , sunt supuse unui proces de separare a
produselor petroliere, apa rezultata fiind evacuata in cnalizarea chimic-impura.
25


- Separator produse petroliere- Parc rampe Piroliza II.
- construit din beton cu dimensiunile de 15x4x4, compus din trei compartimente, unde
apele provenite din parcul de rezervoare, sunt supuse continuu unui proces de separare
a produselor petroliere, apa rezultata fiind evacuata in canalizarea chimic- impura.

- Statie de epurare mecanica a apelor chimic- impure- Rafinarie I
- bazin de egalizare cu V= 5000 mc
- separator de produse petroliere cu V= 1000 mc, format din cinci compartimente ;
- statie pompare slops ;
- statie pompare namol ;
- dispozitiv de masura a debitului ;
- instalatie pentru golire rapida.
Procesul de epurare este continuu, iar evacuarea apelor epurate se realizeaza in canalizarea
de ape chimic-impure.

- Statie de epurare mecanica a apelor chimic-impure -Rafinarie II
- doua bazine de egalizare , fiecare cu V= 7000 mc ;
- statie de pompare a apelor din bazinele de egalizare in separatoare , echipata cu doua
pompe DV 5-30( Q= 895 mc/h, H= 15mcA) ;
- doua separatoare de produse petroliere ;
- bazin de omogenizare cu V= 7000 mc ;
- statie pompare slops echipata cu 5 pompe ACV 65-15( Q=28 mc/h, H= 25 mCA) ;
- statie pompare namol echipata cu 5 pompe CAN 80-32( Q= 50 mcA, H= 25 mCA) ;
- 5 rezervoare pentru stocare slops cu dimensiunile 3x100 mc si 2x3000 mc.
Procesul de epurare este continuu, iar evacuarea apelor epurate se realizeaza in canalizarea
de ape chimic- impure.

b. Statie finala de epurare
- primeste pentru epurare apele uzate chimic-impure provenite din Petrochimie si
Rafinarie, care sunt amestecate la intrarea in statie ; dupa amestecare , apele uzate trec printr-
un sistem de gratare unde se retin corpurile mari, apoi intra in doua bazine de omogenizare cu
V= 5000 mc. fiecare, unde are loc si o separare primara a produselor petroliere si
sedimentarea produselor grosiere, de aici apele uzate trec in al treilea bazin de omognizare, cu
V= 5000 mc, unde are loc separarea produselor petroliere, care sunt colectate si evacuate in
bazinul 1 si 2, namolul depus pe radierul bazinului este raclat si pompat la ingrosatoarele de
namol, dupa care este trimis la halada de namol ; apele uzate rezultate sunt trimise spre
epurare la liniile tehnologice de epurare II si III ;
- primeste pe doua conducte ape alcaline cu continut de sulfuri de la a instalatiile
Piroliza si Cracare Catalitica in patru cuve din beton( V=200 mc) prevazute cu patru
turbine de suprafata, de unde dupa ce lise injecteaza abur, apele sunt supuse timp de
20-24 ore unui proces de aerare pentru oxidarea sulfurilor pana cand concentratia
acestora scade sub 100 mg/l, dupa care se realizeaza o injectie cu coagulant pentru
precipitarea urmelor de sulfuri si sunt introduse in fluxul tehnologic pe liniile de
epurare.
Linia tehnologica de epurare nr. II ( in rezerva, folosita in caz de ploi torentiale, debite
foarte mari sau interventii la linia tehnologica nr. III)
- apele uzate intra intr-un separator rectangular de produse petroliere cu V= 400 mc.,
unde are loc o noua separare a produselor petroliere si sedimentarea gravitationala a
26
suspensiilor ( produsele petroliere sunt colectate si trimise in bazinul de omogenizare,
iar namolul depus este pompat la ingrosatorul de namol), dupa care apele uzate trec in
compartimentul de floculare ( V= 375 mc) unde sunt tratate cu coagulant (
polielectrolit cationic) si sunt trimise la decantorul primar cu V= 375 mc, de unde
namolul depus este pompat la ingrosatorul de namol ; in continuare apele uzate sunt
tratate cu nutrienti ( solutie de fosfat trisodic si apa amoniacala 25% pentru asigurarea
necesarului de N si P al microorganismelor ce formeaza namolul activ ) si cu ajutorul
unei statii de pompare este pompata in treapta I de aerare formata din 8 cuve
paralelipipedice din beton ( V=4000 mc) prevazute cu aeratoare mecanice, dupa care
apa cu namolul activ intra intr-un decantor radial cu D= 30m. unde namolul
decanteaza si este recirculat in trapta I-a de aerare, iar apele uzate limpezite intra in
treapta a II a de aerare formata din 4 cuve paralelipipedice ( V= 2000 mc) unde are loc
un nou proces de aerare, dupa care intra intr-un decantor secundar de unde namolul
separat este recirculat in treapta a II a de aerare, iar apa intra in decantorul tertiar unde
se separa eventualele scapari de suspensii si produse petroliere si de aici este pompata
in filtrele de nisip unde sunt retinute particulele in suspensie, dupa care este stocata
intr-un bazin de stocare si control, de unde este pompata la canalul Dambovnic.

Linia tehnologica de epurare nr. III
- apele uzate intra intr-un separator de produse petroliere, unde are loc separarea
produselor petroliere si sedimentarea gravitationala a suspensiilor (produsele
petroliere sunt colectate si trimise in bazinul de omogenizare nr. 2, iar namolul depus
este pompat la ingrosatorul de namol), dupa care apele uzate trec in compartimentul de
floculare unde sunt tratate cu coagulant( polielectrolit cationic) si sunt trimise mai
departe la decantorul primar, de unde namolul depus este pompat la ingrosatorul de
namol ; in continuare apele uzate sunt tratate cu nutrienti ( solutie de fosfat trisodic si
apa amoniacala 25 % pentru asigurarea necesarului de N si P al microorganismelor ce
formeaza namolul activ) si cu ajutorul unei statii de pompare este pompata in treapta I
de aerare formata din 16 cuve paralelipipedice din beton ( V= 8000 mc) prevazute cu
aeratoare mecanice , dupa care apa cu namolul activ intra in doua decantoare radiale
unde namolul decanteaza si este recirculat in treapta a I-a de aerare, iar apele uzate
limpezite intra in treapta a II a de aerare formata din 12 cuve paralelipipedice( V=
6000 mc) unde are loc un nou proces de aerare, dupa care intra intr-un decantor
secundar de unde namolul separat este recirculat in treapta a II- a de aerare, iar apa
intra in decantorul tertiar unde se separa eventualele scapari de suspensii si produse
petroliere si de aici este trimisa la canalul Dambovnic.

c. Sistemul de evacuare a apelor uzate in emisar
- apele uzate din statia de epurare, apele conventional curate si apele pluviale de pe
platforma ARPECHIM sunt evacuate in raul Dambovnic prin canalul de evacuare
Dambovnic cu lungimea de 5,8 km si dupa ce strabat lacurile de acumu lare
Dambovnic si Suseni, lacuri cu rol de retentie si regularizare a debitelor, functionand
si ca o treapta finala de epurare.
- Apele rezultate din statia de tratare a apei brute si apele neutralizate din instalatiile de
demineralizare DEMI I si II sunt evacuate in raul Arges printr-un canal colector cu L=
1 Km., realizat din tuburi de beton cu sectiune ovoidala ( 800/1200 mm).

d. Halde de depozitare namol
- pentru depozitarea namolului provenit din statia de epurare, exista doua halde de
depozitare, din care una cu V= 200 000 mc, umpluta la capacitate si care nu se mai
27
utilizeaza, si alta halda aflata in vecinatate cu C= 80000 mc, ocupata 55% ; inainte de
depozitare in halda, namolul este supus unei operatii de deshidratare in ingrosatoare.
- apa rezultata din ingrosatoare cat si din halda se dirijeaza la statia de epurare finala.
- slopsul separat din apele reziduale amonte de statia biologica se valorifica sub forma
de combustibil la focarele cuptoarelor din Rafinarie.


12. ALTE AMENAJARI SPECIALE, DOTARI, MASURI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI
Sunt 29 de foraje de control ale panzei freatice in interiorul si exteriorul Arpechim , cu
adancimi cuprinse intre 8-15 m.13. CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT, ADMISE LA
EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

13.1. APA


Apa evacuata din lacul Suseni, provenita din apele uzate epurate in instalatia de
epurare finala a apelor chimic impure si menajere precum si din apele conventional curate,
vor respecta valorile maxime admise impuse in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.
75/13.04.2006 :
Nr.
crt
Categoria apei uzate
evacuate
Indicatori de calitate Valori
maxime
1 Ape uzate evacuate in
raul Dambovnic- iesire
lac Suseni
PH
Materii totale in
suspensie
Reziduu filtrat la 105
0
C
CCOCr
CBO5
Fenoli
Produse petroliere
Subst. extractibile cu
solv. organici
Sulfuri + H2 S
Cloruri
Clor rezidual liber
Fluoruri
Azot amoniacal ( NH4)
Azotati
Azotiti
Sulfati
Fosfor total
Detergenti
6,5-8,5

100
2000
125
25
0,3
5,0

20,0
0,5
500
0,2
5,0
10
25
1,0
200
1,0
0,5
28
Fe
Al
Cu
Mn
Ca
Zn
Pb
Cd
Ni
Cr
Hg
Cianuri
Benzen
Etilbenzen
O-xilen
Hidrocarburi
poliaromatice:
- benz-a- piren
- benz-b- fluorantren
- benz-g,h,l- perilen
- benz- k- fluorantren
- fluorantren
- indeno-1,2,3- cd- piren
- naftalina

5,0
5,0
0,1
1,0
300
0,5
0,2
0,2
0,5
1,0
0,05
0,1
0,1g/l
10g/l
10g/l


0,01g/l
0,025g/l
0,025g/l
0,025g/l
0,027g/l
0,016g/l
2,4g/l

2 Ape uzate evacuate in
raul Arges
PH
Materii totale in
suspensie
Reziduu filtrat la 105
0
C
CCOCr
CBO5
Azot amoniacal ( NH4)
Azotati
Azotiti
Sulfati
Fosfor total
Fe
Cu
Zn
Pb
Cd
Ni
Cr
6+
6,5-8,5

100
2000
125
25
10
25
1,0
200
1,0
5,0
0,1
0,5
0,1
0,2
0,1
0,1


- indicatorii prevazuti pentru urmarirea calitatii apei uzate epurate, la iesirea din lacul Suseni
cat si cei pentru apele uzate evacuate in raul Arges, se analizeaza zilnic, exceptie fac
substantele prioritar/prioritar- periculoase care se analizeaza trimestrial.


29

13.2. AER
Emisii din puncte fixe - cazane pentru producerea aburului

Emisii de la cazane utilizate pentru producerea aburului
Limite Nr.
crt
Instalatie
tehnologic
a
Denumire
sursa emisie
Capacita
te termica
(MW)
Debit gaze
mc/h
Masuratori
directe emisii
(mg/m
3
)
Valoare (mg/m
3
) Normativ
C 121 A 32 19930 NO
x
= 154
SO
2
= 0
CO = 22
1 Piroliza I
C 121 B 32 19480 NO
x
= 163
SO
2
= 0
CO = 24
SO
2
max.35
NO
x
- max.350
CO max.100
Pulberi max.5
Ordin
MAPPM
462/93
2 Piroliza II STEIN C 121 60 60900 NO
x
= 277
SO
2
= 0
SO
2
max.35
NO
x
- 300
Pulberi max.5
HG
541/2003
KESSEL 1 25 15060 NO
x
= 187
SO
2
= 0
CO = 4,8
KESSEL 2 25 15010 NO
x
= 169
SO
2
= 0
CO = 6,8
CR 15/1 45 37450 NO
x
= 198
SO
2
= 0
CO = 9,1
CR 15/2 45 37020 NO
x
= 183
SO
2
= 0
CO = 9,2
CR 15/3 45 41600 NO
x
= 341
SO
2
= 0
CO = 2,25
CR 15/4 45 36090 -
CR 15/5 45 37430 NO
x
= 422
SO
2
= 0
CO = 62,5
CR 15/6 45 36730 NO
x
= 132
SO
2
= 0
CO = 63,4
C 101 45 17990 NO
x
= 132
SO
2
= 0
CO = 63,4
3
CET
Negru de
fum
C 102 45 17580 NO
x
= 132
SO
2
= 0
CO = 63,4

SO
2
max.35
NO
x
- max.350
CO max.100
Pulberi max.5


SO
2
max.35
NO
x
- max.350
CO max.100
Pulberi max.5Ordin
MAPPM
462/93


Ordin
MAPPM
462/93
5 CT
Rafinarie
Cos 1
(Babcock 1)


Cos2
( Babcock 2-
5)
80
80x4
200 NO
x
= 245 -
417
SO
2
= 13,5 -
947
Comb.gazos
SO
2
max.35
NO
x
- 300
Pulberi max.5
Comb.lichid
SO
2
max.1700
NO
x
- 450
Pulberi max.50
HG
541/2003
30

Emisii din procese tehnologice

- Emisii de la cuptoare din procese tehnologice- ardere de combustibil


Limite Nr.
crt
Instalatie
tehnologica
Denumire
sursa emisie
Debit gaze
mc/h
Masuratori directe
emisii (mg/m
3
)
Valoare (mg/m
3
) normativ
0 1 2 3 4 5 6
1 Piroliza I Cuptor
hidrogenare
benzine C
481
700 NO
x
= 90,6
SO
2
= 0
CO = 14,4
Cuptor
piroliza C
101 E
17010 NO
x
= 210
SO
2
= 0
CO = 58
Cuptor
piroliza C
101 F
17010 NO
x
= 212
SO
2
= 0
CO = 60
Cuptor C 102
A
31930 NO
x
= 256
SO
2
= 0
CO = 20
Cuptor C 102
B
33210 NO
x
= 148
SO
2
= 0
CO = 28,6
Cuptor C 102
C
33000 NO
x
= 205
SO
2
= 0
CO = 26,4
Cuptor C 102
D
32100 NO
x
= 186
SO
2
= 0
CO = 26,9
2 Piroliza 2
Cuptor C 102
E
37400 NO
x
= 160
SO
2
= 0
CO = 20,4
3 Distilare
atmosferica
Cuptoare
incalzire
materie prima
- 7 H 1; 7H 2
116690 NO
x
= 85,8-194
SO
2
= 0
CO = 11,3-64
4 Distilare in vid Cuptor
incalzire
materie prima
8 H 1
116690 NO
x
= 85,8-194
SO
2
= 0
CO = 11,3-64
5 Reducere
viscozitate
Cuptor
incalzire
materie prima
9 H 1
116690 NO
x
= 85,8-194
SO
2
= 0
CO = 11,3-64
6 Hidrofinare
benzina
Cuptoare
incalzire
materie prima
10 H 1
10 H 2
10 H 36560
3800
1430

NO
x
= 137-156
SO
2
= 0-21,4
CO = 27,4-48,6

SO
2
max.35
NO
x
- max.350
CO max.100
Pulberi max.5
SO
2
max.35
NO
x
- max.350
CO max.100
Pulberi max.5Ordin MAPPM
462/93Ordin MAPPM
462/93
31
7 Reformare
catalitica
Cuptoare
incalzire
materie prima
11 H 1
11 H 2
11 H 3
11 H4
11 H5
23400
11240
9340


NO
x
= 137-156
SO
2
= 0-21,4
CO = 27,4-48,6
8 Hidrofinare
motorina
Cuptoare
incalzire
materie prima
16 H 1
16 H 214050
8430
NO
x
= 128-172
SO
2
= 0
CO = 49,5-60,6
SO2= max. 35
NOx- max.350
CO-max.100
Pulberi-max.5
Ordin MAPPM
462/93
Cuptor
incalzire
produs finit
110 C1
540 NO
x
= 181
SO
2
= 0
CO = 23,6
Cuptor
incalzire
produs finit
110 C2
630 NO
x
= 130
SO
2
= 0
CO = 187
10 Bitum
Cuptor
incalzire
materie prima
19 H1
1530 NO
x
= 117
SO
2
= 0
CO = 102
11 Dezasfaltare
propan
Cuptor
incalzire
materie prima
22 H 1
2760 NO
x
= 109
SO
2
= 0
CO = 31,4
12 Hidrodeparafi
nare
Cuptor
incalzire
materie prima
25 H 1
25 H 22080
1390
NO
x
= 314
SO
2
= 20
CO = 1,6
NO
x
= 198
SO
2
= 18
CO = 51,6
13 Hidrocracare Cuptor
incalzire
materie prima
20/5 H 1
20/5 H
2,32100
2810
NO
x
= 121-145
SO
2
= 0
CO = 14,8-19,7

14 Hidrogen Cuptor
incalzire
materie prima
21/I H 1
21/II H15160
6650

NO
x
= 98-108
SO
2
= 0
CO = 0-1

SO
2
max.35
NO
x
- max 350
CO max.100
Pulberi -max.5


Ordin MAPPM
462/93
15 Instalatia
Hydrobon
Cuptor
incalzire
materie prima
HH1
HH2

SO2- max.35
NO2- max. 350
CO-max.100
Pulberi max. 5
Ordin 462/93

32
- Emisii din instalatii tehnologice

Limite Nr.
crt
Instalatia tehnologica Denumire sursa Debit
gaze
mc/h
Valoare
( mg/mc)
Normativ
1
Cracare Catalitica Cazan CO- Boyler ardere
gaze rezultate de la
decocsarea catalizatorului
168783 SO2-max. 500
NO2-max. 500
Pulberi-max. 50

CO max.100
Ordin 462/ 1993Conf. BAT
2
Cracare Catalitica Incinerator pentru stripare
ape sulfuroase
29077 SO2-max. 500
NO2-max. 500
Pulberi-max. 50

CO-max.100
Ordin 462/ 1993Conf. BAT
3
Desulfurare gaze si
recuperare sulf
Incinerator gaze
nereactionate in urma
obtinerii sulfului
7280 SO2-max. 500
NO2-max. 500
Pulberi-max. 50

CO-max.100
Ordin 462/ 1993Conf. BAT

- Emisii de la incineratoare de deseuri

Limite Nr.
crt
Instalatia tehnologica Denumire sursa Debit
gaze
mc/h
Valoare
( mg/mc)
Normativ
1 Acrilonitril I -ACN I Incinerator ape uzate 45296 SO2 max. 200
NO2-max. 400
CO- max.100
Pulberi-max.30
HG.128/2002
2 Acrilonitril II -ACN II Incinerator ape uzate 77100 SO2 max. 200
NO2-max. 400
CO- max.100
Pulberi-max.30
HG.128/2002
3 Acrilonitril I si II Instalatie de oxidare termica
a reziduurilor lichide si
gazoase din instalatiile ACN
1 si 2
160646 SO2 max. 200
NO2-max. 400
CO- max.100
Pulberi-max.30
HG.128/2002


IMISII
Valori limita de imisii

Indicator Perioada de
mediere
Normativ Valoare limita
de emisie
Marja de
tolerantaSO2
1 hOrdin 592/2002
350 g/mc- de
atins pana la
01.01.2007150 g/mc pana
la 01.01. 2004,
apoi redusa cu
% anuale egale
pana la 0 %, la
1.01.2007
33


24 h125 g/mc


NOx si NO
1h Ordin 592/2002 200 g/mc- de
atins pana la
01.01.2010
100 g/mc pana
la 01.01.2005,
apoi redusa cu
% anuale egale
pana la 0% la
1 .01. 2010

Pulberi in
suspensie
PM
10

24 h Ordin 592/2002 50 g/mc- de
atins pana la
1.01.2007

25 g/mc pana
la 1.01.2005,
apoi redusa cu
% anuale egale
pana la 0% la
1.01.2007

Benzen an calendaristic Ordin 592/2002 5 g/mc- de
atins pana la
1.01.2010
5 g/mc la 1
ianuarie 2004,
redusa la
1.01.2007 si
apoi din 12 in 12
luni cu 1 g/mc
pentru a ajunge
la 0 % la
1.01.2010
CO Valoarea
maxima a
mediilor pe 8
ore
Ordin 592/2002 10 mg/mc- de
atins la
1.01.2007
6 mg/mc la
1 .01.2004,
redusa la
1.01.2005 si
apoi anual cu
2mg/mc, pentru
a ajunge la 0%
la 1 .01 2007
HCl 30 min.


24 h


STAS 12574-87
300 g/mc


100 g/mc


NH3 30 min.

24 h
STAS 12574-87 300 g/mc

100 g/mc

Pulberi in
suspensie
30 min.

24 h

STAS 12574-87 500 g/mc

150 g/mc


H2S 30 min.

24 h
STAS 12574-87 15 g/mc

9 g/mc

34

Aldehida
formica
( HCHO)
30 min.

24 h
STAS 12574-87 35 g/mc

12 g/mc


Fenol 30 min.

24 h
STAS 12574-87 100 g/mc

30 g/mc
13.3. SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor
limitrofe si din perimetrul societatii , nu vor depasi limitele pentru terenuri de folosinta
sensibila prevazute in ordinul MAPPM 756/1997

Element/poluant Valori
normale
mg/Kg
substanta
Praguri de alerta/
Tip de folosinta-
Sensibile Mai putin sensibile
Praguri de interventie
Tip de folosinta
Sensibile Mai putin sensibile
Mangan 900 1500 2000 2500 4.000
Zinc 100 300 700 600 1500
Cupru 20 100 250 200 500
Cadmiu 1 3 5 5 10
Nichel 20 75 200 150 500
Crom total 30 100 300 300 600
Cianuri( libere) < 1 5 10 10 20
Sulfati - 2000 5000 10.000 50.000
Antracen < 0,05 5 10 10 100
Benzoantracen < 0,02 2 5 5 50
Benzofluoranten < 0,02 2 5 5 50
Benzoperilen < 0,02 5 10 10 100
Benzopiren < 0,02 2 5 5 10
Chrisen < 0,02 2 5 5 50
Fluoranten < 0,02 5 10 10 100
Indeno ( 1,2,3)
piren
< 0,02 2 5 5 50
Naftalina < 0,02 2 5 5 50
Piren < 0,5 5 10 10 100
Hidrocarburi din
petrol
< 100 200 1000 500 2.000
Triazinice < 0,1 1 2 2 5
Fenol < 0,02 5 10 10 4035

13.4. APA SUBTERANA

Rezultatele analizelor pentru apa din forajele de observatie de pe amplasamentul Arpechim.

Nr.
crt
Indicatori Unitate de masura

Valori masurate
Foraj F1 p
1 PAH total g/ l 0,041
2 Fier total mg/l 0,2116
3 Mangan total mg/l 0,1960
4 Zinc mg/l 0,0234
5 Cupru mg/l 0,0061
6 Cadmiu mg/l 0,0024
7 Nichel mg/l 0,0084
8 Crom total mg/l 0,00387
Foraj F2p
1 PAH total g/ l 0,039
2 Fier total mg/l 0,4998
3 Mangan total mg/l 0,0642
4 Zinc mg/l 0,0215
5 Cupru mg/l 0,0057
6 Cadmiu mg/l 0,0039
7 Nichel mg/l 0,0155
8 Crom total mg/l 0,0457
Foraj F3p
1 PAH total g/ l 0,033
2 Fier total mg/l 1,029
3 Mangan total mg/l 1.085
4 Zinc mg/l 0,0195
5 Cupru mg/l 0,0023
6 Cadmiu mg/l 0,0028
7 Nichel mg/l 0,0086
8 Crom total mg/l 0,0410
Foraj S7
1 PAH total g/ l 0,029
2 Fier total mg/l 2,687
3 Mangan total mg/l 0,1361
4 Zinc mg/l 0,0287
5 Cupru mg/l 0,0030
6 Cadmiu mg/l 0,0024
7 Nichel mg/l 0,0105
8 Crom total mg/l 0.0971
Foraj S15
1 PAH total g/ l 0,007
2 Fier total mg/l 0,320
3 Mangan total mg/l 0,077
4 Zinc mg/l 0,0349
5 Cupru mg/l 0,0045
36
6 Cadmiu mg/l 0,0032
7 Nichel mg/l 0,0098
8 Crom total mg/l 0,0440
Foraj F1
1 Ierbicide triazinice,
total
g/ l 0,053
2 Fier total mg/l 0,9000
3 Mangan total mg/l 0,1220
4 Zinc mg/l 0,0219
5 Cupru mg/l 0,0095
6 Cadmiu mg/l 0,0037
7 Nichel mg/l 0,0158
8 Crom total mg/l 0,0547
Foraj F2
1 Ierbicide triazinice,
total
g/ l 0.088
2 Fier total mg/l 0,6460
3 Mangan total mg/l 1,9910
4 Zinc mg/l 0,764
5 Cupru mg/l 0,0132
6 Cadmiu mg/l 0,0049
7 Nichel mg/l 0,0496
8 Crom total mg/l 0,0294
Foraj F3
1 Ierbicide triazinice,
total
g/ l 0,050
2 Fier total mg/l 0,4750
3 Mangan total mg/l 0,5753
4 Zinc mg/l 0,0632
5 Cupru mg/l 0,0112
6 Cadmiu mg/l 0,0069
7 Nichel mg/l 0,0890
8 Crom total mg/l 0,0421
Foraj F4
1 Ierbicide triazinice,
total
g/ l 0,127
2 Fier total mg/l 1,6240
3 Mangan total mg/l 0,6910
4 Zinc mg/l 0,0524
5 Cupru mg/l 0,0078
6 Cadmiu mg/l 0,0098
7 Nichel mg/l 0,1077
8 Crom total mg/l 0,0395
Foraj F5
1 Ierbicide triazinice,
total
g/ l 0,122
2 Fier total mg/l 1,2300
3 Mangan total mg/l 0,6008
4 Zinc mg/l 0,0428
37
5 Cupru mg/l 0,0084
6 Cadmiu mg/l 0,0087
7 Nichel mg/l 0,0763
8 Crom total mg/l 0,0299
Foraj F6
1 Ierbicide triazinice,
total
g/ l 0,221
2 Fier total mg/l 0,8794
3 Mangan total mg/l 0,4598
4 Zinc mg/l 0,0400
5 Cupru mg/l 0,0061
6 Cadmiu mg/l 0,0075
7 Nichel mg/l 0,0523
8 Crom total mg/l 0,0255

Parametrii calitativi ai apelor subterane din probele prelevate din forajele de pe
amplasamentul Arpechim, nu vor depasi situatia existenta si standardele nationale.


13.5. ZGOMOT
Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii nu va depasi STAS 10009 /1988, respectiv 65
dB.

14.GESTIUNEA DESEURILOR
14.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE

Nr.
crt.
Tip deseu Cod deseu
conf.
Ord.856/2003
Provenienta Cantitate
t/an
Deseuri periculoase
1 Slamuri 050103* -Separatoarele
mecanice de
produse
petroliere;
-Rezervoare de
depozitare a
titeiului
4000
2 Polimeri ACN 110301* -Instalatiile ACN

10
3 Acumulatori cu Pb 160601* -Statii electrice si
mijloace de
transport(
autoturisme,
camioane, macarale,
locomotive)
4
4 Deseuri cu azbest 170601* -Activitatea de
intretinere si
reparatii in instalatii
0,5
5 Namol biologic 050109* -Statie de epurare 600
38
finala
6 Uleiuri uzate 130507* -Intretinere instalatii
tehnologice si
transformatori
50
7 Catalizatori uzati 160807* -Procese
tehnologice: Piroliza
, ACN, Oxid de
etilena, Cracare
catalitica,
Hidrofinare
30
Deseuri nepericuloase
1 Anvelope uzate 160103 -Mijloace de
transport
10
2 Deseuri hartie 200101 -Activitati birou 1
3 Deseuri lemnoase 170201 -Activitati de
aprovizionare si
desfacere produse
10
4 Turte polimeri -Instalatii de
fabricare polietilena
80
5 Fier vechi 170405 - Activitate de
intretinere si
reparatii
2000
6 Deseuri textile 200111 - Activitati de
intretinere,
echipamente
de protectie
uzate
1
Deseuri inerte
1 Vata minerala 101103 - Activitate de
intretinere si
reparatii
izolatii
termice
10
2 Pamant , betoane,
caramizi
170504,
170101,170102
- Constructii ,
modernizari
500

14.2. MOD DE VALORIFICARE SI/SAU ELIMINARE DESEURI
Valorificare Nr.
crt

Denumire deseu
Mod de
valorificare
Beneficiar

Mod de eliminare
Deseuri periculoase
1 Slamuri vanzare Unitati de
valorificare

2 Acumulatori cu Pb Se returneaza la
producatori
ROMBAT
Bistrita

3 Deseuri cu azbest depozitare
4 Polimeri ACN depozitare
5 Namol biologic depozitare
39
6 Uleiuri uzate Se valorifica
centralizat in cadrul
SNP PETROM

7 Catalizatori uzati
- cei cu Ag, Pt


- contin metale

-recuperare metale

- in strainatate- depozitare in
Groapa de bitum
Deseuri nepericuloase
1 Anvelope uzate - Se trimit la
producatorii de
ciment
HOLCIM
Campulung

2 Hartie vanzare Unitati de
colectare hartie

3 Turte polimeri vanzare Producatori de
obiecte din mase
plastice

4 Fier vechi Vanzare SC COMALIN
SRL Dragodana

5 Textile Recuperare Intern ca lavete
6 Deseuri lemnoase Vanzare Diversi
beneficiari

7 Vata minerala depozitare
8 Pamant, betoane,
caramizi
depozitare


14.3. ZONE DE DEPOZITARE DESEURI ( HALDE, PLATFORME, DEPOZITE) IN
INCINTA ARPECHIM
Nr.
crt.
Deseuri depozitate Depozit ( amplasament) Tip depozit
Deseuri periculoase
1 Polimeri ACN - Halda deseuri ACN - Depozit tip batal, acoperit,
imprejmuit, impermeabilizat;
- Categorie: - depozit industrial
de deseuri periculoase;
- Cap. totala- 500 t;
- Cap. ocupata- 400 t
2 Deseuri triazinice - Halda de deseuri triazinice - Depozit tip batal,
imprejmuit, impermeabilizat,
6 foraje de monitorizare;
- Categorie- depozit industrial
de deseuri periculoase;
- Cap. totala- 1400 t;
- Cap. ocupata- 1400 t.

3 Namol statie de epurare
finala si slam din
prelucrare titei
- Halda veche namol de
epurare
- Depozit tip batal,
imprejmuit, impermeabilizat,
3 foraje de monitorizare;
- Categorie depozit industrial
40
de deseuri periculoase;
- Cap. totala- 200.000 t;
- Cap. ocupata- 200.000 t
4 Namol staie de epurare
finala
- Halda noua namol epurare - Depozit tip batal;
imprejmuit, impermeabilizat,
3 foraje de monitorizare;
- Categorie- depozit industrial
de deseuri periculoase;
- Cap. totala- 80.000 t;
- Cap. ocupata- 41.000 t

5 Deseuri azbest - Platforma deseuri azbest - Depozit tip platforma,
acoperit, imprejmuit;
- Categorie- depozit industrial
de deseuri periculoase;
- Cap. totala 500 t;
- Cap. ocupata- 5 t.

6 Slam de prelucrare titei - Compartiment V- lac
Dambovnic
- Depozit tip batal,
impermeabilizat, 2 foraje de
monitorizare;
- Categorie- depozit industrial
de deseuri periculoase;
- Cap. totala- 100.000 t;
- Cap. ocupata- 100.000 t
7 Ulei uzat Vase de depozitare
intermediara ulei uzat,
amplasate pe platforma
betonata
- Categorie- depozit industrial
de deseuri periculoase-
platforma betonata;
- Cap. totala- 50 mc;
- Cap. ocupata- 20 mc.
Deseuri nepericuloase
1 Deseuri vata minerala Platforma - Depozit tip platforma;
- Categorie: depozit industrial
de deseuri nepericuloase;
- Cap. totala- 500 mc;
- Cap. ocupata- 400 mc.

2 Fier vechi Depozit - Categorie:- depozit industrial
de deseuri nepericuloase;
- Cap. totala- 1500 t;
- Cap.ocupata- 900 t
3 Deseuri de bitum si
catalizatori uzati
Groapa ecologica de bitum - Categorie:- depozit industrial
de deseuri nepericuloase,
acoperita, imprejmuita, foraje
de monitorizare;
- Cap. totala- 200 mc;
- Cap. ocupata- 100 mc.41
15. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU DE CATRE ARPECHIM

15.1. Monitorizarea apelor reziduale din instalatiile din Petrochimie( PIP,PJP, Piroliza I
si II, Parc Rampe I si II, ACN Isi II, Statia de clorinare, Instalatia Oxid de etilena si
glicoli, Instalatia deetanare)

Indicatori urmariti Frecventa Metoda de analiza
PH 1 -2/zi SR ISO 10523/ 97
Substante petroliere 1-2 /zi SR 7587 / 1,2- 96
Cianuri 1-2/zi SR ISO 6703- 2/ 2000
CCO-Cr 1- 2/zi SR ISO 6060/96
Cloruri 1-2 /zi SR ISO 9297/ 01
Fenoli 1-2 zi SR ISO 6439 / 01
Sulfuri 1-2/zi SR ISO 10530 / 97
NH4 1-2/ zi STAS 8683/ 7015.2 Monitorizarea apelor reziduale din instalatiile din Rafinarie( DGRS III, Colector I
331, Demercaptanizare, Colector chimic impur K 21 A, Colector AFP, Statia epurare
mecanica Rafinarie I, Sectia carburanti, Bloc ulei + MTBE+ TAME, Statie epurare
mecanica Rafinarie II, Colector conventional curate AFP, Colector conventional curate
Rafinarie I, Colector conventional curate Rafinarie II, Centrala termica Rafinarie)

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
PH 1/zi SR ISO 10523/ 97
Sulfuri 1/zi SR ISO 10530/ 97
Substante petroliere 1/zi SR 7587-96
CCO-Cr 1/zi SR ISO 6060 / 96
Fenoli 1/zi SR ISO 6439/ 01
Cianuri 1/zi SR ISO 6703/1-98
Amoniu 1/zi STAS 8683/ 70

15.3. Monitorizarea apelor evacuate din lacul Suseni


Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
PH 1 /zi SR ISO 10523/ 97
Suspensii 1/zi STAS 6953 / 81
CCO-Cr 1/zi SR ISO 6060 / 96
CBO5 1/zi STAS 6560 / 82, SR EN 1899/2/2002
Cloruri 1/zi STAS 8663 / 70
Sulfati 1/zi STAS 8601 / 70
Substante extractibile 1/zi SR 7587 / 96
Fenoli 1/zi STAS 7167 / 92, SR ISO 6439/2001
Sulfuri 1/zi SR ISO 10530-97
Cianuri totale 1/zi SR ISO 6703/1-98
42
Reziduu fix 1/zi STAS 9187 / 84
Produse petroliere 1/zi SR 7877/1-95, SR 7877/2-95
Clor rezidual 1/zi SR EN ISO 7393-1/2/3-2002
Fluoruri 1/zi SR ISO 10359-1,2/2001
Azotati 1/zi SR ISO 7890-2,3- 2000
Azotiti 1/zi SR EN 26777/2002
Azot amoniacal 1/zi SR ISO 5664/2001
Fosfor total 1/zi SR EN 1189/200
Detergenti 1/zi SR EN 903/2003
SR ISO 7875/2-96
Fe 1/zi Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Al 1/zi Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Ca 1/zi Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Mn trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Cu trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Zn trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Pb trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Cd trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Ni trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Cr trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Hg trimestrial Spectrometrie de absorbtie atomica AAS
Benzen trimestrial Gaz cromatografie-spectrometrie de masa
Etil benzen trimestrial Gaz cromatografie-spectrometrie de masa
O-xilen trimestrial Gaz cromatografie-spectrometrie de masa
Hidrocarburi poliaromatice:
-benz-a piren
-benz-b- fluorantren
-benz-g,h,l,-perilen
-benz-k-fluorantren
- fluorantren
- indeno-1,2,3,-cd- piren
-naftalina


trimestrial


Gaz cromatografie-spectrometrie de masa

43
15.4. Monitorizarea apelor uzate evacuate in raul Arges
Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
PH 1/zi SR ISO 10523-97
Materii totale in suspensie 1/zi STAS 6953-81
Reziduu filtrat la 105
0
C 1/zi STAS 9187-84
CCO-Cr 1/zi SR ISO 6060-96
CBO
5
1/zi SR EN 1899-2/2002
Azot amoniacal( NH
4
) 1/zi SR ISO 566/2001
SR ISO 7150-1/2001
Azotati 1/zi SR ISO 7890-2/2000
Azotiti 1/zi SR EN 26777/2002
Sulfati 1/zi STAS 8601-70
Fosfor total 1/zi SR EN 1189/200
Fe 1/zi SR ISO 6332-96
Cu trimestrial SR ISO 8288/2001
Zn trimestrial SR ISO 8288/2001
Pb trimestrial STAS 8637-79
Cd trimestrial SR ISO 8288/2002
SR EN ISO 5961/2002
Ni trimestrial STAS 7987-67
SR ISO 8288/2001
Cr
6+
trimestrial SR EN 1233/2003
SR ISO 11083/98

15.5. Monitorizatrea panzei freatice din foraje de control amplasate in zone riverane
ARPECHIM si pe teritoriul ARPECHIM .
Foraje din interiorul Arpechim: S10, S12 N, S13 N, S14 N, S16, F1, F2, F3, F4, F5, F6, S31,
S32, S34, S35, S36.

Foraje din exteriorul Arpechim : S1H, S2, S2H, S3, S3H, S4, S5, S7, S15, S17, F1p, F2p,
F3p.
Indicatori
analizati
Frecventa Metoda de analiza
PAH Anual*Gaz cromatografie-spectrometrie de masa,
EPA 625
Ierbicide triazinice
( 6 foraje ): F1, F2,
F3, F4, F5, F6)
Anual*

Gaz cromatografie, EPA 625
Fe Anual*

Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
EPA 625
Mn Anual*

Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
EPA 625
Zn Anual* Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
44
EPA 625
Cu Anual*

Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
EPA 625
Cd Anual*

Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
EPA 625
Ni Anual*

Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
EPA 625
Cr Anual*

Spectrometrie de absorbtie atomica- AAS,
EPA 625
PH Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
SR ISO 10523/ 97
Cianuri Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
SR ISO 6703-2/ 00
Fenoli Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
SR ISO 6439/ 01
Sulfuri Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
STAS 8684/ 70
Substante
petroliere
Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
Metoda de laborator
Cloruri Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
SR ISO 9297/ 01
CCO-Cr Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
SR ISO 6060/ 96
CCO- Mn Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
STAS 9887/ 74
Reziduu fix Lunar- foraje din interior;
La 2 luni foraje din exterior
STAS 9187/ 87
*In cazul identificarii de PAH-uri, ierbicide triazinice si metale grele( specificate),
frecventa determinarilor se va modifica, de la anual la lunar.

15.5. Monitorizarea apei din fantani amplasate in localitati din jurul Arpechim ( Albota,
Oarja, Bradu, Calinesti, Stefanesti) si riverane canalului Dambovnic ( Suseni, Rociu,
Stefan cel Mare, Gratia, Clejani).
.

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
AOX 1/ an, in perioada mai-septembrie Gaz- cromatografie
PAH-uri 1/an , in perioada mai-
septembrie
Gaz cromatografie-
spectrometrie de masa
PH 2/an, in perioada mai- septembrie SR ISO 10523/ 97
Cianuri 2/an, in perioada mai- septembrie SR ISO 6703-2/ 00
Fenoli 2/an, in perioada mai- septembrie SR ISO 6439/ 01
Sulfuri 2/an, in perioada mai- septembrie STAS 8664/ 70
Substante petroliere 2/an, in perioada mai- septembrie SR 7587 / 96
Cloruri 2/an, in perioada mai- septembrie SR ISO 9297/ 01
CCO-Cr 2/an, in perioada mai- septembrie SR ISO 6060/ 96
CCO- Mn 2/an, in perioada mai- septembrie STAS 9887/ 74
Reziduu fix 2/an, in perioada mai- septembrie STAS 9187/ 87

45
15.6. Monitorizarea calitatii solului
- Pentru solul din comunele invecinate Arpechim (Calinesti, Stefanesti, Albota,
Bradu, Oarja) si pentru solul din zonele riverane raului Dambovnic ( Suseni,
Rociu, Stefan cel Mare, Gratia, Clejani)

Metoda de analiza
PH
Ah, me/100 g sol
Sb, me/100 g sol
T, me/100 g sol
Elemente aciditate
V, %
N min, ppm.
N- NH4, ppm
P
AL
, ppm
K
AL
, ppm
Ca
AL,
ppm
Elemente de fertilitate
Ct, %
Al
3+
, ppm
N-NO
3
, ppm
S-SO
4
, ppm
Cl
-
, ppm
Elemente de poluare

Umiditate, %
Metodologia Institutului de
Cercetari pentru Pedologie
si Agrochimie


-Pentru solul din exteriorul Arpechim
-puncte de monitorizare: 21, 17, 16, 31, 10, 35, 33, 01, 87,88 ( Plansa 25-
Raport de amplasament) ;
- poluanti urmariti : impurificatori petrolieri ;
- frecventa- 1/an
- Pentru solul din interiorul Arpechim
- puncte de monitorizare: 004, 007, 008, 012 ,010, 018, 031, 024, 026, 036
( Plansa 22- Raport ede amplasament)
-poluanti urmariti: impurificatori petrolieri;
- frecventa 2 ori/an

15.7.Monitorizarea calitatii aerului :
- Emisii din procese industriale
Instalatia de oxidare termica- Incinerator nou

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
NOx continuu
SO2 continuu
CO continuu
pulberi continuu
Temperatura continuu
Umiditate continuu
Conc. de oxigen continuu
Sistem de monitorizare in
cadrul incineratorului
46
Incineratoarele de la ACNI si ACNII

Indicatori
analizati
Frecventa Metoda de analiza
NOx -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
SO2 -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
CO -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
pulberi -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
Temperatura -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
Umiditate -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
Conc. de oxigen -1/saptamana pana la 31.12.2006

- continuu, incepand cu 1ianuarie 2007
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU

Incineratorul de la DGRS si de la Cracare Catalitica
Indicatori
analizati
Frecventa Metoda de analiza
NOx -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
SO2 -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
CO -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
pulberi -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
Temperatura -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
Umiditate -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
Conc. de oxigen -1/saptamana pana in Trim. IV.2008

- continuu, incepand cu Trim. IV. 2008
Indicatie aparat- Testo 350;
MRU
47


- Emisii din ardere de combustibil la cuptoarele tehnologice cu Pt< 50 MWIndicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
NOx 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
SO2 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
CO 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
pulberi 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
O2 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
Temperatura 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU

- Emisii de la cazanele de producere abur tehnologic cu 50 MW< Pt< 300 MW( Cazan
Stein C121- P=60 MW Piroliza II , Cazan Babcock1 P= 80 MW)

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
NOx 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
SO2 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
CO 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
pulberi 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
O2 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
Temperatura 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU

- Emisii de la cazane de producere abur tehnologic cu Pt< 50 MW

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
NOx 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
SO2 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
CO 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
pulberi 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
O2 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU
Temperatura 1/luna - indicatie aparat- Testo 350 ; MRU

-Emisii de la cazanele de producere abur tehnologic cu Pt>300 MW (cazanele Babckok
2-5)
Indicatori
analizati
Frecventa Metoda de analiza
NOx -1/luna pana in Trim. IV.2008
-continuu incepand cu Trim.
IV 2008
- indicatie aparat- Testo 350 ;
MRU
SO2 -1/luna pana in Trim. IV.2008
-continuu incepand cu Trim.
IV 2008
- indicatie aparat- Testo 350 ;
MRU
CO -1/luna pana in Trim. IV.2008
-continuu incepand cu Trim.
IV 2008
- indicatie aparat- Testo 350 ;
MRU
pulberi -1/luna pana in Trim. IV.2008 - indicatie aparat- Testo 350 ;
48
-continuu incepand cu Trim.
IV 2008
MRU
O2 -1/luna pana in Trim. IV.2008
-continuu incepand cu Trim.
IV 2008
- indicatie aparat- Testo 350 ;
MRU
Temperatura -1/luna pana in Trim. IV.2008
-continuu incepand cu Trim.
IV 2008
- indicatie aparat- Testo 350 ;
MRU
- Imisii la limita perimetrului uzinal ( Parc Piroliza I, Parc Piroliza II, Statie epurare
biologica, Sectia AFP, poarta intrare Arpechim, pavilion central)

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
NH3 trimestrial STAS 10812-76
HCl trimestrial STAS 10943/89
ACN trimestrial Metoda MICh
SO2 trimestrial STAS 10194/ 89
NOx trimestrial STAS 10329-75
CO trimestrial Indicatie aparat Ph D2
H2S trimestrial STAS 10814 /76
BTX trimestrial Metoda MICh


Imisii in centre locuite( cartier Prundu, comunele Bradu, Stefanesti, Cateasca, Oarja)

Indicatori analizati Frecventa Metoda de analiza
SO2 trimestrial STAS 10194-89
NOx trimestrial STAS 10329-75
H2S trimestrial STAS 10814-76
NH3 trimestrial STAS 10812-76
HCl trimestrial STAS 10943/ 89
pulberi trimestrial STAS 10813-76
ACN trimestrial Metoda MICh
BTX trimestrial Metoda MICh
fenol trimestrial STAS 11027-77
Aldehida formica trimestrial STAS 11332-79


49
15.8. Monitorizarea deseurilor produse

Deseuri tehnologice
a) tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG. 856/2002: tipul deseului si
codul acestuia, provenienta-sectie/instalatie, cantitate produsa, modul de stocare,
valorificare, transport si eliminare;
b) determinari privind compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si
caracteristicilor periculoase ale acestora
c) urmarirea efectuarii transportului de deseuri conform Ordinului comun nr.
2/211/118/2004 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei.
Ambalaje
a) tinerea evidentei ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform HG. 621/2005 cu
completarile si modificarile ulterioare : cantitate achizitionata, cantitate introdusa pe piata,
cantitate reutilizabila, cantitati recuperate si eliminate.

15.9. Monitorizarea nivelului de zgomot
- Monitorizarea nivelului de zgomot in Arpechim se face pentru sectoarele de productie cu o
frecventa de o data / luna.

16. SUBSTANTE PERICULOASE PREZENTE IN OBIECTIV

Nr.
crt
Denumire substanta Fraze risc Cantitate
medie
stocata( tone)
Capacitate
maxima de
stocare
( tone)
1 Gaze lichefiate R45-46-12-36/37/38 170 200
2 Oxid de etilena S 53-45 50 180
3 Metanol R11-23/24/25-39/23/24/25
S7-16-36/37-45
500 1000
4 Benzina, motorina ,
pacura
R45-65, R40, R45
S53-45, S36/37, S53-45
6000 30000
5 Cianura de sodiu R26/27/28-32-50-53
S 7-28-29-45-60-61
20 200
6 Acrilonitril R45-11-23/24/25-37/38-41-
43-51/53
S 9-16-53-45-61
300 4000
7 Amoniac R 10-23-34-50
S 9-16-26-36/37/39-45-61
200 700
8 Acid sulfuric R35
S 26-30-45
50 300
9 Propilena R12
S 9-16-33
400 2000
10 Etilena R12
S 9-16-33
200 700
11 Toluen R11-20
S 16-25-29-33
100 200
12 Benzen R 45-11-48/23/24/25
S 53-45
100 1000
13 Xilen R 10-20/21-38
S 25
100 600
50
14 Acid cianhidric R 12-26-50/53
S 7/19-16-36/37/38-45-60/61
1,2 -
15 Hidrogen sulfurat R12-26-50
S 9-16-28-36/37-45-61
1 -
16 Hidrogen R 12
S 9-16-33
1,5 -
17 Titei R 45
S 53-45
70000 300000
18 Propan R 12
S 9-16
100 300
19 n- Butan R12
S 9-16-33
100 300
20 n-Pentan R 12-51/53-65-66-67
S 9-16-29-33-61-62
50 200
21 Hexan R 11-38-48/20-51/53-62-65-
67
S 9-16-29-33-36/37-61-62
150 500
22 Amoniac R10-23-34-50
S 9-16-26-36/37/39-45-61
300 900
22 Ulei mineral - 200 500
23 Acetonitril R 11-23/24/25
S 16-27-45
30 100
24 Pacura R 45
S 53-45
1000 5000
25 Gazolina R45-65
S 53-45
100 500
26 i- Pentan R 12-51/53-65-66-67
S 9 16-29-33-61-62
50 200
27 Hidroxid de sodiu R 35
S 26-37/39-45
100 500


17. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Nr.
crt.
Raport Termen de raportare
Aer
1 Cantitatea de emisii lunare pentru fiecare poluant 10 ale lunii urmatoare
2 Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor
solicitate de APM Arges
15 ianuarie an urmator
raportarii
3 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM
1144/2002 privind infiintarea Registrului
poluantilor emisi
30 ianuarie 2006 pentru anul
2005; incepand cu 2008
raportarea se va face anual
Apa
1 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei
deversate in emisar
10 ale lunii urmatoare
2 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM
1144/2002 privind infiintarea Registrului
30 ianuarie 2006 pentru anul
2005; incepand cu 2008
51
poluantilor emisi raportarea se va face anual
Sol
1 Valoarea concentratiei anuale a poluantilor
monitorizati
15 ale lunii urmatoare anului
incheiat
Apa subterana
1 Calitatea apei din panza freatica analize din forajele
de control de pe teritoriul Arpechim
Trimestrial
Deseuri
1 Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare
2 Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor
statistice anuale
data inscrisa in chestionar
3 Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 15 martie anul urmator
4 Situatia privind compozitia chimica si fizica a
uleiurilor uzate si a namolului de la statia de epurare
31 luna urmatoare anului
incheiat
Alte raportari
1 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la
Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii
cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate
25 ale fiecarei luni
2 Poluari accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la
producerea acestora
3 Raport anual de mediu privind starea factorilor de
mediu pe amplasament
Martie anul urmator
raportarii
4 Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciul
Monitoring- APM Arges
5 Declaratia anuala a substantelor si preparatelor
chimice conform Ordinului nr. 1001/2005, la Agentia
Nationala pentru Substante Periculoase
Pana la data de 15 aprilie.

18. CONDITIILE SI OBLIGATIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE

Conditia 1.Scopul

- Prezenta autorizatie va fi valabila pana la data de 31.12.2011 si poate fi anulata sau
revizuita de catre Agentie, dupa cum Agentia considera ca este necesar;
- Instalatia va fi controlata , exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum
s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata;
- Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii ,
care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau
crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a
poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul , materia prima,
produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea
ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra
mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al
Agentiei;
52
- Prezenta Autorizatie este emisa in scopul autorizarii integrate de mediu conform OUG
152/2005- privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.
84/2006;
- Prezenta autorizatie a fost emisa pentru a inlocui Autorizatiile de Mediu nr. 288 si
289/25.09.2000.;
- Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la
primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;
- Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la
punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare;

Conditia 2. Managementul activitatii

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi
realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara
limitelor amplasamentului;
- Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al
Autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de
Management al Autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile
accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si
minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu;
- Titularul autorizatiei trebuie sa pregateasca o planificare a obiectivelor si sarcinilor
de mediu, cu termene pentru atingerea acestora de minim 5 ani;
- Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiune, inclusiv planificarea
in timp real pentru atingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul
de Actiune, trebuie transmise ARPM Pitesti, pentru informare , ca parte a Raportului
Anual de Mediu; odata agreat , noul Plan de Actiune va fi implementat si actualizat de
catre titularul autorizatiei;
- Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masuruile stabilite in Planul de Actiune,
conform planificarii in timp aprobate;
- Planul de Actiune trebuie revizuit anual, luand in considerare cresterea capacitatii de
productie, orice ehipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie
notificate Agentiei pentru aprobare, ca parte a Raportului Anual de Mediu;
- Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura
faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta
Autorizatie nu sunt indeplinite;
- Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de
instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect
semnificativ asupra mediului;
- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu mediul va fi in
orice moment disponibila pe amplasament;
- Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura
faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privuind performantele de mediu ale
titularului;
- Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la ARPM, anual un Raport Anual de Mediu
pentru intregul an calendaristic precedent.

53Conditia 3. Notificarea autoritatilor

- Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice ARPM Pitesti, APM Arges, GNM-
Comisariatul Judetean Arges prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se
confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct
potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de
control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe
amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si
subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer
sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii
locale;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

Conditia. 4. Emisiile in aer

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie stabilita in
Capitolul 13. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 13.2.- Aer; pentru
sursele de emisii care sunt prinse in Planul de Actiune , Valorile limita de emisie vor fi
respectate la finalizarea termenelor stabilite in Planul de Actiune pentru modernizarea
surselor respective.
- Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in
Capitolul 15.7. Monitorizarea calitatii aerului; un raport privind rezultatele acestei
monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si
Inregistrare;


Conditia 5. Emisii in apa

- Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in
Capitolul 13. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 13.1- Apa, a
prezentei autorizatii;
-Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 15- Monitorizare
, punctele 15.1, 15.2, 15.3;


Conditia 6. Managementul deseurilor

- Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in
Capitolul 14. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe
amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de
Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al Agentiei;
54
- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie
transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile
trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de
recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si
protocoalele nationale;
- Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana
sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare
alte standarde in vigoare privind etichetarea;
- Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al
deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia
persoanelor autorizate pentru inspectie ale Agentiei , trebuie pastrat de catre titularul
autorizatiei;
- O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca
parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament.


Conditia 7. Zgomotul

- Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul
operatiunilor pe amplasament;
- Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara
amplasamentului.

Conditia 8. Protectia calitatii apelor

- Titularul autorizatiei tebuie sa monitorizeze evacuarile de ape uzate dupa preepurarea
acestora; monitorizarea evacuarilor de ape uzate se face in conformitate cu prevederile
HG. Nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu HG. 352/2005;
- In eventualitatea in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia
scurgerilor in apa de suprafata ar putea indica ca a avut loc o poluare, titularul
autorizatiei trebuie sa:
- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de poluare;
- ia masuri pentru prevenirea extinderii poluarii si sa minimizeze efectele
oricarei poluari a mediului;
- sa notifice Agentia de Protectia Mediului Arges, ARPM Pitesti, GNM-
Comisariatul Judetean Arges, cat mai curand posibil.
- Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul Monitorizare ,
punctele 15.4, 15.5, ale prezentei autorizatii.


Conditia 9. Emisiile in sol

- Drenajele de la cuvele de retentie trebuie conduse spre colectare, testare si eliminare in
conditii de siguranta; toate cuvele de retentie trebuie testate cel putin o data la 3 ani.
Un raport al acestor testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;
- Un program de testare si verificare a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane
trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt testate cel putin o data la
trei ani. Un raport privind aceste testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;
55
- Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de
substante, trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al altor
modalitati de monitorizare a scurgerilor, agreate de Agentia de Protectia Mediului;
toate aceste verificari trebuie facute in conformitate cu normele ISCIR pentru
conducte si utilaje;
- Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie etansate corespunzator,
pentru a preveni contaminarea de la suprafata;
- Titularul de activitate trebuie sa aiba in depozit un numar adecvat de dispozitive de
absorbtie si/sau baraje plutitoare si o cantitate corespunzatoare de substante de
absorbtie adecvate pentru tinerea sub control si absorbtia oricarei pierderi prin
scurgere.
- Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 13.-
Concentratii de poluanti , admise la evacuarea in mediul inconjurator- 13.3 Sol.Conditia 10.Monitorizarea

- Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile
prevazute in Capitolul 15. Monitorizarea factorilor de mediu;
- Toate echipamentele automate de monitorizare si prelevare de probe trebuie sa
functioneze in orice moment( exceptie facand in timpul intretinerii si calibrarii) cand se
desfasoara activitatea; in eventualitatea functionarii defectuoase a oricarui echuipament de
monitorizare continua, titularul trebuie sa contacteze Agentia de Protectia Mediului ,
GNM- Comisariatul Judetean Arges, cat mai curand posibil, iar instalatiile alternative de
prelevare si monitorizare trebuie puse in functiune;
- Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;
- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt
prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei de
Protectia Mediului Arges, dupa evaluarea rezultatelor testarilor;
- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte
de prelevare si monitorizare:
- puncte de prelevare a emisiilor in aer;
- sursele de zgomot pe amplasament;
- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;
- evacuarea apelor meteorice;
- puturi de monitorizare a apei subterane pe amplasament.
- Titularul activitatii trebuie sa mentina punctele de monitorizare a apei subterane la
urmatoarele foraje (din interiorul Arpechim: S10, S12 N, S13 N, S14 N, S16, F1,F2,F3,
F4, F5, F6, S31, S32, S34, S35, S36, din exteriorul Arpechim: S1H, S2, S2H, S3, S3H,
S4,S5,S7, S15, S17,F1p,F2p,F3p);
- Toate punctele de monitorizare a apei subterane trebuie incluse in programul de
intretinere a amplsamentului;
- Din punctele de monitorizare a apei subterane trebuie prelevate si analizate probe in
conformitate cu capitolul Monitorizarea apei subterane a prezentei Autorizatii; un raport al
unor astfel de rezultate trebuie anual depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.


56


Conditia 11. Inregistrarea si raportarea catre Agentie

- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza
exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu;
- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei
reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in
Raportul Anual de Mediu;
- Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie
disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest
dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei,
Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu , alte aspecte pe
care titularul autorizatiei le considera adecvate.


Conditia 12. Interventia Rapida/ Prevenirea si managementul situatiilor
de urgenta

-Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze in 3 luni de la data emiterii prezentei Autorizatii,
un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, plan care va trata
pericolele pe amplasament, in special in legatura cu prevenirea accidentelor cu un posibil
impact asupra mediului;
- Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , trebuie revizuit
anual dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment
pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate;

- In cazul unor incidente/accidente cu impact asupra factorilor de mediu, se vor face
monitorizari suplimentare si se va intocmi un raport privind cauzele producerii
incidentului/accidentului, modul de actionare, factori de mediu afectati, cantitati si
concentratii de poluanti emisi, masuri operative luate pentru inlaturarea efectelor produse
asupra mediului; rezultatele monitorizarii si raportul vor fi inaintate in termen de 48 de ore
de la producerea incidentului/accidentului, la G.N.M.- Comisariatul Judetean Arges, APM
Arges, GNM- Comisariatul Regional Arges, ARPM Pitesti.

Conditia 13. Managementul inchiderii si reziduurilor

- Raporul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce
priveste:
- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor
subterane;
- inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii
amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de
ameliorare intreprinse.57
Conditia 14. Respectarea urmatoarelor legi si acte normative:

1.OUG 152/2005- privind prevenirea, si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.
84/2006;
2. Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003- pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
3. HG. 349/2005- privind depozitarea deseurilor;
4. HG 124/2003- privind prevenirea si controlul poluarii mediului cu azbest;
5. HG. 268/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor;
6. HG. Nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
7. HG. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor emisiilor
si pierderile de substante proritar periculoase;
8. Ordonanata de urgenta nr. 195/2005-privind protectia mediului, aprobata prin Legea
265/2006;
9.Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare NTPA 002/2002, aprobat prin HG. 188/2002,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187, din 20 martie 2002;
10.Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si
orasenesti la evacuarea in receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 188/2002 ;
11. Hotararea nr. 118/2002- privind aprobarea programului de actiune pentru reducerea
poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante
periculoase ;
12. HG. 352/2005 privind modificarea si completarea HG. 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
11.STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate ;
12.Ordinul MAPM nr. 592/2002- pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf,
dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie ( PM 10 si PM 2,5), plumbului,
benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator ;
13.STAS 10009/1998 Acustica urbana limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
14.HG. 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile , inclusiv deseurile periculoase;
15. HG. 1057/2001- privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante
periculoase;
16. Ordin Nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;
17. HG.322/2005- pentru modificarea si completarea HG. 541/2003 privind stabilirea unor
masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de
ardere;
18. HG.541/2003- privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor
poluanti proveniti din instalatii mari de ardere;
19. Legea nr. 655/2001- pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 243 /2001
privind protectia atmosferei;
20.HG. nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de
compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia
benzinei la terminale si la ststiile de benzina;
21. HG. 893/2005 privind modificarea si completarea HG. 568/2001 privind stabilirea
cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din
58
depozitarea, incarcarea , descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de
benzina;
22. Ordin 462/1993- conditiile tehnice privind protectia atmosferei;
23. HG. 95/2003- privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in
care sunt implicate substante periculoase;
24. OUG nr. 200/2000- privind clasificarea , eticghetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase;
25. HG. 124/2003- privind prevenirea , reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest;
26. Ordin comun nr. 1001/552/2005- al MMGA si MEC privind procedurile de raportare de
catre agentii economici a datelor si informatiile referitoare la substantele si preparatele
chimice.

19. GLOSAR DE TERMENI
Autorizatie integrata de mediu act tehnico- juridic emis de autoritatile competente, conform
dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o
instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii ;

Bilant de mediu lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care
contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si
consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul
cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de
mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a
riscului ;

Instalatie orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati,
prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005, precum si orice alta activitate direct legata tehnic
de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare ;

Titularul activitatii orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul
instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere
economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

Emisie evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori
sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei ;

Imisie transferul poluantilor in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau
ecologic, bunuri materiale, etc.)

Poluare introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante,
vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane
sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa
impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul
prevederilor legislatiei in vigoare ;

Valori limita de emisie (VLE) masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau
nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp ;

59
Deseuri orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica
privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l
arunca ;

Deseuri periculoase deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind
regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent
sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase ;

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor tipuri de folosinta ale terenurilor,
care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al
poluantilor ;

Prag de alerta concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul
de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care
determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de
poluanti din emisii/evacuari ;

Prag de interventie concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care
autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea
concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Substana periculoas - orice substan chimic pur, amestec de substane sau preparate care
exist sub form de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse
intermediare, inclusiv acele substane despre care exist presupunerea rezonabil c vor fi
generate n cazul producerii unui accident;

Cele mai bune tehnici disponibile -stadiul de dezvoltare cel mai avansat si efficient
inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza
posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in
scopul prevenirii , iar in cazul in care acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a
emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau ;

Eliminare- orice operatiune efectuata asupra deseurilor , conform definitiei prevazute in
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;

Program de conformare - plan de masuri cuprinzind etape care trebuie parcurse in intervale
precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre titularul activitatii , sub controlul
autoritatii competente pentru protectia mediului , in scopul respectarii reglementarilor privind
protectia mediului;

Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ;
Cod SNAP Nomenclatura Inventarului Emisiilor ;
Cod NOSE P Standardul de nomenclatura a surselor de emisie ;60
20. DISPOZITII FINALE
Titularul activitatii are obligatia de a solicita:
- reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 de zile inaintea expirarii ei;
- reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:
a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie
existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea
celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a
emisiilor;
c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea
de tehnici speciale si masuri de management;
d. rezultatul actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte
noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau
modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;
e. emiterea unor noi reglementari legale.
Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele
rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG nr.
196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti,
in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila,
contraventionala sau penala, dupa caz.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Arges,
GNM- Comisariatul Judetean Arges, ARPM Pitesti, GNM- Comisariatul Regional
Arges.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu conduce la
suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform Ordonantei de Urgenta
nr. 195/2005- privind protectia mediului, precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU cu Plan de Actiune este valabila
de la data emiterii , 30.08.2006 pana la data de 31.12.2011 si anuleaza Autorizatia
Integrata de Mediu nr. 2/30.11.2005.

Autorizatia Integrata de Mediu se emite cu Plan de Actiune ( Anexa I) care face parte
din prezenta autorizatie.

Prezenta autorizatie cuprinde 66 pagini din care Anexa I-6 pagini.


Director Executiv Sef Serviciu Autorizare si
Chim. Marius Stanca si Controlul Conformarii,
Ing. Cristiana SurduIntocmit,
Ing. Luminita Calin
61
ANEXA I la AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 2 revizuita in data de 30.08.2006

Plan de Actiune
PETROM OMV GROUP BUCURESTI- ARPECHIM PITESTI
Nr.
Crt.
Denumirea
msurii
Efectul msurii Valoarea
estimata a
lucrrii
- mii euro
Termen
de realizare
Responsabil Cadrul legal
0 1 2 3 4 5 6
1. Protecia aerului
1.1 Instalaie de hidrofinare a materiei prime
de cracare catalitica
Scderea coninutului
de sulf n produse:
benzin, motorin,
pcura
44 891 Tr. IV 2006 PETROM OMV
Suc. Arpechim
- HG 142/2003
privind limitarea
continutului de
sulf in
combustibilii
lichizi
-Ghiduri BAT
1.2

Modernizarea rezervoarelor cu capac fix i
flotant pentru produse petroliere volatile
conform prevederilor HG 568/2001,
modificata si completata cu
HG.893 /2005
- pentru rezervoarele de depozitare
benzina la terminale;
- pentru celelalte rezervoare pentru
produse petroliere volatile


Studiu de fezabilitate
Reducerea emisiilor de
compui organici
volatili (COV)In
conformitate
cu studiul de
fezabilitate18

2006- 200931.12.2006

Trim. IV
2009


2005-2006
PETROM OMV
Suc. Arpechim
- HG 568/2001
- Ghiduri BAT

1.3. - Modernizarea Instalaiei DAV prin
nlocuirea arztoarelor la cuptoarele din
-Reducerea emisiilor
n atmosfer
Aprox.
8 400
Trim. IV
2008
PETROM OMV
Sucursala
- Ordin 462/1993
privind limitele de
62
instalaiile DAV-RV cu arztoare low NO
x

i mbuntirea transferului de cldur

- Studiu de fezabilitate
-Reducerea
consumurilor
energetice
Trim.IV2006
Arpechim emisii pentru
sursele stationare
de emisie
- Ghiduri BAT
1.4 - Modernizarea rampei 3 CF de ncrcare
produse petroliere conform prevederilor
HG 568/2001, modificata si completata cu
HG.893 /2005

- Studiu de fezabilitate
Reducerea emisiilor de
compui organici
volatili (COV)
7 754


31.12.2007
Tr IV. 2005
PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 568/2001
privind limitarea
emisiilor de COV
- Ghiduri BAT
1.5 - Recuperare cldur din gaze arse din
instalaia ACN I+II

Reducerea emisiilor de
NO
x
, SO
x
, in
atmosfer, recuperarea
cldurii
19 584


Tr.IV 2005 PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 128/2002
privind icinerarea
deseurilor
1.6 Modernizarea recuperrii gazelor de facl
la instalaia Piroliza II
Reducerea polurii
atmosferice
1 499

Tr. IV 2005 PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
1.7 Inchiderea rampei auto de ncrcare a
produselor petroliere

Reducerea emisiilor de
compui organici
volatili (COV)
50 31.12.2007 PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 568/2001
privind limitarea
emisiilor de COV
- Ghiduri BAT
1.8 -nlocuirea arztoarelor la instalaiile mari
de ardere (cazane Babcock 1-5) cu
arztoare low NO
X

- Monitorizare continua la instalatiile mari
de ardere cu Pt> 300 MW( Cazane BabcoK
2-5)
Reducerea emisiilor
NO
X
cu 30-40% si
ncadrarea lor n
limitele admise
2 000Trim IV
2008


Trim IV
2008
PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 541/2003
privind limitarea
emisiilor provenite
de la instalaatiile
mari de ardere
63
1.9 Studiu privind analiza posibilitilor de
reducere a emisiilor fugitive de COV
rezultate din activitatea Arpechim prin
implementarea unui program de tip LDAR
(Leak Detection and Repair)Reducerea emisiilor
de COV

33
Tr. IV 2005
PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 568/2001
privind limitarea
emisiilor de COV
- Ghiduri BAT
1.10 -Investitii in marirea capacitatii instalatiei
ACN II, inclusiv modernizarea
incineratoarelor de la instalatiile ACN I si
ACN II

-Monitorizare continua la cele doua
incineratoare vechi ( ACN I si II)
ncadrarea emisiilor
atmosferice n limitele
impuse de pulberi,
NO
x,
SO
x
, CO etc.


12 000

31.12.200631.12.2006


PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 128/2002
privind icinerarea
deseurilor
-ghiduri BAT
1.11 Modernizarea instalatie DGRS, inclusiv
incineratorul si monitorizare continua a
emisiilorStudiu de fezabilitate in curs de realizarencadrarea emisiilor
atmosferice n limitele
impuse de pulberi,
NO
x,
SO
x
, CO etc.
Conform cu
Studiul de
fezabilitate
Trim IV
2008
2005-2006PETROM OMV
Sucursala
Arpechim

- Ghiduri BAT
1.12 Modernizare instalatie Cracare Catalitica,
inclusiv incineratorul si monitorizare
continua a emisiilor


ncadrarea emisiilor
atmosferice n limitele
impuse de pulberi,
NO
x,
SO
x
, CO etc
10.000 Trim. IV
2008
PETROM OMV
Sucursala
Arpechim

- Ghiduri BAT


64
2. Protecia apei
2.1

- Studiul referitor la substanele
prioritare/prioritar periculoase, in
conformitate cu prevederile HG
118/2002 , modificata cu HG 351/2005


- Monitorizarea impurificatorilor stabiliti
prin studiu


- Identificarea de masuri
pentru reducere
impurificatori in apele
epurate evacuate
20 Tr. IV 2005

Trim.I 2006


PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- HG 351/2005
2.2Expertizarea digurilor rezervoarelor cu o
capacitate > 5000 mc i haldei de nmol
n funciune conform Legii 466/2001


Prevenirea polurii apelor 25 Tr. I 2006 PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- legea 466/2001
2.3


nnoirea autorizaiilor de gospodrire a
apei pentru lacurile Dmbovnic i Suseni

Obinerea autorizaiilor
conform Legii 466/2001
10 Tr. IV. 2005 PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- lege 466/2001

2.4

Curirea periodic a bazinelor de
egalizare i omogenizare la separatoarele
din Rafinrie
Separarea corespunztoare
a suspensiilor i a
produsului petrolier
150 Periodic
La 3-4 ani
PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
2.5 Supravegherea continu a calitii apei la
ieirea din Lacul Suseni
Detectarea unor eventuale
depiri ale poluanilor
specifici Arpechim
15 Zilnic PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- Legea 107/1996
actualizata in 2004
2.6 Colectarea si recuperarea slopsului din
separatoarele din Rafinrie prin
centrifugare
Micorarea cantitilor de
produs petrolier din apele
evacuate spre staia de
epurare

25 Permanent PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
- HG 351/2005
2.7. Continuarea tratamentului cu bacterii
specifice la statia de epurare a apelor
Imbunatatirea parametrilor
calitativi ai apei epurate
100 permanent PETROM OMV
Sucursala
- Ghiduri BAT
65
uzate Arpechim
2.8. Extinderea capacitatii de aerare in treapta
de epurare biologica a statiei de epurare a
apelor uzate
Imbunatatirea parametrilor
calitativi ai apei epurate

793 Trim.
IV.2008
PETROM OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
3. Protecia solului
3.1

- Stabilirea de solutii si masuri pentru
eliminarea deseurilor din haldele de
namol( Halda veche, Halda noua,
Compartiment VDambovnic), halda de
deseuri triazinice, halda de deseuri de
acrilonitril.-Eliminarea acestor deseuri si
ecologizarea haldelor


Ecologizarea terenului
afectat de halde
20000 31.12.2006


Esalonat astfel:
- pt. deseurile din
compartiment V
Dambovnic pana la
31.12.2009
- pentru celelalte
deseuri -31.12.2011
PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Gestiunea
deseurilor
- Ghiduri BAT
3.2 nlocuirea conductelor de transport iei
ntre parc rezervoare iei 4 x 50 000 i
Rafinrie
Eliminarea polurii solului

300 Trim. IV 2005 PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
3.3 Modernizarea rampei de descrcarea
ieiului din cisterne CF
Evitarea polurii solului i
a pierderilor de produs la
descrcare
2 015 Trim. IV 2007 PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
4. Protecia resurselor
4.1 Achiziia i montarea unei staii de
amestec benzine
Reducerea consumurilor
energetice
7 745 Trim. IV
2007
PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
66
4.2 Modernizarea producerii si distribuiei
aerului comprimat in Rafinrie
Reducerea consumurilor
energetice
820 Trim.IV 2007 PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
4.3 Creterea siguranei n funcionare a
Instalaiei Piroliza II cazan abur nou
Reducerea consumurilor
energetice
6 526 Trim IV 2006 PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
4.4. Modernizarea statiei de producere a apei
demineralizate
Perfectionarea tehnologiei
de neutralizare a apelor
rezultate din regenerarea
filtrelor ionice si evacuate
in raul Arges
7500 Trim. IV
2008
PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
- Ghiduri BAT
5. Gestiunea deeurilor
5.1 nchiderea haldei de deeuri de
acrilonitril si a haldei noi de namol
biologic
Sistarea depozitarii acestor
deseuri in aceste halde
100 31.12.2006 PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
Ordin nr.
757/2004
pentru aprobarea
Normativului
tehnic privind
depozitarea
deeurilor
6. Alte msuri
6.1 Monitorizarea emisiilor in apa, aer, sol,
panza freatica, conform prevederilor
autorizatiei
Monitorizarea factorilor
de mediu
150 Conform
autorizatiei
PETROM
OMV
Sucursala
Arpechim
-OUG nr. 34/2002

Director Executiv, Sef Serviciu Autorizare
Chim. Marius Stanca si Controlul Conformarii,
Ing. Cristiana Surdu

Intocmit,
Ing. Luminita Calin