Sunteți pe pagina 1din 10

CAMPANIA PUBLICITARA "Iaurturi Napolact activare KA" REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA ! ORGANI"ATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 1. Campania publicitara "Iaurturi Napolact activare KA" (" Ca#pa$ia") este organizata si desfasurata de S!C! Napolact S!A! o societate comerciala din !omania cu sediul social in Clu"#Napoca Calea $aciului nr %#& "ud. Clu" avand cod de identificare fiscala !' &((%)( inregistrata in !egistrul Comertului cu numarul *1%+,)+1,,1 (" Or%a$i&atorul"). 'rganizatorul este inregistrat -n registrul de evident. al Autoritatii Nationale de /upraveg0ere a 1relucrarii 2atelor cu Caracter 1ersonal (3AN/12C14) cu numarul 1566&. Campania se deruleaza prin intermediul 7ront 8ine 9ar:eting societate comerciala cu sediul social in $ucuresti /tr. ;asile 8ascar nr. 15( inregistrat. la !egistrul Comer<ului cu num.rul *&(+1=)(6+%(() C.>.I. !' 15,5==?% (@A%e$tia4). Agentia este inregistrata -n registrul de evident. al AN/12C1 cu numarul 1==&. 1articipantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei potrivit celor mentionate mai "os ("Re%ula#e$tul O'icial"). !egulamentul 'ficial este -ntocmit si va fi f.cut public conform legislatiei aplicabile din !omania prin publicarea pe site#ul AAA.napolact.ro fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant in baza unui apel telefonic gratuit la nr.B (6(( 6=& 55& intre orele 6 # 1= de luni pana vineri eCclusiv sarbatorile legale pe intreaga durat. a Campaniei potrivit celor mentionate in /ectiunea ) sau trimitand o scrisoare la sediul 'rganizatorului. 'rganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau sc0imba prezentul !egulament 'ficial urmand ca astfel de modific.ri s. intre -n vigoare numai dup. modificarea prezentului !egulament 'ficial si dupa anun<ul prealabil de prezentare a acestor modific.ri pe site#ul AAA.napolact.ro .

1.1.

1.%.

1.).

1.&.

SECTIUNEA (! "ONA )E )ESFASURARE A CAMPANIEI %.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele din lista din AneCa 1 (3 Ma%a&i$ele Participa$te4). 1entru obtinerea de informatii suplimentare participantii pot suna la (6(( 6=& 55& intre orele 6# 1= de luni pana vineri eCclusiv sarbatorile legale pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in /ectiunea ) de mai "os. SECTIUNEA *! )URATA CAMPANIEI ).1. Campania va fi lansata la data de 16 ianuarie si va dura pana la data de 1( martie %(1) inclusiv. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului !egulament 'ficial. ).%. 'rganizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia dar nu inainte de a modifica prezentul !egulament 'ficial si de a anunta acest lucru public pe site#ul AAA.napolact.ro . SECTIUNEA +! AMBALA,ELE PARTICIPANTE &.1. Ambala"ele participante suntB IA>!D N>9AE$>N ).5F 1AGA! 1&(H DH IA>!D N>9AE$>N ).5F 1AGA! &((H DH

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

IA>!D N>9AE$>N NA1'8ACD ).5F H!. ,(( IA>!D N>9AE$>N ).5F 91AK =I1&(H DH IA>!D >/>!J8 1!I8J* 2J !AHAK ))(H DH IA>!D >/>!J8 (.1F &((H NA1'8ACD DH IA>!D CJ2!A $I;'8IDAL'AIJ 1AG )((H DH IA>!D CJ2!A $I;'8IDAL'AIJ HA8 65(H DH IA>!D K2!A;AN =F 1?5H DH IA>!D 2J $A>D IN DIGNA %F )5(H IA>!D 2J $A>D IN DIGNA %F 1JD ))(H DH IA>!D 2J $A>D IN DIGNA %F 1JD ?5(H DH IA>!D NA1'8ACD 2>8CJADA N>CI ;J!.%((H DH IA>!D NA1'8ACD 2>8CJADA CI!J/J A9.%((HDH 8A1DJ $AD>D NA1'8ACD 1!I8J* !AHAK ))(g DH 8A1DJ $AD>D NA1'8ACD %F 1AG &((g DH 8A1DJ $AD>D NA1'8ACD 1JD ?5(H 8A1DJ $AD>D NA1'8ACD %F CA!A7A 18 DH CGJ7I! NA1'8ACD 1!I8J* 2J !AHAK ))(H DH CGJ7I! NA1'8ACD ).5F 1?5H DH CGJ7I! NA1'8ACD ).5F &((H DH CGJ7I! NA1'8ACD 1JD ?5(H /ANA NA1'8ACD 1!I8J* 2J !AHAK ))(H DH /ANA ).5F 1AGA! &((H DH /ANA NA1'8ACD 1JD ?5(H /ANA NA1'8ACD ).5F 1AGA! %((H DH (3Pro-u.ele Pro#otio$ale4). In cadrul Campaniei participa si variantele promotionale ale 1roduselor 1romotionale enumerate mai sus. SECTIUNEA /! )REPTUL )E PARTICIPARE 5.1. Campania este desc0isa participarii persoanelor fizice cetateni romani sau straini avand domiciliul sau resedinta c0iar temporara in !omania. 5.%. 'rice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie. SECTIUNEA 0! MECANISMUL CAMPANIEI =.1 1entru magazinele A>CGAN CA!!J7'>! C'!A KA>78AN2 !JA8B a. 7iecare consumator care face dovada ac0izitiei de 1roduse 1romotionale Napolact (1rodusele enumerate la /ectiunea &.1.) in valoare de minim 1( lei se va prezenta la standul promotional Napolact situat dupa casele de marcat. In baza bonului fiscal ce dovedeste ac0izitia produselor Napolact si va primi un talon razuibil cu premiu garantat. Doate taloanele razuibile sunt castigatoare iar premiile castigate se ofera pe loc. b. 1remiile ce pot fi castigate suntB lingurite inoC Napolact cana colorata Napolact bol colorat Napolact combina frigorifica Arctic. c. In cazul in care cumparatorul prezinta pe bonul fiscal produse participante in valoare mai mare de 1( lei si care este multiplu de 1( lei va primi cate un talon razuibil pentru fiecare minim 1( lei c0eltuiti pe produse participante la promotie (in perioada mentionata in regulament). d. $onul fiscal trebuie sa fie datat in perioada promotionala si emis de unul din 9agazinele 1articipante altfel nu va fi considerat valid.

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

=.%

1entru magazinele 9JHA I9AHJ 1!'7IB a. 1entru fiecare iaurt Napolact ac0izitionat (ambala"ele enumerate la /ectiunea &.1.) consumatorul va primi un talon promotional pe care va trebui sa#l completezele cu datele personale. Dalonul va trebui introdus in urna promotionala Napolact situata dupa casele de marcat in scopul participarii la tombola. 1remiul ce poate fi castigat prin tragere la sorti consta intr#un carut pentru cumparaturi. b. 8a tombola participa numai taloanele promotionale completate integral corect fara stersaturi+corecturi. In cazul in care premiile nu pot fi atribuite corect din cauza indicarii gresite a unor date participantul nu le mai poate pretinde. 7iecare talon trebuie completat pe baza unui bon fiscal valid care sa aiba minim un 1rodus 1romotional ac0izitionat pe el astfel daca se completeaza mai multe taloane pe acelasi bon fiscal pe bonul respectiv trebuie sa se regaseasca un numar de 1roduse 1romotionale egal cu numarul de taloane promotionale completate. c. $onul fiscal trebuie sa fie datat in perioada promotionala si emis de unul din 9agazinele 1articipante altfel nu va fi considerat valid. $onul fiscal ce face dovada ac0izitiei 1roduselor 1romotionale trebuie pastrat pentru validarea premiilor. Nedetinerea bonului fiscal in original duce la invalidarea castigatorului si in consecinta la neacordarea premiului. Nu este posibila participarea sub pseudonim si este necesara indicarea corecta a numarului de telefon pentru ca participantul sa poata fi instiintat in cazul unui eventual castig.

=.)

Doate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de ac0izitionare a 1roduselor 1romotionale nu vor influenta principiul conform caruia 'rganizatorul Campaniei va acorda premiul 1articipantului care a respectat prevederile prezentului !egulament.

SECTIUNEA 1! PREMIILE SI 2ALOAREA PREMIILOR ?.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii ce au urmatoarele valoriB Pre#iu 8ingurite inoC Napolact Cana colorata Napolact $ol colorat Napolact Combina frigorifica Arctic Carut pentru cumparaturi Ca$titate 34uc!5 %(.((( 6.((( 5.((( 1( =56 2aloare64uc! 3RON7 T2A i$clu.a5 1 ,1 5 1) 6, 15%( )? (6

Total valoare pre#ii8 0*!**970+ RON 3cu T2A5 1remiile Campaniei se vor acorda in limita stocului disponibil. SECTIUNEA 9! PROCE)URA PENTRU 2ALI)AREA SI ACOR)AREA PREMIILOR 6.1. 1remiile vor fi acordate de catre reprezentantii Agentiei dupa cum urmeazaB 6.1.1. 1entru magazinele A>CGAN CA!!J7'>! C'!A KA>78AN2 !JA8B vineriB 1=.(( %(.((M sambataB 1%.(( 16.(( si duminicaB 11.(( 1?.((. a. ;alidarea si acordarea premiilor se face pe loc in baza bonului fiscal ce atesta ac0izitia 1roduselor 1romotionale si a talonului razuibil in care se mentioneaza premiul castigat.

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

In momentul inmanarii premiului catre castigator acesta va completa datele sale personale intr#un formular pus la dispozitie de reprezentantul 'rganizatorului. c. JCceptie de la punctele a si b o face premiul ce consta in combina frigorifica astfel castigatorul acestui premiu va intra in posesia premiului in termen de 15 zile lucratoare de la validare. 2upa validarea premiului pe baza talonului razuibil si a bonului fiscal castigatorul va completa un formular cu datele personalea prin care 'rganizatorul se obliga sa#i ofere premiul in 15 zile lucratoare. 6.1.%. 1entru magazinele 9JHA I9AHJ 1!'7IB luni duminicaB 1=.(( %(.(( a. ;alidarea si acordarea premiilor se face prin tragere la sorti organizata la finalul fiecarei zi de activare astfel se vor eCtrage 5 taloane promotionale primul talon eCtras va fi titular iar celelalte & taloane promotionale vor fi rezerve. Castigatorii premiilor ce se acorda prin tragere la sorti vor fi contactati telefonic la numarul de telefon mentionat pe talonul promotional in scopul validarii. b. Castigatorilor potentiali li se va solicita in scopul validarii comunicarea urmatoarelorB nume prenume numar de telefon domiciliul nr. si data bonului fiscal. c. ;alidarea si acordarea premiilor constand in carut pentru cumparaturi se face pe baza talonului promotional si a bonului fiscal ce atesta ac0izitia 1roduselor 1articipante. d. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat telefonic (ca de eCemplu dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde numarul este nealocat telefonul este inc0is etc.) se va trece la contactarea primei rezerve eCtrase. In situatia in care nici prima rezerva nu poate fi contactata in termenul prevazut se trece la cea de a doua si tot asa pana la epuizarea rezervelor. In cazul in care nici cea de#a patra rezerva nu poate fi contactata 'rganizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. e. In momentul inmanarii premiului castigatorul trebuie sa prezinte reprezentantului 'rganizatorului un act de identitate valabil. Castigatorul va completa datele sale personale intr#un 1roces ;erbal pus la dispozitie de reprezentantul 'rganizatorului si va trebui sa inmaneze reprezentantului 'rganizatorului o copie a bonului fiscal. f. Daloanele nu se reporteaza de la o zi la altaM eCtragerea se va face zilnic cu taloanele promotionale participante din ziua respectiva. 6.%. In cazul in care castigatorul este o persoana cu varsta sub 16 ani acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal (parinte tutore sau ocrotitor legal) acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care 'rganizatorul este lipsit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile Campaniei. 6.). Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Campaniei sau sc0imbarea parametrilor acestora. SECTIUNEA :! RASPUN)ERE ,.1. 1rin participarea la Campanie participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele. a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitateaM b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psi0ice care sa faca imposibila utilizarea premiilorM c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si+sau a celor din "ur. ,.%. 'rganizatorulB a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii dar acorda termen de garantie de utilizare pentru acesteaM b. nu este raspunzator pentru deteriorarea disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigatorM c. este eConerat de catre castigatori acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie de orice raspundere pentru toate pre"udiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile ulterior momentului preluarii acestora indiferent de natura acestor pre"udicii incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si+sau vatamari ale sanatatii respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilorM
&

b.

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

d. nu este raspunzator de eventualele pre"udicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile indiferent de natura acestor pre"udicii. SECTIUNEA ;! )ATELE CU CARACTER PERSONAL 1(.1 1rin prezentul !egulament 'rganizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile 8egii =??+%((1 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. 2atele cu caracter personal colectate -n cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu eCceptia cazurilor -n care 'rganizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia -n vigoare. 1(.% 1articipantul la Campanie -n calitate de persoana vizata are conform 8egii =??+%((1 urmatoarele drepturiB dreptul la informare (art. 1%) dreptul de acces la date (art. 1)) dreptul de interventie asupra datelor (art. 1&) si dreptul de opozitie (art. 15). Nn vederea eCercitarii acestor drepturi participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa datata si semnata catre 'rganizator la sediul social al acestuia mentionat la /ectiunea 1 de mai sus. 1(.) 1articipantii au dreptul de a obtine de la 'rganizator la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea dreptul de a se opune in orice moment din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari cu eCceptia cazurilor in care eCista dispozitii legale contrare. 1articipantii au dreptul de a solicita printr#o cerere scrisa adresata 'rganizatorului stergerea rectificarea blocarea actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea eCercitarii acestor drepturi 1articipantul la Campanie va transmite o cerere scrisa datata si semnata catre 'rganizator. SECTIUNEA ! TA<E SI IMPO"ITE 'rganizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taCelor impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite cu eCceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii impozit pe care 'rganizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor 8egii nr. 5?1+%(() privind Codul 7iscal. SECTIUNEA (! INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE )E TERMEN Campania va putea fi -ntrerupt. doar -n caz de for<. ma"or. sau printr#o decizie a 'rganizatorului decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii 'rganizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date. SECTIUNEA *! LITIGII Jventualele litigii aparute intre 'rganizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila litigiile vor fi solutionate de instantele "udecatoresti romane competente de la sediul 'rganizatorului. SECTIUNEA +! REGULAMENTUL OFICIAL !egulamentul 'ficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate 9agazinele 1articipante (din AneCa 1) la aceasta Campanie sau pentru oricine suna la (6(( 6=& 55& de luni pana vineri intre orele 6# 1= eCclusiv sarbatorile legale pe -ntreaga durat. a Campaniei potrivit celor mentionate in /ectiunea ) sau vizitand urmatoarea adresa de InternetB AAA.napolact.ro . 1rin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor termenilor si conditiillor prezentului !egulament 'ficial.

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

'rganizator S!C! Napolact S!A! 1rin Agentie /C 7ront 8ine 9ar:eting /!8

A$e=a Ma%a&i$ele Participa$te RETEA ORAS LOCATIE PERIOA)A PROMOTIONALA

A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN A>CGAN C'!A C'!A C'!A C'!A C'!A C'!A C'!A C'!A C'!A C'!A CA!!J7'>!

$>C>!J/DI $>C>!J/DI DA!H> 9>!J/ DI9I/'A!A $>C>!J/DI />CJA;A 1IDJ/DI C8>*# NA1'CA C!AI';A IA/I C'N/DANDA $>C>!J/DI $>C>!J/DI $>C>!J/DI C8>*# NA1'CA C'N/DANDA $ACA> $>C>!J/DI /J;J!IN $AIA 9A!J A!A2 $>C>!J/DI

A>CGAN DIDAN A>CGAN 9I8IDA!I A>CGAN DA!H> 9>!J/ A>CGAN DI9I/'A!A A>CGAN C!ANHA/I A>CGAN />CJA;A A>CGAN 1IDJ/DI A>CGAN C8>* A>CGAN C!AI';A A>CGAN IA/I A>CGAN C'N/DANDA !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A 1ANDJ8I9'N !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A 8>*J!>8 !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A />N 18AKA !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A C'!A C* !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A CIDO 1A!K !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A $C !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A $>C>!J/DI# /os AleC !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A D!./J;J!IN !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A $AIA#9A!J !'9ANIA GO1J!9A!CGJ /A C'!A A!A2 CA!!J7'>! !'9ANIA /A = $ANJA/A

16 # %(.(1.%(1) %5 # %?.(1.%(1)

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

$>C>!J/DI CA!!J7'>! CA!!J7'>! C'N/DANDA $!A/'; CA!!J7'>! C8>*# CA!!J7'>! NA1'CA $>C>!J/DI CA!!J7'>! $>C>!J/DI CA!!J7'>! 18'IJ/DI CA!!J7'>! $>C>!J/DI CA!!J7'>! /I$I> CA!!J7'>! 1IDJ/DI CA!!J7'>! $>C>!J/DI CA!!J7'>! $!AI8A CA!!J7'>! $>KA> CA!!J7'>! IA/I CA!!J7'>! 7'C/ANI CA!!J7'>! $>C>!J/DI CA!!J7'>! IA/I CA!!J7'>! /J;J!IN CA!!J7'>! $'D'/ANI CA!!J7'>! />CJA;A CA!!J7'>! '!A2JA CA!!J7'>! '!A2JA CA!!J7'>! KA>78AN2 Alba Iulia KA>78AN2 A!A2 KA>78AN2 $AIA 9A!J KA>78AN2 $AIA 9A!J KA>78AN2 $!AI8A KA>78AN2 $!A/';

CA!!J7'>! !'9ANIA /A % '!GI2JJA CA!!J7'>! !'9ANIA ? C'N/DANDA CA!!J7'>! /A & $!A/'; CA!!J7'>! !'9ANIA /A , C8>* CA!!J7'>! !'9ANIA /A %) $J!CJNI CA!!J7'>! !'9ANIA /A 1 CGIA*NA CA!!J7'>! !'9ANIA /A 5 18'IJ/DI CA!!J7'>! !'9ANIA /A ) C'8JNDINA CA!!J7'>! !'9ANIA /A 16 /I$I> CA!!J7'>! !'9ANIA /A 1& 1IDJ/DI CA!!J7'>! !'9ANIA /A %= C'8'//J>9 CA!!J7'>! !'9ANIA /A 11 # $!AI8A 1 CA!!J7'>! !'9ANIA /A 1, $>KA> CA!!J7'>! /A 1( IA/I (7J8ICIA) CA!!J7'>! !'9ANIA 1? 7'C/ANI CA!!J7'>! !'9ANIA /A 15 ;IDANDI/ CA!!J7'>! !'9ANIA 1= IA/I 1 CA!!J7'>! !'9ANIA /A #%5#D!./J;. C! CA!!J7'>! !'9ANIA /A %? $'D'/ANI CA!!J7'>! !'9ANIA /A 1% />CJA;A 1 CA!!J7'>! !'9ANIA %1 '!A2JA 1 8'D>/ CA!!J7'>! !'9ANIA %& '!A2JA % J!A Kaufland Alba Iulia Kaufland Arad Kaufland $aia 9are Kaufland % $aia 9are Kaufland $raila Kaufland $rasov (1 # ().(%.%(1) (6 # 1(.(%.%(1) (1 # ().(%.%(1) (6 # 1(.(%.%(1)

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 KA>78AN2 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8 !JA8

$>C>!J/DI $>C>!J/DI $>C>!J/DI C8>*# NA1'CA C8>*# NA1'CA C'N/DANDA C!AI';A C!AI';A Gunedoara 1IDJ/DI 1IDJ/DI 18'IJ/DI 18'IJ/DI /AD> 9A!J /I$I> Dargoviste Dargu *iu DA!H> 9>!J/ DI9I/'A!A DI9I/'A!A DI9I/'A!A $>C>!J/DI $>C>!J/DI $>C>!J/DI C8>*# NA1'CA C!AI';A $!A/'; DI9I/'A!A /I$I> $>C>!J/DI DI9I/'A!A $ACA> '!A2JA 18'IJ/DI /AD> 9A!J DA!H> 9>!J/ HA8ADI 1IDJ/DI

Kaufland 1 7loreasca $ucuresti Kaufland % Colentina $ucuresti Kaufland ) ;ulcan $ucuresti Kaufland 1 9arasti Clu" Kaufland % 9anastur Clu" Kaufland Constanta Kaufland Craiova Kaufland % Craiova Kaufland Gunedoara Kaufland 1itesti Kaufland % 1itesti Kaufland 1loiesti 1 Kaufland 1loiesti % Kaufland /atu 9are Kaufland /ibiu Kaufland Dargoviste Kaufland Dargu *iu Kaufland Dg. 9ures Kaufland 1 Dimisoara Kaufland % Dimisoara Kaufland ) Dimisoara !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (C'D!) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (;IDN) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 ($J!C) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (C*) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (C!AI) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8($;) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8(D9 %) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (/$) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (1A82) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8(D9 1) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 ($C) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8('!A21) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8(18') !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (/9) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (9/) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 (H8) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 1IDJ/DI

(1 # ().(%.%(1) (6 # 1(.(%.%(1)

16 # %(.(1.%(1) %5 # %?.(1.%(1)

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

!JA8 !JA8 !JA8 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 9ega Image 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I

'!A2JA A!A2 $AIA 9A!J $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti $ucuresti C'N/DANDA $ucuresti $ucuresti $ucuresti C8>*# NA1'CA C8>*# NA1'CA C8>*# NA1'CA DI9I/'A!A DI9I/'A!A $>C>!J/DI $>C>!J/DI $>C>!J/DI /I$I>

!JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8('!A2%) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8(A!A2) !JA8 GO1J!9A!KJD !'9ANIA /!8 ($9) 9I 1IADA ;IDAN 9I 2'9JNII 9I C!ANHA/I 9I $!ANC';JAN> 9I 9IGAI $!A;> 9I I'N 9IGA8ACGJ 9I DINJ!JD>8>I 9I 2!>9>8 DA$J!JI 9I /J$A/DIAN 9I 1!'H!J/>8>I 9I D.1A88A2O 9I CA9I8 !J//> 9I GA8A D!AIAN 9I A1>/>8>I 9I 9A!A/J/DI 9I ;A8JA '8D>8>I 9I I'N 9INC> 9I J9INJ/C> 9I '$!JHIA 9I C'91'KID'!I8'! 9I DIDAN 9I 9'HGI'!'/ 9I $J!CJNI 9I HI>!HI>8>I 9I C'N/DANDA 1 9I 7J!2INAN2 9I 1ANDJ8I9'N 9I H8'!IA 1!'7I !'9 7''2 C8>* 1% 1!'7I !'9 7''2 C8>* 11 1!'7I !'9 7''2 C8>* ,( /!8 1!'7I !'9 7''2 % D9 1!'7I !'9 7''2 ) D9 1!'7I !'9 7''2 /!8 1((1 HGJNCJA 1!'7I !'9 7''2 /!8 1((% 2!.DA$J!JI 1!'7I !'9 7''2 /!8 %1 9A8> !'/> 1!'7I !'9 7''2 /!8 %111 CJ2'NIA (& # 1?.(%.%(1)

(& # 1?.(%.%(1)

16.(%#().().%(1)

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I 1!'7I

$>C>!J/DI $>C>!J/DI DI9I/'A!A $>C>!J/DI $>C>!J/DI C'N/DANDA $>C>!J/DI C8>*# NA1'CA $>C>!J/DI

1!'7I !'9 7''2 /!8 1((5 H.;A8/AN 1!'7I !'9 7''2 /!8 1(() DI9I/'A!A 1!'7I !'9 7''2 =6 D9 1!'7I !'9 7''2 /!8 %( 9A!A/J/DI 1!'7I !'9 7''2 /!8 9AH.HJ9JNII 1!'7I !'9 7''2 /!8 )5 1!'7I !'9 7''2 /!8 ), 9I8IDA!I 1!'7I !'9 7''2 C.D>!KII 16.(%#().().%(1) 1!'7I !'9 7''2 /!8 ?, /A8A*AN

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Iaurturi Napolact activare KA"

1(