Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII INSPECTORATUL COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURETI

COALA GIMNA IAL !""""""""""# BUCURETI $ SECTORUL """%%

PLANIFICARE LA MATEMATIC AN COLAR 2013-2014 Clasa a VII-a COMPETENE GENERALE

1% Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite 2% Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse in enunturi matematice 3% Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete 4% Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora &% Analiza si prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situatii problema '% Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii

Avizat: Director:

Avizat: esponsabil comisie metodica:

PLANIFICARE ANUAL CLASA a VII$ a ANUL COLAR 2013 $ 2014 D(s)(*l(+a, MATEMATIC - ALGEBRA P-./0s.-, U+(1a10a 20 3+456578+1, N97a- 20 .-0 *0 sa*1a7a+5, 2 .-0 N975- s5*1578+(, 3& N975- .-0 a++9al, 3&:2;<0 N-% C-1% 1 2 3 4 & ' < = N975- 20 .-0 S07% I S07% II T.1al ! " ! #$ " #$ & " & ' " ' " #$ #$ " ) ) " * * & & &/ &*0 *0

U+(1a10a 20 3+456a-0 ecapiulare initiala Multimea numerelor rationale Multimea numerelor reale %peratii cu numere reale (alcul Algebric Ecuatii si inecuatii Elemente de organizare a datelor +ucr,ri scrise ecapitulare final, .otal ore pe semesteru .otal ore anual

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VII- a 2 .-0 sa*1a7a+al


N-% C1% 1 U+(1a10a 20 3+456a-0 R0)a*(19la-0a )9+.>1(+60l.- 2(+ )lasa a VI-a &? C.7*0-10+60 s*0)(/()0 C.+6(+919-( N-% O-0 T0-70+

2 M9l6(70a +970-0l.-a6(.+al0 @12?A

SEMESTRUL I #1 2umere ra3ionale pozitive $1 Propor3ionalitate &1 2umere 4ntregi1 -1 Divizibilitate !1 Ecua3ii 5i inecua3ii /1 Mul3imea numerelor ra3ionale 9: Incluziunea (6#"#1 Identificarea caracteristicilor N B: eprezentarea numerelor ra3ionale pe numerelor ra3ionale 5i a formelor de scriere a axa numerelor1%pusul unui num,r ra3ional: acestora 4n contexte variate Modulul unui num,r ra3ional: (ompararea 5i (6$"#1 Aplicarea regulilor de calcul cu ordonarea numerelor ra3ionale numere ra3ionale, a estim,rilor 5i a aproxim,rilor pentru rezolvarea unor ecua3ii *1 Adunarea numerelor ra3ionale: propriet,3i: (6&"#1 Utilizarea propriet,3ilor opera3iilor 4n )1;c,derea numerelor ra3ionale efectuarea calculelor cu numere ra3ionale (6-"# (aracterizarea mul3imilor de numere 5i '1 <nmul3irea numerelor ra3ionale: propriet,3i a rela3iilor dintre acestea utiliz7nd limba8ul #01<mp,r3irea numerelor ra3ionale logicii matematice 5i teoria mul3imilor (6!"#1 Determinarea regulilor eficiente de ##1Puterea unui num,r ra3ional: reguli de calcul cu calcul 4n efectuarea opera3iilor cu numere puteri ra3ionale (6/"#1 Interpretarea matematic, a unor probleme practice prin utilizarea opera3iilor cu #$1 %rdinea efectu,rii opera3iilor 5i folosirea parantezelor1 numere ra3ionale 5i a ordinii efectu,rii #&1Ecua3ii de forma ax = b > 0, cu a Q , bQ opera3iilor #-1 ezolvarea 4n B a ecua3iilor de forma ax + b = 0; cu a Q*, b Q1 #!1 Probleme care se rezolv, cu a8utorul ecua3iilor

&

S1-S2S3

S3-S4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

S4 S& S& S' S' S< S< S= S=

#/1 Prob, de evaluare 3% M9l6(70a +970-0l.- -0al0 @3 ?A (6#"$1 Identificarea caracteristicilor numerelor reale 5i a formelor de scriere a acestora 4n contexte variate (6-"$1 (aracterizarea mul3imilor de numere 5i a rela3iilor dintre acestea utiliz7nd limba8ul logicii matematice 5i teoria mul3imilor #*1 ,d,cina p,trat, a unui num,r natural p,trat perfect1 #)1Algoritmul de extragere a r,d,cinii p,trate dintr" un num,r natural: aproxim,ri

1 1 2

SC SC S10 S11 S12 S12 S13 S13 S14 S14-S1& S1& S1' S1' S1< S1<-S1= S1=

4%

L9)-a-0 s)-(s5
@3?A

&%

O*0-a6(( )9 +970-0 -0al0 @C ?A

(6$"$1 Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estim,rilor 5i a aproxim,rilor pentru rezolvarea unor ecua3ii (6&"$1 Utilizarea propriet,3ilor opera3iilor 4n efectuarea calculelor cu numere reale (6!"#1 Determinarea regulilor de calcul eficiente 4n efectuarea opera3iilor cu numere reale (6/"$1 Interpretarea matematic, a unor probleme practice prin utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i a ordinii efectu,rii opera3iilor

#'1Pregatirea lucrarii scrise $01+ucrare scrisa $#1 Exemple de numere ira3ionale: mul3imea numerelor reale: N B R:reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim,ri $$1%pusul 5i modulul unui num,r real: (ompararea 5i ordonarea numerelor reale $&1 eguli de calcul cu radicali:
a b = a: b = a b : a 0, b 0 a : b , a 0, b > 0

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

$-1;coaterea factorilor de sub radical: introducerea factorilor sub radical: $!1%pera3ii cu numere reale: ra3ionalizarea numitorului de forma a b $/1Media geometric, a dou, numere reale pozitive $*1Exerci3ii $)1 Prob, de evaluare $'1 2umere rationale &01 2umere reale &#1 %r? la dispozi3ia profesorului

'%

R0)a*(19la-0 /(+ala @4?A

SEMESTRUL II

<%

CALCUL ALGEBRIC @12 ?A

(6#"&1 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule (6$"&1 Utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i a propriet,3ilor acestora (6&"&1 Aplicarea regulilor de calcul 5i folosirea parantezelor 4n efectuarea opera3iilor cu numere reale (6#"&1 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule (6$"&1 Utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i a propriet,3ilor acestora (6&"&1 Aplicarea regulilor de calcul 5i folosirea parantezelor 4n efectuarea opera3iilor cu numere reale

&$1 (alcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunare@sc,dere : reducerea termenilor asemenea &&11 (alcule cu numere reale reprezentate prin litere: 4nmul3ire@ 4mp,r3ire &-1 (alcule cu numere reale reprezentate prin litere: ridicare la putere &!1Aormule de calcul prescurtat ( a b ) $ = a $ $ab + b $ , a, b R &/1 Aormule de calcul prescurtat ( a b )( a + b ) = a $ b $ , a, b R &*1Descompuneri 4n factori utiliz7nd metoda factorului comun1 &)1 Descompuneri 4n factori utiliz7nd formulele de calcul prescurtat1 &'1 Descompuneri 4n factori utiliz7nd gruparea termenilor &-1Ecua3ii de forma x $ = a , unde a Q+ &!1Exerciii recapitulative &/1Prob, de evaluare &*1Propriet,3i ale rela3iei de egalitate 4n mul3imea numerelor reale &)1 Ecuaii de forma ax=b>0, a R D b R: mulimea soluiilor unei ecuaii: ecuaii ecBivalente: rezolvarea de ecuaii1 &'1Propriet,3i ale rela3iei de inegalitate ,, pe mul3imea numerelor reale -01Inecua3ii de forma ax + b >0 (<, , ), a, b R cu x Z

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S& S& S' S' S< S<-S= S=

=%

ECUAII I INECUAII

(6$"&1 Utilizarea opera3iilor cu numere reale 5i a propriet,3ilor acestora 4n rezolvarea unor ecua3ii 5i inecua3ii (6-"&1 edactarea rezolv,rii ecua3iilor 5i a inecua3iilor studiate 4n mul3imea numerelor reale (6!"&1 %b3inerea unor inegalit,3i ecBivalente

SC

@=?A

prin operare 4n ambii membri (6/"&1 .ranspunerea unei situa3iiproblem, 4n limba8ul ecua3iilor 5i@sau al inecua3iilor, rezolvarea problemei ob3inute 5i interpretarea rezultatului

-#1Probleme care se rezolv, cu a8utorul ecua3iilor 5i inecua3iilor -$1 Exerci3ii 5i probleme recapitulative -&1 Prob, de evaluare --1Pregatirea lucrarii scrise -!1+ucrare scrisa -/1Produsul cartezian a dou, mul3imi nevide1 eprezentarea punctelor 4n plan cu a8utorul sistemului de axe ortogonale a unor perecBi de numere 4ntregi1 -*1 eprezentarea punctelor 4n plan cu a8utorul sistemului de axe ortogonale: distan3a dintre $ puncte -)1 eprezentarea 5i interpretarea unor dependen3e func3ionale prin tabele, diagrame 5i grafice -)1Probabilitatea realiz,rii unor evenimente -'1Exerciii recapitulative !01Prob, de evaluare !&1 2umere reale1 2umere rationale !-1 (alcul algebric !!1 Ecuatii si inecuatii !/1 %ra la dispozitia profesorului

1 1 1 2 1 1

SC S10 S10 S11 S12 S12

L9)-a-0 s)-(sa s070s1-(ala @3?A (6#"-1 Identificarea unor coresponden3e 4ntre diferite reprezent,ri ale acelora5i date ELEMENTE (6$"-1 eprezentarea unor date sub form, de DE grafice, tabele sau diagrame statistice 4n vederea ORGANI ARE 4nregistr,rii, prelucr,rii 5i prezent,rii acestora A DATELOR (6&"-1 Alegerea metodei adecvate de rezolvare @< .-0A a problemelor 4n care intervin dependen3e func3ionale sau calculul probabilit,3ilor (6-"-1 (aracterizarea 5i descrierea unor elemente geometrice 4ntr"un sistem de axe ortogonale (6!"-1 Analizarea unor situa3ii practice cu a8utorul elementelor de organizare a datelor (6/"-1 .ranspunerea unei rela3ii dintr"o form, 4n alta

1 1 1 2 1 1 1 1 1

S13 S13 S14 S14-S1& S1& S1' S1' S1< S1<

R0)a*(19la-0 /(+ala @4 ?A

Avizat: Director: prof1 Criscu MiBaela DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Avizat: esponsabil comisie metodica:

PLANIFICARE ANUAL CLASA a VII$ a ANUL COLAR 2013 $ 2014

D(s)(*l(+a, MATEMATIC - GEOMETRIE P-./0s.-, U+(1a10a 20 3+456578+1, N97a- 20 .-0 *0 sa*1a7a+5, 2 .-0 N975- s5*1578+(, 3& N975- .-0 a++9al, 3&:2;<0

N-% C-1% 1 2 3 4 & ' < = C 10

U+(1a10a 20 3+456a-0 ecapitulare initiala Patrulatere Arii ;egmente proportionale .eorema lui .Bales Asemanarea triungBiurilor elatii metrice in triungBiul dreptungBic Elemente de trigonometrie (ercul Poligoane regulate +ucr,ri scrise ecapitulare final, .otal ore pe semesteru .otal ore anual

N975- 20 .-0 S07% I S07% II T.1al ! " ! #0 " #0 ! " ! $ $ " * * " / / " ' ' " ! ! " & & " ! ! & & / & * &/ &*0 *0

PLANIFICARE CALENDARISTICA - GEOMETRIE CLASA a VI- a 2 .-0 sa*1a7a+al


N-% C-1% 1% U+(1a10a 20 3+456a-0
RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELO R DIN CLASA AVI-A

C.7*010+60 s*0)(/()0

C.+6(+919-(

N-% O-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 2 1

T0-70+ S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S& S& S' S'-S< S< S= S=-SC SC-S10 S10

@&?A

2%

PATRULATERE @10 ?A

3%

ARII @&?A

4%

L9)-a-0 s)-(s5 @3?A

SEMESTRUL I #1 Dreapta1 UngBiuri $1 (ongruen3a triungBiurilor &1 Perpendicularitate1 Paralelism -1 Propriet,3i ale triungBiurilor !1Evaluare initiala (6#"!1 ecunoa5terea 5i descrierea /1Patrulater convex";uma m,surilor ungBiurilor unui patrulaterelor 4n configura3ii geometrice date patrulater convex1 (6$"!1 Identificarea patrulaterelor particulare *1Paralelogramul: propriet,3i utiliz7nd propriet,3i precizate )1DreptungBiul: propriet,3i (6&"!1 Utilizarea propriet,3ilor calitative 5i '1 ombul: propriet,3i metrice ale patrulaterelor 4n rezolvarea unor #01P,tratul: propriet,3i probleme ##1 Probleme recapitulative (6-"!1 Exprimarea prin reprezent,ri #$1 .rapezul, clasificare: trapezul isoscel: geometrice a no3iunilor legate de patrulatere (6/"!1 Interpretarea informa3iilor deduse din propriet,3i #&1Probleme recapitulative reprezent,ri geometrice 4n corela3ie cu #-1Prob, de evaluare anumite situa3ii practice (6&"!1 Utilizarea propriet,3ilor calitative 5i #!1Aria unui triungBi1Exercitii1 metrice ale patrulaterelor 4n rezolvarea unor #/1 Ariile patrulaterelor probleme #*1Evaluare sumativa (6!"!1 Alegerea reprezent,rilor geometrice adecvate 4n vederea optimiz,rii calculelor de lungimi de segmente , de m,suri de ungBiuri 5i arii #)1 Preg,tirea lucr,rii scrise #'1 +ucrare scrisa1

2 1

S11 S12

S0E70+10 *-.*.-6(.+al0 @2 ?A

Utilizarea no3iunii de paralelism pentru caracterizarea local, a unei configura3ii geometrice date Exprimarea propriet,3ilor figurilor geometrice Esegmente, triungBiuri, patrulatereF 4n limba8 matematic (6-"/1 Exprimarea propriet,3ilor figurilor geometriceEsegmente, triungBiuri, patrulatereF 4n limba8 matematic (6&"/1 Utilizarea no3iunii de paralelism pentru caracterizarea local, a unei configura3ii geometrice

$01;egmente propor3ionale: $#1 .eorema paralelelor ecBidistante1 <mp,r3irea unui segment 4n p,r3i propor3ionale cu numereEsegmanteF date1 $$1.eorema lui .BalesEf,r, demonstra3ieF

1 1

S12 S13

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

S13 S14 S14-S1& S1& S1' S1' S1< S1< S1= S1= S1 S1 S2 S3 S3

&

TEOREMA LUI TFALES @< .-0A

$&1.eorema reciproc, a teoremei lui .Bales $-1 +inia mi8locie 4n triungBi: propriet,3i: centrul de greutate al unui triungBi $!1+inia mi8locie 4n trapez: propriet,3i $/1 ezolv,ri de probleme1 $*1Prob, de evaluare $)1 Patrulatere $'1 Arii &01 .eorema lui .Bales &#1 %ra la dispozitia profesorului

'%

R0)a*(19la-0 4?

<%

=%

SEMESTRUL II (6#"/1 Identificarea perecBilor de triungBiuri &$1 .riungBiuri asemenea asemenea 4n configura3ii geometrice date &&1.eorema fundamental, a asem,n,rii ASEMNARE (6$"/1 ;tabilirea rela3iei de asem,nare 4ntre &-1(riterii de asem,nare a triungBiurilor A dou, triungBiuri prin metode diferite &!1Probleme TRIUNGFIU (6!"/1 Interpretarea asem,n,rii triungBiurilor &/1Proba de evaluare RILOR 4n corela3ie cu propriet,3i calitative 5i@sau @' ?A metrice (6/"/1 Aplicarea asem,n,rii triungBiurilor 4n rezolvarea unor probleme matematice sau practice (6#"*1 ecunoa5terea 5i descrierea &*1Proiec3ii ortogonale pe o dreapt, elementelor unui triungBi dreptungBic 4ntr"o &)1.eorema 4n,l3imii configura3ie geometric, dat, &'1.eorema catetei (6$"*1 Aplicarea rela3iilor metrice 4ntr"un -01.eorema lui Pitagora RELAII triungBi dreptungBic pentru determinarea -#1 .eorema reciproc, a teoremei lui Pitagora

1 1 1 2 1

S4 S4 S& S&-S' S'

METRICE GN TRIUNGFIUL DREPTUNGF IC @C?A

C%

unor elemente ale acestuia (6&"*1 Deducerea rela3iilor metrice 4ntr"un triungBi dreptungBic (6-"*1 Exprimarea, 4n limba8 matematic, a perpendicularit,3ii a dou, drepte prin rela3ii metrice (6!"*1 Interpretarea perpendicularit,3ii 4n ELEMENTE rela3ie cu rezolvarea triungBiului dreptungBic DE (6/"*1 .ranspunerea rezultatelor ob3inute TRIGONOME prin rezolvarea unor triungBiuri dreptungBice TRIE la situa3ii problem, date @&?A L9)-a-0 s070s1-(ala @3?A CERCUL @3?A (6#")1 ecunoa5terea 5i descrierea elementelor unui cerc, 4ntr"o configura3ie geometric, dat, (6$")1 (alcularea unor lungimi de segmente 5i m,suri de ungBiuri utiliz7nd metode adecvate 4n configura3ii geometrice care con3in un cerc

-$1 Probleme recapitulative -&1 Prob, de evaluare

2 1

S< S=

--1 2o3iuni de trigonometrie 4n triungBiul dreptungBic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unui ungBi ascu3itH folosirea tabelului pentru ungBiurile de &00, -!0, /001 -!1 ezolvarea triungBiului dreptungBic -/1Prob, de evaluare -*1 Pregatirea lucrarii scrise -)1 +ucrare scrisa -'1 (ercul: defini3ie,: elemente 4n cerc: centru, raz,, coard,, diametru, arc: interior, exterior: discul1 UngBi la centru: m,surarea arcelor: arce congruente1 Probleme% !01(oarde 5i arce 4n cercEla arce congruente corespund coarde congruente, 5i reciproc: proprietatea diametrului perpendicular pe o coard,: proprietatea arcelor cuprinse 4ntre coarde paralele: proprietatea coardelor egal dep,rtate de centruF1 !#1UngBi 4nscris 4n cerc: triungBi 4nscris 4n cerc: triungBi circumscris unui cerc !$1 Poligoane regulate !&1(alculul elementelor Elatur,, apotem,, arie, perimetruF 4n urm,toarele poligoane regulate: triungBi ecBilateral, p,trat, Bexagon regulat !-1+ungimea cercului 5i aria discului !!1Prob, de evaluare

S=-SC

2 1 2 1 1

SC-S10 S10 S11 S12 S12

10%

11%

S13

POLIGOANE REGULATE @&?A

(6&")1 Utilizarea informa3iilor oferite de o configura3ie geometric, pentru deducerea unor propriet,3i ale cercului (6-")1 Exprimarea propriet,3ilor elementelor unui cerc 4n limba8 matematic (6!")1 Deducerea unor propriet,3i ale cercului 5i ale poligoanelor regulate folosind reprez,nt,ri geometrice 5i no3iuni studiate

1 1 2 1 1

S13 S14 S14-S1& S1& S1'

(6/")1 Interpretarea informa3iilor con3inute 4n probleme practice legate de cerc 5i de poligoane regulate 12% R0)a*(19la-0a s( ).+s.l(2a-0a )9+.s1(+10l.@3?A !/1 Patrulatere, asem,nare !*1 elatii metrice in triungBil dreptungBic !)1 (ercul 5i poligoanele regulate 1 1 1 S1' S1< S1<