Sunteți pe pagina 1din 30

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Tehnician sta!ii radioreleu "i satelit

Domeniul: Po"t# "i telecomunica!ii

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Societatea Na!ional" de Radiocomunica!ii S.A. Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cornelia N"stase Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Constantin Popescu, inginer radiocomunica!ii, Sta!ia de sol Cheia Nicolae Ioan, inginer, CSPP Radiocomunica!ii Referen!i de specialitate: Cornel Anca, inginer radiocomunica!ii, Serviciul RR, Direc!ia RTV Bucure#ti Cristina Tomule!, inginer electronist, CSDR Radiocomunica!ii Standard aprobat COSA la data de 25-11-1999

Cod COSA: C - $68 copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par!ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr"ri fara acordul COSA.

Tehnician sta!ii radioreleu "i satelit Descrierea ocupa!iei Ocupatia de Tehnician Statii Radiorelee si Satelit din cadrul sectorului de radiocomunicatii presupune utilizarea tuturor competentelor din standardul pentru Radioelectronist Statii radiorelee si Satelit si n plus realizarea unor activitti complexe, specifice acestei ocupatii. Prin urmare, tehnicianul din statiile de comunicatii RR sau statia de satelit are de realizat att activitti cu caracter general ct si activitti specifice, ce presupun o pregtire profesional foarte bun dar si calitti manageriale pentru conduce formatii de lucru de diferite nivele si a asigura chiar managementul statiei. Astfel, tehnicianul din statiile din statiile de comunicatii RR si statia de satelit trebuie s cunoasc, s exploateze, s monteze, s revizuiasc echipamentele dar si s remedieze defectiunile electrice si mecanice la toate tipurile de echipamente din statie. Deasemenea, tehnicianul execut msurtorile specifice necesare nlturrii deranjamentelor complexe si efecturii reglajelor speciale la echipamentele din statiile RR si satelit. Pentru realizarea cerintelor ocupatiei, tehnicianul din statiile din statiile RR si satelit trebuie s posede un volum foarte mare de cunostinte teoretice si practice din mai multe domenii (electric, electronic, mecanic, chimic, management) deoarece el poate fi sef de statie, sef de tur si poate suplini pe oricare din subalterni. In plus are nevoie de o serie de aptitudini, inclusiv manageriale, strict necesare ndeplinirii sarcinilor ce-I revin. Practic, tehnicianul din statiile de emisie radio-tv. realizeaz urmtoarele activitti specifice: -execut lucrri de modernizare a echipamentelor din statiile RR si satelit; -execut lucrri de reglaj la echipamente din statiile comunicatii RR si satelit; -execut msurtori speciale la echipamentele din statiile de comunicatii RR si satelit; -execut lucrrile de revizie la echipamentele din statiile de RR si satelit; -execut lucrrile de interventie n caz de avarie sau de defectare a echipamentelor din statiile de RR si satelit; -rspunde de exploatarea (conform contractelor stabilite) n bune conditii a echipamentelor din statiile de comunicatii RR si satelit; -solutioneaz posibilittile de modernizare a echipamentelor din statiile de ., ntocmeste documentatia si execut modelele experimentale ale acestora; - elaboreaz solutii pentru optimizarea functionrii retelei de comunicatii; - coordoneaz ntreaga activitatea formatiilor din subordine - instruiete membrii formaiei de lucru pe care o conduce.

Tehnician sta!ii radioreleu "i satelit UNIT%&ILE DE COMPETEN&% Domeniile de competen!# Competen!e fundamentale Unit#!ile de competen!#
Comunicarea interpersonal" Munca n echip" Planificarea activit"!ii Aprovizionarea cu materiale a locului de munc" Coordonarea forma!iilor de lucru Instruirea membrilor forma!iei de lucru ntocmirea documentelor specifice Perfec!ionarea preg"tirii profesionale Respectarea NPM #i NPSI Efectuarea m"sur"torilor de parametri pe liniile de radiorelee #i la sta!iile de satelit Efectuarea reglajelor complexe la echipamentele din sta!iile de radiorelee #i satelit Elaborarea solu!iilor pentru optimizarea func!ion"rii re!elei de radiorelee sau a sta!iilor de satelit Monitorizarea #i coordonarea transmisiilor radioreleu #i a celor prin satelit Ridicarea deranjamentelor complexe ale liniilor de comunica!ii prin radiorelee #i satelit

Competen!e generale la locul de munc"

Competen!e specifice

Comunicarea interpersonal#

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Prime#te #i transmite informa!ii CRITERII DE REALIZARE $.$.Comunicarea se face utiliznd un limbaj adecvat situatiei #i interlocutorului. $.2.Informatiile sunt exprimate clar, concis #i la obiect, astfel nct comunicarea s" fie eficient". $.3.Metoda de comunicare este adecvata scopului #i importantei comunic"rii. $.4.Informatiile transmise sunt analizate #i selectate cu discernamnt pentru a se asigura acuratetea #i relevanta acestora. $.5.Comunicarea se face pe un ton politicos, iar informa!iile sunt transmise cu operativitate. $.6.Comunicarea se face utiliznd mijloacele de comunicare adecvate situa!iei. 2.$.Participarea la discu!ii este constructiv", punctele de vedere divergente fiind argumentate cu polite!e. 2.2. Participarea la discu!ii se face respectnd punctul de vedere al interlocutorului. 2.3.Discu!iile sunt orientate cu polite!e n sensul concentr"rii pe subiectul de interes. 2.4.Participarea la discu!ii se face f"r" a ntrerupe interlocutorul. Gama de variabile

2. Particip" la discu!ii

Metode de comunicare: verbal" sau non verbal" Mijloace de comunicare: direct, telefon, etc. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - capacitatea de a comunica eficient n situa!ii concrete. - utilizarea corect" a mijloacelor de comunicare din dotare - tonul utilizat #i atitudinea fa!" de interlocutor; - capacitatea de argumentare - capacitatea de a se adapta la interlocutor #i la situa!ii neprev"zute Cuno#tin!e: - terminologia de specialitate _

Munca n echip#

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" sarcinile ce- i revin n cadrul echipei CRITERII DE REALIZARE $.$.Sarcinile personale sunt identificate cu operativitate, n conformitate cu ncadrarea sa. #i cu cerintele de la locul de munca. $.2.Sarcinile sunt identificate #i nsu#ite n concordanta cu sarcinile echipei #i a fiecarui membru al acesteia. 2.$.Sarcinile sunt ndeplinite printr-o colaborare #i conlucrare permanent" cu membrii echipei astfel nct s" se asigure corelarea termenelor. 2.2.Situatiile neprevazute sunt rezolvate cu solicitudine #i operativitate pentru realizarea lucr"rii la termenele planificate, f"r" afectarea calit"!ii acesteia. 2.3.Deciziile care privesc sarcinile echipei sunt adoptate prin consultarea tuturor membrilor #i argumentarea solutiilor propuse. 2.4.Sarcinile sunt ndeplinite ntr-o manier" care s" nu afecteze imaginea Gama de variabile Membrii echipei pot fi: - radioelectronist - tehnician radiocomunica!ii - membrii turei sau forma!iei Nerealiz"rile se refer" la: nerespectarea termenelor, calitatea necorespunz"toare a lucr"rilor. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - capacitatea de a identifica sarcinile ce- i revin n cadrul echipei - cunoa#terea limitelor de competen!" #i a responsabilit"!ilor pentru fiecare membru al echipei - capacitatea de a se adapta la stilul #i ritmul de munc" al echipei - spiritul de echip" Cuno#tin!e: - atribu!iile #i responsabilit"!ile membrilor echipei - structura organizatoric" #i raporturile ierarhice din sectorul n care lucreaz" Aptitudini / atitudini: - solicitudine - corectitudine - punctualitate - asumarea responsabilit"!ii - flexibilitate #i adaptabilitate - spirit de echip" _

2.Particip" la ndeplinirea sarcinilor echipei

Planificarea activit#!ii

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la planificarea activit"tii curente si a timpului n vederea realiz"rii sarcinilor la termenele stabilite. Unitatea presupune att planificarea activit"tii proprii ct si a activit"tii membrilor formatiei de lucru din ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" obiectivele #i durata activit"!ii CRITERII DE REALIZARE $.$.Obiectivele #i termenele impuse sunt identificate cu operativitate prin analizarea tuturor informa!iilor necesare. $.2.Obiectivele #i termenele impuse sunt analizate n corelare cu posibilit"!ile tehnice existente, identificnd concordan!a dintre acestea. $.3.Durata activit"!ii este stabilit" n func!ie de timpul disponibil, astfel nct s" se permit" respectarea termenelor impuse. $.4.Etapele de desf"#urare #i obiectivele aferente fiec"rei etape sunt stabilite n func!ie de complexitatea lucr"rii. 2.$.Necesarul de resurse este stabilit n func!ie de complexitatea lucr"rii #i termenul de realizare. 2.2.Necesarul de resurse este stabilit astfel nct s" permit" realizarea obiectivelor la termenele stabilite, cu costuri minime. 3.$.Programul este ntocmit pe etape, corespunz"tor derul"rii activit"!ii, astfel nct s" se asigure corelarea ntre etape #i respectarea termenului final. 3.2.Planificarea activit"!ii se face ntr-o manier" care s" permit" utilizarea ct mai judicioas" a timpului disponibil, f"r" suprapuneri sau timpi mor!i. 3.3.Programul ntocmit este flexibil permi!nd modific"ri #i adapt"ri la situa!ii neprev"zute, f"r" afectarea termenului final.

2.Stabile#te #i aloc" resursele

3.ntocme#te programul de activit"!i

Gama de variabile

Activit"!ile #i obiectivele se refer" att la cele proprii ct #i pe cele ale forma!iei de lucru pe care o coordoneaz". Programele de activit"!i se refer" la: - activit"!i curente de ntre!inere - instalarea echipamentelor - revizii periodice - participarea la probe tehnice - instruire #i evaluare Situa!ii neprev"zute pot fi: - defec!iuni ale echipamentelor de emisie - lipsa unor piese de schimb - probleme personale sau ale membrilor forma!iei cu care lucreaz" Ghid pentru evaluare La evaluarea se va urm"ri: -capacitatea de a identifica sarcinile #i obiectivele de realizat -capacitatea de a evalua complexitatea sarcinilor #i termenele necesare realiz"rii -capacitatea de alocare a resurselor - ntocmirea corect" a programului de activit"!i (stabilirea etapelor, alocarea resurselor, corelarea ntre etape, identificarea priorit"!ilor) - respectarea termenelor stabilite -capacitatea de adaptare a programului la situa!ii neprev"zute f"r" afectarea termenului final Cuno#tin!e: - sarcinile de realizat - etapele fiec"rei lucr"ri - planificarea activit"!ii _

Aprovizionarea cu materiale a locului de munc#

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Stabile#te necesarul de materiale CRITERII DE REALIZARE $.$.Tipurile de materiale sunt identificate corect dup" cod, n conformitate cu documenta!ia tehnic" a echipamentului. $.2.Necesarul de materiale este stabilit n func!ie de lucr"rile de executat.

2.Aprovizioneaz" locul de munc"

$.3.Necesarul de materiale este transmis la termenele cerute, conform 2.$.Aprovizionarea cu materiale se face pe baza necesarului stabilit #i !innd cont de stocurile existente. 2.2.Materialele sunt aprovizionate pe baza bonurilor de materiale (documentelor) ntocmite corect. 2.3.Aprovizionarea se face cu materiale n timp util, astfel nct lipsa lor s" nu produc" disfunc!ionalit"!i. 2.4.Materialele primite sunt verificate cu aten!ie, eventualele deficien!e de calitate sau neconformit"!i cu bonurile de materiale fiind identificate cu promptitudine #i sesizate. 3.$.Materialele sunt depozitate n condi!ii de siguran!", conform normativelor interne. 3.2.Materialele sunt depozitate n ordine, astfel nct s" permit" identificarea #i utilizarea rapida. 3.3.Materialele sunt gestionate cu responsabilitate, consumurile fiind nregistrate conform procedurii de la locul de munc".

3.Depoziteaz" #i gestioneaz"

Gama de variabile Materialele se refer" la: - piese de schimb - scule - aparatur" de m"sur" #i control - materiale auxiliare (cabluri #i conductori, aliaj de lipit etc.) Tipuri de lucr"ri: - repara!ii - verific"ri / ntre!inere / revizie - modific"ri / adapt"ri ale instala!iilor / echipamentelor la nevoile curente - instalarea echipamentelor Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - identificarea corect" a tipurilor de materiale #i stabilirea necesarului pentru o situa!ie dat" - modul de asigurare a locului de munc" cu materiale pentru a nu produce disfunc!ionalit"!i datorate lipsurilor de materiale - depozitarea #i gestionarea corect" #i responsabil" a materialelor - respectarea reglement"rilor interne privind aprovizionarea #i gestionarea materialelor Cuno#tin!e: - tipuri de materiale utilizate - reglement"rile interne privind aprovizionarea, gestionarea #i depozitarea materialelor Aptitudini / atitudini: - corectitudine - asumarea responsabilit"!ii - aten!ie - ordine _

Coordonarea forma!iilor de lucru

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la competenta de a coordona ntreaga activitate a formatiei de lucru sau chiar a statiei prin distribuirea sarcinilor si responsabilit"tilor membrilor formatiei de lucru, prin ndrumarea acestora precum si monitorizarea activit"tii din statie. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Distribuie sarcinile #i responsabilit"!ile CRITERII DE REALIZARE $.$.Sarcinile #i responsabilit"!ile membrilor forma!iilor de lucru sunt identificate prin consultarea tuturor documentelor de exploatare astfel nct s" se asigure respectarea programului de emisie (transmisie), a regulamentului de exploatare #i a sarcinilor primite ierarhic. $.2.Distribuirea sarcinilor #i responsabilit"!ilor este f"cut" cu obiectivitate #i operativitate de o manier" care s" asigure buna desf"#urare a programului de emisie (transmisie) #i men!inerea echipamentelor n stare de func!ionare normal". $.3.Sarcinile sunt distribuite n conformitate cu planul de munc" ntocmit, astfel nct s" se asigure respectarea termenelor #i ncadrarea n resursele alocate. 2.$.Verificarea emisiei (transmisiei), #i a lucr"rilor executate de membrii forma!iei este f"cut" cu operativitate #i responsabilitate astfel nct s" fie asigurat" func!ionarea optim" a echipamentelor #i continuitatea transmisiilor. 2.2.Toate lucr"rile executate #i verificate sunt validate prin aprobarea ncheierii lor #i prin buna comportare a echipamentelor la repunerea n func!iune. 2.3.Solu!iile propuse de membrii forma!iei de lucru din subordine sunt validate operativ prin performan!ele ob!inute n func!ionarea echipamentelor. 3.$.ndrumarea membrilor forma!iei asigur" buna desf"#urare a programelor de emisie (transmisie) #i calitatea tuturor lucr"rilor executate n timpul serviciului. 3.2.Membrii forma!iei sunt ndruma!i n sensul utiliz"rii eficiente a timpului de munc", a cre#terii gradului de implicare a fiec"ruia #i a cre"rii deprinderilor necesare execut"rii lucr"rilor de calitate. 4.$. Supravegherea sta!iei (obiectivului) este realizat" de o manier" care asigur" identificarea #i rezolvarea prompt" a tuturor evenimentelor #i sarcinilor, de orice natur", din timpul serviciului. 4.2.ntreaga activitate este monitorizat" #i coordonat" pe baza instruc!iunilor #i regulamentelor de exploatare astfel nct s" se asigure continuitatea #i calitatea emisiunii (transmisiei).

2. Verific" #i valideaz" lucr"rile / solu!iile

3. ndrum" membrii forma!iei

4. Asigur" supravegherea #i monitorizarea sta!iei (obiectivului)

Gama de variabile Sarcini #i responsabilit"!i: efectuarea #i coordonarea ntre!inerii, a reviziilor, a altor lucr"ri la echipamentele de radiocomunica!ii ca #i la toate celelalte echipamente sau anexe ale unui obiectiv. Documentele de exploatare se refer" la: registrul de bord, planul tehnic, regulamentele de exploatare a sta!iei Planul de munc" pentru membrii forma!iei de lucru presupune: programul zilnic, planul de ntre!inere #i revizii (curente, periodice, generale) Lucr"rile verificate pot fi: lucr"ri de ntre!inere, revizie, instalare, modernizare, recondi!ionare, reglaje, m"sur"tori, ridic"ri de deranjamente / depan"ri. Solu!iile propuse spre validare privesc: ridicarea deranjamentelor, reglajele necesare, solu!ii pt. realizarea lucr"rilor de modernizare a echipamentelor, instalare a echipamentelor. Obiectivul de radiocomunica!ii este complexul sta!ie - sistem radiant - dependin!e (locuin!e, cantine, terenuri, posturi de paz", etc.) Sta!ia cuprinde cl"direa tehnic", echipamentele de emisie (transmisie) #i pe cele auxiliare. Sta!iile complexe cuprind echipamente de radio, de televiziune #i de radiorelee cu sistemele radiante aferente. Sta!iile, n marea majoritate, posed" instala!ii proprii de electroalimentare, de nc"lzire, de ap", de canalizare iar cele de importan!" deosebit" #i izolate, locuin!e de serviciu. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: -capacitatea de a distribui eficient sarcinile #i responsabilit"!ile curente sau ocazionale membrilor forma!iilor de lucru - priceperea de a verifica manevrele de exploatare #i lucr"rile ce se execut" la o sta!ie de radiocomunica!ii -capacitatea de a verifica #i valida cu operativitate #i responsabilitate corectitudinea manevrelor, rezultatele m"sur"torilor #i finalizarea lucr"rilor de la sta!iile de radiocomunica!ii - cunoa#terea tuturor reglement"rilor #i ac!iunilor ce se desf"#oar" curent sau ocazional la o sta!ie de radiocomunica!ii. - priceperea cu care sunt rezolvate situa!iile rare sau noi - exploatarea corect" a echipamentelor noi - operativitatea cu care se iau m"surile corecte (indicate) n situa!ii deosebite #i n condi!ii de stres Cuno#tin!e: -regulamentele #i normele tehnice -instruc!iunile de exploatare #i programele de emisie (transmisie) - documenta!ia sta!iei - planul tehnic - planul de ntre!inere #i revizii - nout"!ile tehnice din domeniu -metode de coordonare a activit"!ii complexe -metode de ndrumare eficient" Aptitudini / atitudini: -capacitate de analiz" #i sintez" #i decizie - obiectivitate - responsabilitate - operativitate - abilitate - tact -r"bdare - flexibilitate #i adaptabilitate - personalitate - tenacitate - ini!iativ" - exigen!" -spirit organizatoric

Instruirea membrilor forma!iei de lucru

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la competenta de a efectua instruirea membrilor formatiei de lucru pe care o conduce (echip", tur", formatie propriu-zis", etc.) privind exploatarea statiei, preg"tirea profesional", protectia muncii, paza contra incendiilor, etc., #i de a evalua rezultatele instruirii. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" necesarul de instruire a membrilor forma!iei de lucru CRITERII DE REALIZARE $.$.Necesarul de instruire este identificat corect prin compararea nivelului de preg"tire a membrilor forma!iei de lucru cu cerin!ele locului de munc" #i cu tendin!ele din domeniu. $.2.Nivelul de preg"tire al membrilor forma!iei de lucru determin" con!inutul #i etapele planului de instruire. $.3.Programul de instruire (con!inutul #i etapele) este stabilit n conformitate cu nivelul de preg"tire al membrilor forma!iei #i cu necesarul de instruire. 2.$.Instruirea este f"cut" cu eficien!" astfel nct s" asigure necesarul de instruire identificat #i s" corespund" cerin!elor. 2.2.Con!inutul #i frecven!a instruirii asigur" nsu#irea cuno#tin!elor cerute de locul de munc" #i impuse de ritmul de apari!ie al nout"!ilor n domeniu.

2. Instruie#te membrii forma!iei de

2.3.Instruirea se face folosind toate formele #i mijloacele adecvate pentru a asigura asimilarea cuno#tin!elor #i reglement"rilor necesare exploat"rii sta!iei n prezent #i n viitorul apropiat. 2.4.Limbajul utilizat este accesibil tuturor membrilor forma!iei iar stilul 3.$.Evaluarea rezultatelor instruirii se face cu obiectivitate. 3.2. Evaluarea instruirii repereaz" nivelul atins de membrii forma!iei de lucru #i st" la baza elabor"rii planului (necesarului) de instruire viitor. 3.3.Rezultatele evalu"rii sunt analizate cu aten!ie stabilindu-se eficien!a instruirii #i m"surile ce se impun pentru cre#terea acesteia. 3.4.Rezultatele evalu"rii sunt prelucrate #i interpretate cu obiectivitate pentru identificarea nivelului de preg"tire.

3. Evalueaz" rezultatele instruirii

Gama de variabile Tipuri de instruire: profesional", de exploatare, de PM #i PSI, etc. Forma!iile de lucru pot fi: forma!ii de ntre!inere, forma!ii de interven!ie, colectiv al sta!iei, tur" de lucru, echip" etc. Forme de informare: publica!ii de specialitate, reviste, simpozioane, expozi!ii, pliante, prezent"ri ale diferitelor firme, norme, cursuri de preg"tire / specializare / ini!iere / perfec!ionare. Mijloace de instruire: prelegeri, ndrumare pentru studiu individual, recomandarea unor publica!ii, expozi!ii, prezentarea nout"!ilor din domeniu. Forme de evaluare: teste scrise, teste orale, teste practice, urm"rirea aplic"rii n exploatare a nout"!ilor din Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: -capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale membrilor forma!iei de lucru -capacitatea de a efectua instruirea - cunoa#terea n detaliu a materialelor pe baza c"rora se face instruirea -capacitatea de evaluare obiectiv" a celor predate sau propuse spre studiere membrilor forma!iei de lucru Cuno#tin!e: -metode de instruire specifice - organizarea instruirii #i a perfec!ion"rii profesionale - nout"!i n domeniile de instruire - tendin!e, n domeniile de instruire -metode de evaluare a instruirii Aptitudini / atitudini: -spirit didactic - obiectivitate -r"bdare - tact -capacitate de analiz" #i sintez" - putere de evaluare - responsabilitate - perseveren!" _

ntocmirea documentelor specifice

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Selecteaz" informa!iile CRITERII DE REALIZARE $.$.Informa!iile sunt selectate corect n func!ie de tipul documentului de ntocmit. $.2.Informa!iile sunt selectate cu discern"mnt, astfel nct s" fie relevante n raport cu scopul urm"rit. 2.$.Rapoartele ntocmite sunt complete, con!innd toate informa!iile necesare. 2.2.Rapoartele sunt redactate ntr-un limbaj clar #i concis. 2.3.Rapoartele sunt ntocmite la termenele cerute. 2.4.Rapoartele contin informatii exacte #i relevante pentru tematica data. 3.$.Formularele sunt completate corect, respectnd metodologia. 3.2.Formularele sunt completate clar #i citet. 3.3.Datele nscrise n formulare sunt exacte #i complete. 3.4.Formularele sunt completate la termen. Gama de variabile Tipuri de documente: - jurnal de bord - registrul de ntre!inere - bonuri de materiale - registru de m"sur"tori - fi#e tehnice - fi#e de lucru Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - cunoa#terea tipurilor de documente - capacitatea de selectare a informa!iilor - ntocmirea corect" a documentelor - respectarea termenelor de ntocmire a documentelor - exactitatea datelor din documentele ntocmite Cuno#tin!e: - tipuri de documente - metodologia de ntocmire a documentelor Aptitudini / atitudini: - responsabilitate - operativitate - corectitudine - obiectivitate

2.Intocme#te rapoarte

3.Completeaz" formulare

Perfec!ionarea preg#tirii profesionale Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" nevoile de instruire CRITERII DE REALIZARE $.$.Evaluarea nivelului de preg"tire se face permanent prin raportare la cerin!elor din domeniu. $.2.Necesarul de preg"tire este evaluat corect prin compararea nivelului propriu cu evolutia #i cerintele din domeniu. 2.$.Publicatiile de specialitate sunt identificate #i studiate periodic, n urma select"rii atente a subiectelor de interes. 2.2.Autoinstruirea se face cu eficien!", astfel nct s" asigure satisfacerea necesarului de instruire identificat. 2.3.Autoinstruirea se face permanent , utiliznd toate mijloacele accesibile, pentru a !ine pasul cu evolu!ia rapid" din domeniu. 2.4.Autoinstruirea asigura cuno#tintele cerute de ritmul alert cu care se schimb" echipamentele din dotare. 3.$.Participarea le cursuri este activa #i eficienta, cuno#tintele fiind nsu#ite n totalitate. 3.2.Instruirea asigura nivelul de cuno#tinte cerut de progresul tehnic din domeniu. 3.3.Evaluarea rezultatelor instruirii dovede#te nsu#irea corecta a cuno#tintelor predate #i capacitatea de a le aplica la locul de munca. Gama de variabile Surse de informare pentru instruire: reviste #i publica!ii de specialitate, trguri #i expozi!ii cu echipamente #i aparatur" de m"sur" #i control, simpozioane #i prezent"ri ale firmelor specializate n echipamente pt. radio #i TV., cursuri de specializare / instruire. Mijloace de autoinstruire: - studierea revistelor #i publica!iilor de specialitate - vizitarea #tandurilor cu echipamente specifice - studierea manualelor de operare / exploatare a echipamentelor nou achizi!ionate. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - capacitatea de a identifica sursele de instruire #i a le exploata eficient - capacitatea de autoevaluare a cuno#tin!elor #i a nevoii de instruire - exploatarea corect" a noilor echipamente din dotare - participarea la cursuri de preg"tire profesional" #i aplicarea n practic" a cuno#tin!elor nsu#ite Cuno#tin!e: - nout"!ile tehnice din domeniu (standarde, tehnologii, echipamente) - tendin!e privind echipamentele de radio #i TV. Aptitudini / atitudini - putere de autoevaluare - obiectivitate - capacitate de analiz" #i sintez" - preocupare pentru perfec!ionarea preg"tirii profesionale

2.Identific" surse de autoinstruire

3.Particip" la cursuri

Respectarea NPM "i NPSI

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Aplic" NPM CRITERII DE REALIZARE $.$.Legislatia #i normele de protectia muncii sunt nsu#ite #i aplicate cu stricte!e, conform cerin!elor de la locul de munc". $.2.Aparatele #i echipamentele sunt exploatate n conditii de siguranta, respectnd ntocmai regulamentele de exploatare #i NPM specifice locului de munc". $.3.Lucr"rile sunt executate cu aten!ie, astfel nc" s" se evite eventualele accidente. 2.$.Planul de evacuare #i atributiile specifice sunt nsu#ite corect #i aplicate la nevoie. 2.2.Echipamentele #i aparatura sunt utilizate #i pastrate n conformitate cu cerin!ele NPSI. 2.3.Normele sunt nsu#ite corect prin participarea la toate instructajele. 2.4.M"surile de urgen!" sunt aplicate cu promptitudine. 2.5.Mijloacele de prim" interven!ie sunt p"strate conform reglementarilor locului de munca #i utilizate corect la nevoie. 3.$.Sursele de pericol sunt identificate, analizate cu atentie #i eliminate. 3.2.Sursele de pericol ce nu pot fi eliminate sunt raportate cu promptitudine persoanelor abilitate, conform reglement"rilor locului de munc". 4.$.Accidentele sunt semnalate cu promptitudine prin contactarea personalului de serviciu abilitat. 4.2.Masurile de prim ajutor sunt aplicate rapid #i adecvate tipului de accident. 4.3.Masurile de urgenta #i evacuare sunt aplicate corect #i cu luciditate, respectnd procedurile specifice.

2.Aplic" NPSI

3.Sesizeaz" pericolele

4.Aplic" procedurile de urgen!" #i evacuare

Gama de variabile NPM se refer" la: - norme generale de protec!ie a muncii - norme departamentale - norme specifice locului de munc" NPSI se refer" la: - norme generale - norme departamentale - norme specifice locului de munc" Mijloace de prim" interven!ie pentru PSI: sting"toare cu CO2, sting"toare cu praf #i CO2, etc. Tipuri de accidente: electrocutare, accidente mecanice (loviri, r"niri, fracturi , respiratorii, arsuri, etc.) M"surile de prim ajutor se refer" la cele specifice tipurilor de accidente men!ionate Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - utilizarea echipamentelor din dotare n condi!ii de securitate - capacitatea de a identifica sursele de pericol - cunoa#terea #i aplicarea normelor de PM #i PSI - cunoa#terea #i aplicarea m"surilor de evacuare #i a m"surilor de prim ajutor n caz de accidente - corectitudinea #i responsabilitatea cu care execut" lucr"rile pentru evitarea accidentelor (modul de instalare a echipamentelor, remedierea defectelor etc.). Cuno#tin!e:_- NPM #i NPSI (generale, departamentale #i specifice locului de munc") - regulamentele de ntre!inere #i exploatare a echipamentelor - planul de evacuare Aptitudini / atitudini: - aten!ie - promptitudinea reac!iilor - echilibru #i st"pnire de sine _

Efectuarea m#sur#torilor de parametri pe liniile de radiorelee "i la sta!iile de satelit

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la efectuarea ntregii game de m"sur"tori de parametri ai liniilor de radioreleu precum si a celor ai echipamentelor din sta!iile de radioreleu #i satelit. Unitatea presupune #i utilizarea competen!ei din unitatea "Efectuarea m"sur"torilor de linie" de la ocupatia "Radioelectronist statii RR si satelit" ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" parametri de m"surat #i condi!iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $.$.Parametrii pe liniile de radioreleu #i la sta!iile de satelit sunt identifica!i conform planului tehnic, al regulamentului de exploatare sau n func!ie de deranjamentele ap"rute. $.2.Metodele de m"sur" sunt alese nct s" corespund" parametrilor de m"surat #i n func!ie de condi!iile de m"sur" (n transmisie sau n pauz"). $.3.Func!ionarea aparatelor de m"sur" este verificat" conform instruc!iunilor produc"torului, astfel nct s" asigure precizia de m"sur" necesar". $.4.Valorile admise pentru parametri sunt identificate corect din planul tehnic pentru fiecare linie n parte sau pentru sta!ia de satelit. $.5.Durata m"sur"torilor este stabilit" cu precizie, n func!ie de necesit"!ile de investigat #i de timpul alocat. $.6.Metodele de m"sur" sunt identificate n func!ie de aparatele din dotare #i de precizia cerut" m"sur"rii. 2.$. M"sur"torile sunt efectuate respectnd ntocmai metoda de m"sur" pentru fiecare parametru al liniei de radioreleu sau al sta!iei de satelit asigurndu-se precizia necesar". 2.2. Valorile parametrilor sunt citite cu exactitate nl"turnd eventualele erori de citire sau de metod". 2.3. Semnalele de test sunt aplicate corect n punctele precizate ale liniei, conform metodelor de m"surare #i a instruc!iunilor specifice. 2.4.Parametrii liniilor de radioreleu sau ai echipamentelor din sta!iile de satelit sunt m"sura!i n condi!ii de siguran!", f"r" periclitarea integrit"!ii aparatelor, operatorilor sau a echipamentelor. 2.5.M"sur"torile de parametrii sunt executate conform prevederilor instruc!iunilor specifice #i a prevederilor produc"torilor de aparate de m"sur".

2. M"soar" parametri liniilor RR #i ai echipamentelor din sta!iile de satelit

3.Interpreteaz" rezultatele #i stabile#te m"surile ce se impun

3.$.Valorile parametrilor m"sura!i sunt interpretate cu obiectivitate prin comparare cu valorile prev"zute n instruc!iunile de m"sur"tori pe liniile de radioreleu sau la sta!iile de satelit. 3.2.Valorile m"surate se consemneaz" n registrul de m"sur"tori n vederea analizei #i a raport"rii ierarhice, conform reglement"rilor. 3.3. Valorile necorespunz"toare sunt analizate, de o manier" care s"-i permit" stabilirea corect" a cauzelor. 3.4. M"surile ce se impun stabilite n conformitate cu rezultatele m"sur"torilor #i cu cauzele care le-au generat. 3.5. M"surile luate sunt propuse spre avizare conform prevederilor regulamentului de exploatare.

Gama de variabile Aceste m"sur"tori se execut" la montare, la darea n folosin!", n timpul #i la sfr#itul lucr"rilor de modificare / modernizare / adaptare a echipamentelor precum #i cu ocazia avariilor sau a altor evenimente deosebite n vederea asigur"rii condi!iilor normale de func!ionare. Parametrii m"sura!i la liniile RR #i la sta!iile de satelit pot fi: - timp de ntrziere de grup -neliniaritate modem -c#tig diferen!ial -faz" diferen!ial" Pentru liniile de radioreleu digitale: -m"surarea erorilor -m"surarea jiterului -diagrama ochiului -analiza constela!iei M"sur"tori complexe pot fi: -m"surarea cmpului de recep!ie pentru stabilirea pozi!ion"rii optime a antenelor n cazul liniilor de radioreleu mobile sau comunica!ii VISAT -m"surarea caracteristicilor liniilor de radiorelee care provoac" distorsiuni (n cazul liniilor digitale interferen!e intersimbol) -m"sur"tori de parametri pentru semnale Tv. Aparate de m"sur": -multimetre analogice #i digitale -osciloscop (cu 2 spoturi 400 MHz) -analizor de spectru (pn" la 26 GHz) -bolometru (powermetru) -analizor transmisii digitale (PDH #i SDH) -analizor constela!ie ($6-64) -generator microunde (pn" la $3 GHz) -set m"sur"tori audio -analizor sistem microunde (70/$40 MHz) -analizor scalar de re!ea (pn" la $8 GHz) -set de m"sur" semnale Tv. -interceptor (comunica!ii prin satelit) Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: -obiectivitatea alegerii #i a verific"rii aparatelor de m"sur" necesare -precizia efectu"rii m"sur"torilor -stabilirea corect" a metodelor de m"sur" -pertinen!a interpret"rii valorilor m"surate -cuno#tin!ele necesare n vederea folosirii rezultatelor m"sur"torilor la efectuarea eventualelor reglaje. Cuno#tin!e: -metode de m"surare a parametrilor liniilor de radioreleu #i a echipamentelor sta!iilor de satelit -aparatele de m"sur" generale speciale, complexe -citirea #i comentarea schemelor de m"surare -modul de nregistrare a valorilor m"surate -interpretarea valorilor m"surate Aptitudini / atitudini: - ndemnare n folosirea AMC -capacitate de analiz" #i de interpretare a valorilor m"surate -aten!ie - operativitate

- responsabilitate -r"bdare -concentrare n condi!ii de stres _

Efectuarea reglajelor complexe la echipamentele din sta!iile de radiorelee "i satelit

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Elaboreaz" planul de reglaje complexe CRITERII DE REALIZARE $.$.Tipurile de reglaje complexe sunt identificate n conformitate cu starea re!elei / liniei / echipamentelor #i comparnd func!ionarea prezent" cu prescrip!iile de ncadrare n func!ionarea normal". $.2.Reglajele complexe ce se impun #i subansamblele de reglat sunt identificate n func!ie de rezultatele m"sur"torilor efectuate cu precizie #i de interpretarea corect" a tuturor informa!iilor privitoare la func!ionarea echipamentelor. $.3.Metodele de reglaj sunt identificate n func!ie de posibilit"!ile concrete de reglaj, astfel nct s" se asigure eficien!a maxim" a reglajului.

2. Execut" reglajele complexe

$.4.Planul de reglaj complex al liniei sau al echipamentelor este concretizat n func!ie de starea liniilor sau a echipamentelor, de 2.$.Echipamentele sau subansamblele care produc deprecierea fin" a parametrilor / indicilor liniei sunt reglate cu precizie, conform metodelor specifice reglajelor complexe. 2.2.Reglajele complexe sunt executate prin opera!ii succesive #i repetate pn" la asigurarea func!ion"rii n parametri a re!elei / liniei sau a echipamentelor din sta!iile de radiorelee #i satelit. 2.3.Reglajele complexe sunt executate cu aten!ie deosebit" pentru a nu periclita integritatea echipamentelor sau a posibilit"!ilor de reglaj a acestora. 2.4.Reglajele complexe sunt executate respectnd cu stricte!e ordinea opera!iilor conform indica!iilor produc"torului #i a experien!ei acumulate. 3.$. Eficien!a reglajelor complexe este verificat" #i validat" prin readucerea n situa!ia de func!ionare normal" a liniei sau echipamentului ce prezenta deranjamente fine. 3.2. Parametrii / indicii ob!inu!i n urma reglajelor complexe sunt valida!i de #eful ierarhic sau de echipa de reglaj conform regulamentului de exploatare. 3.3. Parametrii / indicii regla!i prin metode complexe corespund cu cei din planul tehnic pentru linii #i cu cei din documenta!iile tehnice pentru echipamente. 3.4.Reglajele complexe sunt consemnate n jurnalele de bord de la sta!ia coordonatoare #i de la sta!iile unde acestea au fost efectuate, conform reglement"rilor.

3. Verific" #i valideaz" rezultatele reglajelor

Gama de variabile Reglajele complexe se execut" cu ocazia mont"rii echipamentelor, a reviziilor, a nlocuirii unor blocuri sau n urma unor abateri mici de la valorile normate ale parametrilor / indicilor. Tipuri de reglaje complexe: La liniile analogice: - reglaje pentru mbun"t"!irea nivelului de recep!ie - reglaje pentru mbun"t"!irea timpului de ntrziere de grup - reglaje pentru mbun"t"!irea c#tigului #i a fazei diferen!iale - reglaje pentru ameliorarea nelinearit"!ii modemurilor - reglaje pentru mbun"t"!irea distorsiunilor La liniile digitale: - reglaje pentru mic#orarea ratei erorilor Reglajele complexe se execut" pentru ob!inerea parametrilor / indicilor norma!i prin planul tehnic. Elemente reglate: - circuite de acord #i de cuplaj - atenuatoare - corectoare - oscilatoare - dispozitive speciale de reglaj Metodele de reglaje sunt specifice diferitelor echipamente #i sunt prezentate n documenta!ia tehnic" a acestora. Metodele de reglaj pot fi: electrice, electronice, mecanice. Planul de reglaj este ntocmit anual #i prezint" datele #i reglajele ce trebuie executate n mod obi#nuit pentru buna func!ionare a echipamentelor. Planul nu poate cuprinde necesit"!ile accidentale de reglaj. Echipa de reglaj poate fi tura de serviciu, echipa de interven!ie sau forma!ia de ntre!inere #i revizie a unei linii de Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - corectitudinea stabilirii elementelor #i a punctelor de reglaj complex - ndemnarea efectu"rii reglajelor complexe -interpretarea corect" a rezultatelor m"sur"torilor #i n!elegerea #i comentarea logic" a reglajelor complexe ce se impun - corectitudinea folosirii AMC #i a sculelor de reglaj -precizia #i operativitatea execut"rii reglajelor complexe - ndemnarea folosirii tehnicii informa!ionale din dotare Cuno#tin!e: -metode de reglaj complex - tipuri de deranjamente #i reglajele complexe aferente - condi!ii de m"sur"ri speciale #i de reglaje complexe - limitele indicilor tehnici calitativi norma!i #i ale parametrilor tehnici ai echipamentelor din sta!iile de radioreleu #i de satelit - func!ionarea #i manevrarea sistemului de supraveghere a re!elei asistat" de calculator - func!ionarea subansamblelor, a echipamentelor #i a liniilor de radioreleu sau de satelit -modul de afi#are pe monitor a st"rii diferitelor echipamente din sta!ii #i a unor parametri Aptitudini / atitudini: - ndemnare - responsabilitate -aten!ie - precizie - operativitate - putere de concentrare #i de corelare a datelor - putere de analiz" #i de decizie -r"bdare _

Elaborarea solu!iilor pentru optimizarea func!ion#rii re!elei de radiorelee sau a sta!iilor de satelit

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" neajunsurile privind func!ionarea re!elei / sta!iei CRITERII DE REALIZARE $.$.Indicatorii func!ion"rii curente a re!elei de radiorelee sau a sta!iilor de satelit sunt identifica!i cu obiectivitate #i analiza!i pentru a depista eventuale neajunsuri. $.2. Func!ionarea curent" a re!elei / sta!iei este perceput" #i interpretat" cu obiectivitate conform normelor, a planului tehnic #i a regulamentelor de exploatare pe baza datelor din registrul de bord #i a rezultatelor m"sur"torilor efectuate pe perioade mai lungi. $.3.Neajunsurile privind func!ionarea re!elei / sta!iei sunt identificate n totalitate. 2.$.Posibilit"!ile de optimizare identificate corespund necesit"!ilor reale de func!ionare a re!elei /sta!iei #i elimin" neajunsurile depistate. 2.2. Posibilit"!ile de optimizare a re!elei / sta!iei sunt oportune #i realizabile practic. 2.3. Variantele alternative sunt evaluate cu obiectivitate din perspectiva avantajelor tehnice #i a costurilor implicate, de o manier" care s" permit" stabilirea solu!iei optime. 3.$. Solu!iilor de optimizare a func!ion"rii re!elei de radioreleu #i a sta!iilor de satelit sunt argumentate tehnico - economic #i ca oportunitate #i sunt viabile. 3.2.Solu!iile sunt prezentate n formatul cerut, n func!ie de aplica!ia preconizat" #i con!in toate informa!iile necesare supunerii spre aprobare.

2.Identific" posibilit"!ile de optimizare a func!ion"rii re!elei / sta!iei

3. Elaboreaz" solu!iile de optimizare a func!ion"rii re!elei sau a sta!iilor

3.3. Solu!iile sunt prezentate #i redactate cu rigoare #tiin!ific", claritate #i precizie. 3.2.Solu!iile de optimizare elaborate r"spund tuturor cerin!elor tehnice #i de exploatare, au viabilitate #i pot fi aplicate practic cu costuri acceptabile. 3.3.Solu!iile elaborate sunt supuse aprob"rilor #i aviz"rilor necesare, conform reglement"rilor. 3.4.Re!eaua optimizat" asigur" o func!ionare bun" pe timp ndelungat, cu

Gama de variabile Solu!ii de optimizare a func!ion"rii re!elei sau a sta!iilor de satelit pot fi: - rute ocolitoare mai scurte sau mai sigure - manevre (comut"ri) mai sigure #i mai rapide - mbun"t"!irea sistemelor de semnalizare sau de comand" la distan!" - extinderea sistemelor de semnalizare #i de comand" la distan!" -metode mai eficiente de revizie (efectuate n timpi mai scur!i #i cu costuri mai mici) - asigurarea de rezerve suplimentare pentru echipamentele de transmisie sau pentru cele auxiliare - mbun"t"!irea sistemelor de presurizare - nlocuirea unor echipamente care nu mai prezint" siguran!" n exploatare - ridicarea nivelului de siguran!" a sistemului de electroalimentare al sta!iilor Solu!iile de optimizare pot fi prezentate sub mai multe forme: - studii de optimizare - proiecte - propuneri scrise - scheme sau simulatoare Indicatorii func!ion"rii curente pot fi: - nivelurile de recep!ie #i stabilitatea lor - nivelurile perturba!iilor - diafoniile - rata erorilor la echipamentele digitale Informa!iile necesare supunerii spre aprobare a solu!iilor pentru optimizarea func!ion"rii se refer" la performan!ele preconizate prin solu!iile propuse. Aviz"rile necesare se refer" la: - avizul #efului ierarhic - aprobarea forului abilitat Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - aplicabilitatea solu!iilor de optimizare propuse - avantajele #i dezavantajele pe care le prezint" solu!iile propuse -capacitatea de argumentare a necesit"!ii #i oportunit"!ii optimiz"rilor propuse - claritatea prezent"rii solu!iilor de optimizare - demonstrarea eficien!ei tehnice, de exploatare #i economice a optimiz"rii propuse Cuno#tin!e: - re!eaua de radiorelee na!ional" (p"r!i din re!ea, elemente de re!ea) - echipamentele sta!iei de satelit - rute ocolitoare, linii (tronsoane) de radioreleu rezervate -detalii ale func!ion"rii prezente a re!elei de radioreleu #i a sta!iei de satelit -regulamentele de exploatare -instruc!iunile de ntre!inere, revizie #i de reglaje -no!iuni de estimare economic" Aptitudini / atitudini: -capacitate de analiz" #i sintez" -disponibilitate la nou - adaptabilitate la situa!ii #i condi!ii neobi#nuite -capacitate de corelare a datelor -capacitate de argumentare -spirit inventiv -concentrare #i randament n condi!ii de stres. _

Monitorizarea "i coordonarea transmisiilor radioreleu "i a celor prin satelit

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la activitatea de monitorizare a transmisiile de tip RR (televiziune, radio, telefonie, etc.) n vederea asigur"rii continuit"tii si calit"tii acestora si de a coordona toate manevrele, interventiile si celelalte m"suri operative ce sunt luate pe liniile de radioreleu si n statiile de radioreleu si satelit n timpul desf"sur"rii transmisiilor. Tehnicianul primeste si execut", d" si urm"reste / verific" comenzi de manevre la echipamentele din statii cu ocazia aparitiei unor deranjamente, a comut"rii transmisiei pe o rut" ocolitoare sau a revenirii pe ruta principal" dup" ridicarea deranjamentului. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" situa!ia de pe linia de radioreleu sau din sta!ia de satelit CRITERII DE REALIZARE $.$.Starea liniei este identificat" nemijlocit sau prin informa!iile primite de la sta!ia coordonatoare de re!ea RR. $.2.M"surile ce se impun sunt identificate prin interpretarea corect" a st"rii liniei sau conform comenzilor primite de la sta!ia coordonatoare de re!ea RR. $.3.M"surile proprii privind manevrele ce se impun pentru buna desf"#urare a transmisiei sunt aduse cu promptitudine la cuno#tin!" sta!iei coordonatoare de re!ea RR justificndu-le tehnic. $.4.Informa!iile furnizate cu privire la situa!ia echipamentelor din sta!ia de radioreleu sau satelit sunt clare #i precise. 2.$.Coordonarea liniei / sta!iei este efectuat" cu deosebit" aten!ie pentru a se asigura continuitatea #i calitatea transmisiei. 2.2.Monitorizarea #i coordonarea transmisiilor sunt f"cute respectnd regulamentul #i instruc!iunile specifice de exploatare #i toate comenzile / manevrele primite ierarhic. 2.3.Comenzile/ manevrele considerate necesare #i validate ierarhic sunt dispuse cu operativitate #i claritate c"tre personalul din subordine sau c"tre o alt" sta!ie a lan!ului de transmisie, n func!ie de situa!ie. 2.4.Schimbul de informa!ii pe linia de radioreleu sau n sta!ia de satelit este f"cut succint, concret #i operativ. 3.Identific" #i solu!ioneaz" 3.$.Deranjamentele echipamentelor din sta!ii sunt identificate cu deranjamentele din sta!ie sau de pe linie promptitudine prin metodele specifice. / re!ea 3.2.Solu!ionarea deranjamentelor este f"cut" cu promptitudine considernd toate informa!iile directe ca #i pe cele din alte sta!ii ale liniei de radioreleu #i de la sta!ia coordonatoare de re!ea. 3.3.M"surile operative ce se impun pentru solu!ionarea deranjamentelor sunt validate ierarhic n cazul unui deranjament ce afecteaz" re!eaua / 4.Comand" / execut" manevre. 4.$.Comenzile primite cu privire la manevrele ce se impun sunt executate cu operativitate #i precizie. 4.2.Comenzsubordona!ilorona!iilor sau sta!iilor adiacente din linie sunt prompte, ferme #i concise. 4.3.Manevrele executate sau comandate sunt n conformitate cu regulamentul de exploatare #i cu instruc!iunile specifice liniei / sta!iei / echipamentului. 4.4.Comenzile primite sau date sunt validate prin asigurarea continuit"!ii #i calit"!ii transmisiilor.

2. Coordoneaz" exploatarea sta!iei / liniei

Gama de variabile Unitatea se aplic" tehnicienilor din sta!iile de RR #i satelit. Manevrele pot fi: - comut"ri pe echipamentele (principale sau auxiliare) de rezerv" - comut"ri pe rute ocolitoare (adiacente) - reveniri pe echipamentele principale - ocoliri posibile ale unor echipamente sau subansamble cu func!ionare sub norme Deranjamentele , conform regulamentului pentru exploatare #i ntre!inere tehnic", reprezint" ntreruperea func!ion"rii sau alterarea caracteristicilor tehnice #i de calitate a unui canal de transmisiune. Pot exista #i deranjamente f"r" ntrerupere sau alterarea parametrilor tehnice ai unui canal de transmisie (echipament de comutare automat", telesemnalizare, telecomand", canal de serviciu, etc.) Deranjamentele se clasific" astfel: - transmisiune de calitate inferioar" valorilor specificate, dar tolerabil"-subiectiv - transmisiune de calitate intolerabil" (rebut) - ntreruperea transmisiunii. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - identificarea corect" a situa!iei pe linia de radioreleu sau n sta!iile de RR #i satelit - formularea comenzilor privind manevrele ce vor fi executate -capacitatea de a executa cu operativitate #i ndemnare manevre complexe -capacitatea de a dialoga eficient cu sta!ia coordonatoare sau cu omologii din alte sta!ii - identificarea corect" a deranjamentelor de pe liniile de radioreleu - argumentarea just" a solu!iilor propuse -capacitatea de mobilizare n urma unei solicit"ri privind executarea manevrelor necesare comut"rii transmisiei pe o rut" ocolitoare Cuno#tin!e: - regulamentul de exploatare - instruc!iunile specifice ale sta!iei privind efectuarea transmisiilor - deranjamentele complexe n re!ea, pe linie #i n sta!ii - rutele ocolitoare obi#nuite, optime - tehnica transmisiilor prin radiorelee - indicii tehnici calitativi ai liniei de RR - parametrii tehnici ai echipamentelor - particularit"!i ale sistemelor de satelit AOR #i IOR Aptitudini / atitudini: - decizie #i fermitate - concizie n exprimare - operativitate #i promptitudine -capacitate de concentrare #i de execu!ie n condi!ii de stres - responsabilitate - aten!ie distributiv" - maleabilitate - rigurozitate n comenzi #i execu!ii

Ridicarea deranjamentelor complexe ale liniilor de comunica!ii prin radiorelee "i satelit

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la capacitatea de a ridica deranjamentele complexe ale liniilor de radioreleu sau ale echipamentelor din statiile de satelit. Ridicarea acestor deranjamente trebuie efectuat" n timp minim avnd ca prim obiectiv asigurarea continuit"tii transmisiilor. ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Investigheaz" #i localizeaz" deranjamentul / defec!iunea CRITERII DE REALIZARE $.$.Natura deranjamentelor complexe este identificat" cu obiectivitate, astfel nct s" permit" stabilirea corect" a cauzei. $.2. Simptoamele deranjamentelor complexe sunt depistate #i evaluate corect n urma verific"rii atente #i operative a re!elei, liniilor #i echipamentelor. $.3.Deranjamentul complex este localizat cu promptitudine #i obiectivitate prin interpretarea semnaliz"rilor acustice #i optice, prin compararea valorilor m"surate cu cele normate #i prin experien!a acumulat" n timp. $.5.Deranjamentele liniilor supravegheate de calculator sunt localizate 2.Evalueaz" efectele #i diagnosticheaz" 2.$.Diagnosticarea cauzei deranjamentului complex este ob!inut" prin cauza deranjamentului ra!ionamente logice ce au la baz" simptoamele, efectele #i toate celelalte date culese prin m"sur"tori #i investiga!ii. 2.2.Diagnosticarea se face cu operativitate #i este complet", permi!nd stabilirea corect" a solu!iei de ridicare a deranjamentului. 3.$.Solu!ia de nl"turare a deranjamentului complex este identificat" corect prin analizarea obiectiv" a diagnosticului stabilit. 3.2.Solu!ia propus" este realist" #i asigur" eliminarea cauzelor #i a simptomelor deranjamentului. 3.3.Solu!ia identificat" este eficient" din punct de vedere economic #i aplicabil" n timp util. 3.4.Cauza, simptoamele #i modul de manifestare ca #i solu!ia de nl"turare a deranjamentului complex sunt comunicate cu operativitate #efului ierarhic #i dup" caz, laboratorului de specialitate al societ"!ii. 4.$.Deranjamentul complex este ridicat cu operativitate #i n condi!ii tehnice care s" garanteze siguran!a n func!ionare a echipamentelor. 4.3.Solu!iile provizorii intervenite n timpul procesului de ridicare a deranjamentului complex sunt nl"turate n cel mai scurt timp #i echipamentele sunt depanate. 4.4.Func!ionarea normal" este restabilit" de o manier" care s" asigure calitatea transmisiei #i ncadrarea liniei / sta!iei n parametrii tehnici norma!i. 4.5.Restabilirea func!ion"rii liniei / sta!iei se face respectnd prevederile regulamentului de exploatare sub ndrumare tehnic" #i operativ"

3. Identific" solu!ia de nl"turare a deranjamentelor

4. Restabile#te func!ionarea normal" a comunica!iei RR sau de satelit

Gama de variabile Echipamentele ce provoac" deranjamente complexe pe liniile de radioreleu #i n sta!iile de satelit sunt: - modulatoare - demodulatoare - generatoare - emi!"toare #i receptoare de radioreleu #i satelit -sisteme radiante -automatica de telecomand" #i telesemnalizare - echipamente de procesare automat" - sistemul XPIC - echipamente de multiplexare - echipamente de codare-decodare Deranjamente complexe: - ntreruperi intermitente sistematice sau aleatorii - indici calitativi slabi (abateri minime fa!" de normele tehnice) Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - logica interpret"rii simptomelor #i semnaliz"rilor - cunoa#terea ntregii re!ele de radioreleu #i a tuturor echipamentelor din sta!iile de satelit - deranjamente complexe frecvente -metode de diagnosticare #i de nl"turare a deranjamentelor complexe -capacitatea de a aborda un deranjament complex - dexteritatea folosirii aparatelor de m"sur" #i a manevrelor de testare - cunoa#terea #i u#urin!a folosirii sistemului de telesupraveghere sau de management automat a re!elei RR Cuno#tin!e: - schema re!elei (liniilor) de radiorelee #i a sta!iei de satelit - echipamente de radioreleu #i satelit (analogice #i digitale) - manevrele asupra echipamentelor - cauze ale deranjamentelor complexe - simptoame ale deranjamentelor complexe -no!iuni de automatic" #i comuta!ie - parametri, semnale, standarde - utilizarea tehnicii de calcul #i a programelor specifice supravegherii liniilor RR #i satelit -no!iuni de radiorelee digitale Aptitudini / atitudini: -capacitate de concentrare n condi!ii de stres -st"pnire de sine -capacitate de analiz" #i selec!ie a informa!iilor - putere de decizie - adaptabilitate la nou - calm n situa!ii neobi#nuite - putere de argumentare a solu!iilor propuse - ndemnare - responsabilitate - operativitate - realism_