Sunteți pe pagina 1din 33

4t

'

c-59

ParA

mA[Ahti ln U, U.

ur

,0,

[F&E
.i i

"J\

t\

,,,{j

hrE
T

meteiate in gura ? d;
\

Lui

r&E

poveste pgputari

.l

cHIglNAu ,,HypERIoN..

199

+ c*tr)
,1

5//6,2U
J(rrrrxt*ffifi&
a

T-'I
! I

A fost odatd un om leneq. Aqtepta sI-i pice muri-n guri. $i de-i pica, si i-o qi mestece cineya. Iar cind il cuprinde 'pe om lenea, slricia i se urcl in spate.

la Zina

Ajungind la sapl

de Iemn, ce se gindeqte lene$ul ? ,,SI mI duc Ursitoare, iqi ztce el, s6-mi dea aLtd soartd, nu

sI

,!

4e:'+:=

=
J
iE."

fu
+

.:,

# ilr.

ffii

#
ffi
ir{#i,

ar,"

*,

,#

Ed g
.= ..'..:

i '

,;.1

muncesC qi de amu inainte ;' sI fie tot slrbitori qi numai lucru qi atu-ngi sd se brodeascd vreo nunt5" '

o zi

de

A pus lene$rli straista in bIt'


qi s-a dus sI-qi caute norocul.

,,{:J,.:,,

:,.,i:

ffi,.,;*

ii.

,+
l,:n.
,

:s $,

\"

'Br:.5

,.,:

''" .,.

=.i..:r.'-,-.5^

E=,,.=.
=-

:;;=Jr

]*- , ES-

s=Effii.-:

A mers el cit a mers ;i, cind si treacl o pddure,


vede un lup slab, fdrd pdr, ca vai de el. Unde te duci, om bun ? intreabl lupul.
11

sd trliesc qi eu mai bine pe lume.

MI duc la Zirta Ursitoare dupl

noroc, sd-mi spund cum

lupul, sd intrebi ce sd fac eu ca sd-mi creasci pirul, cd de cind triiesc n-am pdr pe mine. Bine, lupule, oi intreba.

L2

t::r;r"lr' l

iS #!'
e

lw
n-*t''$i

-#,,$.

;raift*;x

,t t

B
=re

't

ffiH.,,

#
ffi

#'H

.?

Merge lenequl mai departe qi vede un butuc de vi15-de-vie, cu frunzeLe ingllbenite qi ofilite. incotro, offi bun ? il intrebl vila-de-vie cu gtas de om. La Zina Ursitoare. Ce sd faci ? SA-i cer altd soartd, sI-mi dea noroc, sI nu muncesc, sd trliesc ca boierii fdrd grijl de minc are. DacI te duci incolo, sd intrebi qi de mine ce s[ fac, sd-mi creascl frunzele O intreb, de ce sI n-o intreb, zice drumelul qi porneqte mai
departe.
15

. Cind ajunge la un riu, iaca iese din ap5 un pepte mare cu o gu$5 qi mai mare. PeEtele ii face semn drumelului : D5-te mai incoace, om bun ! Omul se apropie.
Unde fii calea ? MI duc la Zina Ursitoare. Ce se faci ? Se-mi aflu norocul, se qtiu cum se ffIiesc de azi inainte. DacI te duci Ia Zina Ursito are, se intrebi $i de mine, fac cu gu$a asta, cA pe zi ce trece cre$te tot mai mare. Bun, o s-o intreb.
a

ce sa

\r,

tloBoctJllrI[rm
fiBfiTPfuTIbHA
OHruA EIE.EIO?E

f,ocraur;)

izvor, iar lingl izvor vede o mindrele de fatd, inbrlcatd in rochie albi cu o coronil5 de flori pe cap. incotro lii calea, offi cll5tor? La Zina Ursitoare. Cale lungl ai f5cut, de cind te-ai pornit ? LungI cile.

Merge lenequl mai departe qi intr-o rariqte de codru

dI

de un

s5-i creasci pdrul.

$i ce-ai vdzut pe drum, venind incoace ? Ce sI vId ? Ia un lup fir[ pdr ! $i ce !i-a vorbit lupul ? cind a aflat unde md duc m-a rugat sI intreb ce sd facd
18

& ry_&

d*l ,u -f

ffi

#. '1+
,.js:

s6-i spui sa mdnince inimr de om leneq, neisprrvit are sd-i creascl pirul. $i ce ai mai vdzut ?

qi

cela cu galbeni de la riddcind, o sI infru nzeascd qi o si rodeascd vila-de-vie.

sI intreb, ce sd facd, qi el s5-i creascl frunzeie Se-i spui cd la rlddcina lui stribuneii noqtri au lngropat un ulcior cu galbeni qi daci se va glsi cineva si scoatl ulciorul
Drumetul ia aminte spusele. Ce-ai mai vdzut inainte ?

un butuc de vi15-de-vie cu frunzele veqtede qi m-a rugat

peqte mare cu o gu$5 qi mai mare. $i nu qtie ce sd facd, sd scape de ea. Guqa pe$telui e plinl cu pietre scumpe, dacd s-a gdsi cineva s6-i taie gu$a, l- ar ugura pe peqte de povard.

un

I'oi spune

Acum du-te inapoi. Cum sd md duc inapoi ? is pornit sd-mi aflu ursita.

*k*t
"*P* ' @"''dls"

'#-&'''

::t;iti'1i:::::..'r:
::

r'i:i:i.iii:ia,li:

F :+:_

-#"

a-

+=

Du-te inapoi pe drumul pe care ai venit, crci norocul te va intilni in cale gi de vei ave a cap pe umeri vei huzuri, iar de nu nimeni nu fi-i de vinl S-a pornit lenequl inapoi. A mers, a mers gi a ajuns la peqte.
Peqtele

Ei, ce [i-a spus Zina Ursitoare ? A spus_.l gqqa ta e plini cu piatrr scumpr gi, . gesi cineva sr-fi taie guqa, vei scdpa'de un necaz.

ii iese inainte.

dacd, s-a

ra

Atunci peqtele se roagd : Apoi fe-fl o pomani qi taie-mi gu$a


cea scumpi. Ba, zice lenegul,

gi

ia-fi ca rdspl atd piat_

voi avea de toate gi aga.

mr duc cd md aqteaptr norocul in cale qi


22

g=t-=sS"*\ffi

\.,

Merge el mai departe, merge qi iatd vila-de-vie


opreascS.

SA

ii

face cip

Ei, om bun, ai fost la Zina Ursito are ?


rdddcinilor sd se intindr qi de atita nu poti cregte. Dac5-i aqa, fii atit de bun qi scoate ulciorul cela cu galbeni, mi-i face un bine qi mata vei fi rlsplltit ! Ba, zice, la ce bun si sap, sI md ostenesc , frd duc, cd me aqteapti norocul in cale qi voi avea de toate gi aqa.
24

A qpus ci la riddcin a ta e ingropat un ulcior . qi incurcr

$i ce li-a

Fost

spus ?

cu galbeni

la riddcinl $i-i amestecd si creascl. MI tot ruga cu'galbeni sI sip la qddicinl, sI scot banii. Da eu, dacd qtiu ci mi aqte aptd norocul in cale, la ce si mi trudesc ? $i incd ce-ai mai vdzut ? .Fr.m vdzut un peqte mare cu o gu$5 qi mai mare' plind cu pietre scumpe. $i mf-a spus peqtele s6-i tai Eu$a, sd iau pietrele qi sI-l scap de necaz. Da eu, dacd am avut grabd, m-am dus mai
departe.

Merge cit merge drumeful qi se intilneqte cu lupul. Ai intrebat de mine ? intrebat. $i ce a spus sd fac ca si-mi creasci pdrul ? A spus sI mininci inimd de om leneq qi neisprlvit. StI lupul. $i ce ai rnai vdzut, ce ai mai auzit ? Pe unde ai mai fost ? Ce sI vId ? Un butuc de vilI-de-vie veqtezit. Are un ulcior

="'

E:-'

-:: '

=* sS

{&-

Lupul ce se gindeqte ? ,,omul care umbli fdrd treabr, dovedeqte minte slabr.,, Mai leneg qi..mai prost ca tine nu-i altur, iii" atunci rupur, nu te-ai ostenit si scofi un ulcior cu galbeni, n-ai vrut sd tai gu$a peqtelui, s{ iai pietrele scumpe. Doar tu cu galbenii ceea puteai huzuri pind la adinci bltrinele. F-a..repezit atunci lupul qi l-a mincat pe omul cel leneq qi
neisprdvit.
28

t-

De atunci a rlmas si vorba: ) cine aqteaptd mura tn gura, nu ajunge zile bune.
\r, ,\ V

f,rcrilur.
f

* #

E := =+
E

*
=-'

ka, #l
di,'.,i

CBB S2JMol-6

P25

&
JlnreparypHo-xyAox.eerBeHHoe rrsAaHne
PENTR.U PRE$COL/\nI

Parl mlltiaft ln gura lui Nttlfrealt


CKA3KA
O6pa6oma

Xynox,Hrr I{[OP BI{EPY

fPHfOPHg EOTE3ATY

Responsabil de edifie E. DUMBRAVEANU

Redactor artistic J. SEVERIN Tehnoredactor M. UR,AIEVA


Corcctor Y. PEBJU-LIIINSKAIA

Fi 4s40
Dat la cules 29.06.90. Bun de tipar z2;}z.gl Format 60X84t/a. Hirtie ofset. cretati.
l
1

Garniturl Times. Tipar

ofset.
l

Coli de tipar 3,72. Coli editorial e 4,46. Impr. crom. cony. 15,81. Tiraj 200000. (tranga l-l0m00) Comanda llr. 1015. Preful. f, r,., Editura ,,H5perion",
277004, Chiginlu, bd. $tefan.cel Mare, 180.
Departamentul dc Stat

Combinatul poligraiic.'277004, Chiiiniu rtr. Itlitrdpolitul Fctiu Movilln 35. d R.S.S. Moldova pcntnr cdituri, poli3rafic $ concrlul cu clrfi.

48A3420104

M756

(lo)

rsBN

5-368-01207-r

-7t -el

140-91

@ Text prelucrat de G. Botezatu,

1991.

llustralii: Igor Vieru, 1991.

\.

S-ar putea să vă placă și