Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN Nr.

318 din 23 aprilie 1997 pentru aprobarea Normativului de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante RP 06/1997 In temeiul art. 5 alin. 1! din "e#ea nr. 111/1996 privind des$asurarea in si#uranta a activitatilor nucleare si in baza %otararii &uvernului nr. '57/199' privind or#anizarea si $unctionarea (inisterului )pelor* Padurilor si Protectiei (ediului* ministrul apelor* padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin+ 1. ,e aproba Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante RP 06/1997* prezentat in ane-a care $ace parte inte#ranta din prezentul ordin. .. /irectia #enerala de dezvoltare* resurse* relatii internationale si publice din (inisterul )pelor* Padurilor si Protectiei (ediului va asi#ura publicarea prezentului ordin in (onitorul 0$icial al Romaniei. (inistrul apelor* padurilor si protectiei mediului* Ioan 0ltean )N12) N0R()3I4 de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante RP 06/1997 5)PI30"6" I /ispozitii #enerale )rt . 1. 7 /ispozitiile prezentului normativ sunt emise in temeiul art. 5 din "e#ea nr. 111/1996 privind des$asurarea in si#uranta a activitatilor nucleare si ale art. 5 din "e#ea protectiei muncii nr. 90/1996. )rt . .. 7 3ermenii $olositi in prezentul normativ se de$inesc ast$el+ a! protectia individuala 7 masura de protectie a muncii* prin care se previne sau se diminueaza actiunea $actorilor de risc asupra unei sin#ure persoane. ,e apeleaza la o ast$el de masura numai dupa ce au $ost epuizate* atat cat este rezonabil posibil* orice alte mi8loace tehnice si or#anizatorice de protectie a muncii sau cand nu pot $i avute in vedere asemenea mi8loace9 b! protectia in zona de lucru 7 ansamblul de masuri constructive* tehnice* de dotare si or#anizatorice* care asi#ura conditii normale de lucru sau diminueaza actiunea $actorilor de risc9 c! mi8loc individual de protectie 7 mi8loc individual destinat protectiei unui sin#ur an#a8at si care este purtat de acesta9 d! $unctia de protectie 7 $unctia realizata de un mi8loc de protectie* prin care se combate actiunea unui $actor de risc asupra or#anismului uman sau numai se semnalizeaza e-istenta unui $actor de risc. :unctia de protectie se realizeaza prin interpunerea intre $actorul de risc si or#anismul uman sau indirect* prevenind declansarea unor $enomene care pot conduce la accidente de munca9 e! protector 7 obstacol destinat a $i interpus intre un $actor de risc si or#anismul uman* pentru a realiza o $unctie de protectie9 $! echipament individual de protectie 1.I.P.! 7 totalitatea mi8loacelor individuale de protectie cu care este dotat an#a8atul in timpul lucrului9 #! echipament individual de protectie la radiatii 1.I.R.! totalitatea mi8loacelor individuale de protectie la radiatii ionizante* cu care este dotat an#a8atul in timpul lucrului9 h! echipament individual de lucru 1.I.".! 7 totalitatea mi8loacelor individuale utilizate in procesul de munca pentru prote8area imbracamintii personale a an#a8atiior impotriva uzurii si murdaririi e-cesive9 i! sortiment de mi8loace individuale de protectie! 7#rup speci$ic de mi8loace individuale de protectie* care asi#ura protectia aceleiasi parti anatomice* caracterizate prin aceeasi $orma #enerala si aceleasi caracteristici $unctionale. 1-emplu+ incaltaminte de protectie9 8! tip de mi8loace individuale de protectie! 7#rup speci$ic de mi8loace individuale de protectie din cadrul unui sortiment* caracterizate prin $aptul ca realizeaza protectia impotriva aceluiasi $actor de risc9 ;! $actor de risc 7 $actori insusiri* stari* procese* $enomene* comportamente! proprii elementelor implicate in procesul de munca si care pot provoca accidente de munca sau boli pro$esionale9 l! $actor periculos 7 $actor de risc a carui actiune asupra an#a8atului duce* in anumite conditii* la accidentarea acestuia9 m! $actor nociv 7 $actor de risc a carui actiune asupra an#a8atului duce* in anumite conditii* la imbolnavirea acestuia. )rt . <. 7 Normativul se aplica la toate locurile de munca in care se des$asoara activitati din domeniul nuclear* autorizate de 5omisia Nationala pentru 5ontrolul )ctivitatilor Nucleare 5.N.5.).N.!. )rt . '. 7 1chipamentul individual de protectie la radiatii se acorda suplimentar echipamentului individual de protectie speci$ic locului de munca respectiv. )rt . 5. 7 1chipamentul individual de protectie sau de protectie la radiatii 1.I.P. si/sau 1 I R.! se asi#ura si se acorda #ratuit* de catre titularul de autorizatie* atat an#a8atilor proprii* cat si tuturor cate#oriilor de persoane care au acces in zona de lucru personal de inspectie si control* personal detasat* personal in sta#ii de practica sau de pre#atire* utilizatori etc.!. )rt . 6. 7 1chipamentul individual de protectie acordat unei persoane trebuie sa asi#ure protectia acesteia impotriva tuturor $actorilor de risc care actioneaza asupra sa in timpul indeplinirii sarcinii de munca.

)rt . 7. 7 1ste interzisa utilizarea echipamentului individual de protectie la radiatii* neautorizat con$orm "e#ii nr. 111/1996. 5)PI30"6" II /ispozitii privind acordarea echipamentului individual de protectie la radiatii 1.I.R.! )rt . =. 7 1chipamentul individual de protectie la radiatii 1.I.R.! se asi#ura si se acorda de catre titularul de autorizatie* in con$ormitate cu criteriile stabilite in tabelul ane-at. )rt . 9. 7 1chipamentul individual de protectie 1.I.P.! se asi#ura si se acorda de catre titularul de autorizatie in con$ormitate cu Normativul7cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie* aprobat prin 0rdinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 5=/1991. )rt . 10. 7 ,tabilirea mi8loacelor individuale de protectie la radiatii sortimente si tipuri!* care compun echipamentul individual de protectie la radiatii ce trebuie acordat unei persoane* se $ace pe baza analizei si cumularii $actorilor de risc la care aceasta este e-pusa pe durata indeplinirii sarcinilor de munca in zona de lucru. )rt . 11. 7 )naliza $actorilor de risc* ale#erea sortimentelor si a tipurilor de mi8loace individuale de protectie la radiatii* durata normata de $olosire a acestora* di$erentiat pe cate#orii de personal si conditii concrete de munca* precum si modul de acordare a acestora inventar personal* inventar sectie etc.! se $ac de catre o comisie $ormata din persoanele cu responsabilitati in domeniul nuclear* posesoare de permis de e-ercitare de nivel cel putin doi* unul pana la trei reprezentanti ai salariatilor cu permis de e-ercitare de nivel doi si un reprezentant al sindicatului. 5omponenta nominala a comisiei si modul de $unctionare a acesteia sunt stabilite de consiliul de administratie sau de alt or#an echivalent acestuia* care poate an#a8a* potrivit le#ii* raspunderea 8uridica a titularului de autorizatie. )rt . 1.. 7 5omisia de analizare a $actorilor de risc poate solicita* pe cheltuiala tituiarului de autorizatie* e$ectuarea de e-pertize sau de masuratori de catre or#ane specializate care sa a8ute la analizarea $actorilor de risc. )rt . 1<. 7 Propunerea comisiei* prin care se stabilesc mi8loacele individuale de protectie la radiatii* se aproba si se insuseste de consiliul de administratie sau de alt or#an echivalent acestuia. "ista cu mi8loacele individuale de protectie la radiatii stabilite si cantitatile din $iecare sortiment si tip $ac parte din documentatia necesara obtinerii autorizatiei 5.N.5.).N. )rt . 1'. 7 3itularul de autorizatie este obli#at sa asi#ure* in a$ara echipamentului individual* mi8loacele de protectie colectiva la radiatii ionizante ecrane de protectie $i-e sau mobile* nise etc.! si materialele si mi8loacele necesare decontaminarii supra$etelor* echipamentelor de protectie la radiatii si a corpului uman. 5alitatea si cantitatea acestora se stabilesc dupa metodolo#ia prevazuta la art. 11 7 1<. 5)PI30"6" III /ispozitii privind utilizarea echipamentului individual de protectie la radiatii 1.I.R.! )rt . 15. 7 3itularul de autorizatie are urmatoarele obli#atii+ a! sa instruiasca personalul in le#atura cu modul de utilizare si cu caracteristicile echipamentului individual de protectie la radiatii9 b! sa asi#ure veri$icarea periodica a calitatilor de protectie a mi8loacelor individuale de protectie la radiatii* con$orm cu instructiunile de utilizare9 c! sa asi#ure conditii de curatare si de decontaminare a echipamentelor 1.I.R.!9 d! sa asi#ure conditii de depozitare si de intretinere* precum si repararea si veri$icarea mi8loacelor individuale de protectie la radiatii* ast$el incat sa se asi#ure conservarea calitatilor de protectie ale acestora9 e! sa inlocuiasca mi8loacele individuale de protectie la radiatii* la e-pirarea duratei normate de $olosire sau care nu mai poseda calitatile de protectie* de $iecare data cand se constata acest lucru* indi$erent de motiv. )rt . 16. 7 Persoanele care bene$iciaza de echipament individual de protectie la radiatii au urmatoarele obli#atii+ a! sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a mi8loacelor individuale de protectie din dotare9 b! sa poarte intre#ul echipament individual de protectie 1.I.R. si 1.I.P.!* pe toata durata indeplinirii sarcinilor de serviciu9 c! sa utilizeze echipamentul individual de protectie 1.I.R. si 1.I.P.! doar in scopul pentru care acesta a $ost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia9 d! sa prezinte mi8loacele individuale de protectie la veri$icarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau decontaminare9 e! sa solicite un nou mi8loc individual de protectie atunci cand din diverse motive mi8locul individual de protectie avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare. )rt . 17. 7 Pierderea calitatilor de protectie ale mi8locului individual de protectie inainte de termenul prevazut in instructiuni si dovedita a se $i produs din vina purtatorului il indreptateste pe a#entul economic la recuperarea pa#ubei pe seama purtatorului. )rt . 1=. 7 1-ecutantul unei sarcini de serviciu are dreptul de a re$uza e-ecutarea acesteia* daca nu i se asi#ura mi8loacele individuale de protectie necesare* prevazute in normativ* $ara ca re$uzul sa atra#a asupra sa masuri disciplinare. )rt . 19. 7 Nepurtarea echipamentului individual de protectie 1.I.R. si 1.I.P.!* in cazul cand acesta este corect acordat si in stare de $unctionare* sau utilizarea acestuia in alte conditii decat cele prevazute de instructiunile de utilizare se sanctioneaza con$orm "e#ii nr. 9=/199' privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele le#ale de i#iena si sanatate publica si "e#ii protectiei muncii nr. 90/1 996.

)N12) la normativ 5RI31RII de acordare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante 1.l.R.! Nr. 5rt 1 :actorii de risc care apar >n indepl sarcinilor de munca Iradiere e-terna Pericolul de accidentare sau de imboln?vire pro$esionala 1$ectele radiatiilor ionizante @oala de iradiere 5ontaminare radioactiva 1$ectele nocive ale radiatiilor ionizante @oala de iradiere 3ipul de mi8loace individuale de protectie care se acorda ,ort de cauciuc cu plumb (anusi de cauciuc cu plumb 0chelari de sticla cu plumb (asca de protectie Incaltaminte de protectie (i8loace de protectie a. incaltamintei (anusi de protectie 5ostum de protectie. ,ort de protectie @oneta "en8erie de corp sosete7ciorapi. (asca de protectie Incaltaminte de protectie (i8loace de protectie a incaltamintei. (anusi de protectie. 5ostum de protectie inclusiv capison!. 5ostum de protectie etans cu alimentare de la retea de aer comprimat. 5ostum de protectie izolant prevazut cu dispozitiv de protectie izolant autonom. ,ortim de mi8l indiv de prot de$ prin calit de protectie 5on$orm ,3), )utorizate de 5.N.5.).N. )probate de.. (inisterul ,anatatii si autorizate de 5 . N .5 .). N )probate de. (inisterul ,anatatii s i autorizate de 5.N.5.).N.

"ucrul cu lichide radioactive sau pulberi radioactive

<

"ucrul in spatii cu aerosoli radioactivi sau pulberi radioactive

5ontaminare radioactiva 1$ectele nocive ale radiatiilor ionizante @oala de iradiere