Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr. 1.

093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale EMITENT: MINISTERUL SNTII PUB I!"T #N: M NIT RUL !I"I#L nr$ %&' din (& septembrie )''& *a+and Referatul de aprobare al ,irec-iei generale s.n.tate publica /i inspec-ia sanitar. de stat nr$ 0 1$1&23)''&4 5n conformitate cu prevederile art$ 2 din 6ot.r7rea 8uvernului nr$ )9(3)''( privind criteriile /i metodologia de 5ncadrare a locurilor de munca 5n condi-ii deosebite4 ale pct$ )9 din anexa nr$ ( la rdinul ministrului s.n.t.-ii nr$ )&'3)''& privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii /i a baremului minimal de dotare a acestora /i ale rdinului ministrului muncii /i solidarit.-ii sociale /i al ministrului s.n.t.-ii /i familiei nr$ :'%31223)'') privind aprobarea Normelor generale de protec-ie a muncii4 5n temeiul prevederilor 6ot.r7rii 8uvernului nr$ ;&23)''2 privind organi+area /i func-ionarea Ministerului S.n.t.-ii4 cu modific.rile /i complet.rile ulterioare4 ministrul s.n.t.-ii emite urm.torul ordin< #RT$ ( =(> Laboratorul de toxicologie este unitatea apar-in7nd sistemului public ori privat4 cu sau f.r. personalitate ?uridic.4 care efectuea+. determin.ri de noxe 5n vederea evalu.rii de c.tre speciali/tii 5n domeniu a condi-iilor de munca /i a st.rii de s.n.tate a personalului anga?at$ =)> Laboratorul de toxicologie poate fi organi+at /i 5n cadrul cabinetelor medicale de medicina muncii4 conform reglement.rilor legale 5n vigoare$ #RT$ ) Laboratorul de toxicologie poate efectua determin.ri de< a> agen-i c@imiciA b> pulberiA c> agen-i fi+iciA d> indicatori biologici$ #RT$ 2 Bn laboratorul de toxicologie lucrea+. doar personal autori+at 5n condi-iile legii$ #RT$ & #bilitarea laboratoarelor de toxicologie se acorda de c.tre Ministerul S.n.t.-ii prin ,irec-ia general. s.n.tate publica /i inspec-ia sanitar. de stat4 la propunerea institutului de s.n.tate publica care a 5nregistrat solicitarea /i a efectuat evaluarea$ #RT$ : #bilitarea laboratorului de toxicologie se va acorda cu specificarea categoriilor de determin.ri4 5n func-ie de preg.tirea profesional. /i de dotarea te@nica a acestuia$ #RT$ 9 #bilitarea are o valabilitate de ) ani4 dup. care se solicita o noua abilitare$ #RT$ ; Bn vederea ob-inerii abilitarii4 repre+entantul legal al laboratorului de toxicologie se va adresa unuia dintre institutele de s.n.tate publica din 0ucure/ti4 "lu?CNapoca4 Ia/i sau Timi/oara4 unde va depune un dosar ce con-ine< a> cerere adresat. institutului de s.n.tate publica4 care sa cuprind. antetul solicitantului4 adresa4 num.rul de telefon4 contul bancarA b> autori+a-ia sanitar. de func-ionare =copie>A c> informa-ii privind personalul< C lista personalului cu preg.tire superioar.< c@imisti4 farmacisti4 medici4 bioc@imisti4 biologi4 ingineri4 fi+icieniA C copii xerox de pe diplome de studii4 certificate de instruireA C lista personalului cu preg.tire medie< asisten-i medicali4 laboranti etc$ C optionalA d> memoriu te@nic care va cuprinde date de identificare precum adresa4 telefon4 fax4 detalii de amena?are4 amplasament4 spa-ii4 sursa de apa4 aparatura /i anali+ele pentru care se solicita abilitarea4 verificarea metrologica a aparaturii utili+ateA e> dotarea te@nica corespun+.toare determinarilor pentru care se solicita abilitarea$ #RT$ % =(> "onformitatea informa-iilor din dosarul de solicitare a abilitarii va fi anali+ata /i verificata la sediul laboratorului de toxicologie de c.tre o ec@ipa de speciali/ti 5n domeniu din cadul institutului de s.n.tate publica la care sCa f.cut solicitarea$ =)> Bn urma evalu.rii4 ec@ipa de speciali/ti va elabora un referat te@nic de evaluare al laboratorului de toxicologie4 finali+at cu o conclu+ie$

=2> "ostul pentru elaborarea referatului te@nic de evaluare4 prev.+ut la alin$ =)>4 se suporta de solicitantul abilitarii$ =&> Referatul de evaluare 5mpreun. cu un exemplar din dosarul pentru abilitarea laboratorului de toxicologie vor fi 5naintate Ministerului S.n.t.-ii C ,irec-ia general. s.n.tate publica /i inspec-ia sanitar. de stat4 pentru emiterea abilitarii$ #RT$ 1 Laboratoarele care efectuea+. anali+e toxicologice4 ,irec-ia general. s.n.tate publica /i inspec-ia sanitar. de stat din cadrul Ministerului S.n.t.-ii4 institutele de s.n.tate publica /i direc-iile de s.n.tate publica ?ude-ene /i a municipiului 0ucure/ti vor duce la 5ndeplinire prevederile pre+entului ordin$ #RT$ (' Dre+entul ordin se publica 5n Monitorul ficial al Rom7niei4 Dartea I$ Ministrul s.n.t.-ii4 vidiu 0rin+an 0ucure/ti4 9 septembrie )''&$ Nr$ ($'12$ CCCCCCCCCCCC