Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN nr.

657 din 1 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice i fizice din punct de vedere al proteciei muncii EMITENT: MINISTERU MUN!II "I S# I$%RIT&'II S#!I% E PUBLICAT N: M#NIT#RU #(I!I% nr) *+, din -* noiembrie -../ Ministrul muncii i solidarit0ii sociale1 av2nd 3n vedere art) + alin) 4/51 art) 61 art) /7 alin) 4/5 lit) b5 i art) -. lit) c5 din egea nr) 6.8/669 privind protecia muncii1 republicat01 3n baza art) * din :ot0r2rea ;uvernului nr) ,8-../ privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii i Solidarit0ii Sociale1 cu modific0rile i complet0rile ulterioare1 emite urm0torul ordin< %RT) / Se aproba Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice i fizice din punct de vedere al proteciei muncii1 cuprinse 3n ane=a la prezentul ordin) %RT) Normele metodologice prev0zute la art) / intra 3n vigoare 3n termen de >. de zile de la data public0rii prezentului ordin 3n Monitorul #ficial al Rom2niei1 ?artea I) %RT) > @ncep2nd cu aceeai data se abroga Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice i fizice din punct de vedere al proteciei muncii1 aprobate prin #rdinul ministrului de stat1 ministrul muncii i proteciei sociale1 nr) >778/669 i publicate 3n Monitorul #ficial al Rom2niei1 ?artea I1 nr) -,6 din /+ octombrie /669) %RT) , Normele metodologice menionate la art) / sunt obligatorii pentru toate activit0ile din economia nationala1 cu e=cepia cazurilor prev0zute 3n #rdonanta de urgenta a ;uvernului nr) *98-../ privind simplificarea unor formalit0i administrative pentru 3nregistrarea i autorizarea functionarii comercianilor1 indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social1 i vor fi publicate 3n Monitorul #ficial al Rom2niei1 ?artea I) Ministrul muncii i solidarit0ii sociale1 Marian Sarbu %NEA% / N#RME MET#$# #;I!E privind autorizarea functionarii persoanelor juridice i fizice din punct de vedere al proteciei muncii !%?) / $ispoziii generale %RT) / 4/5 ?rezentele norme metodologice stabilesc procedura autoriz0rii i reautorizarii functionarii persoanelor juridice i fizice din punct de vedere al proteciei muncii) 4-5 %utorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii reprezint0 documentul care conditioneaza funcionarea persoanelor juridice i fizice de respectarea legislaiei de protecie a muncii1 3n scopul prevenirii accidentelor de munca i bolilor profesionale) 4>5 Eliberarea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii da dreptul persoanelor juridice i fizice sa funcioneze i sa desf0oare activit0ile pentru care au fost autorizate) %RT) -

%utorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii se elibereaz0 de c0tre inspectoratul teritorial de munca organizat la nivelul fiec0rui jude sau al municipiului Bucureti1 3n a c0rui raza teritorial0 se afla sediul persoanei juridice1 adresa persoanei fizice sau punctele de lucru unde se desf0oar0 o activitate) !%?) #bligaiile persoanei juridice i persoanei fizice %RT) > ?entru obinerea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii persoana juridic0 sau persoana fizica va depune la inspectoratul teritorial de munca un dosar cuprinz2nd urm0toarele documente< a5 cerere de acordare a autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii1 3n doua e=emplare semnate 3n original de conduc0torul persoanei juridice sau de persoana fizica1 conform modelului prezentat 3n ane=a nr) /C b5 copii de pe actele de 3nfiinareC c5 declaraia pe propria r0spundere privind respectarea legislaiei de protecie a muncii1 conform modelului prezentat 3n ane=a nr) -C d5 copii de pe certificatele de conformitate ale ecDipamentelor teDnice folosite 3n zone cu pericol de e=plozie 4dup0 caz5C e5 dovada acDit0rii tarifului pentru obinerea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii) !%?) > ?rocedura de autorizare %RT) , @n termen de >. de zile de la 3nregistrarea cererii de autorizare inspectoratul teritorial de munca va proceda astfel< a5 va evalua coninutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislaiei de protecie a munciiC b5 va controla la sediul solicitantului1 3n situaia 3n care acesta desf0oar0 activit0i prev0zute 3n codul !%EN1 asigurarea condiiilor minime necesare 3n vederea prevenirii accidentelor de munca i bolilor profesionaleC c5 va redacta procesulEverbal de control1 propunand clar acordarea sau respingerea autoriz0riiC d5 dup0 caz1 va elibera autorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii1 conform modelului prezentat 3n ane=a nr) >1 sau va respinge cererea de autorizare i va comunica 3n scris solicitantului decizia luat0 i motivele pe care se 3ntemeiaz0) !%?) , $ispoziii finale %RT) + 4/5 %utorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii este valabil0 at2t timp cat nu sEau modificat condiiile iniiale pentru care aceasta a fost eliberata) 4-5 a modificarea condiiilor iniiale persoana juridic0 sau fizica va solicita revizuirea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii) 4>5 !onform art) 6 alin) 4-5 din egea nr) 6.8/669 privind protecia muncii1 republicat01 persoana juridic0 sau fizica are obligaia sa confirme anual la inspectoratul teritorial de munca faptul ca se menin condiiile iniiale pentru care sEa eliberat autorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii) %RT) 9

Tarifele pentru obinerea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii i solidarit0ii sociale) %RT) * 4/5 %utorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii se retrage de c0tre inspectoratul teritorial de munca 3n cazul 3n care se constata ca nu sunt meninute condiiile iniiale e=istente la data obinerii acesteia1 iar persoana juridic0 sau fizica nu a solicitat revizuirea autorizaiei) 4-5 Retragerea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii se face pe baza unui procesverbal 3ntocmit de inspectoratul teritorial de munca cu o motivatie temeinica privind neconformit0ile i actele normative ale c0ror prevederi au fost incalcate) Un e=emplar al procesuluiE verbal se transmite persoanei juridice sau fizice1 iar o copie la Inspecia Muncii) %RT) 7 @n cazul 3n care persoana juridic0 sau fizica nu este de acord cu decizia inspectoratului teritorial de munca privind soluionarea cererii de autorizare sau de retragere a autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii1 ea poate contesta aceasta decizie 3n termen de >. de zile de la 3ntiinare la Ministerul Muncii i Solidarit0ii Sociale) %RT) 6 4/5 Inspectoratul teritorial de munca asigura evidenta dosarelor de autorizare i reautorizare1 a autorizaiilor eliberate1 a retragerilor de autorizaii 3n registrul de evidenta a autoriz0rii persoanelor juridice i fizice din punct de vedere al proteciei muncii1 conform modelului prezentat 3n ane=a nr) ,) 4-5 Inspectoratul teritorial de munca asigura arDivarea documentaiei specifice care a stat la baza eliber0rii autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii1 inclusiv a revizuirilor1 retragerilor i reautorizarilor) %RT) /. ?rezentele norme metodologice nu se aplica< a5 comercianilor definii conform #rdonanei de urgenta a ;uvernului nr) *98-../C b5 unit0ilor Ministerului %p0r0rii Naionale1 Ministerului de Interne1 Ministerului Fustiiei E $irecia ;eneral0 a ?enitenciarelor1 Ministerului (inanelor ?ublice E ;arda (inanciar01 Serviciului Roman de Informaii1 Serviciului de Informaii E=terne1 Serviciului de Telecomunicaii Speciale i Serviciului de ?rotecie i ?aza) ANEXA 1 ------la normele metodologice ----------------------Unitatea ................... Nr. de nregistrare la ITM ...../.........

Ctre Inspectoratul teritorial de munca n con!ormitate cu pre"ederile #egii nr. $%/1$$& pri"ind protec'ia muncii( repu)licat( solicitam acordarea/rennoirea autori*a'iei de !unc'ionare din punct de "edere al protec'iei muncii pentru acti"it'ile men'ionate n declara'ia pe propria rspundere pri"ind respectarea legisla'iei de protec'ia muncii. +atele de identi!icare( acti"it'ile unit'ii ,i condi'iile n care se solicita autori*a'ia de !unc'ionare din punct de "edere al protec'iei muncii sunt cele men'ionate n declara'ia pe propria rspundere. -olicitant( .............................................. .!unc'ia( numele ,i prenumele conducatorului/ ANEXA 0 ------la normele metodologice

----------------------Antetul persoanei 1uridice sau !i*ice +EC#A2A3IE pe propria rspundere pri"ind respectarea legisla'iei de protec'ia muncii ......denumirea persoanei 1uridice sau !i*ice/...........................( repre*entat de ............................................................................( n calitate de .........................................................( cu sediul social/adresa n localitatea .......................( str. .................................. nr. ........( )l. ....( sc. ...( et. ....( ap. ....( 1ude'ul/sectorul ..........( tele!on .../........( !a4 ................../.........( e-mail ......................( persoana 1uridic/!i*ica n!iin'at prin .................................................( cu !orma de proprietate pu)lica/pri"at/mi4t( declaram pe propria rspundere ca acti"it'ile enumerate mai 1os ,i pentru care se solicita autori*a'ie de !unc'ionare din punct de "edere al protec'iei muncii se "or des!asura n con!ormitate cu pre"ederile #egii nr. $%/1$$& pri"ind protec'ia muncii( repu)licat( ale normelor generale de protec'ie a muncii( normelor speci!ice de securitate a muncii( standardelor de securitate ,i ale altor reglementri n "igoare speci!ice acti"it'ii des!,urate. Numrul de personal care des!,oar acti"it'i n sediul social este de ............. . Acti"it'i e!ectuate5 Codul CAEN ---------Acti"itate principala ......................... Alte acti"it'i ......................... ......................... ......................... ......................... +enumirea CAEN -------------............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

Ne anga1m ca n situa'ia n care urmea* sa e!ectuam ,i alte acti"it'i sa solicitam re"i*uirea autori*a'iei emise ,i n situa'ia n care "om in!iinta su)unitati .!iliale( sucursale sau puncte de lucru/ sa solicitam autori*a'ia de !unc'ionare din punct de "edere al protec'iei muncii pentru acestea. n sus'inerea celor de mai sus5 I. +eclaram ca5 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 +ac este ca*ul( Condi'ii se marc7ea*a cu X 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 1. Acti"itatea de protec'ie a muncii este asigurata ,i se des!,oar n mod organi*at. 89 0. Condi'iile pentru instruirea corespun*toare n domeniul protec'iei muncii a participan'ilor la procesul de munca sunt asigurate. 89

:. -pa'iul construit este adec"at acti"it'ilor unit'ii ,i corespunde ca re*istenta reglementrilor legale n "igoare. 89 ;. 2iscurile de accidentare sau de im)olna"ire pro!esional generate de acti"it'ile des!,urate sunt identi!icate. 89 <. -unt sta)ilite msurile de aprare a "ie'ii( integrit'ii corporale ,i snt'ii participan'ilor la procesul de munca. 89 &. Ec7ipamentele te7nice utili*ate n atmos!ere normale sunt certi!icate din punct de "edere al calit'ii n ceea ce pri"e,te securitatea muncii( con!orm reglementrilor legale n "igoare. 89 =. Ec7ipamentele te7nice utili*ate n atmos!ere poten'ial e4plo*i"e sunt certi!icate din punct de "edere al calit'ii n ceea ce pri"e,te securitatea muncii( con!orm reglementrilor legale n "igoare. 89 >. Ec7ipamentele te7nice sunt asigurate corespun*tor cu sisteme ,i dispo*iti"e de protec'ie( cu aparatura de msura ,i control. 89 $. #ocurile de munca sunt dotate cu mi1loacele necesare pentru inter"en'ie n ca* de accidente sau into4icatii( con!orm )aremurilor n "igoare. 89 1%. Concentratiile su)stan'elor to4ice( e4plo*i"e ,i in!lama)ile n mediul de lucru sunt controlate periodic. 89 11. ?ersonalul este dotat cu ec7ipamentul indi"idual de protec'ie reglementar( necesar pentru prote1area impotri"a tuturor !actorilor de risc la care este e4pus( de calitate ,i de protec'ie corespun*toare ,i certi!icat con!orm reglementrilor n "igoare. 89 10. Este ncadrat personalul necesar( cali!icat ,i autori*at reglementar pentru meserii ,i pro!esii speci!icate n normele generale de protec'ia muncii. 89 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 II. ?reci*am ca5 1. 2iscurile principale de accidentare ,i/sau de im)olna"ire pro!esional sunt urmtoarele5 ...................................................................... 0. -e dispune( dup ca*( de5 - proiectul pentru construc'ie ,i te7nologie ,i/sau 2aportul de e4perti*a nr. ......... data ........................( ela)orat de ............................................@ - proiectul de *onare E4 pentru pre"enirea e4plo*iilor ,i incendiilor n *onele cu atmos!era poten'ial e4plo*i"a nr. ..................... data ..........................( ela)orat de ..............................@ - autori*a'ia pentru produse ,i su)stan'e to4ice con!orm +ecretului nr. ;&&/1$=$@ - autori*a'ia pentru materii e4plo*i"e con!orm #egii nr. 10&/1$$<( cu modi!icrile ulterioare@ - autori*a'ia pentru produse de u* !itosanitar con!orm Ardonan'ei Bu"ernului nr. ;/1$$<( apro)at ,i modi!icat prin #egea nr. ></1$$<. :. #ista cuprin*Cnd ec7ipamentele te7nice .tip( nr./ su) incidenta I-CI2( cu men'ionarea numrului autori*a'iei ,i a datei scadente de "eri!icare. ntocmit ntr-un e4emplar( pe propria rspundere( cunoscCnd ca !alsul n declara'ii este pedepsit de legea penal. -emnatura/,tampila ANEXA : ------la normele metodologice

----------------------2AMDNIA MINI-TE2U# MUNCII GI -A#I+A2ITH3II -ACIA#E Inspec'ia Muncii Inspectoratul teritorial de munca -eria ........ nr. ........... AUTA2ILA3IE +E MUNC3IANA2E din punct de "edere al protec'iei muncii nr. ............./............. n )a*a dispo*i'iilor art. $( ale art. 1> alin. .1/ lit. )/ ,i ale art. 0% lit. c/ din #egea protec'iei muncii nr. $%/1$$&( repu)licat( se autori*ea*a !unc'ionarea ............. ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ din localitatea ...........................( str. ........................... nr. .....( sectorul ..........( 1ude'ul .................................................( pentru urmtoarele acti"it'i5 NTN E6666O666666666666666O66666666666666666666666666O666666666666666666F INr. I Codul I +enumirea acti"it'ii I ?unctul de lucru I Icrt.I CAEN I I .adresa/ I P6666Q666666666666666Q66666666666666666666666666Q666666666666666666R P6666Q666666666666666Q66666666666666666666666666Q666666666666666666R P6666Q666666666666666Q66666666666666666666666666Q666666666666666666R P6666Q666666666666666Q66666666666666666666666666Q666666666666666666R P6666Q666666666666666Q66666666666666666666666666Q666666666666666666R P6666Q666666666666666Q66666666666666666666666666Q666666666666666666R J6666S666666666666666S66666666666666666666666666S666666666666666666K Inspector-,e!( .......................... #.-. +ata eli)errii5 *iua ... luna ..... anul ..... N-TN ."erso/ 2eautori*ari .#a modi!icarea condi'iilor ini'iale se reautori*ea*a unitatea./ NTN E66666666666666666666666F I I I I IAnul ........... I I I

E666666F I I I-TEMA I I I J666666K

N-TN NTN

IInspector-,e!( I I.............. I I I I I I #.-. I I I I I J66666666666666666666666K

ANEXA ; ------la normele metodologice ----------------------MINI-TE2U# MUNCII GI -A#I+A2ITH3II -ACIA#E Inspec'ia muncii Inspectoratul teritorial de munca 2EBI-T2U# +E ETI+ENTA a autori*rii persoanelor 1uridice ,i !i*ice din punct de "edere al protec'iei muncii E6666O666666666O6666O6666666O666666O666666O666666O666666O666666O666666O666666F INr. I+enumireaI-e- INumrulI +ata I-peci-I +ata I MelulI +ata I +ata IA)ser-I Icrt.IsolicitanIdiulI de IdepuneI!icul Ieli)e-IautoriIretra-IreautoI"atii I I I tului I I sala- Irii Iacti"iIrarii I*atieiIgerii Iri*a- I I I I I I riati Idocu- Itatii IautoriI IautoriIrii I I I I I I Imenta-I I*atieiI I*atieiI I I I I I I Itiei I I I I I I I P6666Q666666666Q6666Q6666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666R I % I 1 I 0 I : I ; I < I & I = I > I $ I 1% I P6666Q666666666Q6666Q6666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666R P6666Q666666666Q6666Q6666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666R P6666Q666666666Q6666Q6666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666R P6666Q666666666Q6666Q6666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666Q666666R J6666S666666666S6666S6666666S666666S666666S666666S666666S666666S666666S666666K N-TN ------------