Sunteți pe pagina 1din 66

R=TETE

VEGANE

FAnA

FOC

LIGIA POP

ReTETE

VeGANE
'"%"q:

FARA

Foc
r7,A, s.qfu.r

sli

{,
.:::l3i:

'

t:

it,

:lr::::t: ',,aaii

O CARTE

DE

LIEIA POP

Edilia a III-a, septembrie2011 Copyright @ Ligia Pop Fotografii copyright @ Raoul Pop Tehnoredactare de Raoul Pop Corecturd de R6ka D6nes Tiparul executatla DTP Studio -1,-6 ISBN 978-6 06-92927

Legume ." -:1.":iu

t9 20 2I 22
z)

tf,'
x Motivalie

Rulouri de castraveti Saiati devarzd. )upa de rosrl

5
SupdcrAme

rilne dln mlxd:


PAine italiand
x Lapte de mrgdale L a p t ed e o r e z

::--t"

8
Pizza

24 25
LO

9
Chifreledin conopida

10
Chifteledin seminle

1,1, t2 1,3
Ciupercicu maionezd

Smintina si frisca din caju Brinzd din nuci rateu de dovlecel

ciuP:r: ;1 mlinate 1o;ij


Ciuperciumplute

27 28 29 30 31,
JI

I4
Chips de spanac/kale

nry*i".*t*rorrn",.
P a t e ud e s p a n a c

15
T --,,*-^-i-^.^

l6
"O..r- cu legume

Dlessing din fulSl de drojdie Vegeta natural6

17

R1;ilanerlttve
18
Rosii umplute

JJ

34

Spaghete din dovlecei X Cremi din nucd de cocos

J)

Ton de banane Tort de caise

Cremede prijituri
Parfait de cipquni Parfait paradis Budinci de mango

Ton de friqcd

38

Tort de inghelati
Smoothie de vari Smoothie din cdpguni

55

Inghefati de cipguni
Ciocolati

4L

Smoothie din verde.turi

42 43

Smoothiedin fructe de pidure


Jr Gingerati Piffa colada

Bomboane stil "Raffaello"


Brownies din cinepi

1{ Browniesdin floareasoarelui Cherrv cobbler Priiituri de mere Tani de susanu smochine


Ton de ciocolatd qi mentl Ton de mango

45 46 47

Ingrediente speciale

Ustensilespeciale .!. Po4iile suntpentru 3-4persoane * Prescuniri pentru unitd,tide misuri folosite: - lg: linguri$ - Lg - lingurd - opf- oplional - h-ord

50

Aceastd carteestededicatdintregului public caredorestesd iqiimbundt5geascd stilul de alimentatie,nu doar celor care vor sdelimine produseleanimale sausd mdnAnce in totalitate crud. Ceea cevi propun estesimplu. incercati sd adduga{i aldturi demAncarea obisnuitd cantitlti mai mici saumai mari de cruditdli, folosind refeteledin aceastd carte,caresepregdtesc doarcu ingredienteveganecrude. De multe ori cind vorbim de alimentatia"r^w vegan5"(se pronuntaro-vigiin),termen tradus ca si "alimentatiavegand fdrl foc", ne gAndimimediat doar la salate, la sucul de morcovi,mere gi cam atAt.in aceastd carte se afld 55 de retete vegane fdrd foc, gustoase qi pline de savoare, carevi vor delecta simturile pi vd vor demonstracd existd combinatii simple si uimitoare. Pentru cei caren-au mai incercat mAncare crud[, vd recomand sd incepeticu
Rr:k:teli'gr t t Lr:h'ri ri Fo t

deserturilesi sd faceli reterelein cantitdti mici mereu. Spun acestlucru fiindcd am trecut prinfaza de inceput, cAndam fost frustratd de gustul puternic al mAncdrurilor raw si cAnd doar o parte din ele aveaugust bun. Aga c[ vd indemn si nu disperalidacdvi se intAmpld la fel - perseverati si pAndla urmd ve{i fi uimiti de rezultate! Deoarecetoate retetelefolosesc ingredientecrude, vor avea un gust mai puternic decAtcele gdtite.in specialcAndlucrati cu condimente,sd respectati mereu cantitdtileindicate sausd addugati chiar qi mai putin decAtscriein retet5.Unele condimente sunt mai slabe,altelemai pline de arome, mai proaspete, dar fiindc5 nu avem cum sd gtim de la inceput, mereu trebuie sd folosim cantitdti exagerar de mici, echivalente cu un vArf de cutit sau cel mult o linguril5. Mulli vor argumentaci niciodatd nu estetimp suficient, nici mdcar pentru a gdti mAncarea obiqnuitS.Acestaesteun mir.

Hrana raw vegan[ seprepard mai usor qi mai repededecAt vi puteti inchipui gi estemult mai ieftin a mAncachiar gi 5ao/o ra'wvegandecAta mAncao hrani obiqnuitd. Reletele sunt foarte sdtioase qi niciodatd nu vefi putea mAncafoane mult, ceeace va reduceaportul caloric al meselor.Doar un exemplu:din 5009migdale crude, carecosteaproximativ 18 RON, puteli face4 litri de lapte, 1 tav6 de pAineqi un blat de ton excelent. i r ln Plus,tennologla ne vlne rn ajutor 9r cu arutorul robotilor de bucit[rie, prezent^\i in secliuneade Ustensile Speciale, munca noastrdgi timpul de prepararevor fi redusegi mai mult. Sdvedem acum pe scurt doar cinci motive (dintre multe altele),carene vor determina sd avem o alimentaliebogati in hrani raw veganS.

permanenfd de realimentarea depozitului. Enzimele din mAncareanaturald sunt distruse atunci, cAnd hrana este incdlzitd,sau gdtiti la o temperaturd mai mare de 40"C, iar vitaminele qi mineralele sunt distruse in propo4ie de pindla9To/o. Agadar, dac[ mAncareagdtitd estepredominand in dieta noastrl, atunci niciodat[ nu vom aveasuficiente enzime digestivegi metabolicein corp. Corpul nostru va consuma cu ldcomie enzimele din rezewa lui pentru a digeraqi metabolizamAncarea ingeratd. Cu cAt mai multl energie va fi alocatl digestiei, cu atat mai mult energia noastrd va scddea. Dupd mas[ ne vom simli letargici,somnoro;i gi obosili, aceste simptome fiind niqte semne clare, care indici un lucru sigur: stomaculse strdduiegte prin consumarede energie prefioas5,sd digere materia fdrd,viatd,,lipsitd de vitamine, minerale gi enzime, numiti de noi mincare. De aceea avem o asamare nevoie in corp de hrand aducdtoare de enzime digestivevii, pline de energiegi Putere. '

l.

Este o sursi unici de enzime necesare. Doza concentrat5 se gdsegte doar in vegetaleprecum frunzele verzi comestibile.Enzimele sunt necesare pentru fiecare reac\ie chimici din corp. Din pdcate,corpurile noastre au un numlr limitat de enzime si estenevoie in

Relete Iagnrrc lTrird I'bc

2. Clorofila prezentd,din abundenfi in hrana vie ajutd la transportul oxigenului in corp, iar intr-un mediu bineoxigenat,nu se dezvolti nici o celul5 anormalX. 3. Alimentatia bogatl in hrani vie are continut ridicat de api, iar aceasta ne va ajuta sd ne simtim situli dupd portii mici, fiind totodati gi hidratali. 4. Cruditdtile vegetale au un conlinut mare de fibre, carene vor ajxtala eliminareareziduurilor gi ugurarea tranzitului intestinal.

Alimentatiabogatdin hrani vie ajutd oameniisi fie mai tineri, mai frumosi;i mai sinitosi. Vd indemn pe tofi s[ o prefui{i cum secuvine!
Olxeraalii: r Aceastd carte are 64 de pagtnt;i are in cuprins 55 de reqete. Zece dlntre ele sunt retete de bazi, folosite de mulgi ani in alimentatia vegani firi foc (raw vegani) iar restul sunt retete originale,createpersonal,dupi gustul tradilional romAnesc. o Preparatele raw se consumdproaspeteqi marea majoritate a preparatelorsepot pdstrala frigider in recipientede sticld timp zr\e.Torturile sepot ldsala congelatortimp de o de 1,-2 siptimAnd. . La deserturile care cer indulcitor natural puteli folosi extract de gtevia, (un indulcitor natural ieftin pe careJ gdsili la magazinele naturistela aproximativ 7 lei), desprecare se stie, ci are un indice glicemic foarte mic. Este de 300 de ori mai dulce decAt zahdrul, dar cu zero calorii gi este 100o/o natural. Cinci picituri echivaleazdaproximativ cr 25 g de zahdr. Pute,ti apela la ingredientelemai exotice atAtla pret cAt gi la gust,precum maca, lucuma, siropul de agavesau de arfar. O alti opliune ar fi mierea,pentru cei care consideratici esteun aliment sdnitos.

5. O alimentatie preponderent raw vegani confine nutrienti complecsi, nealterafi, care ne vor ajuta si ne pistrim corpul sindtos, tinir, firi urmd de anemie. Toateacestea vor contribui la eliminareatoxinelor, la menJinerea unei greutdti normale, dar ;i a unui ten, piele gi pir strdlucitorgi a unor unghii pline de vitalitate. bine intre{inut qi

Retat c l'q1t ne lirTrr7l,i x'

g seminlede in micr'nate 1OO 150 g migdalemicinate L00 g semintede floarea soarelui ii,',,l &,x

;Si $,&

100g seminlede susan 5 Lg fulgi mici de ovdz dedovleac 50g seminle apd dupi cerin![ % Iingurildde indulcitor natural saredupd gust

*
intr-un bol- Chiar dacd Toate se amestec[intr-un robot sau estenici o problem[' Se compozilia va fi f5rAmicioasi,nu unui cu{it saupaleti ,r" p..r, pe o foiie cerat[ cu ajutorui

$'

un cu{it de unt' PAinea umeziti si seva porliona partial cu de 5-8 h la 40" C sauin seva inroduce la deshidratortimp doriti' funclie de consistenta

,3

3OO g iiinn de floarea ': soarelui 100g nuci 50 g seminlede dovleac 1 roqre tocatd 1 ardeirosu sau 2 Lg paprika 1 virf cutit de cimbru

1 vArf cutit de pdtrunjel 1 cilel de usturoi zdrobit 1 morcov % Iingrriyd de indulcitor natural saredupd gust api dupi ceringi

't Fdinade floareasoareluise obfine prin r0snirea semintelor de floareasoarelui.Toate se amestecd pe rAnd in robot. Segustdsi se mai adaugd condimente dupl gust. Chiar dacdcompozilia seva firema, nu estenici o

problemd. Seva presape o folie ceratdcu ajutorul unui cutit saupaletdumeziti si seva portiona partial cu un cutit de unt. PAineaseva uscaia deshidratortimp de 6-8 h la

40'c.

llrtttc

I cgtrtc litini

/'ix

J&
u
t0

tfr" I *'76/" I
2 litri de apd ciiduP 200 g migdale sau nuci 4 Lg de indulcitoi ""t"t"l

esentdvanrhe naturala sau 1 baton vanrhe

Migdalelesevor Pune la inmuiat in prealabiltimP de o noaPte,cu scopul de a activaenzimele "adormite" gi a le transforma migdalele in ingrediente vii' Cele
+
i

2 cdni de nuci sau migdale in loc de una singurd.Se strecoard printr-un tifon saucu ajutorul unei pungi speciale Pentru laptele vegetal,Pe careo Puteti vedeala (pg' UstensileSpeciale sectiunea 63). Sepoate Pdstrala frigider timp de2 zile.

de mai sussevor mixa in blender dar nu mai plnd la omogenizare, dorili Dacd mult de llz minute' un lapte mai gras, atunci se adaugd

Rctr'te I tgirtte '?nrn troc

(fre<,

5 Lg fiind de orez 'r 2OO g migdalesau nuci 1 Lg de scortiqoard praf 2-3 Lg de indulcitor natural I lltru aPacalduta

't Fiina de orez se macini cu ulurinle intr-o rAgnild. Ingredientele enumerate in blenderpentru un minut seamestecd ; i i u m d t a t e .L i c h i d u l o b l i n u t s e strecoari cu ajutorul unui tifon sau o pungi speciali pe care o puteli vedea la categoria Ustensile Speciale (pg. 63). Se poate pistra la frigider timp de 2 zile.

Ilcltta I rgtrtt' /ttini

l'itr

Smrl,ntfurL t{;u t?"

FrL;o'i,/;u "y/"
luu g nucl ca]u 3 Lg de indulcitor natural
7-eama de la o '/2 lam rc

l)u g nucl ca,u ml apd 1OO sare dupa gust

ml apd 1OO

Pentru un gust mai cremos' vom inmuia nucile timP de o ora.

in blender.DacI preferali o Ingredienteleseproceseazd smAntAn5/friqcdmai groas[, puteli addugamai multe nuci caju' fiind idealepentru friqci De obicei nucile caju sunt foarte grase, de prljituri. qi alte creme gustoase
llr'lclt I r gttttr' lr,iri l'hc

300g nuci 250ml rejuvelac pentru final sare dupi gust I calel deusturoi (pg.18) 2Lgde vegeta 2 Lg fulgi de drojdieinactivi

Dr4//<

7)rr/

4,( ilac(

'r Reteta de rejuvelaco gisili la secliunea Ingrediente Speciale bg. AZ).Ingredientelese in blender cu excep{ia ultimelor cinci. proceseazl Serdstoarnitotul intr-un tifon sauo pungi de lapte(pg.63) ;i selasi la fermentat pestenoapte sau timp de 12 h. A dora zi seva scurgebine si seva punela frigider pentru intirire in jur de 2-3 h. Seva fr[mAnta cu vegetasi usturoiul, i seva da o formi rotundd si cu ajutorul condimentelor, o texturi apetisanti.Sepoate pdstrala frigider timp de2-3 z1le.
li'1ttt I qurtr' /:tini /"ot

Pat"u6 {*4'o";

1 dovlecel tdiat mdrunt 2 Lg seminle de susanmicinat

+rg '.r-t id;Ai;


3 Lg ulei presat la rece 2 cdtei de usruroi 1 vArf culit de paprika sau un ardei proaspdt

is) 1vArfculitdevegeta "ri;;Jt bt.


sare dupi gust

Dovlecelul se curdld de coaldgi impreund cu celelalte ingredienteseproceseaziin blender, iar pe deasupra se presardun praf de paprika. Se mai pot adduga m5sline, 2 Lg seminle de in, cAtevalinguri seminle de floarea soarelui, cAnepi etc.

ReyeteVegane ,Fdrii Foc

3 ardeirogii ruu g larnaca]u,/ nucr 1 rosiecuburi 1 celelde usturoi zdrobit (op!.) 1 avocado zeami de la o 15mAie o guliepentru spaghete saredupd gust

Poteu I u,[" "o ru6t"

Toateingredientele seproceseaziin robotul de bucdtdrieqi se lasi deoparte pentru a sepdtrunde. Aldturi sepregitescspaghetele din gulie, dovlecel saucastravete. date prtn rdzdtoare saumasini speciali.

Ilclt'te I egtttrc l''rirri I,ltr

Pt'tua /u

;Zuuot

100 g frunze de spanac g seminlede floarea soarelui 1OO 1 rosie zemoasd 1 celel de usturoi zdrobit J Lg zeamalamale 1 Lg ulei presatla rece 1 virf culit mix de condimente I lg rndulcttor natural. sare dupi gust

in blender si se lasi Toate ingredienteleseproceseazd aldturi de felii de deopartepentru a se pitrunde. Seserveste rosii sau ardei, pe felii de pAinedin mix de castraveti, seminlesauchiar pAineobiqnuitd.

Feliile portocalii din imagine sunt fAqiide morcov tdratecu ajutorul curdtitorului de cartofi, rulate si prinse cu scobitori.

A, ttl, l rgittr, Fnrri Fo,

Dressy/ [Wi,[[,M"
zeamade la /z lamAiemarc i5O g ulei presatla rece 4 Lg fulgi de drojdie inactivi': 3 cdteide usturoi saredupi gust

" Fulgii de drojdie sunt inactivi, vede{i sectiunea Ingrediente Speciale (pg.61).Toate ingredientele se mixeazi bine intr-un b o l . S ea d a u g d peste orice

salatdverde,de vlSstarisau germeni.Sosulacesta esteunul dintre celemai apreciate dressing-uri de 1ademonstratiile culinare publice de pAni acum.

/i,h /, l, giut, / ,it,i / ,'r

/t, /L

2 rdddcini pitrunjel 2 rddecini plstlrnac 1 rdd[cini !e[ne 1 morcov mare 1 Lg paprika 1 creangdcimbru

3-4 crengute de mirar 1 legdturdpitrunjel 3-4 frunze salvie 1 lg chimen (oP1.) 1 Lg busuioc 4 calei de usturoi zdrobili

se dau Pe Rdddcinoasele rdzdtoareamici sau in robot ;i se introduc la deshidratorla 40'C timP de 4-6 h sauPAndsunt Frunzele complet uscate. cAt crengute tn verzi se ruP de mici si seusuc[ tot in deshidratorla aceeaqi

temperaturdtimP de t h saupend se usucdcomPle

cr Frunzele se f5rAmileazd mAna,iar restul se lasdas cum sunt sau se dau

printr-o rAqnil5de cafea. Dac[ toate sunt comPlet uscate,sep[streazi bine i pungi de hArtie.

Ilt t1'tr:l'r'gttttc F d.rri


1c9

r Lt/ant
./

cll ml(r1/1t'!

I avocadobine copt't L morcov mare


72 rlclacrnr de telln[I

)OO g rosii I cifei de usturoi 1 ceapl mici 1 ardei rosu zeamade la Vz ld,miie . saredupi gust

't Fructul

de avocado il cumpdrlm

de cele mai multe ori tare. Acesta

trebuie ldsat la copt intr-o pungd de hArtie inchisd la cuioare, adiugAndu-ialdturi un mir pentru a griibi procesul de coacere. Toateingredientele cu exceptia avocado-ului se proceseazd intr-un robot de bucitlrie. Fructul de avocado se zdrobegte cu ajutorul unei linguri de lemn ;i se amestecl cu celelalte ingrediente.
ll&'/t'l <trttt /,ritri /,rt

///

ei,/gulii ave\i/ dovlec 2 castr

fuhr'rt

/z oastraae{t'

g brinzd din nuci"' IOO creald 2-3frunzede salatd defl. soarelui vldstari 4-5felii de ardeirogu 2 felii de ro;ii dupl gust sare

'l-Reteta debrinzd, o gdsili lapg.13.

Pentru acesterulouri se pot folosi atAt dovlecei gi castraveli clt qi gulii. Se pot tdia ir fAqiipe toatd lungimealegumei, folosind cu

ugurintrSo ustensild de curdlat cartofii. FAqiil se ung ctbrdnzade nuci, addugAndu-se deasupralor cAtevaIrvnze de salatd,fAqiile dt

ro;ii qi de ardei rogu. Se ruleazd;i pentru a lt fixa, folosim o scobitoare.

20

ReleteVegane Frirri

5OO g varzdtocatd mdrunt 200g seminte de floareasoarelui 100g migdalemdruntite 1 ardeitocat cuburi 2 ro;ii tdiatefelii Y2 castravete
l T -,^-^f^ -^,,,-^l;:i

So/nta [. ,ur*g

'/

zeama de la jumitate de l5mlie

'r Reteta de vegeta o gdsilila pg. 18. Toate ingredientele se amestecd intr-un bol mare. Semai pot adduga semin{ede cAnepI, dedovleac saucuburi de pline din seminle. Aceastd reletda fost inspiratd de o prietend de familie pe nume Claudia Hancock.

Rclr't.e l'agttrtrliini

/,iu

/'

Jaltl -/",
ttllr ':4.:

/,e r*srt

500 g rogii 1 cd,telde usturoi % ardei rosu

,$,.,1:
rlli*ii i'rl:

.:'

sare duph gust 50 g caju (in loc de smAntlnd) 2-3 crengutedin fiecare:pdtrunjel, mirar si cimbru 2 rosii tdiatecuburi % cani semintede cAnepi (op1.) /z candcuburi de avocado(op!.) pitrunjel pentru ornat

,tir:

,
i.;,.

a,

ir:j$i,rllii

rii

,:r,3

Toate ingredientele, cu exceptia ultimelor patru, se mixeazd in blender. La final se adaugd rosiile tiiate cuburi, cuburile de avocado, pdtrunjelul si semintele de clnep[.

liaqrre I cgrnr l"riri

fix

300g roEii bine coapte 1 ardeiroqu 1 avocado % dovlecelmic curirlatde coaji 3 cuburi de pistirnac 3 cuburi de pltrr-rnjelriddcini 1 fir de mdrar saude pitrunjel 2 frunze de 1e1ini saredupl gust 50 g nuci caju

tfu

ctim,e

Ingredientelese rdstoarnl pe rAnd in blender ;i seproceseazd cu ribdare. Se servesc cu verdeali preslrati deasupra.

De retinut: atunci cind facem supe sau smoothie verde, sI avem griji si nu le mixim mai mult de 2 min. Datoritd vrtezei mari de "blocurile" de vitamine si minerale se procesare, distrug in mare parte.

lluttt

I t,Ltrtrt' /iri ni /'rx

I roqie tdiati felii 1 ardei galben tiiat felii L ardei rosu t[iat feiii 3 Lgbrinzdde nuci"-

2 Lg pdtrunjel tocat 4 mdsline feliate sare dupi gust

la pg' 13' Blatul 'r-Reteta pentru brinzade nuci o gdsigi ca la pAineadin mix de seminlede Ia pg' folo.it rr" fi "..l"gi ajutorul unei 8, pe careo veli tiia in formd de rotund cu de ingredientele fo.*. d. irlo". P..t. blat sevor adduga

la 4O"C pestenoaPte'La servi mai sussi sevor deshidrata releta de sepoate ad[uga un sosde rosii, ca cel de la in deshidrato ,p"gh.r. de la pg' 35. Pentru a evita uscarea puteti folosi legumemarinate,ca cele de la pg' 31'
Aclet.elTgtne 'F'drti l

24

4 buchete de conopidl 3 Lg drojdieinactivi't % cand de nuci micinate 4 Lg semintede in micinate 2 linguri de api 2 Lg ulei presatla rece zeamalz ldmiie saredupii gust 1 cani de nuci m:icinatir pentru final

)944 [,,,.*,f,,[,

Gdsiti informatii despre drojdia inactivi la sectiunea de Ingrediente Speciale (pg 61). Seminlele de in micinate se pun la inmuiat in celedoui linguri de ap5 timp de 10 minute. Acestava fi elementul care va lega compozitia. Restulse proceseazi in robot, exceptAnd ultimul ingredient. Cu mAna umezird se formeazdchiftelule care se dau prin nuci macrnate.
llttlt'l

't

t3tttrt' /irirti /itt

e/iftrft

/^

/^

//

liu r(mtrrtc

/'

l5u g Ialna cle rloarea soarelul IUU g Iarna oe ln 4 Lg seminle de susan I ardei verde

1'

I gulremeore 2 ardei rogii 2 ro;ii mari 2 cagei de usturoi 1 morcov 2 Lg ulei presatla rece saredupa gust 1 Lg mdrar tocat

t.

Toate ingredientelese mixeazdin robot ;i se IasI si se pltrundd timp de 15 minute. Cu mAnaumeziti se pe formeazdbilute cAt de mici posibii. Acesteasevor aseza sita deshidratorului si sevor presacu o lingurS,pentru a le 26

da formd de chiftele. Sevor uscala 40'C timp de o noaPte mai multd fiind de floarea soarelui,s saudacdseva adduga vor putea serwipe ioc. Sepot pdstrain frigider timp de 2 ztle.
Relr'tr: l.'t:gane ,Fli.rri liot

2OO g rosii % kg ciuperci (doar pdldriile)

dressing zeama dela % ldmiie mare l5Og uleipresar la rece 4 Lg fulgi de drojdieinactivd'r J c d t ed i eu s t u r o i sare dupdgust

L,rtalerc( st rN((
/t)

t'

marttta{e

cititi mai mult la sectiunea de IngredienteSpeciale (pg. et). Ciupercile securdtdde coajd,rosiile setaie felii. Peste toatesetoarne dressing-ul de mai sussi se lasila marinattimp de o noapte. Sepot consuma adouazisausepot pune la deshidratattimp de 6
JLT

't Despre fulgii de drojdie inactivi

h la o temperaturi de 40 " C. Ciupercile se aseazd cup[l5ria in sus,in agafel, incAt s[ putem turna in fiecare lichidul rdmasin bol.

llcteta l.r'purtc [,'irri

l,itt

'l kg ciuperci

O",y'e,r"; "f/"tt

umpluturi soarelui defloarea IOO g seminle 1 ardeirogu I calelde usturoi g roEiitocate 1OO (Pg.f8) naturalh I lg vegeta dupdgust sare

@ t*-k*

PdlIriile ciupercilor sePun la marinat intr-un bol de sticld si sedau la frigider timp de o or5. Se prepard.compozilia Pentru umplut in in pdldrii. Sepot consuma robot qi se adaugd 's{i imediat sausepot ldsala deshidratatla 40oC ore saupAn[ la consisten{a timp de cAteva doritS.

28

Rcft t. I ( i;t ut( lrar,i Fo

3OO g ciuperci crude 2 Lg mirar tocat 1 rosietdiatd cuburi

L-/(a(rc(

/-.

ca m4 r 6// (<

maionezi 1 avocado sau 150 g caju zeama dela Vzldmiie I cdtelde usturo.i saredupa gust

Pentru aceastd retete vom curdla ciupercile si le vom toca felii. Maioneza se va preg5ti separat intr-unbol sau daca folosili caju, o puteli prepara in blenderadiugAnd qi 100 g de apd. Toate se amestecd, se presard cu mdrar proaspdt si rosii tiiate cuburi. Se poate pistra ia frigider timp de o zi intr-un bol de sticl5.

Reletcli'gn nt /, ri rui /,'o,

29

eQ,,I yo,n,./fn/"
200 g frunze de spanac/kale zeamade la % limiie mare 3 cirei de usruroi pisati 50 ml ulei presar1arece 2-3 Lg fulgi de drojdie inactivd,:' saredupi gust L ardei ro;u 100g fiini de caju sau nuci

't Despre fulgii de drojdie inactivi aflati mai multe informalii sectiunea de Ingrediente Speciale (pg. Ot)

la

Frunzele se curdtl parlial de nervuri si se rup in buciqi mici. Se amesteci foarte bine impreunl cu dressingul pentru a se pdtrunde Se storc u;or si se usuci la deshidrator la 4OoC timp de o noapte. Dressing-ul rimas se poate refolosi la o salatir sau pateu.

lic1t't t' I t'gt rrt r /' ti rzi

mzt:rtnzLte
sosul pentru marinat 2 cdteide usruroi r Lg zeama lamate I Lg mix de condimente safeoupa gust
t e

!to*"

legume J crupercr (op[.J I ardei rolu/galbenrAiarIAsii 1 morcovtiiat betisoare subtiri


y2 ceapa tatata le1ll

% dovlecel tliar cuburi 1 rogietliatd felii

Sosul sepreparl separat, dup[ caresevor adduga legumele listate sauin functiede ce aveli la indemAn5.Sevor pistra lafrigider timp de 4-6orepenlru marinare.
Retet.e le gn nc Fi rri /,bc

Legumelemarinate reprezrntEo excelent[ garniturd pentru orice fel principal de mAncare, chiar qi ceagititi.

?1

,,, "()t't --" *, 9r


lz conopidiapotriviti 2 buchetelede broccoli 1OO g nuci mircinate % ardei rosu 2 Lg zeamdlirmiie 1 morcov 1 roqie mare 5 Lg semintede floarea soarelui saredupd gust 1OO g brlnzi din nuci

Conopidaseproceseazd pentru citeva secunde in robot, pind observdmci are textura unui orez. Restul ingredientelorsolidese r[zuiesc sausetoaci mirunt.

Seadaugdpesteconopidd si se amestecd usor. Vom presdra semintelede floarea soarelui,

fiinl de migdale si brinzl din nuci (pg. 13).

llt'yrtt' I ci;trrtt' /"ri ti I

1 t^qii rrri .^t.i.rito 72Canaoe pasta Dranza' 2 Lg ceapd tocatd

Y, ce\el deusruroi
) T - ^Xf -.,-:-l r^^.,,

dupd gust sare 1 vArf cutit de condimentepreferate

'f Pasta de brinzd,sepreparl conform retetei debrlnzdde nuci de la pagina 13. Ro;iilesetaie in jumdtate iar pulpa setoacd mirunt. Brinza de nuci se va amesteca cu sarea, condimentele, miezul de ro;ii, ceapa, usturoiul zdrobit ;i pdtrunjelul tocat. Roqiile se vor umple cu pastaobfnutl gi sevor decora cu verdeati.

Relctcl tgtttt' l:tirzi Frx

7@LL "f/r/'
'r-Despre seminlelede chia gdsili informalii la Ingrediente Speciale

4 rosl rarelui 150g semtntede lloarea sc g fdinn de migdale 1OO 1 rosie tocati 1 celel de usturoi Pisat 100 g ctuperct de chia" (oP!.) 3 Lg seminle vegeta naturali duP[ gust sare dupa gust

(pe.o2).
in Umplutura seProceseazd robot, se gustd Ei dac[ vd estePe plac, sepot umPle roqiile scobite de miez in prealabil. Sedau la deshidrator Pentru 6-8 h,la 40"C si se servescalituri de o salat[ bogat6.Preparatul sePoate pistra la frigider timP de dou[ zrle.

Rr:tetr: Vcgtu t c l iri'hb t "

Wfrt"[u,6,L,',
2 dovlecei 1 1gulei 1 lg sare sos spaghete 3OO g rosii 1 citeldeusturoi 2 ro;ii uscate la soare,r (opt.) 1 vArfculit de cimbru 1 virf cutit depitrunjel 1 vlrf cutit demirar 1 1gindulcitornarural

Dovleceii serdzuiesc,/fe liazd,cu ajutorul unui curitdtor de cartofilmaqinl de feliat (vedeti magazinul online Raw Vegan Mall);i selasi 1ascursintr-o strecurdtoare. Seprepari sosuiin blender saumixer si setoarni "spaghette". peste Seamesteci bine si semai pot adiuga cAteva

cuburi de avocadodaci le aveti l a i n d e m i n a .A u u n g u s rm a i bun ca pasteleflinoase. '{Despre rosiile uscatela soare gisiti mai multe informatii la categoriaIngredienteSpeciale (pg.6t).

Retdr:l t'cttrta /iirri

/,'oc

Oreni,, lrLn, /lrtt''ci'' d,e crt'crts

/'/'l

I nuc"l cocos,PulPa;t aPa 200 g flind de caju'lmigdale/nuci t/t zeamade la ldmiie 2 Lg indulcitor natural 1 Lg apl

Vom mixa in blender ingredienteleenumeratemai

de cAnep[decorticate,hriqcd sau floarea soarelui.Trebuie doar sd

ne folosim in Permanenld sus.Putem facecreme din orice imaginatiagi vom fi uimili de de fructe ProasPete combinaqie rezultate. si nuci' ,eminle s a uu s c a l es P u t e mi n l o c u in u c i l ec u s e m i n t e

llclcrc I qltr rtc l"tini I'it

crema de cirese luu g clrese 1OO g caise(opg.) 100g nuci lLgcarob/cacao t Lg indulcitor natural 1 candapi

cremi de afine/zmetrd r)u g anne IUUg larna oe ca,u 4 Lg pulpi de cocos proaspitd sauuscate rndulcrtornaluraL dupa gust esentd de rom naturalX

Toate ingredientelesedau prin blender pin[ la o consistentd cremoasd. Cremele se pot pdstrain frigider timp de 2-3 zrle.

Reyete liegane?'iird For:

37

U*[*f,*,
100g caju 3 Lg induicitor natural 100 g apd 4 picituri esenti vanilie/baton vanilie zeaml de Ia jumatare lamiie api gi miez de la o nucir de cocos 200 g cirpsuni/frigule tiiate felii

Toate ingredientele cu exceptia c5p;unilor seproceseaziin blender p a n hl a o m o g e n i z a r e compiet5, rezultlnd o fri;cd densi. Vom trece la ornare,

addugind straturi alternativede frigcd gi felii de cdpguni.Eu am folosit pentru ornat frigute proasPete.

/l, t, t, l, yirtt, l.'ini l')'r

n*/,t7*,*['
J/

Stratul 1: Sos de ciocolatd 1 mango 3 Lg carob/ cacao 3 Lg indulcitor natural

Stratul 4: Cdpsuni 2OO g cip;uni


J-5 cuburl gneata % baton vanilie indulcitor natural

Stratul 2: Cremd de avocado 1 avocado 5 cuburrde gneata 2 Lg indulcitor natural Fiecareseproceseazlseparat in blender iar la final se intr-un pahar, in ar anjeazd straturi. Stratul 5: Cremi de avocado

Stratul3: Frigcdde caiu la pg. 12. Reteta o gdsi$

Rcletcl rytrrtclrirti /'itr

A,r[r.a I
I banand 3 caisesau2 piersici 1 baton vanilie

'ry*

2 fructe mango moi la presare

100g {dina de nuci (de preferat calu) indulcitor natural dupd gust 100 g apd

Fructele de mango, caisele qi piersicile se vor t[ia felii sau cuburi. Doar un mango din cele doud le vom procesa in blender impreund cu banana, vanilia, indulcitorul natural gi apa. intr-o cupd

sau pahar vom aranja straturi de fructe tdiate cuburi, urmate de budinca preparatd in blender.

Reyctelcgnna lidrii F

![r*o['yuni
IUUg caju luu g caPsunr U nure.o.or, .rrbrr.i 200 ml lapte migdale" 3 Lg inJulcitor natural t/zbaton vanilie

delaptede migdale se Releta

Iapg.10.
decajuseinmoaietimp 15minutein prealabil,cu dea fi mai cremoase ;i Toate iuqordedigerat. cu seProceseaza Compozilia blenderului. timp de o pune la congelator
Fir,i li'e Vegane

o16,apoi se facebucdti cu ajutorul unui culit qi sed[ Prin robot pentru a obline unei inghetate,sau consistenta mai bine zis, a unui sorbet.in loc de ultimul pas,puteli adiuga o cand mare de cuburi de ghea15 in blender. inghepta sePoate pdstrain congelatortimP de o siptXmln6.
r ' l

4l

e ;nr*/ttn.

/z avocado sau 3 Lg ulei de cocos 3-4 Lg carob/cacao 2 Lg indulcitor 3 Lg api natural

Toate ingredientele se amestecl cu o furculi$ pAnI la o m o g e n i z a r e .S e p o a t e f a c eo g).azur/a mai groasi ;i bund de o r n a t s a u s e p o J l e l a s am a i

de gheaglpe care le-am uns inainte cu putin ulei de mdsline. S ei n t r o d u cI a c o n g e l a t otri m p de o or5 sau dou5, plni la intirire. Ciocolata se poate pdstrain

lichidn.
Varianta aleasl de mine a fost folosirea unor forme de cuburi

congelatortimp de o sdptimAni.

B*[rur-,, tL/ rruf{"-m)


lz kg curmale sau stafide inmuiate timp de 2 h 300 g fulgi nucd de cocos ruu g apa IOO g seminte d e c i n e p a( o p ! . ) 2 Lg seminlede floarea soarelui (opE.) 2-3 cuburi de ananasuscat (op1.)

Dac[nu avetitoateingredientele, bomboanele sepot prepara folosind doarprimele 3 dintre ingredientele listate.Serlstoarni toate ingredientele in robot si se proceseazd pandcompozitia devine cao coci fdrAmicioas5. Daciaveliun robot mai slab, adlugali totul pe rind.

Cu mAinile umezite, se formeazd bomboanele,carevor fi date prin unul din urmitoarele ingrediente,dupI preferinld: nucl de cocos,carob, cacaosau nuc6 mdcinatd.Preparatulse poate pdstrain frigider, in recipient de sticld,timp de o
saptamana.
V

Reptelegunc l"iri loc

4.3

300 g seminle de cAnepd

Brr*u,r, e., [,

c/(//fd

esentl vanilie naturald 3-4 Lg carob sau cacao 2 Lg indulcitor natural

Toate se amestecd pAn[ la omogenizare.Dacd compozitia esteprea moale, se mai adaugd seminlede cAnep[saufdin[ de nuci. Aceastase in forme rotunde culinare, in care au preseazd fost preslrali ln prealabil fulgi din nuci de cocos. in[llimea compozitiei trebuie sd fie de aproximativ 3 cm saumai inaltS. Se dd la frigider pentru intdrire. (Dacdcompozitia se Pentru tine impreund sirili pestepasul acesta.) rosii pe care ornat am folosit bobile de coacdze le-ampresatu;or in compozitie. Preparatulse poate pdstrain frigider timp de dou[ zile.

ll, t, l,'l,';1ru,

[",irti l'it

B,rqrntu,

[,

/*r*

,*r"/*;

,-/

.i5

[,,,

,J&,

glazrtrd lUUg Crrese 50 g nuci mdcinati I Lg CaroD/cacao 1 Lg indulcitor natural 2OO g api
1 /

blat l)u g nucr 1 Lg indulcitor natural

J Lg Iulgl Oe cocos 3 Lgapd

pentru ornat l50 g cireqe

Crema sedi prin blender iar blatul prin robot. Blatul seva presape fundul unei tdvi (aproximativ 1,cm). Deasuprasevor Pune pentru ornat, pestecarevom salvate cireqele turna glazurade cirege si ciocolatS. Preparatulse poate plstra in frigider timp de
I Z[e.

lleyete li:gtrte ,Flirri Foc

2mere rdzuite

100 g caju 4 Lgzeaid,ld,miie 2 picdturi 3-4 Lgapir I Lg lnoulcltor natural "anilie naturale

irno..o".ainii i ig n'.r.e .o.o, ; , I Lg SCOfllSOara


i vArf c";it d. i"\ori. i uArf ."1t d. ""{o"ra

Merele qi morcovul se dau pe rdzuitoarea micd, se amestecd cu%lgde scorliqoarisi selas[ deoparte; acesta va fi blatul. in blender se proceseazd restul ingredientelor pe care le vom folosica umplutur[. Dac[ compozitia esteprea lichidi, seva mai addugaflind de migdale sau caju. lntr-uninel culinar seva presablatul, cam 1 cm, peste careseva turna umplutura. Se orneazd cu felii de caise, piersici si eventual un buchelel de coacaze.

Ye80lt. Itttt (t l'Ur'

47

150 g seminge de susan

-r) 'lrtr{i

,' a t/r' .;tt^;r(rl (lt .\'mUc/tt'ttt

100 g firind de migdale sau nuci 50 g cocosrdzuit s.ruuscat 3-4 Lg carob/carob 1OO g apn sau cit cerecompozitia 100g smochineuscate 2 Lg indulcitor natural vanilie esenlir

Toate se amesteciin robot si se adaugd indulcitor natural dupl dorinld. Compozitia va fi lipicioasi ;i o vom presain formele de tarte saule vom modela sub formd de batoane,/fursercuri, cu ajutorul miinilor umezite.Sedeshidrateazrala40"C timp de 4-6ore sause va facecompozitiamai tare si va fi imediat gatade consum.

/i, t, r, l, 1ur'

/ ,ir',i l in

1 leghturi de frunze menti 4-5Lg indulcitornarural 3-4Lg carob,/carob


luu g ca,u/ mlgcale JUUm1 apa
.^^'/'rl
, . . a ' '

.7-,/ 'ltrt

'n//

dr crtco{ali

{, ne//{d

pentru ornat i. KlW1,CapSUnr fulgi de nucd cocos ilon levanuca


^ 1

Toate ingredientele se amestecd in blender pandla omogenizare. Compozilia r ezvltatd. trebuie si aibd consistenta unui aluatmai tare decl6tite. Aceasta setoarni intr-uninel culinar si seva introduce ia congelatortimp de o or[. lnaintede consumse tine tortulla temperatura camerei 10-15 min. Sepoaterecongela. '--tt,

Veganl:l,rird l.bc

49

--) '1*r{

/'

/e na/l/(r
blat 200 g semrnte de lloareasoarelui IOOg curmalesaustafide

s*e$a
*-.*':j

2-3picdturi de esen(d vanilienaturald IOO g seminlede cinepri(op!.)


Atr

"i, 3'4;;:' upS


Fl

r n o u l c r r o rn a t u r a l d u p a g u s t

umplutura
l mango ,t Lg caju

2OO ml apd I Lg rndulcltor natural zeama de la % ldmAie I cm riddcini ghimbir (opg.)

Blatul seproceseazd in robot si sepreseazrintr-o formi sauinel culinar. IJmplutura se adaugd pesteblat si daci esteprea lichidi, seva da la congelator timp cieo ord. inainte de consum, tortul se tine la remperaturacamerei10-15min. Sepoate pdstrain congelatortimp de o sdptXmAnd. -t0

H, n t, l,';,ut,

/.,irir /.,',

blat t)u g semlnte de iloareasoarelur 4 picdLturi esen!d de vanilie 3-4Lg carob sau cacao 2 Lg indulcitornarural

%4 [ 6,,o,*

cremi de banane 3 banane 50 g caju,/migdale/n uci zeamade \a % ldmiie r Lg apa

Blatulse amestecdcu o lingurd de lemn si se preseazdintr-o formd rotund5. Pe blat vom presdra felii de banane peste care vom turna cremade banane. Se poate da la congelator timp de o ori sau se poare consuma imediat. Sepoaterecongela si se poate pdstra in congelator timp de o sdptdmAnd.

I etilltr

l'tuit

l.ot

,/'

7i,'1 ,1, (ft (.;t'


blat 200 g fiinir de nuci 2 Lg indulcitor natural dupd gust 2 Lg cafeade cereale (opg.) esentS vanilie naturalir 4 Lg api

umplutura 3OO g caise 3 Lg indulcitor natural esenta vanilie naturalir % nucir cocos

Blatul seproceseazd in robot ;i chiar dacdesteflrAmicios, se preseaziintr-un inel culinar de 1-2cm in511ime. Umplutura se mixeazi in blender si se adaugi pesteblat. Sepune la congelatortimp de o ori saudoui. inainte de servirecu 10-15minute, se lasdla remperarura camerei. Sepoaterecongela si poatefi pistrat in congelator timp de o slptlmlnd.
t2

I I I
l

blat 2 cdni de nuci zuug curmate,/stattde 5 Lg fulgi de nucd cocos

./'/' .7',//

Idr(

4r /rtqca
-/

friscnfug. 12)

Ingredientele penrru blat se amestecd intr-unrobot de bucdtdrie.Sepreseazd intr-uninel culinar, nivelAndu-secu o spatuid umezitdin apd.Blatul seva ^seza intr-unstrarde 2-3 cm. Se adaugi frisca, care seva intinde pesteblat impreund cu bucdli de fructe preferate, alternAndu-se cuun stratde friqcdsi fructe deasupra. Se poate da la congelatorpentru o ord sau seconsum d,ca atare.inainte de serylre cu 10-15 minute, se las5la temperatura camerei.Sepoate recongela gipoate fi pdstratin congelatortimp de o siptimlni.
Retete I epune F ri.rd l,b c

.
/ /

/'
| t

./-/ /\

/ rtr'( 11( t rlt//t t(r( (r(


./
blat 1 cani de migdale mdcinate 3-4 Lg indulcitor esenti de vanilie 1 cea;ci api bucirti de fructe natural

inghetata % kg cdp;uni 2509ca;u 1lapi 4 Lg indulcitor nirtural 1 avocado esen(i vanilie naturali

Blatul semixeazi in robot ;i dupi ce compozitias-alegat, sepreseaziintr-o formd tapetat[ cu folie alimentardsau se va folosi un inel culinar. Ingredientelepentru inghelati se amestecir in blender,turnendu-sepesteblat cu atenlie.Se line la frigider pentru 2-3 h saupinl la intirire. inainte de servirecu 10-15minute, se lasi la temperatura camerei. Sepoaterecongela;ipoatefi pdstratin congelator timp de o sdptimlnd.

/ir'1t'/t I r'grtrtt' /"ritri /'rx

s,,M[" [y-ro
2 pere coapte

r ie-ai., ,."-"
2 ielii de ldmlie t pi.rc;.a/".ctar;"e li candcoacdze sauafine lnoulcrtor naturaldupagust

mixa separatin blender tiiate felii cv zeamade la o gi indulcitor natural, apoi nectarina culA de cand, qi la sfArgitcoacdzele cu 3 Sevor aseza in straturi

limAie le vom pune in mijlocul paharului pentru separarea aromelor. Deasupra vom orna cu boabe de coacdze intregi amestecate cu unul dintre lichidele rdmase.

in pahar, iar feliile de

vegane ,r ara lloc

55

S*no+[*
1 ceascide cdpquni

[,

a/;wn;

1 ceascd de zmeuri saualtefructede sezon 100 g caju 3 Lg indulcitor natural 2 cdnide aod

Ingredientelese adaugd pe rAnd in blender si se proceseazd,pind,la omogenizare, dar nu mai mult de 2 minute. in felul acestaevitdm supraincSlzirealichidului prin mixarea indelungat5, despre care se calitatea nutrigionald a ingredientelor naturale. qtie, cd afecteazd Sepot addugain blender cAtevacuburi de gheafd,pentru a da bduturii un aspectde inghelatd lichidd.

Rcyete Vegane Fii rd I'bc

So*M/t Le /;* t, "r/ufu,r"


5 frunze de salati

/^aa

1 banand i piersiia(opg) z r Lg indulcit;;;il;"I ;;;^" A;l^'t.-laiiie

i ri""r.i. ip"rrl i fi;t; i; pipia;" .t t.pf


I trunr.a. pat-"j.i

i;;;t; -r,i" frpi.l


ingredientele oate se adaugd pe in blendergi semixeaz5 la omogenizare, dar nu i mult de doud minute. Va
consrstenta sl gustul unel

ajuta enorm dacdavegi Puteli probleme cu constipagia. schimba felul frunzelor de la o zila alta qi in felul acestavd veli asigurade diversitatea vitaminelor qi a mineralelor. Copiii (de la 5luni incolo) adord acestsmoothie daci este ornat frumos.

iar frunzele nu se vor ideloc. Esterecomandat si b[ut zilnic pe stomacul go1, ind o bogatdsursdde nutrienli i gi fibre, carevd vor

Vegane Fdrii Foc

57

S*^*[" h,/,*"

100g calu 200 g carse 100 g zmeurd

100 g coacdze 3 Lg de indulcitor natural 200 ml api

fiindcd vom avea Nucile de caju se dau prin rAsnig5, nevoie de ele sub forma de fdin5. Ingredientelese dau pe rlnd prin biender. Sepot addugacAteva pentru a ii conferi un aspectde cuburi de gheatS, inghelati lichid6. estepestemlsurd de E preferatul copiilor deoarece delicios;i s[niitos. Sepoate pdstrala frigider timp de o zi.

lit'('k'l

rgtutc l'tini

l'ix

QtnTe,etd,lg
indulcitor natural in completare.
1 riddcind de ghimbir curdrati (aprox.2 cm lungime) zeama de la 2 ldmii 3-4Lg indulcitor natural lLapd

Copiii adori gingeratafiindcd este plind de arome unice. Se stie despreghimbir, cI esteun ajutor de nddejdein curdtirea tractului intestinal.Este recomandatca pansamentpentru

Toate ingredientele sepun intr-unblendersi seproceseazd pand la omoge ntzare. Lich idul
^ ! l

stomac,anti-inflamator,anti-viral in caztli de rdcealdsi gripd, scade vizibil tensiunea, ajutd in cazuri de migrene,indigestii,dureri de cap, dureri de dinti. dureri asociate cu artrita si reumatismul etc. Gingeratapoate fi pistratd la frigider timp de 3-4 zrle.

obtinutsestrecoard neapdrat,din cauzd cd. r5ddcinade ghimbir poate fi atoasd si supdrdtoare. Dacd c o n t i n u r ue l sre p r e ap i p e r a t . sernaipoate adauga apasi

Relctcl qtrtte /iitzi

/"ot

jumitate de ananascrud 2OO ml lapte de caju" t nrie.o.oi, suc gi pulpd I lg esenp d. toindulcitor nitural Jupd gust 2L de apit

Ingredientele se pun pe rAnd in blender.Bdutura va aveaun asPectcremos, cu un gust tropical gi deosebitde tot ceeace a1igustat pAnI acum. VI recomandsd o incercali prima datd in cantitate mic5,

deoarecegusturile diferd. Poate fi pdstratd in frigider timp de 2-3 zlle. 'r'Vedegi releta de lapte de migdale de la pg. 10, insd inlocuili migdalele cu nucile caju.

60

Reu'te l ega.neFtirri f,oc

!,"[",r" /',*,4

Nucile de caju sunt adevdrate medicamente. Suntsurse de magneziusi antioxidanti, sunt benefice bolnavilor de inimd, previnatacurilede inimd tensiunea ;i regleazd aneriald etc.

Felii de rosii uscatela soaresau in deshidrator;i pistrare intr-un borcan cu ulei qi diversecondimente, dar la frigider. Sepot procurade la supermarker. online sau sepot prepara in casi. Sunt delicioase in orice retetl sdratS.

Seminlelede chia sunt de asemenea seminte medicament;i semai numescseminteleputerii. Congin proteine, omega-3, calciu,magneziu, antioxidanti, fibre, vitamina B, fier, fosfor, fitonutrienti etc.

Fuigii de drojdie inactivd sunt bogali in complexul de vitamine B, au gust asemdndtor cu cel al brinzei dar mult mai special.Sefolosescla salate, pastede brAnzd;i minciruri. Sepot cumpira de la magazine naturiste.Doza recomandatdestede maxim2Lg/zt.

Reletc I r'i1t rrta lii ni /,itr

(; I

re'[e,nte

t";o,/t

-- j',-i".:
Seminlelede cinePd. .. conlin toli arnrnoacrzll esen{ialicare a]ut[ la sintezaProteinelor' De conlin acizi asemenea, graEi care sunt responsabiliPentru ,rlqirr".." vielii' SeminPle sepot Procura de la Plafar' Frucul de avocado C' conline vitaminele A' fier' E, 86, aPoi calciu, magneziu,{osfor, zinc' care cupru si grdsimi bune ajutI ia controlarea greutilii qi la func,tionarea optimd a inimii' Fructul de avocado rnal contlne qi omega-6' acizii omega-3 giicemia' egleaz| r e car Nuciie braziliene conlin de cea mai mare cantitate nuci' dintre selenium Seleniumesteun antioxidant care prorcieazdimPotriva a atacurilor de inimi Ei cancer, de {ormeior precum cel de Prostata'

Reiuvelac este o biutur[ plinn de enzime' 1 can[ de ..r.^1. .. Pune la inmuiat gi incol1it. Se d[ Prin blender cu o candde aPa' Totul se Pune intr-un borcan la fermentat trmP de lTh.Este gata cAnd de gustul este acrisor, ca borg. Se strecoar1si se ztle pdstreazdla' Irigider 2

llc;t' t c I r'gt t ttc F'ti ri

['bc

rceastd punge speciale steidealdpentru filtrarea ricirui fel de lapte de uci si seminte, cAt qi entru suc ficut din rgumeqi fructe rdzuite.

Blenderul trebuie sd aibd peste 1000\(. Vd recomand Vitamix sau Blendtec. Pute,tifolosi si modele Philips dacd au putere peste80OrW. Modelele ieftine (sub 800\Q vn vor face viata amari, avAnd de asemenea o viald scurtd si nici un fel de putere de mdcinare.

Deshidratorul Excalibur, estecel mai folosit de raw vegani.Usuci la temperaturl sub 40'C, ceea ce e$e necesarPentru pdstrarea nutrienlilor din alimenta,tiacrudd. Amdnunte despre aparat veli gdsila ligiapop.com,la articolul intitulat "Ustensile necesare".

Robotul de bucdtirie trebuie si fie unul de calitate: Kitchen-Aid, Philips sau Bosch. Nu are rost sd cheltuim banii nogtri pe produse ieftine care sevor str-icaintr-un an saudoi, cAndputem si investim in produse de calitate care vor aveao viali mai lungi.

eVega.ne h-iird l,bc

GERMENI

Cunoagtegi si celelaltecdrgiale Ligiei? Vd invitdm sd le achizitionagiqi sd invdlali cAt mai multe lucruri despreraw food!
trr*.....

VLAsrA'Rl

ffiewVmwsr* Maue*
cearnai diverei dinRominia gmi de prcdreemwfood

Rsw GeNsFe&T!CIil{

FNRUM
pentru iubitorii de raw food din fufsagalu1n6

w.ww.rawvegarrrnall.ro
Dorili si achizionali robogi de bucdtarie sau alimente din gama raw food? Vd invit[m la magazinul nostru oniine Raut Vegan Mall unde avem produse de calitatede la distribuitori din toatd taral Sunteli invitali sd vd abonali la site-ul meu wuu.ligiapop.corn unde puteli afla mai multe informalii gi puteli viziona show-ul Ligia's Kitcben in fiecare episod demonstrez retete raw delicioase!

forurn.rawgeneration.ro
Vreli si discutali;i si colaborati cu alli iubitori de raw food din RomAnia gi din altetdri?Venili pe Rau Generation Forum gi impnnngili-vi experienlele!

PRTMA cARTE DtN RoMANt.A cARE pREzTNTA iru exclustvrrATE

RETETE vEGANE rAnA

Foc, coMPLET

DELtctoASE!

Ligia Pop esteraw food chef, gazdashow-ului TV online "Ligia\ Kitcben", demonstralii culinare anualtirguri raw food nalionaleqi susline orgrnizeazd raw food: raw food. Ea esteautoarea a trei cdrti despre cu preparate "Deserturi de Pentru Pdrinti ;i Copii Sdndto;i" , "Germenisi Vldstari:Surse Energie";i a acestei cdr1i. Sdndtate ;i
ea este iicenliatd in muzicd de citre Universitatea de Pe lAngd toate acestea, Arte "George Enescu" din Iagi, e profesoari de pian ;i autoarea metodei inovative de pian, "Pa;i in Lumea Muzicii". Ligia a adunat in aceastdcarte retete create personal, cu dorinqa de a impdrtd;i gi altora din deliciile acestui fel de alimentalie numiti frumos: Rau.,Food. Canea nu este dedicati doar celor care vor sd elimine produsele animale sau s[ mdnAnce in totalitate doar alimente vegane crude, ci intregului public care doreqte sd-qi imbundtiteascd stilul de alimentalie. Aceastd carte vi ajutd si descoperili noi refete delicioase,pornind de la piine din seminle, lapte qi brinzeturi din nuci, chiftele si diverse feluri de mincare vegand crud5, creme de prljituri, deserturi qi torturi extrem de ardtoaseqi sindtoase. Toate ingredientele folosite sunt netratate termic, pline de vitamine si enzime prezente doar in crudit5li, de care corpul nostru are nevoie pentru funclionarea optime. "Hrana sd vd fie medicament." : Hioocrates