Sunteți pe pagina 1din 1

Editura alexandru 27

Aleea Valea lui Mihai nr.2, Bl.D2, Sc.E, Et.1, Ap.43, sect.6
07000 Bucure[ti
Tel: 7776010; 092.399.737
C.F. R11973522
R.C. J40/3284/1999
Nr.cont TREZORERIA sect.6 : 6-506911973522
Nr.cont B.C.R. sect.6 : 2511.1 7779.1/ROL

Editura Alexandru 27, reprezentat` de domnul


SCURTU
ANDREI LIVIU \n calitate de director, declar` prin prezenta c`
domnul TSOUKAS EVANGELOS, \n calitate de beneficiar [i autor unic
al lucr`rii NEURO-ANATOMIE pentru Kinetoterapeu]i, de]ine \n
exclusivitate drepturile de autor asupra lucr`rii mai sus men]ionate.
Lucrarea a fost \nregistrat` la Biblioteca Na]ional` a Rom#niei
cu CIP nr.999/ 22.02.2001 , iar EDITURA ALEXANDRU 27 a
acordat I.S.B.N. 973-99349-3-5.
EDITURA ALEXANDRU 27 se oblig` s` depun` \n termenul
legal 9 exemplare, cu titlu de depozit legal, la Biblioteca Na]ional` a
Rom#niei.(conform art.5 din Legea privind constituirea, organizarea [i
func]ionarea Depozitului legal de tip`rituri [i alte documente grafice [i
audiovizuale).