Sunteți pe pagina 1din 1

Laringele

Structuro laringelui.
Laringelc e.stc format
iaringoscopul.
VArful laringelui se
138
consoanclor).
-
mucoasa laringelui. Laringelc este
clc o mucoasd carc se continuf, superior
cu cca trahcala.
vEDEFE ANTERIOARA
din urmatoarele elcmentc:
invelit pc toatl suprafala sa internd
cu mucoasa faringiani, iar inferior
epiglota
osul hioid
membrana iirohioidi
cornul superior al
cartilajului tiroid
incizura tiroidi suPerioari
cartilajul tiroid
.-ligamentul
cricotiroid
cornul inferior al
cartilajului tiroid
I cricoid
Fa!a
Posterioare
cr
tulbur6rile
de:
-
fona[ie
din unek
-
deglutigie
(disfag
Fctele
antero-latera
-
osul hioid-
L cartilajul
tirc
-
Ele sunt acoPer
-
glanda
tiroid
-
muEchi
gi
Pit
La interior,
laringe
-
etajul
vestibulf,'
ventriculare.
Orificiul
sr
deschis
in ti
-
inchis
de eP
-
etaiul
glofic al
imorcund
cu cavitdgile
dc olicile
vocale
gi sPa
-
etajul
infraglotir
a cartilajului
cricoid'
S
Vascularizalia
lorit
-
arteriala
-
Pril
-
artera
caro
-
artera
subc
venele insogest
-
limfatici
este
bifurcagiei
arterei
carc
Inintalia
laringeht
-
motorie: Prin
suPerior
-
recurent)'
-
senzitivS:
nen
r-
SuPerior
L
r""urcnt
(are
care merge
la glant
tonalie
Prin Paraliza
bolnavii
cu gu$a sau
-
vegetativ6
laringienc
gi
Producc
Mucoasa
lartngtz
-
Pentru
reflex
-
Pentru
reflex
-
se
Poate
Pr
cu asfixie.
-
schclct cartilaginos, format din:14
;::ifi:
ffi::::r,
-
cartilajlll tiroid estc cel mai mare, este vizibil, mai ales la bdrbat,
qi palpabil. Este situat in regiunea anterioarl gi mediand a gAtului,
unde unghiul lui
=
mdrul lui Adam.
-
epiglota Estc un cartilaj elastic, mobil, carc intervine in timpul de-
gtutillei. Arc forma unei frunze.
-
artiJulqgiile gi ligamentele care unesc cartilajclc intrc elc.
't{t"
'
-
rrrs
'
-
*rrculrtura laringelui, carc intervinc in:
a'resptraltc
'rJ!.r)
,,6..
\fonalie'
Aceqti muichi pot micsora sau m[ri par[ial sau. tn totalitatc gl9t1:
contractd ,uo .dlo*".r[ corzile vocalc, realizAnd o gami intreagi dc modulalii
proprii fiec[rui individ (vocca arc caractcristici individualc
Ei
numai.in mod
voluntar acestc migcari pot fi modificate in pronunlarea vocalelor
Ei
La exterior laringele are forma unei piramide, cu baza supcrior. Baza
corespunde orificiulul superior al laringelui gi poatc fi examinat[ cu
continud cu traheea.