Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE DONAIE

ncheiat astzi ............


la ................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D .........................................................................., domiciliat
n .................................................., str. .................................. nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ..........................., nscut la data de
(ziua, luna, anul) ............................................. n (localitatea) ..................................
sector/jude ..............................., fiul lui ............................. i al ........................, posesorul
buletinului (crii) de identitate seria ............ nr. ........................, eliberat de .....................,
cod numeric personal ....................................., n calitate de donator, pe de o parte, i
1.2. D ........................................................., domiciliat
n ....................................................................., str. ..................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/jude ................................,
nscut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... n
(localitatea) ............................. sector/jude ........................., fiul
lui .......................................... i al .............................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria .......... nr. ......................, eliberat de ......................, cod numeric
personal ................................., n calitate de donatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor clauze: II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Noi, donatorii, donm un numr de .................................. aciuni n valoare de .......................
lei, corespunztoare suprafeei de ................................................. ha, teren echivalent arabil,
aflat n administrarea ...................................................., drept de proprietate reconstituit
prin ............. nr. ........................ din ........................................., a Comisiei Judeene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor n conformitate cu prevederile
art. 36 i 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Terenul l-am motenit de
la ................................ conform certificatului de motenitor nr. ........................
din ........................... eliberat de ......................... .
2.2. Eu donatarul, declar c primesc donaia fcut de donatori avnd ca obiect aciunile n
numr de .................... i n valoare de ..................................., n condiiile prevzute de
prezentul contract.
2.3. Taxele i onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de donaie au
fost suportate de donatar.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de .................... exemplare la Biroul
Notarului Public .................................................... .
3.2. S-au eliberat prilor ................ exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva biroului
notarial.
DONATORI
DONATAR