Sunteți pe pagina 1din 1

Catre Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

In atentia Serviciului Tehnic-Colectiv Avize

Subsemnatul(a) _____________________________________________, cu domiciliul/


sediul in str. ________________________________________________________, nr. ____,
bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. ____, sector ___, va rog sa imi eliberati un Aviz de
amplasament pentru ______________________________________________________ ce
urmeaza a se executa in str. ___________________________________________, nr. ____,
sector ____, conform Certificatului de Urbanism nr. ___________ din data ___________
anexat.

Persoana de contact:

Data

Nume, prenume

_______________________

Telefon

_______________________

Fax:

_______________________

Semnatura / stampila