Sunteți pe pagina 1din 4

Condiiile de eliberare a permisului de conducere cu o nou valabilitate

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 495 din data de 5 august 2013 a fost publicat
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 123/2013 privind conditiile de eliberare a
permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului
acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in
cazul schimbarii numelui titularului.
Actul normativ stabileste conditiile privind eliberarea:
- permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa, inainte sau dupa data expirarii
acestuia;
- duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori in cazul schimbarii
numelui titularului, inainte de expirarea valabilitatii administrative.
Pentru eliberarea permisului de conducere, titularul va depune o cerere la oricare
serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Pentru permisele de conducere emise dupa data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru
eliberarea unui duplicat poate f transmisa si prin corespondenta, pe adresa
serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.
Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate
administrativa sau a duplicatului se depune impreuna cu urmatoarele documente:
- actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau
resedinta in omania, in original si copie, sau, in cazul cetatenilor romani din
strainatate, numai in copie!
- procura speciala si actul de identitate al mandatarului, in original si copie, in cazul
cetatenilor romani din strainatate!
- dovada platii ta"elor si tari#elor a#erente eliberarii permisului de conducere!
- documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta ca titularul
este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru
care solicita eliberarea permisului de conducere!
- permisul de conducere, atunci cand acesta se a$a in posesia titularului!
- doua #otografi ale titularului, %&"%',&mm, de data recenta, in cazul cetatenilor
romani din strainatate si in cazul cererilor depuse la alt serviciu public.
(deverinta medicala este necesara doar in cazul in care valabilitatea permisului de
conducere e"pira, nu si daca acesta este pierdut, #urat, deteriorat sau daca titularul
isi schimba numele.
Modificarea normelor de implementare a programului Prima cas
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 49 din data de ! august 2013 a fost publicata
"otararea #u$ernului nr. 5%5&2013 pentru modificarea si completarea ane'elor nr. 1 si 2 la
"otararea #u$ernului nr. !1!&2009 pri$ind aprobarea normelor de implementare a programului
()rima casa*.
Hotararea Guvernului stabileste ca pentru anul 20! se suplimenteaza plafonul "aran iilor care
pot fi emise in cadrul pro"ramului #$rima casa%, cu miliard &'(, din care !00 milioane &'(
sunt destinate pentru achizi ie locuin elor construite de A().
Garantia se acorda in moneda nationala si se plateste in moneda nationala.
*inantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului in conditiile impartirii riscurilor si
pierderilor intre finantator si stat au obli"atia de a consuma plafonul reutilizat pana la data de !
decembrie 20!. +iferenta ramasa neutilizata la data de ! decembrie 20! va fi realocata
potrivit prevederilor le"ale.
Legea privind ucenicia la locul de munc. Republicare oficial
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 49 din data de ! august 2013 a fost republicata
+egea nr. 2!9&2005 privind ucenicia la locul de munca.
Modifcarea Statutulul profesiei de avocat
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 49! din data de ! august 2013 a fost publicata
"otararea ,onsiliului -niunii .ationale a /arourilor din Romania nr. !%9&2013 privind
modifcarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea
Consiliului niunii !ationale a "arourilor din #omania nr. $%/2011.
)odifcarile nu sunt de substanta, ci doar se aduc precizari suplimentare in cazul
anumitor prevederi procedurale din *tatut pentru a le corela cu dispozitiile noului
Cod de procedura civila.
(st#el, cu privire la anchetarea in cazul abaterilor disciplinare, se precizeaza ca
refuzul de a da curs convocarii sau de a prezenta inscrisurile solicitate de catre or"anul care
ancheteaza constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea
anchetei disciplinare.
,olutia adoptata in urma efectuarii abaterii disciplinare se comunica, in termen de cel mult -
zile de la luarea deciziei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin remitere
directa, cu luare de semnatura, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia,
persoanei care a facut plan"erea, la domiciliul declarat de aceasta, precum si, prin adresa de
comunicare, presedintelui ..(./.&.
0n caz de abatere "rava, pe baza unui referat motivat, intocmit de consilierul desemnat de
1onsiliul ..(./.&. sau, dupa caz, de consiliul baroului, presedintele ..(./.&. sau, respectiv,
decanul poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a avocatului in
cauza, in conformitate cu dispozitiile le"ale referitoare la ordonanta presedintiala cuprinse in
1odul de procedura civila.
$rocedura de citare in fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire cu continut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.
0n cazul in care comunicarea potrivit prevederilor de mai sus, nu este posibila, procedura de
citare si comunicare se va realiza in conformitate cu re"ulile privitoare la citarea si comunicarea
actelor de procedura cuprinse in 1odul de procedura civila.
,edinta instantei disciplinare nu este publica nici in etapa cercetarii procesului, nici in faza
dezbaterilor in fond, iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere.
0mpotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art. 20 alin. 324 din )e"e si impotriva
deciziei disciplinare se poate declara contestatie. $ana in prezent, calea de atac era recursul.
1ontestatia are caracter devolutiv si determina controlul de le"alitate si de temeinicie a acestora
de catre or"anul competent. 1ontestatia se depune si se inre"istreaza la secretariatul baroului,
respectiv la secretariatul ..(./.&., iar, dupa expirarea termenelor de declarare a contestatiei, se
inre"istreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotararea, care o va inainta, de indata,
impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente.
spozitiile privind procedura 5udecarii actiunilor disciplinare prevazute in prezentul statut se
completeaza in mod corespunzator cu prevederile 1odului de procedura civila.
+ispozitiile le"ii noi de procedura se aplica numai proceselor disciplinare incepute dupa intrarea
in vi"oare a acesteia.
$rocesele disciplinare in curs de desfasurare sunt supuse dispozitiilor normative in vi"oare la
data la care au fost incepute.
0nceputul procesului disciplinar este data la care consiliul baroului sau, respectiv, 1onsiliul
..(./.&. a decis exercitarea actiunii disciplinare.

S-ar putea să vă placă și