Sunteți pe pagina 1din 14

7

G
h
i d u l x
e
n
o
f
o
b
u
l u i . Un g u r i i
Na] i o nal i s m [ i i de nt i t at e
CHESTI UNEA ARZ|TOARE
Timp de aproape o mie de ani, maghiarii s-au
confruntat cu o chestiune arz\toare: s\ se con si -
dere occidentali sau orientali? Conform unei vechi
zicale, Ungaria este situat\ n buricul Euro pei,
adic\ exact la mijlocul drumului dintre R\ s\ rit
[i Apus. Maghiarilor le place s\ cread\ c\ Unga -
ria face, n realitate, parte din lumea occi dental\.
Dac\ alte ]\ri vor decide c\ ea se afl\ n Europa
R\s\ritean\ (sau tot n cea Central\), ma ghiarii
vor decide c\ trebuie s\ se mute spre vest. Gn -
dul c\ Europa Occidental\ dore[te ca ei s\ r\mn\
pe loc i cam scoate din s\rite.
n]elep]ii lor au scris biblioteci ntregi pe te -
ma acestei dileme, iar timpul pentru abordarea
chestiunii din toate unghiurile posibile a fost sufi-
cient de lung, de cnd regele {tefan I a cre[tinat
]ara, n jurul anului 1000. Un fel de r\spuns s-a
conturat n ultimele dou\ sute de ani: poporul
maghiar este aproape n ntregime occidenta li -
zat, dar mndru de r\d\cinile sale, aflate n mun-
]ii Ural [i Altai. Dezbaterea continu\ cu privire
la defini]ii [i, desigur, la obiectivele na]iei. Ar tre-
bui s\ se mndreasc\ n continuare cu c\l\re-
]ii care fac deliciul turi[tilor n Marea Cmpie
Ungar\ cu calit\]ile lor acrobatice sau s\ se con -
centreze mai degrab\ asupra construirii de noi
autostr\zi cu tax\, pentru a-i mulge pe aceia[i
turi[ti de dou\ ori de bani?
Elementele orientale sunt `n continuare pre -
zente. Mul]i maghiari consider\ c\ femeile sunt
cet\]eni de rangul al doilea, mai ales dup\ ce [i
ndeplinesc datoria de a face copii [i cnd ajung
la vrsta a doua. O oarecare m\sur\ de orienta -
lism mprumut\ ns\ o arom\ special\ artei, poe-
ziei [i muzicii populare ungare, lucru considerat
ca un avantaj evident.
{i mai este [i cealalt\ ntrebare, la fel de intens
dezb\tut\: cine sunt maghiarii adev\ra]i? Din
punct de vedere strict antropologic, ei sunt des -
cen den]ii tribului care a ajuns n bazinul carpatic
MI K L

S
V

M
O
S
&
M
TYS SRK
ZI
8
pe la anul 896, sub conducerea lui rpd. Sunt
indivizi zvel]i, cu p\rul castaniu [i pome]ii pro -
nun]a]i, pe care nc\ i mai po]i ntlni prin toate
col]urile ]\rii. n ziua de ast\zi, popula]ia este un
ames tec bogat din toate popula]iile, ntre care
chiar [i germani, slavi, romni etc. Din fericire,
consen sul general este c\ maghiar este cel care
decide s\ fie maghiar.
CUM SE V|D EI PE EI
Maghiarii cred cu t\rie c\ ]ara lor este cea mai
frumoas\ din lume. {i se bazeaz\ pe urm\toa -
rele aser]iuni:
1. Ungaria este cea mai frumoas\ ]ar\ din
lume altfel, primii coloni[ti maghiari [i-ar
fi continuat drumul n c\utarea unui loc
mai bun.
2. Ungaria este cea mai frumoas\ ]ar\ din
lume, pentru c\ emigran]ii se ntorc mereu
s\ se bucure de frumuse]ea ei, n ciuda fap -
tului c\ au fost izgoni]i de teribilele nedrep-
t\]i ale trecutului.
3. Ungaria este cea mai frumoas\ ]ar\ din lume,
pentru c\ un mare poet romantic din secolul
G
h
i d u l x
e
n
o
f
o
b
u
l u i . Un g u r i i
9
al XVIII-lea a scris odat\: Dac\ lu mea ar
fi p\l\ria lui Dumnezeu, atunci Unga ria ar fi
buchetul de flori de la p\l\rie.
CUM I V|D PE AL }I I
Dup\ Primul R\zboi Mondial, Ungaria [i-a
pierdut 70% din teritoriu. Maghiarii nu pot nici
s\ uite, nici s\ ierte acest lucru, motiv pentru care
nu [i simpatizeaz\ prea mult vecinii, conside -
rnd c\ le-au luat ilegal p\mntul. Dar, chiar [i
nainte de modificarea contururilor h\r]ii, majo-
ritatea popoarelor din vecin\tate erau privite de
sus. Despre romni se spune c\ sunt murdari [i
c\ au p\r pe t\lpile picioarelor. Sunt v\zu]i ca
[mecherii popoarelor din Balcani. Slovacii sunt
considera]i obtuzi [i arogan]i; srbii, aluneco[i
[i agresivi. Despre cehi se zice c\ sunt oameni
plictico[i [i meticulo[i, care beau prea mult\ bere,
de[i, n tain\, sunt invidia]i pentru talentul lor
di plomatic ([i filmele bune).
Ct despre ru[i, singura modalitate de a supra-
vie]ui anilor de despotism sovietic a fost aceea
de a-i dispre]ui ca fiind un popor slav, primitiv
[i lene[. n perioada comunist\, n [colile din
MI K L

S
V

M
O
S
&
M
TYS SRK
ZI
10
Ungaria, era obligatorie predarea limbii ruse, pe
care, ca gest de rezisten]\ pasiv\, mii de ado -
lescen]i au refuzat s\ o nve]e. Acum, unii dintre
ei regret\ c\ nu-i pot citi n original pe Tolstoi [i
pe Pu[kin [i c\ nu pot vorbi ruse[te atunci cnd
negociaz\ schimburi economice cu fo[tii st\ -
pni. Dup\ at]ia ani de [coal\, m\car atta lu -
cru ar fi trebuit s\ fie n stare s\ fac\.
Vecinul fa]\ de care se simt maghiarii ct de
ct apropia]i este bogata [i frumoasa Austrie.
Cele dou\ ]\ri de la Dun\rea albastr\, amn -
dou\ iubitoare de operet\ [i de baluri gradioase
n sezonul de iarn\, de cafea bun\ [i pr\jituri cu
crem\, ar trebui s\ fac\ front comun. Din con -
siderente istorice, maghiarii ]in [i la polonezi, cu
care au mp\r]it pe vremuri un rege; [i, din mo -
tive de origine str\veche, le plac finlandezii,
singurul popor de dimensiuni ct de ct aprecia -
bile care mai vorbe[te o limb\ fino-ugric\.
Germanii ([i americanii) sunt respecta]i pen -
tru bog\]ia lor [i n special pentru for]a industri -
al\. n mod tradi]ional, Ungaria a f\cut parte din
sfera de influen]\ german\ n Europa, iar impac -
tul mo[tenirii culturale [i tehnice germane este
vizibil. U[ile se deschid [i [uruburile se r\su -
cesc ca n Germania; ma[in\riile [i cl\dirile sunt
G
h
i d u l x
e
n
o
f
o
b
u
l u i . Un g u r i i
11
proiectate dup\ principii germane; [i, ntr-o oare-
care m\sur\, oamenii gndesc n stil german.
Genera]iile mai n vrst\ vorbeau ceva ger -
man\, dar acum nu mai este cazul. Ast\zi, pe
str\zile Budapestei po]i urm\ri destul de des ur -
m\ toarea scen\. Turi[ti germani sau vorbitori de
ger man\, care ntreab\: Sprechen Sie Deutsch?
(Vor bi]i nem]e[te?) R\spunsul este: Ja! Dar
acest ja nu nseamn\ c\ persoana interpelat\
vorbe[te flu ent limba german\, ci doar c\ a n]e -
les ntrebarea.
Maghiarii nu au respect dect fa]\ de popoa -
rele occidentale a[a-zis civilizate, mai cu seam\
englezii [i francezii. Cu ct i cunosc mai pu]in,
cu att i simpatizeaz\ mai mult. Iar odat\ cu
dis tan]a, cre[te [i simpatia. De aceea americanii
sunt prefera]ii lor.
Francezii [tiu s\ tr\iasc\ [i s\ iubeasc\, iar
realiz\rile lor culturale sunt de invidiat, dar de
ce nu pot fi mai prieteno[i? Britanicii... Ei sunt
speciali. n Ungaria secolului al XIX-lea, anglo ma -
nia era un fenomen social ini]iat de aristocra]ie,
care se mbr\ca n haine de tweed [i organiza
partide de vn\toare la vulpi [i curse de cai.
Loialitatea britanic\ fa]\ de tradi]ii este subiect
de mare admira]ie pentru un popor care [i le-a
MI K L

S
V

M
O
S
&
M
TYS SRK
ZI
12
avut pe ale sale, proprii, pn\ cnd cele mai
multe s-au pierdut.
CUM I V|D AL}I I
Exist\ ideea eronat\, dar larg r\spndit\, cum
c\ maghiarii ar apar]ine familiei slavilor. Ei g\ -
sesc acest lucru jignitor, mai ales c\ nu-i nghit
pe cei mai mul]i membri ai acestei imense fa -
milii, n special pe cei care locuiesc pe teritoriul
fostei Uniuni Sovietice. G\sesc greu de uitat
faptul c\ au fost ocupa]i de Armata Ro[ie la sfr -
[itul celui de al Doilea R\zboi Mondial [i c\ tru -
pele au r\mas n ]ar\ pn\ n 1990.
Ru[ii i-au privit ntotdeauna pe unguri ca pe
un fiu adolescent fugit de-acas\, care creeaz\ ne -
sfr[ite probleme. Dintre provinciile est-europene
ale fostei Uniuni Sovietice, Ungaria a fost prima
care s-a r\zvr\tit mpotriva regimului sovietic (n
1956) [i (la finele anilor optzeci) prima ]ar\ din
blocul r\s\ritean n care socialismul s-a pr\bu[it
[i Cortina de Fier a fost sf[iat\. Din nefericire,
]\rile din jur sunt prea pu]in dispuse s\ le recu -
noasc\ maghiarilor acest merit. Polonezii mai dez-
bat [i ast\zi dac\ nava-amiral a antisocialismului
G
h
i d u l x
e
n
o
f
o
b
u
l u i . Un g u r i i
13
a fost ungar\ sau polonez\. Conform unei istorii
contemporane, cinii polonezi treceau n Unga -
ria ca s\ m\nnce, iar cinii maghiari treceau n
Polonia ca s\ latre n libertate.
Ori de cte ori vine vorba despre unguri, cele
dou\ lucruri care apar imediat n conversa]ie sunt
gula[ul [i l\utarii viori[ti: nu m\nnc\ altceva
dect gula[ [i plng de le salt\ c\ma[a-n spate
de fiecare dat\ cnd aud cntnd viorile l\utarilor.
Maghiarii g\sesc aceste caricaturi exasperante.
Nu c\ gula[ul ar avea vreun defect. n peri -
oada sa de declin, comunismul din Ungaria a
c\p\tat chiar porecla de comunism cu gula[,
pentru c\ guvernul de la Budapesta a izbutit s\
[antajeze Moscova, amenin]nd c\ va cl\tina [i
mai tare barca, oblignd-o s\-i acorde concesii
economice care au f\cut ca nivelul de trai s\ fie
mai ridicat dect n alte ]\ri-satelit.
Un gula[ bun se face cu boia de ardei iute,
ro[u-aprins, iar Ungaria este printre cele mai
importante ]\ri cultivatoare de ardei. Profesorul
maghiar Albert Szent-Gyrgyi a primit Premiul
Nobel n 1937, pentru descope rirea vitaminei C,
pe care a izolat-o din celulele de ardei iute.
MI K L

S
V

M
O
S
&
M
TYS SRK
ZI
14
CUM LE- AR PL|CEA S| FI E V|ZU}I
Maghiarilor le-ar pl\cea s\ se bucure de
apro barea nelimitat\ a lumii occidentale. Ves -
tul li se pare sinonim cu competen]a, siguran]a
[i bun\starea.
Ceea ce le face cu adev\rat pl\cere este recu -
noa[terea acordat\ [tiin]ei [i artei lor. Dac\ vrei
s\ le faci o bucurie, nu trebuie dect s\ men ]ionezi
n trecere ct de grozav ]i se pare fap tul c\ un
popor relativ mic a dat lumii opt laurea]i Nobel [i
numero[i muzicieni mari, precum Bar tk [i Liszt.
Le-ar pl\cea s\ fie trata]i n acela[i fel n care
[i trateaz\ ei prietenii [i oaspe]ii din Occident.
Sper\ c\ ospitalitatea lor tradi]ional\ va face,
mai devreme sau mai trziu, s\ le creasc\ presti -
giul n ochii lumii. Atunci, termenul de maghiar
va defini un popor generos, sofisticat [i curajos.
{i muncesc la schimbarea imaginii proprii de cel
pu]in patru secole.
EXPATRI A}I I
Sunt popoare mici care sufer\ de un complex
de inferioritate, dar nu [i acesta. Maghiarii se
G
h
i d u l x
e
n
o
f
o
b
u
l u i . Un g u r i i
15
consider\ spirituali [i talenta]i, dar urm\ri]i de
un ghinion istoric. ncrederea n propriile for]e
se vede cel mai bine cnd iau via]a de la cap\t
ntr-o ]ar\ str\in\.
Chiar dac\ n Ungaria tr\iesc zece milioane
de unguri, alte trei locuiesc n ]\rile vecine, iar
dou\ milioane au ajuns chiar [i mai departe. Cei
r\ma[i acas\ i invidiaz\ pe cei pleca]i pentru
relativa lor bun\stare [i pentru c\ au tr\it netul -
bura]i n ]\ri libere [i democratice, n timp ce ei
au suportat ani lungi de dictatur\. Se mndresc
cu realiz\rile emigran]ilor, dar nu le place s\-i
aud\ dezb\tnd politica maghiar\ (Ce drept au?
Ei au plecat) sau criticnd lucrurile de acas\
acesta este fieful lor.
{i invers, emigran]ii sunt foarte mndri de
]\ri [oara lor natal\, precum [i de propriile rea -
liz\ri. A fost o vreme cnd pe u[ile studiou ri -
lor de film era un anun]: Nu e destul s\ fii
ma ghiar, mai trebuie s\ ai [i ceva talent. {i
mul]i erau aceia care aveau mai mult dect ceva,
printre care fra]ii Korda, care [i-au pus bazele
cari erei interna]ionale la Londra, regizorii de
film Michael Curtiz [i George Cukor, scenaristul
Mel chior Lengyel (Ninotchka) [i actorii Bla Lugosi
MI K L

S
V

M
O
S
&
M
TYS SRK
ZI
16
(Frankenstein) [i S.K. Sakall (chelnerul cu obraji
dolofani din Casablanca).
Ferenc Molnr (The Swan Leb\da), drama -
turg maghiar care a ob]inut o oarecare faim\ n
Vest, avea propria sa versiune a anun]ului, [i
anume: Nu e destul s\ fii maghiar, ]i mai tre -
buie [i un al treilea act. El nu socotea for]a
moral\ ca fiind calitatea principal\ a compatrio -
]ilor s\i.
Un alt bine-cunoscut emigrant maghiar, Ro -
bert Capa, fotograf n r\zboiul civil din Spania [i
n attea altele, d\ propria interpretare formu -
l\rii odat\ cu comentariul: E destul s\ fii ma -
ghiar..., cu sensul c\ s\ fii maghiar este o povar\
suficient\ ca s\-i ajung\ oricui o via]\ ntreag\.
Cel mai celebru emigrant a fost Bla Bartk,
al c\rui prestigiu s-a p\strat intact pn\ ast\zi.
Nici un alt maghiar nu a atins nivelul faimei sale
n lume, de[i este posibil ca Erno Rubik s\ se fi
apropiat. El a inventat Cubul lui Rubik jocul
care a nnebunit ntreaga omenire [i lui i se al\ -
tur\ Lszl Bir, inventatorul pixului.
Unele dintre cele mai str\lucite nume din
[tiin]a american\ au origini maghiare: Albert
Szent-Gyrgyi, Edward (Ede n maghiar\) Teller,
Eugene (Jeno ) Wigner, John (Jnos) Neumann,
G
h
i d u l x
e
n
o
f
o
b
u
l u i . Un g u r i i
17
Leo Szilrd (a c\rui idee de a produce bomba ato-
mic\ a fost acceptat\ de pre[edintele Roosevelt)
[i mul]i al]ii. C]iva dintre ei au lucrat la prima
arm\ nuclear\ [i se poveste[te c\, la o ntrunire
a fizicienilor americani, cineva ar fi spus: Dom -
nilor, cred c\ to]i [tim ungure[te. Ce sens are s\
ne chinuim vorbind engleze[te?
Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre
modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.

S-ar putea să vă placă și