Sunteți pe pagina 1din 65

1

Investeyte n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritar 1 Educaoie Ni formare profesionalL n sprijinul creNterii economice Ni dezvoltLrii societLoii bazate pe cunoaNtere
Domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale Ni post-doctorale n sprijinul cercetLrii
Titlul proiectului: Investioie n dezvoltare durabilL prin burse doctorale (INED)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/59321
Beneficiar: Universitatea Transilvania din BraNov
Universitatea Transilvania din Brasov
Scoala Doctorala Interdisciplinara
Centrul de cercetri economice


Ec. Delia Andreea FRATU (cs. OLTEAN)


Mixul de marketing al destina(iei turistice.
Aplica(ie pentru zona Brasov
Tourist Destination Marketing Mix.
Study case Brasov Area

Conductor ytiinific
Prof.dr.ec. Liliana DUGULEAN

BRASOV, 20122
MINISTERUL EDUCA|IEI, CERCETARII, TINERETULUI $I SPORTULUI
UNIVERSITATEA ~TRANSILVANIA DIN BRA$OV
BRAuOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT


D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONEN|A
Comisiei de doctorat
NumitL prin ordinul Rectorului UniversitLoii Transilvania din BraNov
Nr. ........ din ....................


PREuEDINTE:
Prof.dr.ec. Ileana TACHE
Prededinte, Universitatea Transilvania din Bradov
CONDUC TOR uTIINOIFIC: Prof.dr.ec. Liliana DUGULEAN
Universitatea Transilvania din Bradov
REFERENOI:

Prof.dr.ec. Marin ANDREICA
Academia de Studii Economice Bucuredti
Prof.dr.ec. Ilie ROTARIU
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr.ec. Adriana ISPAS
Universitatea Transilvania din BradovData, ora Ni locul susoinerii publice a tezei de doctorat: 04.09.2012 ora 12:00,
sala UII3.
Eventualele aprecieri sau observaoii asupra conoinutului lucrLrii vL rugLm sL
le transmiteoi n timp util, pe adresa FacultLoii de qtiinoe Economice, Colina
UniversitLoii, nr. 1, 500068, Bradov.

TotodatL vL invitLm sL luaoi parte la Nedinoa publicL de susoinere a tezei de
doctorat.

VL muloumim.
3
CUPRINS

Pg.
teza
Pg.
rezumat


INTRODUCERE 6 11
STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII.............................................................
Capitolul 1 Dezvoltarea pie(ei turistice
9
16

14
1.1. Caracteristici ale pieoei turistice...................................................................... 16 14
1.1.1. Piaoa turisticL - aspecte generale............................................................. 16
1.1.2. Cererea di consumul turistic.................................................................... 18 14
1.2.1.1. ParticularitLoile cererii turistice....................................................... 18
1.1.2.2. ParticularitLoile consumului turistic................................................ 21
1.1.2.3. Cuantificarea cererii di consumului turistic....................................
1.1.3. Oferta di producoia turisticL....................................................................
1.1.3.1. Componentele ofertei turistice........................................................
1.1.3.2. Caracteristicile ofertei di producoiei turistice..................................
1.2. Analiza dezvoltLrii turismului european n perioada 2000-2010..................
1.2.1. Analiza cererii di a consumului de servicii turistice n Uniunea
EuropeanL n perioada 2000-2010..................................................................
1.2.2. Coordonate statistice ale ofertei turistice n Uniunea EuropeanL n
perioada 2000-2010.....................................................................................................
1.3. Tendinoe ale dezvoltLrii turismului n Romnia n perioada 2000-2010.......
1.3.1. Analiza indicatorilor circulaoiei turistice n Romnia n perioada
2000-2010....................................................................................................................
1.3.2. Analiza ofertei turistice n Romnia n perioada 2000-2010...................
1.4. Activitatea turisticL n zona Bradov n perioada 2000-2010...........................
1.4.1. Analiza cererii di a consumului de servicii turistice n zona Bradov, n
perioada 2000-2010.....................................................................................................
1.4.2.Analiza ofertei turistice a zonei Bradov, n perioada 2000-
2010.............................................................................................................................
22
25
25
27
28

28

32
36

36
42
45

45

4816


17
18194


Capitolul 2. Concepte de baz n marketingul destina(iei turistice


54
2.1. Destinaoia turisticL Ni conceptul dezvoltLrii durabile..................................... 54
2.1.1. Definirea destinaoiei turistice.................................................................. 55 21
2.1.2. Ciclul de viaoL al destinaoiei turistice ..................................................... 56 21
2.1.3. Dezvoltarea durabilL n turism............................................................ 59 22
2.1.4. Caracterul durabil al dezvoltLrii Ni rolul destinaoiei turistice.................. 60 22
2.2. AbordLri de marketing ale destinaoiei turistice...............................................
2.2.1. Managementul marketingului unei destinaoii turistice ................................
2.2.2. Mixul de marketing al destinaoiei turistice .........................................................
2.2.3. Strategii de piaoL n marketingul destinaoiei turistice ................................
2.3. AbordLri strategice ale mixului de marketing al destinaoiei turistice ..............................
2.3.1 Politici Ni strategii de produs pentru destinaoia turisticL................................
2.3.1.1. Caracteristici ale experienoei turistice ....................................................
2.3.1.2. Strategii de marketing privind destinaoia turisticL ................................
2.3.2. Politici Ni strategii de preopentru destinaoia turisticL ................................
2.3.3. Politici Ni strategii de distribuoie utilizate pentru destinaoia turisticL ...................
2.3.4. Politici Ni strategii de promovare a destinaoiei turistice ................................
2.3.5. Politici Ni strategii legate de oameni n cadrul destinaoiei turistice ......................
2.3.6. Politici di strategii de parteneriate n cadrul destinaoiei turistice............
2.3.7. Politici di strategii de programare di mpachetare n cadrul destinaoiei
turistice...............................................................................................................
2.3.8. Politici di strategii de securitate n cadrul unei destinaoii turistice ......................
2.3.9. Politici di strategii de management al proceselor aplicabile n cadrul
destinaoiilor turistice ................................................................................................
2.3.10. Organizaoiile de management al destinaoiilor turistice.........................

61
61
63
64
67
67
67
68
69
71
74
78
80

81
83

86
87


23

23
24
24


25
26
26
27
28

28
29

30
31
Capitolul 3. Cercetare calitativ de marketing pentru identificarea
atitudinilor si opiniilor agen(ilor de turism din Brasov, cu privire la
dezvoltarea turistic a zonei


89


33
3.1. Metodologia de proiectare a cercetLrii calitative de marketing n rndul
operatorilor de turism din Bradov...........................................................................

90

33


5
3.1.1. Premisele cercetLrii calitative de marketing.............................................
3.1.2. Ipotezele Ni obiectivele principale ale cercetLrii calitative de marketing .............
3.1.3. Organizarea cercetLrii calitative de marketing pentru identificarea
pLrerilor agenoilor de turism din BraNov ...............................................................................
3.2. Analiza Ni interpretarea rezultatelor cercetLrii calitative de marketing .............................
3.2.1. Identificarea caracteristicilor pentru pachetele turistice n zona BraNov
3.2.2. Campanii de promovare ale zonei BraNov .........................................................
3.2.3. Campania de promovare BE. LIVE IT Ni brandul zonei BraNov .........................
3.3. Atitudini di opinii ale agenoilor de turism din Bradov cu privire la
dezvoltarea turisticL a zonei......................................................................................

Capitolul 4. Cercetare cantitativ de marketing privind analiza atractivit(ii
turistice a zonei Brasov............................................................................................
4.1.Consideraoii metodologice privind realizarea cercetLrii cantitative de
marketing ............................................................................................................................
4.1.1. Alegerea metodei de eNantionare ................................................................
4.1.2. Culegerea datelor di validarea edantionului .......................................................
4.2. Rezultatele cercetLrii cantitative de marketing ..............................................................
4.2.1. Atitudini di opinii ale turidtilor cu privire la atractivitatea destinaoiei
turistice zona Bradov..........................................................................................
4.2.2. ANteptLri Ni preferinoe ale turiNtilor cu privire la sejurul n zona BraNov ............
4.2.3. Profilul turistului care viziteazL zona BraNov ...................................................
4.2.4. ModalitLoi de promovare a destinaoiei turistice zona BraNov ............................
4.3. Concluzii Ni propuneri....................................................................................

Capitolul 5. Elaborarea politicilor mixului de marketing al destina(iei
turistice zona Brasov.................................................................................................
5.1. Definirea destinaoiei turistice zona BraNov ................................................................
5.1.1. Tipuri de turism practicate n zona BraNov .......................................................
5.1.2. Analiza SWOT a destinaoiei turistice zona BraNov ...........................................
5.2. Mixul de marketing al destinaoiei turistice zona Bradov ................................
5.2.1. Politica de produs ............................................................................................
5.2.2. Politica de preo ...............................................................................................
90
91

92
93
94
95
96

100


103

103
107
109
110

110
116
121
122
124


129
129
132
133
135
135
136

33

34

35


38

38
39


43
43
43


6
5.2.3. Politica de distribuoie.......................................................................................
5.2.4. Politica de promovare .....................................................................................
5.2.5. Politica de oameni ...........................................................................................
5.2.6. Politica de parteneriate............................................................................
5.2.7. Politica de mpachetare...........................................................................
5.2.8. Politica de securitate .......................................................................................
5.2.9. Politica de management al proceselor .............................................................
5.3. Abordarea sistemicL a mixului de marketing al destinaoiei turistice zona
Bradov ................................................................................................................................
5.4. Zona BraNov abordarea strategiei de tip cluster..........................................

136
137
138
139
142
143
144

144
150
44
45
46
47
47
48
49

50
Concluzii finale..........................................................................................................
Necesitatea di oportunitatea tezei de doctorat.............................................................
155
155
54
54
Noutatea dtiinoificL a tezei de doctorat.......................................................................
Concluzii finale...........................................................................................................
Direcoii viitoare de cercetare......................................................................................
Lista figurilor di tabelelor............................................................................................
Bibliografie
155
158
161
163
170
54

57

58
Anexe.......................................................................................................................... 179
Anexa 1, Chestionar selecoie 179
Anexa 2, Ghidul de interviu 180
Anexa 3, Analiza de conoinut.................................................................................. 182
Anexa 4, Chestionar..............................................................................................
Anexa 5, Sinteza rezultatelor cercetLrii cantitative de marketing...................
Anexa 6, Testarea ipotezelor statistice.................................................................
Anexa 7, Rezumat...................................................................................................
191
196
224
22562
Anexa 8, Curriculum Vitae.................................................................................... 226 637
TABLE OF CONTENTS

Pg.
thesis
Pg.
abstract


INTRODUCTION 6 11
THE CURRENT STAGE OF KNOWLEDGE.....................................................
Chapter 1 The development of the tourism market
9
16

14
1.1. Characteristics of the tourism market............................................................. 16 14
1.1.1. Tourism market general aspects........................................................... 16
1.1.2. Tourism demand and consumption......................................................... 18 14
1.2.1.1. The features of tourism demand.................................................... 18
1.1.2.2. The features of tourism consumption............................................ 21
1.1.2.3. Measuring tourism demand and consumption...............................
1.1.3. The tourism supply and production......................................................
1.1.3.1. The components of tourism supply...............................................
1.1.3.2. The characteristics of tourism supply and production...................
1.2. The analysis of European tourism development between 2000-2010............
1.2.1. The analysis of tourism supply and consumption in the European Union
between 2000-2010.....................................................................................
1.2.2. The statistical coordinates of the tourism supply in European Union in the
period 2000-2010.............................................................................................
1.3. The trends of tourism development in Romania in the period 2000-2010....
1.3.1. The analysis of tourism flow indicators in the period 2000-
2010..............................................................................................................................
1.3.2. The analysis of tourism supply during 2000-2010..................................
1.4. The tourism activity in Bradov area during 2000-2010..................................
1.4.1. The analysis of tourism service demand in Brasov area during 2000-
2010........................................................................................................................
1.4.2. The analysis of tourism supply in the period 2000-
2010............................................................................................................................
22
25
25
27
28

28

32
36

36
42
45

45

4816


17
18198


Chapter 2. Basic concepts in tourist destination marketing


54
2.1. Destinations and the concept of sustainable development................................. 54
2.1.1. Defining destinations................................................................................. 55 21
2.1.2. The life cycle of the tourist destination......................................................... 56 21
2.1.3. Sustainable development in tourism............................................................ 59 22
2.1.4. Sustainable development and the role of the tourist destination................. 60 22
2.2. Marketing approches of the tourist destination...............................................
2.2.1. The marketing management of the turist destination ..........................................
2.2.2. The marketing mix of the tourist destination......................................................
2.2.3. Market strategies in tourist destination marketing ..............................................
2.3. Strategical approaches of the marketing mix of tourist destinations ...............................
2.3.1 Product policies and strategies............................................................................
2.3.1.1. Features of the tourist experience ...........................................................
2.3.1.2. Marketing strategies concerning the tourist destination product .............
2.3.2. Pricing policies and strategies for the tourist destination ................................
2.3.3. Distribution policies and strategies for the tourist destination ............................
2.3.4. Promotion policies and strategies for the tourist destination...............................
2.3.5. Policies and strategies regarding people from the tourist destination ..................
2.3.6. Policies and strategies regarding partnerships of the tourist
destination...........................................................................................................
2.3.7. Policies and strategies regarding packaging and programming for the
tourist destination...............................................................................................
2.3.8. Policies and strategies regarding the security of the tourist destination .............
2.3.9. Policies and strategies of processes management applied in the tourist
destination ................................................................................................................................
2.3.10. Destination Management Organizations.....................................................

61
61
63
64
67
67
67
68
69
71
74
78

80

81
83

86
87


23

23
24
24


25
26
26
27

28

28
29

30
31
Chapter 3. Qualitative marketing research for identifying the attitudes and
opinios of tourism agents from Brasov, regarding the development of this area

89

33
3.1. The metodology of planing a qualitative marketing research among the tourism
agents of Bradov area.................................................................................

90

33


9
3.1.1. The premises of the qualitative marketing research.................................
3.1.2. The hypothesis and the main objectives of the qualitative marketing
research ................................................................................................................................
3.1.3. Organising the qualitative marketing research......................................................
3.2. Analysis and interpretation of the results................................................................
3.2.1. Identifying the characteristics of tourism packages in Brasov area
3.2.2. Promotional campaigns regarding Brasov area ..................................................
3.2.3. BE. LIVE IT promotional campaign and the brand of Bradov area ....................
3.3. Attitudes and opinions of tourism agents from Brasov regarding the
development of tourism in the area..............................................................................

Chapter 4. Quantitative marketing research regarding the tourism atractivity of
Brasov area.............................................................................................................
4.1. Methodology regarding the quantitative marketing research .........................................
4.1.1. Choosing the sampling method ........................................................................
4.1.2. Sampling and sample validation .......................................................................
4.2. Analysis and interpretation of survey data
4.2.1. Tourists attitudes and opinions regarding the tourism atractivity of Bradov
area.........................................................................................................
4.2.2. Expectations and preferences of tourists regarding their stay in Brasov
area .............................................................................................................................
4.2.3. Bradov areas tourist s profile ...........................................................................
4.2.4. Promoting Brasov area .....................................................................................
4.3. Conclusions .....................................................................................

Chapter 5. Suggesting marketing mix policies for Brasov area tourist
destination........................................................................................................................
5.1. Defining Brasov area as a tourist destination ................................................................
5.1.1. Types of tourism in Brasov area .......................................................................
5.1.2. SWOT analysis of Brasov area. ........................................................................
5.2. The marketing mix of Brasov area ..............................................................................
5.2.1. Product ...........................................................................................................
5.2.2. Pricing ............................................................................................................
90

91
92
93
94
95
96

100


103

103
107
109

110

116
121
122
124


129
129
132
133
135
135
136


33
34

35


38
38

39


43
43
43


10
5.2.3. Distribution .....................................................................................................
5.2.4. Promotion .......................................................................................................
5.2.5. People .............................................................................................................
5.2.6. Partnerships...................................................................................................
5.2.7. Packaging......................................................................................................
5.2.8. Security ...........................................................................................................
5.2.9. Processes ........................................................................................................
5.3. Approaching the marketing mix of Brasov area as a system ................................
5.4. BraNov area a cluster type approach ..............................................

136
137
138
139
142
143
144
144
150
44
45
46
47
47
48
49
50
Final conclusions..........................................................................................................
The necessity and opportunity of the PhD thesis ...............................................................
155
155
54
54
Scientific novelty of the PhD thesis ..............................................................................
Final conclusions...........................................................................................................
Future research.................................................................................................................
List of figures and tables............................................................................................
References
155
158
161
163
170
54

57

58
Annexes.......................................................................................................................... 179
Annex 1, Selection questionaire 179
Annex 2, Interview guide 180
Annex 3, Content analysis............................................................................................. 182
Annex 4, Questionaire...................................................................................................
Annex , Statistical survey results..................................................................................
Annex 6, Testing statistical hypothesis.........................................................................
Annex 7, Abstract..........................................................................................................
191
196
224
22562
Annex 8, Curriculum Vitae........................................................................................... 226 63


11
INTRODUCERE


Efectul dezvoltLrii turismului asupra unei regiuni este n principal unul pozitiv. Acesta
creazL cerere, ofertL (care se materializeazL n dezvoltarea infrastructurii turistice di indirect n
antrenarea ramurilor economice care vin n contact cu activitatea turisticL), locuri de muncL,
legLturi ntre diverse naoionalitLoi etc. ntr-un cuvnt turismul nseamnL dezvoltare. Efectele
negative ale turismului (poluare, afectarea mediului etc.) pot fi controlate printr-un management
eficient.
Activitatea de marketing desfLNuratL la nivelul destinaoiei turistice este un mecanism
strategic care are ca obiectiv principal dezvoltarea turismului oinnd cont de protejarea mediului
nconjurLtor Ni de satisfacerea nevoilor turiNtilor Ni a actorilor implicaoi n activitatea turisticL.
n condioiile unei concurenoe acerbe n continuL credtere pe piaoa turisticL di implicit n
cazul destinaoiilor turistice, di datoritL vulnerabilitLoii pieoei turistice n faoa factorilor de
influenoL, pentru ca o destinaoie turisticL sL se menoinL competitivL este necesar ca organizaoiile
de management sL elaboreze periodic analize ale pieoei, sL efectueze cercetLri de marketing att
calitative ct di cantitative pentru identificarea posibilitLoilor de mbunLtLoire, sL elaboreze
politici di strategii de piaoL di specifice mixului de marketing adaptate condioiilor actuale.
n Romnia, abordLrile de marketing n cadrul destinaoiilor turistice sunt puoine att la
nivel teoretic ct di la nivel aplicativ. De aceea, s-a considerat oportunL realizarea unei lucrLri de
doctorat referitoare la acest subiect deoarece astfel se contureazL o perspectivL asupra
contribuoiei activitLoii de marketing la dezvoltarea diferitelor zone ca destinaoii turistice
competitive.
Zona Bradov este una dintre cele mai frumoase destinaoii turistice ale Romniei, ce
beneficiazL de un potenoial turistic deosebit. Dedi s-au fLcut eforturi considerabile de dezvoltare
a acestei zone n ultimii ani, numLrul turidtilor este ncL modest. Prezenta lucrare di propune,
prin intermediul instrumentelor specifice de marketing, sL evalueze situaoia actualL a acestei
zone, sL identifice posibile direcoii de dezvoltare di sL propunL politici di strategii de marketing
pentru valorificarea potenoialului di cdtigarea unei pozioii competitive pe piaoL. n acest scop,
lucrarea a fost structuratL n cinci capitole, fiecare capitol propunndu-di sL atingL cte un
obiectiv.
Primul capitol abordeazL concepte teoretice specifice pieoei turistice, urmate de o analizL
a pieoei turistice europene, romnedti di bradovene. Pentru aceastL analizL au fost consideraoi o
serie de indicatori statistici specifici a cLror evoluoie a fost observatL di interpretatL, de-a lungul


12
unei serii de timp de 11 ani, corespunzLtoare perioadei 2000-2010. Acest capitol a fost conceput
pentru a atinge primul obiectiv al cercetLrii ce constL n cunoadterea pieoei turistice a Uniunii
Europene, Romniei di zonei Bradov.
Cel de-al doilea capitol trateazL aspecte teoretice privind conceptele de bazL n
marketingul destinaoiei turistice. Astfel, au fost abordate concepte precum definirea di ciclul de
viaoL al destinaoiei turistice, dezvoltarea durabilL a activitLoii turistice n cadrul destinaoiei,
strategii de piaoL, abordLri strategice ale mixului de marketing. Aceste abordLri strategice se
referL la analizarea politicilor Ni strategiilor specifice fiecLrei variabile, n vederea alegerii
mijloacelor de acoiune cele mai potrivite pentru a creNte competitivitatea destinaoiei pe piaoL.
Acest capitol corespunde celui de-al doilea obiectiv al lucrLrii di anume identificarea conceptualL
a politicilor di strategiilor aplicabile n cazul destinaoiilor turistice.
Cel de-al treilea capitol constL n desfLdurarea unei cercetLri calitative de marketing.
AceastL cercetare are drept scop determinarea atitudinilor Ni opiniilor operatorilor de turism din
zona BraNov cu privire la dezvoltarea turisticL a acestei zone. Pentru aceasta, a fost utilizat, ca
metodL de cercetare calitativL, interviul de profunzime structurat iar subiecoii intervievaoi au fost
specialidti din domeniul turismului. Rezultatele ce au reiedit n urma acestei analize au fost
detaliate n funcoie de temele avute n vedere. Rezultatele cercetLrii calitative vizeazL cel de-al
treilea obiectiv avut n vedere di anume consultarea specialidtilor n turism n vederea
identificLrii posibilitLoilor de dezvoltare turisticL a destinaoiei zona Bradov.
Capitolul al patrulea completeazL capitolul anterior printr-o cercetare cantitativL. Scopul
acesteia este de a determina atitudinile Ni opiniile turiNtilor care viziteazL zona BraNov cu privire
la atractivitatea turisticL a acesteia Ni de a identifica posibilitLoie de atragere a unui numLr mai
mare de turiNti, pentru o perioadL mai lungL de timp. Conoinutul cercetLrii cantitative di
concluziile formulate n urma analizLrii rezultatelor sunt prezentate n acest capitol, care
corespunde celui de-al patrulea obiectiv vizat di anume consultarea turidtilor n vederea
determinLrii aspectelor ce trebuiesc schimbate/mbunLtLoite/pLstrate pentru a face zona Bradov o
destinaoie turisticL mai atractivL.
Rezultatele oboinute n urma ambelor cercetLri de marketing stau la baza elaborLrii
variantelor strategice de politici di strategii de marketing destinate zonei Bradov.
n capitolul cinci, n urma analizei potenoialului zonei Bradov ca destinaoie turisticL di
analizei SWOT, se propun o serie de politici di strategii, specifice mixului de marketing, pentru
aceastL zonL. AceastL destinaoie turisticL poate fi abordatL di din perspectiva sub-destinaoiilor
componente. De aceea, s-a considerat mpLroirea judeoului n funcoie de cele mai reprezentative
atracoii di s-au determinat legLturile existente ntre sistemul reprezentat de judeoul BraNov Ni


13
elementele sale componente din punctul de vedere al poltiticilor di strategiilor mixului de
marketing. Tot n cadrul acestui capitol, s-a prezentat di propus necesitatea abordLrii de tip
cluster a zonei Bradov. Acest capitol vizeazL cel de-al cincelea obiectiv al lucrLrii: propunerea de
politici di strategii pentru ca destinaoia turisticL zona Bradov sL devinL di sL se menoinL
competitivL pe piaoL.
Lucrarea reprezintL o continuare a cercetLrilor dtiinoifice referitoare la marketingul
destinaoiei turistice di poate fi utilizatL de organizaoiile de management ale destinaoiei turistice
zona Bradov di chiar a altor destinaoii din Romnia n vederea identificLrii direcoiilor viitoare de
evoluoie di a elaborLrii unor programe complexe de marketing.
14
CAPITOLUL 1

DEZVOLTAREA PIETEI TURISTICE
Cunoadterea elementelor particulare ct di a celor componente ale pieoei turistice sunt de o
importanoa majorL pentru activitatea de marketing n cadrul unei destinaoii turistice. Studiul
pieoei turistice dintr-o perspectivL de marketing reprezintL o preocupare intensL di continuL
pentru toate organizaoiile de management ale destinaoiilor turistice care doresc sL devinL di sL se
menoinL competitive.
1.1. Caracteristici ale pie(ei turistice
Piaoa turisticL poate fi definitL ca fiind locul de ntlnire al cererii turistice manifestatL
prin consum cu oferta turisticL manifestatL prin producoia turisticL
1
. Pentru a optimiza activitatea
turisticL este necesar studiul conoinutului cererii, al ofertei di al evoluoiei acestora n timp.
Piaoa turisticL are un caracter complex n primul rnd datorat caracterului aparte al
produsului turistic, compus din elemente tangibile (bunuri) di elemente intangibile (servicii) di
poate fi caracterizatL n funcoie de diverse variabile, de exemplu
2
: aria pieoei (localL, zonalL,
naoionalL di internaoionalL), direcoia fluxutilor turistice (emioLtoare sau receptoare), grad de
accesibilitate n funcoie de reglementLri juridice (libere, protejate, nchise), forme de turism
(cultural, istoric, sportiv, de afaceri etc.).
Operatorii de turism trebuie sL se raporteze permanent la cele trei dimensiuni ale pieoei:
realL, teoreticL di potenoialL.
1.1.2. Cererea si consumul turistic
ntre cererea turisticL di consum existL multe asemLnLri, totudi aceste douL concepte nu se
suprapun n totalitate.
Cererea turistic reprezintL cantitatea solicitatL din anumite produse sau servicii
turistice, care pot fi cumpLrate la un tarif bine precizat, ntr-o zonL di un interval de
timp delimitate, n anumite condioii de mediu di ca raspuns la un programde marketing dat
3
.
Cererea turisticL prezintL o serie de particularitLoi: este caracterizatL de un grad ridicat de
mobilitate determinat de rigiditatea ofertei, este influenoatL de o multitudinie de factori subiectivi
di obiectivi, prezintL un grad de elasticitate foarte ridicat datoritL modificLrii factorilor de

1
Nedelea, A., Piaoa turisticL, Editura didacticL di pedagogicL, Bucuredti , 2003, p.7
2
MuhcinL, S., Marketing n turism -servicii, Editura Muntenia&Leda, Constanoa, 2002, p.15-16
3
Gherasim T., Gherasim D., Marketing turistic , Ed. Economica, Bucuresti, 1999, pag. 79


15
influenoL, este caracterizatL de o evoluoie continuL, prezintL un caracter sezonier di eterogen
foarte pronunoat, este repartizatL inegal n timp Ni spaoiu, se concentreazL n spaoiu di timp.
Aparioia di manifestarea cererii turistice depind de o serie de factori care explicL
disponibilitatea ridicatL sau scLzutL a populaoiei unor oLri de a participa la turism. Acedtia pot fi
ncadraoi n urmLtoarele categorii
4
: factori economici, factori demografici, factori geografici,
factori socio-culturali, factori guvernamentali, comunicarea media, progresul tehnic, factori generatori de
insecuritate.
Rolul specialidtilor de marketing n turismeste de a monitoriza di identifica oportunitLoile di ameninoLrile
care rezultL din acedti factori de influenoL. Pe baza acestor informaoii trebuie sL ia decizii strategice pentru a se
adaptacondioiilor exterioaredar di pentru aconcepe un mix de marketing viabil. Att pe termen lung ct di pe
termen scurt, deciziile strategice de marketing trebuie adaptate cererii turistice att de schimbLtaore, n primul rnd
pentru a face faoL competioiei de pe piaoL
5
.
Consumul turistic reprezintL cheltuielile efectuatede turiNti pentru cumpLrarea unor servicii Ni bunuri
legatedemotivaoia turisticL
6
. Motivaoia poatefi descrisL ca fiind o staredenecesitatecarempinge indiviul cLtre
anumite acoiuni care sL l satisfacL
7
. CunoaNterea motivaoiilor turiNtilor este de o importanoL majorL pentru
operatorii din turismdatoritL influenoei factorilor psihologici asupra comportamentului consumatorilor. Este
necesarL oboinerea informaoiilor cu privire la motivaoiile care fac sL fie cerut un anumit produs turistic, sL fie
preferatL o anumitL destinaoie etc.
Consumul turistic se materializeazL n urma procedeului de vnzare-cumpLrare di reprezintL rezultatul
confruntLrii cererii cu ofertaturistica, n cadrul bazinului ofertei turistice.
Serviciile turistice nu pot fi produse pentru a fi vndute ulterior. De aceea, volumul
consumului este egal cu volumul producoiei, nu poate fi produs dect ce va fi consumat
8
.
Cererea di oferta se suprapun n timp di spaoiu prin intermediul consumului turistic. Astfel, locul acestuia
coinicide cu locul ofertei dar nu di cu locul de formare al cererii turisticei
9
.
Volumul consumului turistic depinde de preourile produselor turistice di de venitul disponibil al
consumatorilor. Aceste douL variabile sunt influenoate deo serie de factori ce variazL n timp di n spaoiu.
Consumul turistic este concentrat n timp, spaoiu di motivaoie. Concentrarea n timp i conferL caracterul
sezonier determinat de sezonalitatea cererii. ConcentrareaspaoialL se manifestL la nivelul unor destinaoii turistice,

4
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M., Ranchod, A., Marketing in travel and tourism, edioia 4-a, Editura
Butterworth-Heinemann, 2009
5
Hanlan, J., Fuller, D., Wilde, S., Destination decision making:the need for a strategic planning and management
approach. Tourism andHospitality Planning and Development 3 (3), 2006, p.209 221
6
Minciu, R., Ispas., A., Economia turismului, Editura Universitatea Transilvania Bradov, 1994, p. 80
7
Page,S., J., Connel, J., Tourism a Modern Synthetis, Second Edition, Thomson, 2006, p. 63
8
Cosmescu, I., Turismul, fenomen complex contemporan, Editura EconomicL, BucureNti, 1998, p. 100
9
Cristureanu., C., op.cit., p. 103


16
prin utilizarea intensivL di chiar saturareaspaoiului turistic. ConcentrareamotivaoionalL se referL la orientarea
predominantL aconsumului turistic pe direcoia odihnei, recreerii
10
.
Cererea Ni consumul turistic sunt dificil de cuantificat cu exactitate, datoritL influenoei
multitudinii de factori, caracterului sezonier al turismului di mobilitLoii segmentelor de populaoie.
Definirea din punct de vedere cantitativ a cererii turistice presupune mLsurarea circulaoiei turistice ca
formL de manifestare efectivL a cererii turistice.
n vederea cuantificLrii efectelor economice Ni sociale ale turismului, a fost propus de cLtre organizaoii
internaoionale precumEUROSTAT sau UNWTO, un instrument statistic numit: Contul satelit al impactului
economico-social direct Ni indirect al turismului di cLlLtoriilor . Acesta oferL o imagine sinteticL Ni completL a
efectelor economice di sociale induse de turismpe plan naoional, regional Ni mondial. Contul satelit reprezintL o
balanoL n care sunt reprezentateatt cheltuielile ct Ni veniturile, efortul Ni efectul economic Ni social la nivelul
ntregii societLoi
11
.
Pe baza datelor oboinute, pentru acaracteriza dinamica di a previziona orientarea viitoare aconsumului
turistic, se pot calcula indicatorii circulaoiei turistice
12
: numLr de turidti, numLr mediu de turidti, numLr de nnoptLri
sau numLr zile-turist, durata medie a sejurului, densitatea circulaoiei turistice, preferinoa relativL a turidtilor,
volumul total al ncasLrilor din turism, ncasarea medie pe zi-turist sau pe turist. Acedi indicatori statistici sunt
utilizaoi de cLtre diferite organisme interne (specifice fiecLrei oLri, de exemplu Institutul Naoional de StatisticL),
Europene ( EUROSTAT) sau internaoionale (OMT).
1.1.3. Oferta si produc(ia turistic
Oferta turisticL poate fi definitL ca fiind
13
ansamblul atracoiilor (naturale di antropice)
care pot determina vizitarea anumitor zone de catre turidti, mpreunL cu capacitatea
organizatoricL a reoelei (baza tehnico-materialL, infrastructura etc.) de a satisface n anumite
condioii cererea populaoiei .
Producoa turisticL reprezintL ansamblul de servicii care mobilizeazL foroade muncL, echipamentele de
producoie Ni bunurile materiale Ni care se materializeazL ntr-un consumefectiv
14
.
Relaoia dintre cele douL concepte este caracterizatL de o serie de particularitLoi
15
:
producoia turisticL poate fi cel mult egalL cu oferta turisticL; oferta turisticL existL Ni independent
de producoia turisticL dar producoia nu se poate realiza n afara ofertei; structura ofertei turistice
nu coincide ntotdeauna cu structura producoiei turistice; oferta turisticL este fermL iar producoia turisticL

10
MuhcinL, S., op.cit., p.23
11
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-TSA.pdf
12
Minciu, R., Ispas., A., op.cit., p. 51
13
Olteanu V., Sezonalitatea activitatii turistice si caile atenuarii ei , Teza de doctorat, A.S.E. Bucuresti, 1984,p.20
14
Minciu, R., Ispas., A., op.cit., p.90
15
Cristureanu., C., op.cit., p. 120


17
este efemerL.
Oferta di producoia turisticL prezintL anumite caracteristici particulare. Acestea au un
caracter complex di eterogen datorat structurii din componente materiale di imateriale ct di a
numLrului mare de prestatori de servicii turistice.
Oferta turisticL prezintL un grad ridicat de rigiditate datorat imposibilitLoii de adaptare la
variaoiile cererii turistice, imposibilitLoii deplasLrii cLtre cerere, faptului cL nu poate fi stocatL.
DatoritL variaoiilor de climL di influenoei acestora asupra specificului activitLoilor de
turism de la nivelul unei destinaoii, oferta poate sL fie permanentL sau sezonierL. Astfel,
dimensionarea optimL a ofertei trebuie sL fie realizatL n funcoie de distribuoia sezonierL a
cererii
16
.
Complementaritatea care existL ntre serviciile turistice determinL ca aprecierea ntregii
oferte sL depindL de fiecare element n parte.
Oferta turisticL este caracterizatL de posibilitatea substituirii unui tip de ofertL cu altul
complementar sau nrudit care satisface motivaoii ce se pot substitui una alteia. Aceasta impune
ca elementele constitutive ale ofertei sL satisfacL alternative de consum diverse.
Investioiile att n echipamente ct di n foroa de muncL sunt costisitoare, de aceea nu pot
fi nlocuite rapid pentru a adapta oferta la mobilitatea cererii turistice. Astfel, se poate afirma cL
oferta turisticL este dependentL de echipamentele turistice di de foroa de muncL.
1.2. Analiza dezvoltrii turismului european n perioada 2000-2010
Pentru o analizL concludentL a pieoei turistice Europene, a fost studiatL evoluoia ctorva indicatori specifici
att ofertei- numLrul de locuri n unitLoile de cazare turisticL, gradul de ocupare al unitLoilor decazareturisticL, ct
Ni cererii di consumului turistic- numLrul total de nnoptLri, numLrul total de sosiri, valoarea cheltuielilor efectuate
de turidtii rezidenoi.
n urma analizei evoluoiei turismului n Uniunea EuropeanL, se pot formula urmLtoarele
concluzii:
Criza economicL care a debutat la sfLrditul lui 2007 a fost puternic resimoitL n Europa,
genernd efecte negative di n activitatea turisticL. n ura anlizei evoluoiei indicatorilor
statistici, se observL cL perioada imediat urmLtoare a fost caracterizatL de scLderi
semnificative a numLrului turidtilor, a gradului de ocupare al unitLoilor de cazare, al
cheltuielilor alocate turismului. Acest aspect se datoreazL n principal schimbLrilor
intervenite n comportamentul de consum. ScLderea veniturilor, instabilitatatea
economicL Ni financiarL, calamitLoile naturale (vulcanul din Islanda), au avut un impact

16
Nedelea, A., op.cit. p.72


18
negativ asupra consumatorului European mai ales n ceea ce priveNte consumul turistic.
n aceste condioii de nesiguranoL economicL, consumatorul de servicii turistice Ni-a
schimbat comportamentul optnd pentru excursii mai rare di mai scurte, oferte speciale Ni
discount-uri de preo, excursii pe distanoe scurte cat mai apropiate de oara de rezidenoL,
eventual city-break-uri. Deasemenea, turistul a devenit foarte atent cu banii pe care i
alocL vacanoei n sensul n care este dispus sL aloce o sumL mai micL decat n anii
precedenoi Ni vrea sa se asigure cL n suma respectivL beneficiazL de maximum de
servicii
17
. Operatorii din turism au adaptat oferta la cerere Ni anume au fost nevoioi sL
scadL tarifele pentru a atrage n continuare turiNti. Hotelieii au scLzut tarifele la serviciile
de cazare. Agenoiile de turism s-au axat foarte mult pe pachete turistice mult mai ieftine Ni
pe oferte speciale. Deasemenea conceptul de early- booking a luat amploare, turistul
optand pentru o excursie achitatL cu mult timp inainte cu condioia sL beneficieze de
discount. RezervLrile pe internet au devenit din ce n ce mai populare, deoarece turistul
poate astfel sa Ni compunL propriul pachet turistic la costurile pe care le doreNte.
Perioada 2009-2010 (n special anul 2010) a fost caracterizatL de o revenire neadteptatL a
turismului european, totudi puoin mai nceatL dect a altor regiuni datoritL instabilitLoii
monedei euro di a crizei din Grecia. Se observL revenirea pe un trend ascendent a
gradului de ocupare al unitLoilor de cazare, al nnoptLrilor di sosirilor. Cheltuielile alocate
de turidtii rezidenoi ai Uniunii Europene pe diferite tipuri de vacanoe a revenit pe un trend
constant.

Rezultatele primelor studii statistice relevL faptul cL anul 2011 a fost caracterizat de o
credtere a activitLoii turistice dar problemele economice existente reprezintL o ameninoare pentru
aceasta.
1.3. Tendine ale dezvoltrii turismului n Romnia n perioada 2000-2010
n vederea formLrii unei viziuni de ansamblu asupra evoluoiei turismului n Romnia n perioada
consideratL, afost analizatL evoluoia aceloradi indicatori abordaoi n cazul Uniunii Europene.
n urma acestei analize se poate constata cL turismul romnesc, ca di cel European, a fost
puternic afectat de criza economicL care a debutat n 2007. Spre diferenoL de media Uniunii
Europene, Romnia a continuat sL se confrunte cu scLderi ale numLrului de turidti. Lipsa unor
produse turistice naoionale di a promovLrii lor, lipsa unui sistem de management al activitLoii

17
www.unwto.org


19
turistice, instabilitatea politicL di economicL, imaginea nefavorabilL a Romniei n Europa,
lipsurile la infrastructurL, toate aceste probleme ncL existente sunt explicaoia pentru scLderea
numLrului de turidti n perioada analizatL. Primele statistici pentru anul 2011 indicL o udoarL
credtere a numLrului de nnoptLri di de sosiri ale turidtilor n Romnia. Acest aspect poate fi o
urmare a orientLrii turidtilor romni cLtre destinaoii turistice interne, di o orientare a turidtilor
strLini cLtre destinaoii turistice mai accesibile.
NumLrul nnoptLrilor di al sosirilor sunt, n perioada analizatL, n neconcordanoL cu evoluoia ofertei de
cazare careesten credtere. Dezvoltarea excesivL di dispropooionatL a infrastructurii de cazare (axarea doar pe
anumite zone) a afectat activitatea turisticL di n acele zone (aparioia supraofertei de cazare) di la nivel naoional (prin
concentrarea turidtilor doar n anumite regiuni n defavoarea altora). Investioiile n activitLoi de promovare
ineficiente di foartecostisitoare carenu au avut nici un rezultat indicL decizii defectuoase. Operatorii din turism
preferL sL promoveze exclusiv pachete turistice externe n loc sL colaborezepentru aconcepe produseturistice
interne. Toateacesteprobleme duc la concluzia cL managamentul la nivel naoional n ceea ce privedte turismul este
total defectuos di pnL nu se va constata o implicare di o colaborarea operatorilor din turismmpreunL cu
autoritLoile competente, turismul romnesc nu se va dezvolta la adevLratalui capacitate.
1.4. Activitatea turistic n zona Brasov n perioada 2000-2010
Destinaoia turisticL zona Bradov reunedte atracoiile turistice ale judeoului Bradov. S-autilizat nooiunea de
"zonL" n cadrul conceptului "destinaoie turisticL", pentru o abordaresistemicL a elementelor sale componente, care
devin astfel "subdestinaoii". AceastL lucrare di propune sL ofere soluoii pentru dezvoltarea potenoialului turistic al
zonei Bradov. Abordarea sistemicL a destinaoiei turistice zona Bradov este prezentatL n cadrul capitolului cinci al
lucrLrii. Pentru analiza statistica s-au utilizat datele existente la nivelul judeoului Bradov di s-au considerat aceeadi
indicatori analizaoi n cazul Romniei.
Concluziile privind activitatea turisticL n zona Bradov ce se pot desprinde din aceastL
analizL sunt urmLtoarele:
Majoritatea turidtilor care viziteazL aceastL zonL sunt de provenienoL romnL. Cei mai
muloi turidti strLini care aleg aceastL destinaoie provin din Germania. Locurile din judeo
pentru care opteazL cei mai muloi turidti sunt municipiul Bradov, oradul Predeal di zona
RucLr- Bran.
Gradul de ocupare al unitLoilor de cazare a nregistrat o scLdere n perioada analizatL
ajungnd la aproximativ 18% n 2010. Acest fapt se datoreazL att supra ofertei de spaoii
de cazare ct di crizei economice din 2008-2009. n perioada urmLtoare se observL o
tendinoL de revenire a acestuia la un ritm de evoluoie constant.
Chiar dacL numLrul de nnoptLri al turidtilor romni di cel al numLrului total de turidti au


20
scLzut n perioada 2008-2009 ajungnd la valori apropiate celor din 2000 datoritL
efectelor crizei economice, n prezent statisticile sunt ncurajatoare, prezentnd o evoluoie
ascendentL a acestora n perioada 2009-2010. NumLrul de nnoptLri al turidtilor strLini a
avut o evoluoie aproape constantL de-a lungul perioadei analizate iar valorile nregistrate
n 2010 sunt foarte apropiate de cele din anul 2000.
NumLrul de sosiri al turidtilor strLini, romni di numLrul total de sosiri au revenit pe un
trend ascendent n perioada 2009-2010, dupL scLderile nregistrate n perioada 2008-
2009.
Primele statistici referitoare la anul 2011, indicL faptul cL numLrul de nnoptLri di de
sosiri au crescut la nivelul judeoului Bradov
n prezent durata medie a sejurului petrecut de turidtii romni di strLini n zona Bradov
este de aproximativ 2 zile. Aceasta a avut o evoluoie descendentL n perioada analizatL.
Densitatea circulaoiei turistice nregistreazL n perioada 2009-2010 un trend ascendent, dupL scLderile din
perioada decrizL. Valorile densitLoii circulaoiei turistice n anul 2010 n funcoie de populaoia rezidentL di
suprafaoa zonei receptoare indicL inexistenoa problemelor privind numLrul de turidti di a conflictelor
sociale ntre populaoia rezidentL di numLrul de turidti.
Ponderea cea mai mare din totalul unitLoilor de cazare din zona Bradov o au pensiunile
turistice di agroturistice (70%), urmate de hoteluri (14%)
NumLrul locurilor n unitLoile de cazare a crescut ntr-un ritmmediu ajungnd la 16742 n 2010
Dedi n zona Bradov s-au realizat investioii considerabile n ultimii ani ajungnd n prezent una dintrecele
mai frumoase destinaoii turistice ale Romniei, mai este loc dembunLtLoiri n direcoia infrastructurii de transport,
calitatLoii serviciilor, apromovLrii.
Pentru ca zona Bradov sL devinL o destinaoie turisticL de succes, este necesarL implementarea di
dezvoltarea unui sistemde management al calitLoii. Responsabilitatea conceperii di implementLrii unui astfel de
sistemi revine Organizaoiei de Marketing a Destinaoiei, prin colaborarea cu operatorii n turismdin sistemul public
mpreunL cu cei din sistemul privat di cu autoritLoile locale.


21
CAPITOLUL 2

CONCEPTE DE BAZ N MARKETINGUL DESTINATIEI TURISTICE

Activitatea demarketing desfLNuratL la nivelul destinaoiei turistice esteun mecanismstrategic care are ca
obiectiv principal dezvoltarea turismului oinnd cont de protejarea mediului nconjurLtor Ni de satisfacerea nevoilor
turiNtilor Ni a actorilor implicaoi n activitatea turisticL.
2.1.1. Definirea destinaiei turistice
n mod tradioional, destinaoia turisticL este privitL ca fiind un spaoiu geografic bine definit.
PrivitL din punctul de vedere al unui produs unitar, destinaoia turisticL este un ansamblu de
servicii Ni de facilitLoi care se materializeazL n ambianoa specificL a factorilor naturali Ni
artificiali de atracoie Ni amenajLrilor turistice create, care reprezintL elemente componente ale
ofertei turistice Ni pot exercita o foroL pozitivL de atracoie asupra turiNtilor 18.
n accepoiunea modernL, destinaoia turisticL este perceputL ca fiind experienoa pe care o dobandeNteturistul
n urma consumului19. Acest concept s-a format n timp, o datL cu schimbarea comportamentului turiNtilor. Astfel,
dacL n trecut turiNtii aveau ca scop principal odihna, n prezent aceNtia Ni dorec sL beneficieze de experienoa pe care
le-o poate oferi o anumitL destinaoie. Tendinoa este decLutare de experienoe noi, inedite.
Destinaoia turisticL poatefi abordatL din douL perspective
20
:
dintr-o perspectivL de ansamblu, fiind consideratL ca o entitate, ca un tot unitar
dintr-o perspectivL compusL, fiind privitL prin prisma produselor turistice oferite n
cadrul ei.
Elementele constitutive de bazL ale unei destinaoii turistice includ factorii naturali Ni resursele antropice. Pe
mLsura trecerii timpului aceste resurse seepuizeazL, se degradeazL deoarecedezvoltarea turisticL a unei zone are
repercursiuni negative asupra mediului nconjurLtor. De aceea, este necesar ca practicarea activitLoii de turismsL fie
n acord cu mediul nconjurLtor.
2.1.2. Ciclul de via al destinaiei turistice
Utilitatea analizLrii destinaoiei turistice n cadrul ciclului sLu de viaoL este de a facilita noelegerea evoluoiei
acesteia Ni, n funcoie de acest aspect, de aadoptastrategiile cele mai potrivite.
Conceptul deciclu de viaoL al destinaoiei turistice estereprezentat deun model grafic care descrie evoluoia
acesteia n funcoie de douL variablile: numLr de turiNti Ni timp.

18
Snack, O., Marketing n industria turismului, Institutul de management Ni turism, BucureNti, 1999, p.21
19
Ispas, A., Marketing turistic, Editura UniversitLoii Transilvania BraNov, 2011, p.72
20
Cismaru, L., op.cit., p. 30


22
Stadiile ciclului de viaoL turistic sunt urmLtoarele
21
:explorarea, implicarea, dezvoltarea, consolidarea,
stagnarea, declinul, rentinerirea (relansarea).
Dezvoltareaunei destinaoii turistice trebuie sL fie un proces continuu avand n vedere dinamica pieoei
turistice. Orice destinaoie turisticL ar trebui sL adoptestrategii de dezvoltare durabilL
22
.
2.1.3. Dezvoltarea durabil n turism
Dezvoltarea durabilL se defineNte ca fiind dezvoltarea care urmLreNte nevoile prezentului, fara a
compromite posibilitatea generaoiilor viitoare de a-Ni satisface nevoile lor
23
. Deoarece resursele mediului
nconjurLtor prezintL un risc crescut de degradare sau chiar epuizare, acest concept se referL n principal la folosirea
raoionalL a acestor resurse.
Pentru a asigura dezvoltarea unui turismdurabil, este necesarL colaborarea specialiNtilor din diverse
domenii. Acest tip de acoiune poateavea rezultateeficiente numai n condioiile desfLNurLrii ntr-un cadru juridico-
administrativ, incluznd resurse economice, un suport legislativ viabil Ni prin implementarea unor activitLoi de
educaoie a turiNtilor Ni a populaoiei rezidente
24
.
Turismul durabil, dacL beneficiazL de un management adecvat, poate deveni principalul instrument n
realizarea celui mai ambioios obiectiv al omenirii n cLutarea Ni oboinerea prosperitLoii economice Ni menoinnd
integritateasocialL, culturalL Ni naturalL
25
.
2.1.4. Caracterul durabil al dezvoltrii yi rolul destinaiei turistice
Dezvoltarea durabilL a unei destinaoii turistice presupune dezvoltarea tuturor formelor de turism,
managementului Ni marketingului turistic caresL respecteintegritateanaturalL, socialL Ni economicL a mediului cu
asigurareaexploatLrii resurselor naturaleNi culturaleNi pentru generaoiileviitoare
26
.
DestinaoiaturisticL areun interes major deaNi asigurao dezvoltaredurabilL. Pentru aceastatrebuiesL aibL n
vedereurmLtoareleobiective
27
: susoinerea activitLoilor turistice care aduc cele mai reduse impacturi
asupra mediului, reducerea formelor de poluare produse de turism, conservarea Ni valorificarea
culturilor locale, a tradioiilor etnografice, protecoia monumentelor istorice, arhitecturii locale Ni
introducerea acestora n circuitul de valori, asigurarea modernizarii infrastructurii Ni a
echipamentelor tehnico-edilitare, a cLilor de acces, a serviciilor.
RealizareaconcretL aacestor obiectivetrebuiesL aibL n vedereconexiunileturismului cu celelaltesectoare

21
Butler, R., The tourism area life cycle: Applications and modifications, vol 1.,Editura Cromwell Press, 1980, p.5
22
Muntean, A., Stremtan, F., Green Marketing: a New Challenge for Romanian Organizations, Tourism and
Hospitality Management, Vol. 14, No. 2, 2008, p. 343
23
Comisia MondialL pentru Mediu Ni Dezvoltare, Report of the World Commission on Environment and
Development: Our Common Future, 1987
24
GlLvan, V., Geografia turismului, Editura Fundaoei Romnia de Mine, BucureNti , 2005, p. 194
25
Edgell, L., Managind Sustainable Tourism, A Legacy for the Future, Haworth Hospitality Press, New York, 2006,
p.1
26
Ionescu, G., Murariu, A., Dezvoltarea durabilL a turismului romanesc prin conceperea unor produse turistice
competitive, Sesiunea de comunicLri dtiinoifice, iulie 2005
27
Ruhanen, L., Wheres the Strategy in Tourism Strategic Planning?Implications for Sustainable Tourism
Destination Planning, Journal of Travel and Tourism Research, Spring/Fall 2010, p.62


23
economice, acestaavand un efect multiplicator. n acest context dezvoltareadurabilL aunei destinaoii turisticepresupune
un echilibru constant Ni continuu ntreexistenoa, dezvoltareaturismului, Ni protecoiamediului nconjurLtor.
2.2.1. Managementul marketingului unei destinaii turistice
Existenoaunui patrimoniu turistic valoros nu conduceautomat lamanifestareaunui turismprofitabil, dect dacL
acestaestensooit deservicii corespunzLtoare, caresL lefacL accesibileturiNtilor Ni sL lepunL n valoare. Astfel, oLri cu
potenoial turistic relativ modest au ajuns lao activitateturisticL importantL, datoratL unui management eficient al
activitLoilor demarketing
28..
Destinaoiileturisticesunt entitLoi careridicL multeproblemereferitor lamanagementul
activitLoii demarketing, n primul rand datoritL multitudinii deactori locali. Activitateade management lanivelul
destinaoiei turisticeesteo provocare, deoarecen cadrul acesteiaacoioneazL diversecompanii private, publicealecLror
interesetrebuiesc armonizatecu intereseledestinaoiei. Deciziile managerialetrebuiesc sL muloumeascL di populaoialocalL
di turidtii.
Organizaoiile de management al destinaoiei turistice (DMO) sunt cele care se ocupL cu planificarea di
marketingul unei regiuni di careau capacitateadi resurselenecesarepentru aacoionan direcoiaobiectivelor strategice.
Intereseleacestoradi direcoiiledeacoiunetrebuiesc armonizatecu celealeorganizaoiilor naoionaledeturism(NTO) n
funcoiedeapartenenoadestinaoiei respective. Obiectivelestrategicedemanagement al marketingului destinaoiilor turistice
pecareacesteorganizaoii trebuiesL laaibL n vederesunt urmLtoarele
29
: creNtereaprosperitLoii lanivelul populaoiei locale,
maximizareagradului desatisfacoieal turiNtilor, maximizareaprofitabilitLoii ntreprinderilor deturismlocale, optimizarea
impactului turismului prin asigurareaunui echilibru ntrebeneficiileeconomiceNi costurilesocio-culturaleNi demediu.
Managementul activitLoii demarketing desfLNuratL la nivelul destinaoiei turisticereprezintL un mecanism
strategic prin intermediul cLruiasedezvoltL activitatea turisticL oinnd cont deprotejarea mediului nconjurLtor Ni de
satisfacereanevoilor turiNtilor Ni acelorlaloi actori implicaoi n aceasta.
2.2.3. Strategii de pia n marketingul destinaiei turistice
Strategiile de marketing sunt modalitLoile de acoiune prin care se urmLreNte atingerea obiectivelor de
marketing
30
. Strategiiledemarketing sempart n trei categorii: strategii depiaoL, strategii alevariabilelor mixului de
marketing Ni strategii combinate. n practicL, cel mai des sefolosesc strategiilecombinate.
Primul pas cLtreelaborareaunei strategii estesegmentareapieoei.
Segmentarea se bazeazL pe eterogenitatea pieoei care se alcLtuitL dintr-un numLr de
subpieoe sau segmente omogene. Fiecare segment se compune din consumatori cu nevoi
asemLnLtoare, iar ntre segmente consumatorii prezintL nevoi divergente.
Prin segmentareapieoei turistice, seoboineo mai bunL cunoaNtereasaNi sepot identificaNi clasadiferitelenevoi
aleconsumatorilor pesegmentelecLroraaparoin.

28
Istrate I., Bran Florina, RoNu Anca Gabriela Economia turismului Ni mediului nconjurLtor, Editura
EconomicL, BucureNti, 1996, p. 79
29
Buhalis, D., op.cit., p.100
30
StLncioiu, A., F., Planificarea de marketing n turism, Editura EconomicL, BucureNti, 2005, p.27


24
Segmentarea pieoei turistice se poate face dupL urmLtoarele criterii
31
: geografice, demografice,
psihografice, comportamentale.
Marketerii trebuiesL identificeproduseleNi serviciilecaresatisfac nevoileNi dorinoeleconsumatorilor din cadrul
fiecLrui segment. Pentru aceastatrebuiedezvoltatestrategii desegmentareapieoei caredau att direcoiact Ni punctele-
cheien prelucrareasegmentelor. Acesteasepot clasifican strategii nediferenoiate, diferenoiateNi concentrate
32
.
DupL identificareasegmentelor depiaoL cLtrecaresendreaptL destinaoiaturisticL (pieoeleointL Ni caracteristicile
lor) areloc strategiadepozioionareaacesteia. PozioionareareprezintL ansamblul acoiunilor prin caresencearcL detaNarea
derestul competitorilor prin creareaunei imagini distincteNi favorabile. O pozioionareclarL n minteaconsumatorului
esteun element cheiepentru succesul unei destinaoii turistice
33
.
Dezvoltareaunei strategii depozioionarepe piaoL presupuneparcurgereaurmLtoarelor etape
34
: analiza pieoei,
analize interne, selectarea segmentele de piaoL vizate, conturarea pozioiei dorite pe piaoL Ni
selectarea avantajelor care vor fi evidenoiate, analizaconcurenoilor.
Pentru o destinaoieturisticL, pozioionareasefacecu ajutorul imaginii pecareo promoveazL
35
.
StabilireaNi adoptareastrategiilor depiaoL trebuiesL fien concordanoL cu politicileNi strategiilemixului de
marketing, astfel nct sL seasiguresatisfacereaclienoilor pieoelor ointL n condioii deeficienoL maximL.
2.3. Abordri strategice ale mixului de marketing al destinaiei turistice
Elaborarea unui mix de marketing pentru destinaoia turisticL, este instrumentul principal pentru
planificarea de marketing si pentru adoptareastrategiilor cele mai potrivite. Avand n vedere cL fiecare destinaoie
turisticL are specificitatea ei, mixul de marketing trebuie sa conoina elemente proprii, adaptate la obiectivele
stabilite.
2.3.1 Politici yi strategii de produs pentru destinaia turistic
Se observL o evoluoe n timp a definirii produsului destinaoie turisticL de la un spaoiu geografic bine
definit la experienoa turisticL pe careo oferL .
Conceptul de experienoL turisticL esteelementul definitoriu di specific marketingului destinaoiei turistice di
se suprapune pesteprodusul de ansamblu destinaoie turisticL deoarecedestinaoiile turistice reprezintL, nainte de
toateo experienoL, nsooitL deprodusele di serviciile oferite
36
. Experienoa turisticL nglobeazL orice trLiedte turistul n
cadrul unei destinaoii, fie cL estelegat decomportament sLu de percepoie, de naturL cognitivL sau emooionalL,
explicitL sau implicitL
37
. DatoritL caracterului complex, experienoa turisticL este mult mai greu de creat di gestionat

31
Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., Hansen, T., Marketing Mangament, Pearson Education Limited,
2009, p. 341
32
Balaure,V., CLooiu, I., VegheN, C., Marketing turistic, Editura Saturn, BucureNti, 2005, p.255
33
Ries, A., Trout, J., Pozioionarea lupta pentru un loc n mintea ta, traducere Patricia Mandache, Editura
Brandbuilders, BucureNti, 2004, p.16
34
Lovelock, C., Wirtz, J., Services Marketing- People, Technology, Strategy, 6
th
edition, Pearson Prentice Hall,
USA, 2007, p.197
35
Page, S., Connel, J., Tourism-a modern synthesis, 3
rd
edition, South Western Cengage Learning, UK 2009, p.363
36
Cismaru, L., op.cit., p.60
37
OH, H., Fiore, A.M., Jeoung, M., Measuring Experience Economy Concepts Tourism Applications, Journal of


25
dect alte produse turistice
38
.
Complexitatea experinoei turistice estedatoratL, pelngL multitudinea factorilor careo influenoeazL,
complexitLoii motivaoiei umane a turistului care este individualL. Cerinoele Ni aNteptLrile diferL de la un individ la
altul iar produsul turistic trebuie sL se adapteze acestor cerinoe.
Organizaoiile de management ale unei destinaoii turistice trebuie sL Ni ndrepte eforturile cLtreevidenoierea
unicitLoii destinaoiei respective
39
. Turismul tematic sau alternativ oferL destinaoiilor posibilitatea de a oferi
experineoe unice Ni de a iNi creea un statut individual.
Pentru a formula strategii pentru o destinaoie turisticL este necesarL parcurgerea urmLtoarelor etape
40
:
analiza pozioiei actuale a destinaoiei turisticeNi evaluarea pozioiei viitoare aacesteia pe piaoL.
Analiza pozioiei actuale a destinaoiei turisticepresupune clarificarea urmLtoarelor aspecte: n ce masurL
destinaoia satisface cerinoele indentificate pepiaoL, careesteeficacitateadestinaoiilor concurenteNi ce oferL ele, care
este pozioia destinaoiei n ciclul sLu de viaoL. n funcoie de etapa ciclului de viaoL n care se afla destinaoia se
elaboreazL strategii viitoare de
41
: penetrare a pieoei, dezvoltare a pieoei, dezvoltare a produsului
turistic, de diversificare
Modificarea sau mbunLtLoirea unui produs detip destinaoie turisticL implicL o perioadL lungL de timp,
de aceea este necesarL anticiparea a ceea ce ar putea afecta produsul pe piaoL.
2.3.2. Politici yi strategii de pre pentru destinaia turistic
Destinaoiile turistice nu au un preo, preourile produselor turistice care compun oferta destinaoiei respective
sunt stabilite de fiecare operator n partecareactiveazL la nivelul destinaoiei respective. Organizaoiile de
management al destinaoiilor turistice pot avea control paroial asupra investioiilor, politicii generale de preouri- dacL
pozioioneazL corect destinaoia di comunicL acest aspect di ntreprinderilor din interiorul sLu, politicii de asigurLri.
Organizaoiile de management deoin controlul absolut asuprapreourilor atracoiilor pe care le au n gestiune
42
.
Politicile Ni strategiile operatorilor din turismcare activeazL n cadrul destinaoiei turistice sunt diferite, de
aceea stabilirea di coordonarea unei strategii de preocomune la nivelul ntregii destinaoii este aproapenerealizabilL.
Organizaoiile de management ale unei destinaoii turistice pot controla paroial preoul prin stabilirea unor
reglementLri Ni prin parteneriatecu sectorul privat. Adeseori acesteorganizaoii stabilesc niNteintervale n care
trebuie sL sencadreze preourile practicate deoperatorii locali din turism, astfel ncat Ni operatorii sL caNtige Ni turiNtii
sL fie ferioi de suprapreo
43
.
Cu ct turidtii cheltuiesc mai muloi bani n cadrul unei destinaoii cu att destinaoia are mai mult de cdtigat

Tourism Research, nr.46, 2007, p.121
38
Ritchie, J.R.B., Crouch, C.I., The competitive destination a sustainable tourism perspective, CABI, 2003, p.19
39
Golja, T., Nizic, M., Corporate Social Responsibility in Tourism- the most Popular Tourism Destinations in
Croatia a Comparative Analysis, Management, Vol. 15, 2010, 2, p. 108
40
Ispas, A., op.cit.,p. 94
41
idem
42
Cismaru, L., op.cit., p.78
43
Buhalis, D., op.cit., p. 110


26
deoarece sporesc beneficiile economice di credteprofitul ntreprinderilor locale. Cu toate acestea, organizaoiile de
management dela nivelul destinaoiilor au rolul de aechilibra tendinoele operatorilor locali de a credtepreourile
deoarece turidtii trebuie sL perceapL preourile produselor di serviciilor din cadrul destinaoiei ca fiind avantajoase
pentru ei.
Destinaoiile turistice pot optapentru una dintre urmLtoarele strategii de pre n funcoie de nivelul di
accesibilitatea preourilor. Acestea se pot clasifica dupL cumurmeazL
44
: strategia preoului ridicat, strategia preoului
scLzut, strategia preourilor diferenoiate, strategia preourilor de aliniere.
2.3.3. Politici yi strategii de distribuie utilizate pentru destinaia turistic
n industria turisticL, produsul turistic nu poatefi livrat clientului, acesta trebuie sL se deplaseze cLtre
produs pentru al consuma n cadrul destinaoiei turistice. De aceea, turistul trebuie atras cLtre spaoiul de consumal
produsului Ni anume destinaoia ofertantL. Acest lucru esterealizat prin intermediul distribuoiei care are rolul de a
informa Ni atrage consumatorul cLtre o destinaoie anume
45
.
Deplasarea turistului de la locul de rezidenoL implicL aparioia unor dificultLoi legate despaoiu Ni timp, lipsa
de informaoii, legislaoie diferitL etc. Distribuoia faciliteazL achizioionarea produsului turistic aducandu-l aproape de
consumatori prin intermediul canalelor de distribuoie. Acestea sunt formate din ntreprinderi turistice independente
cu ajutorul cLroraprodusul turistic ajunge la turist. Obiectivul canalelor dedistribuoie se poaterezuma astfel:
livrarea produsului turistic n cantitateoptimL Ni la calitatea aNteptatL, n locul potrivit, la preoul potrivit, Ni
consumatorului potrivit
46
.
Strategiile de distribuie utilizate pepiaoa turisticL se ncadreazL n trei tipologii
47
:strategia de distribuoie
selectivL, strategia de distribuoie exclusivL, strategia de distribuoie intensivL.
2.3.4. Politici yi strategii de promovare a destinaiei turistice
Promovarea destinaoiei turistice constL ntr-un ansamblu de demersuri de comunicare ce vizeazL
transmiterea permanentL a unor mesaje destinate informLrii atat a clienoilor potenoiali cat Ni a operatorilor din turism
asupra caracteristicilor acesteia cu scopul de a construi o imagine pozitivL Ni de a atrage cat mai muloi turiNti
48
.
Canalele de comunicare ndeplinesc atat rolul de transmitere a informaoiei- de la destinaoie la consumatori, cat Ni de
recepoionare a informaoiei- de la consumatori la organizaoiile demanagement dela nivelul destinaoiei turistice sub
forma de cercetLri n randul consumatorilor cu privire la atitudini, opinii, preferinoe, dorinoe, comportament de
consumetc. Identificarea acestorareprezintL obiectivul principal, naintea construirii imaginii care va fi promovatL.
Pentru o destinaoie turisticL estedeo importanoL majorL construirea Ni promovarea unei identitLoi unice,
care sL o diferenoieze n mintea consumatorului.

44
Ispas, A., op.cit., p.126
45
Nedelea, A., Politici de marketing n turism, Editura EconomicL, BucureNti, p.53
46
Buhalis, D., op.cit., p.111
47
Nedelea, op.cit., p.116
48
Nedelea, A., op.cit., p78


27
Stabilirea unui mix promooional eficient este dificilL datoritL multitudinii de ofertanoi din cadrul destinaoiei
di a dispersiei mondiale a turidtilor vizaoi. Stabilirea unor direcoii comune privind campaniile de promovare di
oboinerea de fonduri pentru acestea sunt unele dintrecele mai dificile sarcini ale activitLoii de marketing la nivelul
destinaoiei
49
. Organizaoiile de management se ocupL cu organizarea acestor campanii, n timp ce ofertanoii din
cadrul destinaoiei participL si contribuie la acestea.
n cazul promovLrii destinaoiilor turistice, se pot utiliza o gamL variatL de mijloace promooionale:
publicitatea, relaoii publice, promovarea vanzLrilor, marketingul direct, promovarea prin Internet.
n funcoie de metodele promooionale descrise mai sus, existL anumite strategii de promovare caresunt
indicate afi abordate: strategii de publicitate, strategii de relaoi publice, strategii de promovare avnzLrilor
Strategiile promooionale presupun inventarea/crearea Ni implementarea unor programe integratede promovare Ni
comunicare Ni ointirea segmentelor de vizitatori potenoiali prin branding, imagini Ni mesaje-cheie. Obiectivele se
referL la conNtientizarea consumatorilor, motivarea acestora, ncurajarea acestora sL navigheze pe interenet,
trimiterea de broNuri, telefonarea sau contactareaagenoiilor de turismla ele acasL.
2.3.5. Politici yi strategii legate de oameni n cadrul destinaiei turistice
Politica legatL de elementul oameni este o componentL care Ni-a demonstrat necesitatea prezenoei n
cadrul mixului de marketing, n special n cadrul turismului Ni aparoine marketingului modern. Deoarecescopul
principal al oricLrei destinaoii turistice este diferenoierea, considerarea acestei politici n cadrul mixului de marketing
este absolut necesarL Ni poateadLuga un plus de valoare dacL esteabordatL eficient.
n abordarea politicii legatL de elementul oameni trebuie avut n vedere atat personalul
angajat n turism cat Ni comunitatea gazdL, deoarece ambele categorii contribuie la experienoa
turisticL. Acestea pot contribui la oferirea unei experienoe turistice de neuitat sau dimpotrivL, la
una nedoritL.
Abordareaacestei politici presupune douL orientLri
50
: orientarea internL- se referL la adoptareaunor
mLsuri prin care sL se asigure bunLstarea angajaoilor n turismdi a membrilor comunitLoii gazdL; di orientarea
externL- sereferL la adoptareaacelor mLsuri prin care angajaoii di comunitateagazdL sL contribuie activ la
asigurarea unei experienoe de neuitat.
Pentru aseasigura decalitatea serviciilor furnizate, participand astfel la oferirea experienoelor plLcute
turiNtilor, organizaoiile de management de la nivelul destinaoiilor turistice trebuie sL stabileascL nidte linii directoare
di sL ncurajeze managerii care activeazL n domeniul turismului sL aibL n vedere urmLtoarele strategii legate de
personal
51
: strategia de atragere di recrutare de personal calificat
Strategia de dezvoltareacontinuL a personalului, strategia de implementare di asigurare a unui

49
Buhalis, op.cit.,p.112
50
Cismaru, L., op.cit.,p.74
51
Ispas, A., op.cit., p.211


28
sistem de suport intern, strategia de pLstrare a celor mai buni angajaoi, strategia de protejare a
drepturilor angajaoilor
Pentru a crea un climat propice dezvoltLrii turismului Ni pentru a participa la oferirea unor
experinoe plLcute, populaoia localL trebuie ncurajatL sL aibL o atitudine pozitivL faoa de turiNti.
Organizaoiile de management ale destinaoiei turistice trebuie sL comunice cu populaoia localL Ni sL
evidenoieze efectele benefice ale turismului asupra dezvoltLrii locale. De asemenea, membrii comunitLoii locale
trebuie implicaoi activ n deciziile privind dezvoltareadestinaoiei, abordareaunor strategii, n general n toate
activitLoile care se desfLNoarL la nivelul destinaoiei Ni i afecteaza Ni pe ei.
2.3.6. Politici si strategii de parteneriate n cadrul destina(iei turistice
Pentru cao destinaoie turisticL sL devinL di sL semenoinL competitivL pe piaoa turisticL, o piaoL care esten
permanentL transformare, estenecesarL colaborarea tuturor actorilor din turismde la nivelul acesteia, n special a
celor direct interesaoi di anume sectorul public di cel privat.
Astfel de colaborLri bazate pe parteneriat n interiorul destinaoiilor turistice, au drept
obiectiv strategic principal menoinerea destinaoiei la un nivel competitiv prin urmLrirea atingerii
intereselor acesteia.
Parteneriatele nu se stabilesc doar n interiorul destinaoiei. Acestea pot fi stabilite ntre
destinaoii diferite sau ntre destinaoii di anumite organisme internaoionale. Exemple de
parteneriate la nivel internaoional ce vizeazL destinaoiile turistice sunt organismele internaoionale
pentru turism precum: Organizaoia MondialL a Turismului, Comisia EuropeanL pentru Turism,
Consiliul Mondial pentru Turism di CLlLtorii.
n funcoie de variantele pe care le are o destinaoie turisticL, aceasta poate opta pentru urmLtoarelestrategii
de parteneriate:
52
strategia de colaborare extinsL, strategia de colaborarerestrnsL, strategia de necolaborare.
2.3.7. Politici si strategii de mpachetare si programare n cadul destina(iei turistice
Dezvoltarea pachetelor turistice reprezintL combinarea serviciilor asociate Ni complementare ntr-o singurL
ofertL depreo
53
.
Dezvoltarea programelor este o tehnicL apropiatL pachetului turistic ce presupune
dezvoltarea unor activitLoi, evenimente sau programe speciale, pentru a creNte interesul clientului
sau pentru a face un pachet turistic sau un serviciu turistic mai atractiv
54
.
Conceptele de dezvoltare apachetelor di programelor turistice sunt apropiate deoareceun numLr mare de
pachete presupun dezvoltarea programelor, dar nu toate programele presupun apartenenoa la un pachet.
Dezvoltareaprogramelor turistice poate reprezentaun aliat puternic pentru dezvoltarea pachetelor turistice.

52
Cismaru, L., op.cit., p.107
53
Morrison, A., Hospitality and travel marketing, fourth edition, Delmar Cengage Learning, 2010 ,p.392
54
idem


29
Dezvoltarea pachetelor turistice ale destinaoiei se poateface de cLtre
55
: ntreprinderea de turism,
turoperatori, organizaoia de management adestinaoiei.
Organizaoia de marketing a destinaoiei turistice are rolul de a propune, coordona di
ncuraja crearea pachetelor di programelor turistice locale.
Pachetele di programele turistice sunt create cu scopul de a atrage turidtii cLtre o anumitL
destinaoie, de a prelungi durata sejurului di de a ncuraja turidtii sL revinL pentru a beneficia de
aceeadi experienoL.
n implementarea unor strategii de mpachetare trebuie sL se oinL cont deurmLtoarele elemente
56
: tema
pachetului- toateelementele componente trebuiesc combinate n concordanoL cu o temL prestabilitL; trendurile n
turism- pachetele trebuie sL se ncadreze n aceste trenduri care vizeazL n special preferinoele consumatorilor;
tradioiile destinaoiei- sunt elementele care o diferenoiazL; di elementele care sprijinL pachetul -care constL n
parteneriate la diferite nivele.
2.3.8. Politici si strategii de securitate n cadrul unei destina(ii turistice
Conceptul de securitate a cLpLtat o importanoL deosebitL n turism, n principal datoritL
problemelor apLrute n secolul XXI (terorismul). Securitatea a fost mereu prezentL n turism,
doar cL a devenit un aspect din ce n ce mai complex. Siguranoa turiNtilor n cadrul unei destinaoii
era prevazutL n anii 80 la nivel de combatere a infracoionalitLoii pe plan local, urmand ca dupL
evenimentele din SUA din 11 septembrie 2001, sL devinL o preocupare globalL.
Organizaoia MondialL a Turismului are propriul programde asigurare a securitLoii Ni un
sistem de intervenoie rapidL n turism
57
.
Securitatea are un rol major n cadrul unei destinaoii turistice Ni poate fi definitL prin protejarea vieoii Ni
sLnLtLoii, asigurarea integritLoii fizice, psihice Ni economice a turiNtilor, angajaoilor, operatorilor din turismNi a
membrilor comunitLoilor gazdL
58
. O destinaoie perceputL ca fiind sigurL va atrage n mod sigur un numLr mult
mai mare de turiNti decat una perceputL ca fiind incertL.
Avand n vedere rolul multiplicator al turismului, un nivel crescut al securitLoii n cadrul unei destinaoii
turistice va conduce la creNtere economicL n timp ce lipsa securitLoii va afecta economia localL n mod negativ.
La nivelul unei destinaoii turistice, tooi actorii din turismau rolul de a menoine un nivel de securitateridicat,
de a colabora mereu pentru a afla la timp Ni a depLNi eventualele situaoii neprevLzute, de a se asigura cL este
respectatL legislaoia n vigoare.

55
Reid, R.D., Bojanic, D.C., Hospitality Marketing Management, John Wiley and Sons,2009, p.597
56
Destiantion Marketing Association, The Secrets of Packaging Success for Destination Tourism Organizations,
Destination Marketing Association Int Publication, 2007
57
http://rcm.unwto.org/en/content/about-us-7
58
Cismaru, L., op.cit., p. 112


30
n funcoie de obiectul securitLoii, strategiile de securitate se pot mpLroi n douL categorii
59
: strategii de
securitate privind siguranoa indivizilor (strategia tranformLrii securitLoii ntr-o valoare fundamentalL, strategia de
eliminare a barierelor de limbL, strategia de descurajare a infracoiunilor Ni criminalitLoii, strategia investioiilor n
oameni Ni servicii de securitate), strategii de securitateprivind protejarea destinaoiei (strategia de Ntergerea
stigmatului , strategia investioiilor n echipamente Ni tehnologii de securitate, strategia de
neutralizare a efectelor imaginii negative, strategia implicLrii active a actorilor destinaoiei n creNterea
nivelului de securitate).
Aceste strategii aplicabile n cadrul destinaoiei turistice au rolul de a ameliora, ndepLrta Ni preveni
problemele de securitate.
2.3.9. Politici si strategii de management al proceselor aplicabile n cadrul destina(iilor turistice
Nooiunea de procese se referL la prestarea de cLtre personalul unei organizaoii de
turism, a serviciilor contractate de turiNti.
AceastL politicL trebuie abordatL din perspectiva abilitLoii personalului de a presta
serviciul cat Ni de modul n care a perceput turistul procesul de prestare. Procesele au o influenoL
directL asupra modului de percepere a calitLoii serviciului de cLtre consumator. Calitatea
procesului de prestare determinL consumatorul sL accepte sau nu serviciul oferit.
Elementele prezenten procesul de prestaresunt: personalul, clienoii Ni mediul ambiant. Acest ultim
element estestabil Ni nu suferL transformLri. n schimb, personalul Ni clienoii pot avea stLri schimbLtoarecarepot sL
afecteze atat procesul de prestarecat Ni percepoia calitLoii acestuia
60
. Din acest motiv aceastL politicL estecel mai
greu deformulat n cadrul mixului de marketing.
Organizaoiile de management dela nivelul destinaoiei turistice trebuie sL colaborezecu managerii din
turismn vederea instruirii personalului privind prestareaserviciilor, atenuarea Ni depLNirea conflictelor, modul n
care trebuiesc trataoi turiNtii etc. Managerii trebuie sL Ni selecteze cu atenoie personalul deoarece este elemental-
cheie al procesului de prestareNi trebuie sL raspundL prompt la problemele Ni plangerile care pot apLrea. Procesul
de prestare trebuie sL fie flexibil, sL se adapteze la dorinoele clientului
61
.
Organizaoiile de management de la nivelul destinaoiei turistice trebuie sL urmLreascL
implementarea unui sistem de management al relaoiilor cu clienoii la nivelul fiecLrei organizaoii
turistice.
Organizaoiile de management dela nivelul destinaoiei turistice trebuie sL desfLNoarestudii de piaoL pentru a
determina tendinoele n comportamentul deconsum, aNteptLrile turiNtilor dela procesele de prestareNi atitudinile

59
idem
60
Groucutt,J., Leadley, P., Forsyth, P., Marketing: essential principles, new realities, Kogan Page Limited, London,
2004, p. 415
61
Alhroot, A., Marketing of a destination: Jordan as a case study.TezL de doctorat, University of Huddersfield.
Huddersfield,2007, p.190


31
post-consum.
Ca Ni strategii de management ale politicii de procese se pot menoiona strategia de instruire a personalului
referitor la tratareaclienoilor, strategia de cultivare Ni pLstrare a relaoiilor cu clienoii, strategia de evaluare a atitudinii
post-consum.
2.3.10. Organiza(iile de management al destina(iilor turistice
Organizaoiile de management al destinaoiilor turistice sunt organizaoiile responsabile cu managementul
di/sau marketingul destinaoiilor di,n general, apartin urmatoarelor categorii62:
Organizaoiile Naoionale de Turism (NTO) care sunt responsabile cu managementul di
marketingul turismului la nivel naoional
Organizaoiile Regionale de Turism (RTO) care sunt responsabile cu managementul di
marketingul turismului la nivelul unei regiuni geografice definite uneori, dar nu obligatoriu, ca
structuri ale administraoiei locale sau regionale
Organizaoii de Management al Destinaoiilor locale care sunt responsabile cu managementul di
marketingul turismului la nivelul unui orad, comunL sau arie geograficL micL
Organizaoia responsabilL de managementul unei destinaoii turistice are urmLtoarele
funcoii
63
:
funcoia economicL, care se reflectL n veniturile aduse de turism ntr-o destinaoie, taxele Ni
impozitele, locurile de muncL, care contribuie la diversificarea economiei locale;
funcoia de marketing, crearea Ni comunicarea celei mai potrivite imagini pentru destinaoia
turisticL avnd n vedere segmentele de piaoL vizate;
funcoia de coordonare avnd ca principal scop reducerea fragmentLrii industriei turistice pentru
a maximiza beneficiile aduse de turism;
funcoia de reprezentare publicL;
funcoia de creNtere a calitLoii vieoii rezidenoilor Ni turiNtilor.
Organizaoia de Management a Destinaoiei turistice este responsabilL de participarea la
trguri de turism, la evenimente di la expozioii. Printre datoriile acesteia se numLrL: organizarea
de tururi de informare cu privire la destinaoie pentru specialidti n turism sau reprezentanoi de
presL, coordonarea centrelor de rezervLri di funcoionarea centrelor de informare turisticL,

62
Pike, S., Destination Marketing- an Integrated Marketing Communication Approach, Butterworth-Heinenmann,
Oxford, 2008, p.37-39
63
Presenza, A., Sheehan, L., Ritchie, B., Towards a Model of the Roles and Activities of Destination Management
Organizations


32
propunerea di coordonarea politicilor di strategiilor specifice mixului de marketing al destinaoiei,
efectuearea periodicL de cercetLri de marketing pentru a surprinde di a monitoriza n timp gradul
de satisfacoie al turidtilor di pentru a adopta cele mai potrivite mLsuri n scopul mbunLtLoirii
calitLoii experienoei turistice.


33
CAPITOLUL 3

CERCETARE CALITATIV DE MARKETING PENTRU IDENTIFICAREA ATITUDINILOR $I
OPINIILOR AGENTILOR DE TURISM DIN BRA$OV, CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA
TURISTIC A ZONEI

Cercetarea calitativL reprezintL o investigaoie ce permite noelegerea profundL a conceptelor avuten
vedere Ni care aredrept scop identificarea Ni definirea aspectele importantepentru un context demarketing.
3.1. Metodologia de proiectare a cercetrii calitative de marketing n rndul agen(lor de
turism din Brasov
Cercetarea calitativL de marketing are ca scop determinarea atitudinilor Ni opiniilor agenoilor de turismdin
zona BraNov cu privire la dezvoltarea turisticL a acestei zone prin conceperea unor pacheteturistice atractive di
printr-o promovare potrivitL.
3.1.2. Ipotezele yi obiectivele principale ale cercetrii calitative de marketing
Ipotezele principale ale cercetLrii calitative sunt urmLtoarele:
TuriNtii care viziteazL zona BraNov, rLmn doar pentru o perioadL scurtL de timp iar
turiNtii strLini ajung n aceastL zonL ca parte a unui circuit de vizitare a Romniei
Pachetele turistice standard sunt cele mai potrivite pentru zona BraNov, cu excursii
opoionale incluse
FacilitLoile acordate turiNtilor care viziteazL zona BraNov sunt considerate suficiente Ni
similare cu ale altor regiuni Europene
Acoiunile de promovare a zonei BraNov nu au avut rezultate semnificative
Campania de promovare Be.Live It nu a avut nici un impact Ni a rLmas necunoscutL

Principalele obiective ale cercetLrii calitative sunt urmLtoarele:
Determinarea opiniilor agenoilor de turismcu privire la identificarea atributelor pe carear trebui sL le deoinL
pachetele turistice pentru zona BraNov
Determinarea atitudinii agenoilor de turism Ni cunoaNterea opiniilor lor n legaturL cu
campaniile de promovare ale zonei BraNov Ni identificarea propunerilor lor de
mbunLtLoire
Testarea campaniei BE. LIVE.IT Ni identificarea sugestiilor pentru brandul zonei BraNov
n funcoie de acesteobiective, cercetareaa fost mpLroitL n trei pLroi, fiecare parteconstnd ntr-o serie de
ntrebLri.

34
3.1.3. Organizarea cercetrii calitative de marketing pentru identificarea prerilor
agen(ilor de turism din Brayov
Metoda decercetarecalitativL aleasL este interviul de profunzime structurat. AceastL metodL reprezintL o
conversaoie, un dialog, o comunicare puternic structuratL care presupune formularea de cLtre cercetLtor a unei liste
cu teme cheie, fiecare temL fiind detaliatL sub forma unor ntrebLri care au rolul de aafla de la subiect, n detaliu,
credinoele Ni simoLmintele sale n legLturL cu tot cese leagL detema avutL n vedere, cu scopul de a descoperi
motivele de bazL ale comportamentului sLu
64
.
Pentru ca rezultatele cercetLrii sa fie pertinente, au fost considerate urmLtoarele criterii
de eNantionare:
Subiecoii sL fie factori de decizie
Sa aibL o vechime de minim 5 ani n domeniul turismului
Agenoia unde lucreazL sL aibL cel puoin 3 angajaoi
Chestionarul de selecoie constL n 8 ntrebLri filtru pentru selectarea persoanelor ce se
ncadreazL n criteriile de edantionare di care vor fi intervievate.
Persoanele selectate au constituit eNantionul Ni au fost intervievate n baza ghidului de
conversaoie. MLrimea eNantionului este de 8 subiecoi.
Ghidul de conversaoie care a stat la baza culegerii datelor este structurat astfel n
urmLtoarele teme si subteme:
Tema 1. Determinarea opiniilor agen(ilor de turism cu privire la identificarea atributelor pe
care ar trebui s le de(in pachetele turistice pentru zona Brayov
1.1. Pachete standard versus sejur personalizat
1.2. Importanoa libertLoii de miNcare intr-un sejur
1.3. Facilitatile care ar trebui acordate turistilor care viziteazL zona BraNov
1.4. Obiectivele turistice din zona BraNov cel mai des alese de cLtre turiNti
1.5. TrLsLturile principale ale turiNtilor care opteaza pentru zona Brasov
1.6. Conturarea unui pachet turistic pentru zona Brasov
Tema 2. Determinarea atitudinii agen(ilor de turism yi cunoayterea opiniilor lor n legatur cu
campaniile de promovare ale zonei Brayov yi identificarea propunerilor lor de mbuntire
2.1. Campaniile de promovare a BraNovului despre care au cunoNtinoL
2.2. Punctele tari Ni slabe ale campaniei
2.3. Mijloc de informare despre campanie
2.4. Propuneri de mbunLtLoire pentru campania de promovare

64
Lefter, C., op.cit. p.46

35
2.5. Identificarea celor mai oportune mijloace de promovare turisticL pentru zona Bradov
Tema 3. Testarea campaniei BE. LIVE .IT yi identificarea sugestiilor pentru brandul zonei
Brayov
3.1. Testarea campaniei BE.LIVE IT- Percepoia brandului
3.2. Testarea campaniei BE.LIVE IT- Impactul acestui brand pe piaoa romaneascL Ni strainL
3.3. Forme de turism care se pot practica n zona BraNov
3.4. Forme de turism pe care operatorii n turism le-ar include n ofertele lor
3.5. Sugestii pentru brandul zonei BraNov
3.6. Previziuni cu privire la evoluoia turismului la nivel european, de oarL Ni local
Interviurile s-au desfLNurat n perioada iulie-august n cteva agenoii de turismdin oraNul BraNov, iar fiecare
interviu a durat n jur de 50 minute.
Cercetarea calitativL a generat urmLtoarele rezultatereferitoare la opiniile agenoilor de turismintervievaoi:
Programele standard cu excursii opoionale incluse sunt considerate ca fiind cele mai
potrivite pentru zona BraNov
Libertatea de miNcare este consideratL importantL de cLtre tooi turiNtii, mai ales de cLtre
cei tineri, indiferent de scopul sejurului.
FacilitLoile existente la nivelul zonei BraNov sunt considerate suficiente Ni la acelaNi nivel
cu cele oferite n alte zone Europene. Ar trebui mbunLtLoit accesul la informaoie prin
elaborarea Ni distribuirea mai multor materiale promooionale Ni implementate programe
turistice subvenoionate.
Obiectivele turistice cel mai des alese de turiNtii care viziteazL zona BraNov sunt, n
aceastL ordine: centrul istoric al oraNului BraNov, Zona RNnov Bran (n special Castelul
Bran), Poiana BraNov, Predeal, satele sLseNti cu bisericile fortificate, Parcul Naoional
Piatra Craiului.
Majoritatea turiNtilor care viziteazL zona BraNov sunt de origine romnL, att femei ct Ni
bLrbaoi, cu vrsta cuprinsL ntre 20 Ni 55 de ani, cu venituri medii Ni studii cel puoin medii.
Majoritatea turiNtilor strLini care viziteazL aceastL zonL sunt trecuoi de 40 de ani, dispun
de venituri medii sau mari, au studii superioare, au vizitat multe locuri din lume Ni sunt
interesaoi sL descopere destinaoii noi.
Pachetul turistic cel mai potrivit pentru zona BraNov se desfLNoarL pe o duratL de
aproximativ 5 zile Ni este alcLtuit din serviciile de bazL de cazare Ni masL, circuit de
vizitare al oraNului BraNov (un operator a propus pe segway cu ghid turistic atestat) Ni al
mprejurimilor (cetatea RNnov Ni castelul Bran, Bisericile fortificate, organizarea de

36
drumeoii n Predeal, Poiana BraNov Ni Parcul Naoional Piatra Craiului, vizitarea satelor
tradioionale), programde animaoie pentru fiecare searL care sL prezinte tradioiile Ni
obiceiurile locale, activitLoi opoionale sportive sau de relaxare. Este de reoinut Ni
propunerea de pachete tip city-break.
DeNi au existat mai multe inioiative de promovare a zonei BraNov, doar trei dintre agenoii
intervievaoi au cunoNtinoe numai despre campania Be.Live It . AceNtia au considerat-o o
inioiativL bunL, ingenioasL dar din pLcate ineficientL n primul rnd datoritL lipsei de
mediatizare Ni a lipsei de susoinere din partea autoritLoilor locale. Dintre aceNti trei agenoi
doar doi au considerat cL mesajul transmis a fost potrivit, n timp ce unul este de pLrere cL
nu este reprezentativ pentru zona BraNov. AceNtia au aflat despre campania de promovare
de pe internet. Ca Ni propuneri de mbunLtLoire a campaniei au fost identificate:
mediatizarea intensL pentru a asigura vizibilitatea, modificarea brandului BeLive It prin
identificarea Ni promovarea unor simboluri reprezentative, unice ale zonei BraNov
deoarece astfel brandul s-ar distinge clar n mintea consumatorilor, stabilirea unui
segment clar de turiNti pe care i vizeazL BraNovul ca destinaoie Ni concentrarea tuturor
resurselor pentru atragerea lor.
Promovarea on-line ( printr-un site oficial, portal cu informaoii, rezervLri Ni tururi virtuale)
este consideratL ca fiind cea mai potrivitL pentru zona BraNov datoritL accesibilitLoii la un
numLr mare de consumatori la costuri relativ scLzute. A fost propusL Ni conceperea unui
clip publicitar care sL cuprindL elemente specifice, reprezentative ale zonei, promovat pe
Internet Ni la TV, Ni promovarea prin distribuirea pliantelor la toate centrele de informare
din oarL Ni strLinLtate.
Privind testarea campaniei Be. Live It , majoritatea respondenoilor au afirmat cL nu
cunosc aceastL campanie. Doar doi agenoi sunt de pLrere cL a fost o inioiativL bunL,
ingenioasL, de efect, inovativL, care strneNte interesul Ni care a reuNit sL se evidenoieze
fiind premiatL cu locul 2 la Trgul de Turism de la Berlin. Unul dintre respondenoi
considerL cL nu a fost o idee bunL deoarece mesajul este ambiguu, nu trezeNte interesul Ni
nici nu este reprezentativ pentru zona Brasov. Cei trei operatori sunt de pLrere cL efectul a
fost nesemnificativ.
Tooi agenoii intervievaoi au considerat cL zona BraNov oferL posibilitatea practicLrii mai multor forme de
turism: cultural-istoric Ni religios datoritL multitudinii de monumente, ecologic, montan, deaventurL
datoritL cadrului natural deosebit, rural datoritL prezenoei satelor transilvLnene, sportiv datoritL posibilitLoii
practicLrii sporturilor de iarnL Ni de varL, de afaceri datoritL bazei de cazare dotate cu sLli de conferinoe.

37
Turismul cultural Ni cel montan au fost tipurile de turism pe care cei mai muloi agenoi le-ar
include n ofertele lor, urmate de turism rural Ni agroturism. A fost propusL Ni dezvoltarea
turismului de evenimente Ni cel de aventurL Ni explorare.
Promovarea printr-un brand care sL nglobeze toate formele de turism sub un mesaj,
comun, reprezentativ pentru a se adresa ct mai multor categorii de turiNti, este
consideratL ca fiind cea mai potrivitL.
S-aconsiderat cL turismul la nivel european va cunoaNteun trend ascendent n viitorul apropiat, iar la nivel
naoional Ni local dezvoltarea depinde n primul rnd soluoionarea problemelor de promovare Ni
infrastructurL.
Concluzia acestei analize este cL dezvoltarea destinaoiei turistice zona BraNov estestrns legatL de
abordareaactivitLoilor de marketing specifice: propunerea Ni implementarea politicilor Ni strategiilor specifice mixului
de marketing, n primul rnd privind conceperea produselor turistice Ni promovarea lor.

38
CAPITOLUL 4

CERCETARE CANTITATIV DE MARKETING PRIVIND
ANALIZA ATRACTIVIT|II TURISTICE A ZONEI BRA$OV

CercetLrile cantitative de marketing definesc di evalueazL sub aspectul dimensiunilor lor, aspectele
relevante ale cercetLrii, identificate prin metodele calitative
65
. Astfel, n completarea cercetLrii calitative, este
necesarL desfLNurarea unei cercetLri cantitative de marketing pentru a cuantifica opiniile respondenoilor cu privire
la subiectul cercetat, opinii care vor sta la baza elaborLrii variantelor strategice de politici de marketing.
4.1.Consideraii metodologice privind realizarea cercetrii cantitative de marketing
Scopul cercetLrii cantitative de marketing este de a determina atitudinile Ni opiniile
turiNtilor care viziteazL zona BraNov cu privire la atractivitatea turisticL a acesteia Ni de a
identifica posibilitLoie de atragere a unui numLr mai mare de turiNti, pentru o perioadL mai lungL
de timp. Cercetarea cantitativL a fost realizatL pe baza unei anchete prin sondaj care a avut la
bazL un chestionar alcLtuit din 32 de ntrebLri.
Procesul de culegere a datelor s-a derulat n perioada 15 decembrie 2011 15 martie 2012. Chestionarele
au fost aplicate decLtrerecepoionerii unitLoilor de cazareturisticL.
Obiectivele principale ale cercetLrii cantitative sunt urmLtoarele:
1. Determinarea atitudinilor Ni opiniilor turiNtilor cu privire la gradul de atractivitate al destinaoiei turistice
zona BraNov
2. Identificarea aNteptLrilor Ni preferinoelor turiNtilor cu privire la sejurul n zona BraNov
3. Identificarea profilului turistului care viziteaza zona BraNov
4. Identificarea metodelor de promovare cele mai eficiente pentru destinaoia turisticL zona
BraNov
Populaoia avutL n vedere n cadrul cercetLrii este constituitL din totalitateaturiNtilor cu vrstade peste18
ani, care au vizitat zona BraNov n perioada 15 Decembrie 2011-15 Martie 2012.
A fost aleasL o metodL deeNantionare aleatoarepentru aoboine rezultate ct mai apropiate derealitate, Ni
anume eNantionarea stratificatL. n prima fazL s-a stabilit variabila de bazL astratificLrii care este tipul de unitatede
primire turisticL. La nivelul zonei BraNov au fost identificate5 categorii principale de unitLoi de primire turisticL:
hoteluri, pensiuni, vile turistice, hosteluri, altele (moteluri, cabane turistice, campinguri, tabere). O adouavariabilL
care s-a luat n considerare a fost numLrul de locuri n cadrul fiecLrui tip de unitate de primire turisticL. n funcoie de
pondereanumLrului de locuri a fiecLrui tip deunitatedecazare n numLrul total de locuri s-a calculat mLrimea

65
Lefter, C., op.cit., p.18

39
eNantionului. NumLrul de locuri de cazare a fost preluat de pe site-ul Institutului Naoional de StatisticL Ni reflectL
situaoia de la nivelul anului 2011.
Activitatea de culegere a datelor aavut loc n perioada 15 Decembrie 2011-15 Martie 2012.
Acest procedeu a ntmpinat Ni dificultLoi datoritL reticenoei oamenilor la astfel de activitLoi, n special a turiNtilor
care vin n concediu Ni nu doresc sL aloce nici mLcar cteva minute completLrii unui chestionar. Intuind acest
aspect, s-a stabilit ca interviurile sL fie desfLNurate de cLtrerecepoionerii unitLoilor de cazare turisticL care au fost
instruioi n prealabil. TuriNtii au fost abordaoi la sfrNitul sejurului, pe mLsurL ce desfLNurau activitatea de check-out,
cu rugamintea sL completeze chestionarul. n cazul n care recepoionerul se confruntacu un refuz categoric, trecea
la urmLtorul turist. n urma desfLNurLrii acestei activitLoi au rezultat un numLr de 384 de chestionare completate.
n urma analizei rezultatelor cercetLrii se pot formula urmLtoarele concluzii, n funcoie de obiectivele
principale avute n vedere:
Obiectivul nr. 1. Determinarea atitudinilor i opiniilor turitilor cu privire la gradul de
atractivitate al destinaiei turistice zona Braov
Indiferent de categoria de vrstL din care fac parte, cei mai muloi turiNti vin n zona
BraNov pentru a vizita obiectivele turistice. UrmLtorul motiv de vizitare pentru turiNtii
tineri Ni aduloi este descoperirea tradioiilor locale, iar pentru cei vrstnici sunt interesele
personale.
OraNul BraNov este considerat cea mai reprezentativL atracoie a zonei, urmat de bisericile,
cetLoile Ni castelele din mprejurimi. Staoiunile montane Ni Parcul Naoional Piatra Craiului
ocupL locurile 3 Ni 4 n ordonarea atracoiilor cele mai reprezentative.
Turismul montan de drumeoie, cultural-istoric, sportiv Ni rural sunt considerate
reprezentative pentru zona BraNov de majoritatea respondenoilor.
Naoionalitatea turiNtilor nu influenoeazL opinia lor n legLturL cu formele de turism
considerate reprezentative pentru zona BraNov.
Majoritatea subiecoilor considerL cL populaoia localL din zona BraNov este ospitalierL,
personalul care activeazL n turism este bine pregLtit iar tarifele serviciilor turistice
reflectL calitatea lor.
DeNi zona BraNov este una dintre cele mai dezvoltate zone din Romnia ca infrastructurL,
nivelul acesteia nu se ncL aliniazL la standardele Europene. Nivelul infrastructurii este
considerat nici ridicat nici slab de cei mai muloi turiNti, nsL un procent apropiat l
considerL ridicat.
Cei mai muloi turiNti au plasat pe primul loc ca importanoL construirea unui aeroport,
urmat ndeaproape de construirea unei autostrLzi care sL lege zona BraNov de

40
principalele zone ale oLrii.
Majoritatea respondenoilor considerL calitatea serviciilor de cazare Ni masL ca fiind
ridicatL Ni foarte ridicatL.
Cei mai muloi subiecoi au clasificat calitatea serviciilor de agrement ca fiind nici ridicatL,
nici slabL. Acest aspect demonstreazL necesitatea mbunLtLoirii ofertei de care este
destul de slab dezvoltatL la nivelul zonei BraNov.
Calitatea serviciilor de informare turisticL este consideratL de cei mai muloi turiNti ca fiind
ridicatL, nsL un procent apropiat o considerL nici ridicatL nici slabL. Acest aspect
demonstreazL faptul cL serviciile de informare sunt percepute ca fiind bune dar cu loc de
mbunLtLoiri.
Nivelul securitLoii zonei BraNov a fost caracterizat ca fiind ridicat de cLtre cei mai muloi
respondenoi.
Factorii generatori de insecuritate identificaoi de turiNti ntr-un procent mai ridicat sunt
furturile.
Majoritatea turiNtilor au indicat valori pozitive privind gradul de satisfacoie resimoit n
urma vizitei n zona BraNov ceea ce denotL faptul cL au avut o experienoL turisticL
agreabilL
Majoritatea turiNtilor chestionaoi ar reveni n zona BraNov Ni ar recomanda aceastL zonL
ca destinaoie de vacanoL

Obiectivul nr. 2. Identificarea ateptrilor i preferinelor turitilor cu privire la sejurul n zona
Braov
Tipurile de unitLoi de cazare cel mai preferate de cLtre turiNti sunt hotelurile Ni pensiunile
Majoritatea turiNtilor Ni-au exprimat preferinoa pentru pachete personalizate Ni acordL o
importanoL foarte mare libertLoii de miNcare ntr-un sejur n timp indiferent de gen Ni
naoionalitate. Dar ntre turiNtii tineri, aduloi Ni vrstnici existL diferenoe de opinii privind
importanoa acordatL libertLoii de miNcare ntr-un sejur.
Cei mai muloi respondenoi au optat pentru activitLoile sportive ca activitLoi principale de
agrement pe care le-ar alege n sejurul n zona BraNov, urmate de cele culturale Ni de
relaxare.
Principalul motiv de nemuloumire legat de zona BraNov a fost ales de cLtre jumLtate din
respondenoi ca fiind infrastructura
Majoritatea subiecoilor au afirmat cL durata sejurului petrecut n zona BraNov a fost de 1-

41
2 nopoi

Obiectivul nr. 3. Identificarea profilului turistului care viziteaza zona Braov
Majoritatea subiecoilor (78,9%) sunt romni iar 21,1% sunt strLini.
Majoritatea respondenoilor sunt bLrbaoi (56,5%) iar 43,5% sunt femei.
Cel mai mare procent de 31,8% este reprezentat de turiNtii cu vrsta situatL ntre 26- 35
de ani. Procente apropiate ca valoare sunt reprezentate de categoriile de vrstL 36-45 ani
(27,1%) Ni 18-25 ani (22,7%). Cel mai mic procent este reprezentat de turiNtii cu vrsta
peste 56 de ani (6,8%).
Majoritatea membrilor eNantionului au afirmat cL ultima NcoalL absolvitL este facultatea
Majoritatea subiecoilor au afirmat cL venitul lunar net al familiei este mai mare de 2001
lei.
Suma medie alocatL sejurului petrecut n zona BraNov este de 1020 RON. Att venitul
lunar net pe familie ct Ni vrsta turiNtilor influenoeazL suma pe care aceNtia o alocL n
sejurul petrecut n zona BraNov.

Obiectivul nr. 4. Identificarea metodelor de promovare cele mai eficiente pentru destinaia
turistic zona Braov
Cei mai muloi subiecoi au ales Internetul ca sursL de informare cu privire la aceastL zonL,
Ni prin intermediul familiei/prietenilor/cunoNtinoelor. Doar 14,5% dintre turiNti au aflat din
agenoii de turism, 14,8% din mass-media iar 10,8% prin intermediul pliantelor. Aceste
rezultate reflectL problemele existente la nivel local privind mijloacele de promovare ale
acestei zone.
Majoritatea turiNtilor au afirmat cL de obicei Ni planificL vacanoa cu mai puoin de o lunL
nainte Ni cu 1 lunL nainte.
Referitor la frecvenoa apelLrii la diverse modalitLoi de informare n vederea alegerii
destinaoiei de vacanoL, majoritatea respondenoilor au afirmat cL utilizeazL foarte des
Internetul.
Cele mai oportune locuri de plasare a informaoiilor despre destinaoia turisticL zona
BraNov pe Internet sunt, n aceastL ordine: paginile web ale destinaoiilor turistice unde
intenoioneazL sL cLlLtoreascL, reoelele de socializare, paginile web ale agenoiilor de
turism.
Mijloacele prin care ar trebui promovatL zona BraNov sunt n aceastL ordine Internetul,

42
materiale promooionale (de tip pliante, broNuri, cd-uri, ghiduri turistice) Ni organizarea
activitLoilor culturale n sistem de autofinanoare.
Pe baza rezultatelor oboinuten urma celor douL cercetLri de marketing, s-au formulat o serie de politici di
strategii specifice mixului de marketing pentru zona Bradov.


43
CAPITOLUL 5

ELABORAREA POLITICILOR MIXULUI DE MARKETING
AL DESTINATIEI TURISTICE ~ZONA BRASOV


5.2. Mixul de marketing al destina(iei turistice zona Brasov

Mixul de marketing pentru zona Bradov cuprinde urmLtoarele elemente: produs, preo, distribuoie,
promovare, oameni, parteneriate, mpachetare, securitate, managementul proceselor.
5.2.1. Politica de produs
TuriNtii strLini ajung la destinaoia turisticL zona BraNov de obicei pentru cL este inclusL
ntr-un tur al Europei de Est. TuriNtii romni aleg aceastL destinaoie pentru o perioadL limitatL, de
obicei un week-end. Pentru a prelungi durata de Nedere att a strLinilor ct Ni romnilor, precum
Ni n scopul atragerii unui numLr mai mare de turiNti este recomandatL conceperea unor produse
turistice de tip tururi de 5-6 zile pentru vizitarea oraNului BraNov Ni a mprejurimilor. Aceste
produse trebuie sL conoinL o ofertL ct mai complexL Ni mai diversificatL- fiecare zi sL conoinL
activitLoi diferite- Ni sL fie personalizate de exemplu n funcoie de segmente de vrstL (trebuie
incluse activitLoi sportive opoionale destinate tinerilor sau activitLoi de odihnL Ni relaxare
destinate persoanelor mai n vrstL). Scopul acestor pachete trebuie sL fie, pe lngL vizitarea
tuturor obiectivelor, Ni descoperirea obiceiurilor Ni tradioiilor specifice (de exemplu organizarea
unor seri cu tematicL romneascL- de tip dansuri populare, cinL tradioionalL sau foc de tabLrL)
pentru a evidenoia unicitatea zonei.
Este indicatL adoptarea strategiei de penetrare a pieoei deoarece trebuie conceput un
produs turistic nou, diversificat, care sL valorifice la maxim potenoialul turistic Ni care sL fie
introdus att pe piaoa naoionalL ct Ni pe cea EuropeanL.
5.2.2. Politica de pre
Principala mLsurL care trebuie ntreprinsL n cazul acestei politici de marketing este
adaptarea preourilor la calitatea serviciilor, astfel nct raportul calitate-preosL fie considerat
corect de cLtre turiNti.
Trebuie conceputL o strategie privind tarifele percepute pentru intrLrile n muzee, biserici,
cetLoi. De obicei tarifele de acces sunt diferenoiate ntre turiNtii romni Ni strLini, fiind mai mici n
cazul primei categorii. Acest lucru creeazL frustrare printre turiNtii strLini care, Ni datoritL
reputaoiei Romniei peste hotare, au senzaoia cL sunt escrocaoi. De aceea, este absolut necesarL

44
stabilirea unor tarife comune, care sL fie exprimate n moneda EURO Ni sL fie trecut alLturi
echivalentul n lei.
Tarifele de acces la obiectivele culturale, religioase, istorice pe tot teritoriul zonei BraNov
sunt accesibile tuturor. Chiar Ni aNa, se impune acordarea de reduceri grupurilor, pensionarilor,
studenoilor sau elevilor, copiilor sub o anumitL vrstL.
Se poate concepe un instrument de marketing (de genul card de acces+card de
cLlLtorie+ghid turistic) care ar putea fi procurat de pe internet la un preoglobal- inferior sumei
tarifelor de acces la fiecare obiectiv n parte, care sL ofere o reducere Ni la transport, Ni care sL
includL intrLrile la cele mai importante obiective ale zonei BraNov, abonament la principalele
mijloace de transport n comun cLtre acestea Ni un ghid turistic detaliat.
Ca Ni strategie de preola nivelul ntregii zone, se poate utiliza strategia preoului scLzut
pentru a caNtiga o pozioie pe piaoL Ni pentru a atrage consumatorii. Avnd n vedere situaoia
economicL actualL naoonalL, aceasta poate reprezenta o oportunitate pentru zona BraNov de a
atrage mai muloi turiNti romni. RecomandatL este Ni strategia de ajustare a tarifelor n extrasezon
(perioadele de primavarL Ni toamnL).
5.2.3. Politica de distribuie
n prezent, n zona BraNov existL puoine agenoii de turism care se ocupL cu activitatea de
incoming. Agenoiile de turism preferL sL organizeze pachete turistice doar la cerere dect sL
conceapL unele pe care sL le distribuie pe plan intern Ni extern. Marii turoperatori din strLinLtate
(TUI, Thomas Cook etc.) au inclus n ofertele lor cteva regiuni din Romnia printre care di zona
Bradov, dar numai ca staoie de oprire nu di ca destinaoie de sine stLtLtoare.
Agenoiile locale care participL la trguri de turism preferL sL Ni promoveze ofertele de
outgoing dect pe cele de incoming.
ExistL o oportunitate de dezvoltare foarte mare Ni neexploatatL suficient privind turismul
incoming n zona BraNov. Este necesarL contribuirea tuturor actorilor din turism n vederea
stabilirii unor produse turistice de tip circuit al destinaoiei turistice zona Bradov, la un tarif
avantajos, care sL fie distribuite att agenoiilor de turism din oarL ct si din strLinLtate. De
asemenea, este necesarL colaborarea cu marii turoperatori n vederea includerii acestor produse
n ofertele lor.
n ceea ce priveNte distribuoia electronicL, se impune conceperea unui singur web-site
oficial care sL cuprindL toate informaoiile de care are nevoie un turist cnd vine sL viziteze zona
BraNov. Acest web-site poate sL conoinL Ni un sistem de rezervLri on-line care sL includL oferta de
cazare din zonL.
Deoarece destinaoia turisticL zona BraNov doreNte sL Ni consolideze pozioia pe piaoL, este

45
recomandatL strategia de distribuoie intensivL care presupune utilizarea unui numLri mare de
intermediari. Produsul turistic zona BraNov ar trebui plasat n primul rnd n ofertele marilor
turoperatori internaoionali, apoi n cadrul agenoiilor de turism Ni a centrelor de informare turisticL
interne Ni externe Ni cLtre intermediarii electronici.
5.2.4. Politica de promovare
ExistL multe inioiative de promovare a acestei zone datoritL atractivitLoii ridicate printre
destinaoiile din Romnia, dar n cadrul circuitelor de diverse tipuri, sau pe unele forme de turism,
nu ca entitate de sine stLtLtoare. De aceea, primordial pentru nceperea unei campanii
promooionale este stabilirea unei identitLoi pentru acestL destinaoie. O ncercare de promovare a
constat n prezentarea brandului Be.Live It n cadrul trgului de turism de la Berlin, dar care
nu a avut nici un efect datoritL lipsei de fonduri n vederea lansLrii lui pe piaoL. Aceasta a fost
prima Ni singura ncercare de promovare a identitLoii destinaoiei, fapt de importanoL majorL.
Pentru asigurarea unei promovLri eficiente la nivel zonal, este necesarL colaborarea
tuturor actorilor din turism n vederea:
conceperii unui portal atractiv, interactiv care sL prezinte toate atracoiile zonei, a
activitLoilor care pot fi desfLNurate aici, a posibilitLoilor de petrecere a timpului liber.
introducerea produsului turistic BraNov pe site-urile de socializare Ni pe site-urile
diferitelor agenoii de turism.
producerii diverselor materiale promooionale de bunL calitate, atractive, bine
documentate, de tip pliante, broNuri, cd-uri, ghiduri turistice, care sL fie distribuite gratuit
turiNtilor, centrelor de informare Ni agenoiilor de turism din oarL Ni strLinLtate.
conceperii unui brand al zonei BraNov care sL reprezinte identitatea destinaoiei turistice,
care sL includL un clip publicitar cu obiectivele reprezentative, eventual unice ale zonei, o
prezentare foarte succintL a obiceiurilor Ni a posibilitLoilor de petrecere a timpului liber;
un mesaj scurt, uNor de reoinut; materiale promooionale care sL fie promovate sub mesajul
comun. Acest brand trebuie sL fie lansat att pe piaoa naoionalL ct Ni pe cea
internaoionalL.
organizarea unor excursii de tip info-trip pentru reprezentanoii turoperatorilor Ni agenoiilor
de turism n vederea cunoaNterii personale a zonei
organizLrii de festivaluri de renume internaoional (de exemplu Cerbul de Aur)
atragerii personalitLoilor n vederea susoinerii concertelor, prezentLrii de cLroi etc. (de
exemplu Andre Rieu)
participLrii la ct mai multe trguri Ni expozioii de turism cu produsul zona BraNov

46
Destinaoia turisticL zona BraNov poateadoptamai multe strategii de promovare: strategii de publicitate, de
relaoii publice, de promovare a vnzLrilor, n general att de tip pull ct Ni de tip push.
5.2.5. Politica de oameni
n abordarea politicii de oameni trebuie avut n vedere atat personalul angajat n turism
cat Ni populaoia localL, deoarece ambele categorii contribuie la experienoa turisticL.
Situaoia locurilor de muncL n domeniul turismului prezintL unele probleme.
Managerii unitLoilor turistice preferL sL angajeze studenoi sau absolvenoi de liceu fLrL
studii de specialitate sau calificare, n ideea n care meseria se nvaoL Ni estimand cL aceNtia se
vor muloumi cu salarii mai mici decat absolvenoii de facultate, master sau al unui curs de
calificare. Majoritatea managerilor pun mai mare preo pe experienoa profesionalL decat pe
cunoNtinoele acumulate n NcoalL. De aceea, de exemplu studenoii care urmeazL cursurile unei
facultLoi aleg sL punL pe planul doi studiul Ni preferL sL se angajeze pentru a avea experienoL
profesionalL n momentul absolvirii.
Salariile n turism sunt foarte mici, volumul de muncL este mare, de aceea motivarea
angajaoilor este pe mLsurL. Managerii organizaoiilor turistice preferL sL adopte strategii pe termen
scurt: sL angajeze personal pe salarii mici Ni sL l schimbe periodic.
FrustrLrile legate de nesiguranoa locului de muncL, a salariilor mici se manifestL sub
forma dezinteresului personalului faoL de organizaoia de turism n care lucreazL, lipsa unei
legLturi cu aceasta. Ca urmare, angajaoii pLrLsesc organizaoia cu prima ocazie care li se pare mai
bunL. Insatisfacoia angajaoilor este un aspect ce nu trebuie deloc neglijat de aceea este necesarL
adoptarea urgentL a unor mLsuri n vederea ameliorLrii situaoiei.
Cu toate acestea, situaoia financiarL precarL, lipsa locurilor de muncL, sunt factori care
determinL personalul care lucreazL n turism sL se straduiascL la locul de muncL, sL nveoe pe
parcurs, sL fie amabil Ni mereu dispus sL ajute. Acest aspect este confirmat de opinia turidtilor
intervievaoi n cadrul cercetLrii catitative, conform cLreia respondenoii considerL cL personalul
care lucreazL n turism n zona Bradov este pregLtit corespunzLtor.
Pentru a depLdi problemele cu care se confruntL populaoia angajatL n turism,
organizaoiile care activeazL n domeniul turismului trebuie sL aibL n vedere urmLtoarele
strategii:
n momentul recrutLrii Ni selecoiei, managerii ar trebui sL ncurajeze calitatea nu
cantitatea, sL aprecieze Ni sL susoinL pregLtirea profesionalL Ni sL atribuie viitorilor
angajaoi sarcini n domeniul de specialitate. Remuneraoia trebuie sL fie echitabilL, n
funcoie de postul ocupat, responsabilitLoi Ni volum de muncL.
Investirea n dezvoltarea continuL a personalului

47
Crearea unei culturi organizaoionale n vederea creNterii ataNamentului personalului faoL
de organizaoia n care activeazL
PLstrarea angajaoilor competenoi prin fidelizare, recompensare, informare, investire n
perfecoionare, flexibilitatea programului de lucru, oferirea de facilitLoi etc.
Aceste strategii ar trebui aplicate n toate organizaoiile din domeniul turismului de la
nivelul zonei BraNov Ni ar trebui propuse di susoinute de Organizaoia de Management a Destinaoiei
di de autoritLoile locale.
Atitudinea populaoiei locale faoL de turiNti este una prietenoasL, deschisL, ospitalierL. Acest aspect este
surprins Ni apreciat de turiNti, majoritateaavand cuvinte de laudL la adresa populaoiei locale din aceastL zonL.
5.2.6. Politica de parteneriate
Pe o piaoL cum este cea turisticL, n permanentL transformare, parteneriatele, care se
bazeazL pe colaborLri n cadrul sectorului public, al celui privat di ntre cele douL sectoare n
interiorul destinaoiei, ct di a destinaoiei cu alte destinaoii sau organizaoii naoionale di
internaoionale, sunt foarte importante de considerat pentru a ajuta destinaoia sL ajungL di sL se
menoinL competitivL pe piaoL.
La nivelul zonei Bradov, existL parteneriate n turism ncheiate att n interiorul
destinaoiei, ct di cu alte destinaoii sau organizaoii care includ di zona Bradov, aspect ce
demonstreazL cL se agreazL ideea de ajutor reciproc di colaborare. Astfel de parteneriate sunt de
real folos pentru dezvoltarea turismului n zona Bradov.
Pe viitor, se recomandL ncheierea de astfel de parteneriate di ntre cele douL instituoii de
bazL ale zonei Bradov, di anume PrimLria di Consiliul Judeoean n vederea armonizLrii intereselor
di adoptLrii celor mai bune decizii pentru aceastL zonL.
Se recomandL ncheierea de parteneriate di pe plan internaoional, cu alte destinaoii
similare sau cu organizaoii.
Cea mai potrivitL strategie privind parteneriatele este strategia de colaborare extinsL ce presupune
ncheierea de parteneriate indiferent detip di numLr.
5.2.7. Politica de mpachetare
Pachetele turistice sunt create cu scopul de a atrage turidtii cLtre o anumitL destinaoie, de a
prelungi durata sejurului di de a ncuraja turidtii sL revinL pentru a beneficia de aceeadi
experienoL.
Se propune urmLtorul pachet turistic pentru zona Bradov, desfLdurat pe o duratL de 6 zile
dupL cum urmeazL:
Tema:descoperirea destinaoiei turistice zona Bradov
Ziua 1 vizitarea oraNului BraNov, se poate opta pentru tur pedestu, tur cu segway, tur cu

48
autobuzul turistic
Ziua 2 Excursie n Poiana BraNov, opoional dupL vizitare se poate opta (n funcoie de
anotimp) fie pentru schi-snowboard, drumeoii montane, parapantL, ciclism, relaxare la SPA
Ziua 3 Excursie la RaNnov Ni Bran, include vizitarea cetaoii Ni a castelului, vizitarea
satelor de munte
Ziua 4 Excursie n satele sLseNti din jurul oraNului BraNov n vederea vizitLrii bisericilor
fortificate
Ziua 5 Excursie la FLgLraN, include vizitarea oraNului, a cetLoii, a mLnLstiri SambLta Ni a
hergheliei, opoional se poate opta pentru lecoii de echitaoie
Ziua 6 Excursie la Rezervaoia NaturalL Piatra Craiului, tur cu ghid pentru observarea
animalelor n libertate
Pentru facilitarea accesului la serviciile de cazare, masL, transport, ghidaj, se considerL
organizarea turidtilor n grupuri de cte zece.
Se vor contacta unitLoile de cazare di alimentaoie cu specific local din jurul fiecLrei staoii
de oprire pentru a alege oferta cea mai avantajoasL calitate-preo. n cadrul unitLoilor de
alimentaoie se vor contracta programe de animaoie pentru fiecare searL n funcoie de posibilitLoi di
n vederea prezentLrii tradioiilor locale (de exemplu dansuri populare, cinL tradioionalL sau foc de
tabLrL). Se vor contacta companiile de transport locale n vederea consultLrii ofertelor di optLrii
pentru cea mai avantajoasL. De asemenea se vor alege doi ghizi specializaoi care vor nsooi
turidtii de-a lungul celor 6 zile.
Acest tip de pachet va fi propus organizaoiei de marketing a destinaoiei di anume
Asociaoiei pentru Promovarea di Dezvoltarea Turismului din judeoul Bradov pentru stabilirea unui
preototal di pe persoanL di pentru implementare di promovare.
5.2.8. Politica de securitate
La nivelul unei destinaoii turistice, tooi actorii din turism au rolul de a menoine un nivel de
securitate ridicat, de a colabora mereu pentru a afla la timp Ni a depLNi eventualele situaoii
neprevLzute, de a se asigura cL este respectatL legislaoia n vigoare.
Romania este perceputL de turiNti ca fiind o destinaoie turisticL cu probleme de securitate,
imaginea ei avand mult de suferit mai ales n ultimii ani.
Transilvania are avantajul cL este perceputL ca fiind regiunea cea mai sigurL din
Romania, avand o ratL a infracoionalitLoii redusL. Zona BraNov este una dintre cele mai dezvoltate
din Transilvania deci imaginea ei referitor la securitate este una pozitivL per ansamblu. Cu toate

49
acestea, existL probleme legate de securitatea turiNtilor sub forma clonLrii cardurilor, furturilor,
escrocLrii turiNtilor strLini de cLtre unii ghizi etc. Pentru a combate infracoionalitatea la nivel
local se pot aplica urmLtoarele strategii:
Strategia de eliminare a barierelor de limbL- n vederea instruirii personalului angajat n
turism n vorbirea a catorva limbi de circulaoie internaoionalL, Ni responsabilizLrii
populaoiei locale privind ajutarea turiNtilor
Strategia de descurajare a infracoiunilor Ni criminalitLoii prin sancoionarea mai durL a celor
care comit infracoiuni mpotriva turiNtilor, mLrirea pazei (prezenoa foroelor de ordine n cat
mai multe locaoii) Ni informarea despre zonele periculoase din cadrul destinaoei turistice
zona BraNov
DatoritL faptului cL zona BraNov este o zonL a Romaniei- perceputL ca fiind nesigurL, se
recomandL Ni aplicarea strategiei de neutralizare a aspectelor negative prin informarea turiNtilor
despre nivelul de securitate al destinaoiei zona BraNov, prin consilierea turiNtilor n vederea
combaterii infracoionalitLoii locale (de exemplu sL nu lase bagaje nesupravegheate sau sL fie
atenoi la comisionul caselor de schimb valutar).
Pentru a menoine un nivel de securitate ridicat este necesarL implicarea activL a actorilor
destinaoiei turistice zona BraNov.
5.2.9. Politica de management al proceselor
AceastL politicL trebuie abordatL din perspectiva abilitLoii personalului de a presta
serviciul cat Ni de modul n care a perceput turistul procesul de prestare.
La nivelul zonei BraNov, personalul care activeazL n turism este serviabil Ni amabil, de
aceea calitatea procesului de prestare a serviciilor turistice este consideratL n general
muloumitoare de cLtre turiNti.
Majoritatea organizaoiilor care activeazL n turism sunt la curent cu evoluoia tehnologicL
Ni beneficiazL de dotLri de ultimL generaoie: cititoare de card, sisteme de rezervLri on-line, web-
site-uri etc.
Cele mai multe organizaoii de turism aplicL politica de generare Ni menoinere a relaoiilor
cu clienoii prin constituirea de baze de date cu aceNtia Ni prin acordarea importanoei cuvenite
feed-back-ului privind calitatea prestLrii serviciilor.
Strategia de management al proceselor propusL pe viitor vizeazL organizaoiile de management de la
nivelul destinaoiei turistice care trebuie sL investeascL n desfLNurarea studiilor de piaoL cu scopul de a determina
tendinoele n comportamentul de consumNi aNteptLrile turiNtilor de la procesele de prestare.50
5.3. Abordarea sistemic a mixului de marketing al destina(iei turistice zona Brasov
Destinaoia turisticL zona BraNov reprezintL un sistem deoarece este un ansamblu de
elemente cu anumite trLsLturi comune care formeazL un tot organizat
66
. Politicile Ni strategiile
mixului de marketing pot fi abordate dintr-o perspectivL de ansamblu sau din cea a elementelor
sale componente. Destinaoia turisticL zona BraNov se poate mpLroi n subdestinaoii componente
datoritL faptului cL judeoul este o destinaoie n sine dar Ni elementele care l compun pot fi
considerate destinaoii independente. n prezenta lucrare s-a considerat mpLroirea judeoului n
funcoie de cele mai reprezentative atracoii dupL cum urmeazL:
oraNul BraNov este sub-destinaoia consideratL cea mai reprezentativL pentru zonL
conform rezultatelor cercetLrii cantitative
bisericile fortificate, cetLoile din FLgLraN, RaNnov, Rupea, castelul Bran- au fost grupate
datoritL formei de turism pe care o reprezintL Ni anume turismul cultural-istoric
staoiunile Poiana BraNov Ni Predeal
parcul Naoional PiatraCraiului (este cel mai cunoscut din categoria de atracoii naturale unice)
Pentru fiecare dintre aceste subdestinaoii s-au propus o serie de politici di strategii n funcoie de variabilele
mixului de marketing prezentate n cazul zonei Bradov. S-a urmLrit determinarea legLturilor existente ntre
sistemul reprezentat dejudeoul BraNov Ni elementele sale componente.
n urma analizei politicilor Ni strategiilor abordate la nivelul zonei BraNov Ni la nivelul sub-destinaoiilor
componente se constatL cL acestea se aflL ntr-o relaoie de interdependenoL. Politicile Ni strategiile de la nivelul zonei
ca sistemsunt determinate de politicile Ni strategiile de la nivelul sub-destinaoiilor ca elemente componente ale
sistemului.
Sub-destinaoiile trebuie sL adopte politici Ni strategii n concordanoL cu cele de la nivel de
zonL, trebuie sL existe o armonizare ntre acestea.
De exemplu n ceea ce priveNte politica de produs, produsele elementelor componente
luate paroial alcLtuiesc produsul oferit la nivel de zonL.
Strategiile de preola nivel de zonL ct Ni la nivel de sub-destinaoii sunt n concordanoL Ni
anume adoptarea unor preouri scLzute.
Politicile Ni strategiile de distribuoie Ni promovare la nivelul destinaoiei zona BraNov sunt
alcLtuite din cele propuse n cadrul sub-destinaoiilor. La fel sunt Ni cele de securitate, personal Ni
managementul proceselor.
Avnd n vedere aceste aspecte, se propune un model de abordaresistemicL a destinaoiei turistice zona
BraNov, carearen componenoL sub-destinaoii. Reprezentarea graficL a acestui model este urmLtoarea:

66
http://dex.infoportal.rtv.net/~cuvant-sistem.html

51Fig. nr.5.1. Relaoionarea politicilor Ni strategiilor de la nivelul destinaoiei turistice zona BraNov Ni
a elementelor sale componente (sub-destinaoii)

Din Fig.nr.5.1. SeobservL cL relaoiile ntre politicile Ni strategiile abordatela nivel de destinaoie ca sistemNi
a elementelor sale componente reprezentate prin sub-destinaoii se stabilesc n ambele sensuri, adicL cele adoptate la
nivel de destinaoie sunt influenoate Ni le influenoeazL pe cele ale elementelor componente.
5.4. Zona Brayov - abordarea strategiei de tip cluster
Nooiunea de cluster n turismse referL la o concentrare geograficL de companii Ni instituoii interconectate
prin activitLoi turistice
67
. Acesta include furnizori, servicii, guverne, instituoii, universitLoi Ni competitori
68
.
Principalul obiectiv al unui cluster n turism este de a reuni companiile care activeazL de
regulL pe cont propriu, pentru a clLdi un produs turistic de succes ntr-o anumitL regiune
69
.
ntr-o structurL de tip cluster n turism ar trebui incluse serviciile de cazare, de masL- care
reprezintL elementul static al acestuia, Ni serviciile de transport, agenoiile de turism Ni
turoperatorii, serviciile de nchiriere maNini- care constituie elemente mobile
70
.

67
Ferreira, J., Estevao, C.,Regional Competitiveness of Tourism Cluster A Conceptual Model Proposal, Munich
Personal RePEc Archive Paper no.14853, 2009, p.5
68
Capone, F., Regional Competitiveness in Tourism local Systems , 44 th European Congress of the European
Regional Science Association, Regions and Fiscal Federalism, Universidad the Porto, 2004
69
Novelli, M., Schmitz, B., Spencer, T., Networks, Clusters and Innovation in Tourism: a UK Experience,
Tourism Management, 2007, Vol.27, pp. 1141- 1152.
70
Ferreira, J., Estevao, C.,op.cit.

52
Clusterul n turisminclude, pelngL cazare, masL, divertisment Ni diverse atracoii, turoperatori Ni agenoii de
turism, ghizi, servicii de nchirieri maNini Ni transport turistic, alteservicii Ni activitLoi precumorganizaoii Ni servicii-
suport, infrastructura detransport, educaoie Ni pregLtire, consultanoL Ni alte servicii de afaceri
71
. EstenecesarL
participarea tuturor actorilor care activeazL n turism, nu doar afurnizorilor de servicii turistice pentru aconcepe o
structurL detip cluster. Guvernul ar trebui sL ncurajeze Ni sL finanoeze programe pentru a atrageinvestitori privaoi,
sL investeascL n infrastructurL Ni promovare a turismului
72
.
n cadrul destinaoiilor turistice aceste structuri de tip cluster apar de la sine dar trebuie susoinute Ni
dezvoltatepentru a Ni atinge potenoialul maxim. Dezvoltarea acestoraar trebui susoinutL de o planificare strategicL,
suportul autoritLoilor, investioii n infrastructurL Ni eforturi comune de marketing. Interdependenoa ce aparela nivelul
unei destinaoii ntre atracoii, servicii, transport, informare, promovare, induce nevoia de colaborare Ni este evident
faptul cL dacL actorii de la nivelul destinaoiei conlucreazL mpreunL nu au dect de cNtigat
73
.
Satisfacoia turistului nu depinde numai de atracoiile de la destinaoie ci Ni de calitatea Ni eficienoa servciiilor
oferitedehoteluri, restaurante, magazine, transport. Deaceea, peo piaoL globalL n care competioia estefoarte
strnsL ntredestinaoiile turistice, Ni n contextul n care apar mereu destinaoii noi Ni consumatorul Ni schimbL
comportamentul, esterecomandatL abordarea unei structuri de tip cluster pentru adeveni Ni a rmne competitivL
pe piaoL. Cooperareala nivel nalt creeazL cu succes valoare adLugatL att pentru destinaoia turisticL ct Ni pentru
antreprenorul individual
74
.
TotuNi nu toate destinaoiile turistice formeazL sisteme de tip cluster; doar atunci cnd ating un nivel de
dezvoltare ridicat pot forma astfel de sisteme integrate
75
. Chiar dacL la nivelul zonei Bradov existL multe
parteneriate, nu existL o abordare integratL comunL care sL vizeze tooi actorii din turismdi care sL se dezvolte n
sensul armonizLrii beneficiilor personale cu cele de la nivel de zonL di sL identifice direcoii comune benefice de
dezvoltare. UrmLtorul model ilustreazL o abordarede tip cluster la nivelul unei destinaoii turistice care estepropusL
spre adoptare decLtre zona BraNov:71
Ferreira, M., Estratgia e Planeamento Regional do Turismo, Investigao em Turismo Livro de Actas,
2003,p. 67-82.
72
Brown, K., Geddes, R., Resorts, Culture and Music: The Cape Breton Tourism Cluster , Tourism
Economics, 2007, Vol.13, N1, pp. 129-141.
73
Nordin, S., Tourism Clustering and Innovation- Paths to Economic Growth & Development, European
Tourism Research Institute, Ostersund, Sweden, p. 17
74
Nordin, S., op.cit, p. 18
75
Nordin, S., op.cit, p. 18

53
Fig.nr.5.2. Modelul unui cluster n turism la nivel regional
Sursa: adaptare dup Slvell ., Clusters Balancing Evolutionary and Constructive Forces, 2
nd

ed., Danagards Grafiska, deshg, January 2009, p. 16.

Competivitatea abordLrii de tip cluster propusL mai sus depinde de:
resursele umane, resursele naturale Ni antropice, dezvoltarea infrastructurii turistice,
accesibilitate Ni securitate
condioiile actuale ale cererii: nivel de educaoie, preferinoe Ni motivaoii
structura mediului privat Ni concurenoa

Strategiile competitive care ar trebui adoptate n interiorul Ni n exteriorul clusterului se
bazeazL pe cooperarea tuturor actorilor de la nivelul destinaoiei zona BraNov n vederea inovLrii
Ni diferenoierii experienoei turistice oferite.
AutoritLoile locale joacL un rol foarte important n mbunLtLoirea competitivitLoii
clusterului prin crearea Ni menoinerea infrastructurii turistice, acordarea de suport financiar
proiectelor de investioii n turism, asigurarea securitLoii destinaoiei, conservarea patrimoniului
natural, istoric, cultural n interiorul clusterului.
Rolul UniversitLoii Ni a Ncolilor de pregLtire n turismn cadrul clusterului sunt de ancuraja conceperea
strategiilor inovative Ni de diferenoeiere pentru destinaoia cluster si de a educaNi pregLti resursele umane.
54
CONCLUZII FINALE


Necesitatea si oportunitatea tezei de doctorat
Turismul este un fenomen dinamic, aflat ntr-o continuL schimbare. Piaoa turisticL este n
permanentL transformare datoritL concurenoei existente di n continuL credtere. Destinaoiile
turistice, pilonii de bazL ai activitLoii turistice, ntmpinL multe provocLri pentru a putea intra di
se menoine pe aceastL piaoL. De aceea, activitatea de marketing n cadrul destinaoiilor turistice
este de o importanoL majorL pentru ca acestea sL se menoinL la un nivel competititv. AbordLrile
de marketing n cadrul destinaoiilor turistice au devenit instrumente incontestabile pentru
succesul acestora.
n ultimii ani, piaoa turisticL a fost puternic afectatL de schimbLri economice majore ceea
ce a generat schimbLri di n comportamentul de consum. n acest context, orientarea turidtilor
cLtre anumite destinaoii n defavoarea altora a subliniat necesitatea abordLrii actuale a policitilor
di strategiilor de marketing aplicabile destinaoiilor turistice la nivel conceptual.
Romnia, oarL membrL a Uniunii Europene, traverseazL o perioadL de schimbLri majore
pe toate planurile. Potenoial turistic valoros al Romniei a constituit subiect de analizL di
controverse de-a lungul anilor, dar rezultatele recente aratL cL nu este valorificat corespunzLtor.
De aceea, dupL abordarea actualizatL a conceptelor de marketing, s-a considerat oportunL
exemplificarea aplicLrii acestora n cadrul destinaoiei turistice zona Bradov cu scopul de a o
aduce ntr-o pozioie competititvL pe piaoL.
Lucrarea reprezintL o continuare a cercetLrilor dtiinoifice referitoare la marketingul
destinaoiei turistice di abordeazL att la nivel teoretic ct di exemplificativ concepte specifice
acestui domeniu. Poate fi utilizatL att ca bazL de studiu a aspectelor conceptuale ct di ca
instrument de elaborare a unor programe de marketing, utilizat de organizaoiile de management
ale destinaoiei turistice zona Bradov sau ale altora din Romnia.

Noutatea stiin(ific a tezei de doctorat
Abordarea aspectelor teoretice referitoare la piaoa turisticL, analiza evoluoiei di tendinoelor
pieoei turistice a Uniunii Europene, Romniei di zonei Bradov, analiza politicilor di strategiilor de
piaoL di ale mixului de marketing aplicabile la nivelul domeniului studiat, cercetLrile de tip
calitativ di cantitativ ce au vizat activitatea turisticL n zona Bradov ce stau la baza adoptLrii
acoiunilor celor mai potrivite specifice marketingului, reprezintL rezultatul utilizLrii unor
concepte di instrumente interdisciplinare. Toate conceptele teoretice au fost abordate dintr-o

55
perspectivL proprie, n urma consultLrii literaturii de specialitate, fiind completate de cele
aplicative.
Contribuoiile personale pe care prezenta lucrare le-a adus literaturii de specialitate
existente sunt enumerate n cele ce urmeazL.
Delimitarea conceptualL a aspectelor ce definesc piaoa turisticL, ca urmare a sintezei
studiilor din literatura de specialitate
Pentru a efectua o analizL concludentL a pieoei turistice trebuiesc studiate aspectele
conceptuale teoretice care o definesc di anume cererea manifestatL prin consum di oferta
manifestatL prin producoie di componentele, particularitLoile di metodele de cuantificare a
acestora.
Efectuarea unei analize a dezvoltLrii turismului european, a celui romnesc precum di a
activitLoii turistice din zona Bradov n perioada 2000-2010
Pentru a viziune de ansamblu asupra evoluoiei n timp a fenomenului turistic la nivel
european, romnesc di bradovean, s-a considerat studierea evoluoiei unor indicatori specifici
turismului de-a lungul ultimilor 11 ani.
Delimitarea conceptului de destinaoie turisticL di evoluoia acestuia n timp
Pe mLsurL ce studiul conceptului de destinaoie turisticL a evoluat, s-a fLcut trecerea de la
perceperea acesteia ca produs unitar ce reunedte servicii di produse turistice comercializate n
cadrul ei la experienoa pe care o dobndedte turistul n urma consumului.
Abordarea teoreticL a politicilor di strategiilor de piaoL di specifice mixului de marketing
Abordarea politicilor di strategiilor aplicabile n cazul destinaoiilor turistice stau la baza
identificLrii celor mai potrivite soluoii teoretice n vederea rezolvLrii unor situaoii existente.
Efectuarea unei cercetLri calitative de marketing cu tema Atitudini Ni opiniilor ale
agenoilor de turism din BraNov, cu privire la dezvoltarea turisticL a zonei
Pentru aceasta, a fost utilizat, ca metodL de cercetare calitativL, interviul de profunzime
structurat iar subiecoii intervievaoi au fost specialidti din domeniul turismului. Rezultatele ce au
reiedit n urma acestei analize au fost detaliate n funcoie de temele avute n vedere.
Realizarea unei cercetLri cantitative de marketing cu tema Analiza atractivitLoii turistice
a zonei Bradov
Scopul acestei cercetLri de marketing este de a determina atitudinile Ni opiniile turiNtilor
care viziteazL zona BraNov cu privire la atractivitatea turisticL a acesteia Ni de a identifica
posibilitLoie de atragere a unui numLr mai mare de turiNti, pentru o perioadL mai lungL de timp.
Rezultatele au fost detaliate n funcoie de temele avute n vedere.

56
Analiza destinaoiei turistice zona Bradov di efectuarea unei analize SWOT
Aceste analize ct di rezultatele cercetLrii calitative di a celei cantitative au constituit
punctul de plecare pentru elaborarea politicilor di strategiilor specifice mixului de marketing
pentru zona Bradov
Propunerea unei serii de politici di strategii specifice mixului de marketing pentru zona
Bradov ce reflectL nevoile prezente ale acesteia
Analizarea legLturii dintre politicile Ni strategiile mixului de marketing de la nivelul zonei
BraNov Ni al elementelor sale componente
AceastL destinaoie turisticL poate fi abordatL unitar sau din perspectiva sub-destinaoiilor
componente. S-a considerat mpLroirea judeoului n funcoie de cele mai reprezentative atracoii di s-
au determinat legLturile existente ntre sistemul reprezentat de judeoul BraNov Ni elementele sale
componente din punctul de vedere al poltiticilor di strategiilor mixului de marketing. S-a propus
un model grafic de abordare sistemicL a destinaoiei turistice zona BraNov, care are n componenoL
sub-destinaoii
S-a propus necesitatea abordLrii de tip cluster a zonei Bradov
Deoarece satisfacoia turistului depinde n mare parte di de eficienoa servciiilor oferite de
hoteluri, restaurante, magazine, transport di n condioiile unei competioii foarte strnse ntre
destinaoiile turistice, este recomandatL abordarea unei structuri de tip cluster pentru a deveni Ni a
rmne competitivL pe piaoL.

Diseminarea rezultatelor cercetLrii s-au fLcut prin publicarea unui numLr de paisprezece
articole: Aspects regarding informational management in electronic tourism, Instruirea studentilor in
spiritul folosirii surselor alternative de energie, Stiinta si arta-mpreunL- la creareaautomatL aimaginilor virtuale,
Romanian tourismin the context of the international financial crisis, Romanian tourismagencies, how do they
copewith the financial crisis, Unele aspecte privind criza economico-financiarL Ni dezvoltarea durabilL, The Study
Regarding the Optimal Solutions of the Operators in Tourismin order to Overcome the Present Financial Crisis,
The Delay of the Investments in Romanian TourismCaused by the Actual Financial Crisis, Place Branding Case
Study: Branding Romania. International, Arta Ni stiinoa conducerii, Factors of influence and changes in the tourism
consumer behaviour, Study On TourismOperators Opinions Towards Promoting Brasov Area., Analysis of the
Present Situation in Tourismin Two European Regions: Pardubice and Brasov, Rural Tourismas an Emerging
Sector in Bran-Moieciu-Fundata Area. Articolele au fost publicate n volumele conferinoelor internaoionale
BIOATLAS, International Conference on Business Excellence di n reviste precumqtiinoa di artL, ASPEKT,
Buletinul UniversitLoii Transilvania din Bradov, Journal of the Scientific Papers of the University of Pardubice.


57
Direc(ii viitoare de cercetare
Prezenta lucrare a tratat aspectele principale legate de marketingul destinaoiei turistice. Pe
lngL aspectele menoionate n lucrare, au fost identificate o serie de direcoii viitoare de cercetare
ce constituie obiecte de studiu pentru alte demersuri de acest gen.
Una dintre direcoiile viitoare de cercetare constL n efectuarea analizelor periodice de
piaoL dupL exemplul prezentat n cadrul primului capitol al lucrLrii, pentru a avea o viziune
mereu actualizatL asupra acestei pieoe.
Mixul de marketing propus pentru destinaoiile turistice constituie un aspect ce poate fi
supus viitoarelor analize din punctul de vedere al variabilelor ct di al politicilor di strategiilor.
CercetLrile de marketing efectuate n sensul determinLrii direcoiilor de dezvoltare
strategicL reprezintL un subiect deschis viitoarelor demersuri n sensul n care pot fi mbogLoite
cu alte obiective di pot fi efectuate periodic n vederea actualizLrii rezultatelor.
Politicile di strategiile specifice mixului de marketing propus pentru zona Bradov, abordareasistemicL di
de tip cluster aacestei zonevor fi propusen cadrul unui plan de marketing urmnd ca rezultatele sL fi evaluate.
Acestea pot fi utilizate di la nivelul altor regiuni din Romnia.
58
BIBLIOGRAFIE SELECTIV


1. Alhroot, A., Marketing of a destination: Jordan as a case study.TezL de doctorat, University
of Huddersfield. Huddersfield,2007
2. Baloglu, S, Kozak, M., Managing and Marketing Tourist Destinations Strategies to Gain a
Competitive Edge, Routledge, New York, 2011
3. Bob, C., GhioL, S., Saseanu, A., A Comparative Territorial Study on Sustainable Tourism.
Romanian vs. Croatian Case, Tourism & Hospitality Management 2010, Conference
Proceedings
4. Buhalis, D., Marketing the Competitive Destination of the Future, Revista Tourism
Management, nr. 21, Editura Elsevier, 1999
5. Candrea, A..N., Ispas, A. : Promoting Tourist Destinations throgh Sport Events. The Case of
Bradov. Journal of tourism, No. 10
6. CLtoiu, I. (coord.), CercetLri de marketing, Editura Uranus, Bucuredti, 2002
7. Cismaru, L., Strategii de securitate n marketingul destinaoiei turistice-TezL de doctorat,
Universitatea Transilvania Bradov, 2011
8. Constantin, C., Sisteme informatice de marketing, Editura Infomarket, Bradov, 2006
9. Dodds, R., Butler, R., Barriers to Impementing Sustainable Tourism Policy in Mass Tourism
Destinations, Tourismos an International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 5,
Number 1, 2010
10. DuguleanL, L., Bazele statisticii economice, Editura C.H. Beck, Bucuredti, 2012
11. DuguleanL, L., (coord.), Cismaru, L., Specific quality management systems for tourism
destinations. The European Union perspective, Revista Aspeckt, Editura Universitoii
Transilvania din Brasov, nr.2/2008
12. DuguleanL L., DuguleanL C., Some Statistical Considerations about the Romanian
International Tourism, during 1990-2003", Bulletin of the Transilvania University of
BraNov VoI. 11 (46), series B3 - 2005, p. 385-392, CD ISSN 1223 - 964X, VoI. 12 (47),
2005
13. DuguleanL L., DuguleanL C.,Comparative Study of Romanian Tourism and in the European
Union Countries during the Period 1990-2004, Proceedings of the 2006 International
Conference on Commerce, Facultatea de Comero, ASE, BucureNti
14. DuguleanL L., DuguleanL C., Changes in the Development of European Tourism during
1990-2004", ID number 620-513, "Recent Advances in Cultural Heritage and Tourism",

59
Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on CULTURAL HERITAGE and
TOURISM (CUHT '09), Rodos, Greece, July 22-24, 2009
15. Fratu Delia, Fratu Mariana: Aspects regarding informational management in electronic
tourism.Proceeding of BIOATLAS 2008-International Conference on New Researh and
Food in Tourism-Conference, Brasov 4-7 June 2008, ISSN 1841-642X, p. 318-322.
16. Fratu Aurel, Fratu Delia: Instruirea studentilor in spiritul folosirii surselor alternative de
energie. Simpozionului International "Universitatea ca resursa de cercetare valorificata la
nivelul comunitatii locale",Brasov 2007, Editura Universitatea TRANSILVANIA Brasov,
ISBN 978-973-598-181-5, p.39- 42.
17. Fratu Delia, DuguleanL Liliana: Romanian Tourism in the Context of the International
Financial Crisis. Revista ASPECKT nr. 4, 2009, Editura UniversitLoii TRANSILVANIA
BraNov, ISSN 1844- 1777, p.33-37.
18. Fratu Delia, SecarL Gheorghe: Unele aspecte privind criza economico-financiarL Ni
dezvoltarea durabilL. Buletinul Ntiinoific al UniversitLoii creNtine Dimitrie Cantemir
BraNov , Nr.11, 2010, Editura INFORMARKET, ISSN 1841-298X, p.1-7.
19. Fratu Delia, Gruia Romulus: The Study Regarding the Optimal Solutions of the Operators
in Tourism in order to Overcome the Present Financial Crisis. Proceeding of the
International Conference BIOATLAS 2010
20. Fratu Delia, DuguleanL Liliana: The Delay of the Investments in Romanian Tourism
Caused by the Actual Financial Crisis. Buletinul Universitatii Transilvania din BraNov, Vol.3
(52), 2010, Series V: Economic Sciences, 2010.
21. RadbaoL Anca, Fratu Delia: Place Branding Case Study: Branding Romania. International
Conference Business Excellence 2010.
22. Fratu Delia: Arta Ni stiinoa conducerii. Volumul Arta Ni NtiinoL , edioia 2010, Editura
UniversitLoii Transilvania BraNov, ISSN 1843-4959.
23. Fratu Delia: Factors of influence and changes in the tourism consumer behaviour. Buletinul
UniversitLoii Transilvania BraNov, Vol. 4 (53) No. 1 - 2011 Series V 120, 2011
24. Fratu, D., RadboL, A., Study on Tourism Operators Opinions Towards Promoting Brasov
Area, International Conference on Business Excelence, BraNov, 2011
25. Fratu D., Gruia, R., Rural Tourism as an Emerging Sector in Bran-Moieciu-Fundata Area
26. Fratu, D., Brychtova, S., Analysis of the Present Situation in Tourism in two European
Regions: Pardubice and Brasov, Scientific Papers of the University of Pardubice 21 (3/2011)
27. Fyall A., Garrod B., Tourism Marketing A Collaborative Approach, Channel View
Publications, Bristol, 2005

60
28. Golja, T., Nizic, M., Corporate Social Responsibility in Tourism- the most Popular Tourism
Destinations in Croatia a Comparative Analysis, Management, Vol. 15, 2010
29. Hanlan, J., Fuller, D., Wilde, S., Destination decision making:the need for a strategic
planning and management approach. Tourism and Hospitality Planning and Development 3
(3), 2006,
30. Heroanu, A., Romania as a touristic destination from foreign tourist perspective, Revista
Aspeckt, Editura Universitoii Transilvania din Brasov, m.5/20 10, 2010
31. Howie, F., Managing the tourist destination, Thomson Learning, Londra,2003
32. Ispas, A. : Implications of the Financial Crisis on the European Tourism. Bulletin of the
Transilvania University of BraNov Vol. 3 (52) 2010, Series V: Economic Sciences, p.
213-223
33. Ispas, A., The Tourism Destination Marketing- a mandatory course for the students of
tourism, Proceeding of the International Scientific Conference European Integration- new
Challenges of the Romanian Economy, Oradea, 30-31 mai, 2008, p.919
34. Ispas, A. , Constantin, C., Candrea, A..N.: Identifying the Image of Tourist Destinations. The
Case of Brasov and Poiana Barsov, Romania. Tourism & Hospitality Management 2010,
Conference Proceedings, p. 88-100
35. Ispas, A. , Constantin, C., Candrea, A..N.: Evaluating Customer Satisfaction with Brasov
Accomodation Services, Tourism & Hospitality Management 2010, Conference
Proceedings p. 373-387
36. Ispas, A., Marketing turistic, Editura UniversitLoii Transilvania din Bradov, 2011
37. Ispas, A., Implications of the Financial Crisis on the European Tourism, Bulletin of the
Transilvania University of BraNov Vol. 3 (52) 2010, Series V: Economic Sciences
38. Ispas, A., Patriche, D., BrLtucu, G., Marketing turistic, Editura Infomarket, Bradov, 1999
39. Kotler, P. , Haider, D., Rein, I., Marketing Places, The Free Press, New York, 2003
40. Kotler, P., Asplund, C., Rein, I., Haider, D., Marketing Places in Europe, Prentice Hall, 1999
41. Kotler, P., Bowen J., Makens J., Marketing for Hospitality and Tourism, fourth edition,
Pearson Education International, Upper Saddle River, New Jersey, 2006
42. Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., Hansen, T., Marketing Mangament, Pearson
Education Limited, 2009
43. Lefter, C., Cercetarea de marketing Teorie di aplicaoii, Editura Infomarket, Bradov, 2004
44. Malhotra, N., Marketing research an applied orientation, Pearson Education, Prentice Hall,
2006
45. Middleton V.T.C., Fyall A., Morgan, M., Ranchod, A., Marketing in travel and tourism,

61
edioia 4-a, Editura Butterworth-Heinemann, Oxford, 2009
46. Nedelea, A., Piaoa turisticL, Editura didacticL di pedagogicL, Bucuredti ,2003
47. Page, S., Connel, J., Tourism-a modern synthesis, 3rd edition, South Western Cengage
Learning, UK 2009
48. Pike, S., Destination Marketing- an Integrated Marketing Communication Approach,
Butterworth-Heinenmann, Oxford, 2008
49. Pike, S., Destination marketing organisations, Advances in Tourism Research, Elsevier,
2004
50. Pizam, A., Wang, Y., Destination Marketing and Management Theories and
Applications,CABI, London, 2011
51. Rainisto, S., Place Marketing and Branding, Lambert Academic Publishing, 2009
52. Rotariu, I, et. al, Comunicare Ni relaoii publice de afaceri. Note de curs, Editura UniversitLoii
Lucian Blaga din Sibiu, 2010
53. Rotariu, I., Dezvoltarea destinaoiei turistice, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009
54. Ruhanen, L., Wheres the Strategy in Tourism Strategic Planning?Implications for
Sustainable Tourism Destination Planning, Journal of Travel and Tourism Research,
Spring/Fall 2010
55. StLncioiu, A.F., BLltescu, C., VlLdoi, A.D., Prgaru,I., Nicula, V. : Transylvania Romanian
Tourism Micro-destination. Theoretical and Applied Economics Volume XVIII (2011), No.
5(558), pp. 147-158
56. Shtonova, I.: Issues in Co-operative Marketing of Tourist Destinations in Bulgaria a
Cluster Approach. Review of International Comparative Management Volume 12, Issue 3,
July 2011
57. Soteriades, M., Tourism Destination Marketing, Lambert Academic Publishing, 2009
58. StLncioiu, A., F., Planificarea de marketing n turism, Editura EconomicL, BucureNti, 2005
59. StLncioiu, A., Teodorescu, N., Prgaru, I., VlLdoi, A., BLltescu, C., The Image of the
Tourism Destination a Supporting Element in the Development of the Regional Tourism
Brand Study Case: Muntenia, Theoretical and Applied Economics Volume XVIII, No.
2(555), 2011
60. Vanhove, N., The Economics of Tourism Destinations, Second Edition, Elsevier, 2011

1
Mixul de marketing al destina(iei turistice. Aplica(ie pentru zona Brasov
The Tourist Destination Marketing Mix. Study case: Brasov Area

Rezumat
Teza de doctorat Mixul de marketing al destinaoiei turistice. Aplicaoie pentru zona
Bradov abordeazL problematica mixului de marketing al destinaoiei turistice, att la nivel
conceptual ct di aplicativ. Activitatea de marketing desfLNuratL la nivelul destinaoiei turistice
este un mecanism strategic care are ca obiectiv principal dezvoltarea turismului oinnd cont de
protejarea mediului nconjurLtor Ni de satisfacerea nevoilor turiNtilor Ni a celorlaloi actori
implicaoi n activitatea turisticL.
n vederea atingerii obiectivelor, teza de doctorat a urmLrit: identificarea conceptelor
teoretice referitoare la piaoa turisticL di analizarea evoluoiei turismului la nivel european,
romnesc di bradovean; identificarea conceptualL a aspectelor teoretice de bazL n marketingul
destinaoiei turistice; desfLdurarea unei cercetLri calitative de marketing ce vizeazL consultarea
specialidtilor n turism n vederea identificLrii posibilitLoilor de dezvoltare turisticL a destinaoiei
zona Bradov; desfLdurarea unei cercetLri cantitative de marketing cu scopul de a consulta turidtii
n vederea determinLrii aspectelor ce trebuiesc schimbate/mbunLtLoite/pLstrate pentru a face
zona Bradov o destinaoie turisticL mai atractivL; propunerea de politici di strategii pentru ca
destinaoia turisticL zona Bradov sL devinL di sL se menoinL competitivL pe piaoL.

Abstract
The PhD thesis entitled The Tourist Destination Marketing Mix. Study case: Bradov
Area approaches the marketing mix of the tourist destination both at conceptual and practical
level. The marketing activity developed in a tourist destination is a strategic mechanism with the
main purpose to develop tourism with regard at protecting the environment, satisfying the
tourists and the other actors taking part at the tourism activity.
In order to achieve the objectives, the PhD thesis pursued the following: identifying
theoretical concepts regarding the tourist market and analyzing tourism evolution in Europe,
Romania and Brasov area; identifying theoretical concepts regarding tourist destination
marketing; developing a qualitative research among specialists in tourism with the purpose to
identify possibilities of tourism development in Brasov area; developing a quantitative research
among tourists with the purpose to determine the aspects that need to be
changed/improved/maintained to make Brasov area more attractive; suggesting policies and
strategies to bring and maintain Brasov area in a competitive position on the market.


2Curriculum Vitae
Europass


Informaii personale

Nume / Prenume FRATU DELIA ANDREEA (cs.OLTEAN)
Adresa Pietrosu nr.3 , 500112 Brasov (Romnia)
Mobil 0728 845 007
E-mail deliafratu@yahoo.com
Data naterii 22/09/1984

Educaie i formare


Perioada
01/10/2009-prezent
Calificarea Doctorand
Disciplinele principale studiate

Numele i tipul instituiei de nvmnt
Cercetri de marketing, Econometrie, Marketing general, Economie avansat

Universitatea Transilvania Brasov, Centrul de cercetri economice

Perioada 01/09/2007 - 01/07/2009
Calificarea Master in "Politici si strategii de dezvoltare in turism"
Numele i tipul instituiei de
nvmnt
Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor

Perioada

01/09/2003 - 01/07/2007
Calificarea/diploma obinut Diploma de economist
Disciplinele principale studiate Economia Turismului, Comertului si Serviciilor
Numele i tipul instituiei de
nvmnt
Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor


Aptitudini i competene
personale

Limbi strine cunsocute
Competene i aptitudini de utilizare a
calculatorulu
Hobby-uri iEngleza, Franceza, Spaniola, Maghiara

Pachetul Ofiice, SPSS
Lectura , schiul, cltoriile


3


Europass
Curriculum Vitae


Personal information

First name/ Surname DELIA ANDREEA FRATU (married OLTEAN)
Address Pietrosu nr.3 , 500112 Brasov (Romnia))
Telephone 0728 845 007
E-mail deliafratu@yahoo.com
Date of birth 22/09/1984

Education and training


Dates 01/10/2009 - present
Title of qualification awarded PhD Candidate
Principal subjects covered Marketing research, Econometrics, General marketing, Advanced economics

Name and type of organisation
providing education
Universitatea Transilvania Brasov
Transilvania University of Braov, Economic research centre

Dates 01/09/2007 - 01/07/2009
Title of qualification awarded MSc in Policies and strategies of development in tourism
Name and type of organisation
providing education
Transilvania University of Braov, Economic research centre


Dates 01/09/2003 - 01/07/2007
Title of qualification awarded Economist
Principal subjects covered Economy of Tourism Commerce and Services
Name and type of organisation
providing education
Transilvania University of Braov, Economic research centre
Personal skills and
competences

Other language(s)
Self-assessment
Understanding Speaking W r i t i n g
European level (*) Listening Reading Spoken interaction Spoken production
Engleza C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user
Spaniola
C2 Proficient user B2 Independent user C2 Proficient user C2 Proficient user B2
Independent
user
Franceza
B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1
Independent
user
Maghiara A2 Basic User A1 Basic User A2 Basic User A1 Basic User - -
Computer skills and competences
Hobbies
Office package, SPSS
Reading, skiing, traveling


4

S-ar putea să vă placă și