Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon


0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

MINISTERUL EDUCATIEI ~I

CERCETAR!! ~Tl!NTIFICE

Nota m. 99 din 18.02.2015

Cat re,
Toate unitatile ~colare din Craiova ~i judet

In atentia directorilor ?i a profesorilor de religie,

In vederea c/arificiirii aspectelor referitoare la predarea disciplinei re/igie In


lnviitiimantul preuniversitar, vii ata?am nota M.E.C.~ nr. 29703 din 16.02.2015.
Completarea informatiilor In Sistemul informatic integrat pentru lnviitiimantul
preuniversitar (SlllR) se va face panii In data de 6.03.2015, ora 10 ?i se va confirma prin fax
la I. S.J. Do/j

Inspector Scolar
Inspector de specialitate
Pr. Prof. G~e Pirva
~1

..

MINISTERUL EDUCATIEI ~I
CERCETARII ~TIINTIFICE

NrVloJ din

!>I~CTIA ~ENERALA
INVATAMANT PREUNIVERSITAR
DIRECTIA GENERAL.\ MANAGEMENT
~I RETEA ~COLARA

/6 CJ fo(

Avizez.
SECRETAR DE STAT,
Vasile ~ALARU

~~f /{

-------

Deacord.
SUBSECRETAR DE STAT,
Liliana PREOTEASA

i!lw~

Qe acord.
SECRE;R
GENERAL
A .
CT,
Cristina Va 'lica ICOCIU
I'

Catre toate inspectoratele Colare


in atentia inspectorului Colar general

in vederea clarificarii aspectelor referitoare la predarea disciplinei religie in


invatarnantul preuniversitar, va comunicam urrnatoarele:
ART. 18 din Legea educatiei nationale (LEN) nr.1/2011, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, prevede:
"(1) Planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal i profesional includ
religia ca disciplina colara, parte a trunchiului comun. Elevilor apartinand cultelor
recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a
participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) La solicitarea scrisa a elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui legal
instituit pentru elevul minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. in acest
caz, situatia COlara se incheie fara disciplina Religie. in mod similar se procedeaza i
pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru
frecventarea orelor la aceasta disciplina."

Str. General Berthelot nr. 28-30,


Sector I, 010 168, Bucur~ti
Tel: +40 (0)21 405 62 2 1
Fax: +40(0)21 3 135547
www.edu.ro

in data de 23.01.2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

nr. 59, Partea I,

decizia nr. 669/12.11.2014 a Curtii Constitutionale, care se refera la exceptia de


neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) ~i (2) din Legea educap.ei naponale
nr.1/2011.

I. Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate

ridicata referitor la prevederile art. 18 alin. (1) ~i alin. (2), teza a doua ~i a treia din
LEN nr. 1/2011~i constata ca dispozitiile acestora sunt constitutionale in raport cu
criticile formulate.
Ca urmare, religia i~i pastreaza statutul de disciplina ~colara, parte a trunchiului
comun din planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal i
profesional, iar unitatile de invatamant urmeaza sa asigure elevilor apartinand
cultelor recunoscute de stat dreptul de a participa la orele de religie, conform
confesiunii proprii.
De asemenea, elevilor care nu frecventeaza orele de religie, precum ~i celor carora, din
motive obiective, nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta
disciplina, Ii se va incheia situatia ~colara fara disciplina religie.
II. Curtea Constituponala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata referitor la
prevederile art. 18 alin. (2), teza intai din LEN nr. 1/2011 ("La solicitarea scrisa a elevului
major, respectiv a piirinfilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sii
nu frecventeze orele de religie.") ~i constata ca dispozitiile acesteia sunt neconstitutionale.
In motivarea deciziei, se arata ca legiuitorul este tinut de o obligatie de neutralitate ~i
imparp.alitate in respectarea deplina a libertatii de con~tiinta ~i religie. Aceasta obligape
este realizata in situap.a in care statul vegheaza la respectarea acestor libertati,
consacrand posibilitatea parintilor, reprezentantilor legali ai elevilor minori,
respectiv posibilitatea elevilor majori, de a solicita participarea la orele de religie.
Avand in vedere cele de mai sus, in spiritul deciziei nr. 669/12.11.2014 a Curtii
Constitup.onale, va solicitam ca, pana la data de 06.03.2015, sa asigurati realizarea de
catre toate unitatile de invatamant implicate a urmatoarelor actiuni:
1. Informarea elevilor ~i parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor din invatamantul
primar, gimnazial, liceal i profesional referitor la prevederile legale privind
participarea la orele de religie ~i la continutul $i motivarea Deciziei nr. 669/12.11.2014 a
Curtii Constitutionale.
2. Informarea elevilor ~i parintilor/reprezentanplor legali ai acestora ca, in situatia in
care doresc sa i~i exercite dreptul constitutional de a participa la orele de religie,
conform confesiunii proprii, trebuie sa adreseze unitatii de invatamant o solicitare
2

scrisa. Parintilor/ reprezentantilor legali ai elevilor minori, respectiv elevilor majori care
doresc sa i~i exercite dreptul constitutional de a participa la orele de religie, li se vor
pune la dispozitie cereri-tip, conform modelului aflat in Anexa 1 la prezenta adresa.
Cererile depuse vor primi numere de inregistrare, conform prevederilor legale.
3. Completarea, in Sistemul informatic integrat pentru invatamantul preuniversitar
(SHIR), a informatiilor care rezulta din cererile parintilor/reprezentantilor legali ai
elevilor minori, respectiv ale elevilor rnajori care doresc sa i~i exercite dreptul
constitutional de a participa la orele de religie, depuse la unitatea de invatamant.
Aceasta operatie se realizeaza prin editarea datelor despre elevul pentru care s-a depus
cerere (in modulul Managementul elevului ->Lista elevilor), adaugarea atributului Solicitare
studiere disciplina Religie ~i selectarea cultului religios pentru care se opteaza. (Atribute >Adaugii ->Selectare Nume atribut, selectare valoare, Data depunerii cererii, apoi butonul
Salveazii).
4. Completarea, conform machetei prezentate in Anexa 2 la prezenta adresa, a
informatiilor referitoare la cadrele didactice care asigura predarea disciplinei religie ~i
transmiterea datelor, centralizate la nivelul judetului, prin e-mail, la ad resele:

In vederea

cunoa~terii

situatiei cu privire la solicitarile de participare la ora de religie,


pe niveluri de clase, precum ~i pe confesiuni, va rugam sa rnonitorizati cu atentie,
completarea de catre unitatile de invatamant, in baza de date SHIR a datelor solicitate.
Pentru asigurarea unei informari corecte ~i complete, care sa perrnita prognozarea
resurselor urnane necesare pentru predarea disciplinei religie, va rugam sa respecta\i cu
strictete termenul mentionat anterior.
'
'
Pentru sprijin referitor la colectarea in SHIR a datelor solicitate puteti apela TelVerde
0$00 0800 05 sau puteti accesa www.forum.edu.ro seqiunea SIIIR.
Director General,
Corina Marin

Director General,
Mihaela Tania Irimia

.&

Director,
Monica Cristi a Anisie

Insp~tor,

Inspector General,
Catalin Pislaru

Adrian '8i bulescu


Ii

ifJ-Jc___

Aviz de legalitate,

J~4 cl-(c ~ c~ ~

<f

Anexa 1
Nr. ... ......../.................. .

CERERE

Domnule director/doamna director,


Subsemnatul/subsemnata,

(nume,

initiala

tatalui, prenume), av and CNP .. ..... .... .. .. ... .... ... .. .... ... .... ., parinte/reprezentant legal
al elevului/elev major ....... .......... .. .. ................ ....... ....... .. ........ (nume, prenume),
1nscris/ Inscrisa

In

anul

~Colar

2014

2015

In

unitatea

de

mvatamant

... ................. ............. ..... ...................... ........ .(numele umtap1 de 1nvatamant),


din

.. .. .. .... ................. ........ ... . ......... (numele

municipiul

Bucure~ti,

localitatii),

judetul

......... .... .. ../

1n clasa ......, prin prezenta solicit participarea fiicei mele/fiului

meu/mea la orele de religie.

Mentionez ca doresc participarea fiicei m ele/fiului meu/mea la orele de religie ale


cultului .. ............. ... ... .. .. ......... .. ..... ........ ... (se va trece numele cultului solicitat, din
lista cultelor recunoscute prezentata m ai jos, conform prevederilor Legii cultelor nr.
489/2006).

Data

Semnatura,

Domnului
directorldoamnei
director
...... .. ....................... .. .... ..................... ... ..... (numele unitafii de fnvatamant)

LISTA
cultelor recunoscute in Romania
conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006

1.BISERICA ORTODOXA ROMANA


2. EPISCOPIA ORTODOXA SARBA DE TIMI$0ARA
3.BISERICA ROMANO-CATOLICA
4.BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA, GRECO-CATOLICA
5.ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE
6.BISERICA CRE$TINA RUSA DE RIT VECHI DIN ROMANIA
7.BISERICA REFORMATA DIN ROMANIA
8.BISERICA EVANGHELICA C.A. DIN ROMANIA
9.BISERICA EVANGHELICA LUTHERANA DIN ROMANIA
10.BISERICA UNITARIANA DIN TRANSILVANIA
11.UNIUNEA BISERICILOR CRE$TINE BAPTISTE DIN ROMANIA
12.BISERICA CRE$TINA DUPA EVANGHELIE DIN ROMANIA - UNIUNEA
BISERICILOR CRE$TINE DUP A EV ANGHELIE DIN ROMANIA
13.BISERICA EV ANGHELICA ROMANA
14.UNIUNEA PENTICOSTALA - BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICA DIN
ROMANIA
15.BISERICA CRE$TINA ADVENTISTA DE ZIUA A $APTEA DIN ROMANIA
16.FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIE$TI DIN ROMANIA
17.CULTUL MUSULMAN
18.0RGANIZATIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA