Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL $COLAR JUDE'fEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isidoli@isi.dj.edu.ro Web: wrvzo.isj.dj.edu.ro

MINISTERUL EDUCATlEI $1
CERCETAlu! ~TllNT!FlCE

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET


'

'

'

'

in vederea valorizarii ~i promovarii experientelor pozitive acumulate de unitatile de lnvatami\nt


preuniversitar In derularea proiectelor finantate prin programele europene din domeniul educatiei ~i
formarii profesionale, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice lanseaza cea de-a IX - a editie a
Concursului National ,,Made for Europe".
Concursul este cuprins In Calendarul concursurilor nationale ~colare finantate de catre M.E.C.S. !n anul
~colar 2014-2015, aprobat cu nr. 26362/21.01.2015, la psct.2, pozitia 13.
Informatiile privind Concursul National de produse finale ale proiectelor finantate prin programe
europene ,,Made for Europe" sunt disponibile pe site-ul M.E.C.S. www.edu.ro, ,,Invatamant
preuniversitar I Programe ~i proiecte".
Etapa nationala se va desra~ura la Arad, In perioada 6-9 aprilie 2015.
Calendarul de

desfa~urare

a concursului se regase~te !n anexa ata~ata prezentei note.

Inspector

~colar,

Prof. Simona CHIRI'fA

~cv
(J1K/

Frorn;DGEITPV

.
.

'

-.,

17102/2015

To:DOL.J

MINlSTERUL EDUCATIEl ~I
CERCETARII ~TlINTIFICE
Anexa la adresa M.E.C.S.

de
PERIOADA

2-12
martie

13-15
martie
16-18
martie
23- 25
martie
30 martie3 aprilie

desfii~urare

11:21

1!854

p. 002 / 002

DIRECTIA GENERAL~
INVATAMANT PREUNIVERSITAR

nr.~$.~{~ din./t.:?:?:.2015
CALENDARUL
a concursului national "MADE FOR EUROPE"
- edi~ia 2015-

ACTIVITATEA
1. Constituirea comisiilor judetene de concurs;
2. Promovarea concursului la nivelul unitatilor de 1nvatamant
preuniversitar ~i a comunitatilor locale din fiecare judet;
3. lnscrierea In concurs a unitatilor ~colare care au derulat 'proiecte
finantate prin programe europene;
4. Organizarea expozitiei cu produsele finale ale proiectelor
derulate de unitatile ~olare 1nscrise 1n concurs, la nivelul
fiecarui judet;
5. Deschiderea expozitiilor de produse finale ale proiectelor
finantate prin programe europene, la nivel judetean ;
6. Vizitarea expozitiilor de catre publicul interesat.
1. Prezentarea produselor finale, 1n sesiune publica, de catre
elevi*- reprezentanti ai unitatilor de 1nvatamant lnscrise 1n
concurs;
2. Evatuarea produselor finale de catre comisia judeteana de
concurs ~i afi~area rezultatelor;
3. Festivitatea de premiere.
.

Transmiterea rezultatelor la Comisia Nationala a concursului.


Expedierea produselor finale promovate pentru faza nationala, la
inspectoratul ~colar care gazduie~te faza nationala a concursului
( l.S.J. Arad).
Organizarea expozitiei nationale.
L Vizitarea expozitiei nationale de catre publicul interesat;

2. Selectarea, de catre publicul vizitator, prin buletin de vot, a


celor mai originate, utile :?i interesante produse finale din
expozitie;
6-9
3. Prezentarea produselor finale aflate 1n competitie, de catre
aprilie
elevi-reprezentanti ai unitatilor de 1nvatamant participante la
faza nationala;
4. Evaluarea produselor finale de catre comisia nationala de
concurs ~i afi~area rezultatelor;
5. Festivitatea de premiere.
'Elevul care face prezentarea pradusulw. m cadrul concursulw este nommal1zat, m sens, de

ciitre conducerea unitiitii de inviitiimilnt, la propunerea membrilor echipei de proiect.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucure?t!


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro