Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396

MINISTERUL EDUCATIEI ~I
CERCETARI! ~TIINTIFICE

-"">~"*~"""''-'"Web: wvvw .isj .dj .edu. ro

CATRE
TOATE UNITATILE DIN !NvArAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN CRAIOVA $I
JUDETUL DOLJ
PRECIZARI PRIVIND DESFA$URAREA

OLIMPIADEI DE LIMBA, COMUNICARE $I LITERATURA ROMANA


(V-VIII),
CAT $I A OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE (LIMBA LATINA SI LIMBA GREACA
VECHE)
Ca urmare a ultimelor comuniciiri primite de la MEC$, vii transmitem urmiitoarele:
1. ETAPA JUDEIEANA A OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE C(LIMBA LATINA $I LIMBA
GREACA VECHE) se va desfii~ura duminicli, 22.02.2015, ora 9.00, la C.N. ,,STEFAN
VELOVAN", dupii cum urmeaza:

limba latina: clasele a VIII-a a XII-a

limba greaca veche (elinli): clasele a IX-a_a XII-a

a. Proba scrisli va incepe la ora 9,00. Elevii vor avea acces In salile de concurs, in intervalul 8-8,45 ~i
vor avea asupra !or documente de identitate (cametul de elev vizat sau cartea de identitate).
b. Evaluarea se va desfli~ura incepand cu ora 13.00.
c. Rezultatele vor fi afi~ate la unitatea de lnva\amant organizatoare, in data de 22.02.2015, dupa ora
22.00.
d) Eventualele contesta\ii se vor depune !uni, 23.02.2014, intre orele 12.00-14.00, la C.N. ,, $TEFAN
VELOVAN".
e) Listele cu rezultatele finale se vor afi~a pe marti, 24.04.2014, ora 14.00.
2. Eventualele contestatii de la OLIMPIADA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA
ROMANA (V-VIll) se vor depune pe !uni, 23.02.2014, lntre orele 12.00-14.00, la $COALA
GIMNAZIALA. ,, DECEBAL". Listele cu rezultatele finale se vor afi~a pe !uni, 23.04.2014, ora 22.00.

Inspectori ~colari,
Prof. Anca PRICINA."""l='-~;;:--
Prof. Floren\a CURELARU

(i