Sunteți pe pagina 1din 5

Testul t pentru es, antioane dependente

Asist. drd. Adrian Gorbanescu


3 Decembrie 2014

Introducere

Testul t pentru es, antioane dependente este utilizat pentru a compara mediile unor
variabile ce provin de la aceias, i subiect, i. Exista trei tipuri de situat, ii n care se
poate aplica acest test statistic.
Unul din cele mai cunoscute cazuri este reprezentat de situat, ia n care folosim
un design experimental de tipul nainte-dupa ndeplinirea unei condit, ii. De
exemplu, putem evalua nivelul de depresie nainte s, i dupa finalizarea unui
program terapeutic. Un alt exemplu, este reprezentat de situat, ia n care
comparam abilitat, ile motrice ale unor alpinis, ti la 0m altitudine s, i la 3000m.
Acesta este un model de cercetare de tip masuratori repetate (repeated measures)
O alta situat, ie care necesita folosirea testului t pentru es, antioane dependente este reprezentata de situat, iile experimentale n care subiectul se afla
concomitent n doua situat, ii. Astfel de situat, ii pot fi obt, inute atunci cand
utilizam mijloace tehnice de masurare. De exemplu, putem evalua nivelul
de stres al unui subiect aplicandu-i un chestionar n timp ce este conectat la
un biofeedback. Aplicand testul t pentru es, antioane dependente putem verifica daca exista diferent, e semnificative ntre nivelurile de stres obt, inute cu
ajutorul celor doua instrumente. Acesta este un model intra-subiect (withinsubject).
Un ultim exemplu de situat, ie care necesita utilizarea testului t pentru es, antioane
dependete este acela n care comparam un lot de subiect, i cu un alt es, antion
care are caracteristici similare cu primul. Astfel, fiecarui subiect dintr-un lot
i corespunde un subiect similar n cel de al doilea es, antion. De exemplu, daca
dorim sa comparam satisfact, ia maritala a sot, ilor cu cea a partenerelor lor
de viat, a. De asemenea, comparat, iile realizate la nivelul gemenilor presupun
utilizarea testului t pentru es, antioane dependente. Intr-o astfel de cercetare
se foloses, te un model de cercetare es, antioane percehe (matched pairs design).
In cazul acestui test, variabila independeta este masurata pe scala nominala
dihotomica, fiind reprezentata de momentul (condit, ia) n care se produce evaluarea. Variabila independenta este masurata pe scala de tip interval/raport.

Testul t pentru es, antioane dependente cu SPSS

Sa ne imaginam ca avem un grup de student, i care dores, te sa participe la un


training pentru antrenarea abilitat, ilor empatice. In acest sens, trainerul le aplica
participant, ilor un chestionar de evaluare a empatiei naintea participarii la curs
s, i apoi la finalul s, edint, elor de training. Astfel, trainerul este interesat sa studieze
daca programul pe care l-a aplicat este eficient s, i s, i asuma un prag = 0, 05.
Ipoteza cercetarii este ca la finalul programului terapeutic participant, ii vor
avea niveluri mai mari ale empatiei fat, a de momentul init, ial. Din modul n care
cercetatorul a formulat ipoteza putem observa ca avem o decizie unilaterala.
Ipoteza de nul afirma ca nu vor exista diferent, e semnificative la nivelul abilitat, ilor
empatice ntre cele doua momente de evaluare.
Contextul n care are loc evaluarea empatiei (nainte/final) reprezinta variabila
independenta. In SPSS, vom crea doua variabile distincte, ambele masurate pe
scala interal/raport care vor reprezenta nivelul de empatie observat n cele doua
momente ale evaluarii. Astfel, baza de date va arata precum n imaginea de mai
jos.

Pentru a lansa acest test parcurcurgem urmatoarele etape: Analyze Compare Means Paired-Sample T Test.

In zona Paired Variables vom muta cele doua perechi de variabile precum n
imaginea de mai jos. Dupa ce variabilele analizate sunt transferate n campurile
Variable1, respectiv Variable2, putem apasa butonul OK.

In fereastra de afis, are a rezultatelor se vor deschide trei tabele:


Tabelul Paired Samples Statistics prezinta statistica descriptiva pentru
cele doua momente ale evaluarii.

Tabelul Paired Samples Corelation prezinta rezultatul corelat, iei dintre


cele doua variabile. In acest context, rezultatul corelat, iei este diferit de rezultatul diferent, ei dintre cele doua medii s, i poate fi ignorat.

Tabelul Paired Samples Test ne indica rezultatele testului statistic.

Mean - reprezinta diferent, a dintre medii (n cazul nostru -1,51).


Std. Deviation - reprezinta abaterea standard a diferent, ei dintre medii
(n cazul nostru 3,96).
Std. Error Mean - reprezinta eroarea standard a diferent, ei dintre medii
(0,41). item 95CI Confidence Interval of Difference reprezinta
limitele intervalului n care se afla media reala a diferent, ei dintre medii.
In cazul nostru, cu o probabilitate de 95diferent, a reala dintre medii se
afla ntre -2,34 s, i -0,68.
t - reprezinta valoarea calculata a testului t (-3,61).
df - numarul de grade de libertate (N-1).

sig(2-tailed), simbolizat cu p n cercetari, reprezinta probabilitatea asociata testului t. Cand p>0,05 acceptam ipoteza de nul s, i afirmam ca
nu exista diferent, e ntre mediile celor doua momente. Cand p 0, 05
respingem ipoteza de nul s, i afirmam ca exista diferent, e semnificative
ntre cele doua medii.
Pentru exemplul nostru, se poate observa o diferent, a ntre medii de -1,51 s, i un
interval de ncredere 95cuprins ntre -2,34 s, i -0,68. Valoarea calculata a testului t
este -3,61 cu o probabilitate asociata p < 0, 05. Prin urmare respingem ipoteza de
nul s, i afirmam ca nivelul de empatie a crescut semnificativ ca urmare a participarii
la training.

Exemplu de calcul

Un manager este interesat sa studieze important, a introducerii unui sistem de


bonificare asupra performant, ei angajat, ilor. Astfel, roaga departamentul de resurse
umane sa nregistreze performant, a angajat, ilor cu o luna nainte de bonificare s, i
timp de 30 de zile dupa acordarea bonusurilor. Pentru = 0, 05 :
Formulat, i ipoteza ceretarii.
Formulat, i ipoteza de nul.
Stabilit, i t critic pentru = 0,05 bilateral
Luat, i decizia statistica.
Pre-bonus Post-bonus D (m2-m1)
6
10
4
5
8
3
6
6
0
7
7
0
8
7
1
5
8
3
5
7
2
4
6
2
8
9
1
4
5
1

Di mD
2,5
1,5
1, 5
1, 5
2, 5
1,5
0,5
0,5
0, 5
0, 5

(Di mD )2
6,25
2,25
2,25
2,25
6,25
2,25
0,25
0,25
0,25
0,25

(a)Ipoteza cercetarii: Sistemul de bonificare va determina modificari ale


performanet, ei n munca.
(b) Ipoteza de nul: Sistemul de bonificare nu va genera modificari ale performant, ei
n munca
(c) Valoarea tcritic va fi citita la intersect, ia df (9) cu = 0, 025 . Astfel, tcritic
este 2, 26.

D reprezinta distribut, ia diferent, elor dintre cele doua momente (m2-m1).


sD reprezinta abaterea standard a diferent, ei dintre medii.

seD reprezinta eroarea standard a diferent, ei dintre medii.


P

{D

mD =
P

mD = 1, 5

(Di mD )2 = 22, 5
P

s2D =
sD =

rP

seD =
t=

(Di mD )2
N 1

sD

mD
seD

s2D =

(Di mD )2
N 1

seD =

22,5
9

s2D = 2, 5

sD = 1, 58
1,58

10

seD = 0, 50.

t = 1,5 0,50 t = 3

Deoarece |t| = 3 > |tcrit | = 2.26, respingem ipoteza de nul s, i acceptam ipoteza
cercetarii. Astfel, sistemul de bonificare a generat o cres, tere a performant, elor
angajat, ilor.

S-ar putea să vă placă și