Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

ncheiat astazi_____________
la sediul_________________________________________
I. PRILE CONTRACTULUI
1.1 Profstudio - International" S.R.L , cu sediul, mun. Chiinau, str. Liviu Deleanu ap. (of) 27, c/f
1012800032144 , c/d 22511965896 n BC Moldova Agroindbank S.A. Chiinau Cod bancar
AGRNMD2X , tel 060-76-00-76, reprezentat de Victor Cau, cu funcia de Administrator, i denumit
in continuare PRESTATOR, PRESTATOR
i
1.2 __________________________________ cu sediul _____________________________________,
c/f ____________________, c/b____________________, tel____________________, reprezentata de
____________________________________________________. in calitate de BENIFICIAR,
au convenit sa incheie prezentui contract de vnzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTULUICONTRACTULUI
2.1 PRESTATOR se oblig s produc , iar BENIFICIAR accept s cumpere marfa n asortiment,
cantitate , calitate numit n continuare materiale poligrafice Cartea de Onoare a Uniunii Avocailor
din Republica Moldova"
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul Contract se incheie pe o durat ncepand cu data ___________________ i pan la data
de 31.05.2015
3.2 Parile contractante pot conveni prelungirea prezentuiui contract prin ncheierea, n sens, a unui act
additional, semnat de ambele pri.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1 Cantitatea, calitatea, pretui materialelor sunt stabilite conform specificaiei la contract, care se
acord de parole contractante i devine parte integrant a contractului i se indic n valuta naional
MDL:
4.2 Suma produsuiui finit este de 2200 MDL
V. MODALITATEA DE PLATA
5.1 Plata mrfii conform prezentului contract se efectueaz n valut convertible prin ordin de plat n
avans confirmat, n contul Prestatorului.
5.2 Preul pentru marf 2200 MDL . se va plati astfel:
100% - din suma convenit , se achit la semnarea prezentului contract.

VI. OBUGAJJILE PARTILOR


6.1 Prestatorul Profstudio - International" S.R.L se oblig:
a) s colecteze informaia de la client pentru produsul finisat calitativ;
b) s pstreze confidenialitatea datelor cu caracter personal;
c) s respecte clauzele contractului;
d) sa predea materialul finit calitativ n termenii stabilii n contract, i nu mai tarziu de data de
___________________________.
6.2 Benificiarul _________________________________________se oblig:
a) sa ofere materiale necesare daca acetea au convenit;
b) sa achite integral preul de vnzare, n termenul i modul prevzut de prezentul contract;
c) s ntocmeasc actul de pedare - preluare n termen de 3 zile de la achitarea produsului.
VII. FORA MAJOR
7.1 Prile sunt scutite de rspundere pentru neexecutarea sau executarea neconform a prevederelor
prezentului Contract n cazul n care neexecutarea este determinata de circumstane de for major.
Drept circumstane de for major sunt considerate evenimentele care nu depind de voina prilor i sa
momentul semnarii prezentului Contract nu au putuf fi prevazute de catre parfi. Asemeni evenimente
pot fi: cutremur de pamint, calamiti naturale, aciuni militare, greve, etc.
7.2 Daca aciunea circumstanelor de for major dureaz mai mult de 15 (cinsprezece) zile
calendaristice, prile au dreptul s rezilieze prezentul Contract.
VIII. NOTIFICRI
8.1 n accepiunea prtilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil "indeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
8.2 n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor
pe aceasta confirmare.
8.3 Daca notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea n care a fost expediat.
8.4 Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia din modalitaile prevazute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1 Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanii lor.
9.2 n cazul n care nu este posibil rezolvarea ligiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa organelor
competente de soluionarea litigiilor.

X. CLAUZE FINALE
10.1 Contractul prezent intra n vigoare la data semnrii lui de ctre Pri i este valabil pna la
momentul indeplinirii totale de ctre pri a obligaiunilor asumate, dar nu mai trziu de data de
31.05.15.
10.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
10.3 Prezentul contract, mpreuna cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul sau,
reprezint voina prtilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
10.4 n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocrnai sau prin echivalent baneti a obligaiei respective
nu nseamn ca ea a renunat la acest drept al su.
10.5 Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de 2 exemplare, din care un exemplar se afla la
Prestatorul
"Profstudio
International"
SRL
i
alt
exemplar
se
afl
la
Beneficiarul________________

Prestatorul - "Profstudio - International" SRL ______________________

Beneficiarul-

Administrator - Victor Cau

________________________________________

___________________________________