Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTAREA UhI-EI CALDARINE CU ARZATOR

Sa se efectueze calculul termic si fluido-dinamic aI rmei caldarine cuatzator cu urmatorii

parametrii:

A-: 3850 ke/h


P": 7.5 bari

- debihrl caldurii:
- presiunea caldurii:

tu.: 200 o C
Lu: 40 "C
t2
0.78oh f
//

- temperatura aburului safurat:


- temperatura apa alimentare:

- randamentul cladirii:
- coeficientul de exces de aer:

- compozitia procentuala a combustibiiului:


- carbon: ci:82,5o/o -l 87,5olo

- hidmgen: hr

10%

84.50%

h: ll.lla/o
si: 0.50%

+ l2o/o

: 0,4o/o + 0,650/o
- azot: tti : A,4Yo:. A,65Yo
- sulf: si

t'

- oxigen:

o;:

0.68%

4,75o/o

hzo: l.43Yo
x: 100.00%

l,lo/o + l,4Yo

W:

1. Calculul

0,5olo

4.520A

termic

Prin calculul termic de proiectare a unei caldarine navale se determina dimensiunile


focmului si a suprafetei vaporizatorului alstfel incat sa se realizeze o anumita productie de abur in
parametrii precizati.

Calculul cantitatilor de aer de ardere si gaze de ardere


1.1. Puterea calorifica
I

inferioara a combustibilului:

Qt =339.c, +1030

-ht-lag.(r, - s,)-2s.r2.hralw rngl


Qi:

1.2.

40074.46 kJtkg

Volumul teoretic de eer uscat neces*r arderii:

r,.o:#

[r.ru,

#."r.u #+0.7.q#)

L*'o rkscombf

v"o:
1.3. Masa teoretica de aer uscat necesara

G: =
"

=+.(,
0.232 [

uu,

10.480

m3*lkg comb

arderii:

(":-=^"')'l

!2*
100 loo )'"U,g r
too B +*
Guo

g comb

13.551 kglkg comb

f"

1.4.

Volumul teoretic de aer umed:

f !^^ = (t + o.ootot . x).r," f*', r rtg camn)


X: 10 glkg aer uscat continut de umiditate
V"d"o:
1.5.

Volumul necesar de aer uscat necesar arderii:


Vo =

1.6.

d 'Y! L*'*

/ kg eomb)

V":

12.576

m3p1kg comb

V"*i,:

12.778

m3*lkg comb

Volumul real de aer umed necesrrr arderii:

Y,-a

1.7.

10.649 m3.&g comb

d 'Y j^^ L*'* /*g comb]

Yotumul teoretic de gaze triatomice:

vio.

=v!o.+v!o,

yf o, =1.867

.t9.affir=) [*'" /ks combf


VRoro: 1.581

1.8.

Volumul teoretic de gaze biatomice:


v

1.9.

m3ru&g comb

i' :

o'79 'z'o +

0'8

# [-'"

I kg

comb]
,*ro

V*o

= 9.864

8.283

m3*&g comb

Yolumul teoretic de gaze arse uscate:

V!, = Yf o, *Yi, L*'* I fu combl

1.10.

comb

Yotumul teoretic a[ vaporilor de apa din gazele de ardere:

vi.o
n't' =r.244.("o'.!'''l+

X:
1.11.

m351,&g

1oo

0.00161

.x .v:

10

l*'r

tkgcombl

Vr,roo: 1.435

m3*&g comb

Volumul teoretic de gaze umede:

V!, = V!,. +Yi=o L*'. t ur combl

1.12.

V*o:

11.299

m3*/kg comb

11.960

m3xlkg comb

Votumul real de gaze de ardere uscate:

Vr,=V!,+(a-t rr: L*'./kg comb)


V*,

l.l3.Yolumul real de gazelor

(a

Y*, = vf, +

-I)

r""-r [*'- , or combf

1.14. Masa reala a gazelor in

go

= 1+ 1.306

de ardere:

V*:

13.429

m3*lkg comb

M*:

1.137

kg/kg comb

p:

0.084?

urma arderii:

Y: Vrg I kg comb)

continutului de gaze umede:

1.15. Densitatea

p=yftgt*,rf
v
'go

kg/m35

1.16. Compozitia procentuala a gazelor de ardere anhidre:

: 22.41 :- .100 f*i t xg ro*nf


12

vfn,
wt'z

l"i

v.!n,
nt/t=22.41'_+32 .100

:vIo'

Co^.V

'1oo

tg ,o*bl

l%l

vcoro:

1.578

m3rlkg eomb

rrvso20

0.004

m3*/kg comh

--

CO2:

l3.lgYo

SOz:

0.03%

Eu

so^ =
't/

Yfl' .toofv,l
Rtr

n. _ 0.2t.(a -t\'Y,o .too [%]


v*

Az:

3.68a/"

Nz:

83-10%

"'-

"r-

!,

(")!;_.

o.7e
V*

100 [%]

I=

100.00%

I=

100.00%

1.17. Compozitia procentuala a gazelor de ardere umede:

,,o
CO,"*
=!q9]'100[%]
.V

co2

t*=

l1.71Yo

ga

vO

SOru*

- fz't00
v ga

oru'

o.zt.

=vfro

(q_-t).r!
Vga

=r f,
"o^
'v

H 20

So2

[%]

roo [%]

o.l9:(a -1). Y,o .


loo

Oz

[%]

Nz

u*:

*:
*:

0.03%

328o/o

74.010/"

ga

+ 0.0016!-'

x '(a -t)"rr!

Vgo

.100 [%]

H2O"-:

x-

l0.94Yo
10

2. Calculul entalpiei gazelor de ardere cu trasarea diagramei lg -

2.1. Entalpia gazelor de ardere:

unde:

unde:

r,(a,t)=

r|

- t)-r:,. (r) lW t t s)

(r)+ (o

f*

tt) - entalpia gazelor de ardere reztkate din arderea teoretic;


- Iou* (t) - entalpia excesului de aer;
-

i, + c X ro . v ; rr). t lxt t ttgl

t'* (t) = (c ir., . vfo, + c *,

.Y

Io*Q)= i*or'Vior*

j, + i*ro't1ro LkI I kg)

- Cnoz, Crz, Cruo

iruz ' V

By-'^]

- caldurile medii specifice intre 0 si

t I oC ]

ale gazelor

triatomice si vaporilor de apa;

I2* = c,,n 'Yoo* 't [w ttts]


Il,* = iou -Y!,* l*l t tcsl

unde:

Cu* iHl#-k] - caldura specifica a aerului umed;


- i"* [kJl#y] - entalpia specifica a aerului umed;

3. Calculul randamentului si consumului de combustibil


3.1. Variatia coeficientului de exces de aer in lungul canalelor de gaze:

Aa:

As:
0*=

0,02 + 0,03

u*: u, * Ao,

0.02
1.22

3.2. Randamentul cazanului:

=10A

-(q*

+ eu. *

e^)

,l

g2.934%

evacuare;
incompleta;
prin
peretii
cazanului in exterior;
- q"* - pierderea de caldura

unde:

- q"u -pierderea de caldura cu gazele de mdere


- q"o - pierderea de caldura prin ardere chimic

9i.r00 =
-, =

*Q*'a*^)- I n'(to'a*).100

r,(u,t)= I\,Q)* (" - t)


t",

= 340 o C

=
:
ech
e* :
e"u

15.166%
0.900%
1.000%

["/"]

I:*(t) lt t t t sl
Is

(t- q"):

6438.193 kJ/kg

- entalpia gazelor de ardere dupa ultimul schimbator de caldura

20

Iru Go,

o*)

36A.482 kJ&g

- entalpia gazelor de ardere la temperatura de referinta si la coeficientul de exces de aer la


evacuare;

Uxoq

uNz

Hito

L863 I.307 1.542


1.890 1.311 1.551

300

340
400

C"noz C"nl

C"

C"rzo

unde:

f* 6+oy: 5463.701 kJ&g


f* qs+o) : 4872.460 krkg

1.346
1.350

1.640 1295 1316


1.700 1.295 1.050

20

1.343

1.930 1.316 1.565


1.600 1.295 1.494

r00

Cr*

r.

to*

1t;:

3a4J7z kJkg

Iosuft): zlt.547 wtkg

t32A
1322
t.325

- Qr [k&g] - puterea calorica inferioara a combustibilului;


- t"" F C] - temperatura gazelor evacrulte;

3.3. Caldura utila transmisa apei din cazan:

e,,: d $'*i;f,nr ttl

Q*:

unde: - A-: d: 3850 kg/h: 1-069444 kgls


- i': inzo (t=340"C) tk ksl - entalpia aburului satmat;
- io" = ires

(t=20'C)ftilkgl - entalpia

69A.7D tJ/s

i': 673
iu,: 27

apei de alimentare;

kJlkg

k#kg

3.4. Consumul de combustibil:

g = -9n-Ws

'l .o.
100

trj

B:

0.021 kds

4. Calculul focarului
4.1. Temperatura teoretica din focar:
r

r.(t,,a)= n,

unde:

Y#-+

a.IlQo)lw tt sl

I*

(tt,

a):

4O052.41

kJkg

- Is" (tb a) - entaipia gazelor de ardere corespunzatoare temperafurii teoretice si

coefieie.ntul de exces de aer;


- Qi - puterea calorica inferioara a combustibilului;
- q"1 - pierderea procentuala de caldura prin ardere chimic incompleta;
- I0s. (t0) - entalpia aerului teoretic necesar arderii

unitatii de combustibil la temperatura

mediului ambaint;

1i (r.

unde:

)= C, .V:,* . h W I ksl
- C,

kJl#"

K]- caldura specifica medie la p

f" (h):

: ct a aerului
Cu

- Vo"

- volumul teoretic de aer umed;

282.186 kJtkg

1.325 uv#^

h:
t:

f Cl - temperaturamediului ambiant;
- q f Cl - se determina din diagrama I - t;

20
1875

oc
oc

4.2. Temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar:


I

r, (t,,a)- t r,0 ,,o)=

ft

(L a) - entalpia

- Is.

o, lw t wl

I*

(to o)

30605.38 kJlkg

gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii de iesire din focar

si coeficienhrl de exces de aer din focar;


- qr* [%] - pierderea procentuala de caldura prin peretii focarului;

q[ =0.4's*
-

q' = o.4oo%

l%]

tr= 1720

consider:

4.3. Cnntitatea de caldura realizata

g, = B .lt

* {r,,o)- t,, (t,,o)-

4.4. Cantitatea de caldura realizata

e, = B-1,r,Q,,o)L

Este indeplinita

r,7Vt t rl

prin racirea gazului

Qr

196.30i kJls

de la tl la t"*:

.o,fW t,1
rok*,a*)-n^i{[
IUV
J

conditia:

690."119

prin racirea gezului de la t6la t

ez

= 502.20e wrc

Q, = Q, + g,lW t sl
698.510 kJ/s

kJ/s = Q, =

l"+3,00=

1.13

4.5. Grosimea stratului radiant al flacarii:


V

S=

3.6.J- l*1

s:

ar

Se considera focarul avand forma rmui

kunchi de con:

- raza mare:
- raza mica:

- generatoarea aproximativa:
- inaltimea arzatorului:

H [m] - inaltimea focarului;


- Vr t*'] - volumul focarului; Vr
-

unde:

frn't - zuprafata

Ar'H

de radiafie a focarului;

0.794

R: 0.400 m
r= 0.150 m
G- 0300 m
h: 0.17s m
H: 0.450 m
Vr: 0.1f 4 -'
Ar: 0.518 ,r]

4.6. Coeficientul de atenuare a intensitatii radiatiei datorita particulelor de funingine:

Kr=0.03(r-")[,
' .u looo
l2-o.sl ?
)h,

r.tbarmf

Kr= 0.410 llbar m

[bar] - presirmea partiala a vaporilor de apa;


- pnoz [bar] - presiunea partiala a gazelor de ardere triatomice;
- pnzo

unde:

4.8. Factorul de emisie a

partii luminoase

flacarii:

r
-(r, *r7 )p-"
.f,r=L-e'
4.9. Factorul de emisie a

partii neluminoase

enr:

4.46264

erc:

0.25617

flacarii:

fz=l--e-t"' *)o'"
4.10. Factorul de emisie a

flacarii:

tfl =fi'ert+(t_ o)'en,


unde: - ro - fraetiunea din volumul

0.37590

focarului ccupat de

0,58

partea luminoasa

4.11. Coelicientul de pozitie a maximului de temperatura din focar:

M=

M:a-b'x

0.498
0.54

unde:

b:

- coeficienti ce depind de natura combustibililor lichizi:

0J0

- x - amplasarea relativa a maximului de temperatrra din focar in raport cu inaltimea


focarului;

x--.h,
1

0.210

unde:

-H [m] -inaltimeafocarului;
-

hr [m] - inaltimea de amplasare

a arzatorului;

H: 0.450 m
= 0.095 m

hr

4.12. Coeficientul de murdarire cu mrsa refractara a focarului:


- pentru pacura:

0.ss0

4.13. Coeficientul ce tine cont de schimbul de caldura dintre focar si gazele de ardere:

B:

(0,6

1,0 )

p:

0.600

4.14. Coeficientul de elicienta tehnica al

focarului:

\l,:'p

0.3300

4.15. tr'actorul de emisie al focarului:

efl

Er:

' ,r+{-er).ry
4.16. Cantitatea de caldura

prin racirea gazelor

0-64604

de la temperatura teoretica pana

la

femperatura de iesire din focar:

r .rr.t.r-tl
/\
_Ar.5.76.10
Ylcalc -

.M.10-3
Qr

\z

l'

,tl', -r I .-L

X(.', )

*6

198.081 kJ/s

M2

4.17. Eroarea de calcul:

lo, - o,*,"1
I =#.100
8,

< ZV"[Y,)

3.AAo/n

Concluzie: Deoarece eronrea este mai mica decat 37o, calculul este corect.

5. Calculul vaporizatorului
5.1. Catdura schimbata prin convectie:

Qt=

502.209 kJls

5.2. Suprafata de schimb de caldura:

g=

*22 -- l*'1,
K.AT. "
Adopt:

unde:

9.000

K tW#Kl - coeficient global de tansfer termie;


- AT- - diferenta medie logaritmica de temperatura;

tn
AT-6=t*-t6
aT, =

8.881

5.3. Diferenta medie logaritmica de temperatura- Curgerea

AT*r,

A:
A:

ts-

ar*-;Ar* [r]
1r,.

^"*

Afl.in

lluidului in echicurent:

1700 o K

320

oK

aT*=

826.316

"K

5.4. Coeficientul global de transfer de ealdura:

lr^-r

K =_ff
--reat
1
1
_+ar

unde:

lm, K)

68.43533 WmzK

a2

;Wm2f] - coeficient

- a1

Kour:

de transfer termic de

la

gazeTe de ardere Ia

peretii tevilor;

- uz IW/m'?K] - coeficient de hansfer termic de la peretii tevilor la fluidul rece;

La suprafata de schimb de caldura realizata din tevi prin interiorul carora circuia emulsie
apa abw, rezistenta termiea de ia perete la fluidul rece se neglijeaza-

_11
<<_

qa,

5.5. Coelicientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic:

&t=6'(o"*a,)fu t*'rf
f'

unde:

-a

"

[W/m2K] - coeficient

a 1= 68.43533 WmzK
de trausfer

prin convectie dela

gaze la

tevi;

- c , [Wm2K] - coeficient de kansfer prin tadiatie de la gaze la tevi;


0.9
5.6. Coelicient de transfer termic prin convectie de la gazele de ardere la peretii tevi de la

curgera longitudinala;

unde:

[W/mK] - coeficient de conductie terrnica a gazelor;


W: l0+ 18m1s
W [m/s] - viteza medie a gazelor de ardere;
Vf : 11.000 m/s

-X

-d
-

1m2ls1 -

vaseozitatea cinematiea a gazelor;

*r [m] - diametru

echivalent;

Pr - criteriul lui Praudtl pentu

gaze;

- ct, cd, c" - coeficienti de corectie ce depind de temperatura

fluidului, de forma canalului,

de lungimea relativa.

La curgerea longitudinala:

d*o:4's
u

unde:

-S
-

[*1

d""5:

7*l

s:

- aria sectiunii libere;

u [m] - perimetrul spalat de gaze;

-(:

d,, = 0.23

(*' 1*rlo*.p.0.0. c,'9,'c,

^( u )

In functie de

,,,2="-'*
Yr" =

t*

d*,

se citesc din tabele v,

l"K)

B'v:,lm' /sl

I,

fu

t*rx)

0-856

0.575
2.688

m
m

G.:

73.643 Wm2K

L:

690.00 o K

Pr, c,, c6, c*

V*:

0.235

m'/s

unde:

- VE"

tm3Jkg] - debitul gazelor de ardere in fascicol

- B tkC/sl - Consumul de eombustibil;


- v0*u [m3Nlkg] -

Volumul teoretic de gaze umede:

,,=#-V*cl
unde:

o-

0.690

), =r.163.(o.otge+t +a.7261-r]. +0.00149 -Dl)@

t*xl
r:

(o.nz + 0.7 43 . u *

t.na . u) -

0.404

u) + o.lsz . uflt

104

p, = (o.e+ + 0.56

?r- )
,.,;-(o.st -101

cu= r"(/

lil

*=

v:

0.001056

Pr:

4.1998

=
ca:
c.:

0'762

d:

d [m] - diametrul tevii

5.7. Coeficient de transfer termic

Gr:

- e I - gradul de negreala al gazelor de ardere;

uo=

m2is

f .000

1.000

0.652

0.032

prin radiatie de la gazele de ardere [a peretele tevii:

u,=cy.tf-Golwt*'rl
unde:

1.213 Wl#r

l*'ttl

ct

"mC

[om C] - temperatura medie redusa;

f|*t,)fu t*'x)

2.3s67

cy:
tr:

0.952

Go:

2.65

wl#r

0.95

Wm2K

5.8. Numarul de tevi:

huuil

A'.

unde:
A'=

-d -diametrultevii [m]
-1-lungimeatevii [m]

ttr.d-ll*'7

N:

114.044

tevi:>N

115.00 tevi

d: 0.032
tt-

0.785

A':

0.078917

m
m
m2

6, Calculul fluido-dinamic
6.1. Calculul hidrodinamic
6.1.1. Caderea de presiune datorata rezistentei de frecare:

+.Y! o.ftv t*'l

1,

AP,
=
Itd.2

unde:

d, tml - diametrul interior al tevii;


-

w-

12.637

r:
W-:
P-:

0.02

Re:

2431.584

[m/s] - viteza medie;

- p* [kg/m]J - densitatea media a fluidului;


- Re - criteriul lui Reynolds;

=w
-Xa-coeficientulde&ecare;
Re

I.r =

APs=

'dnh
u

0.316

3
0.6

N/#
m
m/s

kclrr.f

Xr:0'119248

r/Re

6.1.2. Caderea de presiune datorata rezistentelor locale:

LPr" =

uude:

r.

W2 r -r
.'l-.
p^ lu t *'f

APlo:

36.300

N/#

2.

?_

- (1* - coeficient de rezistenta locala;

6.1.3. Caderea de presiune datorata aceelerarii

Ltrc-

fluidului:

APu*= 0.000

N/m

AP.n: 3.532

N/m2

6.1.4. Caderea de presiune datorata diferentei de nivel:


AP"u =

unde:

g.H . p*

LW

t*'l

-H[m]-inaitimeaportiuniiconsiderate;
- g [m1s'] - acceleratia gravitationala;

H: 0.6
g: 9.g10

m
m/s2

6.2. Calculul gazo-dinamic:


6.2.1. Caderea de presiune datorata rezibtentelor de frecare:

lbari)

Ah:

15.025 bari

K] - temperatura medie a gazelor pe portirmea considerata;


- Tp [" K] - temperatura medie a peretilor spalati de gaze pe portiunea
-

T"

[o

aleasa;

r. -" !-'*^ l" xl

T": 1030 o K

lr I r]

Tp: 1090 o K

To

=7"+

001 z

0t)0u
,

{rlftir
0081

r)oti
'.:(E6,F
'r."..iHi+4Jl* r'
i

Et

EI

::.t?-:;
'i.j;l

6ti

!
.

\i'i
a:

00sl

\,3
3".

i"*
"i '\

00tt
outr

<

\a
fi

00zt

\
00i

>.

\ \.
.'\.. \

'!-

G
:t!
'oB

(Irl0I
1

't
1.

\\
\

*{

\
{

\
\.

\.
.\',

4*
\\

00t

{9

{l

!..{i

UU(

\.
t'

rq

\.

00I

_a,

1r

;!.

',&mlr
tD

"tr
$\*

f.'l

\O \i- f'l
.* OO
c.I
c.)
c.l
f.)

f..r,)

oo \o r+ e\l o
et6taita{61

q
&
***#';\o

f\I 13 0a \o {-

Ilniversitatea

Ivlaritid Coushnla

Facultatea de Elwtromecanici

,'

Generatoare de Abur si Turbine cu Abur si Gaze

PROIECT

PROIECTAREA U TEI CALI}ARIT\IE CtI ARZATOR


\,

r- -:

T--

PROFESOR:

UOCAT{ETE PAI}L

&lT-{nn SORIN C-I-T\I


IER AN: IV

Cou$etl2{l3 - 2014

S-ar putea să vă placă și