Sunteți pe pagina 1din 266

Ştiinţe Medicale

1

ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI SECŢIA DE ȘTIINŢE MEDICALE

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE

REVISTĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ

Fondată în anul 2005 Apare de 4 ori pe an

3(35)/2012

Revista a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 18-04-2005. Certificat de înregistrare nr. MD 003026.

Prin hotărârea comună a Consiliului Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică al AȘM și a Consiliului Naţional de Acreditare și Atestare din 29.03.2012, nr. 70, revista este inclusă în ca- tegoria B a publicaţiilor de profil pentru publicarea rezultatelor cercetărilor știinţifice din tezele de doctorat în domeniul medicinei.

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiștii în domeniile respective.

CHIŞINĂU 2012

2

Buletinul AŞM

REDACTOR-ŞEF Gheorghe Ţîbîrnă, prof., academician

AŞ,

Moldova

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT Ion Ababii, prof., academician

AŞ, Moldova

SECRETAR RESPONSABIL Stanislav Groppa, prof., membru corespondent

AŞ,

COLEGIUL DE REDACŢIE

Moldova

Vasile Anestiadi, academician Gheorghe Ghidirim, academician Teodor Furdui, academician Gheorghe Paladi, academician Diomid Gherman, academician Eva Gudumac, academician Mihai Popovici, academician Ion Corcimaru, membru corespondent Nicolae Opopol, membru corespondent Eremia Zota, membru corespondent Constantin Eţco, doctor habilitat, profesor Vladimir Hotineanu, doctor habilitat, profesor Andrei Usatâi, doctor în medicină, conferenţiar Mihail Davâdov, prof., academician AŞMR, Moscova Mamed Аliev, prof., academician AŞMR, Moscova Vladimir Poleakov, membru corespondent AŞMR, prof., Moscova Aleksandr Paces, membru corespondent AŞMR, prof., Moscova Cioinzonov Evgheniy, membru corespondent AŞFR, prof., Tomsk Igor Şсepotin, doctor habilitat, prof. Kiev Nikolai Briko, academician AŞMR, profesor, Moscova, Rusia Valeriy Prostomolotov, profesor, doctor habilitat în medicină, Odesa, Ucraina Robert Piet van Oort, profesor, doctor, Groningen, Olanda Irinel Popescu, profesor, doctor, Bucureşti, România Nicolae Costin, profesor, doctor, Cluj-Napoca, România Grigore Băciuţ, profesor, doctor, Cluj-Napoca, România Alexandru Eremia, profesor, doctor, Cluj- Napoca Aurel Ivan, profesor, doctor, Iaşi, România Norina Consuela Forna, profesor, doctor Viorel Prisacari, doctor habilitat, profesor Valentina Stratan, doctor în medicină, conferenţiar cercetător Victor Botnaru, doctor habilitat, profesor Constantin Iavorschi, doctor habilitat, profesor Anatol Cernâi, doctor habilitat, profesor Aurel Grosu, doctor habilitat, profesor Constantin Spânu, doctor habilitat, profesor Ion Ţâbârnă, doctor habilitat, profesor Ion Moldovanu, doctor habilitat, profesor Ion Lupan, doctor habilitat, profesor Nicolae Gladun, doctor habilitat, profesor Victor Vovc, doctor habilitat, profesor Victor Cernat, doctor habilitat, profesor Mihai Ciocanu, doctor habilitat, conferenţiar Gheorghe Ciobanu, doctor habilitat, profesor Victor Ghicavâi, doctor habilitat, profesor Rodica Tarnaruţcaia, cercetător ştiinţic stagiar

COPERTĂ: Ion Timotin

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Цыбырнэ Георгe, проф., академик АН,

Молдова

EDITOR-IN-CHIEF Gheorghe Ţîbîrnă, MASci academician, prof., Moldova

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Абабий Ион, академик АН, Молдова

DEBUTY EDITOR –IN-CHIEF Ion Ababii, MASci academician, prof., Moldova

ОТВЕTСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Станислав Гроппа, член-корреспондент

АН, Молдова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Анестиади Василе, академик АН, проф., Молдова Гидирим Георге, академик АН, проф., Молдова Фурдуй Теодор, академик АН, проф., Молдова Палади Георге, академик АН, проф., Молдова Герман Диомид, академик АН, проф., Молдова Гудумак Ева, академик АН, проф., Молдова Попович Михай, академик АН, проф., Молдова Коpчмару Ион, чл.-корр. АН, проф., Молдова Опопол Николай, чл.-корр. АН, проф., Молдова Зота Еремия, чл.-корр., АН, проф., Молдова Ецко Константин, д.м.н., проф., Молдова Хотиняну Владимир, д.м.н., проф., Молдова Усатый Андрей, к.м.н. Молдова Давыдов Михаил, академик РАМН, проф., Москва, Россия Алиев Мамед, академик РАМН, проф., Москва, Россия Поляков Владимир, чл.-корр. РАМН, проф., Москва, Россия Пачес Александр, чл.-корр. РАМН, проф., Москва, Россия Чойнзонов Евгений, чл.-корр. РАМН, проф., Томск, Россия Щепотин Игорь, д.м.н., проф., Киев, Украина Брико Николай, академик РАМН, профессор, Москва, Россия Простомолотов Валерий, д.м.н., проф., Одесса, Украина

Роберт Пиет ванн Оорт, проф., Гронинжен Valeriy Prostomolotov, prof. MD, DM Sci

Голландия

Попеску Иринел, проф., Бухарест, Румыния Robert Piet van Oort, prof. Groningen, Olanda

Костин Николае, проф., Клуж-Напока, Румыния Бэчуц Григоре, проф., Клуж-Напока, Румыния Еремия Александру, проф., Клуж-Напока, Румыния Иван Аурел, профессор, др., Иашь, Румыния Форна Норина Консуэла, профессор, др., Иашь, Румыния Присакарь Виорел, д.м.н., проф., Молдова Cтратан Валентина, к.м.н., доцент, Молдова Ботнару Виктор, д.м.н., проф., Молдова Яворски Константин, д.м.н., проф. Чёрный Анатолий, д.м.н., проф., Молдова Гросу Аурел, д.м.н., проф., Молдова Спыну Константин, д.м.н., проф., Молдова Цыбырнэ Ион, д.м.н., проф., Молдова Молдовану Ион, д.м.н., проф., Молдова Лупан Ион, д.м.н., проф., Молдова Гладун Николай, д.м.н., проф., Молдова Вовк Виктор, д.м.н., проф., Молдова Чернат Виктор, д.м.н., проф., Молдова Чокану Михай, д.м.н., Молдова Чобану Георгий, д.м.н., проф., Молдова Гикавый Виктор, д.м.н., проф., Молдова Тарнаруцкая Родика, науч. сотрудник, Молдова

Vasile Anestiadi, prof., ASci academician, Moldova Gheorghe Ghidirim, prof., ASci academician, Moldova Teodor Furdui, prof., ASci academician, Moldova Gheorghe Paladi prof., ASci academician, Moldova Diomid Gherman, prof., ASci academician, Moldova Eva Gudumac, prof., ASci academician, Moldova Mihai Popovici, prof., ASci academician, Moldova Ion Corcimaru, prof, ASci Corr.Membr. Moldova Nicolae Opopol, prof., ASci Corr.Membr. Moldova, Eremia Zota, prof., ASci Corr.Membr. Moldova Constantin Eţco, prof., MD, DMSci, Moldova Vladimir Hotineanu, prof., MD, DMSci, Moldova Andrei Usatâi, MD, CMSci, Moldova Mihail Davâdov, prof., RAMSci academician, Moscow Mamed Aliev, prof., RAMSci academician, Moscow Vladimir Poleacov, prof., RAMSci Corr. Membr., Moscow Alecsandr Paces, prof., RAMSci Corr. Membr., Moscow Choynzonov Evgheniy, prof., RAMSci Corr. Membr., Tomsk Igor Schеpotin, prof., MD, DMSci Ukrain Nikolai Briko, academician PAMSci, prof., Moscova, Rusia

EXECUTIVE EDITOR Stanislav Groppa, MASci Corr. Membr. Moldova

EDITORIAL BOARD

Odessa, Ukrain

Irinel Popescu, prof. Bucuresti, Romania Nicolae Costin, prof. Bucuresti, Romania Băciuţ Grigore, prof. Cluj-Napoca, Romania Alexandru Eremia, prof., Cluj-Napoca, România Aurel Ivan, profesor, doctor, Iaşi, România Norina Consuela Forna, prof., doctor, Iaşi, România Viorel Prisacari, prof., MD, DMSci, Moldova Valentina Stratan, MD, CMSci, Moldova Victor Botnaru, prof., MD, DMSci, Moldova Constantin Iavorschi, MD, DMSci, Anatol Cernâi, prof., MD, DMSci, Moldova Aurel Grosu, prof., MD, DMSci, Moldova Constantin Spânu, prof., MD, DMSci, Moldova Ion Ţâbârnă, prof., MD, DMSci, Moldova Ion Moldovanu, prof., MD, DMSci, Moldova Ion Lupan, prof., MD, DMSci, Moldova Nicolae Gladun, prof., MD, DMSci, Moldova Victor Vovc, prof., MD, DMSci, Moldova Victor Cernat, prof., MD, DMSci, Moldova Mihai Ciocanu, MD, DMSci, Moldova Gheorghe Ciobanu, prof., MD, DMSci, Moldova Victor Ghicavâi, prof., MD, DMSci, Moldova Rodica Tarnarutcaia, researcher, intern, Moldova

Articolele publicate în Buletin reectă punctele de vedere ale semnatarilor, care poartă răspundere pentru conţinutul lor. Acest număr al revistei apare cu sprijinul nanciar al Centrului Naţional Ştiinţico-Practic de Medicină Urgentă.

Adresa redacţiei:

Bd. Ştefan cel Mare, nr. l (bir. 330);

MD 2001, Chişinău, Republica Moldova;

Tel./Fax (+373 22) 27-07-57, 21-05-40 e-mail: sectiamed@asm.md

© Secţia de Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2012

Ştiinţe Medicale

3

SUMAR

SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR

Igor Mişin, Gheorghe Cioba- nu, Eduard Borovic. Activitatea de cercetare şi inovare a secto- rului ştiinţic al IMSP Centrul Naţional Ştiinţico-Practic de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2011.

Igor Mişin, Gheorghe Cioba- nu, Eduard Borovic. Rezul- tatele principale ale activităţii laboratorului ştiinţic al IMSP CNŞPMU în cadrul Proiectu- lui Instituţional 11.817.09.61A. „Elaborarea şi implementarea noilor strategii de diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei medicale pacienţilor politrau- matizaţi” în anul 2011.

STUDII ŞI SINTEZE

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И САНИТАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

SUMMARY

PUBLIC HEALTH AND SANITARY MANAGEMENT

Игорь Мишин, Георгий Чо- бану, Эдуард Боровик. Резуль-

таты научных подразделе- results of the activity of the ний Национального Научно- National Scientic-Practical Практического Центра Ур- Center of Emergency Medicine гентной Медицины, достиг- in the sphere of science and нутые в исследовательской и innovation in 2011.

инновационной сфере за 2011 год.

Игорь Мишин, Георгий Чо-

Igor Mişin, Gheorghe Ciobanu, Eduard Borovic. The main

11

Igor Mişin, Gheorghe Ciobanu, 15

бану, Эдуард Боровик. Основ- Eduard Borovic. The main re- ные результаты деятельности sults of the scientic labora- научной лаборатории ПМСУ tory activity of IMSP CNŞPMU ННПЦУМ в рамках проекта in the institutional project

11.817.09.61A. “The develop-

внедрение новых стратегий ment and the implementation of диагностики и лечения при the new strategies of diagnosis оказании медицинской помо- and treatment in granting medi-

щи пострадавшим с политрав- cal care to the polytraumatized

мой» в 2011 г.

11.817.09.61A. «Разработка и

patients” in 2011.

ИССЛЕДОВАНИЯ И СИНТЕЗ

STUDIES AND SYNTHESIS

Igor Chirov, Gheorghe Ghi-

Игорь Киров, Георгий Гиди- Igor Chirov, Gheorghe

18

dirim, Igor Mişin, Gheorghe рим, Игорь Мишин, Георгий

Ghidirim, Igor Mişin, Gheor-

Zastavniţchi, Marin Vozian.

Заставницкий, Марин Воз- ghe Zastavnitsky, Marin Vo-

Lipoame ale colonului (Revista

иян. Липомы толстой кишки zian. Colon lipomas (Literature

literaturii).

(Oбзор литературы).

review).

Marin Vozian, Gheorghe Ghi-

Марин Возиян, Георгий Ги- Marin Vozian, Gheorghe

21

dirim, Igor Mişin, Gheorghe

дирим, Игорь Мишин, Геор-

Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe

Zastavniţchi. Hematoame ale tecii muşchilor drepţi abdomi- nali (Revista literaturii).

гий Заставницкий. Гемато- Zastavnitsky. Rectus sheath мы мышц передней брюшной haematoma (Literature review). стенки (Oбзор литературы).

Ion Crăciun, Gheorghe Ghidi-

Иван Крэчун, Георгий Гиди-

Ion

Crăciun,

Gheorghe

25

rim, Igor Mişin, Ion Gagauz,

рим, Игорь Мишин, Иван Га- Ghidirim, Igor Mişin, Ion

Elina Şor. Tromboza acută a

гауз, Элина Шор. Мезентери- Gagauz, Elina Şor. Mesenteric

venelor mezenterice.

альный венозный тромбоз.

venous thrombosis.

 

4

Buletinul AŞM

Marin Vozian, Gheorghe Ghi-

Марин Возиян, Георгий Ги- Marin Vozian, Gheorghe

31

dirim, Igor Mişin, Gheorghe

дирим,

Игорь Мишин, Геор-

Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe

Zastavniţchi. Mucocele apendi- cular (Revista literaturii).

гий Заставницкий. Мукоце- Zastavnitsky. Appendiceal mu- ле червеобразного отростка cocele (Literature review). (Oбзор литературы).

Ion Crăciun, Gheorghe Ghidi- rim, Igor Mişin, Elena Pleşco, Dumitru Cazacu. Markerii se- rologici a ischemiei mezenteria- le acute (Revista literaturii).

Иoн Крэчун, Георгий Гиди- Ion Crăciun, Gheorghe рим, Игорь Мишин, Елена Ghidirim, Igor Mişin, Elena Плешко, Дмитрий Кaзаку. Pleşco, Dumitru Cazacu. Серологические маркеры Serologic markers of acute острой мезентериальной ише- mesenteric ischemia (Review). мии (Oбзор литературы).

37

Viorel Istrate, Gheorghe Ghidi- rim, Igor Mişin, Boris Cucuta. Particularităţile studiului histo- logic pentru aprecierea calităţii mucozectomiei.

Виорел Истрате, Георгий Viorel Istrate, Gheorghe Гидирим, Игорь Мишин, Бо- Ghidirim, Igor Mişin, рис Кукута. Особенности ги- Boris Cucuta. Peculiarities стологического исследования histological study assessing the для определения эффективно- quality of mucosectomy. сти мукозэктомии.

44

Viorel Istrate, Gheorghe Ghi- dirim, Igor Mişin. Disecţia en- doscopică submucoasă în tra- tamentul leziunilor displazice

Виорел Истрате, Георгий Viorel Istrate, Gheorghe Ghi- Гидирим, Игорь Мишин. Эн- dirim, Igor Mişin. Endoscopic доскопическая подслизистая submucosal dissection in диссекция в лечении рака и the treatment of cancer and

51

şi neoplazice precanceroase şi предраковых диспластиче- precancerous dysplastic lesions

cancerului precoce a tractului digestiv.

ских поражений желудочно- and early cancer of the digestive кишечного тракта на ранних tract. стадиях.

Vladimir Kusturov, Gheorghe Ghidirim, Elina Şor, Anna

Владимир Кустуров, Георгий Vladimir Kusturov, Gheorghe Гидирим, Элина Шор, Анна Ghidirim, Elina Şor, Anna

55

Kusturova. Politrauma, particu-

Кустурова. Политравма, осо- Kusturova. Politrauma, diag-

larităţi de diagnostic.

бенности диагностики.

nostic features.

Gheorghe Zastavniţchi, Ghe-

Георгий Заставницкий, Геор- Gh eorghe Zastavnitsky, Ghe-

58

orghe Ghidirim, Igor Mişin,

гий Гидирим , Игорь Мишин , orghe Ghidirim, Igor Mishin,

Marin Vozian, Oleg Coltuc.

Марин Возиян, Олег Колтук. Marin Vozian, Oleg

Coltuc.

Leziuni traumatice a diafragmei

Травматические повреждения

Traumatic diaphragmatic rupture

(Revista literaturii).

дафрагмы (Обзор литерату- (Review).

 

ры).

Elena Pleşco, Gheorghe Ghi- dirim, Igor Mişin, Stanislav Ţînţari, Dumitru Cazacu. De- hiscenţa anastomozei intestinale în chirurgia colorectală (Revista literaturii).

Елена Плешко, Георгий Ги- Elena Pleşco, Gheorghe дирим, Игорь Мишин, Ста- Ghidirim, Igor Mişin, Stanislav нислав Цынцарь, Дмитрий Ţînţari, Dumitru Cazacu. Кaзаку. Недостаточность ки- Intestinal anastomosis leakage шечного анастомоза в коло- in colorectal surgery (Review). ректальной хирургии (Обзор литературы).

64

Serghei Ignatenco, Gheorghe Ghidirim, Artur Bragaru, Ser-

Сергей Игнатенко, Георгий Serghei Ignatenco, Gheorghe Гидирим, Артур Брагару, Ghidirim, Artur Bragaru,

72

ghei Pogonea, Veceslav Ce- botaru, Dumitru Ponetenco. Algoritmul de conduită chrurgi- cală al pacienţilor cu gangrena

Сергей Погоня, Вячеслав Че- Serghei Pogonea, Veceslav ботарь, Дмитрий Понетен- Cebotaru, Dumitru Ponetenco. ко. Алгоритм хирургического Surgical management algorithm ведения больных с гангреной in patients with Fournier's gan-

Fournier.

Фурнье.

grene.

Ştiinţe Medicale

5

Irina Paladii, Gheorghe Ghidi- rim, Vladimir Kusturov, Aliona Vizitiu, Elina Şor. Tratamentul complex al parezei intestinale în trauma complicată cu hemora- gie retroperitoneală.

Elina Şor. Ulcerul perforat în perioada sarcinii.

Tatiana Malacinschi-Codrea- nu, Gheorghe Bunic. Incidenţa hemoragiilor digestive superi- oare condiţionate de leziunea Dieulafoy în perioada anilor 2007-2011 în Cadrul Centrului Naţional Ştiinţico-Practic de Medicină Urgentă.

Virgiliu Vovc. Valoarea exame- nului imagistic în clasicarea pancreatitei acute cu determina- rea gradului de extindere.

Ana Mişina. Leiomiomul para- zitar.

Ludmila Tihon. Evoluţia clini-

diagnosticul şi tratamentul

că,

sarcinii extrauterine.

Olga Cerneţchi, Ludmila Ti- hon. Sindromul dolor acut la pacientele cu afecţiuni gineco- logice.

Janna Punga, Larisa Spinei. Aspecte contemporane clinice, epidemiologice, de diagnostic şi tratament al maladiilor glandei mamare la bărbaţi.

Rodica Negru-Mihalachi. Ma- nifestările ecograce ale artro- patiei amiloidice la pacienţii dializaţi.

Andrei Vasiliev. Hipertensiunea venoasă asociată cu acces vas- cular permanent pentru hemodi- aliza programtă.

Ирина Паладий, Георгий Ги- Irina Paladii, Gheorghe 80 дирим, Владимир Кустуров, Ghidirim, Vladimir Kusturov, Алена Визитиу, Элина Шор. Aliona Vizitiu, Elina Şor. Комплексное лечение пареза Complex management of кишечника в травме ослож- intestinal paresis in trauma

ненной забрюшинным крово- complicated by retroperitoneal

излиянием.

Элина Шор. Перфоративная Elina Şor. Perforated peptic 83 язва в период беременности. ulcer in pregnancy.

Татьяна Малачинская- Tatiana Malacinschi-Codre- 86

Кодряну, Георгий Буник. Диа- anu, Gheorghe Bunic. Dieu- гностика и лечение синдрома lafoy'slesion during the years

Dieulafoy в Национальном

Практическом-Теоретическом Scientic-Practical Center of

Центре Ургентной Медици- Emergency Medicine, endosco- ны, отделение эндоскопии, на py department. протяжение 2007 – 2011 года.

Виргилий Вовк. Значение Virgiliu Vovc. The imaging 89 рентгенологического исследо- examination in determining вания в классификации остро- the classication of acute го панкреатита с определе- pancreatitis with extension. нием степени выраженности процесса.

Анна Мишина. Паразитарная Ana Mişina. Parasitic leiomy- 92

лейомиома.

oma.

Людмила Тихон. Клиниче- Ludmila Tihon. Clinical evolu- 94 ское течение, диагностика и tion, diagnosis and treatment of лечение внематочной бере- extrauterine pregnancy. менности.

Ольга Чернецкая, Людми- Olga Cernetchi, Ludmila Ti- 97 ла Тихон. Острый болевой hon. Acute pain syndrome in синдром у гинекологических gynaecological patients. больных.

Жанна Пунга, Лариса Спи- Janna Punga, Larisa Spinei. 101

ней. Современные клиниче-

hemorrhage.

2007-2011 at the National

Contemporary aspect of clinical,

ские и эпидемиологические epidemiological, diagnostic and аспекты диагностики и лече- treatment of mammary gland

ния заболеваний молочной diseases. железы у мужчин.

Родика Негру - Михалаки . Rodica Negru-Mihalachi. Ul- 105 Ультразвуковое исследование trasound aspects of dialysis- патологии суставов у больных related amyloidosis in chronic с амилоидозом, находящихся dialysis patients. на диализе.

Андрей Васильев. Венозная Andrei Vasiliev. Venous hy- 110 гипертензия связанная с по- pertension associated with стоянным сосудистым досту- permanent hemodialysis vas- пом для программного гемо- cular access. диализа.

6

Buletinul AŞM

Andrei Vasiliev, Dumitru Mas- tak, Igor Mişin, Adrian Tăna- se. Tactica chirurgicală în com- plicaţiile tardive ale accesului vascular pentru hemodializa programată.

Rodica Negru-Mihalachi, Lili- ana Groppa, Dumitru Mastak. Arteriolopatia uremică calci- antă la pacienţii dializaţi, as- pecte clinice.

Eduard Borovic, Irina Scipano- va, Ecaterina Pavlovschi. Par- ticularităţile indicilor procalci- toninei în sângele accidentaţilor cu politraumatisme de severitate înaltă, cu preponderenţa leziuni- lor aparatului locomotor şi frac- turi deschise ale oaselor tubula- re lungi.

Petru Croitor, Vladimir Kustu- rov, Anna Kusturova, Dumitru Hîncota, Ion Ţurcanu. Fractu- rile instabile a inelului pelvin.

Gheorghe Croitor, Dumitru Hîncota, Petru Croitor. Abor- dul transarticular minim invaziv în osteosinteza cu plăci în frac- turile femurului distal.

Dumitru Darciuc. Raţio le- ziunilor articulare patelare cu rezultatele transferului antero- tibial.

Vasilii Bragarciuc, Eduard Bo- rovic, Gheorghe Manea. Unele aspecte ale tratamentului chirur- gical a fracturilor diazare ale oaselor antebraţului (Revista literaturii).

Андрей Васильев, Дмитрий Andrei Vasiliev, Dumitru 114 Мастак, Игорь Мишин, Mastak, Igor Mişin, Adrian Адриан Тэнасе. Хирурги- Tănase. Surgical strategy in late ческая тактика при поздних complication of hemodialisys осложнениях сосудистого до- vascular access. ступа для программного гемо- диализа.

Родика Негру-Михалаки, Rodica Negru-Mihalachi, 119 Лилиана Гроппа, Дмитрий Liliana Groppa, Dumitru Мастак. Кальцифицирующая Mastak. Calcic uremic уремическая артериолопатия arteriolopathy in haemodialysis пациентов находящихся на patients, clinic manifestation. гемодиализе, клинические аспекты.

Эдуард Боровик, Ирина Щи- Eduard Borovic, Irina 123 панова, Екатерина Павлов- Scipanova, Ecaterina

ски. Особенности показате- Pavlovschi. Particularities of the лей уровня прокальцетонина procalcitonin index in the blood крови пострадавших с тяже- of the injureds with multiple лой политравмой, с преиму- trauma of high severity with the щественным повреждением prevalence of the injuries of the опорно-двигательного аппара- locomotor apparatus and open

та и открытыми переломами длинных трубчатых костей.

Петр Кроитор, Владимир Petru Croitor, Vladimir 126

Кустуров, Анна Кустурова, Kusturov, Anna Kusturova,

Дмитрий Хынкота, Ион

Цуркану. Нестабильные пере- Unstable pelvic ring fractures. ломы тазового кольца.

Георгий Кроитор, Дмитрий Gheorghe Croitor, Dumitru 128 Хынкота, Петр Кроитор. Hîncota, Petru Croitor. Малоинвазивный остеосинтез Transarticular approach при переломах дистального minimally invasive plate

fractures of long tubular bones.

Dumitru Hîncota, Ion Ţurcanu.

отдела бедренной кости.

osteosynthesis in fractures of the distal femur.

Дмитрий Дарчук. Соотноше- Dumitru Darciuc. Ratio of 132 ние между внутрисуставными patellar articular lesions with повреждениями надколенника results from anteromedial tibial tubercle transfer.

и результатами вентрализации большеберцовой бугристости.

Василий Брагарчук, Эдуард Vasilii Bragarciuc, Eduard 137

Manea.

которые аспекты хирургиче- Some aspects for surgical ского лечения диафизарных treatment of forearm fractures переломов костей предплечья (Review). (Обзор литературы).

Боровик, Георгий Маня. Не- Borovic, Gheorghe

Ştiinţe Medicale

7

Dumitru Hîncota, Gheorghe Дмитрий Хынкота, Георгий

Dumitru Hîncota, Gheorghe

141

Croitor, Petru Croitor. Osteo-

Кроитор, Петр Кроитор. Croitor, Petru Croitor. Tre-

sinteza centromedulară cu tijă

Внутрикостный остеосинтез atement of distal femoral frac-

retrogradă zăvorâtă în fracturile

блокированным стержнем пе-

tures by retrograde locked intra-

femurului distal.

реломов

дистального отдела medullary rod xation.

бедра.

Gheorghe Roşioru, Nicolae Bajurea, Oleg Păşcăneanu, Nicolae Glavan, Nicolae Pe- trachi, Iurie Garas. Experienţa noastră în tratamentul fracturi- lor deschise în treimea distală a gambei.

Tatiana Ignat, Andrei Dum- neanu, Eugen Reabcov, Sеrgiu Bejenari, Aurel Frumusachi. Erori şi complicaţii în tratamen- tul fracturilor intra-articulare de calcaneu.

Filip Gornea, Vasile Pascari, Mihail Birman, Victor Ze- lenschi, Eduard Borovic, Vale- riu Andronic, Vasilii Bunescu. Unele aspecte de tratament a fracturilor maleolare.

Petru Croitor, Vladimir Kustu- rov, Anna Kusturova, Dumitru Hîncota, Ion Ţurcanu. Contro- lul leziunilor (Damage control) în tratamentul pacienţilor poli- traumatizaţi (Revista literatu- rii).

Anna Kusturova. Particulari- tăţile diagnosticului fracturilor coloanei vertebrale în politrau- matism.

Vitalii Vrabii, Grigorii Verega, Anatol Calistru, Igor Şapova- lov. Tratamentul chirurgical al defectelor tegumentare la nive- lul degetelor membrului supe- rior.

Tatiana Ungurean. Diagnosti- cul ecograc a leziunilor liga- mentului încrucişat anterior a articulaţiei genunchiului.

Георгий Рошиору, Николай Gheorghe Roşioru, Nicolae 145 Бажуря, Олег Пашканяну, Bajurea, Oleg Păşcăneanu, Николай Главан, Николай Nicolae Glavan, Nicolae Петраки, Юрий Гарас. Наш Petrachi, Iurie Garas. Our опыт лечения открытых пере- experience in the treatment of ломов дистальной трети голе- the open distal tibial fractures. ни.

Татьяна Игнат, Андрей Tatiana Ignat, Andrei 148 Думняну, Евгений Рябков, Dumneanu, Eugen Reabcov, Сергей Беженарь, Аурел Sеrgiu Bejenari, Aurel Fru- Фрумусаки. Ошибки и ослож- musachi. The complications нения при лечении больных с and errors in treatment thalamic внутрисуставными перелома- fractures of calcaneus. ми пяточной кости.

Филип Горня, Василий Па- Filip Gornea, Vasile Pascari, 150 скарь, Михаил Бирман, Вик- Mihail Birman, Victor Ze- тор Зеленский, Эдуард Бо- lenschi, Eduard Borovic, Va-

ровик, Валерий Андроник,

leriu Andronic, Vasilii Bunescu.

Василий Бунеску. Некоторые Some aspects of malleolar

аспекты лечения переломов fractures treatment. лодыжек.

Петр Кроитор, Владимир Petru Croitor, Vladimir 151

Кустуров, Анна Кустурова, Kusturov, Anna Kusturova,

Дмитрий Хынкота, Ион

Цуркану. Контроль поврежде- Control lesions (Damage con-

Dumitru Hîncota, Ion Ţurcanu.

ний (Damage control) в лече- trol) in the treatment of нии пациентов с политравмой polytrauma patients (Literature

(Обзор литературы).

review).

Анна Кустурова. Особен- Anna Kusturova. Diagnosis 155

ности диагностики перело-

мов позвоночника при поли- polytrauma.

травме.

Виталий Врабие, Григорий Vitalii Vrabii, Grigorii Verega, 159

Верега, Анатолий Калистру,

Игорь Шаповалов. Хирурги- Surgical treatment of the tissue ческое лечение дефектов мяг- defects at the ngers of the ких тканей пальцев верхних upper limbs. конечностей.

Татьяна Унгуряну. Ультра- Tatiana Ungurean. Ultrasound 162 звуковая диагностика повреж- diagnosis of anterior cruciate дений передней крестообраз- ligament injuries of the knee ной связки коленного сустава. joint.

particularities of spinal injuries in

Anatol Calistru, Igor Şapovalov.

8

Buletinul AŞM

Anna Kusturova. Unele aspecte de diagnostic şi tratament con- servativ al scoliozei.

Eduard Borovic, Ion Ungu- reanu, Veaceslav Cemortan. V.A.C. – terapia proceselor in- amatorii a segmentelor apa- ratului locomotor (Experienţă proprie).

Анна Кустурова. Некоторые Anna Kusturova. Some aspects 164 аспекты диагностики и кон- of diagnosis and conservative сервативного лечения сколио- treatment of scoliosis. за.

Эдуард Боровик, Ион Унгу- Eduard Borovic, Ion Ungu- 169 ряну, Вячеслав Чемортан. reanu, Veaceslav Cemortan.

V.A.C. – терапия воспали-

тельных процессов сегментов matory processes of the loco- опорно-двигательного аппара- motory segments (Own expe-

та (Cобственный опыт).

VAC – therapy of the inam-

rience).

Dumitru Şcerbatiuc, So a Дмитрий Щербатюк, Со-

Dumitru Şcerbatiuc, So a

171

Lehtman, Mihai Enachi. Ana- liza biozică a sialoliţilor glan- delor salivare submandibulare.

фия Лехтман, Михаил Ена- Lehtman, Mihai Enachi. ки. Биофизический анализ Biophysical analysis of the сиалолитов подчелюстных submandibular gland stones. слюнных желез.

Dumitru Hîţu. Actualităţi în Дмитрий Хыцу. Современ-

Dumitru Hîţu. News in the

176

clinica – traumatismul asociat al feţei (Revista literaturii).

ные аспекты в клинике со- clinical – of facial trauma asso- четанной травмы лица (Обзор ciated (Literary Review). литературы).

Dumitru Şcerbatiuc, So a Дмитрий Щербатюк, Со-

Dumitru Şcerbatiuc, So a

182

Lehtman, Tatiana Ungurean. Diagnosticul sonograc al sia- lolitiazei.

Ecaterina Pavlovschi, Djina Borovic. Aspecte contemporane ale miopiei forte.

Tatiana Tăzlăvan. Terapia in- tensivă a edemului pulmonar.

Adrian Belîi, Oleg Malai, Na- talia Belîi, Dumitru Suciu, Ma- xim Kalamaghin, Eugen Stân- că. Complicaţiile produse de poziţionarea pe masa de operaţii a pacientului anesteziat.

Natalia Belîi, Serghei Şandru, Sergiu Cobîleţchi, Victoria Mo- ghildea, Ion Chesov, Alina Cal- pajiu, Eugeniu Oleineac, Elena Frumuzachi, Marina Vahno- van. Identicarea unor factori de risc pentru durerea postope- ratorie acută intensă.

фия Лехтман, Татьяна Ун- Lehtman, Tatiana Ungurean. гурян. Ультразвуковая диагно- Ultrasound diagnosis of the

стика сиалолитиаза.

sialolithiasis.

Екатерина Павловская, Ecaterina Pavlovschi, Djina 186 Джина Боровик. Современ- Borovic. Contemporary aspects ные аспекты миопии высокой of high myopia. степени.

Tatiana Tazlavan. Intensive 190 care of pulmonary edema.

Татьяна Тазлаван. Интенсив- ная терапия отека легких.

Адриан Белый, Олег Малай, Adrian Belîi, Oleg Malai, 193 Наталья Белый, Дмитрий Natalia Belîi, Dumitru Suciu, Сучу, Максим Каламагин, Maxim Kalamaghin, Eugen Евгений Стынка. Осложне- Stâncă. Complications produ- ния, обусловленные позицио- ced by positioning on the нированием на операционном operating table of the patient столе пациента, находящегося undergoing anaesthesia. под воздействием анестезии.

Наталья Белый, Сергей Natalia Belîi, Serghei Şandru, 197

Шандру, Сергей Кобылецкий,

Виктория Могилдя, Иван Moghildea, Ion Chesov, Alina Чесов, Алина Калпажиу, Ев- Calpajiu, Eugeniu Oleineac,

гений Олейняк, Елена Фру- Elena Frumuzachi, Marina музаки, Марина Вахнован. Vahnovan. Identication of Идентификация некоторых some risk factors for severe факторов риска для развития acute postoperative pain. острой послеоперационной боли.

Sergiu Cobîleţchi, Victoria

Ştiinţe Medicale

9

Eugeniu Oleineac, Nicolai Gu- zun, Dumitru Coloman, Sergiu Cobîleţchi, Ruslan Baltaga, Serghei Şandru, Vladislav Ba- dan. Intensitatea durerii post- operatorii şi costul analgeziei în dependenţă de practica analge- zică.

Евгений Олейняк, Николай Eugeniu Oleineac, Nicolai 201 Гузун, Дмитрий Коломан, Guzun, Dumitru Coloman, Сергей Кобылецкий, Руслан Sergiu Cobîleţchi, Ruslan Балтага, Сергей Шандру, Baltaga, Serghei Şandru, Владислав Бадан. Интенсив- Vladislav Badan. Postoperative ность послеоперационной pain level and analgesia боли и цена анальгезии в за- cost depending on analgesia висимости от практикуемого practice. метода анальгезии.

Adrian Belîi, Ghenadie Seve- rin, Natalia Belîi, Ion Chesov. Disfuncţia cognitivă postopera- torie la tineri după intervenţii chirurgicale uşoare pe abdomen:

Адриан Белый, Геннадий Се- Adrian Belîi, Ghenadie Se- верин, Наталья Белый, Ион verin, Natalia Belîi, Ion Che- Кесов. Послеоперационная sov. Postoperative cognitive dys- когнитивная дисфункция по- function in young-adult patients сле малоинвазивной абдоми- after mini-invasive abdominal

204

din păcate, există! (studiu-pilot prospectiv, consecutiv, nerando- mizat).

нальной хирургии у молодых surgery: unfortunately exists! совершеннолетних пациентов (a prospecive, nonrandomized к сожалению, существует! pilot study). (проспективное, нерандоми- зированное эксперименталь- ное исследование).

Emilian Bernaz, Igor Mişin, Gheorghe Ciobanu, Eduard Borovic, Valentina Rusu. Ra-

Емелиан Берназ, Игорь Ми- Emelian Bernaz, Igor Mişin, шин, Георгий Чобану, Эдуард Gheorghe Ciobanu, Eduard Боровик, Валентина Русу. Borovic, Valentina Rusu.

212

ţionalizarea consumului de re- Рациональное использование The rational use antibiotics in

medii medicamentoase antimi- crobiene sistemice în instituţiile medicale spitaliceşti.

антибактериальных препара- hospital clinics. тов в больничных лечебных учреждениях.

Cristina Gaberi. Programele de

Кристина Габерь. Програм-

Cristina Gaberi. HIV prevention

221

prevenire a infecţiei HIV în rân- dul populaţiei cu risc sporit din Republica Moldova.

мы по профилактике ВИЧ в programs among high-risk группах высокого риска в Рес- population in Moldova. публике Молдова.

Rodion Gaberi. Soluţiile IT – un

Рoдион Габерь. IT решения

Rodion Gaberi. IT – solutions an

223

ajutor esenţial în managementul

существенная помощь в уп- essential aid in the management

instituţiilor medicale.

равлении медицинскими реждениями.

уч- of medical institutions.

Valeriu Palade. Evaluarea his- tologică a melanomului malign cutanat şi impactul crioaplicaţiei

Валериу Паладе. Гистологи- Valeriu Palade. Histologic ческое исследование мелано- evaluation of cutaneous malig- мы кожи и влияние криовоз- nant melanoma and the impact

225

asupra tumorii.

действия на опухоль.

of cryosurgery on the tumor.

Alexei Terehov, Corneliu Năs- tase. Tratamentul pulpitei trau-

Алексей Терехов, Корнелиу Alexei Terehov, Corneliu Nas- Нэстасе. Лечение травмати- tase. Treatment of traumatic

228

matice prin aplicarea metodei

ческого пульпита биологиче- pulpitis using the biological me-

biologice.

ским методом.

thod.

10

Buletinul AŞM

MATERIAL DIDACTIC

ДИДАКТИЧЕСКИЙ

МАТЕРИАЛ

DIDACTIC MATERIAL

Георгий Чобану. Балльные Gheorghe Ciobanu. Scores de оценки тяжести поврежде- severite lesionelle. ний.

Gheorghe Ciobanu. Probleme- le cardiacе legate de droguri.

cердца, связанные с приемом токсичных лекарственных препаратов и наркотиков.

Gheorghe Ciobanu. Considera-

ţii speciale în sindromul corona- сти проявления острого коро- considerations in acute coronary

rian acut.

Gheorghe Ciobanu, Stanislav Groppa. Ajutorul extra – şi in- traspitalicesc în accidentul vas- cular cerebral acut.

Gheorghe Ciobanu. Scoruri de severitate a leziunilor.

235

Георгий Чобану. Патологии Gheorghe Ciobanu. Drug – 240

related cardiac problems.

Георгий Чобану. Особенно- Gheorghe Ciobanu. Special 247

нарного синдрома.

Георгий Чобану, Станис- Gheorghe Ciobanu, Stanislav 253 лав Гроппа. Догоспитальная Groppa. Out – of hospital and in и госпитальная помощь при hospital stroke care. остром нарушении мозгового кровообращения.

syndromes.

Ştiinţe Medicale

11

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI INOVARE A SECTORULUI ŞTIINŢIFIC AL IMSP CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ PE PARCURSUL ANULUI 2011

Igor Mişin, dr. hab. în med., conf. cerc., vicedirector ştiinţă IMSP CNŞPMU, Gheorghe Ciobanu, dr. hab. în med., prof. univ., director general al IMSP CNŞPMU, Eduard Borovic, dr. în med., conf. cerc., secretar ştiinţic IMSP CNŞPMU

Activitatea de cercetare şi inovare al sectorului ştiinţic al IMSP Centrul Naţional Ştiinţico-Practic de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2011 a fost efectuată în baza clinicilor respective şi laboratoare- lor ştiinţice cu ajutorul utilajului performant, utilizat atât pentru activitatea practică, cât şi pentru cerceta- re, coordonată de administraţia instituţiei şi Consiliul ştiinţic. Consiliul ştiinţic al IMSP Centrul Naţional Şti- inţico-Practic de Medicină Urgentă, format din 21de membri, dintre care 8 doctori habilitaţi în medicină, 11doctori în medicină, 3 membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat şi a desfăşurat cinci şedinţe. În cadrul şedinţelor au fost examenate următoarele aspecte:

„Aprobarea planului de lucru al laboratorului proiec- tului”, ”Elaborarea şi implementarea noilor strategii de diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei me- dicale pacienţilor politraumatizaţi” (nr. 13 din 17. 02. 2011), raportor – conducătorul proiectului Kusturov Vladimir; Informaţia despre „Regulamentul privind comisia de experţi pentru determinarea posibilită- ţii publicării lucrărilor ştiinţice”, raportor – Boro- vic Eduard, secretar ştiinţic al CNŞPMU, (nr. 14 din 13. 07. 2011); Lansarea monograei “Şocul”, raportor – Ciobanu Gheorghe, director general al CNŞPMU, (nr. 15 din 29. 08. 2011); Raportul directo- rului CNŞPMU, profesor universitar, dr. hab. în med., Gh.Ciobanu: Despre activitatea ştiinţică, inovaţio- nală, organizatorică şi nanciară a Centrului Naţional Ştiinţico-Practic de Medicină Urgentă, pe anul 2011 în cadrul Proiectului Instituţional 11.817.09.61A. „Elaborarea şi implementarea noilor strategii de di- agnostic şi tratament în acordarea asistenţei medi- cale pacienţilor politraumatizaţi”, I etapă: “Studiul

particularităţilor clinic-diagnostice şi de tratament în dependenţă de gravitatea leziunii dominante şi locali- zarea anatomică la pacienţii politraumatizaţi. Optimi- zarea tratamentului chirurgical complex al bolnavilor politraumatizaţi” (nr.16 din 09.12. 2011); Acordarea planului de activitatea ştiinţică în 2012 la proiec- tul “Elaborarea şi implementarea noilor strategii de diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei medi- cale pacienţilor politraumatizaţi” şi înaintarea pentru conferirea titlului ştiinţic de conferenţiar cercetător d-lui Borovic Eduard, dr. în med., cercetător ştiinţi- c superior, secretar ştiinţic CNŞPMU (nr.17 din 23.12. 2011). Din anul 2011 în cadrul IMSP CNŞPMU funcţio- nează laboratorul ştiinţic, iniţiat de Proiectul Institu- ţional 11.817.09.61A. „Elaborarea şi implementarea noilor strategii de diagnostic şi tratament în acorda- rea asistenţei medicale pacienţilor politraumatizaţi”. Programul de cercetări elaborat în cadrul proiectului a fost realizat în volum deplin şi conform planului activităţii ştiinţice, care a fost aprobat de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi conrmat prin raportul anual prezentat la Consiliul ştiinţic al Academiei de Şti-

inţe. În clinicile IMSP CNŞPMU activează 3 acade- micieni, 12 profesori universitari, 13 doctori habilitaţi în medicină, 46 de doctori în medicină. Cercetătorii beneciază de un sistem informaţional medical per- formant, care asigură funcţionalitatea reţelei şi mo- nitorizarea complexului automatizat “HIPOCRATE” în regim non-stop. În cadrul Centrului Naţional Ştiinţico-Practic de Medicină Urgentă reţeaua de calculatoare este conectată la Internet cu acces global 24/24. Fiecare cercetător are posibilitatea de a utili- za mijloacele tehnice şi cele informaţionale existen- te (calculatoare unite la reţea, copiator, imprimantă) în lucrul său ştiinţico-practic. Subdiviziunile IMSP CNŞPMU comunică cu lumea prin intermediul sai- tului instituţiei, serverului poştal şi al sistemului de transmitere a datelor tranzit. Există o bibliotecă rea- lă, care dă posibilitatea cititorilor IMSP CNŞPMU să consulte literatura ştiinţică şi de specialitate: ediţii periodice, monograi, manuale de specialitate, o co- lecţie largă de reviste ştiinţice naţionale şi internaţi- onale, variante digitale a mai mult de 200 de mono- grai în limba engleză pe CD-uri etc. În anul 2011 au fost publicate 146 de lucrări şti- inţice ale colaboratorilor CNŞPMU. Trei manuale ( g. 1):

Ciobanu Gh. Managementul serviciului de

12

Buletinul AŞM

1 2 Buletinul A Ş M Figura 1. Manuale editate . urgen ţă în sistemul s
1 2 Buletinul A Ş M Figura 1. Manuale editate . urgen ţă în sistemul s
1 2 Buletinul A Ş M Figura 1. Manuale editate . urgen ţă în sistemul s

Figura 1. Manuale editate.

urgenţă în sistemul sănătăţii publice al Republicii Moldova.

Ciobanu Gh. Şocul.

Crivceanschii L. Urgenţe medicale. Ghid practic. Ed. a 4-a.

O elaborare metodică: Actualităţi în prolaxie,

Fişa medicală de triaj şi Algoritmul de triaj

TRAMIN. Întrunirea plenară a Grupului NATO „Să-

nătate Publică, Hrană şi Apă”, Brussels, Belgia 21-23 septembrie 2011.

„Evaluarea siguranţei spitalelor în situaţii

excepţionale cu aplicarea metodologiei „Indicile Si-

diagnosticul şi tratamentul bronşiolitei acute.

guranţei Spitalelor”, „Triajul medical în dezastre”.

urgente în ţările Asiei Centrale”. Isîc-Cul, Kirghizia,

31 articole în Reviste de Circulaţie Internaţi- onală (3-cu Impact Factor).

Conferinţa regională „Sistemele asistenţei medicale

71 articole în Reviste Naţionale Recenzate.

5-7 octombrie 2011.

13 teze ale Comunicărilor Ştiinţice Interna-

A XIII-a Conferinţă Naţională de medicină

ţionale.

de urgenţa. Piatra Neamţ, 7-10 iunie 2011.

23 teze ale Comunicărilor Ştiinţice Naţio-

Conferinţa Naţională în medicina internă din

nale.

Numărul 2 (30) al publicaţiei periodice „Buleti- nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medica-

Republica Moldova cu participarea internaţională. Chişinău, 19-20 mai 2011.

Simpozionul al XII-lea al Neurologilor şi

le)” din 2011 a apărut cu sprijinul nanciar şi tematic

Neurochirurgilor Chişinău-Iaşi, Chişinău, 9-10 iunie

al CNŞPMU.

2011.

În

anul 2011 cercetătorii Centrului au participat

„Evaluarea siguranţei spitalelor din Repu-

la următoarele conferinţe internaţionale şi naţionale de prol (g. 2):

31st International Simposium on Intensive

Care and Emergency Medicine. Brussels Congress Center, the Square, March 22-25, 2011.

blica Moldova”, 21 aprilie 2011. Chişinău, Republi- ca Moldova. (Întru realizarea măsurilor prevăzute în Acordul Bianual de Colaborare pentru perioada 2010 – 2011, semnat între Ministerul Sănătăţii şi Biroul Regional pentru Europa al OMS.

S ă n ă t ăţ ii ş i Biroul Regional pentru Europa al OMS. Figura
S ă n ă t ăţ ii ş i Biroul Regional pentru Europa al OMS. Figura
S ă n ă t ăţ ii ş i Biroul Regional pentru Europa al OMS. Figura

Figura 2. Conferinţe internaţionale de prol.

Ştiinţe Medicale

13

Conferinţa Naţională de Chirurgie. Sibiu, România, 19-21 mai 2011.

Sixth Mideterranian Emergency Medicine

Congress (MEMC VI). 10-14 September 2011, Kos, Greece.

18th Session of Balcan Medical Dais. 16-18

September 2011, Varna, Bulgaria.

Congresul Naţional al ortopezilor şi trauma-

tologilor cu participare internaţională. 19-21 octom-

brie, 2011, Timişoara, Romania.

Scientic abstracts International Conference of Young Reseaechers. November, 2011.

Conferinţa subregională de consolidare a ca-

pacităţilor privind aspectele economice şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. 9-10 noiem- brie, 2011.

Multi country Workshop for patent ofces

and innovation police makers from the European Ne- ighbouring countries. 25-26 octombrie, 2011.

WHO. Măsurile de prevenire a alcoolismu-

lui, violenţei şi traumatismelor 2011, Chişinău, 2-3 martie, 2011. Colaboratorii au petrecut cursuri de perfecţiona- re peste hotarele republicii: General and oncologi- cal surgery, Kaiser Franz Josef Spital, Viena, Austria, Thrombosis Expert Forum. Baku, Azerbaijan et al. În cadrul Serviciului pentru proprietatea intelec- tuală, care a fost creat în anul 2010 (ord. Nr. 265 din 29.09.2010) cu scopul dezvoltării sistemului de pro- tecţie şi utilizare ecientă ale obiectelor de proprie- tate intelectuală în cadrul IMSP CNŞPMU, în anul 2011instituţiei, de către AGEPI i-au fost acordate 2

Certi cate de drept de autor şi 2 Brevete de invenţie cu publicarea în BOPI (buletin ocial de proprieta- te industrială). Realizate 31 de inovaţii (conrmate ca certicat de inovator). Colaboratorii CNŞPMU au participat la expoziţii naţionale şi internaţionale:

European exhibition of creativity and inno- vation EURO invent 2011, Iaşi.

Salonul Internaţional de Inventică PRO

INVENT ediţia a IX-a, 2011, Cluj-Napoca.

XV th - International Exhibition of Inventics, Research and Technological Transfer “INVENTICA 2011” Bucureşti, România.

Ediţia jubiliară, a X-a, a expoziţiei naţionale

multiramurale „Fabricat în Moldova”.