Sunteți pe pagina 1din 11

24

Norme generole

careau prorecrat, dcsenat,verificat, controlat

sau denumirea materialului

numirul standardului saunormei

dusului-(exprimati in.kg):

tr numarul total de plansece compun desenulrespectii,separaieprintr-o linie de

STASgiaprobatdesenul ;(7) simbolul

respectiv, precum gi

,

lCj

r"ra

neti

a pro-

at ptanrei

djn

care este executatobiectul

interne referitoaref"-"i"ri"

(9) numirut desenului;(rOt;;;;rr]r.r.ent

It

Slondordo gcn6rolo utilirote lo inlocmirao dcsonolortchni€6

25

Completareacisufelor indicatoruluiredusse faceastfcl:(1) numirul dc pozi,

ansamblurcspectiv;(2) denumireaelementuluireprczcntir in

denumireamaterialuluiprccum gi

;16) uu-

;i semn;turaproiectantului,respectivdita la

1ic din desenulde

rlcsenul.respectiv;(3) numirul de bucigi ;(4)

rumirul standardului ;.(5) scarasauscirile la care a fost cxecutatdesenul

ntarufdescnului | (7), (8), (9) numele

,rrc afost executatdesenul ; (10) numirul de inventar(de arhiv[) atribuit descnului

rr:spcctiv ; (11) numdruldesenuluiinlocuit de respectivuldesen.

Tabelulde componen!e(fig.2.25)servegtela

identificareaelementelorcompo-

rr.ntealc produsuluireprezenratpe un desende ansamblugi se amplaseaz,ific pc

rllscnulde ansamblurespectiv,fie

rolului, alipit de acestasi chenar(fig.2.25, o).

pe plangeseparateformai A4, dersupraindiia_

i:is.2.23

fraclieoblici,;.(11).numirul desenului inlocuit de

de .inventar

respectivul desen ; (.12.)numirul

(13.)sim-U-ol-rttiteral

at ,nei

(de arhivi) atribuit desenuluirespectiv ;

ii!!fii1"'i:T::;'."J,?L"Ji,::::#,!^"i!i:i:,i!i;1,;i,li*l*lil;**,l,;

in

scriademodiriciri,.",p".,,"nu"'"ilPf'*;;llilJllljili.Xl",r:fm,l::::::

caresint inscrisemodificirile

r

.".u,lo ,0".,t'., ci trasarea ,i

utilizareac;sugelor f77,)9i (72) sefacenumaicindeste

in

cazulformatelor A5,

inilt .rrrr"iJ??rj:::?itjrurui estede 44 rhm,riindprevdzut

cu un 5,nsurrind pentru

Fis.2.25

I

l0oto.

Fig.2.24

in

documentalia tehnologici de fabricatie,in cazuldesenelor de execulie, se

redus(fig.2.24),indicatorul din figura2.2.Japlicindu-se numai

din desenelede executie daci docu_

LrtilizcazA indicatorul

pc dcsenelede ansamblu, saunumaipe unul

mcntagia nu cuprindcpi dcsenuldc ansamDru.

Fig.226

c

Daci din

cauzareprezenririide pe desen,tabelulde co,'rrponenlitrcbuir.in_

!ontinuardeasuprareprezentdrii(fig.2.26,b), iiri

rcp,:t.rrr,.r

conrrnuart,irr;rb,,.

rrcrupt, a(estapoarefi

,.rprrlui de tabel,iar daci are mai multe pozitiipoarefi

continuarin'stingaindic.rro

rrrlrrirepctindu-se de fiecaredati capulde tabcl.intre indicatorsi

lului prccum si inrrc urmitoarele pirti ale cabelululse lasi o disrantadc 10 nrnr (1iX.2.26,b si c).

26

Norme generole

Completarcacesu lelor ( t

.

).,.

.(7)aletabeluluide

componenld(v.l ig.2.25)seface

conlorm (apului

tate trasindu-seo liniuti, Daci tabelulde componentdse

de ansamblu,va cuprindede fiecaredari respectiv;,astfelincit fiecarepoziliesdfie

de.tabel,incepindcu pozitia/ de jos in sus,in casuteleneiomple_

aplicdpe mai multe planse ale aceluiasidesen

numaielemenrelepozigionatepe plan;a

'

cuprinsi in tabelo singuradati,

r

,i

iiirltr_a]

1trli:!

f)Lirt-,i iil

i:1,;t: ii,-taiiii

trt 1.,:;.

]+:c,t.::l ;l

'

ir'

:

care produsulreprezentatintr-un desende ansambluse executi

. in mai multe variante(cu elementeavind caracteristiciconstructivediferite, exe-

bucigi etc.), indicatorui 9i

in cazulin

cutatedin materiale diferlte, intr-un_numir diferit de

sctace.asrtel :(7,)denumireasaucodul variantei

bolul de ordine (numericsau literal) al

mcntul respectiv necesarefiecirei variante.

tabcluld-e<omponen!dseexrindsprestingacu1Omm pentrufie:arevirianti

aorft:*r:l

cisulelor

-

.

(fig.2.2i)

din extindereaindicatorului si tabeluluide comp-onen;i

;(2) masanetda variantei

; (3) sim_

ele-

yariantei:()

numirul de bucigi jin

lij,l,,:r. ,ti,: :r,i

Deseneletehnicese executi la scari, prin scaraunui

i1itt.,t?r;(x.1itii::t,!,,i.:

ii

ricse r.,,,,[ ;.,:iu,i,:

deseninlelegindu_sera-

obiec_

portul dintredimensiunileliniaremisuratepedesengidimensiunilereal.eale

rutur reDrezentat.

conform

STAS^2-81(tabetul -_ 2.5). In afaraacestorsciri se admite folosirea ur-

mdtoarelor sciri cu destinaliespeciali:

- _Scdrile de

reprezentare se

aleg

1 : 2,5 ,

pentru cazurilein careestenecesari

folosireamaicompleti a cimpului

1:15

-

in

desenului ;

cazul desenelor de

constructii

metalicein constructiiindustrialesau

1 :.250 ; 1 : 2 500 9i 1:25000

navale ;

penrru planuri

oe , narq. , Laalegereascirii desenuluiva trebui si

!ini seamade dimensiunileobiectuluireprezentat, de dimensiunileformatului ti de realizareaunei re-

prezentiri cit mai clarea obiectuluipe un format cit mai redus.

Notarea scirii pe desen se face dupi urmeazi:

cum

se

- in cdsu!aindicatorului,indicarea scirii se

faceastfel: 1 :5, 1 :1. 2:1

etc. :

-- la desenelecareseexecuti.firi.indicator

(planuri,scheme,harli), mirimea

reprezen_

scirii precedati de

cuvintul ,,scara'tse inscriesub titlul desenului;

la desenelein

care uneleproiectii(vederi,sectiuni,deralii)sint

tatc la alri scari dccit acccaa proiecfieiprincipale, sca;ase noreazaastfel: in indi-

cator sc lnscriemirimca scirji principalea desenului,urmati de valorilescirilor

Slondordcgcnerolo uliliroto lo inlocm;160do!onelorlohnico

27

difcrite de aceasta,inscriseintre paranteze ti cu caracterede preferinli maimici,

dc exemplu Irl0(];3); pe desen,sub (saulingi) notareaproieclrciexccuratcla scaridiferitdde.cea-aproiec;ieiprincipalese inscrievaloareascirii rcspectivc,prc.

cedati.de nota!ia ,,Scara".

mi rire

.

rali

Tob.lul

1.5

i:,11.fi,[)[;,rea

{ir:r;:i,i,.llr

r,ir.ra), de,sc,-,ni"

i.ttt.,nica

Pentru pistrarea in bunecondi;ii,copiiledesenelor originalese pliazi (impi-

74-76,la f ormaul A4,-considerat drept modul de pliaj.

trrrcsc),conform STAS

A0(81l,tw)

lr

lt

i

i,i

l

lr;]

I

M(/t89'&t)

, Fig. ?.28

b

I

28

ir-l

I

l|

A1641,591)

n u

g

Fig.2.2g

Normo generole

\a

Atw484t)

.

\\\ u

b

ru

o

o

A2(5%,120)

^

g

m,

Fis.2.30

NW7420)

<\

t\\\(\\

VV

-_----\

b

A2(59,A0)

f

.

_l

I

t

fr,_\

N\s

\t

fig.2.32

, A26tu,594)

$u

Plioroodocndor

tohnlcr

29

5e admite impiturirea formacelor

;i

Ia alte formate, aleglndu.sedrept modul

gi Ai.

dc .

plial unul_dinformatele normalizate, cu excepliaformate-lor AO

Pliereaformatelor se face intii pe direclii perpendicularepe baia formatului

bazaformaiului,astfelinclrpc

;i apoi,,dacimai escecazul,d_upi direcgiiparalelecu

laturade jos a desenuluiimpiturit, indicatorulsi apari in intregime.

|.t

Fis.2.33

b

l[-l

ru

rri

A2l5g,1n

flG

\9

t1

Fis.2.34

F:-.1

A2&20',591)

lh ll \\q*

LL_dj

\d

*

b

Cea mai utilizati metodd de impiturire este imFiturirea in scopul perfortrrll

deseneleurmind a fi indosariare.

cxemplificati in figurile 2.28-231,

Tot pentru indosarieredesenelepot fi impiturrte astfelincit sdse poati apii-ca

,

o bandi adezivdperforati. (fig. 2.321.

ln vedereapistririi

desenelorin mape, in plicuri sau brosatese

utilizeaziflc

Inpiturirea la dimensiuni(fig.2.33), fie impiturirea modulari (fig.2.3a).

Dcrcnul dc onromblu

La reorezentarea asambliriicu ;urub'

intt" iJrrU;i giurile din celedoui

sub taibi.

gaibigipiuli$ (fig 10 27) se.rePrezinti

Piese de grosimiA 5i B' iar zonafiletatt a tu-

i*

rubului se termini

La reDrezentarea asambliriicu Prezon,taibeti Piuli!i (fig' 10 28) se rePrezinti joc intre prezon ti Saura din piesade grosime8, iar parteafiletat-ia Prezonului ce

seinEurubeazi in piesade

grosimeA setermini la inceputulgiurii filetate'asiSurind

impinareaprezonului prin zonade ie;ire a filetului'

Alte exemple de asambliri cu;urub

Asigurareaasamblirilorcu ;uruburi

fi

sint date in figura 10'29'

imPotrivadesfacerii se face utilizind ele-

10 30' o)' ;aibi

mentedl sigurangi,care Pot

platatip B lires-suoo-zZ;

iig. fO.iO,c,tip R -

Saibi de siguran.ti(STAS2241-56;tiP A fig 10'30'

fig. 10.30,h), contrapiuligi elastici(fig' 1030' i)' Funcgiede elementele de asigurareutilizate,asigurareaasamtlirilor cu

: ;aibi plati tip A (STAS1388-72;frg

fig. 10.30,b), gaibi Grower

(STA-S 7666-77; tiP N -

fig.10.30,d),cuispintecat(;plint)

(STAS 1991-73| fig' 10'30'e)'

f' tip B -

fig

10 30 g' tip D -

;uruburi

poat"fi : c, faibi Plati

ii1;1tlg.fO.lf, c),

.".p".ii", 1';,

(flg. 10.31,o), cu gaibiGrower (fig"l0'31' b) cu contraPiu-

cu;aibe de siguranlitip A, B ;i, respectiv,D ({ig 10 3'l ' d' e 9i'

fig 10 31,g) ; cu Piuliri cu caneluri-

cu gplint(cu piuli$ normali -

poateface ti Prin trecereaprin

10.32).

fig. 10.31,h),

g,iruburise

cite la capete(fig.

cu contrapiuligielasticA(fig. 1O'3'1,l)' Asigurareaunei asambliricu

capeteleguruburilora unei sirme risu'

Asamblarea gevilorsefaceprin intermediulunor mufefiletate'utilizatefie pen-

c), fie Pentrulevi de diametrediferite

10.33,b), sauprin intermediulracordurilorolandezede tipul A (fig' 10'33'd)

tru levi

(fig.

;i B (fig. 10.33,e).

isambleri

de diametreegale(fig. 10.33'o;i

cu filet.

in cazulin careunelepiesenu Permit un alt tip de asam-

blaredin punctulde vedereal utilizirii sefolosegtefiletul' una din piesefiind de tipul ;urubului, deci pitrunzitoare (la exterior1 ;i 3 ; fig' 10'34),cealaltifiind de

tipul piuligei,deci cuprinzitoare(la interior, 1;i

4)'

i 0.3.2.Asornbldri Prin Pene

I

Asamblirile prin Pene se utitizeazi Pentru transmitereamigcirii intre doui

piesecare au aceea;iaxi longitudinali, avind ca element de asamblare Pana' mon-

tati

in canalelede pani din arbore 9i, resPectiv,butuc' Dupi pozi.tia Pe careo au la montai, penelese clasificiin penelongitudinale ;i

penetransversale.

Lo

osombldrile cu Dene longitudinole,la montal, penelesint paralelecu axa lon-

gitudinali a pieselorasamblate.Penelelongitudinalepot fi

plane sau concave),tangen!iale,paralelesau disc'

inclinate(ingroPate'

Raoratantoraofl cotorao otombldtllor

A-A

.^t ?--e-

rffi

(h

q/

o

B-B

Fis.10.29

.8.

I-N-{

ffi

\ir'

Fis.10.3C

(,-(,

@

(-

T

1'r

,,r\

tT

W

lil

r,{

e

D6r6nul dc ontomblu

^reil-

L_I

Raprar.nlorao ll cotoroo otombldtilo,

t4

Fis.10.32

r)r.srn

1{hDlf

lir(lrrrlfl

l

t,(,rrtrr

Fi9 10.34

I r)nsl, ll'll1-(lr''trir!rr^l

\Y 6

209

212

Dcrcnul do onromblu

Pencletangengiale(fig. 10.37,o)

Peneleparalele,conformSTAS1006-71 , potfi obignuitedeformaA (fig.10.3g,oi,

deforma B (fi8. 10.38,b),deformaC (fig.10.38,c),sruconformSTAS5025_73,cu

fixaregi

semonteazicite doui perechi(fig. 10.37,b).

giuri defixare(exempluformaA251D,cu doui giuri pentruguruburi de

o gauri pentru ltift de desprindere,cu capetesemirotunde(fig.10.3g,o). in figura

A-A

Fig. 10.39

A-A

o

Fig.10.40

10,3U,d estereprezentatiasamblareacu pani paralelideforma A, iar in figura .10,39, b

,,s;,.arbl;r'ra cu pani paraleldde forma A2SlD, unde seobservi (in proiecgielaterali)

.,

tocui rprre in partel superioari a penci.

Penefedisc(fig. 10.40,o) au forma gi dimensiunileconform STAS11012-71, in frgura10.40,b fiind reprezentateo asamblarecu pani disc.

RoprctGnlor.oli cotoraootombldrilor

213

Lo osombldrilecu penetronsYersole,la montal, peoele slnt perpcndlcularcpc axa pieselorde montat,oprind atit translalia,cit ti rotirea pieselor.Penclctrrnrvcr-

salepot fi cu ambelefe;e.inclinate(fig. 10.41,o) sau numai cu o frf Inclinatl

(flg. 10.41,b) ; modul lor de asamblarela montal erte dat in figura 10.'12'o ;i, resDectiv,b. Reprezentarea ti cotareacanalelorde pani in arbori ti alezaleestc cxemplifl'

cad

in figura 10.43.

o

FiE. ,|0.41

A-A

@

if'r

"ul

b

Fl9. 10.42

10.3.3.

Asonrblori

cu

gtifturi

9i

bolfuri

$tifturile sint organe de maginiutilizatepentru

asigurareaporitl.i

rclrtivo

,ltntrc dor.ripiese ti pot fi : cilindrice (STAS 1599-79' (1r11 '10.44, c gi d), cu suPrafalicxterioari crestatl(fig. (1,1110.44, f) sauspeciale(fig. 10.44,g 1i h).

conl<

10.44,e, /, j tl t), lubulnr

fig. 10.41,o yi b),

F.

204

Dornul dc onromblu

R.pGtcntqr.o tl cotqrao orombl6rllor

i''13i,ltifi': )!rll;iei!!!,,r,;,l';;:,:gii?[ B[il;)'1?',;J,"j"3i,fl'o"i

t',.lll:j,::l"l"i"-!s-lfs1or!-lt,t:.r)iyii-i0i;;;';ii il,-riii'rr",,"gon.ri.ug,r".

i: j,1i'1lili.r'i"j"iffi

ii1:tiJilXi"iill[1|.;[+K;fr3fi:iiltl"TJ:il1"tl

i,'il?,,:]15ti'i^f;;;ii$:li-l.#l;*'li;,T1,",1,1;,s:ltJ:t'lii;i

w

W

o b

Fis. 10.25

A.A

F 9. 10.27

Fis. 10.26

Reprezentarea

asambllrilor. prin qrruburi.

piesapairunzaroa.e

;urub ;i

deaunasere?rezinti vaz!ti

tareaasamblirii cugurub inri-o

groase disrincte)intre

du-sedeasupragiurii filetate.

intr-o

asamblarecu ,t.rrub intot-

i;".ru,litG.'i

rj.i5). Lareprezen_

;;'ru butuiterminin_

eaurifile-tati(fig'.'.lO.26) i,i .ipi"if",a ioc (doui linii

laura nefitetat:.;;Jii;;"i;;

-

F,3.10.28

b

o-2d

dt=/,/d

th-22d

dz'A8la

s-l?d

Pt; /,5d

u

"A/5d

H

-ABi 'l

.

,t/z

x-5

1()nnt

20

210

./

-1

f,1i"

>tffi

,-1

t+

r

*I-=

L!'+

lnclnore/'/00

Fig. 10,35

e,mf

:i;.r

ffi'-

Fl9. 10.36

Dosenulde onsomblu

A-A

A-A

Raprarontorco1l cotorooorombldrllor

2lI

PenelelnclinateingroPatepot fi semirotundede forma A (fig '10'35' o)' cu

capetedreptedeforma B (fig. 10 35,b), cu un capit drept 9i unul rotund de forma C

(fig.

brns

cu nas,undeseobservi(in proieclielaterali)ci iocul aparede o parte;i altaa pencl'

10.35,c), conform STAS1OO8-71 9i penecu nas(cilcii) (fig' 10 35' d)' conform roos-21. in figura 10.35,e este rePrezentati o asamblarecu Pantr Inclinrtl

o

Fis, 10,37

t-T*ltFl

t=-

lrl==t

"'l

A-A

-l ^l

tr

Wi

-'l

tl

N----r-4

|

-.

(

1

a

J

1

Fis,10.38

inclinatesubliri) sint conform STAS431-73 1i STAS

432-73. penele inclinateconcavepot fi cucapetesemirotunde, deforma A (fig. 10 36,

un capit drept 9i unulsemirotund (fig' 10 36'r)' 10 36,d), conformSTAS434-73in figura'10 36'r"

o),cu capetedrepte(fig.10 36,b),cu <onformSTAS413-73si cu nas(fig

catc rcDrezentata o asamblarecu Pani inclin'ti concavidc forma B'

Pcneleinclinate Plate (Penele

) .- ,rn

Fis,10.43

Dar.nuld. lnromblu

B-B

T?

ffij

w

RaDrrranloraoll colofaootombldrllor

l

tl tl

u

Ls

-l

d

ufll

-ul

b

'-1

|l[t

lllll-

UT2

q

f'lI

Iqli

lqll"l

Plr

A

,*op 5,1

. -M',

m

A

4!+s^

6g

lffir

'ul

slllll-

i

. 10.44

Fis. 10.45

2rt

14. C"plaic mcc;rnicc

Cuolaielerealizeazalegitura intre doi arbori ai unui langcinematic' in scoPul

a momentuluide torsiune Cuplaiele mecanice

fi

varietateconstructivi'

irpl"i"

impirgindu-se in doui grupemari.:cuPlaie Perma-

intermitente. Cuplaielemecanice petmai"nie pot-fi fixe saumobile

comandate sauautomate'

,r^"r.itliii-.it.arii de roiaqie ;i

ou o-r"r"

""*" (rigidesauelastice),iar celeintermitente Pot fi

. ".i,.i'

ti fl!:"rii-ci; ::f r ilx.xrrt 'x i .'

Cubloiele meconrce petmonente frxe

0.05mm.

cu

,

.;i.,

abateri

realizeaziasamblarea Permanenti' rigidA'

maximeadmisibile de la coaxialitaresint de

'14'1) montate

Pe

" ",i#fi."r"i"ii

0,002

-'---C"iiiit"

monsonmonoblocsint formate din buc;a 1' (fig

t1,i. ttilt":il"-1

(trS rT r'c'

."o",lJ

conice3asiguratecuinelulelastic2(lig'14'1'

piin intermediut ltifturilor crestate2 (f'g 14 1 :l

"iioriio.

b)' saua PenelorParalele I

,.u " q2nslurilor(Iig

|a.1' dl'

A-A

Fig. 14.1

T

I

t

Cuplojo mcconlcc

25r

CuplojulmonSon,conform

STAS870-73(fig. 14.2r,cate.formatdin marrfonult

sectionat,strins

asigurindu-seastfeltransmitereamomentuluide

miierii momentul,.ride torsiune se previd

sefaceprin utilizareaapiritorii 2, montateprin intermediulguruburilor7.

prin intcrmediulsuruburilor 4, piulijclor d gi traibelor Grower 5

torsiune. Pentru sigurantatrans-

peneleparaleleS

Protecliacuplalului

A-A

Fig. 14.2

Fig. l4 3

CuPloielecu

f/onle (5TAS769-73)transmitmom1111ltetorsiune Pr'nturubu-

carulmontiriifir;

ioc

a acestor'r(fig l4 3 lurubrrilor dcfixar"

.,1"deiixlre, solicitatelaforfecare,in

1 14.4)sauprinfrecareadintreflanle, in cazulmontiriicu ioc a

(fig.1a.s).

252

Rrpr|trnltrl

utuola tpacltlca

Cuplola naccnlca

Fig. 146

A-A

251