Sunteți pe pagina 1din 99

Betonul aparent

I. Introducere

DacX am denumi fiecare perioad5 istorici in funcqie de materialul repre-


zentativ al construcgiilor sale, pe buni. dreptate secolul nostru s-ar putea numi
secolul betonului armat.
CXtre sfirqitul secolului XIX incepuse sX se utilizeze resursele expresive ale
unui matertal descoperit, experimentat gi definit din punct de vedere tehnologic,
in cursul uldmilor 5O d.
"tti. cu betonul sub forma betonului armat apare pe
Utilizarca olelului asociat
'
la miilocul secolului al XIX-lea.
Astfel la Expozilia Universali de la Paris din anul 1855 Lamblot prezintl
un vapor executat din beton armat.
In 1851, Frangois Coignet construiegtela St. Denis un plangeu de beton
armat, cu qine de cale feratX, iar in L868, grXdinarul din Versailles, Joseplt
Monnier breveteazd noul procedeu de construclie realiztnd diferite aplicalii
practice (vase de flori, rezervoaL'ede ap5, dale).
Curind insX, aceast5 invenlie se extinde gi se generealizeazl foarte repede,
cunoscind aplicagii variate, din ce in ce mai importante, care ating incX de la
inceputul secolului al XX-lea, proporgii considerabile, impunind promulgarea
unor reglement5ri oficiale in toate lirile.
f)ir.,rpunct de vedere arhitectural,'intre L90L qi 1.904,un tinlr arhitectfran-
cez Tony-Garnier aplicind sistematic betonul armat gi alte materiale moderne
in proiectul Cetigii sale industriale, devanseazd.cu aproape 20 ani un limbaj
arhitectural ce se va dezvolta ulterior.
Cam fn aceeaqiepocl Auguste Perret construie$teo locuin15 in care valori-
fici posib,ilit5lile tehnice ale betonului armat, prin dimensiunile mici in elemen-
tele de suslinere.verticalX qi o mai mare libertate in dispunerea lorl separind
structura de elementele de umplutur5 gi subliniind-o in exterior, caracterizeazi
partiul constructiv al fajadelor. $i el, ca qi Gustave Ferret, rXmin insX legali de
tradiliile arhitecturale franceze, prin respectul exagerat al simetrriei,f5cind mari
sacrificii stilului qi eclectismului.
in pragul primului rizbor mondial, punerea la punct a tehnicii construclie,i,
cficacitatea exemplarl a rezultatelor, precum fi opozilia de avangardX contra
academismului si eclectismului secolului precedent. duc la utilizarea betonului
.b,?xig";.dr,.4;

['ig. 1. Sala (]cntcnartrltri din I]RESLAI (N{AX BER(i, 1913).

armat aparent pentrlr lucriri de mare anverguri; lVlax Berq (1913) acoperi sala
Centenarului din Breslau cu o cupolX avind un diametru de 65 m, iar Eugene
Freyssinet concepe perltru doui hangare la Orly (1916) o pinzd,subqireondulati
gi de secliune parabolic5, obqinind un maximum de ugurinqi a construc{iei.
Utihzarea structurilor simple se generalizeazi in constrllctiile curente; se
definegteLrn nou domeniu de aplicare a betonului armat. In anul 1916 Frank
I-loyd Wrigt prevede la hotelul Imperial din Tokio. o osaturi cu plangeele in
consol5 pe conturul cl5dirii, ca nipte \/aste balcoane.
in aceeagiepoc5 Le Corbusier, inci tinir, definegteregulile poeticei sale qi
'l'eciein betonul armat. un mijloc de exprimare proprie.
America, a cdrei arhritecturXse dezvoltase in sec.XIX prin vttlizarea osatLr-
riior dc o1el, adopt5 gi ea incetul cr-rincetul, betonul arrnat, in climatul cerceti-
rilor si schimbirile care caracterizeazd"perioada de dupi primul rlzboi mondial
)lics r an clcr Rohe concepe,pentm expoziqia din 1,926,ur1 proiect de imobil
t','nrcrcial. a cirei structuri cu console poart; planqeelein afara stilpilor cle
rczisrcnl.i. clind faladelor aspectul unor serii de berrzi suprapuse. Notrtililc
.,.r'lriiccturalcclcvir-rin curind- termer-riide baz.'i,di-funclionilisrnr.rlui.
i )c rr ct conti nui . cercetl ri l e;l a bi seri caN otre D arne dti R ai ncy ( I 922- i92i)
e e ri n l c i i:rarr,.' i .rrc [avori zeazi el i mi narca arbi trartrl tri atunci ti pic in edif iciilc
.c i ::i ,.r.c. \:r..r:::Lrl ulc' j te crl un efect cl ecorati r deosebri t, ctr toa t X sinr plit , r t . - r
: r : . i : ; r : . i l ' - : . - .i i . - , - l ' r c c tri iul s t i c e l b e t o r r r - r l lui si a t : l D ; - t r c n t . ; 1 sc3L l n la r e z t t l t r r c l i n

' ' l ' . G.ro.pi .rs ;tl opri bctonri l arn' l at pentl Lr.toate er liiiciile cli':
' : . : - : : i ' : i : ' t i : : : .rr' . r r J c t r r i s t i c i l t 'l ' ri z' i c es i t e h n i c c. r l c r n l r c r i . i l u l r : :
I'ig. 2. I Iartgrrc l;r ()rlr
(t'ltlrISl\l. l', l9l6 l(.)l-{).

Lei.r).

9 l l ) a c o p e r ; .s a i x
65 rn, iar E,ugene
:a s ubli rc o n d r" r lat X
r c o nstru cl l e l .
u c liile cL rre n te;s e
arrr-rl191(; Frank
'i cu p l a n g e elein

i 1 c p o c t i c e is a l c ; i

n Lrtili'z.area osatu-
r clir n; rtu lce rcet ii-
ul r.izboi rr"rondial
pr,ricct clc irnobil
af ara stilpilor: cic'
rapuse.Norrtililc
lismului.
incv ( le22--t923)
tipic irr erliiiciil.-
t o at i si rn p l i t at eir
u n r J r c z u l t r r rc l i r r
l:ig. 3. Notre f)anre clu Raincer.
(Atr(;USTE PERI{ET', 1922):
. r a t c e . l i l t iiti l e c l i n (ll.rtr*trtr
ltrel'ahric:tt irr [ctorr
' , r l r rr n a t c r i l l t r l t r i , aparenr.
flig. a. BatthausDessau(\XiAI-TF'RGROPIUS' 1925)'

Fis. 5. Pavilionul Eivetiei din QetateaUniversitari-Paris (Le CORBUSIER)'


'11..:
.

ii,,'::' i. ,:.
i ,,ii,iiiii:.1.
j,.l

r.P

s$
,lll'ry
rsry
ffi
pffiM
ffiffi_,"ffi
ffi

I i g . 5 , a . I ) a v i l i o n . . r l I ' . l v e 1 i e i d i r r C et a t c e r r n i -
versitari Prrris. Vedere cl" ansantblt,.

e l s e p re o c L i p ; c l e c re arca stnl ctrl ri l or ri euros dctenri nate cl e neccsi ti l i l e arhi-


tectlirale .si itinclion:rle.
Be to n u l s c a l i l n ri astl ' clci .1' ,u' rmateri al po' l i rnorf,capabi l si ri spuncl i nece-
s i tl ti l o r a rl -ri te c tri rini rocl crne.
i n trc 1 9 2 6 s i 1 9 32 Lc C c' rbusi cr5i I). .Jeauncretcorrstrtri esc \ti l e S avoye l a
Pri s s r' ;i Pa r i l i o rr Su i ssci n (l ctatea uni versi tari cl i n P ari s (fi g. 5), unde strucru r a
de beton armat rcdusX la par:tcr la ciliva piloni forrlreaz.Itin portic primitor qi
aerat, care are qi o Functriuncreprezentativi $i face o fericiti tran'zitie intre
i n te ri o ru l e d i fi c i u l u i 5 i l un-i ,:aexteri oarS .S uprafeqel ebctonul ui pi streazX i n scop
clecoratir.iinpresiunilc cofrajului. llstc inceputul urrei serii lungi cle lucrlri in
c a re L c C o rb u s i c r v a i ntcrprr:ta l i ber, posi bi l i tX j i l c tehni ce,arhi tectrl ral e;i pl as-
ti c e a l e b e to n u l u i a n nat. determi ni rrdastfel una cl i n terrdi r-r1elmaj e ore al e arhi-
te c tu ri i c o n te n rp o ra n e.
Tn aceea;iperioadri probleurelc puse cle ,rcc'rperircrr nrarii clcschideri,cluc la
tto i c c rc c tl ri p c rs o n a tl e. l n 193C -1932 cr,rsti l cl i onulcorl uuraldi n Fl orcngagi i n
1935__L940 cur I{anearcle pelltru ar-ia1iaitaiianS, Pier Lr-rigi i\errri, incepe o
scrie de crpericrrle-r iz-incl si aclapteT.ccapacitSlilc de r:ezistengX ale betonului
a rma t. 1 a n o i ti i ru ri cl e sol i ci tl ri st:-rti ce:l i berarea formel or de l i nri tel e i rnpuse
cie cofrajclc tlaclilionaie. clutincl schemelecelernai irrclicateclin punct cle vederc
tchnic r;i econor-nic;stnclicrcapc rnoclelc,pornincl de Ia aceste schone, a difc-
l i tc l r' ' r e l c rn e n tcs tru ctLl rai e;organi zarca producl i ei gi prefabri cX ri i l or.
ln dor"intrade ,r ajtinge 1ao aclcr.Xratlcontinrlitate structurali, constrtrctorii
\I] It i cci m;ri a\1ansali,?rtcearcl sX clepigeascl sistemul octogonal tradilional. Febra
c o n s { r ' u t ' 1 i i ' l o r " d rer t ' r l , r l r l o i l e : rr l z b o i r r r l n t l i a l . p c r m i t e l u i L e C o r b u s i e r s X
l' iii ir 'i r r -6 n Sradiorrul conrllnel lilnrcnl't
I t lt(;l \l-RvI, lel:- lel:)'

lji{:. 7. I{angere (PIF'R


i-uIc;l NF.RVI,l93s)'

'T lr.,.t.,,,le ii-i'li-l ?^l!,;\?t3.:lJl?,':t::X


mult,timpgi*clite'.
ili1,'?,?'Ti'i,''T':',:,T'i::'.i1,f};::#r.1-.,T}ili;*
l::ll*';';*#iillii";J{,i'rl'11:li"ia.yli*1"'9.:*';.*l
i:::fi liJT5,1ii iIiiti :{/1I;1Ti ;
3;,1?'l
t::T;
:1,
;:lT i'fTl'''
41,i
I;'r?i',ilTi'# 1Htr: ;j :j {:::* .",i'H.
*'':;*ll**;'
:T.
1:Ti'iffi:{Li:t*i
ft i'* Tf
ll i ":':;
i[l']y",(i:i;-'!;:il,:: .,j;,llii:.i:i"j;i:,tt,3J
:::;::r;'li'.?:'.1::':i':il:'l+,:F.;ri"1*r'i:1.
;^ --
.rp.rrerttclerine=:1tf I cotrsacrat si incePe se coll\tl-
.'.;:;i i,.i.r.ir;.l',ci,.-';tuI :]ll:j]:
' .:-'': ;-:.:.,,';;:' ..';;,i'i.;.' inaioriritii,i:li:':*:l - | ,-ra | \..\rs
I)
..'rr:, ,.1'i'r:-.: :.. --r:i:rtl "i

l t , l
: : f . : r ' T : , : , : ' r y

cfrIEEGGC;
r-.F FFF =i=-*
-
GGil#ilfurFrEsrGEtntQ
:€trr-"rylE{r=rrrytlrncfrge il-

ilG#HP *F*€,
G---l5rG**-*-
*,FGGE#G#G* *tHG#t#
*,.,, -tlrEc*xlr-tE-:!=.f,gE--E---

FG#GF#ffi
''.,'':.
Fts

$!r!r{rEryarxffir@uFn
IltFr*ilFtr*liflF
;L!rt ** rlt*{r

ffiffi,ffitr
ria,::; ;a; ?;j::l":L: *i::

an lri

ffi
{arii
trrm

t ' t t i t i r t c c l e l o c u i r r l c ,\ { r r ' s i i i r r ( L c ( . ( ) R B t r s T I r R , l 9 + - l()il).

,,,*s#ffiul&,ffi
#'.ffi
'. I lans.rrc (I)IER
:;I \I:RVI, 1935).
)2 in r.rnitatca de
sistcntaticDet)tnr
' l '
v . t
I lltatlle statlcc sr
lu Haut d c Ron-
; i i n a l te l c. e l s e
etonul arnt?1t in
b l u l o p c r e i .P r i n
ir r c epesri co n s t i-
I'ig. 9. Unir.trc cl., locrrinrc,
fe r i lui Au g us t e \ [ . r r ' ' i l i a . I ) c i . r i i r r] . r i v i r r . l t r r i -
l i z . i l r . r l r r : i o n r r l t r il ' r l i r t t ' . . z r r l .
ni recLrrgilr(l lil i "it clin r.le,-'rlt r,i le-
Itig. 10 Unitate de loc,r-
iirqc l;r II,.rrsili,r. l)ct:rlirr.

clenrenteprefabricate greie. ,'\c.;:astiilletodX cste acum clczvoltati in rnai toate


gIrile eLiropene,gi constituie Lina din expiic;rtriileposibilitililor ;i realizXriior
ncmai lntilnite pini acurn, in dezvoltarea oragelor.
E,forturile mari necesareelirnin5rii rXnilor rizboir-rluine fac sXasistXmdupl
semnareatratatuiui de pace de la San Francisco (195I) la o noui 5i importanti
efervescenq5arhit..turjli in Japonia. Calitigiie tehnice Ei mai ales plastice ale
betonului armat igi afirmi gi aici cu prisosinll prezenla. Dar ca qi in trecut
cind Japonia s-a aritat deseori reccptirri la influenlele str5ine, a gtiut qi de
aceast; dati sX-giplstreze tradiliile.
Mamoru Yamada, Kr.rnio Maekel a, i(.,.ro Tange. Yoshiro Taniguchi sint
citeva din nr-rnielearhiteciilor cale au dr:s celebritate arhitecturii contemporane
japoneze. Aproape toate lucr5rile importante ale lor. folosesc betonul armat
a p a re n t, c a rni l j oc pri nci pal de cxpri mare pl asti cl .
in cr-rrsr.rl ultinruh-rideceniu betonul ca material cle constructic 5i-a pistrat
poztgia, in lr-ipta cu alte materiale noi, datoritS. n-rultiplelor sale avantafe
iehnico-economice;in unele 15ri ca Statele Unite unde intrebtrinlarea h-ri era
s p o ra d i c 5 ,a pri mi t chi ar o uti l i zare conti ni i u mi ri t:i .
Aceasta a fost posibil ;i datoriti unor noi conceplii cstetice.;i tehnologic.e.
Fala -,,|,z.urt5 a betonului aparent a fost socotit5 un elcment prelios-gi deco.rativ
c l e ' fi n i s a r c,cLrcaracteri sti i i esteti cesupcri oarc;i cu posi bi l i ti l i rnari de ut ilizar e'
7.Are.
i n p e ri oad:r 196C -1967, r-rti l i zarcabetonul ui aparent s-a ejt ins_ ; i in
interiorui cl5dirilor, 1a construclii cu caracter social, lornercial, cultural, c?Ie
ilainte se finisau cu alte rnateriale. Teatrul din Ingolstadt, Universitatea din
Scarbouroughsau Catedrala CatolicX din Tokio, a clror interioar:egi exterioare
sirlt executaie din bctorr aparent, a5a cilnr e rezttltat dirt tlecofrarc. sirrt exernple
g ri i to a re i u acest sens.

t2
Unitare de loc,r- I'ig. 1l . Capc,la j\d6trc
liarsilia. I)ctalirr. l)rnrc d,.r ljaut dc lton-
ehanrp (Lc CORBUSIITIt.
I e53 |e55).

atri in rnai toate


)r ;i realizXrilor

si asist5mdupi
ri ;i important;
alesplasticeale
ca qi in trecut
e, a gtiut li dc

Taniguchisint
contemporane
betonul arrn?1t

c t l c $ 1 - ; 1P a S t r a t
' sale :ir-antaic
rinlarea lui era

: ;i tehnoiogice. {". t$.id.ir.


iii:rr:;::i
io s gi d e co ra tir . iiffi, l:lii;l:r,:,'.
*i:tliJ.: "ryMffi#
rari clcr.rtilizarc.

a cxt ilrs Si i n
, c u lt ura l , ca r e
ril e rsit ate a d i n
.r e s i exte ri o ar e
e . sir rt e xcrn ple *i',
( Otilit
i l i g . 13 . l { c e o n . t l u ( ' r , r ; r( ) r ' , r ) u l i i i

#; r-q
#u# Tw*@w'"*@*'*:.'
'#
W w.j''* ,,*
?d , # eW *
$ - & .so
, &i %'+ :.
*s**s*,uu"-k
o* *w **; ** *' ."* *,, o*",,
,'it % ^
$.# n.'-*. 1 r-. i..
: I t' 6
:",- --'.,
o,* *u-
il. Importanga din punct de vedere arhitectural
a betonului aparent
)+7-1954).
Materialele de construcgie moderne, olelul gi betonul armat, au fost
inmoduse iniiial, in practica construcfiilor, cu singurul scop de a lezolva
problemele tehnic.e2$i .Lude a crea forme artistice.
in construcliile de poduri, lucriri hidrotehnice sau industriale, la care
forma exterioar| era determinati de sistemul constructi',r, aceste materiale au
devenit in acelagitimp qi mijloace de expresie.
in general insi in timp ce stratul de vopsea de protecqie nu masca niciodatX
ogelul sau lemnul, suprafaqa extenioard a betonultri nu a fost expusi de la
inceput, incercind sX se utilizeze numai rezistenla mecanici a lui; betonul era
imbricat in tencuiali, dale de piatri sau placaje ceramice.
Numai cind_s-a reugit s-i te dea betonului o compozilie destul de regulari,
pentru ca suprafala sa si .fie expresia vizibili a texturiii omogene inteiioare,
acest beton a putut si fie lXsat fXri nici o proteclie sau imbriiSrninre.
Aceasta corespundea de asemeneanoilor exigengecu privire la sinceritatea
in exprimare constructirrl gi plastici.
' Structura portant; a unei clidiri, nu va trebui si mai
r5mini ascunsS,
rolul ei fiind di a se integra in ansamblul lucririi ;i chiar de a se exprima cu
curaj. Betonul devine vizibil; se na$te betonul aparent.
De acum inainte betonul ocupi primul loc, printre materialele de consrruc-
'domeniu
tie gi aproape cI nu existX nici un de construcgie tn care betonul
aparent si nu fie un mijloc de crealie artistici de arhitecturi.
Transformirile succesive pnin care a trecut betonul aparent
^nu de la primele
lucriri pinX la cele contempdrane, sint foarte mari; ele trebuie a?ribuite
numai transformirile estetice in arhrtecturl, ci gi dezvoltirii tehnologiei gi a
tehnicii lui i'n paralel.
AstXzi betonul aparent tnlocuieqte prin noua sa utnlizare, materiale de
finisare castisitoare, care necesitau pentru punerea lor in oper5, minX de lucru
de inalti calificare 9i timp.indelungat.
Extinderea acestor betoane este insi in funclie qi de modul cum sint apre-
ciate aceste finisaje, in comparade cu cele tradiqionale, cu care sint obiEntr,iqi
atft constructorii cit si proiectantii, dar mai ales marele pulrlic.
Mulgi privesc betonul netencuit cu aversiune, collsideiindu-l ca un materirrl
brut, sXrac, cale lrecesiti o tratare ulterioarii. Existenia unui beton netencuit.

15
insearnn5 in conceplia acestora, cX"finisarea constrLrcliei nu este tenninat5. in
cazul ci betonul rimine a$a cuffr a tezultat din decofrare, atunci el trebuie si
fie absolut perfect, firi nici un defect - ceea ce este imposribil de realizat.
Unii considerl utihzarea betonului aparerlt ca potriviti numai la construclii
industriale sau mari lucr5ri hidrotehnice, la care criteriile estetice de apreciere,
trec pe planul doi. Acest punct de vedere a gXsit o largi adeziune gi la con-
structorii de la nqi din gard.,ceea ce a atras pe lingi multe alte inconveniente
qi riminerea mult ln ur.mi in utilizarea betonului aparent, fagi de alte 15ri.
Cauzele acoperirii suprafegei elementelor din beton cu alte materiale sint
de ordin subiectiv gi obiectiv. Cele obiective eare constau in special in dificul-
tatea corectirii eventualelor gregeli de cofrare, turnare, gi chiar de preparare
a betonului nu mai pot fi luate mult timp in considerare. Protejarea ogelului
beton de coroziune, se poate rcaliza prin betoane perfect compacte gi prin
prevederea unei acoperiri mai mari a armiturilor. Rimin astfel in disculie
cauzele de ordin subiectiv, care toate sint de fapt probleme de aspect qi de
plasticS. DacX remarcXm tnsi cI toate materialele zise ,,de finisaj" menite si-l
imbrace, .sX-i dea o ,,fayd", sint mult mai pugin rezistente (tencuiala obiqnuiti
este de 10-15 ori mai pugin rezistenti, ca betonul) ajungem logic la concluzia
utilizirii betonului brut, neacoperit.
Betonul aparent este tot mereu un beton de calitate: creatia artistici cu
ajutorul betonului aparent, presupune cunoa$terea aprofundati a compozigiei
materiale a betonulu,i 9i mai ales a tehnicii confeclionXrii gi utilizlrii acestui
material.
Constructorul care vrea si obqini un beton aparent, trebuie sX qtie cX
indeplinirea anumitor condigii este obligatorie: compoziyia qi punerea in operi
a betonului trebuie si fie corectei cofrajul sau tiparul si corespundX exact
conceptiei arhitecturale qi necesitigilor tehnologicel confeclionarea gi utilizarea
betonului, la fel ca gi tratamentul superficial trebuie executate fn aga fel incit
aspectulexterior al betonului aparent sXfie garantat pe perioada existentei clXdirii.
* Betonul aparent va fi fn consecingXmai scump decit betonul obignuit.
DacX este executat corect, cu o finisare convenabili, el va fi totusi in unele
domenii de.aplicare, mai economic decit alte finisaje care s:i reziste imbXtrinirii
construcIrel.
Este posibil ca prelul unui beton aparent perfect, si nu fie sensibil,inferior,
chelruielilor necesitate de tencuirea betonuh,ri obi;nuit. Elementele de beton
aparent sint insi rnai rezistente 5i mai pulin vuh-rcreb,ile,se cur515 $i le spali
mai ugor. Chelnrielile de intrelinere sint aproape inexistente. Betonul odati
intirit nu-gi pierde rezistenga;aceastadin contra, cregte.
Construcliile metalice pot si fie imbrlcate in condiqii economice in beton,
primind o bunl proteclie cbntra coroziuniii, dr.rrabilSgi eficace, care le mlregte
de asemeneagi rezistenqala incendiu.
Betonul aparerlt permite
- obginereaunor efecte artistice foarte variate, dacl
sfnt valorificati toate posibilitXgilepe care le dX, pentru modelarea suprafegelor.
Efectul produs uariazi, {gp; natuia elementelor, urmXrind funcliunea static5,
sau concepqia arhitecturalS a ansamblului, sau a elementelor izolate.
Acesi efect proclus de strprafali, nu trebuie inleles nuffi4;i ca ioc cleumbre
;i lumini, dar qi- de contraste cle culoare care se pot obqine cle aserneneactl
betoane aparente.

16
cste ternrinatS. in
tunci el trebuie sX
rosribil de realizar.
nrai la consrructii
.etice de apreciere,
deziune si la con-
alte inconvenienre
fagi, de alte 15ri.
rlte materiale sint
special in dificul-
hiar de prepararc
?rotejarea olelului
compacte gl prln III. DefiniEiigi clasificlri
astfel in disculie
c de aspecr qi de
Betonul aparent este un beton de calitate care, dr-rpi intlrtre qi debofrare,
inisaj" menite si-l
r5mine vizibil ata cum a rezultat din cof.ra1,sau cu o prelucrare a fegei vizute.
encuiala obisnuiti
E,l nu comporti un tratament de finisare care si ascr,rndi sub o tencuiali sau
logic la concluzia
o placare, textura lui natural5, sau cea rimpusL in momentlll amestecului
betonului. Din aceast; catrzd,el iqi asumi pe lingi rolul structlrral de asigurarea
reaqia artistici cu rezistenlei gi stabilitlgii construc[iei gi pe cel plastic, contribuind in mod
? td,. ?. co mp o ziliei determinant la ca.litateaqi aspectul arhitectural al constructiei. Rezulti dc aici
l tltlilzarl1 acestul necesitateaunei prepard.ri speciale a betonului ;,i a unei confeclioniri deosebitea
cofrajului.
trebuie si gtie cX Betonul aparent poate fi folosit la:
punerea in operl - construclii civile qi industriale, la toate elementele structurale sau
corespundi exact constructive, executate in majoritate din beton armat monolit;
narea gi utilizarea constructii speciale de poduri, baraje, ziduri de sprijin etc. €xecutate
re in aga fel incit in majoritate din beton monolit;
existenlei cl5dirii. - prefabricate drin beton qi beton armat;
betonul obignuit. - construcgii metalice irnbrlcate cu beton pentru protecgia contra coro-
fi totuqi in unele ziunii gi mlrirea rezistenlei la incendiu.
'ezisteimbitrinirii
Clasificarea sistemaoic5a tlrturor tipurilor de betoane aparente este difi-
cil5; totugi se poate face o clasificare dupi locul;i modul de pr,bpara4e'a
Lesensibifinferior, betonului: p{ecum gi dup5 aspectul suprafejei vizute.
nentele de beton Dupi locul ;i modul de prepatare a betoirului. pot fi:
cr,rr51X;i se spalS - betoane aparenrc realizate la faja locului, prin turllare in cofraje
'.e. Betonr.rl odad clirect pe $antier",tn scopul executlrii unor suprafele aparelrte mari, sau a unor
porliuni de suprafali. aparentd:
onomice in beton, - betoane aparente sub formi de piese prefabricate, realizate in serie,
e, care le mireqte in scopul unei mont;ri ulterioare ca elemente de faladi, imbricXrninte de
fagadd,,trepte de scarX, solbancuri de ferestre etc., sau sub form5 de elemente
arte variate, dac5 ornamentale gi decorative. Aceste piese prefabricate sint executate de obicei in
area .sr-rprafeqelor. intreprrinderi de specialitate care dispun de utilaje necesare,insi pot fi realizate
'uncliunca static5,
qi in cadrul gantierului respectiv, dacl tehnologia permite si este asiguratl
izolate. rentabilitatea evitindu-se astfel transporturile mari ;i degradirile ce pot surveni.
ri ca joc cleurnbre AceastX clasifricarenu este prea mullumitoare, deoarece in cazul prelucr5rii
: clc ascnreneacu ulterioare a fegei vdzute, aceasta se face aproape in acelea;i condilii atit pe
betoanele turnate pe gantier cit qi pe piesele prefabricate i'n fabricS.

2 - Bctonui aparcnt 17
Pare astfel mai ragionalX clasificarea dupi natura gi aspecrul suprafegelor
de beton aparcnt;
- betoane aparente la care pasta de ciment ailad, pe suprafal[ dupi
decofrare este pistrati intacti (betoane cu parament 5rut, realizite
in cofraje netede, rugoase sau profilate);
- betoane aparente la carc agregatele de pe suprafagX sint puse in evi-
dengi (reliefate) prin inlStur-areapastei de cimint intirit5, intre granule;
- betoane aparente a c5ror suprafali este prelucratX' ulterior cu ajutorul
unor instrumente.
La rindul lor, betoanele aparente cu pararnent se pot clasifica astfel:
- betoane
_aparentereproducind structura cofrajului
.cu de lemn, cu rosturi
orizontale sau cu rosturri verticale, alternind cele crizontale;
betoane
'distanle aparente turnate in cofraje de lemn cu suprafele riglate la
-diferite
egale s;1u inegale, cu nervuri intrate sau iegite, de
dimensiuni;
- betoane ap_arenteturnate in cof.raje de lemn cu suprafeqe prezentind
planuri inclinate;
- betoane aparente-turnate in cofraje de placaj (tegofilm) cu suprafege
netede sau suprafele curbe;
- betoane aparente turnate in cofraje de scindurl bruti, pe care se apl,ici
folii de cauciuc pentru obiinerea unor modele (betoane
'tipuri decorativef;
- betoane aparente colorate, turnate in diferite de cofraje, urili-
zindu-se cimenturile colorate;
- betoane turnate in cofraje etanqe,confeclionate din metal sau materiale
plasnice (realizarea acestor betoane se face prin introducerea in cofraj
a agregatelor spXlate, uscate gi sortarc qi vi-brarea acestora; ulterior se
introduce qi mortarul prin injecjie, sub presiune).
Betoanele aparente cu agregarcle de zuprafafi evidengiate por fi:
- betoane. apa.rente oblinute printr-o- ftatare chimici ulierioarl foarte
atenti (acizi) qi periere;
- betoane aparente obginute printr-c spilare cu api qi periere;
- betoane sablate.
in ceea ce priveqte betoanele aparente a ciror suprafali este prelucrat;
ulterior, cu ajutorul unor instrumente, acesteapot fi:
- betoane. aparente buciardate, obginute prin lovirea suprafegei cu cio-
canul de buciardi;
- betoane aparente spiquite, obqinute cu ajutorul ciocanului pneumatic;
- betoane aParente striate sau ragchetate, operalii ce se realizeaz| cu
ajutorul barei de striere sau a ragchetei diiect pe suprafala vizutd a
betonului crud.
Un caz. particular fl po.t-constitui betoanele aparente ale clror suprafele
se objin prin tXierea unui bloc de beton: sisternul esre frecvent utilizat in
strXin5tate. Din blocurile de beton, in special din cele cu o texrurX fini, se
taie lespez.i.care sint milizat,e apoi ca !i dalele de piatri naruralX, penrm
placarea zidurilor.

18
;pectul suprafegelor

pe suprafaqX dupi
enr brut, realjzate

i sinr puse in evi-


d"riti"intre granule;
rlterior cu ajurorul

clasifica asrfel:
e lemn, cu rosturi
: crizontale; ry. CondiEii tehnice necesarepentru obfinerea
rprafege riglate la
-diferite unui beton aparent de calitate
iegite, de
Betonul aparent trebuie si indeplineasci in primul rind, din punct de
rrafele prezentind vedere static, toate condiliile cerute unui beton obipnuit care dupi turnare
este acoperit cu tencuieli, pardoseli sau placaje; acestecondilii sint cuprinse in
'ilm)
cu suprafege normativele gi instrucgiunilein vigoare.
Betonul aparent trebuie si indeplineasci insi qi o serie de condigii supli-
mentare,care se referi in specialla structura gi tonalitatea lui g,ipentrr-rcare se
pe-care se aplici prevXd unele mistrri speciale:
re decorative);
Structura betonului trebuie si fie omogeni. Pentru a obgine o structuri
de cofraje, utili- ornogeni, rebuie menlinut constant dozajul agregatelor, cimenrului gi apei,
iar Ia turna're si se evite formarea segregirilor gi a bulelor de aer, executind
:tal sau materiale fndesareabetonuluitot timpul in aceleagicondiliuni. Constitujia granulometricX
ducerea in cofraj a agregatelor,forma gi suprafaja specificl a granulelor trebuie menfnuti
stora; ulterior se
constanti pe tot timpul operatiei. Desigur ci rcaliz.areaacestor condigii, in
cazul elementelorsubliri, z.velte de beton arrnat este foarte dificrilS, de aceea
: pot fi: este preferabil ca ele sI fie realizateprin prefabricatein fabrici, unde sint
.rlterioarX foarte mai multe posibilit5gide a asigurao bun5 calitate a execuliei.
Betoaneletrebwie realizate pert'ect conxpacteiar culoarea sX fie uniformi
reriere; pe toad, suprafaqa.'Pentruaceastatrebuie asigurat toatl cantitateade ciment,
din aceeagisursi gripe cit posibil din aceeaqiqarjl depozitati de la inceput pe
este prelucrari gantier.De asemenea, agregateletrebuie si provin5 de la aceeaqicarieri.
Acoperirea cu beton a armd,twrilortrebuie sX fie suficient5 penrru ca
prafegei cu cio- umplerea spagiului dintre artndturX qi cofrag sI se faci in br"r19condigiuni qi
pentnr ca nici umiditatea gi nici ploaia, si nu produci aparitriade pete de
-ri pneumatic; rugini, neplScuteca aspectgi greu de inl5rur,atulterior. in acelagiiscop nu se
vor monta armXruri care si prezinte 'pete de ulei, grlsimi sau rugini. Ca
= realizeazd. cu
reguli general5este necesarsX se prevadi acoperir,imai mari, asofel incit
afaga vdzutd a compactareabetonului intre cofraj gi arrnlturX si fie posibrili. Aceasta este
valabil in special in cazul 'tratd,riiulterioare prin sablare, spiquiresau buciar-
ciror suprafeje dare, cind acoperireaeste dininuatX prin aceastXprelucrare.
enr uilizat in Cot'rajele;i. tiparale tn care se toarnd,betonwl ce ulmecrzd.sd rhmind apa-
exturi fin5, se rerxt trebuie executatecu o atentie cleosebit5.-,'\ceastapentrut a asigura atit
rturali, pentnt aspectulEi forma cloriti, cit qi pentru a elimina oricc posibilitatede cleformare,
ce ar duce la defecteireparabile^saugreu reparabileulterior.
Twrnarea Si compactarea betonwlwi cer o atenlic deosebiti intrerLlperile
ficindu-se numai in locurile stabilite prin proiect.
Execwpialucrdril.or de beion cLpare?tte bine si fie incredinqati r.rnorcchipe
specializateconduse de tehnicieni competenli gi cu sr-rficientiexeperienlS.
Proiectarea lwcrdrilor cu beton d,pdrentnecesit5o detaliere speciali, apro-
fundatS. E,a trcbuie si lini seama de toate condiliile tehnice cerute unor ase-
menea lucriri, precum gi de posibilit5gile tel-rnicede realizare pe gantier san in
atelier. Devizul va cuprinde, analizate detaliat, toate operaliile ce sint nece-
sare a fi efectuate 'pentru reahzarea unui beton aparent de calitate, conform
prevederilor proiectului.
biti intreruperile

\at;, unor echipe


exeperlenta.
. r-
re sPeclala,apro-
cerute unor ase-
pe $antier sau in
.ile ce sint nece-
calitate, conform

V. Tehnologia betonului aparcnt


Obgineneaunu,i beton aparent de buni calitate implici realizareaunei
omogenit5licompletea structurii gi o compactitateperfectXa texturii betonului.
Este necesarca pe bazd,de incerciri preliminaresX fie stabilit5 compozigia
^betonului, -sX
cea mai indicatd a iar odatf stabilitX, aceastXcompozilie fie
menfiinuti constanti in tot timpul execugieilucr5rilor.
Turnarea betonului proaspit in co,fraje se va face fXrX segregXri,iar
compactareaprintr-o vibrare raiiona'l5qi cit mai uniform5.
'materialel,e
In ceea c€ priveqte cornponente,betonul aparent este totugi
un beton ob,iqnuit,care trebuie confecliionatcu muld grij;, cu ^gteg i,
sortate(nu cu balast)qi cu un dozajde ciment cevamai ridicit.

a. CbmpoziEiabetonului

Dimensiunea maximl a agregatuluise alege in raport cu dimensiunile


elementelor-de beton ce se toarnl gi in funclie de dispunereaarmiturilor.
Astfel, la elementelede constructiide dimensiunimari, se folosescagregatecu
granule-mai mari decit la elementelemici sau.zubgiri.
In cazvl utilizirii agregatelorobignuite ale cXror dimensiuni maxime nu
deplqesc30 mm, la elementelede beton aparent cu faja peprelucrati sau uqor
sablat5, grosimeastratufi.rride acoperire cu beton nu trebuie sX fie. mai micl
de 3-.4 cm, astfel inctt granulelesX aibX posibilitateade a lunecaugor intre
cofrai gi armitur5.
In cazvl betoanelor aparente cu faga prelucrati grosimea stratulu,i 'de
acoperire se stabilegtede li caz ld caz, in funclie de nietodele de prelucrare
qi sculele ce urmeazd"a fi folosite, ea putind ajunge in cazul betoanelor
spiguitesau d51quite,pinX la 5-5' cm.
CreEtereagrosimii srratului de acoperiireconducela mXrireasecqiuniiEi a
candtXfii de beton 9i cofraj.
De aceea,tc.ateacesteaspecte trehuie studiate urmind si sear-ralizezedacX
din punct .de vedere tehnico-econolnicnu este mai avantajoasXreducereagro-
simii sratului de acoperire,prin folosirea unui agregat mai mic.
.Se ingelege c5"_ alegereaunui .agreg.atde dimensiuni mai reduse iimpune
sporirea corespunzdtoarea cantit5jii de ciment, intructt surna suprafelelor

21
granulelor in acest scop este mult lnal mare trebnie realizatS, aceeaEiade-
renli pe uniitatea de' suprafalX.
Pentru ca totu$i si nu se mdreasca corlstrllclia prin mirirea cantitSlii de
ciment, cancit{atea de nisip se reduce in mod corespunzitor pe bazd" de
incelcan.
Pentru stabilrirea reqetelor de amestecuri, atunci cind se reduce o parte a
sorturilor de granule mari practic se procedeazl in felul urmitor:
a) Sorturile de agregat mai mari decit granula maximi aleas5 se eliminX
.
iar compunerea sorturilor de agregate relinuti rimine neschimbatX.
Curba granulometric5 pentru noul amestec se obline afectind cu 1000/o
noua granulS mar,,im5 gi recalculind dupi metodele cunoscute, tn mod cores-
-punzitor, sorturile intermediare fig. 15.
in tabelul 1 se indic5 modificarea dozajuiui de ciment, pentru a pXstra
aceeaqirczistengda betonului prin eliminarea granulelor 1,5/30,respecuiv713C,
restul agregatelor rXminind nemodificat.
t00
* 90
N

t
N 80
\ 7n
t
ie

s +0
30
\
N
$ /0
A 0q2/ 37/5 30
Oiomefru/oc/t/u/u/cruru/u/,mm
Irig, 15. Curbele granulo,metrice privind prima metodl de redticere a sorturilor de granule mari.

Tabelul 1

2AA 300 255 225 250 205 21,0


2s0 285 315 275 305 260 274
JUU 345 295 33C 365 317 335
3s0 410 500 38C 430 370 410
400 480 600 445 515 445 530

b) O a doua metodi consti in aceea cX. sorturile eliminate se inlocuiesc


prin sortul urmXtor mai mic. Ca urmare proporqia acesturisort cre$te. Aqa de
exemplu, Ia curba granulometrici ,,D" din diagrama alXturati, dacX se eli-
minX sorturile cuprinse in grupa 7-J0 mrn proporfia sortultri 1-*7 rnm cre$te
de la 18 la 780/o (v. fig. tG).

22
lati aceea$iade-
f----- ===7
rea cantit;gii de
for pe bazd" de

rcduce o par[e a
:mitor:
aleasi se elimini
rbat5.
ectind cu 1 0 0 0/ o
r, in mod cores- fn

pentru a pdstra 7/5


), respecoiv/ / ),), 2iamefru/ ochiu/ui ciuru/ui, mm
o""
t'*;l,toutT3'';,03::lJt?-;::',:,il0":i"i:dJ;;"r:"niu,f
7 In tabelul anexi 2 se indici modificarea dozajului de ciment, pentru a se
I--] I
p5stra aceeagirezistengi a betonului prin eliminarea granulelor de 15-30 mm.
--'l I iau a celor cuprinse intre 7-30 mm. gi care se inlocuiesc cu granule 7-L5 ...
I respectiv 3--7 mm. restul agregatelor riminind nemodificate.
l I
I
Tabelwl 2
-t I
I Cantitatea de ciment in kg/m3 pentru curbele granulometrice
1
JI D,E,F
-l
J
t0 200 225 250 207 2t5 205 21.0
250 275 300 260 270 255 260
JUU 330 365 3t5 JJU 305 310
lr cle granule mari. 350 390 4+5 370 390 357 365
400 460 550 425 455 447 415
lul t

Comparind datele din tabelele anexi (care reprezint| rezultarcle cerce-


tXrilor f5cute de K. .Seidel) se constat5 ci sporurile de ciment datorate redu-
cerii unei pXrgi a sorturilor de granule mari, la cea de a doua metodi sint
mai reduse.
i0
,0 Trebuie de asemeneaavut tn vedere ci pentru a se putea realiza o com-
i5 pactare corespunzXtoare a betonului este necesar sX se adauge in compozilia
n acestuia (atunci cind lipsegte) gi o cantitate suficientX de granule fine, sub
0 0 ,2 m m .
Aceasti completare se poate face cu praf de piatri, siliciu sau nisip de
e se inlocuiesc furnal, cantit5lile variind in raport cu dozajul de ciment, caf,ese include si el
cre$te.A;a de in calculul necesarului de pXrgi fine.
, daci se eli- In diagrama din fig.
fig.- L7
17 se indicX (dupX prof. Valz) valorile limitl ale
--'7 rnm crette materialului fin, necesarcare trebuie si fie cuprinse intr-un metru cr-rb cr-rLde
beton compactat.

23
!ri
il
$
x

ti

fi
i '\"
Mai trebuie relinut cX, cu. git cgrpp o7i3ia granulometrici este mai
il.. ,faptr-rl,
bqg"3.tXin-1!sip, cu atit betonul necesiti mai multd'y!'.de amestecarepentru
a-$l mengrne aCee-aEf".t"tiStett15, ceea ce produce. o ittfoiere din ce in ie mai
Are n-@r-"fi-t. o r"d.t.?rd*e greutiqi,ispecih&l*i 6riton-uhii-prAilp5t,cit
qi o cretterea raportuluiapX-ciment.in consecinqX gi .g.ltl"g!1__betonului

30 50
Oranu/a ma,xtmd,mm
Fig. 17. Diagrama conlinutului de material mirunt (strb iormi
de praf) dupl prof. \Walz.
este mai mare ceea ce contribuie in asemenea condiliuni la o amplificare a sis-
temului de microfisuri qi deci la o sensibilitatemXritj la acliunea diver;'ilor
1-'\l factori distructivi sau agresivi.
T{ ' Cregferearapor1ulu:-api.cimqnt, conduce,de asemenea,
' -'-*-,._ln-.t'' *' gi la reduceri ale
I 1
rezlstenlelor me---eanrce
ale betonului.
Pentru a evidenlia qi mai mult aceast; 'influenl5 nefavorabilX a unei
cantitSli prea mari de nisip gi apX, in tabelul 3, se aratd" rezultatele oblinute
asupra unor betoane confeclionate cu agregate nisipoase.
Tabelwl3

Compozilia Fracqiunea mm
agregatului o/o 0 3 20 40 6C 80
Tlls 20 20 20 20
15130 60 20
,tmestecul alc 0.17 0,62 0,80 0,95
proaspit kg/mg 2523 2428 2296 2152
dozaj 337 318 294 270
f)upX 28 zile Rc (kgf/cm'?) 236 131 60 46
de int5rire R; (kgficme) 28 1l
LA 1l 10
Contracgia la
uscare (mm/m) a,07 0,11 0 , 18 0,3+

Rezulti ci o datl cu cre$rereacantitigii de nisip din amestec de la 20010


la 80o/o raportul af c a crescut (pentru a men1ine consistenla con-stanti) de la
0,47 la 0,85. Datoriti excesului'-deapi ;i nisip s-a produs o infoiere a beto-
nului proaspit. din care cauzd. greffi;tea'sa la^m3 a^scXzut de la 252.3 kg la
21,52-kg. Din cauza infoierii betonului proaspit s-a produs_qi o reducere-a
dozajulu-i de ciment (raport at la m3 de beton proaspit) de la 337, kglms la
270 kglm3. Toate acesteaau condus ca in final rezistenla betonului la compre-

24
metrlca este mal siune (la 2S zile) sX scadi de la 236 kglcm2 la 45 kglcm2 pentru amestecul4,
Trestecarepentru iar^g.eadin intindere de Ia 28 kglcm2la 10 kg/cm2.
l' ^
[n ce ln C€ mal -'
@9;qo-g.nitatea*unei cornp6zilii din b.t"ott depinde de toli ace$ti factori,
-Lg.--.---'- v ^
lrul proaspat, cit necesitindE.etCXii preliminire 9i probe de lab6rator, care s; confirme cd
rac!ia betonului materialul ales corespundescopului.
In tabela 4 se dau clr caracter informativ, citeva relele de compozilii
de beton aparent uuilizate.
'l'al,elul
1
Marca
Beton aparent Beton Beton alb Beton alb
275
-{
betonulu i
gri 8200 o"i 8225 B450

0...7mm 32rlo n mm 450/o 0...3 mrTr 4 5 o l o . J mm JU"/o


6 . . . 1 5 m m 300/o 3 . mm 210lo 3...7 m m 3Oo/o ..7mrn2l ttit
70 Caracte-
1 5 . . . 3 0 m m 300/o 7 . mm 24olo 7 . . . 1 5 m n 250/o . . 1,5 mnl 25nlt
filer....... 8o/o 1 5 . mm 24olo . ,30 mm 24olo
ristici

ni
Ciment Pz40A*295 kg. 300 kg. Jfu rig. J)u Kg.
ltaportul a/c 0,55 0,55 0,58 0,49
mplificarea sis- Granula max. 30 mm. 30 mm. 15 mm. 30 mm.
ittnea diver$,ilor Rispindirea 38 cm. 40 cm. 45 crn. 32 cm.
Cornpactarea prir-rvibrare prin vibrare cu gipca prin vibrare
la reduceriale
'orabili a unei
rltateleoblinute b. Prepararea betonului

Tabelwl 3 - La prepararea betonului constructorul se glseqte adeseori in fala unei


alternative qi anume: aceea de a alege intre o coofeclionare a betonului cu
4
exces de apd gi punere in lucru u$oar;, (aceastain detrimentul calitilii) sau a
reallza un beton cu cit mai puqind, apd, posibil, insX mai dificil de turnat gi
compactat. Desigur c;.in cazul betonului.aparent acesta trebuie sX fie prelu-
crat $i compaclat- cu -ctt nlai pugind apd de preparare -aditini,
posibil. Pentru imbunS-
80 td,lirea lucrab,ilidtii acestor betoane, trebuie fblosili
20 corespunzltori,
care contribuie qi Ia realizarea unor betoane perfect compacte.
0,95 Dozarea cimentului, agregatelgr li apei conform retelei stabilite pe baz|
2152 de incercXri preliminare .$i de prob;, trebuie ficuti la prepararea bitonului
270
46 aparent, numal gravlmetrrc.
1n Raportul af c se va c;uta a fi cit mai mic posibil.
La elementele de construc[ie cu perefi srrbgiri raportul alc se recomandi
0,34 a fi de cel mult 0,6, iar in cazul conJtrucliilor masive cel mult 0,2. 4'

In scopul realizirii unei uniformitXfi de structur5 9i de coloraqii, betonul l )


l

ec de la 20olo proasp;t va fi. preparat intotdeauna cu aceleaEi agregate spXlate, provenite * : :


E ,

rstanti) de la din .aceeaqicarieri qi nivel; _cu acelagi sort de cirneni provenit di; aceeati
t,t

foiere a beto- fabrici, qi aceeagigarj5, fn aceleagiproporlii de amestecaregicu acelagiraport


t 2523 kg la -cit alc. {l
Durata de amestecare a betonului proasp;t tn betonierX va fi mai
o reducere ri lung5. Limitarea acestei durate la I-2 minute se face numai din motive eco-
3 3 7 kg /m: l a nomte $ il cazul betoanelor aparente ea trebuie depXgitX pentru a obline
u.i la compre- o imbun5tXlire a amesrecului.

25
, c. Turnarea Ei compactareabetonului

inainte de a se incepe betonarea,trebuie verificate cu toati atenlia co-


frajele qi armXturile,operindu-sepe loc eventualelecorecturi necesarepunerii
lor de acord cu proiectul.
Trebuie in specialverificate cu toat; atenlia spraigurileqi susjinerilecofra-.
jelor, pentru a se evita complet deformirile sau deplasirile lor, in timpul tur-
nirii ti vibririi.
Cu citeva ore inainte de betonare (i" funcgie de anotimp gi umiditate),
materialul din care este confeclionatcofraful trebuie udat astfll incit, la tur-
natea betonului el sX fie perfect etan$pentru a nu permite scurgerealaptelui
de c,iment.
Turnarea betonului proaspit trebuie ficeitl cu multi gdjd, gi aten{ie,
de la iniltjmi _9iin condiqiicare sX permitl 9i si asigureumplereacompletXa
tuturor colgurilor cofrajului, fIrX a rimine goluri, cavernesau sX se producX
segregXri. ''li
Tn cazul inilqirn'ilor mari, lretonul trebuie turnat in jgheaburi sau ghidaje
special amenajate.
Turnarea betonului este in -de general o operatriecare dac5 nu este ficuti
cu_suficientX grijd, produce bule aer, cu- efect supiritor in cazul beuoa-
nelor aparente(fig. 18).

Fig. 18. Bule de aer rlmase de-a lungul unui cofraj din scinduri brute.

in f,ig. 1.9 qi 2A Snt indicarc schemele.9i metodele de turnare utilizate


frecventpe gantier,care nu mai comporrd,alte comentarii.
Turn_areagi compactarcabetonului implicX qi un control efectiv gi per-
manent din partea conducerii tehnice a qantierului.

26
R e to n u l p ro a s p i t tl rrnat i l r cofraje trebuie compactat 1'rrirrvibrarc atit cle
ingrijit, incit sX rezulte betoaue cit mai colnpactc. cu sr.rprrrl-e1clc l'irri clungi
l)ata:tteltlla CO- procluse de ap;, porozitXqi etc.
n ec es a rep rrn c r ii
Selan
suslinerilccofra-
lr, in timpr-rltur-

p
'el s i urn i d i ta te) . Prrma faza
incit, 1a ttrr-
urgerea lapteh-ri l4hra/ar
+-
iri jX 9i a re n tie,
3 r ea c o mp l e ti a Faza urmaloare
r si se producl Pracedeu gre;r/ Pracedeu recomandabrT
itig. 19. 1)rocede'c
cle t u n r a r e i r b e L t r n r r l L r i .
rr-irisau ghicJaje

nrl este ficuti


n caz u i b e to a -
tlll
l/,tl
.//,/ll
ffi7m:/v?n
Procedeu Procer/eu dg lurnare
nerecomandabi b recomanr/abi

. l r o . l r r ] ( L . t u l r r r t r cr l l , rt o r r r lu i :
[ : i e . 2 C . l t c t o r t t l n c l fl i 1 r 1 ' i 1 i r t n
!l --, it, *- rlin l r c n. i .
I)l'{)c(.(ltLr ltcl-r'c()Jll:llr.l,tiltl: lilTr1.1.rtJ. lrct,tnLrlLti

.ac-fl ;.
**stti
Se ;ti e c I p ro p ri eti l i l e rer.l l oei ccal c trctonrrl triproas;-ri i t,c;1re concl i l i o -
i .

*-..qrg,Siiqaa
.ii i a nl::
n e a z l p u n e re a i n o p e ri a betonul ui pri n vi brare. i ri concl i l i i l e Lrncicourpozi l ii
. ,,*;i4*}s a te n t s tu d i a te , s i rrt i nfl ucnl ate cl e rnul l i Factori , apreci :r1ica nci ,ni rortenl i l a
*l.TTt prirna vedere.
F -*rrdfc. t

l+ Sint cunoscute cazvrt cincl fabricalii in serie cle proch-rscclc beton prefa-
bricate, care dXdeau rezultate foarte bune. ar-rtrebuit-a fi restudiate in-urnr,r
folosirii unui alt ciment sall a utilizirii aceh,riasic,irnent,dar dintr-r.rn alt lot,
ciatoritX modific5rii proprietSlilor reolosice ale betonuh,ri proasp;t.
D e a c e e a ,s e re c omandi ca i ncepereai ucri ri l or i n beton ?l parcnt sI Ii c
intotdeauna precedati de studii preliminare prii'incl conrpozilia ti puncrea irr
oper; a betonului, in condiliile r€Sper,--rirre.
lnainte de tumarea betonului, itilaiele 5i mocltrl clc'r'ibrarc rrcbriie verili-
brut.'.
cate prin citeva probe practice. Alegerea tipului cle vibrator cur-n9i a rnetoclci
cle vibrare se face in ftinclie de forma ;i dirnensiunilcelementului de constrlrctie.
:nare utlltzat"e Pentru realtzarea r-rneivibriri corespunz.Xtoare, .fr-ecvenla rribraton-rlui are
o influenlS covirEitoare.E,xpenienlaa aritat cI penrrLl colrlpacr:lreabetoar-relor
,fectir- ;i per- r i rttra s e tre b tri c fo l o si tc pervi bratoarc cu o frccr,cnq:lrl c ccl i rul i n 12 C Aa
r ibr:r1ii/min.

27
Se recomandi ca durata nrid-; de compactare a betoanelor obignuite si
nu coboare sub 50 secunde,ceea ce corespunde unei durate de vibrare de circa
5'-6 minute'pe metru cub.
Aceasti duratl se 'poate.miri sau mic;o ra, in funclie de consistenla beto-
nului gi de tipul gi frecvenla vibratorului.
in fig. 21, se arat; schematic pozi1.;iacorect; a pervibratorului in cazvl
compact;rii plicilor sau dalelor de beton armat.

' r'is' 2r' Pozijiile plscilor ei


"tTi[t:':t:: ;1."'T,*";omPactirii
In scopul evitirii formirii de b5gici de aer lingi cofraj se precontzeazd"
vibrarea betonbluri viruos cu pervibratoare, la distanle de circa 10-15 cm de
cofraj, pini ce bulele de aer in exces migreazl. spre suprafagd,.
in ceea ce privegte grosimea stratului de acoperire cu beton a arm5turii
p r ecizdm^urmito arel e:
- in cazul betoanelor aparente cu fayd, neted5, care deci nu mai sint
supuse ulterior la nici o prelucrare, estenecesarca grosimea stratului de acoperire
cu beton si fie cel pulin 1,5 din dimensiunea cea mai mare a granulei de agregat
utilizate.
Pentru cazunile cureRte de betoane aparente care rXmin netencuite seu
neplacate gi la care se utilizeazd, agregate cu dimens.iuni pini la 30 mm, gro-
simea stratului de acoperire cu beton nu trebuie si fie mai mic5 de 45 mm;
- in cazul prelucr5rii ingrijite a felei r'5zute a betonuluri prin spilare,
periere, sablare, grosimea stramlui de acoperire cu beton, indicati mai sus, se
majoreazi, cu adincimea stratului af ectat, plus o rezervi de siguranll (d.
c i rc a 5 m m);
in cazul prelucriri,i ingrijite a fejei vizute a betonului prin metode
similare prelucrlrii pietrei naturale, cu utilaje gi unelte perfecgion4te,grosimea
strarului de acoperire poate fi de circa 50-5C mm.
Grosimea stratului de acoperire cu beton a armiturii trebuie stabilitX ile la
caz la caz, ctr mult discern5mint, in funclie de metoda de prelucrare a felei
vdzute a betonului, condiliile locale de exploatare, dimensiunea maximi a
granulei
- de agregat folosite etc.
Rosturile de lucru putind crea plrncte slabe in ansamblul construcliei, din
Ixrnct de vedere al rezistenqeiqi aspectului betonului la lucr5rile de be,ton apa-
ient rosturile de lucru sint nedorite gi de aceea trebuie pe cit posibil evitate.
Gnd ace$ lucru nu este posibil, vor fi stabilite prin proiect, in zonele d€
eforturi minime gi cit mai ingenios alese gi mascate, ficindu-le de exemplu si
. corespundi cu anumite decroguri, bine studiate (v. fig. 22)).
Y- Trebuie ardtat cX un defect important al betonului aparent, il constituie si
o accentuatl la us9a1e,care poate produce fisurarea gi crXparea lui.
:oncraclie

28
I

\.
,'i

Fig. 22. Artificiu care permite uneori limi-


relor obignuitesi taiea efectului atit de neplicut al rosturilor
: vibrare de circa

consistenla
beto-

rtorului in cazul

ilor 9i

se preconizeazd,'
a 10-15 cm de

3ton a armiturii
De aceeain afara celor ardtate anterior, unul din principiile cdlduzitoare
eci nu mai sint de care trebuie si se iini seamala executarealucrXrilor fn beton aparent estegi
rlui de acoperire a,ceeede a reduce,contractia la uscaregi tendinp de fizurare prin respectdrea
rnulei de agregat urmltoarelor reguli:
: - alegereaciinentului cel mai corespunzitor scopuluigi limitarea dozajului
r netencuite sau \
la 30 *rn, gro- i
la cel mai strict necesarasiguririi compactitilii qi mircii;
ricl de 45 mm; J tttilizarea unor agregatecorespunzXtoarecare.si se incadreze in zona
.li ptitt spilare, " . ,,f.bun" a curbelor granolometricerespectivegi evitarca agregatelornisipoase;
cati mai Jus, se - menlinereaumiditlgii Bieselorde beton timp de cel pulin 7 zile pentru
e siguranl5 (d. a se fmpiedica evaporareaaffil gi a se asiguracre$terearezistengeila intindere,
astfel'incit si se poatX prelua efortul produs de contracfe, fir5 a se produce
lui prin me.tode fisurarea.
v .
lonate, grosrmea O eyaporare excesivi qi neregulatXproduce tensiuni superficiale, motiv
t pentru care este necesara se menline o umid,itate uniforrnS pentru intreaga
ie stabilit5 de la supi'afali a betonului.
'4"c"* ; f;q.i - Evitarea rosturilor de lucru, respectarea Ei executareacorecti a rostu-
rnea maximX a rilor de contraclie previzute fn proiect, l-adistanle corespunziltoare:
| - si nu se bercnezeelementede beton armat, aparent subgiri pe timp
construcliei, din
e de beton apa- J ricoros (in af.arXde cazul cind se iau rnXsuri specialede protecfie), fiindc5
posibil evitate. I cimentul care se intXreqtela inceput la temperaturi pozitive joase dX ulterior
I I conraclii mari Ia uscarei .
t,, in zonele d€
- nu este recomandabilXstropirea directX a betonului cu ap5, pentru cd
de exemplu si
prin aceastase provoacX umfliri $i contracqii alternative in $ratur,ile superfi-
I
:, ll constltule sl ciale ale betonului care du" la fisurarea lui. Pentru preintimpinarea acestor
qi criparea }ui. situagiipieselede beton proaspit turnate se pot acoperi cu foi de polietilenl.

2e
in concluaie, p€rtru r,ealizareaunui beton aparent de calitate superioari,
durabil, care si asigure in bune condilii in timp rezrstengagi stabilitatea clidirii,
trebuie si avem in vedere respectarea urmS,toarelor condilii:
alegerea,aprovizionarea gi utilizarea de materiale corespunzitoare, atit
din punct de vedere calitativ cit gi cantitativ;
- stabilirea untti amestec corespunzXtor pe bazd, de probe preliminare;
respectarea dozajului stabilit pe baz\, de probe preliminare gi care nu
trebuie si coboare sub 300 kg ciment/m3;
- prepararea mecanizatl a betonului, daci c posibil in betoniere cu ax
vcrtical gi.cu durate de amesteccit ma,i lungi posibil;
- asigurarea unlli transport corect al betontrh-r.i
proasplt, pinX la locul de
punere in lucru;
- un cof.raj prelucrat, tratat gi confecgionat in condijii ireprogabile, care
si nu penniti scurgerea laptelui de ciment ;i sX r1u perrn,iti nici un fel de
deplasiri sau deformiri in timpul rurnirii qi vibririi;
- turnarea betonului in straturi, nu prea groase gi de la in5l1imi nici,
astfel inclt sX se evite segregarea;
vibrare congtiincioasi a betonului pe baza unui plan de vibrare,
raqional alcituit, pe bazd"de incerciri prelirninare gi de prob5, cu utilaje cores-
punzdtoarc;
- o decofrare foarte atenti;
- asigurarea unei tratd,ri ulterioare foarte ingrijite a betonului, penrru
_
reducerea contracliei la uscare gi a tendingei de fisurare; fistrrile oferind cii
deschisedivergilor agenli agresivi in zona betonului;
- rneseriaqi de inalti calificare cLl suficienti experiengi tn executarea
unor astfel de lucriri gi dotaqi cu utilaj corespunzitor scopului;
- o conducere tehnicd a qantierului competellt;, care sX ofere garanyia
realizd,rii unor betoane de calitate superioarX.
Executarea suprafeielor miri de betdin aparent. Este greu de a se obgine
suprafege mari in beton aparent, netede ri crlrate, firl, pete sau porozitigi
prea mari, intr-un cuvint ireproqabile.
Pentru realizarea unor asemenea suprafege impecabile textura betonului
ar trebui si fie perfect omogenX pe intreaga suprafali, iar tLrnlarea gi com-
pactarea betonulu,i ar trebui si se faci cit mai regulat posibil.

Ponou

Fig. 23. Tratarea unui rost de lucrtt


pentrLl a limita as1)ectLrlnepllctrt al r.rs-
turilor cle htcrr.r irr clzul ll.'toanclor
simnle.

30
rlitate superioar5, Cantitatea de beton preparat; intr-o aceeaqi ;arjl, trebuie si ajungi
rabilitatea clSdirii, pentru betonarea unui singur strat pe toat; lrrngirnea suprafelei, firX a se
recurgela complet5ri din alte qarje.
espunzitoare, atit
inil$mea de turnare a betonului in cofraj trebuie si fie peste tot aceeapi.
-
Pentru a se evita rosturile orizontale de turnare betonul proaspit trebuie
be preliminare;
turnat in mod continuu, in mai multe schimburi.
mlnare tl care nu
Ponouri
r betoniere cu ax cofroi Armo/uro
Ponourr
, pinX Ia locul de
J/ra/ Z
ireprogabile,care be/anare
li nici un fel de

la inilgimi rruci, Eelon


feclional

plan de vibrare,
, cu utilaje cores-

betonuh.ri, p€ntnl
surile oferind cii

Fig. 24. Tratarea unu,i rost de lucru ia rurnaretr Itig. 25. Metod5 de realizare a elemen-
rIi in executarea betonului aparent armat. telor masive de beton, cu fata de beton
lu i ; aparent cu granulometrie speciali.
sa ofere garantia

Cind se urmire$te ca rosturile de lucru ce rezultd,din reluirile de betonare


:u de a se obqine
sX nu se vadi se poate monta pe cofraj un profil de lemn ecarisat (v. fig. 23),
te sau porozitdgi
a cirui fagi 'interioari si se giseasci la nivelul unui rost orizontal intre panou-
rile de cofraj.
textura betonului In fig. 24 se arati" schemati" realizarea aceluiagi lucru in cazul elemen-
turnarea gi com- telor de beton armat.
t. Pentru realizarea elemenrclor masive in bercn aparent se poate proceda
a$a cum se arat; schematic in fig. 25 adicX, de a se turna spre fagd vdzutd,
un beton confecfonat cu agregate mai mirunte Ei eventual avind o consistenl5
ceva mai plastici, iar in rest un beton obignuit, confecgionat cu agregat mare.
Turnarea concomitenti a celor doui betoanc se poate efectua cu ajutorul
nnei table de separalie, care poate fi ridicatl pe m5sur5 ce progre seazd"turnarea.

unui rosr de lucrtt


neplictrt al ros-
c l z r r l I l et o a n e l o r

t
ir

l)
VI. Cofrarea

Cofrajele au un rol covirgitor la realizarea unor suprafege impec4bile in


betun apareflt,.de un aspect frum.os gi durabile. Acestea trebuie si asigure cu
strictele exactitatea fclrmelor gi dimensiunilor elementului de construc[ie res-
prevd.zutein proiect, cunoscind ci orice defecliune sau abatere se poate
pectiv, -de
iumula la un nivel la altul, rezultind in final, diferenge rnari de vertica-
litate sau aliniarnent, ce nu mai pot fi ugor remediatc, dupi turnarea gi
intirirea betonului
De aceea,mai ales in cazul betonului aparent, cofrajeior li se impun con-
ditii foarte stricte in ceea ce privegte alegerea materialului, confeclionarea,
placarea (ciptugirea) qi alinierea lui.
Indiferent de felul gi natura lui, cofrajul trebuie si indeplineascX qi urmi-
toarele condilii:
si fie rezistent la sarcinile ce ii revin d,in grer.rtateaproprie sau impin-
gerea betonului, din greutatea utilaielor gi a oamenilor care circuli in timpul
hrcrului, din actiunea vintului etc.
- si tie indeformabil;
- sX fie suficient de etang pcntrLr a nu pennite scurgerea lapteh,ri dc
ciment din betonul proaspit turnat;
- tratat qi prelucrat corespunzitor sI corespuncli scopulr,riunrtirit gi si
permiti realizarei felei aparente a hetonului de calitatea gi aspectul cerut;
si fie astfel alcituitc incit si penniti. o clecoirare,Lrgoard", fi,rd,lovituri
;i zdruncin5turi.
Cofraiul trebr.rieastfel asamblat incit in rnonrentul turnirii qi compact5rii
betonului si nu sc produci nici un fel de modificare de cote.
Se recomandi ia pe iingi mijloacele curente de qantier sX se facX,controale
qi verificiri cu teodoiitul, itit tnainte de turnare cit ;i in timpul rurn5rii
betonului.
Se recomandX de asemeneaca in timpul turn5rii g,i compactirii betonului,
cofrajele sX f,i'ein permanenl5 supravegheite, ca eventual in momentul cind se
consrari deficienle- locale (scurgeli de lapte de ciment, deformiri, desprinderi
' acesteasi fie remediate imediat.
etc.),
La executareacofrajelor trebuie prevdzute golurile necesaretrecerii conduc-
'j,
telor de instalagii necesarepentru a se evita spirge.ea gi crearea lor ulterioari.
't
32
. Sus1irrcrilegi cgal'oclajclctrcbuie astIcl alcitr-rite qi dinrensionatc incit sri
e s i s L rrcre z i s te n l a ,s ta bi l i tatea;;i rieiditatea ncccsari cofrajelor, la toate incirci-
r"ile9i solicit5rile ce le rcvin.
Toare elementelede susliuerea col:rajelor trebtrie foartc bine contrar.intuitc
in arnbele sensuri.
. in tirnpul execlrlieisprijinirilor, trebuie ltratemlsuri corespunz5toarcpentru
asrgurarc a rezetnd,riilor pe teren in bune condilii, pelltnl a se preveni efectelc
Llnor eventualetaslri.
Alegerea tipului de cofraj in cazul betonului .ap^arerltse l:ace.in fuircqie clc
natura gi ,importatlta construcliei, cle scopul r"rrnririt in ceea ce privc;te aspectul
decoratir., de posibilitigile de realizare erc.
in orice Caz, cof.rajele,egafodajele sau cintrcle pentru betonul aparent se
execut; rllrmai pc baza unui proiect, care trebtrie sX.conqind toate detaliile de '
exccLltle.
intrucit lucririle de cofraj reprezinti circa 350 0 din costul lucririlor de
l.c irnpec'abilein beton annat gi circa 75'0lodin manopera necesari acestor lucriri, in toate 15ri1e
l r c s a a s t g u r cc u se acordi din ce in ce mai mult interes pentru asiqurareaunor decofriri ingrrijitc.
e o l l s t r L l c l r rec s - care pe de o parte si asigure integriitatea suprafelelor clebeton aparent decofrate
a l; at erese p o at c
;i pe de alt5 parte si permit:i reutilizarea de un numir cit mai mare de ori a
r r r , t r it l e \ c r t i c a - c.of'ra jelor
r up, i t Ll l -l ra t'ea1i
Cofrarea sr.rprafelelorde beton aparellt se face in special cu scinduri si
panouri de lemn, cu panouri din plXci fibrolernrloase5i cofraje metalice. Se mai
l i s c i r r r p L r lcro n - vtilizeazl pentllr cofraje qi folii din materiale plastice, cauciuc etc.
c,,nfeclittnarea" i n c c l e c c u rm e azi , ne vom
o c u p a i n s p c c i a ld c c e l c mai uti l i zatc !,:l r: : :
i:::lir:
i
inc as cX;i u rmi- gi anlunc cic coirajelc clc lcrnn, clin | 1 . :
: : : i. ! : . i
:1.:::l::ll
l : ':::r
parror-rridin pilci fibrolcnrnoasc qi :1,iil
r p r ie sa u i n rp i n- cle cele rnetalice, arXtind totoclati li :i, .::i

irculi in timpul rez,ultateleexperimentale obqinute la t.,,:.


i.

noi i'r-rtrari cu foliile din marcrialc


plastice sau r:auciuc. 1r
:r'calaptelrridc iii
sliil
a. Cofrafe de lemn
.ri urnr;irit ;i sii
:ctul cerut; Un clec,seltitintercs s-a acr,rclat
r i , fi r i l o v i t u r i in irltiinii ani posibilitijilor clc inr-
bturitSlire a aspectuluibctonuh-ripr-in
i ;i conrpactirii utiliz-arcacofrajelor cle lcmn, caie sI
tmprimc o annmiti terturi pe sLlpra-
c l a ci c()n tr(r alc taia iui vizibiiX (fig. 26).'
rimpul nrrnirii Betonul cu texturi aparenti se
se poate realir.a atit n-ronolit cit gi
:t i rii be to n u l ui, prefabricat. prin trlrnarca qi crtn-rpac-
'mentul cind se tarca lui in cofraje sau tiparJ cle
iri, desprinderi

treccrii conduc- Itic. 25. Arnprcnrl texturii lemnului irr co- l: i:

ior ulteri oari. frajc clc scirrcluri b r u t e .

r - lJ.'i'.r;rui .lpafcnt
JJ
lerrrn,astfel incit fegelecofrajului gi modul de dispunere a scindurilor si aparl
imprimate pe felele vizibile ale betonului.
De aceea,inci de la intocmirea planuh.ri de cofraj trebuie studiati arezarea
panourilor sau scindurilor, astfel incit aspectul gi repartigia rosturilor si contri-
buie la o iruuflegire a suprafelei betonului gi la o nuanlare prin accentuarea
rolului constructiv al elementului de construclie.
in acest scop, este indicat ca rosturile Ia stilpi qi pile si fie previzute
vertical iar Ia grinzi, buiandrugi gi elemente masive orizontal.
in cazul cind elementele de construcgie sint situate in pant;, rosturile se
previd de reguli paralele cu corniga sau soclul.
Rosturile dintre scinduri, care rimin aparente, in nici un caz nv trebuie si
produci un efect neplicut.
Texturile structurale realizate pini in prezent pe suprafaga betonului s-au
obqinut fie prin utilizarea unor scinduri brute (negeluirc) special alese, fie a
unor scinduri geluite.
in striinXtate se mai utllizeazi, in acest scop gi scinduri zgiriate cu un
fer5striu care ate ciliva dingi indoiqi, rezultind un aspect in formd de zig-zag,
destul de sirXcXcios gi nesemnificativ din punctul de vedere al desenului.
Lemnul poate imprima in anumite condigii betonului, textura suprafegei
sale, care sI redea trlsiturile sale particulare, aga-numitele fibre datorite inelelor
de cregtere gi imprimirii anumitor noduri sau neregularitili ale suprafegei sale.
in cazul cind textura poate 'prezenta variagii in profunzime, reugite din
punct de vedere estetic, urmdrind diferite aqeziri, aceasta constituie un avantaj
in plus.
Aparenga structural5 mai bruti a lucrXrilor masive ingineregti este necesari
pentru ca aceasta sX fie remarcati de la distanle mai mari.
Pentru lucririle mai mici sau de interior insi este mai corespunzitoare o
texturi mai finX.
1. Alegerea materialului. Cofrajul pentru betonul aparcnt trebuie confec-
qionat din cheresteaobginuti din specii la care diferenqa dintre lemnul timpu-
r:iu (cu densitate mai micX) gi lemnul tirziu (cu densitate mai mare) in cadrul
inelelor anr.rale este foarte vizibili, existind o demarcare precisi intre cele
doul zone.
Scindurile pentru cofraj trebuie si fie de cea mai bunl calitate, astfel incit si
nu aibl noduri negre (care cad), putregaiuri, cr5pi-turi, rugin5 sau alte vicii.
Grosimea minimX este de 24 mm, preferabil 28 mm.
2. Prelucrarea materialului. Sctndurile stnt expediate de Ia fabricl in
diferite grosimi: 24 gi 28 ffiffi, existind astfel diferenge in grosime de
2-3 qi uneori chiar 4 mm. in cazul cind se urmiregte a se evita denivelirile
in beton, datorite acestor diferente, scindurile se trec la ma$ina de nindeluit
ia grosime, care le uniformizeazl. Apoi, scindurile se trec la magina de rinde-
luit plani care le indreapti unul din canturi gi la lSjime pentru tndreptarea
celuilalt cant.
Aceste operaqii sint strict necesarepentru a se asigura un cofraj cit mai etanl.
3. Conginutul de umiditate. Conqinutul de umiditate al cofrajului
influengeazd, in mare misurX comportarea acestuia. intrucit conlinutul de umi-
ditate al lemnului este influenqat de conditiile atmosferice qi de modul de depo-
zitare gi pistrare, pot apirea modificiri ale dimensiunilor scinclurilor de cofraj.

34
rdurilor si aparl Consratarea ficuti ci nu se procluc rnoclilic ,ri dc dimensiuni claci conli-
ruutul de umezeali trece de punctul dc saturalie al fibrei, face ca in unele docu-
studiati arezarea rnentalii tehnice si apari note specialeca: ,,scindurile de cofraj vor fi muiate
sturilor si contri- in api timp de 24 ore inainte de a fi t'iiate gi asamblate". L,le trebuie menli-
prin accentuarea nute in stare de saturagiepe tot timpul folosirii lor.
in adevir, aceasti, mdsuri poate preveni apa:_"igia de modificiri ale dimen-
si fie previzute siunilor scindurii gi pare la prima vedere o solugie destui de sirnpli ;;i ugor de
realizat.
ranti, rosturile se - in practici insi., din diferite motive, acest h-rcru nu se poate realiza ugor
gi de aceearecomandlm ca pe lingi udatul cofrajelor cu 12 ore inainte de beto-
caz nu trebuie si nare si se ia in cazul lucririior mai importallte Ei misuri de precaulie speciale
constind in aplicarea Lrnor figii Ce placaj intre scinduri.
rga betonului s-au Nu se recomandi chituirea rosturilor cu ipsos, intrucit acestasuge apa din
recial alese, fie a betonul proaspit turnat;i apar dungi neuniforme colorate pe suprafala-betonului.
4. Prcgdtirea materialului. Sclndurile de cofraj alese ca apre de a imprima
ri zgirrate cu ull o. texturi potriviti pe.suprafala betonului sint tdiate gi pregitiie pentru confec-
formi de zig-zag, lionare conform planuh-ride cofraj.
rl desenului. Aqa dupi cum s-a mai aritat,lncazul betonului aparent, este foarte impor-
textura strprafegei
tant ca la decofrare, cofrajul si se desprindi cu ugurinji de beton, pentru ci si
re datorite inelelor nu se rupi muchiile sau si se desprindl buciqi de beton.
,le suprafelei sale.
in acest scop, este rlecesarsi se uateze in prealabil cofrajul cu solugii sau
rzime, reugite din
substangespeciale omologate gi verificate in practici. Aceste produse trebuie
stituie un avantaj alese cu griji gr ragional folosite in cazul betonului aparerlt, deoirece multe din
ele influengeazl nuanla coloragiei betonului ;i las5 la noduri in special, pere
:regtieste necesarS
neplXcute,de culoare inchisS.
Noi am utilizat clecofrol. iar in lipsa acestuiaproclusul ,,Sirr" sau ceari de
rorespunzitoare o
parchet.
rt trebuie confec- Decolrolr,rl gi in special ceara clc parciret a dat cele mai bune rezultate
tre lemnul tirnpu- ultimul produs fiind insX ceva mai scump. r\u rczultat consumuri de 4-5 kg
i mare) in cadrul ceari pentru urlgereaa circa 30 rn2 cofraj.
rrecisX intre cele Dupi o imbibare a coltrajului de citev,r ore, cofrajul se $tergeLl$orpentru
ca fibra lcrnnului si nu rirnini imbibati clr unsoarc.
tate, astfel incit si in fig. 27 Si 28 sint reprezentatedoui panouri noi, gata pregitite pentru
nX sau alte vicii. u ti l i z a re .
5. Confecfionarea cofrajului. Confecgionarea cofrajuiui trebuie fi,cutd
de la fabrici tn numai cu timplani-dulgheri experimentafi la asemenealucriri.
in grosime de Foarte mare atentie trebuie acordati sprailurilor qi rigidizfuii suficiente a
evita denivelirile cofrajelor pentru a nu permite in timpul turn5rii qi vibrlrii nici un fel de
r;ina de nindeluit deformare.
ma;ina de rinde- Scindurile sau panourile nou conl:ecqionate nu trebuie a$ezateimpreuni cu
rntru indreptarea cele refolosite la aceeagisuprafalS aparent;, pentru a evita diferenlelede nuanle
de coloralie.
raj cit mai etanq. Scinduriie sau panourile noi de cofraj arl o nrare putere de absorblie in
te al cofrajului conrparalie cu cele reutiliz.ate care, ca urlrare a contactului klr cu laptele de
rnginutr-rlde urni- ciment din betonul proaspit ttrrnat. arl cXpaitato rrrincralizaresupc'rficiali.
: moclul cle depo- C o i ra j e l e s a u p a nouri l e uzartetrebui e curi l i te cu i ngri j i rc fnai nte cl e a f i
cltrrilor clc cofraj. refolosite. iar'atunci cind este cazul. vor fi chiar iizriite.

35
SryryF-prr.*'
I'ig. . l l " l t , c t e t r rr r P a l e r r t r c z u l t . l t d i n r'rr
i r ' . rj c c l c s c i r r , l t r r i i q . . l L r i r i .

Irig. 32. Gard de clenrer.rtedc


beton aparent lrr corr[t c!io-
nerea ciruia s-au folosit scin-
dtrri brute.

;.aa:,;,

l : i e . 3 3 . B e t o n a l ) . r r e l r tr c a l i z a t i n c o f r a j
tlc rcindrrli dc brad tli'Prr:c llrcrrrar.
Itig. .37. Irrtrrrclttttrl Lrnr.ri
1."1saj c\ccuti-rt irr betorr
{' , 1 1 ) i l r L - n 1r C l r l i Z i t t c L l L l i ) ( o . .
Ir'.rj ('u lrrstilt.

ts,

I t i g . 3 i j . P l r r n 5 e r rc l c b e t o r . r
.Illarelrt ('r.r l'n1.r rrctcdi,
r'\('('r.ltJt cLl t'ol'rlje t ip111-
5 i t c , l . ' Lo c l i c l i r e i n d t r s t r i r r l i .

i tl f.i g .,z l . i i 3 O sc aratai l czul ,tatel c crpcri nrcnrai c oi rl i nure cl l cofraje


,.
tlin scincltrri clin lentn dc bracl bruti. iar in i;g. -l I cL1scirril6ri dip lerurr .i.
lrracJgcluitc, late clc i2 c-n-r.
i n fi g . J 2 s e a ra t; dc ascmencaLl n gard cxecutar cl i n el crnentc.cl c bcton
.l l ' m a t p re i a b ri c a te .1 a cor-rfecqi onarea ci rc,r' a s-,.l Lli rol osi tsci nrl uri brtrtc, i ar i n
ti g . 3 3 - $ l 3 4 d o trl e xcrnpl esufi ci cnt cl c concl ucl cntccl c i nsufl cgi rca supr-afc lei
l rc trl n u l u i ;i - d c l tL l a lt!arca el ctnentcl or rcspcci i vc pl i p gri eptar.caai tei .pari ' a
' c i n c l u ri l o r d e c o fra j .
i n fi g . 3 5 l i 3 6 sc prezi nti cl otri vecl cri aJc i nteri orul ui unr-ri s.arai a
rn lriLorr al)rtrenl . i ' ' i s t r u c t u r i d c r e z i s t c ' 1 i ia l : . s r r c a l i z a t i i r r 1 , r 4 1 - 1
l ' ,qu n e , r , , r i r i i 1 i ui'ii, l - , c r i , , , ,
:.ir',t1. .tn l r;ttl i s i rt a p a rc rrtc lrrpi cl ccc,l -r.ttrc.

39
Itig. .)9. l)rrnou dccorirtiv dc
betort i1p:rrelrL rc.rlizlt l.r riir
scir'ltr prin lrir:rrcrr 1re cofrlrj lr
unor l'ricsc cic st'incluri.

I t i : 1 .. \ 7 r c p r c z i n t : it n i p a s a j s L r l )u n p , r c l i [ c c a l c l ' c r a t i . S e p o a t c c o l ] s t a t a
c i tt.ttc stc neccselirl rtotcl eal unisIl sc uti l i ' tet.cun col -ri rjspcci alpe nt nr a seobiinc
s u p ra fel e pl S cutc ;i i nteres;l nrc.
i n c a z r - rci i c f a 1 5 .i n c o n t c s t a b i l u: l s p c c p t l i c u r - . rl o s r i ' c " r l i z apt r i n p r c v e d c r e a
i n c o fra j a unor si mpl e ,pasti l e" cl c l emn.
T o t n-raisi nt descri sei n l i teratura tehni cri cl e spcci al i tatei ncer cXr i de r ea-
l i z a re cu aj utorul cofraj el or a unor rel i efuri cl e rrn' deosebi tefect decor at ir '.
in fig. 38 se prezir-rti intcriolul unei halc inciustriale a c5rci structr,rri a
fost realizatl in conclilii impccabile in beton aparent cr-rfaqa netedi ir-rcofraje.
Tehnica cofririi ne permite astizi rnultiplc posibilitiqi cle rcalizare a celor
n : a i r a r i a i c p r , r f i l u r i c l cc o f r a j c ( f i g . 3 9 ) .

b. Cofraje din panouri de plici fibrolcmnoase

O folosire mai eficientl a materialului. leinnos clin punct de r.eclereecorlo-


ttric se poate obgine prin realizarea cofrajelor clin panouri clcmontabilefolosincl
plici fibrolemnoase (PFL) dure, cu qrosir-r.ri de 4-5 mm.
Ambel e feqe al e pl X ci l or de P f' L dur au accca5irezi stenl i la uzur i, ast f el
i n c i t s c po;1tel ol osi spre fal a cofratl cl ri c;trecl i n cl c. i n i rrncl i c cle scopul r ir m i-
ri t.
P]icile cle PIrL prezirrti si avantaiul ci sc pot r:urba (pliciler cle 5 mrri sro-
sirne penlit curlrr-tricu o raz.Xde mirrirnurn -lC crtr). crr cr.nclltriaca l:arlanetcdX
s.{ fie awz,ati 1:r intcriorul curbei.
M o ntarea pl S ci l or de P FL pe schcl ctul suport se poate f; r cc-ct r ; ur t r bur i
s a u p ri n l i pi re ctr adezi r' .
I-,a realizarea lLrcrXrjlor cle beton rlparent ,:lc la Frrbrit-arde nreclicamentc
Bu c u rc ;ti , cofr' ;rj el eau fost ci ptusi tc cur pl i ci P I' T dr-rrobgi ni n cirsc - r r ezult at c
l'oai'te br,tue.PlScile cle I)Irl. irrsI, inairrte de ciptu;ire, trebr.rietrintrteirr ap:i
c :i rc :t2 4 ore, rtl tfcl si rrt rl l sti rJ< l e serrsi hi l esi ]nc' r,.' rtzil ,l di fcrcnlc <lc t r r t r iclit ; r t c.

40
):1n0Lr decor:'Ltir.' - l0 . I ' r i l i z . r l t . , r , . o l r - . r -
dc Itig.
.cnj,
rc.-rlizat lrr lnr i . ' i o r r r r c L r r l i c c I c n t r u ( . o n-
lrrrlrcrl pc col:rej e Irrt'lionrrr:c;r co]o;rnclrtr 1a
tr\L' de scirlclrrri" u l r v i r r c l r r .i r r f o s r j i r s L i i i ,
t rrti prin nLrurirrrl dc,-
tr,rl dc, rnilre ,-Ll .tcc\ro..l
(ij-13 lrtrc.) ii .r
l.crr1i. i...-
aIrzarerr ur]or su1)ral-rt,..irr
l)elon lu)aIe]ltt r.u titta
rrcteCi:
A trrllarLril srilFiio';r
]] eoirajc nrer.rlicc.

'l)t)atC C()llStata
ilttl'Lle scobline

prilt pre\ cclcrca

ncerc.ir,i de rea-
:ct decoratir'.
arci structr-rri a
:ted:i in cofraje.
-ri-liizal'c
a celor

''"''i'r:'

d \ r.clcre ec()l't()-
n t. r bile i o l o si nc l

1 . rr r z L r r i . ; r s t f e l
le scc-rpul urnr;i-
ffi'
1 - i g . - + ..1 O o i r a i c r r i c r r a l i c e l ) c n t r u s t i l 1 . . , i t l e
: cle 5 rrn r g ro- f l i r r r c n s i r r r r ir l r r r i 1 i c l c n r a r e s e r i c .
c.'r lra!a netcclX
c" Cofrafe metalice
t ( ' e 'e u s L t n l l ) L l f i
Sint realizate din tabl5 clc o1el, cu piesc de rlgiclizare variate piesc
'rtrbi'arc, astfcl incir sI ;i cle
c nrcclic.-tmctlte -corespuridl un'i nLrin;r i+t mai ,1,.r. cle ,r"..rrriri
teh.'ice..I)at i'i,irrclcostul lor rii.licat, se Lirn).:'e;ren
clrr'c rez-lrltztte rl
1-rnr;lr;iit"i.]-if.-.,r;i;rr-,=".ii
Jl \/arlata.
linutc in ap; R a r-rd a me n tu ld, i n prnrct.de verl cre ccoro' ri < ,,
c , 1 . .r' r r n i r l i t ; r t c . ' ' t c i r r s t i f : i c ar fl e c ? tp r j ' p r : i s i L r i l i t : r r c ; r , , r t i J i z ; i r i i al rrnui ;rserrerear.,l fr-rr,i rru
r l c r i r r ' i r m I r i . a r t , : r n e r . ee l eo r _ i .

41
C o l - r ' ; r j c lm
c c t a l i c c( f i g . + 0 ) p o t i i i r r s i r c f o l , r s i t ci n a r r u n r i r -sci t u a l i i c l c u t r
n u n ti i r rnarc cl e ori , astfcl i nci t r-ostull or ri cl i cat cl c conl :ecqionarsi e sc pu; 't t . i
a m()rti za.
i n stri i i ni tartese fol osescadcseoriperl tnr confccl i onarcasr . ilpilorclc llct on
a rn ra t, de mare seri eqi avi nd sccl i uni egal c,(fi g. + 1).
Pe bazi de cal cul se stabi l e$tecare ti p cl c cofraj estc'mai inclicat ii dacl
i n i ' e sti l i a estc j r,rsti {ti cat:i cl i rr purrct cl e vedere tchni co-ec' ono m ic.
Fo;rrte burrc rc' zul tatcs-etr obti nut cLl cotr,rj el enrctal i cc ir r cazul st ilpilor '
rotunzi cincl nunriirr-rl:lcrcstora a justiiicat din pLlnct cle r-ccleretehnico-ccotromitt
< rp o rturri tatea uti l i z.X ri il ctr. R czul tate bune s-au obqi nLlde t ase m enea;in i caz', r l
p l a n g eel orcrl l l ervuri deseal e zi cl uri l or cl e spri j i n si i rr speci rrli n cazt r l f abr iclr ij
i rr s e ri c:a el ementcl orprefabri cate.

d. Cofraje din materiale plastice


Cofrajele clin rnaterialc plastice r-ir:ar.rcipitat pini in p'rrcz.cnt o extindere
s e n e r al i zati i u fol osi rea l or' , el e Fi i nd uti l i zate nrai nrul t i n cazur i iz. olat c.
LiiTizarea ior rcstrinsi se datore5teurm:itoarelor caLrzc:
- pinX in prczent ltu s-au rcalizat iu to;1tc tirile nratcriale care si se cotn-
p o rtc bi ne tratemperatri riri di car,e(cazu| trti l i zi ri i l or 1a el cn-r ent elepr ef abr icat e.
tra ta te terml c);
ilPrrrL'ilt rrrrliz;rt ctr toir.tie ciirr
n r r t tr r r i : t l y r l r t sit, ; ' .

Itig. I3. IJcton apareltt le aliz.rt ctr ti1',1t.'


r.le e ;tLrt'ittc.

I'ig. l-1. llciort ilp:rrertt. r'ealizirt ('tl tipare rl;


caucll.lc.
r i t c s i t u a q i ic l c u n i l c e s tem a te r i al e Ittl :1u l ost sufi ci ent cr;l eri rrcntate;
)r'l'.lre s:i sc ptli.ri.i -- c o s tr.rln ra te ri al e[orpl .rstj cccstc i nci cl esttrlcl c ti cl i cat.
O d i fi c u i t;l te i n fol osi real or 1a ci ptu;i rea cofraj el or pc $artti erco r' ot-tstit t t ie
s r i l p i l . . r cl l c l l c t o n g i l -i x a re a l o r p c e l e urentel ede rezi stengXal e cofraj el or, deoat' ccesLtbstl nlclc
obigntrite clc' liirit nu pot fi uulizate iir bune condilii pe $anticre, clin caLrz.l
t tl ; r . ' 5
"r i i rr <l i e ri :i yarialiilor rnari de temperarr-rrX..i umiditate.
l L . M e n l i o n i m to ru ;i i i i n ul ti mi i ani i n unel e 15rl s-:l u real i zet n-raterir r lc
irr cezul stilpilor p l a s ti c ere z i s te n te;i l a terl peraturi ri di cate care permi t o i ol osi rc a l or i n btt t t . ,
teh ni co-ccot'tcnlit: c,rndilii Ia realizareaLrnor suprafetc impecabile cle beton aparerlt (fig. +2).
nrenea gi in caz',rl IJtihzarea lor este indic aii 'in caz.ul constnlcliilor n-rasivecle betou, la carc
n c az u l fa b ri c lr ij presiuneaputemici a betonului contribuie clin plin la real,lzztrea r-lnor supraltele
i mp e c a b i l c ,rre tc d ec a ogl i nda.
T n u r r n a c x p e r i r n c r r t i l i l o rflcr,rte la noi in larX cle INCIJRC cii folii din
PVC sau cauciu; reliefat s-a putrlt - traqe conclttz.iacX colnportarea cc'l m.li
bunzi $i rezr-rltatelcccle nrai bune sc pot oblirre clr tiparele cic caucir-lc
czent o extinderc (fig.a3 ;i aa).
n cilzLrri iz-olate. i n fi g . .+ 5 -,1 8 sc prczi ntl o scrie clc cletalii privincl posibilitXlile de pro-
fi l a rc a l c l o fra i u l u i .
-' a.1re sti sc c()In-
,r-,le prefabricate,

1 .. ./ . . 1 : . ( . L l . o l ' r . t j c rlirt
,ssr
IS\
N NJ
m
N
qI

Nil
.l''lr. W
{

fl
W

N\IH m
t'I

INH
W

$
m
{,1
fig. 45. Fig. -16.

-<e \4/2
/0 /0 t0 /0 /0

I ' r g . ' 1, ' [ : i g .4 8 .


VII. Tratarea ulterioari a betonului.
Diferite alte lucriri de finisare gi restaurare

Se gtieci.dup5 tur.l?Ie,..betonul.aparent ca oricarealt beton,trebuieprole-


jat contra acqiunilorvitXmdtoare ale unor agenli exteriori. Aga de exemplu,
vintul temperaturileridicateqi mai alesinsorireadirecti a suprafe;elorbetonate,
au efecte diunitoare asupra condiliilor de intXrire a acestuia.Datoritl unei
evaporiri sau a unei usciri nzunifonne a suprafeqeibetonului, se creeazd, tensi-
uni superficialein beton, care pot duce la fisurareaacestuia.
De aceea,in scopul prevenirii anumitor situaqiinedorite,este necesarde
a proteja in mod uniform tntreaga suprafali de beton aparent.
In general,esteu$ora selua acestemisuri de protecgiein cazul elementelor
orizontale, acoperindu-lecu prelate (saci de iut5 sau cu rogojini umede); fn
cazul elementelorverticale, aceastXproteclie estemai greu de realizat.
In cazul elementelor verticale, se obignuiegtesX se slSbeascXcofrajele
(bineinleles,dupl realizareatimpului necesarde decofrare) $i d se ude bine,
aerul umed dintre cofraj gi bemn, constituindun mediu umed protector.
Pentru cofrajeleciptugite cu materialeimpermeabile(tablX,materialeplas-
tice) care nu pot transm,iteumiditatea proveniti din af.ard,in interspaliul dintre
cofraj qi beton, estenecesarca felele de beton aparent si fie acoperiteimediat
aup{, decofrarecu prelate, rogojini etc., care se \ror men{ineumedein perrna-
nenTa.
'
Este adevi,rat cX acesternetode de proteclie gi prevenire in acelaqitin1p,
a eflorescenqelor attt de inestetice,care apar la suprafeqelebetonului (ca urrnare
-suprafala
a faptului cX prin stroprire apa pitrunde
-scoate in betonului, dizolvi
sXrurilede hidroxid de cilciu qi le sub formi de cristale la suprafalX)
^prezintd o serie de dificultili, insX ele sint indispensabile.
In uluimiri ani, aparilia peliculelor de proteiqie a constituit unul d,in cele
mai apreciateprogr.rl in.ceei ce privegt. piot..1ia betonului proaspXt.
Ele sint constituite din emulsii sau solulii de r5;ini aderentetn pelicule
foarte subqinila suprafala betonului proasp5t turnat.
DupX terminarealucrXrilor, elementeleqi suprafelelede beton aparent se
curIli, inliturindu-se cu griiX toate rXmXqiqele aderente.EventualelerXmXgile
de cofraj se inlXtur5 imediat, pentru a se evita impregnarealor in beton.
In general se evitX corectareac,iupiturilor sau a altor mici defecliuni a
suprafejeide beton aparent. Atuncri cind toruqi aceasri operaliuneiste nece-

44
sari, se utilizc azd. mortar cu ciment alb sau mortare cu adaosuri de polimcri,
in proporgii carc urmeazd, a se stabili prin incerciri.
Adiugind ,,alb de ulm" in mortarul cu care se face reparalia, se deschide
culoarea, astfel incit in stare uscatl reparajiile sint abia vizibile.
Aplicarea monarului pentru remedierea micilor defecliuni se face cu mare
precauqie, utilizindu-se o driqci de lemn in locul mistriei. X4ortarul intins in
exces se gterge cu ajutorul unei cirpe.
Cind remedierea se face pe un beton aparent pe care se vede amprenta
structurii de lemn a cofrajului pintru restabilirea continuitigii acesteia, se^ folo-
sefte o scinduri umedi cu aceeati structuri, care se preseazd pe locul respectiv
al reparagiei.
in cazul remedierilor unor suprafeje mai mari de beton aparent, se pot
folosi in condigii .sim,ilare panouri de scinduri, bine umezite.
Scurgerile de pasti de ciment de pe suprafejele de beton aparent se por
estaurare curili cu spaclu gi ctrpa aspri.
Rectificarea micilor defecte (ciupituri, ruperi de muchii, cuiburi mici de
on, trebuie prote- pietriq etc.) se face de obicei cu multi atenlie, de citre muncitoni calificali
A$a de exemplu, gi indrumagi de persoane com'petente, cu multi experienji in executia lucri-
'afe;elor betonate,
rilor.
ia. Datoritl unei Eventualele pete superficiale de rugini, constituite din oxid ro$u de fiier,
, se creeazi tensi- insolubil in qpd, se pot,.tnl5tura prin
.perrereenergici cu o solugiecompusi
oln o Parte crtrat de socllugl $aseparF apa.
r, €St€ necesar de D; multe oti, .opiii :*tt'g5t.ri r"ptif.j.t. netede de beton aparenr cu
nt. creioane,stilouri cu past; sau cret;
cazul elementelor
.. {,ceptepete se pot inl5tura_cu ajutorul unor solugiide acid oxalic (8oio),
3ojini umede); in acid fosforic (10070) sautricloretilenS.
realizat. Petele de ule,ipitrund de obicei foarte repedein betonul uscat, de aceea
ibeasci cofrajele inlirurarea lor trebuie ficuti imediat, prin presirarea suprafelelor respecrive
;i sX se ude bine. cq. pudri de talc, ciment sau praf di var. Urmele petelor de ulei pot fri
C protector. inliturate gi prin acoperirealor cu o pasd alcituiti din:
li, materiale plas-
t- I parte (tn greutate) fosfat de sodiu
nterspagiul dintre
acoperite imediat - 3 pXqti (in greutate) pudri absorbanti.
umede in perrna- Piriile se amestecXcu o solugieconcentrat;, de sipun pinl ce se obgine
-
o pasti de consistenll convenabili, cu care se acoperl suprifegele respective.
' in acelagi timp, Dupi uscare,pasla se inlSturX prin peilere gi spXlare-cumult| apd.
rnului (ca urmare Bitumul qi emulsiile lui nu p5trund prea ad,incin beton qi de ace€a,fnlS-
etonului, dizolv5 turarea 1or se poate face relativ ugor cu driferigi solvenli.
.ale la suprafalS) Este necesarca in toate cazurile de inliturare a diferitelor pete de pe
suprafegelede beton, prin tratarea lor cu diferite produse chirnice, acesraa
uit unul din cele si fie comp_letinliturate prin spllare abundent5cu apX,in scopulde a exclude
proaspXt. o acfiuneult'erioarXa acestoraasuprabetonului.
:rente in pelicule
Trebuie de asemenearelinut cX toate acesteproduse ch"inaicesint toxice
qi corodeazi pielea, de aceeain cazvl utilizdrii Jor trebuie luate mlsuri
beton aparent se
corespunzdtoarede proteclie( minugi, gorguri, cisme de cauciuc, ochelari de
ntualele r5m5qile
lor in beton. Proteclis, ventilagieerc.).
Efectuarea lor trebuie intotdeauna tncredingati unor specialigtiexperi-
nici defectiuni a
mentafi in asemenealucriri.
aliune gste nece-

45
I
VIII. Dbfectele
betonuluiaparent 1
I
Aga cum s-a aritat in capitolele anterioare, cal,itatea ;;i ,ul
"rp..r,rl
lelor in beton aparent depind in prirnul rind de realizarea unei omoga{
complete qi a unei compactitigi perfecte a texturii betonului. Compol
betonului trebuie determinati pe bazd, de'probe gi incerciri preliminare, I
tr-o confecqionarestudiati a amestecului. I
Acesta trebuie si aibi o plasticitate corespunzitoare mijloacelor gi pol
litililor de punere a lui in operi, cu un dozaj suficient de mortar. q
stabiliti compozijia betonului proaspit, ea trebuie menginuti in permanl
constanti, in tot timpul executiei lucririlor, lucru ce trebuie in permar{
verificat pe bazi de probe de beton proasplt. I
Cofrajul trebuie prelucrat corespunzdtor'scopului gi astfel incheiat, I
sX asigure o etangeitate care sX ntr permiti scurgerea laptelui de ciment, I
betonul proaspit turnat. ]
Betonul trebuie turnat in cofraje astfel incit sX nu se produci segr{
de asemenea,trebtr,ie comp actat printr-o vibrare rali<lnal5 ;i uniformS. I
Practica de gantier ne arati cX nu intotdeauna sint asigurate toate ad
condijii gi de aceea, nerespectarealor, conduce la pr:ovor^ri^ de deficien/
executle.
De aceea, in cele ce urmeazi, sint prez.entate pe faze de lucrXri, del
en;ele cele mai frecvent intilnite.
Cui,buri de pietrit, care, apar ca urmare a unei compozigrt granulomet
defectuoase sau a unui dozaj necorespunzitor.
O vibrare scurt; a betonului poate de asemeneaconduce la formarea
cuiburi de pietriq, atit de inestetice in cazul lucririlor de beton aparent.
Segregdri - golu,ri - caaerne, care se <Jatoresc;
- unsi compoziqii granulometricenecorespunzitoarea agregatelor
- unei turniri defectuoase a betonuluiproasp5tde la inilgime prea m
prin cldere liberi, sau cu ajutorul unor jgheaburiprea lungi gi cu panta n
sau tuburi de diametru prea mare etc.
unei vibriri necorespunz;toare(insuficiente,neuniforme etc.).
Toate acesteaspecteau fost analiz.atein capitolele respective,astfel ir
nu mai insistXmasupra lor.
Striwri ;i suprafepeinnisipate, apar atunci cind beto.nulproaspit nu.
putut conserva apa, ca urmare a lipsei din compozigiasa a materia
foarte fin.

46
. . 1 ) c J o r t t h L l ; ri r l c c L c t t t c n t , : hs, lrr u c l . r t ) c r i t . c l b
i nc t ' . - r a
t rp a r c r r i ,r ' i l u l ' i l l a l c . t
srrbclimcnsionariicofrajeior, carc 11uau prczcnrat o rezistengi su.l"icienti.
C)ricit de reu;iti ar fi exectltia betonurlui aparerlt, in momentul cir;ij lir
decofrare apar elernentestructr-rralecu defornragii,se ingelegeci aceasti:itr-raqie
poate comprolnite lucrarea. De aceca cofrajclc gi suslinerilc lor, trebuie si i';.
suficient de rigide _pentru a impicdica absolur orice cleplasaresau dei:ormare a
accstora, in tirupul turnirii gi vibririi betonului.
De aceea,estc indicat ca in cazr.rlplangcclor qi clemcntclorcirizoptalcsii sc
dca, inainte c1ebetouare o colrtrasXgeati,astlel calctriati, ilcit si colrlrcrlsezc
atit deformagiilecofrajului cit gi deformaliile elernentuh-ri rcspectiv, sub iarcin,i.
Bule de aer. I)upI decofrare, uneori se pot observa pe sr-rprafegele dc
.
lretotr, pori rnari.deschiqi,dc diferite dimensiuni Ei repartiz,igi nei,riforin. L,lc
sc datorcsc bulelor de aer ocluse in masa betonului gi carc rnigrind spr.c
rsPcctLll sLlpr;1[c- c x te ri o r l a s i i n L rrmal or ace;ti pori deschi gi .
L ure
i o n ro g e nit ili Aceste bule de aer se pot inclr-rdein rnasa betonului la preparare, trarls-
ului. Compozilia port gi turnare.
rrelirrri n a rc.p r in- S-a constatat cd,cele mai nrulte bulc clc eer se inglobeazii in masa bcto-
nuiui in cazui prepariri,i lui in betonierc cLr ax orizontii.
o . r c elor;i p o s ibi- Ca rnisr-u'i.cle prcvenire a aspectului neplicut produs clc aceste bulc clc
c u ror ta r. Odat i ;r.c ls' c rc c o rn a n d d :
:i in pcnnanenli si se preltere l.a prc.parareabetoanelor betoniere cu ax \-erri,cal;
c in pcnnJrlenli - sa se rtrtroducl rnai intii in betonieri- granulele rnari de agregar
clr o
parte din cantitar.eade nisip qi ap5, nnmai dtrpi-aceea lrialtul .., ,est"ul?e 'isip,
' c l inc h e i a t, i nc it apoi restul de api;
' i c lc c i me rtt, d in - de a alege agregate de care s;i aclcrc bine iirptele de cirnept;
- de a utiliza cu pruclengi.gi p.e bazl clc incerc;iri prclirninare,
plastifi-
loclr,rci segregiri; catllii sau antrenori de acr, onro-logaligi r-erific;-r1i iu pra.'tici, care inrbruriti-
u nif orn ri . gesccondiqiile de lucrtr ;i dr-rrabilitateabetonului;
-lr at e t oa te a ces t e - d e a s e e v i ta l a tl rrnarea betonul ul . trn-rpl crc:1 C Oi rai el ordi n nrai urul tc
dc delticienlecie p tl l l c te c o n c o mi tc n t,p entru c;i i n ascm.enea si tual i i capti rate:rcl ebgl e de aer i ' gl ,: -
bate in masa betonuh-rieste rnult mai nra'rre.
lc Iucn i ri . d ci ic i- Scwrgerealaptelu'i de cimenr pe elementelecle beton .1parel1tconst,itnicun
defect care aparc ca Lrrmare a neita';eit5lii cofrajr-rhri.
,ii qrenulor-netrice Diferenga de culoare gi pete. Cofrajele fixe lasi amprorra 1or pe bctog.
I}ctonul rezultat.prezintX o c.uloarecll atit rnai clari cu cii cofrajul ut= o supril-
: l;r iorrn;rrea dc fagi mai rugoas5 gi a fost dc mai puline ori reutilizat.
[) ]r apare l rt.
De aceea,trebuie avut in vedere de a nLl ageza scindtrri sau panouri noir
confeclionate imprer-rn5cu cele refolosite, -cuno,sti1tr5 penrrt cai apar diltcrengieriin colc-
"r q regate l o r; ratia betonr-rlui.Este ader'5rat ci uneoli, in de cauz| folosind in 'rocl
il li n re pre a n l a r c ,
altcrnant cofraje noi ;i cofraje reutiTizate,se por obqineefectc'clestulde plicute.
51 Cu Palrta i1larc
Difercnl-a d.e cuioare a sr-rp.rafegelor de beron aparcrlt poate apare ,si ca
nre etc.). urmare a uttlizS,riiunor cimenturi diferite ca ;arji ;i fabricX, ro.t ,-rub.nisipuri
clin cariere diferite. "
ctivc. rrstlcl incit
. Petele de pe suprafegelede beton aparcnt por apare (-'aLrnr are a folosirii
pro.rspit nri qi-a in exces a produselor de clecofrare.
l . 1 r r r i i t er i a l u l u i l :ri s ti a s ti i z i u n trutl S r foartc nrarc cl c astfcl cl e.procl usc.a$a i nci t cstc
l ,r;r1 ' 1qgrc u c l c a fa c c a prcci er:iasupral or.

t7
Menjionim cI nu este indicat5 uulizarea produselor de decofrare in p
rllare exces. intotdeauna trebuie avut in vedere ca dupi imbibare cofra
si fie $ters u$or, astfel incit fibra lemnului si nu rimini imbicsitX de unsoa

chiilor stilpilor, grinzilor etc.


Decofrareaelementelordin beton aparerlt se hot5rS$tenumai de geful
tantier, pebazl de incercini. Aceast; operaqiune trebuie ficuti cu cea mai
atentie, fd,rd,a uttliza scule de genul ringii, baroaseetc.
Ciupituri ;i desprinderide mortar de ciment a suprafelei
se produc la decofrarein cazu,l,neumeziriicorespunzdtoarea
de turnarea betonului.
Defecte datorite unor rosturi de lucru insuficient studiate $i tratate.
La lucririle de beton aparent,rosturile de lucru trebuieevitate pe cit posil:
Atunci c'ind acestlucru nu este posibil, prin adoptareaunor solugiib
alese,ele pot fi cit mai mult mascate.
Deteriord,ri prodase elem.entelorde beton aparent pret'abricatein timl
transportulwi,datoritXunor manipul5ri gi condiqiide transport necorespunzltoa
Mwrddrirea swpr,Tt'eSelor de beton aparent in timpul executdrii celorla
lucrXri de finisare. Pentru evitarea acestor sittraqii se recomandi ca atunci ci
este posibil si nu se desfaci cofrajele sau si se :ia masun corespunzitoare
proteclie a suprafegelorrespective,prin acopenirecu rogojini-sacide hirtie
Petele de rugini. Apar datoriti resturilor de rugind. care rlmln pe
prafaga lipicioasX a cofrajului cu ocazia aqezilrii armXturii, sau care se
prind de pe armituri cu ocazia turnirii gi compactirii betonului.
Inliturarea petelor de ruginX estefoarte dificilX gi de aceea rebuie prev
evitatl cu orice chip.
inainte de fasonare ;i montare, armiturile trebuie $tersecu cirpe, iar
ce prezint5 pete de ruginS, si fie fiecare frecarc energic cu perii de sirmX.

de calciu o constituie executarea unui beton cit rnai compact, fird, poroziti
care si impiedice migcarea apei gi aplicarea misurilor de proteclie a acest
suprafeqe,mentionate in capitolele anterioare.
Fisuri de contracfie. Atunci cind dozajttl de ciment este prea mare,
timpul vibr5rii se depune pe cofraje o peliculS destul de groasSde ciment, bogi
in particule fine Ei care produce acele fisuri caracteristice, datorite fenomenu
de contracgie.
Aceste fisuri capilare nu sint periculoasein ceeace priveqte rezistenla beton
lui, insX in ele pot pitrunde cu u$urintl apa, praful -etc., dindu-le o nuantX rn
inchisl la culoare,iare le scoate9i mai mult in evidenlX.
Un remediu ln aceste situajii neplXcute il poate constitui polizarea supr
felelor de beton sau o uqoarX sablare.
ln incheiereaacestuicapitol, prezentXmalSturat frr fotografii cazttrile
cu explicagiilerespective(fig. 49-65).
mai reprezentative,

48
: rlccolt';uc nI [)rcrt
. inrbibalc coflajLrl
nl''icsitii elc unsoarc.
. i i r r e . r c e sl a n o c l u r i
Ireturrr,titti.
c lrrirr rLlpcrea lllLt-

nirrrr.ri dc ;el'Lrl clc


ti cll Cea rltal nlarc

:i clc bcton aparcrlt,


r. col'r'ajuL-r,i,inainte

liete qi tratate.
itete pe cit posibil.
r . 1 L r i r ( ) r s' o l t r l i i b i n c

r- ; i l ; r i c , i i e i i t t i t t t p u l
t n i cL)resi)unzitoare.
c\ecLrtarii celorlaltc
mtli c,r atunci cind
( ( ) r ' e\ p u n z i t o a r e c l c
Itig. 49. Segrcgiri ii cuibtrri cic Pl ctfl f
ri-s;rci cle hirtie etc. d;rtoritc iipsci ntrtteriirltrlui
_fin 5i
:1 Llllcl

.cril'c r5.min pe su-


tunlllrl llccorcsllullzlltollfc.

r. sau care se des-


ctrlnr.rlui. "a
r.r trebuie prer-crritai ,.';ji

i:
fi
\e eLl cirpe. iar cele
pelii cie sirm:i"
,.'cic. pr' supr:rfegele
- ' r ' n i c a l b i c i , r a s c .N u

il ti-'i ci lrlrcscentrclor
.itL. iir.J porozitigi,
1 1 1 . 1 1 [ t1l tc a accstof

L'\[(' i]fr;r. m:lfC, iff


. . 1t l c e i m e n t .b o e a t i
lr t t ,r i t e fe no rrr enului

t r ' r ' c . 4 i s t c rqr ; r l l c t O n i t -


rtlu-le 0 nLi,mti nrai

t u i p t , 1 , i z . u ' c .s' t t p r a -
ii::r.
.'t
r , : r ' . t lr i r ' . t z u r i 1 cc c i c : 'i
I iS. 5 l. S.'glcgltli l.r r.rl1 l)cf('lr clurrlIlrLir .1t
l r c i o r r i l n l r lt c l l t o r i r c rrr'r.'i vibrili rrcLrrrifornrc.

lCr
I - i J c r u r r i L,rrlp J r c n t
Fig. 52. Btrle de aer careri
r ' l t ' tt t r l c : l c t i c ' , t l t e\ l u t - i i
ronr.rlui.

I ; i c . 5 . i . I J L r l cc l c . r c r i r r b et ,

t-'a.,,"-1,r:.,

ar

ti

fr
j
rl
il
i
i rl
'l ll
:!
'|
t,

F
e

j
I

F i g . 5 a . I ) i n c : r u z i r l i 1 : r s cci l c r'tirn $eiti.rtc ltiil. 55. I )rrtoriti nectart;eitiitii r'o1r'.,


a c o [ r a j t r l r r i , l a p r t c l e d c t : i u r e n r s-11 scLlfs s - r r L rl ) l ' ( ) d r r si r r n i s i P i r i i i s ( ' u r g L ' r c i rl . r i . r
i - r r i n t r e s c i i r c l u r i ,l l s i n c i c r r i b L r r icle ltictri;. cic t'inrcnt. Tnrbirrarca intlc co1'r,r jc ,r rL,.
o r-r;oirri depl:rsare c11 prile jLrl beLcln-r
itrle de aer care strici
, t c t i c a l t t r \ lr r r i i l l c -
tonr,rlr-ri.

il.' rl.' .icr iit ltetorr

I ' i g . 5 6 . I : . t r l n ; r r i z - a r errlrei c t r u t . , e s i i t ( o l l : r - 5 7. 1 ) c l ' c c l i u n i d i l c r i r c c l r r t o r i r e i u


j u i u i a c r - r u z : 1ttc l i l c a r r , : r r r i i l o l r r r i. l n t u - s P c ti r r l t r n c i r - i b r i r i i r r s u l " i c i c n t c .
c h i i l o r s t i i P L 1 l 1 l li :. r r n r r r l c s r e ( L r i r r i l n r . r i
l c g r c t r b i l ( ' u . i t \ u ] ) r .l1' - 1 r ' l e. r i i I L r l L r i, i r r r
I o . t l i t ' b i r r . ' i ' er . r : i t.e

tr:q

#.H
itl::::'tll
,;ri 8i

t
&'x
,tl :::i
**ii i.
'*il
g:',:,i

$',
*.i

,l:':::I

$-r . * t : : . . ., : ' : : i l
'::i,
'f.,, ,
$ ",-:
.!:
< :g

t:,: :'-.!l:,l& : .
::,:,,;"':,:.:figi
. tii

;/j
:::,;:1:i:::i : i::::t.f!t:i
:.lil.: "i'
:,*i
,i:::::
,l#;,::.:
:,,,.,,:,S
,ilo:
t$,,:;i
fri. : ,'.' .#t ,.d'.il
:i::l' l:*d''.l!,i
*'. l::'i'.:
Kx.t,.,li,,,'l
"
iJ

ffiffi
Itiil. 5c). I )e ic.:1iuni cl:rtolitc rurei vibr'5r'i
rr..'iiritii t'o1'r'.rjLrlrri i n ' r r i ' i i. c. r r t c 5 i 1 i 1 - ' s . cnir a i i : r ' i r l L r l L ri ir i n t l i r r
\ ! t r r g r ' t ' e , tI a 1 . t 1 l l . r 1 e o r r r p o z . i l i irrrc t o r r Lr r li .
( !'ol f .tJr' i.l sLll e rll

1 . r ' i l e j t r lb c L o n i r i i .
e{ i

iii:J,.:,r'ilirifiialit']tii::.i.:.], ]:f:i.,,tif:

F i g . 6 a . E x c e s d e c e a r l pe co1'r:rje. I;ie. 6 1. Srrpr.r.iaqi de. bctoir. apilrent cilrt,


. .
prcz.inti ciupirr"rri ;i desprindcri alc l)astei
clc cinrci'rr datorite neumczirii cofrajului
inainte de tr,rrnareabetonr,rh.ri.

I r i g . 6 2 . 1 ) c t c r i o r i r i ; i n r p c l i d e n r L rler i i a l c I'ig. 6-1. Ilurclir ir-c.r trrrci cliclili clirr 1).r


pirrrourilor nri'rri in tirrprrl trlnsportLllrri ci:r- nOuri llrlrli (cu rlglcgirtc Jp.rrcntc), in tint 1.l..
toritc' unei mirnipr"rliri necoresptlnzitoare. cxcctttirii lrrr:rlrilor c1.'_ hiciroiz.olalie-l.
Sc vld ltrcririle dc rcpilrArc .r mr.rchiilor. r t ( ) 1 ) eI L I n i - I .

52
ll.".oit .tl).trCpt C;tfl,
. I ' r r n r l er - i . l l e p . l 1 1 r , i
r(untr,zlfn, c'otr:1Julu1
1-i'il l)('loltLllLlt.
l t i g 6 - 1 . R o s r r . r r i l ci n c g a i e , r - n u c h i i l c n c r c q u - I'ig. 55. Accasti \reclcre p;1r!iali'l clcurons-
l r u c , i c S i t t rirl c s c i n d t r r i l o r 5 i r r r r . r . r c lDc r , r c , i n i , . : trc.lzI in nrod r:orrcludent cit de v;rri.rrt'
v i z - i b i l c , r l c I r l r r o L l r i l o f c o r r r l i b L L i rl ", s c r - r c l t ,
l ) o i l - i r ] c i t c c t e ' l cd c c o l r r ' : 1 r ' r , * e s e t ' u r i r .
r ( ' A c a l i L i t i i \ u i ) f i t 1 - r t r ;t l , ^ l - c 1 , r i ri t p . t 1 . r ' 1 1 .

R'
,t,t
IX. Metode de prelucrare qi decorare
: beton ui aparent
:

Propri eLateabetonului cle a lua prin turnare o gamd,iinfiniti de forme


prin prelucriri ulterioare, variate posibilitSli de exprimare plastici, face
acest material si fie din ce in ce mai utilizat qi apreciat.
Alegerea sortimentului de beton aparent este in funclie de natura, dest

[{lnagia qi importanla clXdirii, de unghiul 9i distanla de la care va fi vizut, d


bineinqelesqi de modul in care arhitectul concepe integrarea lui, tn ansambl
general de arhitecturi.
in general efectele plastice se realizeazd,fie prin tratarea specialS a cof
jelor, fie prin plelucrarea ulterioarl a felei vlzwe.
Finisaj.wlobpinut prin imprimarea textwrii scindrurii cot'rajwlui, este probab
cel mai interesant gi cel mai la indemina constructorilor pe gantiere.Degi
rea cofrajului gi dozajul ridicat de ciment, duc. la un spor de cost, totuqi
este sensibrilmai mic, decit al altor variante de finisaj, ca placajele ceraimi
sau cu piatr5 naturalX prelucratS.
Cu ajutorul diferitelor tipuri de cofraje, s'epot obline pe suprafap bet
'
nului aparent. o mare varietate de texturi de scindur5 imprimatX, modele ca
depind de calitatea lemnului qi de felul fn care acesta este utilizat: de obricei
lolosesc esente moi,. drepte qi sinitoase, lipsite de noduri noi.
Imprimarea este mai mult sau mai puiin pronirnqatX ln funcgie de r
lemnului. de starea in care se af15 trunchiul cind a fost prelucrat in che
gi de modul in care cheresteauaeste prelucrati la fieristriu (cu band5, cu
sau circular).
Pentru obqinereabetoaneloraparentecu suprafald netedi se folosescsci
duri gelt'ite, cit mai uniforrne ca grosime pentru a se evita formarea neregula
tXtilor la imbinXri, cind acesteanu sint dorite.
Finisajul neted pe toati suprafala betonului, I,rpsit de orice model sau te
tur5 produsX de scindura cofrajului, se obline prin clptu;irea lui cu foi I
placaj sau cu foi tari din fibre de lemn, bine presate. Se pot folosi gi cofra
prefabr,icatc,cu foi de piacaj decorative de L,5 cm-5 cm grosime. Pentru cX1
ttrgirea cofrajului la care se folose;te placaj de 5-10 mm grosime, acesta

54

i
4
n
t;,-
bate in linte la intervale de 1C --15 cm, de-a l ungul tuturor cel or 4 margi nr ,
pentru a preveni rcndingade incorroiere.
Cind placajul se prinde direct in guruburi, pe coastepentru forma pano-
turi se recomandXo distanlS intre suruburi de rnaximtrni 40 cm cazul placir-
jului de 2 crn grosime.
Plicile de fibre lemnoase,3$? cum sint produse in indr-rstrie,au tendinla
de 19e inmuia gi deforma. De aceea ele sint tritate cu ulei, pentru a nu absorb'i
umiditate gi a permite o decofrare u;oari. Dar pentnr ca irleiul si nu plteze
betonr-rlaparent, plXcile trebuie acoperite in prealabil, cLr Lur lac transparent
care le mXre;te gi posibilitatea de refolosire.
Pentru obginerea unei suprafele gi mai nete-de,pot fi folosite gi placajele
acoperite cu un strat de plastic (placaje cu tegofilm sau melaminate).
Acestea nu mai necesit5 utilizarea nici unui agent de eliberare din cofraj
(ulei dc cofraj) care constituie una din principalele cauze ale producerii unor
pete pe suprafelele betonului. Durata lor este foarte mare, putind fi folosite
de circa 15-20 ori.
Finisajele realizate pe cofraje cdptw;ite cu cawciuc sint incl ln curs de ex-
perimentare, datoriti prelului de cost ridicat ;i numirului restrins de modele
disponibile. Se folosesc de obicei foile de cauciuc utihzate curent de exemplu
initl de forme ;;i
pentru executareapardoselilor. E dificil sX se stabileasci reguli prec,isecu pri-
p las t ic i , fa ce c a
vire la modul lor de utilizare, aceasta depinztnd foarte mult ?le calitatei gi
grosimea 1or.
de natura, desti-
Daci foile sint de grosimemoderat5r;i nu sint in pericol de a fi rupte sau
va fi vdzut, dar
deformate cind sint desfXcutede pe beton, ele pot fi prinse in linte de fap
lui, in ansamblul
cofrajului, daci sint subliri qi susceptibilea fi rupte, se lipesc de cofraj cLr un
adeziv pe baz\, de cauciuc.
specialSa cofra-
Twrttarea betonwlwi pe t'oi din materiale termoplastice are ca rezultat obqi-
nerea unui beton clr un finisaj neted. Spre deosebirede alte materiale folosite,
ulwi, esteprobabil
acesteanu necesitl un agent pentru eliberarea betonului de cofraj. Materialele
Ltiere.Degi valoa-
termoplastice folosite curent sint PVC ;i polistirentrl sub forma de foi netede
cost, totllgi acesta sau suluri cind sint de crosimi mai reduse.
rlacajele ceramice
Unul din marile avantaje este flexibilitatea si in aceast; privinl5 PVC
este ceva mai bun.
e suprafala beto-
Pentru a se obgine o slrprafaji netedX a betonului aparent in cazul in care
rati, modele care
se folosesc foi sub 7 mm {rosime, cofrajul se execut; din panouri de placaj
izat: de ob,iceise
suficient de groase, pentru a nu se deforma. E preferabil ca foile sX fie lipite
ri.
cu un adeziv corespunz5tor.
funclie de esenga
rcrat in cherestea Foile de materiale terrnoplasticepot fi mulate pe suprafa)a cofrajului prin
r bandi, cu ranri diverse procedee, cel mai simplu fiind acela cunoscrltsub denumirea de procedeu
de gofrare sub vid; instalagiileexistente in prezent pentru gofrare sub vid limi-
se folosesc scin- teazl insX dimnesiunile foilor. Foile din materiale termoplastice pot fi mulate
narea neregulari- in orice model, cu ajutorul unei matrile. AceastX matrili se poate executa din
orice material (metal, lemn, cauciuc, sau chiar din ghips). Foile subgiri pot fi
:e n-rodelsau tex- rnulate astfel incit si prezinte proeminenle asculite (nervun, creste), dreqi
sa lui clr foi de ascutimea muchiilor se micgoreazi p. m5surl ce se rnire;te grosimea foilor. 't
folosi ;i cofraje Pentru realizarca unor modele geometrice, foile din matei,iale termopla- t
in're.Pentru cXp- stice trebuie si posedesuficienti rezistenlSgi rigiditate pentru a suporta greuta- i
t
rosltTte.acesta se tea betonului cind nu sint in contact cu fata de lemn a cofraiului. Pentru alte t
\
!
55
modele, de exemplu la o suprafagl neregulat ondulati, deformarea care rezul
datoriti folosiriri de foi prea subgiri nu-conteazi de obicei, qi in aceste cazu
foile de plastic pot fi indoite peste marginea de sus d pe jos a panourilor c,
frajului qi ri*"t. prin pres"r., ,'"r', cu pio"neze,cuie cu'floare *"r. etc. lln ma
ayantaj, al acestei mefode este faptul- ci p54ile mari de cofraj pot fi ugor f
deplrtate qe
sep_arrare_ pe lala
de pe faqa betonului, mijloa.e mecanlce,
fErX mljloace
Detonulul, Iara mecanice, drnd
dind apol posibilitat
apbi pos
ca foile de material plastic sX fie desf5cute de pe faga betonului.

Daci se folosesc foi drin mateniale termoplastice fXrX agengi de decofrare


se constati o ugoard,aderare de betol, care-este mult mai puternic5_la margine
unde pot exista scurgerisau imprigtieri a betonului. Despiindereabetonulu,ir
,gff^i.se poate uqura folosindu-ieo solulie de acid clorhidric diluat, dupX ca
^curati
foile sint ipilate cu o cirpX gi cu praf de sXpun,fiind apoi clitite in api
Uneoii materiale'leiermoplaiticer. poi a;ezachiai in tipare profilate, rea.
lizindu-se betoane aparenre cu un aspect estetic superior.
- Cgfraje cv ciptugeli absorbante.Utilizarea cdprugelilorabsorbantepentru
betonul cofrat di bune rczultate,in specialpentru eliminareapungilor de aer,
precum gi a altor defecte obiqnuite, care apar pe suprafelele betonului aparent.
De asemenea,prin acest procedeu se p6ate obline pe suprafaga betonului aparent
o texturi de suprafagl uniformS, cu aspecr pl5cut.
Suprafegelg de beton aparent formate in cofraje ciptuEite absorbante sint
superioare ca durabiliate qi rezistenlS, in comparatie cu suprafejele betonului
<lblinut, cu cofraje convenlionale de lemn sau metal.
In consecinlX, betonul care se toarnX in cofraje absorbante se dozeazd,la
un raport apX-ciment mai ridicat.
Ameliorarea suprafetrei betonului aparent care se objine prin folosirea
unei clptuqeli absorbante compenseazd,pielul de cost ridicat. Prin acest proce-
deu, se obline un consum mai redus de ciment, se elimin5 curXlirea sau ungerea
cu ulei a cofrajului, precum ;i necesitateaunu,i finisaj special.
Este necesarca materialele pentru clptugire a cofrajelor si fie ctt mai pulin
susceptibile la deteriorare in timpul operijiilor de confeclionare a cofrajelor Ei
rnai puqin ihfluerrlate de schimbXrile climatice. De asemenea,este necesar si se
cunoiscl caracteristicile fizice ale cXptugelii absorbante de cofraj, precum li
comportarea.acestu,iacind este foiositl in contact cu betonul proasplt turnat.
Tipurile de plSci absorbante folosite la toate incercXrile pentru cXptuqirea
cofrajelor sint de obicei plXci obignuite pentru izolarea perefilor sau chiar di-
ferite tipuri de tapete speciale de perete; unul dintre aceite tipuri este alcituit

56
'marea care
rezultd. dintr-o foaie subiire din pasti de hirtie acoperiti cu rnuselinS,intreaga foaie
$i in acestecazuri avind o grosime sub 3 mm.
)s a panourilor co- Din incercXrile efectuate cLr tapete care au calitili izolate fa15 de perete,
mare etc. L-In mare reieseci este neapirat necesarsi se desfaci cofraiul dupi 36 de ore, penrru {l
raj pot fi ugor fn- se preveni o eventualS aderenlX intre tapet gi betonul nou int5rit.
I apoi posibilitatea Cele rnai bune rezsltate au fost oblinute prin acoperirea pl5cilor absor-
u l ui. bante izolatoare cu o muselini ieftinS. De asemenea,pentru ciptuqeli absor-
;tice, se recornandi bante de cofrai au dat br.rnerezultate plXcile din fibre de trestie, finisate cu
it posibi.l si se di- fibre de paie cu suprafal5 netratati, cu fibre cle lenrn presate la cald cu ajtrto-
fundul cofrair.rlui. rul unr-ricilindru sau chiar cu fibre cle sticli.
rajului, inainte de Dintre diferitele chimicale ;i uleiuri care au fost incercate la ungerea intc-
rm est e ca re
i n pir ji riorului cofrajului pentru a se' prerieni lipirea plXcilor rJe beton,- cele mai
i fie arlrncari sau corespunzitoare rezultate le-a dat trleiul cle ir,, care insX prezjnti pc'ricol de
malaxor. Aceastii incendiu, dacl pl5cile sint tratate ;i depozitate dupX ungere.
rparenr de calitate,
irrtirite de beton
b. Betoane aparente decorative realizate prin preltrcrarea ulterioeri lr
:gleze ,ierul de [re- suprafeqei betonului
Pentru a rernedia aspectul rece al crmentului, se cautX evidenlierea
engi de decofrare,
agregatelor prin inliturarea peliculei superficiale de ciment. in acest caz
e r nic5 la n ra rg ine,
alegereaunei anumite compozilii gi culori a agreqatelor, cap5tX o importanl5
lerea betonului de
mai mare decit in cazul betoanelor aparente cu fala netedi. Suprafelele acestor
d iluat . d u p i c ar e
betoaneoferi Lln aspectde omogenitatemult mai atractiv.
ri t e in ap i 'cu ra t X .
are profilate, rea- Pentru toate metodele de prelucrare, este de o importanlS deosebiti,
alegereamomentului.celui mai potrivit pentru efectuareaei, nici prea devre-me
pentru a evita riscul de a sm':lge granulele de agregat din masa betonului,
bsorbante pentnl nici prea tirziu pentru a nu inqreuna operatia.
pungil o r d e aer , Suprafala rugoasXpe care o prezintX in final , f avorizeazi depunerilede praf
retonului aparent.
Ei murdlrii gi de aceeain unele liri se aplicX pe sr.rprafalade beton prelucratS,
betonului apareirt o peliculX incolor5 de produse hidrofuge, pe bazl de siliconi sau floruri.
Dintre procedeele de punere in er.,idenlXa agregatelor la betoanele apa-
e absorbante sint rente, cele rnai importante sint urmXtoarele:
'afelele betonului
Betonwl spdlat este un beton aparent la care indepirtarea peliculei de
ciment se face prin frecare cu peria ;i spilare cu ap5. Este cel mai simplu gi
rte se dozeazd,la mai ieftin proccdeu pentru a face ca agregatLrlsX devini aparent.
Durata de timp in cursul cireia aceast; metod5 este ef,icient5 depinde in
e prin folosirea mare misuri de anotimpul in care se execut; lucrXrile de construclie gi de
[)rin acest proce- tipul de ciment folosit. in condilii climatice normale, cu temperaturi intre
flrea sau ungerea 55-55'C gi folosindu-se ciment Portland obi;nuit, se va cdnstata ci in mod
normal, limita aproximativX de intlrire a betonului inainte de spilare, va fi
fie cit mai pulin de 1,6-1.8 ore. Dupi aceast5perioadS, pelicr,rlade ciment care acoperX agre-
e a cofrajelor Ei gatgle, va deveni prea tare pentru a mai putea fi pargial indepXitatX prin
ste necesarsI se spilare, chiar prin frecare cu peria.
-tfraj, prccum gi
Operalia de periere se ?ncepe de jos in sus, la fel ca 5i turnarea betonului
p r o as p i t tu rn a r . . (in timpul operagiei periile se spal5 mereu in apX curad). f)up5 ce agregatul a
entru ciptugirea devenit uniform pe intreaga suprafagd,,aceasta trebtrie spilati cu mult5 can-
cr sau chiar di- titate de api de data aceastade sus in jos, pentru a se inlStura toate resturile
uri este alcituit de mortar.

57
Daci cofrajul trebuie l5sat in aceeagipozilie pe perioade mar lungi
18 ore (depinzind de tipul de ciment folosit si de anbtimpul anului), bri
cimentului poate fi intfrzi atl tratindu-se fata de contact a cofrajului cu
tonul cu un agent de lntirziere a prizei, preparat din I pane melasl nea
. I A

9i 3 pI4i ap5 (in volume); in diferite 15ri, asemenea agenti de tntirziere si


brevetali. Majoritatea acestorasint compu;i din substanlevu'g€tdlediluate
alcool gi - in afarl de intirzierea prizei cimentului pe suprafaja ce vine
contact cu ei - nu au vreun efect d5unXtor asupra masei principale a betonul
Din experienl5 a reiegit cX natura cofrajului poate avea influenlX asup
rezultatelor obginute prin folos'irea acestor materiale. Astfel, daci cofraj
este format d,in scinduri care au absorbgie de ap5 vaniabilX, acest lucru poa
avea influenl5 asllpra timpurlui de intirziere el agentului cind acesta vine i
contact cu agregatul aparent. Pentru a se evita acest incon.'enient, precum
pelffJr a se obqine..o reparttzare mai.uniform.{. 3 cle,intirziere
}.gentului
pitzei, se recornandi ciptuqirea cofrajului cu plSci d,in fibre de lemn (PFL
a clror
' fajd, au o absorbfie de apd mai redusS.
Cind cofraiul este folosit pentru prima dat\, se aplicX dor-rXstraturi
agent tntirzietor, iar la aplicXrile ulterioare, un singur strat este' de obi
suficient.
Furnizorii de agenli de intirziere a prrzei indici diferite' perioade in timp

agregate,pentru a se obgine efectul dorit, astfel incit reliefarea agregatului


fie peste
- .tot uniformX.
DupX ce agregatele au devenit aparente, suprafala se va freca u$of cu
perie moale spilindu-se in acelagi timp cu un jet de ap5, pentru a se indepir
toate urmele de.material rXmas liber.

elementelor strllcturale portante.


Betonwl sablat este un beton aparent a cirui peliculi superioari de crmen
este inl5turatd, cu ajutorul unui jet de nisip proiectat sub presiune, care dez
leqte granulele in condiliile sau dupX modelul .ivit. AceastX opera[ie necesi
un utilaj gi personal specializat: folosind qabloane cu diferite desene,s e p
obgine efecte decorative deosebritde interesante.
Sablarea este mult folositl in ultimul timp in lXrile scandinave, oferi
largi gi variate posibllitdgi de decorare, atit in ixterior, cit ;i in ,interior,pri

58
rade mai lungi de varietatea texturilor pe care le poate realtza cit ;i prir-r efc,ctele de reli'ef
pul anr-rlui), priza accentuat ce se obginc-prir-r decaparea rnai adincX.sau mai superficial5.
cofrajului cu be- Spdlarea cu. acid este aplicatX in cazul betoanelor intXrite. la care in15-
rrte melasi neagri turarea peliculei de ciment nu se rnai poate face prin spilare cu api gi periere.
i de intirziere sint DacI dup5 indepirtarea cofrajelor, suprafaqa este prea durl pentru a se
*'cqetalediluate in realiza expunereaagregatelorprin spSlarecu apX, atunci pasta de ciment poate [l
oraiata ce vine in fi indep.irtatl in general cu aiutorul uneri solulii fonnate clintr-o parte a:id
ncipalea betonului. clorhidric-t_r*':1gga$I*.aBn* H
a influengX asupra , . , , virsta
.*a/i" '1 DeuaT6ce^duiitttea pastei de ciment intirite depinde de betorrului,
fel, dacd cofrajul de conditiile de intirire qi de alli factorti, nu se poate stahili nici o proporlie
acest lucru poate definiti intre acid gi api, care si fie eficienti in toate cazurili: este preferabil
nd acesta vine in si se incerce mai intii pe o porqiune mici o solulie de 116,,iar aceastasd fie
venlent, precum $1 concentrati pe m5zura necesitililor, pin5 ce cimentul poate fi indeplrtat
ui cle intirziere a printr-o frecire ragional de viguroasS. E,fectul oblinut prin utilizarea solugiei
'e cle lemn (PFL),
de acid clorhidric este aseminitor c-qlui care rez'tltl prin frecarea Kuprafelei
numai cu ap5.
I cloui straturi de Acidul are o acliune chimicX asupra cimentului, provocind dezintegrarea
rat este de obice'i acestuia, astfel incit poate fi indepXrtat prin frecare clr peria, iar daci se
urmiregte oblinerea unei suprafele urriforrne, trebuie ca pasta de ciment si fie
perioade in timpul indep5rtati la aceeagiadincime de pe intreaqa supra[a15.tratat;.
-De
asernenea,este necesar,ca de pe beton sI se spele perfect toate urmele
rrelucra suprafala, de solulie , dupi ce aceastaa fost folositX - cleoarecein caz-contrar ea va
pd.rtareacofrajului continua sI acgionezeasupra cimentului, ducind la desaqreqareabetonului_pe o
{ap betonului se adincime mai mare. Trebuie si se previnX gi contactul miinilor cu solulia,
at5 intinderea. in recon-randfndu-seimbricarea mXnusilor de caLrcriucatnnci cind se folose;te
nu trebuie sI fie solugia.respectiv;. f. Lup ra[aga care a fost tratati cu acid se freacd. uneori '
cu perla o solulie alcalinl, pentru a se neut raliza orice urme de acid liber de
, oarecare indemi-
pe
- beton, evitindu-se acliuni chinrice ulterioare.
ti a reliefului. in Tratarea cLr acid este neindicati in cazul lucrXrilor din beton armat cu
cle ciment dinure o acoperire redusi de beton pe armiturX, sau in cazvl betonului obflnut din
rea agregatului sX -acid
agregate ugoare. Tratarea cu a betoanelor de virste diferite conduce la
giadE diferite de finisare. Uneori este imposibil ca acidul sX fie aplicat imediat
a freca ugor cu o dupl indepirtarea cofrajelor de pe diferitele pirgi ale lucririi, iar frecarea cu
tru a se indepirta apl se efecweazd,pe betoane da diferite viiste qi atunci betonul mai vechi
tiebuie frecat mai mult decit cel nou, pentru a se obline suprafele cu aspect
tante (stilpi, dia- rnai uniform.
: face decit daci se Decaparea cu aiutorul soluliiilor de acid clorhidric o citim ca metodl
npletS, astfel incit posibili d-e prelucrare a betonului, insi nu o recomandim. E,a nu este deloc
.rplimentare strict indicat5 in cazul betoanelor confeclionate cll agregate calcaroase.
prafetrei in cazul In afarl de cele descrise mai sus mai existX metode mecanice de prelu-
crare ,integral5a felei betonului, similare celor de prelucrare a pietrei natttrale.
erioarl de ciment, Aceasta se face fie cu instrumente manuale fie cu instrumente ac[ionate elec-
siune, care dezve- tric sau pneumatic.
operagie necesitX r fitragem atenliunea cd,,spre deosebirede ceeace cred mul1i arhitecli, aceste
te desene,se pot modtrri de prelucrare a felei vd,zvte nu acoperi defectele de tlrrnare, ci clin
contrX le accentueazl.
andinar-e, oferind Agregatele folosite la betoanele ce LrrmeazdsX sufere astfel de preh-rcrXri,
i i n , in te ri o r, p r in vor fi alesein funcgie de condiliile tehnice specialecerLrte.Astfel pietri;r-rrilcna-

59
Trebuie mentionat cX prin prelucrarea mecanicX a felei vizute a betonului
prin ciocXnirea agregatelor, acesta igi deschide foarte mult culoarea.
- _ in general la acestemcduri de finisare, o probleml delicati este cea a mu
chiilor, a ciror prelucrare necesitX o atenlie deosebitS. Din aceast; cauzd.ir
obignuiegte
frierotunjirea lor, fie montareain cofraj la turnare, a unqi gipci de
cca 8 mm, care f.ormeazlo muchie evidentS,pinX la care se va executaulterior
prelucrarea betonului.
Buciardarea. ln practica curent;, pentm buciardarea suprafeqelor de
beton se folosesc dotri-feluri de capetede buciardi; unul rotund, de obicei cu 20
de puncte tiietoare, qi altul in foimi de cilindru cu 90 de puncte tiietoarel in
general se preferi ultima buciardS; intrucit este mai rapid5 la funcgionare.
Grosimea normal5 a materialului indepirtat de la fala betonului - folosindu-se
oricare din acestecapete de buciardi - este de circa 3 mm.
Buciarda de tip mediu, aclionati electric, execut; intre t 3OOgi 2 OOOde
lovituri/min, pe fala betonului gi cintXre;te intre 5 gitO kg, depinzind de model.
Spiguirea. Instrumentul folosit pentru operagia de spiguire a betonului
poarc avea un qpil scurt - pentru lucrlrile unde se cere o texturi (reliefare)
uqoari - sau un gpij lung - pentru lucririle unde se cere o textur5 mai-reliefati.
Acliunea acestui qpig este d. ? se sfirima gi tndepirra strarul superficial de
Pa$ de ciment intiritS, cu ajutorril_ unui gpiq' lung, se poate sf5rima de pe
fagi o,grosime importanti de material, depinzind de"feltrl^in care instrumentul
este folosit. Texturile adinci care se pot obline cu acesr fel de instrument sint
c9\e gai corespunzltoare pentru prelucrarea pilagtrilor din beton monolit, a
zrourllor oe sprlrtn etc.
pilg-uireq. Operagia de prelucrare a suprafeqelor de beton prin dilquire
necesitl folosirea unor instrumente, ca: dalti simpli, dalta latX, dalta de per-
forare gt
torare gi dalta cu gheare sau cu creste. Prin folosirea acestor instrumente,
instrumente^,la I
asemenea lucrXri, in Europa occidentalS (Elvegia gi Italia) se objin aspecte I
foarte frumoase, in special -la tencuielile exterioare, in a$a fel incft paie ci I
lucrinile au fost executate direct pe beton turnat pe $antier.
Slefuirea li lustruirea. ln unele glri betonul aparent este glefuit mecanic
qi lustrui!, p,entru a se obgine un efect deosebit 1fig. 0A;. Este o operalie com-
plicati qi relativ scump5 qi depinde foarte mult de tipul agregatAlor folosite.
Cele mai indicate sint agregatele din marmore gi unele cltegorii de calcar
concasate;foarte dificile sint garniturile qi complet neindicate pietri$urile de riu.
. Betonul ce urmeaz| a fi glefuit se toarni in placaje cu feqe netede. Operagia
de glefuire se executi de obicei in trei faze. Prima slefuire se execut5 de obicei
la 26-30 ore dupi desfacereacofrajului, cu o piatrX bruti ce face sI iasX in
evidengi agregatui. in acelagi timp iei la iveali insi gi golurile de aer, care stnt
umplute cu un mortar din cimeni $i nisip fin.

60
I ;i leg5tura dintre irig. 65. l{agini de polizar ti tle-
fuit suprafele mici de beton apa-
I primr.rlui inghel,
rcnt. N{aqina permite gi montarea
unor perii de sirmi moale, cu
sar-rciocXnite firi care se pot curiga de mortar 9i
rlcaroase.La fini- recondiliona cofrajele utilizate.
:ici, se vor folosi

iz - r r t ea b e to n ului,
:u loare a .
td. este cea a lnu-
acea:;taicauzd, se
e, a unei gipci de
I executa ulterior

s upr a fe q e l o r de
J. dc obicei cu 20
ncte t;ietoare; in Proporlia de ciment fagi de nisip este aceeagica cea folositi la prepararea
i l.r funcgionare. betonului, gi anume 111.,5.Cimentul Portland obiqnuit r.a fi amestecatcu ciment
ui - folosindu-sc alb, pentru a scoate mai in eviclenlS agregatele.
Dupi ce materialul utilizat la umplerea acestor goluri s-a intirit complet,
3 C0 ei 2 0 0 0 de circa 7 zile, suprafaga se glefuiegtedin nou, la umed, folosirrdu-se carborund de
inzind de model. duritate medie.
-rire a betonului
:xturi (reliefare) $lefuirea final5 ;i lustruirea cu carborund fin nu este obligatonie decit
cind aspectul final este dorit ca atare qi atunci ea se face, cind clSdirea este
uri mai reliefati.
.rl superficial de cornplet gata qi nu mai existi pericolul ca betonul sX fie pitat.
e sfirima de pc Prin trartsferwl de agregate se ingelegeun procedeu clr carc se poate realiza
:are instrumentul trn finisaj cu agregate aparente pe fala betonultri turnat pe $arloier.El const;
r instrument sint din aplicarea unui agregat pe bucIli de sclndur5 a clror suprafal5 prezintl
reton rnonolit, a crest;turi; acestease aSazi pe ftrndul cofrajului gi apoi se toarni betonul. La
desfacereacoirajulu,i, buclgile de scinduri se inlitur5 gi agregateledevin apa-
)n prin dllquire rente, prin frecarea betonului.
i. dalt a d e p er -
i ns t rt rme rrtela
, Metoda poate fi aplicati p. suprafege mari gi mic,i, dirnensiunea agregate-
c oblin aspecte lor variind de la 1.,5cm-7 cm. Pentru fixarea provizorie a agregarclorde cip-
:l incit pare cX tugeala cofrajului se poate folosi un adeziv care se intiregte rapid, qi care, cind
se inlSturi cofrajul,. permite desfacereaciptuqelii firX sX se smulgi agregatele.
glefuit mecanic Acegti adeziv'i sint in general compuEi de celuloz5, solubili in api 9i sint folo-
o operalle com- sili amestecali cu api gi nisip fin de ziddrie. Pentru a se miri rezistenga legi-
gatelor folosite. turii amesteculuicu adezivul, trebuie si se adaoge in nisip pin5 la L50lociment
:gorii de calcar cu gips. DupX irrdepXrtarea cofrajelor, adezivul-nisip care acoperi faga agrega-
ietriqurilede riu.
tului poate fi indepirtat cu o perie, dupX care se spal5 faga panoului cu api
retede.Operagia curat5. Aceeagi metodi poate fi folositX qi la placarea panourilor de beton cu
Kecuti de obicei
mozaic de ceramicS.
face si ias5 in
Je aer. care sint Metoda, Natwrbetong (care se udlizeazi sub aceast5 denr-rmirein special in
Norvegia), consti in umplerea cofrajelor cu agregate mari, iar ulterior spafilc

61
libcre (circa 32_.4001s)sint umplute prin injectare cu filortar de ciment. Du1
decofrare suprafald_'tistesablati cu' nisip sub presiune, inl5turindu-se pelicu
de ciment. Se pot'folosi orice fel de agregate insi se obqin avanraje eviden
clecdsint utilizate cele rotunjite. '
In Suedia un amestec special folosit pentm injectare, este cel denumit E
'conline
tokom care pe lingi, matbrialele principale'constituante. (ciment, nisi
9i trei comDonenti.: un 4eent de expandare(oulberede aluminiu), un plastifia
(ag..tt de Lmectaie)'9i'un stabilizator.IJrreori se mai include 9i un agent
intitziere a prizei depinzind de ftmperatura in momentul injectXrii.
Cofrajul se executi cu o grij5 deoseb'itX
pentru a evita orice fel de scurge
de lapte de ciment.E,l are mici gXuri de control cam de 50 cm de fundul cofr
jului, intre levile de injectare. Acoperirea armiturilor este de obicei 5 cr
Aqezareaagregatelorin cofraj se face in .straturi mici, fiecare fiind bine tas
gi vibrat, inainte de turnarea urmitorului.
Desfacereacofrajului se execut; la 8-20 ore de la sfirgitul operaliei
injectare,depinzind de temperaturadin timpul perioadeide prizd.
Sablarea cu nisip in flgii corespunzitoare turnirii, reuge$te si facX neo
servabile rosturile de turnare ceea ce constituie o caracteristtici principali
metodei Naturbetong.
La terminarea tuturor operaqiilor se obiqnuieqte a doua sablare pe toa
suprafala.
Reamintim ci La rcate betoanele aparente, a ciror fa15 este prelucrati m
canic, trebuie miriti acoperirea
-la cu beton a armiturilor, pentru a compen
materialul indepirtat de suprafagi, qi a se evita o eventuali pierdere
aderenlei dintre particulele de agregate de la suprafaga betonului gi pasta
ciment care fixeazl aceste particule. Pentru orice fel de finisa; cu agrega
aparente, acoperirea minimi inaintea tratirii trebuie si fie de 4,5 cm, iar pentr
finisaje oblinute prin tratare mecanicS, sI fie mXrit5 pinX la 5 cm sau chi
rnai mult.
in fig. 67-78 sint prezentate diverse modalititi de vatare a suprat:e
betoanelor.

Fig. 67. Beton spSlat 9i per


la aproximativ 4 ore dupi
turnare.

62
clc cinrcn t. D upi
.u'inclu-sepclicula
a v ant a j c e vi d c nt c

3 cel clenunrit I're-


tc (c imcn t, n i s ip)
itr ) . Lr np l a sti fiar r r
lc tt li" aserlt cle
lectaril.
ice fel cle scurgc,rc
cle itr-rndulcofra-
clc obicei 5 cm.
: f iinc l b i n e ta s at

:itiil op cra !i e ; dc
tl'17J.

5te sri faci neob-


ticri principaiS a

sablal e p c to at i l'ig. 68. Bcron spilrtt ;i -periirt. {srcg;rttr1 spccial [tig. 69. Panotrri nt.r|i clt rlgrcll:lt aparcl]',
sortrrt rr ltost ageT-:ttpe iunclui cofrajultri intr-un r e r r l i z . ' r t : l r r l ' , r 5 r i c . r I ) t ' o q t ' . ' s l r 1l l t t c r - r r c $ t i l ' r l i r t
strat cilrc ,r :rlcituit f:r1l decor:rtivi rr ltrltoulr.ri. . i t r t l . r r ' . ': i [ ' . ' r ' i . ' 1 . ' .
te p r elu cra t; me-
iltrlr a colnpensa
rtuali pierdere a
nr-rluigi pasta dc
nlsaj clr agregatc
1 . 5c m , i a r p e tr t r r - r
r 5 crr sall chiar

rr are a su p ra lr c lii

nt: .. / $'l

,,' ,:. *''-,tt ,"'


.
gjii;,.
, ,
, ,. .r
' .:'. ..)..."a:;:
':'t
tN'
':t 't '

",,.
, ":' ::
I-ig. ZO. SupralalX de beton aspritl ctr jcr F i S . 7 L . S u p r , r F a q i rd e b e t o n s a b l a t S , r e a l i -
de rri'i1'. zrrti cLr agregat(',.peci11e 5 i c r . rr n o r t a r c o l o -
i.tlrr .i'il.rt ti .criat r : r L c u p i g n r c n l i . S c c l c n r o r r s t r c . t z ip o s i b i l i -
r.itir'-1 orc dupi L i 1 i 1 e n c l i n r i r i r t c c l c - r c a l i z - : r r c: l r i r r o r l ) c r i t r
t L l r na r e . d e e o r r r t i r - i c l . o c l c o s e b i t i r - r t i o r r r . '. r l t i s t i e i .
{rl :,t,;.1..1

&,"
Fig. 72.,Irrizi in bcton
sablar, realizilri
c l L r p i t r r r d e s c r rc l e p i c a s r , r .

T;ig.71. Suprirl,ali cle


it -- ('orcct; b - bcron spiluiii:
clcfccttros, clcoarc_cc
sc yicl r.ir.l_rrrilc
spilLrlui.

64
ffi *in

ffi
.rr,'i i:.:+:.tb

i
75. Suprafele de bercln br.rci:rrdi,rtc, ItiS. 76. Interiorul r.urci locuin1c. Altcrnirlc
r-nuchii pieprirrrrtc. de sr.4rral'e1eline ;i buciardate la Lrlr ple-
fon de beton ,rparent.

i:;$r,i
)s,
*,"r] i:::::':ir:::::: i:" +

**t"#*,q.i
r.
: ",r:;iv
.P *") t:tt+i:t:,.
I
d , : ;e;.,:. : :

,rs.*i"
,.:r,"S1.,
il'$o'i

ffi
ffi*r
!i111..**;
s:i
#tr,
ffi
ffi
ffi#
F:ffi1 ':W
ffi
EilIE; ,/
ffi
isff:

r i lc ltig. 7 7 . P a n o u decorativ cLl reliefuri, realiz-;rt irr beton


a,pIrcnt.

i -- [ieioiirr] itp,trcllt
'rnlnuolaq alE el"rnlJrlrqre rs eJruqal elriEl
-rlrqrsoo el€o1 lrsoloJ ne-s arBf EI aP Pod un .gl .8lc
"aso$
\'*:

X. Betonul colorat
".d
!:e.4

1i-
De rnult tin-rpse doregtecolorarea stratr-rluisr-rperfici;rlaparent al betonului.
Astlzi, dupi numeroase incerciri gi experienle, se constati. reale posibilitlii in
acest domeniu.
Nereugitele de pin5 acum, se datorau atit coloranlilor cit ;i rnetodei folo-
sire, cea de adiugale a colorantului in betonr-rl gata amestecat; apireau astfel
zone colorate in mod neuniform si decoloriri trlterioare.
Pentru obginereaunor betoane aparente coiorate pot fi utilizate mai multe
m e to d e :
- colorarea betonului in mas5;
folosirea de agregate colorate;
- tratarea ulterioar5 cu coloranli.
Colorarea betorutlwi in rnasri se poate face numai cu utrlizarea r-rnor pig-
menti colorali, adici a unor pulberi foarte fine insolubiJe, a ciror ac-
liune colorarlt5 se realizeaz| prin particulele lor solide. Materialele colorante
trebuie sI aibi un grad maxirn de stabilitate cl-rimicl; in deosebi,ele nu trebuie
si-9i modifice compozilia in prezenla mediului puternic alcalin ,al cimentului si
in rnajolitatea cazurilor cind sint folosite, trebuie si fie insensib'ilela_acliunea
agenliior atmosferici. Jinind seama de aceste condilii, _numirul produselor ce
pot fi luate in considerafie este foarte limitat. Se exclucl, cu puline exceptii,
ioate materialele organice preparate sinteuic.
R5rnine astfel de ales dintr-un numir redus de pigrnengi, cei rnai rnulli
anorganici, foarte rezistenli qi stabili.
Cirneuturiie colorate nu sint, aproape intodeaLlna.altcer.a decit atnestecuri
de ciment cu p,igmenqi coloragi. Calititile sint foarte variate qi trebuie tot-
deauna exarninatc inainte de lolosire.
Dlm nrai jos lista produselor celor rnai indicate care se intrebuinleazi in
rnod curent:
Alb - oxid de titan
galben _- oxid galben de fier, ocru, galben de Napal, galben mineral 1,893
maro - brun cle man.qatr,terra umlrra
ro$u - oxicl rogu cle [ier, p,itnrcrrt ro;u 97 (organic cu aspec[ curat, str;i-
Iu c i to r)

67
verde - oxid verde de crom, oxid verde de crom hidratat, verde de
locionini (organic)
albastru - ultramarin, albastru de cobalt, albastru de ftolocionici (o
nic), albastru de mangan
negru - negnr de fum, oxid negru de fier, negru de mangan.
Substanlele colorante nu trebuie si se altereze in timpul utilizirii, nu
buie si congini substangestriine sau reziduuii din procesu-l d,e fabricalie. A
lucru este important in ce privegte nu atit durata sau puterea de colorare,
dozarea corecti gi deci oblinerea unui efect uniform.
Substanla coloranti ce se adaugi, se indici in 0/odin greutatea cimentu
Ea trebuie cintlriti cu mare exactitate, deoarece variagia cit de mici de la

moari cu palete, fie cI la doza de colorant se adaugi putini apX qi se ame


pini cind toate particulele sint umezite, dupi care suspensiaastfel objinutX
' w
v l t t ^
virsatl in malaxor. Durata de amestecare,cind se adaugi colorangi, trebuie
fie de cel puqin un minut
lndeosebi atunci cind colorantul deviine lipicios dir-r cauza umezelei a
bite, existX pericolul ca in beton si r5min5 mici cocoloage de colorant,
amestecul cu api nu se face bine gi timp suficient. I)in aceasti cauzi colo
in ansamblu este mai slab5, iar pe suprafelele de beton por sX apari
O altl cavzi a diferenlelor de culoar€, p€ care o subliniem in mod deo
este neuniformitatea cantitijilor de apX folosite.
Adaosul de colorant dXuneazd"rezistenleibetonului. De aceeanu treb
depigit un dozaj de colorant de 50/6, din cantitatea de ciment, decit in c
particulare,. gi numai cind se poate asuma r;iscul unei reduceri corespunzit
a rezlstentel.
De altfel, cantitateaadaosuluide colorant qi influenta sa asupra calitii
betonului trebuie stabilite prin probe prelim,inare. l
Pentru lucr5rile de volum mare cu beton aparent sau pentru producgiaq
pieseprefabricate, Ia care se cere o colorareexact; qi constant),se recoman
si se.produci de la.inceput intreaga.cantitated,e colorant necesari;daci
nevoieseva procedala omogenizarcaei.
Diferengelede nuanle-cind nu sint realizatecv buni gtiinli-pot fi ca
zate de diferenlelede calitate ale colorantului ,-siuneori chiar de difirenlele c
culoare ale cimentului folosit. f)ar ceeace influenleazl" cel mai mult colorar
sint exfolierelecalcaroase, mai mult sau mai pulin acentuatepe suprafala h
tonului.
Folosireaagregatelorcolorateestemetoda cea mai simpll gi mai sigurXc
obginerea unor tonalit5gi diferite pe suprafelelede beton aparent. Aleger
corect;,a agregateloroferi mari posibilitiqi, mai ales atunci cihd suprafali v
zibild, este prelucrat5 ulterior.
in tabelul 5 se dau citeva date caracteristice asupra rocelor de la noi <
pot fi utilizate ca agregatepentru astfel de betoane.

6B
r hidratat, verde de [tc- Tahelul 5
Rezisten ja
:u de ftolocionici (orga- Culoare la compresiune
Densitatea Absorbgie de ep5
aparenti u/o rtar.
uscati

ru d e ma n q a n.
timpul utilizlrii, nu rre- Granir gris deschis 1600-2300 2,60-2,80 n?-nq
:esul de fabricalie. Acest gris inchis
gris verde
puterea de colorare, cit Diorit negru verzui 1700-3000 n?_nl
2,80*3,00
BazaTt gris inchis 2500-4000 2,95-3,00 0,1-0,3
Cin greutatea cimentului. Gresii diverse 300-2000 2,00-2,65 0,2-0,9
Calcar de aLb roz 600-900 Itr1 0,8-1,0
;i a c it de mi cl de la un Bampotoc alb gilbui
in intensitatea coloririi. alb cenugiu
rlorati si fie distribuiti Travertin alb gXlbui 300-700 2,68
zare corecti exist; douX de Borsec
'tA
Travsrt.in alb gilbui 375 1
. cu componentele beto- de CXrpinig
;eminitor cu cel dintr-il Moneasa roqie cirlmizi,e 100c-1300 2,68 urJ)
,ugini ap5 gi se amestecX Moneasa n,r'agri cenugie 950-1300 2,7'J. 0,15
:nsia astfel oblinut5 este Ciprior 217 1100-1500 2,69 u,JU
Ciprior cenugiu gilbui 1100-1600 2.69 0,30
.rqi coloranli, trebuie si Ruschiga albl 800 2,71 0.11
Alun alb gdlbui 875 2,71 0,17
n cauz-aumezelei absor.-
loase de colorant, dacl
aceast; cauz-Xcolorarea Pentru a da un aspect pldcut, trebuie c5utate roate dimensiun,ileagregatului
3ton pot si apari pete. din aceeagirocX. I-a concansare gi sortarea lor rezultd, o cantitate impo?ant;
>liniem in mod deosebit de pulbere,,_carepoate fi utilizati gi ea in locul nisipului, penrru a colora in
mod durabil betonul aparent. inainte de utilizarea aiestui nisiip, trebuie si ire
ri. De aceeanu trebuie asigurim ci nu contine o cantitate exagerat; de pXrticele prea fine, care ar'
cirnent, decit in cazuri lavoriza contraclii prea mari.
educeri corespunzXtoare
. Propo4ia. de ciment trebuie in acelagi timp sX fie mai mare. in ceea ce
privegte proprietXqile materialelor, urmirim aceleagicriterii ca penrru agrega-
renla sa asupra calitiqii tele normale de beton. Pietrele naturale trebuie sX fie curate, fXii adaosuri 6r-
ganice sau argiloase.
aLr pentru produclia de Tratarea ulterioar5 a betonului aparent cu coloranli este o operalie mai
onstanti, se recomand5 delicati gi cu rezultate mai pugin sigure. Se recomandi ca supraf.1.i. de beton
orant necesarSl dacl e ce urmeazil a fi colorate si fie in prealabil fluatizate de doui ori. Drept colo-
ranli stnt rindicati:
rni gtiin15-pot fi cau- - coloranli pe bazi de silicali,
chiar de diferentrelede - coloranlipe bazXde latex (numaipe suprafele uscate).
cel mai mult colorarea
_ Vopsirea cu lapte de ciment, agreat1,de intreprinderile de consrruc!;e,
ltuate pe suprafaqa be- trebuie evitate, deoarecenu este reziitentl.
Culorile utilizate nu trebuie sX fie constituite decit din eiemente nainerale.
simpl5 9i mai sigurX de Ele trebuie aplicate.cit mai-repede posibil dupi decofrare, pentru ca aderenla
eton aparent. Alegerea pe suprafala .de aplicare si fie perfeit5. De asemeneanu pot^fi amesrecateintie
unci cind suprafala vi- ele decit dac5 au aceea$ibazX chimicS.
'a rocelor de la noi ce Suprafegelede beton care prezintX dupi decofrare defecte vizibile, nu por
fi reparate doar printr-un strat de culoare d;" contrX aceasta le va
Defectele trebuie intii reparate ;i abia dupi o uscare complet5, poare fi"...rrt'.r".
aplicati

69
culoarea. Diferengele de u.niditat. in stratul superficial de beton, duc la
rente de tonalititi in culoare.
Indiferent de metoda folositi in culoarea betonului trebuie sX tinem sc
de urmitoarele:
- toli lianjii aLtereazl tonalitilile coloranlilor. Efectul produs de cul
se estompeazl, cici tonalitatea gris sau neagri se intensificX;
- daci p5rgile superficiale ale betonului aparent trebuie sd prezrn
coloraqie vie este recomandati folosirea cimentului Portland alb
nisip de cuarj sau marmori). in acest caz tonalitatea neagri sau
se atenueazd".Cimenturile de furnale inalte, de culoare deschisi
fi folosite. insi nu vor avea niciodati tonul deschis al cimentu
albe Portland;
- culoareaprin adaosuri de pigmenli este mai delicat5 qi mai
gi ar trebui lirnitati la cazuri exceplionale;
- daci se renun!5 la o coloraqievariatl qi se dore;te doar mari supra
in culori naturale, se recomandi folosirea cimenturilor obiqnuite
agregatelord,in roci colorate. Se obgine astfel un aspect simplu gi
ral. Aceasta insi obligi la prelucrarea fetei vl,zute (cel pulin inlS
rea peliculei superficiale de lapte de ciment).
b e t ou,

'uie si lirrem seanr.I

L proclus de culoare
1;
buie si prezinte o
i Portland alb (.,
tea neagri sau gris
.rloare deschisi pot
his al cimenturilor

atX li mai scumpX XI. Concluzii


:loar rnari suprafege
:urilor obignuite, qi
rect simplu gi natu- , _,,Faptulde a putea crea pietre modelate de orice torm5, capabile sI rezisre
la eforturi superioarematerialelor, are in el ceva masic", spt-rneP. L. NERVI.
( c el pu l i n i n l 5 t ur a-
in adevir, nu existi un al do,ilea material in afarl de beton, care si se
poati pgla in _forme atit de variate ;i si poati oferi o gaml atit de bogati
de posibilitSli de utilizare. El nu numai cX a rezistat tirnpr,rrilor,dar se impune
din ce in ce mai mult, in ciuda tutLrror materialelor noi create de telinica
moderni, pentru a-l inlocui.
in ultimul deceniu in special. utilizarea ltri s-a e{t,;ns si datoritX unei noi
conceplii, a_depiinei valorific5ri a posibilitililor arh,itecturalepe care le ofer5.
Fqlta qi r.aloarea lui au spart inveligurile timide ce-l ascundeiu gi au adiugat
calitiqilor lui tehnice pe cele plastice. Betonul devenit aparenr este astXzi maie-
nialul cel mai uzitat in construcliile irnportante 5i reprezent.atrvedin toat5 lumea.
Principiile arhitecturii contemporane, nu se mai por impica cu vechile
rnetode de construclie; progresul tehnic impune valorifiiXr,i superioare a mare-
rialelor, selecgionaregi punerea lor in operX de o manierX ce inlXturi adaosuri
sau retugiri ulterioare, reparalii, sau intrelineri oneroase.Toate aceste calitXli
le intruneqte betonul aparent.
Pe lingl acestea,el a imbogiqit vocabulan-rlarh,itecttrriicu noi exprimiri
cc stau la baza varialiei gi personalit5qii crealiei contemporane.
. Betonul aparent, ca orice lucru pretios, este greu cle rcalizat, trebuie_multX
price_peregi experien!; pentru a ajunge la bune rezttltate. Dar ele aduc deplinX
satisfaclie gi intrec uneori agteptXrile.
Creatorii gi constructorii din lurnea intreagi se regisesc azi in eforturile
comune in acest dorneniu.
Din p5cate mai existi incX numeroase regineri asLrpravalorii lui plasticc
gi
.arhitecturale; este considerat inc5 un material brut, inexpresiv gi trist. $i la
orjginea acestor aprecieri, eristi qi cauze obiective de care nu sintem striini.
Foarte rnul1i dintre noi, con$tient sau incon;tient, gisesc in perforrnanla
tehnic5, insXgi valoarea artristicX,ori aceastaeste discutabili. Oricit de perfect5
ar fi execulia, ea poate si-gi aduc5 o contribulie, insi nlr sX inlocu,iasci o
crealie artistici. Valoarea materialului constl, tocmai in multiplele posibilitlli
pe care le pune Ia indemina creatorulu,i,pentru a-gi concretiza gindurile.

7l
Pe lingi aceasta,. prelucrareaulterioarX a betcnului aparent, finisare-at
protejarea,contribuie la inobilarea lui, ii d; un aspectperfect comparabilcu
cele mai superioareplacaje.Ori in acestdomeniu,nu am ficut aproapenimic.
Ba incX unii tehnicieniconsideri beton aparent nunrai cel care rezulti direct
din decofrare, ceeace este complet gregit.
In permanen!; se va avea tn vedere ci betonul aparent nu este uqor de
executat gi de aceea trebuie respecate mate misurile men{ionate in legituri
cu tehnologia de execulie,pentru a se obline cele mai bune rezultate.
Desigur ci multiplele ciutXri gi incercXri,unele cu rezultateevidenteinci
de pe acum, adiugate la premizele economice indiscutabile, vor reugi sX sit
definitiv acest material in ierarhia valorilor arhitecturale.
lrent, finisarea gi
:ct comparabil cu
ut aProape nlmlc.
are rezult5 direct

; nu este uqor de
onate in legituri
rezultarc.
:ate er.idente inci
rr reugi sI situeze

XII. Realiziri contemporanecu beton aparent

Aga cum mengionam $i la inceputul lucrlrrii, betonul aparent inlocuiegte


astd.zi,din ce in ce mai mult, materialele traditrionale. Multiplele posibilitXii
pe care acest material le oferX fac din el unul din mijloacele de exprimare
cele mai frecvente ale arhitecturii contemporane.
Robert Maillart este rrnul dintre primii constructori care, eliberindu-se Ce
schemeletradilionale, exploateazd"posibilitSgiie oferite de betonul armat; incer-
cind sX le utilizeze cit mai ragional reu$e$tesX creeze opere de o admirabil5
pr-rritate.
Le Corbusier realizeazd.cu acest material, adevirate monumente ale arhi-
tecturii contemporane. Unitatea de locuit din Marsilia (1947-53) nlr are ca
singurX .particularitate. concepgia 1a.de via15 ln. comun. in care individualitatea
qi organizarea colectivl s?nt imbinate armonios. Aci betonLrl aparent, aflat
abia la inceputurile lui, este uuilizat din plin ca un material nobil. Mai tirzir-r
la construcliile din Chandigarh, el desfXgoard in formele porticelor de intrare,
a perelrilorqi cornigelor,toate resurselecrealiei sale in beton armat. La m5nisti-
rea La Tourette ;i mai ales Ia capela N6tre Darne dr,r l{aut de Ronchamp, cu
suprafaga sa de beton granulat gi acoperigul in dubli cochilie de o profundl
simplitate, crealia de arhitecturl exprimati lapidar, pare si facX corp comun
cu natura inconjurdtoare.
iMarcel Breur la palatul UNES,CO din Paris, aprofundeazX posib'ilit51ile
tehnice qi plastice ale betonului. Mai tirziu, la noul centru de cercet5ri I.B.M.
la Gaude in Franqa, aproape de Nisa, perfeclioneazi aceastX tehnicl tntr-o
construclie ridicatX pe pilofl, liberinci complet solul acoperit de vegetatie, $i
realizind o perfectl armonie cu cadrul inconiur5tor'. La biserica colegiului
St. John's din Minesota proiecteazi o clopotniq5 impozanti", de 34 m in51-
1ime, care prin drimensiuni, simplitate gi rnaterial, are o monlrmentalitate im-
presionantX.
Aspectul betonului aparent inspir5 pe rnul1i maeqtri plastici. La acela;i
colegiu., susr Bronislaw-Bak realizeazl o sculpturi moderni de o
_amintit -m-ai
puternicl expresivitate, la fel ca ;i ansamblul de turnuri prismatice (arh. Luiz
Barragen, sculptor Mathias Goeritz) situate la intrarea unui ora; satelit din
apropriereaMexicului.
De o deosebitX expresivitate, datoritl simplific5rii formelor 9i vibraliei
materialului, este Monumentul martirilor deportXrii de la Paris - arh. G. H.

73
P i ttqttsscrtt, real .i zati n i ntrcgi me di n bcton apal cl rt, cu ci r r r cr r talb; i aqr ege
p rol erri nd si rnbol i cdi n toare regi uni l e Franl ei .
I-;r l:cl cle erprresir.estc folosit betonul ;i lir liarcultrrte;rclc art; ;i .lrlr
tccturi a turiversitiqii Yale din Nerv-F{aven Statelc Unite arh. I)rr
R ucl ol ph. ati t i n pl asti ca fal adel or ci t ;i i n el ei ' nerrtelarhit e ect ur ii int er ior r
l )ar nu nttmai i n constrl l c!;i monnmental e, ci ;i i n sir nple blocur i L
Itr crri rrtesau chi ar t,i l e i zol ate, betonul aparent ;i -a gi si t o lar gi aplicar e.
Blocurile de locuinge de la l-ahr (R.F. a Clennaniei), Reersheba(Isra.'
r.ile din Kikr-rna (Japonia), r,ilc din Lor-rs-Island (S.U.A.), locuinlele cl
Gorbals (Anglia) (arh. Sir Basil Spance) sint citc'rraexemple grlitoare
Desigur ci in domerriul prefabricatelor, bctonul aparent realizat pri
mi jl oace i ndr-rstri al i zatc a i i cri t proqreseC eoscbi te;el ernent elepe car e le ut il
zeazd,destul de frecverrt Sl<.idllore,Orriurgs N4er,ill,in proiectele lor, curn ar
B a nca Lambert di n Il ruxel l es si nt e]ocvcrrtc.1-a o constr Llc[ ieadm inist r at i
c i i n P hi l adel phi a - (Goddes,R reckcr, Qual l s 5i C unhi nrhin) dim ensiunileic
ajurrg 1a 3 etaje ;i tratan-rentulsr.rperiicialprirr procecleul ,,Schohbeton" lc d
o perfecliune tehnici cleosebit5.
O cr-.nt.ribuqie in-rportantXla afirrnarca acestLrin'ratcriala adus-o, in ultirn
perioad5, reahz1ltle arhitectrrrii conremporane japoneze. I.ucririle lui Kenz
T angc - pri rn5ri a qi audi tori ul cl i u Lnabari , pri ml ri a cl in Tokio, pr ef ect r -
c l i rr l i agau' a, pri rni ri a di n K urashi ki -- l i al c l ui K uni o Mavckau, a- sala d
fe sti r.i tfl i cl i n-Toki o, sal a cl c conccrt di n K r.oto const it uic cxcm ple gr ii
to a rc al e posi bi l i ti l i krr tehni cc qi exprcsi vi taqi li ui
' .
La nbi i n l ar5 si ntcm de-abi a l a i trce;rutulcun.' r" U terii; ilt olosr ir ii bet onul
aparerlt; citeva rcalizXri, pot cor
stitui insi, prirnele jaloane al
r-ureievolugii viitoare crl rezulta
la fcl clc interesante: hotel Eu
ropa-L,forie Nord - (arh. Cezr
Li zi rescu, D i nu G heor ghiu) ,hot
S nagov (arh. Cezar Lizir escr
I)i nu Gheorghiu) , elem ent epr eiJ
bri cate decor ; r t ive ( ar h. M 1) i
chi s), construclie adnr inist r at i
l rr P i tegti (arh. Cezar LXzI r es
M. Ochi nci uc) et c.
Iri cele cc Lln'r1eaz.X (fig. 7L)
1,27), sint prez.entateciteva inra
gi ni dc ansam blu sar l clc clcr a
al e accstor l ucr Xr i.

Itig. 79. (l:rtedrnlrr din Alger. \'c.1.


generali (PALiL HERIIE-JBAN ^
COIJ'IIIUR). Oonstruclic..cu pinze .. :
!lrl autolxlrtante cLr dubli cr.rrbutl
realizati in beron rlparent etit 1a irrtc:'
cit l;i l,r crte rior. Unele sul.rrxfe1. -.
clccorittr' si cu trrr nrozaic cle' sticl:.

74
-'r r t alb ;i a e r eear c :

tr clc art;i ;i arlii-


n it c a rh . P aul
i t e c t t rri i i n te rioar e.
s imple b l o cu ri c le
la r gi ap l i ca re .
Reersheba(Israel),
r.), locuinlele din
qrlitoare
rent realizat prin
le' pe care le Lrtili-
t e le lor, cu m a r f i
--tie adrninistrativl
r) climensir-rr-rile lor
S , ' h o h b c t o n "l e d i

r adus-o .i n u l t ir la
icr l rile l u i Ke nz o
T ,r kio, p re fcc t ur a
r c kau-a- sa la dc
ir i c c rcrrrp l e g r ii-

ltolos,irii betonr,rl Lri


r c aliz 5 ri , p o t c oll-
irriele jaloane alc
itoare cu rezultare
t i i e . 8 0 . ( , l e t c d r a l ed. i t ' . l \ l g c r l i i s . 8 1 . ( . r r r r c l r a l ,dr i r r A l e e ' r .V e d e r e d i n i n t c r r o r '
esantc:hotel Eu- (lcrc cllll llltcflol'
rcl - (arh. Cez.ar
Gheorg h i u ),h ot el
C , ez ar L l zi re sc u,
i). elenre n tep ref a-
ir e ( r.rrh .N { P in-
ic . rcL n i n i strat iv l
( -ez.rr LXz-:iresctr
,'l (-

r r r t r c a z (X[ i g . 7 9 -
)ntate citeva irna-
lu sarl clc cletaliu
i 1l ' 1 .

L din Alger. \rcdcrc '11


,
IJERRE-JEA-\ r_E
u'r.rc1rccu p'rinz.esub-
u d t r b l X et r r b u r i c s r c
r r r . t r r l r L ri r l . r i n r " r i o L
tJnclc suPr;1f.t" sinr Iie. It2. Pocltrl peste l'hur, in E1-
l rr()ziic <lc sticll. Yr'tll1 e\ccLtrat 111 b e t o n r r m a t .
r1l1ilr'r'nt (l{OBFI{l' \{AII I-ART,
t.)31).
(ROBERT

Fig. 84. Pirlatr-rl


.J'stigieidi' Cha'diearh (LE CORBUSIER) 1956.
T }{AILI,AR'I-)

Fig. 85. llioc dc locLiir.rr1 c -a ] l a r . i 1 i a ( L E C O R - is


I I U S I E R ) r e a l i z i r t i r r i r r r r e g i u r ei n 1 . . , r , , ,.,, p . r r . . , - r , . ] I 0 i ) a l a r L r lJ u s t i l i e i d i n C h a n d i g a r h .
5rrl)lltilrcr iornrclor este cclmplctati de
sobrietaterr betonului iolosit ca prir-rcip:,Li
l1l:1tertal.
'iit...,..::..:.
r'i.,iir:
:: ..::':i:i
llt:i;i, :i::i:!::il!:ll:
-:!.):. :t'
::.!.:t r;::+,ttiil.:

*ry'Sfl

Irig. 88. S:rint-tr{irrieL


. ir'for.rru:
Evcrrx (1957-1959). 5i aici
CORBI-1SIER foloseqte dirr :-
r r r r l t . r ' r r i r (' r' \ n l ' ( , \ ; \ ' i r i l t cI l)et()ll.
a1)arcllt.

I r i e . 8 9 . I ) . r l ; r t t r lU . N . L l . S . ( . . O .
i ) , l r i s . \ / c c l e r ei r t t c r i . . r , t r i( I l r \ l i '
lJl{lrll.lt).
ffi

l i i c . 9 0 . Sirlrr C-ongrcselor'U . N . I l . S . C . O . - l ) i r r i s , e x c c r . r t : r ti n l r e t o n J p ilrclrt.

'I'ourettc-
r t-l lrrr-ic.La
- -- 1959).
Si aici l.l:
R iolose;te clirr plin
;1)1'(r\ivitatee tretotlr"rltri
il p.l rCll t.

.**.:*1t*

l--;**-

lrig. 91. Laboratoml I.\'I.lJ.-(]andc,


lrr;rnqa (M. IIREUE,R). (iinditi ctr
i u t c r - r q i :d
r c a sc incadra cit nrai
. r t r r lL - . \ . 1 - . 5 . ( . . O c. l i r r
binc ir-r peisajul ambianr cu rortrl
- ' i n i . ' r ' i , , .ir,r ( , \ i , \ l l ( . l l l ,
s}.t'r'i.rl, rr lirst rcrrlizlt tot irr
lil{lI'l ii1.
l l c t o r r l r p r t r c rtr.
iti
[-',^i

l'ig.9i.r\ttristi i t t r l ; o r t : r r l r i . l . l l i c 1 . 'b c t o l l ' - t 1 - l l l r'lrt v i r l c l 3 - l n r i l r i l q i r l r c " s . t i s t i r l l n itrl c 1 '


- - Colr:siul.din i1'{itrc'
; , , ; " . r i r : a r a i r o l i . i t . p r .-i i lqHr ;i . i , t c' ' lno p o r n i l e r r o i i b i s c r i c i S t . J o l r n -
s * . 1 " ; . , ' .i ;' -i , ; " i i ; i i ( r j i , i o s t . l c , r i r r l . i c r r i p i r i L u i dc .r'tsrerilatc a1 .e '
"
, r , i ' i i r t i , - i l t c p c ' c l i t : r i 1 , - . , .s: r, .rrr s t ' . rtli i d c i l . : r r r h i t e c t r . r l i ic o ! l t e l l l l ) o r i 1 t l eA . t : c - s LI ) i l l l o L l s c r . '
nl lre \rrtl'otl tot Lle [)ctc)11 r']I-','l:
1 i r c f l c c t l r i i l t r r r r i r t i i i r l i n t . ' r ' i o r L r ll l i s c r i c i i 1 - r l i t l t r - t t t r
.,.,.

l i i g . 9 - 1 .O o l c g i u l S t . . f o h n . , - - I { i n c s o t r r . S r r r t c l c
Ljnitc (I{t\R(JtrI- IlliflVI:R). Strprafala rnarc
r " z - i d u r i l o r " d e b e t o n : 1 p ; 1 r c n te s t e d c c o r ' ; r r i c u
c l c m c n t c s c u l p t u r a l e r c : r l i z - a t co c l i r t i e u r r l r n : r -
fc:1 lor.
l ; i g . 9 6 . A u s a m b i r r d c t u r n t r r i p r i s n t a t i c r :l r r i r r
t r . r r c i l u l r . l r ( ) r a f s a t c l i t d i r r i r p r o p i c r c r ri l { e r i c r r l u i .- >
A n r i u t c s c , p r i n s v e l t e l e a l o r , d e r u r n u r i l c 1 eu c 1 a l c .
biscricii SL. John. Dct.ilii
I
V

c, \ti\\itltll-l-1 tlc llirtrr-r


;lrrgiul din I{inesota.
. 1 r . 1 \ t c t ' r t J t ci : ! [ a c e s t e l
..\cest 1'trrrtotr servcfte
l rl.' b.tott t1pal'cnt.
Fig. 97. ltormin:
martirilor cleporr.ii':
Paris (C;. lI. PI \
GUSSON). Inrl':.
: ; i o n e a z . ip r i n s o l r r ; -
tatea forrrre]or
perfccliorrarca exe| .
giei marikrr supr,
l:c1c cle bctclu ilrnr
p r e lu c r a r .

!+

Fig. 98. l4onumentr-rl martiriior deportirii. Intrarca FiS. 99. N{onumentul martiril,
in cripti e cuprinsl intre doi piloni de beton ap,i- deportlrii. Suprirfele de bet,
Ient. ap.lrer1t.
Fig. 97. il'lormintrii
r r r a r t i r i l o l d c i r e l l ; \ fi 1 .
I)irris (C;. FI. PIN-
GUSSON). Imprc-
:'iorrclzi prin sobric-
tirtf :t lon-nelor ii
ircr t.eclionirrcaexccu-
lici rr ir.rilor supr:r-
ielc clc bctrln rrrrlr:rt
p r e ]u c r i t t .

t - l
F i g . 1 3 3 . l i : r c t r l t . r t c rtt1 e . t I t i l i . t r l ) l t ( ' r ' L u | i . t r r i r i r . ' r ' . i t i 1 i iY r r l c N'cv-Ilrrr-cn.
( l ) A L r l . I t L I I ) O L i ) l I , S .t . .\ . 1 . l i . t o r rt r l r l| . 1 1". ' ' r : ' 1 t . u t i i i z . r l ( u i t r r r l l i p r i c c p c r c .
. r ti i l . r . ' r t . r ' i , , r ', i t r i l r i n t e l i . . r r ' .

lontrurcnttri martirilor
Supr,rie1c di: beton
a1l.1rc
n r.
I r i g . 1 0 1 . Factrltatca dc ,rlti 5i rrrhitecruri a LTnivcrsit5iii Yaic Veclere 1nte1'ro3l'a.
I t i g . l O - 1 .i ) a l r t r - r 1r n i c a l s p o r t r . r r i l o rd i n R o r - t t i L . ( l ) I F . R I L . I ( i I \ l _ R \ : I ) r 9 5 6 - t 9 5 7 . ' , l r a n -
s n r i : ; i r rl , r . ; o l r r c l - o r t L r r i l o rc t r p o l e i c s t c I . u s i i n c v i r i e n l i r l t ' t ' o r t t r ' . r l o r t i i r l c L t c r r l r rr 1 l ) i 1 r r . l t t .

l i i g . 1 0 . 5 .A t i t d c c o r a l i i l c i a l a c l c i c i t 5 i i n t er i o r r r c l c
--, ()slo (\/ i:RIIN(; ;i Ii. IiJELI-) sinr
'%,

;ffi*
i

Il.+;,:ui$*,* ?'\
-.,..@ ,,r',6:
ffi.bj \ft
i,**.r "$
,l::ri&t:r

Tr' m*
ffi;iPr- ,i;*,il
iffir ,r,5'i&
ffifu,; sffi

l " g . I l - . S r r l r r r l ' r r rc i r . i r e r o r r, r l , l r . c i r r l, i . c s i b l L r t e , r l r e m a r e , j a u r r b l o i : locrrinl.:


le Lehr.
Fig. 109.- Tratarea cu panouri
cu
suprafelelor
de beton"Tg:ii;l
'"IUodEf -€un>lrX
eaJ?Jrldv
i:%,...*--ffi

I iq l1). \'jli le l . o n g - \ ' s l r t n c l .J n r r . r ' r o r .


' ( r : r 1 3 r _ r yn)o b s r 1 3 - s p q
--ro,) El Jiuln.toi ap nlqLuesu? u11 el tuancle rror:g
ul .rttlEtJod JOl.rtLrJLLralar:c;rrirr;1ir,r;1 '€ .Ft.i
lI
115' Fatad' realizati di"..eremeni.
-
pr.r"rrr.1.
ffiil..#ffi
J" b.ro,-,u1-,^.",.,,
l,r banc,r Lanr
bert-Bruxe' es (SI{I DMon g, b*iv, "
ixi s, i ri,RI I_L. r e 5 8 ) .

' de locuinte Ia
Vedere.

fl$: lr6' panouri p-refabricate


Philadeiphiac. suirafatra .are.unei,cridiri adminisrrativecrin
exterioari in
,r s^rcrloafa oeton aparent
rn beton aDarenrlr'ni
(dupd .i..o
siste_
mul Schokbeton).
. . r( , i _ t .

- 2a41ry4fr,
t
t:a

l+ r,, 'lr,
b
.Y,
:3.
i#
F i g . 1 2 3 . I n t c r i o a r e d i n b c - t o u a p r r r e n t l : r b i b l i o t c c a U r - r i v c r s i t 5 l i id i n T o l i i t r
din Ttiliio.
i ' i i : ; .1 2 5 .I n t e r i o r I' u
@
M
W,ro-

,t .. ..r'

e@
*

ffi""

# k#

!i--t-!rUt_:]t.ft lLrnr;1rL- de bcton ilpr;lrenr l.1


,\Z;ilii:S(,U I). t;IIhOIi(;titt:1 tvst.
,ffi
,ffi

r. Hotcl ,,r
F-trroJ
'7
Bibliografie
I. Adam,
r#_i;Xi;.r"::"1:,i qir,.,-.lr:r_d,.*l1dpl armi..rpparent.in: Ann. I.T.B.T.P.,
lT--1sktlo,,T,l1-iprit, re6rAnn..r.T.B..T.t., ri.- rsij_JJ+,rqi3.
Barkann,u.
2 . uw"ww""' D. ,D. M6thodes
n'. rvrtrr'o.es a. \rlDratlon. dans
oe a-"r]"Ia ;;;#;.ri
construction. paris, Dtrnod,
1g63.
3 . Brux, Gunther. DT c o l o r c t "iUr"iio"
e-v"rr"hr*^";;j"';;r;; Annwwccnnddu u
A n snsgssegbei ebt iee. t e . r)ijsseldorf,
D
Vetorr-Vcrlag GMbH, 1961.
4. Faber.f{ervJo.f, Rcinhord publishing
5. chitde,L.H. concrere
SiTlo'j"',0;tt^l*ll^6fllffolin
finishes corporatio..
;il d..;;rl;;. ;;;;":'Z;,,".*rJ';ilit'*,iX'or",liiiii;
1964.
'' '":::::rtine.scu, R., Angelesca,.M. si Lecca,,r1. Betoanc aparcrtc
decorative cLi agregarc
7' Dreux' G' connaissancc du b6ton. Paris,
Societi dc diffusiorr des tecir'iqucs du bAti-
mcnt ct dcs travaux publics.
E' Eymar' J'M' Referat (clB - v29 _
-9.63 Madrid).supra.lucr,irilor
turd cu finrsajul betonului. Instituto Fduardo
efectuate in legd-
i..lo;.. M"a.iJ, ir,Zi
9' Gheorgbiw, r/. Erecutarea construcaiil.,i
.,i* b;;;;" !a' pr sarrr. 'crnr 'r c . JSri rnrtresz i . d o c r i m e n r a r r .
C.D.C.A.S., 1967.
Gilchrist, t$f. Ex concreteFinishes, vol. I. Londra,
'!1,..O., Albrecbt,
1 1 .3'::f,"3',Y',n!rii,i'"0 c.R. BooksLimircd,
ti. S.chiit't'le-r.
B. Die Eigensclrat-ien !262.
clcsBetons.--Z*;i; i"fl;;;.
Berlirr_Gri,,;,..j_l{- "l'^"f:!:Jf,2r:-,!^.ot.",
B.erlin-Gcittingen-H*id.lb.rg,' Tt*.ntchaften
Springer Verlaf, fqeo."'
1960.
-inr
S,
12' Gri!t,t,,-w'constrircli,i in b.to.r r"rp"r"n,i.p.r,r,."ti;t.
Hoch- ..d riefbau, R.p.G.,r-rr.g,
aug, 1966.
13. des,materiaux. d9.co'srrucrion. Stuttgart, tg6l.
L 4 . ,E 1 1c rL.Lltot tnt a;rdt ,r .^perire.
, e:.!' :r le:c, . , 2 ; ^ ! w
Heinle .
|si
0 .Weidian. rt:llte t,".hnotog1;
ccllnologle du
d u bdton
bett a;;;;;;r.
arcnt. Baurelt, nr. 14, 1962.
1 5 . Kis-ne.
*, tr: Belss, l t: E. E., Beron fchiletek ki
:, P,t If,l:zaki:.. !e1on fehiletek aiakitis; "K;;i.;;;'i'";."^igZ+
. kiajakit,isainak
""L
prJfri.- i;i ) a^.. I n : A z E p i t r i i p a r i 6 s k o z l e -
i:t'6'i,
16.Ioizel, lsryt""l T'.d6,;;;y;; ";n,
,du , b6ton
u L L U r r s; L l;,
r c s ti;;;;l;i ,;;, r.T.B.T.p.,n r .
!rLv u u
,r; .Ll"T".-qf".;ira
d,: channier
Ltcf,onnrer. l': 'nn. l. 1.11. 1.p., 69. rnart-
lg"t]i^t_?l^t-,
_Mat6riel nr. 3; Ann. LT.B.T.lr., n.. 169, iin,' ii5t; l,tat6r;el
d e chantier n r. 5.
1 7 ' K i n n e a t , R , G ' I n f l u e n q a s t r b s t a n q e l o rp c n t r u ^ c l c c o f r a r e a
g i . c o r e c t a r . e ad e f e c t e l o r c a r e a p : l r
p e s u p r a f a g a b e t o n u l u i . I n : C c n l e n t a n d C- B o ;n; c; ;r;c" tge, A s s o c i a t i o r i , S . U . A , , n r , 4 3 , a p r , 1 9 6 3 .
L8. Kiinzel, \2. Sichtbeton. in: osterreichische
nr..46, nov, 1964.
19. Kiinzel, w. Le b6ton appare'r dans la *"riri,.iion."it,rris.
E;r;ll.;, 1966.
20' Kiinzel, w' Le b6ton apparent dans t" .orro*.lor
i.rdurtii.ll'..-it;;;" Herstellu'g vc,r-
wenduns, 314, 1957.
21. Lelir.,re, C. Ess,ais de b6ron,n,i,eres 'ip:
i rambog,r. Ann. ^I.T.B.T.p.,
' r i v ' r ' r , rnr. r 53, n,ov, 1954:
Mat6riel de chantier r-rr. 10.
2_?.+yb.rert, E. Zur Asthetik des Betonhaus. Miinchcn,
-t"' 1960.
23' Mall, G. Considirations sur le b6ton
pn3;"1r. Bconsteinzc'itung, 2, 1962; Bulletin
du cimentsl nr' 5, 7962 du Service ae'n"fti"rcfr.r
conseils de I'Inclustric Suisse du
C_iment, Vildagr. "r
24' Maillarf, R. Le bZion arrni son ex.p.r'ession. In: Schq,eizcrische Bauzeituns, 193g.
25. Micbelis, A. p. Esth6tique de l'*..fiit..tu;; ;;;-bZ;" arm.6. p;;;b;;od. 1963.

99
1962.
31. Rebat, P. Gu,irde pradqu,e de la v,ibr,atio,n d,es betons. Paris, Eyrolles.
32. Reoel, M. La pr6fabrication dans la construction. Paris,'Entreprise Moderne
1966.
33. Scbiinrock,.I. Execugia betonului aparent. In: Deutsche Architektur, R.D.G., nr. 6
1961; C.D.C.A.S. T-3299.
J !t. Scbolz, \Y/. La conrnarissance,des mate'r,ia,ux de construction, 4e 6drid'o'n. Di.isseldorf, I
3 5 . Seidel, K. Sur la modification de la risistance du biton I la compression par diminr
de la grosseur maximale des grains. In: Beton und Stahlbetont6au. 2, IgS+.
36. Siegel, C."Formes structurales de"l'architecture moderne. Paris, Eyrolics, 1965.
37. Steopoe, 24. Jvlateriale de consrruc{ie. Bucureqti, Editura tchnici, 1964.
3 8 . Trib. Le b6ton.apFlr,re,nt, 51e ral)Port arrnuc,l (1961) de I'Assoc'iation des fab,ric,ants
ciment, de chaux et de plArre, Zirich, 1962.
39. Ulricb. Refera't (CIl] \Y/ 29-1963 trzl,adri,cl) asllpra rnodificX,rii suprafelei be:o
datoriti proprietigii lcrnnului utilizat penrm cofragc. I.N.C.E.R.C.
40. Association allemande pour le biton. Principes directeurs du controle de l'6xdcution
la construction en b6ton et b6ton arm6,.
al. Biion d.i"t6.inr g"ti"ii" a";ri""t, Ei".gia,,",r.13, ian, lg6t.
42. Betrachtungen zu den Bauten P. L. Nervi. In: Baumeister, 6, 7961.
-actuelles
43. Tendances dans le domaine de la construction er de l'architecture en
arm6. ln: Technique et arhitecture, nr. 4, 1956.
44. M.I.C.-I.P.C.M.C. Studiu privind problerna betoanelor aparente ln construcgii, dec, 1
M.I.C. - Direcqia Tehnici, C-1791, I.P.C.M.C.
45. Organisation for industrial ResearchTNO - Institute TNO for Building. Material
Building Structures: Experienle ulterioare asupra expunerii agregatelordin beton
ajutorul unui tntirzietor, folosit ca agent de eliberare, apr, 1967. Raporr nr. 8I-67
, prezentat de Ir. P. C. Kreyger Lange, Klelweg 5, Rejswijk
46. :r :r :! Beton sp[lat. In: Beton und Stahlbetonbau. R.F.G., nr. 5, ma| 7966, p. XX
47. :r :r v' Prospect VACU Blast. Limited machine data Sheet-Ivfedium Slough, B
England, I.N.C.E.R.C.
4 8 . * * * Schokbetonul - de origini olandezi, beton realizat. cu ciment gi agregare s
ciale, finisat prin buciardere,sablare etc., cu aspect innobilat. Franqa,.Batir, nr. I
apr, 1966, p. 8-9.
49. 't 'r 'r',Construcaiide locuinle ragionale,in beton aparent netratat. Tn: Fachzeitschrifr
Fertigteileim Bauen, R.F.G., nr. 6, 1966, p. 23-2+.
50.:r 'r'& Faqademoderne in beton aparent. In: Concrete Products S.U.A., fiai, 1966.
51. * * * Construcgiidin beton aparent. In: L'industria italiana del cemento,Italia, nr.
1966 p. 57-60 9i rrr. 2, 1966, p. 725-128.
52.'r ""'i'Construcgii in beton aparent cu cimbnt rrlb- ln: Concrete Products. S.U.A., nr.
7966, p. 44-47.
53. !r 'f' 'i' Construcgii in beton aparcnt,.ln: Concrete Products, S.U.A., mai, 1966, p.
'tr
54. ""r'Teatru muzical cu fajada din panouri ln beton aparent. In: Concrete P
S.U.A., nr. 7, 1966, p. 42-43.
55. * * * Construclii administrativela Miami, S.U.A. clie avind pereli din
precomprimatein beton aparent. In: Concrete Products, S.U..A., nr. 7, 1966,
56.'r "'i' Paramente de beton armat aparent. In: Ann. I.T.B.T.P., Franla, nr. 214.
p. 1229-1248.
57 'r ""r'Construclii in beton aparenr.ln: CnncreteProducts,S.IJ.A.,mai, 196o, p.35
58. * :r 'f'Beton aparent.ln: Byggml.staren,Suedia,nr. 1, ian, 1966, p. 4 (in anexa Bygi
sforskning).
59. 'l 'r 'r' Betonul decorativ. 1"' Construcgii pi mecanizare,Caiet selectiv, nr. 10, 1

100
iegc prelr.rcrate de bcton 60. * * * Cofraje din sticloplastic ondulat asigurind o fagi finiti dcoscbiti betonului. ln:
5, p. 709-716. Errg,irreeringNews Record, S.U.A., nr. 6, 1966, p' 1CO.
:rcte panels (Mctodc dc 61. ',t :r' :r' pi66iennaire de I'architecture moderne. Paris. IJ'azan Femand, 1956.
Raport tehnic publicrrt ()2. '? ':- 'r' [ngsllieurban. Diiss,eldorf, Beton Verlag GMbH, 1952.
Tradtrccre C.D.C.A.S., 63. 't' 't' 'f' Painting from ,,A" to ,,2". Maflchester, The Satherland Publishing. Co. Ltd., 19-i9.
64. ',','' i ' r C e n t a n s d e b d t o n a r m 6 . i n : T r a v a u x , l l r . 1 9 4 b i s , 1 9 ' 1 9 .
.ondr;r, 1960. 6 5 . ' ! 'i' 'r' Paraments de b6ton. Colloque C.I.B. Londres 1961. Sccr6tariat essurd p;rr le C.--
ment and Ccrncrete Associ,ation, 52, G'roven,er Gardens, Lorl.dra S.\f.1.
iton, 7 6dition. Bcrlir-r, 6 6 . * * * Ciment w 16 kolorach (ciment tn 16 culori). Vargovia, Nowakowski Tadcusz
Przeglad Budowlany, R.P.P., nr. 72, 1965.
57. 'l 'l' 'r' Fiui,le de renseignermenrtss,lrrrl3 e'ranulom6trie des pierres natr.trelles cassics, ri-l.rc-
risc Modcme d'Edition, tion de juillet Socidtd de recirerches dcs Serviccs Routicrs. Groupc d'6tudcs .lcs
,7957.
routes efilprerrees.
ktur, R.D.G., nr. 6-7,

lition. Diisseldorf, 1'96A.


rpression par diminution
rbarr. 2. 1954.
r.rollc's, 1965.
196-t.
i.rti,rn cl.'s [rl'rricants de

:ii sr.rprafelei be:onului.


1.C.
rolc clc l'6xdcution dar-rs

e67.
I'architecture en b6ton

) n c o n s t r u c A i i ,d e c , 1 9 6 5 .

Building. Material and


3regatelor din beton cu
i7. Raport nr. 8I-67-39,

mai, 7966, p. XXXIV.


lvlcdium Slough, Bucks,

ciment gi agresate spe-


F:'anga,Batir, nr, 147,

. Tn: Fachzeitschrift fi.ir

S.U.A., r:ai, 1966.


ceffrento, Italia, nr. 1.

Prodtrcts. S.U.A., nr. 7,

, . , r 1 1 ? , i119 6 6 , p . 3 5 - 4 1 .
in: Concrete Products,

:vind percgi din panouri


4., nr. 7, 1966, p. 18.
Franla, nr. 214. 1965,

, mai, 796o, p. 35-41.


>. 4 (in anexa B1'ggni.d-

s e l e c t i r ' , n r . 1 0 , 1 9 6 5.
Cuprins

r
Introclucere j

I t . lmportanfa din purnct tlc vcderc arhitcctural a betonului at,arcnt 1ir

I I I . Definilii qi clasificiri 7,-

I V , Condigii tehnice pcntru oblinerca u n u i b e t o n a p a r e n t d c c a l i t a t c 1!)

V. T e h n o l o g i a b e t o n u l u i apflrcnt 21
a . C o r n p t - r z i q i ; rb c t o n u l u i 2l
b. Prepararcabctonului 2it
c . T u r n l r c r t 5 i c o n r p r r c t ; r r lr b c t o r r u l u i 2tr

VI. Cofrarea 32
a. Cofrajc dc lcmn Jd

b. C.oirrrjc din panouri cle plici fibrolenrrro;.t:c .1()


c. Cofraic nrctirlice 41
d. Co[r,rje din r.nrrtcrirrlcpl,rsti.'e .l',2

\ill. Tratarea ulterioari a betonului. Diferite altc lucriri de finisars 5i restaurare -l-1

\:IIL Defcctele betonului aparcnt .16

IX. Mctocle de prelucrare gi decorare a betonului apareut 5l


,r. Tratarc:t crlfrajelc,r itI
tr. Iicttrarrc tparerltc dccorativc r:cllizirtc prirr prclucrilrcit ultcriolrri ir suprirfc[ci
bctonului

\. Bctonul colorat

Xl. Concluzii 7I
\II. Realiziri contemporane cu beton aparent 73
Bibliografie 99

103
Redactor: Ins. DINU CONSTANTINESCU
Tehnoredactor: IVAN THEODOR ,
Coperta gi .supracoperta:VALENTIN V{$AN

Dat Ia cules 26.A8.1968.Bun de tioar 7.03.1969. Apdrut


'pentra 'de 1969.
Tiraj I 3OO+140 ex. legate. Hirtie ilustayii 80 glmz,
700x 1000116. Coli editoriale 6,84. Coli de tip.ar 6,t0 .
A. 1606011968.C. Z. pentru bibliotecil.e mari 693.6:691.32.C. Z.
pentra bibliotecile mici 693.

Tiparul executat la lnueprinderea poligrafici Sibiu,


str. Nicolae Bilcescu nr. 17