Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

8
Declaraie pe propria rspundere a angajatorului privind
numrul de angajai la sediile secundare (puncte de lucru)
Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................,
identificat/identificat cu actul de identitate seria.......... nr. ..........................., eliberat
de........................................................ la data de......................................, cu domiciliul n
localitatea.............................., str........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....,
sectorul/judeul..............................., n calitate de reprezentant legal/mputernicit al
societii................................................................................, declar pe propria rspundere
c:
-

am mai puin de 5 angajai pe baz de contract de munc la urmtorul/urmtoarele


puncte de lucru:

Denumirea ..............................
Adresa ....................................
Nr. de angajai .........................
(se completeaz cu denumirea i adresa punctului de lucru din Certificatul Constatator)
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie sunt conforme cu realitatea.
Data ntocmirii..........................
Semntura..................................
tampila

31