Sunteți pe pagina 1din 40

C1.

1
CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE
PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA
ROMANIA

ntre:
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI
PESCUIT- Romnia, cu sediul n str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureti,
Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79;
email:
sapard@sapard.ro,
reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director
General, ...................................................... n calitate de Autoritate
Contractant, pe de o parte,
si
Persoan
Juridic
/Persoana
Fizica
autorizata,
..............................infiintata/autorizata la data de.................., Cod Unic de
inregistrare/Autorizatie ....................................,cu sediul in Str............................,
Judetul................, cod postal...................., Tel......................, Fax .......................,
Reprezentata prin ............................... n functia de ...........................
Identificat prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr................................CNP
................... in calitate de Beneficiar pe de alta parte ,
au convenit incheierea prezentului contract de finantare pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare nr. F
..in urmatoarele conditii:
Articolul 1 Obiectul Contractului
1 (1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile
de ctre Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de
finantare nr..... intitulata: <titlul>
1 (2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i
condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul cadru
i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le
accept.

Cererea de finantare depusa de beneficiar, rezultata in urma verificarilor,


modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare
selectare devine obligatorie pentru beneficiar.
Bugetul indicativ din cererea de finantare devine Anexa III la prezentul
contract.
1 (3) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s
desfoare Proiectul pe propria rspundere.
Articolul 2 Durata de valabilitate a contractului si durata de execuie a
investitiei
2 (1) Durata de executie a prezentului contract ncepe la data semnrii acestuia
de ctre ambele pri.
Durata de executie a contractului de finantare este de .........................luni
si reprezinta termenul limita pn la care beneficiarul poate depune ultima
cerere de plat.
Durata de executie cuprinde durata de desfasurare a procedurii de achizitie
conform prevederilor art.3(3) si art. 3(5) din Anexa I Prevederi Generale la
care se adauga durata de executie a investitiei conform mentiunii din
cererea de finantare (inclusiv implementarea standardului nou introdus pana
la data de..............., daca este cazul)
2 (2) Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani
pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau
adaptarea la standarde.
2 (3) Prin exceptie de la prevederile art. 2(2), durata de executie a
prezentului contract este de maxim 2 ani, pentru proiectele de investitii care
includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de
mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport
care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la
standarde.
2 (4) Durata de executie a contractului poate fi prelungita la solicitarea
beneficiarului pana la data limita de 2 ani, respectiv de 3 ani de la data
semnarii contractului de finantare de catre ambele parti.
2(5) Pentru proiectele care prevad investitii pentru adaptarea la standardele
comunitare, durata de executie a contractului nu poate depasi termenul de
gratie impus de implementarea standardului respectiv.
2(6) Pentru proiectele care prevad mai multe tipuri de investitii, inclusiv
adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de gratie impus de
standarde este in interiorul duratei maxime de executie, prevazut la
art.2(2),beneficiarul poate solicita prelungirea duratei de executie a

contractului, cu conditia de a demonstra Autoritatii Contractante respectarea


termenului legal de implementare a standardului.
2 (7) Beneficiarii care depasesc durata maxima de 2 ani, respectiv de 3 ani si
solicita in mod exceptional prelungirea acesteia se supun prevederilor art.
12(4) din Anexa I Prevederi generale la prezentul contract.
2(8) Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuie a
contractului de finantare, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data
ultimei pli facut de catre Autoritatea Contractant.
Articolul 3 Valoarea Contractului
3 (1) Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii
nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim <suma in
cifre> (litere) RON.
3(2) Autoritatea Contractanta se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil
de maxim............. (cifre) lei (litere), echivalent cu maximum % din
valoarea total eligibil a Proiectului specificata la alineatul(1).
3 (3) Suma final acordata beneficiarului se va stabili n conformitate cu
prevederile articolului 16 din Anexa I la prezentul contract.
Articolul 4 Avansuri
4(1) Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finantare,
nu mai poate opta pentru obtinerea avansului ulterior datei incheierii
Contractului de Finanare.
4(2) Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demarrii investitiei
in formularul Cererii de Finantare, Autoritatea Contractant poate s acorde
un avans de maxim................... <suma in cifre> (litere)lei si care nu
depaseste 20 % din valoarea eligibila nerambursabila.
4(3) Beneficiarul poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din
partea Autoritii Contractante a procedurii de achizitii prioritar majoritara.
4(4) Pentru plata in avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul
este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma
solicitata in avans in procent de 110%, eliberata de catre o institutie
financiar bancara sau nebancara.
Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a
Avansului.

4 (5) n cazul beneficiarului public, Autoritatea Contractant poate accepta o


garanie scris din partea autoritii ierarhice superioare acestuia, n
conformitate cu dispoziiile n vigoare, echivalent cu procentul prevzut la
alin. (4), cu condiia ca autoritatea respectiv s se angajeze s plteasc
suma acoperit de garanie, n cazul n care avansul pltit nu a fost
justificat.
4 (6) Suma prevzut la alin. (2) se justific de ctre beneficiar pe baz de
documente justificative conform cerinelor Autoritii Contractante
prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract.
Articolul 5 Modalitatea de plat
5 (1) Beneficiarul va ntocmi rapoarte tehnice i financiare pentru a fundamenta
cererile de plat n conformitate cu Instructiunile de plata, Anexa V la
prezentul contract;
5 (2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie depuse
de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de
plat se face n urma verificrilor documentelor justificative prezentate de
beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n
Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de
plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli.
5 (3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum
cinci transe (exclusiv avansul daca este cazul).
Articolul 6 - Dispoziii de plat
6 (1) Plata se va efectua pe baza declaraiilor de cheltuieli si a rapoartelor de
executie fcute de beneficiar n conformitate cu Anexa V - Instructiuni de
plata.
6 (2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:
numr cont IBAN:
titular cont :
denumire si adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat:
6 (3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a
acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data cand cererea
de plat este completa.

Articolul 7 Anexe
Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte
integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic:
Anexa I

Prevederi Generale

Anexa II

Panouri i autocolante publicitare cu informatii privind finantarea


proiectelor prin FEADR

Anexa III

Bugetul indicativ si planul financiar

Anexa IV

1. Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR


2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati FEADR

Anexa V

Instructiuni de plata

Articolul 8
8 (1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin
fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii
contractului ntre prile contractante n temeiul articolului 969 din Codul civil
si reglementarilor in vigoare.
8 (2) Prezentul contract are natura administrativ n condiiile dispoziiilor legale
aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou
exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea
Contractant i un original pentru Beneficiar.
8(3) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n
contract.
Art. 9. NOTIFICRI I COMUNICRI
9(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi
socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut
n partea introductiv a prezentului contract.
9(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va
transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de
primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul
potal primitor pe aceast confirmare.
9(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n
prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.

9(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu
sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la art. 8.
alin 1), alin. 2) si alin. 3).
9(5) In cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este
posibila,
din
motive
neimputabile
Autoritatii
Contractante,
notificarea/comunicarea
se
va
realiza
prin
publicitate.
Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afisarea,
concomitent, la sediul Autoritatii Contractante si pe pagina de internet a
Autoritatii Contractante, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis
un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat
comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Autoritatea Contractanta va mentine afisarea anuntului timp de 15 zile de la
data la care actul este considerat comunicat.
Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal
Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura...................................

Director General APDRP


Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

Director Economic/Contabil Sef


Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura

Vizat Control Financiar Preventiv Delegat


Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Directia Juridica APDRP
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura.........................................................
Serviciul
Contractare-Directia
Selectare
Contractare
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

C1.1
CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE
PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA
ROMANIA

ntre:
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI
PESCUIT- Romnia, cu sediul n str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureti,
Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79;
email:
sapard@sapard.ro,
reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director
General, prin mandatar ...................................................... Director al
Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte,
si
Persoan
Juridic
/Persoana
Fizica
autorizata,
..............................infiintata/autorizata la data de.................., Cod Unic de
inregistrare/Autorizatie ....................................,cu sediul in Str............................,
Judetul................, cod postal...................., Tel......................, Fax .......................,
Reprezentata prin ............................... n functia de ...........................
Identificat prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr................................CNP
................... in calitate de Beneficiar pe de alta parte ,
au convenit incheierea prezentului contract de finantare pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare nr. F
..in urmatoarele conditii:
Articolul 1 Obiectul Contractului
1 (1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile
de ctre Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de
finantare nr..... intitulata: <titlul>
1 (2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i
condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul cadru
i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le
accept.

Cererea de finantare depusa de beneficiar, rezultata in urma verificarilor,


modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare
selectare devine obligatorie pentru beneficiar.
Bugetul indicativ din cererea de finantare devine Anexa III la prezentul
contract.
1 (3) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s
desfoare Proiectul pe propria rspundere.
Articolul 2 Durata de valabilitate a contractului si durata de execuie a
investitiei
2 (1) Durata de executie a prezentului contract ncepe la data semnrii acestuia
de ctre ambele pri.
Durata de executie a contractului de finantare este de .........................luni
si reprezinta termenul limita pn la care beneficiarul poate depune ultima
cerere de plat.
Durata de executie cuprinde durata de desfasurare a procedurii de achizitie
conform prevederilor art.3(3) si art. 3(5) din Anexa I Prevederi Generale la
care se adauga durata de executie a investitiei conform mentiunii din
cererea de finantare (inclusiv implementarea standardului nou introdus pana
la data de..............., daca este cazul)
2 (2) Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani
pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau
adaptarea la standarde.
2 (3) Prin exceptie de la prevederile art. 2(2), durata de executie a
prezentului contract este de maxim 2 ani, pentru proiectele de investitii
care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de
mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport
care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la
standarde.
2 (4) Durata de executie a contractului poate fi prelungita la solicitarea
beneficiarului pana la data limita de 2 ani, respectiv de 3 ani de la data
semnarii contractului de finantare de catre ambele parti.
2(5) Pentru proiectele care prevad investitii pentru adaptarea la standardele
comunitare, durata de executie a contractului nu poate depasi termenul de
gratie impus de implementarea standardului respectiv.
2(6) Pentru proiectele care prevad mai multe tipuri de investitii, inclusiv
adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de gratie impus de
standarde este in interiorul duratei maxime de executie, prevazut la
art.2(2),beneficiarul poate solicita prelungirea duratei de executie a

contractului, cu conditia de a demonstra Autoritatii Contractante respectarea


termenului legal de implementare a standardului.
2 (7) Beneficiarii care depasesc durata maxima de 2 ani, respectiv de 3 ani si
solicita in mod exceptional prelungirea acesteia se supun prevederilor art.
12(4) din Anexa I Prevederi generale la prezentul contract.
2(8) Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuie a
contractului de finantare, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data
ultimei pli facut de catre Autoritatea Contractant.
Articolul 3 Valoarea Contractului
3 (1) Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii
nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim <suma in
cifre> (litere) RON.
3(2) Autoritatea Contractanta se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil
de maxim............. (cifre) lei (litere), echivalent cu maximum % din
valoarea total eligibil a Proiectului specificata la alineatul(1).
3 (3) Suma final acordata beneficiarului se va stabili n conformitate cu
prevederile articolului 16 din Anexa I la prezentul contract.
Articolul 4 Avansuri
4(1) Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finantare,
nu mai poate opta pentru obtinerea avansului ulterior datei incheierii
Contractului de Finanare.
4(2) Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demarrii investitiei
in formularul Cererii de Finantare, Autoritatea Contractant poate s acorde
un avans de maxim................... <suma in cifre> (litere)lei si care nu
depaseste 20 % din valoarea eligibila nerambursabila.
4(3) Beneficiarul poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din
partea Autoritii Contractante a procedurii de achizitii prioritar majoritara.
4(4) Pentru plata in avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul
este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma
solicitata in avans in procent de 110%, eliberata de catre o institutie
financiar bancara sau nebancara.
Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a
Avansului.

4 (5) n cazul beneficiarului public, Autoritatea Contractant poate accepta o


garanie scris din partea autoritii ierarhice superioare acestuia, n
conformitate cu dispoziiile n vigoare, echivalent cu procentul prevzut la
alin. (4), cu condiia ca autoritatea respectiv s se angajeze s plteasc
suma acoperit de garanie, n cazul n care avansul pltit nu a fost
justificat.
4 (6) Suma prevzut la alin. (2) se justific de ctre beneficiar pe baz de
documente justificative conform cerinelor Autoritii Contractante
prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract.
Articolul 5 Modalitatea de plat
5 (1) Beneficiarul va ntocmi rapoarte tehnice i financiare pentru a fundamenta
cererile de plat n conformitate cu Instructiunile de plata, Anexa V la
prezentul contract;
5 (2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie depuse
de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de
plat se face n urma verificrilor documentelor justificative prezentate de
beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n
Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de
plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli.
5 (3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum
cinci transe (exclusiv avansul daca este cazul).
Articolul 6 - Dispoziii de plat
6 (1) Plata se va efectua pe baza declaraiilor de cheltuieli si a rapoartelor de
executie fcute de beneficiar n conformitate cu Anexa V - Instructiuni de
plata.
6 (2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:
numr cont IBAN:
titular cont :
denumire si adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat:
6 (3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a
acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data cand cererea
de plat este completa.

Articolul 7 Anexe
Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte
integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic:
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V

Prevederi Generale
Panouri i autocolante publicitare cu informatii privind finantarea
proiectelor prin FEADR
Bugetul indicativ si planul financiar
1. Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR
2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati FEADR
Instructiuni de plata

Articolul 8
8 (1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin
fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii
contractului ntre prile contractante n temeiul articolului 969 din Codul civil
si reglementarilor in vigoare.
8 (2) Prezentul contract are natura administrativ n condiiile dispoziiilor legale
aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou
exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea
Contractant i un original pentru Beneficiar.
8(3) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n
contract.
Art. 9. NOTIFICRI I COMUNICRI
9(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi
socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut
n partea introductiv a prezentului contract.
9(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va
transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de
primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul
potal primitor pe aceast confirmare.
9(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n
prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
9(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu
sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la art. 8.
alin 1), alin. 2) si alin. 3).

9(5) In cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este
posibila,
din
motive
neimputabile
Autoritatii
Contractante,
notificarea/comunicarea
se
va
realiza
prin
publicitate.
Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afisarea,
concomitent, la sediul Autoritatii Contractante si pe pagina de internet a
Autoritatii Contractante, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis
un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat
comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Autoritatea Contractanta va mentine afisarea anuntului timp de 15 zile de la
data la care actul este considerat comunicat.
.
Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal
Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura

Director CRPDRP
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

Director Economic/Contabil Sef Vizat Control Financiar Preventiv Delegat


Nume/prenume................................. NU ESTE CAZUL
Data :................................................
Semntura
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Consilier juridic CRPDRP
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Serviciul Evaluare Contractare Achizitii CRPDRP
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

C1.1

ANEXA I
PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligaii generale


1 (1) Beneficiarul se oblig sa execute Proiectului n conformitate cu descrierea
acestuia cuprins n Cererea de finanare aprobat.
1 (2) Regulile privind achiziiile realizate de beneficiari sunt emise de ctre
Autoritatea Contractant, iar Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s
le respecte.
1 (3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n fata Autoritii Contractante pentru
implementarea proiectului. Subcontractarea total sau parial a proiectului este
strict interzis.
1 (4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de
profesionalism, eficien i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n
domeniul vizat i n concordan cu acest contract.
1(5) Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu incheia un nou contract
cu Beneficiarul care nu i-a respectat obligatiile contractuale stipulate intr-un
contract de finantare, incheiat anterior cu APDRP.
Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea financiar i tehnic
2 (1) Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de
plat declaratii de cheltuieli si rapoarte de execuie, respectnd Instruciunile de
Plata - Anexa V la prezentul contract.
2 (2) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic
sau financiar solicitate de Autoritatea Contractant.
Articolul 3 Obligaii
3 (1) Beneficiarul se oblig s respecte pe toata durata contractului, criteriile de
eligibilitate i de selecie nscrise n cererea de finanare.
De asemenea, pe o perioad de 5 ani de la ultima plat efectuat de Agenie
Beneficiarul se oblig s nu modifice substantial proiectul.
Modificarile substantiale sunt acelea care afecteaza conditiile de implementare,
care rezulta dintr-o schimbare in natura proprietatii unui articol din infractructura
sau din incetarea sau schimbarea localizarii investitiei.

Daca APDRP constata ca obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului


destinat sau in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate pe o perioada
de 5 ani dupa finalizarea proiectului( data ultimei plati) isi rezerva dreptul de a
recupera sprijinul acordat .
3 (2) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate
terilor din culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va
fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
Beneficiarului.
3(3) Beneficiarul privat a carei investitie cuprinde achizitii simple este obligat s

depun la OJPDRP-SVCF, Dosarele de achizitii n maxim 3 luni sau cel putin un


Dosar de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii) si Proiectul Tehnic , pentru
investitiile care prevad constructii montaj, in maxim 4 luni de la semnarea
Contractului de Finantare,.
3 (4) Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice este obligat sa depuna
la CRPDRP SECA documentatia de achizitii.
3(5) Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice, este obligat s
finalizeze n maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare toate
procedurile de achizitii publice, inclusiv avizarea acestora.

3(6) Beneficiarul care, pentru realizarea investitiei are prevazut un termen pentru
adaptarea la standardele comunitare, are obligatia de a prezenta Autoritatii
Contractante un documentcare certifica implementarea standardului la termenul
impus de prevederile reglementarilor legale.
Articolul 4 - Conflict de interese
Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese,
definit conform legislatiei in vigoare .
Articolul 5 - Confidenialitate
Autoritatea Contractant i Beneficiarul se angajeaz s pstreze
confidenialitatea rapoartelor i a oricrui document, informaie sau alt material
de care se ia la cunotin executarea prezentului contract. Informaiile pot fi
furnizate doar autoritilor competente.
Articolul 6 - Publicitate
6 (1) Autoritatea Contractant cere ca, prin orice not sau publicare fcut de
Beneficiar privind Proiectul, incluznd o conferin sau un seminar, trebuie s
specifice c Proiectul a primit fonduri de la Uniunea European. Beneficiarul
trebuie s fac referiri la Proiect i la contribuia financiar a Comunitii

Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie cu


mass-media.
6 (2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de catre beneficiar in
conformitate cu Anexa II a prezentului contract.
Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor
7 (1) Drepturile de proprietate industrial i intelectual rezultate din aplicarea
proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul
rspunztor pentru drepturile de proprietate industrial sau intelectuala
revendicate de tere persoane
7 (2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda
Autoritii Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de
cuviin, toate documentele care deriv din Proiect, n orice form a lor.
Articolul 8 - Evaluarea Proiectului
8 (1) Dac Autoritatea Contractant sau Comisia European efectueaz evaluri
pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s i asume
obligaia furnizrii Autoritii Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor
autorizai, a oricrui document sau informaie n msur s ajute ca evaluarea s
fie ncheiat cu succes, i s admit drepturile lor de acces descrise n art.15 (2).
8 (2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.
Articolul 9 - Amendament la Contract
9 (1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai n
cursul duratei de execuie a acestuia.
9 (2) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri
contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei
aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea Contractant va notifica n
scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a le
respecta ntocmai.
9 (3) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris
printr-un act adiional/nota de modificare. Toate actele aditionale vor fi ncheiate
n aceleai condiii ca i Contractul original.
9 (4) Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului
acoperit prin contractul iniial.

9 (5) Modificrile contractului pot fi efectuate numai n cursul duratei de execuie


a contractului de finantare, stabilit prin contract i nu pot avea efect retroactiv.
9 (6) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n
contract nu poate fi majorata.
Beneficiarul poate efectua modificri bugetare, n sensul realocrilor ntre liniile
bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al proiectului i modificarea
se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma nscris iniial n cadrul
bugetului intre capitole bugetare de cheltuieli eligibile, fr a se modifica valoarea
total eligibil a proiectului.
Beneficiarul va transmite Autoritatii Contractante bugetul modificat, prin
intermediul unei notificari in care justifica modificarea, insotit de devizul general si
devizul pe obiecte refacut, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data
modificrii acestuia, fara a fi necesar incheirea unui act aditional la contractul de
finantare.
9 (7) In cazul modificarii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al
bancii pentru proiectul FEADR, in caz de inlocuire a responsabilului legal sau in
cazul schimbarii structurii actionariatului fara a se modifica datele de identificare
ale firmei, Beneficiarul se obliga a notifica Autoritatea Contractant. In cazul
schimbarii structurii actionariatului, Beneficiarul se obliga a notifica Autoritatea
Contractanta in scris si prealabil operarii acestei modificari.
Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi nsoit de documente
justificative eliberate de autoritile competente. Autoritatea Contractant poate
aproba modificarea solicitat de beneficiar, caz n care devine parte integrant a
contractului.
Articolul 10 Gajare i ipotecarea investiiei; cesiunea investitiei
10 (1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile
decurgnd din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fr acordul prealabil i n
scrisal Autoritii Contractante.
10 (2) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a aproba sau nu cesiunea
n urma analizrii i verificrii respectrii n continuare a condiiilor de selecie i
eligibilitate avute n vedere la selectarea cererii de finanare n persoana noului
beneficiar.
10 (3) n caz de imposibilitate, neimputabil Beneficiarului, de a executa
prevederile contractuale, activitatea va fi preluat de succesorii si n drepturi, cu
aprobarea expres i prealabil a Autoritii Contractante.
10 (4) Garaniile constituite de beneficiar n favoarea unei instituii financiara
bancara sau nebancarasub forma gajrii sau ipotecrii asupra investiiei ce face
obiectul prezentului contract sunt permise numai cu acordul prealabil i in scris al
Autoritii Contractante.

Articolul 11 ncetarea contractului


11 (1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for
major, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea Contractului printr-o
notificare scris, fr a fi cerut plata finanrii nerambursabile.
11(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii
scrise din partea beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, caz n care
beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil pn
la data ncetrii contractului.
11 (3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea
Contractului, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de
incapacitate de plat sau a fost declanat procedura insolvenei, Autoritatea
Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o
notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere i fr nicio alt
formalitate. n acest caz, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca
finanare nerambursabil pn la data notificrii, situatie in care Autoritatea
Contractant va aplica Beneficiarului dobanzi si penalitati n procentul stabilit
conform dispozitiilor legale in vigoare.
11(4) Anterior ncetrii Contractului de Finantare, Autoritatea Contractant poate
suspenda contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare
prealabil.
Articolul 12 Modificarea duratei de execuie a Contractului de Finantare
12 (1) Beneficiarul trebuie s informeze Autoritatea Contractant fr ntrziere
despre orice circumstan probabil s mpiedice sau s ntrzie executarea
contractului. Beneficiarul poate cere, nainte de sfritul duratei de execuie a
investitiei, prelungirea duratei de execuie a contractului. Toate dovezile de
susinere necesare pentru aprobare trebuie s nsoeasc cererea.
Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de
execuie a contractului confer Autoritiii Contractante dreptul de a nu prelungii
durata de execuie i de a proceda la incetarea contractului n condiiile
prevzute de art. 11 alin. (3) din Anexa Ia prezentul contract.
12(2) Durata de execuie a Contractului de Finantare pentru beneficiarii privati
incepe de la data semnarii de catre ambele parti si include 3 luni in cazul
achizitiilor simple, pentru depunerea dosarelor de achizitii, respectiv 4 luni
pentru depunerea a cel putin unui dosar de achizitie si a proiectului tehnic, la
care se adauga numarul de luni prevazute in cererea de finantare pentru
executia efectiva a investitiei, dar nu mai mult de 2 ani respectiv 3 ani de la data
semnarii contractului de finantare de catre ambele parti.

12(3) Durata de execuie a Contractului de Finantare pentru beneficiarii publici


incepe de la data semnarii de catre ambele parti si include 12 luni pentru
depunerea documentelor de avizare a achizitiei la care se adauga numarul de
luni prevazute in cererea de finantare pentru executia efectiva a investitiei, dar
nu mai mult de 2 ani respectiv 3 ani de la data semnarii contractului de finantare
de catre ambele parti.
12(4) n caz de nerespectare a duratei de executie prevazuta la art. 2(2) sau art.
2(3), din Contractul Cadru, beneficiarului i se aplica o penalizare valorica in
procent de 2 % aplicata la valoarea eligibila nerambursabil prevzut la art. 3
(2) din Contractul Cadru.
Penalizarea se achita de catre Beneficiar in contul Autoritatii Contractante in
maxim 10 zile lucratoare calculate de la data primirii notificarii de acceptare a
modificarii Contractului de finantare.
12(5) Beneficiarul care a optat pentru plata in avans este obligat in prealabil
solicitarii prelungirii duratei de executie initiale a contractului sa justifice pe baza
de documente acoperirea avansului pana la data duratei de executie initiale
prevazuta la Art.2(1) din Contractul Cadru.
12(6) Dupa aprobarea modificarii duratei de executie, beneficiarul va depune la
OJPDRP graficul de executie fizica/financiara si declaratia de esalonare a
depunerii dosarelor cererilor de plata - rectificata.
12(7) Contractul de finantare inceteaza la data limit menionata n articolul 2 al
prezentului Contract. Autoritatea Contractant va informa Beneficiarul despre
orice modificare a datei finale.
Articolul 13 - Legea aplicabil.
13 (1) Acest contract va fi guvernat de legea romna.
13 (2) n eventualitatea unei dispute ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar,
survenit din executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea disputei pe
cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale
amiabil, disputa va fi soluionat de instanele judectoreti competente potrivit
legii.
PREVEDERILE FINANCIARE
Articolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor
14 (1) Cheltuielile neeligibile pentru finanarea n cadrul Programului sunt
prevazute in Fisele masurilor din PNDR.

14 (2) Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt


utilizate/folosite conform scopului destinat rezultat din cererea de finanare,
modifica substantial proiectul sau n cazul n care acestea isi modifica destinatia
ntr-o perioad de 5 ani dup finalizarea proiectului (data ultimei pli).
14 (3) Beneficiarul trebuie s notifice Autotitatea Contractant la apariia oricrei
modificri survenite n derularea proiectului.
Articolul 15 - Contabilitate i controale tehnice i financiare
15 (1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise
referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma
procedurile dictate de uzanele profesionale si legale. Pentru fiecare proiect
trebuie inut o evideniere separat, cu toate veniturile i cheltuielile pe perioada
de valabilitate a contractului.
15 (2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau
la faa locului efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice
alt organism cu atributii in domeniu asupra modului de utilizare a finanrii
nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. n acest scop,
Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii Contractante,
Comisiei Europene sau al oricarui organism cu atributii in domeniu ori altor
persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile
unde se implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic
i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate,
astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze
Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele.
15 (3) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a face public, la cerere sau
din proprie iniiativ, informaii privind atribuirea fondurilor acordate pentru
proiectele finanate, n vederea asigurrii transparenei implementrii FEADR.
Articolul 16 - Suma final a finanrii Comunitare
16 (1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de
Autoritatea Contractant nu va depi suma finanrii nerambursabile prevzut
la Articolul 3 (2) din Contractul Cadru .
16 (2) n cazul n care la sfritul proiectului, costurile eligibile sunt mai mici
dect costul total estimat menionat la Articolul 3 (2) al Contractului Cadru,
contribuia financiara acordata de Autoritatea Contractanta se va limita la
valoarea corespunzatoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de catre
Beneficiar.

Articolul 17 - Neregulariti, sume necuvenite i restituirea finanrii


17 (1) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice
abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare
a prevederilor memorandumurilor de finantare, acordurilor de finantare,
reglementarilor in vigoare privind asistenta financiara nerambursabila acordata
Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractului de
finantare, caz n care cheltuiala este neeligibil i are ca efect prejudicierea
bugetului general al Comunitatilor Europene sau a bugetelor administrate de
acestea ori n numele lor si a bugetului naional.
Este adaugat de Iulia Andrei!
17 (2). Orice plat excedentar, efectuat de ctre Autoritatea Contractant,
constituie plat necuvenit, iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele
necuvenite n termen de 5 zile calendaristice de la data confirmarii de primire a
Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plati in excesdin partea
Autoritii Contractante. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor calcula
penaliti, in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, la data
respectiva, pentru fiecare zi de intrziere.
17 (3) n cazul nregistrrii unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va
restitui integral valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritatii
Contractante n termenele prevzute n cuprinsul actelor de notificare transmise
de Autoritatea Contractant.
Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contactant
va stabili penaliti in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare
pentru fiecare zi de ntrziere.
Dac Beneficiarul a depus o garantie financiara, conform art. 4 (4) al prezentului
contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de
nereguli, Autoritatea Contactant va proceda la executarea garantiei financiare,
fara a mai fi necesara realizarea niciunei alte formalitati.
17 (4) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat nainte de
efectuarea ultimei pli conform prezentului contract sau conform oricarui alt
contract de finantare incheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil
prin intermediul FEADR, Autoritatea Contractant va proceda la diminuarea
sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui contract de
finanare, pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea
penalitilor.
n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup
efectuarea ultimei trane de plat aferent prezentului contract i debitul nu
poate fi recuperat in totalitate prin diminuarea sumei aferent oricrui alt contract
de finanare incheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar
nerambursabil prin FEADR, , Autoritatea Contractant va sesiza institutia
competenta in domeniu, in vederea declansarii executarii silite, conform
prevederilor legislatiei nationale in vigoare

17 (5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate


Autoritii Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului.
Articolul 18 - For major
18 (1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i
imposibil de nlturat, independent de vointa partilor contractante, intervenit dupa
data semnarii contractului, care impiedica executarea contractului si care
exonereaza de raspundere partea care o invoca.
Pot constitui cauze de for major calamitile naturale cum ar fi: cutremure,
inundaii, alunecri de teren, razboi, revolutie, embargou etc.
18 (2) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica
celeilalte pri, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta
majora, sa transmita acte doveditoare in termen de cel mult 15 zile de la data
producerii acesteia i este obligata sa-i comunice data incetarii cazului de forta
majora, in termen de 5 zile, si de a lua orice msuri care ii stau la dispozitie n
vederea limitrii consecinelor.
18 (3) Daca partile nu procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele
prevazute, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care o invoca va
suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.
18 (4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul
verificrilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea
Contractant.
18 (5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei
Majore, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia.
18 (6) In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea
executarii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 6 luni, partile se vor
intalni intr-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a
conveni fie asupra modului de executare a Contractului, fie asupra desfiintarii
acestuia.

C 1.1

ANEXA II

PANOURI I AUTOCOLANTE PUBLICITARE CU INFORMAII PRIVIND


FINANAREA PROIECTELOR PRIN FEADR I FEP
PANOURI PUBLICITARE
Panourile publicitare trebuie s asigure tranparena necesar privind
alocarea i utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de ctre
Uniunea European i Guvernul Romniei n cazul proiectelor care au fost
aprobate pentru finanare prin FEADR sau FEP. De asemenea, trebuie s
furnizeze informaii clare privind beneficiarii, titlul investiiilor finanate, valoarea
proiectelor contractate, autoritatea contractant, proiectantul i executantul
proiectelor.
Panourile publicitare vor fi afiate pe ntreaga perioad de realizare a
investiiei finanate prin FEADR sau FEP precum i pentru o perioad obligatorie
de minim 5 ani de la data finalizrii proiectului.
Panourile publicitare vor fi realizate i amplasate de ctre beneficiarul
contractului de finanare prin FEADR sau FEP n imediata vecintate a spaiului
n care se implementeaz proiectul, astfel nct s se asigure urmtoarele:
1. vizibilitatea optim a panoului;
2. respectarea normelor specifice circulaiei pe drumuri publice;
3. n cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale,
vor fi amplasate 2 panouri publicitare astfel nct s fie marcat clar zona
n care se desfoar investiia respectiv;
Panourile publicitare vor fi de tip outdoor amplasate la sol, vor fi realizate din
tabl sau PVC i vor respecta urmtoarele dimensiuni:
1. nlime: 150 cm;
2. lime: 200 cm.
Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:
n partea dreapt sus, stema Romniei avnd deasupra textul
GUVERNUL ROMNIEI, Arial, bold. Stema Romniei va avea
dimensiunile 30 x20 cm.
n partea stng sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul
UNIUNEA EUROPEAN, Arial, bold. Steagul Uniunii Europene va avea
dimensiunile: = 30 x30 cm
n partea superioar, n mijloc, urmtoarele texte:
o FEADR sau (dup caz) FEP Arial, bold-italic (cca. 20 cm);
o PROIECT FINANAT PRIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL
PENTRU DEZVOLTARE RURAL sau (dup caz) FONDUL
EUROPEAN PENTRU PESCUIT Arial, bold-italic;
o Beneficiarul proiectului FEADR sau FEP Arial, , bold.
o REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE I AL
GUVERNULUI ROMNIEI Arial, bold (cca. 20 cm);

Caseta I stnga va contine informatii cu privire la: Proiect (denumirea


investiiei), Valoarea total eligibil a proiectului: (suma n euro),
Termenul de execuie: Demarare (luna i anul) i Finalizare (luna i anul).
Se va utiliza fontul Arial, bold;
Caseta II dreapta va contine informaii cu privire la: Autoritatea
Contractant (APDRP), Proiectantul, Executantul. Se va utiliza fontul Arial,
, Bold;
Menionarea Autoritii Contractante va fi nsoit de sigla instituiei
APDRP, care va respecta urmtoarele dimensiuni: = 15 cm, L = 15 cm;
De asemenea, pentru a se evita disproportiile se recomanda ca
dimensiunile textelor i imaginilor folosite sa fie corelate in mod estetic cu
dimensiunile panoului expuse in modelul de mai jos:

Exemplu:
200
cm

UNIUNEA
EUROPEAN

F E A D R sau F E P

GUVERNUL
ROMNIEI

PROIECT FINANAT PRIN FONDUL EUROPEAN


AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL
sau FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT

INVESTIIE REALIZAT CU SPRIJINUL


UNIUNII EUROPENE I AL GUVERNULUI ROMNIEI
150
cm

Beneficiar: ........................................
..........................................................
Proiect: .................
..............
Valoare: ............ Euro
Demarare: ........./......../...............
Finalizare: ........./......../................

Fond ALB,
Caractere NEGRE
Stemele Full Color

130
cm

Autoritate contractant: APDRP


Ministerul Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale Agenia
de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit
Proiectant: ..........................................
............................................................
Executant: ..........................................
............................................................

70
cm

75
cm

75
cm

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
Textul autocolantului publicitar privind cofinanarea proiectelor cu
participarea Uniunii Europene va fi afiat pe fiecare utilaje, instalaii sau alte
achiziii, n puncte de vizibiliate maxim. Se vor utiliza mai multe autocolante
dac obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi afiat pe ntreaga
perioad a implementrii proiectului i pentru o perioad de nc 5 ani de la
finalizarea investiiei.
Autocolantul publicitar va respecta urmtoarele dimensiuni:
1. nlime: 21 cm;
2. Lime: 30 cm;
Elementele de informare afiate n autocolant vor fi urmtoarele:
n partea dreapt sus, stema Romniei avnd deasupra textul
GUVERNUL ROMNIEI, Arial, 20, bold. Stema Romniei va avea
dimensiunile de = 5 cm, L= 3 cm.
n partea stng sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul
UNIUNEA EUROPEAN, Arial, 20, bold. Steagul Uniunii Europene va
avea dimensiunile: = 4 cm, L= 4 cm
n partea superioar, n mijloc, urmtoarele texte:
o FEADR sau (dup caz) FEP. Arial, 72, bold.
o PROIECT FINANAT PRIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL
PENTRU DEZVOLTARE RURAL sau (dup caz) FONDUL
EUROPEAN PENTRU PESCUIT. Arial, 36, bold.
o Beneficiarul proiectului FEADR sau FEP. Arial, 36, bold.
Casetele urmatoare vor contine informatii cu privire la: Proiect (denumirea
investiiei), Valoarea total eligibil a proiectului (suma n euro) i Anul
realizrii investiiei. Se va utiliza fontul Arial, 28, Bold.
Exemplu:
UNIUNEA
EUROPEAN

F E A D R sau F E P
PROIECT FINANAT PRIN
FONDUL EUROPEAN
AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL
sau FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT

Beneficiar: ............................................
..............................................................
Proiect: .......
.
Anul: .................................

Fond ALB,
Caractere NEGRE
Stemele Full Color

GUVERNUL
ROMNIEI

C1.1

ANEXA IV

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI FEADR


CUPRINS
1. DEFINITII SI PRESCURTARI
2. SCOP
3. DOMENIU DE APLICARE
4. DESCRIEREA ACTIVITATII
4.1 PREVEDERI GENERALE
4.2 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII
4.3 ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
4.4 MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
4.5 CONFLICTUL DE INTERESE
ANEXA 1 - ACT ADITIONAL LA CONTRACT
ANEXA 2 - DECLARAIE DE CONFIDENIALITATE I IMPARIALITATE

1. DEFINITII SI PRESCURTARI
APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, institutie responsabila
cu implementarea tehnic i financiar a FEADR;
CE Comisia Europeana;
CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate
regionala a APDRP;
DSC Directia Selectare Contractare
FEADR Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Contributia
financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii
programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;
MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
OJPDRP Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate
judeteana a APDRP;
PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala;
SAP Serviciul Autorizare Plati;
SC Serviciul Contractare;
SECA Serviciul Evaluare, Contractare, Achizitii
SVCF Serviciul Verificare Cereri de Finantare

2. SCOP
Prezenta instructiune descrie etapele de urmat de catre beneficiarii privati ai FEADR
pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de
executie lucrari.
3.DOMENIU DE APLICARE
Instructiunile se aplica pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau
fara montaj si de executie lucrari (constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin
FEADR pentru beneficiarii privati..
In cazul beneficiarilor privati a caror cofinantare este mai mare de 50%, se aplica OUG

34/2006 modificata si completata cu OUG 94/2007, in conditiile in care:

achizitia de servicii este mai mare de 125.000 euro;


achizitia de lucrari este mai mare de 2.500.000 euro.

4. DESCRIEREA ACTIVITATII
PROCEDURI DE LICITATIE
Contracte > 50.000 EURO, fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de
oferte cu condiia asigurrii transmiterii unei invitaii de participare ctre cel puin 3 operatori
economici. Transmiterea invitatiilor se poate realiza fie prin posta cu confirmare de primire,
fie prin fax, curier sau mijloace electronice, caz in care operatorii economici trebuie sa
confirme primirea invitatiei.
Contracte 50.000 EURO, fara TVA, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura
oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta.
.
Este interzisa divizarea achizitiilor de acelas tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror
valoare depaseste 50.000 de EURO, fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii
procedurii de selectie de oferte.
4.1 PREVEDERI GENERALE
Cofinanarea din fonduri publice in cadrul FEADR se acorda pentru toate contractele de
achiziii lucrri, bunuri si servicii, ncheiate de beneficiarii privati care ndeplinesc urmtoarele
condiii:
 Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au
obtinut cel putin o oferta conforma in ambele situatii descrise mai sus.
 Obiectul contractului de achiziii sa corespunda cerinelor in ceea ce priveste
parametrii de performanta - productivitate prevzui in documentaia tehnica si
financiara a proiectului.
Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor esentiale din
cererile de oferta si sunt transmise de catre operatori economici, verificabile de catre
expertii evaluatori.
In situatia in care nu se prezinta cel putin o oferta conforma se reia procesul de
achizitie.

Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea
dosarului cu oferte si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;
- sa nu contina nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de
bunuri/lucrari sau servicii (sa nu se regaseasca referinte la nume de firme furnizoare de
bunuri/servicii/lucrari) ;
- in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie explicita, detaliata, si suficient de clara
pentru proiectant;
- pentru achizitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea
unor specificatii tehnice minimale.
- pentru achizitiile de lucrari (constructii) cererea de oferta trebuie sa aiba anexat caietul
tehnic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare.
- achizitiile de bunuri care nu necesita constructiii/montaj sunt achizitii simple
Ofertantii trebuie sa nu se afle intr-o situatie care intra sub incidenta conflictului de interese.
La verificarea dosarului cu oferte se va solicita certificatul ORC pentru toate firmele
participante la ofertare.
Pentru contractele a cror durat de indeplinire nu depete 90 de zile preurile din
ofert nu vor fi actualizate.
Beneficiarul privat poate primi o suma in avans reprezentand maxim 20% din valoarea
eligibila a cofinantarii nerambursabile din bugetul indicativ. Avansul poate fi acordat
dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP a procedurii de achizitii prioritar
majoritara - de exemplu in cazul proiectelor care prevad constructii dupa avizarea
achizitiei de lucrari sau in cazul proiectelor pentru achizitii de bunuri (bunuri si lucrari)
dupa primirea avizarii a cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului. Acest fapt va
fi mentionat in scris in Fisa de avizare a dosarelor de achizitii de catre expertul care o
intocmeste si reconfirmat de Seful SVCF/SECA in cererea de plata pentru avans.
4.2 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII
Dosarul de achiziii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata. Dosarul de achiziii va fi
depus in doua exemplare, fiecare exemplar avnd menionat pe coperta:
 Numele beneficiarului
 Titlul proiectului
 Tipul de achiziie.
Cele doua exemplare ale dosarului de achiziii se certifica pentru conformitate de ctre
beneficiar prin semntura, aplicata pe fiecare fila.
Toate copiile documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea meniunea Conform cu originalul.
In cazul in care se opereaz modificri ale coninutului iniial, in dreptul fiecrei modificri se
va meniona: "Modificat de (Numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul) si
semnatura ",. Dosarul de achiziii ntocmit in conformitate cu cele de mai sus, se depune la
OJPDRP SVCF, de ctre reprezentantul legal al beneficiarului sau de un imputernicit al
acestuia.
Beneficiarul este obligat s depun in doua exemplare, la OJPDRP-SVCF, n maxim 3 luni
(pentru achizitii simple), Dosarele de achizitii sau cel putin un Dosar de achizitii (ex.: Dosar
achizitii prestari servicii) si Proiectul tehnic (pentru achizitii care prevad constructii
montaj) in maxim 4 luni de la semnarea Contractului de finantare.

In functie de tipul achizitiei, documentatia completa pentru selectia de oferte (dupa incheierea
contractelor de achizitii intre beneficiar si furnizori), trebuie sa contina urmtoarele
documente:
Nr.
crt.
1

7
8.

DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII


 Document solicitat pentru tipul de achiziie
Cererea de oferta transmisa ofertantilor alesi de
beneficiar trebuie sa cuprinda date referitoare la: a)
invitatia de participare la licitatie; b) instructiunile pentru
ofertanti; c) specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari
sau termenii de referinta pentru achizitii de servicii; d)
garantii, daca este cazul.
Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini
pe specialitati (pentru achizitii de bunuri in situatia
achizitiei de utilaje tehnologice in flux integrat se vor
prezenta piese scrise si desenate ale schemele fluxului
tehnologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe
specialitati dupa caz), listele de cantitati (numai in cazul
executiei de lucrari constructii sau modernizari) si de
graficul de implementare a investitiei.
Un original si doua copii ale ofertelor adresate
beneficiarului
Raportul/Rapoartele
de
selectie
a
ofertelor
(semnat/semnate de membrii comisiei de evaluare,
formata din reprezentantul legal al proiectului si/sau ali
specialiti in domeniu cel putin 3 membrii)
aprobat/aprobate prin Hotararea adunarii generale a
asociatilor/actionarilor/Decizia asociatului unic/Decizia
Consiliului de administratie sau orice alt act legal in acest
sens.
Contractul/contractele si anexele la contractul/contractele
de achiziii semnate de ambele parti.
Declaratiile de confidentialitate si impartialitate (Anexa 3)
semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu
au nici un fel de interese de orice natura cu firmele
ofertante participante.
Certificatul constatator emis de ORC pentru firmele
participante (inclus in oferta tehnica).
Certificatul de inregistrare fiscala pentru toti participantii
(inclus in oferta tehnica).

Lucrari

Achizitii de:
Bunuri Servicii

Instructiunile pentru ofertanti, atasate la invitatia de participare la licitatie, trebuie sa


contina urmatoarele informatii necesare pentru intocmirea corecta a ofertelor:
ofertantul va demonstra ca are domeniul de activitate
inscris in certificatul
ORC/certificatul de inregistrare fiscala care raspunde cererii de oferte; ;
programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor (termenul limita de depunere a
ofertelor, data sesiunii de deschidere a ofertelor, locatia);
daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari; daca
da, se va mentiona locul si data acestora;
redactarea ofertelor va fi in limba romana (sau traducere autorizata, sau o traducere
efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal);
moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON sau Euro (cu precizarea
cursului de referinta);

perioada de valabilitate a ofertelor;


garantia de participare (valoare, modul de depunere), daca este cazul;
semnarea contractului si garantia de buna executie,daca este cazul;
Solutionarea contestatiilor se efectueaza pe cale amiabila intre parti sau n justiie, n
condiiile legii contenciosului-administrativ. Contestatiile se transmit beneficiarului si catre
OJPDRP de catre ofertantii nemultumiti de procesul de adjudecare in termen de max. 5
zile de la notificare. In caz contrar, contestatiile nu se vor lua in considerare. In perioada
de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat se suspenda procesul de
verificare si avizare a documentatiei de achizitii depusa la OJPDRP.
Contractul si anexele sale vor fi intocmite intr-un original si doua copii.
Raportul de selectie a ofertelor trebuie sa mentioneze:
date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor (nume ofertanti, nr de
inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din
partea ofertantilor la deschiderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au existat
observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la deschiderea ofertelor);
certificarea prin codul CAEN inscris in certificatul ORC a domeniului de activitate
prevazut in cererea de oferta
indeplinirea clauzei etice privind absenta conflictului de interese;
respectarea termenilor de referinta/specificatiilor tehnice impuse prin cerere de oferta;
concluzia comisiei de selectie a ofertelor;
Raportul de selectie va fi aprobat printr-un act (hotarare/decizie, etc) de catre organul de
conducere al beneficiarului.
Proiectul tehnic /Dosarele de achiziii trebuie nsoite de Graficul de implementare a
investitiei. Graficul de implementare a investitiei (graficul de executie) trebuie sa conina toate
activitile care se vor derula in proiectul contractat cu Agenia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit (ex. activiti de construcii, instalare, montare, etc.), luna/lunile in care se
vor desfura aceste activiti si costurile implicate de acestea (programarea cash-flow-ului).
Actualizarea valorii contractelor de achiziii poate fi invocata in limita prevzuta in bugetul
indicativ al proiectului,
In cazul in care contractele de achiziii nu contin clauza de actualizare, cheltuielile privind
actualizarea nu pot fi solicitate la plata.
Pentru contractele a cror durat de indeplinire nu depete 90 de zile preurile din
ofert nu vor fi actualizate.
4.3 ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Ofertele firmelor participante (termenii de referinta pentru achizitii de servicii, specificatiile
tehnice pentru achizitii de bunuri sau caietele de sarcini pe specialitati/listele de cantitati din
Proiectul Tehnic de executie a lucrarilor) trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de
identificare a achizitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu datele tehnico-financiare din
proiectul selectat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Termenul permis
ofertantilor pentru a-si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa
fie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.
Ofertantii trebuie sa-si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta.
Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe
propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze. O oferta primita prin mijloace


electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi considerata conforma numai daca este
transmisa din partea reprezentantului firmei..
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al
performantelor i parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic i cererea de
oferte, al obiectului acestora i al valorii.
Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Ofertele trebuie sa fie
verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele trebuie sa fie
redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Traducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiar, cu mentiunea din partea
acestuia: Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii dup care se va meniona
numele in clar al reprezentantului legal care va semna.
Beneficiarul va alege acea oferta care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului
propuse prin studiul de fezabilitate/proiectul tehnic si planul de afaceri. Dupa alegerea
ofertantului castigator, beneficiarul FEADR intocmeste raportul de selectie a ofertelor prin
care va argumenta alegerea facuta pe baza unor criterii tenhico-economice de selectie care
vizeaza performanta tehnica si economico-financiara, calitatea, serviciile post vanzare- de
intretinere, piesele de schimb, garantiile, pretul, etc.
Contractul trebuie sa menioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare
(identificarea administrativa si identificarea financiara - sediu social, telefon, fax, e-mail, codul
unic de inregistrare, banca, contul bancar), obiectul, valoarea, documentele contractului,
durata si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat.
Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita
implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele
anexate acesteia si cu graficul de implementare al investitiei..
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate
relua procesul de achizitie.

4.4 MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII


Contractele de achizitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii
proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa
beneficiarului, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de achizitie.
Modificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente, si a unui Act
aditional la contractul initial Anexa 1, semnat de ambele parti inainte de data finalizarii
contractului initial si nu trebuie sa cuprinda servicii anterioare sau sa intre in vigoare inaintea
datei la care a fost semnat de parti.
Trebuie respectate urmatoarele principii:
 Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au
efect retroactiv.
 Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul
initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise in cererea de oferta.
 Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii de
referinta sau dupa caz a specificatiilor tehnice din oferta;
 Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in perioada
adjudecarii contractului.
 Preturile unitare trebuie sa fie identice cu cele din contractul initial, daca in contractul
initial nu se stipuleaza posibilitatea revizuirii acestora.

 Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta

astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului
de finantare in cauza.

4.5 CONFLICTUL DE INTERESE

Situatiile de conflict de interese in cazul cererii de oferta se definesc prin:


 Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului Beneficiarului si ofertanti, intre
membrii comisiei de evaluare si ofertanti.
 Detinerea de catre Ofertantul castigator a pachetului majoritar de actiuni in doua firme
participante pentru acelasi tip de achizitie.

Anexa 1

ACT ADITIONAL nr.....LA CONTRACT nr.....

< Numele complet si adresa Beneficiarului >


pe de o parte,
si
<Numele complet al Contractantului sediul la <adresa, cod fiscal si numar de inregistrare la
Registrul Comertului>.
pe de alta parte,
convin urmatoarele:
Urmatoarele prevederi din Contractul < numar de identificare si titlul contractului > incheiat
intre <Beneficiar> si <Contractant> la < data> sunt inlocuite /completate astfel:
Articol < numar > : < titlu >
< textul amendat >
Anexa < numar > : < titlu >
[ Noua versiune a Anexei < numar > : < titlu > este atasata la acest act aditional]
Toti ceilalti termeni si conditii din Contract [ si actul aditional anterior ] raman nemodificate.
Acest act aditional va intra in vigoare la data la care este semnat de ambele parti.

Pentru <Contractant>

Pentru <Beneficiar>

Nume:

Nume:

Semnatura:

Semnatura:

Data:

Data:

Anexa 2

DECLARAIE
de confidenialitate i imparialitate

Subsemnatul(a)..................................................membru n comisia de evaluare pentru


achiziia de....... ...................................., la procedura [se insereaz denumirea procedurii de
achiziie privata] organizat de ................ [se insereaz denumirea Beneficiarului],
declar pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului n declaraii urmtoarele:
a) nu dein pachetul majoritar de aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani
sau subcontractani;
b) nu fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare
a unuia dintre ofertani sau subcontractani;
c) nu am nici un interes de natur profesionala care s afecteze imparialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
Totodata, m angajez ca voi pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor,
precum i asupra altor informaii prezentate de ctre operatorii economici a caror dezvluire
ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau
secretele comerciale, precum i asupra lucrrilor comisiei de evaluare.
Ineleg ca n cazul n care voi divulga aceste informaii sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislaiei civile i penale.

Membru al comisiei de evaluare,


.
(semntura autorizat )

C1.1

ANEXA V

INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII MASURII 123


A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL
Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare pe suport de hartie, la care
ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de
Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative:
1. Cererea de plata;
2. Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate:
- Copiile facturilor;
- Copiile documentelor de plata;
- Copiile extraselor de cont;
- Copiile Adeverintei ISC 0,1% si Adeverintei ISC 0,7% (unde este cazul);
- Copiile altor tipuri de Adeverinte (in cazul eliberarii acestora de catre
consiliile locale/judetene sau alte institutii pentru avize, acorduri, autorizatii
etc);
3. Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii (unde este cazul);
4. Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora
(pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006);
5. Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata, atat
pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde
este cazul);
6. Raportul de executie;
7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate/ materialele
folosite la lucrari;
8. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);
9. Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor (unde este cazul, la prima
cerere de plata);
10. Ordinul de incepere al lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere de plata);
11. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al
investitiei continand pozitiile bornelor topografice (unde este cazul, la prima
cerere de plata)
12. Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse, pe faze determinante
(unde este cazul);
13. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la ultima cerere de plata unde este cazul);
14. Procesele verbale de predare primire, de receptie si de punere in functiune a
bunurilor achizitionate (unde este cazul);
15. Procese verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul);
16. Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata
(unde este cazul);
17. Buletinele de analiza a materialelor incorporate;
18. Buletinele de incercari;
19. Agrementele tehnice;
20. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);

21. Contractul de leasing;


22. Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar;
23. Diploma de studii/ certificatul de formare al beneficiarului/ reprezentantului legal
(la ultima cerere de plata);
24. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului;
25. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).
Documente specifice:
- Documente care sa ateste certificarea metrologica (certificatul de
metrologie);
- Documentele care sa ateste recalibrarea echipamentelor;
- Certificatele ISO;
- Declaratia din partea proiectantului.
 Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de
esalonare a platilor, Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, Raportul de
executie, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la
OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro)
 Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului
dosar de achizitie (exceptand dosarele de servicii). Orice modificare
(prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraiei de ealonare a
depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiii
excepionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va
depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP
0.1 rectificata.
 Beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiiei de
baza realizate in maxim cinci transe de plata.
In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, conform contractului de
finantare, acesta va depune:
- formularul Cererii de plata AP 1.1 - Avans;
- Garantia financiara in original eliberata de o institutie financiar - bancara sau
nebancara. In cazul beneficiarilor publici se poate accepta si Garantia scrisa din
partea autoritatii ierarhice superioare, in original.
Garantia financiara/ Garantia scrisa trebuie sa acopere 110% din valoarea avansului
mentionat in Contractul de finantare. Aceasta trebuie emisa pentru beneficiarul
finantarii, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Garantia
financiara/ Garantia scrisa trebuie sa fie valabila pe perioada duratei de executie a
proiectului.
Avansul se recupereaza la ultima transa de plata. Pentru proiectele care au
beneficiat de avans, valoarea ultimei transe de plata trebuie sa acopere cel putin
valoarea avansului acordat, precum si a penalitatilor aplicate conform prevederilor
Contractului de Finantare, acolo unde este cazul.
 Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le
contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar.
Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla
documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul
dosarului: ,,Acest dosar contine . pagini, numerotate de la 1 la .

Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea


Program FEADR. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii
de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea Conform cu originalul;
 Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document
tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.
 Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie
completate in conformitate cu acestea;
data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii
contractului de finantare cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit;
data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii
contractelor de achizitii;
adeverinta eliberata de ISC are aplicata stampila institutiei si este
semnata de o persoana autorizata;
sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de
achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.
Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare
(valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in liniile din bugetul
proiectului, completand in Declaratia de cheltuieli atasata la dosarul cererii de plata
incadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plata. Cheltuielile care
depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate cheltuieli neeligibile prin
Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.
In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor
facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente
transei de plata.
In cazul achizitiei de lucrari, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor
facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari
aferente transei de plata.
Pentru facturile partial acceptate, acestea trebuie sa contina:
- suma partial acceptata;
- suma ramasa de platit;
- stampilele si semnaturile expertilor tehnici.
 Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
 documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar;
 documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de
achizitii;
 sa aiba semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului
proiectului, exceptand documentele de plata aferente platilor
electronice;
 sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le
achita;
 contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din
contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de lucrari/servicii
privind contul bancar al acestuia;
 CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul
proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti.

In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie
sa prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa
fie stampilate si semnate de banca.
In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii
de Plata beneficiarul sa ataseze copii dupa toate documentele solicitate de banca
pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit).
 Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
 sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului
finantarii;
 sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din
documentul/documentele de plata corespondente.
Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor atasa doar
extrasele de cont.
 Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor
contractuale la termenele si valorile stabilite.
 Pentru bunurile din importate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de
Declaratia vamala, iar valoarea in euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu
valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in
vama.
 Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba
acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.
 Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie sa
corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la
baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori.
 Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte
limbi, se va anexa o traducere in limba romana facuta fie de un traducator
autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea
Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii, va semna si va
stampila).
 Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita precizata in
Contractul de finantare/ Actele aditionale.
 Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a
investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea
acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la
momentul rezilierii contractului.
 Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si
cheltuielile respinse, precum si motivul respingerii.
B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:
 Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele
mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand
toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie
sa fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului.
Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea cheltuielilor eligibile solicitate
de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa fie de minim 25% finantare
nerambursabila.

Valoarea cheltuielilor generale ale proiectului reprezentand:


- taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti,
- studii de fezabilitate,
- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare
implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala;
este de maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede si
constructii)/ maxim 3% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu
prevede constructii).
 Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si
stampilata de reprezentantul legal al proiectului.
 Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat,
semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie
sa descrie in general stadiu fizic de realizare al investitiei.
 Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in
conformitate cu Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului
finantarii). Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de
garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin
constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata.
 Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora
(pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006) se afla in
perioada de valabilitate.
 Autorizatia de construire si Autorizatia de construire pentru lucrarile cu
caracter provizoriu trebuie emise in conformitate cu legislatia in vigoare
(Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare) si sa fie valabile
pe toata durata executiei lucrarilor.
Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu este
necesara in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de
santier).
 Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa
fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta.
 Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt
atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate
si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de bunuri din
afara spatiului comunitar).
 Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul
inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie
anterioara oricaror date de inregistrare a buletinelor de analiza, a intocmirii
proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze
determinate. (la prima cerere de plata).
 Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al
investitiei continand pozitiile bornele topografice trebuie sa fie datat,
semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat conform Programului de
urmarire si control al calitatii lucrarilor. Data elaborarii acestui document
trebuie sa fie ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor. (la prima cerere de
plata).
 Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de
Inspectia de Stat in Constructii, semnat de reprezentantul legal al proiectului,
de proiectant si executant. (la prima cerere de plata).
 Procesele verbale de receptie calitativa, pentru lucrari ascunse si faze
determinante trebuie sa fie elaborate, datate si semnate conform programului
de urmarire si control al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic.

 Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la ultima


cerere de plata trebuie completate, datate, semnate si stampilate.
 Procesele verbale de predare-primire, de receptie si de punere in
functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si
stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar.
In cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie
sa se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.
 Procesele verbale de predare primire a serviciilor achizitionate: proiect
tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, trebuie completate, datate,
semnate si stampilate.
 Situatii de plata pentru lucrari si centralizatoarele situatiilor de plata
trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de
reprezentantul legal, de dirigintele/inspector de santier (pentru care s-a
prezentat certificatul de atestare) si de executantul lucrarii.
Realizarea tuturor lucrarilor trebuie sa se faca in conformitate cu Graficul de executie
al lucrarilor. Daca apar modificari, trebuie sa se ataseze la Dosarul Cererii de Plata,
actul aditional de prelungire sau modificare a Graficului de executie.
In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor se impun modificari ale solutiei din
Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente:
- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si
semnata inspectorul de santier, beneficiar si constructor; aceasta
dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de
proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;
- liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de
proiectant;
- listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant;
- nota de renuntare;
- nota de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnata si
stampilata de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de
santier, de proiectant;
- situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara trebuie sa
fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar.
Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor
de lucrari in conditiile prevazute de HG nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor public, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul
proiectului.
Pentru cheltuieli diverse si neprevazute beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul
Cererii de Plata urmatoarele documente:
- actul aditional incheiat intre beneficiar si constructor in care sa se
precizeze suma suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi
solicitata la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru
Cheltuieli diverse si neprevazute;
- actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant, daca pentru
reproiectare sunt necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata
in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru Cheltuieli diverse si
neprevazute;

anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata (unde este cazul). Anexa


trebuie verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de
importanta a lucrarii respective care aplica stampila pe acest document. De
asemenea, anexa va fi insotita de referatul de verificare;
dispozitia de santier pentru executia lucrarilor diverse si neprevazute
intocmita de proiectant si semnata de inspectorul de santier, beneficiar si
constructor; aceasta dispozitie de santier este insotita de memoriu
justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo
unde este cazul.
antemasuratoarea si listele de cantitati pentru lucrari suplimentare/
intocmite de proiectant;
nota de comanda suplimentare care trebuie sa fie semnata si stampilata de
reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;
situatiile de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate
care trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si
beneficiar;
sa apara distinct pe factura de lucrari mentiunea referitoare la cheltuielile
diverse si neprevazute.
beneficiarul trebuie sa prezinte procesul verbal de negociere conform OUG
nr. 34/2006 art. 122 lit. i

 Buletinele de analiza incorporate, certificatele de calitate/ conformitate a


materialelor folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele
tehnice sunt semnate, datate si stampilate de autoritatea emitenta.
 Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate
de furnizorul de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. Acestea
trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de
servicii si declarate castigatoare.
 Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata, are precizata
valoarea si este semnat de ambele parti.
 Documente emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara
se vor prezenta de catre beneficiar la ultima cerere de plata, dupa finalizarea
investitiei realizata prin Program FEADR.
In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a Protocoalelor incheiate intre
APDRP si Ministerul Sanatatii si Familiei, Agentia Nationala Sanitara-Veterinara si
Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, beneficiarii programului FEADR trebuie sa
prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plata (la data intrarii in functiune a
obiectivului) documentele emise de institutiile mentionate din care sa rezulte ca
proiectul este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul
respectiv.
 La ultima cerere de plata, beneficiarul sau reprezentantul legal trebuie sa faca
dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita finantarea prin
prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare al
beneficiarului/ reprezentantului legal
 Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului trebuie completata,
datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare cerere de plata).
 Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata
trebuie datate, semnate si stampilate de emitent.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori documente din
contabilitatea acestuia.