Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. M 25686/SPCAG/27.08.

2010
Dosar nr. 4/2010

Comisia de disciplina a functionarilor publici


Cu statut special din PSC

-Comisar §ef de penitenciare Boia Viorel - pre§edinte supleant


-Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru
-Subcomisar de penitenciare Stancu Florentina - membru supleant
-Agent §ef principal de penitenciare Gont Costin - membru
-Agent §ef principal de penitenciare Ghiocanu Emilian - membru
Inspector principal de penitenciare Ghica Mariana - secretar

REFERAT I

privind rezultatele activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina a


functionarilor publici cu statut special din cadrul PSC
in legatura cu sesizarea nr. M25686/15.06.201 0

Avand In vedere sesizarea nr. M25686/SPCAG/15.06.2010 formulata de d-na


comisar §ef de penitenciare dr. CERNAT Tanta, cu domiciliul ales la sediul
Penitenciarului Spital Coliba§i, localitatea Mioveni, judo Arge§, Indeplinind functia de
Director al Penitenciarului Spital Coliba§i, urmare a adresei nr. 5150/CD/03.06.2010 a
Comisiei de disciplina din A.N.P., sesizare formulata impotriva dl. agent principal de
penitenciare Deleanu Valentin, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul Biroului
Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi,

Prin sesizarea nr. M25686/SPCAG/15.06.2010 se solicita Comisiei de disciplina


cercetarea faptelor savarsite de dl. agent principal de penitenciare Deleanu Valentin,
agent administrativ principal I (contabil) in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul
Spital Colibasi.

In ziua de 18.03.2010, ora12,49 p.m., dl. Deleanu Valentin, desi se afla in timpul
programului de lucru, a trimis 0 petitie privind reducerea sporului de pana la 50% pentru
misiuni si lucrari speciale, prin curier electronic (e-mail) catre Directia Relatii Publice a
Dosar nr. 5/2010 1
Comisia de clisciplin{l fUllclionari publici cu statut spccial
Penitenciarul Spital Coliba~i Blvd. Dacia m.l, Mioveni 115400, jud.Argq, Rom,lnia
Secretariatului General al Guvernului, prin care si-a exprimat propuneri personale in
legatura cu politicile guvernamentale.
In drept, se invoca:

incalcarea prevederilor art. 48 lit. i) si k) si art. 69 lit. 0) si p) din Legea nr.


293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a
Penitenciarelor, republicata;
incalcarea obligatiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. e) si art. 12 alin. (1) din
OMJ nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul
administratiei penitenciare;
incalcarea prevederilor art. 65 pct. 1, art. 66 pct. 1, 30 si art. 73 din ROI
Penitenciar Spital Colibasi aprobat prin Oecizia directorului PSC nr. 123/27.06.2007

La sesizare au fost anexate, in copie, urmatoarele documente:


adresa nr. 5150/CO/03.06.2010 a Comisiei de disciplina din cadrul ANP;
nota de informare nr. 4/41842/25.05.2010 intocmita de dl. Leonard Anghel din
cadrul Ministerului Justitiei - Unitatea de Management Public si Planificare Statistica;
adresa ANP nr. 4267/0MRU/12.05.201 0 (2 file);
adresa nr. 15/0/3827/09.04.2010 a Oirectiei Relatii Publice - Secretariatul
General al Guvernului;
petitia transmisa prin e-mail la adresa drp@gov.ro de catre dl. Oeleanu Valentin
in data de 18.03.2010, ora 12,49 p.m.

Urmare sesizarii nr. M25686/SPCAG/15.06.2010 comisia de disciplina a verificat


conform art. 23 din Ordinul M.J. nr. 2856/2004 privind aprobarea Regulamentul privind
modul de constituire, organizare ~i desfa~urare a activitatii comisiilor de disciplina din
cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor ~i din unitatile subordonate, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a constatat ca aceasta Indepline~te conditiile
prevazute de art. 22 din acelasi act normativ ~i ca se refera la 0 abatere disciplinara
prevazuta de Legea 293/2004. Comisia de disciplina a constatat, de asemenea, ca este
competenta sa cerceteze fapta care constituie obiectul sesizarii.

in vederea cercetarii faptelor sesizate, comisia a administrat urmatoarele


probe:
- audierea dl. agent principal de penitenciare Oeleanu Valentin conform proceselor
verbale nr. 15/28.06.2010,25/08.07.2010;
- audierea doamnei comisar ~ef de penitenciare dr. CERNAT Tanta conform proces
verbal nr. 23/08.07.2010;
Inscrisuri:
adresa nr. 5150/CO/03.06.201 0 a Comisiei de disciplina din cadrul ANP;
nota de informare nr. 4/41842/25.05.2010 intocmita de dl. Leonard Anghel din
cadrul Ministerului Justitiei - Unitatea de Management Public si Planificare Statistica;
adresa ANP nr. 4267/0MRU/12.05.201 0 (2 file);
adresa nr. 15/0/3827/09.04.2010 a Oirectiei Relatii Publice - Secretariatul
General al Guvernului;

Dosar nr. 412010


Comisia de disciplina func\ionari publici cu statut special
Penitcnciarul Spital Coliba~i Blvd. Dacia m.l, Mioveni 115400. jlld.Arge~, Romfll1ia
petitia transmisa prin e-mail la adresa drp@gov.ro de catre dl. Deleanu Valentin
in data de 18.03.2010, ora 12,49 p.m.

- relatii solicitate si primite de la ANP - Directia Tehnologia lnformatiei si Comunicatii


conform adresei de raspuns nr. 4791 0/DTIC/201 0;
- relatii Birou Logistica din Penitenciarul Spital Coli basi nr. M25686/09.08.2010;
- relatii Serviciul Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar din Penitenciarul Spital
Colibasi nr. M25686/26.08.2010;
- relatii Serviciul Economico - Administrativ din Penitenciarul Spital Colibasi nr.
M25686/26.08.2010;

Analizand sesizarea formulata si probele administrate in cauza, comisia, in


unanimitate, apreciaza ca, in speta, prin aspectele semnalate nu se contureaza
elementele savarsirii unei abateri disciplinare, in sensul Legii nr. 293/2004 privind
Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,
republicata.

Astfel,
La data de 18.03.2010, ora12,49 p.m., dl. Deleanu Valentin, a trimis 0 petitie, prin
curier electronic (e-mail), catre Directia Relatii Publice a Secretariatului General al
Guvernului, prin care propune sa nu se mai acorde personalului din sistemul penitenciar
sporul de pana la 50% pentru misiuni si lucrari speciale.
Avand in vedere ora la care a fost trimisa petitia, precum si raspunsul Directiei
Tehnologia Informatiei si Comunicatii din cadrul ANP, prin care ni se comunica faptul ca
nu detin log-uri privind date Ie referitoare la accesul de la statia 09-DSK-LOG-01 la
internet, comisia nu a putut sa probeze faptul ca e-mailul a fosttransmis de dl. Deleanu
Valentin de pe calculatorul PSC, pentru a se considera ca a folosit resursele materiale
ale unitatii in interes personal.
Tinand cont ca e-mailul a fost transmis la ora 12,49 p.m., iar in conformitate cu
art. 110 din ROI al Penitenciarului Spital Colibasi aprobat prin Decizia nr.
123/27.06.2007 a directorului PSC, personalul unitatii are dreptulla 0 pauza de masa cu
o durata de 30 minute, intre orele 12 - 14,30, avand in vedere sustinerea dl. Deleanu
Valentin ca se afla in timpul pauzei de masa precum si faptul ca comisia nu poate proba
contrariul, apreciem ca fapta nu a fost comisa in timpul in care persoana in cauza ar fi
trebuit sa se ocupe doar de activitatile de serviciu.
Referitor la acuzatia privind exprimarea convingerilor politice in exercitarea
atributiilor de serviciu, comisia apreciaza ca nu este intemeiata deoarece a fost doar
exprimarea unui punct de vedere, opinie neexprimata in exercitarea atributiilor de
serviciu, ci in afara acestora, dl. Deleanu Valentin, fiind in timpul pauzei de masa.

Pentru aceste considerente, comisia apreciaza ca dl. Deleanu Valentin nu se face


vinovat de savarsirea unor fapte ce constituie abatere disciplinara.

In conformitate cu dispozitiile art. 28 si 30 din Ordinul MJ nr. 2856/2004, cu


modificarile si completarile ulterioare, Comisia procedeaza la intocmirea prezentul
referat, ce va fi adus la cuno~tinta persoanei care a facut sesizarea, respectiv comisar

Dosar 111'. 4/20 10


Comisia de disciplina funetionari publici cu statut special
Penitenciarul Spital Coliba~i Blvd. Dacia m.l, Miovcni II 5400. jud.Argc~, Romania
~ef de penitenciare dr. CERNAT Tanta , In calitate de director al unitatii, cat ~i dl. agent
principal de penitenciare Deleanu Valentin, agent administrativ principal I (contabil) in
cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi.

Comisia de disciplina a functionarilor publici


Cu statut special din PSC

-Comisar ~ef de penitenciare Boia Viorel - pre~edinte supleant


-Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru
-Subcomisar de penitenciare Stancu Florentina - membru supleant -
-Agent ~ef principal de penitenciare Gont Costin - membru .,..~ ~
-Agent ~ef principal de penitenciare Ghiocanu Emilian - membru \ J~f
In~pector principal de penitenciare Ghica Mariana - secretar n
<11 Of Jo& ![

Dosar nr. 4/20 to


Comisia de disciplina funqionari publici cu statut special
Penitenciarlll Spital C()liba~i Blvd. Dacia nr.l, lvlioveni 115400, jud.Argc~, Romania

S-ar putea să vă placă și