Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE LECŢIE

DATA: 20. XI.2007


CLASA: a VII-a
OBIECT: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECT: „Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu ( 4 ore )
TIPUL LECŢIEI: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

OBIECTIV – CADRU: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A. COGNITIVE:
• să motiveze apartenenţa textului la genul epic;
• să sesizeze în structura textului cele două planuri narative;
• să formuleze ideile corespunzătoare celor două planuri narative;
• să definească inserţia;
• să identifice procedeele de legare a secvenţelor din text ( înlănţuirea /
alternanţa );
• să caracterizeze sumar personaje care apar în text;

B. AFECTIVE:
• să manifeste dragoste faţă de lectură;
• să-şi dezvolte gândirea creatoare şi sensibilitatea prin receptarea operei
literare;
• să fie dispuşi a integra noile cunoştinţe în propriul sistem de valori estetice.

RESURSE:
• procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire,
munca în echipă;
• materiale: manualul, volume de povestiri, fişe, coli de hârtie;
• organizatorice: activitate frontală, activitate pe grupe şi individuală.

BIBLIOGAFIE:
1. „Limba română” – manual pentru clasa aVII-a, Editura Humanitas;
2. Sadoveanu, Mihail – „Hanu Ancuţei”, Editura Herra, Bucureşti;
3. „Istoria ilustrată a literaturii române” – album şcolar, Editura „Porţile
Orientului”, Iaşi ;
4. Popa I., Popa M. – „Literatura română” – manual preparator pentru clasa
aVII-a, Editura Niculescu .
I. DESCIFRAREA TEXTULUI

• Mihail Sadoveanu ( date sumare despre autor şi operă)


• Lectura textului
( Rezolvarea exerciţiilor de vocabular – pg. 47. )
• Lectura pe fragmente corespunzătoare celor două planuri narative
( Delimitarea fragmentelor corespunzătoare celor două planuri narative:
A - / 1, 3, 5, 7 / – „într-o toamnă aurie”;
B - / 2, 4, 6 / – „vremea lui Mihai Vodă Sturza”).

II – III. INTERPRETAREA TEXTULUI

• Încadrarea textului în genul epic – argumentarea apartenenţei la opera epică.


( Fişa nr. 1 )
• Secvenţele textului
( Fişa nr. 2 )
• Povestirea în ramă – inserţia.
( Fişa nr. 3 )
• Procedee de legare a secvenţelor din text – înlănţuirea, alternanţa.
( Exerciţiile 3, 4 – pagina 50. )

IV. CARACTERIZAREA SUMARĂ A PERSONAJElOR

• Comisul Ioniţă
• Vodă Mihalache Sturza
• Ancuţa cea tânără
• Moş Leonte
( Fişa nr. 4 / Fişa nr. 5 )
FIŞA NR. 1
„IAPA LUI VODĂ” - text epic - exprimă în mod indirect idei, gânduri,
sentimente.
Există:
NARATOR

N1 – naratorul care relatează despre N2 – comisul Ioniţă – naratorul care


oamenii de la han şi ambianţa de aici, povesteşte o întâmplare din „vremea
„într-o toamnă aurie” narator lui Mihai Vodă Sturza  narator
martor. participant.

ACŢIUNE

Faptele şi întâmplările se petrec pe două planuri narative:

Primul plan narativ, A (  N1): Al doilea plan narativ, B (  N2 ):


 locul: Hanul Ancuţei;  locul: Hanul Ancuţei;
 timpul: „într-o toamnă aurie”,  timpul: „vremea lui Mihai
„într-o depărtată vreme, Vodă Sturza”, „vremea
demult”, „vremea petrecerilor tinereţelor mele”.
şi a poveştilor”.

PERSONAJE

Prezente în planul A: Prezente în planul B:


• hangiţa – ANCUŢA cea tânără; hangiţa – ANCUŢA cealaltă
• comisul IONIŢĂ; comisul IONIŢĂ
• moş LEONTE boierul – VODĂ Mihalache
Sturza

MODURI DE EXPUNERE

• NARAŢIUNEA - modul de expunere dominant - relatează faptele şi


întâmplările;
- pe parcursul ei găsim:
 DESCRIEREA - accentuează atmosfera de legendă – descrierea hanului
( „ hanul acela al Ancuţei nu era han, - era cetate. Avea nişte ziduri groase ... şi
nişte porţi ferecate ...”);
– caracterizează personaje – Ancuţa ( „ ... sprâncenată ... vi-
cleană, ..., rumănă la obraji,...” ), comisul Ioniţă ( „un om înalt, cărunt, cu faţa
uscată...”), Vodă ( „un boier mărunt la stat, cu barba roşă...);
• DIALOGUL - evidenţiază oralitate exprimării ( interjecţii, vocative,
interogaţii, exclamaţii, cuvinte populare, regionalisme etc.
FIŞA NR.2

SECVENŢELE TEXTULUI - DELIMITARE PE PLANURI NARATIVE

A. 1. ( N1 ): B. 2. ( N2 ):
 Într-o toamnă aurie, printre  Comisul Ioniţă îşi începe
călătorii opriţi la han se afla şi povestirea evocând vremurile
comisul Ioniţă. de demult, vremurile tinereţii
 Comisul se laudă cu descen- sale, la acelaşi han.
denţa calului său din „iapa lui
Vodă”.

A. 3. ( N1 ): B. 4. ( N2 )
 Cei prezenţi la han se aşează în  În timp ce comisul se afla la
jurul comisului, pregătiţi să-i han, îşi face apariţia un boier
asculte povestirea. mare.
 Apa Moldovei curge liniştită, în  Cei doi cinstesc, iar comisul se
depărtare se zăresc munţii, iar plânge de nedreptăţile îndurate
calul nechează, neliniştindu-i şi spune că merge la Vodă să-i
pe cei prezenţi. facă dreptate.

A. 5. ( N1 ): B. 6. (N2 ):
 Ancuţa cea tânără ascultă şi la  Răzeşul mai cinsteşte o oală cu
pretenţia comisului, de-a-i pupa vin, apoi pleacă spre Iaşi.
Vodă iapa nu departe de coadă,  Este primit de Vodă, în per-
în cazul în care nu i-ar face soana căruia îl recunoaşte pe
dreptate, se face că nu pricepe. boierul de la han.
A. 7. ( N1 ):  Domnitorul îi face dreptate, dar
 Comisul susţine descendenţa îl întreabă ce s-ar fi întâmplat
calului său din „iapa lui Vodă” în caz contrar şi află că răzeşul
şi consideră că acesta e un nu-şi ia vorba înapoi, iapa fiind
lucru rar, iar calul este astfel peste drum.
demn de admirat.  Vodă trimite un slujitor pentru
 Povestirea se sfârşeste, poate a se asigura că i s-a făcut drep-
începe o alta. tate răzeşului.
FIŞA NR. 3

POVESTIREA ÎN RAMĂ - INSERŢIA

A.
• Locul: Hanul Ancuţei
• Timpul: „într-o toamnă aurie”

B.
• Locul: Hanul Ancuţei
• Timpul: „vremea lui Mihai Vodă Sturza

• Personajele: Ancuţa „cealaltă”


Comisul Ioniţă
Boierul - Vodă
• Naratorul:  N2 - comisul Ioniţă
• Naraţiunea - pers. I.

• Personajele: Ancuţa „cea tânără”


Comisul Ioniţă
Moş Leonte
• Naratorul:  N1
• Naraţiunea : pers. a III-a.

 POVESTI-RE ÎN RAMĂ

= INSERŢIA =
includerea unei povestiri
în interiorul alteia.

 Legătura între secvenţe:


- înlănţuire;
- alternanţă.

A. = RAMA TABLOULUI

B. = IMAGINEA

FIŞA NR. 4
CARACTERIZAREA PERSONAJELOR

Comisul IONIŢĂ:
• personaj principal, prezent pe tot parcursul textului ( A. şi B. );
• al doilea narator ( N2 ), narator participant la întâmplarea relatată;
• răzeş de la Drăgăneşti, din ţinutul Sucevei;
• înalt, cărunt, chip aspru, trist;
• isteţ, atotştiutor;
• mândru de calul său;
• îi place să vorbească, să povestească, să-şi atragă ascultătorii;
• sensibil, emotiv uneori;
• demn şi corect, iubeşte dreptatea;
• hotărât să-şi rezolve situaţia, să i se facă dreptate;
• uşor ironic, are simţul umorului;
• generos şi respectuos;
• îndrăzneţ, mândru de condiţia sa socială, conştient de calităţile sale;
• prezentat: - direct - de autor, prin descriere ( portretul fizic );
- de el însuşi (autoprezentare );
- indirect - reiese din felul de a vorbi, din comportament, din relaţia
cu celelalte personaje.

ANCUŢA cea tânără:


• prezentă în prima povestire ( A );
• stăpâna hanului - hangiţa;
• tânără, frumoasă;
• amabilă, ospitalieră;
• curioasă, dar discretă în acelaşi timp;
• prezentată: - direct de autor - prin descriere;
- indirect - prin comportament, prin raportare la mama sa, Ancuţa
de altădată, cu care se aseamănă fizic, dar şi moral.

VODĂ MIHALACHE STURZA:


• prezent doar în a doua naraţiune ( B. );
• personaj real, domn al Moldovei;
• apare în dublă ipostază - boierul de la han: prietenos, fericit să-şi vadă supuşii
mulţumiţi, cu simţul umorului;
- domnitorul: sincer, corect, dar care îşi păstreză simţul
umorului;
• prezentat: - direct - prin descriere;
- indirect - prin comportament, fapte, vorbire, mimică.

Moş LEONTE:
• personaj episodic ( A. );
• priceput la toate;
• ironic, insinuant;
• ştie să-şi provoace interlocutorii.
FIŞA NR.5

Numele personajului Exemplificarea trăsăturilor


(tema de casă )
Comisul IONIŢĂ:
• personaj principal, prezent pe tot
parcursul textului ( A. şi B. );
• al doilea narator ( N2 ), narator
participant la întâmplarea relatată;
• răzeş de la Drăgăneşti, din ţinutul
Sucevei;
• înalt, cărunt, chip aspru, trist;
• isteţ, atotştiutor;
• mândru de calul său;
• îi place să vorbească, să povesteas-
că, să-şi atragă ascultătorii;
• sensibil, emotiv uneori;
• demn şi corect, iubeşte dreptatea;
• hotărât să-şi rezolve situaţia, să i se
facă dreptate;
• uşor ironic, are simţul umorului;
• generos şi respectuos;
• îndrăzneţ, mândru de condiţia sa
socială, conştient de calităţile sale;
• prezentat: - direct - de autor, prin
descriere ( portretul fizic );
- de el însuşi
(autoprezentare );
- indirect - reiese din
felul de a vorbi, din comportament, din
relaţia cu celelalte personaje.

ANCUŢA cea tânără:


• prezentă în prima povestire ( A );
• stăpâna hanului - hangiţa;
• tânără, frumoasă;
• amabilă, ospitalieră;
• curioasă, dar discretă în acelaşi
timp;
• prezentată: - direct de autor - prin
descriere;
- indirect - prin compor-
tament, prin raportare la mama sa, An-
cuţa de altădată, cu care se aseamănă
fizic, dar şi moral.

VODĂ MIHALACHE STURZA:


• prezent doar în a doua naraţiune
( B. );
• personaj real, domn al Moldovei;
• apare în dublă ipostază:
- boierul de la han: prietenos, mul-
ţumit să-şi vadă supuşii fericiţi; cu
simţul umorului;
- domnitorul: sincer, corect, dar care
îşi păstreză simţul umorului;
• prezentat: - direct - prin descriere;
- indirect - prin compor-
tament, fapte, vorbire, mimică.

Moş LEONTE:
• personaj episodic ( A. );
• priceput la toate;
• ironic, insinuant;
• ştie să-şi provoace interlocutorii.

S-ar putea să vă placă și