Sunteți pe pagina 1din 20

Instrucţiuni de utilizare VIESMANN

pentru utilizatorul instalaţiei

Cu automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

VITOPEND

5575 514 RO 3/2006 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă Măsuri ce trebuie luate în caz de


miros de gaz
Pericol
Acest semn atrage atenţia asu- Pericol
pra unor posibile daune pentru Emanarea gazului poate con-
persoane. duce la explozii care pot avea
ca urmare accidentări grave.

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

chis şi formarea de scântei.


Nu aprindeţi niciodată lumina
riale şi daune pentru mediul şi nu conectaţi aparatele
înconjurător. electrice.
& Închideţi robinetul de gaz.

Indicaţie & Deschideţi ferestrele şi uşile.

Informaţiile trecute sub denumirea de & Evacuaţi persoanele din

indicaţie conţin informaţii suplimen- zona de pericol.


tare. & Informaţi din afara clădirii fir-

mele DISTRIGAZ şi ELEC-


Persoanele cărora se adresează TRICA şi firma de instalaţii
aceste instrucţiuni de încălzire.
& Dispuneţi întreruperea ali-

Aceste instrucţiuni de utilizare se mentării electrice a clădirii


adresează persoanelor care deser- dintr‐un loc sigur (din afara
vesc instalaţia de încălzire. clădirii).

Pericol Măsuri ce trebuie luate în caz de


Lucrările efectuate la instalaţia miros de gaze arse
de încălzire fără respectarea
măsurilor de siguranţă cores- Pericol
punzătoare, pot conduce la Gazele arse pot conduce la
accidente care pun în pericol intoxicaţii care pun viaţa în
viaţa unor persoane. pericol.
& Intervenţiile la instalaţia de & Închideţi instalaţia de încăl-

gaz trebuie executate numai zire.


de către instalatori autorizaţi & Aerisiţi încăperea de ampla-

de DISTRIGAZ. sare a instalaţiei.


& Lucrările la instalaţia elec- & Închideţi uşile spre încăperile
5575 514 RO

trică vor fi executate numai de locuit.


de electricieni calificaţi.

2
Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Componente suplimentare, piese


incendiu de schimb şi piese supuse uzurii

Pericol
În caz de incendiu există peri-
col de accidentare prin arsuri şi
! Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instala-
pericol de explozie. ţia de încălzire pot cauza dete-
& Închideţi instalaţia de încăl- riorări ale instalaţiei de
zire. încălzire sau să influenţeze
& Închideţi robineţii pe conduc- defavorabil funcţionarea aces-
tele de combustibil. teia.
& Utilizaţi un extinctor verificat Montajul respectiv înlocuirea
pentru clasele de incendiu pieselor se va realiza numai de
ABC. către firma specializată în
instalaţii de încălzire.
Condiţii care trebuie îndeplinite de
încăperea de amplasare

! Atenţie
Condiţiile de ambianţă neadec-
vate pot provoca avarii la insta-
laţia de încălzire şi pot pune în
pericol funcţionarea sigură a
instalaţiei.
& Se vor asigura temperaturi

de ambianţă peste 0 ºC şi
sub 35 ºC.
& Se va evita poluarea aerului

cu hidrocarburi halogenate
(conţinute de exemplu în
vopsele, solvenţi şi deter-
genţi) şi existenţa prafului în
cantitate mare (de exemplu
prin lucrări de şlefuire).
& Se va evita un grad sporit de

umiditate (de exemplu prin


uscarea rufelor în mod
uzual).
& Nu se vor închide gurile de

aerisire existente.
5575 514 RO

3
Cuprins

Cuprins

Generalităţi
Prima punere în funcţiune ........................................................................... 5
Instalaţia este reglată din fabricaţie ............................................................. 5

Descrierea comenzilor
Privire de ansamblu a elementelor de comandă şi afişaj .............................. 6

Pornirea şi oprirea
Pornirea instalaţiei de încălzire ................................................................... 7
Oprirea instalaţiei de încălzire..................................................................... 7
Pornirea unui circuit de încălzire şi a preparării de apă caldă menajeră........ 8
& Încălzirea................................................................................................. 8
& Apă caldă menajeră ................................................................................. 9
Oprirea unui circuit de încălzire şi a preparării de apă caldă menajeră ......... 9

Cum se procedează
Este prea rece în încăperi ........................................................................... 10
Este prea cald în încăperi ........................................................................... 10
Nu este apă caldă ....................................................................................... 11
Apa menajeră este prea caldă..................................................................... 12

Întreţinere
Curăţire ...................................................................................................... 13
Inspecţia şi întreţinerea............................................................................... 13
& Cazan...................................................................................................... 13
& Acumulator de apă caldă menajeră (dacă există)...................................... 13
& Supapa de siguranţă (acumulator a.c.m.) ................................................. 14
& Filtrul de apă menajeră (dacă există)........................................................ 14

Sfaturi privind economisirea de energie .................................................. 15

Index alfabetic .......................................................................................... 16


5575 514 RO

4
Generalităţi

Prima punere în funcţiune

Prima punere în funcţiune şi adapta- Ca utilizator al unei instalaţii de încăl-


rea automatizării la condiţiile locale şi zire noi, aveţi obligaţia să o înregis-
constructive trebuie executate de traţi la serviciul competent din raza
firma de instalaţii de încălzire. teritorială respectivă. Serviciul res-
pectiv vă comunică informaţii referi-
toare la activităţile pe care trebuie să
le efectueze la instalaţia de încălzire
(de exemplu măsurători periodice,
curăţire).

Instalaţia este reglată din fabricaţie

Automatizarea este reglată din fabri- Reglajul de bază din fabricaţie poate
caţie pentru o funcţionare standard, fi modificat în mod individual şi con-
adică se realizează încălzirea încăpe- form dorinţelor dumneavoastră.
rii şi prepararea de apă caldă mena-
jeră. Instalaţia de încălzire este Indicaţie
pregătită pentru funcţionare. În cazul unei căderi de tensiune regla-
jele rămân memorate.
5575 514 RO

5
Descrierea comenzilor

Privire de ansamblu a elementelor de comandă şi afişaj

Toate reglajele pentru instalaţia de încălzire pot fi făcute centralizat la unitatea


de comandă.
Dacă instalaţia dumneavoastră este dotat cu un termostat de ambianţă, puteţi
regla temperatura de ambianţă de la termostatul de ambianţă (vezi instrucţiunile
separate de utilizare).

Indicaţie
Toate ventilele cu termostat de la radiatoarele din camera în care se instalează
termostatul de ambianţă trebuie să fie deschise complet.

A Unitate termometru‐manometru D Comutator pornit‐oprit


Afişajul temperaturii pe scala din E Semnalizator de avarie (roşu)
partea de sus F Semnalizator de funcţionare
Indicatorul de presiune pe scala (verde)
din partea de jos G Afişaj arzător (verde)
B Buton rotativ pentru temperatura H Afişaj încălzire (verde)
a.c.m. K Afişaj preparare a.c.m. (verde)
C Buton rotativ pentru temperatura
de ambianţă normală
5575 514 RO

6
Pornirea şi oprirea

Pornirea instalaţiei de încălzire

1. Controlaţi presiunea instalaţiei de


încălzire indicată de
manometru A:
Dacă indicatorul se află sub 0,8
bar, atunci presiunea în instalaţie
este prea scăzută. În acest caz
completaţi apă sau informaţi firma
specializată în instalaţii de încăl-
zire.

2. La funcţionare cu racord la coş:


Alimentarea cu aer de ardere se
face din încăperea de amplasare.
Se verifică dacă gurile de aerisire
din încăperea de amplasare a
cazanului sunt deschise şi dacă nu
sunt blocate.

3. Deschideţi robinetul de gaz C.

4. Conectaţi la reţea; de exemplu de


la siguranţă sau de la un întrerupă-
tor principal.

5. Conectaţi comutatorul pornit‐oprit


„8“ B.
LED‐ul verde (semnalizatorul de
funcţionare) este aprins.
Instalaţia de încălzire şi, dacă
există, şi termostatul de ambianţă
sunt gata de funcţionare.

Oprirea instalaţiei de încălzire

Dacă nu doriţi să utilizaţi instalaţia de încălzirea o perioadă scurtă de timp, de


exemplu în concediul de vară, comutaţi pe Regim deconectat (vezi pag. 9).
Dacă doriţi să nu utilizaţi instalaţia de încălzire, puteţi să o deconectaţi.
Înainte şi după scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire pentru o
5575 514 RO

perioadă mai lungă, vă recomandăm să luaţi legătura cu firma de instalaţii de


încălzire.

7
Pornirea şi oprirea

Oprirea instalaţiei de încălzire (continuare)

Aceasta poate lua măsurile corespunzătoare, în măsura în care acest lucru este
necesar, de exemplu pentru protecţia la îngheţ a instalaţiei sau pentru proteja-
rea suprafeţelor de schimb de căldură.

1. Deconectaţi comutatorul pornit‐


oprit „8“.
LED‐ul verde „8“ (semnalizatorul
de funcţionare) se stinge.

2. Închideţi robinetul de gaz.

Indicaţie
Instalaţia nu este protejată împotriva
îngheţului.
Reglajele făcute la automatizare se
păstrează.

Pornirea unui circuit de încălzire şi a preparării de apă caldă


menajeră

Încălzirea

Reglaţi temperatura de ambianţă


dorită cu ajutorul butonului rotativ
„ür“. Cu cât numărul poziţiei este
mai mare, cu atât temperatura este
mai ridicată.
Afişajul pentru încălzire este aprins
(verde).

Indicaţie
Protecţia la îngheţ a cazanului şi a
boilerului de apă caldă menajeră
(dacă există) este activată.
5575 514 RO

8
Pornirea şi oprirea

Pornirea unui circuit de încălzire şi a preparării . . . (continuare)

Apă caldă menajeră

Reglaţi temperatura de ambianţă


dorită cu ajutorul butonului rotativ
„üw“. Cu cât numărul poziţiei este
mai mare, cu atât temperatura este
mai ridicată.
Afişajul pentru funcţia de preparare
de apă caldă menajeră este aprins
(verde).

Oprirea unui circuit de încălzire şi a preparării de apă caldă


menajeră

Dacă nu doriţi să folosiţi instalaţia câteva zile, selectaţi poziţia Regim deconec-
tat.

Poziţionaţi ambele butoane rotative


„ür“ şi „üw“ pe „9“.

Indicaţie
& Pentru a nu se bloca, pompa de cir-

culaţie intră într‐un regim scurt de


funcţionare o dată la 24 de ore.
& Protecţia la îngheţ a cazanului şi a

acumulatorului de apă caldă mena-


jeră este activată.
5575 514 RO

9
Cum se procedează

Este prea rece în încăperi

Cauza Remediere
Termostatul de ambianţă este reglat in- Reglaţi temperatura de ambianţă dori-
corect tă la termostatul de ambianţă
Instalaţia de încălzire este oprită. & Conectaţi comutatorul pornit‐oprit
Semnalizatorul de funcţionare 8 „8“.
(verde) este stins. & Se conectează întrerupătorul princi-

pal, dacă există (situat în afara cen-


tralei termice)
& Se verifică siguranţa circuitului elec-

tric (siguranţa generală)


Automatizarea este reglată incorect Reglaţi temperatura de ambianţă dori-
tă la butonul rotativ „ür“
Indicatorul de avarie „U“ al automatiză- Deconectaţi şi conectaţi comutatorul
rii este aprins (roşu) pornit‐oprit „8“.
Dacă indicatorul de avarie se aprinde
din nou, înştiinţaţi firma specializată în
instalaţii de încălzire.
Ledul pentru arzătorul „A“ se aprinde Dacă arzătorul nu porneşte automat
intermitent la automatizare. după 15 min., înştiinţaţi firma speciali-
zată în instalaţii de încălzire
Nu există combustibil Deschideţi robinetul de gaz
& La gaz lichefiat:

Se verifică rezerva de combustibil şi


dacă este necesar se comandă
& La gaz metan:

La nevoie, întrebaţi DISTRIGAZ

Este prea cald în încăperi

Cauza Remediere
Termostatul de ambianţă este reglat in- Reglaţi temperatura de ambianţă dori-
corect tă din termostatul de ambianţă
5575 514 RO

Automatizarea este reglată incorect Reglaţi temperatura de ambianţă dori-


tă din butonul rotativ „ür“

10
Cum se procedează

Este prea cald în încăperi (continuare)

Cauza Remediere
Afişajele pentru încălzire „ür“ şi pre- Funcţia de testare/verificare se deco-
parare de apă caldă menajeră „üw“ nectează automat după cel mult
clipesc simultan (funcţia de testare/ve- 30 min.
rificare este pornită)

Nu este apă caldă

Cauza Remediere
Instalaţia de încălzire este oprită. & Conectaţi comutatorul pornit‐oprit
Semnalizatorul de funcţionare 8 „8“
(verde) este stins. & Se conectează întrerupătorul princi-

pal, dacă există (situat în afara cen-


tralei termice)
& Se verifică siguranţa circuitului elec-

tric (siguranţa generală)


Automatizarea este reglată incorect Reglaţi temperatura apei calde mena-
jere din butonul rotativ „üw“
Indicatorul de avarie „U“ al automatiză- Deconectaţi şi conectaţi comutatorul
rii este aprins (roşu) pornit‐oprit „8“ .
Dacă indicatorul de avarie se aprinde
din nou, înştiinţaţi firma specializată în
instalaţii de încălzire
Ledul pentru arzător „A“ se aprinde Dacă arzătorul nu porneşte automat
intermitent la automatizare după 15 min., înştiinţaţi firma speciali-
zată în instalaţii de încălzire
Nu există combustibil Deschideţi robinetul de gaz
& La gaz lichefiat:

Se verifică rezerva de combustibil şi


dacă este necesar se comandă
& La gaz metan:

La nevoie, întrebaţi DISTRIGAZ


5575 514 RO

11
Cum se procedează

Apa menajeră este prea caldă

Cauza Remediere
Automatizarea este reglată incorect Reglaţi temperatura dorită pentru apa
caldă menajeră din butonul rotativ
„üw“
Afişajele pentru încălzire „ür“ şi pre- Funcţia de testare/verificare se deco-
parare de apă caldă menajeră „üw“ nectează automat după cel mult 30
clipesc simultan (funcţia de testare/ve- min .
rificare este pornită)

5575 514 RO

12
Întreţinere

Curăţire

Aparatul poate fi curăţit cu detergenţi


obişnuiţi (nu se va utiliza pulbere
abrazivă).

Inspecţia şi întreţinerea

Efectuarea inspecţiei şi întreţinerii unei instalaţii de încălzire este prevăzută de


normativele cu privire la economia de energie şi alte normative internaţionale
(DIN 4755, DIN 4756, DIN 1988‐8 şi EN 806).
O întreţinere efectuată în mod periodic asigură un regim de funcţionare fără per-
turbaţii, economic şi ecologic. În acest scop este cel mai indicat să încheiaţi un
contract de inspecţie şi întreţinere cu firma de instalaţii de încălzire.

Cazan

În măsura în care creşte gradul de


murdărire al cazanului, creşte şi tem-
peratura gazelor arse şi prin aceasta
cresc şi pierderile de energie. De
aceea fiecare cazan trebuie curăţat o
dată pe an.

Acumulator de apă caldă menajeră (dacă există)

Normativele internaţionale în vigoare În cazul în care pe conducta de ali-


(DIN 1988‐8 şi EN 806) prevăd efec- mentare cu apă rece a acumulatorului
tuarea întreţinerii sau curăţirea acu- se află un aparat de tratare a apei,
mulatorului la cel mult doi ani de la agentul de tratare a apei trebuie înlo-
punerea sa în funcţiune şi apoi perio- cuit la timp. Vă rugăm să respectaţi
dic. Curăţirea interiorului acumulato- indicaţiile producătorului.
rului de apă caldă menajeră şi a
racordurilor respective va fi efectuată
numai de o firmă autorizată de insta-
laţii de încălzire.
5575 514 RO

13
Întreţinere

Inspecţia şi întreţinerea (continuare)

În plus la Vitocell 100:


Pentru verificarea anodului consuma-
bil recomandăm o verificare anuală
executată de firma de instalaţii de
încălzire. Verificarea funcţionării ano-
dului se poate realiza fără întrerupe-
rea funcţionării instalaţiei. Firma
specializată în instalaţii de încălzire
măsoară curentul cu ajutorul unui
aparat de verificare a anodului.

Supapa de siguranţă (acumulator a.c.m.)

Buna funcţionare a supapei de sigu-


ranţă trebuie verificată de către firma
specializată în instalaţii de încălzire la
fiecare 6 luni prin aerisire. Există peri-
colul să se depună murdărie în scau-
nul supapei (vezi instrucţiunile
producătorului supapei).

Filtrul de apă menajeră (dacă există)

Din motive de igienă:


& Se va înlocui filtrul în cazul în care

nu are loc curăţirea prin contracu-


rent la fiecare 6 luni (control vizual
la 2 luni)
& Filtrele care se curăţă prin contracu-

rent se vor spăla prin contracurent


la fiecare 2 luni.
5575 514 RO

14
Sfaturi privind economisirea de energie

Sfaturi privind economisirea de energie

Cu următoarele măsuri puteţi să economisiţi energie în mod suplimentar.

& Aerisiţi corect.


Deschideţi ferestrele A complet
pentru scurt timp şi închideţi pe
această perioadă ventilele cu ter-
mostat B.
& Nu supraîncălziţi, urmăriţi atingerea

unei temperaturi de ambianţă de


20 °C, cu fiecare grad de tempera-
tură de ambianţă mai puţin se eco-
nomisesc până la 6% din cheltuielile
de încălzire.
& Închideţi jaluzelele la ferestre (dacă

există), când se înserează.


& Reglaţi corect ventilele cu termostat

B.
& Nu blocaţi accesul la radiatoarele

C şi la ventilele cu termostat B.
& Folosiţi posibilităţile individuale de

reglaj ale automatizării D, reglaţi


temperatura apei calde menajere.
& Supravegheaţi consumul de apă

caldă menajeră: pentru duş se con-


sumă în general mai puţină energie
decât pentru o baie.
5575 514 RO

15
Index alfabetic

Index alfabetic

A P
Acumulator de apă caldă menajeră 13 Pornirea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . 5
C Protecţia la îngheţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
Comutator pornit‐oprit . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7 Protecţie la îngheţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Curăţire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
R
D Regim deconectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 9
Deconectarea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Reglaj de bază. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Remedierea avariilor . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
E Robinetul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
Element de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
S
F Scoaterea din funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Filtru de apă menajeră. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Semnalizator de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Semnalizator de funcţionare . . . . . . . . . . . 6
Î Sugestii pentru economisirea de
Încălzirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Înregistrarea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Supapa de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

I T
Inspecţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Temperatura a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Temperatura apei calde este prea
Î ridicată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Temperatura apei calde menajere . . . 9
Temperatura de ambianţă . . . . . . . . . . . . . . . 8
M Temperatura de ambianţă normală . . 6
Manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7 Temperatura în încăperi este prea
scăzută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
N Termometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nu este apă caldă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Termostat de ambianţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

O U
Oprirea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Unitatea de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5575 514 RO

16
5575 514 RO

17
18
5575 514 RO
5575 514 RO

19
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Firma de contact

Pentru informaţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii la instalaţia de încălzire,


vă rugăm să vă adresaţi firmei de instalaţii de încălzire. Firmele de instalaţii de
încălzire care se află în apropierea adresei dumneavoastră le puteţi afla de
exemplu prin Internet de la adresa www.viessmann.com.

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
5575 514 RO

Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

20

S-ar putea să vă placă și