Sunteți pe pagina 1din 38

Page: 1 / 38

Manual de utilizare a
Modemului Z010

Înainte de conectarea modemului Z010 la calculatorul


dumneavoastr , v rug m s instala i softul aferent aflat pe CD.
Page: 2 / 38

CUPRINS

RECOMAND RI & AVERTIZ RI............................................................................................................4

INFORMA II DE SIGURAN ................................................................................................................5

1. INTRODUCERE ...................................................................................................................................7

2. OPERA II DE BAZ ...............................................................................................................................8

2.1 ZAPP DIALER - INSTALARE I DEZINSTALARE. .......................................................................................8

2.2 INSTALAREA I DEZINSTALAREA DRIVER-ULUI .....................................................................................12

2.2.1 Windows XP ..................................................................................................................................12


2.2.2 Windows 2000...............................................................................................................................14
2.2.3 Windows 98SE ..............................................................................................................................15

3. UTILIZAREA MODEMULUI Z010.....................................................................................................20

3.1 ECRAN PRINCIPAL I PICTOGRAME .......................................................................................................20

3.2 CONFIGURARE ......................................................................................................................................21


3.2.1 Re ea .............................................................................................................................................21
3.2.2 Configurare conexiune .................................................................................................................22
3.2.3 Securitate ......................................................................................................................................23
3.2.4 Versiune.........................................................................................................................................24
3.3 CONECTAREA LA RE EA........................................................................................................................24

3.3.1 Conectarea....................................................................................................................................24
3.3.2 Deconectarea ................................................................................................................................24
3.4 STATUS DIALER ....................................................................................................................................24

4. SPECIFICA II TEHNICE ....................................................................................................................26

4.1 INSTALAREA I ÎNC RCAREA BATERIEI .................................................................................................26

4.2 ANTENA ................................................................................................................................................27


4.3 CABLUL USB........................................................................................................................................27

5. COMPONENTELE MODEMULUI .....................................................................................................28

5.1 FUNC IILE TASTELOR ...........................................................................................................................28

5.2 INDICATORII DE PE ECRAN ....................................................................................................................28


5.3 ECRAN LCD .........................................................................................................................................29

6. OPERA II DE BAZ .............................................................................................................................30

6.1 PORNIREA MODEMULUI ........................................................................................................................30


Page: 3 / 38

6.2 OPRIREA MODEMULUI ..........................................................................................................................30


6.3 ECRANUL PRINCIPAL .............................................................................................................................31
6.4 PICTOGRAM - CONECTARE CABLU USB.............................................................................................31
6.5 ECRANUL DE CONECTARE LA RE EA .....................................................................................................32

7. MENIUL MODEMULUI Z010..............................................................................................................33

7.1 MENIU ............................................................................................................................................33


7.1.1 ECRAN ...............................................................................................................................................33
7.1.2 CONFIGURARE ...................................................................................................................................34

7.2 SMS .........................................................................................................................................................35

7.2.1 MESAJ ................................................................................................................................................35


7.2.2 OP IUNI .............................................................................................................................................35

INSTRUC IUNI DE ÎNTRE INERE ..................................................................................................................37

PROBLEME CE POT AP REA.........................................................................................................................37


Page: 4 / 38

RECOMAND RI & AVERTIZ RI

V rug m s citi i manualul de utilizare înainte de a folosi


modemul. De asemenea v rug m s p stra i manualul pentru
consult ri ulterioare.

Nume model modem: Z010


Versiune Zapp Dialer Z010: 2.0.3.0
Page: 5 / 38

INFORMA II DE SIGURAN

Modemul este autorizat pentru folosire în România. Dac dori i s îl folosi i


în afara rii, asigura i-v mai întâi c exist o re ea CDMA care opereaz în
frecven de 450MHz. Citi i instruc iunile înainte de a folosi modemul.

Siguran a circula iei

Folosirea modemului (far dispozitivele speciale) în timpul conducerii automobilului este


extrem de periculoas i este, de asemenea, ilegal . Re ine i: siguran a circula iei este
prioritar !

Folosirea corect a modemului

V rug m s urma i întocmai instruc iunile stipulate în anumite zone. Atunci când conecta i
modemul sau accesoriile acestuia la alte componente electronice, citi i cu aten ie manualele
de utilizare ale acestora.
Evita i, pe cât posibil, contactul cu antena modemului.

Dispozitive electronice

Dispozitivele electronice moderne sunt protejate împotriva radia iilor de radio frecven (RF).
Totu i, exist anumite dispozitive electronice care nu sunt protejate împotriva semnalelor
radio emise de modem.

Stimulatorul cardiac

Produc torii de stimulatoare cardiace recomand o distan de minim 20 centimetri între


modem i stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibil interferen .
Aceste recomand ri se bazeaz pe cercet rile f cute i pe recomand rile Cercet rii
Tehnologiei Mobile.
Persoanele cu stimulatoare cardiace:
- Trebuie s in întotdeauna modemul la o distan mai mare de 20 cm de stimulatorul
cardiac atunci când modemul este deschis.
- Nu trebuie s poarte modemul în buzunarul de la piept.
Dac suspecta i orice posibilitate de interferen , opri i imediat modemul.
Page: 6 / 38

Alte dispozitive medicale

Dac folosi i alte dispozitive medicale, consulta i-v furnizorul acestora pentru a determina
dac sunt protejate împotriva interferen elor cu semnalele radio.
În ob inerea acestor informa ii v este de foarte mare ajutor medicul de familie.
Închide i modemul în preajma echipamentelor medicale, când exist instruc iuni specifice în
aria în care v afla i. Spitalele i centrele medicale pot avea echipamente sensibile la energia
frecven elor radio externe.

Folosirea modemului în mijloacele de transport

Nu utiliza i modemul în preajma substan elor inflamabile sau explozibile.


Folosirea modemului în timpul c l toriilor aeriene este ilegal i poate afecta func ionarea
aeronavei.

Zone cu pericol de explozie

Folosirea modemului în preajma zonelor cu pericol de explozie poate conduce la serioase


accident ri.
V rug m s nu utiliza i modemul în aceste zone.

Între inere i utilizare

Modemul dumneavoastr con ine echipamente electronice. Înainte de folosirea acestuia citi i
cu aten ie instruc iunile referitoare la înc rc tor, baterie, precum i la folosirea bateriei.
- Nu folosi i modemul în medii cu temperaturi sau cu umiditate ridicat
- Nu brusca i, nu lovi i i nu trânti i modemul. În timpul în care nu îl folosi i, a eza i-l în pozi ia
culcat pentru a evita orice defec iune ce poate ap rea datorit instabilit ii.
- Nu lasa i modemul în ploaie.
- Nu folosi i accesorii neautorizate pentru modemul dumneavoastr .
- Nu demonta i modemul. Dac modemul necesit repara ii sau service, preda i-l
persoanelelor autorizate s fac aceste repara ii.
- Nu scurt-circuita i bateria cu obiecte metalice etc.
Page: 7 / 38

1. Introducere
Z010 este un modem mobil de mare vitez . Acesta permite conectarea la Internet sub re ele
CDMA2000 1x i 1xEv-DO.

Caracteristici
Opereaz sub tehnologie CDMA2000 1x i 1xEVDO
Suport CDMA 450MHz
Dimensiuni: 117 (W) x 47 (L) x 20 (H) mm i mai pu in de 100 g în greutate.
Conexiunea este de mare vitez , aceasta ajungând pân la 2.44 Mbps la download i
153.6Kbps la upload.
Datorit sistemului Self Power Control consumul bateriei laptopului este minimizat
Interfa USB 2.0
Ecran LCD standard (Intensitate re ea,Indicator baterie, dat etc)
Suport Sisteme de operare Windows 98SE, Windows 2000 i Windows XP

Con inutul pachetului


V mul umim pentru achizi ionarea acestui produs. V rug m verifica i con inutul pachetului cu
ajutorul urm toarei liste:
Modem
Anten
Baterie
Înc rc tor
Cablu USB
Manual de utilizare
CD de instalare
Page: 8 / 38

2. Opera ii de baz

Pentru a putea folosi modemul Z010, trebuie mai întâi s instala i softul aferent pe calculatorul
dumneavoastr . Instala i softul prin introducerea CD-ului în calculator.

2.1 Zapp Dialer - Instalare i dezinstalare.

a. Introduce i CD-ul de instalare în CD-ROM.


b. Programul de instalare trebuie s ruleze automat. Dac acest lucru nu se întâmpl ,
vizualiza i con inutul CD-ului i face i dublu click pe Setup.exe.
c. Va ap rea un ecran de selectare a limbii. Dup alegerea limbii dorite ap sa i ‘OK’ pentru
continuare.
d. Din ecranul ini ial de instalare, ap sa i ‘Next’.
Page: 9 / 38

e. Pute i vizualiza acordul de licen . Ap sa i ‘Yes’ dup ce a i citit acest document.

f. Desemna i loca ia de instalare i ap sa i butonul ‘Next’ . Apoi ap sa i butonul ‘OK”.


Page: 10 / 38

g. Alege i op iunile pe care dori i s le instala i i ap sa i butonul ‘Next’. Install Shield


Wizard va finaliza instalarea.
Page: 11 / 38

h. Din ecranul final, ap sa i butonul ‘Finish’.


Page: 12 / 38

2.2 Instalarea i dezinstalarea driver-ului

2.2.1 Windows XP

Instalare

 Dup ce noua component a fost g sit , apare ecranul Add New Hardware Wizard.

Face i set rile la fel ca mai jos. Apoi, ap sa i butonul ‘Next’.

b. Pe ecran se va afi a:
Page: 13 / 38

c. Când ecranul de mai jos este afi at, ap sa i butonul Continue Anyway.

d. Pute i vedea fereastra urm toare care indic procesul de înc rcare a fi ierelor pentru
dispozitiv.

e. Pentru a finaliza instalarea, ap sa i butonul ‘Finish’ .


Page: 14 / 38

Dezinstalare

a. Din meniul Settings -> Control Panel -> System.


b. Selecta i op iunea Hardware -> Device Manager.
c. Selecta i Modem -> GTRAN USB CDC Modem
d. Face i click dreapta pe GTRAN USB Modem, apoi selecta i remove din meniul ap rut.
Modemul va fi dezinstalat de pe computerul dumneavoastr . Calculatorul va c uta
driverul pentru modem automat.
e. Din meniul Control Panel -> Add/Remove Programs.

Selecta i Z010 Dialer din meniul Add/Remove Programs Properties, apoi ap sa i butonul
Install/Uninstall pentru a dezinstala Z010 Dialer.

2.2.2 Windows 2000

Instalare

a. Când modemul USB este conectat la computerul dumneavoastr prin intermediul


cablului USB, va începe c utarea automat a Modemului. Fereastra de mai jos apare
deoarece aplica ia nu con ine Semn tura Digital Microsoft. Pentru a continua instalarea
ap sa i butonul ‘Yes’. Windows va finaliza astfel instalarea pentru Modemul USB.
Page: 15 / 38

Dezinstalare

La fel ca la Windows XP (2.2.1 Windows XP). Detalii la pagina 14.

2.2.3 Windows 98SE

Instalare

Dup instalarea aplica iei Zapp Dialer, introduce i cablul în modem i conecta i-l la calculator.
Dup un timp fereastra urm toare va ap rea afi at pe ecran:

Selecta i Next pentru a continua.


În noua fereastr selecta i “Search for the best driver for your device (Recommended).”
Page: 16 / 38

Selecta i Next.

Alege i “Specify a location”, apoi Browse i alege i calea folosit la instalarea aplica iei
(calea ini ial este C:\Program Files\Zapp\Z010 Dialer\Driver) pentru a putea instala driver-ul
necesar.
Ap sa i Next
Page: 17 / 38

Selecta i “The updated driver (Recommended)”, apoi Next

Ap sa i Next

Windows va finaliza instalarea. Pute i verifica instalarea modemului în meniul Device


Manager din System Properties.
Page: 18 / 38
Page: 19 / 38

Dezinstalare

a. În meniul Settings -> Control Panel -> System alege i op iunile la fel ca mai jos , apoi
ap sa i butonul ‘Remove’.

b. Selecta i op iunile ca în fereastra de mai jos. Apoi, ap sa i tasta ‘OK’.

c. Deconecta i modemul de la computer.


Page: 20 / 38

3. Utilizarea modemului Z010

Conecta i modemul Z010 la computerul dumneavoastr . Pentru a folosi modemul Z010,


efectua i dublu-click pe pictograma modemului existent pe desktop sau din meniul Start
selecta i Program-> Gtran Wireless -> Z010 Dialer -> Z010.

3.1 Ecran principal i pictograme

Ecranul principal prezentat mai jos apare de fiecare dat când apela i modemul Z010.
Page: 21 / 38

Func iile pictogramelor

Pictogram Descriere Pictogram Descriere

Conectat Deconectat

Blocat/Deblocat Num r telefon

ModulCDMA 1X ca Modul EV-DO ca


mod curent mod curent

Status Deconectat Status Conectat

Ecran principal Configurare

3.2 Configurare

Din ecranul principal, ap sa i care se g se te în partea stâng a ecranului.

Apoi, dup ce a i ales set rile dorite, ap sa i butonul ‘OK’.

3.2.1 Re ea

Utilizatorul poate configura op iunile referitoare la re ea.


Page: 22 / 38

Num r apelare / ID Utilizator/ Parol / Dynamic DNS


- Utilizatorul poate seta fiecare op iune dintre cele oferite de c tre operator.

3.2.2 Configurare conexiune

 Pute i alege tipul conexiunii dorite: 1x, EV-DO sau Hybrid (permite schimbarea automat de
la 1X la EvDo in func ie de loca ia curent )
 Dup ce a i ales tipul conexiunii, ap sa i tasta ‘OK’. În acest moment, modemul se va
restarta, iar interfa a se va închide automat. Accesa i din nou programul Zapp Dialer.
Page: 23 / 38

3.2.3 Securitate

Utilizatorul poate folosi func ia blocare/deblocare pentru a restic iona modemul.

Pentru a bloca sau debloca modemul

Dac dori i s bloca i modemul, scrie i parola i ap sa i ‘OK’. Apoi statusul modemului va fi
“Lock” (Blocat) sau “Unlock” (Deblocat).
Dac modemul este blocat, utilizatorul nu poate folosi toate func iile acestuia.

Schimbarea parolei

a. Introduce i parola curent .


b. Introduce i noua parol i confirma i-o.
c. Apoi ap sa i ‘OK’.
Dac datele introduse sunt corecte, parola va fi schimbat cu success.
Page: 24 / 38

3.2.4 Versiune

Pute i vizualiza versiunea modemului.

3.3 Conectarea la re ea

3.3.1 Conectarea

Din ecranul principal ap sa i ‘Connect’.


Se va derula procesul de conectare. Dup stabilirea conexiunii, op iunea ‘Connect’ din ecranul
principal va fi înlocuit cu ‘Disconnect’. (Dac ave i probleme cu conectarea, verifica i Parola i
ID-ul din meniul Configurare.Detalii la 3.2.1. Re ea(pag. 18) sau suna i la111- apel gratuit de pe
telefonul Zapp sau la 021-402.44.44(apel taxabil).

3.3.2 Deconectarea

Din ecranul principal, ap sa i ‘Disconnect’.


Va fi ini iat procesul de deconectare. Dup realizarea deconect rii, op iunea ‘Disconnect’ din
ecranul principal va fi înlocuit cu op iunea ‘Connect’.

3.4 Status Dialer

Dialerul prezint statusul num rului de telefon, modul conexiunii i statusul blocat/deblocat.
Acestea se afl amplasate în partea de jos a ecranului.
Page: 25 / 38

MIN Number – Num rul de telefon al modemului.


Connection Mode – Sunt disponibile dou moduri CDMA i Ev-DO. Indic modul configurat
curent.
Lock State – Indic statusul de blocat/deblocat al modemului.
Connection State – Indic dac modemul este conectat sau deconectat de la re ea.
Page: 26 / 38

4. Specifica ii tehnice

4.1 Instalarea i înc rcarea bateriei

4.1.1 Instalarea bateriei

1. Deschide i capacul din spate prin ap sarea i culisarea butonului.


2. Intoduce i bateria în orificiul special din modem.
3. ine i bateria fix p n la închiderea capacului.

4.1.2 Înc rcarea bateriei

Modemul este prev zut cu o baterie reînc rcabil de tip lithium-ion. Bateria este par ial
înc rcat atunci când cump ra i modemul. Dac nivelul de înc rcare a bateriei este sc zut,
atunci va fi afi at mesajul “Baterie desc rcat !”. Dac nivelul de înc rcare devine foarte sc zut,
modemul se va închide automat f r a salva ac iunile în desf urare.

1. Modemul poate fi folosit în timp ce bateria se încarc .


2. Introduce i mufa înc rc torului în orificiul disponibil în partea stâng a modemului.
3. Introduce i înc rc torul în priz .
4. Dac porni i modemul în timp ce acesta se încarc , indicatorul de baterie afi at pe
ecran va deveni intermitent.
5. Dac bateria este complet înc rcat indicatorul bateriei afi at pe ecran se va stabiliza i
se va auzi un semnal sonor. Acesta este simbolul pentru baterie complet
înc rcat .
6. Dac modemul este oprit în timpul înc rc rii, ecranul va afi a urm torul mesaj:
“Înc rcare”.
7. Când modemul este înc rcat complet, va ap rea mesajul “Înc rcare complet !”.
8. Indicatorul de baterie desc rcat .
1) Când bateria este desc rcat i au mai r mas doar cîteva minute pân când
modemul se va închide, indicatorul pentru baterie va începe s clipeasc i va fi
afi at gol .
2) Ve i auzi apoi un semnal de avertizare, înso it de afi area mesajului “Baterie
desc rcat !”.
Page: 27 / 38

9. Când modemul nu este dotat cu o baterie, îl pute i totu i folosi dac îl conecta i la un
înc rc tor. Aceasta nu este o înc rcare real , dar ajut modemul s porneasc f r
baterie. În acest caz nu ve i vedea indicatorul de baterie.

Aten ie: Pentru a evita o posibil diminuare a performan elor bateriei


modemului din cauza supraliment rii, v recomand m s o îndep rta i în
cazul folosirii îndelungate a modemului în modul transmisie de date.
Acesta va continua s func ioneze, fiind alimentat prin intermediul
cablului USB.

4.2 Antena

În zonele cu semnal redus este nevoie s ridica i/coborâ i antena pentru a ob ine un semnal
mai puternic.
Antena modemului Z010 este deta abil . Utilizatorul poate demonta antena i o poate p stra
separat de modem. Totu i, v recomand m s nu demonta i antena. Când modemul nu este
dotat cu o anten , este posibil ca acesta s nu func ioneze în zonele cu semnal redus.

4.3 Cablul USB

Cablul USB este folosit pentru a conecta modemul la un computer.

1. Mufa cablului USB este compatibil cu portul USB al computerului.


2. Cealalt muf este pentru modem.
3. Mufa principal se introduce în modem cu s geata îndreptat spre orificiul special al
acestuia.
4. Conecta i cablul la modem i la portul USB al computerului.
5. Dac aceast conectare se realizeaz pentru prima dat , va ap rea fereastra Add New
Hardware Wizard. Detalii la “Instalarea i dezinstalarea driver-ului” (pagina12).
6. Dac a i realizat corect conectarea pute i accesa Zapp Dialer. În cazul unei erori verifica i
ca modemul s fie pornit i de asemenea corect instalat.
Aten ie: Pentru a evita o posibil diminuare a performan elor bateriei
modemului din cauza supraliment rii, v recomand m s o îndep rta i în
cazul folosirii îndelungate a modemului în modul transmisie de date.
Acesta va continua s func ioneze, fiind alimentat prin intermediul
cablului USB.
Page: 28 / 38

5. Componentele modemului

Acestea sunt func ionalit ile tastelor modemului Z010.

5.1 Func iile tastelor

  
 

Tast Meniu(Tast derulare – )

Tast cu func ii 2 (Anterior - )


Tast cu func ii 1(Tast Selectare- OK)
End/ Tast Pornit/Oprit

5.2 Indicatorii de pe ecran

Tast Descriere Tast Descriere


Meniu Anterior

Accept comanda selectat Mut cursorul în jos

Meniu SMS terge

Da Nu
Page: 29 / 38

5.3 Ecran LCD

Tast Descriere Tast Descriere


Mod 1x Mod EVDO

Sunet Mod Silen ios

Intensitate semnal Cablul USB conectat

Baterie SMS (mesaj nou)

Blocat
Page: 30 / 38

6. Opera ii de baz

6.1 Pornirea modemului

Ap sa i prelung tasta Pornit/Oprit.

6.2 Oprirea Modemului

Ap sa i prelung tasta Pornit/Oprit.


Page: 31 / 38

6.3 Ecranul principal

Când porni i modemul, ecranul principal va ar ta astfel:

"!$#  &%('*)
    

6.4 Pictogram - conectare cablu USB

Pentru ca Zapp Dialer s func ioneze, va trebui s conecta i mai întâi modemul la computer prin
intermediul cablului USB.
Dac modemul este conectat, ve i vedea afi at o pictogram care indic acest fapt.
Pictogramava fi afi at atât timp cât conexiunea este activ .

"!$#   %(')
+   ,

Aten ie : Pentru a evita o posibil diminuare a performan elor bateriei


modemului din cauza supraliment rii, v recomand m s o îndep rta i în
cazul folosirii îndelungate a modemului în modul transmisie de date.
Acesta va continua s func ioneze, fiind alimentat prin intermediul
cablului USB.
Page: 32 / 38

6.5 Ecranul de conectare la re ea

a. Când este ini ializat un apel, imaginea afi at este sub form dinamic . C nd conexiunea se
afl în stare de repaus, ecranul va afi a aceea i imagine.

b.În timpul conect rii, imaginea de mai jos va fi afi at pe ercan.

c) În timpul deconect rii, imaginea de mai jos va fi afi at pe ercan.


Page: 33 / 38

7. Meniul modemului Z010

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1. Iluminare

2. Contrast
1. Ecran
3. Configurare dat

4. Configurare or

1. Volum
Meniu
2. Limba

3. Silen ios
2. Configurare
4. Blocare

5. Versiune

6. Mod Apel

1. Mesaj

SMS 1. Vizualizare Mesaj


2. Op uni
2. tergere

7.1 Meniu

7.1.1 Ecran

Aceast func ie v ajut s configura i starea ecranului cu ajutorul urm toarelor op iuni:
Iluminare, Contrast, Configurare dat i Configurare or .

7.1.1.1 Iluminare

Pute i configura durata ilumin rii atunci când utiliza i modemul. Op iunile disponibile sunt:
Iluminare Oprit / 10 Sec / 30 Sec / Pornit .
Page: 34 / 38

7.1.1.2 Contrast

Cu ajutorul acestei func ii pute i ajusta contrastul ecranului. Op iunile disponibile sunt 0, 1 , 2,
3 i 4.

7.1.1.3 Configurare dat

Pute i configura forma de afi are a datei. Op iunile disponibile sunt: DW MM/DD, DW DD/MM,
DD/MM/YY, YY/MM/DD, YY/DD/MM.
DW: Ziua s pt mânii, DD: Ziua, MM: Luna, YY: Anul

7.1.1.4 Configurare or

Pute i configura forma de afi are a orei. Op iunile disponibile sunt: 12 Ore, 24 Ore.

7.1.2 Configurare

Cu ajutorul acestei func ii pute i configura modemul.

7.1.2.1 Volumul

Sunt disponibile cinci niveluri de sunet pentru tastatur , începând cu Mut i înc alte patru
nivele.

7.1.2.2 Limba

Meniul modemului Z010 poate fi afi at într-una din limbile englez i român .

7.1.2.3 Silen ios

Op iunile disponibile sunt Pornit/Oprit. Dac ati ales modul Silen ios, modemul dumneavoastr
nu va emite nici un sunet, nici in cazul conect rii acestuia. Modul Silen ios este suspendat
automat în momentul în care închide i modemul.
Page: 35 / 38

7.1.2.4 Blocarea

Pute i bloca sau restric iona accesul la Modem.

- Pentru blocare, ap sa i butonul . Mesajul "Blocat!" va fi afi at pentru apoximativ 1.5


secunde.
Dac ap sa i orice tast în timp ce modemul este blocat, va fi afi at mesajul "Blocat!".

- Pentru a anula func ia de blocare, ap sa i tasta . Aceasta nu reprezint opera ia de


deblocare. Func ia de deblocare este folosit doar de programul de apelare Zapp Dialer.

7.1.2.5 Versiune

Cu ajutorul acestei op iuni pute i vizualiza versiunea de soft a modemului dumneavoastr .


Aceast informa ie este folositoare dac dori i s face i un up-grade softului dup ce cump ra i
modemul.

7.1.2.6 Mod apel

Aceast func ie v permite alegerea modului CDMA2000 1x sau 1x EVDO.

7.2 SMS
Meniul SMS v permite accesul la Serviciul de Mesaje Scrise (SMS).

7.2.1 Mesaj

În cazul unui nou mesaj primit va fi afi at pictograma

7.2.2 Op iuni

7.2.2.1 Vizualizarea Mesajelor

Când este primit un mesaj nou, va ap rea pe ecran o fereastr de afi are a mesajului. În cazul
în care nu mai este spa iu, utilizatorul este avertizat de acest fapt.
Page: 36 / 38

7.2.2.2 tergere

Num rul maxim de mesaje pe care le pute i stoca este de 30. Când num rul maxim este atins,
nu ve i putea primi mesajele noi pân nu ve i terge din mesajele vechi.
De exemplu, '
2/17'reprezint faptul c ave i 2 mesaje necitite dirtr-un total de 17 primite.
Page: 37 / 38

Instruc iuni de între inere

• Opri i întotdeauna modemul înainte de cur ire.


• Evita i folosirea substan elor chimice, detergen ilor sau solven ilor pentru a cur a
modemul.
• Nu aplica i substan e lichide direct pe modem.

Probleme ce pot ap rea.

Problem Ac iuni
Modemul nu porne te Verifica i modemul i bateria precum i contactele
acestora.
Asigura i-v c bateria este înc rcat i corect
instalat .
Verifica i cablul USB i dac acesta este corect
conectat.
Probleme la conectarea: Înainte de efectuarea ac iunilor urm toare, asigura i-v
Bateriei c modemul nu este alimentat cu energie i îndep rta i
Înc rc torului bateria.
Kit-ului Hands-free Verifica i conectorii. Dac ace tia sunt murdari,
Adaptorului de ma in cur a i cu o lavet moale, uscat . Conecta i
bateria i verifica i din nou.
Recep ie slab Asigura i-v c antena nu este stricat .
Verifica i puterea semnalului i nivelul de înc rcare
a bateriei. Dac sunte i în interior apropia i-v de o
fereastr .
Vizibilitate slab pe ecranul LCD Accesa i “Meniu 1. Ecran 2. Contrast” i modifica i
contrastul.
Ecran spart sau stricat Apelati la un centru autorizat de service.
F r sunet Verifica i ca modemul s fie configurat în mod
normal (nu în modul Silen ios) din meniul:
“Meniu 2. Configurare 3. Silen ios”.
Verifica i nivelul de sunet al tastaturii din meniul:
“Meniu 2. Configurare 1. Volum”.

Aten ie: Pentru a evita o posibil diminuare a performan elor bateriei


modemului din cauza supraliment rii, v recomand m s o îndep rta i în
Page: 38 / 38

cazul folosirii îndelungate a modemului în modul transmisie de date.


Acesta va continua s func ioneze, fiind alimentat prin intermediul
cablului USB.