CUPRINS 1. 2. Starea actuală a resurselor forestiere ale Republicii Moldova ...................................... Diversitatea biologică forestieră................................................................................... 2.

1 Diversitatea staţiunilor forestiere.................................................................................................................... 2.2 Diversitatea ecosistemelor forestiere........................................................................... 2.3 Diversitatea specifică................................................................................................... 2.4 Resursele genetice forestiere....................................................................................... 2.5 Diversitatea landşaftică a pădurilor Republicii Moldova............................................ 3. Analiza cadrului instituţional.............................................................................................. 4. Analiza cadrului legislativ şi normativ............................................................................... 5. Resurse umane din sectorul forestier................................................................................. 6. Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice forestiere........................

1. STAREA ACTUALĂ A RESURSELOR FORESTIERE ALE REPUBLICII MOLDOVA Resursele forestiere ale Republicii Moldova sunt constituite din resursele fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia. Resursele forestiere la 1 ianuarie 2001 ocupau o suprafaţă de 422,8 mii ha inclusiv, păduri – 372,3 mii ha, plantaţii de tufari şi arbuşti – 19,4 mii ha şi perdele forestiere de protecţie – 31,1 mii ha (1). Volumul total de masă lemnoasă constituie 41,6 mln m3. Pentru fiecare locuitor din Republica Moldova revine câte 0,075 ha păduri şi câte 9,35 m3 masă lemnoasă. Fondul forestier este gestionat de către autorităţile silvice de stat 353,5 mii ha (90,0%) şi autorităţile administraţiei publice locale 39,2 mii ha (10,0%). Pădurile sunt repartizate extrem de neuniform: Zonei de Centru îi revin circa 60% (gradul de împădurire – 13,5%), Zonei de Nord – 26% (gradul de împădurire –7,2%) şi Zonei de Sud – 16& (gradul de împădurire – 6,7%). Pădurile Moldovei sunt formate din specii de foioase (97,8%) şi de răşinoase doar 2,2%. Structura fondului forestier pe clase de vârstă se caracterizează prin dezechilibre importante. Vârsta medie a arboretelor este de 40 ani, arboretele tinere constituie 26,3%, cele de vârstă mijlocie – 43,7%, preexploatabile – 17,5%, iar cele exploatabile – 12,5%. Volumul mediu la un hectar este de 124 m3, iar creşterea medie de 3,0 m3/ha/an. Clasa medie de producţie 2,3 (M. Orlov), iar consistenţa medie este de 0,73. Posibilitatea de recoltare la produsele principale, stabilită prin amenajamentele silvice este de 195 mii m3/an. La produsele secundare (tăierile de îngrijire şi igienă) posibilitatea anuală de recoltare este de 180 mii m3. Pădurile din Republica Moldova sunt încadrate în grupa I funcţională, având în exlusivitate funcţii de protecţie a mediului înconjurător. În raport cu funcţiile prioritare ce le îndeplinesc, sunt stabilite următoarele subgrupe funcţionale – păduri cu funcţii: 1. De protecţie a apelor (1,6%); 2. De protecţie a terenurilor şi solurilor (6,7%); 3. De protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători (48,6%); 4. De recreere (29,5%); 5. De interes ştiinţific şi ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier (13,6%).

3

Pentru fiecare categorie funcţională prin amenajamentele silvice sunt stabilite măsuri diferenţiate de gospodărire în raport cu funcţiile atribuite. În perioada postbelică au fost plantate circa 200 mii ha terenuri impracticabile în agricultură. Suprafaţa pădurilor a sporit cu 60%. În mare majoritate aceste specii au fost salcâmul, glădiţă, plopul, nucul, pinul, mesteacănul. Pădurile Moldovei sunt încadrate în categoria pădurilor cu pericol incendiar redus (în medie clasa 3,6). Un pericol mare pentru vegetaţia forestieră îl constituie tăierile şi păşunatul ilicit, poluarea pădurilor cu deşeuri şi reziduuri menajere, industriale, de construcţii şi de altă natură. În perioada anilor 1992-1999 tăierile ilicite în pădurile gestionate de către autorităţile silvice au constituit 174 mii m3 ce echivalează constituit 13%. Păşunatul neautorizat a luat amploare, aducând prejudiciu mai mare ca tăierile ilicite, întrucât nu permite regenerarea pădurilor. Astfel, au fost compromise 6% din suprafeţele plantate cu culturile silvice. Dauna cauzată pădurilor nu este estimată, fiind lipsă depistarea şi evidenţa strictă a tuturor cazurilor de încălcări ale legislaţiei silvice. Sectorul forestier oferă anual economiei naţionale masă lemnoasă în volumul de circa 360-400 mii m3. Necesităţile de încălzire a locuinţelor în localităţile rurale sunt satisfăcute la 60-70%. Veniturile sectorului forestier constituie 0,3-0,4% din produsul intern brut (34-35 mln lei). Pădurile aflate în gestiunea altor autorităţii constituie 10% şi au fost plantate în ultimii 50 ani. Funcţiile îndeplinite de aceste arborete sunt cele de protecţie a terenurilor şi solurilor şi contra factorilor industriali şi climatici dăunători. În aceste păduri nu se respectă regimul silvic, sunt tăiate şi păşunate abuziv nelegitim. Vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier este reprezentată prin perdelele forestiere de protecţie a câmpurilor, căilor de acces şi grupurile de arbori şi arbori solitari din perimetrele oraşelor şi altor localităţi. Suprafaţa perdelelor forestiere de protecţie constituie 31,1 mii ha şi se află în gestiunea: cu 1400 ha teren cu pădure sau 1% din volumul pădurilor. În acelaşi timp pierderile în terenurile gestionate de alte autorităţi au

4

1. autorităţilor administraţiei publice locale Inclusiv pe terenuri din • Fondul de rezervă • Fondul apelor • Cu destinaţie agricolă • Intravilanul localităţilor 2. autorităţilor centrale şi locale de transport: • feroviar • rutier • altor organizaţii de transport Concluzii:

- 28,8 mii ha - 22,4 mii ha - 0,1 mii ha - 6,2 mii ha - 0,1 mii ha - 2,2 mii ha - 1,5 mii ha - 0,7 mii ha - 0,1 mii ha

1. Republica Moldova este printre ţările din Europa cu cel mai mic grad de împădurire. 2. Dispersarea resurselor forestiere reprezintă un factor negativ. 3. Tăierile nelegitime şi păşunatul neautorizat reprezintă cele mai mari pericole pentru existenţa resurselor forestiere şi a diversităţii biologice.

6 mii ha/60% 2.8% 3.2 mii ha/100% 1.6 2016.3384. Terenuri ale fondului apelor .8 mii ha/5. pădurilor şi terenurilor cu vegetaţie forestiere pe grupe regionale 2. Terenuri ale fondului de rezervă . Terenuri de destinaţie agricolă . Terenuri ale fondului forestier .4293 mii Total terenuri .4 mii ha/1.6% transporturilor şi alte destinaţii speciale 4.5% . Categoriile de terenuri Populaţia .8 mii ha/10. .6 34.4 mii ha/1.2% Categorii de terenuri terenuri de destinaţie agricolă 620.478 mln ha Populaţia Pădurile şi terenuri cu vegetaţie forestieră Europa – 44% Europa – 9% America de Nord – 23% America de Nord – 28% CSI – 22% CSJ – 38% Restul lumii – 25% Restul lumii – 11% 1005 100% Păduri – 1.10% .53% 100% Republica Moldova.32% .8 58.6 mii ha/8.620. Terenuri destinate ocrotirii naturii .4 299. Terenuri din intravilanul localităţilor .4% 6.58.6 din intravilanul localităţilor destinate transporturilor şi alte destinaţii speciale destinate ocrotirii naturii ale fondului forestier ale fondului apelor ale fondului de rezervă . Terenuri destinate industriei.8 0.0.682 mln ha (68%9 Europa – 10% America de Nord – 27% CSI – 52% Restul lumii – 11% 100% Terenuri cu vegetaţie forestieră – 795 mln ha (32%) .6 mii ha/18.2016.34.0% 7.5 Distribuţia populaţiei.299.4 353.353.

1 = 16.66 + 3.25.5 Ungaria .8 = 48.27.9 + 4.1 Elveţia .0 = 69.07 0.30 + 1.4 + 1.9 + 0.2 Cyprus .8 + 17.27 1.9 = 74.5 0 Total TRA 1.6 3.31.66.2 + 0 = 10.29.8 = 32.31.83 2.4 Slovacia .1 + 0 = 1.9.4 Federaţia Rusă .5 1 0.19.6 Gradul de împădurire (păduri + alte terenuri cu vegetaţie forestieră) în raport cu suprafaţa totală a ţării Tabelul nr.16.3 = 74.9 = 10.5 0.3 = 54.8 + 0.5 = 51.01 0.46.27 3 2.8 Suedia .3 + 0.85 .8 = 30.1 Finlanda .6 = 31.23.9 Malta .7 Ukraina .3 = 42.1 Estonie .3 Europa CSI America de NORD restul lumii 1.7 Austria .0 Paduri si alte terenuri forestiere la un locuitor pe grupe regionale 4.71.6 Latvia .9% + 2.12.6 Grecia .8 Israel .1 = 32.49.7 + 2.2 Republica Moldova .6 + 0 = 8.5 + 1.1 + 3.5 Japonia .9 Polonia .2 SUA .2 Lituania .1 + 0 = 31.10.1 = 49.7 + 24.8.6 Irlanda .7 = 29.6 + 1.48.27 0.1 România .0 = 47.6 Marea Britanie .5 4 3.52 0.5 2 1.9 + 0 = 19.5 + 1.4 + 0 = 29.41.5.2 Germania .1.8 + 7.2 = 7.46.7 + 8.

Răspândirea lor pe teritoriul ţinutului depinde de nivelurile hipsometrice. Schema Diversităţii Biologice Forestiere în dependenţă de categoriile de terenuri Diversitatea biologică forestieră DBF din rezervaţiile ştiinţifice DBF din alte arii protejate de stat ale întreprinderile silvice DBF din păduri cu regim special de protecţie DBF din păduri cu regim de gospodărie DBF din pădurile aflate în gestiunea altor deţinători) DBF din terenurile cu vegetaţie forestieră (perdele forestiere . Vegetaţia forestieră este reprezentată prin păduri de foioase de tipul celor din Europa Centrală. de expoziţia şi gradul de înclinare a pantelor. În dependenţă de factori. Relieful deluros al Moldovei condiţionează răspunderea vegetaţiei potrivit legităţii altitudinale. Asupra mecanismului dezvoltării comunităţilor vegetale o influenţă negativă o ore activitatea antropogenă. În urma acestei activităţi au fost distruse aproape 80% din suprafeţele ocupate de vegetaţie naturală. Pădurile sunt reprezentate prin circa 5000 trupuri dispersate neuniform cu suprafeţe între 1 ha şi 15000 ha.7 2. Diversitatea biologică forestieră Relieful. clima şi solurile Republicii Moldova explică condiţiile de formare şi de răspândire a vegetaţiei spontane. s-au format diferite tipuri de păduri şi asociaţii silvice. de sol şi de alte condiţii.

2 După statistica pădurilor.7 17 48. Păduri aflate în gestiunea altor deţinători 2.7 16.4 62.1 1 29 6 11 4 8 13 7 6 4.9 7.8 0.5 11.8 0.8 3.9 10. din care 1.9 26.3 13.7 1.Structura pădurilor şi evoluţia compoziţiei este prezentată în tabelul nr.6 16.1 0.0 24.9 3.4 93.7 2.4 136.4 135.2 2 46 6 3 32 1 2 2 4 1 2 1 2 109.3 100 295.6 1.1 121.5 2. Păduri aflate în gestiunea autorităţilor silvice Suprafaţa acoperită cu păduri Cvercinee: Gorun şi stejar pedunculat Stejar pufos Fag Diverse specii tari: Frasin Carpen Salcâm Ulm Nuc Alte foioase tari Diverse specii moi: Tei Plopi Salcie Răşinoase 2.0 6.0 9.1 După amenajamentul întocmite în … 1965 mii ha % 100 mii ha 388.6 7.2 % 100 306.8 10.9 5.9 91 243.9 21 64. 1925 mii ha Fond forestier.8 6.6 88 20.9 5.4 2.9 15.5 4. total.3 9 62.2 11.4 16.5 54.0 83 345.6 135.0 100 271.1 2 32 8 5 14 1 1 3 5 2 2 1 2.4 100 198.8 48 46 190.6 52 50 140.0 63 61 140.1 57 125.6 9.5 0.4 70.4 % 100 La 01.6 2.3 100 213.2 2 42 6 3 26 1 3 3 4 1 2 1 2 4.5 4.0 10.9 6.6 7.4 113.7 1985 % 100 mii ha 394.7 1.9 0.1 6.1 9.3 20.8 12 234.01.0 3.1997 .2 79 324.

în locuri cu precipitaţi abundente în perioada de vegetaţie a plantelor.subor .soluri uscate .sugrudoc .soluri bogate . Biotopuri aride. O altă clasificare a tipurilor de staţiune a fost făcută în baza lucrărilor de amenajare din 1975 şi 1985. După clasificarea utilizată în tipologia forestieră românească formaţiile de vegetaţie forestieră identificate în Republica Moldova se încadrează în etajele fitoclimatice: .soluri foarte sărace . unde asigurarea cu apă are loc din contul apelor freatice 2. B.2.soluri foarte bogate .soluri ude Începând cu anul 1992 s-a trecut la aplicarea în practica amenajării pădurilor din Republica Moldova a sistemului tipologic românesc. Geideman (1964. asigurarea cu apa de asemenea numai atmosferică.soluri umede . Diversitatea staţiunilor forestiere T.soluri sărace .soluri reavene . Tipurile de staţiuni au fost stabilite în dependenţă de troficitate şi umeditate. Biotopuri jilave. răspândite pe pantele sudice din sudul Moldovei.soluri jilave . Biotopuri subaride. 4. 1966.soluri foarte uscate . C şi D având următoarele semnificaţii A B C D .S. răspândite pe pantele sudice şi sud-vestice din sudul Moldovei.grud Gradele de umeditate se notează cu cifre: 0 1 2 3 4 5 . răspândite pe locurile înalte în partea centrală (Codrii). Biotopuri reavăne .bor .1. pe podişul Nistrului şi izolat la nordul şi sudul republicii. Asigurarea cu apă este numai atmosferică. răspândite în văile râurilor.1968) deosebeşte patru categorii de biotopuri în dependenţă de asigurarea plantelor cu umezeală: 1. 3. Gradele de troficitate se notează cu simbolurile A.

cu soluri cenuşii. Silvostepă deluroasă de cvercete de pufos extrazonală în deluros de cvercete (cu gorun) pe culmi şi treime mijlocie-superioară pe versanţi însoriţi. Bm(i). pseudorendzine şi cernoziomuri argiloiluviale. cu Asperula. edafic mijlociu cu Carex pilosa. cu complexe de soluri cenuşii. edafic mijlociu. brune tipice şi slab luvice. Au fost identificate şi definite următoarele tipuri de staţiuni (conform dl. − deluros de strejărete – FD. Bm. Deluros de cvercete cu fagete de limită inferioară. şi soluri cenuşii. goruneto-şleauri pe platouri. 6124. cenuşii-brune. Deluros de cvercete cu gorunete. cu soluri cenuşii. goruneto-şleauri pe platouri. cenuşii-brune. cu complexe de cernoziomuri argiloiluviale şi cambice. 6252. Deluros de cvercete cu gorunete pe platouri şi versanţi însoriţi. din zonele fitoclimatice: forestieră. edafic mare cu Asperula-AsarumStellaria. cu soluri cenuşii. Deluros de cvercete cu gorunete. Bm. pe versanţi umbriţi. versanţi semiînsoriţi şi însoriţi. Deluros de cvercete cu gorunete.brune slab luvice edafic mijlociu cu Asperula-Asarum-Stellaria. extrazonală în deluros de cvercete (cu gorun) pe versanţi însoriţi şi platouri (predominant). − silvostepă – Ss. Bm. +/. cenuşii-brune şi brune slab luvice. cu soluri cenuşii +/cernoziomuri argiloiluviale. Marian Gh. 6154. versanţi însoriţi şi semiînsoriţi. 6151. amestecături de şleau cu fag. . edafic mijlociu.Asarum – Stalarria.10 − deluros discontinuu de cvercete cu gorun şi făgete de limită cu gorun şi făgete de limită inferioară – FD2. Tudoran): Tipurile de staţiune în FD2 – etajul deluros de cvercete cu gorun şi şleauri de deal şi al făgetelor de limită inferioară (6) 6123. 6156. Bi(m). 6155. goruneto-şleauri pe platouri. versanţi însoriţi şi semiînsoriţi. Silvostepă deluroasă de cvercete de pedunculat (ecotip de silvostepă). Bs. Bi. silvostepă şi stepă. cu soluri cenuşii deschise.

Bs. Deluros de cvercete cu şleauri de deal cu carpen. Bs. pe versanţi cu expuneri variate. brune tipice şi slab luvice. pe vale şi treime inferioară de versanţi. edafic mare-mijlociu. cu soluri cenuşii-brune. cu soluri diverse: erodisoluri. Deluros de cvercete cu stejar pe platouri şi versanţi slab moderat înclinaţi. Silvostepă deluroasă de cvercete cu plantaţii – culturi de ameliorare -. . provenite din soluri cenuşii şi cernoziomuri. Deluros de cvercete cu plantaţii – culturi de ameliorare -.brune salb luvice. pe depresiuni de bază de versanţi. cenuşiu. Bi. cu soluri cenuşii deschise. Deluros de cvercete cu stejar pe văi şi treime inferioară de versanţi.cernoziom argiloiluvial.11 6253. pe platouri şi versanţi umbriţi. +/. edafic mare. 6272. cenuşii-brune +/. 6265. cu soluri gleice. cu soluri cenuşii. Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară. edafic submijlociu-mijlociu. amestecuri de şleau cu fag. papură. În Ss .gleizate. Deluros de cvercete cu stejărete.brune slab luvice. stuf. cu soluri diverse: erodisoluri. coliviosoluri. Bm. cenuşii-brune. cenuşiu închis +/. de luncă de deal (funduri de văi). Deluros de cvercete cu stejărete pe versanţi moderat pînă la puternic înclinaţi mai rar platouri. 6271. 7410. soluri carbonatice înţelenite. Deluros de cvercete cu vegetaţie de mlaştină. Bm. Deluros de cvercete cu stejăreto-şleauri cu carpen. cenuşii-brune. cu soluri cenuşii. cu soluri cenuşii +/. litosoluri. cu soluri cenuşii. cu soluri litice. Bi. ravene. şleauri cu gorun. Bm(i). edafic mare. Bi. edafic mic. edafic mare cu Asperula-Asarum-Stalarlaria. 6310. Deluros de cvercete cu stejărete. Bs. soluri carbonatice înţelenite. În FD1 – etajul deluros de stejărete (7) 7210. provenite din cernoziomuri. litosoluri. 7420. coliviosoluri. edafic mijlociu. Bi. ravene. pe versanţi umbriţi.silvostepă (9) 9130. edafic mare. 6264. plopişuri. 7430. Bs. liticerendzinice. stejăreto-goruneto-şleauri. pe versanţi cu expuneri variate. pe platouri şi versanţi calcaroşi.

cu cernoziomuri argiloiluviale şi cambice. Bi. sol zonal freatic umed. Bm. temporar slab umezit freatic. 9330. 9624. pe cernoziom carbonatic. Silvostepă deluroasă de gorunet. foarte rar şi scurt inundabil. aluvial moderat humifer. 9623. Bm. cu cernoziomuri cambice şi argiloiluviale. Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi -. Bm. Bi. 9641. Silvostepă deluroasă externă şi extrazonal în stepă de stajărete xerofite de pufos. 9240. Silvostepă deluroasă de pedunculat (ecotip de silvostepă). pe versanţi divers înclinaţi. Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi. Bi. Bi (m). Silvostepă – luncă de zăvoi de salcie -. Silvostepă deluroasă externă de pedunculat (ecotip de silvostepă). Bi. 9520. 9614. şleao – plopiş -.12 9220. aluvial amfisemigleic. pe paltouri şi versanţi slabmoderat înclinaţi. Silvostepă deluroasă de pedunculat (ecotip de silvistepă). Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi -. aluvial intens humifer. cernoziom cambic. anual relativ prelungit inundabil. 9642. rar şi scurt inundabil. anual prelungit inundabil. aluvial gleizat. Silvostepă – luncă de şleau-. 9230. 9340. foarte profund. sol zonal freatic umed. Bm-s. neinundabil sau foarte rar şi scurt inundabil. Bm-s. profund freatic umed. freatic umed. . Bi. aluvial moderat humifer. 9612. argiloiluvial. Silvostepă – luncă de şleau-. rar şi scurt inundabil. Silvostepă – luncă de zăvoi de salcie -. Silvostepă deluroasă de cvercete de pufos. cernoziom slab levigat pe loess. Stepă. ceroziom argiloiluvial pe loesse sau materiale loessoide. terenuri slab înclinate cu cvercete de pedunculat. 9350. neinundabil sau foarte rar şi scurt inundabil. pe culmi şi treime mijlocie-superioară de versanţi însoriţi. pe văi şi treime inferioară de versanţi (predominant). 9613. cu cernoziom slab levigat. Bm. Bi.

tilietosa) superioară. Făget amesticat din regiunea de dealuri. Pm subtermophila) 5162. Făgete amesticate de dealuri (Fageta .făget cu floră de mull (Querceta . Făgeto-cărpinet cu flora de mull de productivitate mijlocie.FAGETA) 521. Şleau de deal cu gorun. Şleau de deal cu gorun şi fag (Querco -sessilflorae 5312. Pm 1 2 GRUPA DE FORMATII 5.Tilietosa) 4311. Gorunet cu Lithospermum p. Pm (cu tei pucios) 5324.2. Ps Fageta asperuletosa) 5.4311. Pm (fără tei) 5324. Gorunet cu floră de mull de productivitatea mijlocie.fagetosa) superioară. P5121. Identificarea şi denumirea tipurilor de pădure s-a făcut respectând cheia pentru determinarea tipurilor de pădure. Făgeto-carpinete cu floră de mull (Fageta. Pm (fără tei) .Carpineta . pe baza informaţiilor culese privind compoziţia arboretelor. Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate sessilflorae . Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate .2. FĂGETE SI TIPURI DE PĂDURE CU PARTICIPAREA FAGULUI (FĂRĂ STEJAR. Pi 5163. Gorunet cu cărpiniţă de productivitate inferioara. Gorunet cu scumpie de productivitate inferioară. Gorunete termofile (Querceta sesseliflorae 5161. formaţii si grupe de formaţii forestiere FORMATIA Tipuri de pădure Grupa de tipuri 1 2 GRUPA DE FORMATII 4.3 ŞLEAURI DE DEAL CU GORUN (QUERCO .Carpineta . Făgeto-cărpinet cu flora de mull. Ps 5314.c. Şleau de deal cu gorun si fag de productivitate mijlocie. Ps Carpineta asperuletosa) 4312.3 FĂGETE AMESTICATE (FAGETA COMPOSITA) 431. de productivitate inferioara. Pi 5. Goruneto-făget cu flora de mull.2 GORUNETO . Pm 433. Gorunet normal cu floră de mull. Pm 5324. Tipurile de pădure identificate şi definite se prezintă în tabelul de mai jos. Gorunete cu floră de mull (Querceta sessiliflorae 5111. Pm 532. FAGETA) 4. Corunet cu Carex pilosa de productivitatea mijlocie. Tabelul nr.5322. Goruneto-şleau de productivitate mijlocie. Şleau de deal cu gorun fără fag (Querco . Ps asperuletosa) 5113. GORUNETE PURE (QUERCETA SESSILIFLORAE) 511. Diversitatea ecosistemelor forestiere În timpul amenajării pădurilor după 1992 tipurile de pădure au fost identificate luându-se în considerare întregul complex al vegetaţiei şi factorilor staţionali. Ps (fără tei) 5323. GORUNETE ŞI TIPURI DE PĂDURE CU GORUN (QUERCETA SESSILIFLORAE COMPOSITA) 5. Gorunet normal cu cărpiniţă.SESSILFLORAE ) 531. Pm 5323. Pi 5164. Goruneto.5211.1. Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie. Pm 516.FĂGETE (QUERCETA . Goruneto-şleau de productivitate mijlocie. Şleau de deal cu gorun. clasele de producţie şi ansamblul condiţiilor staţionale.3 Tipuri de pădure din Republica Moldova pe grupe de tipuri.

FRAXINETOSA) 631. Stejăreto-şleau de deal de productivitate mijlocie (facaieşurile cu carpen. Stejăreto .Carpineta submontana) (facaiesurile cu carpen. Pi . Stejărete de coastă şi platoiri din regiunea de 6131. Şleau de deal cu gorun şi stejar pedunculat de productivitate mijlocie. Goruneto . Pm 6133. Şleau de deal din regiunea deluroasă (facieşul cu robori . Pm 6215. Pm pilosa) GRUPA DE FORMATII 6. Pm 8.1 STEJĂRETE PURE DE STEJAR (QUERCETO .3 ŞLEAURI DE LUNCĂ (QUERCO – ROBORI .şleau de productivitate mijlocie (faciesul cu carpen si cireş).plopiş de luncă din silvostepă de productivitate mijlocie.fraxineta carocetosa 5611.goruneto-şleau de productivitate mijlocie. Ps aceretosa) 6132. Pi 617. Stejăret de deal cu cireă din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie.sessiliflarae .CARPINETA) 6.fraxinetosa . Ps 5513. Şleao .CARPINETA . Pi 6.6311. Pm 6132. Stejărete pe versanţi calcaroşi (Querceta roboris 6171. tei pucios. Ps 633. Stejăreto . Stejăreto . Stejărete de luncă (Querceta roboris rubosa) 6121. Şleao . QUERCETO . Stejăret de deal cu cireş din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie (faciesul cu mesteacăn). Pm 5. cu carpen si cires). Stejărete pe versanţi calcaroşi de productivitate lithospermosum) inferioară. Stejărete de stejar pufos din zona forestieră 8211. Ps 6212.ROBORIS . Goruneto . Şleauri de deal cu gorun şi stejar pedunculat 5512.Carpineta) productivitate superioară (faciesurile cu carpen.plopiş de luncă din silvostepă de productivitate superioară. Pm 5514. Ps 6213. Şleau de deal cu gorun şi stejar pedunculat de (Querco . Stejăreto-şleau de deal de productivitate superioară robori .2 STEJĂRETE PURE DE STEJAR PUFOS (QUERCETA PEBESCENTIS) 821. cu carpen si cireş). Stejăret pedunculat (ecotip de silvostepă) cu arţar subtermophilla) tătărăsc şi porumbar. local şi tei argintiu). cu carpen si cireş). Pi 616.fraxinetosa .14 5. STEJăRETE DE STEJAR PEDUNCULAT ŞI PĂDURI CU STEJAR PEDUNCULAT (FĂRĂ FAG. Stejăreto .6. Ps 613. local şi tei argintiu.gorunete pe versanţi calcaroşi (Qurceto 6181. Stejărete de luncă din regiunea de dealuri de productivitate superioară.ROBORIS) 6. Ps 6332. Pm 6. Şleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate superioară (faciesurile cu carpen. Şleauri de luncă din regiune de dealuri (Querco . Ps 6333.2 Şleauri de deal de stejar pedunculat (Querco 6211. GORUNETO . Stejărete de silvostepă (Querceta roboris 6164.Carpineta .5 ŞLEAURI DE DEAL CU GORUN ŞI STEJAR PEDUNCULAT (QUERCO . Stejăret de deal cu cireş de productivitate inferioară.Roboris .submontana) carpen.FRĂSINETE (QURCETO .frăsinet de productivitate mijlocie. tei pucios. Pi 618. cu carpen şi cireş).SESSILIFLORAE CARPINETA) 5. Pm 5513.lithospermosum) productivitate inferioară.51.2 ŞLEAURI DE DEAL DE STEJAR PEDUNCULAT (QUERCO . Pm 6334.gorunet pe versanţi calcaroşi de . Stejăret de deal cu cireş de productivitate dealuri cu floră mezofită (Querceta roboris superioară.subtermophila) superioară. Stejar pufos pur din zona forestieră.şleau de luncă din silvostepă de productivitate mijlocie.roboris .frăsinet (Qurceto . Stejăreto . Şleau de lunca din silvostepă (Querco . Sleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate mijlocie (facaiesurile cu carpen.goruneto .FRAXINETA) 561. frasin). Şleau de luncă din silvostepă de productivitate Carpineta .ROBORIS) 612.robori 6331.ROBORI .Sessiliflorae .

Zăvoaie amesticate de plop şi salcie (Populeto 9611.6 CULTURI DE AMELIORARE A TERENURILOR DEGRADATE 061. cu Asperula-AsarumStellaria. pe soluri cenuşii. Pm GRUPA DE FORMAŢII 10. pe soluri cenuşii. cu mull. hidric echilibrate. Şleau de deal cu gorun şi fag (tei argintiu) înalt şi mijlociu productiv. cu AsperulaAsarum-Stellaria. Pi 062. cenuşiibrune. cu Asperula-Asarum-Stellaria. moldovean. Pm 951. Culturi silvice (de ameliorare a terenurilor stepă degradate din silvostepă deluroasă şi stepă) (Querceta pubescentis duinensis) În vederea aplicării în amenajarea pădurilor din Republica Moldova a avantajelor tipologiei ecosistemice s-a conturat un sistem tipologic pe baze ecosistemice. Zăvoi normal de plop şi salcie. cu mull. Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie. moldovean. Pm 9516. Zăvoi de salcie de productivitate inferioara. cenuşiibrune. Culturi silvice (plantaţii) de ameliorare a terenurilor deluroasă forestieră degradate din regiunea deluroasă forestieră. Ps 9112. cu mull. Goruneto-făget înalt şi mijlociu productiv. eu-şi mezobazice.6 AMESTICURI DE PLOP ŞI SALCIE (POPULETO-SALICETA) 961. Făget amestecate. Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie. Zăvoi de plop alb (Populeta albae rubosa) 9111. PĂDURI DE PLOP ŞI SALCIE (POPULETA. Zăvoi de salcie de productivitate superioară. hidric echilibrate. Pm GRUPA DE FORMAŢII 9. PĂDURI CONSTITUITE DIN DIVERSE SPECII DE FOIOASE 0. SALCIETA) PLOPIŞURI PURE DE PLOP ALB (POPULETA ALBAE) 911. moldovean. Ps 9515. eu-şi mezobazice. Stejar pufos din silvostepă de productivitate mijlocie. brune tipice şi brune slab luvice. pe soluri cenuşii-brune. hidric echilibrate. Pi 8225. Făget cu carpen înalt şi mijlociu productiv. brune tipice şi brune slab luvice. Culturi silvice de ameliorare din silvostepă şi 0621. pe soluri cenuşii. Prin cercetările efectuate cu prilejul lucrărilor de amenajare s-au identificat următoarele tipuri de ecosistem forestier: TIPURI DE ECOSISTEM FORESTIER 4216. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. brune tipice şi brune slab luvice. eu-şi mezobazice. Pm 822. Zăvoi de plop alb de productivitate superioară. Pi 9. . Stejar pufos pur din zona forestieă de productivitate mijlocie. Stejar pufos pur din silvostepă pe substrat de loess pubescentis subtermophila) sau lut. eu-şi mezobazice. moldovean. 4316. cenuşii-brune. Zăvoi de plop şi salcie de productivitate mijlocie. Ps Saliceta rubosa) 9612. Stejărete de stejar pufos din silvostepă (Querceta 8221. 4616. cu mull. înalt şi mijlociu productiv.15 8214. Zăvoaie de salcie (Saliceta albae rubosa) 9513. 4516. cu AsperulaAsarum-Stellaria. Culturi silvice de ameliorare din regiunea 0611. brune tipice şi brune luvice.

cernoziomuri freatic umede. cu mull. +/cernoziomuri argiloiluviale şi cambice. hidric deficitare. cu mull. pe soluri cenuşii.gleizate. +/. eu-şi mezobazice. hidric perioadic deficitare. cu mull – moder (mull) pe soluri cenuşii.brune slab luvice. cu Carex pilosa.16 5111. cu Asperula-Asarum-Stellaria. 6717. pe cernoziomuri tipice şi cambice. pe soluri cenuşii. Goruneto-frăşinet (+/. cu mull. pe complexe de soluri cenuşii. 5216. cu Asperula-Asarum-Stellaria. moldovean. eu-şi mezobazice. pe soluri cenuşii. Gorunet mijlociu productiv. cu Carex pilosa. moldovean. cenuşii-brune. moldovean. +/. moldovean. +/brune slab luvice. Gorunet cu carpen. carpen) înalt şi mijlociu productiv. 5416. cu Asperula-Asarum-Stellaria. Gorunet cu cărpiniţa slab productiv. 5125. carpen) înalt şi mijlociu productiv. Stejăret pedunculat cu arţar tătăresc slab productiv. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. cu mull. cenuşii-brune. cu Lithospermum. moldovean. eubazice. .tei argintiu) mijlociu productiv. cenuşii-brune. cu Carex pilosa. Gorunet înalt şi mijlociu productiv. cenuşiibrune. eu şi mezobazice hidric optimale. mezobazice. hidric deficitare. Şleau de deal cu gorun (tei pucios. 5116. eu-şi mezobazice. cu mull.brune slab luvice. Gorunet slab productiv. +/. 6114. moldovean. cu mull. eubazice hidric deficitare. 6171. cu mull – moder (mull). înalt şi mijlociu productiv. moldovean.brune slab luvice. pe complexe de soluri cenuşii şi cernoziomuri agriloiluviale.şi mezabazice. carbonatic. Şleau de deal cu gorun (tei argintiu. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. cu mull pe soluri cenuşii. moldovean. Stejăret de pedunculat cu arţar slab şi foarte slab productiv. eubazice. mezobazice hidric cvasiechilibrate. Stejăret pedunculat (+/.brune slab luvice. moldovean. moldovean. hidric cvaziechilibrate. +/. cu RubusAegopodium. pe soluri cenuşii. Stejăret de pedunculat înalt şi mijlociu productiv. 5316. pe soluri cenuşii. pe soluri cenuşii. eu-şi mezobazice. cu mull. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. hidric periodic deficitare. cu mull pe cernoziomuri cambice şi agriloiluviale (izolat cenuşii) eubazice. moldovean. cu Lithospermum. cu mull. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. cu AsperulaAsarum-Stellaria. cenuşii-brune. moldovean.cireş) slab productiv. 5611. cu Lithospermum – Chrysanthemum corymbosum. +/. cenuşe brune. cu cu Lithospermum. 6111. 5715. eu.

divers sheletice. cu mull. 8771. pe soluri aluviale +/. Stejăreto – gorunet cu arţar tătăresc slab productiv.gorun) înalt şi mijlociu productiv. cu mull. cenuşii-brune. moldovean. moldovean. 6617.17 6216. moldovean. Zăvoi de plop alb şi salcie înalt şi mijlociu productiv. hidric deficitare. carbonatic eurobazice. Şleau de pedunculat (+/. cenuşii-brune. moldovean. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. hidric optimale. cu mull. moldovean. . cu Lithospermum. 8711. +/. cu Rubus caesius – Galium aparine. rar şi scurt inundabile. carbonatic eubazice. eurobazice. hidric optimale şi echilibrate cu Rubus caesius – Galium aparine.gorun) – tei pucios – carpen înalt şi mijlociu productiv. cu mull. eubazice. cenuşii-brune. frecvent scurt – mediu inundate. eu-şi mezobazice. eubazice. cu Asperula-Asarum-Stellaria. cu Asperula-Asarum-Stellaria. hidric periodic deficitare. carbonatic eubazice.brune slab luvice. moldovean.brune slab luvice. cu mull. permanent freatic umezite. hidric echilibrate. pe soluri cenuşii. cu mull. +/. şi cernoziomuri argiloiluviale. gleizate. 6416. Stejăret cu carpen (+/.gorun) – tei argintiu – carpen înalt şi mijlociu productiv. pe cernoziomuri agriloiluviale şi cambice. cernoziomuri freatic umede. cu mull.brune slab luvice. cu Rubus caesius – Galium aparine. eu-şi mezobazice. pe soluri rendzinice (izolat şi cenuşii). cu mull. 6316. eu-şi mezobazice. cenuşii-brune. cu Asperula-Asarum-Stellaria. Stejăret de pedunculat cu cireş (+/. moldovean. cu Lithospermum. Stejăret de pufos (+/. hidric optimale. Frăsineto – (ulmeto) – stajăret de pedunculat înalt şi mijlociu productiv. Zăvoi de plop alb înalt şi mijlociu productiv. 6071. Plopiş – stejăret de depunculat înalt şi mijlociu productiv.mesteacăn) înalt şi mijlociu productiv. pe soluri aluviale fine. cu Rubus caesius – Galium aparine. gleice sau amfigleice. 9717. pe soluri cenuşii. +/. 6916. pe soluri cenuşii. cu Asperula-Asarum-Stellaria. hidric periodic deficitare. carbanatic eubazice. 9617.gleizate. carbonatic. 6517. pe soluri aluviale stratificate. pe cernoziomuri tipice şi cambice. pe soluri cenuşii. euşi mezobazice. pe soluri aluviale. cu Lithospermum.scumpie) slab şi foarte slab productiv.scumpie) mijlociu şi slab productiv. moldovean. Şleau pedunculat (+/. moldovean. moldovean. cu mull. cu mull. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. hidric echilibrate şi cvasiechilibrate. +/. cu mull. Stejăret de pufos (+/. moldovean.brune slab luvice.

5 ha în ÎSS Tighina şi Străşeni. nuc cu o suprafaţă de 53 ha. Alte specii Angiosperme 3. În anii 70-80 s-au creat plantaţii semincere de clone de stejar pedunculat. cu mull. carbonatic eubazice. V. pe soluri aluviale fine. soluri carbonatice înţelenite -. gleizate sau gleice. Tişcenco. 2. formate în cele mai productive şi stabile arborete naturale: plantaje semincere create din clonele arborilor plus: arbori plus. În anul 1991 au fost elaborate Recomandări temporare privind crearea bazei semincere şi măsurile de . Iu. reptilii) 47 1752 10 16 67 243 - 7 83 - 20 527 10 16 - 57 - 47 130 - 7 18 - 20 71 10 16 11 36 50 23 - 2. Lucrările de creare a bazei semincere au început la sfârşitul anilor 60 la Staţiunea experimentală pentru silvicultură sub conducerea doc. Mamifere 6. provizoriu: 0311. frecvent inundate pe timp mediu. lipsite parţial sau total de orizont humifer – erodisoluri. pe complex de soluri diverse. Resursele genetice forestiere Baza semincieră din Republica Moldova include arborete surse de seminţe. cu Rubus caesius – Galium aparine. litosoluri.18 9817. de ameliorare foarte slab şi slab productive. hidric optimale. Zăvoi de salcie înalt şi mijlociu productiv. În anul 1998 au fost evidenţiate 7 rezervaţii genetice de stejar pufos cu o suprafaţă de 104. D. Diversitatea specifică Tabelul nr. Pentru terenurile degradate s-a definit tipul de ecosistem forestier artificial. amfibii.5 ha şi o rezervaţie de stejar pedunculat şi gorun cu o suprafaţă de 171. moldovean. moldovean.2 ha.3. stejar pufos. Briofite 4. 3 de gorun cu o suprafaţă de 437.4. 4 Specii din păduri periclitate sau pe cale de dispariţie Specii din ţară Specii din păduri Număr ul total de specii Inclusiv pe cale de dispariţie Endemice Inclusiv pe cale de dispariţie Numărul Total de specii Inclusiv pe cale de dispariţie Endemice Inclusiv pe cale de dispariţie 1. Arbori 2. coluvisoluri. Lichenofite 5. Litvinenco. arhivele de clone: culturi geografice şi ecologice: rezervaţii genetice forestiere. Alte vertebrate (peşti. Păsări 7. Culturi silvice (plantaţii). hidric deficitare cu Branchzpodium. Efimov.

Practic în toate zonele fizico-geografice au fost evidenţiate arboretele cele mai reprezentative şi productive şi în anul 1992 au fost create 85 sectoare cu o suprafaţa totală de 925. Adîgeiskii) pe o suprafaţă de 3.7 până la 200.Gociu).9 467. Din totalul de seminţe forestiere recoltate 69. Tabelul nr.0 ha). Cercheskii.1% seminţe de arbuşti.1 .5 54.19 îngrijire (doc.0 ha) şi nuc comun (4.2 ha.2 ha.5 Baza semincieră din fondul forestier Denumirea 1. D. 7 rezervaţii genetice cu o suprafaţă de 713.0 ha). Arbori plus total Inclusiv: stejar pedunculat Stejar pufos 2. culturi geografice de stejar pedunculat pe o suprafaţă de 17.9 ha. În următori ani s-au efectuat lucrări în vederea selectării sectoarelor semincere în baza noţiunii de populaţie. În anii 1999-2000 Institutul de Cercetări şi Proiectări Silvice în ÎSS Cahul a evidenţiat un sector de stejar pedunculat (112 ha).3 31. Anual din fondul forestier se recoltează de la 33.2 ha.3 ha. Arborete surse de seminţe – total Inclusiv_ stejar pedunculat Gorun Stejar pufos Stejar roşu Salcâm alb Fag silvatic Unităţi 81 32 49 118 52 22 7 2 12 7 Total Ha 1401. Către anul 1996 baza seminceră includea: 81 arbori plus de stejar pedunculat şi pufos.2 – 93. Această raionare presupunea crearea unei largi reţele de obiecte a bazei semincere pe bază populaţional-genetică. arhive clonate de stejar pufos (1. 12 plantaje semincere cu o suprafaţă de 57.5 ha. În anii 1998-2000 cantitatea de seminţe recoltate s-s micşorat simţitor. 2. un sector de salcâm alb 16 ha şi în ÎSS Iargara 3 plantaţii mamă de alun (sorturile Ata-Baba.6 162.8% constituie seminţele de specii principale. 2 sectoare de stejar pufos (85. 118 arborete surse de seminţe cu o suprafaţă de 1401.2 355.2 179.8 – 14. culturi ecologice de stejar pedunculat pe o suprafaţă de 3.9 t de seminţe.2-17.8% seminţele de specii însoţitoare şi 3. în care în dependenţă de condiţiile staţionale a fost efectuată raionarea seminceră a fondului forestier.8 ha.

.8 30. precum şi prin neglijarea importanţei acestor lucrări.4 Seminţele recoltate din obiectele bazei semincere constituie în medie pe anii 19922000 1.20 Nuc comun Carpen Tei Jugastru Alte specii 3.0 25. Arhive clonale – total Inclusiv: stejar pufos Nuc comun 4 3 1 1 7 7 1 3 3 12 6 1 5 2 1 2 1 1 68.1 1.2 175.5 104.2 57. mai ales de specii principale.9 25 3112 6. este foarte mică.4 13470 22.9 12388 5.6 25 118 549 1.0 4.4 23100 12. Culturi geografice de stejar pedunculat 6. ponderea seminţelor genetic ameliorate.7 17.6 15. Plantaje semincere de prima generaţie – total Inclusiv: stejar pedunculat Stejar pufos Nuc comun 5.1 2 3470 7.4%.2 3.5 5.8 2.0 1. Culturi ecologice de stejar pedunculat 7.3 713.9-22.3 40. Cantitatea mică de seminţe recoltate din obiectele bazei semincere poate fi explicată prin îngrijirea şi conducerea necorespunzătoare a arboretelor.6 Recoltarea seminţelor forestiere din obiectele bazei semincere (kg) Specia Stejar pedunculat Stejar pufos Gorun Nuc Salcâm Stejar roşu Fag Alun Sorb Total În % din cantitatea de seminţe recoltate 1992 17550 2100 300 1993 1730 200 488 300 750 1994 220 Anul 1995 17930 3500 970 1997 9738 510 2060 1999 406 2000 2299 688 100 11270 700 20000 13.0 36. Rezervaţii genetice forestier – total Inclusiv: gorun şi stejar pedunculat Gorun Stejar pufos 4.0 Tabelul nr.5 433.

21 2. Diversitatea landşaftică a pădurilor Republicii Moldova În tipul amenajării au fost apreciate tipurile de landşafturi a pădurilor recreaţionale a Republicii Moldova. . Caracteristica landşaftică a fost determinată după următori indici: estetic (trei clase) recreaţional (trei clase) stabilitatea arboretelor (patru clase) accesibilitatea (trei clase) vizibilitatea (trei clase) stadiile digresiei recreaţionale (cinci clase) Concluzii: Pentru menţinerea. • Alt tip de cercetări sînt cele genetico-populaţionale. • Diversitatea specifică este de asemeni studiată insuficient.6-1. Tipul majoritar a fost determinat cel inclus 85% cu consistenţa 0. Astfel va fi elaborată argumentarea ştiinţifică a activităţilor de conservare a diversităţii biologice forestiere. Cele semideschise constituie 6%. În acest scop sînt necesare cercetări ecosistemice complexe. Cunoaşterea genofondului populaţiilor forestiere este absolut necesar pentru realizarea de arborete stabile şi înalt productive. iar cele deschise – 9%. conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice şi landşaftice a pădurilor este necesar în primul rând de a cunoaşte în toată complexitatea şi la toate nivelurile. care practic lipsesc.0.5.

Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului Ministerul Apărării Ministerul Transporturilor Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Agenţia de Stat pentru Silvicultură Diversitatea biologică forestieră Administraţia publică locală Agenţia de Stat Resurse Funciare şi Cadastru Comunitatea locală . Analiza cadrului instituţional Ministerul Ecologiei.3.

Subdiviziunile erau 14 întreprinderi silvice (cu divizarea în ocoale. exercitând concomitent controlul asupra gospodăriei pădurilor aflate în subordinea altor deţinători. Inspectoratul de control. care gestiona pădurile din proprietatea statului (214 mii ha sau 91%). folosirii şi regenerării pădurilor aflate în gestiune. în baza Direcţiei generale păduri. . În subordine acestuia activau 13 întreprinderi silvice mecanizate (divizate în: ocoale silvice. În perioada 1944-1947 organul silvic central a fost Direcţia gospodăriei forestiere subordonată direct Direcţiei principale a serviciului silvic din URSS. În subordonarea nemijlocită a direcţiei menţionate. În perioada menţionată (1944-1953) autorităţile silvice centrale îndeplineau funcţia de gestionar al fondului forestier de stat. În anul 1930 în baza Direcţiei a fost constituit Inspectoratul de Regim Silvic Chişinău practic cu aceiaşi structură. protecţiei.Analiza evoluţiei structurii instituţionale de gestionare a fondului forestier Evoluţia structurii instituţionale a ramurii silvice a fost influenţată de-a lungul anilor în special de schimbările politice şi conjuctură. silvicultură. economie şi finanţe etc. În perioada 1953-1961 ramura silvică a fost inclusă în cadrul Ministerului Agriculturi şi Alimentaţiei. Inspectoratul financiar. Întreprinderile silvice au fost restructurate în întreprinderi silvice mecanizate cu mărimea suprafeţelor aflate în gestiune. Restul pădurilor (circa 30 mii ha) erau administrate de proprietarii acestora fără respectarea regimului silvic. Din anul 1966. li sau atribuit şi funcţiile de exploatare (14 întreprinderi). districte. care a activat până în anul 1944 Principalele funcţii ale autorităţilor silvice de stat din această perioadă au fost asigurarea pazei.). unde activau 14 ingineri. În anul 1947 a fost constituit Ministerul gospodăriei forestiere (în teren a rămas aceiaşi structură). Aparatul central era constituit din cinci secţii (autogestiune. a fost constituit Comitetul de Stat pentru gospodăria forestieră din cadrul Sovietului de Miniştri al republicii. cantoane etc. iar după dizolvarea întreprinderilor de exploatare (1962). Aparatul central al Direcţiei era alcătuit din trei servicii (secţii). În teren activau 28 de întreprinderi silvice divizate nemijlocit în districte şi cantoane silvice. activau 20 ocoale silvice cu divizarea în districte şi cantoane. care a activat până în anul 1953. În perioada interbelică funcţia de autoritate silvică centrală în acest teritoriu era îndeplinită de Direcţia Regională Silvică Chişinău subordonată Casei de Administrare a Pădurilor de Stat.). În anul 1961 (aprilie) silvicultură a fost separată de agricultură într-o structură aparte (Direcţia generală păduri şi protecţia mediului) de pe lângă Sovietul de Miniştri. districte.

1 rezervaţie naturală. cantoane). autoritatea silvică centrală fiind încadrată în Comitetul de Stat pentru gospodăria silvică şi protecţia mediului (Asociaţia de Stat “Moldsilva”). Asociaţia “Moldsilva” a fost reorganizată în Direcţia păduri şi rezervaţii naturale din cadrul Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale. districte. 21 întreprinderi silvice. A. staţia de combatere a bolilor şi dăunătorilor forestieri. 4 staţii de ameliorare silvică (divizate în: sectoare de producere. 1 întreprindere de exploatare. controlul de stat în acest domeniu pe întreg fondul forestier naţional indiferent de subordonarea departamentală.S. Funcţiile de bază ale autorităţii silvice centrale constituiau în gestionarea fondului forestier de stat. În continuare (anul 1990. noiembrie). În subordine Asociaţiei au fost constituite 18 întreprinderi silvice. În anul 1978 (ianuarie). staţia de cercetări şi normări în domeniul muncii. În anul 1971 în cadrul lui s-a constituit (în baza ocolului silvic Lozova) prima rezervaţie naturală dinţară )”Codrii”).S. 2 întreprinderi silvo-cinegetice. Comitetul de stat al gospodăriei forestiere a fost reorganizat în Ministerul gospodăriei forestiere. În anul 1993 în baza Direcţiei păduri a fost reconstituită Asociaţia de Stat “Moldsilva”) în cadrul aceluiaşi Departament.S. Din anul 1988 (septembrie) Ministerul gospodăriei forestiere a fost desfiinţat. centrul de organizare ştiinţifică a muncii şi gestionare a producerii.24 cantoane). Aparatul central al Ministerului era divizat în 5 direcţii. Din anul 1994 )mai) până în anul 1997 (iunie) Asociaţia de Stat “Moldsilva” a activat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Agenţia de Stat pentru Silvicultură “Moldsilva” a fost creată în baza Serviciului Silvic de Stat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 9 secţii. Aparatul central al Comitetului constituia: 1 direcţie şi 7 secţii. protecţia şi regenerarea pădurilor independent de apartenenţa departamentală. 1 asociaţie silvică de ştiinţă şi producere. având funcţiile de gospodărire a fondului forestier. 3 rezervaţii naturale. controlul de stat vizavi de starea folosirea. “Moldsilva”). păstrându-şi practic aceleaşi funcţii. În subordine Ministerului activau asociaţii silvice de producţie. adăugându-se şi încă o rezervaţie naturală). Funcţiile principale erau: elaborarea şi aplicarea politicii de stat în domeniul silvic. având în subordine 17 întreprinderi silvice şi 4 rezervaţii naturale. “Moldsilva” este autoritatea centrală în domeniul silviculturii şi se subordonează Guvernului Republicii Moldova. 557 din 28 iunie 2001 “Cu privire la reorganizarea Serviciului Silvic de Stat” (în continuare A. Funcţiile de control au trecu în cadrul structurii de protecţie a mediului (direcţie specială).S. paza. .

asigură promovarea speciilor autohtone valoroase.S. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a fost creată prin Hotărârea Guvernului nr. Aparatul central al A. topografiei şi prospecţiunilor tehnice. A. “Moldsilva” are în subordine: întreprinderi de stat pentru silvicultură – 19 rezervaţii naturale de Stat – 4 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. cadastrului. elaborează şi organizează aplicarea măsurilor privind conservarea pădurilor din ariile naturale protejate de Stat.S. “Moldsilva” i-au fost atribuite următoarele sarcini şi atribuţii: asigurarea continuităţii şi a biodiversităţii naturale a pădurilor. geodeziei. Activitatea direcţiei Agenţiei a întreprinderilor şi rezervaţiilor este reglementată prin statutele şi regulamentele de organizare ale lor şi printr-un set de norme tehnice.S. structura şi statele de personal ale Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru” (în continuare – Agenţie) şi este în calitate de organ al administraţiei publice centrale care asigură realizarea poliţiei statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare. .S. 1000 din 19 septembrie 2001 “Cu privire la Regulamentul. organizează producerea. cartografiei. utilizarea şi controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere. instrucţiuni pe domenii aprobate de către Guvernului Republicii Moldova şi autoritatea silvică centrală.S. “Moldsilva” este constituit din următoarele direcţii: Direcţia fond forestier şi producere Paza şi protecţie Direcţia administrativă Direcţia finanţe şi juridică Direcţia marketing Garda forestieră.25 Referitor la diversitatea biologică A.S.

541 din 28 iunie 2001 prevede următoarele sarcini: . în comun cu autoritatea centrală pentru mediu. Ministerul Apărării • Regulamentul Ministerului Apărării aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.. de conservare a solului. . 40 Atribuţiile primăriei..dezvoltarea sistemelor.. de menţinere a echilibrului ecologic. ce urmează să fie regenerate şi ale celor ce aparţin rezervaţiilor. precum şi ale celor ce ţin de fondul ariilor naturale protejate de stat.17 Atribuţiile consiliului sătesc e) aprobă programele locale de refacere şi protecţie a mediului înconjurător. hotarele terenurilor cu regimuri speciale de conservare a naturii. ale comitetului executiv raional p) iau măsuri pentru protecţia mediului înconjurător.. Art.310-XXII din 7 decembrie 1994. Ministerul Transporturilor Administraţia publică locală În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. în conformitate cu dispoziţiile organelor centrale de specialitate. ale celor ce urmează a fi ameliorate prin împădurire şi alte metode. Art.. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare • Regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.26 Are următoarele atribuţiuni (secţiunea 2) argumentează şi stabileşte... 184 din 29 februarie 2000 nu stabileşte atribuţii în domeniul gestionării resurselor forestiere în pofida faptului prezenţei lor (420 ha).

fructe de pădure. păşuni ş.). folosirea produselor nelemnoase în alimentare pentru oameni şi animale (ciuperci. diverse NGO.27 Comunitatea locală • Comunitatea locală este reprezentată prin populaţie. . şcolar etc. instituţii de învăţământ preşcolar. admiterea valorilor ştiinţifice a DBF din zona respectivă.a. şi influenţează asupra stării diversităţii biologice forestiere prin: utilizarea produselor lemnoase ca combustibil pentru încălzire. materiale pentru construcţii rurale. neimplicarea în asigurarea menţinerii şi conservării DBF. plante medicinale. fân. ca surse de venituri prin comercializarea produselor sus menţionate.

31 0.7 1999 S.27 24.P .42 40. % 88.P .6 1995 S. mii lei 2001 plan S. mii lei 511.29 1.88 Buget % 70.52 Chelt.23 52.16 67.5 324.8 304.P. mii lei Codrii Plaiul Fagului Pădurea Domnească Prutul de Jos Total 220. mii lei 364.P.34 99.31 Chelt.02 94.34 1. % 29.P.Tabelul nr.98 5.P .05 82.54 30. Buget % % 44.7 110.5 295.05 37.71 98.58 59.02 3821.66 0.69 100.P .7 109. B uget 1999 2000 2001 .P.33 32.3 1336.0 1996 S.12 1183.43 98.28 R e z e r v a t ia C o d r ii 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % % % % % % % % % % % 1995 1996 1997 1998 S .3 737.26 30.4 1765.00 45.0 1997 S.00 98.9 200.60 33.91 7. mii lei 546.9 158.3 2674.7 Finanţarea rezervaţiilor ştiinţifice în perioada 1995-2001 Chelt.77 47.86 12.28 64.6 384.95 17.1 535.14 87.57 1.78 68.9 343.85 52.93 38. mii lei 813.52 72.72 35. B uget 1999 2000 2001 R e z e r v a tia P a d u r e a D o m n e a s c a 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 1996 1997 1998 S .41 1158.5 2000 S.25 1446.46 69.40 90.48 Buget % 3.8 1203. % 81.48 27.60 9.67 67.57 Chelt.82 0.86 98.15 40.18 100.36 98.22 31.8 1998 S.88 55.1 143.73 75.2 433.04 55.P.5 827.8 412.84 Chelt.0 191.2 1447. mii lei 460.06 Chelt.09 92.P.94 Buget % 18. B uget 1999 2000 2001 B uget R e z e rv a tia P la iu l F a g u lu i 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1995 1996 1997 1998 S . % 88. % 32.00 54.13 Buget % 13.P.9 932.96 44. 1999 2000 2001 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 R e z e rv a tia P ru tu l d e jo s 1996 1997 1998 S .84 32.07 61.12 Chelt.4 539.64 1.8 179.74 69.95 62.00 1.16 Buget % 67. % 96.69 Buget % 11.

Pentru diversitatea biologică forestieră au fost propuse următoarele: 1. Schimbările survenite în suprafaţa: . 3. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii rămâne un element operaţional esenţial a gestionării durabile şi este abordat de o manieră adecvată în acelaş timp cu alte obiective fixate pentru păduri prin politică şi reglementări forestiere. 6. tăierea şi volumul exploatărilor în parcelele forestiere şi alte unităţi elementare de gestiune vor conţine şi întreagă gamă de variaţii in situ. Indicatorii cantitativi a biodiversităţii forestiere au fost propuşi următorii: 1. Conservarea şi ameliorarea resurselor forestiere. a contribuţiei lor în circuitul global al carbonului. Gestiunea vizează şi diversitatea habitatelor forestiere. 4. conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice în ecosistemele forestiere. În măsură posibilă se va conveni pentru încurajarea instalării a asociaţiilor de taxoni naturali a speciilor principale din pădurilor gestionate. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii forestiere trebuie să fondeze sisteme de evaluare a acesteia. 5. 2. Menţinerea altor beneficii şi condiţii socio-economice. conservând şi protejând diversitatea habilitatelor. Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere. specifice.4. Analiza cadrului legislativ şi normativ Convenţiile internaţionale şi Hotărârile Conferinţelor Ministeriale După Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare de la Rio de Janeiro (1992) pentru pădurile europene au fost elaboraţi criterii şi indicatori ai gestionării durabile confirmaţi pentru implementare prin hotărârile Conferinţelor Ministeriale de la Helsinki (1993) şi Lisboa (1998): 1. Menţinerea şi ameliorarea funcţiilor de protecţie (îndeosebi a solului şi apei). În măsură posibilă. practice şi într-un bun raport calitativ şi eficace cu metodelor de evaluare a impactului exercitat asupra ei prin tehnicile de amenajament şi dezvoltare adoptate pentru păduri. favorizînd structura eterogenă a populaţiilor. 4. Menţinerea. Menţinerea şi încurajarea funcţiilor de producţie a pădurilor (produsele lemnoase şi nelemnoase). 2. 3.

b) Rezervelor forestiere strict protejate. Legea Regnului animal (nr.12. 828-XII din 25. colecţii etc) diferenţele între specii indigene şi introducente. Art.06.1993). 4. 1515-XII din 16. Legea cu privire la resursele naturale (nr. Cadrul legislativ Legile Republicii Moldova care au referinţa la diversitatea biologică forestieră sînt următoarele: • • • • • • Codul silvic (nr. Codul silvic (nr. Schimbările în proporţia utilizării resurselor genetice forestiere (rezervele de gene forestiere. 1538-XIII din 25.02.1997). şi Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova: • • Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice. 1102-XIII din 06.1996) Art. Schimbările în proporţia amestecului din 2-3 specii. 887 din 21. Consiliului Europei şu Directivelor privind habilitatele europene).02.06. 5. Raportul suprafeţei regenerate natural la suprafaţa generală a regenerărilor.06.1991).1995) Legea privind protecţia mediului înconjurător (nr. Obiectele administrării şi gospodăririi fondului forestier a) dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii.04.12. Codul funciar (nr. 3. De asemenea. 439-XII din 27.1996). Pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova. 3 Noţiune de pădure Art.10. c) Pădurilor protejate prin regim de management 2. 887 din 21.30 a) Tipurilor de păduri naturale şi seminaturale. Sarcinile autorităţii silvice centrale . Schimbările în numărul şi procentajul speciilor în raport cu numărul total de specii forestiere (folosind referinţa la listele IUCN. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr.1998).

Art. Art. conservarea şi redresarea ecologică a pădurilor. Art. regenerate din seminţe.31 (6) În domeniul rezervaţiilor şi altor arii protejate de pe terenurile din fondul forestier. urmărindu-se conservarea genofondului şi asigurarea continuităţii funcţiilor lor. Regenerarea artificială a pădurilor (3) Lucrările de regenerare trebuie să fie executate cu materialul forestier de reproducere provenit din sectoare de seminceri.52. 53 Îngrijirea pădurilor . autoritatea silvică centrală: (a) elaborează şi organizează aplicarea măsurilor privind regenerarea. plantaţii-mamă de butaşi şi din din seminceri autohtoni.51. Regenerarea naturală a pădurilor (2) La regenerarea naturală se va acorda prioritate arboreturilor din speciile autohtone.

inclusiv a resurselor genetice forestiere. d) integrarea problematicii conservării biodiversităţii pădurilor în concepţia şi practica amenajărilor silvice. c) conservarea şi consolidarea formelor de relief prin împădurirea pe baze staţionaltipologice a unor teritorii supuse alunecărilor şi erodate pluvial. i) stoparea fragmentării sau distrugerii habitatelor naturale silvice. inclusiv: a) extinderea regenerării naturale a arboretelor prin aplicarea tratamentelor care permit conservarea şi realizarea de arborete cu structuri orizontale şi verticale optim diversificate. 350-XV din 12 iulie 2001. Programul de conservare a biodiversităţii forestiere va include o serie de activităţi de importanţă primordială. . care pot diminua biodiversitatea şi distruge echilibrul natural al pădurilor. h) interzicerea defrişării nejustificate a pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier.32 Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova a fost aprobată pron Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. f) interzicerea substituirii pădurilor autohtone prin introducenţi şi specii exotice fără o testare prealabilă profundă de durată. g) renunţarea treptată de la combaterea chimică a dăunătorilor forestieri şi aplicarea prudentă a metodelor de combatere biologică a dăunătorilor. b) ajustarea sistemului de arii protejate la cerinţele reprezentativităţii întregului spectru variativ al ecosistemelor forestiere. driftului genetic şi pierderea diversităţii genetice. care se soldează cu reducerea indivizilor supravieţuitori şi consecinţele negative ale inbreeding-ului. e) completarea criteriilor de zonare funcţională a pădurilor cu elemente suplimentare referitoare la conservarea biodiversităţii. constituirea unei reţele ecologice de păduri cu o protecţie mai sigură şi păduri de interes deosebit pentru a conserva şi restabili ecosistemele forestiere reprezentative sau de a le ocroti pe cele ameninţate.

Îndrumări tehnice privind delimitarea şi inventarierea parchetelor în păduri. Îndrumări tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor în fondul forestier. Regulamentul cu privire la protecţia pădurilor contra bolilor şi dăunătorilor. precum şi de antrenare a organizaţiilor nonguvernamentale la aceste activităţi. 8. 7. Regulamentul cu privire la modul de folosire a pădurii în scopuri de recreiere. Regulamentul cu privire la principiile şi modul de determinare şi aprobare a posibilităţii de recoltare a masei lemnoase. 16. Regulamentul cu privire la arenda pădurilor. Regulile sanitare în pădurile Republicii Moldova. Îndrumări tehnice privind conservarea fondului cinegetic. Regulamentul cu privire la recoltarea ierbii şi păşunatului vitelor pe terenurile din fondul forestier. 14. 17. Regulamentul cu privire la modul de stimulare economic a folosirii raţionale. pazei şi protecţiei pădurilor. Statutul serviciului silvic de stat. Regulamentul cu privire la modul de folosire a terenurilor din fondul forestier în scopuri de cercetări ştiinţifice. 4. Îndrumări tehnice privind evaluarea vînatului. l) elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe de sensibilizare a publicului şi factorilor de decizie privind importanţa conservării biodiversităţii pădurilor. Regulamentul cu privire la eliberarea lemnului pe picior. Regulamentul cu privire la modul de plată pentru folosinţele silvice. 10. Actele normative care reglementează gestionarea pădurilor 1. Îndrumări tehnice privind amenajarea cinegetică. 9. Norme tehnice privind amenajarea pădurilor. Îndrumări tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor.33 j) menţinerea diversităţii speciilor prin desfăşurarea unor programe speciale pentru conservarea taxonelor rari şi vulnerabili şi stabilirea cadrului normativ pentru protecţia lor eficientă. 19. 12. . 5. k) asigurarea conservării speciilor cu importanţă mondială. Regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure. 6. 3. 15. 11. regenerării. 18. 13. 2. m) pregătirea personalului ingineresc capabil să implementeze obiectivele menţionate.

regenerarea eficientă. Pentru îmbunătăţirea lucrărilor de amenajare silvică şi sporirea influenţei lor în cunoaşterea pădurilor şi gestionarea durabilă este necesar: • • • • • elaborarea unui sistem naţional de amenajament. paza şi protecţia pădurilor. Îndrumări tehnice pentru efectuarea controlului tehnic a lucrărilor de împădurit. eficacităţii funcţionale folosirii raţionale a resurselor forestiere stabilităţii ecologice. elaborarea tipologiei ecosistemelor forestiere. . stabilirea prin amenajament a stării diversităţii biologice forestiere şi a măsurilor de menţinere.34 20. Îndrumări tehnice privind crearea bazei semincere în fondul forestier. 1985 şi ultima începând cu 1992 şi până în prezent. 22. 21. Amenajamentul silvic stabileşte gospodărirea pădurilor respectând şi aplicând principiile: • • • • continuităţii. revizuirea şi stabilirea vârstelor exploatabilităţii. Amenajamentul silvic este principalul mijloc de promovare a politicii forestiere. ţinând cont de condiţiile ecologice. argumentându-le ştiinţific. concretizarea clasificării pădurilor în categorii funcţionale. 71-73 Codului silvic amenajamentul silvic include un sistem de măsuri pentru asigurarea gospodăririi raţionale a terenurilor din fondul forestier şi realizării folosinţelor silvice. conservare şi ameliorare a ei. 19957. promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice bazate pe concepţia de dezvoltare a silviculturii. În baza amenajamentului silvic se operiază în ansamblu folosirea terenurilor din fondul forestier şi folosinţele silvice pe perioada anterioară şi se elaborează principiile de bază cu privire la organizarea administrării gospodăriei silvice pe perioada următoare. Amenajarea pădurilor În conformitate cu art. sociale şi economice ale Republicii Moldova. Îndrumări tehnice cu privire la evidenţierea şi conservarea fondului genetic forestier. Amenajarea pădurilor din Republica Moldova a avut loc în anii 1935. 1975. stând la baza planificării medii şi pe termen lung şi a gospodăririi fondului forestier.

reieşind din în regulamentele de funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Industriei a sectorului forestier. care ar avea funcţiile de rezolvare a problemelor legate de menţinerea şi conservarea DBF. Ministerului Apărării. extinderea lucrărilor de amenajare asupra întregului teritoriu al fondului forestier şi al vegetaţiei forestiere din afara acestuia. ecosisteme. • • în cadrul altor autorităţilor centrale de specialitate şi de administrare publică DBF din cadrul rezervaţiilor ştiinţifice este mai bine studiată şi protejată. ratificarea Republicii Moldova a unor convenţii internaţionale. permit realizarea măsurilor de menţinere şi conservare a biodiversităţii forestiere. Concluzii: Analizând cadrul juridic şi a instituţiilor specializate de a acţiona pentru aplicarea prevederilor legate de conservare a biodiversităţii forestiere se menţionează următoarele: • • în Codul Silvic nu sînt reflectate larg principalele momente privind menţinerea lipseşte Legea cu privire la fondul cinegetic şi protecţia vânatului. aplicarea tehnologiilor GIS şi GPS în lucrările de cartare. Agenţiei de Stat Resurse Funciare şi Cadastru sînt necesare modificări stabilind clar responsabilităţile privind DBF. care au referinţă la DBF necesită modificări. reglementa relaţiile în domeniul utilizării resurselor cinegetice şi ar înlocui scăpările şi lacunele admise în Legea regnului animal.35 • • • • mărirea volumului de informaţii privind starea fondului forestier necesar pentru planificarea activităţilor. coordonarea şi supravegherea activităţilor rezervaţiilor ştiinţifice şi în alte arii naturale protejate de stat. • • • • lipseşte Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile actele normative care constituie regimul silvic au fost elaborate în trecut şi nu actele legislative. • în cadrul Agenţiei de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” lipseşte subdiviziunea. nivel genetic. care ar şi conservarea DBF (staţiuni forestiere. Alimentare. Ministerului Transporturilor. este situaţia cu cea din alte arii naturale protejate de stat din păduri cu regim de protecţie şi de . dotarea personalului amenajistic cu aparataj modern. alta locală lipsesc structurile specializate în domeniul protejării DBF. landşaftic).

• Este insuficient şi incompetent controlul de stat în domeniul DBF. ocolului şi întreprinderii nu sînt concretizate atribuţiile şi responsabilităţile privind starea DBF.36 gospodărire. . Într-o situaţie cu totul deplorabilă se află DBF din pădurile aflate în gestiunea altor deţinători şi din terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier. În obligaţiunile funcţionale ale personalului silvic şi regulamentele de conservarea şi ameliorarea DBF este insuficientă. Finanţarea rezervaţiilor ştiinţifice şi a activităţilor privind menţinerea. • • • Lipseşte mecanismul de finanţare a DBF. funcţionare a sectorului.

Din toţi angajaţii în silvicultură se pot evidenţia următoarele categorii. 100% 4. Din numărul angajaţilor 25% o constituie femeile. alte categorii de autorităţi – 60 persoane. Muncitorii constituie 2543 persoane (55%). Director 10. şefi ocol.2001): Tabelul nr.3 . Şefi ai direcţiilor. Colaboratori ştiinţifici 11. Sp. colaboratori ştiinţifice. Resursele umane din sectorul forestier În sectorul forestier al Republicii Moldova activează 4644 persoane.2 Cursuri de perfecţionare 22 15 66 0. 100% 9 4 56 Medii speciale 31 36 80 41 studii Superioa re 69 55 16 3. Ing. 8 În total ASS Moldsilva 1072 195 65 72 14 22 17 20 22 23 13 10 1545 În întreprinderi 1. Specialişti ai Agenţiei Total 1029 188 65 72 11 18 17 18 18 19 10 1465 În rezervaţii 43 7 3 4 2 4 4 13 80 După pregătirea profesionistă situaţia în Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” este următoare: Tabelul nr. Maiştri. Ing. ingineri silvici şefi. 100% 3. de vânătoare. Ingineri silvici şefi 9. Adjuncţi ai şefului 3. inclusiv: • • a autorităţilor silvice de stat – 4584 persoane.cinegetician 5.9 Medii 1. Fond forestier 8. iar specialiştii silvici 2101 persoană (45%). directori. Maiştri 2.01.37 5. Pădurari. activitatea cărora influienţiază starea diversităţii biologice forestiere (la 01. Şefi ocol 4. 100% 2. Pădurari 1. Şef secţii. Ing. adjuncţi.regenerarea pădurilor 7. Protecţia pădurilor 6.

• Lipsesc managerii în domeniul ariilor naturale protejate de stat. .38 Concluzii: • Pregătirea angajaţilor silvici responsabili de menţinerea. conservarea şi ameliorarea biodiversităţii forestieră este insuficientă.

ASRFC. MA. Efectuarea modificărilor în Regulamentele de funcţionare a MAÎA.05 Cercetare ştiinţifică şi monitoring forestier 1.05 0. legislaţiei şi a cadrului instituţional 1. implementare Lei 1 2 3 Perfecţionarea politicilor.6.050 forestieră 2.15 Acţiuni 4 Regulamentul privind certificarea pădurilor şi a produselor pădurii 5.3 0. Elaborarea modificărilor şi schimbărilor în Codul Silvic referitoare la biodiversitatea 2002 0.05 0. Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice forestiere Perioada de Costuri.2 0. Elaborarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 4. MT în scopul stabilirii responsabilităţilor în domeniul protejării BDF 8.050 0.10 0. Elaborarea Programului de terenurilor cu vegetaţie forestieră Stat a 7. Elaborarea Programului de Stat pentru regenerarea şi împădurirea terenurilor fondului forestier 6.3 0. mln.8 . Elaborarea tipologiei forestiere 2002-2005 2. Crearea în cadrul autorităţii centrale a Direcţiei biodiversităţii forestiere şi ariilor protejate 2002 0.5 0. Evidenţierea staţiunilor şi a ecosistemelor 2002-2003 2002-2003 0. Elaborarea Legii cu privire la fondul cinegetic şi protecţia vânatului 3. Analiza stării reale şi a tendinţelor evoluţiei fondului forestier 3. Elaborarea actelor normative privind: • • • • • Recomandări privind menţinerea şi conservarea staţiunelor forestiere Norme tehnice şi recomandări privind resursele genetice forestiere Norme tehnice privind reconstrucţia ecologică a pădurilor Norme tehnice şi amenajării pădurilor instrucţiunea 2002 2002 2002 2002-2003 2002-2003 2001-2002 2001-2002 2001-2002 2002 2002 2002 0.5 0.4 0.05 0.

Efectuarea evidenţei de stat a resurselor forestiere 2002-2005 2002-2003 2003 2008 2013 2018 2004 2009 2014 2019 2004 2004 0. Elaborarea şi aprobarea criteriilor şi indicilor biodiversităţii forestiere 6.1 0.1 0. formarea noii baze semincere 5. Cercetarea la nivel genetico-populaţional a rezervelor forestiere.1 0. Elaborarea Raportului naţional cu privire la starea resurselor forestiere 8.9 2003 2004 Acţiuni informaţional-educative 1. Estimarea valorică a pădurilor şi funcţiilor exercitate 2004-2005 0. colegiale a disciplinilor legate de biodiversitatea forestieră . Introducerea în cursurile universitare. Elaborarea şi editarea setului CD-uri “Amenajamentele întrepriderilor de stat pentru silvicultură” 10.05 0. Constituirea parcului naţional „Codrii Orheiului” 6.5 0. Elaborarea hărţii generale Republicii Moldova” “Pădurile 9.5 0.05 0. Efectuarea lucrărilor de estimare a produselor nelemnoase a pădurilor Republicii Moldova 5.1 0.05 0.5 0. Implementarea Programului de Stat de 2002-2020 550 regenerare a pădurilor şi împădurire a (25 000 ha) terenurilor fondului forestier 2600-3000 2002-2020 2.40 forestiere valoroase şi importante 4. Împlementarea Programului de Stat de extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră 3. Efectuarea lucrărilor de amenajare în pădurile altor deţinători şi în terenurile cu vegetaţie forestieră 4.5 Programe de conservare a biodiversităţii forestiere 1.5 0. Constituirea rezervaţiei biosferice „Prutul de Jos” (130 000 ha) 2004-2006 2005-2006 2.1 0.1 7.

maiştrii. tehnicieni .pădurari 4. Elaborarea programelor diferenţiate de perfecţionare a cadrelor privind conservarea DBF pentru: -managerii ariilor protejate . broşurelor pentru diferite instituţii şi populaţie 5. Editarea prospectelor. Organizarea seminarelor de lucru pentru deţinătorii de fond forestier şi terenuri cu vegetaţie forestieră 6.personalul ingineresc .41 2.managerii întreprinderilor . Organizarea conferinţelor internaţionale consacrate DBF .

1997. 10.С. 8. Cadastrul Funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2001. 2001. Chişinău. 1999. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova 1999-2000.BIBLIOGRAFIE 1. 2001.mun. 2001. Raport naţional cu privire la starea fondului forestier al Republicii Moldova . Legislaţia ecologică a Republicii moldova (1996-1998). 3. 2. 13.1988. Chişinău. Tudoran „Pădurile Moldovei de la răsărit de Prut”. Editura „Pentru viaţă”. Biodiversitatea vegetală a Republicii Moldova. Biotica Bendery. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple. Editura Cartier. 14. 12.Chişinău. Editura Cereş. 2001. Marian GH.Chişinău. Chişinău. Victor Giurgiu. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Editura „Pentru viaţă” 2001. Ştiinţa. Ediţia a doua. 1997. Bucureşti. 9. 2001. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova. 2001. . 7. Tudoran „Amenajarea pădurilor Republicii Moldova”. 11. Бергу – 125 лет: Сборник научых статей. Centrul Editorial al USM. Marian Gh. Академику Л.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful