P. 1
cod civil

cod civil

|Views: 104|Likes:
Published by lilianu

More info:

Published by: lilianu on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2011

pdf

text

original

Codul civil al Republicii Moldova Monitorul Oficial al R.Moldova N 82-86 din 22.06.

2002 CARTEA INTII DISPOZITII GENERALE Titlul I DISPOZITII COMUNE Capitolul I LEGISLATIA CIVILA Articolul 1. Bazele legislaţiei civile (1) Legislaţia civilă este intemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile reglementate de ea, inviolabilităţii proprietăţii, libertăţii contractuale, inadmisibilităţii imixtiunii in afacerile private, necesităţii de realizare liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei in drepturile in care a fost lezată şi de apărare judiciară a lor. (2) Persoanele fizice şi juridice sint libere să stabilească pe bază de contract drepturile şi obligaţiile lor, orice alte condiţii contractuale, dacă acestea nu contravin legii. (3) Drepturile civile pot fi limitate prin lege organică doar in temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova.

(1) Scopul acestui articol este stabilirea unor principii in baza cărora urmează să
fie reglementate raporturile civile şi care urmează să ghideze persoanele care vor interpreta şi aplica legislaţia civilă. Deci in acest articol pe de o parte se instituie nişte reguli pe care urmează să le respecte legiuitorul atit la elaborarea normele care urmează din codul civil cit şi la adoptarea altor acte normative iar pe de altă parte se instituie nişte principii in conformitate cu care trebuie să interpreteze legislaţia civilă inclusiv participanţii la raporturile juridice civile. (2) Nerespectarea acestor principii insă nu va afecta insă valabilitatea legilor adoptate de Parlament cu excepţia cazurilor in care principiile respective sint consfinţite şi de constituţie (vezi spre exemplu principiul inviolabilităţii proprietăţii). Principiile stabilite in acest articol vor juca un rol important in cazurile in care se vor soluţiona problemele privind aplicarea actelor normative subordonate legilor, care urmează să fie adoptate in cazurile prevăzute de lege şi in conformitate cu prevederile acestora (vezi comentariul la art. 3). (3) La alin. (1) au fost fixate in mod special şapte principii: a) recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile juridice civile. Prin egalitatea participanţilor la raporturile juridice civile trebuie de inţeles faptul că in cadrul raporturilor juridice civile participanţii nu se află in raporturi de subordonare. Drepturile şi obligaţiile participanţilor la raporturile juridice pot fi inegale; b) inviolabilitatea proprietăţii. Acest principiu este deja fixat in Constituţia Republicii Moldova (vezi art. 46). Importanţa acestuia insă poate servi drept justificare pentru această repetiţie; c) libertatea contractuală. Prin libertate contractuală trebuie de inţeles dreptul participanţilor raporturilor juridice civile de a incheia liber contracte civile, atit prevăzute de legislaţie cit şi contracte neprevăzute de legislaţie dar care nu sint prohibite de normele imperative, de

a determina liber conţinutul contractului sau de a-i modifica conţinutul acestuia precum şi dreptul de a desfiinţa contractul in orice moment. Nimeni nu poate fi obligat să inchei contracte civile decit in cazurile expres prevăzute de lege (vezi comentariul la art. 667); d) inadmisibilitatea imixtiunii in afacerile private. Prin inadmisibilitatea imixtiunii in afacerile private trebuie de inţeles interdicţia instituită pentru persoanele de drept privat şi persoanele de drept public de interveni in afacerile private prin orice mijloace care nu sint prevăzute in lege. Va constitui imixtiune in afacerile private spre exemplu colectarea informaţiilor despre viaţa familială a persoanei fără acordul acesteia in alte cazuri decit cele expres prevăzute de lege. Chiar şi informaţia colectată in ordinea prevăzută de lege poate fi folosită doar in conformitate cu reguli speciale care să excludă folosirea acestei informaţii in alte scopuri decit cele pentru care a fost colectată sau in alte scopuri prevăzute de lege. Acest principiu se bazează şi pe prevederile art. 28 – 30 ale Constituţiei Republicii Moldova care stipulează că statul respectă şi ocroteşte viaţa familială şi privată şi principiile inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei; e) necesităţii de realizare liberă a drepturilor civile. Acest principiu garantează persoanelor fizice şi juridice posibilitatea de a-şi exercita drepturile civile in modul şi in condiţiile care corespund cel mai bine intereselor acestora. In acelaşi timp trebuie de avut in vedere că nu există o libertate absolută de exercitarea a drepturilor civile. Titularii drepturilor civile trebuie să-şi exercite aceste drepturi cu bună-credinţă şi in conformitate cu prevederile legale, cu ordinea publică şi bunele moravuri (vezi comentariul la art. 9); f) restabilirea persoanei in dreptul in care a fost lezată. In conformitate cu această regulă in toate cazurile in care este posibil persoana a căror drepturi au fost lezate trebuie să fie repusă in situaţia anterioară, fapt care constituie cea mai bună modalitatea de apărare a drepturilor civile. Titularul urmează să fie repus in drepturi atit in cazul in care a pierdut dreptul (a pierdut posesia asupra bunului) cit şi in cazul dreptul mai aparţine titularului dar exercitarea acestuia este imposibilă sau este ingreuiată (spre exemplu deteriorarea bunului). Mijloacele prin care se asigură repunerea titularului in drepturi pot fi cele mai diverse şi vor depinde atit de natura bunului cit şi de natura incălcării dreptului. Spre exemplu obligarea de a dezminţi informaţiile care nu corespund realităţii sau obligarea de a preda bunul proprietarului. In cazurile in care restabilirea persoanei in drepturi nu este posibilă sau nu este justificată ţinind cont atit de interesele creditorului cit şi a debitorului drepturile persoanei vor fi apărate prin repararea prejudiciului. Trebuie de menţionat că prejudiciul care nu a fost reparat prin repunerea in drepturi urmează să fie reparat şi in cazul repunerii titularului in dreptul lezat; g) apărarea judiciară a drepturilor. Acest principiu constituţional (vezi art. 20 al Constituţiei Republicii Moldova) garantează tuturor persoanelor dreptul de a se adresa in instanţele de judecată cu o cerere privind apărarea drepturilor şi intereselor ocrotite prin lege care au fost lezate de persoane private sau de persoane oficiale. După cum a menţionat Curtea Constituţională in hotărirea nr. 16 din 28 mai 1998 dreptul persoanei de a se adresa justiţiei este o „...condiţie sine qua non a efectivităţii drepturilor şi libertăţilor sale”. Nu constituie o incălcare a principiului liberului acces la justiţie stabilirea prin lege a condiţiilor şi a procedurii apărării judiciare a drepturilor. (4) Pornind de la importanţa principiului libertăţii contractului legiuitorul a consfinţit o dată in plus in alin. (2) că persoanele fizice şi juridice sint libere să stabilească pe bază de contract drepturile şi obligaţiile lor. Drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract trebuie să fie insă in concordanţă cu normele imperative şi să nu fie contrare ordinii publice, bunelor moravuri, precum şi a drepturilor şi intereselor ocrotite prin lege ale terţelor persoane. Părţile unui contract sint libere să stabilească prin contract nu numai drepturi şi obligaţii ci

şi alte condiţii. Spre exemplu modul de exercitarea a acestor drepturi şi obligaţii. Şi aceste condiţii suplimentare insă trebuie să fie in concordanţă cu normele imperative şi să nu contravină drepturile şi intereselor ocrotite prin lege ale terţelor persoane. Spre exemplu părţile nu pot stipula prin contract exercitarea drepturilor sau executarea obligaţiilor contrar regulilor cu privire la buna-credinţă şi diligenţă (vezi comentariul la art. 513). (5) In scopul asigurării principiilor enumerate la alin. (1) şi a altor principii ale dreptului civil legiuitorul a stipulat la alin. (3) că drepturile civile pot fi limitate doar prin lege organică şi doar in temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova. In conformitate cu art. 54 alin. (2) al Constituţie exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restringeri decit cele prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi care sint necesare in interesele: a) securităţii naţionale; b) integrităţii teritoriale; c) bunăstării economice a ţării; d) ordinii publice sau au drept scop: a) prevenirea tulburărilor in masă şi a infracţiunilor; b) protejarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane; c) impiedicarea divulgării informaţiilor confidenţiale; d) garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. Limitarea drepturilor civile trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o (art. 54 alin. (4) al Constituţiei Republicii Moldova. Articolul 2. Raporturile reglementate de legislaţia civilă (1) Legislaţia civilă determină statutul juridic al participanţilor la circuitul civil, temeiurile apariţiei dreptului de proprietate şi modul de exercitare a acestuia, reglementează obligaţiile contractuale şi de altă natură, alte raporturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale conexe lor. (2) Raporturile familiale, locative, raporturile de muncă, de exploatare a resurselor naturale şi de protecţie a mediului inconjurător, ce corespund prevederilor alin.(1), sint reglementate de prezentul cod şi de alte legi. (3) Raporturile privind realizarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a altor valori nepatrimoniale sint reglementate de prezentul cod şi de alte legi. (4) Subiecte ale raporturilor juridice civile sint persoanele fizice şi juridice, cele care practică, precum şi cele care nu practică activitate de intreprinzător.

(6) Scopul acestui articol este determinarea obiectului de reglementare a legislaţie
civil, deci atit obiectul de reglementare a codului civil cit şi a altor legi civile. Deci in baza alin. (1) putem face concluzia că codul civil este elaborat in baza conceptului unităţii dreptului privat. Acest fapt presupune că nu va exista divizarea dreptului privat in drept civil şi drept comercial. Deci normele codului civil vor fi aplicate atit raporturilor dintre persoane care acţionează in scop lucrativ cit şi raporturilor dintre persoanele care nu urmăresc acest scop. Această concluzie are la bază şi prevederile alin. (4) care stipulează că subiecte a raporturilor juridice civile sint persoanele fizice şi juridice care practică activitatea de intreprinzător cit şi cele care nu practică această activitate. (7) Alin. (1) prevede că legislaţia civilă reglementează raporturile patrimoniale dintre persoanele fizice şi juridice. Prin raporturi patrimoniale trebuie de inţeles acel raport social care datorită conţinutului şi valorii economice poate fi evaluat pecuniar, adică in bani. Drept exemplu poate servi raportul născut din contractul de leasing. In alin. (1) sint enumerate drept obiecte ale legislaţiei civile cele mai des intilnite raporturi patrimoniale. Legislaţia civilă

reglementează insă şi alte raporturi patrimoniale. Chiar in alin. (1) se stipulează că constituie obiect de reglementare a legislaţiei civile şi alte raporturi patrimoniale. Spre exemplu raporturile privind moştenirea sau privind gestiunea de afaceri. (8) Pe lingă raporturile patrimoniale legislaţia civilă reglementează şi raporturile juridice nepatrimoniale care mai sint numite şi personal nepatrimoniale. Prin raport juridic nepatrimonial trebuie să inţelegem acel raport social care este lipsit de un conţinut economic, deci acel raport al cărui conţinut nu poate fi evaluat pecuniar. Drept exemplu poate servi raportul care are in conţinutul său dreptul de autor al unei opere literare. (9) In alin. (1) se stabileşte că legislaţia civilă reglementează acele raporturi personale nepatrimoniale care sint legate cu cele patrimoniale. In acelaşi timp in alin. (3) se prevede că raporturile privind realizarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a altor valori nepatrimoniale (deci inclusiv şi cele care nu sint legate de raporturile patrimoniale, cum ar fi spre exemplu dreptul la nume, reputaţie, etc.) sint reglementate de codul civil şi de alte legi. Apariţia acestor două reglementări separate se datorează controversei care există in literatura de specialitate, precum că dreptul civil nu reglementează relaţiile personal nepatrimoniale care nu sint legate de cele patrimoniale ci doar le apără. (10)Spre deosebirea de Codul civil din 1964 care prevedea că raporturile familiale, locative, raporturile de muncă, de exploatare a resurselor naturale sint reglementate de normele ramurilor de drept respective in alin. (2) este stipulat că codul civil şi alte legi reglementează aceste raporturi juridice. Deci legislaţia civilă se va aplica acestor raporturi direct şi nu in subsidiar. Desigur că in cazul in care in Codul familiei, Codul muncii sau in alte acte normative destinate reglementării acestor raporturi juridice vor fi stabilite reguli speciale in raport cu normele din Codul civil se vor aplica actele normative speciale in conformitate cu adagiul specialul derogă de la general. (11)Lipseşte din Codul civil şi o normă similară celei din art. 2 al Codului civil din 1964, care ar prevedea că legislaţia civilă nu se aplică raporturilor juridice care se bazează pe subordonarea unei părţi faţă de cealaltă, precum şi raporturilor fiscale şi bugetare. Chiar şi in lipsa unei asemenea norme legislaţia civilă nu se va aplica acestor raporturi juridice deoarece legislaţia civilă reglementează doar raporturile juridice civile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. Pe cind in cazul acestor raporturi juridice precum şi in cazul altor raporturi juridice (spre exemplu raporturile privind executarea silită a hotăririlor judecătoreşti) cel puţin una dintre părţi acţionează in exercitarea atribuţiilor sale şi poate să dea indicaţii celeilalte părţi care este obligată să le execute datorită faptului că legislaţia o plasează in poziţie de subordonare faţă de cealaltă parte. (12)In conformitate cu prevederile alin. (4) in calitate de participanţi a raporturilor juridice civile pot apărea persoanele fizice şi persoanele juridice. Prin persoană fizică trebuie să inţelegem omul privit ca titular de drepturi subiective şi obligaţii civile. Prin persoană juridică (care mai este numită persoană morală) trebuie să inţelegem acea entitate care indeplinind condiţiile stabilite de lege este recunoscută ca titulară de drepturi subiective şi obligaţii civile. Deşi este intilnită frecvent opinia că persoana fizică este subiect individual de drept iar persoana juridică este subiect colectiv de drept civil totuşi şi in cazul persoanei juridice nu este obligatoriu să existe un colectiv. (13)In alin. (4) nu este stipulată nici o condiţie pentru recunoaşterea persoanei fizice sau a persoanei juridice in calitate de subiect a raporturilor juridice civile. Deci vor putea fi subiecte a raporturilor juridice civile toate persoanele fizice şi juridice indiferent de naţionalitate (vezi comentariul la art. 1588 şi 1598),

scopul urmărit sau alte criterii. Totuşi in cazurile expres prevăzute de lege vor există limitări a participării unor persoane fizice sau juridice la raporturile juridice civile. Spre exemplu poate fi tutore doar persoane fizică (vezi comentariul la art. 38) iar părţi a contractului de factoring pot fi doar intreprinzătorii (vezi comentariul la art. 1290 şi următoarele). Articolul 3. Legislaţia civilă (1) Legislaţia civilă constă in prezentul cod, in alte legi, in ordonanţe ale Guvernului şi in acte normative subordonate legii, care reglementează raporturile prevăzute la art.2 şi care trebuie să fie in concordanţă cu Constituţia Republicii Moldova. (2) Actele normative subordonate legii se aplică la reglementarea raporturilor civile doar in cazurile in care sint emise in temeiul legii şi nu contravin ei.

(14)Scopul acestei norme este de a defini noţiunea de legislaţie civilă şi de a
stipula unele condiţii privind adoptarea acesteia.

(15)In conformitate cu alin. (1) prin legislaţie civilă trebuie să inţelegem totalitatea
actelor normative care reglementează raporturile juridice patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane aflate pe poziţie de egalitate juridică. (16)In alin. (1) este stipulat că legislaţia civilă trebuie să fie in concordanţă cu Constituţia. Prin aceasta trebuie de inţeles: a) actul normativ trebuie să fie adoptat de către organul competent. In conformitate cu art. 60 alin. (1) al Constituţiei Republicii Moldova Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului. Deci oricare alt organ are dreptul de a adopta acte normative numai in cazul in care acest drept este stipulat prin lege. Chiar şi in cazurile stabilite de lege aceste organe nu pot adopta norme primare de drept ci doar norme care au drept scop asigurarea executării legilor. In acest sens Curtea Constituţională a adoptat mai multe hotăriri. Spre exemplu in hotărirea Curţii Constituţionale nr. 41 din 20 iulie 1999 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Hotărirea Guvernului nr. 338 din 26 mai 1995 a fost stipulat „... Conform art. 102 alin. (2) din Constituţie, Guvernul emite hotăriri şi dispoziţii doar prin organizarea executării legilor, ele nu pot conţine norme juridice primare. In acest sens Curtea Constituţională s-a pronunţat deja in hotăririle nr. 40 din 22 decembrie 1997 şi nr. 29 din 25 mai 1999”. Tot in temeiul unei legi se adoptă şi ordonanţele Guvernului (art. 106/2 al Constituţiei). Prin ordonanţe insă pot fi adoptate şi norme primare de drept; b) actul normativ trebuie să fie adoptat cu respectarea procedurilor stabilite pentru categoria respectivă de acte normative. Astfel legile trebuie să fie adoptate de Parlament şi promulgate de Preşedinte (art. 93 al Constituţiei). In cazul in care Preşedintele refuză să promulge legea aceasta nu poate să intre in vigoare nici chiar printr-un act al Parlamentului (vezi Hotărirea Curţii Constituţionale nr. 23 din 9 iulie 1998 ). Pentru ordonanţele Guvernului nu este necesară promulgarea dar in cazurile in care este prevăzut de legea de abilitare acestea se supun aprobării de către Parlament (art. 106/2 al Constituţiei). Actele normative departamentale urmează să fie expuse expertizei juridice şi inregistrării de stat. In conformitate cu p. 6 al Hotăririi Guvernului Republicii Moldova nr.1104 din 28 noiembrie 1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi inregistrării de stat a actelor normative departamentale actele nesupuse expertizei juridice şi inregistrării de stat „...nu au putere juridică şi nu pot servi drept temei legitim pentru reglementarea relaţiilor de drept respective sau aplicarea sancţiunii”; c) actul normativ trebuie să fie publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Obligativitatea publicării legii este stipulată in expres in art. 76 al Constituţiei

Republicii Moldova care prevede că „Legea se publică in Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră in vigoare la data publicării sau la data prevăzută in textul ei”. In conformitate cu Hotărirea Curţii Constituţionale nr. 32 din 29 octombrie 1998 privind interpretarea art. 76 din Constituţia Republicii Moldova „Intrarea in vigoare a legii” „data intrării in vigoare a legii, prevăzută in textul ei, nu poate precede data publicării acesteia”. In cazul in care legea nu este publicată aceasta nu produce efecte juridice deoarece art. 76 al Constituţiei prevede „Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia”. Modul de intrarea in vigoare a legii se referă „atit la lege in intregime cit şi şa părţile ei componente (vezi Hotărirea Curţii Constituţionale nr. 32 din 29 octombrie 1998). Regulile cu privire la obligativitatea publicării şi cu privire la efectele nepulicării stabilite de art. 76 al Constituţiei se aplică tuturor actelor normative. Prin hotărirea nr. 31 din 11 iunie 1999 pentru controlul constituţionalităţii hotăririlor Guvernului nr. 740 din 30 decembrie 1996 şi nr. 114 din 2 februarie 1999 Curtea Constituţională s-a pronunţat că „...dispoziţiile constituţionale privind intrarea in vigoare a legilor au incidenţă şi asupra modului de publicare şi intrare in vigoare a hotăririlor şi dispoziţiilor Guvernului şi a altor acte normative de vocaţie generală”. In rezultatul acestei interpretări Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile art. 30 al legii cu privire la Guvern (in redacţia legii nr. 83-XIV din 8 iulie 1998, care prevedea posibilitatea intrării in vigoare a Hotăririlor de Guvern anterior publicării (vezi Hotărirea Curţii Constituţionale nr. 4 din 4 februarie 1999); d) să nu conţină dispoziţii care să contravină prevederilor Constituţionale. (17)Codul civil nu conţine o normă specială cu privire la forţa juridică a acestuia. Rezultă că legiuitorul nu a acceptat conceptul privind forţa juridică superioară a codului civil in raport cu alte legi. Deci in caz de apariţia a contradicţiilor dintre codul civil şi alte legi adoptate de Parlament contradicţiile vor fi soluţionate in conformitate cu principiile: a) legea mai nouă abrogă legea mai veche; sau b) specialul derogă de la general. (18)In conformitate cu art. 72 al Constituţiei Republicii Moldova Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. Prin hotăţrirea nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei" Curtea constituţională s-a pronunţat că „legile organice constituie o categorie inferioară legilor constituţionale şi o categorie superioară faţă de cele ordinare”. Asupra faptului că legile organice au o forţă juridică superioară faţă de legile ordinare Curtea constituţională s-a pronunюat єi in hotгrirea nr. 56 din 26 octombrie 1999 pentru controlul constituюionalitгюii art. 67 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 „Privind sistemul bugetar єi procesul bugetar”. Deşi nici Constituţia Republicii Moldova nu prevede expres acest fapt, nici legislaţia ţărilor din care a fost preluat conceptul cu privire la divizarea legilor in legi organic şi legi ordinare, nici nu există vre-o lucrare doctrinară care să imbrăţişese acest concept şi nici Curtea Constituţională nu a adus nici un argument in susţinerea acestei poziţii interpretarea Curţii Constituţionale este obligatorie in conformitate cu art. 134 şi 140 ale Constituţiei. Reieşind din aceasta pentru a stabili locul Codului civil in ierarhia actelor normative şi a determina forţa juridică a normele incluse in Codul civil trebuie de analizat dacă Codul civil este o lege organică sau ordinară. Această necesitate va exista atită timp cit nu va fi modificată Constituţia sau pină cind Curtea Constituţională nu va da o altă interpretare art. 72 al Constituţiei Republicii Moldova. In conformitate cu art. 72 lit. i) al Constituţiei Republicii Moldova dintre normele incluse in codul civil doar normele cu privire regimul general al proprietăţii şi a moştenirii trebuiau să fie adoptate printr-o lege organică. Reieşind din aceasta şi din faptul că la adoptarea Codului Civil Parlamentul nu a stipulat expres dacă Codul Civil este o lege organică sau o lege ordinară rezultă că doar normele cu

privire la regimul general al proprietăţii şi a moştenirii sint norme organice. Voinţa legiuitorului de a adopta Codul civil in intregime drept lege organică ar putea fi dedusă totuşi din Legea nr. 1125-XV pentru punerea in aplicare a Codului Civil al Republicii Moldova in care a fost stipulat expres că aceasta este o lege organică. Or atribuirea calităţii de lege organică acestei legi poate fi justificată doar in condiţiile in care legiuitorul a pornit de la prezumţia că Codul civil este o lege organică sau a urmărit să atribuie Codului civil calitatea de lege organică prin legea de punere in vigoare. (19)Actele normative pot avea un caracter complex, adică pot include atit norme care reglementează raporturi civile cit şi norme care reglementează alte raporturi juridice. Chiar şi in codul civil există norme care nu reglementează raporturi juridice civile, spre exemplu normele cu privire la registrul bunurilor imobile (vezi comentariul la art. 496 şi următoarele). La categoria legislaţie civilă vom atribui nu actul normativ integral ci doar acele norme care reglementează raporturilor juridice civile, adică raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoanele aflate pe poziţiei de egalitate juridică. (20)In conformitate cu alin. (2) pentru a reglementa raporturile juridice civile actele normative subordonate legii trebuie: a) să fie emise in temeiul legii. Adică posibilitatea adoptării unei asemenea act normativ trebuie să rezulte din lege. Prin lege in acest caz se are in vedere actul normativ adoptat de Parlament. Trebuie de avut in vedere că noţiunea de lege poate fi folosită şi cu un sens mai larg. In aceste cazuri prin lege vom inţelege orice normă de conduită respectarea căreia este asigurată prin forţa coercitivă a statului; b) să nu conţină dispoziţii contrare legii in temeiul căreia a fost emisă sau contrară prevederilor altor legi; c) să nu conţină dispoziţii contrare dispoziţiilor unui act normativ subordonat legii cu o forţă juridică superioară. Pentru determinarea ierarhiei actelor normative nu este relevant faptul dacă organele care au adoptat actele normative sint subordonate ierarhic sau nu. Spre exemplu actele adoptate de organele centrale au o forţă juridică superioară faţă de actele normative adoptate de organele locale deşi autorităţile publice locale nu sint subordonate ierarhic organelor centrale. Articolul 4. Uzanţa (1) Uzanţa reprezintă o normă de conduită care, deşi neconsfinţită de legislaţie, este general recunoscută şi aplicată pe parcursul unei perioade indelungate intr-un anumit domeniu al raporturilor civile. (2) Uzanţa se aplică numai dacă nu contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri.

(21)Scopul acestui articol este de a defini noţiunea de uzanţe şi de a stabili
condiţiile in care acestea au caracter obligatoriu şi urmează să fie folosită pentru reglementarea raporturilor juridice civile. Prin această normă legiuitorul a stipulat in mod expres că uzanţele sint izvoare de drept şi astfel a soluţionat controversele doctrinare privind calitatea de izvor de drept a uzanţelor. (22)In conformitate cu prevederile alin. (1) uzanţele sint nişte norme de conduită care, deşi neconsfinţite de legislaţie, s-au stabilit pe teritoriul intregii ţări sau in anumite părţi ale acesteia, sau intre anumite persoane fizice şi juridice care practică anumite activităţi profesionale sau comerciale şi au fost respectate o perioadă indelungată fiind considerate obligatorie. Nu este relevant dacă cei care respectă regulile le numesc uzanţe sau nu. (23)Uzanţele sint nişte norme de conduită care nu au fost stabilite de legiuitor.

Apariţia uzanţelor se datorează faptului că anumite reguli de conduită au fost respectate o perioadă de timp indelunga şi cei care le-au respectat le-au considerat obligatorii. (24)O normă de conduită este considerată general recunoscută in cazul in care toate persoanele de pe un anumite teritoriu sau care practică o anumită profesie sau activitate comercială cunosc sau ar fi trebuit să cunoască această regulă şi o acceptă in calitate de regulă obligatorie sau ar fi acceptat-o dacă ar fi cunoscut-o. (25)O normă de conduită se consideră că a fost aplicată in cazurile in care in localitatea, intre persoanele sau in activitatea in care s-a stabilit această normă de conduită, părţile raporturilor juridice civile au acţionat in conformitate cu această normă. Nu este necesar să se facă referinţă expresă la faptul că a fost respectată anume această normă şi nici o referire expresă la faptul că norma a fost respectată datorită caracterului ei obligatoriu. O cerinţă obligatorie pentru ca o normă să devină uzanţă este aplicarea uniformă adică să fie interpretată şi aplicată in acelaşi sens in locul sau de către persoanele intre care s-a stabilit. (26)O normă de conduită se consideră că a fost aplicată un timp indelungat dacă a fost aplicată suficient de mult timp pentru reglementarea mai multor raporturi juridice civile astfel incit să putem constata că această normă a inceput să fie considerată obligatorie. Determinarea exactă a perioadei de timp sau a numărului de raporturi juridice in care s-a aplicat norma de conduită nu este posibil. Acestea urmează să fie determinate in fiecare caz aparte ţinindu-se cont de faptul că durata de timp necesară pentru ca o normă de conduită să fie recunoscută drept uzanţă este cu atit mai mare cu cit sint mai puţine raporturile juridice asupra cărora se aplică. (27)Legiuitorul nu a stabilit printre condiţiile de aplicare a uzanţelor faptul ca părţile raportului juridic să facă referinţă la aceasta. Rezultă că o uzanţă va vi obligatorie pentru părţile unui raport juridic şi in cazul in care va lipsi o referinţă expresă sau implicită privind acceptarea uzanţelor in general sau a unor uzanţe in particular. Totuşi trebuie de avut in vedere faptul că aplicarea uzanţelor se intemeiază pe prezumţia că părţile unui raport juridic au acceptat ca uzanţele să guverneze raporturile civile dintre ele. In cazul in care părţile vor inlătura această prezumţie excluzind in mod expres aplicarea unei anumite uzanţe sau aplicarea uzanţelor in general acestea nu vor mai guverna raporturile juridice dintre părţile care au exclus aplicarea uzanţelor. Părţile pot exclude aplicare uzanţelor pentru reglementarea unuia, a citorva sau a tuturor raporturilor juridice dintre acestea. (28)Dacă insă legislaţia civilă prevede pentru anumite cazuri că raporturile juridice dintre părţi vor vi guvernate de uzanţe (vezi spre exemplu art. 389 şi 734 ale Codului civil) părţile nu vor putea exclude aplicarea uzanţelor in general ci doar aplicarea anumitor uzanţe, indicind in mod expres in fiecare caz aparte care uzanţe şi pentru care raporturi juridice civile nu se vor aplica. (29)In conformitate cu prevederile alin. (2) uzanţele vor guverna raporturile juridice numai in cazul in care acestea nu vor fi contrare: a) legii. Noţiunea de lege in acest caz este folosită in sens larg, adică include in sine toate actele normative. Uzanţa nu se va aplica doar in cazul in care legea nu contravine constituţiei şi dacă actele normative subordonate legii vor fi adoptate in temeiul legii sau nu vor contravine acesteia (vezi comentariul la art. 3). In doctrină se menţionează că uzanţele nu se vor aplica doar in cazurile in care contravin unei legi imperative. In cazul in care uzanţele contravin unei legi dispozitive acestea vor putea fi aplicate deoarece părţile raportului juridic civil pot deroga de la normele dispozitive; b) sau ordinii publice. Prin ordinea publică trebuie de inţeles principiul in conformitate cu care nimeni nu este

indreptăţit să aibă un comportament dăunător intereselor societăţii sau bunăstării publice, chiar dacă comportamentul nu este contrar unui text de lege sau imoral; c) sau bunelor moravuri. Prin bunele moravuri trebuie de inţeles totalitate regulilor de convieţuire socială respectarea cărora este considerată obligatorie de către majoritate membrilor societăţii. Articolul 5. Analogia legii şi analogia dreptului (1) In cazul nereglementării prin lege ori prin acord al părţilor şi lipsei de uzanţe, raporturilor prevăzute la art.2 li se aplică, dacă aceasta nu contravine esenţei lor, norma legislaţiei civile care reglementează raporturi similare (analogia legii). (2) Dacă aplicarea analogiei legii este imposibilă, drepturile şi obligaţiile părţilor se determină in funcţie de principiile generale şi de sensul legislaţiei civile (analogia dreptului). (3) Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limitează drepturile civile sau care stabilesc răspundere civilă. (4) Instanţa de judecată nu este in drept să refuze infăptuirea justiţiei in cauzele civile pe motivul că norma juridică lipseşte sau că este neclară.

(30)Scopul acestui articol este de a stabili o cale de soluţionare a unor cazuri
concrete dacă există pentru soluţionarea căreia nu există un test de lege, adică n cazurile in care există lacune in legislaţie. Aici se propune soluţionarea cazului cu ajutorul analogiei, adică prin recurgerea la norme (analogia legii) şi principii (analogia dreptului) de drept civil care vizează situaţii similare celei care trebuie rezolvată. Pentru folosirea analogiei este necesar să se indeplinească cumulativ trei condiţii: a) lipsa unei legi. Noţiunea de lege este folosită in sens larg, prin aceasta subinţelegindu-se lipsa oricărui act normativ care să reglementeze cazul; b) lipsa unui acord dintre părţi prin care să fie reglementat cazul; c) lipsa unei uzanţe. Se consideră că aceste condiţii pentru aplicarea analogiei se implinesc şi in cazul in care legea, acordul dintre părţi sau uzanţa nu produc efecte juridice. Spre exemplu in cazul in care legea este neconstituţională, acordul dintre părţi este nul sau uzanţa nu poate fi aplicată in temeiul art. 4 alin. (2). (31)Analogia legii constă in aplicarea la un raport social a unei norme juridice care reglementează un caz asemănător. Nu este un caz de analogie a legii aplicarea unui text de lege in care se prevede expres că dispoziţiile ei se aplică prin asemănare, adică in cazul normelor de trimitere (vezi spre exemplu art. 1288). Pentru aplicarea analogiei legii pe lingă condiţiile expuse la punctul 1 este necesar: a) ca raportul juridic să fie asemănător raportului juridic reglementat de norma care urmează să fie aplicată prin analogie; b) ca norma care urmează să fie aplicată prin analogie să fie cu caracter general. Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care stabilesc reguli speciale. (32)In conformitate cu alin. (3) nu pot fi aplicate prin analogie nici normele care limitează drepturile civile şi nici normele prin care este prevăzută răspunderea civilă. Normele care limitează drepturile civile nu pot fi aplicate prin analogie deoarece in conformitate cu art. 1 alin. (2) drepturile civile pot fi limitate doar in cazurile prevăzute de Constituţie şi doar prin lege organică. Normele care stabilesc răspunderea civilă nu pot fi aplicate prin analogie deoarece toate aceste norme sint norme speciale deoarece stabilesc cazuri speciale de răspundere civilă in raport cu regulile generale cu privire la răspunderea contractuală (vezi comentariul la art. 602) şi răspunderea delictuală (vezi comentariul la art. 1398).

(33)In conformitate cu alin. (3) in cazul in care nu este posibil de soluţionat un

caz concret prin aplicarea unei norme care reglementează un caz similar se va aplica analogia dreptului. Se consideră că nu este posibilă aplicarea unei norme analogice in cazul in care norma lipseşte cu desăvirşire precum şi in cazul in care o normă similară există dar acesta nu poate fi aplicată din anumite motive. Spre exemplu este o regulă specială şi nu una generală. Analogia dreptului presupune rezolvarea unui caz concret, care nu este reglementat printr-o normă juridică expresă, nici chiar asemănătoare cazului, pe baza principiilor generale ale dreptului civil sau in baza principiilor generale ale dreptului. (34)Posibilitatea folosirii analogiei legii şi analogiei dreptului rezultă şi din alin. (4) prin care este interzis judecătorului să refuze infăptuirea justiţiei pe motiv că legea lipseşte sau este neclară. Deci judecătorul nu este in drept să respingă pretenţiile reclamantului doar pentru motivul că nu există o lege care să reglementeze cazul concret, sau că legea nu este clară, sau că legea este pasibilă de mai multe interpretări. In caz contrar acesta poate fi urmărit pentru denegare de justiţie. Articolul 6. Acţiunea in timp a legii civile (1) Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau in curs de realizare. (2) Legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice in curs de realizare la data intrării sale in vigoare. (3) De la data intrării in vigoare a legii noi, efectele legii vechi incetează, cu excepţia cazurilor in care legea nouă prevede altfel. (4) In cazul situaţiilor juridice contractuale in curs de realizare la data intrării in vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverneze natura şi intinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel. (5) In situaţiile prevăzute la alin.(4), dispoziţiile legii noi se aplică modalităţilor de exercitare a drepturilor sau de executare a obligaţiilor, precum şi de instrăinare, preluare, transformare sau de stingere a acestora. De asemenea, dacă legea nouă nu prevede altfel, clauzele unui act juridic incheiat anterior intrării in vigoare a legii noi contrare dispoziţiilor ei imperative sint, de la această dată, lipsite de orice efect juridic.

(35)Scopul acestuia articol este de a stabili unele reguli cu privire la acţiunea

legii civile in timp, adică cu privire la momentul de cind incepe acţiunea legii (intrarea in vigoare) şi cu privire la momentul cind incetează acţiunea legii (ieşirea din vigoare). In acest articol insă ne se stabilesc toate regulile cu privire la acţiunea legii civile ci doar cele care ţine de succesiunea legilor civile in timp. (36)Alin. (1) consacră principiul neretroactivităţii legii civile. Prin neretroactivitatea legii civile trebuie de inţeles regula juridică conform căreia o lege civilă se aplică numai situaţiilor juridice apărute după intrarea ei in vigoare sau altfel spus trecutul scapă aplicării legii civile noi şi este supus legii vechi. Această regulă este exprimată prin adagiul tempus regit actum. Principiul neretroactivităţii stabilit in codul civil nu este opozabil legiuitorului.

Deci Parlamentul in orice caz poate atribui unei legi caracter retroactiv şi instanţele judecătoreşti sau alte organe care aplică normele civile nu vor putea refuza aplicarea legii pe motiv că aceasta contravine Codului civil. Principiul neretroactivităţii ar putea fi opozabil legiuitorului numai in cazul in care ar fi fixat in Constituţia Republicii Moldova. Redacţia actuală a art. 22 al Constituţiei nu de dă insă un răspuns clar la această intrebare. Nu există actualmente o claritate nici in privinţa poziţiei Curţii Constituţionale deoarece există hotăriri ale Curţii Constituţionale prin care aceasta se pronunţă ferm in favoarea neretroactivităţii legii dar există şi hotăriri (mai recente) din care rezultă că nu pot avea caracter retroactiv numai legile care stabilesc răspundere penală şi administrativă. Astfel prin Hotărirea nr. 32 din 29 octombrie privind interpretarea art.76 din Constituţia Republicii Moldova "Intrarea in vigoare a legii" Curtea Constituţională a declarat expres că legile nu pot avea caracter retroactive. După cum a menţionat Curtea Constituţională “Consacrat expres in art. 22 din Constituţie, principiul neretroactivităţii legii urmăreşte protejarea libertăţilor, contribuie la adincirea securităţii juridice, a certitudinii in raporturile interumane. Principala valoare a ordinii de drept constă in posibilitatea oferită fiecăruia de a-şi conforma comportamentul regulilor dinainte stabilite”. Aceiaşi poziţie a fost exprimată de Curtea Constituţională şi in Hotăririle Curţii Constituţionale nr. 29 din 27 octombrie 1997 şi nr. 11 din 15 februarie 2001. Recent se pare că Curtea constituţională şi-a schimbat poziţia pentru că in Hotărirea nr. 26 din 23 mai 2002 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 583-XV din 25 octombrie 2001 "Cu privire la punerea in aplicare a art. 16 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 "Privind organizarea judecătorească" a declarat că „Dispoziţiile art. 22 din Constituţie (privind neretroactivitatea legii) se rezumă la aceea că nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, in momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decit cea care era aplicabilă in momentul comiterii actului delictuos”. Şi deşi in alineatul următor Curtea Constituţională a declarat „Principiul neretroactivităţii legii are un caracter universal...” afirmaţia Curţii „Este de observat, totodată, că principiul neretroactivităţii legii nu este un principiu cu caracter absolut. Or, art. 22 din Constituţie prevede retroactivitatea normelor juridice penale mai favorabile. In afară de aceasta, teoria contemporană a dreptului admite ca excepţii de la principiul neretroactivităţii legii normele juridice cu caracter imperativ legile interpretative, precum şi normele juridice in care legiuitorul a stabilit expres că ele se vor aplica retroactiv”. In concluzie, legile (stricto senso) ar putea fi aplicate cu caracter retroactiv in cazurile in care acest lucru va fi prevăzut expres de legiuitor cu condiţia că norma privind caracterul retroactiv al legii nu este neconstituţională. Dreptul de a se pronunţa privind neconstituţionalitatea legii o are doar Curtea Constituţională (art. 134 al Constituţiei Republicii Moldova). Alte acte normative nu vor putea fi aplicate retroactiv chiar dacă autorul a prevăzut expres caracterul retroactiv, deoarece aceste acte normative trebuie să nu contravină Codului civil, inclusiv art. 6 (vezi comentariul la art. 2). (37)Prin neretroactivitatea legii trebuie de inţeles faptul că ea nu modifică sau nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior şi nici condiţiile stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. Astfel legea nouă nu va putea modifica condiţiile de incheiere a unui contract incheiat anterior sau condiţiile răspunderii pentru o faptă săvirşită anterior intrării legii in vigoare şi nici condiţiile de stingere a unei obligaţii stinse anterior intrării legii in vigoare. Nu va putea, fără să aibă caracter retroactiv, legea nouă să modifice sau să desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau in curs de realizare. Astfel art. 846 care prevede că in contractele

de instrăinarea a bunului cu condiţia intreţinerii pe viaţă, in cazul decesului dobinditorului, drepturile şi obligaţiile lui trec la succesori lui, nu va modifica efectele produse de decesul dobinditorului (incetarea contractului şi restituirea casei transmiţătorului – art. 452 al Codului civil vechi) inainte de data intrării in vigoare a Codului civil. La fel regulile cu privire la obligativitatea punerii in intirziere a debitorului (art. 617) nu se vor aplica situaţiilor juridice in curs de realizare la momentul intrării in vigoare a codului dacă neexecutarea a avut loc inainte de intrarea in vigoare a Codului civil. (38)Din principiul neretroactivităţii rezultă că faptele care nu au putut determina constituirea sau stingerea unor situaţii juridice, potrivit legii in vigoare la momentul realizării acestora, nu vor putea produce acest efect in temeiul legii ulterioare, adică legea ulterioară nu poate atribui unui fapt trecut efecte pe care acest fapt nu le putea produce sub imperiul legii care era in vigoare la momentul realizării faptului. Astfel contractul care nu a produs efecte juridice sau fapta care nu a dat naştere răspunderii juridice civile la data la care a fost incheiat (a avut loc) in conformitate cu legea in vigoare la acea dată. (39)Alin. (2) consacră un alt principiu al acţiunii in timp a legii civile – principiul aplicării imediate a legii noi. In conformitate cu acesta legea nouă se aplică situaţiilor juridice in curs de realizare la data intrării legii in vigoare. Astfel situaţiile juridice in curs de constituire, modificare sau stingere la data intrării in vigoare a legii noi cad sub imperiul legii noi. Dacă insă elementele care alcătuiesc constituirea sau stingerea unei situaţii juridice au individualitate proprie şi s-au infăptuit inainte de intrarea in vigoare a legii noi atunci aceste elemente rămin guvernate de legea sub imperiul căreia sau produs. Astfel predarea şi recepţionarea bunurilor in contractul de vinzare-cumpărare incheiat anterior intrării legii noi in vigoare va fi guvernat de legea nouă. Dacă insă bunul fusese livrat pină la data intrării legii noi in vigoare această operaţie va rămine guvernată de legea veche, pe cind recepţionarea bunurilor se va face in conformitate cu legea nouă. (40)Efectele produse in timp ale unei situaţii juridice vor fi cele stabilite de legea in vigoare la data cind se realizează fiecare efect in parte. Dar efectele produse de aceeaşi situaţie juridică din momentul intrării in vigoare a legii noi vor fi reglementate de aceasta in baza principiului aplicării imediate a legii noi. Astfel efectele unui contract de inchiriere sint determinate de legea in vigoare la data incheierii contractului şi legea nouă nu poate modifica drepturile şi obligaţiile părţilor acestui contract fără a avea un caracter retroactiv. Dacă insă neexecutarea obligaţiilor va avea loc după intrarea in vigoare a legii noi efectele neexecutării, deci drepturile şi obligaţiile părţilor, vor fi guvernate de legea nouă. (41)In alineatul trei in mare parte se repetă dispoziţiile alineatului doi privind aplicarea imediată a legii noi şi in acelaşi timp se stabileşte o excepţie de la acest principiu şi anumite ultraactivitatea (supravieţuirea) legii civile vechi. Astfel in cazurile prevăzute de legea nouă legea civilă veche poate continua să fie aplicată unor situaţii determinate, deşi a intrat in vigoare o lege civilă nouă. Ultraactivitatea este justificată de necesitatea ca anumite situaţii juridice in curs de realizare să rămină guvernate de legea sub imperiul căreia au inceput respectiv să se constituie, să se modifice sau să se stingă. In doctrină se menţionează că există cazuri de ultractivitate care nu sint expres prevăzute de legea nouă dar care pot fi deduse prin interpretare. Spre exemplu se citează cazul de ultraactivitate a legilor juridice supletive. (42)In conformitate cu prevederile alin. (4) natura şi intinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor unui contract existent la data intrării in vigoare a legii noi vor fi guvernate in continuare de legea sub imperiul căreia a fost incheiat contractul şi deci au luat naştere drepturile şi obligaţiile respective. Vor

rămine guvernate de asemenea de legea veche orice alte efecte produse de contract la data intrării in vigoare a legii noi. Spre exemplu modul de executare a obligaţiilor stabilit de părţi. Legea veche va continua să guverneze natura şi intinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor şi alte efecte ale contractului doar in condiţia in care aceasta erau in fiinţă la data intrării in vigoare a legii noi. Cele care vor lua naştere sub imperiul legii noi vor fi guvernate de acesta. (43)In conformitate cu prevederile alin. (5) modalităţilor de exercitare a drepturilor sau de executare a obligaţiilor apărute sub imperiul legii vechi vor fi guvernate de legea nouă de la data intrării acesteia in vigoare. Această regulă se va aplica doar in cazul in care in conformitate cu alin. (4) nu urmează să fie aplicate dispoziţiile legii vechi. (44)In conformitate cu prevederile alin. (1) condiţiile de valabilitate ale actului juridic urmează să fie guvernate de legea in vigoare la data incheierii actului juridic. Deci in cazul in care legea ulterioară adaugă o condiţie de valabilitate sau suprimă o asemenea condiţie actul juridic incheiat sub imperiul legii noi nu devine nul sau respectiv nu devine valabil ulterior intrării in vigoare a legii noi. Această regulă nu este insă valabilă şi pentru clauzele unui act juridic. In conformitate cu alin. (5) clauzele unui act juridic incheiat sub imperiul legii vechi şi care sint contrare dispoziţiilor imperative ale legii noi sint nule de la data intrării in vigoare a legii noi. Legea nouă nu poate afecta insă valabilitatea clauzelor actului juridic dacă situaţia juridică reglementată de aceste clauze deja s-a stins. Articolul 7. Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sint stabilite alte dispoziţii decit cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.

(45)Scopul acestei norme este de a stabili reguli cu privire la corelaţia dintre
legislaţia civilă şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. (46)In conformitate cu art. 7 in cazul in care vor exista contradicţii intre tratatele internaţionale la care este parte Republica Moldova şi legislaţia civilă se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional. Această normă este in concordanţă cu art. 8 al Constituţiei Republicii Moldova care prevede că Republica Moldova se obligă să respecte tratatele internaţionale. (47)Noţiunea de tratat internaţional este definită in art. 1 al Legii 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova care prevede că prin tratat internaţional trebuie inţeles „orice acord incheiat in scris de către Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice şi guvernat de normele dreptului internaţional, perfectat fie intr-un instrument unic, fie in două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particulară (tratat, acord, convenţie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declaraţie, statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avind valoare juridică egală”. (48)In conformitate cu art. 3 al Legii 595/1999 există trei categorii de tratate internaţionale: a) tratatele interstatale care se incheie in numele Republicii Moldova; b) tratatele interguvernamentale, care se incheie in numele Guvernului Republicii Moldova; şi c) tratate interdepartamentale, care se incheie in numele ministerelor sau departamentelor Republicii Moldova. Indiferent de organul in numele căruia a fost incheiat tratatul internaţional

parte a acestuia este Republica Moldova şi in cazurile in care vor exista contradicţii intre tratatele din oricare categorie şi legislaţia civilă se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional. (49)Tratatele internaţional devin obligatorii pentru Republica Moldova in rezultatul exprimării consimţămintului de a fi legat printr-un tratat internaţional. Conform art. 4 alin. (1) al Legii 595/1999 consimţămintul de a fi legat printr-un tratat internaţional se exprimă prin „...semnare, schimbul instrumentelor care constituie un tratat internaţional, ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la acesta ori prin oricare alt mijloc convenit de confirmare formală a consimţămintului”. Trebuie de avut in vedere că in conformitate cu art. 16 alin. (1) al Legii 595/1999 un tratat internaţional sau o parte a acestuia se poate aplica in mod provizoriu chiar inainte de intrarea in vigoare acestuia. (50)La aplicarea tratatelor internaţionale trebuie ţinut cont de faptul că acestea intră in vigoare pentru Republica Moldova in conformitate cu modul şi termenele stabilite de tratat sau cu acordul comun al părţilor (art. 18 alin. (1) al Legii 595/1999). Deci in acest caz nu sint aplicate regulile cu privire la intrarea in vigoare a legilor şi in special regula cu privire la inexistenţa legilor nepublicate in mod oficial. In conformitate cu art. 30 alin. (1) al Legii 595/1999 tratatul internaţional trebuie să fie publicat in Monitorul Oficial in termen ce nu depăşeşte 15 zile de la data intrării in vigoare. Nepublicarea tratatului internaţional nu afectează insă valabilitatea acestuia. In conformitate cu art. 27 al Convenţiei cu privire la dreptul tratatelor, incheiată la Viena la 23 mai 1969 o parte a unui tratat internaţional nu poate invoca dispoziţii ale dreptului intern pentru a justifica refuzul de a aplica un tratat internaţional. (51)In conformitate cu art. 8 alin (2) al Constituţiei Republicii Moldova prevede că „intrarea in vigoare a unui tratat internaţional conţinind dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia”. Art. 22 alin. (2) al Legii 595/1999 prvede că tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, recunoscute de Curtea Constituţională ca incompatibile cu Constituţia Republicii Moldova, nu sint puse in vigoare şi nu sint aplicabile. Prin decizia nr. 5 din 24 noiembrie 2002 privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Tratatului intre Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat şi a Protocolului adiţional la Tratat, semnate la Kiev la 18 august 1999 curtea Constituţională s-a pronunţat că nici Constituţia Republicii Moldova şi nici Legea 595/1999 nu prevăd efectele juridice ale unui tratat internaţional intrat in vigoare şi declarat neconstituţional. In aceste condiţii Curtea Constituţională consideră că in cazul in care nu a avut loc revizuirea Constituţiei tratatul internaţional intrat in vigoare devine executoriu. Din această poziţie a Curţii Constituţionale rezultă că in cazul in care vor exista contradicţii intre un tratat internaţional care a intrat in vigoare pentru Republica Moldova şi Constituţia Republicii Moldova se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional. (52)La aplicarea tratatelor internaţionale trebuie de ţinut cont de faptul că in conformitate cu art. 21 al Legii 595/1999 interpretarea tratatului internaţional trebuie efectuată „...in conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional, astfel incit să se evite eventualele contradicţii dintre prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi dispoziţiile tratatului”. Este de menţionat că interpretarea tratatului internaţional trebuie să fie făcută ţinind cont de voinţa tuturor părţilor la tratat. In cazul in care intre părţile tratatului există contradicţii, poziţia părţii moldoveneşti faţă de interpretarea tratatului internaţional se determină ţinind cont de opinia ministerelor şi departamentelor, de atribuţiile cărora ţine obiectul tratatului, precum şi opinia Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Capitolul II APARITIA DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR CIVILE. EXERCITAREA SI APARAREA DREPTURILOR CIVILE Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile (1) Drepturile şi obligaţiile civile apar in temeiul legii, precum şi in baza actelor persoanelor fizice şi juridice care, deşi nu sint prevăzute de lege, dau naştere la drepturi şi obligaţii civile, pornind de la principiile generale şi de la sensul legislaţiei civile. (2) Drepturile şi obligaţiile civile apar: a) din contracte şi din alte acte juridice; b) din acte emise de o autoritate publică, prevăzute de lege drept temei al apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile; c) din hotărire judecătorească in care sint stabilite drepturi şi obligaţii; d) in urma creării şi dobindirii de patrimoniu in temeiuri neinterzise de lege; e) in urma elaborării de lucrări ştiinţifice, creării de opere literare, de artă, in urma invenţiilor şi altor rezultate ale activităţii intelectuale; f) in urma cauzării de prejudicii unei alte persoane; g) in urma imbogăţirii fără justă cauză; h) in urma altor fapte ale persoanelor fizice şi juridice şi a unor evenimente de care legislaţia leagă apariţia unor efecte juridice in materie civilă. 1. In articolul comentat se enumără temeiurilor de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor civile. Printre acestea sunt menţionate: legea, actele persoanelor fizice şi juridice care nu sunt prevăzute de lege, dar nu contravin principiilor generale şi sensului legislaţiei civile. Legea este considerată temeiul principal de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor. Termenul de „lege” nu trebuie inţeles in sens ingust, adică exclusiv actul emis de organul legislativ, ci şi celelalte acte normative elaborate in concordanţă cu legea. Articolul comentat admite posibilitatea apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile in baza actelor persoanelor fizice şi juridice care, deşi nu sunt prevăzute de lege, dar nu contravin principiilor generale şi sensului legislaţiei civile. Din aceste considerente enumerarea temeiurilor de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor nu este exhaustivă şi este posibilă apariţia drepturilor şi obligaţiilor civile in baza altor temeiuri, dar cu respectarea condiţiilor cerute de lege. Actele juridice fac parte din categoria faptelor juridice. Faptele juridice sunt acele circumstanţe de fapt care dau naştere, modifică sau sting drepturi şi obligaţii. In unele cazuri ele apar datorită voinţei persoanei fizice, iar altele contrar voinţei acesteia. Această deosebire permite delimitarea faptelor juridice in acţiuni şi evenimente. Şi unele şi altele constituie temei pentru apariţia, modificarea şi stingerea raporturilor juridice civile, doar cu condiţia că norma de drept leagă de ele anumite consecinţe juridice. Acţiunile, ca fapte juridice, se delimitează in acţiuni legale şi ilegale. Acţiunile ilegale sunt acţiunile care se săvirşesc contrara prevederilor legii sau altor acte normative. In art. 8 se menţionează printre temeiurile de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor aşa acţiuni i legale precum cauzarea de prejudicii unei persoane şi imbogăţirea fără justă cauză.

Printre acţiunile ilegale ca temei de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor se atribuie şi abţinerea de la anumite acţiuni – inacţiunile. Intr-o serie de norme ale prezentului cod se foloseşte termenul sinonim de „eschivare”. Eschivarea reprezintă neexecutarea acţiunilor in termenele şi ordinea stabilită fără indicarea motivelor. Astfel, eschivarea părţii obligate de la inregistrarea actului juridic dă dreptul părţii interesate să ceară repararea prejudiciului cauzat prin intarzierea inregistrării actului juridic (art. 215). Aceleaşi consecinţe survin şi in cazul eschivării de la autentificarea notarială a actului juridic (art. 213 alin. 2). Manifestarea de voinţa a persoanei cu scopul de a da naştere, modifica sau stinge drepturi şi obligaţii, poate fi exprimată nu numai prin acţiuni active, ci şi prin tăcerea acesteia. Astfel, tăcerea se consideră exprimarea voinţei de a incheia actul juridic doar in cazurile prevăzute de lege sau de acordul părţilor (art. 208 alin. 4). Evenimentele sunt acele circumstanţe care nu depind de voinţa omului (naşterea şi moartea persoanei fizice, calamităţile naturale, acţiunile militare). Evenimentele ca temei pentru apariţia şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor sunt cuprinse intr-o serie de articole ale codului. 2. Alineatul comentat conţine enumerarea temeiurilor in baza cărora apar drepturile şi obligaţiile civile. a) Printre temeiurile de apariţia a drepturilor şi obligaţiilor civile in primul rind sunt menţionate contractele. Contractele, in condiţiile economiei de piaţă, constituie faptul juridic de bază care dă naştere la drepturi şi obligaţii civile. In virtutea principiului libertăţii contractuale, consfinţit la art. 667, acesta, de regulă, se incheie la acordul comun al părţilor, in mod liber, fără a fi impuşi. Art. 669 stabileşte excepţia de la principiul libertăţii contractuale, care constă in obligarea unei părţi contractante la incheierii contractului. De rind cu contractele civile, care sunt acte juridice bi- sau multilaterale, temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor civile constituie şi actele juridice unilaterale, pentru săvirşirea cărora este suficient manifestarea de voinţă a unei singure părţi (art. 196). Ca exemplu poate servi promisiunea publică de recompensă (art. 1371). b) Actele emise de o autoritate publică (organele legislative, executive sau administraţiei publice locale) sunt fapte juridice independente pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor civile. Actele emise de autoritate publică constituie temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor numai in cazurile expres prevăzute de lege, deoarece ele dau naştere la raporturi administrative, in care părţile se află pe poziţie de subordonare. In calitate de asemenea acte pot fi menţionate: actul inregistrării de stat a persoanei juridice, care constituie temei pentru constituirea persoanei juridice (art. 63); actul emis de autoritatea administraţiei publice locale prin care se dobandeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor găsite (art. 324 - 325) ş. a. c) Hotărarea judecătorească constituie un alt temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor civile. Astfel, ea constituie temei nu numai pentru modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor deja apărute, dar temei pentru apariţia lor. Recunoaşterea hotărarii instanţei de judecată ca fapt juridic, presupune că din momentul intrării ei in vigoare, drepturile şi obligaţiile civile se consideră apărute şi nu necesită acţiuni suplimentare pentru executarea forţată a hotărarii instanţei de judecată. Asemenea semnificaţie este atribuită hotărarii judecătoreşti prin care se declară valabilitatea actului juridic executat total sau parţial, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea notarială (art. 213 alin. 2). Existenţa hotărarii judecătoreşti privind declararea valabilităţii actului juridic, nu necesită autentificarea ulterioară a acestuia. d) Patrimoniul poate fi creat sau dobindit nu numai in baza contractelor sau altor acte juridice, dar şi in urma altor temeiuri care nu sunt interzise de lege. Astfel, dreptul de proprietate poate fi dobindit prin producerea de bunuri (art. 320), descoperirea unei comori (art. 327) ş. a. e) La acţiunile care constituie temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor se

atribuie elaborarea de lucrări ştiinţifice, cercetării de opere literare, de artă, in urma invenţiilor, precum şi altor rezultate ale activităţii intelectuale. Drepturile civile asupra lucrărilor apar in virtutea faptului creării lor. Rezultatele activităţii intelectuale trebuie să fie recunoscute drept invenţii in ordinea stabilită de lege. Adică, dreptul asupra invenţiilor trebuie să fie confirmat prin patent. f) Acţiunile ilegale - cauzarea de prejudicii unei persoanei - constituie alt temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor civile. Ca rezultat al cauzării de prejudicii apare obligaţia debitorului de a repara prejudiciul cauzat, precum şi dreptul creditorului de a cere repararea lui. Aceste obligaţii extracontractuale sunt reglementate la Capitolul XXXIV, care stabileşte condiţiile survenirii răspunderii pentru cauzarea de prejudicii, subiecţii care răspund pentru prejudicile cauzate, precum şi ordinea de repararea a prejudicului cauzat vieţii şi sănătăţii persoanelor, compensarea pagubei morale. g) Caracter extracontractual au şi obligaţiile care rezultă din imbogăţirea fără just cauză, reglementarea juridică a cărora se conţine la Capitolul XXXIII. Astfel, in rezultatul imbogăţirii fără justă cauză apare obligaţia persoanei de a restitui ceea ce a dobindit sau a realizat din contul altei persoanei fără temei legal sau contractuale (art. 1389 alin. 1). h) Prin alte fapte ale persoanelor fizice sau juridice care dau naştere la drepturi şi obligaţii se inţeleg acele temeiuri care deşi nu sunt acte juridice, dar ca fapte juridice dau naştere la raporturi juridice. Evenimentele sunt acele fenomene care se produc independent de voinţa omului şi constituie temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor numai in cazul in care legea leagă de producerea lor apariţia unor efecte juridice. Ca exemplu de asemenea evenimente poate servi naşterea copilului după decesul celui ce a lăsat moştenirea, astfel lărgindu-se cercul moştenitorilor ( art. 1433). Articolul 9. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor (1) Persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să işi exercite drepturile şi să işi execute obligaţiile cu bunăcredinţă, in acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă pină la proba contrară. (2) Neexercitarea de către persoanele fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 1. Prin exercitare a drepturilor subiective civile se inţelege realizarea de către titularul dreptului subiectiv civil a conţinutului acestui drept. Astfel, persanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile sunt libere să-şi exercite drepturile civile după cum consideră necesar, determinind de sine stătător volumul de exercitare a drepturilor civile cat şi acele mijloace la care vor apela pentru exercitarea drepturilor civile. La fel titularul dreptului civil singur decide instrăinarea dreptului cei aparţine, precum şi refuzul de la acest drept. Rămane la dorinţa persoanei de a decide asupra exercitării dreptului civil. Unele drepturi subiective civile sunt concomitent şi obligaţii civile. Astfel, de exemplu, in conformitate cu prevederile art. 40 - 44, tutorele in unele cazuri nu numai că este in drept să incheie acte juridice civile, dar este obligat să o facă pentru a proteja interesele persanei puse sub tutelă. De aceea, realizarea unor drepturi subiective civile depinde nu numai de voinţa titularului dreptului, dar şi de prevederile legii. In exercitarea drepturilor subiective civile trebuie de avut in vedere drepturile subiective civile concrete pe care le are persoana fizică sau juridică. In ceea ce priveşte posibilitatea exercitării drepturilor civile ce vor apărea in viitor trebuie să se

ţină cont de art. 23 alin. 4. Exercitarea drepturilor civile se efectuează prin mijloace reale şi mijloace juridice de exercitare a drepturilor subiective civile. Mijloace reale de exercitare a drepturilor civile sunt acţiunile săvarşite de titularul dreptului, cu excepţia acelor acţiuni care imbracă forma actele juridice civile. Ca exemplu pot servi acţiunile proprietarului indreptate spre folosirea bunurilor pe care le are in proprietate sau altfel spus acţiuni indreptate spre exercitarea atributelor de posesie şi folosinţă ce aparţin proprietarului. Mijloace juridice de exercitare a drepturilor civile sunt acele acţiuni, care imbracă forma actelor juridice, cat şi alte acţiuni cu caracter juridic. Spre exemplu, proprietarul poate să vandă casa de locuit, poate să o transmită in arendă, poate să o schimbe ş.a.m.d. Ca exemplu de o acţiune cu caracter juridic, alta decat actul juridic civil, poate servi acţiunile creditorului de a reţine bunul exercitand dreptul de retenţie. Este interzisă influenţa din partea persoanelor terţe asupra drepturilor persoanei fizice sau juridice. Exercitarea drepturilor subiective civile este in strinsă legătură cu executarea obligaţiilor civile. In dependenţă de faptul cum va fi executată obligaţia civilă se va putea vorbi despre realizarea dreptului civil. Modalitatea de executare a obligaţiilor diferă in raporturile juridice civile absolute de cea din raporturile juridice relative. Astfel, in cazul raporturilor absolute obligaţia se execută prin inacţiunile de la care urmează să se abţină subiectul pasiv (in cazul dreptului de proprietate subiectele pasive sunt obligate de a se abţine de la săvarşirea acţiunilor care ar prejudicia o exercitare normală a dreptului de proprietate). In schimb, in cazul raporturilor relative obligaţia va fi executată prin săvarşirea acţiunilor, corespunzătoare naturii juridice a raportului obligaţional, de către persoana obligată (spre exemplu in raportul de vanzare-cumpărare vanzătorul trebuie transmită bunul compărătorului). Exercitării drepturilor şi obligaţiilor se bazează pe o serie de principii, care reprezintă nişte cerinţe generale inaintate faţă de titularii drepturilor şi obligaţiilor. Astfel, persoanele fizice şi juridice işi exercită drepturile şi işi execute obligaţiile cu bună-credinţă, in acord cu legea, contractul, cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. Primul principiu este principiul bunei-credinţe in exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor. Persoanele fizice şi juridice trebuie să-şi exercite drepturile şi să execute obligaţiile cu bună-credinţă. Buna-credinţă se prezumă pină la proba contrară. Dacă persoana in exercitarea drepturilor sau executarea obligaţilor a acţionat cu bună-credinţă apoi actele juridice incheiate de o asemenea persoană nu vor putea fi declarate nule. Al doilea principiu este principiul legalităţii exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor. In conformitate cu acest principiu titularul dreptului trebuie să-şi exercite drepturile civile in aşa fel ca acţiunile săvarşite de el să nu contravină normelor legale. La fel trebuie să fie conforme legii şi mijloacele de exercitare a drepturilor. Al treilea principiu constă in exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor in corespundere cu prevederile contractului. Contractul are forţă obligatorie pentru părţile contractante, acestea fiind obligate să respecte prevederile inserate in contract. Dar contractul va avea forţă de lege intre părţi numai in cazul in care corespunde prevederilor legii, adică nu conţine prevederi contrare legii. Al patrulea principiu este principiul respectării ordinii publice şi a bunelor moravuri in exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor. Acest principiu impune subiectelor a respecta, in exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor, nu doar prevederile legale, dar şi ordinea publică şi bunele moravuri. Acest principiu este reflectat şi in alte norme ale Cc (art. 66 alin.4, art. 87 alin. 1 lit. (d), art. 110 alin.2 lit. (b), art. 220 alin. 2, art. 512 alin. 3, art. 1332). 2. Neexercitarea dreptului civil nu duce, după regula generală, la stingerea

acestui drept. Astfel, in virtutea dreptului de proprietate titularul poate exercita prerogativele sale (posesia, folosinţa, dispoziţia) după bunul său plac. Neexercitarea acestor prerogative nu duce la stingerea lor. Neexercitarea dreptului civil va duce la stingerea acestui drept, doar atunci cand acest efect este prevăzut expres in lege (art. 440, art. 1170 alin. 2). In cazul drepturilor de creanţă, neexercitarea lor pe o durată de timp indelungată (perioadă ce depăşeşte termenul de prescripţie) va face ca creditorul să nu poată obţine o executare silită a obligaţiei, aceasta transformandu-se din obligaţie perfectă in obligaţie imperfectă. Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile (1) Apărarea drepturilor civile incălcate se face pe cale judiciară. (2) Modul de aplanare a litigiului dintre părţi pină la adresare in instanţa de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract. (3) Apărarea drepturilor civile pe cale administrativa se face doar in cazurile prevăzute de lege. Hotărirea emisă pe cale administrativă poate fi atacată in instanţa de judecată. 1. Posibilitatea apărării drepturilor civile incălcate constituie una din garanţiile realizării lor. Dreptul la apărarea judiciară şi accesul liber la justiţie sunt garantate de Constituţie (art. 20). In articolul comentat sunt consfinţite următoarele prevederi fundamentale: drepturile civile sunt susceptibile de apărare judiciară independent de faptul dacă sunt sau nu prevederi exprese in Codul civil sau alte legi; instanţa de judecată apără nu numai drepturile, dar şi interesele legitime, atit cele incălcate, cit şi cele contestate; apărarea judiciară este o formă de apărare preponderentă, dar nu exclusivă de apărare. Se admite şi apărarea pe cale administrativă a drepturilor incălcate, dar această cale este admisă numai in cazurile expres stabilite in lege, după subiectele raportului juridic menţinindu-se dreptul de a ataca in instanţa de judecată hotărirea emisă pe cale administrativă. Dreptul de a ataca hotărirea emisă pe cale administrativă nu depinde de faptul dacă este prevăzută această posibilitate in lege sau alte acte normative. 2. In cazurile stabilite in lege sau contractul incheiat intre părţi pină la adresarea in instanţa de judecată, părţile sunt obligate să aplaneze prealabil litigiul apărut. Este de menţionat că modul de aplanare a litigiului pină la adresarea in instanţa de judecată trebuie să fie expres stabilit in lege sau să se conţină in contract. Nerespectarea modului de aplanare prealabilă a litigiului face ca cererea de chemare in judecată depusă să fie restituită, conform art. 170 CPC, dar aceasta nu exclude posibilitatea adresării repetate, dacă este adusă dovada soluţionării prealabile a litigiului.

3. La apărarea drepturilor civile pe cale administrativă, aplicată in cazurile expres stabilit in lege, pot fi atribuite, in primul rind depunerea plingerilor asupra acţiunilor şi actelor organelor de stat la organul ierarhic superior, in al doilea rind, adoptarea de către organele de stat, imputernicite cu funcţii jurisdicţionale, a hotăririlor cu utilizarea metodelor de apărare a drepturilor civile stabilite la art. 11, cu respectarea procedurii stabilite de actele normative. Astfel, conform art. 273 din Codul Vamal nr. 1149/2000, persoanele fizice şi juridice care nu sunt de acord cu decizia organului vamal privind aplicarea sancţiunii o atacă la Departamentul Vamal. Decizia Departamentului Vamal asupra plingerii impotriva organului vamal privind aplicarea sancţiunii poate fi atacată in judecată in termen de 10 zile de la emitere. De asemenea, in ordine administrativă pot fi atacate deciziile organului fiscal sau acţiunile funcţionarului fiscal, conform art. 269 din Codul Fiscal nr. 1163/1997. In ordine administrativă sunt apărate drepturile civile de către organul de stat de reglementare antimonopolistă, conform Legii nr. 906/1992 privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei. In cazurile incălcării de către agenţii economici a prevederilor legii respective, organele de stat de reglementare antimonopolistă examinează cauzele date in baza declaraţiilor făcute de agenţii economici, de organele puterii şi ale administraţiei, de societăţi şi uniuni de consumatori sau din iniţiativă proprie. Cauzele se examinează in ordinea stabilită de Guvern. Astfel, organele de stat de reglementare antimonopolistă aplică metodele de apărare a drepturilor incălcate stabilite la art. 11. Dispoziţia organului de stat de reglementare antimonolistă poate fi atacată in instanţă de judecată de către agenţii economici, organele puterii şi ale administraţiei şi persoanelor cu funcţii de răspundere pentru a declara nevalabile aceste dispoziţii. Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: (53)recunoaşterea dreptului; (54)restabilirea situaţiei anterioare incălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se incalcă dreptul sau se creează pericolul incălcării lui; (55)recunoaşterea nulităţii actului juridic; (56)declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică; (57)impunerea la executarea obligaţiei in natură; (58)autoapărare; (59)repararea prejudiciilor; (60)incasarea clauzei penale; (61)repararea prejudiciului moral; (62)desfiinţarea sau modificarea raportului juridic; (63)neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publica; (64)alte căi prevăzute de lege. In articolul comentat sunt enumerate metodele de apărare a drepturilor civile. Printre acestea doar două sunt noii, celelalte fiind cunoscute şi Codului civil din 1964. Metodele indicate pot fi grupate in: metode aplicate numai de către instanţa de judecată (ca exemplu recunoaşterea nulităţii absolute a actului juridic, declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică etc.), metode care pot fi aplicate atit de către participanţii la raporturile juridice civile cit şi prin intermediul instanţei de judecată (repararea prejudiciilor, incasarea clauzei penale etc.), autoapărarea,

apărarea drepturilor civile fără participarea instanţei de judecată. Unele dinte metodele enumerate pot fi aplicate nu numai de către instanţa de judecată, dar şi de organele de stat, care in cazurile prevăzute de lege, realizează apărarea drepturilor civile pe cale administrativă. De exemplu, organul de stat de reglementare antimonopolistă, conform Legii nr. 906/1992 privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, este in drept să oblige agentul economic sau organul puterii sau al administraţiei să lichideze incălcarea, să restabilească situaţia iniţială, să rezilieze sau să modifice contractul sau acordul, să anuleze ori să modifice actul nelegitim adoptat. Enumerarea metodelor de apărare a drepturilor civile nu este exhaustivă, ceea ce inseamnă că drepturile civile pot fi apărate şi prin alte metode care sunt prevăzute de lege. a) Recunoaşterea dreptului. Necesitatea aplicării metodei respective apare in cazul in care dreptul subiectiv al titularului este contestat, negat sau există pericolul real de a fi exercitate asemenea acţiuni. Deseori incertitudinea dreptului subiectiv duce la imposibilitatea sau ingreuiază titularul de a beneficia de el. Spre exemplu, dacă proprietarul unui imobil nu are documentele care ar confirma dreptul de proprietate, aceasta face imposibilă instrăinarea lui. Recunoaşterea dreptului constituie mijlocul de inlăturare a stării de incertitudine in relaţiile dintre persoane, crearea condiţiilor necesare pentru realizarea şi evitarea acţiunilor din partea persoanelor terţe, care atentează la realizarea lui firească. Recunoaşterea dreptului, ca metodă de apărare a drepturilor, se poate realiza pe cale judiciară. Cerinţa reclamantului de a recunoaşte dreptul este adresată instanţei de judecată, care oficial confirmă existenţa sau lipsa dreptului contestat la reclamant. In unele cazuri recunoaşterea dreptului constituie temei pentru aplicarea altor metode de apărare prevăzute de lege. Astfel, pentru restabilirea situaţiei anterioare incălcării dreptului sau obligarea la executarea obligaţiei in natură, este necesar a stabili dacă reclamantul dispune de dreptul apărarea căruia o solicită. Dar deseori recunoaşterea dreptului are importanţă de sine stătătoare şi nu se imbină cu alte metode de apărare. Recunoaşterea dreptului este cea mai răspindită metodă de apărare a dreptului de proprietate, altor drepturi reale, precum şi a drepturilor relative. b) Restabilirea situaţiei existente anterior incălcării dreptului este altă metodă independentă de apărare a dreptului. Această metodă se aplică in cazurile in care dreptul subiectiv civil incălcat nu se stinge şi poate fi restabilit ca rezultat al inlăturării consecinţelor negative ale incălcării lui. Restabilirea situaţiei anterioare incălcării dreptului constă in săvirşirea unor acţiuni, precum revendicarea bunului din posesiunea ilegală (art. 374). Metodă răspindită de apărare a dreptului subiectiv civil reprezintă suprimarea acţiunilor prin care se incalcă dreptul sau se creează pericolul incălcării lui. Această metodă de apărare poate fi aplicată atit de sine stătător cit şi in ansamblu cu alte metode, precum repararea prejudiciilor sau incasarea clauzei penale. Esenţa acestei metode de apărare a dreptului constă in posibilitatea titularului dreptului de a suprima (inlătura) acţiunile care incălcă dreptul sau care creează pericolul incălcării lui. Astfel, proprietarul este in drept să ceară incetarea incălcării dreptului său, deşi acestea nu sunt insoţite de deposedarea lui prin intentarea acţiunii negatorii (art. 376). Titularul dreptului are posibilitatea de a se apăra şi in cazul in care se creează pericolul incălcării dreptului lui. Astfel, in cazul pericolului prăbuşirii construcţiei de pe terenul vecin peste terenul său, proprietarul poate cere vecinului să intreprindă măsurile necesare pentru prevenirea acestui pericol (art. 380). c) Apărarea drepturilor subiective civile poate avea loc şi prin metoda recunoaşterii nulităţii actului juridic. Nulitatea este o sancţiune civilă, indreptată impotriva efectelor actului juridic civil, care este incheiat cu nerespectarea condiţiilor de valabilitate (a se vedea art. 216 – 233 şi comentariul respectiv).

d) Apărarea drepturilor şi intereselor ocrotite prin lege ale persoanelor fizice sau juridice se poate realiza prin intermediul declarării nulităţii actului emis de o autoritate publică. Dacă prin emiterea de către o autoritate publică a unui act se incalcă drepturile titularilor, aceştia sunt in drept să ceară instanţei de judecată nulitatea lui. Stabilindu-se că actul emis contravine legii şi incalcă dreptul subiectiv civil al titularului, instanţa de judecată il declară nul total sau parţial. In cazul dat nu se cere anularea lui ulterioară de către autoritatea care l-a emis. Persoanele fizice şi juridice pot să ceară nu numai nulitatea actelor ilegale ale autorităţilor publice, dar şi actele emise de organele de conducere ale persoanei juridice, dacă ele nu corespund legii sau altor acte normative şi incalcă drepturile persoanelor fizice sau juridice. Astfel, instanţele de judecată vor examina cererile acţionarilor privind declararea nulităţii hotăririlor adunării generale a acţionarilor, organelor de conducere şi altor organe ale societăţii, care incalcă drepturile stabilite de lege ale acţionarilor. Actele autorităţilor publice se declară nule din momentul emiterii lor. Cerinţa de declarare a nulităţii actului poate fi insoţită şi de alte metode de apărare, de exemplu cerinţa de reparare a prejudiciului sau poate avea caracter independent, dacă interesul titularului dreptului subiectiv civil se reduce numai la constatarea nulităţii actului, care impiedică realizarea dreptului. e) Impunerea la executarea obligaţiei in natură se caracterizează prin aceea că debitorul este obligat, la cererea creditorului, să execute acea prestaţie la care s-a obligat. Prestaţia poate consta in a da, a face sau a nu face. Această metodă de apărare a dreptului se aplică in raporturile obligaţionale. Obligarea debitorului la executarea prestaţiei in natură are ca scop protejarea intereselor creditorului, care este indreptăţit să ceară anume acea prestaţie la care s-a obligat debitorul, indiferent de faptul dacă ultimul susţine că valoarea prestaţiei propuse este mai mare decit cea datorată. Creditorul este in drept să insiste ca debitorul să intreprindă acele acţiuni care constituie obiectul raportului obligaţional: de a da un bun, a presta un serviciu, ş. a. Numai in cazul in care executarea in natură a obligaţiei a devenit imposibilă sau creditorul a pierdut interesul, executarea in natură a obligaţiei urmează să fie inlocuită cu altă metodă de apărare la alegerea creditorului. f) Autoapărarea ocupă un loc aparte in sistemul mijloacelor de apărare a drepturilor subiective civile. In scopul autoapărării, nu sunt considerate ilicite acţiunile persoanei care ia, sustrage, distruge sau deteriorează un bun sau reţine persoana obligată care ar putea să se ascundă, sau inlătură rezistenţa celui obligat la acţiunea pe care acesta trebuie s-o tolereze, dacă nu se poate obţine asistenţa organelor competente şi, fără o intervenţie imediată, există pericolul că realizarea dreptului va deveni imposibilă sau substanţial ingreuiată (art. 13). g) Repararea prejudiciilor reprezintă acea metodă de apărare a drepturilor civile incălcate, care dă posibilitate persoanei drepturile căreia au fost lezate să ceară repararea integrală acestora (art. 14). h) Clauza penală reprezintă o evaluare anticipată de către părţi a prejudiciului. Stabilirea clauzei penale prin contract sau prin lege are ca scop preintimpinarea incălcării drepturilor civile şi stimulează executarea obligaţiilor. De aceea clauza penală este nu numai mijloc de apărare a drepturilor civile, dar şi mijloc de garantare a executării obligaţiilor civile (art. 624 - 630). Incasarea clauzei penale poate avea loc atit benevol, cit şi in mod forţat prin intermediul instanţei de judecată. i) Repararea prejudiciului moral este acea metodă de apărare a dreptului civil care constă in obligarea persoanei care a cauzat suferinţe fizice sau psihice la plata unei compensaţii băneşti unei alte persoane. Aplicarea metodei date de apărare a drepturilor civile se limitează la următoarele circumstanţe: in primul rand, cererea de compensare a prejudiciului moral poate fi intentată de o persoană fizică concretă şi in al doilea rand, prin fapta persoanei obligate la compensarea prejudiciului sunt incălcate drepturile personale nepatrimoniale. Posibilitatea de compensare a prejudiciului moral in cazul incălcării altor drepturi subiective civile are loc numai in

cazurile expres prevăzute de legislaţie. j) Metodă specifică de apărare a drepturilor civile constituie desfiinţarea sau modificarea raportului juridic. In temeiul acestei metode de apărare a dreptului incălcat, titularul dreptului este indreptăţit să solicite de la contraagentul său desfiinţarea sau modificarea raportului juridic. De exemplu, această metodă de apărare a dreptului incălcat este aplicabilă in relaţiile dintre consumatori şi vinzători. Astfel, conform art. 11 al Legii privind protecţia consumatorilor nr. 1453/1993, consumatorul are la dispoziţie o serie de drepturi, pe care le poate valorifica, la alegerea sa, in cazul in care depistează careva defecţiuni ale produselor procurate, in decursul termenului de garanţie sau de valabilitate. Printre aceste drepturi se enumere şi dreptul consumatorului de a cere inlocuirea gratuită a produsului cu un alt produs de calitate corespunzătoare sau rezilierea contractului şi restituirea preţului. De cele mai dese ori această metodă de apărare a drepturilor civile se realizează in ordine extrajudiciară, iar in caz de apariţie a divergenţelor – pe cale judiciară. k) Neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică. In cazul emiterii de către autoritatea publică a actelor care contravin legii, instanţa de judecată nu le aplică, chiar dacă declararea nulităţii lor nu este de competenţa sa. Totodată instanţa de judecată trebuie să motiveze din ce considerente nu aplică prevederile actului, precum şi să indice cărei norme şi cărei legi contravine actul respectiv. In cazul in care este competenţa instanţei de judecată declararea nulităţii actului, aceasta nu se poate limita numai la neaplicarea lui, ci trebuie să declare nulitatea lui. Nu numai instanţa de judecată este cea care nu trebuie să aplice actele care contravin legii, dar şi oricare alt organ care realizează apărarea drepturilor persoanelor fizice sau juridice. l) Apărarea drepturilor civile poate avea loc şi prin intermediul altor metode. Posibilitatea dată rezultă din conţinutul articolului comentat, deoarece enumerarea metodelor nu este exhaustivă. Astfel, prin lege pot fi prevăzute alte metode de apărare a drepturilor civile. Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine legii emis de o autoritate publica (1) Actul, emis de o autoritate publică, ce incalcă drepturile şi interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de către instanţa de judecată nul din momentul adoptării lui. (2) In cazurile recunoaşterii de către instanţa de judecată a actului, prevăzut la alin.(1), ca fiind nul, dreptul incălcat este pasibil de restabilire sau apărare prin alte metode prevăzute de prezentul cod şi de alte legi. 1. Art. 53 din Constituţie consfinţeşte dreptul fundamental al persoanei vătămate intr-un drept de o autoritate publică prin emiterea unui act administrativ sau prin nesoluţionarea in termenul legal a unei cereri de a obţine recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. Articolul comentat dezvoltă norma constituţională şi conferă instanţei de judecată dreptul de a declara nul actul care contravine legii emis de o autoritate publică. Posibilitatea atacării in instanţa de judecată a actului ilegal emis de o autoritate publică este reglementată de art. 11 ca una din metodele de apărare a drepturilor civile. Prin prevederile articolului dat se instituie controlul judecătoresc asupra actelor emise de o autoritate publică, care este mult mai efectiv spre deosebire de cel administrativ, deoarece la infăptuirea justiţiei judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. Judecarea pricinii in instanţă de judecată dă posibilitate ca litigiul să fie examinat public şi a adopta o hotărire legală şi

intemeiată. Temei pentru adoptarea de către instanţa de judecată a hotăririi prin care se declară nul actul emis de autoritatea publică constituie necorespunderea actului legii, adică ilegalitatea acestuia, precum şi incălcarea prin actul emis a drepturilor şi intereselor civile ale persoanelor fizice sau juridice. Sunt pasibile de nulitate actele emise de autorităţile publice care au caracter atit normativ cit şi individual. Necorespunderea actului emis prevederilor legii constă in: interpretarea incorectă sau aplicarea greşită a legii la emiterea actului; emiterea actului de autoritatea publică cu depăşirea imputernicirilor sale sau incălcarea procedurii de emitere; atragerea la răspundere, care nu este stabilită in actul normativ şi alte incălcări. Actul ilegal trebuie să incalce un drept sau interes a persoanei care s-a adresat in instanţa de judecată. Aceste condiţii trebuie intrunite cumulativ. Cu cerere de chemare in judecată privind declararea nulităţii actului ilegal emis de o autoritate publică se poate adresa persoana fizică sau juridică drepturile sau interesele căreia au fost incălcate. De asemenea, cu asemenea cerere de chemare in judecată se poate adresa şi procurorul dacă prin emiterea unui asemenea act se incalcă interesele statului şi ale societăţii (art. 71, 72 din CPC). Conform Legii nr. 1103/2000 cu privire la protecţia concurenţei autorităţile administraţiei publice şi factorii lor de decizie au dreptul de a depune cerere in instanţa de judecată privind declararea nulităţii deciziei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, care nu corespunde legii ori emiterea este cu incălcarea competenţei sau modului stabilit. Ordinea de examinare a cererilor de chemare in judecată este stabilită de Capitolul XXII din CPC şi Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000. 2. Dacă instanţa de judecată recunoaşte actul emis de o autoritate publică ca fiind nul, dreptul sau interesul incălcat pot fi restabilite sau apărate. Restabilirea sau apărarea dreptului sau interesului incălcat se face prin metodele reglementate de prezentul Cod şi de alte legi. Articolul 13. Autoapărarea (1) Nu sint ilicite acţiunile persoanei care, in scopul autoapărării, ia, sustrage, distruge sau deteriorează un bun sau, in acelaşi scop, reţine persoana obligată care ar putea să se ascundă, sau inlătură rezistenţa celui obligat să tolereze acţiunea dacă nu se poate obţine asistenţa organelor competente şi dacă, fără o intervenţie imediată, există pericolul ca realizarea dreptului să devină imposibilă sau substanţial ingreuiată. (2) Autoapărarea nu trebuie să depăşească limitele necesare inlăturării pericolului. (3) In cazul deposedării de bunuri, trebuie să se solicite imediat sechestrarea acestora dacă nu este obţinută executarea silită. (4) Daca este reţinută, persoana obligată trebuie să fie adusă imediat in faţa autorităţii competente. (5) Persoana care a săvirşit una dintre acţiunile prevăzute la alin.(1), presupunind in mod eronat ca are dreptul la autoapărare, este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi, chiar daca eroarea nu se datorează culpei sale. 1. Autoapărarea reprezintă una din metodele de apărare a drepturilor civile. Pentru această metodă de apărare a drepturilor civile este caracteristic faptul că titularul dreptului civil se apără prin acţiunile proprii. Spre deosebire de alte metode de apărare a drepturilor civile, acest mod de apărare este o măsură prealabilă de apărare şi se realizează fără adresare la instanţa de judecată sau alt organ competent, care realizează apărarea drepturilor civile incălcate.

Din prevederile acestui aliniat cat şi alin. 3-5 pot fi evidenţiate următoarele caractere ale autoapărării: a) autoapărarea poate fi exercitată in cazul in care dreptul subiectiv a fost incălcat sau prelungeşte a fi incălcat (spre exemplu dacă o persoană este obligată să restituie un bun pe care il deţine proprietarului, dar nu o face, atunci proprietarul va putea sustrage acest bun, in cazul in care cel ce posedă bunul pleacă peste hotare stabilindu-şi domiciliul permanent intr-o altă ţară). b) circumstanţele in care este exercitat dreptul la autoapărare exclud pentru moment posibilitatea adresării in organele competente pentru a cere apărarea dreptului subiectiv incălcat. In acest sens la alineatul comentat se stabileşte că se va putea apela la autoapărare „dacă nu se poate obţine asistenţa organelor competente şi, fără o intervenţie imediată, există pericolul că realizarea dreptului va deveni imposibilă sau substanţial ingreuiată”. c) după regula generală autoapărarea se exercită nemijlocit de către persoana al cărui drept a fost incălcat. Cu toate acestea dispoziţia alineatului comentat permite a apela şi la ajutorul terţelor persoane intru exercitarea dreptului la autoapărare. Spre exemplu, in cazul nostru descris la lit. a, este posibil să se apeleze la ajutorul prietenelor pentru a sustrage bunul datorat, numai că urmează a fi respectate strict condiţiile autoapărării. d) autoapărarea nu trebuie să depăşească limitele necesare inlăturării pericolului. Acest caracter al autoapărării este expres prevăzut in alin. 2. In cazul in care autoapărarea va depăşi aceste limite ea va fi calificată ca samovolnicie, ceea ce in corespundere cu prevederile art. 352 din Codul penal va atrage răspunderea penală. Prin introducerea autoapărării, legiuitorul permite persoanei să-şi aptere dreptul incălcat dacă sunt intrunite cumulativ trei condiţii: a) există incălcarea dreptului sau pericolul incălcării lui; b) necesitatea curmării sau evitării incălcării dreptului; c) intreprinderea măsurilor corespunzătoare caracterului şi conţinutului incălcării dreptului. Exercitarea dreptului la autoapărare poate fi exercitat prin: a) sustragerea, distrugerea sau deteriorarea unui bun; b) reţinerea persoanei obligate care ar putea să se ascundă. După cum se poate observa, acţiunile persoanei care au ca scop autoapărarea pot fi indreptate fie impotriva bunurilor persoanei obligate, fie nemijlocit impotriva persoanei obligate. Referitor la bunuri, in scopul autoapărării persoana este autorizată fie să sustragă, fie să distrugă sau să deterioreze un bun care aparţine persoanei obligate. Aşa spre exemplu, proprietarul bunului este in drept să sustragă bunul din posesia hoţului cind acesta a fost prins la locul săvirşirii infracţiunii, la fel bunul poate fi sustras in cazul cind este deţinut de o persoană care nu este proprietar şi această persoană intenţionează a doua zi să plece peste hotare, ceea ce va ingreuia substanţial realizarea dreptului persoanei indreptăţite. In ceea ce priveşte acţiunile săvarşite in scop de autoapărare indreptate impotriva persoanei, apoi acestea pot consta fie in reţinerea persoanei obligate, fie in inlăturarea rezistenţei celui obligat la acţiunea pe care acesta trebuie s-o tolereze. 2. Acţiunile persoanei indreptate spre apărarea drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale nu sunt ilicite, dacă ele sunt săvirşite cu scopul autoapărării, in limitele necesare inlăturării pericolului. Legiuitorul nu specifică ce se are in vedere prin limitele necesare inlăturării pericolului, dar acestea pot fi deduse din circumstanţele concrete ale cazului. Ca exemplu de depăşire a limitelor necesare inlăturării pericolului constituie distrugerea de către persoană a bunurilor persoanei obligate valoarea cărora depăşeşte esenţial valoarea creanţei persoanei care a apelat la acest mod de autoapărare. 3. In dependenţă de faptul la ce modalitate de autoapărare recurge persoana indreptăţită, legiuitorul o obligă ulterior să respecte o anumită procedură. Astfel, dacă ca rezultat al autoapărării persoana care a recurs la autoapărare a deposedat

persoana obligată de un bun, prima este obligată să solicite imediat sechestrarea acestuia, dacă nu a obţinut executarea silită. 4. In cazul in care persoana indreptăţită recurge la reţinerea persoanei obligate, atunci este necesar ca persoană reţinută să fie adusă in faţa autorităţii competente. 5. Pentru recurgerea la autoapărare, dar fără temeiuri justificate survin consecinţe negative pentru persoana care a aplicat autoapărarea in asemenea condiţii. Astfel, este important să se cunoască faptul că dacă persoana a apelat la autoapărare, intru apărarea drepturilor sale, săvirşind una dintre acţiunile stabilite la alin. (1), insă a presupus in mod eronat că are dreptul la autoapărare, atunci ea va fi obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Modalitatea de reparare a prejudiciului cauzat are loc conform prevederilor art. 14. Repararea prejudiciului se va efectua chiar şi atunci cand eroarea nu se datorează culpei celui ce a apelat la autoapărare.

Articolul 14. Repararea prejudiciilor (1) Persoana lezata intr-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel. (2) Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezata intr-un drept al ei le-a suportat sau urmează sa le suporte la restabilirea dreptului incălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin incălcarea dreptului (venitul ratat). (3) Dacă cel care a lezat o persoana intr-un drept al ei obţine ca urmare venituri, persoana lezata este in drept să ceară, pe lingă reparaţia prejudiciilor, partea din venit rămasă după reparaţie. 1. Articolul comentat conţine reglementări generale privind repararea prejudiciilor. Posibilitatea persoanelor fizice sau juridice de a apela la metoda de reparare a prejudiciilor rezultă din faptul lezării lor in drepturi, indiferent de faptul dacă se conţine sau nu asemene prevedere in norma Codului. Metodei de reparare a prejudiciilor ii este atribuit un caracter universal de apărare a drepturilor civile. Această metodă poate fi combinată cu alte metode de apărare. La baza metodei de apărare a dreptului prin repararea prejudiciilor stă unul din principiile fundamentale ale dreptului civil – principiul reparării integrale a prejudiciului, care constă in despăgubirea titularului dreptului incălcat atit pentru prejudiciul efectiv, cit şi pentru venitul ratat. De la acest principiul este şi excepţia, care constă in repararea prejudiciului intr-un volum redus, dacă aceasta este prevăzut de lege (art. 1376 alin. 5). 2. La alin. 2 se enumără două tipuri de prejudicii: prejudiciul efectiv şi venitul ratat. In conţinutul prejudiciului efectiv sunt incluse: cheltuielile pe care o persoană lezată intr-un drept le-a suportat real la momentul intentării acţiunii sau care urmează să fie suportate la restabilirea dreptului incălcat, adică cheltuielile suplimentare. La prejudiciul efectiv sunt atribuite şi pagubele rezultate din pieirea sau deteriorarea bunurilor, deoarece şi in acest caz de asemenea sunt suportate cheltuieli. Venitul ratat este acel venit care ar fi fost posibil in condiţiile unui comportament normal din partea autorului prejudiciului in imprejurări normale (de exemplu, s-ar fi executat contactul). In toate cazurile de solicitare a reparării prejudiciului fie efectiv, cit şi cel care urmează să fie suportat trebuie dovedită legătura cauzală intre incălcarea (neexecutarea) obligaţiilor şi pagubele cauzate, precum şi mărimea acestora. Aceeaşi cerinţă trebuie să fie respectată şi in cazul solicitării reparării venitului ratat. Persoana păgubită trebuie să dovedească mărimea beneficiului care nu a fost

obţinut din cauza incălcării obligaţiei, precum şi legătura cauzală intre neexecutare şi venitul ratat. La calcularea mărimii venitului ratat important este stabilirea realităţii acelor venituri, care persoana prejudiciată presupunea că-l va obţine in condiţiile normale ale circuitului civil. Prin condiţii normale ale circuitului civil se inţelege acele condiţii tipice de funcţionare a pieţii, asupra cărora nu influenţează circumstanţele imprevizibile sau imprejurările considerate ca forţă majoră. 3. Partea lezată intr-un drept este protejată sporit prin faptul că i se pune la dispoziţie dreptul de a cere, pe lingă repararea prejudiciilor şi partea din venit rămasă după reparaţie, dacă cel care a cauzat prejudiciul obţine asemenea venit. Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valori nemateriale sint apărate in cazurile şi in modul prevăzut de prezentul cod şi de alte legi, in limita in care folosirea modalităţilor de apărare a drepturilor civile reiese din esenţa dreptului incălcat şi din caracterul consecinţelor acestei incălcări. Drepturile personale nepatrimoniale sunt acele drepturi subiective ale persoanelor fizice, iar in unele cazuri şi ale persoanelor juridice, care apar in legătură cu reglementarea de către normele dreptului civil a relaţiilor personale nepatrimoniale. Drepturilor personale nepatrimoniale le sunt specifice o serie de trăsături: in primul rind, ele sunt lipsite de conţinut economic, adică nu pot fi exprimate in bani, in al doilea rind, ele sunt indisolubil legate de personalitatea titularului, ceea ce insemnă că nu pot fi instrăinate sau transmise in alt mod altor persoane. Unele particularităţi, in temeiul legii, sunt specifice doar unor drepturi exclusive ale persoanelor juridice, ca de exemplu, dreptul la firmă, la marca de produs şi la marca de serviciu. In cazurile stabilite de lege ele pot fi instrăinate. Apărarea juridico-civilă a drepturilor personale nepatrimoniale este posibilă in următoarele cazuri: cind esenţa dreptului sau valorii incălcate şi caracterul consecinţelor acestei incălcări admite posibilitatea aplicării metodelor generale (art. 11) şi, in al doilea caz cind pentru apărarea acestor drepturi in prezentul cod şi in alte legi sunt prevăzute metode speciale de apărare. Asemenea metode speciale de apărare a drepturilor personale nepatrimoniale sunt stabilite pentru apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a persoanelor fizice şi juridice (art. 16), apărarea dreptului la nume (art. 29), pentru apărarea proprietăţii intelectuale. Nu este exclus că pentru apărarea drepturilor personale nepatrimoniale sau altor valori nemateriale concomitent pot fi aplicate atit metodele speciale cit şi cele generale de apărare. De regulă, dintre metodele generale de cele mai dese ori se aplică repararea prejudiciului patrimonial şi compensarea prejudiciului moral. Astfel, apărarea vieţii, sănătăţii sau libertăţii şi inviolabilităţii persoanei in temeiul Capitolului XXXIV, care prevede repararea prejudiciilor (pierderea sau reducerea capacităţii de muncă, cheltuielile suplimentare etc.) şi compensarea prejudiciului moral. Mărimea prejudiciului care urmează să fie reparat, precum şi modul de calculare se stabileşte de lege. Pentru apărarea libertăţii şi inviolabilităţii persoanei se aplică prevederile art. 1405, precum şi Legea nr.1545/1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penală şi e anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale instanţei judecătoreşti. Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale

(1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale. (2) Orice persoană este in drept să ceară dezminţirea informaţiei ce ii lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a raspindit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii. (3) La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii unei persoane fizice şi după moartea acesteia. (4) Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este răspindită printr-un mijloc de informare in masă, instanţa de judecată il obligă să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, in acelaşi program sau ciclu de emisiuni in cel mult 15 zile de la data intrării in vigoare a hotăririi judecătoreşti. (5) In cazul in care un document emis de o organizaţie conţine informaţii care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă să inlocuiască documentul. (6) In alte cazuri decit cele prevăzute la alin.(4) şi (5), modalitatea de dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se stabileşte de către instanţa de judecată. (7) Persoana lezată in drepturile şi interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaţiile unui mijloc de informare in masă, este in drept să publice replica sa in respectivul mijloc de informare in masa pe contul acestuia. (8) Orice persoana in a cărei privinţă a fost răspindită o informaţie ce ii lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este in drept, pe lingă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel. (9) Dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este in drept să adreseze in instanţa de judecată o cerere in vederea declarării informaţiei răspindite ca fiind neveridică. 1. Articolul comentat consfinţeşte garanţiile juridico-civile de apărare a drepturilor personale nepatrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice la onoare, demnitate şi reputaţie profesională. Onoarea persoanei fizice reprezintă aprecierea socială a acesteia din partea societăţii. Demnitate este autoaprecierea din partea persoanei a calităţilor sale morale, profesionale. Reputaţia profesională constituie aprecierea calităţilor profesionale ale persoanei. 2. Persoana onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională a căreia a fost lezată este in drept să recurgă la apărarea lor. Ea este in drept să ceară dezminţirea acelor informaţii care ii lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională, dacă nu corespund realităţii. Prin „informaţii” se are in vedere orice relatare cu privire la un fapt, o opinie sau o idee sub formă scrisă, de sunet şi/sau de imagine. Răspindirea informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională constă in publicarea in presă a informaţiilor, translarea, difuzarea unor asemenea informaţii in emisiunile radiofonice şi televizate, demonstrarea in programele de cronică cinematografică şi in alte mijloace de comunicare, in caracteristicile de serviciu, precum şi in discursurile publice sau comunicarea lor in altă formă, inclusiv orală citorva sau cel puţin unei persoane. Răspindirea informaţiilor se consideră de asemenea demonstrarea (afişarea) in locurile publice a placardelor, lozincilor, fotografiilor, a altor opere, expunerea acestor informaţii in foile volante caricaturile difuzate care prin conţinutul sau forma lor ponegresc onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională. Comunicarea unor asemenea de informaţii persoanei la care se referă nu constituie răspindire, dar

poate duce la atragerea persoanei care răspindeşte la răspundere penală pentru calomnie, dacă sunt intrunite elementele componenţei de infracţiuni (art. 170 Cod penal). Afirmaţiile care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională sunt acelea care nu corespund realităţii şi discreditează onoarea, demnitatea şi reputaţia persoanei in opinia publică sau in opinia unor persoane din punctul de vedere al respectării legilor, principiilor morale ale societăţii (informaţiile despre săvirşirea unei fapte nedemne, comportarea nedemnă in colectivul de muncă, in familie, in viaţa cotidiană, informaţiile care ponegresc activitatea de producţie, gospodărească şi obştească, reputaţia etc. ). Persoanele fizice şi juridice sunt in drept să ceară dezminţirea informaţiilor carei lezează onoarea, demnitatea, reputaţia profesională numai in acele cazuri in care ele nu corespund realităţii. Răspandirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională, dar care corespunde realităţii, nu dă dreptul reclamantului de a cere dezminţirea acestor informaţii. De asemenea nu pot fi dezminţite informaţiile care se cuprind in hotăririle şi sentinţele judiciare, demersurile in scris (verbale) şi depoziţiile martorilor adresate anchetei sau instanţei de judecată in procesul soluţionării unei cauze, in ordonanţele de anchetă şi administrative, in hotăririle organelor puterii şi administraţiei de stat, comisiilor de atestare, in actele despre aplicarea faţă de lucrător a sancţiunii disciplinare şi in alte documente oficiale, pentru atacarea cărora legislaţia prevede o altă cale. In cazul răspandirii informaţiilor care lezează reputaţia profesională a persoanei juridice, ea este in drept să ceară dezminţirea lor, schimbarea documentelor emise, publicarea replicii in mijloacele de informare in masă, declararea informaţiei ca fiind neveridică. Persoana juridică este in drept să ceară şi repararea prejudiciului cauzat. Prejudiciului moral cauzat persoanei juridice nu poate fi compensat, prejudiciul moral compensandu-se numai persoanelor fizice, fiindcă numai aceasta pot suporta suferinţe psihice sau fizice. La examinarea acţiunii privind dezminţirea informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională, sarcina probaţiuei revine atit reclamantului, cit şi reclamatului. Reclamatul este obligat să dovedească că informaţia răspandită corespunde realităţii. Reclamantului este obligat să demonstreze numai faptul răspandirii afirmaţiilor de către reclamat. Reclamantul poate aduce dovezi că afirmaţiile răspandite nu corespund realităţii, dar aceasta este un drept şi nu o obligaţie. 3. Onoarea şi demnitatea persoanei fizice poate fi apărată şi după decesul acesteia. Astfel, dreptul de a cere apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a persoanei decedate il au persoanele interesate. Anume ele sunt in drept să se adreseze cu asemenea cerere in instanţa de judecată. 4. Dacă instanţa de judecată stabileşte că informaţiile răspandite nu corespund realităţii, ea va satisface acţiunea, pronunţand hotărarea in care trebuie să indice metoda de dezminţire a informaţiilor care nu corespund realităţii. Dacă informaţiile care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională sunt răspandite prin mijloace de informare in masă, instanţa de judecată va obliga organul de informare in masă să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, in acelaşi program sau ciclu de emisiuni, in cel mult 15 zile de la data intrării in vigoare a hotărarii judecătoreşti. 5. Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională se conţine intr-un document emis de o organizaţie, ultima va fi obligată de către instanţa de judecată să inlocuiască documentul. De exemplu, informaţiile care se conţin in materialele prezentate de comisiile de atestare (caracteristici, proceseverbale) care conţin asemenea informaţie poate fi atacată in instanţa de judecată pe motivul că nu corespunde realităţii. In cazul dat persoana este in drept să ceară inlocuirea acestor documente care-i lezează onoarea sau demnitatea. 6. Modalitatea de dezminţire a informaţiilor, care lezează onoarea, demnitatea

şi reputaţia profesională, răspandite prin alte mijloace decit cele menţionate la alin. 4 şi 5, se stabileşte de instanţa de judecată de la caz la caz, avind in vedere modalitatea utilizată la răspindirea acestor informaţii. 7. Alineatul comentat stabileşte o modalitate specifică de apărare a drepturilor şi intereselor ocrotite de lege, dacă in mijloacele de informare in masă au fost răspandite informaţii, care ii lezează aceste drepturi şi interese, dar corespund realităţii sau răspindirea informaţiilor nu-i lezează drepturile şi interesele, nu corespund realităţii, dar răspindirea lor lezează persoana in drepturile şi interesele sale, o umilesc. In aceste cazuri persoana are dreptul să publice replica sa in mijlocul de informare in masă pe contul acestuia. Deşi acest mod de apărare, precum publicarea replicii este stabilit doar pentru răspandirea informaţiilor prin mijloacele de informare in masă, nu este exclusă posibilitatea aplicării metodei respective şi in cazul răspindirii informaţiilor prin alte metode. 8. Alin. 8 confirmă posibilitatea utilizării pentru apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei, pe lingă metodele speciale de apărare şi metodele generale de apărare. Dintre acestea sunt evidenţiate cele mai răspandite: repararea prejudiciului patrimonial şi compensarea prejudiciului moral cauzat. Prejudiciul material şi moral cauzat prin răspindirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională urmează să fie reparat conform normelor care se conţin la Capitolul XXXIV al prezentului cod (obligaţii care nasc din cauzarea de daune). In conformitate cu aceste norme repararea prejudiciului patrimonial poate avea loc doar in cazul răspandirii cu vinovăţie a informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională (art. 1398), iar prejudiciul moral se compensează indiferent de vinovăţia autorului (art. 1422). 9. Alin. 9 conţine incă un mod special de apărare a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale in cazul in care identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională unei alte persoane este imposibilă, adică este anonimă. Persoana onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională a căreia a fost lezată de o persoană neidentificată (anonimă), este in drept să se adreseze instanţei de judecată cu o cerere prin care se solicită declararea informaţiei răspandită ca fiind neveridică. Examinarea cererii are loc in baza prevederilor Capitolului XXIV din CPC. La răspandire anonimă a informaţiilor nu se atribuie publicarea in mijloacele de informare in masă fără indicarea autorului. In acest caz in toate cazurile se cunoaşte răspanditorul. Prin urmare, răspunzător pentru răspandirea informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este organul de informare in masă. T i t l u l II PERSOANELE Capitolul I PERSOANA FIZICA Articolul 17. Noţiunea de persoana fizica Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile. Omul luat in mod individual, ca persoană fizică, participă la cele mai variate raporturi juridice. Locul central in cadrul acestor raporturi revine raporturilor juridice civile, la care persoana fizică participă ca subiect de drept civil. Omul, ca persoană fizică, este un subiect de drept universal, poate participa la diverse raporturi juridice civile. Persoana fizică este subiect de drept este titularul de drepturi şi obligaţii, care formează conţinutul raportului juridic civil.

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de folosinţă) se recunoaşte in egală măsura tuturor persoanelor fizice. (2) Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare in momentul naşterii şi incetează o dată cu moartea. (3) Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte vie. 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice e legată de existenţa fiinţei umane şi constituie o calitate a oricărei persoane de a fi subiect de drept, titular de drepturi şi obligaţii civile. Capacitatea de folosinţă este definită ca aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile, ceea ce constituie condiţie necesară pentru a fi participant la diferite raporturi juridice. Ea reprezintă posibilitatea generală şi abstractă de a fi titularul drepturilor şi obligaţiilor civile, fiind recunoscută in egală măsură pentru toate persoanele fizice fără nici o discriminare. Recunoaşterea capacităţii de folosinţă in mod egal pentru toate persoanele se bazează pe principiul general care se aplică in intregul sistem de drept, precum şi in dreptul civil, acesta fiind principiul egalităţii in faţa legii. Temelia juridică a acestui principiu este consfinţită la art. 16 din Constituţie, ceea ce a constituit temei pentru a consfinţi lui la alineatul respectiv. Recunoaşterea capacităţii de folosinţă in egală măsură nu inseamnă că ea persoana fizică nu poate fi ingrădită in capacitatea sa de folosinţă. Dimpotrivă ea poate fi ingrădită, dar numai in cazurile şi in condiţiile stabilite de lege. 2. La alin. 2 se conţine regula generală care stabileşte momentul apariţiei şi incetării capacităţii de folosinţă. Prin urmare, capacitatea de folosinţă incepe la data naşterii persoanei fizice, care se dovedeşte cu actul de stare civilă - certificatul de naştere şi incetează odată cu moartea acesteia. Fiind un atribut inerent fiinţei umane este firesc ca capacitatea de folosinţă să fie acordată chiar de la naştere şi să fie indisolubil legată de existenţa acesteia. Apariţia capacităţii de folosinţă nu depinde de virsta persoanei fizice, starea sănătăţii, de posibilitatea realizării drepturilor şi obligaţiilor. De la regula generală de dobandire a capacităţii de folosinţă odată cu naştere este o excepţie, care se conţine la alineatul 3 al articolului comentat, conform căreia drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, cu condiţia că se naşte viu. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice incetează o dată cu moartea acesteia. De asemenea, declararea morţii persoanei fizice produce aceleaşi efecte juridice ca şi decesul fizic constatat (a se vedea art.52). Dar dacă cel declarat mort este viu, el are capacitate de folosinţă, deoarece hotărirea instanţei de judecată nu poate constitui temei pentru incetarea capacităţii de folosinţă. Această aptitudine a persoanei fizice este intangibilă. 3. La alin. 3 se conţine excepţia de la regula generală de dobandire a capacităţii de folosinţă odată cu naşterea. Legiuitorul stabileşte excepţia, conform căreia copilului i se recunoaşte dreptul la moştenire din momentul concepţiei, dar cu condiţia că se naşte viu. Astfel, se poate de afirmat că copilul dobandeşte anticipat capacitatea de folosinţă, care după conţinutul său este redusă, fiindcă nu dobandeşte intreaga capacitate de folosinţă, ci numai dreptul de a moşteni din momentul concepţiunii sale, dacă se naşte viu. Pentru dobandirea unei asemenea capacităţi de folosinţă de la concepţiune, trebuie să fie intrunite cumulativ următoarele condiţii: (65)să fie vorba de dobandirea de drepturi, deoarece copilul conceput, dar nenăscut nu poate avea şi obligaţii. Capacitatea de folosinţă anticipată constă numai in aptitudinea de a avea drepturi. (66)copilul trebuie să fie conceput in timpul vieţii defunctului, dar să se nască viu după decesul acestuia. Pentru a fi considerat că copilul s-a născut viu este

suficient ca el să fi respirat măcar odată, fapt ce poate fi dovedit prin mijloace ştiinţifice medicale, existenţa aerului in plămani. Indiferent cit timp a trecut după naştere (un minut, o oră etc.) copilului i se intocmesc două acte de stare civilă: actul de naştere şi actul de deces. Dacă copilul se naşte mort, se consideră că nu a fost niciodată subiect de drept civil, iar capacitatea de folosinţă anticipată a acestuia dispare. Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobindi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa. Prin prevederile articolului comentat legiuitorul defineşte capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Astfel, capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei fizice de a dobandi prin faptă proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa. Aceste prerogative persoana fizică le realizează prin incheierea de acte juridice civile singur, personal, fără nici o intervenţie din partea altei persoane. Prin incheierea actelor juridice civile persoana fizică nu numai işi exercită drepturile şi işi asumă obligaţii, dar şi dobandeşte drepturi civile şi execută obligaţiile civile asumate. Spre deosebire de capacitatea de folosinţă care reprezintă posibilitatea pasivă a persoanei de a fi titular de drepturi şi obligaţii, capacitatea de exerciţiu presupune săvarşirea de acţiuni proprii de partea persoanei, indreptate spre dobandirea de drepturi şi asumarea de obligaţii. Persoanele care au capacitate de folosinţă, dar care nu au capacitate de exerciţiu dobandesc şi exercită drepturi civile, işi asumă obligaţii şi le execută prin intermediul reprezentanţilor. Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice (1) Capacitatea deplină de exerciţiu incepe la data cind persoana fizică devine majoră, adică la implinirea virstei de 18 ani. (2) Minorul dobindeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează capacitatea deplină de exerciţiu a minorului. In cazul declarării nulităţii căsătoriei, instanţa de judecata il poate lipsi pe soţul minor de capacitatea deplină de exerciţiu din momentul stabilit de ea. (3) Minorul care a atins virsta de 16 ani poate fi recunoscut ca avind capacitate de exerciţiu deplina dacă lucrează in baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de intreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) se efectuează prin hotărire a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar in lipsa unui astfel de acord, prin hotărire judecătorească. 1. Capacitatea de exerciţiu, fiind posibilitatea persoanei de a dobandi şi de a exercita drepturi civile prin propriile fapte, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa, nu apare odată cu naşterea persoanei fizici, precum capacitatea de folosinţă, ci la o anumită perioadă de timp după naştere ei. Această condiţie cerută de lege este condiţionată de faptul că pentru ca persoana fizică prin acţiunile proprii să dobandească şi să exercite drepturi civile, să-şi asume personal obligaţii civile şi să le execute, este necesar ca ea să atingă un anumit grad de dezvoltare mintală şi experienţă necesară vieţii juridice civile. Din aceste considerente, legiuitorul stabileşte că persoana fizică dobandeşte capacitatea de exerciţiu deplină la varsta

majoratului, adică la varsta de 18 ani, cind are voinţă conştientă, suficientă şi discernămant pentru a-şi da seama de interesele ei, importanţa şi consecinţele faptelor sale. Astfel, premisele inceputului capacităţii de exerciţiu depline sunt: existenţa capacităţii de folosinţă şi discernămantul, adică maturitatea psihică pentru ca persoana să-şi poată reprezenta corect consecinţele juridice ale manifestării sale de voinţă. Persoana fizică cu capacitate de exerciţiu deplină are aptitudinea de a incheia orice fel de acte juridice civile (de conservare, de administrare şi de dispoziţie), cu excepţia celor interzise de lege. Aptitudinea de a incheia singur orice act juridic civil neinterzis de lege implică şi posibilitatea de a imputernici pe altul să incheie, in numele şi pe seama sa, asemenea acte juridice (cu excepţia celor referitoare la drepturi şi obligaţii strict personale). Capacitatea de exerciţiu deplină inseamnă şi aptitudinea de a incheia acte juridice civile in numele şi pe seama altei persoane, in calitate de reprezentant legal (părinte, tutore, curator) sau reprezentant convenţional (mandatar). 2. De la regula generală, conform căreia capacităţii de exerciţiu deplină se dobindeşte la implinirea virstei de 18 ani, in Cc sunt două excepţii. Prima excepţie, care se referă la persoanele care s-au căsătorit inainte de implinirea virstei matrimoniale. Conform art. 14 din Codul Familie, virsta matrimonială este de 18 ani pentru bărbaţi şi de 16 ani pentru femei. Virsta matrimonială poate fi redusă pentru bărbaţi, dar nu mai mult de doi ani, in cazul in care sunt motive temeinice. Reducerea se incuviinţează de către autoritatea administraţiei publice locale in baza cererii minorului care doreşte să se căsătorească, pentru aceasta fiind necesar şi acordul părinţilor lui. După inregistrarea căsătoriei la Organele Inregistrării Actelor de Stare Civilă, minorul dobandeşte capacitate de exerciţiu deplină. Aceasta este necesar pentru a asigura egalitatea soţilor in căsătorie, ceea ce constituie un principiu al legislaţiei familiale. La desfacerea căsătorie pină la implinirea majoratului, capacitatea de exerciţiu deplină a minorului se menţine. Altfel se soluţionează problema menţinerii capacităţii de exerciţiu deplină a minorului in cazul declarării nulităţii căsătoriei. Deoarece incălcarea condiţiilor stabilite de lege pentru declararea nulităţii căsătoriei sunt diferite, consecinţele declarării nulităţii căsătoriei sunt stabilite de instanţa de judecată in dependenţă de circumstanţele concrete ale cazului. De aceea se lasă la discreţia instanţei de judecată să decidă fie să menţină, fie să dispună pierderea capacităţii de exerciţiu restransă a minorului din momentul stabilit de ea. 3. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) constituie un temei nou pentru recunoaşterea minorului care a implinit virsta de 16 ani cu capacitate de exerciţiu deplină. Pentru aceasta este necesar ca minorul să dispună de venit propriu, fiind angajat in campul muncii in baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, să practice activitate de intreprinzător. Emanciparea minorului se efectuează printr-o hotărare a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar dacă lipseşte acordul părinţilor, minorul este emancipat de către instanţa de judecată conform prevederilor Capitolului XXVI din CPC. Cu toate că nimic nu se spune despre acordul minorului pentru emanciparea lui, nu sunt dubii referitor la faptul că emanciparea acestuia are loc in baza cererii lui. Participarea minorului in calitate de membru al cooperativei de asemenea constituie temei pentru emanciparea lui, dacă calitatea de membru al cooperativei ii asigură o sursă de venit stabilă. Scopul emancipării minorului constă in eliberarea acestuia de a primi acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului pentru incheierea actelor juridice. Minorul emancipat dobindeşte şi exercită in volum deplin toate drepturile pe care le are persoana cu capacitate de exerciţiu deplină şi işi asuma personal obligaţii civile şi le execută, inclusiv răspunde de sine stătător pentru obligaţiile apărute ca rezultat al cauzării prejudiciului de către el. Ca excepţie, minorul emancipat nu este inzestrat cu acele drepturi şi nu poate să-şi asume acele obligaţii pentru care conform legii este stabilit un cenz de varstă.

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a implinit virsta de 14 ani (1) Minorul care a implinit virsta de 14 ani incheie acte juridice cu incuviinţarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului, iar in cazurile prevăzute de lege, şi cu incuviinţarea autorităţii tutelare. (2) Minorul care a implinit virsta de 14 ani are dreptul fără consimţămintul părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului: a) să dispună de salariu, bursa sau de alte venituri rezultate din activităţi proprii; b) să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, asupra unei invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale aparate de lege; c) să facă depuneri in instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri in conformitate cu legea; d) să incheie actele juridice prevăzute la art.22 alin.(2). (3) Din motive intemeiate minorul poate fi limitat de instanţa de judecată, la cererea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului ori a autorităţii tutelare, in drepturile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b). (4) Minorul care a implinit virsta de 16 ani poate deveni membru de cooperativă. 1. Comparativ cu prevederile legislaţiei precedente (art. din Codul civil din 1964) in noul Cod civil a fost redusă virsta la care minorii dobindesc capacitate de exerciţiu restrinsă. Astfel, minorii care au implinit virsta de 14 ani dobindesc capacitate de exerciţiu restrinsă, ei fiind in drept să incheie orice acte juridice (vinzarea-cumpărarea bunurilor, să imprumute, să doneze etc.), dar pentru valabilitatea acestora este necesar acordul reprezentanţilor legali (părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului). Pentru incheierea unor acte juridice, in cazurile prevăzute de lege (vezi art. 42 alin. 2 din Codul civil), este necesară incuviinţarea autorităţii tutelare. Incheierea actelor juridice fără incuviinţare, constituie temei pentru a declara actul juridic nul de către instanţa de judecată la cererea reprezentanţilor legali (vezi art. 224 Cc şi comentariul acestui articol). 2. Alin. 2 al art. comentat stabileşte o serie de temeiuri cind minorul care a implinit virsta de 14 ani este in drept de sine stătător să incheie unele acte juridice fără acordul părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului. Astfel, minorului care a implinit 14 ani are dreptul: a) să dispună de salariu, de bursă, de alte venituri rezultate din activităţi proprii. Cu toate acestea, minorul nu este in drept de sine stătător să dispună de bunurile care au fost procurate din aceste surse. b) să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, asupra unei invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale aparate de lege. Astfel, conform Legii nr. 293/1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 12), minorul este in drept de sine stătător să exercite intregul complex de imputerniciri necesare pentru crearea lucrărilor ştiinţifice, literare sau de artă, invenţiilor sau altor rezultate al activităţii intelectuale, inclusiv utilizarea lor şi primirea onorariului. c) să facă depuneri la instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri. Legea, conferind minorului dreptul de a face depuneri, ii permite acestuia să dispună de sine stătător doar de depunerile făcute de ei, dar nu de alte persoane. Dacă depunerile sunt efectuate de alte persoane pe numele minorului, ultimul este in drept să dispună de aceste depuneri numai cu acordul reprezentanţilor legali. d) să incheie actele juridice prevăzute la art. 22 alin. 2. Printre aceste acte

bursă. In acest caz. cărţi etc. contrar intereselor sale. Ei sunt in drept să primească donaţii sau să fie de acord cu incheierea de acte juridice care să-i aducă beneficii. care ameninţă să se prăbuşească dacă asemenea reparaţii nu vor fi efectuate. Dreptul de a cere instanţei de judecată limitarea minorului in capacitate de exerciţiu. bursa sa sau alte venituri provenite din activităţile proprii. dispune de capacitate civilă delictuală. iroseşte salariul. dacă el abuzează de drepturile sale prevăzute la alin.actele juridice de obţinere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau inregistrare de stat a drepturilor apărute in temeiul lor. Pentru a califica un act drept act de conservare este necesar ca acesta să intrunească in sine următoarele condiţii: i) să existe un pericol care ameninţă pieirea unui bun sau incetarea unui drept. a prevăzut că actele de conservare pot fi făcute chiar de minor. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a implinit virsta de 14 ani .(2) lit. conform art. la spectacole. Minorul care a implinit virsta de 14 ani este in drept să devină membru de cooperativă. măsurile intreprinse de minor pentru repararea unei case de locuit. adică se urmăreşte menţinerea bunului in starea lui actuală. Aceste acte juridice minorul le incheie atit din contul mijloacelor proprii (salariu. curatorilor. cumpărarea unor bunuri de mică importanţă: rechizite. va fi un act de conservare. inclusiv şi cele patrimoniale. 3. Anume din aceste considerente.actele juridice curente de mică valoare care se execută la momentul incheierii. el dispune de toate drepturile membrilor de cooperativă. Articolul 22. Actele de conservare au ca scop de a salva un bun de la un pericol iminent.a) şi b). Prin natura lor. Actele juridice curente de mică valoare sunt acele acte care se caracterizează prin valoarea lor redusă şi sunt indreptate spre satisfacerea necesităţilor vitale de viaţa de toate zilele ale minorului (de exemplu. o profesie anumită. el poate fi limitata in capacitatea sa de exerciţiu de către instanţa de judecată. care a implinit 14 ani poate fi limitat in capacitatea de exerciţiu. fără acordul reprezentanţilor legali (părinţilor. etc. . . legiuitorul prin norma respectivă. In caz contrat. precum şi din contul mijloacelor acordate de părinţi. precum şi dacă minorul exercită in mod abuziv dreptul său de autor asupra unei lucrări ştiinţifice. de asemenea acte de conservare şi actele prin care se intrerupe o prescripţie. tutorilor. fără a se cere acordul părinţilor. minorul este in drept să dobindească dreptul de folosire gratuită a unor bunuri. adoptatorilor sau curatorilor). că mărimea cheltuielilor ce urmează să fie suportate la reparaţia casei de locuit trebuie să fie infime in raport cu preţul casei de locuit. literare sau de artă. De exemplu. adoptatorilor sau curatorului ori autorităţii tutelare. minorul care a implinit varsta de 14 ani. ii) actul săvarşit să necesite o cheltuială minimă in raport cu valoarea bunului sau dreptului salvat. Minorul. cumpărarea unor bilete pe mijlocul de transport in comun. Trebuie să precizăm. aceste acte sunt indispensabile pentru existenţa bunului şi de ele beneficiază minorul. dacă minorul neraţional. adoptatori sau curatori pentru aceste scopuri. Prin urmare.acte de conservare. alte venituri rezultate din activităţi proprii). gratuit să studieze limbile străine. Minorul este in drept. 4. minorul nu va fi in drept să incheie asemenea acte fără acordul părinţilor. Totodată.). Aşa spre exemplu. aparţine persoanelor interesate: părinţilor. inscrierea unei ipoteci (grevarea bunului imobil). adică răspunde personal pentru prejudiciul cauzat. cererea de inventar. Sunt. asupra unei invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale. Unica condiţie este cerută pentru incheierea unor asemenea de acte juridice: drepturile apărute in temeiul lor să nu necesite autentificare notarială sau inregistrare de stat.juridice se enumără: . 1407. să incheie acte juridice care au ca scop obţinerea de beneficii gratuite.

minorul nu va fi in drept să incheie asemenea acte juridice. opinie. dispun de capacitatea de a incheia anumite acte juridice de sine stătător. (2) Persoana fizica nu poate fi lipsită de capacitate de folosinţă. adoptatorii. d)). grad de cultura sau de alte criterii similare. 1. (Vezi comentariul articolului 21 alin. c) acte de conservare. Din conţinutul articolului comentat rezultă că legiuitorul distinge două categorii de minorii care nu au implinit varsta de 14 ani şi anume: minorii care au implinit virsta 7 ani. . Aceste acte juridice minorul le incheie atit din contul mijloacelor proprii. 2. In caz contrat.(1) Toate actele juridice pentru şi in numele minorului pină la implinirea virstei de 14 ani pot fi incheiate doar de părinţi. b) acte juridice de obţinere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau inregistrarea de stat a drepturilor apărute in temeiul lor. De aceea pentru ei toate atele juridice le incheie părinţii. Ca excepţie de la regula generală instituită la alineatul 1 al articolului comentat. minorul in varstă de la 7 la 14 ani este in drept să incheie de sine stătător: a) acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul incheierii lor. adoptatori sau tutore. tutorilor. 2 pct. 2. 2. toate actele juridice pentru şi in numele minorului care nu a implinit varsta de 14 ani pot fi incheiate doar de părinţi. o profesie anumită. indiferent de rasă. Minorul este in drept fără acordul reprezentanţilor legali (părinţilor. avere. adoptatori sau tutore. Actele juridice curente de mică valoare sunt acele acte care se caracterizează prin valoarea lor redusă şi sunt indreptate spre satisfacerea necesităţilor vitale de viaţa de toate zilele ale minorului. Minorii de la 7 la 14 ani. gratuit să studieze limbile străine. Cu excepţia actelor juridice indicate la alin. Minorii care nu-au implinit varsta de 7 ani sunt lipsiţi de capacitate de exerciţiu. Articolul 23. b) acte juridice de obţinere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau inregistrarea de stat a drepturilor apărute in temeiul lor. Unica condiţie este cerută pentru incheierea unor asemenea de acte juridice: drepturile apărute in temeiul lor să nu necesite autentificare notarială sau inregistrare de stat. (2) Minorul in virstă de la 7 la 14 ani este in drept să incheie de sine statator: a) acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul incheierii lor. tutorii. origine socială. adoptatori sau tutori pentru aceste scopuri. naţionalitate. in condiţiile prevăzute de lege. etc. origine etnică. Ei sunt in drept să primească donaţii sau să incheie acte juridice care să-i aducă beneficii. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu (1) Capacitatea civila este recunoscută in măsură egală tuturor persoanelor. De exemplu. c) acte de conservare. dar nu au implinit varsta de 14 ani şi minorii care nu au implinit virsta de 7 ani. adoptatorilor) să incheie acte juridice care au ca scop obţinerea de beneficii gratuite. religie. limbă. apartenenţă politică. Reprezentanţii legali sunt restranşi in dreptul de a dispune de bunurile minorului (articolele 42 – 43 şi comentariul respectiv). ci pentru ei şi in numele lor aceste acte vor fi incheiate de reprezentanţii legali. sex. in cazurile expres prevăzute la alin. precum şi din contul mijloacelor acordate de părinţi. minorul este in drept să dobindească dreptul de folosire gratuită a unor bunuri.

sexul. Ingrădiri cu caracter de protecţie stabilite de legea civilă reprezintă incapacităţi speciale de a incheia anumite acte juridice civile. 1. indiferent de rasă. 4. Persoana fizică este in . Din prevederile alineatului comentat rezultă caracterul inalienabil al capacităţii de folosinţă şi a capacităţii de exerciţiu. originea etnică. limita sau instrăina. alte acte juridice indreptate spre limitarea persoanei in capacitatea de folosinţă sau de exerciţiu sint nule. Orice act juridic prin care o persoană fizică ar renunţa. este lovit de nulitate absolută. origine etnică. Capacitatea civilă include in sine atit capacitatea de folosinţă. De aceea legiuitorul interzice lipsirea persoanei fizice de capacitate de folosinţă. precum şi posibilitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii prin incheierea de acte juridice. Legiuitorul recunoaşte capacitatea civilă in egală măsură pentru toate persoanele fizice. limbă. cit şi de drept penal. de limitare. Persoana fizică pierde integral capacitatea de folosinţă numai in cazurile dispariţiei sale ca subiect de drept (moartea fizică sau declararea morţii). Astfel. in tot sau in parte. de aceea subiectul de drept nu este in drept să-şi ştirbească calitatea sa de subiect prin voinţa personală. averea. capacitatea de folosinţă sau de exerciţiu. religie. grad de cultura sau de alte criterii similare. in tot sau in parte. Ca excepţie. Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a persoanei fizice are caracter legal. Astfel. rasa. Aceasta inseamnă că nimeni nu poate fi limitat in capacitate de folosinţă şi in capacitate de exerciţiu. instrăinarea acesteia. Persoana fizică nici intr-un caz nu poate fi lipsită de capacitatea de folosinţă. apartenenţă politică. Exemplu de ingrădire a capacităţii de folosinţă cu caracter de pedeapsă stabilită de legea penală poate servi privaţiunea de libertate. Egalitatea capacităţii civile a tuturor persoanelor se bazează pe principiul egalităţii in faţa legii civile. Interzicerea renunţării. 25). iar ingrădire cu caracter atat de sancţiune civilă cit şi de protecţie constituie decăderea din drepturi părinteşti. consfinţit şi prin prevederile normelor constituţionale. 3 şi art. care au caracter de pedeapsă sau de protecţie şi sunt stabilite fie de legea penală.(3) Nimeni nu poate fi limitat in capacitate de folosinţă şi in capacitate de exerciţiu decit in cazul şi in modul prevăzut de lege. ceea ce inseamnă că acestea nu pot constitui obiect de renunţare. Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a persoanei fizice este intangibilă. gradul de cultură sau de alte criterii similare nu au nici o influenţă asupra capacităţii civile. iar aceasta este inadmisibil. opinie. persoana fizică poate fi limitată in capacitate de folosinţă şi in capacitate de exerciţiu doar numai in cazul şi in modul stabilit de lege. 2. care exprimă aptitudinea generală şi abstractă de a avea drepturi şi obligaţii civile. (4) Renunţarea totală sau parţială a unei persoane fizice la capacitatea de folosinţă sau la capacitatea de exerciţiu. cit şi capacitatea de exerciţiu. religia. Limitată capacităţii de folosinţă a persoanei fizice constă in stabilirea unor ingrădiri. ceea ce se explică prin faptul că persoana fizică odată lipsită de capacitatea de folosinţă incetează de a mai fi subiect de drept. opinia. originea socială. Egalitatea capacităţii civile este garantată şi apărată de către stat atit prin mijloace de drept civil. fie de lege civilă. naţionalitate. Limitarea persoanei fizice in capacitate de exerciţiu constă in lipsirea acesteia de posibilitatea de a-şi dobandi şi executa prin acţiunile proprii drepturi şi a-şi asuma şi executa obligaţii. limba. fie de a dobandi anumite drepturi şi obligaţii. Capacitatea civilă este o parte a capacităţii juridice. origine socială. naţionalitatea. prin limitarea persoanei fizice in capacitate de exerciţiu se reduce volumul acesteia (a se vedea articolele 21 alin. şi nici obiect de instrăinare. avere. care sunt stabilite in scopul ocrotirii intereselor unor anumite categorii de persoane ( a se vedea art. limitării sau instrăinării capacităţii de folosinţă sau de exerciţiu a persoanei fizice nu trebuie confundată cu renunţarea la un drept subiectiv civil. sex. 3. 43 şi comentariul la articolul respectiv. Capacitatea de folosinţă este inerentă oricărei fiinţe umane. apartenenţa politică.

să primească şi să dispună de salariu. tutela asupra persoanei se anulează. Limitarea capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice poate avea loc numai in cazul intrunirii cumulative a . persoana fizică a fost declarată incapabilă dispar. (3) Dacă temeiurile in care persoana fizică a fost declarată incapabilă au dispărut. Hotărirea judecătorească prin care persoana fizică este declarată incapabilă serveşte temei pentru ca autoritatea tutelară să numească o tutelă. Articolul 25. bunei). Persoana fizică care suferă de asemenea tulburări psihice este declarată incapabilă numai de către instanţa de judecată. a procurorul. Temei pentru declararea incapacităţii persoanei fizice constituie tulburarea psihică cauzată de bolile mintale sau de deficienţe mintale. In baza hotărarii judecătoreşti. In baza hotăririi judecătoreşti. a autorităţii tutelare. 1. 1. 2. (2) Actele juridice in numele persoanei fizice declarate incapabile se incheie de către tutore. procurorul. autoritatea tutelară. tutela asupra persoanei se anulează. Declararea incapacităţii persoanei fizice (1) Persoana care in urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale poate fi declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă. In baza hotărarii judecătoreşti. a membrilor de familie a persoanei. in urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope. să instrăineze un bun sau un drept etc. declară persoana fizică incapabilă. care stabileşte starea lui psihică. Astfel. din cauza cărora aceasta nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale. Actele juridice incheiate de către persoana declarată incapabilă sunt lovite de nulitate absolută (a se vedea art. ii apără drepturile şi interesele acesteia. instanţa de judecată anulează limitarea. Articolul 24. de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului. Limitarea persoanei fizice in capacitatea de exerciţiu (1) Persoana care. 3. incheie in numele ei toate actele juridice. in baza rezultatelor expertizei psihiatrice. Asupra ei se instituie tutela. respectiv). Tutorele instituit asupra persoanei declarate incapabile este reprezentantul ei legal. instanţa de judecată o declară ca fiind capabilă. o declară ca fiind capabilă. in baza cărora.(1) are dreptul să incheie acte juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu. a instituţiei de psihiatrie (psihoneurologie).drept să efectueze asemenea operaţiuni. conform prevederilor Capitolului XXVIII din CPC. şi in baza raportului de expertiză psihiatrică legală. (2) Persoana indicata la alin. curatela asupra ei se anulează. surori. 222 şi comentariul art. instituţia de psihiatrie (psihoneurologie). o persoană fizică poate renunţa la o moştenire deschisă in favoarea sa. care este imputernicit cu prerogativele stabilite de lege. Asupra acestei persoane se instituie curatela. fraţi. Dacă temeiurile. inrăutăţeşte starea materială a familiei sale poate fi limitată de către instanţa de judecată in capacitatea de exerciţiu. Persoanele care au capacitate de exerciţiu deplină pot fi limitate in capacitate de exerciţiu in temeiul prezentului articol. instanţa de judecată. la cererea tutorelui. Instanţa de judecată. rudele apropiate (părinţi copii. la cererea persoanelor interesate: membrii ei de familie. (3) Dacă au dispărut temeiurile in care persoana fizica a fost limitata in capacitatea de exerciţiu.

Dacă persoana fizica limitată in capacitate de exerciţiu incetează să abuzeze de băuturi alcoolice sau de droguri şi de alte substanţe psihotrope. 3). Ultima poate practica activitate de intreprinzător cu acordul curatorului. fără acordul curatorului. Activitatea de intreprinzător a persoanei fizice (1) Persoana fizică are dreptul să practice activitate de intreprinzător. 110/1994 cu privire la arme). 25).următoarelor condiţii: (67)consumul abuziv de alcool sau de droguri şi de alte substanţe psihotrope. (3) Asupra activităţii de intreprinzător desfăşurate fără constituirea de persoană juridică se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din lege sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel. 20). dacă nu este lipsită de capacitate de exerciţiu din cauza tulburărilor psihice (art. fără a constitui o persoană juridică. Articolul 26. Asupra acestei persoane se instituie curatela. a membrilor ei de familie sau a curatorului. Acelaşi lucru se referă şi faţă de minorul emancipat (art. autorităţii tutelare. să primească şi să dispună de salariu. Activitatea de intreprinzător reprezintă acea activitate de producere efectuată pe risc propriu şi care este indreptată spre dobandirea de beneficii sistematice. instanţa de judecată. După achitarea taxei de . in cazurile in care genul de activitate urmează a fi licenţiat. 1. 2. Minorul care s-a căsătorit inainte de implinirea virstei matrimoniale. (2) Persoana care practică activitate de intreprinzător fără inregistrare de stat nu poate invoca lipsa calităţii de intreprinzător. anulează limitarea persoanei in capacitate de exerciţiu. In baza hotărarii judecătoreşti. Temei pentru refuzarea inregistrării poate servi incapacitatea intreprinzătorului. nu lui insuşi. Alte abuzuri precum jocurile de hazard. 8 din Legea nr. genurile de activitate sunt interzise de lege sau lipseşte licenţa. a dispensarului de psihiatrie. Inregistrarea are loc in aceeaşi zi. autorităţii tutelare. de sine stătător. care practică activitate de intreprinzător. in care se indică genurile de activitate care vor fi practicate de intreprinzător. Persoana fizică limitată in capacitate de exerciţiu nu are dreptul. Pentru ca persoana fizică să poată practica activitate de intreprinzător ea trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie supusă inregistrării a de stat in calitate de intreprinzător individual sau in alt mod prevăzut de lege. (68)rezultatul consumului abuziv de alcool sau de droguri şi de alte substanţe psihotrope. a varstei de 18 ani (art. de pensie sau de alte tipuri de venituri. Refuzul sau eschivarea de la inregistrare pot fi atacate in instanţa de judecată. curatela asupra ei se anulează. să constituie temei pentru inrăutăţirea stării materială a familiei sale. Astfel. cu excepţia acelor activităţi pentru care prin lege este stabilit un cenz de varstă (art. de aceea este in drept să practice activitate de intreprinzător. din momentul inregistrării de stat in calitate de intreprinzător individual sau in alt mod prevăzut de lege. la cererea persoanei. de sine stătător persoanele fizice pot practica activitatea de intreprinzător la implinirea majoratului. 24) sau limitată in capacitate de exerciţiu din cauza abuzului de alcool. 20 alin. dobandeşte capacitate de exerciţiu deplină (art. să incheie acte juridice prin care: să dispună de patrimoniul său. pariurile nu pot servi temei pentru limitarea persoanei fizice in capacitate de exerciţiu. substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope (art. 2). Inregistrarea de stat a intreprinzătorului are loc in baza cererii. 20 alin. 3. Persoana fizică este limitată in capacitate de exerciţiu numai de către instanţa de judecată la cererea persoanelor interesate: membrii familiei. procurorului.

Copilul dobandeşte numele de familie al părinţilor. se utilizează atat in sens larg cit şi in sens restrans. Răspunderea patrimonială a persoanei fizice Persoana fizică răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său. cu condiţia că nu sunt interzise de lege (art. precum şi dreptul de a se opune folosirii numelui de către alte persoane. posibilitatea de a cere indreptarea. pentru obligaţiile sape persoana fizică nu va răspunde cu bunurile care nu pot fi urmărite. Conţinutul acestui drept cuprinde prerogativele titularului de a purta. Prin urmare. Intreprinzătorii individuali pot activa in colectiv in baza unui contract de societate civilă. Persoana fizică care practică activitate de intreprinzător. El poate avea drepturi şi asuma obligaţii. Astfel. Conform art. (3) Numele de familie se dobandeşte prin efectul filiaţiei şi se prin efectul schimbării stării civile. declaraţiei de naştere. 55 din Codul Familiei. in baza căruia două sau mai multe persoane se obligă reciproc să urmărească in comun scopuri economice ori alte scopuri. cu excepţia bunurilor care. faţă de personalitatea altuia. Legiuitorul utilizează . dar care nu a fost supusă inregistrării de stat nu dobandeşte in legătură cu aceasta statut de intreprinzător. capacitatea de folosinţă a intreprinzătorului individual este practic similară capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice cu scop lucrativ. 3. pentru obligaţiile care-i revin persoana fizică poartă răspundere cu toate bunurile din patrimoniul său. de a folosi numele dobindit. Numele persoanei fizice (1) Orice persoană fizica are dreptul la numele stabilit sau potrivit legii. necesare pentru orice gen de activitate. dobandind şi exercitand drepturi sau asumandu-şi obligaţii. Astfel. In sens larg prin nume se desemnează numele de familie şi prenumele. Persoana fizică intră in diverse raporturi juridice. conform legii. Ca excepţia.inregistrare. Numele persoanei fizice este un atribut de identificare a acesteia. 2. iar prevăzut de lege. ca atribut de identificare a acesteia. Activitatea de intreprinzător desfăşurată fără constituirea persoanei juridice este reglementată de regulile aplicabile activităţii persoanei juridice cu scop lucrativ. impărţind intre ele foloasele şi pierderile (art. care constituie documentul fe bază ce confirmă dreptul de a practica activitatea de intreprinzător. 60). Articolul 28. legiuitorul consfinţeşte dreptul oricărei persoane fizice dreptul la nume stabilit sau dobindit conform prevederilor legii. 2. iar in sens restrans – numele de familie. Aceasta se datorează faptului că personalitatea unei persoane fizice trebuie să apară distinct in relaţiile inter-umane. nu pot fi urmărite. dobindit in cazul modifică in baza 1. şi patronimicul. Numele persoanei fizice. fără a constitui o persoană juridică. Instanţa de judecată poate aplica faţă de actele juridice incheiate de o asemenea persoană fizică regulile prezentului Cod cu privire la obligaţiile rezultate din activitatea de intreprinzător. conform normelor legale. 1339). in condiţiile prevăzute de lege. solicitantului i se eliberează un certificat. Articolul 27. (2) Numele cuprinde numele de familie şi prenumele. rectificarea greşelilor strecurate in actele care cuprind numele. copilul are dreptul la un nume de familie şi prenume. Numele persoanei fizice este un drept subiectiv nepatrimonial. (4) Prenumele se stabileşte la data inregistrării naşterii. iar prenumele este stabilit de către aceştia.

precum şi pentru unul dinte soţi. La incheierea căsătoriei se modifică numele de familie pentru ambii soţi. care sunt utilizate impreună. Dobandirea numelui de familie are loc prin efectul filiaţiei. conform prevederilor art. impreună cu numele de familie.termenul de nume in sens larg. se individualizează in societate. Modificarea numelui de familie poate avea loc in cazurile: adopţiei. Modificarea numelui de familie are loc ca rezultat al schimbării stării civile. (2) Persoana fizică dobandeşte şi exercită drepturile şi execută obligaţiile in numele său. depunerii cererii de către persoană la organele de inregistrare a actelor de stare civilă in a cărei rază teritorială işi are domiciliul solicitantul. Cu ajutorul numelui de familie omul. şi stabileşte că acesta este format din următoarele componente: numele de familie. prenumele. copilul dobandeşte numele de familie al părinţilor săi. stabilit conform legii (art. In ambele cazuri de schimbare a numelui de familie a adoptatului. impreună cu numele de familie. Astfel. 4. indeosebi. cu care alcătuieşte o unitate. in baza acordului comun al acestora. care ia ca nume numele de familie a celuilalt soţi. incheierii căsătoriei sau divorţului. 3. in condiţiile prevăzute de lege. se soluţionează şi problema restabilirii numelui de familie. Atit titularul numelui. Rolul prenumelui se exprimă in funcţia acestuia de a contribui la o mai bună individualizare a persoanei fizice in familie şi societate. Utilizarea numelui (1) Orice persoană are dreptul la respectul numelui sau. dacă acesta a implinit virsta de 10 ani se cere şi acordul acestuia. care individualizează persoana fizică in familie şi. art. 100/2001). Prenumele persoanei nu este supus modificării in urma schimbării stării civile. In caz de divorţ modificarea numelui de familie are loc numai dacă in timpul căsătoriei soţii au avut nume comun. Numele de familie este format di unul sau mai multe cuvinte. iar in cazurile prevăzute de lege şi patronimicul. Numele de familie nu aparţine unei persoane fizice determinate. . Prenumele copilului se stabileşte la acordul comun al părinţilor la data inregistrării naşterii copilului. Acest rol al prenumelui se realizează. numelui de familie al adoptatului poate fi modificat de către instanţa de judecată la cererea adoptatorilor (art. 49 – 53 din Legea nr. In cazurile in care instanţa de judecată pronunţă incetarea adopţiei. 55 Codul Familie). (3) Cel care utilizează numele altuia este răspunzător de toate confuziile sau prejudiciile care rezultă. Articolul 29. ca subiect de drept. 55 din Codul Familie. dar este comun membrilor aceleiaşi familii. In cazul adopţiei. cit şi soţul sau rudele lui apropiate pot să se opună acestei utilizări şi să ceară repararea prejudiciului. Numele persoanei fizice cuprinde şi patronimicul acesteia doar in cazurile prevăzute de lege. Prenumele este o parte componentă a numelui şi constă dintr-un cuvant sau grup de cuvinte. cand numele lor comun va fi format din numele lor de familie reunite. Patronimicul este acea parte componentă a numelui care derivă de la prenumele tatălui. Prenumele persoanei poate fi simplu sau compus din două prenume. Dacă părinţii au nume de familie diferit. (4) Persoana fizica este obligată să ia măsuri pentru avizarea debitorilor şi creditorilor săi despre schimbarea numelui şi poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea acestei obligaţii. Persoana care a implinit varsta de 16 ani are dreptul să solicite schimbarea numelui de familie prin depunerea unei cereri la oficiul de stare civilă in a cărui rază teritorială işi are domiciliul (art. in societate. 129 Codul Familiei). copilul i se va da numele de familie al tatălui sau al mamei.

in general. legiuitorul obligă ca aceasta să intreprindă măsuri pentru avizarea debitorilor şi creditorilor despre schimbarea numelui. unor persoane li se permite utilizarea unui nume inventat (pseudonim). Persoana fizică utilizează numele său la dobandirea şi exercită drepturile. iar dacă acesta nu se cunoaşte. 27 din Constituţie. individualizandu-se prin numele său. iar nu prin reprezentare. In cazul utilizării de către o persoană a numelui altei persoane. 1. prim este răspunzătoare pentru confuziile sau prejudiciile cauzate. cit timp acest fapt nu implică fraudă sau alt scop ilicit. 3. decat personal de către titular. dar şi soţului. artei şi ştiinţei şi altor drepturi conexe. orice persoană are obligaţia negativă de a se abţine de la săvarşirea unor asemenea acţiuni ce ar incălca dreptul titularului numelui. care nu trebuie să repete numele altei persoane. execută obligaţiile asumate.1. 4. Numele persoanei este un drept personal nepatrimonial. Autorul este in drept să utilizeze sau să permită utilizarea operelor fără indicarea numelui. Avand caracterul personal acesta este strans legat de persoana omului. Ca excepţie. 14. Se consideră că persoana işi păstrează domiciliul atita timp cit nu şi-a stabilit un altul. obligă la păstrarea numelui inscris in registrul de stare civilă. persoana este considerată că domiciliază la locul unde se găseşte. Utilizarea numelui unei persoane este o faptă delictuală. care constă in respectarea numele acestuia. Ea este in drept să utilizeze numele său in toate domeniile vieţii şi activităţii cotidiene. autorii operelor de creaţie intelectuală in domeniul literaturii. Astfel. legea. in principiu. adică anonim. In cazul nerespectării acestei obligaţii survine răspunderea persoanei respective pentru prejudiciile cauzate. (3) Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul reşedinţei sale. conform art. Dreptul de a cere repararea prejudiciilor aparţine nu numai titularului numelui. Astfel. Deoarece ea dobandeşte şi exercită drepturi. (4) In lipsă de reşedinţă. conform art. numai in cazurile prevăzute de lege. De aceea numele nu poate fi exercitat. căruia ii sunt specifice trăsăturile drepturilor absolute. De aceea cel care utilizează numele altuia va răspunde pentru toate confuziile sau prejudiciile cauzate astfel conform prevederilor prezentului Cod. rudelor apropiate. incit ii poate provoca titularului numelui pagube. au dreptul de a utiliza pentru individualizare pseudonimul. utilizarea numelui persoanei se admite cu acordul ei. In conformitate cu prevederile art. Conţinutul dreptului de respectare a numelui constă in dreptul titularului de a cere utilizarea intocmai a numelui său. aşa precum este stabilit in actele de stare civilă. oricărui cetăţean al Republicii Moldova ii este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa in orice localitate din ţară. (2) Reşedinţa persoanei fizice este locul unde işi are locuinţa temporară sau secundară. Articolul 30. la locul ultimului domiciliu. pentru ca locuinţa persoanei fizice să fie considerată . Legiuitorul stabileşte că domiciliul persoanei fizice este acolo unde ea are locuinţa statornică sau principală. 9 al Legii 293/1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Domiciliul şi reşedinţa (1) Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta işi are locuinţa statornică sau principală. Prin urmare. precum şi executarea obligaţiile. Astfel. 2. Persoana fizică participă la diverse raporturi juridice. Numele persoanei fizice este un drept personal nepatrimonial al acesteia. intrebuinţate pentru a ascunde adevăratul nume. care este compus dintr-un cuvint ori un grup de cuvinte. Domiciliul şi reşedinţa sunt atribute de identificare a persoanei fizice in raporturile de drept civil şi se prezintă ca drepturi nepatrimoniale.

4. Reşedinţa de asemenea este un atribut de identificare in spaţiu a persoanei fizice. Domiciliul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani este la părinţii săi. 1. (70)in dependenţă de domiciliu este stabilită competenţa diferitor organe ale puterii executive şi celor judecătoreşti. 3. 573). acolo va fi şi domiciliul ei. iar dacă ea are mai multe locuinţe statornice. (6) Domiciliul persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu este la reprezentantul ei legal. In cazul in care aceştia au domicilii separate şi nu se inţeleg la care dintre ei minorul va avea domiciliul. (2) Domiciliul minorului dat in plasament de instanţa de judecată unui terţ rămine la părinţii săi. Domiciliul minorului şi al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu (1) Domiciliul minorului in varstă de pană la 14 ani este la părinţii săi sau la acel părinte la care locuieşte permanent. este la reprezentantul legal. (5) Domiciliul minorului aflat in dificultate. locul deschiderii succesiunii (art. orice persoană fizică işi poate alege reşedinţa. iar dacă părinţii locuiesc separat. domiciliul acestui minor este la acel părinte cu care locuieşte permanent. inclusiv cele civile. Totodată. Dacă o persoană fizică are o singură locuinţă statornică. (3) Instanţa de judecată poate. ce apare ca un drept subiectiv nepatrimonial ocrotit de lege. instanţa de judecată decide unde va fi domiciliul minorului. in cazul in care numai unul din părinţi il reprezintă ori in cazul in care se află sub tutelă. Reşedinţa poate fi stabilită in aceeaşi ori in altă localitate decat cea in care işi are domiciliul. . 52). Articolul 31. 2. 49) şi declararea morţii acesteia (art. In cazul in care reşedinţa persoanei nu poate fi stabilită. Reşedinţa persoanei fizice este locul unde işi are locuinţa temporară sau secundară. iar dacă nici locul de aflare nu este cunoscut. iar dacă persoana fizică are mai multe locuinţe statornice. (71)după domiciliu se determină locul executării obligaţiilor (art. Astfel. ori la o instituţie de ocrotire.drept domiciliu este necesar ca ea să fie statornică. Stabilirea reşedinţei este guvernată de principiul libertăţii depline. domiciliul său va fi locuinţa sa principală. in cazurile prevăzute prin lege. domiciliul persoanei se consideră la locul unde ea se găseşte. atunci domiciliul este considerat la locul ultimului domiciliu. Aceasta constă in faptul că in cazul in care domiciliul persoanei nu poate fi stabilit cu certitudine. Reşedinţa prezintă importanţă pentru persoana fizică. Ca atribut de identificarea. acesta se consideră la reşedinţa sa. se află la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat in plasament ori incredinţat. deoarece ea lipseşte. Dacă părinţii nu ajung la un numitor comun in privinţa domiciliului minorului. cu consimţămantul acestora. importanţa domiciliului poate fi evidenţiată sub următoarele aspecte: (69)de domiciliu ţine declararea persoanei fizice absente fără veste (art. domiciliul său va fi in locul unde se află locuinţa sa principală. părinţilor li se permite să stabilească domiciliul minorului printr-un acordul. să-i stabilească domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de incredere. (4) Domiciliul minorului. asupra acestuia decide instanţa de judecată. conform intereselor sale. avind in vedere interesul suprem al minorului. in mod excepţional. domiciliul are importanţă pentru individualizarea persoanei fizice in spaţiu in toate raporturile juridice. 1443) şi alte drepturi şi obligaţii ale persoanelor fizice.

2. 24). Odată cu intrarea in vigoare a CF la 26 aprilie 2001 instituţia tutelei şi curatelei a rămas să fie reglementată in acest act normativ numai in măsura in care ea este privită ca o formă de ocrotire a minorilor rămaşi fără grijă părintească.04. Dacă părinţii au domicilii separate şi pot ajunge la un numitor comun privind determinarea domiciliului minorului. 126-153). instanţa de judecată este in drept să-i stabilească domiciliul acestuia la bunici sau la alte rude. fie persoane de incredere. Tutela єi curatela. fără mandat. Persoana fizică. Tutela şi curatela este unul dintre mijloacele de protecţie ale persoanei fizice ca participant in circuitul civil. a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu şi a persoanelor cu capacitate de exerciţiu limitată este o instituţie nouă pentru CC. Persoanele . Ea se realizează in timpul participării persoanei fizice in raporturile civile concrete prin reprezentarea ori asistarea acesteia de către tutore sau curator. domiciliul acestuia rămane la părinţii săi. acesta poate fi dat in plasament de către instanţa de judecată unui terţ. conform art. Ocrotirea se efectuează printr-un ansamblu de mijloace care să asigure recunoaşterea şi protecţia drepturilor subiective civile şi a intereselor indreptăţite ale acestora. (3) Tutela sau curatela asupra minorului se instituie in cazul in care el nu are părinţi ori infietori sau cind instanţa de judecată a stabilit decăderea părinţilor lui din drepturile părinteşti. avand in vedere interesele minorului. inclusiv in instanţa de judecată. 115 din Codul Familie. 32 CC determină in primul rind. 5. (1) Tutela şi curatela se instituie pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor persoanelor fizice incapabile sau cu capacitate de exerciţiu restrinsă sau limitate in capacitatea de exerciţiu. 63 Codul Familiei). Anterior această instituţie a fost reglementată de CCF/1969 (art.Tutela şi curatela ca instituţie de ocrotire a minorilor. in al doilea rind. adică la tutore. In scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor. asupra căror persoane. Dacă minorul este reprezentat de către un singur părinte ori dacă se află sub tutelă. ocrotirea drepturilor patrimponiale a minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu sau limitate in capacitatea de exerciţiu de la 26. Din aceste considerente legiuitorul stabileşte că domiciliul acestei persoane este la reprezentantul ei legal. Efectul declarării persoanei incapabile constă in instituirea tutelei asupra acesteia. 112 Codul Familiei). Cu toate că minorul este dat in plasament. in cazurile prevăzute de lege (art. Articolul 32. cu ce scop se instituie tutela şi curatela.Punctul 1 art. 3. incheind in numele ei actele juridice. 1. In cazuri excepţionale. 4. in cazurile prevăzute de lege. domiciliul acestuia se află la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat in plasament ori incredinţat. 2. domiciliul minorului este la reprezentantul lui legal.2001 şi pină la intrarea in vigoare a prezentului Cod a fost reglementată insuficient. dar numai cu consimţămantul acestora. instanţa de judecată va decide asupra domiciliului acestuia. in cazurile prevăzute de lege (art. (2) Tutorii şi curatorii apără drepturile şi interesele persoanelor tutelate de ei in relaţii cu persoane fizice şi juridice. Dacă minorul este in dificultate.luand in consideraţie interesele minorului (art. sau cind el a rămas fără ocrotire părintească din alte motive. Tutorele este cel care reprezintă persoana declarată incapabilă in societate. poate fi declarată incapabilă de către instanţa de judecată. cu capacitate de exerciţiu restrinsă sau limitate in capacitate de exerciţiu. 6. Respectiv. Scopul tutelei şi curatelei este ocrotirea persoanelor fizice incapabile.

Reprezentarea persoanei tutelate se face fără un mandat special. 67 CF. după caz. la incheierea diferitor convenţii. a procurorului şi a altor persoane interesate de către instanţa de judecată ca fiind incapabile. 4. Fiind numite de autorităţile publice locale printr-o decizie specială ele reprezintă drepturile şi interesele persoanelor tutelate in raporturile civile (ca de exemplu.asupra cărora se instituie tutela sau curatela sint minorii care nu au atins virsta de 18 ani. in raporturile familiale (educarea unui minor şi relaţiile lui cu rudele sale). Tutela. in caz cind părinţii sint declaraţi incapabili de către instanţa judecătorească şi in alte cazuri cind o cer interesele copilului. cit şi in instanţa de judecată. (2) Tutorele este reprezentantul legal al persoanei care se află sub tutelă şi incheie fără mandat in numele şi in interesul ei actele juridice necesare. inclusiv la cererea părinţilor. cu capacitate restrinsă sau limitate in capacitatea de exerciţiu. 71 CF. Articolul 33.). droguri şi alte substanţe psihotrope conform art. 1.in caz cind părinţii nu trăiesc impreună cu copilul şi nu participă la educaţia şi intreţinerea lui din motive neintemeiate. acceptarea succesiunii etc. 25 CC. b)Minorii in virsta de pină la 14 ani nu posedă capacitatea de exerciţiu in . in raporturile juridice cu organele administrative (reprezentarea intereselor minorilor in instituţiile de invăţămint.Tutorii şi curatorii sint persoane fizice cu imputerniciri speciale care apără drepturile şi interesele persoanelor incapabile. adică cel ce reprezintă nu are nevoie să dobindească un act pentru fiecare caz in parte. (1) Tutela se instituie asupra persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu şi asupra minorilor in virstă de pină la 14 ani. deoarece insăşi decizia administraţiei publice locale despre numirea in funcţie de tutore sau curator serveşte ca mandat universal. sau dacă aceştea sunt de provenienţă naturală sau adoptaţi. Tutela şi curatela asupra minorilor se instituie in caz de deces al părinţilor. Atit tutela cit şi curatela prezintă o sarcină gratuită şi obligatorie in virtutea căreia o anumită persoană denumită tutore sau curator este chemată să exercite drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de un copil minor. 24 CC şi persoanele care au fost limitate in capacitatea de exercţiu in urma consumului abuziv de alcool. indiferent dacă aceştea provin din căsătorie sau din afara căsătoriei. in caz de decădere a părinţilor din drepturile părinteşti in baza art.a)Persoanele care suferă de alienaţie sau debilitate mintală pot fi declarate la cererea membrilor familiei. organele de asistenţă socială şi alte organe). persoanele majore care in urma unei tulburări psihice au fost declarate de către instanţa de judecată ca fiind incapabile in temeiul art. 3. Tutorele unei persoane incapabile este obligat să aibă grijă de persoana tutelată şi respectiv să-i apere interesele patrimoniale completindu-i prin acţiunile sale capacitatea de exerciţiu care ii lipseşte. in caz de luare a copilului de la părinţi fără decăderea lor din drepturile părinteşti in baza art.Ocrotirea părintească este mijlocul natural şi firesc de ocrotire a minorilor şi constă in totalitatea drepturilor şi indatoririlor pe care le au părinţii faţă de copiii lor minori. al cărui părinţi sint decedaţi ori in imposibilitate de a-şi exercita indatoririle. In urma declarării persoanei ca fiind incapabilă instanţa de judecată dispune autorităţii tutelare numirea unui tutore deoarece persoana nu poate să-şi dea seama de acţiunile sale sau să le dirijeze.

(2) Curatorul işi dă consimţămintul la incheierea actelor juridice pe care persoana fizică ce se află sub curatelă nu are dreptul să le incheie de sine stătător. Conform legislaţiei familiale (art. Prin reprezentarea minorului pină la 14 ani şi a persoanei lipsite de capacitatea de exerciţiu in actele civile inţelegem incheierea acestora de către tutore. Prin acţiunile sale tutorele completează capacitatea de exerciţiu a persoanei incapabile şi a minorului in virstă de pină la 14 ani şi in aşa mod cel de sub tutelă poate in deplină măsură să-şi realizeze drepturile personale nepatrimoniale şi cele patrimoniale. Curatela. precum şi asupra persoanelor fizice limitate in capacitate de exerciţiu de către instanţa de judecată din cauza consumului abuziv de alcool. de aceea ei nu pot participa la raporturile juridice civile de sine stătător. Intre tutore şi persoana tutelată există o autonomie patrimonială adică tutorele nu are drept de proprietate asupra bunurilor persoanei tutelate şi cel de sub tutelă nu are drept de proprietate asupra bunurilor tutorelui. asigurării materiale. (74)acte pe care tutorele nu le poate incheia nici chiar cu incuviinţarea autorităţii tutelare. In lipsa acestora apare problema asigurării educaţiei. Dacă pină la virsta de 14 ani minorul s-a aflat sub tutelă aceasta se transformă in curatelă fără o decizie specială a autorităţii tutelare. CC reglementează drepturile patrimoniale ale minorului şi anume drepturile de posesie. (73)acte pe care tutorele le poate incheia doar cu incuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. deaceea este şi firesc ca efectele actelor juridice incheiate de tutore să se răsfringă asupra patrimoniului persoanei tutelate. apărării proprietăţii lui. de onoare şi de incredere deaceia tutorele incheie fără mandat in numele şi in interesul persoanei tutelate actele juridice necesare. (1) Curatela se instituie asupra minorilor in virstă de la 14 la 18 ani.Tutorele din momentul numirii lui in această funcţie reprezintă interesele persoanei tutelate. creşterii şi dezvoltării minorului. 1. 61 CF) drepturile şi interesele legitime ale copiilor sint apărate de către părinţii lor. Articolul 34. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale a minorului este reglementată in detaliu de CF (art. insă pentru al apăra impotriva abuzurilor terţilor persoane asupra lui se instituie curatela. Actele juridice pe care tutorele le poate incheia in calitate de reprezentant legal pot fi clasificate in trei grupe: (72)actele pe care tutorele le poate incheia singur. In realizarea drepturilor personale nepatrimoniale şi .pofida minorităţii. dar in numele şi pe seama minorului şi a persoanei lipsite de capacitatea de exerciţiu. fără incuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. (3) Curatorul ajută persoana care se află sub curatelă in realizarea drepturilor şi indelinirea obligaţiilor şi o protejează impotriva abuzurilor unor terţi. 142-147). Tutela este o sarcină socială. 2. folosinţă şi dispoziţie a bunurilor care ii aparţin cu drept de proprietate. consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope.Minorul care a implinit virsta de 14 ani işi exercită singur drepturile şi işi execută tot astfel obligaţiile.

Consimţămintul curatorului poate fi dat prealabil incheierii actului juridic sau actul juridic poate fi incuviinţat ulterior.executarea obligaţiilor personale nepatrimoniale curatela nu se deosebeşte de tutelă. Persoanele care sint limitate in capacitatea de exerciţiu de către instanţa de judecată se bucură de aceleaşi drepturi. Curatorul nu poate să-şi dee consimţămintul pentru incheierea actelor juridice prevăzute la art. 1. Curatorul trebuie să-l ajute pe cel de sub curatelă să-şi indeplinească obligaţiile şi să-l protejeze de abuzul terţelor persoane. distribuirea corectă a sumelor primite pentru asigurarea intreţinerii materiale. Spre deosebire de minorul in virsta de la 14 la 18 ani asupra căruia curatela se stabileşte in scopul apărării lui. raioanelor. adresări in diferite instituţii pentru adolescenţi sau instituţii curative care ar putea schimba situaţia celui limitat in capacitate de exerciţiu. numirea curatorului asupra persoanei limitate in capacitate de exerciţiu se face cu scopul de a proteja drepturile patrimoniale ale acesteia cit şi a familiei sale. (2) Autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei care se află sub tutelă supraveghează activitatea tutorelui sau a curatorului ei. (1) Autorităţi tutelare sint autorităţile administraţiei publice locale. satelor sint autorităţi tutelare care iau toate deciziile referitor la problemele tutelei şi curatelei.Autorităţile administraţiei publice locale – consiliile executive ale municipiilor. Pentru incheierea de către minor sau persoana limitată in capacitatea de exerciţiu a actelor juridice indicate la art. Autorităţile tutelare. 25 CC). oraşelor. să dispună de veniturile rezultate din activităţi proprii. dacă nu sint lezate interesele persosanei aflate sub curatelă. Persoanele fizice majore pot fi limitate in capacitatea de exerciţiu de către instanţa de judecată in cazurile cind: (75)ele consumă abuziv alcool. 2.Minorii in virstă de la 14 la 18 ani aflaţi sub curatelă pot de sine stătător să incheie acte juridice de mică valoare care se execută la momentul incheierii lor. consultaţii. 43 CC nici chiar cu incuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. Curatorul este chemat să-i ajute persoanei aflate sub curatelă să-şi exercite drepturile in modul cel mai convenabil pentru el. dispunerea de veniturile rezultate din munca proprie etc. Dacă a fost incheiat un act juridic fără consimţămintul lui curatorul se poate adresa in instanţa judecătorească pentru a cere declararea nulităţii actului juridic. Curatorul işi dă consimţămintul la incheierea actelor juridice. Ajutorul se poate manifesta prin diferite forme: sfaturi.. droguri sau alte substanţe psihotrope şi aceasta (76)inrăutăţeşte starea materială a familiei lor (art. Atunci cind minorul işi realizează drepturile patrimoniale sau işi execută obligaţiile patrimoniale minorul are nevoie de ajutorul curatorului. nu trebuie să-i dăuneze. . să facă depuneri in instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri (art. 3. minorul să frecventeze şcoala pină la virsta de 16 ani. să exercite dreptul de autor asupra unui rezultat al activităţii intelectuale. Articolul 35. cel limitat in capacitate de exerciţiu să dispună de veniturile sale in aşa mod ca să-şi poată satisface necesităţile curente. altele decit cele expuse mai sus. 21 CC). 42 CC se cere consimţămintul curatorului şi permisiunea prealabilă a autorităţii titulare de la domiciliul persoanei aflate sub curatelă.Libertatea oferită minorului in virstă de la 14 la 18 ani inclusiv pentru incheierea actelor juridice.

Instituirea tutelei şi curatelei se poate face din oficiu ori pe baza informaţiei primite de autoritatea tutelară. atribuţiile lor sint exercitate de autoritatea tutelară. In amble cazuri instituirea tutelei şi curatelei se face intr-un termen de o lună de la data aflării despre necesitatea acesteia. organizează munca de plasare a minorilor orfani şi a celor lipsiţi de grijă părintească in instituţiile respective sau familii . Prin supraveghere permanentă autoritatea tutelară minimalizează cazurile de comportament indiferent . Direcţiile sau secţiile de invăţămint işi desfăşoară activitatea in baza regulamentului propriu . abuziv a tutorilor (curatorilor) faţă de persoanele tutelate. să prezinte periodic nu mai rar decit o dată pe an direcţiilor (secţiilor) invăţămint sau asistenţă socială de la domiciliul lor dări de seamă privind activitatea sa in domeniul protecţiei drepturilor celor puşi sub tutelă sau curatelă. lipsite de capacitate de exerciţiu printr-o hotărire a instanţei judecătoreşti sau copii minori cu handicap care se află in instituţiile subordonate Ministerului Muncii şi Asistenţă Socială. elaborat in conformitate cu Regulamentul-tip al Direcţiei generale judeţene (municipale) invăţămint aprobat prin HG 1380/2002 şi . Autoritatea tutelară verifică dările de seamă prezentate. efectuează controale şi acordă ajutor tutorilor şi curatorilor in ce priveşte indeplinirea obligaţiilor lor.Supravegherea activităţii tutorilor (curatorilor) este obligatorie şi cuprinde toate categoriile persoanelor incapabile şi cu capacitate de exerciţiu limitată.Exercită funcţiile de autorităţi tutelare direcţiile sau secţiile de invăţămint – in cazul minorilor şi direcţiile sau secţiile de asistenţă socială in cazul persoanelor majore. In cazul persoanelor limitate in capacitatea de exerciţiu se controlează eficacitatea curatelei—dacă veniturile celui de sub curatelă se folosesc pentru binele familiei lui şi nu in daună. acordarea ajutorului medical. 1. In cazul minorilor se atrage o atenţie deosebită la metodele de educaţie a copilului. Metoda supravegherii variază in dependenţă de persoana care se află sub tutelă (curatelă).Tutorii şi curatorii sint obligaţi. Controlul activităţii tutorilor (curatorilor) are ca scop acordarea ajutorului necesar şi inlăturarea neajunsurilor care pot apărea pe parcurs. (2) Pină la numirea tutorelui sau curatorului.prezintă spre examinare administraţiei publice locale propuneri de acordare a inlesnirilor pentru intreţinerea lor in instituţiile de invăţămint şi in şcolile de meserii . Articolul 36. aprobat de Ministerul Educaţiei. procurarea medicamentelor necesare etc. In Republica Moldova este şi un organ guvernamental care se ocupă cu protecţia copiilor orfani şi celor lipsiţi de grijă părintească – Comitetul pentru Infiere care a fost instituit prin HG 749/1993. iar in caz de depistare a incălcărilor i-a măsuri pentru inlăturarea lor.hotărăşte toate problemele in legătură cu instituirea tutelei sau curatelei. 2. Termenul de o lună de zile este stabilit pentru inlăturarea cauzelor care ar duce la .intreprinde măsuri in vederea lichidării neajunsurilor semnalate . (1) Autoritatea tutelară este obligată să hotărască asupra instituirii tutelei sau curatelei in termen de o lună de la data primirii informaţiei despre necesitatea instituirii.examinează petiţiili şi propunerile cetăţenilor . Dacă sub tutelă este o persoană incapabilă se controlează condiţiile de trai. In localităţile unde lipsesc secţiile sau direcţiile de invăţămint sau asistenţă socială problemele de tutelă şi curatelă sint puse pe seama secretarilor consiliilor locale. Instituirea tutelei şi curatelei. Documentul in cauză prevede că direcţiile sau secţiile de invăţămint exercită funcţia de protecţie a drepturilor copilului . ulterior.

lipsa ingrijirii şi la lezarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor care au nevoie de tutelă sau curatelă. Totodată pentru majorarea eficacităţii activităţii in domeniu legea obligă єi cetгюenii să informeze imediat dar nu mai tirziu de 5 zile autoritatea tutelară despre toate persoanele care necesită ocrotire prin tutelă (curatelă). precum şi orice altă persoană. Funcţionarul serviciului de stare civilă care inregistrează decesul unei persoane este obligat să anunţe autoritatea tutelară in cazul cind din documentele prezentate rezultă că in familia decedatului au rămas persoane ce necesită instituirea tutelei (curatelei).Hotărirea despre numirea tutorelui sau curatorului este luată de conducătorul administraţiei publice locale şi poate fi contestată la organele administraţiei publice locale ierarhic superioare sau in instanţa de judecată. d)autorităţile administraţiei publice locale. cit şi administratorul şi locatarii casei in care persoana locuieşte. 2. Instanţa de judecată informează autoritatea tutelară despre copiii minori ai căror părinţi au fost decăzuţi din drepturile părinteşti. Asupra fiecărui caz de numire a tutorelui sau curatorului autoritatea tutelară deschide un dosar personal unde sint păstrate toate documentele necesare cit şi procesele verbale ale controlului condiţiilor de viaţă a tutelatului şi inventarierii bunurilor lui. aplicării sau executării unei sancţiuni privat de libertate. despre persoanele care prin hotărirea instanţei de judecată au fost lipsite de capacitatea de exerciţiu sau au fost limitate in capacitatea de exerciţiu şi in alte cazuri. lucrătorii procuraturii şi ai poliţiei. tot la fel şi in cazul notarului care a inregistrat deschiderea succesiunii. aceştea pot fi membrii familiei lui sau persoanele la care locuieşte minorul. Depistarea şi evidenţa acestor persoane este o obligaţie directă a funcţionarilor autorităţii tutelare.Din momentul aflării ştirilor despre necesitatea instituirii tutelei sau curatelei atrubuţiile acestora sint executate de autorităţile tutelare prin numirea unui reprezentant care va avea grijă pină la numirea tutorelui (curatorului) să asigure ocrotirea drepturilor şi intereselor persoanelor minore. in cazul inregistrării unui deces. Obligaţia de informare despre persoanele asupra cărora trebuie instituită tutela sau curatela. au obligaţia să inştiinţeze autoritatea tutelară: a)cei apropiaţi persoanei. c)instanţa judecătorească. Sint obligaţi să prezinte astfel de informaţii cei apropiaţi persoanei ce necesită tutelă (curatelă). 1. precum şi notarul public. b)serviciul de stare civilă.Temei pentru instituirea tutelei şi curatelei serveşte depistarea şi luarea la evidenţă la timp a minorilor lipsiţi de grijă părintească. a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată. in cazul deschiderii unei succesiuni. cu capacitate de exerciţiu limitată sau lipsite de capacitatea de exerciţiu. imputernicite să acţioneze in scopul ocrotirii lor. Lucrătorii poliţiei şi procuraturii in toate . Dreptul de a contesta hotărirea o au părinţii (părintele). In termen de 5 zile de la data aflării că asupra persoanei trebuie instituită tutela sau curatela. in cazul pronunţării. copiii au fost luaţi de la părinţi fără decăderea din drepturile părinteşti. 3. persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată. rudele apropiate. Articolul 37. precum şi administratorul şi locatarii casei in care locuieşte. curative şi alte persoane interesate. instituţiile de ocrotire. instituţiile educative.

4. cu excepţia cazului in care persoana are tutore sau curator. (80)cel declarat incapabil de a fi tutore sau curator din cauza stării de sănătate. instituţiilor preşcolare. Obligaţia de informare o au şi alte persoane cu funcţii de răspundere care prin activitatea sa profesională sint strins legaţi de copii minori – conducătorii şcolilor.37. Categoria alte persoane presupune obligaţia tuturor cetăţenilor de a prezenta autorităţii tutelare orice fel de informaţie despre minorii rămaşi fără grijă părintească sau persoane incapabile ori cu capacitate limitată care au nevoie de ocrotire. (1) Poate fi tutore sau curator o singură persoană fizică sau soţul şi soţia impreună dacă nu se află in vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. 3. 171? C cu privire la CA/1985 care prevede că incălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de instruire. (83)cel ale cărui interese vin in conflict cu interesele persoanei puse sub tutelă sau curatelă. precum şi cel cu rele purtări. (79)cel decăzut din drepturile părinteşti. . Articolul 38.La primirea informaţiei autoritatea tutelară efectuiază in termen de 3 zile un control in scopul asigurării veridicităţii informaţiei. din cauza exercitării necorespunzătoare a obligaţiilor de adoptator. fie prin hotărire judecătorească. (3) Tutorele sau curatorul este desemnat de autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei asupra căreia trebuie instituită tutela sau curatela. curative. de tratament sau in o altă instituţie similară sint exercitate de aceste instituţii. Rezultatele controlului sint elucidate intr-un proces-verbal care serveşte temei pentru luarea persoanei la evidenţă şi săvirşirea acţiunilor de instituire a tutelei (curatelei). (82)cel căruia i s-a restrins exerciţiul unor drepturi politice sau civile. (4) Nu poate fi tutore sau curator: (77)minorul. a-d). a membrilor societăţii in intregime şi pentru manifestarea grijii faţă de copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi a persoanelor care nu pot de sine stătător să-şi apere drepturile şi interesele personale şi patrimoniale.Termenul de 5 zile este stabilit de legislaţie in scopul intăririi comportamentului respectiv a persoanelor cu funcţii de răspundere. de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de 5 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără ingrijire părintească care pot fi transmişi sub tutelă (curatelă) atrage după sine aplicarea unei amenzi in mărime de la cinci la zece salarii minime. educative şi de alt ordin.(4) şi au consimţit expres. fie in temeiul legii. 2. (78)persoana lipsită de sau limitată in capacitatea de exerciţiu. curative. din oficiu sau la sesizarea celor menţionaţi la art. 37 CC este asigurată de sancţiuni juridice prevăzute la art. (81)cel căruia. de educaţie. Tutorele şi curatorul. art.Obligaţia prevăzută la lit. i s-a anulat adopţia. (2) Atribuţiile de tutore şi curator asupra persoanei internate in o instituţie de asistenţă socială publică. de invăţămint.cazurile cind sint aplicate sancţiuni privative de libertate faţă de persoanele care au la intreţinere şi ingrijire persoane ale căror drepturi şi interese trebuie ocrotite prin tutelă (curatelă).

(86)cel care se află in relaţii de muncă cu instituţia in care este internată persoana asupra căreia se instituie tutela sau curatela. instituţii de reabilitare a persoanelor ce fac abuz de alcool sau substabţe narcotice etc. exercitind o tutelă sau curatelă. ocrotirea drepturilor persoanelor de sub tutelă (curatelă) se infăptuieşte de către tutore (curator).(4) al prezentului articol. Dacă minorul sau persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau limitată in capacitatea de exerciţiu au deja numit un tutore (curator) şi sint plasaţi in instituţiile enumerate mai sus temporar. In caz de necesitate conducătorii instituţiilor reprezintă persoanele in instanţa de judecată fără mandat special. asupra persoanei incapabile sau cu capacitate de exerciţiu limitată. 2. Tutore sau curator in aceste cazuri nu se numeşte şi conform alineatului 2 al prezentului articol atribuţiile de tutore (curator) sint exercitate de aceste instituţii. medicul-şef al casei de invalizi. dacă ambii şi-au dat acordul şi nu se află in cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. adică directorul şcolii-internat.Tutorele (curatorul) este desemnat de autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei asupra căreia trebuie instituită tutela sau curatela in cazurile cind există informaţia unei instituţii sau a unei persoane despre minorii orfani sau lipsiţi de grijă părintească sau despre persoane lipsite de sau limitate in capacitatea de exerciţiu. case de invalizi pentru copii sau pentru persoane bolnave psihic. Ei apără atit drepturile şi interesele personale cit şi drepturile şi interesele patrimoniale ale persoanelor tutelate in raport cu terţele persoane. (85)cel care. in momentul morţii. Autoritatea tutelară numeşte tutorele (curatorul) asupra minorului. autoritatea tutelară numeşte un tutore (curator).Lipsa posibilităţilor de a aranja minorii orfani sau lipsiţi de grijă părintească cit şi majorii lipsiţi de sau limitaţi in capacitatea de exerciţiu duce la necesitatea plasării lor in instituţii de stat pentru copii de virstă preşcolară. Autoritatea tutelară este in drept să hotărască problema incetării funcţiei de tutore (curator) in cazurile cind plasamentul in instituţiile de stat cu intreţinere deplină a devenit permanent. şi indeosebi minorii. Dacă cel ce pretinde a fi tutore (curator) este căsătorit se cere єi consimюгmintul soюului lui. Din oficiu tutorele (curatorul) se desemnează in astfel de cazuri cum ar fi tutela . ai spitalului etc. instituţii de tip sanatorial pentru copii cu handicap. numai cu consimţămintul acesteia. şi nu medicul de servici sau pedagogul copilului. instituţii curative. 3. a fost indepărtat de la ele.. Funcţiile tutorelui (curatorului) sint indeplinite de conducătorul instituţiei educative sau curative in care se află minorul sau persoana incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată. ocrotirea părintească. Informaţia este urmată de un control rezultatele căruia sint oglindite intr-un proces verbal care reflectă vericiditatea acesteia şi cererea persoanei care doreşte să devină tutore (curator). şcoli-internat pentru copii orfani sau semiorfani. Conducătorul instituţiilor enumerate indeplineşte funcţiile de tutore (curator) paralel cu funcţiile sale prevăzute de regulamentul acestor instituţii.(84)cel inlăturat prin act autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur.Tutore (curator) poate fi orice persoană fizică care a implinit majoratul şi intruneşte condiţiile morale necesare pentru indeplinirea unei astfel de obligaţii. De regulă. In aceste cazuri pot fi numiţi tutori (curatori) soţul şi soţia impreună. Dar. sint plasaţi in familia tutorelui (curatorului). deoarece sarcina tutelei (curatelei) cere o activitate personală şi o răspundere personală. cei ce au nevoie de ocrotire prin tutelă (curatelă). deseori. 1.

sau ar fi de o virstă foarte inaintată şi nu şiar putea indeplini funcţiile.După cum s-a menţionat mai sus minorul in virstă de pină la 14 ani are nevoie de tutelă. Persoanele care sint lipsite de sau limitate in capacitatea de exerciţiu. 1. In cazul cind persoana ce se află in relaţii de muncă cu instituţia in care este internată persoana tutelată. ţinind seama de cuantumul şi componenţa patrimoniului celui pus sub tutelă sau curatelă. deaceea persoana care nu a implinit majoratul nu poate fi numită nici tutore şi nici curator. Această prevedere este nouă pentru legislaţia noastră şi poate fi explicată doar prin simplul respect faţă de părintele decedat considerinduse că el a avut destule motive pentru indepărtarea persoanei de la tutela (curatela) copilului său. Pentru ca tutela (curatela) să-şi atingă scopul de ocrotire persoanele ce pretind a fi numite in această funcţie trebuie să nu fie cu rele purtări.h) poate fi dovedit printr-un testament autentificat in modul prevăzut de lege. (2) Obligaţiile de tutelă şi curatelă se indeplinesc gratuit. cele in privinţa cărora a fost anulată adopţia din culpa lor. (3) Autoritatea tutelară poate. a fost numită tutore (curator) anterior. adică să aibă calităţi morale respective care le-ar permite să crească.Tutela şi curatela sint sarcini personale. să educe minorii şi să acorde ajutor necesar persoanelor lipsite de sau limitate in capacitatea de exerciţiu. Articolul 39. Tutorele şi curatorul au dreptul să ceară compensarea tuturor cheltuielilor aferente indeplinirii obligaţiilor de tutelă şi curatelă. (1) Tutela şi curatela sint sarcini personale. asupra persoanei care are tulburări mintale şi a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu la cererea autorităţii tutelare. Cerinţa faţă de starea sănătăţii stipulară la lit. Impedimentul prevăzut la lit. să decidă ca administrarea patrimoniului sau doar a unei părţi din el să fie incredinţată unei persoane fizice sau unei persoane juridice competente. Calităţile morale presupun că persoana respectă ansamblul normelor de conveţuire. ceea ce inseamnă că ele nu pot fi .j) se bazează pe faptul că cel ce se află intr-o instituţie curativă sau educativă este tutelat de conducătorul acestei instituţii in temeiul alinetului 2 al prezentului articol. autoritatea tutelară emite o hotărire despre incetarea tutelei (curatelei). Caracterul personal şi gratuit al tutelei şi curatelei.asupra minorului ai cărui părinţi au fost decăzuţi din drepturile părinteşti la cererea autorităţii tutelare. iar cel in virstă de la 14 la 18 ani de curatelă. Interdicţia prevăzută la lit. decăzute din drepturile părinteşti.g) şi i) al prezentului articol pot servi temei de refuz pentru numirea tutorelui (curatorului) atunci cind autoritatea tutelară posedă destule probe care dovedesc că interesele persoanei ce pretinde această funcţie vin in conflict cu interesele persoanei puse sub tutelă (curatelă). sau astfel de boli care i-ar impiedica deplasarea liberă.d) presupune că cel ce urmează a fi numit tutore sau curator nu trebuie să sufere de boli grave transmisibile care ar duce la pierderea capacităţii de muncă pentru o perioadă indelungată. 4. sau există o hotărire anterioară a autorităţii tutelare despre inlăturarea din culpa lui a fostului tutore (curator). restrinse in drepturile civile nu pot fi numite tutore (curator) in cazurile in care faptul este dovedit printr-o hotărire rămasă definitivă a instanţei judecătoreşti. Cazurile prevăzute la lit. de comportare faţă de alţii şi faţă de colectivitate.

titluri de valoare. (1) Tutorele şi curaterul sint obligaţi: (87)să locuiască impreună cu cel pus sub tutelă şi să comunice autorităţii tutelare schimbarea domiciliului. in locuinţa celui tutelat.Pentru ca tutorele (curatorul) să-şi poată mai bine indeplini obligaţiile ce ii revin el trebuie să locuiască impreună cu minorul sau persoana incapabilă ori limitată in capacitatea de exerciţiu aflate sub tutela sa. şi. la altă adresă. 1. (88)să aibă grijă de intreţinerea persoanei puse sub tutelă sau curatelă. (89)să apere drepturile şi interesele persoanei puse sub tutelă sau curatelă. cheltuieli şcolare etc. 3. schimbarea situaţiei familiale. Această activitate poate fi efectuată gratuit sau poate fi remunerată.. dar persoana tutelată mai are nevoie de ocrotire. Articolul 40. el nu este obligat să-l intreţină pe cel tutelat din mijloace proprii. alteia decit tutorul (curatorul) sau unei persoane juridice competente. (2) Tutorelui şi curatorului le revin drepturile şi obligaţiile de părinte in educarea minorului.Tutorele (curatorul) nu este remunerat pentru indeplinirea obligaţiilor care şi le-a asumat in mod benevol.Dacă cel pus sub tutelă (curatelă) are un patrimoniu costisitor compus din mai multe bunuri de preţ (imobile.) autoritatea tutelară poate decide ca afministrarea intregului patrimoniu sau doar a unei părţi din el să fie incredinţată unei persoane fizice. 2. de exemplu. in primul rind.5 CC). Activitatea lui nu este remunerată deoarece fiind o sarcină personală ea pune. . Obligaţiile tutorelui şi ale curatorului. ce pot fi acoperite din mijloacele celui pus sub tutelă (curatelă). Dacă tutorele (curatorul) decide să-şi schimbe locul de trai. In cazul lipsei acestor mijloace problema poate fi soluţionată de administraţia publică locală prin stabilirea unor indemnizaţii sau ajutoare prevăzute de legislaţia in vigoare.) işi incetează activitatea. Tutorele dobindeşte dreptul de folosinţă la locuinţa minorului insă nu dreptul de proprietate. 1053 p. Dacă tutorele (curatorul) din diferite motive intemeiate (boală gravă. păstrarea bunurilor. el este in drept să ceară autorităţii tutelare compensarea acestor cheltuieli. schimbarea domiciliului etc. autoritatea tutelară poate numi un alt tutore (curator).transmise şi trebuiesc indeplinite de persoana numită in această funcţie. Aceasta se face prin incheierea unui contract de administrare fiduciară intre autoritatea tutelară şi persoana fizică sau juridică desemnată de ea (art. mijloace de transport etc. accentul pe grija de sănătatea şi dezvoltarea celui pus sub tutelă (curatelă). cum ar fi. in al doilea rind. Dacă tutorele (curatorul) in diferite imprejurări a fost nevoit să facă cheltuieli pentru indeplinirea obligaţiilor de tutelă (curatelă). Curatorul şi persoana aflată sub curatelă care a atins virsta de 14 ani pot locui separat doar cu acordul autorităţii tutelare. ori in altă localitate el trebuie in mod obligatoriu să anunţe autoritatea tutelară pentru ca aceasta să poată controla dacă sint respectate interesele celui pus sub tutelă (curatelă) şi in continuare să supravegheze activitatea lui. cotă de participaţiune in capitalul social al unei persoane juridice. tratament medical urgent.

in numele acestuia.Autoritatea tutelară poate da incuviinţare minorului care a atins virsta de 14 ani pentru a locui separat de curator. medicamente. (2) La numire. Lăsarea minorului sau a persoanei lipsite de sau limitate in capacitate de exerciţiu fără ajutor atraje după sine răspunderea. El este obligat să asigure ca minorul să obţină studiile de invăţămint general de nouă ani (Legea 547/1995).2. Metodele de educare a copiilor trebuie să excludă comportamentul abuziv. ţinind cont de opnia copilului minor forma şi instituţia de invăţămint. contravenţională sau penală. dacă nu este numit un administrator al bunurilor. după caz. Exprimarea opiniei de către copil poate avea loc la orice virstă de la care copilul işi conştientizează acţiunile. dacă cel tutelat se insănătoşeşte tutorele este obligat să se adreseze in instanţa judecătorească pentru ca aceasta să constate dacă poate fi restabilită capacitatea de exerciţiu şi tutela incetată. 3. odihnă şi alte mijloace care asigură traiul şi sănătatea persoanelor bolnave.Tutorele şi curatorul sint obligaţi să apere drepturile şi interesele persoanei puse sub tutelă sau curatelă in raporturile lor cu terţele persoane. Tutorele (curatorul) este nu numai in drept dar şi obligat să ceară inapoierea minorului. pregătit profesional in conformitate cu capacităţile lui şi potrivit cerinţelor şi scopurilor societăţii noastre. Curatorul celui limitat in capacitate de exerciţiu la fel este obligat să se adreseze in instanţa judecătorească dacă cel de sub curatelă s-a tratat. 4. civilă. atunci cind acesta este deţinut de către alte persoane sau şi-a schimbat locuinţa fără invoirea autorităţii tutelare (art. creşterea şi dezvoltarea copiilor minori din mijloacele celui tutelat. In cazul persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu. Administrarea patrimoniului celui pus sub tutelă. in toate organele inclusiv şi in instanţa de judecată.146 CF). La alegerea procedeelor de educare el trebuie să ee in consideraţie opinia copilului şi recomandările autorităţii tutelare. Tutorele (curatorul) poate intreţine persoana aflată sub tutelă şi din mijloace proprii insă nu este obligat să o facă. In esenţă ele coincid cu drepturile şi obligaţiile părinţilor faţă de copiii lor. nu mai face abuz de băuturi alcoolice. Tutorele (curatorul) la fel ca şi părintele este in drept să aleagă procedeele de educare a minorului. insultele şi maltratările de orice ordin. droguri sau substanţe psihotrope şi nu inrăutăţeşte starea materială a familiei sale pentru ca instanţa să hotărască intrebarea despre restabilirea capacităţii de exerciţiu. Tutorele (curatorul) alege.1406-1409 CC. dacă el doreşte să-şi schimbe felul invăţăturii ori pregătirii profesionale şi dacă acest fapt nu va influenţa negativ asupra educaţiei copilului. in prezenţa reprezentantului autorităţii tutelare. Tutorele (curatorul) poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat de persoanele tutelate conform art. cit şi expluatarea minorului. tutorele. neinţelegeri tutorele şi curatorul se poate adresa la autoritatea tutelară pentru a primi ajutorul respectiv. să fie crescut sănătos. 5. Articolul 41. inventariază bunurile celui pus sub tutelă şi prezintă autorităţii tutelare inventarul spre aprobare. (1) Tutorele administrează şi dispune eficient de bunurile celui pus sub tutelă. mijloace pentru instruirea copiilor.Grija de intreţinerea persoanei puse sub tutelă sau curatelă presupune asigurarea lui cu hrană .Tutorele şi curatorul au aceleaşi drepturi şi obligaţii in educarea minorului. imbrăcăminte. . In cazul apariţiei unor contradicţii.

sumele acordate nu pot satisface nevoile curente ale persoanelor tutelate. conservării sau instrăinării bunurilor ce aparţin celui pus sub tutelă. Aceasta presupune acţiunile pe care le desfăşoară tutorele in scopul utilizării. locuinţă. descrierea fiecăruia in parte. beneficiază de pensie pentru pierderea intreţinătorului. cu acordul autorităţii tutelare. Tutorele poate dispune de toate bunurile celui pus sub tutelă dacă nu a fost numit un administrator asupra lor. dacă este necesar. ceea ce asigură posibilitatea controlului asupra indeplinirii de către tutore a obligaţiei prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol. de regulă. sub formă de pensie. 3. acestea pot fi acoperite din contul bunurilor lui. (4) Dacă veniturile curente sau mijloacele baneşti ale celui pus sub tutelă nu sint suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare. iar al doilea la tutore. In cazul numirii acestuia tutorele administrează şi dispune doar de bunurile rămase in gestiunea sa. 2. dacă au decedat părinţii sau unul din ei. instruire pentru copii etc. in termen de 30 de zile de la sfirşitul anului calendaristic. 1. evaluarea lor ţinindu-se cont de perioada de folosinţă. imbrăcăminte. deseori. Scopul administrării bunurilor celui aflat sub tutelă este eficienţa. 4. In cazul . dobinda la banii depuşi intr-o instituţie bancară şi alte miloace provenite din gestionarea averii lui. se primesc şi se cheltuiesc de către tutore pentru intreţinerea celui pus sub tutelă. de indemnizaţii sau ajutoare materiale plătite din sistema asigurărilor sociale de stat. de pensie alimentară dacă părinţii sau unul din ei nu locuiesc impreună cu copilul. ajutor. pensie pentru limită de virstă. Cei lipsiţi de capacitate de exerciţiu la fel pot beneficia de o pensie pentru invaliditate.43 CC. să efectuieze acte de conservare a bunurilor sau acte de instrăinare.Pentru a asigura o administrare eficientă a bunurilor autoritatea tutelară trebuie să dispună de o informaţie completă privind patrimoniul celui pus sub tutelă. La intocmirea procesului-verbal privind inventarierea este obligatorie prezenţă reprezentantului autorităţii tutelare. ceea ce presupune că tutorele trebuie să utilizeze bunurile doar in interesele celui pus sub tutelă şi in conformitate cu legea să intrebuinţeze veniturile şi fructele dobindite din patrimoniu pentru binele tutelatului. pensie alimentară şi alte venituri curente. un raport privind modul in care s-a ingrijit de cel pus sub tutelă şi despre administrarea şi dispunerea de bunurile acestuia.Politica socială din ţară prevede că statul acordă susţinere materială minorilor lipsiţi de grijă părintească şi persoanelor cu handicap. Dar. In acest scop la numire tutorele inventariază bunurile celui pus sub tutelă. Inventarierea presupune enumerarea tuturor bunurilor. costul total al bunurilor in bani. Toate sumele cuvenite celui pus sub tutelă le primeşte tutorele şi trebuie să dispună de ele in aşa mod ca cel tutelat să fie asigurat cu cele necesare traiului (hrană. uzură. El poate incheia in numele minorului şi pentru folosul lui acte de dispoziţie cu excepţia celor prevăzute la art. asistenţă medicală.Minorii lipsiţi de grijă părintească. indemnizaţie de şomer sau alte indemnizaţii prevăzute de legislaţie.Latura patrimonială a ocrotirii minorului şi persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu constă in drepturile şi obligaţiile tutorelui cu privire la administrarea patrimoniului celui tutelat.(3) Sumele cuvenite celui pus sub tutelă. care semnează inventarul după ce ultimul se prezintă autorităţii tutelare spre aprobare. Procesulverbal se intocmeşte in două exemplare dintre care unul se păstrează la autoritatea tutelară in dosarul celui tutelat. In acest scop legislaţia prevede un şir de indemnizaţii şi ajutoare pentru populaţie. a lor. Izvor al veniturilor curente a celui tutelat pot fi şi dividenzii primiţi de el din acţiile care ii aparţin. (5) Tutorele este dator să intocmească şi să prezinte anual autorităţii tutelare.).

ajutoare. indemnizaţii. La autoritatea tutelară se prezintă un raport anual in care sint oglindite in cifre. Dreptul de folosinţă şi de posesie tutorele şi curatorul i-l exercită in deplină măsură de sine stătător. (2) Incheierea de acte juridice privind bunurile imobile ale celui pus sub tutelă sau curatelă se admite numai cu permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare. şi pe de altă parte. Autoritatea tutelară poate cere prezentarea dării de seamă şi in alţi termeni. Tutorele este obligat să dispună eficient de bunurile celui pus sub tutelă. dacă există un patrimoniu valoros. i-l ocroteşte şi ii gestionează bunurile. Articolul 42. dacă cel tutelat are nevoie de o ingrijire specială.Unele drepturi ale tutorelui şi curatorului sint limitate in exercitarea lor. Şi anume tutorele nu este in drept să incheie. (1) Fără permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare. 5. Autorizaţia autorităţii tutelare pentru incheierea de acte juridice. iar curatorul să incuviinţeze fără permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare acte juridice: (90)de instrăinare a bunurilor: (91)prin vinzare. sumele primite in formă de pensii. deoarece pot să-şi pieardă valoarea.veniturilor insuficiente pentru intreţinerea celui de sub tutelă tutorele se poate adresa la organul administraţiei publice locale pentru ca să-i fie acordat un ajutor unic sau lunar. de schimb sau de inchiriere (arendă). dacă există careva informaţii că tutorele nu-şi indeplineşte conştiincios funcţiile şi in alte cazuri. 1. de folosinţă gratuită sau de depunere in gaj a bunurilor. Deaceea in cazurile cind bunurile tutelatului nu pot fi păstrate. In toate celelalte cazuri instrăinarea bunurilor celui pus sub tutelă poate avea loc numai cu acordul autorităţii tutelare. inchiriere inclusiv arendă. Prezentarea dărilor de seamă intr-un anumit termen – anual in timp de 30 de zile de la sfirşitul anului calendaristic – urmăreşte scopul controlului obligatoriu privind activitatea tutorelui. alte venituri de la folosirea patrimoniului celui tutelat. dobinzi. (93)prin donaţie. (92)prin schimb. cu excepţia cazurilor cind aceasta poartă un caracter . Tutorele şi curatorul are grijă de persoana celui pus sub tutelă (curatelă). tutorele le poate instrăina pentru a acoperi cheltuielile necesare intreţinerii şi pentru a indeplini sarcina unei buni gospodăriri a patrimoniului fără acordul autorităţii tutelare. dar dreptul de dispoziţie este limitat. tutorele nu este in drept să incheie. pe de o parte. dividenzi. cheltuielile făcute pentru intreţinerea celui tutelat şi despre modul de administrare şi dispunere de bunurile celui tutelat. iar curatorul să incuviinţeze incheierea actelor juridice de instrăinare (inclusiv de donaţie). Dacă nici ajutorul acordat nu poate acoperi cheltuielile necesare intreţinerii tutorele poate instrăina bunurile minorului. a actelor juridice prin care se renunţă la drepturile persoanei puse sub tutelă sau curatelă. folosinţa gratuită. a convenţiilor de partajare a averii sau a cotelor-părţi ale persoanei puse sub tutelă sau curatelă şi a oricăror altor acte juridice care duc la micşorarea averii acesteia. Rezultatele raportului sint verificate şi aprobate de persoana cu funcţii de răspundere a autorităţii tutelare. să fie supuse stricăciunii sau pieirii.Exercitarea de către tutore a obligaţiei de a primi şi cheltui sumele cuvenite celui pus sub tutelă pentru intreţinerea persoanei tutelate este strins legată de o altă obligaţie – de a duce evidenţa veniturilor şi cheltuielilor.

Instrăinarea bunurilor imobile prezintă unele particularităţi.neinsemnat şi este indreptată spre realizarea unor obligaţii morale (art. (1) Tutorele nu are dreptul să incheie acte juridice cu titlu gratuit.. se autentifică notarial şi se inscriu in registrul bunurilor imobile. (94)de gajare a bunurilor. cum ar fi: renunţul de a accepta succesiunea. Acestea sint actele considerate prejudiciabile pentru minor şi persoana lipsită de sau limitată in capacitate de exerciţiu. de schimbare a mărimii cotelor-părţi etc. .832 CC). gaj a bunurilor imobile. Reieşind din aceste prevederi legiuitorul a prevăzut expres că pentru incheierea de acte juridice privind bunurile imobile ale celui pus sub tutelă sau curatelă se cere permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare. Contractele de vinzare-cumpărare. ca de exemplu convenţii de partajare a averii. se incheie in scris. Articolul 43. instrăinarea bunului cu condiţia intreţinerii pe viaţă. iar curatorul nu are dreptul să-şi dea acordul la incheierea actelor juridice cu titlu gratuit prin care cel pus sub tutelă sau curatelă se obligă sau renunţă la drepturi. (3) Tutorele şi curatorul. Interdicţia incheierii de acte juridice in numele celui pus sub tutelă sau curatelă. ca de exemplu. soţul şi rudele acestora de pină la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul să incheie convenţii cu persoana pusă sub tutelă sau curatelă. Pentru ca autoritatea tutelară să permită incheierea actelor juridice tutorele sau curatorul trebuie să se adreseze cu o cerere in care să fie argumentată necesitatea actului juridic şi că el va fi incheiat in scopul satisfacerii anumitor cerinţe ale minorului sau persoanei lipsite de sau limitate in capacitatea de exerciţiu. donaţie. (96)alte acte care depăşesc dreptul de a administra patrimoniul celui tutelat. ridicarea sumelor depuse la cec sau a titlurilor de valoare care nu urmează a fi folosite pentru intreţinerea persoanei de sub tutelă (curatelă). de schimb. Sint interzise contractele de donaţie in care cel tutelat are calitatea de donator. cu excepţia transmiterii către aceasta a averii prin donaţie sau in folosinţă gratuită. refuzul de a primi donaţia.(1) fac actele juridice conforme obligaţiilor morale şi bunelor moravuri. (97)acte care duc la micşorarea averii celui tutelat. Permisiunea trebuie să fie dată de autoritatea tutelară numai in cazul cind instrăinarea urmează să satisfacă in cel mai favorabil mod interesele celui pus sub tutelă şi sumele de bani obţinute vor fi folosite de tutore sau curator conform indicaţiilor autorităţii tutelare. tutorele nu poate incheia iar curatorul – incuviinţa aceste acte nici chiar cu acordul autorităţii tutelare.Pentru incheierea unor acte juridice drepturile tutorului şi curatorului sint ingrădite. Autoritatea tutelară trebuie să acorde permisiunea in prealabil şi pentru fiecare act juridic in parte. 1. (95)de renunţare la drepturile patrimoniale ale persoanei de sub tutelă şi curatelă. (2) Excepţie de la prevederile alin. 2. Este inadmisibilă incuviinţare generală pentru incheierea tuturor actelor juridice enumerate mai sus. Lipsa permisiunii prealabile a autorităţii tutelare la incheierea actelor sus arătate serveşte drept temei pentru nulitatea actului juridic.

şi a cărui reprezentant legal el este.deoarece acesta este un contract cu titlu gratuit şi inevitabil duce la micşorarea patrimoniului celui tutelat. In astfel de cazuri.Interdicţia de incheiere a convenţiilor intre tutore şi curator. nepoţi. Tot la fel tutorele şi curatorul nu poate renunţa la succesiune din numele celui tutelat. De regulă indeplinirea bunelor moravuri şi a obligaţiilor morale se consideră atunci cind obiect al donaţiei făcute din numele tutelatului de către tutore sau de cel ce se află sub curatelă cu acordul curatorului este un cadou ce nu depăşeşte trei salarii minime. Administrarea fiduciarг a proprietгюii celui pus sub tutelг. tutorele işi păstrează imputernicirile asupra părţii din averea celui pus sub tutelă care nu este transmisă in administrare fiduciară.Tutorele are in sarcina lui de ocrotire a persoanei tutelate două laturi – cea . La incheierea unor astfel de convenţii apare conflict de interese intre tutore (curator) ca parte contractantă şi persoana de sub tutelă ale cărei interese trebuie susţinute de tutore (curator). nepoţi de la frate sau soră. Incheierea de către tutore in numele persoanei lipsită de capacitate de exerciţiu şi incuviinţarea de către curator a actelor juridice incheiate de persoana limitată in capacitate de exerciţiu duce la nulitatea lor cu toate efectele nulităţii unui act juridic (art. bunici etc. Ca excepţie pot fi incheiate convenţii prin care către persoana tutelată se transmit bunuri prin donaţie sau in folosinţă gratuită. soţul şi rudele acestora pină la gradul al patrulea inclusiv işi are rădăcinile in insăşi esenţa tutelei şi curatelei – de a-l ocroti pe cel aflat sub tutelă.1536 CC. autoritatea tutelară incheie un contract de administrare fiduciară a proprietăţii cu administratorul pe care l-a desemnat. care este suma in limitele căreia unele cadouri pot fi considerate ca fiind neinsemnate. art. precum şi in cazul incetării tutelei. 1.Interdicţia de a incheia unele acte juridice de către tutore şi de a le incuviinţa de către curator nu se răsfringe asupra actelor juridice conforme obligaţiilor morale şi bunelor moravuri. lezează drepturile şi interesele lui. 3. Legislaţia in vigoare nu stipulează.2. Astfel de convenţii poartă un caracter gratuit şi sint indreptate spre folosul celui tutelat şi nu poate să-l prejudicieze. Articolul 44. spre deosebire de legislaţia altor state. strănepoţi.) şi in linie colaterală (fraţi. 2. unchii. (1) In cazul necesităţii administrării permanente. Gradul de rudenie al patrulea inclusiv inseamnă că tutorele (curatorul) nu poate incheia convenţii din numele celui tutelat. In caz de necesitate refuzul se poate face in temeiul unei hotăriri judecătoreşti conform alin. de a-i respecta drepturile şi de a nu-i leza interesele.42 şi 43. (3) Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus sub tutelă incetează in temeiurile prevăzute de lege pentru incetare contractului de administrare fiduciară a proprietăţii. administratorul cade sub incidenţa art. a bunurilor imobile şi mobile de valoare ale persoanei puse sub tutelă. (2) In exercitarea sarcinilor de administrare a proprietăţii persoanei puse sub tutelă. Intre alte acte juridice care nu pot fi incheiate de tutore şi incuviinţate de curator mai putem menţiona contractul de gaj. Nu pot fi incheiate convenţii nici cu soţul (soţia) tutorului (curatorului) şi afinii lui pină la gradul al patrulea inclusiv.219 CC). verii primari). mătuşele. cu rudele in linie dreaptă (copii. părinţi. respectiv. care prin esenţa lui garantează executarea obligaţiei altuia pe seama celui tutelat şi. surori.

deoarece anterior putea fi numit un tutore.XIV CC cu particularităţile instituţiei tutelei şi curatelei. absent fără veste sau limitat in capacitate de exerciţiu.Faptul se dă publicităţii care se menţine pentru toată perioada contractului. practic. sint separate de bunurile administratorului fiduciar in mod obligatoriu. 2. care sint obiect al contractului.46 şi art. se cere să fie respectate aceleaşi cerinţe ca şi la numirea tutorelui (curatorului). In deosebi in cazul minorilor grija personală pentru creşterea şi educarea copilului este atit de vastă că tutorele nu intotdeauna poate să se preocupe bine de latura patrimonială. conservate in caz de necesitate. ba chiar mai mult şi cerinţe adăugătoare ce ţin de profesionalismul persoanei pentru a dobindi rezultate mai eficiente. altul decit cel care ocroteşte persoana tutelată. Deaceea la numirea lui. de regulă. adică va avea grijă ca bunurile să fie păstrate. imbunătăţite dacă o permit veniturile.42 CC din numele minorului şi a persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu şi incuviinţarea incheierii actelor juridice de către minorii in vitstă de la 14 – la 18 ani şi a persoanelor limitate in capacitate de exerciţiu are nevoie de permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare.Administratorul fiduciar la fel ca şi tutorele pentru incheierea actelor juridice prevăzute la art. intreprinderi.Dacă in administrare fiduciară a fost transmisă numai o parte din averea celui tutelat tutorele va ingriji de persoana celui tutelat şi işi va păstra imputernicirile asupra părţii patrimoniului care nu a fost transmis.47 CC. Contractul susnumit este un contract. Activitatea lui poate fi gratuită sau remunerată.Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus sub tutelă incetează in cazul incetării tutelei (curatelei) in conformitate cu art. terenuri de pămint.3 art.43 CC privind interdicţia de a incheia acte juridice cu soţul şi rudele sale şi ale lui pină la gradul al patrulea inclusiv. Incetarea unilaterală şi prealabilă a contractului de administrare fiduciară nu se admite decit in cazurile prevăzute la art. doar in cazul cind aceasta dispunea de bunuri care nu se aflau la domiciliul persoanei de sub tutelă (art.136 CCF/1969). Dacă cel pus sub tutelă dispune de un patrimoniu valoros şi care necesită o grijă permanentă cum ar fi bunuri imobile. nici chiar cu permisiunea autorităţii tutelare. Drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar sint asemănătoare cu cele ale tutorelui. titluri de valoare etc. acte juridice cu titlu gratuit prin care cel pus sub tutelă sau curatelă se obligă sau renunţă la drepturi. să fie folosite conform destinaţiei etc.1059 CC şi in cazul decesului persoanei tutelate sau a administratorului fiduciar ori a recunoaşterii lui ca fiind incapabil. dar pe riscul şi contul celui tutelat. Articolul 45. nou pentru legislaţia civilă. Bunurile trasmise in administrare fiduciară nu pot fi urmărite pentru obligaţiile personale ale menagerului fiduciar care nu reies din contract. El nu poate incheia. Administratorul fiduciar gestionează bunurile in nume propriu. Păstrarea mijloacelor băneşti. 3. 4. reglementat de cap. (1) Sumele de bani care depăşesc necesităţile intreţinerii celui pus sub tutelă şi ale administrării bunurilor lui se depun pe numel acestuia la o .Bunurile persoanei de sub tutelă. In deplină măsură sint aplicate faţă de administratorul fiduciar şi prevederile alin. autoritatea tutelară alege o persoană cu care se incheie un contract de administrare fiduciară.personală şi cea patrimonială. Administrarea fiduciară este o activitate de incredere şi de sine stătătoare a persoanei desemnate de autoritatea tutelară ca menagerul fiduciar in scopul realizării cit mai efective a drepturilor persoanei tutelate şi in interesele ultimului.

autoritatea tutelară eliberează . (2) Tutorele poate depune sumele necesare intreţinerii pe numele minorului. precum şi persoanele prevăzute la art. deaceia alin.instituţie financiară de unde nu pot fi ridicate decit cu autorizaţia autorităţii tutelare. Indepărtarea şi eliberarea tutorilor şi curatorilor de la indeplinirea obligaţiilor lor. alin. (4) In cazul plasării persoanei puse sub tutelă sau curatelă intr-o instituţie de asistenţă socială publică. de regulă. c) CC). Pe măsura nevoilor apărute in familie tutorele poate ridica aceste sume. Tutorele poate să-l intreţină din sursele proprii.1 al acestui articol poate fi aplicat in cazurile cind veniturile depăşesc considerabil cheltuielile pentru intreţinerea. lit. ciştiguri proprii etc. insă regulile instituţiilor bancare nu prevăd modalitatea de separare a sumelor depuse pe numele minorului ce depăşesc necesităţile intreţinerii şi sumele necesare intreţinerii. 37 pot contesta sau denunţa la autoritatea tutelară actele şi faptele tutorelui sau ale curatorului care prejudiciază minorul. exprimată printr-o cerere scrisă. a curatoruli. Minorul care a atins virsta de 14 ani şi singur a depus banii la instituţia financiară pe numele său poate dispune de bani de sine stătător (art. Deci problema poate fi rezolvată numai printr-un control strict a activităţii tutorilor din partea autorităţii tutelare şi conlucrarea lor cu instituţiile financiare.2. precum şi dacă nu-şi indeplineşte corespunzător sarcina. pot fi depuse la cont pe numele minorului. Articolul 46.21. indemnizaţii etc. Legislaţia in vigoare nu prevede care este mărimea sumei necesară pentru a acoperi cheltuielile curente ale tutelatului. iar sumele primite pentru intreţinerea minorului sub formă de pensie de urmaşi. o neglijenţă garavă sau fapte care-l fac nevrednic de a fi tutore sau curator. Pentru a dispune de sumele depuse pe cont pe numele tutelatului la instituţia financiară tutorele (curatorul) are nevoie de acordul autorităţii tutelare. 2. (2) Tutorele sau curatorul va fi indepărtat dacă săvirşeşte un abuz.Tutelă este o relaţie de familie şi minorul locuieşte. pensie alimentară de la părinţii care locuiesc separat de copiii minori. de tratament sau in o altă instituţie similară. Dar şi aici el poate fi limitat dacă se va stabili că cheltuie banii fără rost ori in dauna sănătăţii şi intereselor sale. (1) Minorul. in familia tutorelui. (3) Autoritatea tutelară eliberează tutorele sau curatorul de la indeplinirea obligaţiilor in cazurile in care minorul a fost intors părinţilor sau a fost infiat. de educaţie. Autoritatea tutelară incuviinţează eliberarea banilor din instituţia financiară doar in cazurile cind s-a controlat că ei vor fi folosiţi in interesul şi pentru binele celui pus sub tutelă (curatelă).Persoanele care se află sub tutelă (curatelă) pot avea diferite venituri aşa ca – o sumă de bani primită ca moştenire. Acestea se trec intr-un cont separat şi pot fi ridicate de tutore fără incuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. lecuirea. fără incuviinţarea autorităţii tutelare. Sumele care depăşesc necesităţile curente pentru intreţinerea celui de sub tutelă se depun pe numele lui la o instituţie financiară. de invăţămint. Minorul care a implinit virsta de 14 ani poate singur dispune de sumele aflate la contul lui dar cu incuviinţarea. Prezentul alineat stipulează că sumele curente necasare intreţinerii se trec intr-un cont separat. 1. odihna persoanei tutelate şi administrarea patrimoniului lui. de pensie alimentară.

fiind pus intr-o situaţie periculoasă pentru viaţă tutorele (curatorul) poate fi atras la răspundere penală conform art. Minorul care a implinit virsta de 14 ani se poate adresa şi in instanţa de judecată. Autoritatea tutelară emite o hotărire despre incetarea tutelei (curatelei) asupra minorului.Alineatul 1 al articolului comentat subliniază dreptul copilului la protecţie contra abuzurilor din partea părinţilor şi a persoanelor care ii inlocuiesc consfinţit in Convenţia cu privire la drepturile copilului din 1989 (art. cel tutelat poate fi plasat intr-o instituţie de . Constituţia stipulează că toate preocupările privind intreţinerea.53 alin. 2. abuzează de drepturi. 1. persoana pentru viitor nu poate fi adoptator. 3.Tutela şi curatela asupra minorilor poate avea un caracter temporar.1398 CC. cit şi altor cetăţeni care cunosc aceste fapte sau acte. 150 CF).Din diferite motive. Examinind problema inlăturării tutorelui (curatorului) autoritatea tutelară ia măsuri pentru recuperarea pagubei pricinuite celui de sub tutelă (curatelă) conform art. dacă acest fapt nu contravine intereselor minorilor. In caz că cel tutelat a fost lăsat fără supraveghere şi ajutor necesar. sau o altă persoană care satisface cerinţele prevăzute de art.tutorele sau curatorul de indeplinirea obligaţiilor lor dacă aceasta nu contravine intereselor persoanei puse sub tutelă sau curatelă.49 alin.121 CF. au fost eliberaţi din locurile de detenţie etc. Astfel. Aceasta poate fi indeosebi periculos pentru copiii de virstă fragedă sau persoanele incapabile. Adoptator poate fi insuşi tutorele (curatorul). care pe baza raporturilor stabilite dintre el şi minor a hotărit să intărească această legătură sufletească prin dobindirea statutului de părinte. de ciştig. cum ar fi invaliditatea.4). Indepărtarea tutorelui (curatorului) de la indeplinirea funcţiilor atrage după sine urmări negative. necesitatea supravegherii permanente etc.122 CF.. art. tutorele sau curatorul de indeplinirea sarcinii dacă există motive intemeiate.121. copiii de sub tutelă (curatelă) pot fi inapoiaţi părinţilor. Autoritatea tutelară hotărăşte incetarea tutelei (curatelei) odată cu hotărirea despre transmiterea copilului in ingrijirea viitorilor adoptatori in baza art. In cazul cind tutela (curatela) a fost stabilită pe un anumit termen tutela (curatela) poate inceta la expirarea acestui termen şi fără o hotărire specială. 143. persoanelor cu funcţii de răspundere căror faptele sau actele le-au devenit cunoscute in urma activităţii lor profesionale. s-au reintors din străinătate. 4. instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii (art.. (5) Autoritatea tutelară eliberează.163 CP. indicind motivele.Inlăturarea de la funcţia de tutore sau curator este o sancţiune pentru neindeplinirea corespunzătoare a sarcinilor puse pe seama lui. tutore (curator) sau părinte educator (art. locatarilor casei in care el locuieşte. Dacă adopţia minorului se face de către o altă persoană pentru incuviinţarea ei se cere şi acordul tutorelui (curatorului).19) şi Codul Familiei (art. se eschivează de la indeplinirea obligaţiilor cu rea voinţă sau lasă fără ingrijire persoanele tutelate. Deaceea. la cerere. Poate fi inlăturată persoana care foloseşte tutela (curatela) in scop interesat. boala gravă. legiuitorul impune obligaţia de a contesta sau denunţa la autoritatea tutelară actele şi faptele tutorului (curatorului) care prejudiciază minorul persoanelor apropiate copilului.3). Dacă părinţii au fost restabiliţi in drepturile părinteşti. Sensul acestui drept este că minorul care se află sub tutelă (curatelă) poate in orice moment să se adreseze autorităţii tutelare de la domiciliu pentru a contesta sau denunţa actele şi faptele tutorelui (curatorului) dacă prin ele sint incălcate drepturile şi interesele copilului sau tutorii (curatorii) abuzează de drepturile lor. Copilul aflat sub tutelă (curatelă) poate fi adoptat.

tutela asupra lui incetează. pierderea locului de muncă. Incetarea tutelei şi curatelei. In toate cazurile enumerate mai sus curatela incetează in mod automat fără adoptarea unei hotăriri speciale a autorităţii tutelare. (2) Curatela incetează o dată cu dobindirea sau restabilirea capacităţii depline de exerciţiu. In urma emancipării minorul dobindeşte capacitatea deplină de exerciţiu şi. necesitatea administrării bunurilor celui aflat sub tutelă. Atunci cind plasamentul poartă un catacter permanent şi cel de sub tutelă este la intreţinerea deplină a statului autoritatea tutelară eliberează tutorele (curatorul) de la indeplinirea obligaţiilor lor. Dacă plasarea este temporară tutorele curatorul poate să-şi menţină funcţiile.Tutela (curatela) este o sarcină binevolă şi eficacitatea ei este intr-o legătură directă cu voinţa persoanei imputernicită a o indeplini. Implinirea virstei de 14 ani de către orice minor duce la dobindirea parţială a capacităţii de exerciţiu in urma cărui fapt minorul poate singur incheia unele acte juridice conform art.14 CF. de invăţămint. 5. iar persoana care a exercitat funcţia de tutore devine curatorul lui fără a fi necesară o hotărire suplimentară in acest sens. 2. In urma incheierii căsătoriei minorul dobindeşte capacitatea de exerciţiu deplină care se menţine şi in caz de divorţ (art. totuşi. care nu permite refuzul neintemeiat de la obligaţiile puse pe seama tutorelui (curatorului). In aceste cazuri el poate depune la autoritatea tutelară o cerere. Tutorele devine curatorul minorului fără ca autoritatea tutelară să ee o hotărire in acest sens. imposibilitatea inţelegerii cu cel tutelat.20 alin. relaţiile lui cu tutorul (curatorul) şi in dependenţă de aceşti factori autoritatea tutelară decide asupra incetării tutelei (curatelei). Dar. necesitate ingrijirii permanente a unui membru al familiei. Un alt temei pentru incetarea curatelei este incheierea unei căsătorii. de educaţie.20 alin.Temei pentru incetarea curatelei serveşte atingerea virstei de 18 ani in urma cărei minorul dobindeşte capacitatea deplini de exerciţiu şi poate de sine stătător să dobindească drepturi. Condiţiile şi ordinea incheierii căsătoriei de către un minor sint reglementate de art. care serveşte drept temei pentru emiterea hotăririi de eliberare a tutorelui sau curatorului de la indeplinirea sarcinii. In fiecare caz concret să examinează in ansamblu toate condiţiile care au dus la plasarea tutelatului in instituţia respectivă.2 CC). durata aflării in această instituţie.3 CC. Anume la atingerea de către minor a virstei de 14 ani tutela incetează. neputinţa de a-l supraveghea.) care nu-i permit tutorelui sau curatorului să-şi indeplinească funcţiile in modul corespunzător. decade necesitatea curatelei. respectiv. de tratament etc. Articolul 47. Emanciparea minorului care a atins virsta de 16 ani este o noţiune nouă pentru legislaţia civilă din ţară şi este reglementată de art. 1.21 CC. relaţiile dificile intre minor şi soţul tutorelui sau curatorului. Totodată ea este şi o sarcină obligatorie. cu indicarea motivelor.Tutela şi curatela poate inceta indiferent de voinţa persoanelor care indeplinesc aceste funcţii. in viaţă. (1) O dată cu atigerea de către minorul pus sub tutelă a virstei de 14 ani. şi să-şi apere drepturile şi interesele in caz de incălcare a lor. pot apărea diferite motive (boală gravă.asistenţă socială publică. schimbarea situaţiei materiale etc. să-şi asume obligaţii. .

1.1030-1052 CC. Tutela (curatela) incetează in cazul decesului tutorului (curatorului) sau a persoanei de sub tutelă (curatelă). incetează la cererea acesteia. din cauza sănătăţii precare. este restabilită in capacitatea deplină de exerciţiu curatela incetează. art. 2.Patronajul ca formă de ocrotire a persoanelor capabile.(4) şi (5).38 CC. Articolul 48. Autoritatea tutelară emite o hotărire privind incetarea curatelei in baza hotăririi instanţei judecătoreşti rămase definitivă.1053-1060 CC. pe bună dreptate.129 CCF/1969 şi se numea curatelă. sau a unui contract de administrare fiduciată reglementat de art. am putea spune. Asistentul persoanei fizice capabile se numeşte de autoritatea tutelară la cererea persoanei ce are nevoie de ajutor. art. Tot in acest alineat este stipulat că actele juridice privind intreţinerea şi satisfacerea necesităţilor cotidiene ale persoanei puse sub patronaj pot fi incheiate de către .In alineatul comentat curatorul este denumit asistent ceea ce redă mai exact esenţa acestui statut al persoanei care infăptuieşte patronajul. (2) Curatorul (asistentul) persoanei fizice capabile poate fi desemnat de organul de tutelă şi curatelă doar cu consimţămintul acesteia. deoarece ea este capabilă şi poate să-şi exprime conştient voinţa. deoarece ea prevede că asistentul poate dispune de patrimoniul persoanei puse sub patronaj doar in baza unui contract de mandat reglementat de art. fiindcă nu o poate face din cauza stării sănătăţii. Asistentul poate fi o persoană indicată de cel care are nevoie de ajutor sau la alegerea autorităţii tutelare. Incheierea de acte juridice privind intreţinerea şi satisfacerea necesităţilor cotidiene ale persoanei puse sub patronaj poate fi efectuată de curator (asistent) cu acordul ei verbal. (1) La cererea unei persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu care. Patronajul asupra persoanelor fizice capabile.Latura patrimonială a patronajului este mai complicată. că se cere indeplinirea condiţiilor prevăzute la art.46 alin.(1). dar cu o sănătate precară nu a fost desemnat anterior in legislaţie. In ultimul caz numirea asistentului se face numai cu consimţămintul persoanei care are nevoie de ajutor. instituit in conformitate cu alin. asupra ei poate fi instituită curatelă in formă de patronaj. (5) Curatorul (asistentul) persoanei puse sub patronaj se eliberează de la indeplinirea obligaţiilor sale in cazurile prevăzute la art. Legea nu prevede expres care sint cerinţele faţă de persoana ce pretinde a fi asistent. reieşind din faptul că cel care are nevoie de ajutor se află in neputinţă. nu este in stare să-şi exercite şi să-şi apere drepturile şi nici să-şi indeplinească obligaţiile de sine stătător. 3. iar scopul patronajului – de a ajuta persoana capabilă să-şi exercite şi să-şi apere drepturile şi să-şi indeplinească obligaţiile. (3) Dispunerea de patrimoniul persoanei puse sub patronaj se efectuează de către curator (asistent) doar in baza unui contract de mandat sau de administrare fiduciară incheiat cu ea. (4) Patronajul asupra persoanei capabile. dar.In cazul cind printr-o hotărire a instanţei judecătoreşti persoana. care se află sub curatelă ca fiind limitată in capacitatea de exerciţiu. Ca formă de ocrotire a persoanelor capabile ea era specificată in art. separat de curatelă deoarece scopul curatelei este de a intregi capacitatea de exerciţiu a persoanei care nu o posedă in deplină măsură. In prezentul articol patronajul este.

nu este in stare să-şi exercite şi să-şi apere drepturile şi nici să-şi indeplinească obligaţiile de sine stătător. imobile. 1057 CC. de tratament. din cauza sănătăţii precare. In cazurile incheierii unui contract de mandat sau administrare fiduciară se vor aplica prevederele art. Are dreptul de a cere incetarea patronajului şi asistentul dacă indeplinirea sarcinii nu poate fi efectuată de către el din motive intemeiate (boală gravă. conform prevederilor Capitolului XXVII din CPC. fie a asistentului. Cu atit mai mult că in caz de necesitate a incheierii unui contract care cere autentificare notarială asistentul poate acţiona in baza unei procuri. Deci.46 CC. pentru invalizi etc. Pentru declararea persoanei fizice dispărută fără veste trebuie să fie intrunite următoarele fapte juridice: (98)lipsa la domiciliu a ştirilor despre locul aflării. art. 5. Declararea persoanei dispărute fără veste are loc la cererea persoanelor interesate de către instanţa de judecată. In scopul asigurării securităţii persoanei care se află in neputinţă activitatea asistentului este supravegheată de autoritatea tutelară. dacă persoana de sub patronaj nu dispune de un patrimoniu valoros. In mod obişnuit patronajul incetează la moartea uneia dintre părţi. Patronajul poate fi infăptuit gratuit sau remunerat. Scopul principal al declarării persoanei fizice dispărută fără veste constă in apărarea drepturilor şi lucrurilor acesteia. iar in cazul imposibilităţii de a determina această luna. Prezentul alineat indicind cazurile de incetare a patronajului. precum şi pentru acele persoane care se află la intreţinerea ei. din care fapt reiese că patronajul este reglementat de prezentul cod ca o formă a curatelei. (2) In cazul imposibilităţii de a se determina ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut. Dispariţia se declară de instanţa de judecată la cererea persoanei interesate. 1. termenul pentru declararea dispariţiei fără veste va incepe să curgă din prima zi a lunii următoare celei in care au fost primite ultimele informaţii despre dispărut. deplasare indelungată. Articolul 49. de la intai ianuarie al următorului an. 4. nu apare necesitatea incheierii contractului de mandat sau de administrare fiduciară. deoarece lipsa indelungată şi necunoaşterea locului aflării ei creează pericol pentru acestea. . fie a persoanei de sub patronaj. face trimitere la alin. Declararea persoanei dispărută fără veste (1) Persoana fizica poate fi declarată dispărută fără veste dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei.Patronajul poate inceta in baza cererii persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu care. Totodată survin consecinţe negative pentru creditorii persoanei dispărute. (100)epuizarea tuturor posibilităţilor de stabilire a ştiri despre locul aflării persoanei. adică activitatea la fel poate fi gratuită sau remunerată.curator (asistent) cu acordul verbal al persoanei patronate.(4) şi (5) art.1033. necesitatea ingrijirii unui copil minor-invalid etc. (99)expirarea termenului de cel puţin un an din ziua primirii ultimilor ştiri la domiciliu despre locul aflării ei.).Patronajul poate inceta şi in baza hotăririi organului de tutelă şi curatelă in cazurile cind persoana de sub patronaj este plasată intr-o instituţie de asistenţă socială publică.motivele care stau la baza cererii de incetare a patronajului nu importă.

cu care autoritatea tutelară incheie un contract de administrare fiduciară. instanţa de judecată poate numi un administrator şi inainte de expirarea unui an din ziua primirii ultimilor ştiri despre locul aflării persoanei dispărute. la cererea persoanei interesate. Dacă se cunoaşte ziua primirii ultimilor ştiri. b) persoanele intreţinute de către persoana declarată dispărută fără veste obţin dreptul de a primi pensie din cauza pierderii intreţinătorului. precum şi a persoanelor aflate cu el in raporturi juridice. 1. Drepturile şi obligaţiile persoanei declarate absente fără veste sunt exercitate şi executate de către administrator. art. Administratorul se numeşte de către instanţa de judecată. . termenul pentru declararea dispariţiei fără veste va incepe să curgă din prima zi a lunii următoare celei in care au fost primite ultimele informaţii despre dispărut. Protecţia bunurilor celui dispărut fără veste (1) Dacă este necesară administrarea permanentă a patrimoniului persoanei declarate dispărută fără veste. iar autoritatea tutelată incheie cu acesta un contract de administrare fiduciară. Articolul 50. in temeiul acestui contract. Creditorii celui absent fără veste sunt in drept să inainteze pretenţii către administrator. c) din bunurile proprietatea acestei persoane se acordă mijloace de intreţinere celor pe care dispărutul era obligat conform legii să-i intreţină. 2. Dacă este imposibil de a se determina ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut. administratorul se numeşte de către instanţa de judecată. d) incetează acţiunea termenului procurii. d) contractul de mandat la care este parte persoana fizică declarată dispărută fără veste incetează. Dacă persoana absentă fără veste este declarată prin hotărarea instanţei de judecată absentă fără veste. dar care nu şi le pot realiza din cauza absenţei persoanei. Declararea persoanei absente fără veste nu duce la modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor ei. să achite datoriile persoanei declarate absente fără veste. chiar dacă nu a expirat termenul de un an din ziua primirii ultimilor ştiri despre locul aflării persoanei dispărute. Ca excepţie. (2) Declararea dispariţiei persoanei nu atrage modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor acesteia. de la intai ianuarie al următorului an. inclusiv şi să incheie acte juridice. In scopul protejării averii persoanei declarate absente fără veste. să efectueze orice acţiuni in interesul celui declarat absent fără veste. atunci termenul de un an de zile incepe să curgă din acea zi. administratorul se inlocuieşte cu un alt administrator instituit in baza hotărarii instanţei de judecată prin care a avut loc declararea persoanei absente fără veste. 2.Declararea de către instanţa de judecată a persoanei fizice dispărută fără veste creează o serie de consecinţe juridice: a) asupra bunurilor acestei persoane se instituie pe baza hotărarii instanţei de judecată un administrator cu care autoritatea tutelară incheie contract de administrare fiduciară. Administratorul fiduciar este in drept. asupra averii persoanei declarate absente fără veste. Administratorul este imputernicit să achite datoriile persoanei declarate absente fără veste. in lipsa căreia persoana fizică nu poate fi declarată absentă fără veste. Expirarea termenului de cel puţin 1 an din ziua primirii ultimilor ştiri este o condiţie. să inainteze pretenţii către debitorii celui declarat absent fără veste. Contractul de administrare fiduciară este reglementat de prevederile art. instanţa de judecată numeşte un administrator. să inainteze pretenţii către debitorii celui declarat absent fără veste. La cererea persoanei interesate. iar in cazul imposibilităţii de a determina această luna. se instituie un administrator. 1053 – 1060.

Articolul 52. Administratorul este obligat să prezinte proprietarului o dare de seamă despre cheltuielile care le-a suportat in legătură cu administrarea patrimoniului. 14 şi comentariul respectiv).Articolul 51. dar pe riscul şi pe contul acesteia. anulează hotărarea de declarare a dispariţiei şi desfiinţează. 301 din CPC. după caz. Efectele apariţiei persoanei declarate dispăruta fără veste (1) Dacă persoana declarată dispărută fără veste apare sau dacă sint ştiri despre locul aflării ei. administrarea fiduciara a patrimoniului acesteia. dacă. Dacă persoana apare sau sunt ştiri despre locul aflării ei. persoana poate fi declarată decedată de către instanţa de judecată la cererea persoanelor interesate. Pentru declararea persoanei decedată legea nu stabileşte obligativitatea declarării absenţei fără veste pe durata termenului . Persoana fizică poate fi declarată decedată dacă sunt intrunite condiţiile cerute de lege. timp de 3 ani. la cererea persoanei interesate. instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului ziua morţii ei prezumate. el este obligat să manifeste faţă de interesele persoanei declarate absente fără veste diligenţă de care dă dovadă in propriile afaceri. 1. Anularea hotărarii instanţei de judecată are loc la cererea persoanei declarate absent fără veste sau altor persoane interesate in ordinea stabilită de art. Dacă o persoană dispărută in imprejurări care prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat in urma unui accident este declarată decedată. (3) Ziua morţii persoanei declarate decedată se consideră ziua la care hotărarea judecătorească privind declararea decesului ei a rămas definitivă. instanţa de judecată. Deoarece administratorul fiduciar fiind obligat să administreze in nume propriu patrimoniul persoanei declarate dispărute. Hotărarea de anularea constituie temei pentru desfiinţarea administrării fiduciare asupra bunurilor acesteia. instanţa de judecată printro nouă hotărare anulează hotărarea pronunţată prin care persoana a fost declarată absentă fără veste. 2. Declararea persoanei absente fără veste prezumă aflarea acestuia in viaţă. Declararea persoanei decedata (1) Persoana poate fi declarată decedată prin hotărare a instanţei de judecată dacă timp de 3 ani la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni dacă a dispărut in imprejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei a presupune ca a decedat in urma unui anumit accident. 1. la domiciliul persoanei lipsesc ştiri despre locul aflării şi au fost epuizate toate mijloacele posibile pentru stabilirea locului aflării. dacă administratorul fiduciar nu administrează corespunzător patrimoniul persoanei declarate absente. Conform regulii generale. (2) Cel declarat dispărut poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat prin administrarea necorespunzătoare a patrimoniului său. (2) Un militar sau o altă persoană dispărută fără veste in legătură cu acţiuni militare poate fi declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la incetarea acţiunilor militare. De aceea. (4) Declararea decesului produce aceleaşi efecte juridice ca şi decesul fizic constatat. ultima este in drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat (a se vedea art.

Numai in acest loc se face inscrieri in actele de stare civilă despre decesul ei. cutremure etc. iar bunurile care-i aparţineau trec la moştenitori. 4. instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului ziua morţii ei prezumate.). Cu toate acestea hotărarea definitivă a instanţei de judecată serveşte temei pentru introducerea in actele de stare civilă a datelor privind decesul persoanei. dobandite acolo unde nu se ştie despre declararea decesului ei. care a dispărut in urma acţiunilor militare. in temeiurile prezentului articol. Declararea persoanei decedate la cererea persoanelor interesate are loc in conformitate cu prevederile Capitolului XXVII din CPC. 3. dacă a dispărut in imprejurări ce prezentau o primejdie de moarte (calamităţi naturale – inundaţii. dobinditorul de rea-credinţă este obligat să restituie valoarea lor. căsătoria se consideră desfăcută. Din aceste considerente hotărarea instanţei de judecată despre declararea decesului are forţă juridică numai la domiciliul ei. Articolul 53. (4) Dacă bunurile persoanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat şi au fost vandute. adică ziua in care a avut loc accidentul sau calamitatea naturală. hotărarea dată nu influenţează asupra capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu la locul aflării ei de facto. Este suficient ca din momentul primirii ultimilor ştiri la domiciliu despre locul aflării persoanei să expire 3 ani. (3) Dobinditorul cu titlu oneros nu este obligat să restituie bunurile dacă nu se dovedeşte că la data dobandirii lor ştia că cel declarat decedat este in viaţă. 52 alin. dar şi orice altă persoană fizică. maritime etc. Dacă dispariţia fără veste este legată de acţiuni militare. In baza acestui temei poate fi declarat mort de către instanţa de judecată nu numai un militar. Dar declararea persoanei decedate nu exclude posibilitatea aflării ei in viaţă. auto. persoana declarată decedată poate cere de la oricare altă persoană să-i restituie bunurile care s-au păstrat şi care au trecut cu titlu gratuit la aceasta după declararea decesului sau. Declararea decesului are aceleaşi efecte juridice ca şi moartea fizică. atunci persoana poate fi declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la incetarea acţiunilor militare. Toate convenţiile incheiate de persoana declarată decedată sun considerate valabile şi au putere juridică datorită faptului că ea posedă capacitate de exerciţiu.in care ea a lipsit. după anularea hotărarii de declarare a decesului persoanei i se restituie suma realizată din . La declararea persoanei decedate in baza temeiurilor stabilite la art. instanţa de judecată reiese din prezumţia morţii acesteia. catastrofe aeriene.2 .) sau care dau temei a presupune ca a decedat in urma unui anumit accident (incendiu. Ziua morţii persoanei declarate decedată. instanţa de judecata anulează hotărirea privind declararea decesului ei. 2. Dacă bunurile nu s-au păstrat. Efectele apariţiei persoanei declarate decedată (1) In cazul apariţiei sau descoperirii locului de aflare a persoanei declarate decedată. Declararea persoanei decedate poate avea loc şi după expirarea a 6 luni. se consideră ziua la care hotărarea judecătorească privind declararea decesului ei a rămas definitivă. adică la locul unde a fost declarată decedată. ceea ce inseamnă că drepturile lui personale incetează ori se deschide succesiunea asupra bunurilor şi acestea trec la moştenitori. (2) Independent de momentul apariţiei sale. Dar dacă persoana este declarată decedată in urma dispariţiei in imprejurări care prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat in urma unui accident. 1 şi alin. Dacă persoana declarată decedată se află undeva in viaţă. Declararea morţii nu influenţează asupra drepturilor ei subiective.

conform prevederilor art. dacă se va dovedi că acesta a fost de rea-credinţă la data dobandirii lor. dar in limitele termenului de prescripţie. de la dobinditorul cu titlu oneros bunurile vor putea fi cerute. este obligat să compenseze valoarea lor in bani. Anularea hotărarii despre declararea persoanei decedate serveşte temei pentru anularea inregistrării decesului in registrul de stare civilă. atunci. iar dacă bunurile nu s-au păstrat. valoarea acestora nu se restituie de către dobanditorii cu titlu gratuit. el este obligat să restituie valoarea lor. Soluţionarea lor va avea loc in conformitate cu prevederile art. 312 (vezi comentariul la articolul respectiv). persoana declarată decedată poate cere de la oricare persoană restituirea bunurilor care s-au păstrat in natură şi au trecut cu titlu gratuit la dobinditor după declararea decesului său (in ordine de succesiune sau au fost donate de către moştenitori persoanelor terţe). fiind distruse. Adresarea la instanţa de judecată cu cererea despre anularea hotărarii instanţei de judecată poate parveni atit de la persoana declarată decedată cit şi de la alte persoane interesate. Deseori odată cu cererea de restituire a bunurilor pot apărea litigii referitor la veniturile dobandite şi cheltuielile suportate pe durata folosirii lor de către dobinditorul de la care sunt restituite bunurile. in cazul in care a distrus. dar nu s-au păstrat in natură. Inregistrarea de stat a actelor de stare civilă (1) Inregistrării de stat sint supuse următoarele acte de stare civilă: a) naşterea. dacă bunurile. Adică se face dovada că dobinditorul ştia că cel declarat decedat este in viaţă. d) incheierea căsătoriei. este in drept să se adreseze pentru restituirea lor. Dacă bunurile au trecut in baza unor acte juridice cu titlu oneros. Temei pentru anularea hotărarii instanţei de judecată despre declararea persoanei decedate constituie apariţia ei la domiciliu sau depistarea locului aflării ei. dacă nici unul din ei nu a incheiat o nouă căsătorie. 4. Căsătoria persoanei declarate decedate poate fi restabilită de către organele stării civile la cererea ambilor soţi. c) stabilirea paternităţii. In acest caz dobinditorul de rea-credinţă este obligat să restituie bunurile dobandite. g) decesul. cu toate că au trecut cu titlu gratuit.vanzarea bunurilor. f) schimbarea numelui. ajungem la concluzia că. b) adopţia. Astfel. Cu totul diferit este soluţionată problema in cazul in care bunurile persoanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat. după anularea hotărarii de declarare a decesului. 1. a consumat sau a realizat bunurile dobandite. Interpretand per a contraria prevederea respectivă. Restituirea bunurilor care persoanei declarate decedate depinde de faptul dacă s-a păstrat in natură şi de caracterul trecerii lor la alte persoane. Articolul 54. . Dobinditorul cu titlu gratuit. 3. 2. intrebuinţate. dacă se dovedeşte că la momentul dobandirii ştia despre aflarea in viaţă a persoanei declarate decedate. 1398. persoana declarată decedată nu este in drept să ceară restituirea lor de la dobinditorul cu titlu oneros. Dacă aceste bunuri nu s-au păstrat (au fost vandute). Ca excepţie. (2) Inregistrarea actelor de stare civilă se efectuează de către organele de inregistrare a actelor de stare civilă prin inscrierea datelor in registrele actelor de stare civilă şi eliberarea de certificate in baza acestor inscrieri. Indiferent de momentul apariţiei sale. care incepe să curgă din momentul in care după apariţia sa persoana a aflat sau trebuia să afle despre trecerea bunurilor sale la alte persoane. realizate. e) desfacerea căsătoriei. persoanei i se restituie suma realizată din vanzarea bunurilor.

sunt supuse inregistrării de stat asemenea acte de stare civilă precum: naşterea.(3) Organele care efectuează inregistrarea actelor de stare civila. 3 al Legii nr. dreptul copilului minor al defunctului la pensie etc. procedura de rectificare şi modificare a lor. se stabilesc prin Legea nr. modificarea sau incetarea unor drepturi şi obligaţii de o importanţă majoră pentru persoanele fizice. prin care se confirmă faptele şi evenimentele ce influenţează apariţia. eliberandu-se in baza acestor inscrieri certificatele corespunzătoare de stare civilă. pană la instituirea sau reconstituirea organelor de stare civilă. etc. Asemenea importanţă este atribuită inregistrării căsătoriei şi desfacerea căsătoriei (desfacerea la organele de stare civilă). decesul. incheierea căsătoriei. de exemplu. lista cărora este exhaustivă şi nu poate fi lărgită. modificarea sau incetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi caracterizează statutul de drept al acestora. Scopul inregistrării de stat constă in stabilirea unei dovezi incontestabile a faptului că evenimentele respective au avut loc şi momentul cand ele au avut loc. In unele cazuri legea leagă de inregistrarea actului de stare civilă naşterea (stingerea) de drepturi. procedura de inregistrare a acestor acte. Capitolul II PERSOANA JURIDICA Sectiunea 1 DISPOZITII GENERALE . 100/2001 privind actele de stare civilă. adică stabileşte că drepturile şi obligaţiile corespunzătoare apar sau incetează doar din momentul inregistrării actelor de stare civilă. in legătură cu moartea persoanei apar drepturile de succesiune a patrimoniului defunctului. Aceste acte de stare civilă se echivalează cu actele de stare civilă intocmite la organele de inregistrarea a actelor de stare civilă şi nu necesită inregistrare de stat ulterioară. Astfel. mortalitate. forma registrelor actelor de stare civila şi a certificatelor. Sunt recunoscute valabile actele de stare civilă oficializate conform ritualurilor religioase. 3. Inregistrarea actelor de stare civilă se efectuează şi in interesul statului. procedura de rectificare şi modificare a lor. Inregistrarea actelor de stare civilă se efectuează prin inscrierea datelor de către funcţionarul organului de stare civilă in registrele actelor de stare civilă. 1. acestea sunt inscrisuri autentice de stat. forma registrelor actelor de stare civila şi a certificatelor. gradul de natalitate. precum şi modalitatea şi termenele de păstrare a registrelor actelor de stare civila. Inregistrarea de stat a actelor de stare civilă se efectuează de către organele de inregistrare a actelor de stare civilă. schimbarea numelui . Inregistrarea de stat a actelor de stare civilă are importanţă pentru protecţia drepturilor patrimoniale şi personal nepatrimoniale ale persoanelor fizice. odată cu naşterea copilului la părinţi apar drepturi şi obligaţii părinteşti. adopţia. desfacerea căsătoriei. 2. Conform art. 1 al articolului comentat enumără care acte de stare civilă se supun inregistrării de stat. procedura de inregistrare a acestor acte. 100/2001 privind actele de stare civilă. restabilirea şi anularea inscrierilor actelor de stare civila. restabilirea şi anularea inscrierilor actelor de stare civila. deoarece de aceste evenimente legea leagă apariţia. Aceste date sunt necesare pentru elaborarea unor prognoze ştiinţific argumentate de dezvoltare economică şi socială a societăţii. precum şi modalitatea şi termenele de păstrare a registrelor actelor de stare civila. Alin. Aceasta se explică prin faptul că: organele care efectuează inregistrarea actelor de stare civila. stabilirea paternităţii. Articolului comentat are un conţinut general şi se limitează doar la aspectele cele mai generale in materia actelor de stare civilă. Astfel. obligaţii de intreţinere. se stabilesc prin lege. pentru a determina.

adunarea generală a membrilor. Actele acestui organ se fac in forma actelor de constituire (contract. care-şi găseşte expresia in actele adoptate. organul executiv poate face orice acţiuni legale in numele . (103)In funcţie de participare la constituirea patrimoniului persoanei juridice. acţionarilor. Organul executiv este cel care manifestă in exterior voinţa persoanei juridice. Pentru aceasta dispoziţia alin. Noţiunea de persoana juridica (101)Persoana juridica este organizaţia care are un patrimoniu distinct si răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu. sa-si asume obligaţii. statut). Cu excepţia atribuţiilor date de lege şi actele constitutive organului principal. In cadrul acestui organ se formează voinţa persoanei juridice. Persoana juridică este un subiect de drept creat de legiuitor prin ficţiune in scopul de a permite colectivelor de indivizi să se manifeste in raporturile juridice similar unei persoane fizice. precum şi poate decide reorganizarea şi lichidarea persoanei juridice. 1. acţionarii etc) al acesteia formează şi manifestă in exterior o voinţă unitară. asociaţii.) acesta este cel care decide cele mai importante probleme ce ţin de existenţa acestui subiect. Persoana juridică ca o organizaţie de sine – stătătoare presupune existenţa a cel puţin două organe obligatorii şi altele facultative: (104)organul suprem. fondatorii (membrii) au sau nu au drepturi de creanţă fata de ea. membrii. precum şi alte acte adoptate prin majoritatea voturilor stabilite de lege sau de insuşi actele constitutive. administrator etc. modul de gestionare a patrimoniului. organizaţia este structurarea colectivului de oameni astfel incat aceştia să se manifeste ca unul singur.Organizaţia presupune o structură internă a subiectului – persoană juridică prin care colectivul de participanţi (fondatorii. direcţie) sau unipersonal (director. manager. Numit convenţional organ suprem (adunarea asociaţilor.Articolul 55. aprobă actele de constituire le modifică şi completează. poate sa dobandească si sa exercite in nume propriu drepturi patrimoniale si personale nepatrimoniale. In cazurile stabilite acestea sunt opozabile terţilor. Persoane juridice in a căror privinţa fondatorii (membrii) nu au drepturi de creanţa sant organizaţiile necomerciale. răspunderea. hotărarile de modificare şi completare a acestora. acţionarilor etc. (102)Persoana juridica poate fi organizata in mod corporativ sau in baza calităţii de membru. Acesta poate fi colegial (comitet de conducere.(1) defineşte persoana juridică evidenţiind principalele elemente ale acesteia – organizaţia (structura organizatorică) proprie. Persoane juridice in a căror privinţă fondatorii (membrii) au drepturi de creanţa sant societăţile comerciale si cooperativele. (105)Organul executiv. Actele acestui organ. poate fi dependenta sau independenta de un anumit număr de membri. membrilor. organele acesteia şi persoanele cu funcţii de răspundere. determină scopul. Astfel el decide fondarea persoanei juridice. constituie toate celelalte organe ale persoanei juridice. poate fi reclamant si parat in instanţa de judecata. . poate avea scop lucrativ sau nelucrativ. In timpul activităţii persoanei juridice organul suprem include in sine totalitatea asociaţilor. congres etc. Organul suprem (mai numit şi principal) la fondare este totalitatea fondatorilor. patrimoniul distinct.) Organul executiv deţine atribuţii de gestiune a patrimoniului şi reprezentare a persoanei juridice. capacitatea civilă şi procedurală. obiectul de activitate. preşedinte. Altfel spus. adoptate in limitele stabilite de lege sunt obligatorii pentru toţi participanţii persoanei juridice.

precum şi de a dobandi drepturi şi aşi asuma obligaţii prin fapte proprii (capacitate de exerciţiu).66 denumirea persoanei juridice) şi de ai determina stabilimentul in spaţiu (art. care deşi sunt amplasate in alte localităţi ele sunt părţi componente ale acesteia. Frecvent prin patrimoniu se inţelege numai latura activă. sau un auditor independent angajat special in acest scop. .68). adică ansamblul de bunuri (lucruri şi drepturi) ale persoanei juridice. Caracterul distinct al patrimoniului arată că acesta nu se confundă cu patrimoniul participanţilor la persoana juridică. de cenzori. făcandu-se posibil să fie văzută distinct de alte subiecte. Toate bunurile incluse in activul patrimoniului pot fi urmărite pentru obligaţiile asumate. fondurilor de investiţii. persoanei juridice i s-a conferit capacitate civilă.(1) din CC. depind de ea organizatoric.183). Prin patrimoniu se stabileşte legătura de dependenţă a persoanei juridice de voinţa participanţilor săi. 128). In unele cazuri organul principal poate delega şi atribuţia de desemnare şi revocare a organului executiv. participă intr-un anumit mod la activitatea persoanei juridice. Unele persoane juridice au structuri teritoriale (filiale). 67 sediul). In calitate de organ reprezentativ sunt consiliul directoriu la societăţile pe acţiuni şi cooperativele de producţie care au mai mult de 50 de acţionari sau membri.persoanei juridice. Unele persoane juridice au o structură organizatorică mai complicată. cotizaţie. Reieşind din prevederile art. deşi arată că aceştia sunt sursa de formare a patrimoniului. administrative. consiliile instituţiilor financiare. In calitate de organ de control sunt considerate comisia de revizie. precum şi de eficienţa activităţii acesteia. Răspunderea persoanei juridice este una materială independent de caracterul şi natura obligaţiei – civile. insă valoarea şi lichiditatea acestora arată dinamica patrimoniului. a burselor etc. In legătură cu aceasta au fost stabilite criteriile prin care o persoană juridică se individualizează. In unele cazuri pentru obligaţiile persoanei juridice pot fi urmăriţi şi alte persoane (art.121. de a decide asupra unor chestiuni urgente care i le-a delegat organul principal. Capacitatea. juridic şi economic. Aceste organe au atribuţia de a supraveghea activitatea organului executiv in perioada dintre şedinţele organului principal. Patrimoniul nu depinde de regimul juridic al bunurilor care intră in activ. Inzestrarea iniţială a persoanei juridice cu patrimoniu este prerogativa fondatorilor. patrimoniul persoanei juridice reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter economic al persoanei juridice.136) a fondatorilor pentru obligaţiile instituţiei (art. a comanditaţilor pentru obligaţiile societăţii in comandită (art. Mărimea patrimoniului poate fi diferită pentru fiecare persoană juridică şi depinde de valoarea bunurilor pe care fondatorii le transmit. Astfel pot fi create organe reprezentative care se interpun intre organul principal şi cel executiv şi organe de control. inclusiv capacitate de avea drepturi şi obligaţii proprii (capacitate de folosinţă). fiscale sau penale. Pentru a avea calitatea de subiect şi a se manifesta in circuitul civil similar unui individ. Participanţii la fondare fie că transmit cu titlul de aport la capitalul social. consiliul de administraţie la intreprinderile de stat. Ca universalitate juridică patrimoniul persoanei juridice este unic. Patrimoniu distinct. Reieşind din noţiunea legală in patrimoniu se conţine o parte activă şi o parte pasivă. fie se obligă să transmită in viitor anumite valori sau să contribuie prin anumite activităţi la formarea patrimoniului. Aceste criterii au ca scopul de identifica subiectul respectiv dintre totalitatea de persoane ( art. taxă sau o altă contribuţie materială. Participanţii inzestrează persoana juridică cu patrimoniu pentru a realiza anumite scopuri comune. Răspunderea. Ca exemplu ar servi răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile societăţii in nume colectiv (art. Organul de control controlează activitatea organului executiv şi raportează rezultatele acestuia organului suprem.284 alin. Fundamentul răspunderii persoanei juridice il constituie patrimoniul acesteia.

chiar in definiţie şi capacitatea civilă materială (aptitudinea de a dobandi drepturi şi aşi asuma obligaţii) şi capacitatea civilă procedurală (aptitudinea de a fi reclamant şi parat in instanţă).5 din Legea nr. cooperativele de producţie pot avea cel puţin de 5 persoane. Societăţile comerciale sunt constituite in scop de a desfăşura activitatea de intreprinzător. Criteriul principal al acestei clasificări este scopul urmărit de fondatori sau asociaţii persoanei juridice. 60 şi 61 din CC cat şi de dispoziţiile actelor legislative speciale care reglementează diverse forme de persoane juridice. Prevederi speciale sunt prevăzute şi pentru alte forme de persoane juridice. asociaţi. legea cu privire la contenciosul administrativ etc. asociaţiile(sindicate. partide).106-170 CC). art. Pentru a evidenţia sub toate aspectele capacitatea civilă a persoanei juridice legiuitorul a considerat necesar să evidenţieze. fiecăruia din aceştia revenindu-le cate un singur vot. adică aceasta se va reorganiza sau lichida. numărul de participanţi.(art. La constituirea persoanei juridice dependentă de calitatea de membru nu are importanţă valoarea participării patrimoniale a fondatorului. Ca exemple de persoane juridice constituite in mod corporativ sunt societatea comercială pe acţiuni şi societatea cu răspunderea limitată. 2. Alin.(8) şi (9) din Legea nr. (107)persoana juridică poate fi dependentă de un anumit număr de persoane. manifestandu-şi astfel voinţa in raport cu alte subiecte. Incălcarea dispoziţiilor legale cu privire la numărul de asociaţi au consecinţe diferite. Potrivit acestui criteriu legiuitorul leagă existenţa persoanei juridice de un anumit număr de participanţi (fondatori. intrepriderile de stat şi municipale (art. Astfel de categorii de persoane juridice se consideră societăţile comerciale in nume colectiv şi in comandită. De exemplu o societate in nume colectiv sau in comandită poate avea numărul de asociaţi minim de 2 persoane şi maxim de 20 de persoane.1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni. Dacă partidul sau o organizaţiei social politică nu confirmă numărul minim de membri stabilit prin art.179 CC) cooperativele de producţie şi cooperativele de intreprinzător.121 şi 136 CC). precum şi scopul persoanei juridice. (108)Persoane juridice cu scop lucrativ sau cu scop nelucrativ. cooperative de producţie etc. Persoane juridice cu scop lucrativ sunt societăţile comerciale (art. obţinerea in rezultatul acestora a unor beneficii şi impărţirea lor . La constituirea persoanei juridice in mod corporativ prioritate i se acordă criteriului material de participare la formarea patrimoniului persoanei juridice şi existenţei anumitor drepturi patrimoniale ale fondatorilor asupra persoanei juridice astfel constituire. partidele politice . Posibilitatea fiecărui fondator de a influenţa activitatea persoanei juridice organizate in mod corporativ depinde de mărimea participaţiunii la capitalul social.87 din C./2002. Societatea in nume colectiv şi societatea in comandită in care au rămas un singur asociat se dizolvă dacă timp de 6 luni nu se reorganizează (v. Capacitatea procesuală a persoanei juridice este prevăzută de Codul de procedură civilă.134 şi 143). membri). Ca criterii principale sunt evidenţiate unirea factorului material sau personal. In cazul in care legea specială nu prevede consecinţele incălcării se aplică dispoziţiile art.18 din aceiaşi lege.Datorită capacităţii atribuite prin lege persoana juridică participă in circuitul civil dobandind drepturi şi asumandu-şi obligaţii.civ. membrului sau asociatului. Capacitatea materială a persoanei juridice este determinată de prevederile art.cel puţin 5000 de membri.718/1991 survin consecinţele indicate la art.(2) stabileşte anumite criterii de clasificare a persoanelor juridice.2 alin. societatea pe acţiuni de tip inchis poate avea cel mult de 50 de persoane. In sensul acestei norme persoana juridică este organizată: (106)in mod corportativ sau dependentă de calitatea de membru. Dacă intr-o societate pe acţiuni de tip inchis numărul de acţionari depăşeşte 50 de persoane survin obligaţiile stabilite la art.

au posibilitatea. in cooperative. Reglementări speciale se conţin şi in legi speciale. in condiţiile legii. Persoanele care constituie persoana juridică au posibilitatea de a participa la activitatea acesteia şi de a influenţa formarea voinţei ei prin exprimarea dreptului de vot. legiuitorul a arătat că in societăţile comerciale. in special asociaţiile. Intreprinderea cu investiţii străine se constituie in Republica Moldova in una din formele societăţilor comerciale stabilite la art. Ca urmare a acestor plăţi participantul obţine anumite drepturi asupra persoanei juridice. Prin alin.131. Participanţii la societăţile comerciale care au cote de participare la capitalul social. Participanţii organizaţiilor necomerciale nu au drepturi patrimoniale asupra activelor acestora. 139.(3) din articolul comentat legiuitorul determină legătura juridică dintre persoana juridică şi persoanele care au constituit-o sau care dobandesc ulterior calitatea de asociat.106 alin.97). adică SNC.1596 – 1600 C. Legislaţia pune anumite limite persoanelor juridice străine. 3.). in comandită. SRL şi SA. drepturi care. Civ. Este important de a nu confunda persoana juridică străină cu „intreprinderea cu investiţii străine” reglementată prin Legea nr. 152. Societăţile comerciale se constituie in formele stabilte de art. SC.96). precum şi să dispună intr-un alt mod de acest drept (art. Principalele reglementări ce ţin de statutul juridic al persoanelor juridice străine sunt stabilite prin dispoziţiile art. cu persoanele juridice ale Republicii Moldova. Membrii organizaţiilor necomerciale.intre asociaţi cu titlu de dividend. precum şi in cazul lichidării are dreptul la o parte din activele supuse repartizării (art. partidele. excludere şi lichidare (art. De exemplu .149. Articolul 56. cultele participanţii nu au drepturi patrimoniale asupra activelor persoanei juridice. in intreprinderile de stat şi municipale fondatorii şi asociaţii ( numiţi participanţii) dispun de asemenea drepturi. Referindu-se la drepturile asupra patrimoniului (drepturi patrimoniale). Cota de participare acordă deţinătorului dreptul la o cotă din beneficiul supus repartizării intre asociaţi. nu pot pretinde la o cotă parte din patrimoniu in caz de retragere. să-l instrăineze prin acte intre vii sau pentru cauză de moarte. taxe sau altfel de contribuţii materiale. 166 etc. in anumite condiţii. Şi in această situaţie ei nu pot pretinde la o parte din veniturile organizaţiei nu pot cesiona calitatea de asociat. Regimul juridic aplicabil persoanelor juridice străine Persoanele juridice străine sant asimilate. sindicatele. membru sau acţionar al persoanei juridice. la randul lor pot fi divizate in drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.). instituţiile./2002.(2) CC. Persoanele juridice care nu au scop lucrativ sunt organizaţiile necomerciale (asociaţiile. Toţi participanţii la persoana juridică trebuie să contribuie la formarea patrimoniului acesteia prin facerea unor aporturi la capitalul social. adică drepturi de creanţă.998/1992 privind investiţiile străine.106 (2) din CC. cooperative) asociatul poate să se retragă din societate cerand o cotă din activele acesteia. persoanele juridice de drept public şi cooperativele de consum. Persoanele juridice inregistrate in statele străine (persoane juridice străine) au aceleaşi drepturi ca şi persoanele juridice inregistrate in Republica Moldova (persoane juridice naţionale) dacă legea din Moldova nu stabileşte altfel. se inregistrează in Registrul de stat al intreprinderilor şi organizaţilor şi se consideră persoană juridică naţională. Aceste persoane juridice se constituie in scopuri ideale. plata unor cotizaţii. In unele persoane juridice (societatea in nume colectiv. fundaţiile etc. iar in caz de obţinere a unor venituri din activitatea lor acesta este destinat realizării scopului propus şi nu se imparte intre fondatori sau asociaţi.

similar persoanelor de drept public. Această diviziune işi raţionamentul in interesul pe care il promovează aceste persoane. cooperativele şi alte persoane juridice sunt persoane juridice de drept privat. Uniunea Notarilor. cetăţenii care locuiesc in localitatea concretă.550/1995. iar statul de asemenea le poate delega exercitarea unor atribuţii de stat. Statul. sant situate pe poziţii de egalitate. Tipurile de persoane juridice Persoanele juridice sant de drept public sau de drept privat care.1308/1997). Unele persoane de drept public. Statul işi realizează capacitatea juridică prin intermediul organelor sale cărora le atribuie personalitate juridică.718/1991 in Republica Moldova nu se admite crearea partidelor şi altor organizaţii social politice ale statelor străine. indiferent de poziţia lor contractuală au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi persoanele private. imprumut. un organ al acestuia. cum ar fi Camera de Comerţ şi Industrie. (111)Scopul persoanei juridice este interesul general al colectivităţii.4 din Legea nr. Această structură include o colectivitate determinată sau determinabilă de oameni: cetăţenii statului. sau o persoană juridică formată de acestea.7 din Legea nr. deşi au ca participanţi persoane private ele urmăresc un scop general promovat şi susţinut de stat. inseşi statul. organizaţii social politice şi altele de tipul acestora.199/1998. Persoanele juridice sunt divizate in două categorii de drept public şi de drept privat. Aceasta din urmă decide soarta lor prin hotărarile organelor reprezentative sau de către organele executive. arendă. Ne referim in această situaţie la sindicate . Potrivit dispoziţiei comentate. Deşi unele persoane juridice de drept privat promovează un interes general. Statul şi unităţile teritorial administrative. Societăţile comerciale. partide. persoanele juridice de drept public şi cele de drept privat in raporturile civile au drepturi şi obligaţii similare. precum şi subdiviziunile şi organizaţiile lor. prin intermediul organului competent formează şi alte persoane juridice drept public. Evidenţierea persoanelor juridice ca fiind de drept public trebuie de făcut după trei criterii: (109)Statutul juridic al membrului. organizaţiile necomerciale. In caz de incheiere a unor contracte de vanzare –cumpărare. Uniunea Avocaţilor etc. Dacă persoana juridică reprezintă interesul general al unei colectivităţi (toţi cetăţenii statului sau a unei localităţi) aceasta este una de drept public.6. Societăţile pe acţiuni din statele străine pot plasa acţiuni in RM numai cu respectarea dispoziţiilor art. in raporturile civile. asociatului sau al fondatorului.persoanele juridice străine sunt limitate in dreptul de a cumpăra terenuri cu destinaţie agricolă (art. Dacă persoana juridică este constituită de persoane private in scopul de a promova interese particulare ale membrilor săi.(2) din Legea nr. ele continuă să fie persoane juridice de drept privat. cărora li se deleghează funcţii ale statului.29 din Legea nr. aceasta este de drept privat. prestări servicii etc. Articolul 57. Persoanele juridice de drept public nu poate avea scop lucrativ. Instituţiile financiare străine pot desfăşura activităţi pe teritoriul Republicii Moldova numai prin filiale şi sucursale şi numai dacă au fost autorizate de Banca Naţională a Moldovei art.6 alin. Astfel de persoane sunt Banca Naţională a Moldovei. sau unui cerc mai larg de persoane. Potrivit dispoziţiilor art. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.58 CC). Statul şi unităţile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public(art. (110)Sursa principală a patrimoniului sunt bunurile din proprietatea colectivităţii. Pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea contractului acestea vor fi putea fi obligate să-şi onoreze .

organele statului sau de unităţile administrativ teritoriale Acestora li se aplică normele ce privesc persoanele juridice reglementate de Codul civil. in conformitate cu competenta lor. Deşi nici un act normativ nu determină clar structura organizatorică a statului aceasta poate fi evidenţiată prin prisma noţiunii de persoană juridică. persoanele juridice de drept public se pot infiinţa si altfel.indirect prin reprezentaţii săi in organul legislativ. Aceştia la randul lor in comun formand Parlamentul organ cu atribuţii de legiferare al statului. precum şi deleagă imputerniciri organelor de stat şi persoanelor cu funcţii de răspundere de a exercita anumite atribuţii şi de a incheia anumite contracte in numele statului.(2). Poporul işi poate manifesta şi exprima unitar voinţa prin două modalităţi: . acte care stabilesc modul de formare şi funcţionare a tuturor organelor statului şi determină comportamentul tuturor participanţilor la raporturile juridice. căci in acest caz se pierde interesul acestora din urmă de a contracta. organele statului cărora prin lege le sunt atribuite statut de personalitate juridică. Statul şi celelalte persoane juridice de drept public nu pot avea o poziţie privilegiată in raport cu cele de drept privat. in cazuri expres prevăzute de lege. reprezintă statul in raporturi juridice. dobandind şi exercitand drepturi şi obligaţii in nume . Persoanele juridice de drept public (112)Statul si unităţile administrativ-teritoriale participa la raporturile juridice civile pe poziţii de egalitate cu celelalte subiecte de drept. cu excepţia cazurilor prevăzute expres. prin participarea la referendum şi la alegeri. se manifestă in circuitul civil ca o persoană juridică de drept public. Parlamentul formează voinţa statului care işi găseşte expresia in actele legislative.direct. . (114)Prin derogare de la prevederile alin. (115)Următoarele articole ale acestui capitol nu se aplica persoanelor juridice de drept public. Atribuţiile statului si ale unităţilor administrativ-teritoriale se exercita in asemenea raporturi de organele acestora. La alegeri poporul delegă puterea de stat care-i aparţine spre a fi exercitată persoanelor care intrunesc un anumit număr de voturi. din actele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. unităţile administrativ teritoriale şi alte persoane juridice formate in modul stabilit de lege de către stat. (113)Organele imputernicite sa exercite o parte din funcţiile (atribuţiile) Guvernului poseda personalitate juridica doar daca aceasta decurge din prevederile legii sau.obligaţia şi să plătească daune interese. in cazurile expres prevăzute de lege. inclusiv incheie contracte semnand contractele civile in numele statului. Organ executiv – este Guvernul. dacă contrariul nu rezultă din prevederile legilor speciale. inclusiv şi pentru organul emitent. Dispoziţiile actelor legislative sunt obligatorii pentru toţi participanţii la viaţa juridică – persoane fizice. numiţi parlamentari. un organ reprezentativ şi organe executiv.Reieşind din denumire şi conţinutul articolului comentat persoane juridice de drept public sunt statul. Structural statul are o organizare similară persoanei juridice avand un organ suprem. In circuitul civil statul. persoane juridice organe de stat. fiind menţionat ca subiect distinct de drept. 1. Acesta. se manifestă ca un singur subiect. gestionează patrimoniul statului. deşi reprezentat de un număr mare de organe. Articolul 58. potrivit Legii cu privire la Guvern organizează executarea actelor legislative. Organul suprem – este poporul (totalitatea cetăţenilor) căruia potrivit art. 2 din Constituţie aparţine suveranitatea şi puterea in stat. Statul.

2. prefectul sau Başcanul. Unităţile teritorial administrative deşi sunt expres numite şi ca subiecte distincte (art. Prin legi speciale au fost fondate anumite persoane juridice care indeplinesc anumite funcţii ale statului.451/2001 are statut de persoană juridică. (3) persoanele juridice de drept public pot fi infiinţate in modul stabilit de lege. CNVM este persoană juridică. (118)Curtea de conturi a fost constituită prin Legea nr. Organele administraţiei publice centrale menţionate in art. Personalitatea juridică a unor structuri ale Guvernului rezultă din dispoziţii legale. Au statut de Unităţi teritorial administrative localităţile care au statut de municipiu. nu au scop propriu. decat in cazul in care la prevederile Codului fac trimitere actele normative ce reglementează statutul juridic al acestora. Astfel de persoane juridice sunt: (116)Banca Naţională a Moldovei a cărui mod de constituire şi funcţionare este reglementat prin Legea nr.Organele care exercită o parte din atribuţiile Guvernului sunt ministerele. departamentele şi alte organe fondate de acestea. contribuie la exercitarea puterii executive in stat.312/1994 privind Curtea de conturi. (4) stabileşte că dispoziţiile Codului civil privind peroanele juridice nu reglementează statutul juridic al statului. şi nu au răspundere proprie. terţ etc. Curtea este organul suprem de control financiar in stat cu statut de persoană juridică şi care decide in mod autonom asupra programului său de activitate. al UTA. Persoane juridice de drept privat (120)Persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber doar in una . Legea cu privire la Guvern nu atribuie ministerelor şi departamentelor statutul de persoană juridică. (117)Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost constituită in baza Legii nr. In instanţa de judecată statul trebuie să fie ca un participant unic – parat. 3.192) ele totuşi trebuie privite ca persoane juridice de drept public. adică al Republicii Moldova. acesta insă le este stabilit prin Regulamentele aprobate de Guvern. reclamant.propriu.) participand la relaţiile civile nu dobandesc drepturi şi obligaţii pentru sine ci pentru stat. oraşele şi satele. De aceia organele statului sunt o parte a unei persoane juridice şi nu persoane juridice de sinestătătoare. a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare precum nici al altor persoane juridice de drept public. Aceasta stabileşte in art. Aceste Organe. Potrivit alin. precum şi Unitatea administrativ teritorială Găgăuzia.7 din Legea nr. Unităţile administrativ teritoriale sunt raioanele.192/1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (119)Alin. BNM „este persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament”.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Capacitatea juridică a UTA le exercită autorităţile administraţiei publice locale ale acestora. Această afirmaţie rezultă din articolul comentat şi art. deşi avand personalitate juridică ele nu au patrimoniu propriu. al Băncii Naţionale. iar autoritatea acesteia se extinde pe intreg teritoriu al Republicii Moldovei. In calitate de organ executiv al UTA este primarul. departamentele etc. 3 alin. Ca exemplu serveşte Camera licenţierii care potrivit dispoziţiilor art. Potrivit dispoziţiei comentate aceste organe au statut de persoană juridică numai dacă aceasta este stabilit in mod expres in lege.107 din Constituţie (ministerele. insă nu fac parte din Guvern. In această situaţie ministerul sau departamentul trebuie privit ca un organ al persoanei juridice şi nu ca subiect de sine-stătător.(2) din Legea nr. Articolul 59. Tot ce fac aceste organe fac in numele statului. 764/2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova potrivit căruia unităţile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public. din contul statului şi pentru stat.1 că.

instituţii şi fundaţii. profesionale. 104 din CC. (131)cooperativele de consum. (122)Prin alin. (121)Persoanele juridice de drept privat pot avea scop lucrativ (comercial) si scop nelucrativ (necomercial). Potrivit Legii nr. 1. societate cu răspundere limitată sau societate pe acţiuni. iv.179).171). bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia. societăţi ştiinţifice. ii. . organizaţiile necomerciale (180 alin. unele cooperative şi intreprinderile de stat şi municipale.din formele prevăzute de lege. a) Persoanele juridice cu scop lucrativ se constituie de fondatori in scopul de a desfăşura o activitate de intreprinzător (mai numită şi activitate lucrativă. societate in comandită. cooperativele (art. (130)fundaţiile. Potrivit Legii nr. iii. de antreprenoriat) a realiza beneficii şi a le impărţi intre ei.837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti. ecologiste. insă acest beneficiu nu poate fi distribuit cu titlu de dividend sau dobandă ci se va utiliza pentru realizarea scopului propus de către organizaţie. cultural educative.(2). care la randul său se constituie in forme de asociaţii. contribuie la obţinerea profitului de către membrii săi. comercială.106 (2). constituite potrivit Legii nr. cooperativa de producţie se constituie in scopul desfăşurării in comun a activităţii de producţie şi a altor activităţi economice.1129/2000. de femei. economică. de tineret.Alin. Societăţile comerciale pot avea forma de societate in nume colectiv. Organizaţiile necomerciale sunt: (125)organizaţiile obşteşti de apărare a drepturilor omului. asociaţi şi membri care işi propun un scop ideal. (127)partidele şi alte organizaţii social politice constituite potrivit Legii privind partidele şi alte organizaţii social politice nr. (128)cultele constituite potrivit Legii despre culte nr. In calitate de persoane juridice cu scop lucrativ trebuie de considerat şi intreprinderile de stat şi municipale care se constituie in scopul desfăşurării unor activităţi de intreprinzător in domenii importante pentru stat şi unităţile administrativ teritoriale. societăţile comerciale (art. Deşi majoritatea persoanelor juridice cu scop nelucrativ pot desfăşura activităţi economice pentru a realiza beneficii. (126)uniunile de persoane juridice constituite potrivit art. b) Persoanele juridice cu scop nelucrativ se constituie de către fondatori.73/2001 cooperativa de intreprinzător. Forme ale persoanelor juridice de drept privat sunt: i. Persoanele juridice cu scop nelucrativ mai sunt numite şi organizaţiile necomerciale.718/1991. divizandu-l după scopul urmărit de fondatorii acestora in: (123)persoane juridice cu scop lucrativ.(2) legiuitorul face cea mai importantă clasificare a persoanelor juridice de drept privat. adică de a satisface aspiraţiile sociale. intreprinderile de stat şi municipale (art. invalizi.979/1992. Acestui scop corespund persoanele juridice constituite in forma societăţilor comerciale. (129)sindicatele constituite potrivit Legii sindicatelor nr.(1) dispune imperativ că persoanele juridice de drept privat se pot constitui doar in formele prevăzute de lege.. Fondatorii societăţilor comerciale la constituire pun in comun anumite bunuri pentru a desfăşura activităţi de intreprinzător in scopul realizării şi distribuirii intre ei a beneficiilor. de veterani. (124)persoane juridice cu scop nelucrativ (ideal). culturale şi de altă natură. sportive etc.1007/2002 privind cooperativele de producţie.

(1) şi se exprimă prin aptitudinea generală şi abstractă de a avea drepturi şi obligaţii fără a le enumăra limitativ sau a le evidenţia anumite criterii distinctive. Dreptul persoanei juridice de a practica activitatea pentru care este necesara licenţa apare in momentul obţinerii ei sau in momentul indicat in ea si incetează o data cu expirarea licenţei daca legea nu prevede altfel. Caracterul inalienabilităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice a fost analizat ca o imposibilitate a instrăinării sau refuzului in total sau in parte a persoanei juridice de la propria capacitate de folosinţă. doar in baza unui permis special (licenţa). a căror lista este stabilita de lege. dacă este practicată in formă de societate comercială aceasta indică că fondatorii işi propun ca scop obţinerea de beneficii.97). (135)Persoanele juridice de drept public participa la circuitul civil in măsura in care aceasta este necesar atingerii scopurilor sale. b) aptitudinea – de a avea obligaţii. Caracterul intangibil al capacităţii de folosinţă constă in faptul că aceasta nu poate fi limitată sau ingrădită decat in cazurile şi condiţiile stabilite de lege. Altfel se poate spune că capacitatea civilă exprimă: a) aptitudinea societăţii comerciale de a avea drepturi. 1. activitatea in invăţămant. Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile. chiar daca nu este prevăzută in actul de constituire. inalienabilitate.(1) şi 61 alin. (133)Persoana juridica cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege. inceputul şi sfarşitul capacităţii civile. Atat persoanele juridice cu scop lucrativ.96. adică in lege. Unicitatea capacităţii civile arată că fiecare societate comercială are o singură capacitate. (134)Persoana juridica cu scop nelucrativ poate desfăşura numai activitatea prevăzută de lege si de actul de constituire. Ele sant asimilate persoanelor juridice de drept privat in măsura in care participa la circuitul civil. cat şi cele cu scopuri ideale pot practica unele şi aceleaşi activităţi. Un subiect de drept nu poate avea două sau mai multe .60 alin.Importanţa clasificării respective nu este de a determina care activităţi pot fi practicate de una sau altă categorie de persoane juridice. Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice (132)Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice se dobandeşte la data inregistrării de stat si incetează la data radierii ei din registrul de stat. Ca efect la sfarşitul exerciţiului financiar. dobandită la data inregistrării de stat şi care există atata timp cat aceasta „trăieşte”. fondatorii pot impărţi beneficiul realizat in calitate de dividend. precum nici nu pot fi repartizate actele in cazul lichidării (art. specialitate. (137)Persoana juridica poate fi limitata in drepturi doar in cazurile si in modul prevăzut de lege. intangibilitate. Articolul 60. Caracterul legalităţii arată că originea capacităţii civile se află in actele legislative. Capacitatea de folosinţă a societăţi comerciale se caracterizează prin generalitate. Generalitatea capacităţii rezultă din dispoziţiile art. De exemplu. (136)Persoana juridica poate practica anumite tipuri de activităţi. iar in caz de lichidare a unei asemenea persoane juridice activele rămase se impart intre asociaţi conform art. legalitate şi unicitate. Dispoziţiile legale determină conţinutul. Dacă persoana juridică este constituită in forma organizaţiei necomerciale membrii acesteia nu pot repartiza beneficiul in calitate de dividend.

socială sau apartenenţă politică. munca forţată. adică fiind aceiaşi pentru toate persoanele independent de rasă. Radierea se face potrivit art. să desfăşoare activitatea in limitele concurenţei loiale etc. dar fiind permise numai intreprinderilor de stat. Caracterul specialităţii scopul de a diferenţia capacitatea de folosinţă a societăţii comerciale de cea a persoanei fizice. Numai după inregistrarea de stat persoana juridică poate să-şi deschidă un cont de decontări intr-o bancă comercială. fără a fi obligat ca aceste activităţi să fie indicate expres in actele de constituire. origine etnică. Dobandirea personalităţii juridice impune şi unele obligaţii stipulate de lege care sunt specifice numai unui subiect de drept. evidenţiind trei limite a capacităţii: a) determinate de natura de subiect abstract. sex. adică de aceia că persoana juridică nu poate avea drepturile persoanei fizice. Doctrina a privit specialitatea ca o limitare a capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice. permiţanduli-se să desfăşoare orice activitate economică aducătoare de profit care consideră necesar. stabilindu-se că toate actele incheiate de organul executiv in limitele legii obligă persoana juridică in toate cazurile. adică de la data inregistrării şi inlcuderea in Registrul de stat respectiv (art. precum şi să săvarşească alte acte juridice pentru atingerea scopurilor statutare propuse. dar aceasta este restransă la acţiunile legate de incasarea valorilor patrimoniale de la terţi şi repartizarea acestora intre asociaţi sau după caz intre terţi. Compararea de exemplu a societăţilor comerciale cu persoanele juridice cu scop nelucrativ capacitatea primelor apare ca una universală. să efectueze plăţile numai prin operaţiuni bancare. să ţină evidenţa contabilă. Deşi actul constitutiv este legea persoanei . Inceputul capacităţii de folosinţă. comercializarea mărfurilor de proastă calitate etc. Excepţia de la această regulă este stabilită prin art. rezultă că acestea nu sunt permise pentru societăţile comerciale şi cooperative. Ultima este considerată ca fiind o capacitate universală. precum nici nu impiedică de a delimita capacitatea de folosinţă de cea de exerciţiu. Printre acestea am califica infracţiunile privind traficul de fiinţe umane.. Persoana juridică dobandeşte capacitatea de folosinţă concomitent cu calitatea de persoană juridică.63 CC). Acest caracter insă nu impiedică de a grupa drepturile şi obligaţiile care fac parte din conţinutul capacităţii după criteriul ramurilor şi subramurilor de drept. Societatea pe acţiuni este obligată să-şi inregistreze acţiunile emise la fondarea societăţii. activitatea mercenarilor. b) determinate de scopul pentru care a fost constituită. Din dispoziţia alin. Capacitatea de folosinţă incetează la data radierii acesteia din Registrul de stat. să ţină Registrul acţionarilor. Activităţile interzise sunt acele pentru care există sancţiuni penale sau administrative. 99 CC după ce s-a incheiat procedura de lichidare şi au fost prezentate toate actele necesare. Nu intră in categoria activităţilor interzise activităţile desfăşurate in baza licenţei sau altei autorizaţii de stat. naţionalitate. poate să depună actele pentru a i se elibera licenţa. Dovadă a inregistrării de stat serveşte certificatul de inregistrare eliberat de organul de stat care efectuează inregistrarea. şi c) determinate de natura categoriei de persoane juridice din care face parte.(2) rezultă că persoanelor juridice cu scop lucrativ li se recunoaşte o capacitate universală de folosinţă. Ca exemplu pot servi obligaţia de inregistrare in calitate de contribuabil la inspectoratul fiscal teritorial.capacităţi. dobandeşte dreptul exclusiv asupra propriei denumiri şi embleme. sclavia. operaţiuni cu mijloace băneşti dobandite pe cale ilegală. 100 CC potrivit căruia capacitatea juridică a persoanei juridice poate să reapară dacă instanţa redeschide procedura de lichidare. Capacitatea declarată la alin. Reieşind din dispoziţiile codului civil capacitatea persoanei juridice este specializată in raport cu capacitatea persoanei fizice. 2. religie. poate să desfăşoare activităţi nelicenţiate. (2) este necesară pentru a proteja circuitul civil de procese judiciare de anulare a actelor incheiate de către persoana juridică. poate solicita inregistrarea drepturilor dobandite in procesul de constituire. cu excepţia celor interzise de lege. O serie de activităţi nu sunt interzise.

insă ele nu ar putea să facă comerţ cu băuturi spirtoase.juridice. Autoritatea publică este competentă de a controla titularii de licenţă la obiectul respectării cerinţelor legale de desfăşurare a activităţii autorizate. ar putea edita lucrările ştiinţifice ale membrilor săi şi să le realizeze. adică incheie contracte de vinzare cumpărare. Pentru desfăşurarea activităţii supuse licenţierii fără licenţă. in termen de 15 zile de la adresare. aceasta putind desfăşura numai activităţi permise de lege şi actul de constituire. Lista activităţilor supuse autorizării este stabilită de art. cum ar fi procurarea şi vinzarea de imobile. . Licenţa se eliberează contra plată. de produse petroliere. asigurarea populaţiei cu servicii medicale. Persoana juridică cu scop ideal (nelucrativ) are o capacitate limitată. armament. Totodată. Persoana juridică care are calitatea de debitor. Persoana juridică de drept public pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite de lege au necesitate de a procura anumite bunuri materiale. iar acolo funcţionează un restaurant sau un bufet pentru deservirea acestora cu siguranţă că acolo s-ar putea vinde şi băuturi spirtoase şi ţigări avind pentru aceasta autorizaţiile respective. statul pentru asigurarea bunei sale funcţionări de asigura procesul de invăţămant de stat.2001. 6. de concesiune. insă toate acţiunile cu bunurile acesteia le exercită administratorul insolvabilităţii realizand voinţa creditorilor. Alin. (5) stabileşte obligaţia persoanei juridice de a desfăşura unele activităţi numai după ce a fost obţinută autorizaţia necesară de la organul de stat competent. inclusiv pe contul bancar al societăţii etc. 3. 5. persoana juridică cit şi persoanele cu funcţii de răspundere a acestora pot fi sancţionate. imobile etc. Astfel. Nu trebuie de privit ca o limitare a capacităţii persoanei juridice interdicţiile puse persoanei care ocupă funcţia de administrator al persoanei juridice. Dacă directorul neglijand interdicţia din actul constitutiv incheie actul juridic. La incheierea şi executarea contractelor respective statul are acelaşi drepturi şi obligaţii ca şi o persoană juridică de drept privat. acestea se procură din reţeaua comercială internaţională sau naţională. Agenţia Naţională pentru Reglementare in Energetică. Sunt competente de a elibera licenţe in domenii speciale Banca Naţională. ci numai organelor şi participanţilor (asociaţilor. In cazul suspendării persoana juridică nu poate desfăşura activitatea respectivă pină cind decizia de suspendare nu este anulată. mobilă şi terminand cu medicamente. Incepind cu rechizitele de birou. Autoritatea publică principală care eliberează licenţe este Camera de licenţiere. interdicţiile sau sechestrul pus pe bunurile materiale. Dacă licenţa este retrasă. dacă aceasta se face pentru propria necesitate. trebuie să procure cele mai diverse mărfuri. Limitarea capacităţii de folosinţă serveşte ca exemplu suspendarea sau retragerea licenţei. formal işi păstrează personalitatea juridică. 451/30. In legătură cu aceasta ele săvirşesc acte civile. 4.07. capacitatea de apărare şi securitate a sa. De exemplu o asociaţie a arhitecţilor sau a istoricilor ar putea face o activitate de restaurare a monumentelor istorice. limitele stabilite de aceste nu pot fi opuse terţilor. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice este limitată dacă impotriva acestea a fost intentat un proces de insolvabilitate. Aceasta priveşte şi alte activităţi. fondatorilor) acestora. 8 din Legea licenţierii unor genuri de activitate nr. autorităţile publice locale etc. tehnică de calcul. persoana juridică nu poate desfăşura activitatea respectivă pină cind nu obţine o altă licenţă. servicii etc. acesta este perfect valabil. de arendă. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Limitarea capacităţii persoanei juridice are lor atunci cind prin actele autorităţilor publice sau a instanţelor de judecată se stabileşte anumite ingrădiri. şi in cazul depistării unor incălcări pot suspenda acţiunea licenţei sau după caz chiar pot retrage licenţa. cu ţigări din propriile magazine sau să organizeze transportul de pasageri. Dar dacă in rezultatul acestui act persoana juridică suportă pierderi ea poate să se adreseze către director pentru a fi despăgubită. de prestări servicii. dacă asociaţia respectivă are club al membrilor săi. lucrări.

de a dobandi şi exercita drepturi prin propriile acţiuni. Calitatea de administrator o poate avea una sau mai multe persoane fizice care dispun de capacitatea deplină de exerciţiu. administratorii au imputerniciri egale privind administrarea şi reprezentarea societăţii. persoana juridică nu are . Administratorul este organ al persoanei juridice. 2. In ipoteza in care persoana juridică a fost inregistrată dar nu are organ executiv rezultă că aceasta are capacitate de exerciţiu. nu se reduce la simpla lor insumare.70 alin. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice este aptitudinea acesteia de a dobandi drepturi şi a exercita obligaţii prin actele proprii. exprimate in cadrul adunării generale. Pentru exprimarea voinţei persoanei juridice pe unele chestiuni. adică de la data inregistrării de stat. Organul executiv desemnat de instanţa de judecată este revocat de aceasta in cazul in care organul competent al persoanei juridice decide desemnarea organului executiv. insă nu o poate realiza. in raporturile cu terţii. de la data constituirii. Societatea comercială se deosebeşte nu numai prin propriile atribute de identitate şi patrimoniu distinct dar şi prin aptitudinea de a manifesta o voinţă de sinestătătoare. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice apare concomitent cu capacitatea de folosinţă. Dacă calitatea de administrator o au mai multor persoane (comitet de conducere. care constituie voinţa persoanei juridice. insă. In lipsa unor prevederi exprese.6 alin. cu discernămant şi voinţă. b) aptitudinea – de a asuma şi a indeplini obligaţii prin propriile acţiuni. voinţa persoanei juridice se realizează prin voinţa celor ce o compun. constituiţi in adunarea generală. Ea exprimă a) aptitudinea sau posibilitatea . persoana juridică işi manifestă voinţa in exterior numai prin intermediul administratorului sau altfel spus prin organul său executiv. Persoana juridică este un subiect distinct de persoanele care o compun şi se manifestă in circuitul civil prin intermediul organelor sale. Aceasta. direcţie). In cadrul societăţilor comerciale. Voinţele participanţilor persoanei juridice. individual sau colectiv. generată de voturile asociaţilor. La baza formării acestei voinţe stă principiul majorităţii. devin o voinţă colectivă. de la o anumită varstă. participanţii sau creditorii persoanei juridice pot cere instanţei de judecată desemnarea acestuia. Deci spre deosebire de capacitatea de folosinţă care este o aptitudine de a avea.1204 cu . Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice (138)Persoana juridica işi exercită. in principiu. ci este o calitate nouă. in mod firesc discernămant şi nici o voinţă proprie. capacitatea de exerciţiu este o aptitudine de a exercita. Potrivit art. sint desemnate să acţioneze. o majoritate absolută sau o majoritate calificată.Articolul 61.(6)-(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni calitatea de administrator o poate avea şi o persoană juridică. prin lege sau prin actul de constituire. Spre deosebire de persoana fizică care este dotată de la natură. de exemplu in societăţile comerciale pe persoane se cere acordul tuturor asociaţilor. Fiind un subiect artificial. actul constitutiv trebuie să prevadă modul in care acestea acţionează. (140)Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive sint supuse prin analogie regulilor mandatului dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel. (139)Au calitatea de administrator persoanele fizice care. (141)In cazul in care organul executiv nu este desemnat. Formarea voinţei societăţii comerciale diferă de la o formă la alta.(3) Legea nr. 1. drepturile şi işi execută obligaţiile prin administrator. in societăţile comerciale pe capitaluri se cere o majoritate simplă. in numele şi pe seama persoanei juridice. Art. Au calitatea de administrator (organ executiv) persoanele fizice alese sau numite in modul stabilit de lege sau de actul constitutiv.

modul de revocare a administratorului. inşelarea clienţilor. sau el insuşi refuză de la aceasta. poate oricand retrage administratorului imputernicirea de reprezentare. abuzul de serviciu etc. Prin alin. Prin dispoziţia alin. directorului general. managerului – şef. primarului. etc. Managerul persoană juridică pentru a exercita funcţia de administrator numeşte o persoană fizică şi aceasta fiind reprezentant a administratorului – persoană juridică săvarşeşte actele necesare in numele persoanei juridice pe care o administrează. persoana juridică prin hotărarea organului său suprem. acesta poate fi desemnat de instanţa de judecată. Contractul dintre persoana juridică şi administrator poate fi un contract de muncă. Astfel. abuzurile la emiterea titlurilor de valoare. membrii. procurorii. comanditatul din societatea in comandită. atribuţiile de reprezentare pe care le are de regulă administratorul sunt supuse regulilor mandatului. (3) se stabileşte că dacă prin actele constitutive sau prin contractul incheiat intre persoana juridică şi administratorul nu se stabileşte altfel. inclusiv cei de la Curtea Constituţională. preşedintelui. spălarea banilor. In caz de pluralitate de candidaţi. Preşedintele Republicii Moldova. Dacă organul suprem al persoanei juridice a desemnat administratorul atunci acesta va depune o cerere prin care se va solicita revocarea acestuia din funcţie. şi transmiterea imputernicirilor către cel sine. Excepţie face persoanele juridice de drept public a căror desemnare se face prin acte ale autorităţilor publice. modul de transmitere a funcţiei şi afacerilor gestionate trebuie să fie reglementate de actele constitutive ale persoanei juridice. Retragerea sau renunţarea de la funcţia de administrator este posibilă. Calitatea de administrator a persoanei juridice o are persoana fizică care ocupă funcţia directorului. Cererea de desemnare a administratorului o poate inainta participanţii (asociaţii. luarea de mită. precum şi refuzul acestuia de la funcţia deţinută.(4) se stabileşte că. şi in acest caz relaţiile dintre aceştia vor fi carmuite de prevederile codului muncii. Dar şi in acest caz. Articolul 62. 3. membrii Guvernului. Instanţa va numi administratorul conducandu-se prin analogie de prevederile art.) sau creditorii acesteia. sau dacă legea şi actul de constituire permite. Interdicţii sunt stabilite prin Constituţie sau prin legi speciale şi ele privesc deputaţii. Administratorul la randul său tot este indreptăţit să renunţe oricand la atribuţiile sale. Actele de constituire ale persoanei juridice . In lipsa unor prevederi legale. de regulamentul cu privire la organul executiv al persoanei juridice sau de contractul incheiat cu acesta. instanţa va decide in favoarea celui cu calităţi profesionale mai inalte. dacă in virtutea unor circumstanţe administratorul nu este desemnat. Astfel de circumstanţe pot fi egalitatea de voturi la adoptarea hotărarii de desemnare. dar trebuie de făcut intr-o modalitate ordonată. atunci relaţiile dintre ele se reglementează prin dispoziţiile contractului de mandat. prin decizia consiliului.88. Numele administratorului se inscrie in registrul de stat in care se inmatriculează persoana juridică. Candidatura administratorului o va numi persoana care s-a adresat. calitatea de administrator trece la altă persoană numai după inscrierea datelor de identificare acestuia in registru de stat. Dacă administratorul este revocat din funcţie. Nu poate avea calitatea de administrator a persoanei juridice persoanele cărora le este interzis prin lege sau prin hotărare judecătorească să ocupe posturi cu funcţii in persoanele juridice. Funcţia de administrator o poate exercita şi altă persoană imputernicită prin lege sau act constitutiv. Ca exemplu poate servi asociatul societăţii in nume colectiv. Prin hotărare judecătorească poate fi interzisă ocuparea funcţiei de administrator in temeiul Legii cu privire la insolvabilitate. acţionarii etc. Administratorul numit de instanţă va avea aceleaşi atribuţii ca şi administratorul desemnat de organul suprem. precum şi in caz de condamnare pentru incălcarea regulilor de creditare.privire la fondurile de investiţii prevede că managerul fondului de investiţii poate să fie numai persoană juridică – participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare. judecătorii. 4. guvernatorului etc.

şi care circumscrie limitele.108 stabileşte constituirea societăţilor comerciale printr-un act unic numit actul de constituire. termenul de act de constituire trebuie considerat echivalent termenului de documente de constituire. deoarece pentru a realiza scopul pe care şi-l propun fondatorii sunt necesare valori patrimoniale importante care aceştia trebuie să le transmită. Potrivit art. dacă in calitate de semnatari apar mai multe persoane. Persoana juridica constituita de către un singur fondator activează in baza statutului aprobat de acesta. Spre deosebire de legislaţia anterioară care stabilea constituirea societăţii comerciale in nume colectiv şi societăţii in comandită numai in baza unui contract de constituire.7 din Legea nr. Pentru ca societatea comercială să dobandească personalitate juridică actul de constituire trebuie intocmit in formă autentică. atunci cand apare un singur fondator sau un contract de societate. iar statutul se aproba de către fondatorii (membrii) ei. Actul de constituire conţine asemenea clauze incat acoperă toate prevederile care se includeau anterior in contractul de constituire şi in statut.15 din Legea nr. Actul de constituire este documentul in care se materializează voinţa fondatorului (fondatorilor) care decide infiinţarea persoanei juridice. societatea pe acţiuni poate fi constituită la dorinţa fondatorilor. fie potrivit dispoziţiilor art. este persoana juridică cu scop lucrativ sau cu scop nelucrativ. In acest caz. fie numai statutul. 1. Spre deosebire de celelalte forme. fie numai contractul de constituire.1134/1997 prin contract de constituire şi statut. iar in cazurile prevăzute de lege. De aceia prin actul de constituire se stabileşte mai intai obligaţiile pe care fondatorii şi-i asumă unul faţă de altul in legătură cu formarea patrimoniului şi apoi se determină modul de colaborare dintre aceştia in legătură cu funcţionarea societăţii. modul de administrare a activităţii si alte date prevăzute de lege pentru persoanele juridice de tipul respectiv. In calitate de act de constituire poate fi.(142)Persoana juridica activează in baza contractului de constituire sau in baza contractului de constituire si a statutului. si persoanele juridice de drept privat cu scop nelucrativ activează in baza normelor generale cu privire la organizaţiile de tipul respectiv. Denumirea diferită a actului de constituire depinde de forma de organizare a acesteia. Legiuitorul a stabilit condiţii mai rigide pentru societăţile comerciale. (144)Actele de constituire ale persoanei juridice trebuie sa conţină denumirea si sediul ei.1007/2002 cu privire la cooperativa de producţie actul constitutiv al cooperativei de producţie este statutul. In actele de constituire ale persoanei juridice cu scop nelucrativ se stabileşte obiectul si scopurile activităţii ei. (143)Contractul de constituire a persoanei juridice se incheie. 32-33.107 alin. fie potrivit art. Persoanele juridice de drept public. in care va acţiona aceasta ca subiect de drept. 73/2001 documentele de constituire a cooperativei de intreprinzător sunt contractul de constituire şi statutul. Potrivit art.contract de constituire şi statut. Persoanele juridice cu scop lucrativ. sau doar in baza statutului. Actul de constituire a societăţii comerciale este in esenţă un act juridic unilateral. Codul civil prin art.(1) şi art. iar celor cu răspundere limitată şi pe acţiuni in baza a două acte .Persoana juridică i-a naştere in baza actului de constituire. 35 din Legea nr. . Actul de constituire nu poate acorda mai multe drepturi decat legea.157 numai prin actul de constituire. fie ambele şi contractul de constituire şi statutul. Actul constitutiv trebuie să corespundă condiţiilor stabilite de lege şi să aibă un conţinut predeterminat de dispoziţiile legale.

art.2 din Legea nr. Persoanele juridice fără scop lucrativ. Contractul (actul) de constituire a persoanei juridice trebuie să fie intocmit in formă scrisă şi să fie semnat de toţi fondatorii. Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. admiţandu-se situaţia că acestea să funcţioneze in baza unei legi cadru sau a unei legi speciale. .12 din Legea nr.(1) autentificat notarial. 3. In calitate de lege am considera că este legea cu privire la statutul . iar in unele cazuri trebuie de autentificat notarial. Prin legi speciale sunt reglementate activitatea Băncii Naţionale. Celelalte clauze din actul de constituire sunt precizate in dispoziţiile altor articole din prezentul cod. Forma autentică a actului de constituire se cere numai pentru fundaţii şi instituţii private. sau in legile speciale care reglementează specificul diferitor forme de persoane juridice. din Legea cooperaţiei de consum nr. dacă legea nu stabileşte altfel.432/1995. Astfel de persoane juridice pot fi societăţile cu răspundere limitată. Potrivit art. adoptarea unei asemenea legi ar solicita şi modificarea art.108 prevede clauzele generale care trebuie să le includă actul de constituire a societăţii comerciale indiferent de formă. Asemănător persoanelor de drept public prin cod se admite că. Comparativ cu societăţile comerciale cerinţele faţă de persoanelor juridice cu scop nelucrativ cerinţele sunt mai liberale.837/1996 asociaţiile obşteşti au ca act de constituire statutul.cadru al satului (comunei) oraşului. şi unele organizaţiile necomerciale ar putea să activeze in baza unei legi cadru fără a avea un act constitutiv individual. nerespectarea căreia. in viitor. Dispoziţii similare sunt incluse şi in pct. Dacă o persoană juridică se constituie de o singură persoană fizică sau juridică acesta trebuie să intocmească un singur act de constituire. Codul prevede că prin legi speciale se poate stabili că persoanele juridice de drept public pot activa fără un act constitutiv individual. iar art. Totodată. Contractul de constituire a altor persoane juridice decat cele menţionate pot fi incheiate in formă scrisă sub semnătură privată. Actul de constituire a societăţii comerciale trebuie să fie scris in limba romană şi potrivit art. Curtea de conturi. Art.15 din Legea patronatelor prevede că patronatul se constituie prin decizia de infiinţare şi statut.1252/2000. Prin această Lege se stabileşte că statutul satului sau oraşului este aprobat de consiliul local şi inregistrat in organul executiv al autorităţii administraţiei publice ierarhic superioare.9 din Regulamentul – Model al intreprinderii municipale.Potrivit art.10-11 stabileşte că fundaţia se constituie prin act de constituire şi statut. 137.1129/2000. Astfel. 157 prevede clauzele particulare care trebuie să le cuprindă actul de constituire a formei concrete de societate comercială. Legea cu privire la fundaţii in art. Alin. 2. societăţile pe acţiuni.110 (2) lit.186 organizaţiile necomerciale acţionează in baza statutului .122.146/1994 cu privire la intreprinderea de stat Documentele de constituire a intreprinderii sunt decizia fondatorului şi statutul.60-61 şi 63 potrivit cărora capacitatea civilă a persoane juridice apar de la data inregistrării de stat.) duce la nulitatea societăţii (art. municipiului nr. Aceiaşi concluzie rezultă din Legea sindicatelor nr. De asemenea acestea trebuie să prevadă modul de administrare a persoanei juridice.1505/2000 privind asociaţiile de economii şi imprumut al cetăţenilor prevede că „documentele de constituire a asociaţiei sunt procesul – verbal al adunării de constituire şi statutul”.107 alin.a). 146. Astfel actul de constituire trebuie să conţină principalele clauze prin care se identifică o persoană juridică intre participanţii circuitului civil şi in spaţiu a acesteia.(3) stabileşte principalele clauze ale actului constitutiv. Art. Forma autentică este necesară fundaţiei şi instituţiei private. fundaţiile instituţiile etc. Reieşind din dispoziţiile Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. adică denumirea şi sediul. Aceste dispoziţii transformă actul de constituire intr-un act solemn.

192/1998 „in termen de 2 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi Comisia de Stat pentru Piaţa Hartiilor de Valoare se reorganizează in Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare”. Potrivit art. Nu se admite refuzul inregistrării din motivul inoportunităţii constituirii persoanei juridice. Persoana juridică ca subiect al raporturilor juridice i-a naştere din momentul adoptării hotărarii de inregistrare de către organul de stat. Numai dacă organul de inregistrare refuză inregistrarea din motive neintemeiate.122/1991 prin reorganizarea Băncii republicane din Moldova. Potrivit art. Din acelaşi moment aceasta dobandeşte şi capacitate juridică. Ele se consideră infiinţate şi dobandesc capacitate la data intrării in vigoare a actului normativ prin care acestea se fondează sau la altă dată indicată in acesta.188). Persoanele juridice de drept public nu sunt supuse inregistrării de stat.Organizaţiile necomerciale sunt obligate să prevadă in actul de constituire obiectul de activitate şi scopul care şi-l propune la fondare.764/2001 formarea unităţilor administrativ – teritoriale se efectuează de Parlament şi statutul de persoană juridică este dobandit la data indicată in actul adoptat de acesta. Deşi procedura de inregistrare a persoanelor juridice cu scop lucrativ este distinctă de cea a persoanelor juridice cu nelucrativ totuşi de această . de constituire a persoanei juridice sau faptul ca actul de constituire nu este in conformitate cu legea atrage refuzul inregistrării de stat a persoanei juridice. Articolul 63. Banca Naţională a Moldovei a fost infiinţată in concordanţă cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. Modul de inregistrare a persoanelor juridice de drept privat se stabileşte de acte normative speciale. potrivit căreia toate persoanele juridice de drept privat nu există pană la inregistrare. 17 din Legea nr. fiind accesibile oricărei persoane. 2.1103/2000 a fost fondată Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi a fost aprobat Regulamentul acesteia. 1. Inregistrarea de stat a persoanei juridice (145)Persoana juridica se considera constituita in momentul inregistrării ei de stat. prevăzut de lege. Datele inregistrării de stat se inscriu in registrul de stat.187 se prevede că astfel de organizaţii pot desfăşura orice gen de activitate neinterzis de lege. dar care ţine de realizarea scopului propus prin normele statutare. In cazul cand pe parcursul activităţii organizaţia necomercială işi modifică obiectul sau scopul ea trebuie să facă aceasta prin modificarea actului de constituire. Prin Legea cu privire la protecţia concurenţei nr.. (147)Persoana juridica este pasibila de inregistrare de stat in modul prevăzut de lege. sau funcţionarul public competent şi inmatricularea datelor de identitate şi a altora stabilite de lege in registrul de stat. Similar acestora se creează şi alte persoane juridice de drept public. 3. (146)Persoana juridica de drept public se considera constituita in momentul intrării in vigoare a actului normativ prin care se aproba regulamentul ori statutul ei sau in momentul indicat in act. (148)Incălcarea modului.Prin această dispoziţie legiuitorul stabileşte regula.32 din Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nr. In fond prin art. (149)Persoana juridica este supusa reinregistrării de stat doar in cazurile prevăzute de lege. Inregistrarea persoanelor juridice in Republica Moldova se face prin act administrativ. inclusiv activitate de intreprinzător (art. persoana lezată se poate adresa in instanţă pentru ca ultima prin act judecătoresc să oblige organul de a inregistra persoana juridică.

iar la cererea acestuia sau a fondatorilor extrase din Registru.incălcare modului de constituire a persoanei juridice sau dacă actul de constituire nu corespunde cerinţelor stabilite in lege. potrivit art.581/1999 se ţine registrul organizaţiilor necomerciale şi se inregistrează fundaţiile etc. organizaţii şi partide politice. . Ministerul Justiţiei ţine registrul asociaţilor obşteşti. Astfel de date pe langă numărul de inregistrare şi data inregistrării in registrul se inscrie denumirea. Fiecare din organele menţionate sunt imputernicite cu atribuţii de inregistrare şi sunt obligate să ţină registrul persoanelor juridice pe care le inregistrează. precum şi alte date care le cere legea sau fondatorii. De exemplu Camera inregistrării de stat ţine registrul de stat al intreprinderilor. Potrivit art. obiectul de activitate.22 din Legea nr.1129/2000 se inregistrează sindicatele.19-25 a Legii nr. instituţii.979/1992 şi se exercită de Serviciul de Stat pentru problemele cultelor. In registre se inscriu principalele date privind persoana juridică inregistrată. numele fondatorilor precum şi alte date stabilite de legile speciale sau care le solicită fondatorii. potrivit art. sediul.(4) din articolul comentat stabileşte temeiurile generale de refuz a inregistrării de stat a persoanei juridice. datele de identitate ale managerului principal şi al fondatorilor.15 din Legea nr.). asociaţiile de economii şi imprumut a cetăţenilor. Inregistrarea la Camera Inregistrării de stat se efectuiază cu respectarea dispoziţiilor Legii cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor şi organizaţiilor nr.718/1991 se ţine registrul de stat şi se inregistrează partidele şi organizaţiile social politice. obiectul principal de activitate. potrivit art.1265/2000. Ca dovadă a inregistrării de stat Camera eliberează managerului principal certificatul de inregistrare de modelul stabilit. cu condiţia că au fost prezentate actele prevăzute de lege. asociaţiile de locatari.divizare nu este atat de dură. persoana juridică se inscrie in Registrul de stat sub un anumit număr. De exemplu. potrivit art. Dispoziţia alin. potrivit art. intreprinderile de stat şi municipale) şi organizaţiile (cooperativele de consum.10 din Legea nr. Codul civil stabileşte două temeiuri de refuz .11 din Legea nr. 1719 din Legea nr. patronate. (152)Modul de inregistrare a cultelor este reglementat de legea despre Culte nr. Dacă se adoptă hotărarea de inregistrare. scopul.976/2000 se ţine registrul şi se inregistrează patronatele. Datele incluse in Registrul de stat in care sunt inregistrate persoanele juridice sunt accesibile tuturor persoanelor interesate. a partidelor politice. Pentru a inregistra o persoană juridică la Camera Inregistrării de Stat oficiului teritorial al acesteia sau inseşi Camerei trebuie să i se prezinte actele stipulate de art. indicandu-se in mod obligatoriu datele principale de identitate ale acesteia (denumirea completă şi abreviată.1265/2001 se stipulează expres că Camera este obligată să elibereze extrase din Registrul de stat in termen de 3 zile de la solicitare. sediul. fundaţii.837/1996 se ţine registrul de stat şi se inregistrează asociaţiile obşteşti. cooperativele de producţie şi de intreprinzător. iar acesta timp de 15 zile adoptă decizie de inregistrare sau de respingere a cererii de inregistrare. Ţinerea registrelor de stat şi inregistrarea unor categorii de organizaţii necomerciale se execută de Ministerul Justiţiei: Astfel. iar pentru unele şi capitalul social. persoanele care o vor gestiona şi reprezenta. sindicate etc. De exemplu: (150)Camera Inregistrării de stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale inregistrează intreprinderile (societăţile comerciale. (151)Secţia organizaţii neguvernamentale şi partide politice a Ministerului Justiţiei inregistrează asocaţii obşteşti. Serviciul de stat pentru problemele cultelor ţine registrul cultelor. in Legea nr. uniunile de intrepinderi. 1265/2000 a altor acte normative care reglementează statutul juridic al subiectelor supuse inregistrării. 4. mărimea capitalului social).14 din Legea menţionată cultele in Republica Moldova se inregistrează prin procedura de recunoaştere a acestora.

persoana in al cărei interes faptul trebuia inregistrat nu poate sa-l opună terţilor. In caz de conflicte intre actele constitutive deţinute de organul de stat şi cele ce se află la persoana juridică şi la membrii acesteia. (155)In cazul in care faptul care trebuia inregistrat a fost făcut public in mod greşit. cu excepţia cazului cand demonstrează ca terţul cunoştea faptul.(3) dacă se cere inregistrarea societăţii comerciale. sau să fie accesibile acestora. Aceasta prevedere nu este valabila pentru actele juridice săvarşite in decursul a 15 zile de după momentul cand faptul a fost făcut public in măsura in care terţul demonstrează ca nu a ştiut si nici nu trebuia sa ştie despre acest fapt. (154)Daca faptul este inregistrat si făcut public. prioritatea are cel dintai. inregistrarea asigură publicitatea cu privire la persoana juridică.Prin incălcarea modului de constituire se inţelege nerespectarea de către fondatori a unor cerinţe sau neefectuarea unor operaţiuni stabilite de lege pentru constituirea persoanei juridice. In Registrul de stat se inscrie cu preferinţă următoarele date : . pană la proba contrarie. dar nu mai puţin de 600 in fiecare din acestea. 1. Nu va fi inregistrat un partid politic dacă nu va avea cel puţin 5000 de membri domiciliaţi in cel puţin jumătate din unităţile administrativ teritoriale de nivelul doi. cu excepţia cazului cand terţul ştia sau trebuia sa ştie despre neveridicitate. terţul trebuie sa-l recunoască in raport cu sine. . aceste modificări obţin putere juridică şi pot fi utilizate in raport cu terţii de la data cand acestea au fost inregistrate de către organul de stat.inregistrarea marchează „naşterea” societăţii ca persoană juridică. precum şi cu inseşi asociaţii sau membrii persoanei juridice. sau dacă nu este respectată forma stabilită. Un asemenea scop il urmăreşte inregistrarea de stat. nu sau semnat numărul necesar de fondatori (membri) sau nu au fost indeplinite alte condiţii. Informaţia conţinută in Registru precum şi in actele constitutive deţinute la organul de inregistrare se prezumă a fi veridică. Dacă organul principal adoptă hotărarea de a modifica actele constitutive. Prin alte norme inclusiv cele din legile speciale se pot stabili şi alte temeiuri de refuz al inregisrării de stat. sau dacă nu au fost prezentate toate actele necesare.inregistrarea permite statului să supravegheze activitatea persoanelor juridice in vederea respectării legislaţiei.denumirea persoanei juridice. Cu adevărat prin inregistrare se urmăreşte un triplu scop: . De cel de-al doilea temei de respingere a inregistrării Organul de stat poate face uz atunci cand actul de constituire nu conţine prevederile indicate in lege pentru forma persoanei juridice.113 alin. nepetrecerea adunării constitutive la societatea pe acţiuni. sediul. Publicitatea registrelor de stat ale persoanelor juridice (153)Pană in momentul in care faptul nu a fost inscris in registrul de stat al persoanelor juridice si nu a fost făcut public. Publicitatea are importanţă pentru terţii care vor să intre in relaţii cu persoana juridică. Articolul 64. terţul poate opune faptul făcut public persoanei in al cărei interes trebuia inregistrat. inclusiv şi datele incluse in registru. Semnatarii acestor acte pot cere unul altuia indeplinirea obligaţiilor asumate. Actele de constituire a persoanelor juridice şi sunt opozabile semnatarilor acestora de la data semnării lor. . Un motiv pentru respingerea inregistrării ar servi nevărsarea minimului de capital social stabilit la art. conţine unele prevederi care contravin legii. Deoarece registrul intreprinderilor este public. adică este accesibil terţilor şi oricine este interesat poate să-l consulte şi nu poate invoca necunoaşterea informaţiei deţinute acolo. Va fi respinsă inregistrarea persoanei juridice dacă există o altă persoană juridică cu aceiaşi denumire. Insă pentru a le face opozabile terţilor este necesar de a le face cunoscute (publice) terţilor. independent dacă acestea au fost sau nu inregistrate.

Persoana juridică constituite in zonele libere şi avand calitate de rezident al acestor zone pot stabili termenul de activitatea pană la expirarea termenului stabilit pentru zona liberă. Persoana juridică a cărei termen de activitate a expirat se consideră dizolvată de drept şi potrivit art. membrii sau asociaţii sunt in drept să constituie persoana juridică pentru a activa un termen fix (de ex. Datele prin care se modifică actele constitutive care au fost adoptate de organul principal dar nu au fost inregistrate au putere juridică numai in raport cu terţii care cunoşteau despre modificările efectuate. Articolul 66.67 alin.(7) sau art. termică. Durata persoanei juridice (156)Persoana juridica este perpetua daca legea sau actele de constituire nu prevăd altfel. 86 alin. 25 ani) sau pană la anumită dată.(2) trebuie să intre in procedura de lichidare cu care conduce administratorul.(5) sau in alte publicaţii. Excepţie de la aceasta o fac numai terţii care ştiau despre inregistrarea greşită. Denumirea persoanei juridice (158)Persoana juridica participa la raporturile juridice numai sub denumire proprie.66 alin. Persoana juridică constituite pentru un anumit termen nu poate să activeze după expirarea acestuia. Obligaţiile de a demonstra faptul cunoaşterii despre modificările efectuate il are persoana juridică sau asociaţii acesteia. Persoana juridică constituită pentru un termen stabilit nu se va dizolva. şi se consideră dizolvată. aceasta se dizolva daca pană la acel moment actele de constituire nu se modifica. Totuşi un terţ poate să demonstreze că nu cunoaşte datele inregistrate dacă a contract cu persoana juridică in timp de 15 zile de la data inregistrării. Alin. Articolul 65. (3) stabileşte că datele inregistrate in registru obligă persoana juridică şi atunci cand acestea au fost inregistrate din greşeală. dar pană la repartiţia activelor intre asociaţi (vezi art. capitalul social şi cotele de participare pe care le are fiecare asociat pentru societăţile comerciale. şi alte date pe care legea le stabileşte sau pe care membri acesteia solicită.2010). Nu poate invoca faptul necunoaşterii modificărilor terţul care a participat la adunarea organului principal sau ulterior a fost informat despre modificările efectuate. telefonie etc. Astfel de acte ar putea fi cele de asigurare cu energie electică. (7) lichidatorul este in drept să incheie noi acte juridice in măsura in care acestea sunt necesare pentru lichidare. numele administratorului. persoana juridică se constituie pentru a activa un termen nelimitat. Organul principal a persoanei juridice poate reveni şi decide continuarea existenţei şi activităţii persoanei juridice chiar şi după ce a inceput procedura de lichidare. adică nu poate desfăşura genurile de activitate stabilite prin actul de constituire. Din momentul dizolvării administratorul (organul executiv) nu are dreptul să intreprindă noi operaţiuni. De regulă. dar are dreptul să le termine pe cele incepute deja. (157)La expirarea termenului stabilit pentru existenta persoanei juridice. dacă organul principal nu a desemnat un lichidator. Totuşi fondatori.01. stabilita prin actele de constituire si inregistrata in modul corespunzător.1.(5). . Mai mult prin art. Datele inregistrate in registru au putere juridică şi terţul nu poate invoca necunoaşterea acestora. dacă pană la data expirării va prelungi acest termen.90 alin. (de ex. Publicitatea nu trebuie de confundat cu publicaţiile persoanei juridice care aceasta trebuie să le facă in Monitorul Oficial făcute potrivit dispoziţiilor art.86 alin.durata activităţii.

(163)Persoana juridica a cărei denumire este inregistrată are dreptul sa o utilizeze. insă aceste elemente nu pot să individualizeze definitiv persoana juridică.(3) şi art. sub sancţiunea plăţii de daune-interese. sa inceteze utilizarea denumirii si sa ii repare prejudiciul. legiuitorul obligă să se indice şi cuvantul şi „ şi compania” (vezi art. (165)In actul emis de persoana juridica trebuie sa se menţioneze denumirea. „cooperativă de producţie” sau „cooperativă de intreprinzător”.(159)Denumirea persoanei juridice trebuie sa includă. Norme similare sunt stabilite şi pentru cooperative care au obligaţia să precizeze forma „ cooperativă de consum”. etc. si inconfundabilă cu o altă denumire inregistrată in Registrele in care se inregistrează persoanele juridice. Denumirea persoanei juridice de drept public se stipulează in actul normativ prin care aceasta se . Instituţia obştească „Centru de studiere şi propagare a dreptului privat”. 1.. Astfel dacă persoana juridică este o societate comercială sub forma de societate in nume colectiv sau societatea in comandită in denumirea trebuie să fie indicat şi numele unuia sau tuturor asociaţilor care răspund nelimitat pentru obligaţiile societăţii. precum si a numelor proprii.121 alin. Partidul Social Liberal etc. iar pentru societăţile comerciale pe persoane şi numele unui asociat care răspunde nelimitat pentru obligaţiile societăţii comerciale. „societate pe acţiuni”. la cererea ei. dar de fapt ei sunt mai mulţi.(3). (160)Persoana juridica nu poate fi inregistrată daca denumirea ei coincide cu denumirea unei alte persoane juridice inregistrate deja. Denumirea organizaţiei necomerciale poate fi Fundaţia „SOROS”. 136 alin. care constă din grupul de cuvinte stabilit de lege pentru forma respectivă. In calitate de elemente obligatorii ale denumirii trebuie să fie forma de organizare a persoanei juridice şi numele sau denumirea unui asociat care răspunde nelimitat pentru obligaţiile societăţii comerciale. Cel care foloseşte denumirea unei alte persoane juridice este obligat. (162)Persoana juridica nu poate folosi in denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce in eroare cu privire la forma sa. „fundaţie” etc. numărul inregistrării de stat. (161)Se interzice utilizarea in denumirea persoanei juridice a sintagmelor ce contravin prevederilor legale sau normelor morale. „fond de investiţie”. forma juridica de organizare. De aceia persoana juridică trebuie să conţină şi un cuvant. Denumirea trebuie să conţină o combinaţie de elemente obligatorii şi neobligatorii care ar face-o irepetabilă. Asociaţia de cultură „Basarabia”. cum ar fi „societate cu răspundere limitată”. in limba de stat. codul fiscal si sediul. In unele cazuri prin legi speciale se stabileşte că persoana juridică trebuie să prevadă in denumirea sa şi alte prevederi cum ar fi „bursă de mărfuri”. Persoana juridică se identifică in circuitul civil de alte subiecte ale raporturilor juridice inclusiv de alte persoane juridice prin denumirea sa. Ca exemplu ar servi denumirea Societatea in nume colectiv „Movileanu şi compania” sau dacă societatea are un singur comanditat va purta denumirea Societatea in comandită „Movileanu”. Societatea care indică in denumire numai numele unui asociat. o imbinări de cuvinte sau de litere care ar face-o irepetabilă şi inconfundabilă cu altele. sub sancţiunea plăţii de daune-interese. „asociaţie”. (164)Persoana juridica este obligata sa publice un aviz in "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" despre modificarea denumirii. daca acestea nu coincid cu numele participanţilor la constituirea organizaţiei si daca nu exista in acest sens acordul persoanei respective sau al moştenitorilor ei cu privire la folosirea numelui. Dispoziţiile legale obligă că in denumirea persoanei juridice să fie indicată forma de organizare.

In relaţiile pe care le are persoana juridică cu alte persoane denumirea este principalul element faţă de care este exprimată atitudinea şi recunoştinţa terţilor. Nu pot fi utilizate in denumiri cuvinte care exprimă noţiuni contrare bunelor moravuri. Titularului i se acordă dreptul de a cere celui care au utilizat-o neautorizat să plătească o despăgubire. Şi deci orice act emis de persoana juridică trebuie să-i poarte denumirea şi semnătura persoanei imputernicită să angajeze persoana juridică in raport cu terţii. (169)Toate documentele si scrisorile intrate la sediu se considera receptionate de catre persoana juridica. Denumirea persoanei juridice se stabileşte iniţial de fondatori prin actul de constituire. Anume in ea (denumire) se exprimă reputaţia pozitivă sau negativă pe care o au terţii faţă de persoană. Dacă denumirea indicată in actele de constituire şi care se cere inregistrată este similară alteia inregistrate anterior inregistrarea nu se va face. Articolul 67. Denumirea este cea care se incrustează in subconştientul acelora care sau aflat sau se află in legătură persoana juridică şi anume ea poartă povara atitudinii pozitive sau negative. Din acest considerent dreptul asupra denumirii de firmă a societăţii comerciale este calificat ca un bun. Excepţie de la această regulă o fac două situaţii. Aceasta arată la funcţia de semnare a angajamentelor pe care şi le asumă o persoană juridică. (168)Adresa postala a persoanei juridice este cea de la sediu. Codul civil stabileşte că prin lege pot fi interzise utilizarea unor cuvinte sau sintagme in denumirea persoanelor juridice. care ii avansează „şansele” persoanei juridice sau altfel spus. prin şanse se inţelege o posibilitatea de a obţine din activitatea de intreprinzător rezultate favorabile. (167)Stabilirea si schimbarea sediului sint opozabile tertilor din momentul inregistrarii de stat. Este important ca denumirea stabilită prin actele de constituire să fie inregistrată in registrul de stat. Astfel de termeni ar fi cei prin care se exprimă cuvinte necenzurate. In conţinutul tuturor actelor care ies de la persoana juridică trebuie să se indice alături de alte date şi denumirea sa.c). Din acest motiv „denumirea” capătă o valoare economică şi similar unui obiect palpabil se transformă intr-un res corporalis care incorporează in sine reputaţia şi şansele in afaceri societăţii comerciale cu care o destinge clientela. Persoana juridică are un drept personal asupra denumirii sale avand drept să o utilizeze personal sau să permită sau să interzică altor persoane s-o folosească. (170)Persoana juridica este obligata sa publice un aviz in "Monitorul Oficial .constituie. Această valoare este acordată de către clientelă.110 alin. Numele utilizat coincide cu numele unuia din asociaţi. Persoana juridica poate avea si alte adrese pentru corespondenta. care face apel la violenţă fizică.(2) lit. Indicarea la forma de organizare permite participanţilor la circuitul civil să facă concluzie despre scopul persoanei juridice precum şi despre răspunderea asociaţilor acesteia. duşmănie intre naţiuni sau altele de acest fel. indicat in actele de constituire. Dacă actul de constituire al persoanei juridice cu scop lucrativ nu prevede denumirea acesteia. căci dreptul persoanei juridice asupra denumirii este protejat numai dacă există o asemenea inregistrare. şi acesta poate fi in anumite condiţii transmisibil. societatea comercială poate fi declarată nulă in temeiul art. sau chiar dacă nu coincide dar la utilizarea acestuia există autorizaţia persoanei sau a moştenitorilor acestora. De aceia in activitatea de intreprinzător denumirea dobandeşte o valoare economică. Nu pot fi utilizate in denumiri nume proprii care sunt similare numelor personalităţilor marcante. Sediul persoanei juridice (166)Persoana juridica are un sediu.

Sub aspect procedural. Toate lucrurile pe care le deţine persoana juridică cu drept de proprietate. sunt ele bunuri corporale sau incorporale. La sediul societăţii trebuie să păstreze documentele persoanei juridice. Cu acţiunea acestui principiu este legată şi procedura de lichidare forţată a persoanei juridice pentru cauza de insolvabilitate stabilită la art. Sediul este un atribut principal al persoanei juridice şi arată locul in spaţiu unde este aceasta amplasată. In caz de mutare a sediului aceasta trebuie să fie adus la cunoştinţa terţilor prin publicarea unui anunţ in Monitorul Oficial. indiferent de faptul dacă au fost procurate din mijloace proprii sau din mijloacele atrase se includ in activul persoanei juridice şi pot fi urmărite de către creditorii acesteia. Răspunderea persoanei juridice (171)Persoana juridica răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul ce ii aparţine. cu excepţia că ele trebuie să se inregistreze la organul fiscal din teritoriul unde-şi are sediul. sau in cazul altor obligaţii cand persoana juridică are calitatea de debitor şi prin contract nu s-a stabilit contrariul. adică persoana juridică nu poartă .(2) se confirmă regulă potrivit căreia fiecare subiect de drept răspunde de sine-stătot pentru propriile sale obligaţii.al Republicii Moldova" despre modificarea sediului sub sanctiunea platii de daune-interese. potrivit căruia toate persoanele juridice ca şi toate persoanele de drept privat răspund pentru obligaţiile cei revin cu toate bunurile care ii aparţin. In actul de constituire trebuie să fie indicată localitatea. in care persoana juridică are calitatea de debitor. ci numai cu cele care sunt in circuitul civil şi aparţin acestora cu drept de proprietate privată. hartii de valoare. iar persoana juridica nu răspunde pentru obligaţiile fondatorului (membrului). fie locul aflării organelor acesteia . Articolul 68. Prin alin. (172)Fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligaţiile persoanei juridice. numărul casei sau şi a biroului. legiuitorul prezumă că toate actele care au ajuns la sediul indicat in Registrul de stat au fost aduse la cunoştinţa persoanei juridice. Prin dispoziţia alin. Pentru persoanele juridice care se inregistrează la Camera inregistrării de stat potrivit Legii nr.1265/2000 este stabilită şi sancţiunea privind „sistarea activităţii intreprinderii şi organizaţiei” precum şi chiar „lichidarea acesteia in condiţii legale” . iar după caz strada. Dacă sediul este modificat societatea are obligaţia să comunice Organului de inregistrare timp de 7 zile despre modificare şi să publice informaţia respectivă in Monitorul Oficial.(1) se stabileşte principiul general. independent de categoria la care aceste aparţin. fie domiciliul unuia din asociaţi.Sediul permite a determina instanţa de judecată competentă in litigiile in care persoana juridică are calitatea de parat. cu excepţiile stabilite de lege sau de actul de constituire. Dispoziţiile legale nu impun condiţii sau obligaţii privitor la locul unde ar putea acesta să se afle. sau părţi sociale. 194 potrivit căreia Republica Moldova şi unităţile administrativ teritoriale nu răspund cu bunurile proprietate publică. sunt mijloace băneşti. Determinarea sediului are importanţă practică sub cel puţin trei aspecte: sediul persoanei juridice determină naţionalitatea acesteia. cu toate consecinţele negative pentru aceasta. Excepţie de la această regulă este stabilită prin art.101. Sediul determina organul fiscal al statului la care persoana juridică prezintă rapoartele financiare şi fiscale şi la contul căruia se efectuiază plăţile obligatorii. imobile sau mobile. Prin sediul societăţii se determină locul executării obligaţiilor pecuniare. Ca şi denumirea sediul se stabileşte prin actul constitutiv la libera alegere a semnatarilor acestuia – fie locul de desfăşurare a activităţii a persoanei juridice.

1007/2002 cu privire la cooperativele de producţie se stabileşte că „statutul cooperativei poate prevedea o răspundere suplimentară a membrului cooperativei pentru obligaţiile acesteia in mărime ce nu va depăşi venitul realizat de el in cooperativă in anul financiar precedent”. Hotărarea pentru ca societatea să se reorganizeze sau să participe la un proces . Reorganizare este un procedeu juridic de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor prin succesiune de la o persoană juridică la alta potrivit căreia succesorul continuă raporturile juridice in locul predecesorului său. aceasta se constituie in condiţiile prevăzute de lege pentru forma persoanei juridice respective. (174)Hotărarea de reorganizare se ia de fiecare persoana juridica in parte. Astfel de reguli sunt prevăzute la art.183 alin.128 se stabileşte că asociaţii societăţii in nume colectiv răspund pentru obligaţiile societăţii nelimitat şi solidar. Ca efect al reorganizării se produce fie dizolvarea unor persoane juridice (absorbţia).118 alin.121 şi art. De la această regulă.(4) pentru fondatorii instituţiei. asociaţii sau alţi participanţi ai persoanei juridice nu răspunde pentru obligaţiile acesteia. reorganizarea persoanei juridice prin divizare sau separare se efectuează in baza unei hotărari judecătoreşti. Poartă răspundere subsidiară pentru obligaţiile intreprinderii in posesiune majoritară (societăţii fiice) intreprinderea cu participaţiunea majoritară (societatea mamă). ci aceeaşi persoană juridică işi continuă activitatea dar in altă formă. fie că dizolvarea unora şi constituirea altora se produc concomitent (contopirea şi divizarea). in altă haină juridică. care produce efecte la data inregistrării modificărilor in actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.(3) precum şi la art. Dispoziţiile legale din Codul civil cu privire la reorganizare stabilesc şi norme de procedură care asigură o sincronizare a operaţiunilor efectuate şi inregistrările pe care le efectuează organul de stat in aşa fel incat să se asigure o transmisiune corectă şi unitară a drepturilor şi obligaţiilor. In special art. Articolul 69. (175)In cazurile prevăzute de lege.1137/1997 privind societăţile pe acţiuni. cu excepţia reorganizării prin absorbţie.(3) din Legea nr.15 alin.136 pentru comanditaţii din societăţile in comandită şi in art. deoarece la aceasta nu are loc nici dizolvarea şi nici constituirea unei persoane juridice noi. dacă activele societăţii nu satisfac cerinţele creditorilor. Dizolvarea unor şi constituirea altor persoane juridice nu apar ca un scop in sine al reorganizării ci reprezintă fenomene accesorii ale acestor operaţiuni. (5) şi (6) din Legea nr. dacă prima a devenit insolvabilă datorită executării dispoziţiilor date cea dea doua. Excepţiile sunt stabilite fie de lege fie de actele constitutive ale persoanei juridice. Astfel prin dispoziţiile art. Reorganizarea persoanei juridice (173)Persoana juridica se reorganizează prin fuziune (contopire si absorbţie). dezmembrare (divizare si separare) sau transformare. fie constituirea altora (separarea). (176)Daca prin fuziune sau dezmembrare se infiinţează o noua persoana juridica. insă sunt unele excepţii. (177)Reorganizarea produce efecte fata de terţi numai după data inregistrării de stat a noilor persoane juridice.răspundere pentru obligaţiile fondatorilor sau a membrilor săi şi invers fondatorii membrii. Aceiaşi regulă este stabilită in art.9 alin. O situaţie cu totul deosibită se creează la transformare. in condiţiile stabilite pentru modificarea actelor de constituire. Prin actul de constituire asociaţii pot să-şi asume răspunderi suplimentare la cele stabilite de dispoziţiile legale.

Legea cu privire la protecţia concurenţei nr.73. Hotărarea de reorganizare prin divizare şi separare poate fi adoptată de Agenţie numai dacă apariţia noilor persoane juridice duce la dezvoltarea concurenţei şi există posibilitatea de a izola organizatoric. drepturile si obligaţiile persoanei juridice absorbite trec la persoana juridica . divizarea şi transformarea acestora a se vedea comentariul la art.80 alin. drepturile si obligaţiile fiecăreia din ele trec la noua persoana juridica. Astfel de hotărari poate să fie adoptată de instanţă in procesul de insolvabilitate cand faţă de persoana juridică insolvabilă se aplică procedura planului stabilită de Legea insolvabilităţii. (179) In cazul absorbţiei unei persoane juridice de către alta. Insă.(4) din care rezultă că dispoziţiile din articolele ce urmează nu sunt aplicabile persoanelor juridice de drept public. cu excepţia transformării. Alin. in conformitate cu actul de transmitere. Succesiunea de drept in cazul reorganizării persoanelor juridice (178)In cazul contopirii persoanelor juridice.1103/2000 stabileşte şi o modalitate de reorganizare forţată a persoanelor juridice prin decizia Agenţiei Naţionale pentru Concurenţei. Articolul 70.74 alin. Considerăm necesar de a menţiona că reorganizarea ca operaţiune juridică nu poate opera intre persoane juridice de drept public. Această afirmaţie ne-i intemeiem pe dispoziţiile art.de reorganizare in care sunt incluse mai multe persoane juridice poate s-o i-a numai organul principal al persoanei juridice.19 din Legea menţionată Agenţia are dreptul să adopte o hotărare privind divizarea sau separarea forţată a unui agent economic care ocupă o situaţie dominantă pe piaţă dacă acesta a incălcat de două şi mai multe ori dispoziţiile legale. care au votat impotrivă sau care nu au fost prezenţi. faţă de terţi operaţiunea de reorganizare produce efecte şi le este acestora opozabilă numai după inregistrare la organul de stat a noii persoane juridice. (3) se anexează actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată care se constituie.58 alin.(3) sau la proiectul de dezmembrare prin separare (vezi art. precum şi intre persoanele juridice de drept public şi persoane juridice de drept privat. Potrivit art. Valoare juridică obligatorie actului de constituire i-o dă hotărarea organului suprem care adoptă hotărarea de reorganizare şi nu semnătura persoanelor care vor dobandi calitatea de asociaţi sau membri ai persoanei juridice care se constituie. dacă se realizează o contopire a două societăţi in nume colectiv şi se constituie o societate cu răspundere limitată. Una din soluţiile procedurii planului poate fi divizarea persoanei juridice insolvabile in două sau mai multe şi transmiterea cotelor de participaţiune la unul sau mai mulţi creditori. sau dintr-o societate pe acţiuni se separă o nouă societate cu răspundere limitată apoi la proiectul contractului de fuziune prin contopire (vezi art. De asemenea este problematică reorganizarea care implică persoane juridice cu scop lucrativ cu cele fără scop lucrativ. Hotărarea de aprobare a reorganizării este obligatorie pentru toţi membrii persoanei juridice care au votat pentru această hotărare. de regulă cu o majoritate calificată din numărul total de voturi. Despre fuziunea. Astfel. decat in cazul cand sunt norme exprese in acest sens. teritorial şi tehnologic subdiviziunile persoanei juridice care urmează a fi reorganizată. Dacă in procesul de reorganizare sunt implicate mai multe persoane juridice hotărarea cu privire la reorganizare trebuie să fie adoptată de fiecare persoane juridice cu respectarea tuturor cerinţelor stabilite pentru forma persoanei juridice şi ale actului constitutiv. Infiinţarea persoanei juridice noi care apare in rezultatul reorganizării se face cu respectarea dispoziţiilor obligatorii privind constituirea persoanei juridice de forma respectivă. 79 şi 85.(3) prevede că in unele cazuri reorganizarea persoanei juridice prin divizare sau separare poate s-o decidă şi instanţa de judecată.

in corespundere cu bilanţul de repartiţie. inclusiv şi cele nepatrimoniale. işi modifică propriile acte constitutive. şi continuă toate raporturile juridice pe care le avea persoana juridică absorbită. participanţii la aceasta. (180)In cazul divizării persoanei juridice. Trec la succesori şi drepturile litigioase dintre părţi. şi drepturile şi obligaţiile trec de la persoana juridică absorbită la persoana juridică absorbantă. (181)In cazul separării. Prin articolul comentat sunt stabilite reguli de trecere a drepturilor şi obligaţiilor de la persoanele juridice care decid să se reorganizeze la persoanele juridice care-şi continuă existenţa şi după reorganizare sau care se constituie in rezultatul reorganizării. Deosebirea insă este că in rezultatul absorbţiei nu se constituie o nouă persoană juridică.75 numai după ce noua persoană juridică a fost inregistrată la organul inregistrării de stat şi acesta primeşte in activul său toate bunurile persoanelor juridice care se dizolvă. La succesori se transferă nu numai drepturile şi obligaţiile care se indică in actul de transfer sau bilanţul de repartiţie şi toate drepturile şi obligaţiile persoanei juridice reorganizate. Pentru aceasta legiuitorul stipulează necesitatea elaborării unui proiect al contractului de contopire (art. şi actul de transmitere trebuie prezentat impreună cu actele necesare pentru inregistrarea modificărilor societăţii absorbante cat şi impreună cu actele necesare pentru inregistrarea excluderii (radierii) persoanei juridice absorbite. Actul de transmitere trebuie să fie semnat de administratorii persoanelor juridice care se dizolvă şi administratorul persoanei juridice care s-a constituit. o parte din drepturile si obligaţiile persoanei juridice reorganizate trece. adică elaborarea unui contract de fuziune. De asemenea acest plan trebuie să arate data prezumată a viitoarei fuziuni şi intocmirii actului de transmitere. precum şi cele care nu erau cunoscute la momentul reorganizării. (182)In cazul reorganizării persoanei juridice prin transformare. făcand ca acestea (persoana juridică nou constituită şi persoanele juridice care se dizolve) pentru puţin timp să coexiste in timp. patrimoniul fiecărei persoane juridice care doreşte să participe la reorganizare şi alte date ce au importanţă. care preluandu-le integral. Acesta este motivul pentru care persoana juridică care se constituie in rezultatul fuziunii trebuie să fie inregistrată mai inainte decat ar fi fost radiate cele care se dizolvă. Actul de transmitere este unul din ultimele documente care poate fi semnat de administratorul persoanei juridice care dizolvă. Actul de transmitere se intocmeşte pe baza contractului de fuziune aprobat in condiţiile art. aprobarea acestuia de către organele competente ale persoanelor juridice care fuzionează şi intocmirea unui act de transmitere a patrimoniului. . La reorganizare are loc succesiunea universală sau cu titlul universal.74) care trebuie să arate perspectivele fuziunii. la fiecare din persoanele juridice participante la reorganizare (existente sau care iau fiinţă). Dacă drepturile care se transferă trebuie să fie inregistrate succesorul de drepturi trebuie să le inregistreze. Fiind un proces anevoios fuziunea prin contopire trebuie să fie motivată din punct de vedere economic şi aceasta să se aducă la cunoştinţa celor interesaţi arătandu-se poziţiile pozitive şi negative ale viitoarei reorganizări.absorbanta in conformitate cu actul de transmitere. drepturile si obligaţiile ei trec la noile persoane juridice in conformitate cu bilanţul de repartiţie. urmand să efectueze aceleaşi operaţiuni juridice. Fuziunea prin absorbţie este o procedură similară contopirii. O diferenţă poate fi observată şi Actul de transmitere in cazul absorbţiei poate fi semnat de persoanele juridice participante la fuziune chiar pană la inregistrarea de stat modificărilor. drepturile si obligaţiile persoanei juridice reorganizate trec la noua persoana juridica in conformitate cu actul de transmitere. Reorganizarea prin contopire a persoanelor juridice are ca efect dizolvarea persoanelor juridice cu trecerea concomitentă a drepturilor şi obligaţiilor la o nouă persoane juridică care se infiinţează.

Astfel incat ultimele mai intai se inregistrează apar ca persoane juridice apoi primesc prin bilanţul de repartiţie activele şi pasivele care le revin.Reorganizarea societăţii prin divizare are ca efect trecerea patrimoniului de la persoana juridică care se dizolvă la persoanele juridice care se constituie. Actul de transmitere si bilanţul de repartiţie (183)Actul de transmitere si bilanţul de repartiţie trebuie sa conţină dispoziţii cu privire la succesiunea intregului patrimoniu al persoanei juridice reorganizate. In rezultatul acestei transformări asociaţii care răspundeau subsidiar pentru obligaţiile societăţii de pană la transformare nelimitat şi solidar. Acelaşi pericol există şi in cazul transformării unei instituţii in asociaţie sau fundaţie. Similar reorganizării prin contopire in procesul reorganizării prin divizare este necesară coexistenţa in timp a persoanei juridice care se divizează şi incetează activitatea cu persoanele juridice care se constituie in rezultatul reorganizării. Persoana juridică continuă să există insă intr-o nouă formă. In continuare va fi mai intai inregistrată societatea nouă. inclusiv obligaţiile contestate de părţi. Reieşind din cele menţionate şi sub aspectul procedurii de reorganizare vor exista deosebiri. Totuşi in unele situaţii transformarea are ca consecinţe reducerea răspunderii. in privinţa tuturor drepturilor si obligaţiilor fata de toţi debitorii si creditorii acesteia. după aceasta nu mai au o astfel de răspundere. Ne referim la transformarea unei societăţi in nume colectiv sau a unei societăţi in comandită intr-o societate cu răspundere limitată sau pe acţiuni. La transformarea persoanei juridice drepturile şi obligaţiile persoanei juridice nu suportă modificări. şi noile societăţi continuă raporturile juridice ale societăţii dizolvate in modul şi proporţiile stabilite prin proiectul dezmembrării aprobat in ordinea stabilită de art. Mai ales că frecvent acelaşi administrator continuă să reprezinte persoana juridică şi după transformare.81 şi a bilanţului de repartiţie. şi nu este necesar a fi intocmit un act de transmitere. şi nu trec de la una la alte. In cea de-a doua situaţie la planul de dezmembrare trebuie să fie anexat şi contractul incheiat cu persoana juridică la care trece o parte din patrimoniu. Ce-a de-a doua situaţie este cand in rezultatul dezmembrării o parte din patrimoniu se separă de la persoana juridică care işi continuă existenţa şi trece la o altă persoană juridică existentă. Dezmembrarea prin separare a persoanei juridice evidenţiază două situaţii: Prima situaţie este acea cand in rezultatul dezmembrării dintr-o persoană juridică care-şi continuă existenţa i-a fiinţă una sau mai multe persoane juridice la care trec o parte din drepturile şi obligaţiile primei. Articolul 71. In legătură cu aceasta sunt necesare a fi operate modificări atat in actele constitutive ale persoanei juridice care se dezmembrează cat şi a persoanei juridice care primeşte patrimoniul respectiv. căreia i se va transmite o parte din activele şi pasivele societăţii care se reorganizează modificandu-se şi actele de constituire ale acesteia din urmă. Astfel in prima situaţie va fi intocmit un plan de dezmembrare şi vor fi elaborate actele de constituire ale persoanelor juridice care se constituie in rezultatul separării. (184)Actul de transmitere si bilanţul de repartiţie se confirma de . Aceasta işi are explicaţia in aceia că bunurile şi documentele trebuie să fie transmise de la persoana juridică care s-a divizat la cele care s-au constituit şi in legătură cu aceasta trebuie să fie intocmit un act semnat cel care transmite şi de cel care primeşte. Şi abia după aceasta persoana juridică care s-a dezmembrat şi a stat la temelia fondării celor noi urmează a fi radiată din registru. Actele de constituire a persoanelor juridice care se infiinţează in rezultatul dezmembrării prin divizare dobandesc putere juridică şi sunt opozabile membrilor persoanei juridice care se dizolvă de la data aprobării lor impreună cu proiectul dezmembrării.

in sens că acest act serveşte ca temei pentru o persoană juridică să scoată de la evidenţa sa. Dreptul la garanţii aparţine creditorilor doar daca vor dovedi ca prin reorganizare se va periclita satisfacerea creanţelor lor. precum şi să fie semnat de administratorii persoanelor juridice care se dezmembrează precum şi de cele care i-au fiinţă in urma reorganizării. care au decis reorganizarea persoanei juridice. Anume din acest considerent am menţionat că persoana care se dizolvă şi cea care se constituie in urma contopirii trebuie să coexiste in timp pentru intocmirea acestui act. Acest act trebuie să fie transmis la organul de inregistrare la care se inregistrează persoana juridică care se constituie numai după inregistrarea acesteia. In temeiul art. totuşi neindicarea lor nu inseamnă că drepturile şi obligaţiile nu trec. Bilanţul de repartiţie se intocmeşte in cazul reorganizării prin dezmembrare şi trebuie să fie aprobat de organul principal al persoanei juridice care se dezmembrează.(4) succesorii răspund solidar pentru obligaţiile de pană la reorganizare in cazul cand nu este posibil de a determina succesorul. impreuna cu actele de constituire ale persoanelor juridice create. in termen de 2 luni de la publicarea ultimului aviz.72 alin. (187)Creditorii sint in drept sa informeze organul inregistrării de stat cu privire la creanţele fata de debitorul care se reorganizează. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice in cazul reorganizării ei (185)In termen de 15 zile de la adoptarea hotărarii de reorganizare. Aceste acte sunt cele care arată legătura dintre persoanele juridice participante in procesul de reorganizare şi proporţia de drepturi şi obligaţii transferate. (186)Creditorii pot.75. si se prezintă. Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie sunt documentele prin care se confirmă transferul patrimoniului de la o persoană juridică la alta.fondatorii (membrii) persoanei juridice sau de organul persoanei juridice imputernicit cu astfel de atribuţii prin lege sau act de constituire. Actul respectiv se intocmeşte in baza contractului de fuziune aprobat potrivit art. pentru inregistrarea lor de stat sau pentru introducerea modificărilor in actele de constituire ale persoanelor juridice existente. (188)Persoanele juridice participante la reorganizare răspund solidar pentru obligaţiile apărute pană la reorganizarea acestora daca din actul de transmitere si din bilanţul de repartiţie nu este posibila determinarea succesorului. Actul de transmitere se intocmeşte in cazul fuziunii persoanelor juridice şi se semnează de administratorii persoanei juridice care transmite şi care primeşte. organul executiv al persoanei juridice participante la reorganizare este obligat sa informeze in scris toţi creditorii cunoscuţi si sa publice un aviz privind reorganizarea in 2 ediţii consecutive ale "Monitorului Oficial al Republicii Moldova". Aceasta se explică prin aceia că pană la inregistrare persoana juridică nu are capacitate juridică şi in numele ei nu poate să fie semnate acte. Articolul 72. sa ceara persoanei juridice care se reorganizează garanţii in măsura in care nu pot cere satisfacerea creanţelor. iar alta să pună la evidenţa sa anumite bunuri şi obligaţii.81. Deşi din conţinutul normei rezultă că actul de transmitere sau bilanţul trebuie să prevadă toate drepturile şi obligaţiile persoanei juridice reorganizate. . 1. Bilanţul de repartiţie işi are originea in proiectul de dezmembrare aprobat potrivit art.

Creditorii care consideră că vor fi afectaţi prin reorganizarea debitorului său au dreptul să se opună procedurii de reorganizare şi să ceară fie garanţii suplimentare. Are dreptul de a cere garanţii creditorul unei societăţii care se reorganizează prin fuziune. Pentru ca persoana juridică să nu se reorganizeze pană la executarea sau garantarea creanţelor se stabileşte dreptul creditorului de a preveni Camera Inregistrării de Stat pentru a nu inregistra reorganizarea.21 din Legea nr.81). Data la care se adoptă hotărărea de reorganizare este data la care se aprobă contractul de fuziune (art. Legiuitorul stabileşte că nu toţi creditorii pot cere garanţii. dacă creditorul nu a fost satisfăcut. Organul executiv al persoanei juridice trebuie să deţină dovezi că şi-a indeplinit obligaţia de informare personală.(1) administratorul persoanei juridice care se reorganizează sau participă la o reorganizare este obligat să notifice personal fiecare creditor al său. pe parcursul a 3 ani de la data reorganizării.75) sau proiectul dezmembrării (art. Considerăm că legiuitorul stabileşte răspunderea solidară nu numai pentru cazul in care numele creditorului nu este indicat in actele menţionate. fie executarea obligaţiilor. cum ar fi dreptul creditorului la informaţie privind reorganizarea. Dacă obligaţia a ajuns parţial la scadenţă creditorul poate cere achitarea datoriei. De exemplu nu poate cere garanţii creditorul a cărei obligaţie integral deja este garantată printr-o garanţie reală (gaj sau ipotecă) sau personală a unui terţ. putandu-se adresa atat in nulitatea inregistrării reorganizării şi pentru incasarea forţată a creanţelor sale. dacă din actul de transmitere sau din bilanţul de repartiţie nu este posibilă determinarea succesorului. dreptul creditorului de a cere garanţii de la persoana juridică care se reorganizează precum şi posibilitatea creditorului de a se adresa către succesorii persoanei juridice pentru a fi satisfăcut. Astfel dacă obligaţia a ajuns la scadenţă integral creditorul este in drept să ceară executarea. Deoarece la reorganizare are loc o cesiune a datoriei de la persoana debitoare la o altă persoană succesoare pentru aceasta este necesar acordul creditorului. dar şi in cazul in care creanţele acestuia nu sunt incluse integral. in caz contrar ei vor purta răspundere personală pentru prejudiciul cauzat creditorilor prin neinformare. pentru consemnarea inceperii reorganizării in Registrul de stat. sau cand prin actul de transfer şi bilanţul de repartiţie se stabileşte o disproporţie intre drepturi şi obligaţii. Dacă reorganizarea a fost inregistrată contrar intereselor creditorului acesta are dreptul la apărare judiciară. astfel incat datoriile nu pot fi acoperite din valoarea bunurilor transmise succesorului. insă nu poate cere executarea anticipată a obligaţiei.(4) stabileşte răspunderea solidară a persoanei juridice pentru obligaţiile de pană la reorganizare. unde unele pot fi in prag de insolvabilitate. Articolul comentat stabileşte cateva-i tipuri de garanţii. . Potrivit art.1265/2000 intreprinderea sau organizaţia este obligată să inştiinţeze in scris oficiul teritorial al Camerei Inregistrării de stat despre adoptarea hotărarii de reorganizare. pentru prejudiciul cauzat prin reorganizare participanţilor sau creditorilor persoanelor juridice reorganizate. Protecţia creditorilor este una din cele mai importante probleme ale procesului de reorganizare a persoanelor juridice. in legătură cu faptul că prin fuziune se poate unifica persoane juridice cu starea diferită a activelor.(189)Membrii organului executiv al persoanei juridice participante la reorganizare răspund solidar. Din momentul consemnării in Registru a inceperii procedurii de reorganizare organul de inregistrare nu este in drept să inregistreze modificări in actele de constituire a societăţilor implicate in procedura de reorganizare. Dispoziţia alin. iar pentru obligaţia care incă nu a ajuns la scadenţă el este in drept să ceară numai garanţii. precum şi să publice informaţia in Monitorul Oficial. creditorul unui societăţi pe acţiuni care se transformă intr-o societate cu răspundere limitată precum şi alte situaţii in care creditorul nu este nici de cum afectat de procedura de reorganizare. Potrivit alin.

(3). Totodată este necesar de menţionat că nu ar putea fuziona o societate comercială cu o organizaţie necomercială datorită faptului că asociaţii societăţilor comerciale au drepturi de creanţă asupra societăţii comerciale pe cand membrii organizaţiei necomerciale nu au drepturi de creanţă. Potrivit art. fuziunea poate fi condiţionata de permisiunea organului de stat competent. Deosebirea dintre aceste forme este in efecte juridice pe care acesta le produce. In cazul fuziunii societăţilor pe acţiuni aceasta are loc prin consolidarea bilanţurilor lor cu convertirea ulterioară a acţiunilor societăţilor care participă la reorganizare in acţiuni ale societăţii recent infiinţate. Invers. deoarece drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice care se dizolvă trec integral la persoana juridică care absorbantă sau la cea nou constituită. care se naşte pentru a continua raporturile juridice incepute de societăţile predecesoare. Fuziunea este o operaţiune tehnico-juridică prin care două sau mai multe persoane juridice in scopul concentrării capitalului şi sporirii rentabilităţii activităţii işi unifică patrimoniul in una singur. dar inglobează in sine drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite care se dizolvă şi urmează a fi radiată din Registrul de stat. ci au numai drepturi personale (vezi art. Răspunderea in faţa creditorilor administratorii o poartă numai dacă in procesul de reorganizare au admis incălcări ale procedurilor legale. Articolul 73. In legislaţie nu există norme exprese ce interzic o asemenea fuziune.Alin.1204/1997 cu privire la fondurile de investiţii un fond de investiţii poate să fuzioneze numai cu un alt fond de investiţii. Nici intrun caz nu ar putea ca un membru care nu a avut drepturi patrimoniale pană la reorganizare să le aibă după reorganizare. Fuziunea la randul său are două forme: contopirea şi absorbţia. Contopirea (numită şi fuziune) duce la dizolvarea persoane juridice care iniţiază procedura de reorganizare şi radierea acestora din Registrul de stat.(5) stabileşte răspunderea administratorilor persoanei juridice pentru abuzurile pe care aceştia le admit in procesul de reorganizare. (193)In cazurile stabilite de lege. dar nu şi pentru creanţele pe care le au creditorii faţă de persoana juridică care s-a reorganizat. (192)Absorbţia are ca efect incetarea existentei persoanelor juridice absorbite si trecerea integrala a drepturilor si obligaţiilor acestora la persoana juridica absorbanta. (191)Contopirea are ca efect incetarea existentei persoanelor juridice participante la contopire si trecerea integrala a drepturilor si obligaţiilor acestora la persoana juridica ce se infiinţează.55 alin. Pentru despăgubire se pot adresa in egală măsură atat asociaţii sau membri persoanei juridice cat şi creditorii acesteia. La fuziunea are loc o succesiune universală. O problemă de importanţă majoră pentru procedura de fuziune priveşte posibilitatea de a fuziona a societăţile comerciale cu organizaţiile necomerciale. Fuziunea persoanelor juridice (190)Fuziunea se realizează prin contopire sau absorbţie. Din acest motiv considerăm că fuziunea ar putea opera doar intre societăţi comerciale sau intre organizaţii necomerciale.29 din Legea nr. Fuziunea prezintă pericol pentru creditorii persoanei juridice deoarece operaţiunea poate opera intre persoane juridice cu starea financiară diferită. şi apariţia unei persoane juridice noi. in rezultatul fuziunii prin absorbţie (numită şi asociere) persoana juridică absorbantă continue să existe şi după fuziune. şi nici de cum nu poate fuziona cu o altă societate comercială. In principiu este posibil de a absorbi şi pe o persoană in prag de .

Fuziunea societăţilor comerciale şi uniunilor acestora poate fi condiţionată de autorizarea organelor de stat competent. Proiectul contractului de fuziune se elaborează de persoanele interesate in procedura fuziunii cum ar fi asociaţii.75. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni stabileşte că in cazurile stabilite de legislaţia antimonopolistă fuziunea societăţilor comerciale se efectuează cu acordul organului de stat competent. La contopire pot să participe două sau mai multe persoane juridice. Astfel. Contractul poate prevedea un termen mai scurt sau un termen de prevenire. La proiectul contractului de fuziune se anexează proiectul actului de constituire al persoanei juridice care se constituie. in proiectul contractului de fuziune trebuie sa se indice si denumirea. holdingurilor. Proiectul contractului de fuziune (194)In scopul fuziunii. potrivit art. precum şi asupra comasării şi fuzionării agenţilor economici dacă faptul acesta ar duce la formarea unui agent economic a cărui cotă pe piaţa de mărfuri ar depăşi 35 la sută. subminand poziţia creditorilor persoanei juridice a cărei activitate este eficientă. (9) din Legea privind societăţile pe acţiuni pentru inregistrarea societăţii infiinţate in procesul reorganizării prin fuziune şi asociere este necesară şi autorizaţia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.insolvabilitate.93 alin. De asemenea. membrii consiliului sau administratorul persoanei juridice şi se semnează de administratorii acestora. Spre deosebire de alte contracte civile in care interesele părţilor contractante sunt contrare. (198)Daca contractul de fuziune aprobat este afectat de o condiţie. extinderii. Fuziunea ca operaţiune tehnico-juridică implică mai multe persoane juridice. Articolul 74. e) raportul valoric al participaţiunilor. c) fundamentarea si condiţiile fuziunii. care este aceeaşi pentru toate persoanele juridice implicate in fuziune. (197)Proiectul contractului de fuziune se intocmeşte in scris. grupurilor industrial – financiare. şi atunci există pericolul de majorare a numărului de creditori şi a creanţelor acestora. sediul si organul executiv al persoanei juridice ce se constituie.820/2000 privind protecţia concurenţei Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei efectuează controlul de stat prealabil asupra creării. (196)Daca persoanele juridice fuzionează prin contopire. Contractul de fuziune prin contopire după natura juridică este similar unui contract de societate civilă. f) data actului de transmitere. acesta se desfiinţează cu efect retroactiv in cazul in care condiţia nu s-a realizat timp de un an de la data aprobării. Fără acordul acestei agenţii inregistrarea fuziunilor şi comasărilor respective se interzice. organul imputernicit al persoanei juridice elaborează proiectul contractului de fuziune. in contractul de societate civilă interesele . potrivit art. b) denumirea si sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune. (195)In proiectul contractului de fuziune trebuie sa se indice: a) forma (felul) fuziunii. Acest proiect de contract dobandeşte forţă obligatorie după ce este aprobat de organele competente ale persoanelor juridice care decid să fuzioneze in condiţiile art. care se produce in baza unui contract de fuziune aprobat de organele competente ale acestora.17 din Legea nr. d) patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare. comasării şi fuzionării asociaţilor de agenţi economici.

Alin. Una din cele mai importante clauze care sunt necesare pentru fiecare contract civil clauzele de identificare a persoanelor juridice care sunt implicate in procesul de reorganizare. De asemenea contractul de fuziune prin absorbţie stă la originea constituirii noii persoane juridice şi fără acest document nu poate fi inregistrată noua societate pe cand la fuziunea prin absorbţie acest contract serveşte ca temei pentru introducerea modificărilor şi completărilor in actul de constituire a persoanei juridice absorbante. Dacă societăţile fuzionează prin contopire acestea trebuie potrivit alin. de obţinerea unui credit. O deosebire importantă există şi intre drepturile pe care le generează contractul pentru semnatarii acestor două contracte. Contractul de fuziune are valoare juridică de la momentul aprobării de către organul principal al persoanei juridice şi pană la momentul inregistrării acestuia la organul de inregistrare. Ca condiţii pentru fuzionare poate fi stabilite de exemplu. ei urmăresc un scop comun. (2) stabileşte care trebuie să fie conţinutul contractului de fuziune.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.asociaţilor sunt identice. Contractul trebuie să prevadă dacă fuziunea se face prin contopire sau prin absorbţie.66 alin. şi să obţină anumite foloase din activitatea acesteia. drepturile şi obligaţiile care se transmit succesorilor. Astfel prin contractul de societate civilă semnatarii acestuia dobandesc drepturi şi işi asumă obligaţii pentru sine pentru intregul termen de acţiune al contractului. Cu siguranţă din prevederile contractului de fuziune trebuie să rezulte avantajele reorganizării. adică prevederile contractului de constituire.(3) apoi prin contractul de contopire părţile contractante nu creează o proprietate comună. adică să constituie o nouă persoană juridică. datele de identitate a membrilor persoanelor juridice care se contopesc sau a celor absorbite. pe cand la incheierea contractului de fuziune semnatari ai acestuia sunt persoanele juridice care fuzionează. Astfel ca şi la societatea civilă prin contractul de contopire părţile convin să urmărească un scop comun.(5) rezultă că fuziunea persoanelor juridice poate fi condiţionată.94 din Legea nr. de . Potrivit art.(8) in contractul de fuziune trebuie de indicat şi alte date de identificare cum ar fi numărul inregistrării de stat şi codul fiscal a fiecărei persoanei juridice. şi acestea au drepturi şi obligaţii numai de la aprobarea acestuia de către organele competente a fiecărei persoane juridice pană la inregistrarea contractului de fuziune şi a actelor de constituire a noii persoane juridice. Ca efect al inregistrării contractului de fuziune prin contopire toate persoanele juridice participante la procesul de reorganizare işi pierd capacitatea de subiect de drept prin dizolvare pe cand la inregistrarea contractului de fuziune prin absorbţie capacitatea de subiect de drept o pierde numai persoana juridică absorbită pe cand cea absorbantă işi continuă activitatea. Din alin. eliberarea autorizaţiei de către Comisia Naţională pentru Protecţia Concurenţei. Dar dacă in societatea civilă părţile contractante unindu-şi eforturile personale şi contribuţiile materiale dau naştere la o proprietate comună (vezi art.1342 alin. După inregistrarea de stat drepturile şi obligaţiile le dobandesc asociaţii şi membrii persoanei juridice care se constituie.1204&1997 cu privire la fondurile de investiţii şi art. să se anexeze actul de constituire al acesteia precum şi să se indice şi numele candidaţilor in membrii organului executiv.(3) să se indice datele de identitate ale noii persoane juridice.33 din Legea nr. Astfel dacă contractul de contopire urmăreşte scopul de constituire a unei noi persoane juridice apoi contractul de fuziune prin absorbţie are ca scop preluarea (inglobarea) de către persoana juridică absorbantă a patrimoniului persoanei juridice absorbite. Contractul de fuziune prin contopire se deosebeşte de contractul de fuziune prin absorbţie. insă reieşind dintr-o dispoziţia art. mărimea participaţiunilor pe care aceştia le-au avut pană la reorganizare şi mărimea participaţiunilor pe care ei le vor avea in persoana juridică care se constituie sau in cea absorbantă.29 din Legea nr. In acest sens legiuitorul menţionează de a indica denumirea şi sediul acestora. dar tot patrimoniul participanţilor la acest contract trec la noua societate care se constituie.1134/1997 contractul de fuziune prin contopire trebuie să conţină prevederile art.

d) autorizaţia de fuziune. Hotărarea de fuziune (199)Contractul de fuziune produce efecte numai daca este aprobat de adunarea generala a membrilor fiecărei persoane juridice participante la fuziune. La cerere se anexează: a) copia autentificata de pe contractul de fuziune. lăsand posibil ca numai prin actul de constituire să se prevadă o majoritate mai mare. De aceia considerăm că hotărarile de fuziune trebuie de adoptat cu respectarea prevederilor art.obţinerea unei licenţe sau de alţi factori. o cerere prin care solicita inregistrarea fuziunii.1007/2002. organul executiv al persoanei juridice absorbante sau al persoanelor juridice care se contopesc depune o cerere de inregistrare la organul de stat unde este inregistrata persoana juridica absorbanta sau unde urmează a fi inregistrata noua persoana juridica. organul executiv al persoanei juridice absorbite sau al persoanei juridice participante la contopire depune. De asemenea este posibil de adoptat hotărarea şi cu un număr mai mic de voturi cum ar fi convocarea unei adunări repetate la care este deliberativă cu cel puţin1/3 din numărul total de voturi (in acest sens art.1134/1997). Articolul 76. La cerere se anexează actele indicate la alin. Tot odată trebuie de menţionat că in unele acte normative sunt stipulate prevederi prin care hotărarea de reorganizare ar putea fi efectuată şi cu un număr de voturi mai mic. ci este necesară şi aprobarea acestui contract de către organul principal al fiecărei persoanei juridice. nu este de ajuns ca acest contract să fie semnat de administratori. 29 din Legea nr. c) dovada oferirii garanţiilor acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor. iar adunarea acţionarilor este deliberativă dacă la şedinţă sunt prezenţi acţionarii ce deţin mai mult de jumătate din voturi. Codul civil stabileşte şi o majoritate necesară pentru adoptarea hotărarii de reorganizare. (202)După expirarea termenului prevăzut la alin. De exemplu Legea cu privire la societăţile pe acţiuni poate decide reorganizarea cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare. după caz. actele necesare inregistrării persoanei juridice de tipul respectiv.58 din Legea nr. Dacă condiţia de fuzionare nu s-a realizat in termen de cel mult un an contractul se consideră ca inexistent. Articolul 75. Dar este necesar de prevăzut că reorganizarea unei societăţi in nume colectiv sau a unei societăţi in comandită poate fi făcută dacă sunt de acord toţi asociaţii. Cererea de inregistrare a fuziunii (201)După expirarea a 3 luni de la ultima publicaţie a avizului privind fuziunea. şi art. de asemenea. . b) hotărarea de fuziune a fiecărei persoane juridice participante. (200)Hotărarea de fuziune se adopta cu 2/3 din numărul total de voturi ale participanţilor daca o majoritate mai mare nu este prevăzută de actul de constituire. Pentru ca contractul de fuziune să producă efecte intre persoanele juridice care intenţionează să fuzioneze.(1).75 alin. la organul care a efectuat inregistrarea ei de stat.(2).(1). Persoana juridica ce se constituie anexează.

Impreună cu o cerere se prezintă contractul de fuziune in formă autentică aprobat de organul competent şi semnat de administrator.21 din Legea nr. (206)După inregistrarea efectuata conform alin.(3) stabileşte că. actul de transfer trebuie să fie semnat de administratorul persoanei juridice care se dizolvă şi de administratorul persoanei juridice care s-a constituit.Dispoziţiile articolului comentat prevede limitele de timp in care persoana juridică trebuie să prezinte cererea de inregistrare şi care acte trebuie să fie prezentate pentru a se inregistra fuziunea. Alin. actele care demonstrează garantarea drepturilor creditorilor sau satisfacerea creanţelor acestora. Spre exemplu la inregistrarea societăţilor comerciale şi altor intreprinderi efectuată potrivit art. persoanele juridice absorbite sau cele contopite se considera dizolvate si se radiază din . Pentru inregistrarea consemnării trebuie să fie prezentate anumite acte. dacă are loc fuziunea prin contopire şi urmează a fi inregistrată o nouă persoană juridică trebuie să se prezinte şi o cerere semnată de administratorii persoanelor juridice care se dizolvă la organul de inregistrare in raza căreia trebuie să fie inregistrată persoana juridică nou constituită şi să se prezinte toate actele necesare pentru inregistrarea acesteia. autorizaţia de fuziune eliberată de organul de stat competent şi alte acte stabilite de lege. In Registrul de Stat se face o consemnare cu privire la viitoarea reorganizare. copiile de pe avizele privind fuziunea publicate in Monitorul Oficial. 22 din Legea nr. inclusiv a celor indicate la lit. (205)Organul care a efectuat оnregistrarea de stat a persoanei juridice absorbite sau a persoanelor juridice contopite оnscrie in registrul de stat data la care s-a produs absorbţia sau contopirea si expediază spre păstrare organului care a inregistrat fuziunea toate actele persoanelor juridice dizolvate. copia avizului publicat in Monitorul Oficial şi certificatul de inregistrare pentru a inscrierea menţiunii „in proces de reorganizare”. cum ar fi hotărarea de reorganizare. actele ce confirmă inchiderea conturilor bancare. După expirarea a cel puţin 3 luni de la data ultimei publicaţii in Monitorul Oficial fiecare persoană juridică trebuie să prezinte organului de inregistrare actele pentru inregistrarea fuziunii. (204)Organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice absorbante sau a noii persoane juridice informează despre inregistrarea fuziunii organul unde este оnregistrata persoana juridica absorbita sau persoanele juridice contopite. insă după cum am menţionat in comentariul la art. Astfel. a) – d) din alin. Considerăm că termenul de 3 zile este un termen prea restrans pentru a prezenta copia avizului publicat in Monitorul Oficial. De asemenea se mai cere şi actul de transfer. Inregistrarea fuziunii (203)Inregistrarea fuziunii se face la organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice absorbante sau care urmează sa inregistreze noua persoana juridica. precum şi hotărarea de fuziune. actele privind transmiterea pentru nimicire a ştampilei. Articolul 77.(1). persoana juridică care se inregistrează la Camera Inregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale. Mai mult. potrivit Codului civil trebuie cel puţin 2 publicaţii in Monitorul Oficial pentru a preveni toţi creditorii.1265/2000 sunt cerute originalele actelor de constituire şi a certificatului de inregistrare a persoanelor juridice care se dizolvă. De acea actul de transfer va fi prezentat mai tarziu după ce va fi inregistrată persoana juridică nou constituită.71. aprobată potrivit art.1265/2000 să notifice organul de inregistrare cu privire la intenţia de fuziune in termen de 3 zile de la data adoptării unei astfel de hotărari de organul competent. trebuie potrivit art.75.(1).

registrul de stat. Aceştia au dreptul numai să semneze actul de transmitere a bunurilor către persoana juridică care s-a constituit. Toate raporturile civile şi comerciale ale persoanelor dizolvate vor fi continuate de . inclusiv inregistrarea persoanei juridice nou constituite şi radierea celor care fuzionează şi se dizolvă. dacă se inregistrează contopirea unor persoane juridice sunt necesare cel puţin trei operaţiuni de inscriere.(1) şi 61 alin. persoana juridica absorbanta sau noua persoana juridica include in bilanţul sau activele si pasivele persoanei juridice absorbite sau ale persoanelor juridice contopite. Inregistrarea fuziunii constă din mai multe inscrieri efectuate in registrul de stat pe care trebuie să le efectueze organul de inregistrare.76 precum şi altele indicate in comentariul la acest articol organul de inregistrare trebuie să verifice actele prezentate şi dacă ele sunt intocmite conform dispoziţiilor legale să facă inregistrările care se cer. In cazul absorbţiei se fac cel puţin două inscrieri. iar acesta la randul său trebuie să facă inscrierea de radiere şi să expedieze actele persoanelor juridice dizolvate organului care a inregistrat persoana juridică nou constituită sau modificările la persoana juridică absorbantă. Această explicaţie işi are originea in dispoziţia art.60 alin. Potrivit art. De la această dată toate drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice care se contopesc sau care sunt absorbite trec la societatea nou constituită şi respectiv la persoana juridică absorbantă. Excepţie o face numai administratorii persoanelor juridice care se contopesc. iar bunurile sint inregistrate ca bunuri ale persoanei juridice absorbante sau ale noii persoane juridice. şi administratorii persoanelor juridice care se dizolvă nu mai sunt in drept să facă acte juridice din numele acestora. (208)După inregistrarea fuziunii.77 serveşte temei juridic pentru trecerea universală a drepturilor şi obligaţiilor de la persoanele juridice care se dizolvă la persoana juridică nou constituită şi respectiv la persoana juridică absorbantă. Pentru a se face inregistrarea trebuie să fie prezentate actele tuturor persoanelor juridice care participă la reorganizare inclusiv şi a persoanei juridice care se constituie. Efectele fuziunii (207)De la data inregistrării fuziunii.1265/2000 in termen de 15 zile organul de inregistrare trebuie să adopte decizie de inregistrare sau de respingere a cererii. Fiind prezentate actele indicate la art.20 alin. pe cand in alte acte normative un asemenea termen nu este stabilit. inclusiv inscrierea prin care se modifică actele de constituire a persoanei juridice absorbante şi radierea persoanelor juridice absorbite. Articolul 78. patrimoniul persoanei juridice absorbite sau al persoanelor juridice care se contopesc trece la persoana juridica absorbanta sau la noua persoana juridica.(1) organul care a inregistrat este obligat să informeze despre aceasta organul de inregistrare a persoanelor juridice care se dizolvă.(1) din Legea nr. Astfel. O primă inregistrare se face de către organul competent care inregistrează persoana juridică care se constituie sau cel care inregistrează modificările la persoana juridică absorbantă.(1) potrivit căreia capacitatea civilă a persoanei juridice apare numai la data inregistrării de stat şi numai atunci aceasta poate primi la bilanţul său şi după caz a inregistra bunuri. Luand in consideraţie că se efectuează mai multe inregistrări legiuitorul a stabilit consecutivitatea operaţiunilor de inregistrare şi in lipsa unor acţiuni concordate ale persoanelor juridice care participă la reorganizare nu se va putea respecta termenul menţionat. fiind considerate ca dizolvate. Inregistrarea făcută potrivit art. Făcandu-se inregistrarea potrivit alin.

(211)Separarea are ca efect desprinderea unei parţi din patrimoniul persoanei juridice. deoarece de la o persoană juridică parţial trec drepturile şi obligaţiile la una sau mai multe persoane juridice. pe cand in cazul contopirii actul de transfer urmează a fi semnat numai după apariţia persoanei juridice care se constituie. serveşte ca temei pentru includerea la bilanţul acestora a tuturor bunurilor primite prin succesiune. Mai mult aceste acte servesc temei pentru ca bunurile supuse inregistrării de stat să fie inregistrate după succesorii de drepturi. O situaţie este cand dintr-o persoană juridică se separă una sau mai multe persoane juridice la care trec o părţi ale patrimoniului. care se demonstrează prin certificatul de inregistrare a societăţii noi constituite sau extrasul din registru pentru persoana juridică absorbantă. Prin dezmembrare are loc o succesiune cu titlu universal. si transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau fiinţa. care iau fiinţa. Dezmembrarea se face prin două forme: divizare şi separare. Dezmembrarea persoanei juridice (209)Dezmembrarea persoanei juridice se face prin divizare sau separare. (210)Divizarea persoanei juridice are ca efect incetarea existentei acesteia si trecerea drepturilor si obligaţiilor ei la doua sau mai multe persoane juridice. mijloace de transport şi altele a căror inregistrare este obligatorie. Divizarea se inţelege ca o operaţiune cand o persoană juridică care-şi pierde calitatea de subiect de drept prin dizolvare divizandu-se in două sau mai multe persoane juridice care se constituie. Reorganizarea prin separare se inţelege operaţiunea prin care din componenţa unei persoane juridice care nu-şi pierde personalitatea juridică prin dizolvare se desprind una sau mai multe persoane juridice. Articolul 79. transferandu-le acestora din urmă o parte din patrimoniu. . care nu işi incetează existenta. Această modalitate a fost utilizată frecvent la divizarea asociaţiilor republicane de producţie care avea aparatul central in Chişinău iar filiale in alte localităţi ale republicii. Dezmembrarea este o operaţiune potrivit căreia dintr-o persoană juridică apar două sau mai multe.succesorii acestora. Această formă este utilizată pentru formarea pe baza filialelor a unor persoane juridice. In special ne referim la imobile.(3) se evidenţiază două modalităţi ale separării. valori mobiliare (acţiuni şi obligaţiuni). iar in cea de-a doua situaţie din prima se desprind părţi din patrimoniul acesteia insă nu se constituie noi persoane juridice ci acestea sunt alipite la alte persoane juridice existente. Ca efect asociaţie republicană divizată se dizolva. La divizarea asociaţiei fiecare filială dobandea personalitate juridică transmiţandu-i-se intreg patrimoniul care-l avuse in gestiune pană atunci păstrand acelaşi obiect de activitate. Prin alin. iar aparatul central care pană atunci avuse numai activităţi administrative se diviza ca persoană juridică. Actul de transfer se semnează de reprezentantul persoanei juridică absorbantă şi reprezentantul persoanei juridice absorbite pană la depunerea actelor la organul de inregistrare. iar drepturile şi obligaţiile treceau la noile persoane juridice. adică după actul de inregistrare a acesteia. Totodată. Actul de transfer serveşte temei pentru includerea in bilanţul contabil a activelor şi pasivelor primite de la persoanele juridice care se dizolvă. Actul de inregistrare a fuziunii. trebuie de menţionat că pe langă trecerea de drept a patrimoniului trebuie să fie semnat şi actul de transfer intre persoanele implicate in procesul de reorganizare.

legiuitorul stabileşte că proiectul dezmembrării trebuie să conţină in anexe şi proiectele actelor de constituire a persoanelor juridice care i-au fiinţă. sau cand se consideră că dezmembrarea va ridica eficienţa activităţii. e) numărul de participanţi care trec la persoana juridica ce se constituie. Dezmembrarea ca operaţiune juridică se produce atunci cand intre asociaţii sau membrii persoanei juridice apar neinţelegeri. mai activă reacţionand rapid la necesităţi. h) data intocmirii bilanţului de repartiţie. Proporţional părţii din capitalul social care trece la noua societate trebuie să se transmită activele şi pasivele. c) denumirea si sediul fiecărei persoane juridice care se constituie in urma dezmembrării sau cărora li se da o parte din patrimoniu. f) raportul valoric al participaţiunilor. Actul de constituire trebuie să corespundă tuturor cerinţelor stabilite de legislaţie pentru forma persoanei juridice care se . (214)Proiectul dezmembrării se intocmeşte in scris. Pe langă indicarea formei de organizare. după caz. precum şi toate clauzele indicate la alin. inclusiv cauza reorganizării. d) partea de patrimoniu care se transmite. Planul dezmembrării este principalul indiciu potrivit căruia se intocmeşte bilanţul de repartiţie. De aceia trebuie de indicat partea din capitalul social şi participanţiunile fiecărui asociat care trec la societatea care se constituie. Specificarea aceasta este importantă pentru societăţile comerciale şi cooperative in care asociaţii au drepturi de creanţă asupra patrimoniului. modalitatea etc. dacă a deţinut acţiuni sau părţi sociale de 100 000 lei şi in noua societate trebuie să deţină acţiuni sau părţi sociale de aceiaşi mărime.. Adică. Fiecărui asociat trebuie să i se păstreze aceiaşi mărime a participaţiunii. (215)La proiectul dezmembrării se anexează proiectul actului de constituire al noii persoane juridice. deoarece in baza acestora se formează capitalul social al noii societăţi. insă luand in consideraţie operaţiunea de dezmembrare proporţia la capitalul social va fi mai mare. data la care aceste participaţiuni dau dreptul la dividende. In special la trecerea activelor in unele cazuri trebuie de luat in consideraţie valoarea de piaţă a activelor şi nu preţul lor de bilanţ. b) denumirea si sediul persoanei juridice care se dezmembrează. eficienţa. denumirii şi sediului persoanelor juridice care se constituie in rezultatul reorganizării. in alte cazuri lichiditatea acestora.Articolul 80. In special trebuie să se indice expres partea din active şi din pasive care se transmite fiecărei din persoanele care se constituie. (213)In proiectul dezmembrării trebuie sa se indice: a) forma (felul) dezmembrării. datorită faptului că persoana juridică cu patrimoniu mai mic devine mai mobilă.(2). i) consecinţele dezmembrării pentru salariaţi. Proiectul dezmembrării (212)Proiectul dezmembrării persoanei juridice este elaborat de organul executiv. Pentru ca dezmembrarea să se efectueze este necesar de intocmit un plan de dezmembrare in care se arate toate aspectele. La trecerea pasivelor trebuie de luat in consideraţie scadenţa obligaţiilor. g) modul si termenul de predare a participaţiunilor persoanelor juridice cu scop lucrativ care se dezmembrează si de primire a participaţiunilor de către persoanele juridice cu scop lucrativ care se constituie sau care exista.

In final. 58. Articolul 81. Prin adoptarea hotărarii prin care se aprobă dezmembrarea suntem in prezenţa unei limitări a drepturilor participanţilor la persoana juridică. care din anumite motive considerate de ei justificate votează . Faţă de hotărarea organului suprem legiuitorul nu impune nici un fel de condiţii. Luand in consideraţie importanţa reorganizării pentru toţi participanţii persoanei juridice.(1). (217)Adunarea generala a participanţilor. (1) se stabileşte imperativ o majoritate calificată de 2/3 din numărul total de voturi. Mai mult. dacă pentru aceasta se votează cu majoritatea menţionată la alin. Prin hotărarea organului suprem al persoanei juridice se dă putere juridică proiectului elaborat potrivit art. Prin dispoziţia alin. afirmăm că ea trebuie să conţină toate prevederile stipulate la art.72 şi 82. Ar fi util ca in proiectul planului să fie prevăzute şi datele de identitate ale candidaţilor in organele de supraveghere. iar dacă legile speciale anterioare Codului civil prevăd o altă majoritate se va aplica dispoziţiile Codului civil. Iar atunci cand se reorganizează societăţi comerciale. cu majoritatea indicata la alin.constituie. drepturile acestora pot fi afectate. planul dezmembrării ar putea fi respins fără a produce vre-un efect juridic. insă indicand că se aprobă proiectul dezmembrării.(1) considerăm că aceasta prevalează cele din legile speciale. aproba actul de constituire al noii persoane juridice si desemnează organul ei executiv. Această normă se aplică pentru toate persoanele juridice. inclusiv cele stabilite la art. Această opţiune se justifică prin pericolul care-l prezintă reorganizarea pentru asociaţii şi membrii persoanei juridice care se reorganizează. insă ea nu este opozabilă terţilor. cum ar fi Legea cu privire la cooperativele de producţie. 61 din Legea nr. iar la adunarea repetată ar putea să decidă cu aproximativ 25% din numărul total de voturi. aceasta fiind deliberativă in prezenţa acţionarilor care deţin mai mult de jumătate din numărul total de voturi. in sensul stabilirii unei majorităţi mai dure. Hotărarea aprobată este obligatorie pentru toţi participanţii la persoana juridică şi pentru organele acesteia. In special ne referim la dispoziţiile art. etc. admiţandu-se derogări prin actul constitutiv.80. de intreprinzători. executive şi de control a noilor persoane juridice.1134/1997 care prin coroborare prevăd că hotărarea de reorganizare a societăţii pe acţiuni poate fi luată cu 2/3 din voturile care sunt reprezentate la adunarea convocată iniţial.(1). deoarece contrar voinţei lor (atunci cand ei votează impotrivă sau nu sunt prezenţi la adunarea decisivă) ei se pot pomeni membri intr-o altă persoană juridică.80 alin. Prin adoptarea hotărarii de către organul suprem al persoanei juridice ce se dezmembrează se obligă organul executiv al persoanei juridice să indeplinească toate formalităţile necesare inregistrării reorganizării.50. trebuie de menţionat că importanţa juridică a dispoziţiilor acestui articol este minoră. Norme similare există şi in alte acte normative.(2) şi (3) precum şi să dispună formarea organului executiv al persoanei juridice ce se constituie. Pe langă acestea trebuie să fie aprobate şi modificările care se efectuează in actul de constituire a persoanei juridice care-şi păstrează identitatea după constituire. Opozabilitate obţinand numai după inregistrarea efectuată conform art. deoarece acesta reprezintă numai o intenţie şi poate fi modificat aşa cum se va considera necesar in cadrul şedinţei de aprobare. claritatea şi fermitatea dispoziţiei alin.83. Aprobarea proiectului dezmembrării (216)Proiectul dezmembrării se aprobă de adunarea generala a participanţilor cu 2/3 din numărul total de voturi daca actul de constituire nu prevede o majoritate mai mare.

De exemplu.impotriva reorganizării. atat la organul de inregistrare a persoanei juridice care se dezmembrează cat şi la organul de inregistrare in raza căruia trebuie să se inregistrează persoana juridică care i-a fiinţă anexandu-se toate actele necesare pentru modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice care-şi continuă activitatea după reorganizare. sau ilegal nu a fost admis la şedinţa adunării generale a societăţii pe acţiuni care a decis reorganizarea. sau după caz să satisfacă cerinţele creditorilor şi să indeplinească alte condiţii cerute de legile speciale. (221)Organul care urmează sa efectueze inregistrarea de stat a noii . Cererea de inregistrare se depune după regulile stabilite la alin. In special persoanele care au drepturi patrimoniale pot suferi in urma dezmembrării. cat şi actele necesare pentru inregistrarea noii persoane juridice. Astfel. devenind asociat al unei societăţi cu activele compromise. care trebuie făcută in termen de 3 zile de la data adoptării hotărarii.1265/2000. o cerere de inregistrare a dezmembrării la organul care a efectuat inregistrarea ei de stat si o alta la organul care va efectua inregistrarea de stat a persoanei juridice care se constituie sau unde este inregistrata persoana juridica la care trece o parte din patrimoniu. Inregistrarea dezmembrării (220)Inregistrarea dezmembrării se face la organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice dezmembrate. Articolul 82.1265/2000 se stabileşte modul de inştiinţare a organului de inregistrare privind adoptarea hotărarii de reorganizare prin dezmembrare.79 din Legea 1134/1997 potrivit căruia acţionarul care a votat impotriva reorganizării. Ca o măsură de protecţie de reorganizări păgubitoare apare art. După adoptarea hotărarii de reorganizare prin care a fost aprobat planul de dezmembrare a persoanei juridice. sau a plaţii datoriilor. actele necesare inregistrării persoanei juridice de tipul respectiv. Dacă o asemenea inştiinţare nu va fi făcută organul de inregistrare ar putea refuza primirea cererii sau ar respinge inregistrarea reorganizării. Cererea de inregistrare a dezmembrării (218)Organul executiv al persoanei juridice care se dezmembrează depune. La cerere se anexează proiectul dezmembrării. 21 din Legea nr. are dreptul să ceară societăţii răscumpărarea acţiunilor la preţul de piaţă dacă statutul nu stabileşte altfel. (219)La cererea depusa organului care va efectua inregistrarea de stat a persoanei juridice care se constituie se anexează. Inregistrarea dezmembrării se face numai după inregistrarea noilor persoane juridice sau a modificării actului de constituire al persoanei juridice la care trece o parte din patrimoniu.22 din Legea nr. după expirarea a 3 luni de la ultima publicare privind dezmembrarea. contrar voinţei lor fiind membri sau asociaţi ai unei persoane juridice devin participanţi ai altor persoane juridice. si dovada oferirii garanţiilor. de asemenea.72. publicarea in două ediţii consecutive a Monitorului Oficial al Republicii Moldova a avizului respectiv şi să se garanteze. In acest sens se cere notificarea fiecărui creditor al său despre hotărarea de reorganizare. semnat de reprezentanţii persoanelor juridice participante. organul executiv are obligaţia să indeplinească toate formalităţile stabilite la art.(1). acceptate de creditori. Dacă se inregistrează o societate comercială trebuie să se respecte şi dispoziţiile art. prin art. Articolul 83.

(224)După inregistrarea efectuata conform alin. persoana juridica divizata se considera dizolvata si se radiază din registrul de stat. Pană la data radierii persoanei juridice dezmembrate sau modificarea actului constitutiv al acesteia. (223)Dezmembrarea produce efecte din momentul inregistrării ei de stat la organul unde este inregistrata persoana juridica dezmembrată. Acestea din urma inscriu data la care s-a produs dezmembrarea. după caz. inregistrează bunurile supuse inregistrării. ci partea patrimoniului desprins trece de la o altă persoană juridică existentă. adică la data inregistrării modificărilor in actele de constituire sau după caz a inscrierii actului de radiere a persoanei juridice dizolvate.77.70 alin(3) şi (4) . trebuie să fie inregistrată persoanele juridice care se constituie in rezultatul divizării sau separării. Articolul 84. Efectele dezmembrării (225)De la data inregistrării dezmembrării.77 alin.(1). Principalul efect al dezmembrării este trecerea prin succesiune cu titlul universal a drepturilor şi obligaţiilor de la persoana dezmembrată la cele care i-au fiinţă sau care primesc o parte din patrimoniu. (226)Noua persoana juridica sau cea existenta primeşte prin act de transmitere si include in bilanţul sau patrimoniul primit si. Totuşi. după caz. Drepturile şi obligaţiile care trec de la persoana dezmembrată la altele potrivit bilanţului de repartiţie (vezi art. Operaţiunea de dezmembrare se consideră efectuată la momentul ultimii inregistrări.persoane juridice sau care a inregistrat persoana juridica ce primeşte o parte din patrimoniu informează organul unde este inregistrata persoana juridica dezmembrata despre inregistrarea noii persoane juridice sau despre modificarea actului de constituire al persoanei juridice care primeşte o parte din patrimoniu. Inregistrarea dezmembrării se face similar inregistrării fuziunii şi in acest sens poate fi consultate şi comentariul la art. patrimoniul persoanei juridice dezmembrate sau o parte din el trece la persoanele juridice constituite sau existente.(1) se inţelege mai intai că se inregistrează modificările la actele de constituire a persoanei juridice care primeşte patrimoniul desprins şi apoi se vor inregistra modificările la actele constitutive a persoanei juridice de la care acest patrimoniu s-a desprins. iar de la această dată drepturile şi obligaţiile se consideră transferate la succesori. radiază persoana juridica ce s-a divizat si informează despre aceasta organul unde este inregistrata noua persoana juridica sau organul unde este inregistrata persoana juridica ce primeşte o parte din patrimoniu.(1) dezmembrarea se consideră efectuată numai după ce a fost radiată persoana juridică care se dizolvă prin reorganizare sau a fost modificat actul constitutiv ale persoanei juridice care-şi continuă activitatea. (222)Organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice dezmembrate inregistrează dezmembrarea si. Acest bilanţ se anexează la actele tuturor persoanelor juridice care se dizolvă. din dispoziţia alin. spre deosebire dispoziţiile art. O situaţie diferită este atunci cand prin separare nu se constituie o nouă persoană juridică. modifică actele constitutive sau i-a fiinţă in rezultatul dezmembrării. Bilanţul de repartiţie a persoanei juridice trebuie să fie aprobat de organul executiv al persoanei juridice care se dezmembrează şi desigur de organele executive ale persoanelor juridice care se constituie sau care primesc patrimoniul. In acest caz.

căci transformarea nu influenţează componenţa membrilor persoanei juridice şi administratorul poate să rămană acelaşi. Nu urmează a fi calificată ca transformare reorganizarea unei societăţi pe acţiuni de tip inchis in societate pe acţiuni de deschis. Au avut loc transformări frecvente a intreprinderilor agricole (a colhozurilor şi sovhozurilor) in cooperative şi in societăţi pe acţiuni. sau a genului principal de activitate. In procesul de privatizare a patrimoniului de stat au fost transformate mii de intreprinderi de stat. O persoană juridică inregistrată poate să-şi continue existenţa sub o altă formă. Nu ar fi necesar nici actul de transmitere. Acesta se referă la societăţile in nume colectiv şi societăţile in comandită in cazul in care acestea se transformă in persoane juridice in care asociaţii duc o răspundere limitată. Nu trebuie de considerat o transformare atunci cand are loc o schimbare a denumirii de firmă. Chiar dacă in registru de stat se face inscrieri de radiere şi de inregistrare aceasta in opinia noastră trebuie calificată ca o reinregistrare şi nu ca o dizolvare a unei persoane juridice şi infiinţarea alteia noi. Pentru a nu admite reorganizarea abuzivă şi limitarea de drept a obligaţiilor asociaţilor. ci continuă existenţa intr-o altă haină juridică. In acest sens Guvernul prin Hotărarea nr.1997 a aprobat şi Regulamentul cu privire la reorganizarea in societăţi pe acţiuni a intreprinderilor supuse privatizării prin transformarea intreprinderilor in societăţi pe acţiuni. Potrivit prevederilor acestui regulament statul reprezentat de organul său Departamentul Privatizării apare ca fondator şi acţionar unic al societăţii pe acţiuni constituite prin reorganizarea (transformarea) intreprinderii de stat. cu condiţia că o asemenea hotărare se adoptă de organul principal cu majoritatea indicată de lege şi indeplineşte toate condiţiile legale prevăzute pentru forma de organizare juridică in care se transformă. după cum rezultă din operaţiunea de transformare nu are loc o trecere a drepturilor şi obligaţiilor de la o persoană la altă. Articolul 85.11. In practica de aplicare a normelor legale s-a intalnit frecvent reorganizarea prin transformare a intreprinderilor de stat. (228)Transformarea persoanei juridice trebuie sa intrunească si condiţiile prevăzute de lege pentru forma juridica de organizare in care se transformă. Transformarea persoanei juridice (227)Transformarea persoanei juridice are ca efect schimbarea formei sale juridice de organizare prin modificarea actelor de constituire in condiţiile legii. Insă in rezultatul transformării pot suferi schimbări drepturile şi obligaţiile membrilor sau după caz a asociaţilor persoanei juridice. a fondului de investiţie pentru privatizare in fond de investiţie nemutual.aprobat de către organul suprem. Răspunderea asociaţilor se limitează la termenul general de prescripţie adică la de trei ani de la data ajungerii . Deşi. şi a intreprinderii de arendă in societăţi pe acţiuni. Dacă pentru dobandirea dreptului legea cere inregistrarea in registrele publice persoana juridică care primeşte trebuie să indeplinească toate formalităţile legate de inregistrarea acestora. a unei intreprinderi naţionale in intreprindere mixtă sau cu capital străin. societăţi pe acţiuni in societăţi cu răspundere limitată şi invers. legiuitorul in art. Transformarea ca operaţiune juridică in unele cazuri prezintă pericol pentru creditori. insă toate bunurile din activ se transmit şi se primesc conform actului de transmitere semnat reprezentanţii persoanei juridice care se dezmembrează şi celei noi infiinţate.1056 din 12. Persoana juridică continuă cu aceleaşi drepturi şi obligaţii patrimoniale pe care le avea pană la transformare.135 a stabilit că asociaţii societăţii in nume colectiv şi comanditaţii răspund solidar şi nelimitat şi după transformarea societăţii dar numai pentru obligaţiile născute pană la reorganizare. fiindcă persoana juridică nu dispare.

55 alin. Ceia ce inseamnă că o asemenea transformare cu o majoritate de voturi nu poate fi efectuată.1134/1997 stabileşte că mărimea cotei fiecărui asociat sau membru in capitalul propriu al persoanei juridice care se constituie nu poate fi mai mică faţă de valoarea nominală totală a acţiunilor deţinute de aceştia pană la reorganizare. deoarece potrivit art. iar acesta este in contradicţie cu prevederile art. (230)Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii lichidării. (231)Persoana juridica continua sa existe si după dizolvare in măsura in care este necesar pentru lichidarea patrimoniului. f) faptului ca persoana juridica cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un participant. (233)Organul competent al persoanei juridice poate reveni asupra hotărarii de lichidare sau reorganizare daca patrimoniul nu este repartizat intre membrii acesteia sau nu este transmis unor alte . Această regulă se păstrează chiar şi in cazul in care după reorganizare asociatul instrăinează partea socială care ii aparţine.87.46 din Constituţie. a persoanei juridice care işi incetează existenta si transmiterea universala a patrimoniului ei. Aceasta prevedere se aplica din ziua expirării termenului stabilit pentru durata societăţii ori de la data la care asupra dizolvării a hotărat adunarea generala a participanţilor sau instanţa de judecata.obligaţiei la scadenţă. Nu este posibilă nici o transformare a organizaţiilor necomerciale in societăţi comerciale.55 alin. in acest caz reorganizarea ar putea fi utilizată ca o formă de dobandire abuzivă a drepturilor. pentru operaţiunile pe care le-a intreprins. insă cu condiţia că votează pentru aceasta toţi asociaţii. cu excepţia cazurilor de fuziune si dezmembrare ce au ca efect dizolvarea. art. c) hotărarii organului ei competent. e) insolvabilităţii sau incetării procesului de insolvabilitate in legătura cu insuficienta masei debitoare. In cazul transformării unei societăţi pe acţiuni in altă formă de societate comercială sau in cooperativă. Considerăm posibilă transformarea unei societăţi comerciale intr-o organizaţie necomercială. (232)Din momentul dizolvării.96 din Legea nr.(3) potrivit căruia dacă asociatul sau membrul unei organizaţii necomerciale nu are drepturi de creanţă asupra patrimoniului acesteia el nu poate să-l dobandească de la succesorul de drepturi al persoanei juridice drepturi patrimoniale.(3) asociaţii societăţilor comerciale au drepturi patrimoniale asupra averii acesteia. iar membrii organizaţiei necomerciale nu au asemenea drepturi şi ca consecinţă a acestei transformări persoanele care nu au participat la adunare sau au votat impotriva reorganizării ar putea fi lipsiţi de drepturile patrimoniale contrar voinţei lor. Dizolvarea persoanei juridice (229)Persoana juridica se dizolva in temeiul: a) Expirării termenului stabilit pentru durata ei. Această afirmaţie işi are fundamentul in acelaşi art. d) hotărarii judecătoreşti in cazurile prevăzute la art. către persoanele juridice beneficiare. personal si solidar. g) altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire. in starea in care se găsea la data fuziunii sau a dezmembrării. Articolul 86. fără lichidare. b) atingerii scopului pentru care a fost constituita sau imposibilităţii atingerii lui. administratorul nu mai poate intreprinde noi operaţiuni. in caz contrar fiind responsabil.

(4) stabileşte că din momentul dizolvării din numele persoanei juridice nu pot fi intreprinse noi operaţiuni. Dizolvarea persoanei juridice este urmată de procedura de lichidare. insă ea este indreptăţită să continue şi să finalizeze operaţiunile deja incepute (art. Prin dispoziţiile legii se consideră dizolvarea cand persoana juridică nu corespunde anumitor cerinţe ale legii. Sunt considerate ca moduri de dizolvare voluntară. La această fază persoana juridică işi păstrează capacitatea civilă. la data inregistrării dizolvării in registrul de stat sau la data cand hotărarea instanţei devine executorie. cazurile de dizolvare indicate la alin. Totodată limitarea activităţii nu inseamnă incetarea tuturor activităţilor persoanei juridice ci numai a celor activităţi la desfăşurarea cărora au fost admise incălcări. a). insă ea nu duce la dizolvarea societăţii. 65 prevede că la expirarea termenului stabilit pentru existenţa persoanei juridice. cand persoana juridică incetează fără lichidare datorită transmiterii patrimoniului la succesori.134 şi 143.persoane. Dacă in termenul respectiv persoana juridică inlătură neajunsurile care a dus la sistarea activităţii atunci persoana juridică recapătă capacitatea deplină. Dizolvarea nu trebuie de confundat cu „suspendarea activităţii” asociaţiei obşteşti prevăzută de art. Dizolvarea in acest sens este considerată ca dizolvare de drept. (234)La data dizolvării persoanei juridice. aceasta se dizolvă dacă pană la acest moment actele de constituire nu se modifică. In acest sens art. 47 din Legea nr. Deci momentul cel mai important pentru faza dizolvării este că persoana juridică nu poate să incheie noi contracte ce vizează obiectul să de activitate. Considerăm că prin dispoziţiile menţionate are loc o limitare a capacităţii civile a persoanei juridice pentru un anumit timp. de judecata nu Incetarea activităţii unei persoane juridice impune parcurgerea a două faze: dizolvarea şi lichidarea.836/1996 şi sau după caz a persoanei juridice in art. c). deoarece nu mai necesită o inregistrare a acesteia in registrul de stat şi nu trebuie să fie informarea publică. De aceia alin.13 alin. (1) sunt indicate temeiurile de dizolvare a persoanei juridice. Excepţie de la această regulă o constituie dizolvarea persoanei juridice pentru cauza de reorganizare. forţată şi care intervin in temeiurile legii. dar numai in măsura in care acesta este necesară pentru indeplinirea formalităţilor de lichidare. Existenţa acesteia nu este legată de soarta asociaţilor sau membrilor acestora şi deseori persoana juridică continuă şi după moartea celor care au fondato.90 alin. considerandu-se că actul de constituire fiind inregistrat la organul de inregistrare se inregistrează şi termenul de activitate a acesteia este cunoscut de publicul interesat. Prin acestea s-ar putea menţiona şi prevederile art. In alin. De regulă persoana juridică se constituie pentru o perioadă de timp nelimitată. adică la data cand expiră termenul la care a fost constituită. atingerea scopului propus. Faza dizolvării cuprinde anumite operaţii care declanşează şi pregătesc incetarea existenţei persoanei juridice.(7) din Legea nr.(6).(3) din Legea nr. b). Totuşi. Din conţinutul acestuia cat şi din alte dispoziţii pot fi evidenţiate moduri de dizolvare voluntară. adică expirarea termenului stabilit in actul de constituire.293/1995 potrivit căreia persoanei juridice un anumit timp (de pană la 6 luni sau in al doilea caz de 30 de zile) nu i se permite să efectueze anumite activităţi.(1) lit. fondatorii sau ulterior acestora asociaţii sau membri pot să stabilească o dată fixă pană la care persoana juridică va exista.38 alin. sau definitivă. imposibilitatea atingerii scopului propus şi adoptarea hotărarii de către organul competent al persoanei juridice. Acest moment survine la o anumită dată. Anume din .1265/2000. administratorul acesteia devine lichidator daca organul competent sau instanţa desemnează o alta persoana in calitate de lichidator. Un prim temei de dizolvare a persoanei juridice este expirarea termenului pentru care a fost constituită. Similare dizolvării sunt şi efectele „sistării activităţii intreprinderii sau organizaţiei” indicate in art.

Totuşi contrar acestei concluzii art. satisfacerea unor cerinţe spirituale ale membrilor organizaţiei religioase etc.14 din Legea 979/1992. Dacă in acest sens nu s-a decis in termenul stabilit de lege atunci dizolvarea poate decisă de către instanţă la cererea participanţilor. imposibilă. valoarea activelor persoanei juridice scade sub nivelul capitalului social minimal stabilit de lege precum şi alte prevederi legale. dacă organul principal nu adoptă hotărarea de dizolvare acest lucru poate să-l ceară oricare din participanţi prin instanţa de judecată.(1) lit.39 alin. In literatură s-a menţionat că aceasta este de asemenea o dizolvare de drept. art.(2). art.69 societatea intră in procedura de lichidare. dacă in instanţă se demonstrează existenţa unuia din temeiurile stabilite la art. sau instituţiile de invăţămant pregătirea cadrelor pentru economia naţională. Deşi este greu de obiectat impotriva acestei poziţii. Un alt temei de dizolvare apare atunci cand persoana juridică şi-a realizat scopul pentru care s-a constituit precum şi situaţia in care anumite circumstanţe arată că realizarea scopului propus prin actele de constituire este imposibil. De cele mai multe ori persoanele juridice se constituie pentru o perioadă de timp nelimitată şi işi propun un scop general.e).87 alin.1265/2000 potrivit căreia numai in cazul in care in care hotărarea de lichidare a intreprinderii sau organizaţiei se adoptă de organul competent sau de instanţa de judecată există obligaţia de inştiinţare a oficiului teritorial al Camerei inregistrării de stat.(8)din Legea nr.110 alin. Dizolvarea intervine prin act judecătoresc. prin dispoziţiile celei din urme legi.979/1992 cu privire la culte . 32 din Legea nr. a organului de stat competent sau a procurorului (vezi art. Deci realizarea definitivă a scopului general este de regulă.718/1991). adică prin modificarea din 2002 din Legea nr.86 alin.134 şi 143 cand societatea in nume colectiv şi respectiv societatea in comandită se dizolvă dacă a rămas un singur asociat. totuşi in majoritatea cazurilor considerăm că data realizării sau imposibilităţii realizării scopului este una incertă şi de aceia asupra dizolvării trebuie să se pronunţe organul suprem sau instanţa şi la data inregistrării acesteia conform art. precum şi in cazul stabilit de art. art. sau numai comanditari sau numai comanditaţii şi in termen de 6 luni societatea nu a inlăturat cauza de dizolvare.837/1996. Ca model de dizolvare in dispoziţiile legii pot fi invocate normele art.89 prevede că organul executiv trebuie să inregistreze dizolvarea in registrul de stat independent de faptul că de fapt inregistrarea dizolvării a fost inregistrată deja. şi deci temei de dizolvare a acesteia. art. Ultimul trebuie să decidă fie inlăturarea temeiului de dizolvare fie adoptarea hotărarii de dizolvare şi inceputul lichidării. şi deci la data cand există circumstanţele care arată la realizarea scopului sau la cele ce fac imposibilă realizarea societatea trebuie să se considere ca fiind dizolvată.acest considerent a reieşit legiuitorul şi in art. Dacă unul din temeiurile de suspendare intervine atunci organul executiv trebuie să convoace organul principal şi să raporteze despre acest temei. acţionarilor. Ca imposibilitate a realizării scopului ar putea servi suportarea unor pierderi neaşteptate (distrugerea sau pierea averii ca efect al unor calamităţi naturale) in rezultatul cărora activele persoanei juridice sau redus intr-atat incat nu mai asigură activităţi normale a acesteia.(1).27 din Legea nr. Unii autori consideră că neinţelegerile grave dintre asociaţi care nu permit adoptarea unor hotărari raţionale ar putea fi invocat ca motiv de imposibilitate a realizării scopului.1134/1997. 32 din Legea nr. De fapt. cum ar fi realizarea şi impărţirea profitului prin intermediul desfăşurării activităţii de intreprinzător de către societăţile comerciale. Dar dacă din prevederile actului constitutiv este posibil de determinat realizarea scopului atunci persoana juridică trebuie să dizolve.718/1991.(4) din Legea nr. Dizolvarea intervine din dispoziţiile legii in cazul in care numărul de asociaţi scade sub numărul stabilit de lege. art.40 alin. şi nu excludem posibilitatea existenţei unei situaţii concrete care ar permite clar stabilirea datei dizolvării pentru aceste temeiuri. iar dacă adunarea nu poate adopta nici o asemenea hotărare atunci instanţa poate decide la cererea participanţilor.

44 din Legea insolvabilităţii potrivit cărora a fost pronunţată hotărarea instanţei competente prin care s-a intentat procesul de insolvabilitate şi nici de cum intervenirea de fapt a insolvabilităţii.(5) stabileşte că organul principal al persoanei juridice poate să intervină şi săşi modifice hotărarea de dizolvare. această hotărare este opozabilă terţilor de la data inregistrării dizolvării (vezi art. oricand pană la momentul cand patrimoniul a fost . Prin alin.89). Dizolvarea persoanei juridice duce la radierea acesteia din Registrul de stat numai in caz de reorganizare a acestei prin fuziune sau dezmembrare şi deci la dispariţia ei ca subiect de drept.44). Din dispoziţia alin. şi aceasta duce la desfiinţarea cultului ca persoană juridică adică a dizolvării acestuia şi intrarea in procedura de lichidare.90-99. cand pe de o parte recunoaşterea cultului „se declară nulă”. Reieşind din cele menţionate dacă dizolvarea intervine in cazul intentării procesului de insolvabilitate. (4) se stabileşte data la care intervine dizolvarea.9 din această lege intervin in timpul activităţii atunci nu poate fi cerută nulitatea ci poate fi cerută suspendarea activităţii pentru un an sau după caz dizolvarea cultului pentru că activitatea acesteia contravine ordinii publice şi intrarea in procedura de lichidare. Aceasta se păstrează pentru efectuarea tuturor formalităţilor de lichidare stabilite la art. iar pe de altă parte se indică „cu interdicţia.(1)lit. Deoarece nulitatea poate invocată pentru temeiurile existente la momentul depunerii actelor pentru recunoaştere. apoi data adoptării hotărarii de către adunarea generală a participanţilor sau adoptării hotărarii de către instanţă urmează a fi analizate in mod critic şi distinct.se stabileşte o reglementare neclară. Anume hotărarea definitivă poate fi prezentată spre a fi inregistrată la organul de stat potrivit art.90 alin. adică efectuarea ultimei operaţiuni a procesului de lichidare. Regula este că hotărarea instanţei este executorie la data cand rămane definitivă şi nu la data adoptării. Dizolvarea intervine numai in cazul in care debitorul insolvabil nu are şanse de a-şi restabili solvabilitatea şi atunci administratorul nu este in drept să incheie contracte noi ce privesc obiectul de activitate. Dacă e să admitem că intre momentul adoptării hotărarii de adunare şi inregistrarea acesteia de către organul de stat au fost făcute unele operaţiuni atunci acestea obligă persoana juridică. atunci in cazul incetării procesului de insolvabilitate in legătură cu insuficienţa masei debitoare a persoanei juridice nu poate opera dizolvarea ci urmează deja radierea din registrul de stat a debitorului insolvabil. 101 şi a art. pe cale judiciară de a practica cultul pe o perioadă de un an”. dată de la care actele emise de persoana juridică trebuie să indice că aceasta este „in lichidare”. In acest articol are loc de fapt un amestec de reglementări şi noţiuni juridice. In celelalte cazuri dizolvarea nu duce la pierderea personalităţii juridice. Dacă data la care expiră termenul activităţii nu ridică probleme şi acestea au fost supuse analizei anterior. Considerăm că dizolvarea poate opera numai in condiţiile art. iar dreptul de a administra şi a dispune cu averea insolvabilului din acest moment trece la administratorului insolvabilităţii desemnat de instanţă.(e) rezultă că insolvabilitatea sau incetarea procesului de insolvabilitate ar servi ca un temei pentru dizolvare. Dacă motivele indicate la art. Excepţie de la această regulă este stabilită prin Legea cu privire la insolvabilitate nr. Dacă societatea solicită să-i fie aplicată procedura planului aceasta ar putea să desfăşoare operaţiuni curente şi deci să incheie noi contracte ce privesc obiectul principal de activitate pentru a-şi restabili solvabilitatea sau după caz pentru a realiza planul aprobat de creditori şi confirmat de instanţă.(2) persoana juridică intră in procedura de lichidare. Cel care nu a respectat hotărarea adunării va fi responsabil faţă de persoana juridică care a decis dizolvarea. O altă situaţie se creează dacă hotărarea de dizolvare se adoptă de instanţă.89.632/2001 potrivit căreia hotărarea de intentare a procesului de insolvabilitate devine executorie de la momentul pronunţării (art. Alin. iar de la inregistrarea acesteia şi a lichidatorului desemnat (art. Dacă hotărarea de dizolvare este adoptată de adunarea generală sau de alt organ principal al persoanei juridice. Desigur că inseşi intentarea procedurii de insolvabilitate nu duce neapărat la dizolvare şi nici o prevedere in acest sens nu există. 4.

nu şi-au exprimat consimţămantul in forma cerută de lege. sau să decidă reorganizarea in una din formele permise şi in modul stabilit de codul civil. avand posibilitatea să continue activitatea desfăşurată anterior. Dar dacă pe parcursul activităţii societatea scade capitalul social sub minimul stabilit de lege şi reducerea este inregistrată la organul de stat. De regulă. in termenul pe care il acorda.110 se stabilesc exaustiv cazurile de nulitate a societăţii comerciale. insă nu şi in alte cazuri stabilite de art. a procurorului sau a Ministerului Justiţiei.d) cat şi dizolvarea dispusă prin alin. Este oportun ca instanţa de judecată in toate cazurile cand adoptă hotărarea cu privire la dizolvare să desemneze un lichidator.(1) lit. dacă persoana juridică se dizolvă pentru expirarea termenului. organul care decide dizolvarea trebuie să desemneze şi lichidatorul care va efectua toate formalităţile de lichidare. Totuşi. persoana va corespunde prevederilor legii. c) nu se incadrează in prevederile legale referitoare la forma ei juridica de organizare. iar societatea a fost inregistrată.632/2001. Articolul comentat stabileşte temeiurile care servesc ca bază juridică pentru instanţa de judecată care decide dizolvarea persoanei juridice. (238)Dizolvarea persoanei juridice se pronunţă la cererea participantului.96 şi 97. (237)Instanţa de judecata poate dizolva persoana juridica daca aceasta contravine interdicţiilor stabilite de prezentul cod pentru forma ei juridica de organizare sau daca activitatea ei contravine grav actului de constituire.repartizat potrivit art. la hotărarea organului principal sau prin hotărarea instanţei şi lichidatorul nu a fost desemnat. căci in caz contrar lichidarea poate să sufere. . atunci poate fi invocată dizolvarea pentru temeiul stabilită la alin. Constituirea se consideră a fi viciată numai pentru situaţiile existente la data constituirii şi nu pentru cazurile apărute după aceasta.110 alin.(1)lit a). e) exista alte situaţii prevăzute de lege. Ca exemplu poate servi nerespectarea dispoziţiilor cu privire la mărimea capitalului social. b).87. d) activitatea ei contravine ordinii publice. Articolul 87. Dacă capitalul social indicat in actele constitutive este mai mic decat cel minimal stabilit de lege. 110 etc. Dizolvarea persoanei juridice de către instanţa de judecata (235)Instanţa de judecata dizolva persoana juridica daca: a) constituirea ei este viciata. obiectul de activitate prevăzut in actele constitutive este interzis de lege sau se permite numai anumitor persoane juridice şi cea inregistrată nu face parte din categoria celor care poate desfăşura un asemenea gen precum şi in alte cazuri stabilite de lege. b) actul de constituire nu corespunde prevederilor legii. obligat să indeplinească obligaţiile lichidatorului este administratorul persoanei juridice. Candidatura lichidatorului poate fi inaintată de persoana care solicită dizolvarea sau să fie desemnată de către instanţă din randurile persoanelor care au licenţa de administrator al procedurii de insolvabilitate. dacă fondatorii acesteia nu au capacitatea civilă necesară. atunci se poate invoca atat nulitatea (art. Constituirea persoanei juridice se consideră viciată dacă actele constitutive ale acesteia nu corespund dispoziţiilor legale. Insă legea stabileşte reguli clare de desemnare a lichidatorului numai in Legea nr. (236)Instanţa de judecata nu dizolva persoana juridica daca.(2)lit. Prin dispoziţiile art.

prevăzută de legislaţia Romaniei. Potrivit alin. Se poate dizolva societatea in nume colectiv şi cea in comandită dacă numărul de asociaţi depăşeşte 20 de persoane şi in timpul acordat suplimentar acestea nu şi-au adus actele in concordanţă cu legea. sau se desfăşoară activităţi supuse licenţierii fără licenţe. avertizarea repetată a asociaţiilor obşteşti asupra lichidării incălcărilor legislaţiei făcută in decursul unui an de organul care a inregistrat asociaţia. Elveţiei sau a societăţii cu răspundere suplimentară prevăzută de legislaţia Federaţiei Ruse. naţionale sau religioase.44 din Legea nr. violarea drepturilor şi libertaţilor. c) poate opera in cazul in cazul in care după inregistrarea persoanei juridice aceasta se transformă in una din formele de organizare care nu sunt prevăzute de lege. _________ din legea nr. societatea comercială intreţine băi sau săli de odihnă. Ca exemplu ar fi transformarea unei societăţi comerciale in societate in comandită pe acţiuni.Dizolvarea persoanei juridice pentru temeiul că actul de constituire nu corespunde prevederilor legii operează atunci cand organul principal al persoanei juridice ulterior constituirii introduce modificări in acest act şi aceste modificări contravin dispoziţiilor legale. sau de răsturnare autorităţilor publice a statului. De exemplu. paralel admiţandu-se activităţi caracteristice caselor de toleranţă. O asociaţie obştească poate fi dizolvată şi in cazurile stabilite de art. rasiale.(4).(3) dizolvarea poate fi pronunţată de instanţă şi in cazul in care persoana juridică in perioada de activitate nu respectă cerinţele legii stabilite pentru forma de organizare. fondul de investiţie sau bursa de valori va fi inregistrată in altă formă de organizare juridică decat cea stabilită de lege. Potrivit acestor dispoziţii se dizolvă asociaţia care efectuează acţiuni de pregătire şi sau infăptuire a acţiunilor de schimbare prin violenţă a regimului constituţional sau de subminare a integrităţii teritoriale a statului. reieşind din circumstanţele concrete. continuă activitatea licenţiată după expirarea termenului licenţei. 13 din Legea 1265/2000 potrivit căreia dacă societatea comercială sau organizaţia inregistrată nu comunică Camerei inregistrării.199/1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare dacă capitalul social scade sub minimul stabilit de lege. iar ca efect al acestei modificări vechile prevederi ale statului contravin noilor dispoziţii legale. Temeiul stabilit la alin.60 alin. sau după retragerea licenţei etc. Aceiaşi regulă se păstrează in cazul in care legea se modifică. schimbarea sediului care nu este concomitentă şi incălcării obligaţiei de plată a unor impozite sau a unor datorii. dacă membri – . adică pot cere dizolvarea şi inceperea procedurii de lichidare. Ca exemplu poate servi art. Alin. Se consideră că activitatea contravine ordinii publice dacă aceasta deşi nu este prevăzută in actul de constituire se desfăşoară şi ea contravine normelor legale. Persoana juridică poate fi dizolvată dacă activitatea acesteia contravine ordinii publice. Franţei. gravitatea incălcării sau chiar numărul de avertizări făcute de organul de stat instanţa ar putea acorda un anumit termen de inlăturare a incălcărilor admise. Va opera dizolvarea şi in cazul in care instituţia financiară. O asociaţie obştească desfăşoară o activitate politică fapt ce este in contradicţie cu prevederile art._____ O asociaţie religioasă dacă activitatea _____________________ etc. şi in termenul stabilit de actul normativ persoana juridică nu-şi aduce actele constitutive in concordanţă cu prevederile legii. dacă un membru a cumulat mai mult de 5 % din acţiuni. Dizolvarea poate fi pronunţată in alte cazuri stabilite de lege. sau dacă activitatea acesteia contravine grav actului de constituire. Se poate pronunţa dizolvarea bursei de valori dacă pe parcursul activităţii pentru nerespectarea prevederilor art.(4) din Legea 837/1996 alin. atunci instanţa poate acorda un termen pentru perfectarea actelor sale şi introducerea modificărilor in actele de constituire. crearea formaţiunilor paramilitare. dacă numărul de acţionari scade sub 20 de persoane. aţaţarea urii şi discordiei sociale. Ca exemplu ar putea servi.(2) stabileşte că. (1) lit. organului fiscal şi nu publică in Monitorul Oficial o informaţie cu privire la schimbarea sediului timp de 7 zile de la data schimbării atunci organele de control sau de drept pot cere lichidarea acesteia.

13 alin.187 alin.(4). (240)Daca instanţa de judecata nu dispune altfel.1265/2000 şi organele de control şi cele de drept.acţionari ai bursei sunt şi alte persoane decat brocherii şi dealerii. iar organul executiv se abate de la acestea. Cea doua situaţie de dizolvare stabilită de acest aliniat este dacă activitatea contravine grav actului de constituire. Administrarea fiduciară (239)Instanţa de judecata care examinează cererea privind dizolvarea persoanei juridice poate pune bunurile acesteia.188 alin. precum şi cota parte a unui asociat să nu depăşească 10% din capitalul social. iar persoanele cu drept de reprezentare a persoanei juridice nu pot incheia acte juridice fără participarea acestuia. potrivit art. (243)Actul juridic incheiat de persoana juridica pană la inregistrarea administrării fiduciare. este valabil daca cealaltă parte nu ştia si nici nu trebuia sa ştie despre instituirea administrării fiduciare.(1) ţin de realizarea scopurilor statutare sau rezultă din acestea.60 alin. capitalul social nu mai mic de 1 mln. Dispoziţiile articolului comentat constituie un mijloc de asigurare a integrităţii bunurilor persoanei juridice a cărei dizolvare se solicită. (241)Instanţa de judecata poate modifica sau anula in orice moment incheierea sa de instituire a administrării fiduciare. (242)Administratorul fiduciar notifica organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice despre incheierea judecătoreasca si comunica despre sine informaţiile care se cer de la un administrator. Instituirea administrării fiduciare se face prin incheierea instanţei pentru perioada dintre depunerea acţiunii la instanţă şi pană la adoptarea hotărarii . Aceasta incetează in momentul in care hotărarea judecătoreasca cu privire la dizolvare rămane definitiva.(4) se poate pronunţa dizolvarea. atunci la cererea persoanelor indicate la alin. Instanţa de judecată poate pronunţa dizolvarea persoanei juridice la cererea persoanelor indicat el alin. fără a tine cont de limitarea impusa prin administrare fiduciara. Prevederi similare există şi in Legea nr. __________organul de inregistrare. lei. la cerere. O asemenea situaţie poate exista pentru organizaţiile necomerciale care potrivit art. Instanţa desemnează unul sau mai mulţi administratori fiduciari si determina limitele imputernicirilor si remuneraţia lor. 1117/1997 cu privire bursele de mărfuri potrivit cărora numărul de fondatori nu poate fi mic de 10 persoane.(1) şi art. Articolul 88. organele persoanei juridice nu pot emite decizii fără acordul prealabil al administratorului fiduciar. sub administrare fiduciara. Pe langă persoanele indicate in dispoziţia menţionată dreptul de a cere dizolvarea şi inceperea procedurii de lichidare o au potrivit art. Dacă in statut sunt stabilite clar activităţile care pot fi desfăşurate. pentru ca persoanele cu funcţii de răspundere să nu intreprindă acţiuni care ar lungi sau ar ingreuia in alt mod lichidarea acesteia. In incheiere se specifica data instituirii administrării fiduciare. Poate fi dizolvată şi societatea in nume colectiv sau societatea in comandită dacă persoanele imputernicite cu administrarea nu respectă obiectul de activitate indicat in actul de constituire şi desfăşoară şi alte activităţi in numele societăţii.(3) pot desfăşura numai activitatea prevăzută de actul de constituire şi care potrivit dispoziţiilor art. Dacă actul de constituire a persoanei juridice prevede şi alte cazuri de dizolvare acestea pot fi invocate in instanţă.(3) din Legea nr.

instanţa poate decide că organul executiv al persoanei juridice a cărei dizolvare se solicită nu este desesizat. Astfel dacă prin hotărarea instanţei a fost respinsă cererea de dizolvare administratorul decade din drepturi şi este obligat să transmită funcţia administratorului (organului executiv) a persoanei juridice. Astfel. f) si g).90 alin. Incheierea privind administrarea fiduciară instituită işi pierde valoarea juridică la data cand hotărarea instanţei cu privire la dizolvare rămane definitivă. Dacă prin hotărarea rămasă definitivă s-a pronunţat dizolvarea persoanei juridice. aceasta hotărare trebuie anexata la cerere. Administratorul desemnat trebuie să primească toate bunurile persoanei juridice in administrare. sau de la data cand .(6) cu excepţia situaţiei prevăzute de art. in documentele si informaţiile care emana de la persoana juridica. (246)Cererea de dizolvare depusa de organul executiv al persoanei juridice si hotărarea judecătoreasca sant temeiuri pentru inregistrarea dizolvării. insă cu derogările stabilite de articolul comentat şi de incheierea instanţei. sau să inceteze supravegherea. Hotărarea de dizolvare este obligatorie de la data adoptării. spre deosebire de dispoziţiile art. intocmind inventarul necesar pentru aceasta.c). impreună cu alte cheltuieli judiciare şi prejudiciu trebuie să fie incasată de la reclamant. instanţa transmite o copie de pe hotărarea irevocabila organului care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice ce se dizolva. In cazul in care persoana juridica se dizolva prin hotărarea adunării generale a participanţilor. iar actele juridice pentru a avea valoare juridică va trebuie să fie confirmate in prealabil de el. (247)De la data inregistrării dizolvării. adică nu este inlăturat de la administrarea trebuirilor persoanei juridice. Inregistrarea dizolvării (244)In cazul in care persoana juridica se dizolva in unul din temeiurile prevăzute la art. şi in acest caz administratorul fiduciar numit de instanţă are prerogativa de a supraveghea activitatea acestor organe. organul ei executiv depune o cerere de dizolvare la organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice respective.86 alin. a) . (245)In cazul dizolvării prin hotărare judecătoreasca. precum şi cu anularea administrării dacă temeiurile de instituire au decăzut. 1053-1060. In caz contrar. la denumire trebuie adăugata sintagma "in lichidare".(1) lit. lichidatorul persoanei juridice răspunde personal pentru prejudiciul cauzat terţilor. administrarea fiduciară incetează iar administratorul va preda lichidatorului funcţia in condiţiile art. Plata remuneraţiei administratorului care a fost efectuată. Deşi administrarea fiduciară se pronunţă de către instanţă. Administrarea fiduciară instituită se efectuează in temeiul dispoziţiilor art. Numele administratorului fiduciar trebuie să fie inregistrat in registrul de stat in care a fost inregistrată persoana juridică. adică este o instituire forţată. Instanţa care a desemnat administratorul poate reveni oricand asupra incheierii sale cu modificări. competenţa acestuia şi remuneraţia.86 alin. calitatea de fondator al administrării precum şi cea de beneficiar o are persoana juridică a cărei dizolvare se solicită. Prin incheiere instanţei se determină numele administratorului (administratorilor) fiduciar. schimbarea administratorului. Totodată instanţa poate să respingă cerere respectivă dacă există motive care permite instanţei să nu se indoiască că bunurile persoanei juridice vor fi in siguranţă.judecătoreşti şi rămanerea acesteia definitivă. Temei pentru instituirea administrării judiciare serveşte cererea reclamantului. Articolul 89.1056.(6).

pot fi stabilite condiţii suplimentare pentru persoana lichidatorului. coment. prejudiciul poate fi incasat nu numai de la persoana juridică in lichidare dar şi de la lichidatorul acestuia. (2) notifică organul care deţine registrul de stat şi prezintă acestuia hotărarea prin care a fost desemnat. Deşi. dată care este inregistrată in registrul de stat. Articolul 90.(4).207 din CPC).632/2001) Prin art. (249)Lichidatorul notifica despre desemnarea sa organul care a efectuat inregistrarea de stat a persoanei juridice si comunica despre sine informaţiile care se cer de la un administrator. acest termen este o piedică birocratică in calea inregistrării dizolvării. din acest moment intră in procedura de lichidare (art. Pană la această inregistrare hotărarea este opozabilă numai celor care au participat la adoptarea hotărarii. insă demonstrează că la incheierea actului nu a cunoscut că persoana juridică era in procedură de lichidare. Momentul dizolvării societăţii comerciale este data expirării termenului de activitate. organ care trebuie să depună impreună cu o cerere şi hotărarea de dizolvare. Excepţie de la regula acestei inregistrării o are dizolvarea de drept a societăţilor comerciale pentru expirarea termenului de activitate stabilit de actul constitutiv. informaţii etc.fiind adoptată de instanţă devine irevocabilă. rapoarte. Insă pentru ca hotărarea de dizolvare voluntară să fie opozabilă terţilor trebuie să fie inregistrată in registrul de stat in care este inmatriculată persoana juridică a cărei dizolvare s-a pronunţat. .(2) din acest moment se face publică dizolvarea căci ea devine opozabilă şi oricine doreşte poate consulta registru de stat. Ca excepţie de la această regulă apar hotărarile de executare imediată.(4) din Legea nr. şi o inregistrare suplimentară introduce elemente de incertitudine (v.44 alin. Prin lege. scrisori. inclusiv cele prin care se intentează procedura de insolvabilitate. şi actul semnat nu conţinea sintagma „in lichidare”. Dacă dizolvarea se pronunţă prin hotărarea instanţei de judecată.(4) legiuitorul pune in sarcina lichidatorului că toate actele. Dacă. Lichidatorul persoanei juridice (248)Poate fi lichidator orice persoana fizica majora cu capacitate deplina de exerciţiu care are cetăţenia Republicii Moldova si domiciliază pe teritoriul ei. Prin alin. potrivit căreia sunt executorii hotărarile definitive (vezi art.(2) din Legea insolvabilităţii nr. Sancţiunile. inregistrarea se face numai in baza hotărarii irevocabile. iar de aceasta sunt legate şi alte efecte. Lichidatorul anexează hotărarea de desemnare in calitate de lichidator. De exemplu art. La arrt. Mai mult. potrivit dispoziţiei indicate calcularea termenului de 3 zile incepe la data adoptării hotărarii. şi nu după regula generală.90 alin.86 alin.86 alin. iar după caz şi răspunderea juridică pentru nerespectarea hotărarii de dizolvare neinregsitrate intervin numai pentru administrator şi pentru persoanele care au avut cunoştinţă de hotărare şi care sunt ţinuţi la respectarea prevederilor acestora. Cel care a contractat cu o persoană juridică in lichidare.97 alin. şi cunoaşte acest fapt suportă riscul actelor incheiate. Momentul inregistrării dizolvării are in esenţă două semnificaţii: persoana juridică din acest moment nu poate intreprinde noi operaţiuni (art.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni prevede că tranzacţiile cu hartiile de valoare ale societăţii pe acţiuni se suspendă de la data anunţării hotărarii privind lichidarea. Această din urmă hotărare devine executorie la momentul pronunţării (vezi art.1265/2000 pentru intreprinderile şi organizaţiile care se inregistrează la Camera inregistrării de stat se stabileşte termenul de 3 zile pentru inregistrarea dizolvării. Totuşi dizolvarea poate fi inregistrată şi la cererea lichidatorului care in temeiul art.86). care emană de la persoana juridică dizolvată să indice că aceasta este in lichidare. nerespectarea acestuia nu este sancţionat. 27 din Legea nr. Inregistrarea dizolvării este o obligaţie a organului executiv a persoanei juridice care a decis dizolvarea.

registrele si actele persoanei juridice.86 alin. de creditori. valorifica creanţele. 632/2001 stabileşte pentru administratorul insolvabilităţii condiţii speciale prin care stabileşte acestuia un statut deosebit de cel al lichidatorului. Condiţii suplimentare pentru persoanele care sunt lichidatori ai persoanelor juridice sunt stabilite in legi speciale. In cazul in care administratorul devine lichidator (vezi art. este inregistrat in calitate de intreprinzător individual (intreprindere individuală). (6) şi nu cumulează condiţii stabilite de la alin. este independentă: de judecătorul care examinează procesul de insolvabilitate. obligaţii si responsabilităţi ca si administratorul in măsura in care acestea sunt compatibile cu activitatea de lichidator. transforma in bani alte bunuri si satisface cerinţele creditorilor. Prin aceeaşi hotărare se desemnează un alt lichidator. Lichidatorul este obligat să notifice despre desemnarea sa in această calitate organul de stat care ţine registrul persoanelor juridice de tipul respectiv. el poate incheia noi acte juridice. de debitor. (255)Lichidatorul este obligat sa primească si sa păstreze patrimoniul. sa tina un registru cu toate operaţiunile lichidării in ordinea lor cronologica. (253)Indată după preluarea funcţiei. lichidatorul impreuna cu administratorul face si semnează inventarul si bilanţul in care constata situaţia exacta a activului si pasivului. să nu aibă antecedente penale şi să nu fie lipsit de dreptul de administra persoane juridice. posedă cunoştinţe şi experienţă in domeniul de activitate a persoanei juridice care se lichidează pentru cauză de insolvabilitate. art. Din dispoziţia prezentului articol rezultă că lichidatorul unei persoane juridice cumulativ trebuie să intrunească următoarele condiţii: să fie persoană fizică cetăţean a Republicii Moldova. (256)Lichidatorul poate fi revocat oricand de organul sau de instanţa de judecata care l-a desemnat.24. este domiciliat in Moldova.(250)In registru se inregistrează numele. De exemplu. aceştia reprezintă persoana juridica in comun daca actul de constituire sau hotărarea prin care sant desemnai nu prevede altfel. să prezinte hotărarea prin care a fost a desemnat şi să comunice toate datele sale de identitate stabilite la alin. domiciliul. numărul actului de identitate si codul personal.73 din Legea nr. deţine licenţa de administrator a insolvabilităţii. să nu fi fost declarată incapabilă in modul stabilit de art. Astfel administratorul insolvabilităţii poate fi persoana care are studii superioare. In mare măsură aceste condiţii sunt impuse pentru a proteja interesele creditorilor.(1) el trebuie să aducă la cunoştinţa organului care a decis dizolvarea să fie numită o persoană care intruneşte aceste condiţii. Actele lichidatorului sunt opozabile terţilor de la data inregistrării . (257)Remunerarea lichidatorului este stabilita de organul sau de instanţa de judecata care l-a desemnat. Lichidatorul revocat prezintă lichidatorului succesor un raport cu privire la activitatea pe care a desfăşurat-o. Daca succesorul este desemnat de instanţa de judecata. In măsura in care este necesar pentru lichidare. (251)Lichidatorul are aceleaşi imputerniciri. să aibă domiciliul in Moldova. iar pe de altă parte şi pentru a contribui la efectuarea unei justiţii eficiente. să nu fie asociaţi cu răspundere nelimitată a unei societăţi in nume colectiv sau a unei societăţi in comandită. să nu fi fost membru al comitetului de conducere şi nici asociat al persoanei juridice care a fost declarată insolvabilă in ultimele 24 de luni. (254)Lichidatorul finalizează operaţiunile curente. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. adică de persoana juridică care se declară insolvabilă şi să nu fie membru al organelor de conducere şi nici asociat al acesteia. semnătura lichidatorului. să fi atins varsta majoratului (18 ani). raportul se prezintă acesteia. (252)In cazul desemnării mai multor lichidatori.(3).

(4). iar actele de reprezentare trebuie să fie semnate de toţi lichidatorii dacă altfel nu este stipulat in actul de constituire a persoanei juridice sau contrariul nu a fost stipulat in hotărarea de desemnare a lichidatorilor. care decade l-a momentul semnării inventarului. telefonie. fie să negocieze cu cealaltă parte şi să-l despăgubească. Se prezumă că patrimoniul trece de la administrator la lichidator in starea in care a fost la momentul semnării inventarului sau altfel numit a actului de predare primire. insă acestea nu trebuie să fie cele indicate la art. in doua ediţii consecutive. electrice.86 alin. Cu siguranţă că aceasta urmează a fi stabilită prin acord comun intre lichidator şi organul care il desemnează. Ca orientare poate servi remuneraţia plătită administratorului persoanei juridice in lichidare.(10) stabileşte organul care are obligaţia de a fixa mărimea remuneraţiei. cum ar fi a celor de satisfacere a cerinţelor creditorilor. sau acestea două inregistrări trebuie corelate. un aviz despre lichidarea persoanei juridice si.89. gazelor naturale. vanzare-cumpărare a energiei termice. Astfel de acte ar putea fi contractele de prestări servicii (internet. Norma legală permite lichidatorului să incheie noi acte juridice.96 şi 97. iar acesta din urmă trebuie să asigure evidenţa activului şi pasivului in modul stabilit de legislaţie. Această perioadă este legată pe de o parte de protecţia drepturilor creditorilor şi disponibilizarea angajaţilor. şi dacă alte temeiuri de reziliere nu sunt atunci lichidatorul va trebuie fie să aştepte pană contractul ajunge la scadenţă. De aceia inventarul trebuie să descrie cu maximă exactitate starea bunurilor primite de lichidator. să păstreze toată documentaţia persoanei juridice pană la transmiterea acestea altor persoane spre păstrare. de vanzare a unor active. Alin. de organizare a licitaţiilor). şi prezentării raportului privind operaţiunile deja săvarşite de el in calitate de lichidator. Articolul 91. il informează pe . cu excepţia cazului cand legislaţia stabileşte o anumită mărime. De exemplu administratorului insolvabilităţii instanţa de judecată poate să-i stabilească o remuneraţie de pană la 3% din sumele distribuite creditorilor in contul executării creanţelor. Lichidatorul este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor de lichidare in ordinea lor cronologică. Informarea creditorilor După inregistrarea desemnării sale. dar altele care sunt necesare persoanei juridice aflate in procedura de lichidare. in termen de 15 zile. fie să transmită creanţa sa prin cesiune. Lichidatorul desemnat activează pană la momentul radierii persoanei juridice din Registrul de stat. iar pe de altă parte de finalizarea operaţiunilor incepute pană la dizolvare. dacă organul care l-a desemnat intre timp nu l-a revocat. Aici trebuie de menţionat că adoptarea hotărarii de lichidare nu este temei de reziliere a contractelor in care se află persoana juridică care se lichidează. aceştia acţionează in comun. a activelor persoanei juridice ce se lichidează. de impărţire a activelor intre asociaţi etc. lichidatorul publica in "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Activitatea lichidatorului revocat incetează l-a momentul cand noul lichidatorul este inregistrat la organul de inregistrare cu excepţia obligaţiei de transmitere a actelor şi a bunurilor persoanei juridice in lichidare. fie să intreprindă alte măsuri care ar permite incetarea raporturilor juridice fără cheltuieli majore. In caz de pluralitate de lichidatori. Lichidarea unei persoane juridice este o procedură de durată. Intrarea in funcţie a lichidatorului desemnează şi momentul trecerii responsabilităţii de la administrator la lichidator.şi nu de la data desemnării. Actul de inregistrare a lichidatorului se face concomitent cu inregistrarea dizolvării stabilită de art. incasarea creanţelor pe care aceasta le are şi desigur de distribuţia activelor rămase după satisfacerea cerinţelor creditorilor conform art. angajarea unor specialişti etc. să intreprindă toate măsurile pentru păstra şi a conserva valoarea activelor.

O altă excepţie stabilită de Legea nr.(6) potrivit căreia dacă societatea pe acţiuni a fost inregistrată. Persoana juridică care a intrat in procedura de lichidare are obligaţia de a informa personal fiecare creditor al său despre adoptarea hotărarii de lichidare. Articolul 92.1134/1997 este cea din art. Desigur că această obligaţie persistă numai faţă de creditorii a căror calitate rezultă din actele contabile ale debitorului. Termenul de inaintare a creanţelor (258)Termenul de inaintare a creanţelor este de 6 luni de la data ultimei publicaţii a avizului in "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". căci chiar dacă aceşti creditori nu au luat cunoştinţă de avizul publicat ei se vor considera informaţi.fiecare creditor cunoscut despre lichidare si despre termenul de inaintare a creanţelor. Mai mult. inainteze o acţiune in instanţa de judecata. Anume pentru prevenirea acestei categorii de creditori legiuitorul prevede obligaţia persoanei juridice in lichidare să facă cel puţin două publicaţii consecutive in Monitorul Oficial pentru ai informa. Termenul legal de inaintare a creanţelor este de 6 luni. in special creditorii din alte ţări ar putea cere prelungirea termenului de inaintarea a pretenţiilor stabilit de art. Creanţele pot fi inaintate şi mai tarziu. Proiectul bilanţului de lichidare . problema cum organul de inregistrare va putea verifica dacă societatea pe acţiuni a incheiat sau nu contracte civile şi comerciale.97 alin.95 potrivit căreia dacă creditorul cunoscut nu a inaintat pretenţii suma de bani ce i se cuvine se depune pe cont bancar. precum şi celor care au inaintat acţiuni in judecată şi incă nu au fost soluţionate.100).(5) din Legea nr. insă nu a incheiat nici un contract.97 alin. lichidarea poate fi făcută şi fără publicarea avizului in Monitorul Oficial.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni stabileşte un termen de 10 de la data adoptării pentru publicarea in Monitorul Oficial. Deşi intenţia este nobilă. (259)In cazul in care lichidatorul respinge creanţa. In susţinerea acestei opţiuni vine şi dispoziţiile art. Insă in cazul in care informarea creditorului s-a făcut mult mai tarziu decat termenul stabilit acesta. legislaţia stabileşte şi un mecanism de protecţie chiar şi pentru creditorii persoanei juridice lichidate dacă au existat active şi au fost transmise potrivit art. Aceasta este o formalitate legală. creditorul are dreptul. Insă există şi creditori despre creanţa cărora persoana juridică care se lichidează nu ştie şi desigur acesta nu poate să-l cunoască. in termen de 30 de zile de la data cand a fost informat despre respingerea creanţei. ca. Insă acest termen nu lipseşte pe creditorii cunoscuţi de dreptul lor.92. Legea stabileşte un termen de decădere din drepturi numai pentru persoana a cărei creanţă a fost respinsă de persoana juridică care se lichidează şi nu a inaintat o acţiune in judecată privind incasarea forţată. Pentru societăţile pe acţiuni care au decis dizolvarea art. Informarea poate fi efectuată şi mai tarziu.96 şi 97 (vezi art. in limita termenului de prescripţie şi pană la radierea persoanei juridice din registru (vezi art. Ca exemplu poate fi cumpărătorul unui bun pentru care persoana juridică in lichidare răspunde pentru vicii sau pentru evicţiune. sub sancţiunea decăderii. Articolul 93. Prin hotărarea de lichidare se poate prevedea un termen mai lung.99) iar dacă acestea sunt intemeiate ele trebuie să fie recunoscute şi satisfăcute. ci este un punct de reper pentru lichidator la intocmirea bilanţului de lichidare. Nerespectarea termenului de 15 zile de informare personală a creditorilor nu este un termen de decădere din drepturi.

lichidatorul este obligat sa intocmească un proiect al bilanţului de lichidare care sa reflecte valoarea de bilanţ si valoarea de piaţa a activelor.632/2001 prevede că lichidatorul va răspunde subsidiar in faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după depăşirea termenului de o lună. (262)Dacă din proiectul bilanţului de lichidare rezulta un excedent al pasivelor fata de active. Ca exemplu. de regulă este mai mare decat cea de bilanţ. progresul tehnico-ştiinţific din ultimii ani arată că uzura morală a tehnicii de calcul este foarte rapidă şi deci valoarea de bilanţ poate fi mai mare decat valoarea de piaţă. Luand in consideraţie că procedura de insolvabilitate este una costisitoare şi. Lichidatorul indeplinind anumite formalităţi a procesului de lichidare trebuie să determine mărimea activelor şi pasivelor persoanei juridice in lichidare reflectandu-le in proiectul bilanţului de lichidare.(3) obligă lichidatorul să depună o cerere prin care să ceară instanţei intentarea procesului de insolvabilitate dacă din proiectul bilanţului rezultă un excedent al pasivului faţă de active. art. căci valoarea exactă va fi determinată la momentul vanzării. Articolul 94. In caz contrar art.(1) stabileşte că bilanţul de lichidare trebuie să reflecte atat valoarea de bilanţ cat şi valoarea de piaţă a bunurilor.(4) din Legea nr. lichidatorul poate continua procedura de lichidare fără a intenta acţiunea de insolvabilitate. lichidatorul este obligat sa declare starea de insolvabilitate.a) – d). (261)Proiectul bilanţului de lichidare se prezintă spre aprobare organului sau instanţei care a desemnat lichidatorul. Protecţia drepturilor debitorilor Hotărarea de reorganizare sau lichidare in afara procedurii insolvabilităţii nu are ca efect scadenţa creanţelor neajunse la scadenţa.86 alin.1218/1997 cu privire la clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate in scopul impozitării norma uzurii anuale pentru construcţii capitale este de 5%. datoriile persoanei juridice recunoscute de lichidator si datoriile care se afla pe rol in instanţa judecătorească.26 alin.83 alin. Cererea trebuie depusă in termen de cel mult o lună de la data cand a fost stabilit starea de insolvabilitate. Pană la expirarea termenului de o lună lichidatorul ar trebui să aducă la cunoştinţa organului care l-a desemnat despre survenirea insolvabilităţii şi să obţină de la creditori acordul că aceştia sunt de acceptă satisfacerea cerinţelor in proporţii reduse şi nu doresc intentarea insolvabilităţii.(5). cu condiţia că in ea ulterior nu s-au făcut investiţii va valora 0 lei.(4). Bilanţul de lichidare trebuie să fie aprobat pană la inceputul satisfacerii creanţelor care nu au ajuns la scadenţă.(260)In termen de 15 zile de la data expirării termenului de inaintare a creanţelor. de regulă de durată creditorilor le-ar fi mai convenabil o executare voluntară şi rapidă decat procesul de insolvabilitate. poate servi bunurile imobile a căror valoare de piaţă. Cu acordul tuturor creditorilor. f)-g) nu . Dispoziţia alin. şi trebuie de admis cu o anumită probabilitate. ceia ce inseamnă că o clădire după 20 de ani. insă ca obiect ea va exista şi desigur va avea o anumită valoare. art. Dispoziţia alin.(1) lit. Bilanţul de lichidare se consideră că are forţă obligatorie numai după ce este aprobat de organul care a desemnat lichidatorul. Şi invers. Potrivit regulilor stabilite prin Hotărarea Guvernului nr. Dispoziţia articolului comentat prevede expres că dizolvarea persoanei juridice adoptată in temeiurileart.77 alin. De fapt această valoare de piaţă nu poate fi exactă. In circuitul civil sunt situaţii frecvente cand valoarea de piaţă a bunului diferă de valoarea de bilanţ. inclusiv creanţele.

90 alin. (265)Lichidatorul persoanei juridice dizolvate. sau la cererea unei din părţi raporturile nu incetează. cu consimţămantul participanţilor. creditorii pot pretinde despăgubiri.au nici o influenţă asupra raporturilor juridice in care persoana juridică dizolvată se află. Satisfacerea cerinţelor creditorilor de către persoana juridică in lichidare se face in locul stabilit potrivit regulile indicate la art.179 şi Legea cu privire la intreprinderea de stat nr. Dizolvarea persoanei juridice nu poate servi ca temei pentru rezilierea contractelor care incă nu au ajuns la scadenţă. poate sa nu instrăineze bunurile ei daca nu este necesar pentru satisfacerea creanţelor creditorilor. persoanele cu scop lucrativ sunt societăţile comerciale constituite in forma societăţilor in nume colectiv. Articolul 95.146/1994 şi Regulamentul . Riscul insolvabilităţii instituţiei financiare il suportă creditorul care din anumite considerente nu a primit executarea. iar creditorul nu s-a prezentat pentru a primi executarea.(1). calculele si raportul privind lichidarea se prezintă spre aprobare organului sau instanţei de judecata care a desemnat lichidatorul. Dispoziţia prezentului articol stabileşte un mecanism de executare a obligaţiilor pecuniare in cazul in care contractul dintre părţi nu indică locul de executare. adică nu le-a expirat termenul. Raporturile juridice in care se află persoana juridică dizolvată continuă pană la scadenţa acestora (vezi art.(6). care reflecta mărimea si componenta activelor ramase. (264)Lichidatorul efectuează calculele si intocmeşte raportul privind lichidarea. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop lucrativ (263)Activele persoanei juridice cu scop lucrativ dizolvate care au rămas după satisfacerea pretenţiilor creditorilor sant transmise de lichidator participanţilor proporţional participaţiunii lor la capitalul social. (266)Proiectul de impărţire a activelor. Depunerea sumelor datorate creditorilor Sumele datorate creditorilor cunoscuţi care nu au inaintat pretenţii si creditorilor care nu s-au prezentat pentru a primi executarea se depun in conturi bancare pe numele lor. Dacă persoana juridică este dizolvată de instanţa de judecată in temeiurile stabile de art. mai pot fi menţionate şi intreprinderile de stat şi municipale (vezi art. iar aceasta nu poate desfăşura activităţile stabilite prin actul de constituire şi deci nu poate continua raporturile juridice in care aceasta s-a aflat. societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni. luand in considerare voinţa participanţilor. Raporturile juridice in care s-a aflat persoana juridică dizolvată ca consecinţă a reorganizării vor fi continuate de succesorii acesteia preluand integral toate drepturile şi obligaţiile celei dizolvate. După cum a fost menţionat. Insă pe langă aceste forme. Organul sau instanţa care a desemnat lichidatorul poate introduce modificări in proiectul de impărţire. Articolul 96. lichidatorul intocmeşte un proiect de repartizare a activelor. in care stabileşte principiile de repartizare.573 şi 574. dacă părţile nu convin altfel. Daca 2 sau mai mulţi participanţi au dreptul la activele persoanei juridice.84 alin. societăţilor in comandită.

conform hotărarii adunării generale.387/1994). O excepţie de la principiul de proporţionalitatea participării la capitalul social se stabileşte prin art. 3) dacă bunurile nu vor putea fi impărţite in natură ele vor fi vandute şi apoi se vor impărţi banii.115 alin. După aprobarea raportului. toate persoanele care la momentul dizolvării au calitatea de participant la ea beneficiază de dreptul la patrimoniul rămas. repartizarea acestora se va face luand in consideraţie următoarele reguli: 1) bunurile se vor impărţi proporţional dreptului pe care il are fiecare participant. Articolul 97. lichidatorul purcede la realizarea acestuia.(1) si (2).(2) pentru societăţile comerciale.model al intreprinderii municipale aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. insă regula este deosebită de cea . (1) lit. luand in consideraţie voinţa participanţilor. Activele acestor persoane juridice pot fi repartizate după indeplinirea a două formalităţi: 1) satisfacerea integrală a tuturor pretenţiilor creditorilor. va planifica impărţirea activelor in natură sau le va lichida ( le va vinde transformand bunurile in bani) şi va impărţi sumele băneşti.73/2001 pentru cooperativele de intreprinzători. Intre aceste persoane activele se repartizează proporţional. asociaţii. 86 alin.1007/2002 cu privire la cooperativele de producţie) şi cooperativele de intreprinzători (Vezi Legea nr. Activele se transmit prin act de predare primire de către lichidator persoanelor indreptăţite.14 alin. in cazul prevăzut de actul de constituire. Raportul lichidatorului privind impărţirea bunurilor urmează să fie aprobat de organul care a desemnat lichidatorul. Mărimea activelor rămase după satisfacerea creanţelor şi principiile de repartizare sunt reflectate in raportul lichidatorului. care le utilizează la realizarea scopurilor statutare ale persoanei juridice cu scop nelucrativ lichidate. (268)Daca persoana juridica cu scop nelucrativ este constituita pentru satisfacerea exclusiva a intereselor participanţilor săi si actul constitutiv sau hotărarea adunării generale nu prevăd persoanele care au dreptul la activele persoanei juridice cu scop nelucrativ dizolvate. 2) expirarea termenului stabilit la art.73/2001cu privire la cooperativele de intreprinzători). Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop nelucrativ (267)Activele care au rămas după satisfacerea creanţelor creditorilor persoanei juridice cu scop nelucrativ se repartizează intre persoanele care. potrivit căreia actul de constituire a societăţii comerciale poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului şi a activelor decat cea proporţională.115 alin. Lichidatorul.c) din Legea nr. 2) bunurile se vor atribui unuia sau la mai mulţi participanţi de la care se va reţine suma de bani care depăşeşte valoarea bunului.(2) lit.(1) lit. conform actului de constituire sau. Aceiaşi regulă este stabilită şi la art.171 şi Legea nr. Dacă activele se impart in natură. Potrivit regulii din alin.k) din Legea nr. acţionarii sau membrii acesteia adică persoanele care deţin o participanţiune (o cotă) din capitalul social. De exemplu la repartizarea imobilelor se va intocmi un act de transmitere in formă autentică şi inregistrat la oficiul cadastral competent. activele trec la stat.98.(1) fiecăruia din aceste persoane i se repartizează o cotă din active proporţională cotei din capitalul social. d) pentru societăţile comerciale. (269)Daca nu pot fi repartizate conform alin. precum şi cooperativele de producţie (Vezi art. Activele persoanei juridice cu scop nelucrativ care au rămas după stingerea datoriilor trebuie de transmis anumitor persoane. au dreptul la ele. Persoane indreptăţite sunt in dependenţă de forma de organizare a persoanei juridice fondatorii. Transmiterea sumelor de bani sau a bunurilor se face prin act sub semnătură privată dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel. art.1007/2002 pentru cooperativele de producţie şi art.

In sprijinul acestei afirmaţii vine şi dispoziţiile art. Astfel.(2).) la organizaţia necomercială. de regulă. dacă patrimoniul acestea a fost format in exclusivitate din cotizaţiile şi eforturile proprii. şi ei potrivit art.96 sau după caz de cel din art.(1). Articolul 98. art. şi atunci.837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.(8) din Legea cooperaţiei de consum nr.(7) din Legea nr.97. Dispoziţii similare există şi in art. granturi făcute in alte scopuri decat interesul participanţilor atunci acestea ar putea să fie distribuite intre participanţii la persoana juridică.(4) Legea nr.1505/1996 cu privire la asociaţiile de economii şi imprumut a cetăţenilor şi in art. intreţinerea şi exploatarea in comun a complexului de bunuri imobiliare din condominu.(3) şi 30 alin.(4) din Legea nr. precum şi in cazul in care organizaţia necomercială este lichidată de către instanţa de judecată pe un temei stabilit la art.105 alin.22 alin.(2) şi (3) din Legea nr.96-97 şi aprobat de organul care a desemnat .42 alin. Astfel de excepţii le-am vedea cele stabilite de Legea condominiumului in fondul locativ nr. admiţand posibilitatea că unele organizaţii necomerciale ar putea fi constituite pentru interesul exclusiv al participanţilor (membrilor) săi.837/1996 bunurile asociaţiei obşteşti lichidate şi rămase după satisfacerea creanţelor pot fi trecute cu titlu gratuit in proprietatea statului.(3) din aceiaşi lege au dreptul la cotă din activele asociaţii care se lichidează.(1) şi cel din alin. Articolul comentat stabileşte limitele de timp mai devreme de care activele persoanei juridice dizolvate insă incă neradiate din registrul de stat nu pot fi transmise persoanelor indreptăţite de către lichidator.(4) din Legea nr.(2) din articolul comentat apare ca o excepţie de la regula stabilită la alin.40 alin.35 alin. De fapt dispoziţia din ultima lege pare a cumula ambele principii. dreptul asupra patrimoniului nu o pot avea participanţii (membrii asociaţii etc. Alin.(4) şi art. Patrimoniul organizaţiei rămas după satisfacerea cerinţelor creditorilor trebuie transmis pentru realizarea scopurilor propuse de către organizaţia dizolvată. art.718/1991 privind partidele şi alte organizaţii social politice etc.55 alin.stabilită la art. donaţii.913/2000.24 (18) alin. din dispoziţiile art.(3) stipulează că in cazul in care actele constitutive nu stabilesc şi organul principal al organizaţiei necomerciale nu poate adopta o hotărare in acest sens. Deci numai după respectarea condiţiilor menţionate lichidatorul este indreptăţit să repartizeze activele persoanei juridice in modul stabilit de art. art. adică şi cel stipulat in alin. şi aceste organizaţii nu au beneficiat de subsidii.(1) din articolul comentat şi dispoziţia art. De aici şi concluzia că cota parte dintr-o organizaţie necomercială nu poate fi transmisă prin acte juridice şi deci nici calitatea de membru in aceasta nu este transmisibilă.1252/2000. potrivit cărora asociaţia coproprietarilor este in esenţă o organizaţie necomercială deoarece participanţii se asociază pentru administrarea.96.27 alin. dar nu o cotă din active proporţională participării la patrimoniu.581/1999 cu privire la fundaţii. Din dispoziţiile acestui articol rezultă că in cazul in care raportul lichidatorului intocmit in modul stipulat la art.55 alin. Alin.45 alin.(3) participanţii organizaţiilor necomerciale nu au drepturi de creanţă asupra patrimoniului acesteia.(3) rezultă că. 976/2000. deoarece se prevede numai restituirea părţilor sociale ale membrilor cooperatori.37 alin. Din coroborarea dispoziţiilor alin.(4) din Legea patronatelor nr. Termenul de repartizare a activelor Activele persoanei juridice dizolvate nu pot fi repartizate persoanelor indreptăţite decat după 12 luni de la data ultimei publicări privind dizolvarea şi după 2 luni din momentul aprobării bilanţului lichidării si a planului repartizării activelor daca aceste documente nu au fost contestate in instanţa de judecata sau daca cererea de contestare a fost respinsă printr-o hotărare judecătorească irevocabilă.

Pentru moment pană la introducerea unor modificări in legile speciale am sugera că organele de stat care inregistrează persoanele juridice trebuie să facă uz de analogia legii aplicand dispoziţiile Legii nr. Dispoziţii exprese cu privire la radiere din registru de stat există numai in Legea nr. actul. Calitatea de subiect de drept. iar dacă ele se inaintează. insă incălcarea acestuia nu prevede nici o sancţiune şi nici nu serveşte temei pentru respingerea cererii.131 alin. Astfel pentru a radia persoanele juridice inregistrate in registrul de stat al intreprinderilor şi organizaţiilor ţinut de Camera Inregistrării de stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale trebuie de prezentat următoarele acte: Cererea de radiere. Radierea persoanei juridice din registru de stat unde a fost inregistrată constă intro inscriere in registru a operaţiunii de excludere a subiectului de drept şi incetarea existenţei acestuia. numai atunci activele pot fi impărţite. După radierea persoanei juridice faţă de aceasta nu pot fi inaintate nici un fel de cerinţe şi acţiuni civile sau de altă natură.29 alin. extrasul din registrul de stat care demonstrează că persoana juridică nu este fondator al altei intreprinderi sau organizaţii sau că aceasta nu are filiale şi reprezentanţe. eliberat de Arhiva de Stat.60 alin. adică de la data inregistrării – inscrierii (inmatriculării) in Registru pană la data radierii din Registru. actul de confirmare a achitări integrale cu bugetul de stat eliberat de inspectoratul fiscal. Radierea persoanei juridice din registru (270)După repartizarea activelor nete. privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.96 şi 97 intre persoanele care au dreptul la ele poate avea loc numai tarziu decat 2 luni din momentul aprobării bilanţului de lichidare.(1) din Legea nr.5) din Codul de procedură civilă.(1). lichidatorul trebuie sa depună la organul inregistrării de stat cererea de radiere a persoanei juridice din registru. Insă la momentul repartiţiei activelor persoana juridică incă trebuie să existe. sau altfel spus capacitatea juridică a persoanei juridice există atata timp cat aceasta este inregistrată in Registrul de stat (vezi art. Pentru radierea persoanei juridice lichidatorul este obligat să depună o cerere la organul de stat care deţine registrul in care a fost inregistrată persoana juridică dizolvată. pe cand in celelalte fie că sunt prevederi sumare fie că nu sunt de fel. Articolul 99.1265/2000. Dispoziţiile Legii nr. adică nu este radiată.lichidatorul lezează anumite interese. actul de predare spre nimicire a ştampilelor persoanei juridice eliberat de Comisariatul de poliţie din teritoriul in care-şi are sediul. Monitorul Oficial in care au fost publicate avizele de lichidare. Din acest considerent semnificaţia juridică a termenului stabilit la art. certificatul de inregistrare al persoanei juridice care se lichidează. şi anexează la aceasta actele necesare. actele de constituire a persoanei juridice care se lichidează in original. actul de confirmare a inchiderii conturilor bancare eliberat de băncile in care persoana juridică a avut conturi. potrivit art. Bilanţul de lichidare aprobat de proprietar şi autentificat de notar.(2)pct. Făcand paralelă cu persoana fizică care apare in rezultatul naşterii şi dispare la data decesului. insă distribuirea activelor conform dispoziţiilor art.1265/2000 stabileşte că actele indicate trebuie să fie prezentate in termen de 3 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare. judecătorul refuză primirea cererii. (271)La cererea de radiere se anexează toate actele necesare lichidării. atunci cel lezat poate ataca actul de aprobare şi numai după ce hotărarea instanţei prin care cererea a fost respinsă rămane irevocabilă. bilanţul de lichidare poate fi aprobat de organul care a desemnat lichidatorul.1265/2000 .1265/2000. persoana juridică apare la data inregistrării şi dispare la data radierii. Mai mult.

Redeschiderea procedurii de lichidare (272)Daca. şi chiar trebuie de exclus.este anihilată. mai apare un creditor sau un indreptăţit sa obţină soldul ori daca se atesta existenta unor active. In calitate de parat va figura Organul care a inregistrat radierea ???? vor fi persoanele care au preluat activele ??? Dar dacă acesta este debitor al persoanei juriidice lichidate ?? Cererea va fi inaintată după regulile stabilirii faptelor care au valoare juridică ??? adică recunoaşterea personalităţii juridice ca fiind existentă ???? Instanţa de judecată dacă găseşte cererea solicitantului justificată adoptă o hotărare privind recunoaşterea persoanei juridice ca fiind existentă. se suspenda cursul prescripţiei extinctive a dreptului de acţiune a persoanei juridice sau fata de persoana juridica respectivă Prin articolul comentat se instituie o procedură nouă. Lichidatorul este imputernicit sa ceara persoanelor indreptăţite restituirea a ceea ce au primit peste partea din active la care aveau dreptul. sa desemneze un lichidator. dacă această decizie s-a bazat pe acte neveridice lezand drepturile şi interesele creditorilor sau participanţilor persoanei juridice. daca este necesar.267. In acest caz. Decizia Camerei privind radierea persoanei juridice din registrul de stat poate fi atacată in contencios administrativ. 2) dacă sunt descoperite active ale persoanei juridice lichidate care nu au fost valorificate de către lichidator. . insă lichidatorul poate săvarşi numai acţiunile legate de valorificarea drepturilor stabilite. dar in exclusivitate in scopul desfăşurării lichidării redeschise. Camera Inregistrării de stat după verificarea actelor prezentate adoptă decizia de radiere din registru a persoanei juridice dizolvate şi consemnează acest fapt in regisru. persoana juridica este considerata ca fiind existenta. (273)Pentru perioada in care persoana juridica nu a existat.96 sau transmis in scopurile stabilite de art. instanţa de judecata poate. Articolul 100. şi că activele persoanei juridice lichidate au fost repartizate conform art.97.96 sau 97. solicitantul redeschiderii trebuie să demonstreze că are calitatea de creditor a persoanei juridice care a fost deja radiată. sau dacă acesta este un participant al persoanei juridice lichidate să demonstreze că există active ale persoanei juridice care nu au fost valorificate. care nu a existat in legislaţia moldovenească de „reabilitare” sau „reinviere” a persoanei juridice radiate din Registru. Cine va plăti remuneraţia lichidatorului pană la incasarea şi valorificarea activelor ?? Lichidatorul va fi desemnat de instanţă din randurile persoanelor indicate de solicitant ?? din randurile persoanelor care au licenţa administratorului insolvabilităţii ?? Lichidatorul va efectua următoarele acţiuni: (274)va deschide contul bancar pe numele persoanei juiridice. In legătură cu aceste prevederi trebuie făcută următoarea precizare: redeschiderea procedurii de lichidare poate fi făcută la cererea persoanei interesate făcută in termenul general de prescripţie stabilit la art. adică nu mai tarziu de 3 ani de la data cand a fost adoptată decizia de radiere a persoanei juridice. Termenul de adoptare a deciziei de radiere este de 3 zile de la data primirii actelor. Se stabilesc două temeiuri de redeschidere a procedurii de lichidare: 1) dacă apare un creditor sau o altă persoană indreptăţită să pretindă activul repartizat intre participanţi in temeiul art. după radierea persoanei juridice. sa redeschidă procedura lichidării si. la cererea oricărei persoane interesate.

632/2001 „debitor” sunt reglementate două situaţii distincte de intentare a procesului de insolvabilitate: prima este cand debitorul are dreptul de a depune cererea in instanţa de judecată (art. fondurilor de investiţii şi companiilor fiduciare. Legiuitorul indică expres şi băncile.632/2001. numită in textul Legii nr. timp de trei zile de la depunere cererii este obligată să pronunţe o incheiere de admitere (punere pe rol) a cererii sau de returnare a acesteia. Temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate sunt prevăzute in art. unităţile administrativ teritoriale şi persoanele juridice de drept public. Acţiunea de intentare a insolvabilităţii (numită cerere introductivă) o poate face debitorul (persoana juridică insolvabilă) şi creditorii persoanei juridice care nu-şi onorează obligaţia. Dacă cererea este admisă instanţa poate lua măsurile adecvate de asigurare a integrităţii şi conservării (275)va solicita persoanelor care au primit activele persoanei juridice intoarcerea .632/2002 aveau o procedură distinctă de lichidare forţată ori in general nu o aveau. In sensul acestui articol instanţa de judecată va intenta procesul de insolvabilitate dacă persoana juridică se află in incapacitate de plată sau a survenit insolvabilitate. inclusiv a celor cu scop lucrativ (numite intreprinderi) şi celor cu scop nelucrativ (societăţile necomerciale) care sunt insolvabile şi sunt inregistrate in Republica Moldova. Insolvabilitatea persoanei juridice Prin hotărare judecătoreasca. Procedura de insolvabilitate se intentează şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor Legii insolvabilităţii nr. Pentru persoana juridică insolvabilă. Instanţa. care potrivit CPC sunt instanţele judecătoreşti economice. persoana juridica poate fi declarata insolvabila daca ea nu-si poate onora obligaţiile de plata fata de creditori.632/2001.sumelor de bani sau a bunurilor primite cu titlu parte din active in limita celor necesare pentru stingerea datoriei iar in caz de necesitate va iniţia un proces judiciar de incasare forţată. companiile de asigurare. (276)va cere debitorului persoanei juridice a cărei procedură de lichidare s-a redeschis să restituie datoria. Persoanele juridice de drept privat pot fi declarate insolvabile. Cine va suporta cheltuielile de redeschidere a procesului ? Trebuie să le suporte persoana care face cererea. Legea prevede procedura distinctă de depunere a cererii de către debitor şi de către creditor.22 din Legea nr. dacă nimeni nu poartă vina pentru neinformare?? Dacă unii din cei care au primit banii sunt de acord voluntar să restituie sumele necesare iar unii nu ? Poate unul să acopere datoria şi apoi să adreseze in regres faţă de asociatul care a primit suma de bani. dizolvate şi lichidate forţat dacă valoarea activelor acestora sunt mai mici decat valoarea pasivelor. iar atunci cand aceasta nu dispune potrivit Codului de procedură civilă. iar dacă acesta nu va dori lichidatorul va intenta proces judecătoresc. Legea indică expres că nu pot fi supuse procedurii insolvabilităţii statul. care in esenţă sunt persoane juridice cu scop lucrativ insă pană la punerea in vigoare a Legii nr.25 din această lege) şi cea de-a doua atunci cand debitorul este obligat să facă aceasta (art. stabilind care trebuie să fie conţinutul cererii şi care acte urmează să fie anexate. Procesul de insolvabilitate poate fi intentat impotriva tuturor persoanelor juridice de drept privat. Dar dacă cel care a primit patrimoniul societăţii lichidate este statul ? Articolul 101.26 ). Temeiurile si modul de declarare de către instanţa de judecata a persoanei juridice drept insolvabile se stabilesc prin lege. Cererea introductivă se depune in instanţa de judecată competentă de a examina cazurile de insolvabilitate.

calcularea dobanzilor la obligaţiile băncii aflate in proces de insolvabilitate se intrerupe (art.56 alin. Această procedură are ca scop evitarea declarării insolvabile a debitorului fie restabilirea solvabilităţii debitorului fie prin satisfacerea cerinţelor creditorilor după aplicarea unor măsuri de remediere financiară şi economică fie printr-o modalitate specifică de valorificare a masei debitoare. Dacă planul a fost confirmat. Hotărarea de intentare a procesului de insolvabilitate devine executorie din momentul pronunţării.191) şi purcede la realizarea acestuia. acest drept transferandu-se la administratorul insolvabilităţi (art.45 alin. instanţa incetează procesul de insolvabilitate (art. Legea insolvabilităţii nu stabileşte un termen anumit de examinare a acţiunii in fond. dacă legea nu stabileşte un alt termen. Dacă planul confirmat s-a realizat instanţa incetează supravegherea debitorului. Dacă se intentează procesul de insolvabilitate instanţa va desemna administratorul insolvabilităţii.activitatea organelor de conducere a debitorului se suspendă.plăţile care se fac către persoana juridică debitoare se transferă pe contul special gestionat de administrator.47. va notifica toţi creditorii cunoscuţi despre hotărarea respectivă şi o va comunica tuturor organelor de stat indicate la art. la cererea oricăruia dintre creditori instanţa va decide aplicarea procedurii de insolvabilitate şi va ordona administratorului lichidarea patrimoniului in modul stabilit de art. Astfel administratorul i-a neintarziat in .debitorul pierde dreptul de a administra şi de a dispune de bunurile ce-i aparţin. potrivit căreia litigiile trebuie să fie examinate intr-un termen de cel mult 3 luni.44). insă dacă planul prevede administratorul poate supraveghea activitatea debitorului pe perioada realizării.(1). După admiterea cererii instanţa de judecată trebuie să intreprindă măsurile preliminare prevăzute de CPC şi de Legea nr. similar prevederilor din fosta Lege cu privire la faliment nr. . Pe parcursul realizării planului debitorul reintră in drepturile sale de gestiune şi reprezentare.patrimoniului persoanei juridice debitoare şi să desemneze un administrator provizoriu.(3) din Legea nr. Intentarea procesului de insolvabilitate produce un şir de efecte juridice: creanţele neajunse la scadenţă se consideră scadente din momentul intentării procesului de insolvabilitate (art. lăsand pe seama prevederilor art. administratorul işi realizează atribuţiile legale. luand in consideraţie scopul general al legii insolvabilităţii şi obligaţia administratorului de activa in scopul păstrării.153 alin.84) şi altele.278-22 din CPC. După indeplinirea acţiunilor preliminare şi pregătirii cauzei de examinare instanţa de judecată examinează cererea introductivă şi pronunţă o hotărare prin care fie că decide intentarea procesului de insolvabilitate (art.(1) fie că respingă cererea de insolvabilitate ca fiind neintemeiată (art. . majorării şi valorificării masei debitoare şi a executa „cat mai deplin creanţele creditorilor”.632/2001 pentru examinarea cererii in fond.124 – 126 şi distribuirea masei debitoare in modul stabilit de art.(1).calcularea penalităţilor aferente datoriilor se suspendă. In cazul in care planul nu s-a realizat. . Procedura planului poate fi propusă de debitor sau de administrator şi in termen de cel mult 120 de zile de la data adoptării hotărarii de intentare a procesului de insolvabilitate şi se confirmă de instanţă numai dacă a fost votat la adunarea creditorilor de către majoritatea simplă a creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea creanţelor. Dacă aplicarea procedurii planului nu a fost solicitată sau cererea a fost respinsă. deşi părţile care se consideră lezate o pot ataca cu recurs.632/2001. toate acţiunile trebuie să fie făcute in termen restranşi.83 alin.44). In condiţiile art. fie că respinge cererea şi hotărăşte lichidarea debitorului dacă se constată că valoarea bunurilor debitorului este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate (vezi art. şi din acest considerent am vedea un termen special de examinare a cererii in fond de maxim 30 de zile.139-148. Persoanei juridice faţă de care a fost intentată procedura de insolvabilitate poate să i se aplice şi procedura planului. va publica dispozitivul hotărarii in Monitorul Oficial. . .786/1996. Totuşi.

Reieşind din dispoziţiile articolului comentat şi din cele cu care au fost coroborate pentru a determina statutul filialei unei persoane juridice naţionale trebuie de precizat următoarele: (279)Filiala este o structură instituţionalizată (inregistrată) a persoanei juridice amplasată in alt loc (fie in aceiaşi localitate.15 din Legea nr. inclusiv prin declarea nulităţii unor contracte incheiate de debitor.(8) din Legea nr. tabelul de creanţe. Legea nr. fundaţiilor (art. Articolul 102. După realizarea acţiunilor menţionate. cooperativelor de consum (art. Filialele persoanei juridice (277)Persoana juridica poate institui filiale in Republica Moldova si in străinătate daca legea sau actul de constituire nu prevede altfel. fie in altă localitate) decat sediul acesteia. in special după distribuirea tuturor bunurilor intre persoanele care au dreptul la acestea instanţa hotărăşte incetarea procesului de insolvabilitate. Dreptul de a constitui filiale vine să precizeze şi să suplimenteze capacitatea civilă a persoanei juridice.8 din Legea nr. Dreptul de a fonda filiale este recunoscut unor categorii de persoane juridice şi prin dispoziţiile unor legi speciale. persoana juridică poate să constituie structuri endogene (interne).19 alin.1265/2000. asociaţiilor obşteşti (vezi art.16 alin. iar administratorul va prezenta organului de inregistrare toate actele necesare pentru radierea din Registru a persoanei juridice insolvabile. după caz valorifică creanţele pe care le-a avut debitorul.1252/2000). art. Aceste structuri endogene poartă denumirea de filiale şi pot să desfăşoare toate sau numai unele genuri de activitate ale persoanelor juridice care le constituie. Pentru a-şi realiza capacitatea civilă şi pentru a-şi extinde propria activitate in alte localităţi şi zone ale Republicii Moldova. (278)Filiala nu este persoana juridica.1134/1997). evaluarea şi vanzarea acestora.9 (1) din Legea nr. subordonate sie total şi care nu au personalitate juridică. cooperativelor de producţie (v.(1) din Legea 976/2000) etc.primire şi administrare bunurile persoanei juridice insolvabile. cooperativelor de intreprinzători. . şi realizarea scopului propus prin actele constitutive este limitat de regulă la perimetru localităţii sau a zonei apropiate de această localitate. reziliază contractele şi intreprinde alte formalităţi necesare şi raportează despre acestea instanţei de judecată şi comitetului sau adunării creditorilor.(1) stabileşte că oricare persoană juridică poate să constituie filiale.32 alin.73/2001.139-148).(1) din Legea nr.126) şi distribuirea banilor realizaţi intre creditori (art.1007/2002).837/1996). patronatelor ( art. Fără a ne adanci in analiza textelor legale stabilite de art. Persoana juridică constituită in una din formele stabilită de lege are un singur sediu. intocmeşte registrul creditorilor.632/2001 menţionăm că acestea trebuie să fie perfectate in sensul de a stabili reguli de radiere a persoanei insolvabile din Registru şi de a descalificării debitorului persoană fizică şi a persoanelor cu funcţii de răspundere vinovate in insolvabilitatea persoanei juridice.154 şi 157 din Legea nr. păstrarea. O atenţie deosebită legiuitorul o atrage procedurii de vanzare (lichidare) a bunurilor incluse in masa debitoare (art. In acest sens este recunoscut societăţilor pe acţiuni (vezi art.18 din Legea nr. conservarea. Persoanele juridice inregistrate la Camera Inregistrării de stat sunt obligate să inregistreze filialele sale in modul stabilit de art. Dispoziţia alin. intocmeşte inventarul bunurilor i-a toate măsurile necesare pentru paza. In caz contrar dispoziţiile legale nu-şi vor atinge scopul propus.581/1999). iar in legătură cu aceasta pentru a-şi asigura unitatea juridică şi patrimonială. dacă legea sau actul prin care a fost constituită nu-i interzice.122.

(9) din Legea nr. Constituirea şi lichidarea filialei este prerogativa organului principal a persoanei juridice. Filiala nu are o structură organizatorică proprie.14 din Legea nr. atribuţiile acestora. Regulamentul filialei este un act intern şi conţinutul lui nu poate fi opus terţilor. Actul de constituire a filialei este regulamentul acesteia semnat de administratorul persoanei juridice. (283)Filiala desfăşoară unele sau toate activităţile persoanei juridice. precum şi suportarea tuturor cheltuielilor legate de intreţinerea bunurilor (impozite şi taxe obligatorii. Modul de constituire. Pentru activităţile supuse licenţierii persoana juridică trebuie să obţină copii autorizate de pe licenţă care demonstrează dreptul persoanei juridice de a desfăşura activitatea (vezi art.) precum şi obligaţiile din delicte provocate de bunurile – surse de pericol sporit puse la dispoziţia filialei aparţin persoanei juridice. deşi ele trebuie să fie indicate in actul de constituire a persoanei juridice şi să fie inregistrate in registrul de stat. Regulamentul filialei trebuie să stabilească modul de funcţionare a filialei.1134/1997 etc. avand o dependenţă patrimonială şi organizaţională similară celei dintre intreprinderea mamă şi intreprinderea fiică. această filială potrivit dispoziţiilor art. potrivit actele de constituire a persoanelor juridice trebuie să cuprindă dispoziţii cu privire la filiale. iar conducătorul acesteia poate face acte in numele persoanei juridice numai in limitele stabilite de procura deţinută. fără respectarea formalităţilor stabilite pentru persoana juridică. (281)Filiala nu are propriul patrimoniu. patrimoniul care ii este transmis acesteia. Lichidarea şi excluderea din registru de stat a filialei se face de organul principal.35 alin. genurile de activitate care pot fi desfăşurate de filiale. Deşi poate să aibă o denumire deosebită de cea a persoanei juridice.8 alin.(3) din Legea nr.1134/1997 cere indicarea in statut a denumirii şi sediului filialei. (282)Filiala se constituie şi se lichidează de persoana juridică. In Legea nr. iar bunurile pe care le utilizează aparţin persoanei juridice care a constituit-o Toate obligaţiile care le angajează lucrătorii filialei.108 şi 187 din codul civil.86-101. Toţi lucrătorii filialei sunt salariaţii persoanei juridice şi aceasta răspunde pentru acţiunile acestora făcute in legătură cu executarea funcţiilor ce le revin.998/1992 cu privire la investiţiile străine este persoană juridică. iar după caz să-l reinceapă. să suspende activitatea acesteia. (280)Filiala nu este persoană juridică. De aceia afirmăm că şi la societatea pe acţiuni constituirea filialei ţine de competenţa adunării generale a acţionarilor. art. funcţionare şi lichidare a filialei din străinătate este guvernat de legislaţia statului pe teritoriul căruia filiala s-a constituit (vezi art. insă art.juridică de persoana juridică care a constituit-o. insă acesta nu poate să conţină competenţe mai largi decat există in statut.(1) lit. Prin derogare de la regulile menţionate. Filialele persoanei juridice naţionale deschise in străinătate au un dublu regim juridic. organele filialei.35 din Legea nr. Această concluzie rezultă din dispoziţiile art. insă modificarea statutului este atribuţia exclusivă a adunării generale. Organul executiv este in drept să majoreze şi să reducă volumul activităţii filialei. Filiala din străinătate este dependentă de persoana juridică care a constituit-o. nu are o răspundere proprie şi nu are un patrimoniu propriu. denumirea acesteia trebuie să conţină in sine şi denumirea persoanei juridice. insă fără respectarea formalităţilor stabilite de art.1597). care serveşte temei pentru inregistrare. deci poate fi transmisă şi consiliului directoriu al societăţii. Filiala nu are date proprii de identitate şi nu are voinţă proprie.451/2001).1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni deschiderea filialelor nu este atribuţia exclusivă a adunării generale a acţionarilor. şi este in dependenţă patrimonială şi . dacă o intreprindere cu investiţii străine a decis să deschidă o filială in Republica Moldova.

numită “reprezentant” săvarşeşte acte juridice in numele altei persoane. Reprezentanţa in inţelesul articolului comentat poate efectuată numai de persoane fizice care sunt salariaţi ai persoanei juridice care a constituit-o şi acţionează in limita imputernicirilor acrordate. Reprezentanţa poate fi constituită de regulă in alte localităţi ale ţării sau in alte ţări. Reprezentanţa se consideră subdiviziunea separată a persoanei juridice. O persoană fizică poate reprezenta persoana juridică in temeiul unor contracte de muncă. şi anume cea de intermediar dintre intreprinderea care a infiinţat-o şi terţele persoane care contractează cu ea.581/1999) filialele asociaţiilor obşteşti străine (art. Actul de constituire şi funcţionare a reprezentanţei este Regulamentul. se preconizează ca uniunea sa practice activitate de intreprinzător.13 şi 19 din Legea nr. prin hotărare a participanţilor. al reprezentării si apărării intereselor comune. aceasta se reorganizează in societate . aşa cum o va face filiala sau intreprinderea inseşi.21 alin. persoanele juridice pot crea uniuni. iar consecinţele juridice ale acestor acte.837/1996) constituite in Moldova. de agent comercial şi de comisionar profesionist. care o reprezintă si ii apără interesele. se deosebeşte substanţial de filială. iar in anumite cazuri imputernicirile vor fi indicate in procurile eliberate fie de şeful intreprinderii.(8) din Legea nr. de comision. apără şi reprezintă interesele persoanei juridice care a constituit-o. Filiale societăţilor comerciale (intreprinderilor) din statele străine se constituie potrivit art. Reprezentanţa. Reprezentanta (284)Reprezentanţa este o subdiviziune separata a persoanei juridice situata in afara sediului acesteia. Persoana juridică poate să reprezinte o altă persoană juridică numai in temeiul unor contracte de mandat sau de comision sau de comisionar profesionist. dacă ele sint săvarşite in limitele imputernicirilor acordate. amplasată teritorial in altă parte decat sediul social.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi şi sunt persoane juridice. Membrii reprezentanţei işi vor indeplini atribuţiile in concordanţă cu prevederile Regulamentului. Reprezentarea se poate face de o persoană fizică şi de o persoană juridică. ale contractului de muncă. Daca. Modul de constituire a reprezentanţei este asemănător cu modul de constituire a filialei. deoarece ea nu poate să practice activităţi de producere. (285)Reprezentanta nu este persoana juridica.18 alin. Raporturile juridice dintre membrii reprezentanţei şi persoana juridică sint raporturi juridice de muncă. Reprezentarea este un raport juridic in temeiul căruia o persoană. Ea poate fi constituită numai dacă acest lucru este prevăzut de actele constitutive ale intreprinderii. De asemenea. de mandat. Articolul 103. apar nemijlocit pentru reprezentant. Dispoziţii generale cu privire la uniunea persoanelor juridice (286)In scopul coordonării activităţii lor. numită şi agenţie. fie de şeful reprezentanţei.Persoanele juridice străine pot constitui in Republica Moldova filiale. numite "reprezentat". Articolul 104. Reprezentanţa indeplineşte.(5) din Legea nr. de executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor pentru clientelă. sunt persoane juridice şi filialele fundaţiilor străine(art. o funcţie specializată. prin natura ei. negociază şi incheie acte juridice in numele acesteia. aprobat de organul de conducere al intreprinderii.

Uniunile de persoane juridice mai sunt numite asociaţii. Concernul este o creaţie a legislaţiei germane care formează raporturi contractuale intre intreprinderea dominantă şi intreprinderile dominate. Uniune este considerată persoana juridică necomercială formată de alte persoane juridice in scopul sporirii posibilităţilor de realizare.718/1991 cu privire la partide şi alte organizaţii social politice) etc. făcind să se manifeste unitatea de voinţă şi un scop comun".55-61 din Legea nr. In literatura juridică s-a menţionat existenţa unor concerne verticale şi orizontale. dar care sint legate intr-un ciclu de producţie tehnologică. tehnico-ştiinţifice. financiare.metalurgia . in uniuni de asociaţii obşteşti potrivit art. inclusiv: concernele funcţionează potrivit dispoziţiilor stabilite in art. creşterea eficienţei activităţii. de investiţii etc.120 concernul reprezintă o uniune de intreprinderi care are o conducere unică imputernicită cu anumite funcţii de reprezentare. uniuni sau federaţii de partide (vezi art. este considerat o structură cu un nivel de centralizare mai inalt şi cu o subordonare mai strictă.120 Uniunea de persoane juridice se constituie după regulile stabilite pentru organizaţiile necomerciale. De exemplu din industria materialelor de construcţie etc.2 din Legea nr.ştiinţifică. coordonării activităţii. Clauzele contractuale ce leagă intreprinderea dominantă de cele dominate permite celei dominante să dea directive celor dominate făcind astfel să se manifeste interesul de grup. grupurile financiar industriale este carmuit de dispoziţiile Legii nr. federaţii.9 din Legea nr. De exemplu: extragerea minereurilor . financiare.comerciala sau in cooperativa in modul prevăzut de prezentul cod.construcţia de maşini. (288)Patrimoniul transmis uniunii de către fondatori (asociaţi) este proprietate a acesteia. Concernele orizontale au o structură mai simplă şi includ in sine intreprinderi dintr-o singură ramură. şi in care intreprinderile asociate nu-şi pierd independenţa juridică. economice. Uniunea de persoane juridice a fost definit in literatură ca "ansamblu stabil şi durabil alcătuit din structuri asociate legate juridic prin relaţii in temeiul cărora una dintre acestea dobindeşte şi exercită asupra celorlalte dominaţia. Art.837/1996. Concernele verticale au o structură complexă şi includ in sine intreprinderi din diferite ramuri ale industriei. Potrivit art. (287)Asociaţii uniunii işi păstrează independenta si personalitatea juridica. concerne. de producţie etc. socială. Codul civil stabileşte unele principii de activitate a concernului. Concernul. funcţii de cooperare. Detalii cu privire la concerne a se vedea in comentariul la art. Este necesar de menţionat că această definiţie a fost făcută in legături cu definirea unor structuri de societăţi comerciale. (290)Particularităţile statutului juridic al uniunii persoanelor juridice se stabilesc de prezentul cod si de legislaţia cu privire la organizaţiile necomerciale. (289)Uniunea nu răspunde pentru obligaţiile asociaţilor săi.1418 grupurilor financiar –industriale. uniunea de cooperative de producţie prin art.1007/2002). Particularităţile de constituire şi funcţionare a uniunile de persoane juridice este stabilit de mai multe acte normative.88-94 din Legea nr. Aceştia poartă răspundere subsidiara pentru obligaţiile uniunii in mărimea si in modul prevăzut in actul de constituire.120 din Codul civil. uniunea de cooperative de intreprinzător (v. "sisteme societare" sau "grupă de societăţi". care sunt ansambluri de subiecte legate prin raporturi juridice de o mare diversitate. reprezentării intereselor profesionale comune. protecţie şi apărare a intereselor comune de natură tehnico . sub aspect comparativ cu alte uniuni de intreprinderi. dacă in legile speciale nu sunt prevăzute reglementări . Uniunea utilizează acest patrimoniu in scopurile determinate in actul sau de constituire. holdinguri.73/2001).

(4) arată că asociaţii uniunii mai numite şi structuri dominate răspund pentru obligaţiile uniunii dar in limitele stabilite de statut. Dispoziţiile alin. . Ca exemplu ar servi publicaţiile societăţilor pe acţiuni de tip de deschis privind dezvăluirea informaţiei (vezi art.72). au delegat anumite funcţii suprastructurii şi sint obligate să se subordoneze acesteia.1134/1997.(5).91 din Legea nr.92). Considerăm de a fi publicat in mod obligatoriu şi modificarea capitalului social al socităţilor comerciale.deosebite. In Monitorul Oficial trebuie să fie publicată numai atunci cand legea obligă să fie făcută o asemenea publicaţie. Persoanele juridice dominate activează independent şi au propria personalitate juridică. prin contract. şi unor structuri dominate. a actelor de constituire reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice trebuie să fie cunoscute de publicul larg şi să fie aduse la cunoştinţa organului de stat care le-a inregistrat.1134/1997). economică.67 alin.199/1998). Modificările patrimoniului. contribuie la acumularea valorilor materiale făcand statutul mai bogat. S e c t i u n e a a 2-a SOCIETATILE COMERCIALE § 1. In calitate de structuri dominate sint persoanele juridice-fiice sau cele care. potrivit dispoziţiilor codului civil persoana juridică este obligată să publice in MO următoarele date: .modificarea sediului (art.19 din Legea insolvabilităţii nr. Uniunea nu răspunde pentru obligaţiile asumate de persoanele juridice care intră in componenţa sa. Persoanele juridice intră intr-un şir de raporturi juridice cu caracter patrimonial. dispozitivul hotărarilor şi incheierilor adoptate de instanţa de judecată in procesele de insolvabilitate art. alte anunţuri care consideră necesar.632/2001.despre dizolvarea şi inceperea procedurii de lichidare (art. art.despre adoptarea hotărarii cu privire la reorganizare (art.53 din Legea nr. In special reducerea care poate duce la păgubirea creditorilor. . informaţia se publica in "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". dobandind drepturi şi asumandu-şi obligaţii. Din acest considerent dispoziţiile legale pun in sarcina persoanelor juridice obligaţia de face public anumite acţiuni.modificarea denumirii (art. O trăsătură comună a uniunilor de persoane juridice de orice formă este existenţa unei structuri dominante.(7). Actele de constituire pot prevedea publicarea informaţiei despre persoana juridica si in alte mijloace de informare in masa. pierderile de acte. avizul privind convocarea adunărilor generale (vezi art. Articolul 105. mai numită şi suprastructură. Ele au o influenţă decisivă in activitatea socială.66 alin. Totodată persoanele juridice sunt in atenţia statutului datorită faptului că ele in anumite circumstanţe prezintă un pericol major pentru investitori şi pentru creditori. Structura dominantă. . Dispoziţii generale cu privire la societăţile comerciale . Astfel. Dispozitii comune Articolul 106. Publicaţiile persoanei juridice In cazul in care legea sau actele de constituire prevăd publicarea informaţiei persoanei juridice. culturală şi politică a statutului. sau uniune este o persoană juridică independentă care are patrimoniul fondat din aporturile structurilor dominate şi activează pentru realizarea scopului propus prin actele de constituire.54-58 din Legea nr. Nu considerăm că dacă persoana juridică doreşte să facă alte publicaţii ar fi obligată de a publica in Monitorul Oficial.

După cum rezultă din dispoziţiile alin.Literatura juridică defineşte societatea comercială ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică. Bunurile materiale pe care fondatorii le transmit in proprietate. Societatea comercială este o persoană juridică care are capital social format din aportul material şi nematerial al fondatorilor. (294)In calitate de aport la patrimoniul societăţii comerciale pot servi mijloacele băneşti.156 alin. şi sunt egali in drepturi cu persoanele (asociaţii) care au dobandit in alt mod participaţiuni la capitalul social. drepturi de proprietate intelectuală etc. varsă aporturile la care sau obligat şi intreprind toate măsurile legale pentru a activa ca o persoană juridică in atingerea scopului propus. Prin termenul de fondator sunt desemnaţi toate persoanele fizice şi furidice care au participat la constituirea societăţii. alte bunuri sau drepturi patrimoniale.(2) şi o societate pe acţiuni (art. precum şi cele dobandite prin cumpărare. de societate cu răspundere limitata si de societate pe acţiuni.145 alin. donaţie. Insă societatea poate avea in patrimoniu şi bunuri nemateriale (incorporale) care sunt de fapt drepturile drepturi de creanţă. Toate bunurile ce intră in patrimoniul societăţii aparţine acesteia.(291)Societate comerciala este organizaţia comerciala cu capital social constituit din participaţiuni ale fondatorilor (membrilor). In cazurile prevăzute de prezentul cod. schimb. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod si de alte legi. care doreşte să activeze in comun. de superficiu. . fondatorii devin asociaţi. 1. legea ii permite să se constituie şi să acţioneze ca o persoană juridică. Evaluarea in bani a aportului membrului la societatea comerciala se efectuează prin acordul fondatorilor (membrilor) societăţii si este susceptibila unui control independent exercitat de experţi (audit). dreptul de servitute. Drepturile egale nu se referă la numărul de voturi care-l acordă partea din capital deţinută.(2). au semnat actul de constituire şi se obligă să verse aportul subscris. de uzufruct. c) realizării şi impărţirii de beneficii. sau prin fabricare aparţin societăţii cu drept de proprietate. care deşi nu este o colectivitate. de societate in comandita. pentru exercitarea unor activităţi comerciale (lucrative) in scopul realizării şi impărţirii beneficiilor rezultate. (293)Societatea comerciala poate fi fondator (membru) al unei alte societăţi comerciale.(1) precum şi din definiţia menţionată societatea comercială fiind recunoscută ca o grupare de persoane. valorile mobiliare. Patrimoniul creat din aportul fondatorilor (membrilor) si cel dobandit de societatea comerciala in proces de activitate aparţine acesteia cu drept de proprietate. care semnează actul de constituire. societatea comerciala poate fi fondata de o singura persoana. Cu titlu de excepţie societatea comercială poate fi constituită şi de o singură persoană. Poate fi constituită de o singură persoană fizică şi juridică o societate cu răspundere limitată (art. Ulterior inregistrării de stat a societăţii. (292)Societatea comerciala poate fi constituita doar sub forma de societate in nume colectiv. cu un anumit scop in aşa fel incat să apară in raportule juridice ca unul singur i se atribuie statutul de persoană juridică. Deci esenţial pentru o societate este că din ea fac parte mai multe persoane. in care asociaţii se inţeleg să pună in comun anumite bunuri. acţionari. Din această definiţie se desprind trei elemente specifice ale contractului de societate comerciale: Fondatorii se obligă: a) să verse in capitalul social anumite valori patrimoniale b) să desfăşoare in comun activitatea de intreprinzător in scopul.

1232/1992 cu privire la bani. drepturi la marca de producţie. drepturi de autor. (296)Fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie sa contribuie. Actul de constituire a societăţii comerciale se elaborează in formă scrisă şi se autentifică notarial. persoanele juridice de naţionalitate străină şi statele străine. nu poate constitui societăţi comerciale. drepturi la desene şi modele industriale etc. apatrizii. care este constituită in forma societăţii pe acţiuni de tip inchis. Aportul in natură poate consta din bunuri materiale (edificii. drepturi la inveţii. 3 şi 4 din Legea nr.Formele de societăţi comerciale sunt indicate de legiuitor in mod exaustiv: Nu se poate constitui o altă formă de societate care imbină particularităţi ale celor indicate.(2) lit. Nerespectarea acestei cerinţe se sancţionează cu nulitatea actului de constituire şi chiar a inseşi societăţii (vezi art.) şi bunuri imateriale (drepturi de folosinţă cu bunurile materiale.) Aporturile in natură se fac cu respectarea dispoziţiilor art. Constituirea societăţii comerciale (295)Societatea comerciala se constituie prin act de constituire autentificat notarial.2. de a face parte din uniuni de persoane juridice. Vărsarea aportului in numerar se face cu respectarea dispoziţiilor art. in mărimea stabilita de actul de constituire.(6) şi (7) din Legea nr.50 din Legea nr.a).1453/2002 cu privire la notariat obligă notarul să explice părţilor sensul şi importanţa proiectului actului juridic supus autentificării. dreptul la denumire. să verifice conformitatea conţinutului lui cu intenţiile reale ale părţilor şi dacă nu este in contradicţie cu legislaţia. art. are dreptul nu numai de constitui filiale. De asemenea notarul verifică legalitatea actelor care servesc temei pentru autentificarea actului de constituire. In acest sens art. terenuri. Este important că o persoană care se angajează să răspundă nelimitat pentru obligaţiile societăţii care se constituie. Indiferent de forma aportului el va fi evaluat şi exprimat in monedă naţională. Această cerinţe este stabilită in art.114 din Codul civil. Legiuitorul impune autentificarea notarială in scop de protecţie a semnatorilor actului de constituire.14 din Legea instituţiilor financiare nr. Prin textul alin. Aportul in monedă străină poate să-l facă investitorii străini. dar pot constitui şi pot participa la constituirea altor societăţi comerciale.44 alin. 3. sau o societate cu răspundere suplimentară.998/1992 privind investiţiile străine pot fi cetăţenii străini. transmiţandu-le acestora o parte din bunurile sale. cum ar fi o societate in comandită pe acţiuni. Bursa de valori. la formarea capitalului social. tehnică etc. Aportul in numerar se poate face in monedă naţională sau străină. ci poate constitui numai organizaţii necomerciale. iar in legătură cu aceasta este declarată ca organizaţie necomercială (vezi art. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale constă din aport in numerar (in bani) şi aport in natură (nebănesc).550/1995 etc.(3) legiuitorul precizează capacitatea societăţii comerciale. Deci autentificarea notarială este impusă nu in scop de a ingreuia procesul de constituire . Articolul 107. 4. precum şi potenţialilor contractanţi ai persoanei juridice. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova pot face aportul numai in monedă naţională. arătand că ea. ca persoană juridică.(3). Bursa de valori nu este in drept să distribuie intre membrii săi venitul din activitatea sa. Cultura juridică a majorităţii populaţiei in Moldova lasă de dorit şi de aceia apariţia fondatorilor in faţa unui notar este strict necesară. utilaje. reprezentanţe. care potrivit Legii nr.199/1998. precum şi cetăţenii Republicii Moldova care au domiciliul peste hotare.110 alin. sau in cazul cand aceasta se obligă să transmită ca aport un bun imobil fie in proprietate sau in folosinţă.113 alin.

Aportul la capitalul social trebuie să fie transmis de asociaţi integral nu mai tarziu de 6 luni de la data constituirii. Actele normative stabileşte că şi societatea cu răspundere limitată trebuie să aibă statut (vezi pct. Conţinutul actului constitutiv este stabilit prin art.1134/1997 nu stipulează cine semnează actul şi dacă acesta trebuie să fie autentificat notarial. forma şi termenul de vărsare a aportului la capitalul social a fiecărui fondator.206) şi cauza (art. domiciliul. (298)Actul de constituire al societăţii comerciale poate deroga de la prevederile prezentei secţiuni doar in cazurile prevăzute expres. e) valoarea bunurilor constituite ca participaţiune in natura si modul de evaluare. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. După inregistrarea societăţii efectul contractului de constituire incetează. Condiţiile de valabilitate a acestuia sunt cele necesare oricărui act juridic. locul si data naşterii. d) participaţiunile asociaţilor. capacitatea (art.121 şi 136.a societăţilor comerciale. f) sediul. denumirea. h) modul de reprezentare.207).8 din Regulamentul societăţilor economice). modul si termenul lor de vărsare. stabilite de lege pentru tipul respectiv de societate.32 din Legea nr. Deşi Legea nr. deoarece. . naţionalitatea. atribuţiile.1134/1997 contractul de societate are prioritate faţă de statut numai pană la inregistrarea societăţii. numărul de inregistrare al fondatorului persoană juridică. adică care din cele două are o valoare juridică mai mare. c) obiectul de activitate. daca au fost făcute asemenea aporturi. (299)Actul de constituire al societăţii comerciale poate prevedea si alte clauze ce nu contravin legii. Actul de constituire a societăţii comerciale trebuie să prevadă mărimea. Articolul 108. j) alte date. modul de constituire si de funcţionare a organelor societăţii. Existenţa a două acte constitutive pune problema concurenţei dintre ele. considerăm că acesta trebuie să fie semnat de toţi fondatorii societăţii pe acţiuni şi să fie autentificat notarial. b) denumirea societăţii. obiectul (art. Dacă fondatorii nu şi-au indeplinit obligaţiile stipulate in contract atunci contractul va fi valabil pană la executarea integrală a acestor obligaţii. Actul de constituire al societăţii comerciale (297)In actul de constituire al societăţii comerciale trebuie sa se indice: a) numele. i) filialele si reprezentanţele societăţii. cetăţenia si datele din actul de identitate al fondatorului persoana fizica.108. Potrivit art.sau multilateral. In societatea cu răspundere limitată şi cea pe acţiuni. ci pentru a asigura securitatea circuitul civil şi viabilitatea societăţii care se constituie. g) structura. in calitate de semnatare ai acestuia pot fi cel puţin două persoane. (300) Actul de constituire al societăţii comerciale se intocmeşte in limba de stat si se semnează de către toţi asociaţii fondatori. consimţămantul (199). in dependenţă de numărul de fondatori actul de constituire va fi un act unilateral (declaraţie) sau un contract. potrivit art.1134/1997 stabileşte pentru societăţile pe acţiuni şi un al doilea act de constituire – statutul.19). 1. Actul de constituire a societăţilor comerciale pe persoane (societatea in nume colectiv şi societate in comandită) are forma de contract bi. sediul.

pentru societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni două acte de constituire care apar sub forma de contract de societate şi statut. Cetăţeanul străin şi apatrizii cu domiciliul in străinătate care sunt fondatori vor prezenta paşaportul sau alt act de identitate eliberat de statul in care-şi are domiciliul.pentru societatea in nume colectiv şi cea in comandită – actul de constituire sub formă de contract de societate. In calitate de acte constituire vor fi: . copia certificatului de inregistrare şi actele de constituire a persoanei juridice străin. Pe cand la celelalte societăţi hotărarea asociaţilor rezultă din inseşi actul de constituire. Persoanele care au semnat şi autentificat actul de constituire a societăţii comerciale trebuie să imputernicească. organului de inregistrare trebuie să i se prezinte actele de constituire a acesteia. daca actul de constituire nu prevede altfel. Spre deosebire de alte state unde inregistrarea societăţilor comerciale se face prin act judecătoresc in Moldova inregistrarea de stat se face prin act administrativ. Dacă fondator este o persoană juridică de naţionalitate străină. la care se reglementează expres modul de desfăşurare a adunării constitutive.Alin. la organul inregistrării de stat in a cărui rază teritorială se află sediul său. Inregistrarea societăţii comerciale se face de către registratorii Camerei Inregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale in modul stabilit de Legea nr. 146.1265/2000 indică ca neapărat de a prezenta şi hotărarea de fondare.122. 137. (305)actele de identitate ale fondatorilor.107 se autentifică notarial. semnat de toate persoanele care participă la fondare şi potrivit art. Clauzele indicate sunt dispoziţii imperative şi neindicarea lor in actele de constituire poate servi ca temei de respingere a cererii de inregistrare a societăţilor comerciale. precum şi cu alte clauze care le doresc fondatorii insă cu condiţia că acestea să nu contravină dispoziilor actelor normative. Legea nr.(1) stabileşte clauzele care trebuie incluse in conţinutul actului de constituire a societăţii comerciale. membrii ei au dreptul sa fie degrevaţi de obligaţiile ce rezulta din subscripţiile lor.157 din Codul civil. Inregistrarea de stat a societăţii comerciale (301)Societatea comerciala trebuie inregistrata. Dacă calitatea de fondator o are o persoană juridică naţională. copia certificatului de inregistrare a acesteia. fie prin inseşi actul constitutiv. certificatul de bonitate care demonstrează solvabilitatea sau capacitatea . acesta va prezenta in formă autentică şi legalizate următoarele acte traduse in limba romană: extrasul din registrul persoanelor juridice din statul său. Aceasta va indeplini toate alte formalităţi necesare constituirii şi va prezenta Camerei Inregistrării de Stat următoarele acte: (303)cererea de inregistrare de modelul stabilit. In dependenţă de forma societăţii comerciale. (302)Dacă inregistrarea societăţii comerciale nu a avut loc in termen de 3 luni de la data autentificării notariale a actului de constituire. fie prin procesul verbal al adunării de constituire persoana care va inregistra societatea comercială. Actul de constituire trebuie intocmit in limba romană. (304)actele de constituire ale societăţii care se inregistrează. in modul si termenul stabilit de lege. Articolul 109. actul de constituire trebuie suplimentat cu dispoziţiile art.1265/2001 cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor şi organizaţiilor. In opinia mea hotărarea de fondare se intocmeşte la constituirea societăţii pe acţiuni. Dacă calitatea de fondator o are o persoană fizică cetăţean a Republicii Moldova sau un apatrid domiciliat in Moldova el va prezenta buletinul de identitate.

In sprijinul acestei afirmaţii aducem art. in registru se inscriu şi alte date prevăzute de alte legi speciale sau date pe care le solicită fondatorii. Nu achită taxa de timbru societăţile pe acţiuni. Registratorul care a primit actele verifică legalitatea actelor şi in termen de 15 zile va adopta o decizie prin care fie va ordona inregistrarea societăţii fie o va refuza.5% din mărimea capitalului social in calitate de taxă de timbru. Dacă managerul va fi o persoană juridică el trebuie să prezinte aceleaşi acte ca şi fondatorul societăţii comerciale. mărimea capitalului social. Aporturile in numerar se fac la contul bancar provizoriu care se deschide in numele societăţii comerciale care se constituie. Guvernul la randul său a delegat imputernicirile sale autorităţilor de administrare publică centrală. in acest caz considerăm că este necesar şi avizul organului competent. prestate de Camera Inregistrării de stat. Deşi nu se menţionează expres in Lege. societăţile comerciale şi alte persoane juridice cu scop lucrativ care sunt constituite in baza cotelor de teren echivalent şi a cotelor valorice a fostelor intreprinderi agricole privatizate. cu excepţia celor care registratorul le inscrie din . Actele menţionate anterior se depun la oficiul teritorial din raza căreia işi va avea sediul societatea care se cere să fie inregistrată. data şi numărul de inregistrare. Dreptul de proprietar in numele statului il exercită Guvernul. datele de identitate a fiecărui fondator şi a administratorului (managerului) societăţii.1265/2000. De asemenea dacă se inregistrează o societate comercială in capitalul social al căreia statul are o cotă parte este necesar avizul organului de stat care exercită dreptul de proprietar in numele statului. vor fonda fonduri nestatale de pensii. termenul pentru care a fost constituită. iar persoanei imputernicite i se eliberează certificatul de inregistrare. partea din capitalul social a fiecărui fondator. activitatea de asigurare. r) potrivit căruia infiinţarea agenţilor economici de interes local. (308)Bonul de plată a taxei de inregistrare. sediul . Refuzul inregistrării trebuie să fie făcut pentru motivele indicate in art.64/1990 cu privire la Guvern). (309)Actul care demonstrează că fondatorii au vărsat aportul in numerar la capitalul social. Societatea comercială care se inregistrează cu un anumit capital social este obligată să achite 0.persoanei juridice de vărsa aportul la care s-a obligat. (307)Bonul de plată a taxei de timbru.16 din Legea nr. datele despre aceasta se includ in Registrul de stat al intreprinderilor. Toate aceste date sunt preluate din actele de constituire. (306)Actul de identitate a administratorului (managerului) societăţii comerciale. numele registratorului. precum şi participarea unităţii administrativ teritoriale cu cotă parte in capitalul social al societăţilor comerciale o decide consiliul local. In legătură cu inregistrarea in Registrul se inscriu următoarele date: denumirea completă şi prescurtată a societăţii. persoanele imputernicite vor prezenta avizul Băncii Naţionale sau după caz avizul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lană Ministerul Finanţelor. precum şi actele persoanei fizice care administrează managerul persoană juridică.(29 lit. Dacă administrator sau administratori vor fi persoane fizice aceştia vor prezenta buletinul de identitate şi cazierul judiciar.926/2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată. obiectul principal de activitate. Deşi Legea nu stipulează dar camera inregistrării de stat obligă ca toate societăţile comerciale care sunt fondate cu participarea investitorului străin să fie inregistrate in oficiul din Chişinău. Camera are oficii teritoriale in centrele judeţene şi in m. dar dacă o parte socială sau anumite acţiuni din capitalul social este deţinut de unităţile administrativ teritoriale. Mărimea plăţii taxei de inregistrare este stabilită prin Hotărarea Guvernului nr. Dacă s-a decis inregistrarea societăţii comerciale. In cazul in care inregistrării de stat este supusă o societate comercială care va desfăşura activităţi financiare.12 din Legea nr. fiind imputernicit pentru aceasta de Parlament (vezi art. Chişinău.12 alin.

(2) stabileşte exaustiv cazurile in care o societate comercială poate fi declarată nulă. (2) din articolul comentat stabileşte o regulă potrivit căreia dacă societatea comercială nu a dobandit personalitate juridică. In mod normal toate aceste neajunsuri trebuie să fie descoperite de registrator in procesul inregistrare dacă acesta işi indeplineşte funcţiile in modul corespunzător. Prezentul articol vine să confirme că societatea comercială este un contract şi dacă. poate fi anulată de instanţă la cererea persoanelor interesate. iar in contencios administrativ se va cere anularea actului de inregistrare efectuat de Camera Inregistrării de Stat pentru cauza indicată la alin. (311)Hotărarea privind nulitatea societăţii comerciale poate fi pronunţată numai atunci cand: a) actul de constituire lipseşte sau nu este autentificat notarial. a). Nulitatea societăţii comerciale (310)Societatea comerciala poate fi declarata nula prin hotărare judecătorească. Nulitatea poate fi declarată numai dacă cauzele nulităţii sunt anterioare apariţiei personalităţii juridice. dacă totuşi societatea a fost inregistrată cu atare neajunsuri ea se declară nulă la cererea persoanelor interesate. Dar.proprie iniţiativă.(2) lit. Alin. Dacă societatea doreşte să modifice unele date care au fost inscrise in registru ea are dreptul să o facă. Ca efect al inregistrării de stat societatea dobandeşte personalitate juridică şi poate incheia in nume propriu acte juridice. (312)Dispozitivul hotărarii de declarare a nulităţii societăţii comerciale se inserează in publicaţiile societăţii in termen de 15 zile de la data rămanerii definitive a hotărarii. participaţiunile asociaţilor. dar numai prin intermediul organului suprem de decizie care poate să modifice actul de constituire. Declararea nulităţii poate fi făcută in proces de contencios administrativ sau in proces civil. adică nu a fost inregistrată timp de 3 luni. Persoane interesate care pot . a cărui hotărare făcută in forma stabilită se prezintă din nou organului de inregistrare. In proces civil se va cere nulitatea actelor de constituire pentru cauzele indicate la alin. mărimea capitalului social subscris sau scopul societăţii. in timpul indicat acolo. b) obiectul societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice.(2). adică inregistrării de stat a societăţii. ea nu trebuia. iar in cazul in care actul de constituire prevede un termen mai mare. Nulitatea societăţii comerciale diferă de nulitatea altor acte juridice care se declară potrivit art. Astfel ele sunt obiectul reglementării Primei Directive a Consiliului Comunităţii Europene din 9 martie 1968 prin care se recomandă statelor membre de a le include in reglementările interne. e) toţi fondatorii au fost incapabili la data constituirii societăţii. d) dispoziţiile legale privind capitalul social minim nu au fost respectate. Alin.b)-e).216-232 Cod civil. c) actul de constituire nu prevede denumirea societăţii. (2) lit. dar totuşi a fost inregistrată cu actul constitutiv care conţine dispoziţiile menţionate la alin. Toată informaţia scrisă in registru se consideră a fi veridică. Articolul 110. Aceste cazuri de excepţie sunt incluse şi in unele reglementări internaţionale. de la data cand actul de constituire a fost autentificat ei pot să refuze de a vărsa aporturile la care s-au obligat şi pot cere inapoi totul ce au transmis pe contul provizoriu. O societate comercială poate dispare dacă este declarată nulă prin hotărarea instanţei de judecată.

declara nulitatea sunt asociaţii persoanei juridice precum şi organul de stat care efectuat inregistrarea sau cel care supraveghează respectarea legislaţiei de către autorităţile publice.nu este indicată partea din capitalul social care revine fiecărui fondator care a participat la fondare.21. Instanţa poate declara societatea ca fiind nulă dacă actul de constituire lipseşte sau nu este autentificat notarial. dar in realitate capitalul social format a fost mai mic decat minimul stabilit de lege. insă activitatea respectivă atentează la ordinea publică. sau administrativă. dacă in actul de constituire este prevăzut capitalul social. 1 mln. Se consideră că actul constitutiv lipseşte sau nu este autentificat atunci cand el fie nu este in dosarul cu documentele de constituire a societăţii comerciale deţinute de Camera Inregistrării de Stat fie exemplarul din acest dosar nu este autentificat. 22. lei pentru fondurile de investiţii mutuale şi bursele de mărfuri etc.c) in conţinutul lui nu este indicată: denumirea societăţii comerciale care a fost inregistrată. .) şi persoanele juridice cărora li se interzice prin lege sau prin propriul act de constituire să participe la constituirea unei societăţii comerciale. dar şi persoanele fizice care nu au capacitatea deplină de exerciţiu (art. iar potrivit legislaţiei in vigoare societatea de tipul respectiv trebuie să aibă un anumit capital social. legislaţia in vigoare stabileşte un capital social minim de 10 000 lei pentru societăţile pe acţiuni de tip inchis şi de 20 000 lei pentru cele de tip deschis. Nulitatea operează şi in cazul in care actul de constituire există. dar potrivit alin. Numai dacă excluderea acestuia duce la apariţia altor temeiuri de nulitate atunci societatea poate fi anulată. şi acest exemplar a fost autentificat notarial societatea nu poate fi declarată nulă. Instanţa poate declara nulitatea.dacă nu este indicată mărimea totală a capitalului social.(2) lit. Dacă pe actul de constituire din dosarul Camerei nu este indicat că este in formă autentică. activitatea este permisă numai intreprinderilor de stat. Dar dacă. e) este dacă nici unul din fondatorii societăţii nu au capacitatea civilă necesară de a participa la fondarea unei societăţi comerciale. 500 000 lei pentru fondurile de investiţii nemutuale şi pe intervale şi pentru bursele de valori. dar mărimea indicată acolo este mai mică decat mărimea minimală indicată in actele normative. . Prin termenul de incapabil trebuie de inţeles nu numai persoanele care au fost declarate incapabile prin hotărarea instanţei de judecată (vezi art. Sau deşi in actul de constituire a fost indicat capitalul social corect. Al doilea moment care merită atenţie. Dacă unul din fondatori nu are capacitatea societatea trebuie privită in aşa fel de parcă acesta nici nu ar fi. Astfel.nu este indicat obiectul de activitate a societăţii. Un ultim motiv de nulitate a societăţii comerciale indicat la alin. Obiectul de activitate a societăţii comerciale se consideră ilicit dacă: este interzis de a fi desfăşurat de actele normative. Obiectul de activitate se consideră că este contrar ordinii publice. sau numele acestui asociat era utilizat in denumirea de firmă. insă din alte temeiuri. iar societatea comercială are capitalul deţinut şi de persoane private. companiile de asigurare). la unul din asociaţi cu numărul de inregistrare pus de registrator. dar la notar există un exemplar al actului constitutiv autentificat la o dată anterioară inregistrării de stat şi conţinutul acestora este identic trebuie de considerat că actul de constituire este in formă autentică. că societatea va fi declarată nulă numai dacă toţi fondatorii nu au capacitatea respectivă. societatea care desfăşoară această activitate trebuie să obţină autorizarea organului de stat pană la inregistrare (instituţiile financiare. Ca exemplu poate fi că nesocotirea asociatului poate să ducă la reducerea capitalului sub minimul stabilit de lege. atunci cand el nu este interzis expres de normele juridice.(2) lit.24) sau cele care nu au atins varsta de 7 ani. pentru practicarea acestui gen de activitate este pedeapsă penală. Hotărarea instanţei care a rămas definitivă şi executare căreia nu a fost suspendată de instanţa de recurs trebuie să fie publicată timp de 15 zile in ziarul . . actul constitutiv totuşi există la administratorul societăţii.

fie că incetează numai pentru viitor. Potrivit alin.110 intră in procedura de lichidare şi acesteia i se aplică regulile stabilite la art.(3). Dacă după declararea nulităţii lichidatorul stabileşte că activele societăţii nu satisfac cerinţelor creditorilor.219 alin.86 alin. iar in unele cazuri. (314)Nulitatea societăţii comerciale nu afectează actele juridice incheiate in numele ei. Acesta este şi efectul prevăzut de art.86 alin.632/2001 cu privire la insolvabilitate.90 (7) şi dispare societatea la data radierii din Registrul de Stat.91. Societatea declarată nulă potrivit art.(3) iar lichidatorul va finaliza operaţiunile incepute de ea.89 – 99. se consideră că a fost dizolvată la data la care hotărarea instanţei a rămas definitivă. Conceptul de nulitate a societăţii comerciale este diferit de nulitatea actelor juridice stabilită de cele stabilite in Titlul III Capitolul III din Codul civil.(2) – (6) art. Prin hotărare judecătoreasca de declarare a nulităţii se desemnează lichidatorul societăţii. De aceia nulitatea nu afectează actele incheiate de societatea comercială incheiate anterior datei dizolvării. aceasta se dizolva si intra in lichidare.(6). Ea se pronunţă in exclusivitate asupra temeiurilor de nulitate. Specificul nulităţii societăţii comerciale este influenţat de natura juridică a contractului de constituire a societăţii ca consecinţă a existenţei căruia i-a naştere o persoană juridică. poate incheia chiar şi acte noi (vezi art. adică există temei juridic de insolvabilitate atunci el este obligat să depună o cerere prin care să declare insolvabilitatea şi să iniţieze procedura respectivă potrivit Legii nr. care fie că are efect retroactiv. Persoana juridică continuă să existe şi după dizolvare in măsura in care aceasta este necesar pentru lichidarea patrimoniului (art. (315)Daca societatea comerciala declarata nula este insolvabila. Nulitatea societăţii priveşte mai puţin relaţiile dintre fondatori şi asociaţi. (316)Asociaţii cărora le este imputabilă nulitatea societăţii comerciale răspund nelimitat si solidar fata de ceilalţi asociaţi si fata de terţi pentru prejudiciul cauzat prin nulitatea societăţii. Articolul 111.indicat in actul de constituire a societăţii şi in Monitorul Oficial după regulele stabilite la art. Hotărarea instanţei este definitivă la data expirării termenului de apel. Instanţa care examinează nulitatea societăţii nu examinează şi starea patrimonială a acesteia. precum nici nu pune capăt existenţei persoanei juridice.(3) potrivit căruia cel prejudiciat poate să pretindă repararea de la cel vinovat. excepţie constituind cazul prevăzut la alin. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale (313)Pe data la care hotărarea judecătoreasca de declarare a nulităţii societăţii comerciale rămane definitiva. Instanţa de judecată are obligaţia să desemneze şi lichidatorul acesteia. 86 alin. Articolul 112. dacă părţile nu au atacat cu apel sau la data cand instanţa a respins cererea de apel. In mare măsură aceasta priveşte incetarea existenţei unei persoane juridice şi ieşirea din raporturile in care aceasta a fost cu terţii. Formarea capitalului social al societăţii comerciale .(4) asociaţii cu rea credinţă care au contribuit la semnarea actelor de constituire şi la inregistrarea societăţii cu incălcările care au dus la nulitate răspund pentru prejudiciu faţă de asociaţii cu bună credinţă şi faţă de persoanele terţe care au suportat prejudiciu in rezultatul nulităţii. dar dacă nu a făcut-o urmează a fi aplicat art. Societatea comercială care a fost declarată nulă. lichidarea ei se efectuează conform legislaţiei cu privire la insolvabilitate.

potrivit căruia orice persoană dispune de un patrimoniu. Dacă aportul . Capitalul social se consideră că a fost vărsat. Reieşind din principiul general al dreptului. Prin termenul de vărsare se inţelege transmiterea banilor pe contul provizoriu al viitoarei societăţi sau pe contul de decontări a societăţii persoane juridice. (318)Capitalul social al societăţii comerciale se formează din aporturile fondatorilor. Temelia patrimoniului. Deci bunurile care sunt la activul societăţii circulă liber fără a influenţa valoarea capitalului social. (320)Asociatul unic varsă integral aportul pană la data inregistrării societăţii comerciale. Angajamentul asociatului de a transmite aportul la formarea capitalului trebuie fixat in actul de constituire şi nu trebuie să fie mai mic decat minimul stabilit de lege. va fi ocupat de contravaloarea care a obţinut-o societatea ca echivalent al bunului instrăinat. la activ. Pentru unele societăţi minimul este stabilit de actele normative. lei. Pentru ca capitalul social să fie format. 3. 2. Ca exemplu poate servi societatea pe acţiuni a cărei capital social minim nu poate fi mai mic de 10 000 lei dacă societatea este de tip inchis şi mai mic de 20 000 mii lei dacă este de tip deschis. 1. Chiar dacă obiect al aportului a fost un bun mobil sau imobil. bursă de mărfuri nu mai mic decat 1 mln. fiecare asociat trebuie să transmită aportul la care s-a obligat. mai numit şi capital social sau capital nominal. obiectul schimbului. adică preţul (in caz de vanzare). ansamblul cărora formează. in capitalul social se include valoarea acestuia la momentul transmiterii. Capitalul social.Una din condiţiile esenţiale ale constituirii şi funcţionării societăţii comerciale ca persoană juridică este inzestrarea acesteia cu anumite valori patrimoniale. sau poate scădea in rezultatul uzurii fizice sau morale. fond de investiţii nu mai mic decat 500 000 lei.(317)Capitalul social determina valoarea minima a activelor pe care trebuie sa le deţină societatea comerciala. Este important de reţinut că capitalul social reprezintă o expresie valorică (bănească) a contribuţiilor asociaţilor societăţii şi nu este un ansamblul de bunuri transmise de aceştia. care permite subiectului de drept să se manifeste in circuitul civil. societatea comercială i-a naştere cu anumite drepturi şi obligaţii civile. (319)Capitalul social se vărsa integral in cel mult 6 luni de la data inregistrării societăţii comerciale. lei etc. la constituire. incorporale) cu valoare minimă egală cu cea a capitalului social. dar capitalul social nu se va modifica in dependenţă de aceste oscilaţii. Insă bunurile care au fost obiectul aportului pot fi instrăinate de societate. şi capitalul propriu al acesteia. Ulterior transmiterii valoarea bunului poate creşte in rezultatul unor imbunătăţiri aduse. numai atunci cand asociaţii au transmis integral aporturile la care s-au obligat prin actul de constituire. Obligaţia societăţii ce rezultă din alin. iar locul valorii acestui bun. o constituie drepturile cu care o inzestrează fondatorii societăţii. potrivit art. este expresia valorică a totalităţii aporturilor – in numerar sau in natură – cu care participanţii la o societate comercială contribuie.113 şi 114 la constituirea patrimoniului acesteia. exprimate in lei. fie in natură (bunuri materiale sau imateriale) fie in monedă străină capitalul social trebuie să fie exprimat in monedă naţională. spre a asigura mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţii şi realizării scopurilor statutare. Indiferent de natura juridică a aportului fondatorului la capitalul social. adică in lei. partea socială sau acţiunile (in cazul cand bunul a fost transmis ca aport la capitalul social al altei societăţi) sau dreptul de creanţă. in sens ingust.(1) este de a păstra la activ bani sau bunuri (corporale. De exemplu dacă societatea este constituită sub formă de bancă ea nu poate avea un capital mai mic decat 32 mln. In funcţie de obiectul de activitate al societăţii capitalul social minim este de o sumă mai mare. adică ca el se existe in realitate.

Actul de constituire stabileşte termenul in care el trebuie să fie transmise aporturile de către fondatori. şi după inregistrarea societăţii acest cont se transformă in cont de decontări al acesteia. mărci comerciale sau de producţie.113 alin. bunurile se transmit prin act de predare primire de către asociat sau reprezentantul acestuia către reprezentantul societăţii. 34 din Legea nr. acţiuni. (323)La data inregistrării societăţii comerciale. termen care nu poate să depăşească 6 luni de la data inregistrării.8 din Regulamentul privind deschiderea şi inchiderea conturilor la băncile din Republica Moldova aprobat prin Hotărarea Băncii Naţionale nr. (322)Prestaţiile in munca si serviciile depuse la infiinţarea societăţii comerciale si pe parcursul existentei ei nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.415/1999). oricare asociat are dreptul sa-i ceara in scris aceasta. Articolul 113. fapt despre care trebuie notificat. (324)Pentru aportul la capitalul social al societăţii comerciale nu se calculează dobanzi. insă dispoziţiile respective trebuie să ţină cont de art. Restul aportului. Dacă se transmit bunuri care se supun inregistrării (imobile. (325)In cazul in care asociatul nu a vărsat in termen aportul.(3) se face pentru societatea care se constituie de un singur fondator. Din acestea rezultă că fondatorii sunt obligaţi să transmită o sumă de bani egală cel puţin 40% din aportul subscris de el pană la data inregistrării societăţii vărsandu-i pe aceştia pe un cont provizoriu. fiecare asociat este obligat sa verse in numerar cel puţin 40 procente din aportul subscris daca legea sau statutul nu prevede o proporţie mai mare. apoi bunurile nu pot fi transmise căci societatea comercială ca subiect de drept incă nu există şi deci nu poate să le primească. (326)Daca nu vărsa aportul in termenul suplimentar. Prin acesta el contribuie la formarea bazei materiale a societăţii. cu excepţiile stabilite de lege. Dacă sumele băneşti se transmit pe un cont provizoriu deschis de fondatori pe numele viitoarei societăţi (vezi art.(3) şi alin. 4. De aceia am vedea utilă o dispoziţie similară celei din art.constă din bunuri. mijloace de transport. asociatul trebuie să-l transmită in termenul stabilit de actul de constituire. Principala obligaţie asumată de fondator prin contractul de societate este cea de transmitere a aportului in capitalul social. acesta avand obligaţia să verse integral aportul său. să se manifeste in circuitul civil in sensul realizării de beneficii la o parte din care va putea . Aportul la capitalul social al societăţii comerciale (321)Aportul la capitalul social al societăţii comerciale este considerat a fi in bani daca actul de constituire nu prevede altfel. desene şi modele industriale etc. valoarea căruia trebuie să fie egal cu mărimea capitalului social pană la data inregistrării de stat a societăţii in constituire.1134/1997 potrivit căreia aporturile nebăneşti se predau prin proces – verbal de către fondatorii societăţii pe acţiuni organului executiv al acesteia in termen de o lună de la data inregistrării de stat a societăţii. In legătură cu această obligaţie apare o problemă de ordin tehnic la transmiterea bunurilor. stabilindu-i un termen suplimentar de cel puţin o luna si avertizandu-l ca e posibila excluderea lui din societate.). bunul se consideră transmis la data inregistrării după societate. permiţand acesteia să se constituie ca subiect de drept. altele decat sumele băneşti.(3) din articolul comentat. 1. Excepţie de la dispoziţiile alin. obligaţiuni. asociatul pierde dreptul asupra părţii sociale si asupra fracţiunii vărsate.

Asociaţii transmiţand aportul in proprietatea sau folosinţa societăţii comerciale dobandesc ca contra-echivalent al prestaţiei făcute un drept de creanţă. Aportul in bani poate fi făcut cat in monedă naţională. contribuind prin aceasta la realizarea obiectului statutar.(1) stabileşte prezumţia că aportul se prezumă a fi făcut in bani dacă contrariul nu rezultă din conţinutul actului constitutiv semnat de fondatori. In calitate de aport la capitalul social cu răspundere limitată pot fi transmise sume de bani şi bunuri corporale. Din dispoziţia alin. 3.(11) care prevede că pentru aporturile transmise pentru acţiunile emisiunii suplimentare poate fi plătită dobanda calculată dacă majorarea capitalului social nu a avut loc. Intinderea acestor drepturi depinde de proporţia (participaţiunea) care o deţine asociatul la capitalul social.pretinde. un proces verbal. şi dreptul la o parte din active in cazul lichidării societăţii. decid repartizarea dividendelor sau incorporarea acestora in capitalul social.(3) rezultă că cel puţin 40% din capitalul social trebuie să reprezinte sumele băneşti. drept care incorporează in sine dreptul de a participa cu drept de vot la adoptarea deciziilor. Fondatorul sau asociatul care nu a transmis aportul in termenul stabilit de actul de constituire sau de lege el poate fi pus in intarziere de oricare din asociaţi. a planului de afaceri. aleg sau desemnează organele de conducere care vor realiza strategia. sume care trebuie să existe deja la momentul inregistrării de stat pe contul provizoriu al acesteia. 5. nu pot constitui ca aport la capitalul social. actul de transfer a hartiilor de valoare. care urmează a fi transmis in capitalul social a societăţii faţă de aporturile in bunuri materiale şi nemateriale. Nu pot fi considerate ca aport la majorarea capitalului social orice alte activităţi depuse de asociaţi in timpul activităţii societăţii comerciale cu excepţiile stabilite de art. incorporale mai numite şi aporturi in natură. Punerea in intarziere inseamnă că asociatului care nu şi-a onorat obligaţia cei revine i s-a amintit despre neexecutare şi i se stabileşte un termen suplimentar de a vărsa aportul . Aportul in bani poate fi depus la contul provizoriu bancar deschis special in scopul constituirii societăţii in numerar sau prin virament. Prin aport se inţelege in mod obişnuit valoarea cu care un asociat contribuie la formarea capitalului social. Pentru a putea face proba efectuării aportului de către fondator. Prin activitatea comună se inţelege colaborarea intre asociaţi la adunarea asociaţilor.(3) stabileşte o triplă condiţie pentru constituirea societăţii comerciale. Legislaţia stabileşte proporţia minimă a aportului bănesc. aprobă sau resping rapoartele de gestiune şi control. intre acesta şi societate trebuie să se intocmească un inscris. dreptul de a obţine dividende. Persoana care a transmis aportul in capitalul social nu poate pretinde pentru valoarea aceasta dobanzi de la societatea sau de la alţi fondatori. Asociaţii transmiţand aporturile işi unesc prin aceasta bunurile in scopul de a desfăşura o activitate comună. de exemplu un act de predare primire. Excepţie de la această regulă poate să fie şi dispoziţia din art. Alin. Aceste drepturi sunt de esenţa societăţii comerciale şi asociatul nu poate fi lipsit de ele. Participaţiunea la capitalul social deţinută de asociat mai este numit şi parte socială sau cotă parte sau acţiune prin care se reprezintă de fapt dreptul de creanţă. adică in lei moldoveneşti. Aportul făcut in monedă străină trebuie să fie exprimat in moneda naţională. Dispoziţia alin. un document bancar prin care se confirmă transferul sau depunerea sumei de bani la contul societăţii. execută alte acţiuni ce ţin de funcţionarea normală a societăţii.(4). cand aceştia determină strategia de activitate a societăţii. indeplinirea formalităţilor de inregistrare etc. atat şi in monedă străină care circulă in Republica Moldova.44 alin. Că cel puţin 40% din capitalul social să fie transmise pană la inregistrarea de stat.114 alin. cel puţin 40% din capitalul social să fie in numerar şi că fiecare asociat este obligat să verse 40 % din aportul subscris. actul de transmitere a imobilului inregistrat la oficiul cadastral etc. 4.Eforturile care sunt depuse de asociaţi la infiinţarea societăţii comerciale ce privesc elaborarea actelor de constituire. 2.

(3) este lipsit de partea din capitalul social care-i revine. Numai bunurile care vor putea fi utilizate in activitate de intreprinzător face societatea eficientă şi pot aduce asociaţilor beneficii. (331)Aportul in natura trebuie vărsat in termenul stabilit de actul de constituire. Articolul 114. rămanand totodată obligaţi sa participe la pierderi. mijloace de transport. Aportul in natură la capitalul social al societăţii comerciale (327)Aportul in natură la capitalul social al societăţii comerciale are ca obiect orice bunuri aflate in circuit civil. (330)Asociaţii in societatea in nume colectiv si asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii in munca si la servicii cu titlu de aport social. Ca exemplu. care insa nu constituie aport la formarea sau la majorarea capitalului social. adică să fie posibile de a fi utilizate in procesul de activitate a societăţii. drepturi de folosinţă a lucrurilor corporale (uzufruct). In schimbul acestui aport. fiind lipsit şi de calitatea de asociat. potrivit actului de constituire. Bunurile care se transmit ca aport trebuie să fie utile. diverse utilaje şi mijloace de producţie. (328)Bunurile se considera a fi transmise cu titlu de proprietate daca actul de constituire nu prevede altfel. tehnica de calcul. In această situaţie el nu poate fi forţat să-şi onoreze obligaţia in natură. Prin bunurile incorporale care pot fi transmise in capitalul social sunt mărcile de producţie şi comerţ. dar nu mai tarziu de termenul indicat la art.(6). tehnologii precum şi alte drepturi patrimoniale. (332)Valoarea aportului in natura la capitalul social al societăţii comerciale se aproba de adunarea generala. secrete de producţie. Aport in natură este considerat şi aportul in muncă şi in servicii care-l pot să-l aducă asociaţii societăţii in nume colectiv şi societăţii in comandită. In cazul majorării capitalului social. Bunurile aflate in circuitul civil la randul său pot fi divizate in două categorii: • bunuri a căror circulaţie este liberă. Numai dacă nici in termenul suplimentar asociatul nu-şi onorează obligaţia el poate exclus din societate cu consecinţele indicate la alin. autoturismele. tehnică de calcul. aportul se vărsa in termenul stabilit de adunarea generala. (333)Aportul in creanţe se considera vărsat numai după ce societatea comerciala a obţinut plata sumei de bani care face obiectul creanţei. Se consideră in circuitul civil toate bunurile a căror circuit nu este interzis. (6) stabileşte consecinţele neonorării de către fondator sau asociat a obligaţiei de transmitere a aportului. utilaje şi alte mijloace de producţie.(3). 6. Alin. valori mobiliare. asociaţii au dreptul sa participe.datorat. Circulă liber imobilele. . desenele şi modele industriale. dar nu mai tarziu de 60 de zile de la adoptarea hotărarii de majorare a capitalului social. la impărţirea beneficiilor si a activului societăţii. O condiţie importantă pentru bunurile corporale aduse ca aport la capitalul social este că acestea să fie in circuitul civil. obiectul aportului in natură pot fi bunurile corporale sub formă de terenuri. Adică el pierde dreptul asupra aportului care l-a făcut deja potrivit cerinţelor alin.112 alin. (329)Nu se pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al societăţii de capital creanţele si drepturile nepatrimoniale. ci suportă consecinţele negative. produse alimentare şi alte bunuri a căror circuit nu este condiţionat. construcţii. insă acest tip de aport nu majorează partea asociatului din capitalul social. Aportul in natură se consideră acel făcut in bunuri corporale(mobile şi imobile) şi cele incorporale.

sau a altui act de transmitere a aportului pot decide liber dacă bunurile corporale care servesc obiect al aportului se transmit in proprietatea sau in folosinţa societăţii şi in dependenţă de aceasta se face evoluarea. substanţele explozibile şi narcotice.bunuri a căror circulaţie este limitată. In capitalul social va intra numai valoarea dreptului de folosinţă. Bunurile transmise in proprietatea societăţii sint scoase din patrimoniul fondatorului şi el nu mai este nici coproprietar. cu care acesta va vota la adunările asociaţilor şi va putea pretinde la o parte din beneficiul repartizat. pot satisface anumite nevoi. Valoarea acestor bunuri nu intră in capitalul social. In calitate de indiciu la evoluarea dreptului de folosinţă a unui bun poate fi luată mărimea arendei pe care ar plăti-o in prealabil societatea pentru utilizarea unui asemenea bun.127 din Constituţie. cu ele sint garantaţi creditorii sociali şi ele servesc ca bază economică pentru activitatea de antreprenoriat.(1) adică cele scoase din circuitul civil nu pot servi ca aport la capitalul social al societăţilor pe capital (societatea cu răspundere limitată şi societatea pe caţiuni) creanţele şi drepturile nepatrimoniale.1999. precum şi altele a căror circuit este condiţionat de legislaţie Nu sunt in circuit bunurile proprietate publică indicate in art.(3) stabileşte că alături de cele indicate la alin. sau inregistrarea acţiunilor şi obligaţiunilor in registrul valorilor mobiliare. Transmiterea operează in temeiul contractului de constituire. Dacă din conţinutul actului constitutiv sau a actului de transmitere nu se poate face concluzie cu care drept a fost transmis bunul corporal. Fondatorul răminind obligat in faţa societăţii cu suma de bani care n-a fost valorificată de societate din dreptul de folosinţă asupra bunului pierit. Alin. riscul va fi suportat de fondatorul care rămine proprietar. materializat prin certificatul cotei de participare. care datorită voinţei exprimate de fondatori devine translativ de proprietate. Insă creanţele pot fi transmise ca aport la capitalul social al societăţilor pe persoane. precum şi obiectele care deşi. De fapt. Această mărime prezumabilă este valoarea dreptului de folosinţă care se include in activul societăţii şi ca aport la capitalul social. Sunt limitate in circuitul civil armamentul. adică a societăţilor in nume colectiv şi al societăţilor in comandită (a se vedea alin. insă nu pot fi vandute). potrivit căreia anumite organe umane pot fi donate. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni se stabileşte că bunurile proprietate publică pot fi transmise in capitalul social cu drept de folosinţă. dar datorită calităţilor lor deosebite este inuman şi amoral de a le include in circuitul civil (a se vedea Legea privind transplantul de organe şi ţesuturi umane nr. Dreptul de proprietate asupra bunurilor transmise dă o stabilitate economică societăţii. Fondatorii. Bunurile transmise in folosinţă pentru un anumit termen nu vor putea fi cerute inapoi pină la expirarea acestui termen. iar in cazul in care doreşte să iasă din societate. legea stabileşte prezumţia că acesta este considerat transmis cu drept de proprietate. Ca exemplu poate servi inregistrarea imobilelor in registrul de imobile.(7). In limita acestui aport asociatului i se acordă o parte socială. el va transmite dreptul său de creanţă. Fondatorul (asociatul) nu poate cere inapoi bunul transmis.06. prin Legea nr. fondatorul dobandeşte un drept de creanţă (partea socială) asupra societăţii egal cu valoarea bunurilor transmise. In cazul pieirii fortuite a bunului transmis in folosinţă. Bunurile transmise ca aport vor putea fi pretinse de asociat numai la lichidarea societăţii şi in cazul in care actul constitutiv prevede un asemenea drept. De aceea actele de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile trebuie perfectate aşa cum prevede legislaţia. Similar bunurilor corporale trebuie de considerat transmise şi bunurile • . După transmiterea bunurilor. Societatea duce riscul pieirii fortuite a bunurilor care-i aparţin.473 din 25. Bunurile transmise in folosinţă au un regim juridic deosebit. obţinand echivalentul lui bănesc. adică atunci cand legea prevede ele trebuie să fie inregistrate in registrul public. prin dispoziţia actului constitutiv. altei persoane.

e) sa intreprindă alte acţiuni prevăzute de lege sau de actul de constituire. la transmiterea bunurilor in capitalul social al societăţilor comerciale trebuie să se facă o evoluare de către un expert licenţiat. in caz de lichidare a societăţii. d) sa primească. care apar intre asociaţii ce depun aporturi băneşti şi cei ce depun aporturi in natură.41 alin(7) din Legea privind societatea pe acţiuni potrivit căreia dacă aportul nebănesc al fondatorului depăşeşte 10% din capitalul social sau bunul ce face obiectul aportului nu circulă pe piaţa organizată. Una din cele mai importante probleme care apar la transmiterea aporturilor in natură este şi evaluarea corectă a acestora. pentru a obţine o cotă mai mare in capitalul social. mai numit şi asociat sau acţionar.(6) se stipulează că valoarea aportului este aprobat de adunarea generală. dar nimeni nu poate avea dreptul la intregul profit realizat de societate si nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.i) din Legea nr. al societăţii comerciale il are persoana fizică sau juridică care a participat la constituirea societăţii (fondatorul) . (335)Actul de constituire poate prevedea si o alta modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decat cea indicata la alin. membrul societăţii comerciale este in drept sa ceara. Evaluarea. şi se datorează antagonismelor. acesta fiind ultima instanţă care poate accepta sau respinge valoarea bunului care se transmite. Articolul 115. Cei care depun aporturi in natură tind ca bunul transmis de ei ca aport să fie evoluat la cel mai mare preţ posibil. sau pană la transmiterea de fapt al acestuia societăţii in cazul majorării capitalului social. Practica arată că procesul de evaluare a bunurilor este unul anevoios. Dreptul de proprietate industrială trece de la fondator la societate după inregistrarea transmiterii la AGEPI. Dacă nu este stabilit termenul. in numele acesteia. o parte din valoarea activelor ei ramase după satisfacerea creanţelor creditorilor.incorporale. deoarece el leagă aportul de folosul sau eficienţa pe care aceste bunuri o vor aduce societăţii.(4) lit. valoarea aportului se aprobă in temeiul raportului organizaţiei de audit sau a altei organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii. limitele şi alte criterii de transmitere neexlusivă sau temporară a bunului incorporal se consideră că a fost transmis cu drept de proprietate industrială. Cel care depune aportul in bani. b) sa cunoască informaţia despre activitatea societăţii si sa ia cunoştinţă de cărţile contabile si de alta documentaţie in modul prevăzut de lege si de actul de constituire. proporţional participaţiunii la capitalul social. are o tendinţă inversă. Calitatea de membru. Potrivit art. c) sa participe la repartizarea profitului societăţii.989/2002 cu privire la activitatea de evoluare.(1). celorlalţi membri repararea prejudiciului pe care l-au cauzat. Totuşi chiar şi evoluarea efectuată de expertul independent trebuie să fie aprobată de organul suprem al societăţii comerciale. trebuie făcută reieşind din preţurile libere existente pe piaţă şi aprobate de fondatori pană la semnarea şi autentificarea actelor constitutive. O dispoziţie similară există şi art. Prin alin. adică organul suprem al societăţii comerciale. proporţional participaţiunii la capitalul social. (336)Daca organele de conducere refuza sa o facă. Drepturile membrului societăţii comerciale (334)Membrul societăţii comerciale are dreptul: a) sa participe la conducerea si la activitatea societăţii in condiţiile stabilite de lege si de actul de constituire.5 alin. pentru a avea o influenţă mai mare in societate.

Tot odată legea interzice aşa numita clauză leonină.124 alin. Repartizarea beneficiului se face de regulă la adunările ordinare anuale ale asociaţilor care se desfăşoară după expirarea fiecărui an financiar.84 alin.1134/1997) precum şi acţionarul interesat in incheierea unei contract de proporţii cu societatea emitentă (vezi art. De regulă toţi asociaţii au dreptul de vot in cadrul adunării asociaţilor.b) din Legea nr. (comisie de cenzori sau auditor) asociatul poate cere organului de control să efectueze controlul respectiv (vezi art. Excepţie o fac acţionarii care deţin acţiuni preferenţiale ale societăţii pe acţiuni (art.(2) prevede că actul constitutiv poate să deroge de la regula proporţionalităţii.116 alin. In special asociatul este in drept să facă cunoştinţă cu actele constitutive şi modificările făcute la el.1134/1997).(1) lit. luand in consideraţie alţi indici.1134/1997) Participarea asociatului la conducerea societăţii in calitate de membru al organului executiv sau al altui organ depinde de faptul dacă el este ales in această funcţie la şedinţa adunării asociaţilor sau la al altui organ stabilit de aceasta. In societăţile pe acţiuni acţionarii au drepturi suplimentare stabilite expres de lege (a se vedea art. Societatea poate să repartizeze beneficii numai atunci cand el cu adevărat există. unele drepturi ale asociatului pe care acesta il are in raport cu societatea comercială. Dacă pentru asociatul societăţii in nume colectiv acest drept apare numai in cazul in care actul de constituire nu prevede altfel(art. Asociatul are dreptul să pretindă la o parte din beneficiul societăţii proporţional părţii din capitalul social deţinute. dreptul lui se extinde in aceiaşi proporţie şi asupra activelor societăţii care depăşesc după valoare capitalul social. apoi comanditatul prin esenţă are nu numai dreptul dar şi obligaţia de participa personal la activitatea societăţii in comandită. Fiecărui asociat i se acordă dreptul să facă cunoştinţă cu informaţia despre activitatea societăţii.a) şi art. constă in a) dreptul acestuia de a participa la şedinţa adunării asociaţilor şi b) dreptul de vot la această adunare. Aceste drepturi ale membrului se nasc ca consecinţă a onorării de către acesta a obligaţiei principale indicate la art. procesele verbale ale adunării generale. Asociatul are dreptul să facă cunoştinţă cu actele contabile ale societăţii şi să facă copii de pe ele. indiferent de mărimea parţii care-i aparţine din capitalul social şi de numărul de voturi are dreptul să participe la lucrările adunării asociaţilor şi să se expună pe marginea chestiunilor care se discută.(29) lit. In societăţile pe capitaluri potrivit actului de constituire există organ de control. Insă actul de constituire poate prevedea şi o repartizare şi mai frecventă. adică activele societăţii depăşesc valoarea capitalului social indicat in actul de constituire şi al capitalului de rezervă preconizat. insă alin. In deosebi repartizarea mai frecvente poate să aibă loc in societăţile pe persoane in care asociaţii aduc ca aport şi prestaţiile in muncă şi in servicii.26 din Legea nr.167 şi 168 din Codul civil şi art. potrivit căreia un asociat ar putea să pretindă tot profitul . Asociaţii societăţii in nume colectiv şi comanditaţii din societatea in comandită au dreptul să participe personal la activitatea societăţii. Oricare asociat. ale consiliului şi comisiei de cenzori dacă asemenea organe există.1134/1997). De asemenea el are dreptul să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării asociaţilor cu un anumit termen inainte de desfăşurarea şedinţei pentru a avea timp să se pregătească.14 alin. Legea enumără cu titlu de exemplu.26 alin. stabilind o altă regulă de repartizare a profitului. Potrivit regulii generale beneficiul se repartizează proporţional participării la capitalul social.(5) din Legea nr.(6) Legea nr.(11) Legea nr.86 alin.a). i-a in legătură cu aceasta el trebuie să aibă acces la actele ţinute de societate. Astfel fiecare asociat avand o parte nominală din capitalul social.(1).1134/2001) precum şi persoana care a procurat un pachet important de acţiuni fără respectarea condiţiilor impuse de lege (vezi art.şi a transmis aportul la capitalul social sau persoana care ulterior constituirii a dobandit prin acte juridice o parte (acţiuni) din capitalul social al societăţii comerciale. Dreptul asociatului de a participa la conducerea şi activitatea societăţii.168 lit.

Acordul membrilor se prezumă.113 alin. Cererea privind repararea prejudiciului sau cesiunea drepturilor si obligaţiilor sau a beneficiului se prescrie in termen de 3 luni de la data la care membrii au aflat sau trebuiau sa afle despre incheierea actului.(1) şi numai devreme de termenul art. modul si termenele prevăzute in actul de constituire. Fiecare asociat al societăţii comerciale are dreptul la o parte din activele societăţii lichidate care au rămas după satisfacerea cerinţelor creditorilor.96 alin. Organul executiv stabilind care informaţie este confidenţială trebuie să ţină cont de dispoziţiile Legii nr.(3) legea permite asociatului societăţii comerciale de a intenta acţiuni indirecte către alţi asociaţi care prin acţiunile lor au păgubit societatea cerand acestora să despăgubească societatea.171/1994 cu privire la secretul comercial. membrul nu are dreptul sa practice activităţi similare celei pe care o practica societatea.(4).realizat de societate sau ar putea fi absolvit total de la pierderile suportate de societate. Asociatul unic trebuie să verse aportul său indiferent de natura acestuia. societatea poate cere repararea prejudiciului sau cesiunea drepturilor si obligaţiilor sau a beneficiului care rezulta din actele incheiate. c) sa comunice imediat societăţii faptul schimbării domiciliului sau a sediului. dar nu mai tarziu de un an de la data incheierii actului juridic. Principala obligaţie a asociatului societăţii comerciale este transmiterea aportului (participaţiunii) la care se obligă prin actul de constituire. Prin alin. . pentru activităţile despre care membrii erau informaţi la data acceptării in calitate de membru. Incălcarea obligaţiei de confidenţialitate duce la dreptul societăţii de a pretinde despăgubiri de la persoana vinovată. pană la proba contrara. sau acesta fiind persoană cu funcţii de răspundere face abuz de funcţia ocupată utilizand patrimoniul societăţii in propriul său interes sau incheind contracte cu conflict de interes.(3). pană la data inregistrării societăţii comerciale (vezi art. (338)Fără acordul societăţii de persoane.34 alin. Dreptul la aceste active asociatul il realizează in condiţiile stabilite de art.112 alin. Asociaţii pot să prejudicieze societatea prin intarzierea transmiterii aportului.(3) şi art. Fiecare asociat are obligaţia să păstreze informaţia confidenţială ce ţin de afacerile societăţii.98. Obligaţiile membrului societăţii comerciale (337)Membrul societăţii comerciale este obligat: a) sa transmită participaţiunea la capitalul social in ordinea. alta informaţie necesara exercitării drepturilor si indeplinirii obligaţiilor societăţii si ale membrului ei.(2). a numelui sau a denumirii. Care informaţie este considerată confidenţială pentru societate trebuie să decidă organul executiv.(4). Acţionarii au obligaţia să verse intregul aport in numerar datorat pentru acţiunile subscrise de asemenea pană la inregistrarea societăţii (art. mărimea. b) sa nu divulge informaţia confidenţiala despre activitatea societăţii. iar aportul in natură pentru acţiunile subscrise se transmit in termen de o lună de la data inregistrării de stat. Articolul 116.112 alin. d) sa indeplinească alte obligaţii prevăzute de lege sau de actul de constituire. (339)In cazul in care membrul incalcă prevederile alin. Asociaţii altor forme de societăţi transmit aportul in modul stabilit de actul de constituire insă cu respectarea dispoziţiilor art.

Origine şi excurs istoric. censecinţele negative se pot manifesta şi prin crearea de riscuri suplimentare pentru creditorii intreprinderilor sau asociaţilor minoritari ai acestora. de permisiune de a fabrica sub marca de producţie a acestuia. Pe lingă crearea de monopoluri care afecteaza libera concurenţă. inclusiv prin constituirea comună unor intreprinderi mixte. Asociatul poate să aibă şi alte obligaţii pe care şi le-a asumat prin actul de constituire. Alin. etc. conţinutul şi domeniul de aplicare o premieră in cadrul legislaţiei Republicii Moldova. cooperarea economică sau strategică intensă intre două sau mai multe societăţi. Prelim art. Societatea nu-l poate sancţiona pe asociat pentru neonorarea obligaţiei respective. Obligaţia de neconcurenţă nu va opera in cazul in care la data dobandirii calităţii de asociat in societatea pe persoane asociatul deja desfăşura această activitate. fie să ceară asociatului vinovat ca acesta să-i cesioneze drepturile şi oblgaţiile pe care acesta le-a dobandit prin actul juridic incheiat in dauna societăţii.. decit o s-ar parea la prima vedere. 117 – 120 1. Dreptul societăţii de a cere repararea prejudiciului sau cesiunea drepturilor se prescrie cu termenul de maxim un an de la data efectuării actului prin care s-a incălcat pactul de neconcurenţă. (inter)dependenţa economică de un furnizor sau distribuitor. Cauza principală constă in tendinţa economică de concentrare şi interferenţă a intreprinderilor in special in vederea reducerii costurilor de producţie. obiectul de reglementare al dispoziţiilor art. acestea putind exista alternativ sau cumulativ.(2) stabileşte obligaţia de neconcurenţă pe care o datorează asociatul societăţii pe persoane. Intensitatea raporturilor se poate manifesta in moduri diverse: participarea considerabilă la capitalul social al societăţii sau dispoziţii din actul constitutiv al societăţii care permit influenţarea deciziilor luate de către societate. desfacere şi administrare precum şi a limitării riscurilor economice şi a răspunderii juridice. Actul de constituire trebuie să prevadă in acest caz şi consecinţele neonorării obligaţiei respective. care participă la circuitul civil prin intermediul incheierii de contracte sau prin alte mecanisme. raporturile dintre societăţi şi anumiţi participanţi la circuitul civil sint mult mai stinse. De exemplu actele unor societăţi cu investiţii străine investitorii străini işi asumă obligaţia de a realiza producţia fabricată de societate. Reglementarea a fost inspirată de legea germana privind societaţile pe acţiuni (§§ 15 – 19 Aktiengesetz din 1965). De exemplu. Adeseori. 117-120 Cod civil. ci asociatul suportă consecinţele toate consecinţele negative ce vor surveni. Dispoziţiile articolelor 117 – 120 Cod civil reprezintă in forma. Acest fenomen constituie parţial. acţionarul nu poate invoca faptul că nu a fost informat despre convocarea adunării generale dacă el nu a comunicat despre schimbarea adresei sau a sediului său. Acesta ne avand dreptul să practice in nume propriu (intreprinzător individual) sau printr-o societate comercială constituită de acesta sau de membri familiei sale care acelaşi obiect de activitate. Realitatea economică şi reglementarea juridică. 2. Incălcarea dispoziilor clauzei de neconcurenţă poate avea una din cele două consecinţe: fie repararea prejudiciului cauzat societăţii. insă. Succesorul poate să nu fie admis la adunarea generală dacă in Registrul acţionarilor nu i-a fost inscris numele sau denumirea.Obligaţia pusă in sarcina asociatului prin alin. Dreptul societăţilor comerciale şi alte ramuri de drept tratează in mare parte societăţile comerciale ca entităţi independente din punct de vedere juridic si economic. şi trei luni de la data cand societatea a aflat său era obligată să afle. alături de alte norme de drept.(1) lit. Sinergia acestui fenomen poate avea atit efecte pozitive cit şi consecinţe negative pentru participanţii la circuitul civil. c) este una imperfectă. Asemenea riscuri pot rezulta din crearea de grupuri de intreprinderi care permit intreprinderii dominante exercitarea influenţei sale in detrimentrul intreprinderilor dependente. care reglementeaza raporturi similare .

117-120 Cod civil au suferit pe parcursul elaborării codului civil modificări esenţiale. Pe lingă acestea legea SA germană mai conţine in §§ 291 urm. Conţinutul normelor 117-120 Cod civil constituie doar o preluare incompletă şi. imprecisă a definiţiilor §§ 15 – 19 Aktiengesetz. reieşind din specificul fiecărei societăţi comerciale. Identificarea acestora inseamnă stabilirea raporturilor care conţin riscuri potenţiale pentru intreprinderile angajate in raporturile de afiliere. dreptul subsanţial ca atare. cit percepţiei neadecvate a complexităţii raporturilor juridice reglementate. altfel decit asociaţii privaţi. Aceste inadvertenţe urmeaza a fi eliminate şi completate prin interpretarea teleologică si sistematică adecvată a conţinutului dispoziţiilor 117-120 Cod civil. dupa caz. se aplică de către jurisprudenţă şi literatură raporturilor juridice dintre toate formele de societăţi comerciale. de aceea. Legea S. Acestea urmează a fi. 4. constituie o nouă formă de organizare in sens juridic. datorită exercitării unei activităţi de intreprinzător in afara participaţiunii in societate. Concretizarea raporturilor de afiliere presupune determinarea formelor in care raporturile de afiliere pot aparea. Scopul reglementării. concretizarea şi sistematizarea raporturilor intre intreprinderi care urmeaza a fi calificate drept raporturi de afiliere. Totodată. Modifcarile efectuate in cadrul lecturilor a doua şi a treia a Codului civil in parlament a condus la aparitia unor definiţii incomplete. prezintă pericolul coliziunii de interese єi. Scopul secundar al dispoziţiilor privind societăţile comerciale afiliate constă in crearea unei baze normative comune şi uniforme pentru actele normative speciale (subsecvente Codului civil) referitoare la raporturile juridice de afiliere. care se aplică asupra societăţilor pe acţiuni. §§ 311 urm. in crearea unui cadru juridic general pentru reglementarea fenomenului intreprinderilor afiliate. Concepţia dreptului german a fost recepţionată in Codul civil doar parţial. prin intermediul analogiei. intrebări deosebite ridică indeosebi următoarele reglementări. Grupurile financiar industriale (GFI). 118 alin. germană conţine in §§ 15 – 22 definiţii legale generale. Intreprinderi afiliate in cadrul altor acte normative. 3 Cod civil. Asemenea situaţii pun problema unei eventuale coliziuni a normelor aplicabile. In afara dispoziţiilor legilor speciale privind societăţile comerciale. Inconsistenţa art. 120 alin. de exemlu. 1 Cod civil. Prin intermediul definiţiilorilor legale se urmăreşte identificarea. in forma actuală. obiectul de reglementare a normelor speciale privind societăţile comerciale. Codul civil nu conţine norme de drept substanţial privind raporturile intre intreprinderi afilate. 117-120 Cod civil nu prevăd efecte juridice concrete. Odată identificate legea poate prevedea măsuri preventive adecvate. 117 Cod civil. 117-120 Cod civil. Cu excepţia art. reglementările art. pentru creditorii acestor intreprinderi sau pentru ordinea publică in general. care poate atrage. ca urmare. şi dispoziţii speciale. de prejudiciere a societгюii in favoarea altor intreprinderi. Asemenea raporturi pot cadea de asemenea sub incidenţa altor ramuri speciale de drept. Dispoziţiile ancorate in art. 3. 117-120 Cod civil faţă de dispoziţiile paralele din dreptul german şi din versiunea iniţiala a codului civil se datorează mai puţin unei concepţii proprii a legislatorului moldovean. Concretizarea are drept scop subsumarea raporturilor concrete intre intreprinderi unei anumite categorii de raporturi de afiliere. pentru asociaţii minoritari.intre intreprinderi afiliate. aplicarea anumitor norme speciale. 117-120 Cod civil se aplică raporturilor juridice indicate in art. Versiunea proiectului de Cod civil propusă parlamentului pentru prima lectură continea definitii consistente si neechivoce. asupra cărora vom reveni in context context mai jos. a. Prin sistematizare trebuie de inţeles elementele organizatorice ale dispoziţiilor art. Legislaţia cu privire la GFI (Legea . unele norme se află intr-un raport de interdependenţă cu dispoziţiile Codului civil sau au efecte indirecte asupra acestora. In spatele reglementării raporturilor de afiliere se ascunde intenţia legiuitorului de a cuprinde toţi asociaţii unei societăţi comerciale care. Scopul primar al dispoziţiilor art. Dispoziţiile art. 117-120 Cod civil constă..A. care. Concernul in sensul art.

2 Legea 1418/2000). Influenţa notabilă presupune deţinerea unei cote de 20-50% din capitalul social a intreprinderii. ultima este mai . Cod civil. ar constitui un mod mai adecvat pentru determinarea cercului de contribuabili datorită caracterului mai extensiv al definiţiei de “influenţă dominantă” faţă de cea a “controlului”.1418/2000) constituie lex specialis faţă de art. 117-120 Cod civil. şi o intreprindere afiliată in sensul art. 117 urm. Distincţia de bază intre intreprinderile membre a unui GFI şi intreprinderi afiliate in sensul art. In masura in care raporturile in cadrul unui GFI pot fi subsumate şi art. Legislaţia fiscală (Codul fiscal 1163/1997) foloseşte termenul general de persoană interdependentă pentru definirea paţială a raporturilor in sensul reglementat de art. 119 alin. Intrucit prin art. intrucit acestea au drept obiect de reglementare parţial intreprinedrile care constituie şi obiectul art. 117-120 Cod civil vor fi aplicate doar in mod complementar. 117 urm.C. Definiţiile legislaţiei contabile sint importante. Controlul. Indreprinderile mixte sint intreprinderile “controlate mixt”.C. Elementul de calificare drept intreprindere asociată il constituie “influenţa notabilă” a unei intreprinderi asupra alteia. adică autorizarea investitorului de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare si de producţie ale intreprinderii deţinute. sau prin realizarea operatiilor materiale dintre investitor si intreprinderea asociata. 117-120 Cod civil. au drept scop crearea unui cadru juridic pentru protecţia intereselor intreprinderilor dependente. Standardul Naţional de Contabilitate 28. Dispoziţiile art. inregistrarea obligatorie a grupului.N. lex specialis faţă de dispoziţiile art. sau prin schimbul de personal de conducere. Monopoluri. 117-120 Cod civil. 5 pct. b Codul fiscal 1163/1997 se urmăreşte stabilirea sferei contribuabililor. realizată prin reprezentarea in consiliul directorilor sau in organul de administraţie echivalent al intreprinderii asociate sau prin participarea la procesul de elaborare a politicii financiare şi de producţie. 4 a S.N. dimpotrivă. fiice si mixte. 5 alin. b. 28 fac distincţia intre intreprinderi asociate şi intreprinderi fiice. 119 alin. rămine o intrebare de competenţa organelor fiscale. etc. in cazul lipsei unei dispoziţii speciale. adica atunci cind două intreprinderi participă la capitalul social al altei intreprinderi cu o cotă de 50%. Concentrarea şi/sau interferenţa intreprinderilor in sensul art. 28). 117-120 Cod civil. se prezumă a exista in cazul deţinerii unei cote mai mare de 50% din capitalul statutar. a asociaţilor minoritari si a creditorilor acestora. 117 urm. şi anume garantarea unei concurenţe loiale intre participanţii la circuitul economic prin intezicerea şi sancţionarea practicilor de limitare sau obstucţionare a concurenţei. Definiţiile pct. 12 lit. 117. Cod civil. Intreprinderi asociate. inclusiv prin intermediul analogiei legii conf. 117 Cod civil. O intreprindere membră a unui GFI poate constitui. d. Legislaţia contabilităţii conţine norme proprii de definire a raporturilor intre intreprinderi (vezi HMF 174/1997. c. dispoziţiile legislaţiei civile fiind aplicabile doar in cazul lipsei unor dispoziţii speciale (Art. aceste norme constituie. In ce măsură art. dacă nu sunt intrunite condiţiile de constituire a unui GFI. după caz.. natura contractuală a acestuia. 117120 Cod civil poate atrage aplicarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei (Legea 1103/2000). Deşi definiţia “influenţei notabile” corespunde in mare măsură celei a “influenţei dominante” din art. art. vom fi in prezenţa unei forme de intreprinderi afiliate menţionate la art. 1 Cod civil. Acestea se referă indeosebi la componenţa heterogenă a grupului. 117-120 Cod civil. 117-120 Cod civil. datorită scopului lor special. Persoane interdependente. 1 Cod civil. 1 Cod civil. şi in special noţiunea de “influenţă dominantă” prin art. Legislaţia privind protecţia concurenţei urmăreşte un alt scop decit art. 117 Cod civil constă in condiţiile şi particularităţile speciale de constituire şi funcţionare a unui GFI. Asemenea dispoziţii sint aplicabile concomitent şi alături de art. Dispoziţiile art. dar fara a detine dreptul de control asupra acestor politici. nu şi viceversa. Definiţiile legislaţiei contabile nu se suprapun integral cu definiţiile prevăzute de art. “Contabilitatea investiţiilor in intreprinderile asociate” – in continuare S. element determinant al intreprinderii fiice. ori prin furnizarea de informatii tehnice esentiale. 117-120 Cod civil.

117 Cod civil. I. d) intreprinderi cu participatiune reciproca. Aspecte generale 1. Prin aceasta se urmăreşte crearea fundamentului juridic pentru normele . evoluţiei si fluctuaţiei patrimoniului intreprinderilor – fundamentul raspunderii intreprindrii pentru obligaţiile sale –. Sistemul reglementării. in raporturile dintre ele. Acestea sunt definite in concret in art. 118-120 Cod civil. II. 118-120 Cod civil. 120 alin. 207 – 211 proiect Cod civil) de „intreprinderi inrudite”. d Cod civil nu contine o reglementare speciala in articolele subsecvente. In cadrul lecturilor in parlament art. 117 Cod civil) conţinea noţiunea de „intreprinderi inrudite”. 120 alin. definiţia “influenţei dominante” fiind suficientă pentu reglementarea raporturilor de afiliere. 2 Cod civil. Articolul 117. Definiţia concretă a intreprinderilor cu participaţiune reciprocă urmează a fi elaborată de catre literatură şi jurisprudenţă. Proiectul de bază al Codului civil propus spre aprobare Parlamentului in luna mai 2000 art. 2. introducindu-se modificări substanţiale. iar termenul de „inrudit” a fost inlocuit cu „afiliat”. c) intreprinderi ale concernului. 117-120 Cod civil acestor norme constă in normarea raporturilor de afilierea şi sistematizarea acestora. 1 Cod civil. 117 Cod civil expresia „independendent din punct de vedere juridic”. III). Scurt istoric. cu alte cuvinte un cadru juridic care cuprinde intreprinderilor afiliate in una din formele prevăzute in art. Art. Funcţia art. Acest termen cuprinde formele de intreprinderi afiliate reglementate in art. 118 alin. o definiţie mai flexibilă a “intreprinderii in posesiune majoritară” fiind prevăzuta la art. In comparaţie cu legislaţia contabilităţii Codul civil introduce şi posibilitatea instituirii influeţei dominante prin incheierea unor contracte speciale sau integrării intr-o altă intreprinderi conform art. 207 (corespondentul art. De remarcat este faptul că art. Societatile comerciale afiliate Se considera societati comerciale afiliate societatile care. Dispoziţiile codului civil nu conţin termenul de control. Scopul normei ţine de natura tehnicii legislative şi constă in simplificarea trimiterilor la formele de intreprinderi afiliate in cadrul Codului civil sau a altor acte normative speciale prin folosierea unui termen general şi cumulativ pentru toate formele de afiliere. 117 Cod civil introduce o nouă reglementare in cadrul dreptului societăţilor comerciale. b) intreprinderi dependente si dominante. 117Cod civil. 3. 117-120 Cod civil (supra 3) şi scopul legislaţiei contabilităţii de a asigura o evidenţă a schimbarii. 1 Cod civil. Astfel termenul de „intreprindere” din cadrul noţiunii iniţiale a fost substituit cu termenul de „societate comercială”. constituind totodată dispoziţia legală generală privind societăţile comerciale afilate. 117 Cod civil prevede patru forme de afiliere. Art. 4. In privinţa intreprinderilor mixte cunoscute de legislaţia contabilităţii trebuie de menţionat si noua reglementare a art. Obiectul si scopul normei. sint: a) intreprinderi in posesiune majoritara si intreprinderi cu participatiune majoritara. 207 proiect a devent art. considerăm necesară racordarea definiţiilor legislaţiei contabile la noile dispoziţii cadru ale art. Art. 117 Cod civil introduce termenul cumulativ de “societăţi comerciale afiliate”. Este vorba de „dreptul societăţilor comerciale afiliate”. Noţiunea şi terminologia se articula din punct de vedere terminologic şi sistematic cu formularea generală a titlului § 9 (art. Funcţia reglementării. Luind in consideraţie scopul art. 117 lit. De asemenea a fost omisă din noţiunea iniţială in actualul art. 117-120 Codul civil.cuprinzătoare decat prima (inra art. 117.

118. atunci definiţiile art. 117-120. anume de a cuprinde toate raporturile de afiliere intre intreprinderi. intreprinderea străină A deţine o participaţiune in capitalul social a intreprinderii naţionale B. Răspunsul este afirmativ. I 1) asupra dispoziţiilor din proiectul de bază a Codui civil. a) Aplicarea dispoziţiilor art. 207 proiect) „intreprindere inrudită” a fost inlocuită cu cea de „societate comercială afiliată”. VI) . O importanţă deosebită o constituie aplicabilitatea normelor privind raporturile de afiliere asupra societăţilor de capitaluri datorită principiului răspunderii limitate a asociaţilor sau acţionarilor acestora. dependentă sau a concernului in forma unei societăţi comerciale. 117 urm. 118. 117-120 Cod civil de a cuprinde toate formele şi cazurile de afiliere intre intreprinderi. 2 Cod civil. b) Probleme speciale apar in situaţia atribuirii (imputaţiei) paticipaţiunilor la capitalul social sau a influenţei unei intreprinderi străine asupra altor intreprinderi naţionale sau străine (infra art.speciale de protecţie a drepturilor şi intereselor intreprinderilor dependente. dispoziţiile art. Intenţia legiuitorului a fost. 117 urm. Cod civil unui raport cu elemente de extraneitate. 119 Cod civil. pe de o parte. Una din dispoziţiile speciale din cadrul Codului civil este art. Dacă. deţine o paticipaţiune majoritară in capitalul social al intreprinderii naţionale B. se pune problema. indiferent de naţionalitatea acestora. dacă luăm in considerare modificările efectuate de către parlament (sus Prelim art. Terminologia iniţială a proiectului (art. 117 urm. 118 alin.. spre exemplu. Cod civil. şi. societatea in nume colectiv şi societatea in comandită. 2. c) In al doilea rind domeniul de aplicabilitate este evident. fiind ancorate in cadrul dispoziţiilor generale privind toate formele de societăţi comerciale. asociaţilor minoritari şi a creditorilor acestor intreprinderi.M. Cod civil. 106 alin. adică atit asupra societăţilor comerciale de persoane. 117 urm. 3. a) Definiţiile art. Această restricţie este nevoie de a fi exstinsă prin intermediul interpretării normelor şi a noţiunii de intreprindere in sensul producerii de efecte juridice depline (infra art. Intenţia este clară şi binevenită in măsura in care este vorba de o intreprindere in posesiune majoritară. Numai in acest caz este posibilă elaborarea eficientă prin intermediul normelor speciale a unor sisteme de protecţie a asociaţilor minoriatari sau creditorilor intreprinderilor dependente. numai in acest fel putind fi realizat scopul normelor art. II. art. Domeniul de aplicare 1. 119 Cod civil. cit şi societăţilor de capitaluri. in urma atribuirii acesteia a paricipaţiunilor intreprinderii C. Ele sint aplicabile asupra tuturor formelor de societăţi comerciale indicate la art. 117. presupune că legea aplicabilă este Codului civil sau alte normelor speciale modloveneşti care atrag după sine aplicarea art. 117 urm. de asemenea . Aspecte legate de raporturile cu elemente de extraneitate. Reducerea aplicabilităţii normei numai asupra societăţilor comerciale in cazul in care este vorba de o intreprindere cu participaţiune majoritară sau dominantă nu corespunde pe deplin scopului normelor art. societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. iar intreprinderea străină C. In cazul amintit mai sus intreprinderea A va fi. in ce masură raportul intre A şi C poate fi calificat drept raport de dependenţă conform dispoziţiilor art. Codul civil nu prevede nici in cadrul dispoziţiilor art. nici in cadrul dispoziţiilor speciale referitoare la formele societăţilor comerciale excepţii de la aplicabilitatea acestor norme. b) Aplicabilitatea acestor norme asupra societăţilor comerciale rezultă in primul rind din sistemul reglementării societăţilor comerciale. 117-120. Cod civil se aplică şi intreprinderilor străine care indeplinsec condiţiile din ipoteza normelor in cauză. de a limita domeniul de aplicare a normelor numai asupra societăţilor comerciale. de exemplu in cazul in care asociatul majoritar este o intreprindere străină. Societăţi comerciale. 117-120 Cod civil sint definiţii neutre in ceea ce priveşte forma societăţilor comerciale. Legea aplicabilă se stabileşte conform dispoziţiilor dreptului internaţional privat. II-V). 2. In cazul in care legea aplicabliă este legea R. dependentă de intreprinderea străină A in sensul art. de a accentua aplicabilitatea acestor norme asupra societăţilor comerciale. pe de altă parte.

termen folosit in art. fie persoană fizică. Această soluţie este necesară pentru a garanta. fundaţie. sint societăţi comerciale afiliate in sensul art. Aceaşi soluţie este valabilă şi pentru situaţia in care o terţă persoană. jurnalist. medic. sau realizării unor scopuri determinate (vez de ex. Acelaşi lucru este exprimat dacă folosim expresia de intreprindere X şi Y. Cod civil. 117 urm. etc. străină deţine in nume propriu insă in contul unei alte intreprinderi naţionale sau străine participaţiuni la o intreprindere naţională sau exercită influenţa asupra unei asemenea intreprinderi in contul altuia. capital financiar sau capital uman in vederea creării sau sporirii de valori. a practicării independente a unei activităţi profesionale libere (avocat. III. 1 Cod civil. Pentru acoperirea tuturor categoriilor de asociaюi a unei societгюi comerciale legea foloseєte termenul de intreprindere. Intreprinderea (in sine) nu este susceptibilă nici de capacitate de folosinţă şi nici de exerciţiu. o persoană juridică nu este intreprinderea inseşi. 117 lit. că efectele juridice prevăzute pentru raporturile de afiliere in dispoziţiile normelor speciale nu vor fi eludate prin inventarea şi folosirea intenţionată a unor structuri cu elemente de extraneitate.) nu este intreprinderea inseşi. reducind noţiunea de intreprindere la aceea de societate comercială: „se consideră societăţi comerciale afiliate societăţile. după caz. Privind acest aspect din perspectiva titularului inseamnă: o persoană fizică (de ex.” (supra I. arhitect. care. altfel decit asociaţii privaţi. Mai mult. intrucit ele constituie concentrarea. Grupa de elaborare a Codului civil s-a lăsat inspirată la formularea art. . legea prevăzind in mod expres subiectele care dispun de asemenea capacitate. datorită exercitării unei activităţi de intreprinzător in afara participaţiunii in societate.. Caracterul neutru. 2). antreprenor individual. Societatea comercială X care deţine o participaţiune majoritară in capitalul social al societatii comerciale Y. O intreprindere există şi in cazul desfăşurării unei activităţi de către antreprenorii individuali. a. art. din cauza dificultălii de a defini acest termen a lăsat noţiunea de intreprindere deschisă. fie de a face „uz” de capacitatea persoanei fizice. etc.intreprindere dominantă faţă de intreprinderea naţională B. 126 Legea 632/2001).) sau in cazul activităţii practicate de către o cooperativă. indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei intreprinderi. 207 proiectul de bază) de concepţia legiuitorului german. introduc şi folosesc termenul de intreprindere. Din punct de vedere juridic. prezintă pericolul coliziunii de interese єi ca urmare de prejudiciere a societгюii in favoarea altor intreprinderi. de aceea. Principiu. Toate sint intreprinderi. sint intreprinderi . 118 alin. a mijloacelor de producţie. ci doar titularul (de drepturi şi obligaţii ale) acesteia. avind un conţinut ambiguu. b) Legiuitorul moldovean nu defineşte raportul dintre societatea comercială şi intreprindere. 117 (art. arhitect. c) Noţiunea de intreprindere se deosebeşte de cea a societaţii comerciale. in raporturile dintre ele. a) Art. care. fie (reeşind din raţionamente economice sau din scopul intreprinderii) de a face uz de forma juridică a unei persoane juridice prevăzute expres de lege. participa la circuitul civil numai prin intermediul unui purtător de drepturi şi obligaţii. In spatele reglementării raporturilor de afiliere se ascunde intenţia legiuitorului de a cuprinde toţi asociaţii unei societăţi comerciale care. ea cuprinzind toate formele de intreprindere fără distincţii. 117 urm. Textul legii este clar doar la prima vedere. Generalităţi privind noţiunea de intreprindere 1. fie pesoană juridică. Legea nu defineşte acest termen. La citirea textului de lege se creează impresia unui semn de egalitate intre aceste două instituţii. fizică sau juridică. noţiunea de intreprindere inseşi este neutră. dacă analizăm formularea textului in detaliu. ci numai purtătorul (de drepturi şi obligaţii ale) acesteia. organizarea şi utilizarea. Pentru participarea acesteia la circuitul civil este nevoie de un titular de drepturi şi obligaţii. 2. In acest sens orice intreprindere este nevoită. Intreprinderea poate. asociaţie sau instituţie. de asemenea. legiuitorul moldovean a modificat in cadrul lecturilor proiectului de bază a Codului civil in parlament definiţia iniţială din proiect..

intreprinderile dependente şi intreprinderile dominante. IV. 2. 117 Cod civil. Noţiunea intreprinderii reieşind din scopul normelor art. incit scopul urmărit de art. b) O noţiune generală a intreprinderii in sensul utilizat de art. Aceasta rezultă atit din locul dispoziţiilor art. Reducerea sferei intreprinderilor la cele purtate de o societate comercială restringe implicit şi sfera intreprinderilor care. 117 urm. V. să poată fi realizat. Noţiunea de intreprindere (dominantă) 1. urmează a fi discutat in literatură şi decis de jurisprudenţă. 117 urm. Măsura in care noţiunea de intreprindere protejată de art. Cod civil. In acest context nu este vorba de o intreprindere in calitate de obiect al normei. Cercul acestora trebuie determinat astfel. insă. ci in calitate de adresat al dispoziţiilor legale. 5 alin. a căror titular [purtător] de drepturi şi obligaţii este o societate comercială indicată la art. care ar cuprinde toate constelaţiile posibile ale art. dacă necesitatea protecţiei intereselor unor asemenea intreprinderi este comparabilă cu situaţia presupusă de art. 117 urm. care. Cod civil sint intreprinderile organizate in forma uneia din societăţile comerciale indicate la art. Pentru aceasta este nevoie de a distinge intre trei categorii de intreprinderi şi anume intre intreprinderile protejate de art. Alte forme de organizare.. ci a altui subiect capabil de a fi purtător de drepturi şi obligaţii. 117 urm. De aceea. O asemenea extindere poate fi acceptată. Cod civil nu exlude insă şi existenţa concomitentă a calităţii de intreprindere dominantă sau dependentă (infra V. 117 Cod civil riscuri menite tocmai de a fi cuprinse de definiţiile art. 117 urm. obiectul de protecţie a dispoziţiilor normative. dacă intreprinderea in forma societăţii comerciale participă la rindul ei in captialul social sau deţine voturi a unei alte intreprinderi. Noţiune. Cod civil. pentru asociaţii minoritari sau pentru creditorii intreprinderii. Cod civil. Cod civil constă in crearea unui cadru juridic pentru cuprinderea şi prevenirea pericolelor coliziunii de interese inre societate şi asociaţi şi prin aceasta a prejudiciilor potenţiale care pot fi cauzate societăţii de către asociaţii ei. Acest raţionament. lipsa unei reglementări exprese nefiind intenţionată. indiferent de natura şi forma juridică de organizare a acestuia.2. Intreprinderi obiect de protecţie a art. aceasta nu corespunde pe deplin scopului art. Cod civil trebuie interpretată in sensul intenţiei legiuitorului moldovean de a selecta dintr-o multitudine de intreprinderi posibile numai acele intreprinderi. 117-120 Cod civil. Societăţile comerciale. 117 urm in cadrul Codului civil. Intreprinderile care urmează a fi protejate prin crearea une baze normative in forma art. işi pierde valoarea. 117-120. art. pe lingă participaţiunea in capitalul social al societăţii. 106 alin. 3). Cod civil. prezintă ca urmare a existenţei unui raport indicat in art. 118 in cadrul sistemului Codului civil cit şi din scopul art. care datorită naturii şi inentsităţii acestora fundamentează ingrijorarea serioasă. 117 urm. Cod civil. 117 urm. 117-120 Cod civil. nu există. 117 urm. dacă il analizăm din punctul de vedere a scopului art. deci. 117 urm. 2 Cod civil. Aceste intreprinderi reprezintă punctul de pornire a reglementării. Or. identificarea tuturor raporturilor intre intreprinderi care prezintă riscuri potenţiale pentru participanţi (vezi Prelim. 117 urm. că acesta din cauza acestor interese . este necesară o interpretare teleologică a noţiunii de intreprindere pentru derterminarea cercului de intreprinderi care sint cuprinse in cadrul dispoziţiilor normative ale art 117 urm. 106 alin. 118-120 Cod civil. 1 Cod civil şi asupra intreprinderilor in alte forme juridice organizare. 2 Cod civil. VI). Cod civil şi anume de a cuprinde toate raporturile intre intreprinderi care prezintă riscuri pentru intreprinderea dependentă. ele constituind. Cod civil pot fi extinse prin analogia legii conform art. Cod civil 1. 117 urm. Calitatea de intreprindere obiect de protecţie a art. dispune şi de alte interesse economice. reieşind din locul dispoziţiilor art. fără a activa sub egida unei societăţi comerciale. Scopul art. 117 urm. a) Privită din această perspectivă reglementarea art. Raţionamentul legiutorului (a parlamentului in cadrul lecturilor a doua şi a treia a Codului civil) este firesc. Intreprindere in acest context este orice asociat.

nelimitindu-se la una strict comercială. 118. că un asemenea asociat va da prioritate altor intereselor economice decit celor ale societăţii. va fi tentat de a canaliza mijloace financiare din societatea X in societatea Y pentru a mări şansele de ciştig. fermieri sint intreprinderi in sensul art. De asemenea. pe care o are datorită calităţii sale de asociat. dacă şi in ce condiţii un asemenea asociat poate fi calificat intreprindere in sensul art. Decisiv este pericolul care se naşte pentru societate atunci. 117 urm. Pentru calificarea unei participaţiuni drept „considerabilă” este suficientă asumarea prezumţiei (ingrijorării serioase). 2. de participaţiuni in capitalul social sau a unui număr de voturi al unei (sau mai multor) alte societăţi comerciale (participaţiune multiplă) pune problema. care practică o intreprindere riscantă insă cu un coieficient de ciştig ridicat.ar putea exercita influenţa asupra societăţii. că un asemenea asociat exercită o influenţă asupra societăţii. alături de participaţiunea intr-o societate. Cod civil. datorită existenţei neechivoce a unor interese economice ale intreprinderii pe care o desfăşoară in afara participaţiunii. comerciaţi. nesesară o participaţiune considerabilă intro altă intreprindere. Aceasta este valabil şi pentru un asociat majoritar. insă. 117 urm. respectiv voturilor deţinute prin intermediul altor intreprinderi (infra art. VI). că desfăşurarea activităţii de intreprinzător (individual sau organizat intr-o anumită forma juridică) in afara participaţiunii in societate prezintă in mod tipic pericolul promovării pe seama societăţii a intereselor propriei intreprinderi. cind un asociat influent are şi alte interese economice in afara societăţii date datorită participaţiunii sale considerabile intr-o altă intreprindere. c) Deţinerea concomitentă de către un asociat. Cod civil. dacă nu sint indeplinite şi alte condiţii. Indispensabil este in acest caz ingrijorarea serioasă privind coliziunea de interese cauzată de intensitatea sau de natura altor interese economice ale asociatului. asociaţii antreprenori individuali. Intrebarea este relevantă in special in cazul acţionarilor care deţin concomitent acţiuni la mai multe societăţi pe acţiuni. Condiţia desfăşurării unei activităţi concrete in cadrul intreprinderii uneia din societăţi sau a unei activităţi de coordonare a intreprinderilor exercitatete de societăţile in care este asociat nu este necesară. Cod civil. precum şi modul exercitării influenţei. că asociatul se va comporta din cauza intereselor condiţionate de participaţiunea importantă in detrimentul societăţii. In acest caz persistă posibilitatea. Dacă. aţionarul influent in societatea pe acţiuni X este concomitent asociat in societatea cu răspundere limitată Y. in detrimentul acesteia. un asemena comportament nu poate fi exclus nici in cazul deţinerii unei participaţiuni minoritare in aceasta. Aceeaşi soluţie o implică şi desfăşurarea unei profesii libere. 117 urm. Activitatea de intreprinzător trebuie inţeleasă extensiv. simpla concentrare a voturilor mai multor asociaţi in miinile unui asociat prin contracte speciale nu duce la transformarea acestuia in intreprindere. Raţionamentul constă in faptul. Deşi un asemenea scenariu este cel mai probabil in cazul in care asociatul deţine in societatea Y o participaţiune majoritară. Important este existenţa unor interese economice suplimentare participaţiunii in societate. O „participaţiune considerabilă” sau „număr de voturi considerabil” se calculează in acest caz luind in consideraţie şi principiile de atribuire a participaţiunilor. a) Simpla participaţiune in capitalul social al unei societăţi comerciale nu-l califică pe asociat drept intreprindere in sensul art. „Participaţiunea considerabilă” nu se cofundă cu noţiunea de participaţiune majoritară intr-o altă intreprindere. dacă posibilitatea unui conflict de interese in detrimentul societăţii nu poate fi exclus. O ingrijorare este serioasă atunci cind in circumstanţele concrete un comportament in detrimentul societăţii este de aşteptat sau nu poate fi exclus. Participaţiunea multiplă poate constitui un element constituant al calităţii de intreprindere in sensul art. care să permită prezumţia unei coliziuni de interese. 117 urm. Pentru aceasta este. Irelevant este şi faptul. b) Necesar şi suficient este desfăşurarea de către asociat unei activităţi de intreprinzător in afara participaţiunii in societate.. de ex. De ex. Acelaşi . Conexiunea intereselor economice.

cauzală pentru influenţa asupra societaţii comerciale.. a sint valabile şi in privinţa calităţii de intreprindere a asociaţiilor. a) Holding. Orice intervenţie pe cale administrativă cu scopul justificării influenţei asupra unei societăţi are drept consecinţă dezechilibrarea balanţei de interese garantată de dreptul privat. Prejudicierea societăţii prin exercitarea influenţei asupra acesteia nu poate fi justificată de interesele publice. 192 urm. c) Statul şi unităţile administrativ teritoriale in calitate de asociaţi ai unei societăţi pot constitui intreprinderi in sensul art. Această soluţie este impusă. Cod civil). pe de-asupra. 117 urm. intreprinderi in sensul art. fundaţiilor sau altor organizaţii necomerciale care sint asociaţi in societăţi comerciale. Explicaţiile făcute mai sus la lit. b) Asociaţii. Cod civil prin recurgerea la exercitarea influenţei asupra unei societăţi sub paravanul unor organizaţii necomerciale. . ci şi cu dreptul de a administra şi a exercita drepturile rezultate din participaţiunile considerabile. după caz alături de societatea holding. Aceeaşi soluţie o necesită (cu atit mai mult) şi cazul in care societatea holding pe lingă administrarea participaţiunilor considerabile a altor asociaţi exercită şi o activitate de intreprinzător proprie. Dacă societătii holding i-au fost transferate participaţiunile asociaţilor nu doar in posesie. Cu toate că. Pericolul care emană din partea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale de a favoriza interesele publice in detrimentul intereselor societăţii la care este asociat este suficient. Cod civil. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale participă la raporturile de drept civil pe poziţie de egalitate cu ceilalţi participanţi (art. o fundaţie nu urmăreşte sopuri comerciale. 117 urm Cod civil. societatea holding constituie o intreprindere in sensul art. mijloacele financiare a societăţii X putind fi transferate societăţii Y prin intermediul societăţii Z. există pericolul coliziunii de interese din considerentul exercitării influenţei unilateral in favoarea intereselor urmărite de fundaţie. Cod civil. fiind obligaţi la respectarea normelor de drept respective. şi de necesitatea prevenirii eludării dispoziţiilor art. Pentru aceasta nu este necesară existenţa unor interese sau ataşamente economice speciale. 117 urm. Intrebarea calităţii de intreprindere a societăţii holding trebuie distinsă de intrebarea privind calitatea de intreprindere a asociatului societăţii holding in care acesta deţine o participaţiune considerabilă sau ii poate influenţa deciziile. elementul determinant pentru diferenţierea intre asociaţii „asociaţi privaţi” şi asociaţii „intreprinderi”. In cazul unei societăţi holding se disting două situaţii. aplicarea dispoziţiilor privind raporturile de afiliere şi faţă de asociatul societăţii holding. pornind de la scopul art. 117 urm. 3. fundaţii. calitatea de intreprindere atunci cind pe lingă posibilitatea exercitării influenţei asupra societăţii holding poate evident influenţa şi deciziile privind administrarea participaţiunilor de către societatea holding. ci influenţa concretă pe care o persoană o are in cadrul organizaţiei respective. In privinţa calităţii de intreprindere a membrilor unor asemenea organizaţii. Asociatul va dobindi. este necesară. importantă nu este calitatea de membru. de ex. calitatea de intreprindere a asociaţilor care au transferat participaţiunile societăţii holding incetează.rezultat poate fi atins şi atunci cind acţionarul societăţii X deţine o participaşiune majoritara in societatea Z care la rindul ei este asociat in soicetatea Y. 117 rum. Această posibilitate de a favoriza alte interese datorită unei participaţiuni considerabile constituie. 58. Cazuri speciale. ultimii prezentind pericolele enunţate mai sus. societatea holding nu indeplineşte condiţiile unei intreprinderi. Intrucit aceste sfere de influenţă nu pot fi separate cu certitudine una de cealaltă. de aceea. Dacă societatea holding deţine participaţiuni considerabile fără a exercita drepturile rezultind din acestea („parcarea” participaţiunilor). Cod civil.

Din acest considerent este necesară o interpretare teleologică extensivă a noţiunii de intreprindere dependentă (subordonată). Cod civil (supra IV-VI). Art. 117 urm. Cod civil (supra IV). independenţa din punct de vedere juridic. Intenţia art. Imprejurările de natură economică accentuează riscul coliziunii de interese intre intreprinderea-asociat şi intreprinderea-societate. Astfel nu constituie intreprindere in sensul art. Noţiunea de intreprindere (dependentă) 1.VI. Cod civil. pe de o parte. Cod civil acele intreprinderi. Intreprinderi cu participaţiune reciprocă 1. 117 urm. 106 alin. aceasta fiind subinţeleasă. Independenţa din punct de vedere juridic 1. pe de altă parte. agenţiile sau alte (sub)structuri a unei societăţi comerciale. d categoria intreprinderilor cu participaţiune reciprocă. Intreprindere dependentă este in primul rind orice intreprindere organizată in forma juridică a unei societăţi comerciale prevăzute la art. cind aceasta poate participa prin intermediul titularului ei ca subiect independent la circuitul civil. 2 Cod civil. fundaţiile. 117 urm. care – la fel ca şi noţiunea de intreprindere dominantă (supra V) – trec peste noţiunea de intreprindere ca scop de protecţia a art. 117 prevede la lit. filialele. indiferent de forma juridică de organizare a acesteia din urmă. Noţiunea unei intreprinderi dependente presupune definirea acesteia pornind de la scopul art. 117 urm. deoarece a acestea sunt atribuite aceluiaş titular de drepturi şi anume societăţii comerciale. 117 urm. Legiuitorul a considerat. Pericolul emană de la o intreprindere abia atunci. Cod civil constă in crearea unui cadru juridic in scopul protecţiei unei intreprinderi organizate in forma juridică a unei societăţi comerciale faţă de influenţa negativă a oricărei alte intreprinderi. asociaţiile sau intreprinzătorii individuail. 2. in cadrul modificării textului proiectului de Cod civil. 60. O definiţie legală a acestor raporturi nu există nici in . datorită noţiunilor diferite a societăţii şi a intreprinderii (supra III). Noţiunea de „independenţă juridică”. 61 Cod civil). Deoarece o intreprinderea in sine nu este susceptibilă de capacitate de folosinţa şi exerciţiu (art. 117 (ar. VIII. 117 Cod civil in forma acutală nu conţine expres o asemenea condiţie. Realizarea scopului legii implică posibilitatea atribuirii (imputării) participaţiunilor şi/sau voturilor in societăţile comerciale deţinute de către un alt subiect de drepturi şi obligaţii in numele sau in contul intreprinderii dominante precum şi in cazul posibilităţii indirecte de influenţare a unei intreprinderi prin intermediul alteia. Condiţia esenţială o constituie existenţa unui titular de drepturi şi obligaţii. dispoziţiile legale urmăresc de asemenea şi prevenirea eludării acestor norme prin interpunerea şi folosirea unor intreprinderi subordonate. Constitutiv pentru aplicarea art. VII. Intreprinderi dependente pot fi de asemenea şi cooperativele. putind dobindi in acest fel şi calitatea de asociat intr-o societate comercială. 2. indiferent de forma juridică de organizare sau a naturii activităţii desfăşurate. insă. 117 urm. Aceasta este menţionată in art. 3. probabil. sucursalele. Independente din punct de vedere juridic sint intreprinderile care nu participă la circuitul civil prin intermediul aceluiaşi titular. este nevoie de un titular (purtător) de drepturi şi obligaţii a acesteia. nu constituie intreprinderi in sensul art. Scopul normativ. In varianta proiectului de Cod civil noţiunea art. şi a noţiunii specifice de intreprindere in cadrul art. fără a o defini. reprezentaţele. Preliminarii. Dependenţa sau independenţa economică a unei intreprinderi este irelevantă in acest context. ci sint atribuite unor titulari de drepturi şi obligaţii diferiţi. Cod civil este. 207 proiect) conţinea de asemenea sintagma „intreprindere independentă din punct de vedere juridic”. Noţiune. a) Art. a căror titulari au fuzionat creind un titular de drepturi şi obligaţii nou. Alături de scopul cuprinderii tuturor raporturilor de afiliere. că in cazul unei societeăti comerciale o asemenea sintagmă nu este nevoie. 118 Cod civil. 117 urm. De asemenea. Intreprindere in acest sens este orice entitate susceptibilă de a fi titular de drepturi şi obligatii. Acest raţionament este susceptibil de interpretare. adică a unui subiect capabil de a exercita drepturile ce decurg din participaţiuni sau drepturile de vot. Dependenţa economică. Noţiune.

b) Legea nu prevede o cotă din capitalul social de la care intreprinderile cu participaţiune reciprocă sint considerate ca atare (in proiectul de bază a Codului civil era prevăzută o cotă minimă de 25 %). ca de ex. 117. 2) putind fi răsturnată prin dovada contrariului. 118 alin. 118 Cod civil cuprinde toate formele de societăţi comerciale indicate la art. Legislaţia aplicabilă. 119 alin 2 Cod civil. (3) Intreprinderea cu participatiune majoritara raspunde subsidiar pentru obligatiile intreprinderii in posesiune majoritara daca ultima a devenit insolvabila in urma executarii dispozitiilor date de intreprinderea cu participatiune majoritara. prima este o intreprindere in posesiune majoritara. Norme speciale pot prevedea cote diferite şi lega de acestea efecte juridice speciale. 118 Cod civil defineşte raportul de afiliere intre intreprinderi in forma participaţiunii majoritare. (2) Intreprinderea in posesiune majoritara nu este in drept sa detina direct sau indirect participatiuni in capitalul social sau voturi in intreprinderea cu participatiune majoritara. Intreprinderea in posesiune majoritara si intreprinderea cu participatiune majoritara (1) Daca majoritatea participatiunilor in capitalul social al unei intreprinderi independente din punct de vedere juridic sau majoritatea voturilor in ea apartin unei alte intreprinderi. Asemenea intreprinderi pot fi de ex. Art. Acesta trebuie deosebit de raportul de dependenţă in sensul art. a) In măsura in care este vorba de intreprinderi in posesiune majoritară ca obiect de protecţie a dispoziţiilor art. Articolul 118. II. In lipsa unei prevederi legale exprese constituie intreprinderi cu participaţiune reciprocă orice intreprinderi care deţin participaţiuni reciproc. 119 alin. filiale. 179 Cod civil) . Asupra intreprinderilor cu participaţiune reciprocă se aplică dispoziţiile art. Prin intreprindere cu participaţiune reciprocă se inţelege intreprinderea căreia ii aparţin participaţiuni intr-o altă intreprindere. In privinţa analogiei legii asupra altor forme de intreprinderi vezi supra art. 2. 106 alin. IV). intreprindere in posesiune majoritară poate fi orice intreprindere. Totodată participaţiunea majoritară este element constitutiv al răspunderii subsidiare a intreprinderii dominante conform alin. 3. 2. 117. Sintagma „independentă din punct de vedere juridic” este in acest sens necesară pentru delimitarea acestora de alte (sub)structuri a societăţilor comerciale ca de ex. intreprinderi in posesiune majoritară in sensul art. 1. care la rindul ei posedă participaţiuni in prima intreprindere. IV. V. iar cea de-a doua este o intreprindere cu participatiune majoritara. grupuri financiar industriale (Legea 1418/2000). fără insă a exista şi un raport de dependenţă. art. Efectul juridic principal al participaţiunii majoritare este prezumpţia de dependenţă conform art. Cod civil. in situaţii de excepţie poate exista un raport de participaţiune. indiferent de mărimea acestora. 118-120 Cod civil in mod corespunzător. 2 Cod civil (supra art. 2 Cod civil. Deşi acestea de regulă se suprapun. 117. I. Obiectul şi scopul normei. prezumţia de dependenţă (art. considerindu-l un raport juridic de sine stătător. 117-120 Cod civil. VI). Intreprinderi in posesiune majoritară. Regelementarea este necesară datorită riscului diluării capitalului social a societăţilor de capitaluri. intreprinderile de stat şi municipale (art. b) In măsura in care este necesară atribuirea participaţiunilor unei intreprinderi alteia (infra VI). . sucursale sau reprezentanţe.articolele subsecvente. indiferent de forma juridică de organizare a titularului ei de drepturi şi obligaţii (supra art. Domeniul de aplicare 1. 119 alin.

ii aparţin participaţiunile in capitalul social sau majoritatea voturilor a unei intreprinderi independente din punct de vedere juridic (vezi supra II. indiferent de forma juridică de organizare a acesteia. V. Ambele forme de participaţiune in sine constituie elemente constitutive a prezumţiei de dependenţă a art. 2. pornind de la raportul participaţiunii fată de capitalul social al acesteia. cooperativelor sau instituţiilor membrii acestora deţin doar un singur drept de vot. b) In cazul tuturor societăţilor comerciale nu este necesară condiţia vărsării . o concentrare a voturilor nefiind posibilă. In cazul societăţii cu răspundere limitată se aplică aceeaşi regulă. 118 alin. 117. cind unei intreprinderi. valoarea nominală a fracţiunii părţilor sociale dobindite raportindu-se la mărimea valorii nominale a capitalului social al societăţii (vezi art. 2. Participaţiunea majoritară poate exista atit in forma participării la capitalul social cit şi in forma deţinerii majorităţii voturilor intr-o intreprindere. dacă denumirea folosită nu corespunde voinţei reale a părţilor. Există insă situaţii. Calculul participaţiunilor. 12 . 40 alin. 119. 2 Cod civil. 161 alin. Denumirea concretă a participaţiunilor este susceptibilă de interpretare. doar una din acestea fiind suficientă. insă. ele fiind susceptibile atribuirii participaţiunilor altor intreprinderi. Denumirea participaţiunilor variază in funcţie de forma de organizare juridică a intreprinderii: participaţiuni la capitalul social in cazul societăţii in nume colectiv şi a societăţii in comandită. Noţiunea participaţiunii majoritare O participaţiune majoritară există conform art. 6 Cod civil. Participaţiunea intr-o societate pe acţiuni se determină reieşind din raportul sumei valorii nominale (fixate) a acţiunilor dobindite faţă de mărimea nominală a capitalului social al societăţii pe acţiuni (vezi art. Intreprinderi cu participaţiune majoritară. intrebarea răsturnării acestei prezumţii fiind una de natură probatorie şi subordonată condiţiilor art. 119 alin. Pentru determinarea calităţii de intreprindere cu participaţiune majoritară se vor aplica regulile de atribuire a participaţiunilor (infra VI). Sfera intreprinderilor cu participaţiune majoritară nu este limitată de art. 119 alin. Ambele forme de participare presupun existenţa valabilă a participaţiunii sau a dreptului de vot. a) Calculul participaţiunilor depinde de forma juridică de organizare a intreprinderii. Asemenea intreprinderi pot fi. de asemenea. In cazul societăţii in comandită este necesar calculul separat al participaţiunilor in funcţie de calitatea asociatului de comanditat sau comanditar. Participaţiunile la o societate in nume colecti sau in comandită se calculează. VI). Participaţiunii majoritare in capitalul social a unei intreprinderi ii corespunde. de regulă. şi majortiatea voturilor in această intreprindere. 3 Legea 1134/1997). 1). etc. 2. Participaţiunea majoritară la capitalul social 1. art. 147 alin. de ex. In cazul asociaţiior. 118 la societăţi comerciale. dependente datorită posibilităţii de influenţare a deciziilor acestora (infra art. 1 Cod civil atunci. II).intreprinderi străine in forma unei alte societăţi comerciale decit a celor indicate la art. acţiuni in cazul societăţii pe acţiuni. 106 alin 2 Cod civil. De asemenea in cazul fundaţiei sau a intreprinzătorului individual nu poate fi vorba de intreprindere in posesiune majoritară. 149 Cod civil). Preliminarii. 2 Cod civil. 158 alin. 123 alin. ci cuprinde toate formele de intreprinderi in sensul indicat la art. 117 Cod civil (supra art. 2 Cod civil). IV. Formele de participaţiune nu sint cerute cumulativ. Participaţiunea in capitalul social a unei intreprinderi are loc in forma dobindirii (cu titlu de proprietate) a unei cote părţi din capitalul social a unei intreprinderi organizate intr-o anumită formă juridică. termenul de „participaţiune” avind un caracter generic. cind condiţia deţinerii majorităţii participaţiunilor sau a majorităţii voturilor in aceste intreprinderi nu poate fi indeplinită. Limitări in privinţa determinării cercului intreprinderilor in posesiune majoritară apar nemijlocit atunci. părţi sociale in cazul societăţii cu răspundere limitată. in cazul acţiunilor preferenţiale fără drept de vot a unei societăţi pe acţiuni sau asociaţilor unei societăţi in nume colectiv cu voturi multiple (art. cind participaţiunea in capitalul social şi majoritatea voturilor nu se suprapun. III. 2.

118 alin. 3 Cod civil) cit şi prin interpretarea art. 118 alin. deci o participaţiune majoritară. 118 alin. 162 alin. ci acestea sunt deţinute de către societatea D. de asemenea. Exemplu: societatea pe acţiuni X este constituită cu un capital social in mărime de 1000. 148 Cod civil).2:9 (46.5 %). participaţiunile prorprii deţinute de către o societate indirect prin intermediul unei intreprinderi dependente (sau de către un terţ in numele acesteia) trebuie scăzute din mărimea capitalului social luat ca bază de calcul al participaţiunilor majoritare. Asemenea situaţii pot apărea in special in tranzacţiile cu acţiuni. 1 Cod civil) art. Scăderea este impusă de faptul.66 %) din acţiuni. din prevenirea eludării art. 118 alin. 162 alin. Legea 845/1992. 1 Cod civil. Majoritatea voturilor 1. că societăţii D (respectiv T) ii este interzisă exercitarea drepturilor rezultind din aceste acţiuni in adunarea generală a societăţii X. deoarece este evident. art 27 urm. Interdicţia votului intreprinderii dependente in societatea dominantă (sau a terţilor in contul intreprinderii dependente) poate fi fundamentată din punct de vedere juridic atit prin aplicarea analogiei (conf. interdicţia dreptului la vot a acţiunilor de tezaur prevăzută in art. 1 Cod civil.000 Lei. O asemenea participaţiune este interzisă conform art. dacă şi participaţiunile aferente părţii din capital incă nevărsate oferă drepturile depline aferente acestei categorii de participaţiuni. 13 alin 4 Legea 1134/1997 (respectiv art. Mărirea capitalului social al societăţii pe acţiuni şi in cazul societăţii cu răspundere limitată este luată in consideraţie de la momentul inregistrării acesteia conform legii (vezi art. intreprinderea Z deţinind o participaţiune majoritară. intreprinderea Z nefiind intreprindere cu participaţiune majoritară conform art. Dacă acestea nu s-ar scădea din mărimea nominală a capitalului social. 1 Cod civil. Z deţinind o participaţiune de 4. 151 alin. o intreprindere deţine asemenea participaţiuni se impune următoarea soluţie. 2 Cod civil. 109 Cod civil. 118 alin. 3 Cod civil pentru societatea cu răspundere limitată). 1 şi 2 Cod civil.000 Lei şi deţine 10% din acţiunile proprii. 8 Cod civil. Drept bază de calcul a participaţiunii lui Z se ia suma de 800.integrale a capitalului. Necesitatea rezultă. Necesar şi suficient pentru scăderea unor asemenea participaţiuni din mărimea nominală a capitalului social este menţinerea costurilor şi a riscului economic rezultind din participaţiuni de către societate sau transferarea acestora asupra societăţii. Legea 1265/2000). Preliminarii. 46 Legea 1134/1997) şi cu răspundere limitată (art. Luind in considerare interdicţia votului intreprinderii dependente şi a terţilor in intreprinderea indispensabilă imperativelor normative.000 Lei de acţiuni a societăţii X. Capitalul de rezervă nu este inclus in mărimea capitalului social a societăţilor pe acţiuni (art. art. 5 alin. Dacă. art. totuşi. aceste 10% trebuie de asemenea scăzute din baza de calcul a participaţiunii lui Z. chiar dacă societatea nu are (permanent sau temporar) dreptul de a cere transferarea participaţiunilor in posesia sa. In exemplul susmenţionat. 13 alin 4 Legea 1134/1997 (respectiv art. intreprindere dependentă a societăţii X (sau de către un terţ T in numele societăţii D). c) Din mărimea nominală a capitalului unei societăţi pe acţiuni sau cu răspundere limitată se scade fracţiunea acţiunilor. dacă societatea X nu deţine direct 10% din acţiunile proprii. De asemenea. 118 alin. 2 Cod civil). 162 alin. printrea altele. 151 alin. că in asemenea cazuri se eludează.2 : 8 (sau 52. s-ar ajunge la un rezultat contrar scopului art. respectiv părţilor sociale proprii dobindite de către societate sau de către o altă persoană in numele sau contul acesteia (vezi art. 2 Cod civil in sensul interdicţiei exercitării oricăror drepturi rezultind din participaţiunile unei intreprinderi dependente sau unui terţ in contul acesteia la capitalul social a intreprinderii dominante. Aceasta este cerută de necesitatea prevenirii eludării dispoziţiilor art. V. art. art. persoana Y deţine 10% in contul societăţii X iar societatea Z deţine 420. cota de 10 % din acţiuni deţinute de societatea D (sau T) se va scădea din mărimea nominală a capitalului societăţii X. 8 Cod civil. 18 urm. Art. 1 Cod civil prevede expres in cadrul termenului generic de participaţiune şi participaţiunea majoritară in forma deţinerii unei . ea deţinind doar 4. in exemplul de mai sus. 118 alin.

118 alin. 119.Moldova cit şi o intreprindere străină. exersarea a maximum 25% din drepturi) pentru perioada limitărilor. Pentru detalii a se vedea supra IV 2 c. nu vor fi luate in consideraţie la calcularea majorităţii voturilor. De asemenea drepturile aparţinind unor terţi sau reprezentanţilor acestora. Atribuirea participaţiunilor aparţinind unor terţe persoane. Condiţia esenţială a aplicării dispoziţiei legale este existenţa dreptului la vot. Prin numărul total de drepturi la vot se inteleg toate drepturile la vot. In cazul intreprinderilor străine existenţa unui drept de vot. VI. Atribuirea nu se limitează numai la un singur raport de dependenţă (intreprinderile mamă. a) Atribuirea participaţiunilor şi voturilor aparţinind altor titulari unei intreprinderi nu este reglementată expres de lege. Pot fi distinse trei situaţii in care este necesară atribuirea participaţiunilor. dacă condiţia dependenţei este realizată. aplicarea dispoziţiile art. Scopul atribuirii este calculul participaţiunii majoritare reale intr-o intreprindere. 1 Cod civil de a cuprinde atit participaţiunile in capitalul social cit şi majoritatea drepturilor la vot. etc.. Intreprinderea dependentă poate fi atit intreprindere cu sediul in R. In caz contrar. dacă nu vor fi atribuite intreprinderii (infra VI). drepturile de vot rezultind din participaţiunile deţinute prin intermediul unei intreprinderi dependente sau un terţ in contul acesteia se vor scădea din numărul total de voturi. Atribuirea (imputarea) participaţiunilor şi a dreptului la vot 1. 1 Cod civil.. 119 Cod civil (infra art. Atribuirea participaţiunilor unei intreprinderi reprezintă mecanismul juridic prin care participaţiunile aparţinind altor intreprinderi sau terţe persoane sint considerate ca aparţinind concomitent şi acestei intreprinderi datorită posibilităţii acesteia de a influenţa indirect exercitarea drepturilor rezultind din aceste participaţiuni. a unor voturi suplimentare sau voturi de veto.fiică). insă. 117 urm. 2. Prin urmare. depinde de legea aplicabilă intreprinderii străine. 118 alin. costurile şi riscurile economice ale participaţiunilor fiind suportate . 2. 1 Cod civil ar putea fi simplu eludată prin interpunerea intenţionată de intreprinderi sau terţe persoane. nu vor fi luate in calcul acele drepturi la vot care sint supuse unor limitări (de ex. b) Din numărul total de voturi trebuie scăzute acele drepturi la vot pe care societatea pe acţiuni sau cu răspundere limitată le are in baza participaţiunilor proprii sau deţinute de către un terţ in contul acesteia. Prin sintagma „in contul intreprinderii” se inţelege situaţia in care terţul este (formal) titularul participaţiunilor. Aceasta este. Raportul de dependenţă se stabileşte conform art. Atribuirea participaţiunilor aparţinind intreprinderii dependente. indiferent dacă aceste drepturi rezultă din participaţiuni la capitalul social sau in baza altor intelegeri sau acte normative. c) Pentru calculul majorităţii drepturilor la vot a unei intreprinderi este necesară posibilitatea exersării (directe sau indirecte) a drepturilor la vot. Participaţiuni ale unei intreprinderi sint considerate şi acele participaţiuni (participaţiuni in capitalul social şi/sau drepturi la vot) care aparţin unei terţe persoane in contul intreprinderii sau unie persoane dependente de către această terţă persoană. in cazul acţiunilor preferenţiale. 1) are loc prin raportarea drepturilor la vot pe care intreprinderea in cauză le poate exercita faţă de numărul total de drepturi la vot. de ex. Caclulul voturilor. II). Aceasta rezultă din intenţia art. Existenţa valabilă a dreptului la vot se stabileşte in funcţie de legea aplicabilă situaţiei concrete. 3.majorităţi a dreptulor la vot. 118 alin. imanentă realizării scopului art. Generalităţi.). Mecanismul atribuirii trebuie aplicat atit in privinţa participaţiunilor cit şi voturilor unui alt titular. acesta lipsind de ex. ci cuprinde toate segmentele subsecvente (intreprinderile fiică-nepoată-strănepoată-etc. a) Calculul drepturilor la vot a unei intreprinderi intr-o altă intreprindere (supra II. rezulind tacit din interpretarea teleologică a art. De asemenea. Participaţiuni ale unei intreprinderii sint considerate şi participaţiunile (participaţiuni in capitalul social şi/sau drepturi la vot) care aparţin unei intreprinderi dependente de aceasta.

Astfel. Detalii speciale. VII.de către intreprindere. Prin urmare.. In acest mod s-ar eluda dispoziţia art. Exemplu: societatea X deţine direct 40 % din participaţiunile societăţii Z. la care societatea X deţine 100% din participaţiuni. dacă participaţiuile sint deţinute de societate in contul acestuia (vezi supra 2. In acest caz avem situaţia unei duble participaţiuni majoritare in societaeta Z: atit a societăţii Y (direct) cit şi a societăţii X (indirect) ca rezultat al atribuirii acesteia a 60% deţinute de către Y. 117. 118 alin. Atribuirea participaţiunilor aparţinind intreprinzătorilor individuali. 1053 urm. Clară este situaţia atribuirii participaţiunile societăţii in cazul in care asociatul deţine aceste participaţiuni in contul acesteia. Dimpotrivă. 3 Cod civil. de ex. cit şi menţinerea sau documentarea schimbărilor legate de capital. In cazul aporturilor la capitalul social . b) Atribuirea participaţiunilor unei intreprinderi nu absorbă participaţiunile celorlalţi participanţi. Neabsorbirea participaţiunilor are efecte importante in privinţa răspunderii intreprinderilor cu participaţiune majoritară conform art. 1 prin formarea de „categorii” de participaţiuni. 118 alin. De asemenea. 117 urm. a) Pentru calculul participaţiunii (participaţiuni in capitalul social şi/sau drepturi la vot) unui antreprenor individual intr-o intreprindere. Acasta este valabil pentru toate trei alternative susmenţionate (supra 2-4). atribuirea participaţiunilor aparţinind asociatului societăţii necesitind transferul acestor participaţiuni in patrimoniul societăţii. Acest principiu se aplică in toate cazurile. 5. principiul atribuirii participaţiunilor se aplică. adică de posibilitatea influenţării deciziilor societăţii de către asociat. Interdicţii pentru intreprinderea in posesiune majoritară (art. şi viceversa. Problema principală rezultă din separaţia de patrimonii intre patrimoniul privat al asociatului şi al societăţii. Atribuirea participaţiunilor deţinute de Y (60%) societăţii X nu are drept efect absorbţia acestora. cind o intreprindere in sensul art. de raporturile juridice (reale) dintrea aceştia şi in special de modul de administrare a societăţii. 2 urmăreşte protecţia acţionarilor minoritari şi a creditorilor. b) Protecţia este necesară in privinţa riscului diluării capitalului. asociatului. 2) 1. Cod civil. 118 alin. 118 alin. 4. Aceasta poate apărea atit in ceea ce priveşte aportul de parţi sociale. Cod civil incearcă evitarea aplicării dispoziţiilor art. Cod civil. VIII. astfel că atit societatea X cit şi Y sint intreprinderi cu participaţiune majoritară. Cazul principal este cel al administrării fiduciare a participaţiunilor conf. 118 alin. este posibil ca o intreprindere să se afle concomitent in participaţiune majoritară a două intreprinderi. 3). 118 alin. separarea participaţiunilor in participaţiuni ţinind de sfera intreprinderii єi participaюiuni aparюinind sferei private sau altui patrimoniu individual nu poate fi luată in consideraţie. 1 Cod civil prin simpla constituire unor societăţi in nume colectiv sau in comandită şi transferarea a unei părţi din participaţiuni in patrimoniul acestora. in cazul statului sau unităţilor administrativ-teritoriale principiul atribuirii poate elimina eludarea legii prin crearea de categorii de participaţiuni „aparţinind” unor subdiviziuni administrativ-teritoriale diferite. Această soluţie este necesară in vederea evitării eludării art. a) Pentru atribuirea participaţiunilor nu este nevoie ca intreprinderea căreia i se atribuie participaţiunile să deţină ea inseşi participaţiuni. Art. Participaţiunea majoritară poate astfel exista numai din participaţiuni atribuite. 117 urm. deţine in societatea Z restul de 60 % din participaţiuni. Generalităţi. participaţiunile vor fi atribuite in continuare tuturor intreprinderilor implicate. In celelalte cazuri atribuirea participaţiunilor aparţinind asociatului societăţii (şi viceversa) depinde de numărul de asociaţi. societatea Y. art. şi liberilor profesionişti datorită termenului extensiv de intreprindere in sensul art. b) Probleme ridică atribuirea participaţiunilor aparţinind asociaţilor unei societaţi in nume colectiv sau societăţi in comandită acestor societăţi. 1 Cod civil prin simplul fapt al calificării participaţiunilor drept participaţiuni deţinute in afara intreprinderii. a) Privind noţiunea de participaţiune reciprocă a se vedea supra art.

art. ducind de asemenea la eludarea principiilor de organizare şi control a organelor societăţii. Din interpretarea teleologică a art. Desigur. in acest caz. Participaţiunea reciprocă calificată. de regulă. din punct de vedere economic. 1 Cod civil (supra IV-VI). 2 Cod civil rezultă. Drepturile rezultind din participaţiunile reciproce sint exercitate de către organele societăţilor. 118 alin. O asemenea participaţiune reciprocă nu este intersiză de lege lata. adică dobindirea unei participaţiuni majoritare conf. 2 Cod civil. b) Participaţiunea reciprocă calificată este intersiză. Instrăinarea participaţiunilor de către intreprinderea in posesiune majoritară nu va avea loc. Participaţiunea reciprocă simplă. 2 Cod civil rezultă. in cazul dobindirii prin succesiune a unei cote părţi din partiicpaţiuni. 118 alin. are loc potrivit regulilor generale arătate la art. 1 Cod civil atit majoritatea participaţiunilor in capitalul social cit şi majoritatea drepturilor la vot (supra III). Elementul constituv il constituie participaţiunea majoritară care transformă una din intreprinderile cu participaţiune reciprocă intr-o intreprindere in posesiune majoritară. acestea necesitind o protecţie corespunzătoare. 2 Cod civil (supra a). 2. participaţiunea calificată poate inceta şi prin instrăinarea de către intreprinderea cu participaţiune majoritară a participaţiunilor sale in intreprinderea in posesiune majoritară. fără a exista intenţia intreprinderii de a menţine o participaţiune majortară in intreprinderea in posesiune majoritară).este vorba. inclusiv a prinicipiilor de atribuire a participaţiunilor (supra IV-VI). art. Pentru situaţia in care intreprinderea deţine deja participaţiuni in intreprinderea cu participaţiune majoritară. 118 alin. Aceasta poate duce. intreprinderea in posesiune majoritară este obligată de a instrăina participaţiunile reciproce. 118 alin. 1 Cod civil. de o singură prestaţie. Pe de o parte este interzisă dobindirea de către intreprinderea in posesiune majoritară de participaţiuni (in capitalul social sau voturi) in intreprinderea cu participaţiune majoritară. 118 alin. in funcţie de cota de voturi exersabile. s-a realizat. atit direct cit şi indirect. prin denumirea sau trimiterea de către fiecare societate in cealaltă a aceloraţi persoane sau de persoane loiale. instantaneu. participaţiuni in capitalul social sau majorităţii voturilor. c) Din interpretarea teleologică a art. a) Participaţiunea reciprocă calificată presupune. Calculul participaţiunii majoritare are loc potrivit regulilor generale a art. 3. necesitatea interzicerii intreprinderii in posesiune majoritară a exercitării. astfel că acestea vor putea influenţa. după caz. 2 Cod civil. aceasta fiind de facto restituită societăţii prin intermediul participaţiunii reciproce. Interdicţia cuprinde ambele situaţii posibile. 118 alin. art. respectiv in posesiune majoritară. Totodată. d) Instrăinarea este necesară din momentul in care elementul constitutiv al participaţiunii reciproce calificate. Aceasta soluţie este regula şi constituie punctul de pornire a art. fără ca vreuna din acest intreprinderi să fie intreprindere cu participaţiune majoritară. 118 alin. dacă ea nu doreşte menţinerea statutului de intreprindere cu participaţiune majoritară (de ex. Termenul de posesiune majoritară este unul generic. Participaţiunea reciprocă simplă există atunci. . Calculul participaţiunii majoritare. 1 Cod civil. nici un termen pentru instrăinarea participaţiunilor şi nici sancţiuni concrete pentru incălcarea art. Pe de altă parte legea interzice deţinerea de participaţiuni (in capitalul social sau voturi) in intreprinderea cu participaţiune majoritară din momentul dobindirii de către aceasta din urmă a statutului de intreprindere cu participaţiune majoritară. in acest caz. 2 Cod nu prevede nici modul. că. cind intreprinderile deţin participaţiuni reciproce. cuprinnzind conf. că una din intreprinderile cu participaţiune reciprocă este o intreprindere in posesiune majoritară conform art. 118 alin. 118 alin. astfel că pină la instrăinare se va scurge o perioadă anumită de timp. 118 alin. c) Participaţiunea reciprocă poate afecta principiile generale de administrare a intreprinderilor societăţi comerciale. la sustragerea organelor societăţii de sub controlul asociaţilor prin intermediul adunării generala sau eludarea altor mecanisme de control. participaţiunea reciprocă considerabilă permite ocuparea de posturi in ambele societăţi. in mod decisiv hotăririle luate de către adunările generale ale ambelor societăţi.

cind dobindirea de participaţiuni are loc indirect. pentru asociaţii societăţilor cu răspundere limitată şi societăţile de persoane de ex. respectiv posibilitatea influenţării (reciproce a) deciziilor. Condiţiile răspunderii. 119 alin. Atragerea răspunderii art. insă intreprinderea are posibilitatea de a influenţa deciziile celeilalte intreprinderi. Pentru realizarea scopului art. 118 alin. a) Intreprindere. 2 Cod civil (supra IV. . conorm dispoziţiilor privind exercitarea dreptul de preempţiune). 1 Cod civil. de lege ferenda. Această obligaţie rezultă implicit din noţiunea de „participaţiune majoritară” a art. creind un cadru juridic mai restrictiv. 1 şi 2 Cod civil. Scopul indirect al art. 119 alin. Răspunderea este necesară in vederea protecţiei acţionarilor minoritari şi a creditorilor intreprinderii in participaţiune majoritară. legislaţia antimonopolistă. 2 Cod civil.a tuturor drepturilor la vot in intreprinderea cu participaţiune majoritară. 117 Cod civil (supra art. De aceea. 119. cuprinzind şi cazurile in care nu există o participaţiune majoritară conf. 2. 117 urm. 118 alin. nu insă şi singurul caz de dependenţă (infra art. Legea prevede participaţiunea majoritară drept criteriu de calificare a participaţiunii reciproce calificate. Art. Scopul direct al art. Obligaţia de publicitate revine dobinditorului şi atunci. 1 Cod civil. art. III. realizarea scopului art. Participaţiunea majoritară constituie doar cazul principal al dependenţei. VII. 1. art. 2 Cod civil. 118 alin. V. Instanţa poate aplica regimul juridic prevăzut in art. aceasta constituie cazul principal. 117. Luarea dependenţei in sensul art. 3 Cod civil il reprezintă instituirea răspunderii juridice pentru cauzarea insolvenţei unei intreprinderii in posesiune majoritară. 5 alin. 3) 1. 118 alin. dispoziţii speciale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 2 Cod civil. 2 Cod civil implică obligaţia generală a intreprinderii care dobindeşte o participaţiune majoritară intr-o altă intreprindere de a comunica aceasta imediat intreprinderii in participaţiune majoritară. 1 Cod civil drept element constitutiv pentru participaţiunea reciprocă calificată duce la extinderea interdicţiei de a deţine participaţiuni in intreprinderea dominantă. art. Legea 199/1998. 3 Cod civil presupune existenţa calităţii de intreprindere a titularului unei participaţiuni majoritare. 118 alin. 117. 118 alin. Noţiunea de dependenţă in sensul art. Răspunderea pentru cauzarea insolvabilităţii (art. Intreprinderea in participaţiune majoritară este orice societate comercială indicată la art. 1 Cod civil este mai largă decit cea de participaţiune majoritară. Numai in acest fel este posibilă realizarea deplină scopului art. 2 Cod civil. aceasta fiind prezumată conf. prin intermediul altor persoane in contul dobinditorului. numai astfel putind fi realizat pe deplin scopul formulat in art. constind in prevenirea cauzării insolvenţei unei intreprinderi sub sancţiunea raspunderii juridice subsidiare. Intr-adevăr. 3 este unul preventiv. Obligaţia de publicitate a participaţiunilor nu este prevăzută expres de art. III). 118 alin. IV). interdicţia deţinerii de participaţiuni trebuie formulată pornind de la intreprinderea dependentă. 118 alin. 118 alin. 118 alin. 119 alin. art. 118 alin. 118 alin. 106 alin. II. e) Instrăinarea de către intreprinderea in participaţiune majoritară a participaţiunilor deţinute in intreprinderea cu participaţiune majoritară presupune cunoaşterea de către intreprinderea aflată in participaţiune majoritară a existenţei unui raport de participaţiune reciprocă calificată. 3 nu prevede o noţiune specială de intreprindere. Cod civil considerăm. O asemenea obligaţie rezultă din interpretarea teleologică a art. In măsura in care asemenea obligaţii nu există deja in baza unor legi speciale (pentru societăţile pe acţiuni Legea 1134/1997. Calitatea de intreprindere titularului unei participaţiuni majoritare se stabileşte pornind de la noţiunea generală a intreprinderii in sensul art. 118 alin. Generalităţi. VI). Aspecte de lege ferenda. 4. care cuprinde datorită atribuirii pariticpaţiunilor (supra VI) şi dobindirea indirectă de participaţiuni. necesară luarea raportului de dependenţă drept criteriu de referinţă pentru interzicerea perticipaţiunii reciproce calificate. 2 Cod civil şi in cazul participaţiunilor reciproce intre intreprinderi dominante şi dependente prin intermediul analogiei legii conf.

insă. Dispoziţia poate fie exercitată in orice formă: ordin. Caracterul prejudiciabil sau nu al unei dispoziţii se va determina pornind de la interesele intreprinderii in posesiune majoritară. Noţiunea participaţiuniii majoritare se determină potrivit art. (supra III). Dispoziţiile neexecutate nu produc efecte juridice. 118 alin. Aplicarea dispoziţiilor art. 2 Legea 632/2001) cit şi a supraindatoririi (art. 118 alin. 22 alin. Răspunderea subsidiară a intreprinderii cu . 3 Cod civil. Art. Din punct de vederea practic. sfat. d) Executarea dispoziţiei date de intreprinderea cu participaţiune majoritară. 118 alin. cind intreprinderea in posesiune majoritară a devenit insolvabilă. aceasta putind aparea atit in forma incapacităţii de plată (art. 118 alin. 118 alin. 22 alin. atunci. alin. 3 Cod civil nu concretizează circumstanţele in care se va realiza condiţia existenţei unor dispoziţii date de intreprinderea cu participaţiune majoritară intreprinderii in participaţiune majoritară. Prin urmare. Aceasta este realizată de ex. Insolabilitatea unei intreprinderi se determină conform Legii 632/2001. directivă. 118 alin. Noţiunea de dispoziţie trebuie inţeleasă pornind de la scopul urmărit de art. Caracterul obligatoriu al unei dispoziţii (obligaţia de a realiza dispoziţia) nu este necesar. dacă prin aceasta se realizează influenţarea deciziilor intreprinderii in posesiune majoritară. 1 Cod civil. Numai executarea unei dispoziţii date de intreprinderea cu participaţiune majoritară poate atrage răspunderea acesteia. insolvabilitatea unei interprinderi. de regulă. Natura favorabilă sau defavorabilă a dispoziţiei date intreprinderii in participaţiune majoritară este irelevantă. 3 Legea 632/2001) intreprinderii in participaţiune majoritară. deţinerea de mandate duble. formularea unor scopuri. 3 Cod civil nu deosebeşte intre temeiurile insolvabilităţii. dorinţă. intrucit o dispoziţie favorabilă nu va cauza. Pentru cuprinderea tuturor riscurilor eventuale este necesară o noţiune extensivă a noţiunii de dispoziţie. 3 Cod civil nelimitind aplicabilitatea sa doar la cazul existenţei unor dispoziţii defavorabile (acestea pot fi doar aparent favorabile). cind influenţa are loc prin trimiterea de reprezentanţi in organele de conducere a intreprinderii in participaţiune majoritară. Nu numai influenţa directă prin intermediul organelor de conducere a intreprinderii cu participaţiune majoritară asupra organelor de conducere a intreprinderii in participaţiune majoritară constituie dispoziţii date de intreprinderea majoritară. dispoziţiile executate benevol constituind de asemenea dispoziţii in sensul art. Pentru calculul paricipaţiunii majoritare şi a regulilor de atribuire a participaţiunilor deţinute indirect a se vedea supra IV-VI. Art. c) Dispoziţia dată de intreprinderea cu participaţiune majoritară. natura acesteia este significantă pentru stabilirea existenţei raportului de cauzalitate intre dispoziţie şi insolvabilitate. 118 alin. trimiterea de reprezentanţi (persoane cu funcţii de răspundere) in subdiviziunile intreprinderii in participaţiune majoritară sau alte cazuri similare. e) Insolvabilitatea intreprinderii in participaţiune majoritară. etc. prin dispoziţie se intelege orice influenţă asupra intreprinderii in participaţiune majoritară. „Darea” unei dispoziţii presupune posibilitatea atribuirii influenţei exercitate asupra intreprinderii in participaţiune majoritară intreprinderii cu participaţiune majoritară. 3 Cod civil. Exercutarea nu presupune obligativitatea executării unei dispoziţii. Dispoziţia dată unei intreprinderi trebuie executată pentru a produce efecte. art.b) Participaţiunea majoritară. Condiţia presupune determinarea conţinutului a două elemente esenţiale: a noţiunii de „dispoziţie” şi a „dării” dispoziţiei. adică protecţia intreprinderii in participaţiune majoritară impotriva oricărei influenţe a intreprinderii cu participaţiune majoritară care poate cauza insolvenţa primei. Intreprinderea subiect al răspunderii trebuie sa deţină direct sau indirect o participaţiune majoritară in intreprinderea in posesiune majoritară. f) Raportul de cauzalitate intre dispoziţia intreprinderii cu participaţiune majoritară şi insolvabilitate. 3 Cod civil intervine atunci. dispoziţia trebuie să emane de la intreprinderea cu participaţiune majoritară. recomandare. plan. Orice altă influenţă exercitată indirect prin alte persoane sau titulari de drepturi va realiza condiţia „darii de dispoziţii”. Prin urmare.

Este vorba de situaţia in care intreprinderea cu participaţiune majoritară face dovada. 118 alin. de a verifica caracterul defavorabil al acestora vis-a-vis de interesele intreprinderii. ar fi fost luate in asemenea circumstanţe şi de un organ de conducere diligent a unei intreprinderi independente. Exonerarea de raspundere. 17 urm. In asemenea cazuri nu lipseşte culpa. intrucit art. dreptul de a cere plata creanţelor rămase neacoperite după desfăşurarea procesului de infosvabilitate a intreprinderii in participaţiune majoritară din patrimoniul intreprinderii cu participaţiune majoritară aparţine creditorilor titulari ai creanţelor rămase neacoperite.participaţiune majoritară conf. Exonerarea de răspundere este necesară. Intreprinderea cu posesiune majoritară nu se va putea elibera de răspundere bazindu-se pe faptul. atrage şi răspunderea organelor intreprinderii in posesiune majoritară pentru incălcarea obligaţiilor de loialitate şi diligenţă faţă de intreprinderea condusă. b) Răspunderea intreprinderii cu participaţiune majoritară conf. Raportul de cauzalitate există şi in cazul in care executarea mai multor dispoziţii succesive sau date unor organe diferite sau de o intensitate diferită luate ca un tot unitar au cauzat insolvabilitaea intreprinderii. ca urmare a dispoziţiilor sale. inexistenţa sau gradul culpei acesteia. c) Art. ci elementul constituant al prejudiciului. art. 3 Cod civil are drept efect raspunderea juridică subsidiară a intreprinderii cu participaţiune majoritară pentru obligaţiile intreprinderii in posesiune majoritară. a) Realizarea elementelor constitutive ale art. inainte de executarea unei dispoziţii. 118 alin. Art. 118 alin. 118 alin. 4. Astfel. in care intreprinderea cu participaţiune majoritară trebuie exonerată de răspundere. g) Lipsa condiţiei culpei. Evaluarea intereselor luate in vedere de către legiuitor la instituirea răspunderii subsidiare in art. Prima va răspunde in măsura in care patrimoniul societăţii in participaţiune majoritară nu este suficient satisfacerii creanţelor creditorilor ei. 3 Cod civil nu prevede expres răspunderea intreprinderii cu participaţiune majoritară faţă de intreprinderea in participaţiune majoritară. art. 118 alin. 3 Cod civil presupune existenţa unui raport de cauzalitate intre dispoziţia (sau dispoziţiile) date de aceasta şi insolvabilitatea intreprinderii in participaţiune majortară. 3 Cod civil intenţionează sancţionarea numai acelor riscuri care decurg din influenţa exercitată de intreprinderea majoritară şi care nu . 118 alin. după caz. 3 Cod civil nu are drept scop transferarea tuturor riscurilor proceselor decizionale şi riscurilor economice a intreprinderii in participaţiune majoritară asupra intreprinderii in participaţiune majoritară. 118 alin. Organele de conducere a intreprinderii in participaţiune majoritară sint obligate. d) Executarea unor dispoziţii defavorabile intereselor intreprinderii in participaţiune majoritară poate. De lipsa condiţiei culpei trebuie deosebit cazul in care intreprinderea cu participaţiune majoritară poate face dovada. 118 alin. că actele juridice sau măsurile luate de intreprinderea in posesiune majoritară ca urmare a dispoziţiilor sale ar fi fost luate in asemenea circumstanţe şi de un organ de conducere a unei intreprinderi independente (infra 5). că actele juridice sau măsurile luate de intreprinderea in posesiune majoritară. 3 Cod civil impune tacit şi un caz special. Legea 632/2001. 3 Cod civil instituie o răspundere objectivă a intreprinderii cu participaţiune majoritară indiferent de existenţa. 118 alin. că organele intreprinderii in posesiune majoritară sint obligate la verificarea caracterului favorabil sau defavorabil al dispoziţiilor date de intreprinderea in participaţiune majoritară. In cazul lipsei unui element constitutiv a răspunderii prevăzută de art. 3. 3 Cod civil presupune constatarea insuficienţei patrimoniului intrerpinderii in participaţiune majoritară intr-un proces de insolvabilitate sau cel puţin deschiderea acestuia conform art. Art. 3 Cod civil lipseşte răspunderea insăşi. Răspunderea membrilor organelor de conducere sau a altor persoane cu funcţii de răspundere se determină conform regulilor generale sau speciale prevăzute pentru forma juridică concretă de organizare juridică a intreprinderii. Efectele juridice.

impedimente majore in implementarea răspunderii art. a) Răspunderea subsidiară prevăzută la art. că acestea datorită naturii lor ar fi putut cauza insolvabilitatea intreprinderii in participaţiune majoritară. 3 Cod civil şi asupra celorlalte cazuri prin intermediul analogiei legii conf. 118 alin. 118 alin. dovada lipsei dispoziţiilor date intreprinderii in posesiune majoritară sau a lipsei raportului de cauzalitate intre influenţa exercitată asupra intreprinderii in participaţiune majoritară şi insolvabilitatea acesteia. 118 alin. De asemenea. directă sau indirectă. nici administratorul insolvabilităţii nu poate exercita un asemena drept impotriva intreprinderii dominante. Aspecte de lege ferenda. 3 Cod civil are ca punct de pornire participaţiunea majoritară. 118 alin. Aceştia sint nevoiţi de a acţiona in mod individual intreprinderea cu participaţiune majoritară. 3 Cod civil. nedispunind adesea nici de experienţa şi nici de accesul deplin la informaţiile legate de afacerile şi de aspectele legate de conducerea societăţii in participaţiune majoritară. dovada existenţei unei sau mai multor dispoziţii directe (supra 2 c) date de către intreprinderea cu participaţiune majoritară. 118 alin. De regulă. Cod civil este necesar und corectiv legislativ. riscul suportării cheltuielilor de judecată va constitui o barieră majoră in exercitarea acestui drept. 119 alin. Totuşi. Asemenea situaţii au fost reglementate de art. 3 Cod civil. Pentru crearea unui echilibru intre interesele participanţilor considerăm necesară dovada prima facie. 1 Cod civil. Considerăm această situaţie defavorabilă pentru creditori. de regulă. 5 alin. b) Administrarea integrală de către reclamant a probelor privind existenţa unor dispoziţii din partea intreprinderii cu participaţiune majoritară precum şi dovada raportului de cauzalitate intre dispoziţii şi insolvabilitate vor constitui. Pină la o modificare eventuală a textului de lege insanţa poate. confrom căreia dispoziţiile date de o intreprindere cu participaţiune majoritară ar fi cauzale pentru insolvabilitatea intreprinderii in posesiune majoritară. 118 alin. Aceste cazuri nu vor putea fi subsumate art. oricum. există situaţii cind o intreprindere care nu deţine participaţiunea majoritară inntr-o altă intreprindere poate. Pentru realizarea scopului art. 3 Cod civil. după caz. 6. insă. Reclamantul poate face. 1 Cod civil sub noţiunea de dependenţă. in acest caz. Neindeplinirea acestei condiţii are drept efect lipsa răspunderii. c) Sarcina probei in vederea exonerării de răspundere a intreprinderii cu participaţiune majoritară (supra 4) ii revine acesteia in calitate de pitit. 3 in art. De asemenea. aplica art. 118 alin. simpla dovadă a existeţei unei participaţiuni majoritare nu este suficientă. Art. b) Art. exercita o influenţă asupra acesteia ce poate cauza insolvabilitatea intreprinderii. Piritului (intreprinderii cu participaţiune majoritară) ii va reveni. intrucit lipseşte condiţia existenţei unei participaţiuni majoritare. Dreptul de a trage la răspundere intreprinderea cu participaţiune majoritară aparţine creditorilor intreprinderii in participaţiune majoritară cu creanţe nesatisfăcute din masa debitoare. 117 urm. 3 şi substituirea condiţiei participaţiunii majoritare cu aceea a raportului de dependenţă. Acesta se poate realiza prin transferarea art. a existenţei unor relaţii interpersonale strinse intre intreprinderi. 118 alin. in capitalul social al unei intreprinderi sau majoritatea voturilor acesteia. 3 Cod civil nu prevede răspunderea intreprinderii cu participaţiune majoritară faţă de intreprinderea in participaţiune majoritară. 5.corespund exigenţelor obligaţiilor de conducere a unei intreprinderi independente. 119 alin. intreprinderea in participaţiune majoritară insăşi nu are dreptul de a cere de la intreprinderea cu participaţiune majoritară acoperirea creanţelor creditorilor săi. 3 Cod civil nu prevede o prezumţie generală. a) Dovada existenţei unor dispoziţii date de intreprinderea cu participaţiune majoritară şi a raportului de cauzalitate intre acestea şi insolvabilitatea interprinderii in participaţiune majoritară revine reclamantului. a unor dispoziţii indirecte sau a unor indicii ferme de natură a permite asumarea prezumtiei. intrucit un asemena drept al intreprinderii in participaţiune majoritară nu există. Totuşi. Sarcina probei. art. doar creditorii instituionalizaţi sau cei versaţi vor reuşi exercitarea cu . Acest rezultat nu corespunde scopului art. Prin urmare.

Preliminarii. Pe de altă parte. Art. 2 Cod civil. dependenţa constituie fundamentul prezumţiei existenţei unui concern a art. a) Legiuitorul a ales o definiţie extensivă a noţiunii de . 117 lit. prin interpunerea de alţi titulari. 119 alin. Legea prevede dependenţa drept un raport de afiliere de sine stătător (art. 119 alin. Art. De aceea. Intr-un asemenea caz. 8 Legea 1134/1997. c) Art. 1 Cod civil nu deosebeşte intre intensitatea dependenţei („dependenţă simplă” sau „dependenţă calificată”=control). art. exercitarea drepurilor la regres intre debitorii solidari (X şi Y) conform regulilor generale (art. 544 Cod civil). Cod civil). V. dacă existenţa unui raport de dependenţă nu poate fi combătută (infra art. cuprinzind toate posibilităţile directe sau indirecte. Art. intrucit in toate cazurile existenţei unei posibilităţii influenţei dominante pot apărea riscuri specifice pentru intreprinderea dependentă sau creditorii acesteia. 3 Cod civil de a proteja interesele creditorilor intreprinderii in participaţiune majoritară. (2) Se prezuma ca o intreprindere in posesiune majoritara este dependenta de intreprinderea cu participatiune majoritara in ea.succes a unei asemena acţiuni in răspundere subsidiară. VI). 120 alin. 118 Cod civil. de influenţare a deciziilor unei intreprinderi. intrucit acestea acţionează in comun la darea de dispoziţii intreprinderii Z care duc la insolvabilitatea acesteia. 118 alin. garantate din punct de vedere juridic. 119 alin. 119 alin. 1) 1. III. 120. Totodată. Răspunderea solidară nu va impiedica. pe de o parte. 119 alin. Raportul de dependenţă reglementat de art. Exemplu: intreprinderii X şi Y le aparţin cite 40% din participaţiunile intreprinderii Z. I. Obiectul normei. Aceasta rezultă din scopul art. dreptul intreprinderii in participaţiune majoritară ar putea fi exercitat in cazul procesului de insolvabilitate de către administratorul insolvabilităţii. Raportul de dependenţa este completat. Intrucit participaţiunea majoritară poate exista şi indirect. 1 Cod civil reglementează raportul de dependenţă intre două intreprinderi. Protecţia maximă a creditorilor intreprinderii Z impun răspunderea subsidiară solidară a intreprinderilor X şi Y. 3 Cod civil. indiferent de modul de deţinere a participaţiunii majoritare. intreprinderii X ii aparţin 100% din acţiunile intreprinderii Y. Deosebiri. 119 alin. Intreprinderea dependenta si intreprinderea dominanta (1) Intreprindere dependenta este intreprinderea asupra careia o alta intreprindere (intreprinderea dominanta) poate exercita in mod direct sau indirect o influenta dominanta. inclusiv cele in care influenţa dominantă este exercitată sau poate fi exercitată intr-un mod sigur şi decisiv datorită participaţiunii majoritare in capitalul social sau deţinerii majorităţii de voturi. 118 alin. 1 Cod civil se deosebeşte de raportule juridice de dependenţă cunoscute pină in prezent de legislaţia in vigoare. II. care stabileşte legătura cu art. intreprinderea X va fi intreprindere cu participaţiune majoritară faţă de intreprinderea Z. este necesară instituirea răspunderii subsidiare solidare a intreprinderilor angajate in deţinerea participaţiunii majoritare (art. raportul de dependenţă este conceput ca şi noţiune centrală a raporturilor de afiliere. Legea nu prevede elemente constitutive suplimentare. considerăm necesară configurarea răspunderii subsidiare a intreprinderii cu participaţiune majoritară drept răspundere faţă de intreprinderea in participaţiune majoritară. 530 urm. de prezumţia de dependenţă a art. b). Articolul 119. 3 Cod civil prevede expres doar răspunderea juridică a intreprinderii cu participaţiune majoritară. Raportul de dependenţă (art. Generalităţi 1. ulterior. Noţiunea este foarte largă (infra II). ca de ex. 2. 1 Cod civil cuprinde toate raporturile de depenendenţă. 9 alin. Raportul de dependenţă reglementat de art.

2. prevăzută pentru intreprinderile independente. fără condiţia existenţei unui cadru temporal legal prestabilit. Cod civil. Din contra. Noţiunea influenţei dominante rezultă tacit din scopul art. 118 alin. Dezechilibrul creat in urma unei influenţe asupra intreprinderii are drept efect posibilitatea implementării unor scopuri proprii in detrimentul intreprinderii. asociaţilor minoritari sau a creditorilor intreprinderii. Posibilitatea exercitării unei influenţe dominante este cuprinzătoare atunci. Posibilitatea doar accidentală de a exercita o influenţă momentană asupra intreprinderii este insuficientă. cind influenţa poate fi exercitată cel puţin asupra politicii personalului intreprinderii. dacă o altă intreprindere poate influenţa unul sau mai multe din sferele centrale ale activităţii intreprinderii ca de ex. b) Un raport de dependenţă in sensul art. 119 alin. decit de continuitatea acesteia. posibilitatea exercitării fiind suficientă („poate exercita”). Această posibilitate trebuie insă să fie constantă. Constant inseamnă posibilitatea exercitării influenţei pentru o anumită perioadă de timp. a politicii financiare. să fie constantă şi cuprinzătoare. Posibilitatea exercitării influenţei dominante trebuie. de producţie. 119 alin. insa. 117. O intreprindere va fi dependentă chiar şi in cazul in care influenţarea politicii personalului intreprinderii este imposibilă. c) Fără impotanţă este modul in care intreprinderea are direct sau indirect. de investiţie. adică să pătrundă in structura internă a intreprinderii. Ea incetează odată cu incetarea colaborării titularilor de drepturi. 1 Cod civil există atunci. etc. 1 Cod civil. Impedimentele practice la stabilirea existenţei unei inflenţe dominante in circumstanţe neclare nu pot servi drept cauză pentru restringerea definiţiei de dependenţă. intrucit prin numirea de persoane loiale in cadrul organelor acesteia se poate asigura o racordare a intreprinderii la interesele intreprinderii dominante. 1 Cod civil. alţi asociaţi in baza unor convenţii de exercitare a drepturilor la vot intr-un anumit mod) dependenţa există doar atunci. Condiţia posibilităţii de impunere a executării de către intreprinderea dependentă a dispoziţiilor rezultind din influenţa dominantă a unei alte intreprinderi nu este necesară. privită din perspectiva unei intreprinderi independente din punct de vedere juridic (supra art. .dependenţă in vederea cuprinderii tuturor situaţiilor posibile de influenţare directă sau indirectă a unei intreprinderi. III-VI). a) Influenţa dominantă. cind prin natura acesteia ea corespunde cel puţin nivelului influenţei rezultind dintr-o participaţiune majoritară in sensul art. 1 Cod civil de a cuprinde toate influenţele posibile asupra intreprinderii de natură a dezechilibra balanţa intre organele de conducere. b) Posibilitatea exercitării. ex. Posibilitatea exercitării influenţei dominante. noţiunea largă a dependenţei este menită de a cuprinde şi acele situaţii. Exercitarea efectivă a influenţei dominante asupra unei intreprinderi nu este necesară conform art. in care o intreprindere recurge la metode sau structuri confuze in vederea exercitării influenţei dominante asupra alteia in scopul eludării dispoziţiilor art. aceasta se află in situaţia in care o altă intreprindere poate exercita direct sau indirect o influenţă dominantă asupra acesteia. O influenţă este dominantă atunci. cind. posibilitatea exercitării inlfuenţei dominante. 117 urm. Posibilitatea de a exercita o influenţă dominantă este suficientă. Numirea de persoane loiale in organele de conducere a unei intreprinderi permite asumarea eventualităţii unui comportament loial intreprinderii dominante. 119 alin. inclusiv de control. cind colaborarea acestora este constantă pentru o anumită perioadă de timp. de desfacere. a) Posibilitatea exercitării influenţei dominante trebuie să fie fundamentată juridic de dreptul privind organizarea juridică a intreprinderilor (după caz a dreptului societăţilor comerciale). 119 alin. Modurile de influenţare. Este vorba mai mult de certitudinea exercitării. In cazul in care posibilitatea exercitării influenţei depinde de colaborarea (benevolă) a altor titulari (de. prin intermediul altor titulari. 3. ea ingustind in mod neintemeiat domeniul de aplicare a art. cuprinzătoare şi fundamentată juridic. 1 Cod civil.

Dependenţa directă şi indirectă. 119 alin. in care intreprinderea fiică este dependentă de intreprinderea mamă. IV) va constitui prin definiţie un concern şi. 1171 urm. 120. Cod civil) cu posibilitatea de a exercita o influenţă dominantă asupra unei intreprinderi este obligat de a exercita această influenţă conform dispoziţiilor unei alte intreprinderi. 119 alin. in baza unor contracte de credit. Chiar şi in cazul contractelor just-in-time sau a contractelor de franchising (art. 1 Cod civil). care de sine stătătăr nu oferă posibilitatea exercitării unei influenţe dominante. un raport de dependenţă in sensul art. Doar posibilitatea de blocare a deciziilor in organele intreprinderii nu constituie influenţă dominantă. pe lingă posibilitatea exercitării unei influenţe dominante asupra unei intreprinderi. 120 alin. Cazul in care terţul nu este dependent de intreprinderea a cărei dispoziţii este obligat să le execute este numită dependenţă multiplă simplă. dispoziţii speciale ale actelor constitutive ale intreprinderilor. c) Un contract de subordonare a administrării intreprinderii unei alteia (art. 118. implicit. 1 Cod civil atunci. 119 alin.) acestea oferă (constant) posibilitatea exercitării unei influenţe dominante. cind acestea coexistă cu participaţiuni intr-o intreprindere. obligaţia executării dispoziţiilor intreprinderii de către terţ putind avea temei contractual sau legal. de livrare sau distribuire.119 alin. Dependenţa multiplă suprapusă nu se limitează doar la unul sau două segmente. deoarece instuţiile exercită drepturile in bază de mandat (oricind revocabil) şi sint supuse indicaţiilor acţionarilor. Incorporarea unei intreprinderi (art. In acest caz nu este necesară dependenţa terţului de intreprindere. Intreprinderea nepoată va fi dependentă direct de intreprinderea fiică şi indirect de intreprinderea mamă. Un asemenea contract. 119 alin. 1 Cod civil. cind un terţ (intreprindere in sensul art.. 117 urm. III. nu constituie dependenţă in sensul art. art. infra art. Cod civil) care pot avea ca efect o dependenţă economică considerabilă faţă de intreprindere nu constituie un raport de dependenţă in sensul art. poate constitui un indiciu ferm pentru asumarea unui asemenea raport. Formele dependenţei 1. Intreprinderi comune (joint ventures). drepturile exercitate de către instituţiile de credit rezultind din acţiunile deţinute in depot nu constituie influenţă dominantă. etc. Participaţiunile minoritare (in capitalul social sau a unui număr minoritar de drepturi la vot) vor fi suficiente pentru aplicarea art. b) Dependenţa multiplă suprapusă există in cazul in care un terţ (intreprindere in sensul art. 120 alin. de. este la rindul său dependent de o altă intreprindere. acestea putind fi continuate de nenumărate ori. nici atunci. 2 Cod civil) alteia presupune existenţa unui raport de dependenţă. 2 Cod civil. 1 Cod civil. 2 Cod civil. 1 Cod civil. Infiinţarea unor intreprinderi comune . cind datorită circumstanţelor concrete (prezenţei reduse a asociaţilor in adunările generale. Dependenţa multiplă. c) Participaţiunea majoritară (in capitalul social sau a majorităţii drepturilor la vot) atrage implicit prezumţia de dependendenţă art. Contractele de transfer a venitului unei intreprinderi alteia (art. Indirect inseamnă că o intreprindere are posibilitatea (supra II 2) exercitării unei influenţe dominante prin interpunerea unei sau mai multor alte intreprinderi sau terţi (supra art. 117 urm. a) Dependenţa multiplă simplă există atunci. intrucit aceasta nu poate canaliza cu siguranţă intreprinderea in direcţia dorită şi nici nu o poate forţa la adoptarea anumitor decizii concrete. iar intreprinderea nepoată de intreprinderea fiică. 120 alin. 2. in măsura in care sint intrunite condiţiile existenţei unui raport de dependenţă in fiecare segment conf. 119 alin. totuşi. convenţii intre asociaţi. 1 Cod civil un raport de dependenţă poate exista atit prin posibilitatea directă cit şi indirectă de a exercita o inlfuenţă dominantă asupra unei intreprinderi. Cod civil). 119 alin. Conform Art. 3. Acesta este cazul intreprinderilor mamă-fiică-nepoată-etc. 2 Cod civil) nu conduc per se şi la existenţa unui raport de dependenţă.b) Dependenţa de facto faţă de o intreprindere. VI). In cazul societăţilor pe acţiuni. ex.

b) In cazul participaţiunii majoritare prin deţinerea majorităţii voturilor intr-o intreprindere. VII). 3 Cod Civil (infra art. existenţa unui raport de dependenţă depinde de faptul. simpla promisiune a intreprinderii cu participaţiune majoritară de a nu exercita inflenţa dominantă nu este suficientă pentru dovada independenţei unei intreprinderi. In asemenea cazuri intreprinderile fondatoare vor fi intreprinderi dominante. intreprinderea cu participaţiune majoritară. 119 alin. 119 alin. De asemenea. Scopul normei este completarea noţiunii raportului de dependenţă. 119 alin.nu fundamentează in mod automat un raport de dependenţă in sensul art. Scop. Un asemenea raport depinde de imprejurările de fapt concrete şi de raporturile intre intreprinderile fondatoare. Răsturnarea prezumţiei de dependenţă. simpla dovadă a lipsei majorităţii voturilor nu este suficientă. a) In cazul existenţei unei participaţiuni majoritare in capitalul social in sensul art. 2. de ex.3:33.3). 1 Cod civil. a) Art. 118 alin. care să garanteze lipsa posibilităţii de exercitare a influenţei dominante. art. 119 alin. 1 Cod civil fiind suficientă posibilitatea exercitării influenţei dominante (supra II). participaţiunea 50:50 sau 33. VI). pentru aplicarea art. Efectul juridic indirect al prezmţiei dependenţei este prezumpţia existenţei unui concern conf. 118. 119 alin. 2) 1. aceasta va fi intprindere dominantă faţă de intreprinderea comună.3:33. datorită prezenţei reduse a asociaţilor in adunarea generală a intreprinderii in participaţiune majoritară. efectle juridice. Probe. In cazul in care nici una din intreprinderile fondatoare nu poate influenţa intreprinderea comună (de ex. 120 alin. 119 alin. din participaţiunea in capitalul social sau deţinerea de voturi intr-o intreprindere. intreprinderea cu participaţiune majoritară poate face . necesară fiind concomintent şi dovada lipsei posibilităţii exercitării de facto a influenţei. 2 Cod civil este existenţa unei participaţiuni majoritare in sensul art. ea putind fi răsturnată prin dovada independenţei intreprinderii in participaţiune majoritară. 2 Cod civil este răsturnarea sarcinii probei. 120. de regulă. 3. III-V. 1 Cod civil intreprinderea cu participaţiune majoritară poate face dovada lipsei majorităţii drepturilor la vot in intreprinderea in participaţiune majoritară. Intrucit raportul de dependenţă va rezulta. Indispensabil pentru independenţa intreprinderii este un fundament neechivoc. VI). de regulă. 1 Cod civil (supra art. 118. a) Art. legiuitorul a reglementat acest caz in mod deosebit. Totuşi. 2 Cod civil instituie o prezumţie de dependenţă relativă. b) Prezumţia de dependenţă poate fi răsturnată prin dovada lipsei posibilităţii de exercitare a unei influenţe dominante. dacă intre intreprinderile fondatoare există un cadru contractual bine definit care permite exercitarea comună a influenţei dominante asupra intreprinderii comune. Regulile privnd atribuirea participaţiunilor se aplică in mod corespunzător la calcularea participaţiunii majoritare (supra art. Prezumţia de dependenţă (art. 2 Cod civil prevede prezumţia de dependenţă a unei intreprinderi in posesiune majoritară faţă de intreprinderea cu posesiune majoritară. In cazul in care o intreprindere fondatoare poate exercita o inflenţă dominantă asupra intreprinderii comune. condiţii. acesta fiind. 118 alin. IV. Sarcina probei privind independenţa intreprinderii (lipsei posibilităţii de exercitare a unei influenţe dominante) revine aceluia care o invocă. Faptul neexercitării (de facto a) influenţei dominante asupra intreprinderii este irelevant. b) Condiţia aplicării art. c) Efectul juridic direct al prezumţiei art. 119 alin. dovedind astfel lipsa influenţei dominante. contribuind astfel la crearea unui cadru juridic stabil.

prin conducere unică a două sau mai multor intreprinderi se inţelege o conducere (planificare. indispensabilă fiind imposibilitatea fundamentată juridic de a exercita o influenţă dominantă asupra intreprinderii in participaţiune majoritară. Art. 123 alin. b) In sens restrins. 2. Scopul normei este cuprinderea intreprinderilor reunite sub o conducerea unică intr-un termen unic de concern. Generalităţi 1. prin conducere unică a mai multor intreprinderi se intelege conducerea (planificare. a) Condiţia principală a existenţei unui concern o constituie conducerea unică a două sau mai multe intreprinderi. O noţiune stricto sensu a conducerii unice are drept efect conceprea concernului ca o entitate economică. Articolul 120. sint reunite sub o conducere unica. VII]. dacă in actul de constituire a societăţii s-a prevăzut un alt mod de conducere a societăţii decit cel prevăzut de lege (art. 2. dar nu neapărat şi din punct de vedere economic) sub o conducere unică. 119 alin. fara ca sa depinda una de alta. planificarea. a unor restricţii a drepturilor la vot. c) In sens larg. organizarea. Legea nu defineşte termenul de conducere unică. contol) armonizată a cel puţin unui segment de activitate a intreprinderilor concernului. In special conducerea unică a finanţelor intreprinderilor este suficientă pentru existenţa unui concern. O neexercitare de facto a influenţei dominante nu este suficientă. 1. Pentru curpinderea riscurilor rezultind din raporturile de afiliere este suficient deja existenţa unui raport de dependenţă in sensul art. 123 alin. contol) cuprinzătoare şi armonizată a tuturor (sau majorităţii) segmentelor organizatorice şi domeniilor de activitate a intreprinderilor antrenate intr-un concern. 138 alin. a unor contracte speciale de transferare a dreptului la vot unui terţ independent. ca de ex. In cazul societăţilor de persoane important este. că datorită dispoziţiilor actelor constitutive ale intreprinderii in participaţiune majoritară. art. executare.dovada. Concernul si intreprinderea concernului (1) Daca mai multe intreprinderi. intrucit conducerea unică trebuie să cuprindă coordonarea tuturor (sau majorităţii) domeniilor de activitate a tuturor intreprinderilor concernului. desfacerea. nu are posibilitatea exercitării unei influenţei dominante asupra intreprinderii in participaţiune majoritară. de asemenea. Aceasta poate fi privită atit un sens restrins cit şi intrun sens larg. 1 Cod civil (altfel in cazul concernelor orizontale. Obiectul normei. Importanţa reglementării este la momentul actual greu de stabilit. etc. 120 Cod civil introduce noţiunea de concern. 2 Cod civil). Criteriul pricipal de definire a concernului este reunirea a două sau mai multe intreprinderi (independente din punct de vedere juridic [supra Art. executare. Noţinea de conducere unică. I. 117. (2) Se considera ca formeaza un concern intreprinderile intre care exista un contract prin care o intreprindere subordoneaza administrarea sa unei alte intreprinderi sau se obliga sa verse intregul venit unei alte intreprinderi ori intreprinderile dintre care una este integrata (incorporata) alteia. atunci ele formeaza un concern.. Considerăm definiţia lato sensu a . (3) Se prezuma ca intreprinderea dominanta formeaza cu intreprinderea dependenta un concern. deoarece in prezent nici in Codul civil şi nici in alte acte normative nu există dispoziţii concrete care să folosească concernul drept criteriu de referinţă pentru anumite efecte juridice. Fiecare este intreprindere a concernului. producţia. infra II). etc.

doar de o singură intreprindere sau prin crearea unor organe speciale in . şi intreprinderea nepoată. 120 alin. c) Intreprinderile trebuie reunite in scopul conducerii unice (supra I 2). Legea nu prevede nici condiţii de formă şi nici privind conţinutul acestuia. Aplicarea art.conducerii unice ca fiind cea mai apropiată scopului urmărit de art. nu numai intreprinderea mamă şi fiică constituie asemenea intreprinderi. a) Intreprinderile antrenate intr-un concern orizontal trebuie să fie intreprinderi in sensul art. 120 alin. 120 alin. 1 Cod civil. 1 Cod civil este condiţia independenţei din punct de vedere juridic a intreprinderilor antrenate este indispensabilă. 117 urm. Această condiţie nu este prevăzută expres de lege. adică dacă aceasta se realizează in comun. 118 alin. Intreprindere a concernului. 120 alin. a) Un concern orizontal contractual in sensul art. Concern orizontal contractual. II. 1) 1. 117 urm. Noţiunea stricto sensu restringe in mod neintemeiat domeniul de aplicare a art. 119 alin. aceasta putind avea loc atit pe cale contractuală. Art. care aparţin unor intreprinderi fiice diferite constituie intre ele intreprinderi ale concernului. Condiţii. acestea fiind lăsate la latitudinea participanţilor conform principiului libertăţii contractuale. Concernele pot fi impărţite in orizontale şi verticale. Toate intreprinderile reunite (orizontal sau vertical) sub o conducere unică sint intreprinderi ale concernului. cind reunirea a două sau mai multe intreprinderi independente din punct de vedere juridic sub o conducere unică are loc prin incheierea unic contract. acesta variind in funcţie de circumstanţele concrete (infra IV). Chiar şi in cazul in care art. 120 alin. Noţiune. cit şi prin alte intrumente de fapt. Astfel. 120 Cod civil nu exclude aplicarea normelor privind protecţia concurenţei (de ex. 2. Concern orizontal (Art. 117 urm. Deosebirea intre acestea constă in existenţa unui raport de dependenţă (in sensul art. Protecţia concurenţei. Termenul de „concern orizontal” nu este prevăzut de lege. Legea nu prevede modul de reunire sub o conducere unică. cint intre intreprinderi nu există un raport de dependenţă in sensul art. strănepoate. 118 Cod civil nu constituie un fudament juridic pentru legitimarea unor grupuri de intreprinderi de natura a leza libera concurenţă. 120 alin. art. 1 Cod civil presupune existenţa a cel puţin două intreprinderi. Formele conernelor. Considerăm conducerea unică in sens restrins ca fiind necesară şi suficientă. de asemenea. etc. In cazul primelor. noţiunea lato sensu a conducerii unice este suficientă pentru cuprinderea şi a intreprinderilor conduse unic intr-un sens restrins. b) Intreprinderile trebuie reunite sub o conducere unică. Formarea de concerne in sensul art. Conducerea unică in cazul concernelor de fapt nu are fundament contractual. precum şi acele intreprinderi nepoate. d) Un concern orizontal conf. III-VI). etc. ci. In funcţie de fundamentul juridic al dreptului de a exercita conducerea unică. 118 Cod civil. Cod civil (supra art. Pentru aplicarea art. 1 Cod civil) in cazul concernelor verticale. fundamenul juridic este un contract menţionat la art. Legea 1103/2000). ea rezulind insă tacit din esenţa unui grup de intreprinderi. 129 alin. In caz contrar va exista un concern vertical (infra III. 1 Cod civil reglementează concernul orizontal. Art. 117. 3. IV).. strănepoată. concernele pot fi impărţite in contractuale şi de fapt. concernele orizontale fiind constituite din intreprinderi independente. f) Existenţa unui conern in sensul art. Cod civil vor fi interpretate ca fiind concomitent şi un fundament pentru organizarea juridică a activităţii economice a mai multor intreprinderi sub o conducere unică. 1 Cod civil. 1 Cod civil este doar atunci posibil. 1 Cod civil există atunci. 118 Cod civil este supusă in continuare controlului normelor privind protecţia concurenţei. 5. 4. acesta poate fi insă utilizat ca termen generic pentru identificarea mai simplă a elementelor constitutive ale art. Ambele reglementări se vor aplica concomitent. 3. Fără importanţă este modul de conducere unică a intreprinderilor prevăzut in conctract. 119 alin. Cod civil. 2 sau o decizie de incorporare.

deci. este lipsa unui raport de dependenţă in sensul art.. intrucit prin reunirea sub o conducere comună nu se nasc raporturi de subordonare intre intreprinderi. acestea ramin in continuare pe poziţie de egalitate (idependente). IV. In special in vederea protecţiei intreprinderii dependente autentificarea notarială a contractului şi/sau inregistrarea acestuia in registrul de stat al intreprinderilor oferă protecţie maximă. de regulă. in care incheierea unui contract duce la naşterea unui concern vertical. 120 alin. Conducerea unică poate fi realizată. 3 Cod conţine o prezumţie relativă a existenţei unui concern vertical. Natura juridică a unui contract de reunire a intreprinderilor sub o conducere unică va fi. 2 acest raport de dependenţă şi implicit existenţa unui concern vertical este prezumat absolut. incheierea unui contract de administrare fiduciară intre intreprinderi poate da naştere. Prezumţia este absolută („se consideră”). Concern vertical contractual. 2) 1. Modul de reunire sub o conducere unică trebie stabilit in fiecare caz concret. 2 şi 3 Cod civil nu prevăd nici termenul de concernului vertical şi nici o definiţie a acestuia. 2 Cod civil. 120 alin. c) La incheierea unui contrat de reunire a mai multor intreprinderi sub o conducere unică se vor respecta dispoziţiile privind protecţia concurenţei (supra I. In măsura in care o asemenea condiţie nu rezultă din dispoziţiile speciale privind formele societăţilor comerciale concrete. necesară fiind exercitarea unei conduceri unice (supra I. 1 Cod civil). 120 alin.acest scop. necesitind stringent. interpretarea art. Legea nu conţine detalii in privinţa formei sau conţinutului contractelor. 120 alin. Simpla coordonare a activităţii intreprinderilor nu este suficientă. Termenul de concern vertical urmează a fi folosit in comentar in scopul simplicării identificării art. 2. Dispoziţiile legale sint foarte sumare. Concern vertical contractual sau prin incorporare (Art. De asemenea. 4. 2 Cod civil instituie prezumţia absolută a existenţei unui concern in cazul in care intre intreprinderi există un contract de subordonanre a administraţiei unei alteia sau unui contract de transfer a venitului unei intreprinderi precum şi in cazul incorporării unei intreprinderi alteia. acesta existind atunci. ca prin incheierea contractului să nu se nască intre intreprinderi sau faţă de un terţ un raport de dependenţă (art. 1339 Cod civil. existenţa unui raport de dependenţă intre intreprinderile concernului reunite sub o conducere unică. cind două sau mai multe intreprinderi (independente din punct de vedere juridic) dependente una de alta. De asemenea. 120 alin. după caz. deoarece in acest caz vom fi in prezenţa unui concern contractual vertical (art. o concretizare cit mai detaliată. 1 Cod civil trebuie deosebit de contractul de subordonare a administrării intreprinderii unei alteia in sensul Art. Considerăm cel puţin forma scrisă necesară. Definiţia concernului vertical rezultă din esenţa art. 2 Cod civil fiind permisă doar restrictiv. Concern orizontal de fapt. Concern vertical (noţiune) Art. de ex. in toate cazurile. 2 Cod civil). Art. 120 alin. Dovada contrarie nu este admisibilă. 2 Cod civil. considerăm de lege ferenda includerea unei asemenea condiţii generale precum şi a unui cvorum . 118 alin. III. In cazul art. Prezumpţia absolută. 120 alin. insă. In funcţie de fundamentul juridic al raportului de dependenţă pot fi deosebite concerne verticale contractuale şi concerne verticale de fapt. 1 Cod civil. Enumerarea cazurilor este exhaustivă. 2 şi 3 Cod civil. 120 alin. un contract de societate civilă in sensul art. Un concern vertical presupune. a) Legea prevede două cazuri. 119 alin. datorită efectelor juridice a acestora asupra intreprinderilor antrenate intr-un concern. 120 alin. Necesar este. unui concern orizontal contractual. b) Un contract prin care se naşte un concern orizontal contractual in sensul art. 120 alin. 120 alin. legea nu prevede nici condiţia existenţei unei hotăriri a adunării generale a intreprinderilor contractante. sint reunite sub o conducere unică. 2). Art. Condiţia esenţială. prin exercitarea unor funcţii de conducere a mai multor intreprinderi de către aceeaşi persoană. 5). Reunirea mai multotr intreprinderi independente din punct de vedere juridic sub o conducere unică poate avea loc şi fără incheierea unui contract.

Prin venit se inţelege venitul anual care ar fi fost indicat in raportul financiar anual (art. control. 118 alin. MF 147/1997). 3 Cod civil analog pentru insolvabilitatea intreprinderii. Contractul trebuie să subordoneze administrarea intreprinderii alteia. La calificarea unui contract drept contract de subordonare a administraţiei unei intreprinderi altei intreprinderi sau de vărsare a venitului unei alte intreprinderi este important conţinutul acestora. art. a) Legea nu defineşte termenul de incorporare. venitul trebuie vărsat intreprinderii cocontractante. Subordonarea inseamnă dreptul intreprinderii supraordonate de a impune o anumită administrare intreprinderii subordonate. 3. Un contract de varsare a intregului venit in favoarea unei terţe persoane poate fi acceptat doar cu condiţia răspunderii subsidiare solidare a intreprinderii cocontractante şi a terţului beneficiar conf. Cod civil. conducerii unei alte intreprinderi supraordonate. Dispozţiile speciale prevăzute pentru unele societăţi comerciale referitoare la formă sau la condiţia aprobării de către adunarea generală a unor asemenea contracte se vor aplica in mod corespunzător. fiind necesară o intervenţie legislativă concretă. intreprindere cărora li se poate suborodona conducerea unei altor intreprinderi pot fi orice intrprinderi. evitindu-se astfel tendinţa interpunerii de intreprinderi pentru evitarea aplicării dispoziţilor legale. indiferent de forma juridică de organizare a acestora (supra 117. In privinţa conţinutului indispensabilă este obligaţia de transfer a intregului venit a intreprinderii. Prin subordonare organele intreprinderii subordonate rămin acesleaşi. VI). Concern vertical prin incorporare. Prin urmare. insă luind in considerare dispoziţiile sau directivele obligaroriii ale intreprinderii supraordonate (a se deosebi de contractul de administrare fiduciară a unei intreprinderi conf. 117. suficient fiind dreptul intreprinderii supraordonate de a determina unilateral direcţiile prioritare de activitate a intreprinderii subordonate şi posibilitatea impunerii acestora conducerii intreprinderii subordonate. IV). 117 urm. dacă nu ar fi existat obligaţia de vărsare a venitului altei intreprinderi (un venit pozitiv nu va exista. Din contra. ele exercitind in continuare conducerea intreprinderii. 3 Cod civil analog). etc. intreprinderile a căror conducere este subordonată alteia vor fi intreprinderile organizate in forma societăţilor comerciale (supra art. Cod civil. intrucit aceasta va suporta riscul insolvabilităţii intreprinderii (art. V. c) Contractul de vărsare a venitului unei intreprinderi alteia există atunci. 118 alin. Privind părţile contractului a se vedea comentariile asupra contractului de subordonare a administraţiei unei intreprinderi altei intreprinderi (supra b). Subordonarea administrării unei alte intreprinderi nu implică subordonarea tuturor sferelor de administrare. b) Contract de subordonare a administraţiei unei intreprinderi alteia se incheie intre două intreprinderi in sensul art. In general va fi vorba de subordonarea domeniilor de planificare. prin dispoziţii obligatorii sau prin trimiterea de persoane loiale in organele de conducere a intreprinderii subordonate. Legea 426/1995. nu denumirea lor. expunerile de mai jos reprezintă doar citeva puncte de reper de lege ferenda pentru o eventuală reglementare sau pentru jurisprudenţă. Acest drept poate fi realizat de ex. Noţiunea de administrare variază in funcţie de forma de organizare juridică a intreprinderii. coordonare. cind una din intreprinderi se obligă a transfera intregul venit altei intreprinderi. numirea personalului. intrucit prin transferul venitului acesta va fi trecut in partea pasivă a balanţei). b) In general prin incorporare se inţelege integrarea din punct de vedere juridic a unei intreprinderi intr-o altă intreprindere in vederea simplificării unor formalităţi şi .adecvat (3/4 din numărul de voturi sau capital social) drept indispensabile pentru garantarea drepturilor asociaţilor minoritari şi a creditorilor intreprinderilor contractante. 1053 urm. 43 urm. Cod civil. art. A se vedea comentariile de mai sus (supra 2 a). Privite prin prisma scopului dispoziţiilor art. 117 urm. Contractul se va incheia de către organele de conducere a intreprinderilor. In principiu. după care funcţiile organelor sint preluate integral de o altă intreprindere).

procese de administrare imanente intreprinderilor independente. cind la incheierea unui contract meinţionat la art. fără ca raportul de dependeţă să existe in baza unui contract sau hotărire de incorporare prevăzute la art. Prin icorporare puterea de decizie in toate domeniile administrării trece in miinile intreprinderii in care este incorporată intreprinderea. 118 alin. intreprinderea incorporată va fi o societate pe acţiuni sau cu răspundere limitată. 5 alin. dacă raspunderea prevăzută la art. Intrucit incorporarea va avea drept rezultat răspunderea subsidiară intreprinderii centrale pentru obligaţiile intreprinderii integrate conf. De regulă. 4. 5 alin. dreptului de a conduce intreprinderea. Posibilă este. V. In ambele cazuri este necesară prevederea modului de compensare a asociaţilor minoritari. Intreprinderea in care urmează a fi incorporate o altă intreprindere poate fi orice intreprindere. 3 Cod civil analog (inra 4). 3 Cod civil conţine prezumţia unui concern in cazul existenţei unui raport de dependenţă intre intreprinderi (infra V). 2 Cod civil intreprinderea supraordonată nu este intreprindere cu participaţiune majoritară in sensul art. 3 Cod civil analizat cumulativ cu alineatele 1 şi 2 a art. 118 alin. 3 Cod civil se va aplica direct (supra art. de asemenea. 120 alin. 120 Cod civil. 3 Cod civil ar porni de la existenţa unui raport de dependenţă şi nu a participaţiunii majoritare (supra art. 120 alin. Deciziile de incorporare trebuie inregistrate in registrul de stat al intreprinderilor in vederea publicităţii acestora. Prin conern vertical de fapt se inţelege raportul juridic in care una sau mai multe intreprinderi dependente sint reunite sub o conducere unică a intreprinderii dominante. 118. Legea 119/1998). VII). Legea nu defineşte elementele constitutive a unui asemenea concern. In cazul existenţei de asociaţi minoritari legea trebuie să prevadă dreptul de opţiune a acestora de a rămine in continuare in intreprinderea incorporată sau a de a ieşi din aceasta. 118 alin. 118 alin. 2 Cod civil. In cazul existenţei unei participaţiuni majoritare la incheierea unui contract de subordonare a administrării intreprinderii sau a vărsării intregului capital sau in cazul unei hotăriri de incorporare. Concern vertical de fapt 1. 118. 1 Cod civil atunci. 117 urm. Art. Incorporarea necesită o hotărire a adunării genereale a intreprinderii ce urmează a fi incorporată cit şi o hotărire a adunării generale a intreprinderii in care se va incorpora intreprinderea. 1 Cod civil. 1 Cod civil). 120 alin. III-VI). art. b) Fundamentarea răspunderii intreprinderii supraordonate ar fi mult mai simplă (de lege ferenda). In acest caz intreprinderea . art. 84 Legea 1134/1997. Cod civil (supra art. VII. este necesară crearea unui mecanism de acordare de garanţii pentru creditorii intreprinderii incorporate. 3 (după caz analog conform art. De asemenea. Art. respectiv de a obţine venitul unei alte intreprinderi. aceasta putind fi condusă ca o simplă filială sau sucursală. corespunzindu-i obligaţia de a prelua riscurile juridice şi economice a intreprinderii subordonate (paralelismul competenţei şi a răspunderii). Efectele juridice. Răspunderea rezultă din caracterul sinalagmatic a unui contract. 118 alin. reglementarea condiţiilor in care asociatul majoritar ar avea dreptul de a „elimina” asociaţii minoritari (squeeze out). 6). 120 alin. 3 Cod civil se va aplica in mod analog conf. 117. In cazurile unui concern vertical intreprinderea subordonată sau incorporată este dependentă de intreprinderea supraordonată. art. Noţiunea acestuia rezultă din art. c) Incorporarea poate avea loc intre intreprinderi in sensul art. necesar este aplicarea unui cvorum prevăzut pentru modificarea capitalului social al intreprinderii. a) Instituirea unui concern vertical pe cale contractuală sau prin incorporare atrage după sine răspunderea subsidiară a intreprinderii supraordonate conform 118 alin. dacă aceştia fac dovada plauzibilă a existeţei unor riscuri rezultind din incorporarea intreprinderii. d) Incorporarea presupune dobindirea tuturor participaţiunilor sau a unei participaţiuni de cel puţin 95% din capitalul social al intreprinderii ce urmează a fi incorporată (detalii vizind societăţile pe acţiuni a se vedea art. Noţiune.

118. 120 alin. 4 şi art. VII 6. III). respectiv dependente (fundaţia C va fi considerată drept intreprindere dependentă de intreprinderea A. 119 alin. 2. c) Intreprinderile dependente trebuie reunite sub o conducere unică. 117. A se vedea in acest sens supra III. In cazul realizării condiţiilor art. a) Un concern vertical de fapt poate lua naşte doar intre intreprinderi in sensul art. şi. 118.). 1 Cod civil. de vărsare a intregului venit altei intreprinderi sau dintr-o hotărire de incorporare. 119. 2 Cod civil (supra art. b) Intre intreprinderi trebuie să existe un raport de dependenţă in sensul art. 117 urm. intreprindere dominantă faţă de intreprinderea B) (supra art. la art. Efectele juridice. agenţiile. art. (supra art. II. intreprinderile vor fi doar dependente in sensul art. 2. VI). 1 Cod civil (supra art. intreprinderi dominante. Raportul de dependenţă nu trebuie să rezulte dintr-un contract de subordonare a administraţiei intreprinderii alteia. Impunerea efectivă a conducerii unice insemnă. 106 alin. 119 alin. obligarea la executarea anumitor dispoziţii a intreprinderii dominante. 120 alin. in aceste cazuri existind un concern vertical in sensul art. Prezumţia existenţei unui concern vertical de fapt (Art. 118 alin. 3 Cod civil. III. 118 alin. 117. Intreprindere dominantă poate fi orice intreprindere (supra art. 120 alin. exercitarea conducerii transformindu-le in intreprinderi ale concernului. V). după caz. sucursalele. chiar şi in prezenţa posibilităţii exercitării acesteia. Intreprindere dependentă va fi orice intreprindere organizată in forma unei societăţi comerciale prev. 1 Cod civil). 3) 1.dominantă va exercitata o conducere unică de facto. e) Concernul vertical de fapt este prezumat in cazul existenţei unui raport de dependenţă intre intreprinderi conf. 3 Cod civil prevede prezumţia existenţei unui concern intre . aceşti titulari se vor considera. VI. IV). Existenţa unui concern vertical de fapt presupune exercitărea efectvă a conducerii unice a intreprinderilor dependente. Intreprinderile trebuie să fie independente din punct de vedere juridic. art. 120 alin. de prevederile concrete ale actelor constitutive a acestor societăţi. VII). 2 Cod civil (prezumţie absolută). 117. prin urmare. 3 Cod civil. Exercitarea reală a conducereii unice reprezintă criteriul de diferenţiere intre intreprinderile dependente in sensul art. 119 alin. V. Ultimile sint. datorită libertăţii mai largi de dispoziţie a asociaţilor. Pentru noţiunea de conducere unică a se vedea supra I. Posibilitatea impunerii une conduceri unice societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor de persoane depinde de dispoziţile legale speciale şi. pe lingă raportul de dependenţă. 1 Cod civil şi intreprinderile (dependente ale) concernului in sensul art. Simpla posibilitate de a exercita conducerea unică nu este suficientă pentru existenţa unui concern. Noţiune. 119. IV). In cazul societăţii pe acţiuni dependente impunerea conducerii unice presupune respectarea tuturor rigurozitaţilor şi formalităţilor impuse de Legea 1134/1997 şi de statutul societăţii. după caz. intreprinderea dominantă va fi ţinută de a răspunde subsidiar pentru obligaţiile interprinderilor dependente ale concernului (supra art. In măsura in care raportul de dependenţă există indirect. Art. aceasta putind cuprinde concomitent mai multe segmente (intreprinderile mamă-fiică-nepoată-etc. art. 5 alin. Conducerea unică nu este limitată la un singur segment (intreprinderea mamă-fiică). 3 Cod civil (infra V). In cazul in care raportul de dependenţă nu se datorează participaţiunii majoritare. d) Conducerea unică a intreprinderilor dependente trebuie exercitată in mod efectiv. 117. 120 alin. prin interpunerea de alţi titulari (intreprinderea A deţine o parte din participaţiuni in intreprinderea B prin intermediul unei fundaţii C. Condiţii. conduse unic efectiv de către intreprinderea dominantă. Exercitarea conducerii unice depinde de specificul formei de oganizare a intreprinderii. 3. In cazul existenţei unei participaţiuni majoritare raportul de dependenţă se prezumă conf. avind ca fondator unic intreprinderea A). 119 alin. etc. Cod civil. VII). in cazul neexercitării efective a conducerii unice. 3 se va aplica analog (art. excluse fiind filialele. 2 Cod civil (supra art.

Dispoziţii generale cu privire la societatea in nume colectiv (1) Societate in nume colectiv este societatea comercială ai cărei membri practică. Societatea in nume colectiv este considerată drept cea mai veche dintre societăţile comerciale reglementate de dreptul comercial contemporan. 118 alin.„se consideră”). numele sau denumirea asociaţilor. Prezumţia existenţei unui conern este ultimul segment din lanţul reglementărilor legale a raporturilor de afiliere: o intreprindere in participaţiune majoritară (art. Lipsa exercitării conducerii unice nu implică. 1) se prezumă (art. 120 alin.N. § 2. această simplitate explică. a) Intreprinderea concernului poate răsturna prezumţia art. 119 alin. şi faptul că multă vreme această formă juridică societară a fost considerată de doctrină ca fiind arhetipul societăţii comerciale. formind impreună cu aceasta un concern (art. necesare fiind dovezi substanţiale de natură a răsturna neechivoc prezumţia legală a concernului. 1. deoarece in funcţie de noţiunea acesteia va trebui dovedit un volum diferit de fapte. intrucit va lipsi un element constitutiv al prezumţiei inseşi.intreprinderea dominantă şi intreprinderea dependentă. dovada contrariului (lipsei concernului) revenindu-i intreprinderii pirite. insă. consacrată. (3) Denumirea societăţii in nume colectiv trebuie să includă sintagma in limba de stat “societate in nume colectiv” sau abrevierea “S. reglementată de dreptul actual.datand din indepărtata antichitate . Consideraţii introductive. altfel art. De altfel. Clauza prin care se limitează răspunderea nu este opozabilă terţilor. (2) Numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau juridice. activitate de intreprinzător in numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia. dovada contrarie fiind posibilă. 120 alin. 119 alin. Dacă nu sunt incluse numele sau denumirea tuturor asociaţilor. Dovada prima facie nu este suficentă. 2. 1) de intreprinderea cu participaţiune majoritară. cel puţin unele dintre ele.C. Societatea in nume colectiv Articolul 121. . 2 Cod civil . de asemenea. in conformitate cu actul de constituire. Dovada neexercitării conducerii unice are ca efect răsturnarea prezumţiei concernului. In cazul in care intreprinderea dovedeşte inexistenţa unui raport de dependenţă lipseşte prezumţia art. 119 alin. 120 alin. 3 Cod civil prin dovada lipsei unuia din elementele constitutive ale concernului vertical de fapt (supra IV). Proba contrarie. iar altele se aseamănă cu societatea in comandită simplă. 2). O persoană fizică sau juridică poate fi asociatul numai al unei societăţi in nume colectiv. in denumirea societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi şi sintagma in limba de stat “şi compania” sau abrevierea “şi Co”. 3 Cod civil ca atare. şi lipsa automată a unui raport de dependenţă in sensul art. 120 alin. cu societatea in nume colectiv. Apreciabila vechime a societăţii in nume colectiv este legată de simplitatea funcţionării acestei societăţi.”. In doctrină se afirmă că primele societăţi comerciale . 3). Scopul prezumţiei concernului este răsturnarea sarcinii probei. 2) a fi dependentă (art. prin normele legale in prezent in vigoare. pe de o parte. b) Dovada concretă necesară răsturnării prezumţiei conernului depinde de noţiunea largă sau restrinsă a conducerii unice a concernului (supra I.se inrudesc. 1 Cod civil. Legea instituie o prezumpţie relativă („se prezumă”.

Intr-adevăr. Astfel. In aceste condiţii. “sociedade em nome colectivo” (Portugalia). ambele constituite pe ideea responsabilităţii limitate a asociaţilor pentru datoriile sociale. in majoritatea statelor lumii: “societe en nom collectif” (Belgia. fie o societate pe acţiuni. Totuşi. constituită intre membrii aceleiaşi familii (părinţi şi copii. Astfel. sub diferite denumiri. in ultimii 50 de ani. Ori. in ultimele decenii. elementul intuitu personae şi importanţa lui pentru constituirea şi funcţionarea societăţii este ridicat la paroxism. retragerea asociatului din societatea in nume colectiv este grevată de indeplinirea anumitor condiţii. societatea in nume colectiv tinde să devină dintr-o societatea de persoane fizice o societate de societăţi. Trebuie menţionat că. in cazul societăţii cu răspundere limitată şi a societăţii pe acţiuni. Datorită acestor elemente. Există o explicabilă predilecţie a marii majorităţi a celor care doresc să creeze o societate comercială să-şi valideze această dorinţă constituind fie o societate cu răspundere limitată (şi mai ales o astfel de societate). societatea in nume colectiv se infăţişează ca fiind cea mai personală. Austria). sau fraţi şi surori ori rude de grad mai indepărtat). avantajele oferite de societatea in nume colectiv decurgand din simplitatea formalităţilor de constituire şi a mecanismului de funcţionare sunt in mare măsură umbrite de responsabilitatea nelimitată a asociaţilor pentru datoriile sociale. şi totodată o remarcabilă reţinere de a-şi asuma riscurile inevitabile pe care le implică orice afacere comercială. aceasta fiind in acelaşi timp nelimitată şi solidară. ci există doar relaţii de prietenie ori de consideraţie reciprocă. deoarece aceste forme juridice societare le conferă mai multă certitudine şi mai multă securitate juridică cel puţin in ceea ce priveşte patrimoniul lor.Societatea in nume colectiv se caracterizează prin intrunirea a două elemente: (a) asociaţii işi exercită activitatea de intreprinzător sub o firmă (denumire) colectivă şi in numele societăţii şi (b) răspund in mod solidar şi nemărginit pentru obligaţiile sociale. in toate statele europene ponderea societăţilor in nume colectiv in ansamblul societăţilor comerciale a scăzut simţitor. iar alteori ea este uzuală in cadrul unei anumite profesiuni (caz in care se constituie cu participarea unor membri ai aceluiaşi corp profesional). fiecare participant are sentimentul deplinei securităţi a propriului său patrimoniu. dintre toate societăţile comerciale reglementate de legislaţia in vigoare. societatea in nume colectiv continuă să rămană preferată ca formă juridică pentru organizarea de mici intreprinderi la care participă un număr restrans de asociaţi. Franţa. in statele Europei occidentale. Luxemburg). “полноe товариществo” (Federaţia Rusă). in cazul ei. De asemenea. care din raţiuni practice sunt preferate de participanţii la activitatea de antreprenoriat. in societatea in nume colectiv responsabilitatea asociaţilor este cea mai gravă din cate se pot imagina. iar in caz de retragere răspunderea acestuia pentru obligaţiile sociale născute anterior respectivului moment subzistă pe o perioadă destul de lungă. societatea in nume colectiv se infăţişează ca o societate familială. de cele mai multe ori. cu toate că numărul societăţilor in nume colectiv este intr-o continuă descreştere. se observă o folosire din ce in ce mai frecventă a acestui tip de societate ca tehnică de organizare a unor filiale comune in cadrul unor grupuri de societăţi. pe care ii uneşte deplina incredere reciprocă şi care nu au veleităţi de a realiza venituri apreciabile. In prezent. ceea ce ii conferă şi curajul necesar pentru asumarea riscurilor pe care le implică afacerile comerciale. “offene handelsgesellschaft” (Germania. “Sociedad Colectiva” (Spania). “societa in nome collettivo” (Italia). Desigur. ceea ce demonstrează relativ slaba atractivitate pe care acestea o prezintă acum pentru cei interesaţi să constituie o societate comercială. Acest gen de responsabilitate creează in persoana asociaţilor un puternic sentiment de insecuritate referitor la patrimoniul lor. “Kollectivgesellschaft” sau “societe en nom . Societatea in nume colectiv este reglementată. Din acest motiv. nimic nu se opune ca o societate in nume colectiv să fie infiinţată de persoane fizice intre care nu există nici legături de rudenie şi nici activităţi profesionale. societatea in nume colectiv suportă concurenţa societăţii cu răspundere limitată şi a societăţii pe acţiuni.

in doctrină s-au purtat discuţii in legătură cu posibilitatea dobandirii calităţii de asociat la o societatea in nume colectiv a societăţilor cu răspundere . 2. iar patrimoniul lor este inseparabil de cel al asociaţilor. in scopul impărţirii beneficiilor rezultate şi in care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii”. Grecia. “interessentskaber” (Danemarca). in principal. care pun in comun anumite bunuri. este definită in doctrină ca “societatea constituită prin asocierea. activitate de intreprinzător in numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia”. Cea mai veche şi.collectif ” (Elveţia). Pot fi asociaţi intr-o societate in nume colectiv atat persoane fizice. O definiţiei apropiată este dată şi de Codul civil in art. Participarea persoanelor juridice la o societate in nume colectiv poate ridica o serie de probleme determinate atat de răspunderea nelimitată a asociaţilor pentru obligaţiile sociale cat şi de gradul de implicare in activitatea unei asemenea societăţi. cat şi din faptul că asociaţii societăţii in nume colectiv exercită activitatea de antreprenoriat in numele societăţii persoană juridică.1. Norvegia. inscrisă in art. Constituirea societăţii in nume colectiv este reglementată.68 alin. vom aborda doar unele aspecte specifice constituirii societăţii in nume colectiv. in acelaşi timp. potrivit cărora societăţile in nume colectiv şi in comandită nu au personalitate juridică. pot avea calitatea de asociaţi ai societăţii in nume colectiv. aprobat prin H. societatea in nume colectiv reprezintă pentru creditorii sociali cea mai avantajoasă formă de societatea comercială.). este firesc ca aceştia să coopereze şi să se controleze reciproc. inseamnă că şi societăţile comerciale. (b) la baza asocierii şi funcţionării societăţii in nume colectiv stă actul constitutiv (contractul de societate). conform căreia fondatorii (membrii) persoanei juridice nu răspund pentru obligaţiile persoanei juridice. indiferent de forma lor.106-115 din Codul civil. Menţionăm şi faptul că există state care nu reglementează un asemenea tip de societate. Definiţia societăţii in nume colectiv. de dispoziţiile art. in cadrul societăţii in nume colectiv manifestandu-se cel mai pregnant caracterul contractual al societăţii comerciale.2 din Codul civil. deoarece in caz de neexecutare a obligaţiilor societăţii ei pot fi despăgubiţi atat din bunurile societăţii. Constituirea societăţii in nume colectiv. cat şi din bunurile personale ale asociaţilor. Astfel. şi anume. cat şi persoane juridice. iar nu in nume propriu.G. cea mai simplă formă de societate comercială. societatea in nume colectiv.15 şi 16 din Legea nr. pentru a desfăşura o activitate comercială.121 alin. In acest context. Aceasta reprezintă o derogare de la regula generală. ce constituie dreptul comun in materia constituirii societăţilor comerciale.S. pe baza deplinei increderi. Intrucat legea nu distinge. Din definiţia legală a societăţii in nume colectiv rezultă următoarele caractere ale acesteia: (a) societatea este constituită in scopul desfăşurării activităţilor de antreprenoriat şi are personalitate juridică distinctă de cea a asociaţilor. orice clauză care ar inlătura sau limita această răspundere este nulă. şi anume: Olanda. Această concluzie poate fi trasă atat din faptul că dispoziţiile care reglementează societatea in nume colectiv au fost plasate in capitolul II din cod – “Persoana juridică”. Intrucat regulile generale privind constituirea societăţilor comerciale au fost examinate in cadrul comentariilor la articolele menţionate.500/1991. 3. in conformitate cu actul de constituire. a două sau mai multor persoane. Astfel. (c) toţi asociaţii societăţii participă nemijlocit la activitatea acesteia. “Avoin yhtio” (Finlanda).121 din cod. Liechtenstein. Suedia. (d) toţi asociaţii societăţii răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile contractate de aceasta. Deoarece in societatea in nume colectiv toţi asociaţii işi riscă intreaga avere. este important de remarcat că in cuprinsul Codului civil nu au fost reluate dispoziţiile art. dispoziţii care se completează cu normele speciale cuprinse in art.845-XII/1992 cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi şi a pct.6 din Regulamentul societăţilor economice (R.E. nr. “societate in nume colectiv este societatea comercială ai cărei membri practică.

121 alin. Vom fi astfel in prezenţa a două responsabilităţi diferite ce se situează şi se analizează in două planuri diferite. fiind uşor de imaginat o mulţime de alte circumstanţe care ar putea afecta solvabilitatea asociatului cu răspundere nelimitată. art. circumstanţe pe care legea nu le poate prevede.2 fraza I din cod. aceasta (adică societatea participantă) va trebui să contribuie. Deşi prin aceste interdicţii legiuitorul a urmărit protejarea creditorilor sociali. ca orice persoana juridică. avandu-se in vedere aparenta incompatibilitate intre răspunderea limitată pentru obligaţiile sociale a acestor societăţi şi a asociaţilor lor şi răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor societăţii in nume colectiv. intrucat nu vor reuşi să asigure o protecţie eficace a drepturilor de creanţă a creditorilor sociali. prin evitarea unor situaţii in care prin participarea unei persoane la mai multe societăţi in nume colectiv (sau societăţi in comandită) s-ar diminua intinderea răspunderii acesteia pentru datoriile sociale. Astfel.121 alin. şi nici chiar de legislaţia Federaţiei Ruse din al cărui Cod civil au fost. trebuie să aibă o firmă şi un sediu. cat şi a intreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni in care statul deţine cel puţin 30 la sută din acţiuni (pct. legiuitorul a inţeles să interzică participarea la o asemenea societate atat a autorităţilor administraţiei publice.).2 fraza a II-a din cod). avand in vedere gradul de implicare a asociaţilor unei societăţi in nume colectiv in activitatea acesteia. determinarea cărora se realizează prin actul constitutiv.2 din cod stipulează că asociatul comanditat (care răspunde nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale) din societatea in comandită nu va putea fi asociat intr-o societate in nume colectiv.limitată şi pe acţiuni. aidoma oricărui alt asociat al unei societăţi in nume colectiv. 4. potrivit art.136 alin. Firma societăţii in nume colectiv. de precizat că o asemenea limitare nu este cunoscută şi de alte legislaţii continentale. iar responsabilitatea pe care şi-o asumă in această calitate este propria sa responsabilitate şi nu a asociaţilor. şi. de altfel. insă această dispoziţie a proiectului nu se mai regăseşte. Limitarea numărului de asociaţi este dispusă de legiuitor tocmai pentru a asigura caracterul intuitu personae a societăţii in nume colectiv. precum şi răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor. Menţionăm că in proiectul Codului civil se prevedea o asemenea interdicţie doar pentru stat şi unităţile administrativ-teritoriale. Trebuie. Pe de altă parte.4 din R. preluate majoritatea dispoziţiilor referitoare la societatea in nume colectiv. numărul asociaţilor intr-o astfel de societatea nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau juridice.3 din cod. O altă limitare instituită de lege se referă la posibilitatea unei persoane fizice sau juridice de a participa doar la o singură societate in nume colectiv (art. ambele constand din cuvinte scrise.S. că in dezvoltarea acestei interdicţii. Oricare dintre societăţile menţionate este subiect de drept distinct de societatea la care dobandeşte calitatea de asociat. din păcate in forma finală a codului. potrivit art. totuşi. respectiv. nici asociatul unei societăţi in nume colectiv nu va putea deveni membru comanditat intr-o societate in comandită. ele sunt.121 alin. şi anume: responsabilitatea societăţii asociat faţă de creditorii societăţii la care participă şi responsabilitatea propriilor săi asociaţi faţă de propriii creditori sociali. criticabile. In cazul in care societatea infiinţată este o societate in nume colectiv. de asemenea. după epuizarea subscripţiei sale de capital cu intregul său patrimoniu la acoperirea datoriilor sociale faţă de creditorii ultimei societăţi (adică a societăţii in nume colectiv). intinderea celei dintai responsabilităţi este concordantă cu forma juridică a societăţii infiinţate. iar societatea participantă este o societate cu răspundere limitată sau o societate pe acţiuni. In acest context s-a arătat că participarea unei societăţi cu răspundere limitată sau pe acţiuni la infiinţarea unei societăţi in nume colectiv nu are nici o legătură cu extinderea răspunderii propriilor asociaţi pentru datoriile sale. iar intinderea celei de-a doua responsabilităţi corespunde formei juridice a societăţii participante. două elemente de identificare. Firma folosită de societatea in nume colectiv trebuie să cuprindă. Precizăm. In primul . Pentru identificarea ei in activitatea comercială societatea in nume colectiv. totuşi. Legea limitează numărul asociaţilor dintr-o societatea in nume colectiv la 20 de persoane.E.

c) răspunderea membrilor pentru incălcarea obligaţiilor de depunere a aporturilor. Actul de constituire al societăţii in nume colectiv (1) In afară de cele menţionate la art. Cel de-al doilea element component al firmei constă in menţiunea obligatorie “societate in nume colectiv”. dacă aceştia doresc. Dacă firma societăţii in nume colectiv nu poate include numele sau denumirea tuturor asociaţilor. 1.108 alin. Orice neconcordanţă dintre stipulaţiile contractuale şi prevederile statutare nu poate legitima concluzia că acestea din urmă le-ar modifica pe cele dintai. se cere ca in firmă să figureze numele sau denumirea asociaţilor. Actul constitutiv al societăţii in nume colectiv. semnat de toţi asociaţii (membrii) societăţii (art. In plus. de exemplu. numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi şi sintagma in limba de stat “şi compania” sau abrevierea “şi Co”. Ori. lato sensu.1 şi 108 alin. In cazul in care un asociat al cărui nume sau denumire figurează in firma societăţii a ieşit din societate. un produs al voinţei asociaţilor prin care aceştia statornicesc reguli privind funcţionarea societăţii. firma acesteia va fi modificată in mod corespunzător. Considerăm că. f) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.62 alin. (2) Actul de constituire poate fi modificat numai prin votul unanim al tuturor asociaţilor. la baza constituirii societăţii in nume colectiv se află contractul de constituire (de societate). căci statutul nu poate fi privit in nici un caz ca act juridic de modificare a contractului de constituire. in situaţia in care prevederile statutului vor fi. in actul de constituire al societăţii in nume colectiv trebuie să se indice: a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor. consimţămantul valabil al părţilor care se obligă. şi contractul de constituire trebuie să indeplinească condiţiile generale de validitate: capacitatea de a contracta.8 din R. b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui participant la capitalul social. Această concluzie se impune avand in vedere principiul libertăţii convenţiilor in conformitate cu care părţile contractante sunt libere să incheie orice act juridic cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere dispoziţiilor imperative ale legii. Intr-o asemenea ipoteză s-ar putea pune problema forţei juridice a unui asemenea statut. statutul unei societăţi comerciale este şi el. dar nici nu interzice asociaţilor ca. scrisă in intregime sau cu abrevierea “S. un act juridic. un obiect determinat şi licit şi o cauză licită. pe care il intregeşte. Ca orice act juridic. Potrivit legii.C.4 din Codul civil şi pct. acesta va trebui să prezinte şi anumite elemente specifice care il particularizează faţă de celelalte contracte. sub anumite aspecte. d) procedura de adoptare a hotărarilor de către asociaţi. aceasta va cuprinde. Astfel că. deoarece legea cere pentru infiinţarea unei societăţi in nume colectiv numai contractul de constituire nu şi statutul. contradictorii cu cele ale contractului de constituire vor avea prioritate intotdeauna stipulaţiile contractului. fie in sensul ca il completează. nimic nu-i impiedică pe aceştia să redacteze şi un asemenea act. Aşadar. Deşi legea nu cere fondatorilor şi redactarea unui statut (ca.rand. Ne referim aici la intenţia de a colabora in desfăşurarea activităţii .(1).). să-l intocmească.”. Articolul 122. in mod obligatoriu.N.E. fie in sensul că il explicitează. in cazul societăţilor pe acţiuni).S. şi in această situaţie statutul societăţii rămane in esenţa lui o convenţie conexă contractului de constituire. legea nu cere in mod obligatoriu statutul pentru valabilitatea constituirii societăţii in nume colectiv. e) procedura de admitere a noilor asociaţi.

121 alin. ei putandu-se indrepta impotriva oricărui asociat care răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. considerăm că această atitudine a legiuitorului nu trebuie interpretată in sensul că se lasă o libertate deplină asociaţilor de a fixa cuantumul capitalului social. deşi in cazul societăţii in nume colectiv legea nu cere un minim de capital pentru infiinţarea societăţii. actul constitutiv al societăţii in nume colectiv. obligaţia asociaţilor de a contribui prin aporturi la formarea patrimoniului societar. cerinţa legală despre care este vorba poate fi considerată indeplinită doar atunci cand asociaţii societăţii in nume colectiv stabilesc in actul constitutiv al respectivei societăţi un capital rezonabil. va trebui să indice atat cuantumul cat şi structura şi modalitatea de constituire a capitalului social al societăţii. ce au ca obiect orice bun cu valoare economică care prezintă interes pentru activitatea societăţii. Este adevărat că importanţa capitalului social in cazul societăţii in nume colectiv este intrucatva diminuată datorită faptului că acesta nu mai constituie singura garanţie a creditorilor sociali pentru datoriile societăţii. b) Clauze privind caracteristicile societăţii. care sunt prevăzute de art. in opinia noastră. raportat la finalitatea societăţii comerciale avută in vedere. obligatorii potrivit legii. Acest lucru este greu de presupus tocmai datorită faptului că. pe langă menţiunile obligatorii prevăzute la art.122 alin. Menţionăm că. Precizăm doar că. Un asemenea capital ar fi de natură să indeplinească numai formal cerinţa instituită de art. Toate clauzele unui contract de societate. in societatea in nume colectiv elementul affectio societatis este mai pregnant decat in cadrul altor societăţi. Asociaţii dintr-o asemenea societate participand “de regulă” direct şi nemijlocit la activitatea societăţii. O altă precizare importantă se impune cu privire la tipurile de aport permise la constituirea societăţii in nume colectiv. Precizăm că denumirea (firma) societăţii in nume colectiv trebuie să respecte cerinţele prevăzute de art. Mai exact. acesta. nu stabileşte şi un minimum de capital necesar constituirii societăţii. ar putea fi apreciat ca indestulător pentru realizarea obiectului de activitate şi. acestea fiind obligatorii indiferent de forma societăţii.1 din Codul civil.3 din cod. şi in natură. deşi prevede obligativitatea menţionării capitalul social in actul constitutiv. impropriu ca valoare economică de a asigura indeplinirea scopului societăţii. deci.1 lit. După cum s-a mai arătat aporturile la capitalului social al unei societăţi comerciale pot fi in numerar. Ca regulă . potrivit art. inclusiv prin precizarea aporturilor fiecărui asociat. In ceea ce ne priveşte. Sintagma capital rezonabil urmand a desemna o valoare minimă a capitalului social care. forma juridică şi sediul societăţii. Intrucat toate aceste condiţii au mai fost analizate nu vom mai reveni asupra lor. legiuitorul. in numerar sau in alte bunuri.122 alin. capitalul social reprezintă principalul instrument economic pentru realizarea scopului in vederea căruia societatea a fost constituită. Includem aici clauzele referitoare la identificarea fondatorilor societăţii in nume colectiv şi clauzele referitoare la individualizarea viitoarei societăţi. In ceea ce priveşte conţinutul contractului de constituire a societăţii in nume colectiv.a) din cod. relativă la necesitatea precizării in cuprinsul actului constitutiv a mărimii capitalului social.1 din Codul civil va trebui să cuprindă şi o serie de dispoziţii. Din aceste considerente. aceasta nu inseamnă că o astfel de societate s-ar putea constitui şi funcţiona fără capital social. Intrucat clauzele generale au mai fost analizate vom examina in continuare numai aspectele specifice societăţii in nume colectiv. pot fi grupate după cum urmează: a) Clauze de identificare. De aceea. precum şi participarea la beneficii şi la pierderi. prin care se stabilesc denumirea (firma).1 lit. implicit al finalităţii societăţii avută in vedere de asociaţi la infiinţarea acesteia. precum şi răspunderea asociaţilor pentru incălcarea obligaţiilor de depunere a acestora.comerciale (affectio societatis).a)-b) din Codul civil. Avem in vedere clauzele privind obiectul şi capitalul social prezumat al societăţii.122 alin. ceea ce ar contraveni finalităţii urmărite de legiuitor.108 alin. Asociaţii dintr-o societate in nume colectiv nu vor putea indica un capital simbolic.

procedura de admitere a noilor membri. Deşi formularea acestui text de lege sugerează obligativitatea includerii unor asemenea clauze in actul constitutiv. asociaţii vor putea stabili modul de impărţire a profitului rezultat din activitatea societăţi. d) Clauze privind modalitatea de participare la beneficii şi pierderi. cu condiţia ca prin asemenea clauze să nu se aducă atingere dispoziţiilor imperative ale Codului civil. Precizăm. avand in vedere că asociaţii răspund cu intregul lor patrimoniu pentru datoriile sociale. atribuţiile. considerăm că din economia articolelor următoare reiese in mod clar că asemenea precizări nu sunt obligatorii. fiind totodată. prestaţiile in muncă şi servicii ale asociaţilor nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social (art.122 alin.4 din Codul civil). modul in care se va face imputarea pierderilor. Astfel. Aporturile constand in prestaţii in muncă şi servicii nu sunt cuprinse in capitalul social al societăţii.2 din Codul civil).108 alin. derogand de la regula instituită de art. precum şi modul de reprezentarea a acesteia (art.d)-e) din cod. dar asociaţii vor avea dreptul in schimbul acestora să participe. prin derogare de la regula conform căreia conducerea societăţii se exercită prin acordul tuturor membrilor (art. Precizăm doar că.1 lit. conchidem că asociaţii vor putea prevedea. Asociaţii vor stipula in contractul de constituire clauze cu privire la reprezentarea societăţii.2 din cod). din analiza coroborată a textele legale in materia societăţii in nume colectiv. precum şi temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate. in mod corelativ. in cazul societăţilor in nume colectiv (dar şi in comandită) legea permite asociaţilor să efectueze astfel de aporturi. Tot leonină este considerată in literatura de specialitate şi clauza prin care se garantează unuia dintre asociaţi un minim de foloase. obligaţi să participe şi la pierderi (art. că actul constitutiv al societăţii in nume colectiv trebuie incheiat in formă . precum clauza prin care totalitatea beneficiilor se atribuie unuia dintre asociaţi sau clauza conform căreia unul dintre asociaţi să fie dispensat de obligaţia de a participa la pierderi.1 lit. Legea cere ca in actul constitutiv al societăţii să se precizeze structura. de exemplu: situaţiile cand o hotărare se va putea adopta cu majoritatea voturilor membrilor.g)-h) din Codul civil).123 alin. persoanele care vor reprezenta societatea in nume colectiv (art. modul de constituire şi de funcţionare a organelor societăţii. un aport in muncă şi servicii constă in obligaţia pe care şi-o asumă asociatul de a pune la dispoziţia societăţii cunoştinţele sale tehnice. procedura de adoptare a hotărarilor sau de retragere ori excludere din societate. Contractul de constituire se va incheia in mod obligatoriu in limba de stat şi se va semna de toţi asociaţii fondatori (art. Cu alte cuvinte. In plus. atribuirea unui număr de voturi proporţional cotei de participare a asociaţilor. Asociaţii vor preciza in actul constitutiv al societăţii in nume colectiv modul şi proporţia de participare a fiecăruia la caştigurile şi pierderile societăţii. Totuşi. Menţionăm totodată că. inclusiv periodicitatea şi termenele in care se va efectua această operaţiune. pentru că aceasta echivalează cu scutirea de participare la pierderi.114 alin. serviciile şi munca sa.generală.108 alin. c) Clauze privind funcţionarea societăţii. Contractul de constituire a societăţii in nume colectiv va putea cuprinde orice alte clauze pe care asociaţii le consideră necesare. in limitele stabilite de actul constitutiv.113 alin.123 alin. potrivit art. actul constitutiv al societăţii in nume colectiv trebuie să prevadă: procedura de adoptare a hotărarilor de către asociaţi.127 alin.125 din cod).4 din Codul civil). ori anume aceasta este funcţia de bază a capitalului social. O asemenea interdicţie este motivată de faptul că aporturile in muncă şi servicii nu pot servi drept garanţie pentru creditorii sociali. iar drepturile creditorilor sociali nu sunt afectate in nici un fel. şi. in accepţiunea legii. nu va fi posibilă inserarea unor clauze numite in doctrină leonine. numai in măsura in care inţeleg să deroge de la unele norme dispozitive ale codului.1 din cod). prin derogare de la regula “un asociat – un vot” (art. de asemenea.1 din Codul civil conform căreia repartizarea veniturilor şi imputarea pierderilor se face intre asociaţi proporţional participaţiunilor fiecăruia la capitalul social. la impărţirea beneficiilor şi a activului societăţii.

2000 cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor şi organizaţiilor). Conducerea societăţii in nume colectiv (1) Conducerea societăţii in nume colectiv se exercită prin acordul tuturor membrilor.a) din cod sancţionează cu nulitatea lipsa acesteia. menţionăm că actului constitutiv incheiat de către asociaţii fondatori ii sunt incidente principiile generale de drept conform cărora retragerea unui contractant se poate face numai cu acordul celorlalţi contractanţi.2002 cu privire la notariat. atunci cand se vorbeşte despre modificarea actului constitutiv al societăţii menţionate este vizat insuşi contractul de constituire prin care se infiinţează o astfel de societate. fie prin declararea judecătorească a nulităţii lui. intrucat art. avand in vedere faptul că contractul de constituire a societăţii in nume colectiv reprezintă cea mai importantă sursă de informare pentru terţele persoane care intră in contact cu societatea.18 din Legea nr. Această regulă este consacrată expres şi de dispoziţiile Codului civil in materia societăţilor in nume colectiv.1 din cod). Modificarea actului constitutiv al societăţii in nume colectiv. Aşadar.1265-XIV/05. fie ca urmare a intervenţiei unei cauze generale sau speciale de dizolvare a societăţii. Contractul de constituire va fi supus autentificării notariale in modul stabilit de Legea nr. care este cerută ad validitatem. După cum am menţionat actul constitutiv al societăţii in nume colectiv este contractul de constituire (de societate).41 alin. deci inclusiv al societăţii in nume colectiv. revenirea de comun acord asupra clauzelor iniţial stabilite. legiuitorul a instituit obligativitatea inregistrării modificărilor contractului la Camera Inregistrării de Sat in termen de maxim 7 zile de la data efectuării lor. fie prin rezilierea lui de către asociaţi. In sfarşit. In sfarşit.11. actul constitutiv al oricărei societăţi comerciale. acestea dobandind eficienţă juridică numai de la data inregistrării (art. moartea sau interdicţia unuia dintre ei va avea ca efect stingerea convenţiei sau continuarea acesteia de către moştenitori.2 din cod). Modificarea actului constitutiv al societăţii in nume colectiv este dominată de principiul simetriei actelor juridice care presupune ca actul juridic modificator să indeplinească aceleaşi condiţii de formă şi de fond care s-au cerut indeplinite de actul juridic modificat la momentul perfectării. 2. potrivit cărora “actul de constituire poate fi modificat numai prin votul unanim al tuturor asociaţilor” (art.1 din Legea cu privire la notariat).107 alin. In actul de constituire al societăţii pot fi prevăzute cazurile in care hotărarea se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor.1453-XV/8. menţionăm că. Dar care este momentul de cand pot fi aduse modificări contractului de constituire şi momentul pană la care pot fi aduse asemenea modificări? După cum s-a arătat şi in doctrină. contractul de constituirea a societăţii in nume colectiv poate fi modificat din punct de vedere juridic prin voinţa comună a tuturor asociaţilor cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond care s-au cerut indeplinite la perfectarea lui.2 lit. a cărui problematică juridică a fost analizată mai sus.122 alin. La efectuarea actelor notariale. Deoarece contractul de constituire a societăţii in nume colectiv este opera voinţei comune a asociaţilor exprimată in armonie cu principiul libertăţii convenţiilor. notarii vor verifica printre altele dacă contractul de societate nu cuprinde clauze ce contravin legislaţiei.autentică (art. . Asociaţii păstrează nealterată facultatea de a modifica actul constitutiv pană la momentul desfiinţării acestuia. Articolul 123. el va putea fi modificat tot prin voinţa comună a asociaţilor căci ceea ce s-a făcut mutuum consensus poate fi desfăcut mutuum disensus.10. iar in cazul existenţei unor asemenea clauze vor refuza autentificarea lui (art. de principiu poate fi modificat incepand cu momentul imediat următor celui al perfectării lui.110 alin. Aşadar.

(2) Fiecare membru al societăţii in nume colectiv are un singur vot dacă actul de constituire nu prevede altfel. Dacă administrarea societăţii se deleagă unei sau mai multor persoane. prin votul unanim al asociaţilor (art. precum şi modul in care se va proceda in cazul parităţii de voturi. deşi atribuie prerogativele decizionale privind activitatea societăţii tuturor asociaţilor. In raporturile cu terţii. conducerea societăţii in nume colectiv se exercită prin acordul tuturor membrilor. Totuşi. proporţional cotei de participare a fiecărui asociat.1 fraza a II-a din cod). Astfel. Pe de altă parte. Instituirea acestei reguli este determinată de necesitatea ca fiecare dintre asociaţi să aibă un cuvant de spus in funcţionarea societăţii. art. acceptarea succesorilor membrului decedat in calitatea de asociaţi in societate (art. minoritatea de asociaţi care a votat impotrivă va putea ataca respectiva hotărare in justiţie solicitand anularea ei. regula enunţată nu are un caracter imperativ. Administrarea societăţii in nume colectiv (1) Fiecare membru al societăţii in nume colectiv are dreptul de a acţiona in numele societăţii dacă actul de constituire nu prevede că toţi membrii administrează societatea in comun sau că administrarea este delegată unor anumiţi membri sau unor terţi. care se vor lua. Legea conferă asociaţilor o libertate mai accentuată in ceea ce priveşte modul de organizare a activităţii unei asemenea societăţi spre deosebire de societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. deciziile trebuie luate in unanimitate.2 din cod). In mod concret.1 din cod). La luarea deciziilor cu privire la activitatea societăţii fiecare asociat are. in tăcerea legii. fără ca prin această atribuire stabilită să fie posibilă lipsirea totalmente de vot a vreunui asociat. in mod obligatoriu. dacă actul de constituire nu prevede altfel.simplă sau calificată. (3) In cazul administrării in comun. (2) Imputernicirile administratorului se limitează la domeniul de activitate al societăţii. Asociaţii vor stabili.123 alin. Legiuitorul s-a limitat să instituie regula unanimităţii in ceea ce priveşte luarea deciziilor privind activitatea societăţii.1 din cod). alte chestiuni pentru a căror soluţionare legea nu cere unanimitatea. considerăm că dacă majoritatea asociaţilor va adopta o hotărare prin care se contravine actului constitutiv sau unei dispoziţii legale imperative. trebuie să aibă procură de la prima (primele).123 alin. şi felul majorităţii necesare adoptării unor asemenea hotărari .132 alin. Soluţia aleasă de legiuitor se justifică prin numărul mic de asociaţi intr-o asemenea societate spre deosebire de alte forme societare. ceilalţi membri. Articolul 124. aprobarea dării de seama anuale şi a bilanţului anual. asociaţii vor putea prevedea in contractul de constituire un alt mod de atribuire a voturilor. alegerea administratorilor. 1. potrivit art. excepţie făcand hotărarile de modificarea a actului constitutiv. societatea nu . avandu-se in vedere faptul că aceştia răspund nelimitat şi solidar pentru datoriile sociale. Pentru săvarşirea de acte ce depăşesc aceste limite este necesar acordul tuturor asociaţilor. dacă aceştia nu au fost desemnaţi prin actul constitutiv. Astfel. de asemenea. asociaţii putand prevedea prin actul constitutiv diverse situaţii in care o hotărare să se adopte cu majoritatea voturilor (art. spre exemplu.2 din cod). In consecinţă.1 fraza I din Codul civil. pentru a incheia acte juridice in numele societăţii.122 alin. asociaţii ar putea prevedea regula majorităţii la adoptarea hotărarilor cu privire la: repartizarea beneficiilor şi pierderilor (art.123 din cod nu instituţionalizează o adunare generală a asociaţilor ca organ suprem de conducere a societăţii in nume colectiv.123 alin. un singur vot (art. Conducerea societăţii in nume colectiv. Organizarea societăţii in nume colectiv este la fel de simplă ca şi cea a societăţilor civile.127 alin.

de către toţi asociaţii. Desemnarea administratorilor. cu excepţia cazurilor in care societatea va demonstra că terţul. totuşi. aleşi de către asociaţi. fie cu votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. In practică. In cazul in care actul constitutiv nu arată cine sunt administratorii societăţii sau nu prevede nimic cu privire la modul de administrare al societăţii se presupune că fiecare asociat are dreptul de a acţiona in numele acesteia din partea celorlalţi asociaţi.123 alin. de toata documentaţia privind administrarea. avandu-se in vedere că o asemenea regulă vizează in primul rand protejarea asociaţilor. ulterior constituirii. asociaţii de la societăţile in nume colectiv preferă să incredinţeze administrarea societăţii unuia sau mai multora dintre asociaţi ori chiar unor terţe persoane. administrarea societăţilor in nume colectiv prin administratori asociaţi. Serviciile făcute de administratorii societăţii in favoarea acesteia. personal sau asistat de un expert. in cele mai multe cazuri. ori să stabilească cuantumul acesteia. cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că membrul nu este imputernicit să acţioneze in numele societăţii. fie cu unanimitate de voturi (regula unanimităţii). potrivit cărora asociaţii pot prevedea in actul constitutiv ca (a) administrarea societăţii se fie exercitată in comun. indiferent de faptul este sau nu imputernicit să administreze societatea. in momentul incheierii actului juridic. 1. nu vom intalni numeroase acte constitutive care să nu desemneze modul concret de administrare a societăţii. sunt. (4) Fiecare membru al societăţii in nume colectiv. care să indeplinească in mod individual toate atribuţiile pe care le presupunea calitatea de administrator.1 din Codul civil. aceştia vor putea fi aleşi ulterior inregistrării societăţii in conformitate cu dispoziţiile art. remunerate. de regulă.108 alin. ca regulă. Totuşi. inclusiv persoanele desemnate ca administratori. se acordă administratorilor o remuneraţie lunară . Acesta nu trebuie să fie neapărat o persoană fizică. in indeplinirea funcţiilor lor. In cazul in care desemnarea administratorilor nu s-a făcut prin actul constitutiv al societăţii. In practică. intrucat caracterul intuitu personae al societăţii in nume colectiv şi existenţa unei răspunderi nemărginite a asociaţiilor ar impune ca aceştia să conducă direct activitatea socială şi să nu o incredinţeze unor persoane străine de societate.124 din cod. sau ca (b) administrarea să fie delegată unuia sau mai multora dintre asociaţi ori chiar unor terţe persoane. asociaţii ar putea stipula in actul constitutiv ca (c) administrarea societăţii să fie exercitată de către fiecare dintre asociaţi. ci această calitatea poate să fie incredinţată şi unei persoane juridice. In principiu. avand dreptul de a incheia toate operaţiunile necesare exercitării activităţii societăţii. Tocmai din acest considerent legiuitorul a instituit. dacă o asemenea modalitate este prevăzută de actul constitutiv.1 lit. Posibilitatea participării oricărui asociat la administrarea societăţii este o consecinţă firească a răspunderii nelimitate a asociaţilor pentru datoriile sociale. se punea in mod firesc intrebarea care ar fi opţiunile asociaţilor in ceea ce priveşte modul de administrare a societăţii? Răspunsul este dat de dispoziţiile art. are dreptul să ia cunoştinţă. In consecinţă.h) din Codul civil cere in mod expres inserarea in actul constitutiv a unei asemenea menţiuni. Asociaţii au deplină libertate să decidă dacă administratorii beneficiază de o remuneraţie sau nu. de vreme ce art. In fine.are dreptul să invoce clauzele actului de constituire prin care se limitează imputernicirile membrilor societăţii. Administratorii desemnaţi prin actul constitutiv sunt aleşi prin consensul tuturor asociaţilor. Posibilitatea de a desemna un administrator neasociat este criticabilă la prima vedere. acestora li se acordă posibilitatea ca in funcţie de interesele pe care le au să opteze pentru desemnarea unui administrator neasociat. Clauza prin care se exclude sau se limitează acest drept este nulă. Administratorii societăţii in nume colectiv vor putea fi numiţi prin actul constitutiv sau.

nu răspunde la aceste intrebări. spre deosebire de alte legislaţii (cum ar fi. cat şi pe aceea de administrator. fără să aibă nevoie in acest sens de acordul prealabil al celorlalţi asociaţi. mai cu seamă in cazul societăţilor in nume colectiv cu potenţial economic ridicat.129 alin. pe de o parte. imagina şi numeroase situaţii cand unul din asociaţi se opune in mod nejustificat adoptării unei decizii. astfel incat. nu excede limitele stabilite prin actul constitutiv privind obiectul de activitate. cu o singură menţiune: in indeplinirea actelor de administrare. Sau cum se va proceda in cazul in care trebuie luată o decizie in cazuri de urgenţă iar unii administratori sunt in imposibilitate de a fi contactaţi sau de a lua parte la deliberarea asupra acelei decizii? Se pot. deoarece in situaţia existenţei unor divergenţe intre administratorii asociaţi nu se va putea realiza unanimitatea. dar cum se va proceda in situaţia in care intrunirea unanimităţii nu este posibilă datorită unor factori obiectivi? cum ar fi de exemplu. tot actul constitutiv va fi cel care va stabili modul cum se distribuie intre administratori sarcinile privind administrarea societăţii.1 şi art. este posibilă şi o a treia soluţie care să rezulte din combinarea primelor două menţionate. in virtutea libertăţii . un administrator să aibă iniţiativa unei operaţiuni ce depăşeşte limitele determinate de domeniul curent de activitate al societăţii.124 alin. In acest caz orice decizie luată de ei va fi considerată valabilă numai dacă a fost adoptată in unanimitate (art. se justifică mai cu seamă atunci cand administratorul nu cumulează in persoana sa calitatea de asociat. absenţa indelungată a unuia dintre administratorii asociaţi din localitate. administratorul asociat exprimă atat voinţa sa de asociat.126 aln.fixă. el poate suporta dubla sancţiune a revocării puterii de reprezentare şi a excluderii din societate (a se vedea art. precum şi condiţiile in care acesta va delibera. prin actul constitutiv se poate stipula organizarea unui consiliu de administraţie. Legea nu interzice insă ca asociaţii să decidă stabilirea remuneraţiei administratorilor sub forma unei sume variabile. şi administratori şi asociaţi pe de altă parte. romană). de asemenea. reprezentand o cotă-parte aprioric predeterminată din beneficiile realizate de societate. Sigur. comportand o remuneraţie mixtă. Potrivit art. blocand astfel activitatea societăţii. In fine. puterile administratorului sunt determinate prin actul constitutiv al societăţii in nume colectiv (care este contractul de constituire) şi lege. Din punct de vedere al sferei puterilor. Este insă posibil ca. bineinţeles. O situaţie particulară este şi aceea in care prin actul constitutiv s-a prevăzut administrarea societăţii de către toţi asociaţii in comun. In practică. dar in acelaşi timp şi cel mai greoi de funcţionare. considerăm că asociaţii. Codul nostru civil. dar care. Din păcate. Totodată. Puterile administratorilor.124 alin. 2.3 fraza I din cod). Intr-o atare ipoteză. ipoteză in care considerăm că fiecare administrator privit separat este investit cu prerogativa generală de a indeplini toate actele de gestiune cerute de interesele societăţii şi care se circumscriu. in acelaşi timp.2 din Codul civil). Administrarea societăţii pe baza unanimităţii reprezintă sistemul cel mai prudent. obiectului de activitate a societăţii. cea franceză. de exemplu. O astfel de soluţie. Administratorii desemnaţi pot manifestă iniţiativa oricăror operaţiuni comerciale care se circumscriu celor efectuate in mod obişnuit de societate.2 din cod. in caz de abuz de putere. in exercitarea atribuţiilor sale. pentru săvarşirea de acte ce depăşesc aceste limite este necesar acordul tuturor asociaţilor. Este insă posibil ca din actul constitutiv să lipsească orice stipulaţie privind repartizarea sarcinilor intre multiplii administratori. pe langă cea de administrator. şi prin urmare nu se va putea incheia nici actul sau operaţiunea proiectată. In raporturile care se stabilesc intre administratori şi societate. In ceea ce ne priveşte. nu există nici o deosebire intre administratorii asociaţi şi cei neasociaţi. prin actul constitutiv se prevede că administrarea societăţii va fi asigurată de o pluralitate de administratori. destul de frecvent. un asemenea sistem prezintă marele avantaj al eliminării unor eventualele erori sau abuzuri pe care le-ar putea săvarşi administratorul individual.

enumerate limitativ. precum şi cele care prevăd restricţii impuse administratorilor sunt opozabile terţilor. Astfel. prin prisma principiului relativităţii contractului. după părerea noastră. cel puţin. In soluţionarea acestei probleme trebuie avute in vedere atat interesele societăţii şi cat şi drepturile terţului cocontractant. Depăşirea acelor limite se sancţionează cu asumarea implicită a responsabilităţilor personale a administratorului care a nesocotit stipulaţiile actului constitutiv al societăţii. societatea nu are dreptul să invoce clauzele actului de constituire prin care se limitează imputernicirile membrilor societăţii. cu excepţia cazurilor in care societatea va demonstra că terţul. acest principiu nu poate primi camp liber de aplicare in cazul contractului prin care se constituie societatea comercială. menţionăm că şi prin clauzele stipulate in actul constitutiv pot fi stabilite anumite limite ale acestor puteri in sensul precizării că anumite acte. Astfel. eventual. potrivit art. insă. iniţiativa in indeplinirea actelor de gestiune a patrimoniului social. prin inscrierea lor in Registrul de stat al intreprinderilor. aceasta va putea imbrăca orice formă. asociaţii ar putea stabili ca divergenţele existente intre administratorii asociaţi să fie soluţionate prin votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. In ceea ce priveşte exprimarea voinţei asociaţilor obligaţi a administra impreună. in toate cazurile cand se incalcă regula unanimităţii administratorii care a luat respectiva decizie vor putea fi obligaţi să suporte prejudiciul pe care. cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că membrul nu este imputernicit să acţioneze in numele societăţii. in momentul incheierii actului juridic. vor putea stipula felul in care vor fi reglementate şi asemenea situaţii. Astfel că. Pe de altă parte. societatea va putea invoca cu succes acest fapt impotriva unui terţ.3 fraza a III-a din Codul civil. in lipsa unei stipulaţii exprese in actul constitutiv. aceste restricţii nu ar trebui să fie opozabile terţilor. Desigur. In lipsa unor asemenea prevederi. gajarea sau ipotecarea bunurilor societăţii pentru garantarea unor credite acordate de o bancă comercială in favoarea altei societăţi comerciale sau a unor terţi sau chiar a unui asociat etc. intrucat din momentul inscrierii aceste informaţii devin publice şi . posibilitatea adoptării de hotărari doar de către un singur administrator sau de către o parte dintre ei in situaţiile in care ceilalţi administratori sunt “in imposibilitate” de a participa la administrare sau in situaţiile in care necesitatea luării deciziei este motivată de un caz urgent. Şi asta deoarece pot fi imaginate numeroase situaţii in care un asociat care nu are nu are dreptul de a administra societatea şi nici procură pentru a incheia acte juridice in numele societăţii incheie totuşi astfel de acte. Printre actele de acest gen s-ar putea menţiona: instrăinarea imobilelor.124 alin. Codul civil nu impune ca exprimarea voinţei să se facă simultan. cand neindeplinirea urgentă a unui act de administrare ar fi de natură să pricinuiască un prejudiciu semnificativ societăţii.conferite de legiuitor in privinţa modului de organizare a activităţii societăţii in nume colectiv. pe de o parte. aceasta trebuie respectată. In doctrină s-a remarcat insă pe bună dreptate că actul constitutiv nu trebuie să fie prea restrictiv in această privinţă. deoarece aceştia nu au participat la perfectarea actului constitutiv. a acelora dintre ei care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. pot fi indeplinite de administratori numai cu acordul tuturor asociaţilor sau. care nu poate fi pus in situaţia inechitabilă de a suporta consecinţele relei-credinţe a unui asociat sau unui administrator al societăţii. De asemenea. asociaţii ar putea să prevadă. 1-au cauzat societăţii. incheie un act juridic cu depăşirea limitelor imputernicirilor conferite prin actul constitutiv. in mod liber şi nestanjenit. deoarece clauzele acelui contract sunt supuse publicităţii in momentul inregistrării societăţii. in cazul in care limitarea imputernicirilor asociaţilor a fost inscrisă in Registrul de stat al intreprinderilor. in măsura in care legea impune pentru un act o anumită formă. In sfarşit. prin actul constitutiv. deşi legal desemnat. in raporturile cu terţii. ori situaţii in care un administrator. Administratorilor trebuie să li se lase o marjă suficient de largă pentru a-şi putea manifesta. Astfel. contractarea de imprumuturi peste o anumită valoare prestabilită. In acest context s-ar putea discuta dacă prevederile actului constitutiv prin care sunt desemnaţi administratorii societăţii.

124 alin4 din Codul civil.sunt accesibile terţului. dar societatea rămane obligată faţă de terţii de bună-credinţă. Art. In caz contrar. indiferent de faptul este sau nu imputernicit să administreze societatea. dacă operaţiunea incheiată de administrator nu este indeplinită in mod curent de societate. personal sau asistat de un expert. Deşi dispoziţia legală se referă in mod expres doar la situaţia asociatului. ceilalţi membri nu au dreptul să o reprezinte. Buna-credinţă se prezumă. In absenţa unor cenzori. fiecare membru al societăţii in nume colectiv. c) să indeplinească indatoririle lor in conformitate cu legea. insă numai dacă toţi asociaţii sunt de acord in prealabil cu săvarşirea ei (art. (2) Actul de constituire poate stipula dreptul unuia sau mai multor membri de a reprezenta societatea. Totuşi. 4. Controlul gestiunii societăţii. (4) In cazul desemnării administratorilor dintre terţi. Orice clauză prin care s-ar exclude sau limita acest drept este nulă. Datorită numărului mic de asociaţi şi a volumului redus al activităţii. dreptul de a reprezenta societatea in nume colectiv poate fi stipulat in actul de constituire. b) să nu abuzeze de semnătura socială. potrivit art. actul constitutiv şi hotărarile asociaţilor. (5) Persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea in nume colectiv sunt obligate să notifice despre desemnarea lor organul de stat unde este inregistrată.2 din cod). In acest caz. Potrivit literaturii de specialitate. 1. considerăm că nimic nu se opunea ca acelaşi principiu să se aplice şi in cazul administratorului care şi-a depăşit imputernicirile. fiecare are dreptul să acţioneze de sine stătător dacă actul de constituire nu prevede că ei trebuie să acţioneze in comun. (6) Prevederile actului de constituire care limitează dreptul asociaţilor de a reprezenta societatea in nume colectiv nu sunt opozabile terţilor de bună-credinţă. are dreptul să ia cunoştinţă. de toata documentaţia privind administrarea. implicit de a incheia orice act in numele societăţii.125 din Codul civil stabileşte regula in materia reprezentării societăţilor in nume colectiv.124 alin. Astfel. Obligaţiile administratorilor. Reprezentarea societăţii in nume colectiv. (3) In cazul in care dreptul de reprezentare aparţine mai multor membri. şi anume că ori de cate ori nu se prevede altfel prin actul constitutiv fiecare asociat are dreptul de a reprezenta societatea şi. ea poate fi indeplinită. in . cat şi prin verificarea tuturor documentelor ce ţin de activitatea societăţii. dar nu excede limitele stabilite prin actul constitutiv privind obiectul de activitate şi puterile administratorului. el va fi răspunzător pentru daunele cauzate societăţii. aşa cum sunt cenzorii in societăţile de capitaluri. Articolul 125. 3. societatea in nume colectiv nu are anumite persoane special desemnate pentru exercitarea controlului asupra gestiunii administratorilor. administratorii societăţii in nume colectiv au următoarele indatoriri principale: a) să administreze afacerile societăţii cu diligenta unui bun comerciant şi să depună aceleaşi eforturi pe care le-ar depune in cazul in care şi-ar administra propriile afaceri. Acest drept se exercită atat prin participarea la luarea deciziilor de către asociaţi in problemele esenţiale ale activităţii societăţii. fiecare dintre asociaţii care nu este administrator al societăţii va exercita dreptul de control asupra gestiunii societăţii. Reprezentarea societăţii in nume colectiv (1) Dreptul şi obligaţia de a reprezenta societatea in nume colectiv il au toţi membrii ei.

administratorul acţionează nu in numele său personal. sub raportul statutului juridic. in vederea realizării obiectului de activitate al societăţii şi a scopului avut in vedere la constituirea acesteia. persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea in nume colectiv sunt obligate să notifice despre desemnarea lor organul de stat unde societatea este inregistrată. Potrivit art. produc efecte direct in persoana societăţii. Actele juridice pe care el le indeplineşte in această calitate. şi pentru societate. au existat şi opinii in literatura de specialitate.4 din cod. Articolul 126. deoarece dispoziţiile alin.124 alin. chiar dacă actul constitutiv nu menţionează nimic in această privinţă. fie la constituirea societăţii. acesta putand reprezenta societatea in relaţiile cu terţii. printre altele. ci in numele şi pe contul societăţii.124 din cod care reglementează administrarea societăţii. fiecare membru poate renunţa in orice moment la dreptul de a administra şi a reprezenta societatea. pe de altă parte. Considerăm că. Sigur. Ca organ de gestiune a patrimoniului social. dar nu şi organe prin care se exprimă voinţa socială.1-4 ale art. in ceea ce priveşte terţii de bună credinţă. la cererea oricărui membru. acte apte să genereze obligaţii şi drepturi subiective valabile atat pentru societate. Lipsirea şi renunţarea la dreptul de administrare єi de reprezentare a societгюii in nume colectiv (1) Dacă există motive intemeiate. ar trebui să fie investită expres cu această putere. administratorul cumulează in persoana sa o dublă calitate. Ca organ de reprezentare a societăţii. astfel incat. administratorul este abilitat să decidă in tot ceea ce priveşte patrimoniul societăţii.limitele legii şi ale obiectului de activitate. iar administratorii reprezintă. Totuşi. nu găsim nici o raţiune pentru reglementarea separată a dreptului de reprezentare a societăţii separat de dispoziţiile legale privind administrarea societăţii. el este un organ de gestiune.6 din cod). Considerăm că tehnica aleasă de legiuitor de a reglementa printr-un articol separat reprezentarea societăţii in nume colectiv nu este cea mai indicată. ca un administrator să nu aibă drept de reprezentare al societăţii in relaţiile cu terţii. dacă se prevede prin actul constitutiv. societatea nu va putea invoca prevederile actului de constituire prin care se limitează dreptul asociaţilor de a reprezenta societatea in nume colectiv (art. Această regulă este o particularizare a celei inscrise in art.1 din cod. in principiu. singurele limitări care ar putea fi aduse puterilor administratorilor sunt cele stipulate in actul constitutiv. Din punctul nostru de vedere. care au rămas insă izolate. asociat sau administrator. in regulă generală. este posibil.125 alin. Astfel fiind. administratorul este şi se manifestă şi ca un organ de reprezentare a societăţii in raporturile juridice ale acesteia. In consecinţă.125 din cod le reformulează practic pe cele ale art. Incetarea dreptului de administrare a societăţii in nume colectiv. Astfel. . fie ulterior. instanţa de judecată poate priva persoana de dreptul de a administra şi a reprezenta societatea in nume colectiv. pentru a putea reprezenta societatea in relaţiile cu terţii. simple organe deliberative. (2) Printr-o declaraţie adresată persoanelor cu drept de administrare şi reprezentare. Motive intemeiate sunt. aceste opinii nu sunt justificate. 1. considerăm că funcţia de reprezentare a societăţii este de natura activităţii administratorului. şi anume: pe de o parte. o persoană. Şi aceasta deoarece. iar. incălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea exercitării atribuţiilor. potrivit cărora administrarea societăţii nu se confundă cu reprezentarea. cat şi pentru terţii cu care aceasta intră in raporturi juridice. O asemenea notificare este importantă deoarece din momentul inscrierii acestui fapt in Registrul de stat al intreprinderilor persoana respectivă va putea incheia acte juridice valabile in numele societăţii.125 alin.

considerăm că ar fi normal şi logic ca asociaţii societăţii. ci. precum şi prin expirarea termenului duratei mandatului incredinţat.126 alin. In ceea ce priveşte situaţiile in care societatea este reprezentată de alte persoane decat administratorii acesteia se vor aplica intotdeauna regulile de la mandat. respectand. aşa cum am arătat mai sus. In considerarea celor expuse mai sus. bineinţeles. in cazul in care există motive intemeiate. Pe de altă parte. ceilalţi asociaţi au nevoie de procură de la administratorii desemnaţi pentru a incheia acte juridice in numele societăţii. să-i poată oricand revoca pe aceştia. dacă administrarea societăţii este incredinţată unor administratori.124 alin.126 nu ţin cont de faptul că. mai degrabă. Ar putea constitui motive temeinice pentru revocarea administratorului şi neglijenţa gravă in indeplinirea atribuţiilor sau insărcinărilor ce i-au fost incredinţate. nu comportă nici o discuţie deoarece sunt imprejurări obiective care nu antrenează modificarea actului constitutiv şi deci nu necesită indeplinirea unor formalităţi sau proceduri speciale de către asociaţi). a) Revocarea administratorului. După opinia noastră. asociaţi sau nu. Această concluzie rezultă fără nici o urmă de indoială din dispoziţiile art. formularea legală este deficitară din mai multe considerente. inexistenţa unor asemenea motive este lăsată la aprecierea instanţei judecătoreşti. dispoziţiile art. intrucat ambele reprezintă prerogative ale funcţiei de administrator.126 alin. instanţa de judecată. In privinţa revocării administratorului Codul civil prevede că.126 alin. legea făcand doar o enumerare exemplificativă.1 din cod). moartea sau incapacitatea administratorului ori dizolvarea societăţii (acestea din urmă cazuri de incetare a funcţiilor administratorului. potrivit art. fiind vorba de o revocare ad nutum.126 alin.2 din cod). fie prin renunţarea acestuia la dreptul de a administra şi reprezenta (art. potrivit cărora. “va putea priva persoana de dreptul de a administra şi reprezenta societatea in nume colectiv” (art. in asemenea ipoteze funcţia de administrator incetand de drept). apreciem că dispoziţiile art. Astfel. Revocarea administratorului va produce efecte fată de societate din momentul rămanerii definitive a hotărarii prin care a fost pronunţată. după caz. In susţinerea teoriei enunţate se poate argumenta şi cu faptul că dispoziţiile art. in sensul că revocarea administratorilor neasociaţi să se facă cu acelaşi număr de voturi cu care s-a făcut desemnarea. deşi nu sunt prevăzute expres de Codul civil.1 din cod urmăresc in mod prioritar protejarea intereselor asociaţilor. Existenţa sau. atata timp cat au inţeles să renunţe la posibilitatea de a administra ei inşişi societatea şi au incredinţat administrarea societăţii unor administratori neasociaţi. Astfel.Dreptul de a administra şi reprezenta societatea in nume colectiv incetează fie prin revocarea administratorului (art. ştiindu-se că aceştia poartă o răspundere nelimitată pentru datoriile sociale.126 alin. este nejustificată abordarea separată a dreptului de administrare şi a dreptului de reprezentare. de o nepriceperea sau inabilitatea profesională. şi anume aceea de asociat şi aceea de administrator. In acest din urmă caz. calitatea de administrator poate fi dobandită atat de către unul sau mai mulţi asociaţi cat şi de către persoane din afara societăţii.126 alin. la solicitarea oricărui asociat dar numai prin hotărare judecătorească şi numai dacă există temeinice in acest sens.1 din cod). considerăm că nu poate fi vorba de o imposibilitate obiectivă (cum ar fi. sunt considerate motive intemeiate: incălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea exercitării atribuţiilor. considerăm că revocarea administratorului neasociat poate interveni oricand şi independent de vreo culpă a acestuia. Revocarea administratorului asociat se va putea face.1 din cod se vor aplica doar in ceea ce priveşte revocarea administratorilor care intrunesc in aceeaşi persoană două calităţi distincte. moartea sau incapacitatea administratorului. principiul simetriei actelor juridice. precum şi incorectitudinea (indiferent de natura ei sau de modul in care se manifestă).1 fraza a doua din cod. aşadar. Mai mult chiar. prin evitarea posibilităţii de inlăturare abuzivă a unui asociat de la administrarea societăţii. la cererea oricărui asociat. In acest din urmă caz.3 fraza a II-a din cod. iar faţă de terţi numai din .

asociaţii trebuie să participe şi la suportarea pierderilor. este acela de a realiza beneficii şi de a le impărţi intre ei. Acele acte juridice işi vor produce efectele normale atat in persoana societăţii. Principiul care va guverna orice acord a asociaţilor privind impărţirea beneficiilor şi pierderilor decurge din insăşi finalitatea societăţii – toţi asociaţii trebuie să primească beneficii şi să . O anumită particularitate o reprezintă ipoteza administratorului renunţător care a fost desemnat in această funcţie prin actul constitutiv al societăţii ca unic administrator. activele nete ale societăţii in nume colectiv vor deveni mai mici decat capitalul ei social. ca de altfel a oricărei societăţi comerciale. Intr-o atare ipoteză asociaţii vor fi puşi in situaţia de a numi un alt administrator. Ipotetic vorbind. in acest caz. stabileşte regula conform căreia beneficiile şi pierderile societăţii in nume colectiv se repartizează intre asociaţi proporţional participării lor la capitalul social. Astfel. sa-i ceară compensarea cheltuielilor suportate. iar asociaţii nu il pot obliga pe acela care şi-a exprimat voinţa intr-un atare sens să revină asupra deciziei luate. Acordul cu privire la inlăturarea membrului societăţii de la participarea la veniturile sau pierderile societăţii este nul. cu titlu de menţiuni. in limita beneficiului sau a economiilor obţinute de societate ca rezultat al acţiunilor lui. Renunţarea are un caracter discreţionar. pentru ipoteza in care asociaţii nu fac asemenea precizări in actul constitutiv. datorită legăturii sociale care ii uneşte. Desigur. b) Renunţarea la dreptul de administrare a societăţii in nume colectiv. (3) Dacă. Scopul urmărit de asociaţi cu ocazia constituirii societăţii in nume colectiv. dacă actul de constituire sau acordul membrilor nu prevede altfel. venitul obţinut de societate nu va fi repartizat intre membrii ei pană cand valoarea activelor nete nu va depăşi cuantumul capitalului social. art. drept urmare a pierderilor suportate. 1. ceea ce de facto presupune modificarea contractului de constituire. (2) Asociatul care a acţionat in interesul societăţii in nume colectiv fără imputernicire are dreptul. Insă activitatea comercială desfăşurată poate inregistra şi pierderi. Această regulă insă poate fi amendată prin stipulaţii contractuale contrare din actul constitutiv sau chiar printr-o hotărare luată in unanimitate de către asociaţi. Articolul 127. Totuşi.127 alin. In general. putand interveni in orice moment. Repartizarea veniturilor şi pierderilor societăţii in nume colectiv (1) Veniturile şi pierderile societăţii in nume colectiv se repartizează intre membrii ei proporţional participaţiunilor la capitalul social. asociaţii au facultatea să stipuleze ca repartizarea beneficiilor să se facă ţinandu-se seama de gradul de participare al fiecăruia dintre ei la realizarea activităţii comerciale a societăţii sau la administrarea societăţii. a hotărarii de revocare in Registrul de stat al intreprinderilor.1 din Codul civil. in condiţiile in care datorită renunţării societăţii i-a fost cauzat un prejudiciu. Renunţarea la dreptul de administrare este o manifestare unilaterală de voinţă a administratorului. administratorul in cauză va putea incheia acte juridice cu terţii ca şi cum nimic nu s-ar fi intamplat.momentul inscrierii. in sensul de a-şi declina această calitate. aceasta va avea dreptul la despăgubiri. dacă societatea nu a acceptat actele juridice incheiate de el. Distribuirea beneficiilor şi a pierderilor inregistrate de societate. pană la acea dată. singura condiţie cerută de lege este aceea a notificării celorlalţi administratori asupra renunţării (art. asociaţii preferă să stabilească modul de impărţire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor inregistrate de societate prin actul constitutiv al societăţii. cat şi in ce priveşte pe terţii implicaţi.126 alin.2 din cod).

acel asociat este indreptăţit să primească ceea ce a cheltuit. In ceea ce ne priveşte. Asociaţii au deplina libertate să decidă dacă intregul profit este supus distribuirii. Menţionăm că distribuirea de beneficii asociaţilor se va putea face numai din profitul net obţinut de societate. sens in care el trebuie să prezinte societăţii documentele justificative ale cheltuielilor făcute. in contractul de constituire nu vor putea fi inserate nici clauze prin care unul din asociaţi să fie limitat la beneficii vădit derizorii sau clauze prin care se garantează unuia dintre asociaţi un minim de foloase.1 fraza a II-a din cod). 2. cealaltă parte a profitului urmand a fi folosită in alte scopuri (cum ar fi. Astfel. iar clauzele derogatorii de la regula proporţionalităţii distribuirii dividendelor sunt admise pană la limita in care ele frizează clauza leonină. (2) Membrul societăţii in nume colectiv care nu este fondatorul ei poarta . dacă societatea a avut de caştigat de pe urma unui astfel de demers a asociatului. Cat priveşte impărţirea beneficiilor şi pierderilor societăţii in acest caz.127 alin. societatea va avea posibilitatea să promoveze o acţiune in responsabilitate delictuală impotriva acelui asociat. dacă. pentru că acestea echivalează cu excluderea participării la beneficiile sau pierderile societăţii. nici un asociat nu va putea fi exclus de la beneficii sau exonerat de a suporta pierderile (art. In indeplinirea obligaţiei de administra şi reprezenta societatea. iar atunci cand beneficiul nu va acoperi integral paguba incercată.). Astfel. Dar care va fi soluţia in situaţia in care asociatul acţionează in numele societăţii fără a avea acest drept? Importanţa soluţionării acestei chestiuni este dată tocmai de faptul că societatea nu va putea invoca lipsa validităţii actului in raporturile cu terţii de bună credinţă pe motivul că asociatul care a incheiat actul juridic respectiv nu avea dreptul de a reprezenta societatea. drept urmare a pierderilor suportate. legea acordă acestuia din urmă dreptul de a solicita societăţii compensarea cheltuielilor suportate de el in limita beneficiului sau a economiilor obţinute de către societate ca rezultat al acţiunilor sale (art. După opinia noastră. Pe de altă parte. Considerăm că.2 din Codul civil).127 alin. Articolul 128. orice asociat poate fi pus in situaţia de a cheltui anumite sume de bani in interesul societăţii. Intr-o atare ipoteză. intrucat răspunderea pentru datoriile societăţii nu este limitată doar la patrimoniul acesteia ci toţi asociaţii răspund nelimitată şi solidară cu tot patrimoniul lor pentru orice obligaţie a societăţii. constituirea sau alimentarea unui fond de rezervă sau a de dezvoltare. in ipoteza in care societatea a suferit un prejudiciu in urma demersului intreprins de asociatul in culpă.3 din cod). sau dacă numai o parte a acestuia va primi o astfel de destinaţie. ori in aceste condiţii orice diminuare a activelor nete ale societăţii nu va afecta in nici un fel interesele creditorilor sociali. venitul obţinut de societate nu va putea fi repartizat intre membrii ei pană cand valoarea activelor nete nu va depăşi cuantumul capitalului social (art. urmand ca celelalte clauze ale actului constitutiv să-şi menţină valabilitatea. Recuperarea cheltuielilor efectuate de asociaţi in realizarea scopului societăţii. activele nete ale societăţii au devenit mai mici decat capitalul ei social.127 alin. de exemplu. Răspunderea membrilor societăţii in nume colectiv pentru obligaţiile ei (1) Membrii societăţii in nume colectiv poartă răspundere subsidiară solidară cu tot patrimoniul lor pentru obligaţiile societăţii. se va aplica regula consacrată de art. Sancţiunea prevăzută de lege in aceste situaţii este nulitatea unei asemenea clauze. ea va prelua eventualul beneficiul a respectivei afaceri cu titlu de reparare a pagubei. etc.participe la impărţirea pierderilor.1 din cod.127 alin. Depăşirea acestei limite se sancţionează cu nulitatea absolută a lor. considerăm că o asemenea restricţie este superfluă in cazul societăţilor in nume colectiv.

in egală măsură cu membrii rămaşi.128 alin. Existenţa unei duble răspunderi pentru obligaţiile sociale. adică acea excepţie prin care creditorii sunt obligaţi să urmărească mai intai bunurile debitorului principal şi numai in măsura imposibilităţii satisfacerii creanţelor lor vor putea urmări şi patrimoniul debitorilor subsidiari. 1. in mod inexplicabil. caracterul subsidiar al răspunderii presupune posibilitatea obţinerii beneficiului de discuţiune. s-ar putea deduce că creditorii sociali şi-ar putea indrepta acţiunea direct impotriva asociaţilor. In acest sens. Prin această dispoziţie a codului se urmăreşte ocrotirea terţilor contractanţi. (3) Membrul care a ieşit din societatea in nume colectiv poartă răspundere. potrivit cărora asociatul faţă de care este introdusă o acţiune pentru obligaţiile societăţii in nume colectiv poate opune numai excepţiile la care societatea sau asociatul personal are dreptul. pentru obligaţiile apărute pană la ieşirea lui din societate. pe cale de consecinţă. Insă pentru obligaţiile sociale. In consecinţă. Va trebui creditorul social să se indrepte mai intai impotriva societăţii sau va putea acţiona in instanţă direct asociaţii? Va avea asociatul care a plătit datoria societăţii o acţiune in regres impotriva societăţii? Dar impotriva celorlalţi asociaţi? Răspunderea acestora din urmă va fi şi ea solidară intr-o asemenea ipoteză? Din păcate. fiind intr-o poziţie asemănătoare fidejusorului faţă de creditorii sociali şi faţă de societate (care rămane obligatarul principal). divide sau exclude răspunderea acestora este nul de drept (art. considerăm că răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor sociale incumbă societăţii. in termen de 2 ani din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul in care a ieşit din societate.128 alin. răspunderea va revine nu numai societăţii in nume colectiv. ridică problema de a şti care este modul de funcţionare a acestei răspunderi. societatea in nume colectiv beneficiază de personalitate juridică. va răspunde cu patrimoniul propriu pentru nerespectarea obligaţiilor in cauză.128 Cod civil. deşi această problematică este de o importanţă majoră. Intrucat răspunderea solidară şi nelimitată a asociaţilor din societatea in nume colectiv este de esenţa unei altfel de societăţi.1 din cod dispune: “Membrii societăţii in nume colectiv poartă răspundere subsidiară solidară cu tot patrimoniul lor pentru obligaţiile societăţii”. Răspunderea lor are totodată un caracter subsidiar. societatea are dreptul să işi asume obligaţii in raporturile cu terţii şi. după cum e şi firesc. (4) Asociatul faţă de care este introdusă o acţiune pentru obligaţiile societăţii in nume colectiv poate opune numai excepţiile la care societatea sau asociatul personal are dreptul. art. Fiind subiect de drept distinct. Chiar dacă din prevederile alin. Răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale. intrucat aceste obligaţii fac parte din patrimoniul ei. ori.4 al art. ci şi asociaţilor acesteia. o asemenea posibilitate ar fi de natură să inlăture practic caracterul subsidiar al răspunderii asociaţilor. ca persoană juridică. In concepţia Codului civil. Astfel. iar răspunderea subsidiară a asociaţilor are doar rolul de a garanta obligaţiile sociale a căror . iar asociatul plătitor are o acţiune in regres contra societăţii. legiuitorul.5 din Codul civil). societatea ar putea oricand evita răspunderea pentru obligaţiile sociale. Astfel că.răspundere in egală măsura cu alţi membri pentru obligaţiile apărute pană la incadrarea lui in societate. şi care patrimoniu este separat de cel a asociaţilor. In doctrină s-a afirmat că asociaţii societăţii in nume colectiv sunt garanţi ai executării de către societate a propriilor datorii. a societăţii şi a asociaţilor. asociaţii societăţii in nume colectiv au o răspundere solidară şi nelimitată pentru datoriile sociale. orice acord a asociaţilor prin care limitează. nu a considerat necesar să o reglementeze. (5) Acordul membrilor societăţii in nume colectiv asupra limitării sau inlăturării răspunderii prevăzute de prezentul articol este nul. transferand-o asociaţilor prin simpla neexecutare a obligaţiilor.

asociatul care a ieşit din societatea in nume colectiv răspunde. pentru a fi pe deplin consecvent. Asociatul care a plătit o datorie a societăţii nu va putea insă să urmărească pe un alt asociat pentru tot ceea ce a plătit in plus faţă de ceea ce ii revenea să plătească.4 din proiect.2 din cod). Avand o răspundere nelimitată. iar asociaţii vor putea vor putea invoca in apărarea lor doar excepţiile pe care le-ar fi putut opune şi societatea (art. Astfel. Cu alte cuvinte. Desigur că. iar nu şi raporturile dintre asociaţi.128 alin. in cazul in care societatea in nume colectiv a fost declarată insolvabilă sau dacă in urma lichidării activelor societăţii creanţele creditorilor nu au fost satisfăcute integral. In concluzie. aceştia vor putea opune creditorilor beneficiul discuţiunii. şi numai dacă creanţa acestora nu a fost satisfăcută.4 teza I din cod). datorită faptului că plătind datoria socială el devine astfel creditor pentru partea care excede participarea lui la suportarea pierderilor societăţii. Tocmai din acest motiv. in egală măsură cu asociaţii rămaşi. pentru “obligaţiile apărute” pană la ieşirea lui din societate. asociatul urmărit va răspunde pentru creanţa creditorului. in solidar. a eliminat din forma finală a Codului civil textul art. pe baza acelui titlu. In mod concret. intrucat aceştia contractează cu societatea in considerarea nu numai a solvabilităţii societăţii ci şi a asociaţilor pe care speră să-i regăsească in societate in momentul scadenţei şi executării creanţei . creditorii trebuie să urmărească mai intai societatea şi. Dacă s-ar admite soluţia contrară s-ar ajunge la un cerc vicios. Menţionăm că. după ce vor obţine un titlu executoriu impotriva societăţii (sau acest titlu executoriu există deja) creditorii sociali vor porni executarea silită a societăţii. după ce va plăti intreaga creanţă a creditorului. orice clauză contrară fiind fără efect faţă de terţi (art. legiuitorul. Prin această dispoziţie se urmăreşte protejarea drepturilor creditorilor sociali.128 alin. care acorda creditorilor sociali posibilitatea de a se indrepta direct impotriva asociaţilor societăţii după ce societatea era pusă in intarziere prin notificare.3 din Codul civil.223 alin. asociatul urmărit va răspunde pentru intreaga creanţă a creditorului neputand invoca un beneficiu de diviziune. O asemenea excepţie se incadrează in categoria celor personale pe care legea le permite să le invoce (art. ci il va putea urmări numai pentru ceea ce ii revine din obligaţia de plată proporţional cu participaţiunea sa la capitalul social. In toate celelalte situaţii. această răspundere prescriinduse doar după trecerea unui termen de 2 ani din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul in care a ieşit din societate.executarea cade in sarcina societăţii.4 teza a II-a din cod). in cazul in care patrimoniul acesteia nu este indestulător pentru plata creanţelor sociale. 128 alin. fiind obligat solidar. asociatul care a făcut plata va avea o acţiunea in regres impotriva celorlalţi asociaţi. aceştia. răspunderea asociaţilor societăţii in nume colectiv pentru datoriile sociale asumate in numele societăţii de reprezentaţii ei (legali sau de fapt) este subsidiară răspunderii societăţii. ei vor putea să se indrepte. in mod logic. solidaritatea asociaţilor priveşte numai raporturile asociaţilor cu terţii. cu toate bunurile sale mobile şi imobile. chiar dacă datoria a fost asumată in numele societăţii. O asemenea dispoziţie. dacă creditorii sociali se indreptă direct impotriva asociaţilor. nu ţinea cont de caracterul subsidiar al răspunderii asociaţilor şi nici din celelalte principii care decurg din calitatea de persoană juridică a societăţii in nume colectiv. Bineinţeles că. Persoanele care devin asociaţi ulterior infiinţării societăţii in nume colectiv răspund solidar şi nemărginit pentru toate obligaţiile contractate anterior de societate. ca orice fidejusor de drept comun. unde asociatul care plăteşte poate să se intoarcă impotriva celorlalţi. pot urmări şi pe asociaţi (această soluţie aplicandu-se şi in cursul lichidării societăţii). impotriva asociaţilor. Nu se poate vorbi de o răspundere solidară a societăţii şi a asociaţilor faţă de creditorii sociali. chiar dacă are avantajul de a proteja interesele creditorilor. potrivit art. nu se pot indrepta decat direct impotriva asociaţilor. dacă asociaţii prin actul constitutiv nu au prevăzut o altă cotă parte de participare la pierderi. Răspunderea asociaţilor este nelimitată şi solidară. prezente şi viitoare. De asemenea.128 alin.

societatea va putea doar fie să solicite să solicite despăgubiri asociatului culpabil. cu acordul celorlalţi membri.2 din Codul civil). activităţi similare celor pe care le practică societatea (art. . Din această perspectivă. fără a fi necesară exprimarea lui in scris. din motive intemeiate prin unanimitate de voturi. şi nu numai de majoritatea lor. Astfel că.2 din cod nu poate fi anularea contractelor incheiate de asociat cu terţii. deschidere a procedurii de reorganizare in temeiul unei hotărari judecătoreşti. pentru că numai in acest fel sar putea impiedica inţelegerile dolosive intre unii asociaţi.116 alin. nu numai a celor care deţin majoritatea capitalului social. participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt membru sau unui terţ. societatea poate sa-şi continue activitatea dacă este prevăzut de actul de constituire al societăţii sau dacă hotărarea privind continuarea activităţii se adoptă in unanimitate de către membrii rămaşi. să preia drepturile şi obligaţiile acestuia ori beneficiul care rezultă din actele incheiate (art. art. deoarece terţii nu pot avea obligaţia de a cerceta dacă actele săvarşite de un asociat contravin sau nu unei interdicţii legale. in cazul incălcării de către asociat a interdicţiei de neconcurenţă. Răspunderea asociaţilor pentru incălcarea obligaţiei de neconcurenţă.116 alin. Mai mult chiar. dacă prin actul de constituire sau prin acordul membrilor nu este prevăzut altfel. Sancţiunea violării interdicţiei din art. dar nu mai tarziu de un an de la data incheierii acestuia (art. Pentru inlăturarea acestei interdicţii este necesară existenţa consimţămantului tuturor asociaţilor.2 fraza a doua din cod stabileşte că. Articolul 129. dacă asociaţii au cunoscut activităţile concurente ale unuia dintre ei inainte de data acceptării acestuia ca asociat in societate.116 alin. de deces. legea interzice asociatului dintr-o asemenea societate să practice.116 alin. participaţiunile la capitalul social ale membrilor rămaşi se majorează corespunzător.116 alin.2 din cod trebuie interpretat in sensul că participarea asociatului la activităţi concurente ce atrag răspunderea sa personală trebuie cunoscută de toţi asociaţii. fie să decidă că asociatul a lucrat in contul ei şi. (3) Dacă membrul societăţii in nume colectiv a ieşit din ea. (2) Membrul societăţii in nume colectiv poate fi exclus din societate dacă ceilalţi membri cer. in consecinţă. Cererea privind repararea prejudiciului sau cesiunea drepturilor şi obligaţiilor (sau a beneficiului) se prescrie in termen de 3 luni de la data la care ceilalţi asociaţi au aflat sau trebuiau să afle despre incheierea actului. integral sau proporţional părţii transmise.3 fraza I din Codul civil). ea privind numai raporturile dintre asociat şi societate.116 alin. Pentru a proteja interesele societăţii in nume colectiv. fără acordul acesteia. Modificarea componentei membrilor societăţii in nume colectiv (1) In caz de retragere a unui membru al societăţii in nume colectiv. Considerăm că existenţa consimţămantului poate fi probată prin orice mijloc.3 fraza a II-a din cod). declarare a dispariţiei fără veste sau a incapacităţii unui membru persoană fizică. consimţămantul se prezumă acordat. de insolvabilitate. 2. O dată cu participaţiunea trec. După cum s-a arătat in doctrină. de lichidare a membrului persoană juridică al societăţii sau de urmărire de către un creditor a participaţiunii membrului in capitalul social. instanţei de judecată excluderea lui. drepturile membrului care a transmis participaţiunea. societatea nu poate cumula dreptul de a cere despăgubiri de la asociat cu dreptul de a incasa beneficiile obţinute de acesta prin operaţiunile făcute in concurenţă cu societatea. art. (4) Membrul societăţii in nume colectiv poate transmite.sale.

Prin ieşirea voluntară a unui asociat. Societatea nu se dizolvă insă dacă există in actul constitutiv o clauză de continuare a activităţii sau dacă acest lucru este hotărat de ceilalţi asociaţi in unanimitate. in mod obligatoriu. care le conferă calitatea de asociat. (d) Declararea judecătorească a dispariţiei sau asociatului persoană fizică.129 alin. prin: (a) Retragerea din societate a unui asociat. Ca urmare a punerii sub interdicţie a asociatului persoană fizică sau a declarării insolvabilităţii asociatului persoană juridică. Aceste imprejurări descalifică societatea şi justifică dizolvarea ei in lipsa unei clauze contrare sau a deciziei unanime a celorlalţi asociaţi.1. cu moştenitorii acestuia (dacă există acordul tuturor asociaţilor in acest sens) ori fără moştenitorii asociatului decedat. După cum am mai arătat.in locul asociatului iniţial putand intra in societate o persoană care nu are calităţile avute in vedere la constituirea societăţii . asociatul respectiv sau succesorii (creditorii) săi nu vor primi in natură o parte proporţională din patrimoniul social ci o sumă de bani care să reprezinte contravaloarea acesteia. fapt ce va trebui. afară numai dacă prin actul constitutiv sau prin acordul asociaţilor nu se prevede altfel (art. societatea in nume colectiv. (f) Excluderea unui asociat ca urmare a urmăririi de către creditorii personali a participaţiunii sale la capitalul social a societăţii. spre a nu se perturba activitatea societăţii. In afara cazurilor generale de dizolvare prevăzute in art. Cota parte a participaţiunii la capitalul social a asociatului care nu se mai regăseşte in societate va fi impărţită intre asociaţii rămaşi. cărora insă li se va plăti cota parte din activele nete ale societăţii proporţional participării asociatului in cauză la capitalul social. Transmiterea participaţiunii asociatului la capitalul social. reflectat şi in actul constitutiv al societăţii. Ca regulă generală. ceea ce justifică in lipsa unei stipulaţii contrare a actului constitutiv sau a deciziei unanime a celorlalţi asociaţi dizolvarea societăţii in nume colectiv. asociaţii dobandesc anumite participaţiuni. Continuarea activităţii se va face intotdeauna intr-o nouă componenţă. patrimoniul acestora nu mai poate fi considerat o garanţie pentru creditori. prin majorarea proporţională a participaţiunilor fiecăruia corespunzător cotei pe care o deţineau anterior. 2. fie işi continuă activitatea. O soluţie similară se aplică şi in cazul succesorilor rezultaţi in urma reorganizării asociatului persoană juridică.3 din Codul civil). Intrucat schimbarea persoanei asociatului poate leza caracterul intuitu personae al societăţii in nume colectiv . inclusiv a celui care nu mai face parte din societate. Consideraţii generale. (e) Lichidarea asociatului persoană juridică. Şi in acest caz datorită imposibilităţii obiective a asociatului vizat de a participa la activitatea societăţii in nume colectiv se impune dizolvarea societăţii. in schimbul aporturilor lor.86 din Codul civil pentru orice persoană juridică. dacă prin actul constitutiv sau hotărarea asociaţilor nu se prevede altfel.129 alin. (b) Decesul asociatului persoană fizică sau reorganizarea asociatului persoană juridică. dacă nu există o prevedere contrară in actul constitutiv sau dacă ceilalţi asociaţi nu au hotărat altfel. societatea in nume colectiv incetează. Transmiterea participaţiunilor implică şi transmiterea calităţii de asociat. iar implicarea activă acestora in viaţa socială nu mai este posibilă.Codul civil prevede că orice .1 din Codul civil. (c) Incapacitatea asociatului persoană fizică sau insolvabilitatea unui asociat persoană juridică. işi va inceta activitatea şi va fi supusă procedurii lichidării in condiţiile prevăzute de lege. cu toate drepturile şi obligaţiile aferente. de regulă. Avand in vedere că patrimoniul societăţii a fost constituit ca urmare a fructificării aporturilor asociaţilor. societatea suferă o modificare faţă de situaţia juridică iniţială. In urma decesului unui asociat societatea in nume colectiv fie se dizolvă. este echitabil ca restul asociaţilor să-l despăgubească pe el sau succesorii (creditorii) săi pentru partea care i-ar reveni şi care rămane in proprietatea societăţii. potrivit art. In ipoteza intervenirii oricăreia dintre situaţiile enunţate mai sus.

Este de la sine inţeles că asociatul a cărui excludere se intenţionează nu va putea vota in această chestiune. Datorită acestui fapt. Modificarea structurii participaţiunilor asociaţilor la capitalul social va trebui inscrisă in Registrul de stat al intreprinderilor. Potrivit art. in folosul celorlalţi asociaţi.129 alin.4 din cod). atat pentru obligaţiile ivite ulterior incadrării sale in societate cat şi pentru obligaţiile existente pană la acel moment (art. In doctrină s-a arătat că ar putea constitui motive temeinice pentru excluderea asociatului: (a) neefectuarea de către asociat a aportului angajat prin actul constitutiv. ca un remediu pentru salvarea existenţei societăţii.3 din cod). (d) săvarşirea de către asociatul administrator a unor fapte păgubitoare pentru societatea. Pentru protejarea intereselor societăţii şi a terţilor. Codul civil prevede că asociatul care a transmis participaţiunea sa la capitalul social rămane răspunzător faţă de terţi pentru obligaţiile apărute pană la ieşirea lui din societate (art. existenţa societăţii este ameninţată. Astfel că. Măsura excluderii asociatului din societate apare ca o sancţiune aplicată asociatului şi.128 alin. Societatea in nume colectiv este o societate care se bazează atat pe increderea dintre asociaţi şi pe calităţile personale ale acestora. de activitatea pe care ei o desfăşoară in societate.2 din Codul civil excluderea unui asociat din societatea in nume colectiv se va putea face numai pentru motive temeinice la cererea unanimă a celorlalţi asociaţi şi va fi pronunţată de instanţa judecătorească. iar transmiterea va produce efecte numai din ziua efectuării acestor menţiuni in registrul indicat. pentru a apăra interesele celorlalţi asociaţi.128 alin.transmitere (prin cesiune. Codul civil reglementează posibilitatea excluderii din societate a asociatului indezirabil. Se pune astfel problema cum se va proceda in cazul incapacităţii sau insolvabilităţii asociatului ori in cazul declarării judecătoreşti a dispariţiei a asociatului persoană fizică sau a reorganizării asociatului persoană juridică ori a exercitării de către creditorii unui asociat a dreptului de a-i urmări participaţiunea? Se va proceda la excluderea asociatului aflat in situaţiile de mai sus in conformitate cu procedura prevăzută de art. Regula unanimităţii in ceea ce priveşte acordul asociaţilor cu privire la excludere se justifică prin faptul că urmare a excluderii se va modifica implicit şi actul constitutiv. fie ulterior prin consensul asociaţilor. schimb sau donaţie) a participaţiunilor asociaţilor să se facă doar cu acordul unanim al asociaţilor.129 alin. in acelaşi timp. cat şi pe implicarea şi conlucrarea tuturor asociaţilor la activităţile comerciale ale societăţii. succesul sau insuccesul societăţii depinde in mare măsură de faptele asociaţilor. alte cauze anume prevăzute in actul constitutiv ce nasc posibilitatea excluderii pe motivul nerespectării unor obligaţii societare.133 din Codul civil sau calitatea sa de asociat va inceta prin simpla hotărare a celorlalţi asociaţi ori ca urmare a unei . Excluderea asociatului din societate. (e) urmărirea participaţiunii asociatului de către creditorii personali.3 din cod). Din păcate Codul civil nu face o enumerare măcar enunţiativă a unor asemenea motive. Pentru a proteja societatea şi. 3. Instanţa judecătorească sesizată de asociaţi va aprecia dacă există “motivele intemeiate” pentru excludere cerute de lege. in cazul in care un asociat nu işi indeplineşte obligaţiile asumate faţă de societate ori săvarşeşte anumite fapte potrivnice intereselor societăţii. care trebuie să cunoască şi să evalueze calităţile personale ale noului asociat (art. S-ar putea discuta in context dacă motivele temeinice cerute de lege implică cu necesitate culpa asociatului. implicit. iar noul asociat va răspunde. intrucat intinderea drepturilor şi obligaţiilor sale in calitate de simplu asociat au fost convenite fie iniţial prin actul constitutiv. (b) amestecarea fără drept in administrarea societăţii. Consimţămantul tuturor asociaţilor este cerut indiferent dacă transmiterea participaţiunilor se face unui terţ sau unui alt asociat. a cărei hotărari este obligat să le respecte. (c) incălcarea limitelor mandatului primit de a administra şi reprezenta societatea. in egală măsură cu ceilalţi asociaţi.

măsura excluderii apărand exclusiv ca un remediu pentru salvgardarea societăţii. De asemenea. in cursul duratei societăţii in nume colectiv. pană in ziua excluderii sale. intrucat situaţiile enumerate nu implică culpa asociatului şi sunt expres prevăzute de lege ca şi cauze care in anumite condiţii pot duce la dizolvarea societăţii (art. Retragerea asociatului din societate. Asociatul exclus din societate pierde calitatea de asociat de la data excluderii.130 alin. Această cerinţă este justificată de faptul că o retragere intempestivă a asociatului ar putea periclita existenţa şi funcţionarea normală a societăţii.129 alin. intrucat răspunderea asociatului pentru obligaţiile sociale apărute pană la data excluderii subzistă pe o perioadă de 2 ani calculaţi din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul in care a ieşit din societate. 1. Acesta va avea dreptul la beneficii şi va suporta pierderile. Retragerea membrului din societatea in nume colectiv (1) Membrul societăţii in nume colectiv are dreptul să se retragă din ea cu condiţia informării celorlalţi membri cu cel puţin 6 luni pană la data retragerii. Menţionăm insă. cu consecinţa incetării calităţii de asociat a acestuia. Retragerea din societate este ieşirea voluntară a unui asociat din societate.1 din cod). In anumite cazuri. Efectele retragerii membrului din societatea in nume colectiv (1) Membrului care s-a retras din societatea in nume colectiv i se achită valoarea parţii din patrimoniu proporţional participaţiunii lui in capitalul social dacă actul de constituire nu prevede altfel. Articolul 130. asociatul exclus are dreptul la contravaloarea părţii sale de participaţiune la capitalul social. Prin urmare. Reglementarea actuală conferă o largă libertate asociatului in ceea ce priveşte exercitarea opţiunii de a se retrage din societatea in nume colectiv. legea nu condiţionează in nici un fel exercitarea dreptului de retragere de invocarea unor motive care ar legitima ieşirea din societate şi nici de acordul celorlalţi asociaţi. in caz contrar societatea urmand să se dizolve. Totuşi. considerăm că excluderea asociatului in acest caz se va face cu votul unanim a asociaţilor fără a mai fi necesară pronunţarea unei hotărari judecătoreşti in acest sens. (2) Prin inţelegere dintre membrul care se retrage din societatea in . Astfel. cu toate consecinţele care decurg din acest fapt. acesta nu-şi va putea retrage contravaloarea participaţiunii care i se cuvine decat după implinirea acestui termen.stipulaţii exprese in acest sens a actului constitutiv? După opinia noastră simpla intervenire a imprejurărilor menţionate mai sus nu poate duce la incetarea ope legis a calităţii de asociat. asociaţii pot să işi manifeste dorinţa de a părăsi societatea. Articolul 131. ca regulă generală. că. (2) Acordul dintre membrii societăţii in nume colectiv asupra renunţării la dreptul de retragere din societate este nul.130 alin. considerăm că şi in aceste ipoteze se va impune excluderea asociatului din societate prin acordul unanim al celorlalţi asociaţi. Singura condiţie impusă de Codul civil este ca asociatul care doreşte să se retragă să notifice celorlalţi asociaţi intenţia sa cu cel puţin 6 luni inainte de data preconizată a retragerii (art.2 din cod). cu atat mai mult cu cat un asemenea fapt comportă in mod necesar modificarea actului constitutiv al societăţii. Orice convenţie dintre asociaţi asupra renunţării la dreptul de retragere din societate este nulă de drept (art.1 din cod).

nume colectiv şi membrii ramaşi. ca aceste drepturi să fie determinate conform unui bilanţ intocmit la momentul retragerii (art. Potrivit Codului civil. (3) Succesorul membrului societăţii in nume colectiv poartă răspundere.3 din cod).(2) şi (3). cand datorită retragerii numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. insă. ce i se cuvine membrului care se retrage. in termen de 2 ani din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul in care a ieşit din societate (art. In principiu. societatea este obligată să le plătească partea din activele nete. Numai excepţional.3 din cod).131 alin. afară numai dacă asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub o altă formă. in egală măsură cu membrii rămaşi.2 din cod). Acesta va avea. determinată la data decesului sau reorganizării.1 din Codul civil).128 alin. Prin retragerea asociatului societatea in nume colectiv suferă o modificare faţă de situaţia iniţială. Decesul sau reorganizarea membrului societăţii in nume colectiv (1) Succesorii membrului societăţii in nume colectiv decedat sau reorganizat pot deveni. asociaţi cu acordul tuturor membrilor. (3) Partea din patrimoniul societăţii in nume colectiv sau valoarea acestei parţi. in limitele patrimoniului care a trecut la el. In caz de neinţelegere intre asociaţi considerăm că drepturile asociatului retras vor fi stabilite de către instanţele judecătoreşti. Asociatul retras din societate poartă răspundere pentru obligaţiile apărute pană la ieşirea lui din societate. prin reorganizare (art. drepturile asociatului retras cuvenite pentru participaţiunile sale se vor stabili prin acordul asociaţilor. dreptul la partea sa din patrimoniul societăţii proporţional participaţiunii sale la capitalul social (art. in caz de deces al unuia dintre asociaţi persoană fizică sau de reorganizare a asociatului persoană juridică. Actul de constituire poate prevedea o majoritate de voturi pentru adoptarea deciziei de acceptare a succesorului in calitate de asociat. ca regulă generală. se determină conform bilanţului intocmit la momentul retragerii. de obligaţiile pentru care. societatea in nume colectiv poate continua.134 din Codul civil). achitarea valorii patrimoniului poate fi inlocuită cu transmiterea lui in natură. dac actul de constituire nu interzice. 1. Retragerea asociatului din societate va trebui obligatoriu menţionată in Registrul de stat al intreprinderilor. Decesul asociatului persoană fizică sau reorganizarea asociatului persoană juridică. (2) Dacă membrii societăţii in nume colectiv nu acceptă succesorii in calitate de asociaţi. asociaţii rămaşi avand la indemană două posibilităţi: .128 alin.131 alin. In aceste condiţii asociaţii vor hotări dacă asociatul retras va primi doar contravaloarea in bani a părţii sale din patrimoniu sau dacă i se va transmite efectiv in natură această parte (art. iar capitalul social al societăţii se va reduce in mod corespunzător. 1. proporţională părţii din capitalul social deţinute de asociatul decedat sau reorganizat. Articolul 132. dar ea işi va continua existenţa. societatea se dizolvă. asociatul pierde calitatea de asociat. Legea impune doar. Efectele retragerii asociatului din societate. Ca urmare a retragerii din societate. purta răspundere membrul decedat sau reorganizat. in conformitate cu art.131 alin.

chiar dacă o clauză de continuare cu moştenitorii a activităţii societăţii există in actul constitutiv. considerăm că nu vor putea fi cooptaţi in societate moştenitorii minori sau incapabili ai asociatului decedat.1 din Codul civil). considerăm că o asemenea condiţie este inoperantă. vor trebui să-şi exprime consimţămantul cu privire la dobandirea calităţii de asociat intr-o societate in nume colectiv.132 alin. in mod logic.132 alin. Articolul 133. societatea este obligată să le plătească partea din activele nete. in mod obligatoriu. succesorii vor avea dreptul la o parte in naturг din patrimoniul social. in caz contrar societatea se va dizolva. Societatea in nume colectiv va putea continua activitatea cu succesorii asociatului decedat sau reorganizat dacă există in acest sens acordul tuturor asociaţilor sau acordul majorităţii dintre ei. indiferent de natura schimbărilor intervenite. noua situaţie juridică din societatea trebuie reflectată in actul constitutiv al societăţii şi in Registrul de stat al intreprinderilor. art. Posibilitatea de opţiune există doar dacă actul constitutiv prevede sau asociaţii hotărăsc in unanimitate continuarea activităţii. modificare ce implică indeplinirea in persoana noilor asociaţi a aceloraşi formalităţi şi condiţii de fond care sunt necesare incheierii unui contract de constituire a unei societăţi in nume colectiv. Deşi Codul civil nu o prevede in mod expres. determinată la data decesului sau reorganizării. fie să continue societatea cu aceştia. In ceea ce priveşte responsabilitatea succesorilor asociatului decedat sau reorganizat. Astfel fiind. prevede că aceştia vor răspunde pentru datoriile sociale apărute pană in momentul decesului sau reorganizării doar pană la concurenţa activului patrimoniului pe care l-au preluat de la asociatul decedat sau reorganizat. considerăm că şi succesorii asociatului. Creditorii unui astfel de membru sunt in drept să ceară societăţii separarea unei părţi din patrimoniul ei proporţional participaţiunii debitorului la capitalul social pentru urmărirea acestei părţi. dreptul şi la beneficiile cuvenite asociatului decedat sau reorganizat pană la data decesului sau reorganizării. Prin similitudine cu situaţia retragerii asociatului. Partea din patrimoniul societăţii susceptibilă separării sau valoarea ei se determină conform unui bilanţ intocmit la momentul inaintării pretenţiilor creditorilor cu privire la . de asemenea. S-ar putea presupune chiar că aceştia o fac in mod implicit atunci cand ii acceptă in unanimitate in calitatea de asociaţi pe succesorii asociatului decedat sau reorganizat. atata timp cat asociaţii rămaşi vor putea oricand modifica actul constitutiv in sensul contrar. Succesorii vor avea. In cazul in care moştenitorii asociatului decedat sau succesorii asociatului reorganizat nu sunt acceptaţi in calitate de asociaţi in societate sau nu consimt ei să devină asociaţi.3 din Codul civil.fie să plătească succesorilor acestora partea ce revenea asociatului. Această cerinţă apare.132 alin. In ceea ce priveşte cerinţa textului de lege invocat ca actul constitutiv să nu conţină o clauză ce ar interzice cooptarea in societate a succesorilor asociatului decedat sau reorganizat. Ca urmare a decesului asociatului persoană fizică sau reorganizării asociatului persoană juridică. ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. ca o consecinţă a necesităţii modificării actului constitutiv.2 din cod). dacă actul constitutiv prevede un asemene cvorum pentru adoptarea deciziei (art. Urmărirea participaţiunii membrului din capitalul social al societăţii in nume colectiv (1) Urmărirea participaţiunii din capitalul social al membrului societăţii in nume colectiv pentru datoriile lui nelegate de participarea la societate (datorii personale) se permite doar in cazul insuficienţei unui alt patrimoniu al acestuia pentru onorarea datoriilor. proporţională părţii din capitalul social deţinute de asociatul decedat sau reorganizat (art.

2 coroborat cu art. Societatea in nume colectiv se dizolvă potrivit cauzelor generale de dizolvare a persoanelor juridice prevăzute de art. obligaţia acestuia de a răspunde pentru obligaţiile sociale apărute pană la ieşirea lui din societate subzistă pentru o perioadă de 2 ani calculată din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul in care a ieşit din societate (art. Cota parte din patrimoniul societăţii cuvenite asociatului potrivit participaţiunilor sale sau contravaloarea ei se determină conform unui bilanţ intocmit la data inaintării pretenţiilor creditorilor cu privire la separare (art. in care se vor regăsi bineinţeles şi beneficiile obţinute de asociat ca urmare a participării la societate. luată in unanimitate.1 fraza a treia din cod). intrucat plata creanţelor se face nu din patrimoniul societăţii ci din partea de active nete care se cuvine asociatului. asociaţii nu vor mai avea nici un drept asupra acestora. potrivit art.1 din Codul civil.3 din cod). Creditorii asociaţilor işi vor satisface drepturile de creanţă din patrimoniul asociaţilor. legea le permite acestora din urmă să solicite.Urmărirea participaţiunilor asociaţilor de către creditorii personali ai acestora. odată ce bunurile aduse ca aport de către asociaţi au intrat in patrimoniul societăţii.86 alin. Dizolvarea societăţii in nume colectiv. (d) existenţa unei hotărari judecătoreşti de dizolvare (art. 1.86 alin. Precizăm că. (c) existenţa unei hotărari a asociaţilor in acest sens.129 alin.separare. in scopul protejării intereselor creditorilor asociaţilor. in cazul in care societatea işi continuă activitatea fără asociatul exclus. indiferent de data creanţei lor.87 din cod). separarea unei părţi din patrimoniul societăţii in nume colectiv corespunzătoare participaţiunii asociatului debitor la capitalul social al societăţii in vederea acoperirii creanţelor respective (art. Dizolvarea societăţii in nume colectiv (1) In afară de cazurile prevăzute la art.128 alin. (2) Ultimul membru rămas al societăţii in nume colectiv are dreptul ca. in ipoteza in care patrimoniul propriu al asociatului este insuficient pentru onorarea datoriilor. (2) Urmărirea patrimoniului proporţional participaţiunii membrului la capitalul social condiţionează excluderea membrului din societatea in nume colectiv şi atrage efectele prevăzute la art. in caz contrar societatea urmand să se dizolve.(1). in termen de 6 luni. in modul prevăzut de prezentul cod.133 alin. să reorganizeze societatea. iar pe cale de consecinţă nici creditorii personali ai asociaţilor nu le vor mai putea urmări. societatea in nume colectiv se dizolvă dacă in ea rămane un singur membru. 1. (b) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituita sau realizarea acestuia.133 alin.132 alin. (e) insolvabilitatea societăţii. Totuşi. societatea in nume colectiv se dizolvă in cazul: (a) decesului. dacă prin actul constitutiv sau hotărarea unanimă a asociaţilor nu se prevede altfel. Menţionăm că posibilitatea exercitării acestor drepturi speciale ale creditorilor asociaţilor nu incalcă principiul autonomiei patrimoniului societăţii şi nici nu instituie o răspundere a societăţii pentru datoriile asociaţilor.(2) şi (3).128 alin.1 din Codul civil). Articolul 134. Exercitarea de către creditorii unui asociat a dreptului de a urmări participaţiunea acestuia in societatea in nume colectiv impune excluderea din societate a asociatului respectiv. Autonomia patrimoniului societăţii in nume colectiv faţă de patrimoniile propriilor asociaţi determină o serie de consecinţe juridice şi pentru creditorii personali ai acestora din urmă. Astfel. incapacităţii sau . Astfel.1 Cod civil in următoarele situaţii: (a) expirarea termenului stabilit pentru durata ei. In afară de aceste cauze generale legea stabileşte şi anumite cauze de dizolvare aplicabile societăţii in nume colectiv.

indiferent de cauză. Reorganizarea societăţii in nume colectiv. asociaţii vor continua să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute pană la reorganizare pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data inregistrării reorganizării. O asemenea reorganizare a societăţii in nume colectiv este posibilă numai cu condiţia ca asociaţii ei să respecte condiţiile prevăzute de lege pentru forma juridică in care se va transforma societatea (art. Astfel. in armonie cu regulile de formare a denumirii proprii pentru noua formă juridică pe care o ia pentru viitor societatea juridică transformată. in cazul in care o atare schimbare ocazionează şi modificarea intinderii responsabilităţii asociaţilor pentru datoriile sociale (cum se intamplă bunăoară atunci cand o societate in nume colectiv se transformă intr-o societate cu răspundere limitată) convertind-o dintr-o responsabilitate nelimitată intr-una limitată. (d) excluderii unui asociat ca urmare a urmăririi de către creditorii personali a participaţiunii sale la capitalul social a societăţi. (2) Asociatul nu este absolvit de răspundere nici in cazul in care.135 alin. adoptandu-se o denumire nouă. astfel incat să fie indeplinită cerinţa minimului de asociaţi. numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. Articolul 135. (c) retragerii din societatea a unui asociat.1 din cod. caracterul limitat al răspunderii asociaţilor devine operant numai pe data inscrierii menţiunii respective in Registrul de stat al intreprinderilor.135 alin. in cazul reorganizării societăţii in nume colectiv in societate pe acţiuni.2 din cod). iar nu şi pentru trecut. Asociaţii vor răspunde limitat . in termen de 3 ani. asociaţii continuă.1 din cod. in acest caz ne mai putand fi indeplinită condiţia prevăzută de art. instrăinează dreptul de participaţiune la capitalul social (art. Reorganizarea societăţii in nume colectiv (1) In cazul reorganizării societăţii in nume colectiv in societate pe acţiuni. De asemenea.. in societate cu răspundere limitată sau in cooperativă. Pe parcursul existenţei societăţii in nume colectiv anumite interese ale asociaţilor acesteia pot determina necesitatea schimbării formei juridice a societăţii. Schimbarea formei juridice a societăţii comerciale produce efect numai pentru viitor. reorganizării sau lichidării asociatului persoană juridică. Reorganizarea societăţii in nume colectiv se va decide numai in unanimitate de către asociaţi. Mai mult chiar. in societate cu răspundere limitată sau in cooperativă.134 alin. (b) declarării insolvabilităţii.121 alin. Astfel că. potrivit art. Insă in această ultimă situaţie legea recunoaşte asociatului rămas singur in societate dreptul de a decide. asociaţii vor putea decide transformarea societăţii din care fac parte intr-o altă formă de societate comercială sau in cooperativă. in termen de 6 luni. art.85 alin. legea prevede că asociatul nu va fi absolvit de răspundere nici in cazul in care.2 din Codul civil).1 din Codul civil prevede in mod explicit că. Concomitent cu transformarea societăţii in nume colectiv se va opera şi o schimbare in denumirea iniţială a societăţii. societatea in nume colectiv se dizolvă dacă. asociaţii societăţii in nume colectiv vor rămane in continuare responsabili nelimitat pentru datoriile contractate de societatea transformată pană la data reorganizării. 1. După opinia noastră asociatul rămas singur in societate va putea evita dizolvarea acesteia şi daca va transmite (cesiona) o parte din participaţiunile sale unei alte persoane. reorganizarea societăţii in nume colectiv in societate cu răspundere limitată sau societate pe acţiuni. pană la expirarea termenului de 3 ani. pană la expirarea termenului de 3 ani. instrăinează dreptul de participaţiune la capitalul social.declarării judecătoreşti a dispariţiei asociatului persoană fizică. De aceea. In acest sens. să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute pană la reorganizare.

(4) Dispoziţiile cu privire la societatea in nume colectiv sunt aplicabile societăţii in comandită in măsura in care prezentul cod nu conţine norme exprese cu privire la societatea in comandită. Se ştie că o astfel de societate (adică cea in comandită) are. De asemenea. există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de intreprinzător a societăţii şi suportă in limita aportului depus riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii. Dacă in denumirea societăţii este inclus numele sau denumirea comanditarului. prin efectul transformării societăţii in nume colectiv in societate in comandită simplă. O problemă specială se pune relativ la reorganizarea societăţii in nume colectiv intr-o societate in comandită. După cum s-a arătat in doctrină. numele sau denumirea comanditaţilor. tocmai pe considerentul că au conştientizat responsabilitatea nelimitată a asociaţilor ca o garanţie suplimentară a creanţei lor. 1. respectiv. Această soluţie se impune ca o măsură de protejare a intereselor creditorilor sociali despre care se prezumă că au consimţit să intre in raporturi juridice obligaţionale cu societatea in nume colectiv. acesta poarta răspundere solidară nelimitată. existenţa a două categorii de asociaţi.135 Cod civil se va aplica in mod corespunzător in ipoteza reorganizării societăţii in nume colectiv intr-o societate in comandită. iar ceilalţi avand beneficiul responsabilităţii limitate. chiar dacă interesul practic al aplicării acestor dispoziţii priveşte numai asociaţii comanditari. de rand cu membrii care practică in numele societăţii activitate de intreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi). Membrul societăţii in nume colectiv nu poate fi comanditat in societatea in comandită. anume comanditaţi şi comanditarii.la valoarea aporturilor subscrise la formarea capitalului social numai pentru datoriile pe care societatea reorganizată le va contracta ulterior inscrierii menţiunii respective de schimbare a formei sale juridice in Registrul de stat al intreprinderilor. considerăm că pentru identitate de raţiune art. Ca urmare. Dacă nu sunt incluse numele sau denumirea tuturor comanditaţilor. Dispoziţii generale cu privire la societatea in comandită (1) Societate in comandită este societatea comercială in care. fiecare dintre asociaţi va avea libertatea să aleagă intre cele două calităţi la care ne-am referit. . (2) Persoana poate fi comanditat doar intr-o singură societate in comandită. Societatea in comandita Articolul 136. pentru calitatea de comanditar.C. printre notele de specificitate. intrucat nici unul dintre asociaţi nu poate fi constrans să accepte aceea dintre calităţile menţionate pe care nu o doreşte. unii dintre asociaţii săi trebuie să dobandească calitatea de comanditaţi. in denumirea societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi sintagma in limba de stat "şi compania" sau abrevierea "şi Co".". Dacă nici unul dintre ei nu va opta pentru calitatea de comanditat sau. transformarea societăţii in nume colectiv in societate in comandită simplă nu va fi posibilă. cei dintai cu responsabilitate nelimitată. Consideraţii generale. § 3. Comanditatul din societatea in comandită nu poate fi membru al societăţii in nume colectiv. Chestiunea care se cere lămurită este după ce criteriu se va produce scindarea asociaţilor in cele două categorii distincte. (3) Denumirea societăţii in comandită trebuie să includă sintagma in limba de stat "societate in comandită" sau abrevierea "S. iar alţii calitatea de comanditari. Societatea in comandită işi are geneza din Evul Mediu.

incredinţează sumele de bani comanditaţilor. totodată. societatea in comandită continuă să fie reglementată.Ea a fost imaginată ca un instrument juridic menit să contracareze rigorile dreptului canonic şi a regulamentelor militare care a instituit interdicţia pentru deţinătorii de capitaluri (clerici. mai practice şi mai operaţionale. Intr-adevăr. cu atat mai mult cu cat in dreptul modern accentul este pus pe garanţiile materiale oferite de mărimea capitalului şi a activelor sociale şi mai puţin pe garanţiile personale oferite de unii asociaţi. Franţa. totodată care a dominat dintotdeauna societatea in comandită. Aşadar. apt să dea satisfacţie acelora care. să-şi poată plasa eficient disponibilul de capital in operaţiuni comerciale aducătoare de profit. urmand ca beneficiile astfel obţinute să fie impărţite intre ei. acest tip de societate comercială se bazează pe incredere – comanditarii care au bani şi vor să-i investească fără să rişte o răspundere nelimitată. deţinătorii de capital investeau capitalul disponibil şi riscau numai sumele incredinţate celor care se angajau să se implice in afaceri comerciale. că prin Proiectul Codului Civil se intenţiona reglementarea şi unei forme de societate asemănătoare societăţii in comandită. “kommanditselskaber . increderea comanditarilor in corectitudinea comanditaţilor a fost ideea forţă care a fundamentat şi. apreciindu-se că această formă de societate a devenit total desuetă. Astfel. care nu au suficient capital. Cei care incredinţau sume de bani spre utilizare in afaceri comerciale altora au fost denumiţi comanditari. dar şi de dorinţa de aventură. instituită şi sancţionată sever de dreptul canonic. Astfel fiind. Marii deţinători de capitaluri ai acelor vremuri aveau totodată un statut social care nu le permitea să exercite profesiunea de comerciant. “ sociedade em comandita simples” (Portugalia). “Sociedad Comanditaria” (Spania). Luxemburg). Mecanismul care a stat la baza acestei societăţi era următorul: deţinătorii de capitaluri incredinţau in baza unui contract (denumit commenda) anumite sume de bani unor negustori profesionişti sau unor căpitani de corăbii pentru ca aceştia să le folosească in afaceri. cărora statutul social nu le permitea să se implice in afaceri comerciale. Un asemenea artificiu a fost găsit prin reglementarea legală a societăţii in comandită. trebuia găsit un artificiu juridic care. “товарищество на вере” sau “коммандитнoe товарищество” (Federaţia Rusă). de majoritatea legislaţiilor europene: “societe en commandite simple” (Belgia. animaţi de pasiunea pentru comerţ. Pe această cale. Aceasta este şi explicaţia tendinţei din unile legislaţii moderne de a elimina din campul relaţiilor comerciale acest gen de societate care era actuală in evul mediu dar a devenit anacronică in prezent. iar pe de altă parte. să permită posesorilor de capital. de asemenea. in doctrina franceză s-a arătat că comanditaţii din societatea in comandită sunt de fapt administratori ai societăţii care nu ar trebui să răspundă nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. nobili şi militari) de a acorda imprumuturi cu dobanzi şi. iar aceia care. se angajau să le utilizeze pentru derularea unor afaceri comerciale au fost numiţi comanditaţi. iar in practică aceasta nu se mai bucură de interesul intreprinzătorilor care preferă alte forme de societate. pe de o parte. Comanditarii incredinţau comanditaţilor sumele de bani necesare derulării anumitor afaceri comerciale şi işi asumau riscurile pierderii acelor sume pe baza increderii pe care ei o aveau faţă de aceştia din urmă.326-art. primind acele sume. Cu toate acestea. “Kommanditgesellschaft” sau “societe en commandite” (Elveţia). Reglementarea in dreptul modern a societăţii in comandită a fost aspru criticată in doctrină. Austria). “Commanditaire vennootschap” (Olanda). “Kommanditgesellschaft . nu se puteau implica in afaceri comerciale din lipsa mijloacelor financiare necesare intr-un asemenea scop. Societatea in comandită pe acţiuni este considerată in doctrină ca fiind asemănătoare societăţii in . sub diferite denumiri.KS” (Danemarca). Menţionăm.KG” (Germania.331 din Proiect). şi anume societatea in comandită pe acţiuni (art. “Kommandiittyhtio” (Finlanda). să servească la ocolirea interdicţiei privind acordarea de imprumuturi cu dobandă. dar au iniţiativă şi vor să desfăşoare o activitate comercială in scopul obţinerii de beneficii. “societa in accomandita semplice” (Italia).

In continuare. să elimine din forma finală a Codului civil dispoziţiile care reglementau societatea in comandită pe acţiuni. prin art. Societatea in comandită se constituie. care nu au suficient capital dar au iniţiativă. in privinţa răspunderii pentru obligaţiile sociale. asociaţii comanditari. indiferent de tipul acestora. stipulează că asociatul unei societăţi in nume colectiv nu va putea deveni membru comanditat .136 alin. Deoarece regulile generale privind constituirea societăţilor comerciale au fost analizate in cadrul comentariilor la articolele menţionate. societatea in comandită pe acţiuni urmează regulile societăţii in comandită asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar. este constituită in scopul desfăşurării activităţilor de antreprenoriat şi are personalitate juridică distinctă de cea a asociaţilor. Intrucat capitalul social al societăţii in comandită pe acţiuni are aceeaşi structură ca acela al societăţii pe acţiuni. investitorii preferand societatea pe acţiuni. Deosebirea esenţială dintre cele două forme de societăţi constă in aceea că. ne vom referi in cele ce urmează doar la unele aspecte specifice constituirii societăţii in comandită. ca şi societatea in nume colectiv. in principiu.136 alin. Vor putea fi asociaţi intr-o societate in comandită atat persoane fizice.2 fraza I din cod.comandită deoarece cuprinde ca şi aceasta din urmă două categorii de asociaţi: comanditaţii şi comanditarii. Din definiţia legală rezultă următoarele caractere ale societăţii in comandită: (a) societatea in comandită. pe de altă parte. insă. iar pentru constituirea societăţii trebuie indeplinite formalităţile prevăzute de lege. legiuitorul explicand limitele acestei interdicţii. cat şi persoane juridice. de rand cu membrii care practică in numele societăţii activitate de intreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi). (b) prezenţa in structura societăţii a două categorii de asociaţi . deoarece comanditaţii sunt asimilaţi sub toate aspectele asociaţilor de la această din urmă formă societară. care dispun de mijloace financiare. Societatea in comandită prezintă avantaje pentru ambele categorii de asociaţi: pe de o parte. Constituirea societăţii in comandită. in cazul societăţii in comandită pe acţiuni. posibilitatea unei persoane fizice sau juridice de a participa in calitate de asociat comanditat doar la o singură societatea in comandită. Legiuitorul a preferat. cu precizarea că. există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de intreprinzător a societăţii şi suportă in limita aportului depus riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii”.106-115 din Codul civil). Art. potrivit regulilor generale aplicabile societăţilor comerciale (art. iar. incasand beneficii fără a se implica in activitatea societăţii şi fără a să risca o răspundere nelimitată. iar asociaţii comanditari răspund numai in limita aportului lor. operaţiune justificată după părerea noastră de faptul că această formă de societate se intalneşte rar in practică.comanditaţii şi comanditarii. (c) răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este diferită: asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar. 3. au posibilitatea să le investească. au ocazia să atragă capital in condiţii mult mai avantajoase decat cele ale unui imprumut şi să desfăşoare o activitate comercială in scopul obţinerii unor beneficii. Proiectul Codului civil asimila societatea in comandită pe acţiuni cu societatea pe acţiuni. capitalul social este impărţit in acţiuni. Ca şi in cazul societăţii in nume colectiv şi pe aceleaşi considerente. Definiţia societăţii in comandită.1 din Codul civil defineşte societatea in comandită ca fiind acea “societate comercială in care. 2. In ceea ce priveşte problematica pe care o poate ridica participarea in calitatea de asociat comanditat a persoanelor juridice la o societate in comandită facem trimitere la discuţiile făcute pe acest subiect in materia societăţii in nume colectiv. Actul constitutiv al societăţii este contractul de constituire (societate). asociaţii comanditaţi. ca şi in cazul societăţii pe acţiuni. iar asociaţii comanditari răspund doar in limita aportului subscris de ei. legea limitează.

numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi sintagma in limba de stat “şi compania” sau abrevierea “şi Co”. totuşi.2 fraza a II-a şi a III-a din cod). . ţinand cont că raţiunea unei asemene interdicţii. Firma folosită de societatea in comandită trebuie să cuprindă. respectiv.136 alin.136 alin. Această prevedere se explică prin intenţia legiuitorului de a apăra pe terţi impotriva oricărei confuzii ce s-ar putea crea intre asociaţii comanditaţi şi comanditari.4 din Codul civil prevede că dispoziţiile cu privire la societatea in nume colectiv sunt aplicabile. in principiu. ambele constand din cuvinte scrise. şi anume evitarea unei răspunderi nelimitate şi solidare a acestui tip de persoane juridice. cu consimţămantul acestuia. Aplicarea dispoziţiilor legale din materia societăţilor in nume colectiv societăţii in comandită işi are fundamentarea pe ideea potrivit căreia comanditaţii sunt mai reprezentativi decat comanditarii pentru societate.S. in mod obligatoriu. se cere ca in firmă să figureze numele sau denumirea asociaţilor comanditaţi.). Firma societăţii in comandită. potrivit art. să-şi asume calitatea de comanditar. Cel de-al doilea element component al firmei constă in menţiunea obligatorie “societate in comandită”. 4. societatea in comandită are o firmă proprie ca atribut de identificare. In primul rand. şi chiar la o altă societatea in comandită in calitatea de asociat comanditar. cat şi a intreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni in care statul deţine cel puţin 30 la sută din acţiuni (pct.121 alin. nici asociatul comanditat (care răspunde nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale) din societatea in comandită nu va putea fi asociat intr-o societate in nume colectiv (art. insă. aceasta va cuprinde.E. in măsura in care codul nu conţine norme exprese cu privire la societatea in comandită. iar altul. datorită faptului că această societate presupune in mod necesar două categorii de asociaţi . la o societate in comandită in calitate de asociaţi comanditari. Codul civil nu cere pentru constituirea societăţii in comandită un minim de asociaţi dar. scrisă in intregime. Intrucat asociatul comanditar are o răspundere limitată pentru obligaţiile sociale.3 fraza a III-a din cod). dintre care unul să-şi asume calitatea de comanditat. firma se va modifica in mod corespunzător. Menţionăm că legea interzice participarea la o societate in comandită atat a autorităţilor administraţiei publice. intrucat ei işi inscriu numele pe firma societăţii şi tot ei infăptuiesc administrarea acesteia. numele sau denumirea sa nu va putea figura in firma societăţii. sau cu abrevierea “S. şi acesteia din urmă. numele sau denumirea unui comanditar figurează. art.3 din cod. Aplicarea reglementărilor cu privire la societatea in nume colectiv in materia societăţii in comandită. ni se pare logic ca aceasta să vizeze doar calitatea de asociaţi comanditaţi. In ceea ce ne priveşte.C. acesta fiind similar celui al asociaţilor din societatea in nume colectiv.136 alin. Precizăm că in privinţa asociaţilor comanditari din societatea in comandită legea nu prevede nici o restricţie similară celei enunţate.136 alin. el devine răspunzător nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii (art. in firma societăţii. Dacă firma societăţii in comandită nu poate include numele sau denumirea tuturor comanditaţilor.4 coroborat cu art.136 alin. Deoarece societatea in comandită se apropie in foarte multe privinţe de societatea in nume colectiv. In cazul in care un asociat comanditat al cărui nume sau denumire figurează in firma societăţii a ieşit din societate.2 fraza I din Codul civil).”. In ceea ce priveşte numărul maxim de asociaţi. După cum se poate observa majoritatea normelor in discuţie se referă la statutul juridic al comanditaţilor in societate. considerăm că societatea in comandită va putea avea un număr nelimitat de asociaţi comanditari şi maximum 20 de asociaţi comanditaţi (art. Ca persoană juridică. două elemente de identificare. 5. Dacă. Asociatul comanditat va putea insă participa la o societate cu răspundere limitată sau la o societate pe acţiuni.comanditaţii şi comanditarii – este firesc că pentru infiinţarea unei astfel de societăţi să fie necesari cel puţin doi asociaţi.4 din R. subiectele de drept menţionate putand participa.intr-o societate in comandită şi.

(g) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.137 alin. Deoarece textul art. in primul rand. deoarece capitalul social este un element absolut necesar pentru constituirea oricărei societăţi comerciale. realizarea scopului in vederea căruia aceasta a fost constituită. g) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate. f) procedura de admitere a noilor asociaţi. in actul constitutiv se va indica şi mărimea participaţiunilor fiecărui comanditat la capitalul social. in mod obligatoriu.108 alin. totuşi. cel puţin in faza iniţială a funcţionării societăţi.(1).107 alin. Actul de constituire al societăţii in comandită In afară de cele menţionate la art.1 din cod) şi să cuprindă elementele prevăzute de art. inclusiv a societăţii in comandită.108 alin. incheiat in limba de stat şi semnat de toţi asociaţii societăţii (art.c). dar şi volumul cumulat (total) . (f) procedura de admitere a noilor asociaţi.108 alin. Pe langă aceste menţiuni contractul va trebui să conţină o serie de dispoziţii obligatorii care sunt prevăzute de art. Potrivit legii. sub aspectul responsabilităţii ce le incumbă pentru datoriile sociale.1 din Codul civil nu face altceva decat să reia dispoziţiile art. d) volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi.1 coroborat cu art. şi categoria din care face parte fiecare asociat . Precizăm. Contractul de constituire a societăţii in comandită trebuie să fie incheiat in formă autentică (art. Actul constitutiv al societăţii in comandită este contractul de constituire (de societate). După cum am mai arătat. această libertate recunoscută de lege fondatorilor nu trebuie inţeleasă in sensul că ei ar putea constitui societatea fără subscrieri de capital sau subscriind numai un capital simbolic. Avand in vedere faptul că toate aceste condiţii au mai fost analizate şi cu alte ocazii nu vom mai reveni asupra lor. b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui comanditat in capitalul social. (e) procedura de adoptare a hotărarilor de către asociaţi. 1. e) procedura de adoptare a hotărarilor de către asociaţi. (c) răspunderea comanditaţilor pentru incălcarea obligaţiilor de depunere a aportului. Actul constitutiv al societăţii in comandită. Actul constitutiv al societăţii in comandită trebuie să indeplinească atat condiţiile generale de validitate cat şi acele condiţii specifice care il particularizează faţă de celelalte contracte. nu vom stărui in mod deosebit asupra acestor aspecte. intrucat acestea au un regim juridic diferit. c) răspunderea comanditaţilor pentru incălcarea obligaţiilor de depunere a aportului.1 din cod referitoare la: (a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor. Pe de altă parte. (b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui comanditat in capitalul social.4 din Codul civil).62 alin.122 alin. In contractul de constituire se va indica.Articolul 137.1 din cod.1 din Codul civil.137 alin. (d) volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi.comanditaţilor sau comanditarilor. că deşi legea nu cere nici pentru infiinţarea societăţii in comandită un minim de capital lăsand acest lucru la aprecierea asociaţilor fondatori care sunt liberi să stabilească valoarea şi structura capitalului social iniţial. in actul de constituire al societăţii in comandită trebuie să se indice: a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor. făcand bineinţeles trimiterea necesară la comentariile făcute pe marginea art. capitalul social trebuie să fie suficient de important sub aspect valoric pentru a putea să asigure.122 din cod. cu excepţia menţiunii de la lit.

soluţia se impune prin coroborarea prevederilor art. Astfel că. intrucat.63 ale R. potrivit cărora in problemele ce nu se referă la sferele tradiţionale de activitate ale societăţii. cu atat mai mult cu cat o serie de dispoziţii ale art. 1. deşi o asemenea regulă nu este expres consacrată de dispoziţiile Codului civil in materia societăţii in comandită. deşi nu sunt cuprinse in capitalul social al societăţii. că asociaţii comanditaţi vor putea efectua aporturi in industrie (prestaţii in muncă şi servicii). (2) Comanditarii nu au dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii in comandita. totuşi nu va avea valoarea juridică a statutului cerut de lege obligatoriu pentru societăţile pe acţiuni. este necesar acordul tuturor asociaţilor.2 fraza a doua . După părerea noastră o asemenea interpretare nu are temei legal. s-a ajuns ca forma finală a codului să prezinte o reglementare lipsită de coerenţa şi claritatea necesară unei norme juridice. pe de altă parte. din al cărui cod civil a şi fost preluat acest text. precum şi in cazurile de suspendare a . Conducerea administrativă şi reprezentarea societăţii in comandită (1) Conducerea societăţii in comandită se exercită de către comanditaţi. deşi legea prevede numai obligativitatea incheierii unui contract de constituire.136 alin.1 din art. Dacă asociaţii vor decide să incheie şi un statut.114 alin. Conducerea societăţii in comandită. Articolul 138.text care. la administrarea societăţii. opinie susţinută şi de literatura de specialitate din Federaţia Rusă. ei rămanand. şi mărimea participaţiunilor fiecărui asociat comanditar comanditar. Ca şi in cazul societăţii in nume colectiv.2 din cod. nimic nu se opune ca asociaţii să perfecteze concomitent cu acesta şi un statut al societăţii. Deşi Codul civil nu o prevede in mod explicit. iar altele din Proiectul Codului civil. textul se referă la conducerea administrativă sau. de administrare şi de reprezentare a societăţii de către comanditaţi este stabilit de aceştia in conformitate cu prevederile prezentului cod referitoare la societatea in nume colectiv.4 cu cele ale art. de altfel nu se regăseşte in codul rus. In cazul in care acţiunile depăşesc limitele activităţii obişnuite. vor da dreptul acestora să participe.S. la impărţirea beneficiilor şi a activului societăţii. de asemenea. pe de o parte. considerăm că asupra problemelor esenţiale ale societăţii vor delibera şi decide toţi asociaţii. in mod obligatoriu. Mai mult chiar din formularea textului alin. să o reprezinte fără procură. In acest context. care. Astfel fiind.138 Cod civil s-ar putea crede că conducerea societăţii in comandită este exercitată exclusiv de către asociaţii comanditaţi. Cităm in acest sens şi dispoziţiile pct. un posibil statut la societatea in comandită nu va putea contrazice prevederile contractului de constituire – in caz contrar statutul este considerat nul Actul constitutiv a societăţii in comandită va putea fi modificat numai prin voinţa comună a tuturor asociaţilor.139 din cod se referă la participaţiunile acestei categorii de asociaţi. implicarea asociaţilor comandidari in procesul decizional al societăţii este expres prevăzută de articolul menţionat in alin. ţinem să atragem atenţia că prin operaţiunea efectuată in ultimă instanţă de către legiuitor de a prelua unele dispoziţii din Codul civil rus. acesta deşi va constitui un act juridic valabil. atat comanditaţii cat şi comanditarii. obligaţi să participe şi la pierderi (art.al aporturilor lor. După cum am mai spus. Modul de conducere. să conteste acţiunile comanditaţilor in legătură cu administrarea sau cu reprezentarea societăţii exercitate in limitele activităţii ei obişnuite. Menţionăm. totodată. considerăm că va trebui indicată. in limitele stabilite de actul constitutiv. altfel spus.4 din Codul civil).E.122 alin. societatea in comandită nu are instituţionalizată o adunare generală a asociaţilor. iar.

ca şi in societatea in nume colectiv.138 alin.2 din Codul civil dispune că asociaţii comanditari nu au dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii in comandită.138 alin. de administrare şi de reprezentare a societăţii de către comanditaţi este conturat de dispoziţiile Codului civil referitoare la societatea in nume colectiv (art. care ar putea să se inşele . Interdicţia comanditarilor de a se amesteca in administrarea societăţii este justificată. In cazul in care cand prin actul constitutiv se stipulează că.2 din cod). după caz.138 alin. Excepţie fac hotărarile de modificarea a actului constitutiv.2 fraza a II-a din cod). Comanditaţii nu vor putea practica.123 alin. să o reprezinte fără procură. Administrarea societăţii in comandită se exercită de către comanditaţi (art. se aplică regula unanimităţii.4 coroborat cu art. comanditaţii vor lucra impreună. Asociaţii. imputernicit cu administrarea societăţii. vor putea decide ca administrarea şi reprezentarea societăţii in comandită să fie efectuată in comun de către toţi asociaţii comanditaţi ori să fie delegată unuia sau mai multora dintre aceştia. angajarea răspunderii asociatului culpabil.116 alin. In ceea ce priveşte cvorumul necesar luării unor asemenea decizii. activităţi similare celor pe care le practică societatea din care fac parte. asociaţii putand prevedea prin actul constitutiv diverse situaţii in care o hotărare să se adopte cu majoritatea voturilor (art.2 din Codul civil).1 din cod). hotărarile se vor lua de către toţi asociaţii. insă prin actul constitutiv asociaţii vor putea prevedea şi un alt mod de atribuire a voturilor.1 fraza a II-a din cod). insă. dacă activităţile comanditatului operaţiunile. care au o răspundere limitată. comanditaţii desemnaţi ca administratori vor putea avea iniţiativa oricăror operaţiuni comerciale care se circumscriu celor efectuate in mod obişnuit de societate. care nu are totuşi un caracter imperativ. care răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. dreptul de a administra şi reprezenta societatea aparţine fiecărui comanditat. au fost cunoscute de ceilalţi asociaţi şi aceştia nu au interzis continuarea lor (art.1 fraza I din Codul civil). care se vor lua intotdeauna prin votul unanim al asociaţilor. Consimţămantul celorlalţi asociaţi se prezumă. precum şi să conteste acţiunile comanditaţilor in legătură cu administrarea sau cu reprezentarea societăţii exercitate in limitele activităţii ei obişnuite. Excluderea asociaţilor comanditari de la administrarea societăţii este menită să apere interesele terţilor. fără să aibă nevoie in acest sens de acordul prealabil al celorlalţi asociaţi. fiind anterioare actului constitutiv. Astfel. considerăm că acest lucru nu este posibil la o societate in comandită. 2.tranzacţiei planificate de asociatul comanditat. ori preluarea de către societate a drepturilor şi obligaţiile asociatului sau beneficiul care rezultă din actele incheiate (art.1 din cod avand un caracter imperativ. ci. decizia privind efectuarea oricărui act de administrare trebuie să fie adoptată cu consimţămantul unanim al acestora.116 alin. ci numai de asociaţi comanditaţi. Actele care angajează societatea nu pot fi incheiate de asociaţii comanditari. spre exemplu. de scopul protejării terţilor. Administrarea societăţii in comandită. Potrivit art. Sancţiunea incălcării acestei interdicţii nu va fi anularea contractelor incheiate de asociat cu terţii. fără acordul celorlalţi asociaţi.136 alin. care va fi obligat la plata unor despăgubiri către societate. pană la proba contrară. in exercitarea prerogativelor de administratori ai societăţii. prevederile art.138 alin. Modul de conducere.136 alin. In ceea ce priveşte posibilitatea desemnării unui terţ in funcţia de administrator. proporţional cotei de participare a fiecărui asociat. In principiu.123 alin. Dacă insă operaţiunea proiectată depăşeşte limitele determinate de domeniul curent de activitate al societăţii administratorul va avea nevoie de acordul tuturor asociaţilor (art. La luarea deciziilor cu privire la activitatea societăţii fiecare asociat va avea un singur vot.3 din Codul civil). in lipsa unei stipulaţii contrare in actul constitutiv. fără ca prin această atribuire stabilită să fie posibilă lipsirea totalmente de vot a vreunui asociat (art.4 coroborat cu art. pe de o parte.138 alin.

dacă imixtiunea in afacerile societăţii are caracter izolat. In vederea necesităţii asigurării independenţei comanditaţilor. . comanditarii putand incheia anumite acte in contul societăţii in temeiul unei procuri speciale dată pentru o operaţiune determinată de către asociaţii comanditaţi care sunt administratori ai societăţii.asupra poziţiei comanditarilor. Deoarece in acest fel ar putea reprezenta societatea şi un terţ. va putea imprumuta societatea sau va putea să-i vandă mărfuri. cu condiţia ca terţii să nu aibă cunoştinţă despre aceasta. in doctrină s-a arăta că răspunderea asociatului comanditar ar trebui să fie solidară şi nemărginită. Procura va trebui. dacă prin ingerinţa sa in gestiune le-a cauzat acestora o pagubă. lipsit de continuitate. va putea fi un colaborator tehnic. nu există riscul de confuzie din partea creditorilor sociali. in modul stabilit de actul de constituire. in modul prevăzut de actul de constituire. izvorata din actul constitutiv. de faptul că. Dacă insă comanditarul se amestecă in mod constant in administrarea societăţii. considerand că tratează cu asociaţi care răspund nelimitat pentru datoriile sociale. răspunderea sa va deveni solidară şi nemărginită şi se va extinde la toate datoriile sociale posterioare primului act de ingerinţă in afacerile sociale (aceasta deoarece prin actul de ingerinţă comanditarul işi schimbă statutul juridic in cadrul societăţii). ii este angajată şi răspunderea civilă faţă de ceilalţi asociaţi. legea interzice comanditarilor să conteste acţiunile comanditaţilor in legătură cu administrarea sau cu reprezentarea societăţii exercitate in limitele activităţii ei obişnuite. De exemplu. In acest caz terţii sunt ocrotiţi suficient dacă pentru acea operaţiune răspunde alături de societate şi comanditarul vinovat. asociaţii comanditari pot consilia pe administratori. Din păcate legiuitorul nu a prevăzut şi sancţiunea care se aplică asociatului comanditar care a incălcat interdicţia de a administra şi reprezenta societatea. in activitatea lor de administrare a societăţii. in afară de răspunderea sa pentru datoriile sociale. şi anume de a proteja terţele persoane. iar. Considerăm de asemenea că asociatul comanditar va putea incheia orice act permis de lege unei persoane străine ce nu participă la conducerea societăţii. acţionarului comanditar care intervine nepermis in administrarea societăţii. răspunderea comanditarilor pentru datoriile sociale fiind limitată. pe de altă parte. Comanditarii vor putea insă contesta orice acţiune a comanditaţilor contrară legii sau actului constitutiv. cu condiţia de a nu depăşi rolul de subaltern in relaţiile cu terţii. Drepturile şi obligaţiile comanditarului (1) Comanditarul are dreptul: a) să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii proporţional participaţiunii sale la capitalul social. Această interdicţie nu are insă un caracter absolut. dar limitată la operaţiunea incheiată de el. va putea garanta obligaţiile acesteia ca fidejusor. In doctrină s-a mai arătat că. in mod obligatoriu. Plecandu-se de la scopul pentru care a fost instituită această interdicţie. c) să se retragă din societate la sfarşitul anului financiar şi să primească o parte din activele ei proporţional participaţiunii sale la capitalul social. să precizeze operaţiunea sau să determine operaţiunile care vor fi incheiate de asociatul comanditar in contul societăţii. Acţiunea in răspundere civilă introdusă de asociaţi este o acţiune contractuală. in sensul că ar fi tratat cu un asociat ce se obligă nelimitat pentru datoria socială. De asemenea. b) să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile anuale şi să le verifice cu datele din registre şi din alte documente justificative. Articolul 139. aceştia trebuie impiedicaţi să se lanseze in operaţiuni imprudente pe socoteala societăţii. va putea ţine casieria societăţii. va putea fi salariat al societăţii. care răspund cu intreaga lor avere pentru datoriile sociale.

Principala obligaţie a comanditarilor este aceea de a efectua aportul pe care l-au subscris. (f) Dreptul preferenţial la recuperarea aporturilor in caz de dizolvarea a societăţii.116 alin.c) din cod). prevăzute la art. (3) In momentul inregistrării societăţii in comandită. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data inregistrării societăţii (art. comanditarul este obligat să verse pană in momentul inregistrării societăţii cel puţin 60% din aportul subscris (la care s-a obligat).3 din cod). urmand ca diferenţa să fie vărsată in termenul stabilit in actul de constituire. participaţiunea sa la capitalul social. Potrivit legii. care se aplică in mod corespunzător şi societăţii in comandită. cum ar fi. in totalitatea lui sau parţial in numerar şi parţial in bunuri in natură. cel puţin parţial.3 din cod). (c) Dreptul de supraveghere şi control a activităţii societăţii. Aportul de capital subscris de comanditari poate să fie in numerar. de exemplu. Calitatea de subscriitor al unui aport conferă comanditarului dreptul de a participa la caştigurile societăţii proporţional cu participaţiunile sale la capitalul social. nu se aplică comanditarului dacă actul de constituire nu prevede altfel. prevederea legală avand ca scop doar sublinierea faptului că asociaţii comanditari nu sunt excluşi de la supravegherea şi controlul gestiunii societăţii. in orice mod. Asociaţii comanditari din societatea in comandită au următoarele drepturi: (a) Dreptul de a participa la impărţirea beneficiilor.2 din cod. 1. urmand ca diferenţa să fie vărsată in termenul stabilit in actul constitutiv (art. in modul stabilit de actul constitutiv. In toate cazurile. in cazul dizolvării societăţii in comandită.139 alin. (e) Dreptul de a cesiona.(2).2 fraza a II-a din cod). Statutul juridic al comanditarilor. acest aport trebuie să fie in numerar (art.113 alin. Deşi codul reglementează in mod expres doar dreptul comanditarilor de a supraveghea şi controla activitatea societăţii.b) din cod). precum şi prin implicarea sa in deliberare şi luarea deciziilor asupra unor probleme esenţiale ale societăţii.112 alin. Orice convenţie intre asociaţi cu privire la limitarea sau renunţarea la acest drept este nulă.138 alin. Comanditarul. comanditarul este obligat să verse cel puţin 60% din participaţiunea la care s-a obligat. spre deosebire de comanditat. nu va putea efectua aporturi constand in prestaţii in muncă şi servicii (aporturi in industrie). Potrivit art. iar societatea este obligată. să-i plătească acestuia o cotă parte din activele nete ale societăţii proporţional participării lui la capitalul social (art.139 alin.1 lit. dacă este stipulat de actul de constituire. (b) Dreptul de a participa la conducerea societăţii. unui terţ.d) să transmită participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt comanditar ori. (2) Regulile privind interdicţia concurentei.3 din cod). comanditarii au dreptul preferenţial faţă de comanditaţi la recuperarea aporturilor din patrimoniul societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor. (4) Actul de constituire al societăţii in comandită poate prevedea şi alte drepturi şi obligaţii ale comanditarului. La sfarşitul anului financiar comanditarul se va putea retrage din societate. Comanditarul are dreptul de a controla exactitatea datelor inscrise in dările de seamă şi de bilanţurile anuale ale societăţii prin cercetarea registrelor contabile şi a celorlalte documente justificative (art. După cum am mai arătat. inclusiv ca urmare a insolvabilităţii. După .127 din Codul civil.139 alin. modificarea actului constitutiv. asociatul comanditar va participa la conducerea societăţii prin autorizarea comanditaţilor administratori pentru efectuarea operaţiunilor care depăşesc limitele puterilor lor (art. Depunerea aportului se confirmă prin certificat de participare eliberat de societate. Modalitatea concretă de incasare a beneficiilor se va stabili de către asociaţi in conformitate cu clauzele actului constitutiv şi dispoziţiile art.143 alin. in realitate acest drept il au şi asociaţii comanditaţi. (d) Dreptul de retragere. menţionăm că.1 lit.

Clauza contrara este inopozabilă terţilor. pentru suma care excede contribuţia sa la capitalul social. Astfel că. Avand in vedere că asociaţii comanditari sunt excluşi de la administrarea societăţii.136 alin.1 din Codul civil.116 alin. Ea işi are temeiul in dispoziţiile art. Răspunderea asociaţilor comanditaţi este nelimitată şi solidară. Răspunderea pentru obligaţiile societăţii revine acesteia şi asociaţilor comanditaţi. aşa cum au asociaţii comanditaţi. nu şi pe cei comanditari. numai in cazul cand creanţele lor vor rămane nesatisfăcute vor putea urmări asociaţii pentru datoriile sociale.138 alin. intrucat valoarea aporturilor acestor asociaţi este absorbită in patrimoniul social. iar răspunderea asociaţilor comanditaţi are un caracter subsidiar. ei nu vor avea o răspundere personală faţă de creditorii societăţii. Comanditarul mai are obligaţia de a nu se implica in administrarea societăţii. De remarcat că. dar şi faptul că răspunderea lor pentru obligaţiile sociale este limitată la valoarea aporturilor efectuate.1 din cod). in principal.4 din cod) Articolul 140. precum şi in cele ale art.139 allin. in subsidiar. să practice activităţi concurente sau avand acelaşi obiect cu cele ale societăţii din care fac parte. comanditarul acţionează ca un fidejusor in raporturile cu creditorii sociali.in baza art. 1. avand . răspunderea pentru obligaţiile societăţii in comandită revine. Ca şi in cazul societăţii in nume colectiv.128 din cod.4 din cod . După cum s-a arătat şi in literatura de specialitate. In acest caz.2 din Codul civil nu li se aplică. aplicabile .136 alin. afară numai dacă prin actul constitutiv se prevede altfel (art. Răspunderea comanditarului. In aceste condiţii ni se pare superfluă. In consecinţă. creditorii sociali se vor indrepta mai intai impotriva societăţii şi. el nu va putea reprezenta societatea fără o procură specială dată de către comanditaţii administratori pentru o anumită operaţiune determinată şi nici nu va putea contesta acţiunile comanditaţilor legate de administrarea societăţii in limitele activităţii ei obişnuite (art. societăţii. In ceea ce-i priveşte pe asociaţii comanditari. insă vor putea exercita impotriva acestuia o acţiune oblică cerand ca respectivul comanditar să fie obligat prin hotărare judecătorească la indeplinirea obligaţiilor referitoare la vărsămantul integral al aportului subscris. precizarea art.140 din Codul civil conform căreia persoana care devine comanditar al unei societăţi existente poartă riscul pierderilor in limita participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute pană la momentul dobandirii calităţii de asociat. In afară de drepturile şi obligaţiile menţionate mai sus actul constitutiv al societăţii in comandită poate prevedea şi alte drepturi şi obligaţii ale comanditarului (art. creditorii sociali vor putea urmări numai asociaţii comanditaţi.şi asociaţilor comanditaţi.139 allin.2 din cod). Răspunderea in cazul acceptării calităţii de comanditar Persoana care devine comanditar al unei societăţi existente poartă riscul pierderilor in limita participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute pană la momentul dobandirii calităţii de asociat. care va atesta calitatea de asociat a deţinătorului şi valoarea aportului de capital adus de el in societate. In acest sens. intrucat interdicţia instituită de art. creditorii societăţii nu vor putea urmări comanditarul care nu a efectuat vărsămantul integral al aportului subscris pentru recuperarea creanţelor lor faţă de societate.cum s-a arătat in doctrină. aceştia au dreptul.2 din cod). aceştia răspund numai pană la concurenţa capitalului social subscris (art.136 alin. In schimbul aportului comanditarului i se va elibera un certificat de participare. chiar fără consimţămantul celorlalţi asociaţi. nimic nu se opune ca prin actul constitutiv asociatul comanditar să-şi agraveze răspunderea pentru datoriile sociale.

142 alin. in această ipoteză ne permitem să ne indoim de finalitatea practică a dispoziţiei. (2) Reducerea participaţiunii nu este opozabilă creditorilor ale căror creanţe s-au născut pană la momentul inregistrării reducerii. 1.2 cu cele ale art. precum şi către soţul.1 din cod se poate observa că legea prevede principiul liberei transmisiuni a participaţiunilor comanditarilor intre asociaţi. Transmiterea participaţiunilor comanditarului. Avand in vedere obscuritatea dispoziţiilor legale citate.1 din Codul civil.2 al aceluiaşi articol.1 din cod).152 alin. Insă. este opozabilă terţilor doar după inscrierea acesteia in registrul de stat al intreprinderilor. (3) Prin instrăinarea integrală a participaţiunii incetează calitatea de comanditar. iar potrivit alin.142 alin. Reducerea participaţiunii comanditarului (1) Reducerea participaţiunii unui comanditar nu este opozabilă terţilor pană la inscrierea reducerii in registrul de stat. intrucat orice creditor social. Instrăinarea participaţiunii comanditarului (1) Participaţiunea comanditarului poate fi instrăinată unor terţi şi poate trece succesorilor fără acordul asociaţilor. Codul civil reglementează transmisiunea participaţiunilor atat intre asociaţi. Ca regulă generală. Articolul 142.141 alin. iar in linie colaterală pană la gradul doi inclusiv. Potrivit art. dacă actul de constituire nu prevede altfel. rudele şi afinii in linie dreaptă fără limită de grad. indiferent de temeiul juridic care a generat-o. afară numai dacă . O altă interpretare posibilă ar fi că legiuitorul a intenţionat să “prelungească” răspunderea comanditarului pentru obligaţiile sociale născute anterior inregistrării reducerii participaţiunii acestuia şi peste acel moment. participaţiunea comanditarului va putea fi instrăinată unor terţi sau transmisă mortis cauza succesorilor fără acordul asociaţilor dacă actul constitutiv nu prevede altfel (art. se va indrepta cu siguranţă impotriva asociaţilor comanditaţi. 1. singura interpretare a acestora pe care o putem intrevedea ar fi că legiuitorul a inţeles să oprească orice repartizare de active proporţională participaţiunii la care este indreptăţit comanditarul la ieşirea din societate fără efectuarea unui bilanţ care să stabilească exact valoarea activului şi pasivului societăţii la data inregistrării reducerii participaţiunii comanditarului. reducerea participaţiunii comanditarului. care le conferă anumite drepturi şi obligaţii. cat şi către persoane din afara societăţii sau prin succesiune. Articolul 141. Din coroborarea dispoziţiilor art.beneficiul de discuţiune in cazul in care aceştia trec la urmărirea sa. (2) Comanditarii au dreptul de preemţiune in cazul instrăinării participaţiunii de către alt comanditar. care răspund personal şi solidar. Regulile privind instrăinarea participaţiunii in societatea cu răspundere limitată se aplică in modul corespunzător. in situaţia in care nu işi va satisface creanţa prin executarea patrimoniului societăţii. opozabilitatea nu priveşte terţii ale căror creanţe s-au născut pană la momentul inregistrării reducerii. Reducerea participaţiunii comanditarului. actul constitutiv ar putea prevedea anumite restricţii in acest sens sau chiar interdicţia instrăinării. şi nu impotriva unui comanditar care a ieşit din societate şi pe care ar putea eventual să-l urmărească doar pană la concurenţa participaţiunii pe care a avut-o in societate. In schimbul aporturilor lor asociaţii comanditari primesc participaţiuni. Astfel fiind.

86 alin. De asemenea. In ceea ce priveşte transmiterea participaţiunilor către alte persoane decat cele menţionate. 142 alin. prevăzute de art. dacă prin actul constitutiv sau hotărarea unanimă a asociaţilor nu se prevede altfel. indiferent de cauză.143 alin. societatea in comandită se dizolvă. in decursul a 6 luni de la retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat. (b) declarării insolvabilităţii. după caz. Dizolvarea societăţii in comandită (1) In afară de cazurile prevăzute la art. societatea in comandită se dizolvă şi dacă. in termen de 3 ani. La lichidarea societăţii in comandită. iar ceilalţi asociaţi nu au reorganizat societatea sau nu au acceptat un alt comanditat sau comanditar in decursul a 6 luni de la retragerea ultimului comanditat sau.144 alin.2 din cod). societatea in comandită se dizolvă dacă nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă. Orice instrăinare a participaţiunii comanditarului trebuie inscrisă in Registrul de stat al intreprinderilor şi va produce efecte faţă de terţi numai din acest moment.2 din cod). să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute pană la reorganizare. dreptul la participaţiune la capitalul social. 1. nu s-a reorganizat sau nu a acceptat un alt comanditat sau comanditar. (c) retragerii din societatea a unui asociat comanditat. (d) excluderii unui asociat comanditat ca urmare a urmăririi de către creditorii personali a participaţiunii sale la capitalul social a societăţi. inclusiv ca urmare a insolvabilităţii.(1). Articolul 143. . Reorganizarea societăţii in comandită (1) In cazul reorganizării societăţii in comandită in societate pe acţiuni. in societate cu răspundere limitată sau in cooperativă. comanditarii au dreptul preferenţial faţă de comanditaţi la recuperarea aporturilor din patrimoniul societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor. Cea mai importantă dintre ele se referă la dreptul de preemţiune pe care il au comanditarii in cazul instrăinării participaţiunii unui alt comanditar (art. legea impune respectarea anumitor condiţii avand in vedere că printr-o asemenea instrăinare se pot aduce atingeri caracterului intuitu persoanae al societăţii in comandită. comanditar.actul constitutiv prevede altfel.1 din codul civil. pană la expirarea termenului de 3 ani. Ca efect al instrăinării integrale a participaţiunii incetează şi calitatea de comanditar a instrăinătorului. potrivit art. nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar. Dizolvarea societăţii in comandită. (2) Comanditatul nu este absolvit de răspundere nici in cazul in care instrăinează. Articolul 144. comanditarii vor avea un drept de preferinţă faţă de comanditaţi la recuperarea din patrimoniul societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor a aporturilor pe care le-au efectuat (art. In afară de cauzele generale de dizolvare a persoanelor juridice. şi in cazul: (a) decesului. incapacităţii sau declarării judecătoreşti a dispariţiei asociatului comanditat persoană fizică. (2) In cazul dizolvării societăţii in comandită.1 din cod. comanditaţii continuă. reorganizării sau lichidării asociatului comanditat persoană juridică.86 alin.

135 din cod. 3. dar unul sau mai mulţi asociaţi nu ş-au vărsat integral aportul la capitalul social. Dispoziţii generale cu privire la societatea cu răspundere limitata Societate cu răspundere limitata este societatea comerciala al cărei capital social este divizat in părţi sociale conform actului de constituire si ale cărei obligaţii sant garantate cu patrimoniul societăţii. sau mai tarziu de această dată. exprimată in actul de constituire. Asociatul care nu a vărsat in termenul stabilit aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile societăţii. a realiza şi a impărţi beneficii. § 4.632/2001 stabileşte că dacă insolvabilitatea societăţii survine ca rezultat al culpei fondatorilor (asociaţilor) aceştia poartă răspundere subsidiară faţă de creditori in măsura in care bunurile societăţii insolvabile nu ajung pentru satisfacerea cerinţelor creditorilor. Intrucat art. statul sau o unitate administrativ teritorială. Răspunderea asociaţilor comanditaţi in cazul reorganizării societăţii in comandită.R. Nerespectarea acestui termen insă nu duce la pierderea calităţii de asociat.118 alin. El riscă cu bunurile transmise ca aport la capitalul social. SRL poate fi constituită una şi mai multe persoane. ce rezulta din activitatea societăţii. Membrii societăţii cu răspundere limitata nu poarta răspundere pentru obligaţiile acesteia. insă există unele excepţii. prin care acestea convin să pună in comun anumite bunuri pentru a desfăşura activitate de intreprinzător. cu precizarea că art.27 din Legea insolvabilităţii nr. Societatea cu răspundere limitata poate fi constituita de una sau de mai multe persoane. Alin. Dreptul de a cere vărsarea integrală a aportului il are insăşi societatea prin administratorul său precum şi alţi asociaţi.144 din Codul civil nu face altceva decat să reia dispoziţiile art. sau să suporte riscul in limita valorii părţii sociale deţinute. Astfel art.civ.. In calitate fondator sau asociat al SRL poate fi o persoană fizică.L. fiecare asociat este obligat să verse aportul integral in termen de cel mult 6 luni de la data inregistrării societăţii comerciale. in limitele participaţiunii lor la capitalul social.17 din Legea nr.112 alin. atunci acestea vor . O regulă similară există şi in art. pană la expirarea termenului de 6 luni. 2. Ei suporta riscul pierderilor. Legislaţia stabileşte numărul minim şi numărul maxim de asociaţi. o persoană juridică. (4) Potrivit art. societate in care asociaţii nu răspund pentru obligaţiile ei. in limita părţii nevărsate.(3) C. Societatea cu răspundere limitată este o persoană juridică formată prin voinţa uneia sau mai multor persoane.(3) C.8451992 cu privire la antreprentoriat şi intreprinderi in această societate nu poate fi mai mult de 50 de persoane. Denumirea deplina si cea abreviata trebuie sa includă sintagma in limba de stat "societate cu răspundere limitata" sau abrevierea "S. Societatea cu raspundere limitata Articolul 145. Art. ci suportă riscul activităţii acesteia in limitele părţii sociale deţinute." 1. Societatea cu răspundere limitata are denumire deplina si poate avea denumire abreviata.144 vizează doar răspunderea asociaţilor comanditaţi. De la această regulă. facem trimitere la comentariile pe care le-am făcut acestui text de lege.1. insă societatea devine insolvabilă. Dacă. (3) vine să confirme că asociatul SRL nu poate fi atras la răspundere pentru obligaţiile societăţii. in cazul in care societatea va activa ineficient. numai că acţiunea acesteia este limitată numai la fondatorii persoane juridice care deţin majoritatea voturilor in capitalul social al societăţii insolvabile.civ.

civ. modul si termenul lor de vărsare. In caz de litigii dintre asociaţi şi societate dispoziţiile actului de constituire pot servi ca normă juridică pentru soluţionarea lor. cuvint sau imbinări de cuvinte. şi una prescurtată.66 C. Accesoriul poate consta din litere. Denumirea societăţii cu răspundere limitată se compune din elemente care permit identificarea ei.. 6) sediul. Corpul firmei este compus din textul care indică forma de organizare a societăţii comerciale.8 din Legea nr. societatea cu răspundere limitată are o denumire stabilită de actele constitutive şi inscrisă in Registrul de stat. modul de constituire si de funcţionare a organelor societăţii. In dependenţă de genul de activitate desfăşurat. 7) structura. in actul de constituire al societăţii cu răspundere limitata trebuie sa se indice: a) cuantumul capitalului social. Astfel denumirea deplină trebuie să includă forma de organizare a societăţii: „societate cu răspundere limitată” iar denumirea lor prescurtată să conţină abrevierea respectivă: SRL. cifre.5 Legea nr. doctrina juridică evidenţiază două părţi: corpul şi accesoriul. art.24-26 Legea nr. 9) filialele si reprezentanţele societăţii. pe cand accesoriul poate avea elemente obligatorii. In structura denumirii societăţii comerciale. In actul de constituire al societăţii cu răspundere limitată trebuie sa se indice: 1) numele. Actul de constituire al societăţii cu răspundere limitata In afara de cele menţionate la art. Actul de constituire a SRL este legea societăţii concrete. de .putea fi urmărite de creditorii societăţii in limitele valorii aportului nevărsat.8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883. domiciliul. de relaţiile dintre asociaţi. 5) valoarea bunurilor constituite ca participaţiune in natura si modul de evaluare. pe langă denumire deplină. luate in ansamblu.108 alin. Regimul juridic al denumirii societăţii comerciale işi are fundamentul in dispoziţiile art. 8) modul de reprezentare. naţionalitatea. dar care. 3) obiectul de activitate. 4) participaţiunile asociaţilor. Actele de constituire trebuie să accepte o denumire de firmă care să includă toate elementele stabilite de legislaţie. Articolul 146. art. activităţi de lombard trebuie să conţină şi cuvantul lombard. Societăţile cu răspundere limitată care desfăşoară activităţi de bursă trebuie să conţină in denumire şi cuvantul bursă. Societatea poate avea. 10) mărimea capitalului social. cetăţenia si datele din actul de identitate al fondatorului persoana fizica. numărul de inregistrare al fondatorului persoană juridică.162 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Legea nu stabileşte locul acestei sintagme – la inceputul denumirii ori la sfarşitul acesteia – de aceea fondatorii sunt cei care determină locul corpului in denumire. permit societăţii să se deosebească in circuitul civil şi comercial naţional şi internaţional de toate celelalte subiecte. denumirea.(1). Denumirea trebuie să fie unicală. daca au fost făcute asemenea aporturi.1103/2000 cu privire la protecţia concurenţei şi art. societatea care are in capitalul social investiţii străine va include in denumirea de firmă sintagmele „intreprindere mixtă” sau „intreprindere cu investiţii străine” . adică să aibă un conţinut irepetabil care să asigure inconfundabilitatea cu denumirile altor societăţi şi chiar cu cele ale unor alte persoane juridice. locul si data naşterii. 2)denumirea societăţii.1134/1997. atribuţiile. (5) Conform dispoziţiilor legale. dar şi elemente selectate arbitrar de fondatori. sediul. inclusiv cele care nu au caracter obligatoriu. 11) mărimea părţii sociale a fiecărui asociat. Dacă clauzele actului de constituire sunt nu sunt contrare dispoziţiilor legale ele obligă toate organele societăţii şi toţi asociaţii. Corpul este format din elemente obligatorii. b) valoarea nominala a participaţiunilor.845/1992. precum şi in art. Protecţia juridică a denumirii de firmă se asigură şi prin art.

09. Dacă societatea este cu asociat unic. Astfel societăţile care işi propun ca scop de a desfăşura activitate:pentru Pentru desfăşurarea activităţilor de importare a produselor petroliere trebuie să aibă un capital echivalent cu cel puţin 750 000 dolari SUA. . Organizarea lotereilor regionale capitalul trebuie să constituie cel puţin 150 000 lei. pană la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire. Capitalul de rezerva al societăţii cu răspundere limitata poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. 69 din Regulamentul societăţilor economice aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. O parte socială poate fi deţinută de mai multe persoane. Organizarea lotereilor naţionale capitalul trebuie să constituie cel puţin 250 000 lei. vărsămintele in capitalul de rezerva reincep. organizarea bursei de comerţ cu mărfuri trebuie să aibă un capital minim nu mai puţin de bursie 1 mln. Daca valoarea activelor nete ale societăţii cu răspundere limitata se reduce sub nivelul capitalului social si al capitalului de rezerva. lei. organizarea activităţii de schimb valutar trebuie să aibă un capital social de cel puţin 200 000 lei. Fiecare asociat deţine o singură parte socială. Pentru unele societăţi care desfăşoară activităţi speciale capitalul social trebuie să fie mai mare. in proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net. Organizarea jocurilor de abilitate capitalul trebuie să constituie cel puţin 50 000 lei. (1) Potrivit pct. Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este divizat in părţi sociale.500 din 10. ceia ce in prezent constituie 5400 lei. Organizarea şi intreţinerea cazinoului capitalul trebuie să constituie cel puţin 600 000 lei. acesta deţine o parte socială egală cu mărimea capitalului social. Capitalul de rezerva al societăţii cu răspundere limitata se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul ei. Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitata Societatea cu răspundere limitata este obligata sa formeze un capital de rezerva de cel puţin 10% din cuantumul capitalului social.1991 societatea cu răspundere limitată trebuie să aibă un capital social de cel puţin 300 salarii minime lunare. Organizarea pariurilor şi intreţinerea sălilor cu automate de joc capitalul trebuie să constituie cel puţin 200 000 lei. In societatea cu răspundere limitată capitalul se devizează in atatea părţi sociale căţi asociaţi sunt in societate. Intreţinerea automatelor de joc capitalul trebuie să fie cel puţin 25 000 lei. Articolul 148.perspectivele care şi le propun asociaţii in actul de constituire pot fi stipulate şi alte clauze. Articolul 147. Lombard trebuie să aibă un capital echivalent cu cel puţin 25 000 dolari SUA dacă activează in municipii şi cel puţin 15 000 dolari SUA dacă activează in localităţi rurale. Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată Mărimea minimă a capitalului social al societăţii cu răspundere limitată este stabilita prin lege. Fiecare din cei ce o deţin sunt in drept să participe la adunarea asociaţilor.

Articolul comentat stabileşte mărimea minimă a capitalului de rezervă. cat şi modul de utilizare a acestuia. asociaţii pot schimba coraportul intre părţile sociale. numai in cazul in care actul de constituire prevede că partea socială este divizibilă. Asociatul poate să-şi vandă o fracţiune din partea socială deţinută. In această situaţie partea socială a fiecărui asociat se majorează proporţional. Părţile sociale pot avea mărimi diferite si sant indivizibile daca actul de constituire nu prevede altfel. Daca actul de constituire nu prevede altfel. modul de formare. pentru a realiza aceiaşi ce realizează prin capitalul social. Actul de constituire poate limita obligaţia de a vărsa contribuţii suplimentare la o anumita suma stabilita proporţional aporturilor. stabilita in funcţie de mărimea aportului la acest capital. Asociatul deţine o singura parte sociala. In opinia noastră importanţa capitalului de rezervă este redusă. (2) stabileşte prezumţia că partea socială a asociatului este indivizibilă.13 din Legea 1117/1997 privind bursele de mărfuiri . in acest caz. Dacă legiuitorul consideră că mărimea capitalului social pentru asigurarea cerinţelor creditorilor nu este satisfăcătoare el ar putea majora mărimea minimă a capitalului social. potrivit art. Alin. (2)Un asociat poate deţine o singură parte socială cu care poate vota la adunarea socială. Partea sociala a asociatului societăţii cu răspundere limitata Partea sociala a asociatului societăţii cu răspundere limitata reprezintă o fracţiune din capitalul ei social. Contribuţiile suplimentare la capitalul social se efectuează in conformitate cu prevederile statutului. Astfel. Articolul 149. Societatea cu răspundere limitata eliberează asociatului care a vărsat aportul integral un certificat prin care se atesta deţinerea părţii sociale si mărimea ei. Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată are un rol asiguratoriu. partea sociala a primului se majorează proporţional valorii părţii sociale dobandite. Aceasta inseamnă că beneficiul societăţii va fi calculat ca un excedent al valorii totale a activelor faţă de mărimea sumară a capitalul social şi a capitalului de rezervă. Actul de constituire al societăţii cu răspundere limitata poate restrange mărimea maxima a părţii sociale a asociaţilor. Dacă această prevedere lipseşte atunci partea socială nu poate fi impărţită intre coproprietari. moştenitori precum şi intre societăţile succesoare in caz de reorganizare prin dezmembrare a asociatului persoană juridică. Valoarea maximă a părţii sociale poate fi limitată prin lege sau prin act de constituire. insă in cazul in care societate majorează capitalul social din contul beneficiilor şi rezervelor societăţii. Ea poate fi stabilită atat in raport procentual faţă de mărimea totală a capitalului social cat şi in sumă bănească. In cazul in care un asociat dobandeşte o alta parte sociala sau o fracţiune din partea sociala a unui alt asociat. Limitarea nu se poate stabili doar fata de un asociat anume. proporţional aporturilor fiecărui asociat. Asociatul poate dobandi una sau mai multe părţi sociale de alţi asociaţi. Valoarea părţii sociale depinde de mărimea aportului vărsat de asociat la constituirea societăţii şi la majorarea acestuia. Partea socială a asociatului poate fi majorată fără ca asociatul să facă aport suplimentar. Norma cu privire la capitalul de rezervă are un caracter dispozitiv şi nerespectarea ei nu se sancţionează nici de cum. soţi. (1) Partea socială a asociatului este o fracţiune din capitalul social şi arată din capital care revine asociatului. insă valoarea propriei părţi se va majora proporţional valorilor părţilor procurate.

Dacă partea socială este divizibilă şi soţul asociatului poate fi primit in societate atunci partea socială va fi divizată in două părţi egale sau in alte proporţii cum convin coproprietarii şi calitatea de asociat o dobandeşte şi soţul care pană la partajare nu avea calitatea de asociat. sau procură o parte socială din mijloacele comune partea socială este in proprietea comună a socţilor. Alin. mărimea acestora trebuie să fie proporţională aporturilor deja efectuate. O dispoziţie similară se poate stipula şi in actul de constituire a unei societăţi. daca au fost achitate integral. donaţie. In lipsa unei dispoziţii exprese asociaţii pot să cumpere alte părţi sociale. Deci dacă unul din soţi in timpul căsătoriei participă la fondarea unei societăţi comerciale. Articolul 150. Articolul 151. Dacă actul de constituire prevede efectuarea de către asociaţi a contribuţiilor suplimentare. donare. In afară de certificat asociatului trebuie să i se elibereze şi un act contabil care confirmă transmiterea bunurilor la societate. inclusiv şi să acumuleze o parte socială egală cu intregul capital. insă ea nu va putea fi divizată intre soţi dacă aceasta nu este expres stabilit in actul de constituire. iar celuilalt i se compensează din contul altor bunuri divizibile. de la succesorii asociatului decedat. precum şi printr-un certificat de moştenire a părţii sociale cu condiţia că acestea sunt inregistate la Camera Inregistrării de stat. valoarea părţii sociale va fi calculată ca un bun comun. sau transmite in capitalul social un bun obţinut prin moşternire sau donare. Soţul asociatului nu poate cere divizarea părţii sociale si nici primirea sa in societate daca actul de constituire nu prevede altfel. sau o procură din banii moşteniţi sau donaţi. Nu va fi proprietatea comună partea socială obţinută de unul din soţi prin moştenire. schimb cu o parte socială. adoptate la cererea asociatului care si-a propus spre vanzare partea sociala sau o parte din ea. Certificatul vine să confirme că o anumită persoană are calitatea de asociat. dacă aportul s-a făcut in bani. Dacă are loc partajarea bunurilor intre soţi sau intre foştii soţi. o factură sau cel puţin un act de predare-primire dacă aportul s-a făcut in bunuri. un certificat de depozit. Partea sociala a soţilor in societatea cu răspundere limitata Asupra părţii sociale a soţilor in societatea cu răspundere limitata dobandite in timpul căsătoriei se aplica regimul juridic al proprietăţii comune in devălmăşie. Acelaşi lucru se poate demonstra prin actul de constituire. Dobandirea de părţii sociale proprii de către societatea cu răspundere limitata Societatea cu răspundere limitata poate dobandi. Soţului asociat ii revine partea socială ca valoare.„cota parte a fiecărui membru al bursei in capitalul social nu poate depăşi 10 %”. d) in cazul . Aceasta poate fi un bon de plată. actul de cumpărare. in cazul executării silite a creanţelor creditorului asociatului. Certificatul de asociat nu este hartie de valoare şi transmiterea lui altei persoane nu dovedeşte instrăinarea sau gajarea părţii sociale. Ei pot şi să vandă toată partea socială sau o fracţiune din ea. părţi sociale proprii doar: in baza hotărarii adunării generale a asociaţilor. Fiecărui asociat care a vărsat aportul integral societatea ii eliberează un certificat care confirmă executarea obligaţiei de aport. (1) din articolul comentat vine să confirme regula că toate bunurile dobandite in timpul căsătoriei sunt proprietate comună in devălmăşie a soţilor.

Creditorii işi pot realiza dreptul lor cu respectarea art. Alin. La procurare trebuie să se ţină cont de unele restricţii: societatea nu poate să procure partea socială de la asociatul unic. Reieşind din esenţa persoanei juridice şi a societăţii comerciale in general SRL nu poate să se constituie decat cu cel puţin un singur fondator.excluderii asociatului. Societatea cu răspundere limitata este obligata sa micşoreze capitalul social proporţional valorii părţii sociale dobandite in cazul in care partea sociala nu este instrăinată in termen de 6 luni din momentul dobandirii. Totul depinde de eficienţa activităţii societăţii. Succesorii asociatului decedat nu vor putea dobandi calitatea de asociat in cazul in care actul de constituire interzice trecerea părţii sociale şi a calităţii de asociat prin succesiune. Această valoarea poate fi mai mare decat partea din capitalul social. Scopul procurării părţii sociale de către societate este de proteja societatea de intrarea in ea a persoanelor străine. Partea socială a asociatului exclus din societate se consideră procurată de societate şi aceasta urmează să restituie valoarea părţii sociale deţinute cu reţinerea .(1) din articolul comentat stabileşte cazurile in care societatea ar putea să procure părţile sociale. 149 alin. La expirarea acestui termen moştenitorul va putea pretinde calitatea de asociat. aceasta nu trebuie să fie valoarea nominală ci o parte din valoarea de piaţă a activelor nete ale societăţii. Această prioritate insă nu va opera in cazul in care vanzătorul doreşte să o vandă unui anumit asociat. dar poate fi şi mai mică. Prin actul de constituire al SRL se poate stabili restricţii dure cu privire la intrarea in societate a altor persoane decat cei care au semnat actul de constituire. şi in actul de constituire nu sunt impedimente cu privire la procurarea de către asociat a părţii sociale. Societatea cu răspundere limitata care a dobandit o parte sociala in capitalul sau social nu este in drept sa obţină pentru aceasta parte sociala o parte din profitul repartizat si nici sa participe la vot in cadrul adunării asociaţilor. Societatea poate să-şi procure părţile sociale numai din activele care excede mărimea capitalului social. cat şi dorinţa asociaţilor rămaşi de a concentra controlul asupra societăţii. Adunarea asociaţilor trebuie să decidă asupra procurării părţii sociale in termen de cel mult 6 luni de la data deschiderii moştenirii. inclusiv cu alţi asociaţi. In acest caz succesorii vor putea pretinde valoarea părţii sociale moştenite. Partea sociala poate fi dobandita de societatea cu răspundere limitata doar din contul activelor care depăşesc mărimea capitalului social si a altor fonduri pe care societatea este obligata sa le constituie si din care nu se permite sa se facă plăti asociaţilor. Această restricţie priveşte şi succesorii asociatului. Societatea va putea procura partea socială in concurenţă cu alţi cumpărătări. adoptă hotărarea de a procura părtea socială de la asociatul său atunci cand acesta a formulat-o in modul stabilit de art. Un impediment poate fi dispoziţia art. Societatea poate să cumpere partea socială a asociatului in cazul in care creditorii personali ai acestuia işi realizează dreptul de creanţă asupra asociatului din partea acestuia.civ. Dacă asociatul are 25 % din capital.(4) C.153 C. Societatea are prioritate faţă de unul sau mai mulţi asociaţi care doresc personal să o procure. Societatea cu răspundere limitată poate dobandi propriile părţi sociale. In cazul in care moştenitorului i se achită valoarea părţii sociale. Adunarea asociaţilor. atunci lui i se va achita 25 % din valoare activelor. Hotărarea se adoptă timp de 30 de zile de la inaintarea ofertei.152 alin. Societatea nici nu poate să existe fără cel puţin un asociat căci ea nu ar avea organ suprem (adunare a asociaţilor) care şi-ar exercita drepturile exclusive.civ.(4). Numai cand ea va oferi cel mai bun preţ ea işi va realiza acest drept.

In cazul dezacordului dintre ei. sa ceara pe cale judiciara ca drepturile si obligaţiile cumpărătorului sa treacă la el. Instrăinarea părţii sociale in societatea cu răspundere limitata Partea sociala sau o fracţiune a părţii sociale poate fi instrăinata liber soţului. donaţie. Dacă mărimea prejudiciului este mai mare decat valoarea părţii sociale a celui exclus. celorlalţi asociaţi si societăţii daca actul de constituire nu prevede altfel. Asociatul care intenţionează sa instrăineze parţial sau integral partea sociala transmite o oferta scrisa administratorului societăţii. fiecare dobandeşte o fracţiune a părţii sociale in mărimea solicitata. Alin. cu excepţia cazului de succesiune. Actul juridic de instrăinare a părţii sociale se autentifica notarial. aceasta poate fi instrăinată unui terţ la un preţ care sa nu fie mai mic decat cel indicat in oferta. fiecare asociat poate. In opinia noastră cea mai justificată operaţiune de instrăinare este repartizarea (instrăinarea) părţii sociale intre asociaţii rămaşi. Partea socială. in termen de 30 de zile de la data transmiterii ofertei. Actul juridic prin . proporţional participării acestora la capitalul social. Daca. Asociatul indica mărimea fracţiunii din partea sociala. rudelor si afinilor in linie dreapta fără limita si in linie colaterala pană la gradul doi inclusiv.(2) stabileşte regula că partea socială poate fi cumpărată numai dacă societatea are active ce depăşesc mărimea capitalului social. Legea permite să se procure chiar din activele care formează capitalul de rezervă al societăţii sau şi alte fonduri create de societate. asociaţii sau societatea nu a procurat partea sociala.(1) una sau mai multe părţi sociale trebuie in termen de 6 luni de la inregistrarea actului de procurare fie să le instrăineze. societatea va putea pretinde despăgubiri. asociaţii au dreptul de preemţiune. Daca exista mai mulţi solicitanţi. Asociatul nu poate instrăina partea sociala pană la vărsarea integrala a aportului subscris. In cazul instrăinării părţii sociale unor alte persoane decat cele menţionate la alin. Partea socială procurată de societate nu dă dreptul de vot. Astfel partea socială poate fi instrăinată prin vanzare cumpărare. fie să-şi reducă capitalul social. In cazul vanzării părţii sociale sau a unei fracţiuni din ea cu incălcarea dreptului de preemţiune. Partea din dividende sau partea din active care revine acestei părţi sociale se vor repartiza deţinătorilor celorlalte părţi sociale proporţional participării la capitalul social. in esenţa sa este un bun şi poate fi obiectul actelor juridice civile. pe care intenţionează sa o dobandească.(4)-(9). in realitate drepturile incorporate in ea nu pot fi realizate de nimeni. pentru ea nu se repartizează dividende şi nici active in caz de lichidare a societăţii. Societate care a dobandit prin unul din modurile stabilite la alin. schimb. poate fi transmisă in capitalul social al altei societăţi comerciale. Deşi această parte socială (fracţiune a capitalului social) există. Acesta aduce oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor in termen de 15 zile de la data transmiterii.prejudicului suportat de societate. instrăinarea se face in acest caz in condiţiile alin. partea sociala este distribuita proporţional părţii sociale deţinute de fiecare. (10) Orice clauză contrară prevederilor alin. in decursul a 3 luni de la data incheierii actului juridic.(2)-(9) este nulă. Articolul 152. Asociaţii trebuie sa-si formuleze in scris acceptarea si sa o transmită administratorului in termen de 15 zile de la data primirii ofertei.(1).

. Vanzătorul poate instrăină liber partea sa socială oricărui alt asociat consideră necesar.(4) fiecare asociat poate.(4) C. Deşi teoretic se păstrează posibilitatea realizării dreptului de preferinţă in cazul instrăinării prin contracte de schimb.civ.care se instrăinează o parte socială sau o fracţiune din aceasta trebuie să fie autentificat notarial.152.(1) care spune că „partea socială poate fi instrăinată liber .(3)-(8) se referă la instrăinarea prin acte de vanzarecumpărare. limite la care. Actul de constituire.(8) in care se foloseşte cuvantul vanzare. Realizarea dreptului creditorului asupra părţii sociale pe cale forţată poate fi efectuată numai pe baza unui titlu executoriu şi numai dacă asociatul nu dispune de alte bunuri. de fapt. aportul la capitalul social. in realitate sunt rare cazuri cand mai mulţi asociaţi ar avea obiectul schimbului in care este interesat vanzătorul părţii sociale. totuşi considerăm că in acest articol majoritatea dispoziţiilor. Prin actul de constituire se poate limita sau chiar interzice trecerea părţii sociale la terţele persoane. La cererea creditorilor asociatului.(1). Asociaţii nu au dreptul de preferinţă unul faţă de altul. Actul prin care se adoptă măsura de asigurare trebuie de adus la cunoştinţa administratorului SRL a cărei parte socială o deţine asociatul. Dreptul creditorilor asupra părţii sociale se exercita cu respectarea dispoziţiilor art.. Aceasta rezultă din dispoziţia expresă a alin. Prin măsura de asigurare asociatului i se poate interzice vanzarea sau gajarea părţii sociale. Deci asociatul poate liber dona. Articolul 153. Cuvantului instrăinare i se potriveşte mai multe tipuri de acte juridice. In cazul in care asociatul vinde unui terţ fără a respecta regulile stabilite la alin. Creditorii personali ai asociatului pot urmări partea socială a acestuia. schimba sau a o depune in capitalul social al altei societăţi partea socială care ii aparţine dacă actul de constituire nu interzice acest lucru. in special alin.149 alin. dacă actul de constituire nu prevede altfel”. se poate adopta o incheiere de asigurare a acţiunii civile sau de executare a unei hotărari a instanţei de judecată. (3) prevede că asociatul are dreptul de preemţiune la cumpărarea părţii sociale numai faţă de alte persoane decat cele indicate in alin. dar şi din esenţa celorlalte aliniate. inclusiv donaţia. Urmărirea părţii sociale de către creditorii asociatului Creditorii asociatului pot urmări partea sociala numai in temeiul unui titlu executoriu daca creanţele nu pot fi satisfăcute din contul altor bunuri ale asociatului. Articolul comentat reglementează specificul instrăinării părţii sociale. Aceasta rezultă din alin. insă. schimbul. Partea socială este un bun care se include in activul patrimoniului asociatului. Acţiunea de cerere a drepturilor cumpărătorului poate fi formulată in termen de 3 luni de la data incheierii contractului de vanzare cumpărare a părţii sociale. Alin. Aceste interdicţii ar putea fi privite ca limitări aduse dreptului de proprietate asupra părţii sociale. să ceară drepturile şi obligaţiile cumpărătorului. Nu poate fi vorba despre un drept de preferinţă in cazul donării sau in cazul in care acesta se face aport la capitalul social. in proces judiciar. Ea poate fi grevată cu gaj precum şi transmisă prin succesiune. vinde. poate stabili dreptul de preferinţă a asociatului şi faţă de rude sau afini. . Un impediment la o asemenea instrăinare poate servi art. precum şi să fie inregistrat la Camera Inregistrării de Stat. convin asociaţii prin actul de constituire al societăţii. Partea socială poate fi instrăinată prin acte intre vii numai după ce a fost vărsat intregul aport la care fondatorul s-a obligat. Asociatul care doreşte să vandă partea socială trebuie să respecte dreptul preferenţial al celorlalţi asociaţi şi al societăţii.

suma rămasă după acoperirea prejudiciului va fi restituită asociatului in termen de şase luni.).112 alin. cumuland şi funcţia de administrator foloseşte bunurile societăţii in alte scopuri decat obţinerea profitului. Dacă asociatul pus in intarziere nu varsă integral aportul nici in termenul suplimentar atunci administratorul. in cel mult 6 luni de la data inregistrării societăţii.civ. fără dobanda. care. Dacă asociatul nu a vărsat aportul in termenul stabilit de lege sau de actul de constituire. Asociatul poate fi exclus din societate prin hotărarea judecăţii pentru două motive: nu a vărsat aportul la care s-a obligat. Dacă mărimea aportului acoperă integral prejudiciul cauzat societăţii prin nevărsare. in termen de 6 luni. Articolul 154. Nu se cere ca aceste două motive să fie cumulative. Conducerea. Excluderea asociatului societăţii cu răspundere limitata Adunarea generală a asociaţilor. comite frauda in dauna societăţii. sau face alte acţiuni care păgubeşte direct sau indirect societatea. De regulă fondatorii sau asociaţii SRL şi activează in calitate de salariaţi ai acestor societăţi. foloseşte bunurile societăţii in scop personal sau al unor terţi. oricare alt asociat il poate notifica pe cel care a intarziat despre faptul intarzierii şi stabileşte un termen suplimentar de cel puţin o lună şi il avertizează că dacă el nu varsă in timpul suplimentar va fi exclus din societate (art. restul aportului se varsă potrivit art. Prin actul de constituire se poate stabili şi un termen mai restrans. unul sau mai mulţi asociaţi pot cere excluderea din societatea cu răspundere limitata a asociatului: care a fost pus in intarziere si nu a vărsat integral aportul subscris in perioada suplimentara. Fiecare asociat este obligat să verse in capitalul social după cum urmează: cel puţin 40 % din aportul subscris in numerar pană la inregistrarea de stat a societăţii. aportul vărsat. . administrarea si reprezentarea societăţii cu răspundere limitata sant stabilite prin lege si statutul sau. unul sau mai mulţi asociaţi din proprie iniţiativă sau la hotărarea instanţei de judecată poate cere excluderea asociatului din societate.(3) C.(5) C. Obligaţia de reparare a prejudiciului subzista in partea neacoperită prin aportul vărsat. Asociatului exclus i se restituie. In cazul in care mărimea aportului vărsat de asociat nu acoperă prejudiciul suportat acesta va fi obligat să-l repare din alte bunuri.Legiuitorul a decis să lase partea socială asociatului pentru a fi realizată doar in ultimul rand.civ. acesta este obligat să acopere prejudiciul suportat de societate in legătură cu nevărsarea in termen a aportului precum şi toate cheltuielile legate de procesul de excludere. fiind administrator. administratorul. dar numai după repararea prejudiciului cauzat. administrarea si reprezentarea societăţii cu răspundere limitata Normele cu privire la conducerea. Dacă asociatul a fost exclus. considerand că aceasta nu numai că este producătoare de dividende dar este şi o modalitate de realizare a dreptului la muncă.113 alin. Articolul 155. Excluderea asociatului se face numai prin hotărare judecătoreasca.

Ea permite colectarea acestor capitaluri făcand apel public la economiile unor mase mici de investitori care primesc in schimbul investiţiilor lor titluri (acţiuni sau obligaţiuni) uşor negociabile – mai ales dacă societatea este cotată la bursă – şi generatoare de profit (dividende sau plusvaloarea cesiunii). Societatea pe actiuni Articolul 156. de multe ori cu depăşirea graniţelor unei ţări sau ale unui continent. calităţile personale ale asociaţilor sunt . Desigur că norme juridice obligatorii pentru asociaţi şi pentru organele societăţii se conţin şi in actul de constituire (statutul) a societăţii. reieşind din normele dispozitive ale actelor normative. (3) Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii. mai evoluate şi mai complexe forme de societăţi comerciale. Consideraţii preliminare.09.1991. 1. Forma juridică de societate comercială pe acţiuni se impune pentru marile intreprinderi ale căror nevoi de capitaluri nu pot fi asigurate de un cerc restrans de persoane. insă fondatorii sau ulterior asociaţii consideră necesar a le include. Transmisibilitatea uşoară a acestor titluri produce o primenire continuă a asociaţilor şi asigură continuitatea existenţei persoanei juridice dincolo de limitele biologice ale persoanei fizice. a căror activitate se desfăşoară. Dispoziţiile incluse in actul de constituire devin obligatorii pentru toţi asociaţii.500 din 10. in limitele participaţiunii lor la capitalul social.". Societăţile pe acţiuni. pe teritorii largi. grupand un număr mare de asociaţi care. in condiţiile limitării responsabilităţii lor la cadrul sumelor angajate pentru subscrierea sau cumpărarea acestor titluri. Datorită importanţei capitalului. Importanţa lor in orice economie de piaţă este deosebită. (4) Acţionarul care nu a vărsat in termen aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile societăţii. pentru organele de conducere şi control ale societăţii de la data aprobării acestora şi sunt opozabile terţilor de la data inregistrării acestora in Registrul de stat al intreprinderilor. de regulă. de cele mai multe ori. Dispoziţii generale cu privire la societatea pe acţiuni (1) Societate pe acţiuni este societatea comerciala al cărei capital social este divizat in acţiuni şi ale cărei obligaţii sint garantate cu patrimoniul societăţii. Ei suporta. In denumirea deplina şi prescurtata trebuie să se includă sintagma in limba de stat "societate pe acţiuni" sau abrevierea "S. riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii. in limita parţii nevărsate. nici nu se cunosc intre ei şi a căror participare la societate este fundamentată pe capitalurile pe care ei le investesc in intreprindere.Particularităţile de constituire. poate conţine dispoziţii derogatorii precum şi dispoziţii care nu sunt obligatorii pentru actul de constituire. (2) Societatea pe acţiuni poate fi constituita de una sau de mai multe persoane. Societatea pe acţiuni este tipul insuşi al societăţii de capitaluri. Actul de constituire. Astfel actul normativ in care-şi are continuarea reglementarea juridică a SRL este Regulamentul societăţilor economice aprobat prin hotărarea Guvernului nr.A. Una din formele juridice in care o societate comercială poate să se organizeze pentru a putea dobandi personalitate juridică şi a funcţiona legal este cea de societate pe acţiuni. Societăţile pe acţiuni sunt considerate de doctrină cele mai moderne. administrare şi reprezentare a societăţii cu răspundere limitată se reglementează prin acte normative speciale şi actul de constituire a societăţii. § 5. (5) Societatea pe acţiuni are denumire deplina şi poate avea denumire prescurtata. sunt societăţile create pentru realizarea marilor afaceri. funcţionare.

1125-XV/13. iar selecţia făcută de legiuitor nu este tocmai cea mai potrivită. deşi . fiind completat cu dispoziţiile Legii SA. 35 din Legea SA cu privire la actele constitutive? Ori. cum ar fi. aceasta fiind lipsită de o concepţie clară şi unitară asupra reglementării activităţii societăţilor in discuţie. “Aktiebolag” (Suedia). de la art. “societa per azioni” (Italia).2 din Legea SA (care reglementează termenele de vărsare a aporturilor la constituirea societăţii). in principiu.157 din cod cu cele ale art. atat in cod cat şi prin lege specială. In Republica Moldova societăţile in discuţie. o lege organică iar Legea SA – una ordinară. după părerea noastră.156 la art. O prima problemă care poate fi ridicată in acest context este cea a forţei juridice a dispoziţiilor celor două acte normative şi a soluţiei pe care ar trebui să o adopte interpretul in cazul unor discrepanţe existente intre acestea. avem actualmente o reglementare paralelă a societăţilor pe acţiuni.1.160 alin.2 lit. sunt amplu reglementate printr-o lege specială privind societăţile pe acţiuni nr. Răspunsul la această intrebare este ingreunat de două elemente: primo – Codul civil cuprinde dispoziţii cu caracter general.06. exista la data adoptării codului) in condiţiile in care s-a vrut reducerea numărului dispoziţiilor din cod prin care să fie reglementată cu caracter general activitatea societăţilor pe acţiuni. “societe anonyme” (Franţa). “aktieselskab” (Danemarca). cum se va proceda in situaţia in care dispoziţiile Legii SA ar putea fi apreciate ca neconforme concepţiei codului. cum vor fi interpretate şi coroborate dispoziţiile art.estompate pană la dispariţie in favoarea aporturilor la capital. in cazul art. art.).170) se regăseşte doar o parte din reglementarea destul de consistentă (50 de articole) şi coerentă pe care societăţile pe acţiuni au primit-o in proiectul Codului civil. fapt care va crea multiple probleme de interpretare şi de aplicare a celor două acte normative. ar fi fost fie elaborarea sau păstrarea doar a catorva articole care să răspundă cerinţei de generalitate şi dezvoltarea şi completarea lor prin lege specială (lege care. Datorită importanţei economice şi rolului lor in societatea modernă societăţile pe acţiuni sunt intalnite şi reglementate in majoritatea statelor lumii. completarea. care reiau şi particularizează reglementările din cod şi secundo – Codul civil (lege generală) a fost adoptat ulterior legii speciale. Mult mai indicat. “Aktiengesellschaft” (Germania). legile şi actele normative in vigoare se vor aplica in măsura in care nu contravin Codului civil al Republicii Moldova. eventual. cu atat mai mult cu cat dispoziţiile codului sunt pe alocuri incoerente. Această regulă se va aplica fără probleme in situaţiile in care intre dispoziţiile codului şi cele ale Legii SA există o neconcordanţă evidentă. Astfel. Codul civil (ce cuprinde intr-o formă unitară şi sistematizată principalele norme ale ramuri de drept civil şi comercial) fiind.32. pe langă dispoziţiile Codului civil.36 alin. Pe de altă parte. Soluţia legiuitorului de a reglementa societăţile pe acţiuni atat in Codul civil cat şi prin lege specială este după părerea noastră discutabilă. “Osakeyhtio” (Finlanda). sub diferite denumiri: “corporation” sau “stock company” (S.1134XIII/02. existand numeroase discordanţe intre dispoziţiile celor două acte normative.U. Astfel. dispoziţiilor din proiectul codului şi abrogarea legii speciale – Legea SA. de altfel. “sociedade anonima” (Portugalia).37 alin.1997 (in continuare Legea SA). de exemplu. Pentru aceste considerente societatea pe acţiuni in formă pură este cunoscută in doctrină şi sub numele de societate anonimă.46 alin.b) din Legea pentru punerea in aplicare a Codului civil al Republicii Moldova nr.1 din Legea SA (care reglementează cota minimă a capitalului de rezervă) sau in cazul art.1 din cod şi art. se va da prioritate dispoziţiilor codului. lipsite de substanţă şi de multe ori contradictorii cu cele ale legii speciale. se poate constata că in varianta finală a Codului adoptată de legiuitor (societăţilor pe acţiuni fiindu-le alocate 15 articole. in conformitate cu dispoziţiile art. “Aksjeselskap” (Norvegia). Dar cum se va proceda in situaţiile in care dispoziţiile codului sunt ele insele incoerente? De exemplu. “Sociedad Anonima” (Spania).62 şi art.2002. “naamloze vennootschap” (Olanda).158 alin. fie menţinerea şi.A. “public company limited by shares” (Marea Britanie şi alte state din sistemul “common law”). “Акционерное общество” (Federaţia Rusă). Ca regulă generală. 33.4 din cod şi art.04.

şi anume. susţinand totuşi necesitatea unor corelări şi modificări exprese a celor două acte normative. Grecia). Suedia. se consideră că societăţile pe acţiuni ar avea originea in concesiunile acordate la sfarşitul Evului Mediu de către suveranitatea teritorială societăţilor de capitalişti de a organiza servicii de interes general – servicii publice. . Definiţia existentă in cod este superioară celei din legea specială deoarece accentuează o trăsătură distinctivă a societăţilor de capitaluri. care emiteau părţi cesibile. a cărei capital este divizat in acţiuni. in principal. Societăţile pe acţiuni s-au dezvoltat intr-o perioadă relativ recentă. 2. insă. . impreună cu celelalte societăţi comerciale (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord – “Companies Act 1985”. Acesteia ii sunt aplicabile in lipsa unor dispoziţii derogatorii prevederile art.2325-2461.1 Codul civil defineşte societatea pe acţiuni ca fiind acea “societate comercială al cărei capital social este in intregime divizat in acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii”. In doctrina franceză.) ? In cele ce urmează vom incercă identificarea unor soluţii acceptabile.156 alin. in limitele participaţiunii lor la capitalul social. Danemarca. §1 din Legea germană privind societăţile pe acţiuni (Aktiengesetz) din 1965 defineşte societatea pe acţiuni ca fiind o societate care dispune de proprie personalitate juridică. Norvegia. şi in alte timpuri. Trăsăturile specifice ale societăţii pe acţiuni. In art.106-120 din prezentul cod. consideră societatea anonimă ca o societate a cărei capital este divizat in acţiuni şi care se constituie intre participanţi care răspund pentru pierderi in limita aporturilor lor. iar pentru obligaţiile asumate aceasta răspunzand numai cu patrimoniul ce-i aparţine.55-105 din prezentul cod. iar asociaţii (acţionarii) societăţii nu răspund pentru obligaţiile sociale. că in cadrul acestora. spre deosebire de societăţile de persoane – societatea in nume colectiv şi societatea in comandită -.L225-1 din Codul comercial francez. completate prin Legea federală din 4 octombrie 1991). De asemenea. Olanda – art.31/1990.art. . . Societatea pe acţiuni se individualizează prin următoarele trăsături: . Elveţia – art. Reamintim in acest context că in majoritatea statelor europene societăţile pe acţiuni sunt reglementate. 4.3).228-97.societatis publicanorum . doar riscul pierderilor ce rezultă din activitatea acesteia (art. ei fiindu-i aplicabile in absenţa unor dispoziţii speciale regulile generale aplicabile tuturor persoanelor juridice prevăzute in art. executarea obligaţiilor societăţii este garantată numai cu patrimoniul acesteia. Definiţia societăţii pe acţiuni. fie numai in codul comercial (Franţa – art.L224-1 . sau prin lege separată (Germania. Finlanda. deşi nu constituie regula. Ungaria). suportand. o formă embrionară este semnalată in societăţile romane de publicani .asociaţii (acţionarii) societăţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii. fie numai prin legi speciale. Polonia. soluţia definirii legale (in textul legii) a societăţii pe acţiuni este intalnită şi in alte legislaţii.L. Astfel. Portugalia – “Codigo Das Sociedades Comerciais” (Codul societăţilor comerciale). Republica Ceha) sau civil (Italia . Trebuie menţionat că. Belgia. Astfel. Sub o formă rudimentară le găsim. Scurt istoric al societăţilor pe acţiuni.adică a concesionarilor de impozite publice.nu există contradicţii aparente intre reglementări (cum ar fi cazul dispoziţiilor Legii SA care fac distincţie intre societăţile pe acţiuni de tip inchis şi cele de tip deschis sau care reglementează ţinerea adunării constitutive.156 alin. Spania.capitalul social al societăţii este divizat in acţiuni. Romania – Legea societăţilor comerciale nr. 3. art.societatea pe acţiuni este intotdeauna comercială (cu scop lucrativ) indiferent de obiectul său de activitate.620-763 din Codul Federal al Obligaţiilor.64-164. Austria.societatea pe acţiuni este persoană juridică. care sunt titluri negociabile şi transmisibile. etc.

in schimbul cărora elibera titluri cesibile şi producătoare de interese (dobanzi). ca fiind mijloace de realizare a intereselor publice. Germania) şi din 1946 (in Anglia) această reglementare a fost suprimată. Olanda. Astfel. fraude ce au ruinat pe acţionari sau pe creditorii sociali. Aceste titluri. Pe teritoriul actualei Republici Moldova se pare că prima societate pe acţiuni atestată este Societatea anonimă (pe acţiuni) belgiană. aveau adevărate drepturi regaliene: dreptul de a bate monedă. de asemenea intr-o mare măsură. erau garantate cu veniturile pe care Republica le percepea din impozite. Compania Insulelor Americii (1626) pentru colonizarea insulelor Martinica şi Guadelup. fapt ce a dus la o adevărată expansiune a societăţilor comerciale pe acţiuni. decat ca instituţii de drept privat. a fost realizată de Codul comercial francez (1807) care. negustorii). Politica de expansiune colonială din secolul XVII-XVIII a contribuit. In momentul in care Republica n-a mai putut plăti “interesul” (dobanzile) la sumele imprumutate a acordat deţinătorilor titlurilor dreptul la control asupra unor gestiuni publice şi apoi.bănci etc. băncile italiene din Evul Mediu şi companiile coloniale. Aceste companii erau constituite pe baza unor patente regale sau conexiuni. lansa imprumuturi pe piaţă. intocmai ca acţiunile din dreptul modern. in calitate de persoană juridică. Contribuţiile asociaţilor formau un patrimoniu distinct de patrimoniul asociaţilor care avea ca titular compania. In proprietatea minieră germană o mină care nu putea fi material divizată era impărţită in cote denumite carate. Compania Olandeză a Indiilor Occidentale (1621). Prototipul acestor bănci era instituţia cunoscută in Genova sub denumirea “Officium Procuratorum Sanchi Georgio”. intr-o instituţie bancară care funcţiona ca o instituţie publică de sine stătătoare. contribuţiile la formarea patrimoniului au primit denumirea de “acţiuni”. In sfarşit. Compania Mărilor Sudului – toate companii celebre in epocă şi care au jucat un rol economic insemnat in procesul de colonizare. Legiuitorul a considerat aceste companii. ca tip general de societate. privilegiul perceperii impozitelor. In secolul al XV-lea. Compania Noii Franţe (1628) pentru colonizarea Canadei. curtenii. riscurile asociaţilor erau limitate la contribuţiile lor la formarea patrimoniului companiei. constituite prin concesiunea suveranităţii teritoriale. denumite loca. şi comiterea unor fraude de mari proporţii de către administratorii lor. In general. care putea fi liber transmisă. dreptul de a edicta regulamente locale. Acesta a fost unul din motivele pentru care societăţile anonime pe acţiuni puteau funcţiona numai pe baza autorizaţiei guvernului şi numai după anul 1867 (in Franţa. ea a permis. se reţin ca precedente primare: coproprietatea minieră germană. societatea pe acţiuni ar fi o aplicaţie a regulii maritime potrivit căreia proprietarul unei nave răspunde pentru avariile cauzate de căpitanul său numai in limita capitalului investit in acea navă. Fiecare posesor răspundea proporţional cu valoarea cotei sale. Consorţiul de capitalişti. in doctrină. in Italia. Pentru prima dată. constituit pentru apărarea drepturilor. s-a transformat. astfel. mai curand. Astfel de reglementări au fost preluate de legislaţiile majorităţii ţărilor europene. Republica Genoveză. dreptul de a ţine in permanenţă trupe sub arme. preluand principiile care reglementau marile companii coloniale. se intalnesc organizaţii bancare al căror capital era reprezentat prin titluri cesibile. Reglementarea societăţii pe acţiuni. in acelaşi timp. Belgia. cărora li se acorda privilegiul exclusiv al exploatării şi colonizării unor teritorii. După o altă teză. Deşi această formă de societate a adus servicii deosebite economiilor ţărilor in care a existat. constituită in 1896. reglementează societatea anonimă cu cele două forme ale sale: societatea pe acţiuni şi societatea in comandită pe acţiuni. avand nevoie de bani. Compania engleză a Indiilor. la constituirea unor forme incipiente de societăţi pe acţiuni. Aceste companii. in cursul secolelor XVII-XVIII au luat fiinţă: Compania Olandeză a Indiilor Orientale (1602). cu participarea unui mare număr de posesori de fonduri (regele. care avea .

in special in art.12.97 consacră această distincţie şi defineşte cele două tipuri de societăţi. acestea fiind cotate şi la bursele de valori. Astfel. Mai trebuie să amintim că intre 1918 şi 1944 pe teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a aplicat Codul comercial roman de la 1887. Astfel. Aceasta avea un capital social de 11 milioane franci. Legea SA face diferenţa intre societăţile pe acţiuni deschise şi cele inchise. De regulă. Activitatea acestora a fost reglementată iniţial prin Legea privind societăţile pe acţiuni nr. considerand.847-XII/03. In acest sistem de drept tradiţia unei asemenea reglementări este justificată de absenţa ca tip de societate comercială a societăţii cu răspundere limitată. in cea mai mare parte. iar oportunitatea existenţei acestora a fost pusă la indoială. atat in vederea subscrierii de acţiuni. in număr de 860. După cel de-al doilea război. deşi Codul civil nu face nici o precizare in acest sens. a căror principali deţinători erau două corporaţii belgiene: Compania generală de căi ferate şi electricitate – 5120 de acţiuni şi Compania căilor ferate din Belgia – 5020 de acţiuni. Sigur. in sensul că asemenea societăţi pot face apel la investiţii din partea publicului larg. fiind deţinute de 7 persoane fizice. iar societatea privată pe acţiuni cu răspundere limitată (private company limited by shares) este corespunzătoare in mare măsură societăţilor cu răspundere limitată. dar nu in modul in care o face legea noastră) se face şi in legislaţiile statelor din sistemul de drept continental. 5. considerăm că modelul de reglementare separată a societăţilor pe acţiuni de tip inchis adoptat de legiuitorul nostru este absolut neinspirat. prevederile codului au fost dezvoltate intr-o lege specială din 26. insă ea este esenţial diferită de cea prezentă in Legea nr. considerat cel mai modern cod al acelor timpuri. pe bună dreptate. in legislaţiile respective distincţia operează doar pe planul participării acţiunilor societăţii la circuitul “public” al valorilor mobiliare. care a fost inspirat. Trebuie menţionat că această dihotomie juridică s-a incetăţenit in legislaţia rusă ca urmare a unei preluări nereuşite a modelului de reglementarea a societăţilor comerciale din dreptul anglo-saxon. in dreptul francez şi roman.1995 privind societăţile pe acţiuni.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni. In legislaţia rusă. de unde. a funcţionat economia planificată fiind desfiinţate sau reorganizate in intreprinderi de stat toate societăţile pe acţiuni. cat şi in vederea participării acestuia la vanzarea de acţiuni. o anumită distincţie intre societăţile pe acţiuni (chiar in deschise şi inchise.121-187. intrucat legislaţia Republicii Moldova reglementează printre alte forme de societate comercială şi pe aceea a societăţii cu răspundere limitată. majoritatea specialiştilor in domeniu au criticat această impărţire.01. Codul comercial roman conţinea o amplă reglementare a societăţilor pe acţiuni in Titlul VIII “Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale”. ca şi in toate ţările blocului comunist. de altfel. unde există două tipuri de societăţi comerciale cu răspundere limitată (de tip public şi de tip privat). Tipurile societăţilor pe acţiuni. Intre timp. astfel incat societatea publică pe acţiuni cu răspundere limitată (public company limited by shares) din dreptul anglo-saxon (dar şi olandez) este similară cu societăţile clasice pe acţiuni din sistemul dreptului continental. din Codul de comerţ italian din 1882. spre deosebire de Codul civil al Federaţiei Ruse care in art. de exemplu. restul acţiunilor. au şi fost importate in mare parte in Legea SA. abrogată de Legea SA care este şi astăzi in vigoare. că regulile stipulate pentru societăţile pe acţiuni de tip inchis le apropie de societăţile cu răspundere limitată. divizat in 11 mii acţiuni. in republică. pentru aceste doua tipuri de societăţi existand in unele cazuri reglementări diferite. după cum capitalul social al acestora din urmă a fost constituit prin subscripţie publică .1992. societăţile pe acţiuni sunt impărţite in inchise (de tip inchis) şi deschise (deţinute public). După declararea independenţei la 27 august 1991 şi ca urmare a declanşării procesului de liberalizare a economiei şi privatizării in peisajul economic al ţării au reapărut şi societăţile pe acţiuni.in proprietate tramvaiele şi liniile de tramvaie din Chişinău.

Tipul societăţii trebuie expres prevăzut in actele constitutive ale acesteia.44 alin. iar la reorganizarea colhozurilor. să redăm sintetic principalele diferenţe intre societăţile pe acţiuni de tip deschis şi cele de tip inchis. şi de legislaţia funciară.in privinţa societăţilor deschise sunt stabilite cateva reguli speciale ce se referă la publicitatea anumitor informaţii legate de activitatea societăţii (art. nu are dreptul să plaseze public acţiunile sale sau alte valori mobiliare sau să le propună.2 alin. ci ar putea evidenţia intenţia legiuitorului de a nu mai face o asemenea distincţie şi de a se alinia in acest fel la practica statelor occidentale.9 din Legea SA). spre deosebire de societatea de tip deschis.27 din Legea SA.1 din cod care reglementează limita minimă a capitalului social). care cuprinde acţionarii acestei societăţi şi/sau alte persoane.35 alin. Cu alte cuvinte. societăţii inchise nu poate fi mai mare de 50.158 alin. fie se va transforma in societate deschisă (ori in cooperativă de producţie). considerăm că distincţia abordată continuă să opereze pană la o necesară modificare a legii. Drept urmare.5 din Legea SA).2 alin.şi/sau dacă acţiunile lor sau alte valori mobiliare au făcut obiectul unei oferte publice regulat promovate şi incheiate cu succes. in termen de 3 luni. . iar al societăţii inchise de 10 mii lei (art. societatea inchisă urmează a fi lichidată prin hotărare a adunării generale a acţionarilor sau a instanţei judecătoreşti (art. de asemenea. După părerea noastră.societatea de tip inchis. In afara dispoziţiilor Codului civil şi Legii SA constituirea şi funcţionarea societăţilor pe acţiuni din anumite domenii de activitate este reglementată şi prin de alte acte normative.92 din Legea SA). In caz contrar. Totuşi. societatea.31 alin. pe cand numărul fondatorilor şi acţionarilor societăţii deschise nu este limitat (art. In această situaţie.2 alin.2 alin. De asemenea.8 din Legea SA. . 6. vom incerca.capitalul social al unei societăţi deschise nu poate fi mai mic de 20 mii lei. in alt mod. potrivit art. unui cerc nelimitat de persoane pentru achiziţionare (art. avand in vedere că dispoziţiile Legii SA nu au fost expres modificate şi ţinand cont de faptul că acestea le completează pe cele din cod. . sovhozurilor. destul de greoaie.2 din Legea SA). in continuare. absenţa in cod a unor referinţe la impărţirea societăţilor pe acţiuni in deschise şi inchise nu este una intamplătoare.5 din Legea SA). orice valoare mobiliară emisă de o societate de tip inchis va putea fi plasată numai in cadrul unui cerc limitat de persoane.actele constitutive ale unei societăţi de tip inchis (statutul) trebuie să conţină o clauză care să stipuleze modul de instrăinare a acţiunilor (art.6 şi art. Legislaţia aplicabilă societăţilor pe acţiuni. Astfel. iar modificarea tipului de societate se poate face numai prin modificarea statutului societăţii.1 lit. . care face in repetate randuri trimiterea la lege (cum este cazul şi a art. a căror listă se aprobă de majoritatea acţionarilor in modul prevăzut de statutul societăţii (art.numărul fondatorilor. particularităţile infiinţării şi statutului juridic al societăţilor pe acţiuni la privatizarea patrimoniului intreprinderilor de stat şi municipale sunt stabilite de legislaţia cu privire la privatizare. fie se va reorganiza prin divizare (separare). că modificarea tipului de societate este obligatorie in cazul in care numărul acţionarilor societăţii inchise va depăşi limita stabilită de lege (50 de acţionari). reglementate in art. Menţionăm.k) din Legea SA). precum şi a intreprinderilor prelucrătoare din complexul agroindustrial.4 din Legea SA). intreprinderilor şi organizaţiilor intergospodăreşti. Particularităţile infiinţării şi . iar ulterior constituirii a acţionarilor. Astfel: .40 alin. aşa cum sunt ele reglementate in Legea privind societăţile pe acţiuni. instrăinarea acţiunilor unei societăţi inchise este supusă unei proceduri speciale.

Intr-un asemenea caz.2001. adresa pentru relaţii va coincide. de regulă.1995. se identifică obligatoriu prin două elemente: denumirea (firma) şi sediul. Mai menţionăm că.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (ale cărei dispoziţii sunt completate cu reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare).1204-XIII/05.06. In ce ne priveşte considerăm inutilă o asemenea normă.6 alin. patronimicul va deveni un bun incorporal al societăţii in cauză şi.2 din Legea SA).a).1508XII/15. legea obligă societatea pe acţiuni să anunţe creditorii. Malaxa (mari industriaşi – n. strada şi spaţiul unde va funcţiona organul executiv al societăţii.1992 privind investiţiile străine. in consecinţă. cu alte dispoziţii cuprinse in legislaţia comercială.10. In doctrină s-a discutat dacă firma unei societăţi pe acţiuni poate fi determinată prin numele unui asociat (acţionar). Executarea obligaţiilor sociale şi răspunderea acţionarilor.998-XII/01. In afară de sediu social societatea trebuie să aibă şi o adresă pentru relaţii (art.1993. acţionarii săi. respectiv denumirea şi sediul asociaţilor. In acest sens. Curtea a socotit că aceste nume au devenit adevărate denumiri.157 alin.1997.199XIV/18.6 alin. 8. cu sediul social al societăţii.6 alin. dintre care enumerăm Legea instituţiilor financiare nr. că sediul indicat trebuie să fie real. Astfel.5 din cod şi art. ca şi orice altă persoană juridică. care permite a o deosebi de celelalte organizaţii. obiectivandu-se. precum şi autorităţile publice stabilite de legislaţie. nu fictiv. bursiere şi de asigurări sunt stabilite de alte acte legislative.07. Legea cu privire la asigurări nr. Datorită importanţei sale pentru viaţa societăţii.A” pentru denumirea prescurtată. persoane fizice. Pentru aceasta se va indica localitatea. desprins de persoana unuia din asociaţi.632-XV/14.1). Aceste elemente sunt distincte de elementele de identificare a asociaţilor (acţionarilor). persoane juridice. indicat in statutul societăţii (art. Pentru identificarea ei in activitatea comercială societatea pe acţiuni trebuie să aibă o denumire.3 din Legea SA). Insuşirea . reglementările privind societăţile pe acţiuni. fiscală (intrucat societatea pe acţiuni desfăşoară o activitate producătoare de venituri).451-XV/30. cum ar fi de pildă Voinea. şi cuvintele “societate pe acţiuni” pentru denumirea deplină sau iniţialele “S. Intreprinderilor cu investiţii străine organizate sub formă de societăţi pe acţiuni le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. scrise in limba de stat (art. dacă asociatul respectiv s-ar retrage din societate n-ar putea să interzică societăţii utilizarea in denumirea socială a patronimicului său. Legea SA şi in celelalte legi speciale pe care le-am menţionate mai sus.550-XIII/21. Legii nr.11. investiţionale.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. firma societăţii poate să cuprindă şi alte date care nu sunt in contradicţie cu legislaţia. iar in cazul in care adresa pentru relaţii nu va coincide cu cea a sediului social simpla prezenţă a acesteia nu va fi de natură să inlesnească comunicarea cu societatea.07. Potrivit Legii SA sediu social al societăţii pe acţiuni este considerat sediul organului său executiv. cuprinse in cod. In mod facultativ. financiară şi valutară. despre schimbarea sediului său (art. deoarece criteriul utilizat pentru determinarea sediului este cel al locului unde se află organul său executiv. Legea cu privire la fondurile de investiţii nr. Menţionăm.5 alin. Societatea pe acţiuni.2 din Legea SA). Atributele de identificare a societăţii pe acţiuni. Legii nr. Aceasta trebuie să cuprindă: numele concret al societăţii. 7. se completează cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.04. Această discuţie a fost generată de faptul că societatea pe acţiuni este o societate de capitaluri a cărei element definitoriu este cota de capital investită de asociat (intuitu pecuniae) şi nu calităţile personale ale asociatului (intuitu personae) ca la societăţile de persoane. Societatea pe acţiuni are propria sa firmă şi propriul sediu.06. cităm o hotărare a Curţii de Apel Bucureşti care a statuat că numele unui asociat poate face totuşi parte din firma unei societăţi anonime (pe acţiuni) cu condiţia ca prin trecutul şi calităţile sale să fi devenit un element obiectiv. fără o legătură obligatorie cu numele şi domiciliul asociaţilor.statutului juridic al societăţilor pe acţiuni in domeniul activităţii bancare.

fondatorii societăţii pe . in limita parţii nevărsate”. Patrimoniul reprezintă suportul material al societăţii.3 din Legea SA). al activităţii sale economico-financiare şi in alte temeiuri prevăzute de legislaţie. Graţie personalităţii juridice societatea pe acţiuni participă in nume propriu la raporturile juridice şi răspunde pentru obligaţiile asumate. limitată la nivelul aporturilor.4 din Legea SA). Deosebit de interesante sunt in contextul problemei pe care am abordat-o mai sus dispoziţiile Legii SA care reglementează răspunderea acţionarului pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat societăţii ca urmare a neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin.pentru emisiunea publică) şi este dator să-şi onoreze obligaţia asumată.29 alin. ne vom opri in cele ce urmează doar asupra unor aspecte legate de executarea obligaţiilor societăţii şi limitele răspunderii acţionarilor.3). aceasta nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi (art. Astfel.4 alin. prin aceea că mijloacele materiale şi băneşti ce-l compun dau acesteia posibilitatea să participe la circuitul economic. iar in cazul subscripţiei acţiunilor emisiunii suplimentare.60-61). Intrucat patrimoniul societăţii are drept titular societatea ca persoană juridică. Astfel.4 din cod precizează că “acţionarul care nu a vărsat in termen aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile societăţii. organele de conducere a societăţii vor decide fie urmărirea in justiţie a investitorilor (acţionarilor) pentru vărsămintele datorate. ii conferă in circuitul civil valenţele oricărui subiect de drept. care ar antrena acoperirea de către acţionar a datoriilor sociale in calitate de garant. acesta răspunzand in faţa societăţii cu mărimea prejudiciului cauzat (art. teoretic. patrimoniul societăţii se constituie ca rezultat al plasării acţiunilor.156 alin. ci executarea obligaţiei proprii şi normale a fiecărui acţionar de a plăti valoarea nominală a acţiunilor (aportului) pe care le-a subscris. este un principiu de bază al societăţilor de capitaluri. Astfel. Fiind obligaţii ale societăţii (obligaţii sociale).societăţii comerciale pe acţiuni de a fi o persoană juridică autonomă. Dispoziţiile art.1 din Legea SA. cofondatorii il pot constrange pe cale judecătorească. Pe de altă parte. acesta din urmă va putea fi obligat la plata despăgubirilor in condiţiile dreptului comun. dacă fondatorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţia sa de aport. textul de mai sus nu are in vedere o răspundere propriu-zisă. societatea va răspunde pentru nerespectarea lor. Deoarece problemele legate de capacitatea persoanelor juridice au fost analizate mai sus (vezi art. incheind diverse raporturi juridice.3 din cod şi art.156 alin. prospectul ofertei publice . Responsabilitatea acţionarilor. Acţionarul se obligă prin contractul de societate (in cazul plasării acţiunilor la infiinţarea societăţii) sau printrun acord cu societatea (in cazul subscripţiei acţiunilor emisiunii suplimentare) să verse aportul subscris in termenele prevăzute de lege sau de contractul de societate (hotărarea privind emisiunea acţiunilor . societatea pe acţiuni işi poate asuma anumite obligaţii. Ca o consecinţă a autonomiei patrimoniului societăţii. in cazul constituirii societăţii. Considerăm că dispoziţia menţionată consacră doar o regulă generală şi poate fi aplicată doar in coroborare cu o serie de alte dispoziţii particulare din Legea SA. fie adoptarea unei hotărari privind refuzul de a incheia emisiunea acţiunilor şi restituirea către investitori a mijloacelor pe care aceştia le-au depus in contul plăţii acţiunilor.pentru emisiunea inchisă. Menţionăm in acest sens dispoziţiile Legii SA care reglementează răspunderea fondatorilor şi tranzacţiile cu conflict de interese.1 din cod). cerand executarea obligaţiei asumate prin contractul de societate. Potrivit art.creditorii sociali (art. dacă societatea va face dovada prejudiciului cauzat societăţii şi legăturii de cauzalitate intre prejudiciu şi neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de către acţionar. calitatea de a fi titulară de drepturi şi obligaţii.4 alin. Avand dreptul să participe la raporturile juridice. Răspunderea societăţii pentru obligaţiile sale este asigurată graţie patrimoniului propriu. el fiind distinct de patrimoniile asociaţilor (acţionarilor) care au constituit societatea. şi anume. inseamnă că acest patrimoniu are un caracter autonom. nici acţionarii nu vor suporta pasivul social decat in limita aportului lor (art. In realitate.156 alin. care constituie o garanţie pentru creditorilor societăţii .24 alin. recunoscută ca atare de lege.

Constituirea societăţii pe acţiuni. că in ciuda acestor avantaje economice.85 şi 86 din Legea SA). in Republica Moldova infiinţarea unei noi societăţi pe acţiuni este posibilă numai prin subscrierea acţiunilor intre un număr de fondatori strict determinaţi prin actele constitutive.31 alin. Este adevărat totuşi. fondatorii societăţii răspund solidar faţă de terţi pentru obligaţiile sociale apărute in cazul săvarşirii de către ei a unor acţiuni in numele societăţii după ce s-a considerat că fondarea acesteia nu a avut loc (art. Răspunderea fondatorilor poate fi angajată faţă de societate. denumită şi constituire continuată (succesivă).158 alin. faţă de societate şi terţi. Aceasta deoarece. mizand pe succesul ei in viitor şi. In ceea ce ne priveşte. Menţionăm că răspunderea acţionarilor nu va putea fi antrenată in afara cazurilor arătate mai sus in nici o altă situaţie. Doctrinei juridice ii sunt cunoscute două moduri de constituire a societăţii pe acţiuni: . Printre avantajele constituirii prin subscripţie publică a societăţii pe acţiuni doctrina menţionează următoarele: . Spania. in scopul obţinerii din profitul propriu a capitalului necesar expansiunii economice. Italia. Belgia. Această concluzie rezultă din conţinutul art. Norvegia. prin aporturile fondatorilor. De asemenea.constituirea cu apel la subscripţia publică a acţiunilor. care nu doresc să participe activ la managementul unei intreprinderi comerciale de mare anvergură. adică fără apel la subscripţia publică (constituire simultană). in consecinţă. Polonia. . sau pentru a convinge terţii să investească in societate pe baza rezultatelor economice deja obţinute. iar faţă de terţi (creditori sociali) pentru neindeplinirea formalităţilor legale prevăzute pentru constituirea societăţii şi pentru obligaţiile luate cu ocazia constituirii societăţii care nu au fost preluate de societate asupra sa (nu au fost aprobate de către adunarea constitutivă).10 lit.10 lit. ea este utilizată numai intr-un număr destul de limitat de cazuri. Suedia. care prevede că “acţiunile emise la constituirea societăţii pe acţiuni se plasează integral intre fondatori”. Ungaria. in statele unde această modalitate de constituire a societăţilor pe acţiuni este reglementată (Franţa. pentru incălcarea obligaţiilor impuse de lege cu privire efectuarea aporturilor. chiar dacă statutul societăţii ar prevedea şi alte cazuri de răspundere. să se abţină de la vot in adunarea generală a acţionarilor (art.31 alin.a) din Legea SA). dacă este cazul. De lege lata. pe multiplicarea valorii investiţiei făcute.3 din cod. denumită şi constituire simultană sau fără apel la subscripţie publică. fără a fi nevoie de trecerea unei perioade de timp in care societatea să funcţioneze. Elveţia. acţionarul interesat in efectuarea tranzacţiei (acţionarul ce deţine de sine stătător sau impreuna cu persoanele sale afiliate peste 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi are un interes material ce nu coincide cu cel al societăţii) este obligat să comunice in scris existenţa conflictului de interese organului de conducere de competenţa căruia ţine incheierea unei asemenea tranzacţii şi. de a deveni acţionari ai unei astfel de societăţi comerciale chiar de la momentul constituirii ei. Portugalia – instituţiile de credit trebuie să fie formate obligatoriu prin subscripţie publică.constituirea obişnuită.a) din Legea SA). deoarece in acest caz plafonul mai ridicat al capitalului social ce trebuie subscris este de natură a crea unele dificultăţi fondatorilor.acţiuni răspund solidar. In cazul tranzacţiilor cu conflict de interese. pe . asemenea dispoziţii fiind lipsite de forţă juridică. pentru obligaţiile lor legate de infiinţarea societăţii (art. Romania). intr-un grad mai mare decat in situaţia in care ar investi intr-o societate comercială deja “consacrată” şi care se află intr-un proces de extindere a activităţii.pentru societate: posibilitatea obţinerii in termen scurt a capitalului necesar pentru demararea unei activităţi economice de mai mare anvergură. 9. . considerăm că ar fi fost binevenită şi consacrarea posibilităţii de a apela la subscripţia publică la constituirea societăţi deschise pe acţiuni.pentru acţionari: posibilitatea acordată investitorilor interesaţi.

După părerea noastră .31 alin. putem concluziona că infiinţarea societăţilor pe acţiuni este dominată de principiul libertăţii de asociere a persoanelor fizice şi juridice. “fondatori ai societăţii pot fi persoane fizice capabile şi persoane juridice din Republica Moldova. calitatea de fondator al unei societăţi pe acţiuni revine persoanelor care au luat decizia de a o infiinţa (art. De la această regulă se prevede o singură excepţie. In doctrină se admite că noţiunea (conceptul) de asociat are calitate de gen proxim. In caz de incălcare a acestei prevederi. pe de-o parte un conţinut ideatic mai complex. conform art. inclusiv cele de naţionalitate străină şi apatride.2).a doua etapă a constituirii societăţii este destinată dobandirii personalităţii juridice. adiţionale şi totodată distinctive. din alte state. este subscris capitalul social şi are loc adunarea constitutivă.31 alin. Posibilitatea concretă de participare la infiinţarea unei societăţi pe acţiuni.1265-XIV/05. spre deosebire de noţiunea supraordonată de asociat. O asemenea modalitate prezintă şi riscul de inşelare a micilor investitori care ar putea fi ispitiţi de caştigurile mănoase promise de către unii fondatori lipsiţi de scrupule sau nepricepuţi şi. Din coroborarea art. In concluzie.1 din Legea SA).30 alin. atat in favoarea persoanelor fizice. statul.156 alin. iar pe de altă parte subscriitori sunt destul de greu de caştigat. Fondatorii societăţii pe acţiuni.6 din Legea SA). achizitor (subscriitor). statutul persoanelor juridice prezintă unele particularităţi faţă de cel al persoanelor fizice. dizolvarea societăţii astfel constituite.1 şi 2 din Legea SA rezultă că infiinţarea societăţii pe acţiuni implică parcurgerea a două etape: .30 alin. cuprinzand in sfera sa celelalte noţiuni (specii). In cazul in care societatea pe acţiuni este constituită de o singură persoană. precum şi state străine şi organizaţii internaţionale”. de organizare – in această etapă se intocmesc actele constitutive ale societăţii.31 alin. societatea pe acţiuni putand fi valabil infiinţată prin manifestarea de voinţă a unei singure persoane (art. procedura de constituire a societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică este foarte anevoioasă. iar pe de altă parte o extensiune mai restransă decat sfera larg cuprinzătoare a noţiunii de gen. a creării unor societăţi fictive sau neviabile. intregit cu trăsături proprii. Aceste persoane fizice sau juridice se inscriu in sfera asociaţilor (lato sensu). Acest lucru se realizează prin inregistrarea societăţii la organele teritoriale ale Camerei Inregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale in conformitate cu art.10. prin intermediul Ministerului Finanţelor. apatrizi. 10.2000. fondator.37 alin. Astfel. acţionar. decizia de infiinţare a societăţii va fi luată de această persoană de sine stătător şi se va perfecta sub formă de declaraţie de fondare a societăţii (art. . pe cale judecătorească. societatea pe acţiuni nu poate fi infiinţată de o societate comercială care este la randu-i alcătuită dintr-un singur asociat (art. prin definiţie. Calitatea de achizitor aparţine celor care subscriu acţiunile unei societăţi pe acţiuni. şi anume. In consecinţă. Fără a intra in prea multe detalii referitor la acest subiect ne limităm să menţionăm că legislaţia in vigoare consacră aptitudinea de a intemeia o societate pe acţiuni in Republica Moldova. Astfel. precum şi oricare persoană interesată sunt in drept să ceara.2 al Legii SA.prima etapă are un caracter preparator. se poate spune că fiecare dintre cele trei specii analizate de membrii societari are. cat şi a persoanelor juridice.de o parte.63 şi 109 din prezentul cod şi dispoziţiile Legii cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor şi organizaţiilor nr. iar fondatorii de naţionalitate străini trebuie să se conformeze şi unor norme speciale.2 cu art. Astfel. Atat in doctrină cat şi in dispoziţiile legale aplicabile in materia societăţilor pe acţiuni sunt folosite pentru a desemna persoanele care participă la crearea şi la activitatea societăţii pe acţiuni mai multe denumiri: asociat (membru). Insuşirea de acţionar presupune.3 din Legea SA). Codul civil nu prevede un număr minim de fondatori. posesiunea unor acţiuni. pe cale de consecinţă. depinde de anumite condiţii care pot să difere in funcţie de natura şi naţionalitatea subiectului de drept in cauză. deşi in mod obişnuit numărul acestora este mai mare.

7 persoane. Polonia . in sensul că. Această dispoziţie reprezintă o aplicare particulară a regulii prevăzute la art. Belgia.formularea articolului este stangace. cifra de afaceri a societăţilor pe acţiuni este foarte mare) poate duce la evaziune fiscală.3 persoane. Austria. este destul de greu de presupus că s-ar reuşi eludarea acestei dispoziţii şi inregistrarea societăţii) sau şi societăţilor in care s-a ajuns la un singur acţionar societate comercială cu asociat unic ca rezultat al cumulării tuturor acţiunilor. numărul de fondatori va fi egal cu numărul de acţionari. Actul de constituire al societăţii pe acţiuni In afara de cele menţionate la art. ar trebui instituită obligativitatea dezvăluirii informaţiei publicului larg despre existenţa unui singur acţionar in societate. in actul de constituire al societăţii pe acţiuni trebuie să se indice: a) numele sau denumirea fondatorilor.108 alin.2 alin. clasele de acţiuni şi . In caz contrar. introducerea unui număr minim de asociaţi. Elveţia. In consecinţă. dispoziţiile legale in materie ar trebui armonizate cu Directiva a XII-a nr. Astfel. eficient fiind numai capitalul. după cum urmează: Franţa . de regulă. numărul maxim de fondatori trebuie să fie determinat in funcţie de numărul mandanţilor. Posibilitatea infiinţării unei societăţi pe acţiuni de către o singură persoană este o “curiozitate” legislativă. din cuprinsul articolului nu reiese clar dacă această prevedere se aplică numai societăţilor in curs de constituire (de altfel. Luxemburg şi Grecia . iar nu de cel al mandatarilor. fapt ce ar putea aduce grave prejudiciu terţilor care au legături cu societatea. Romania. Subliniem că. Deoarece este posibil ca fondatorii să participe la constituirea societăţii prin intermediul reprezentanţilor (mandatarilor). cu excepţia catorva legislaţii. Norvegia. totuşi. Indiferent de faptul dacă societatea este inchisă sau deschisă. Germania. precum şi la precaritatea societăţii (cazul decesului acţionarului unic sau a hotărarii unilaterale de lichidare). b) cuantumul capitalului social. considerăm că cea mai indicată soluţie rămane. impreună cu acţionarii reprezentaţi prin deţinătorii nominali de acţiuni. dar care se aplică şi societăţilor pe acţiuni cu asociat unic in statele care permit o asemenea formă de societate unipersonală. chiar dacă prin dispoziţiile art. menţionăm că Legea SA prevede că numărul fondatorilor unei societăţi pe acţiuni de tip inchis nu va putea depăşi 50 de fondatori. ar trebui instituită obligativitatea evaluării de către un expert independent al aporturilor in natură aduse de fondatorul unic.5 din Legea SA). Portugalia . precizăm că. Articolul 157. tipul şi valoarea nominală a acţiunilor.6 din Legea SA se incearcă atenuarea efectelor negative. de lege ferenda: ar trebui instituită o interdicţie prin care o persoană fizică sau juridică să poată fi fondator (acţionar) unic decat intr-o singură societate. la momentul inregistrării acesteia.2 persoane. In final. la constituire de “monopoluri”. intrucat contravine intr-o oarecare măsură insăşi naturii acesteia de societate de capitaluri printre a cărei caractere juridice figurează şi cel al unui număr minim de asociaţi.5 persoane.6 din legea SA conform căreia numărul acţionarilor societăţii inchise. Prin fixarea unui număr minim de asociaţi se urmăreşte ca in societatea pe acţiuni care corespunde marilor intreprinderi comerciale factorul uman să fie lipsit de importanţă. c) numărul. cum ar fi cea a Marii Britanii. De altfel.31 alin. organizarea unei forme “derogatorii” de societate prin manifestarea de voinţă a unei singure persoane (mai ales in condiţiile in care.83/667/CEE din 2 decembrie 1989 care reglementează societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic.31 alin. Finlanda. Italia. Olandei sau a ţărilor nordice (Danemarca. nu poate fi mai mare de 50. Suedia) majoritatea legislaţiilor statelor europene prevăd un număr minim de asociaţi. pe cand numărul fondatorilor societăţii pe acţiuni de tip deschis nu este limitat (art.(1). stabilirea unor reguli clare privind modul de perfectare a tranzacţiilor intre societate şi acţionarul unic al acesteia. in aceste cazuri.

3 din Legea SA.32 alin. Condiţiile de valabilitate ale contractului de societate. pentru a fi incheiat valabil. statornicit de Codul civil (Cartea intai. d) mărimea aportului şi numărul de acţiuni atribuit fiecărui fondator. acesta stabileşte condiţiile activităţii comune a fondatorilor in vederea infiinţării societăţii (art. ca orice act juridic. Consecinţa este că societatea civilă nu are personalitate civilă in vreme ce societatea comercială. deci şi a societăţii pe acţiuni. după inregistrarea de stat a societăţii şi executarea de către fondatori a tuturor obligaţiilor lor. In acest sens. obligaţia asociaţilor de a contribui prin aporturi la formarea patrimoniului societar. In cazul in care societatea pe acţiuni se constituie de către un singur fondator contractul de societate este inlocuit printr-o declaraţia de constituire a societăţii. contractul de societate comercială este diferit de contractul de societate civilă reglementat de Codul civil in art.1339-1354. g) ordinea de incheiere a contractelor cu conflict de interese. 3. un obiect determinat şi licit şi o cauză licită. in esenţă un contract şi totodată. prin care două sau mai multe persoane işi asumă obligaţia de a infiinţa o societate pe acţiuni. Astfel. Fără a intra inutil in prea multe detalii facem precizarea că. pe contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii). coroborand dispoziţiile art. Astfel că. In acelaşi timp contractul cuprinde regulile care guvernează raporturile dintre fondatori sau altfel spus.32 din Legea SA. efectul contractului de societate (declaraţiei de constituire a societăţii) incetand. mărimea dobanzii şi termenele de stingere a obligaţiunilor emise de societate. 2. se află voinţa fondatorilor. are o asemenea personalitate. acestuia ii este aplicabil regimul juridic de drept comun. contractul de societate trebuie să aibă anumite elemente specifice care il particularizează faţă de celelalte contracte. In categoria condiţiilor specifice se inscriu: intenţia de a colabora in desfăşurarea activităţii comerciale (affectio societatis). trebuie să indeplinească anumite condiţii. După acest moment singurul act care reglementează activitatea societăţii pe acţiuni este statutul. conform art. manifestată in condiţiile legii. precum şi participarea la beneficii şi la pierderi. in speţă. f) modul de ţinere a registrelor societăţii. la baza constituirii şi funcţionării oricărei societăţi comerciale. o persoană juridică. In primul rand. consimţămantul valabil al părţilor care se obligă. Contractul de societate. In principiu. Obligaţia de a constitui o societate pe acţiuni poate fi asumată şi de o singură persoană. Contractul de societate este actul constitutiv primar. trebuie să indeplinească condiţiile generale pentru validitatea oricărui act juridic: capacitatea de a contracta. e) numărul. tipul. 1. valoarea nominala.1 din Legea SA). Contractul de societate.33 alin.numărul de acţiuni de fiecare clasă. Importanţa acestuia in faza constitutivă a societăţii este subliniată şi de dispoziţia conform căreia contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) are prioritate faţă de statutul societăţii pană la inregistrarea ei de stat (art. In al doilea rand. Titlul II “Actul juridic şi reprezentarea”).62 din cod cu cele ale art. Consideraţii preliminare.32 alin. Societatea pe acţiuni dobandeşte personalitate juridică prin indeplinirea unor formalităţi cerute de lege care se intemeiază pe actele constitutive. indiferent de formă. . contractul de societate. cel de-al doilea creează doar o indiviziune de bunuri. aceasta intocmind in acest caz o declaraţie de constituire a societăţii pe acţiuni care va conţine aceleaşi prevederi ca şi contractul de societate. In literatura de specialitate s-a arătat că o societate comercială este. putem spune că fundamentul activităţii societăţii pe acţiuni il reprezintă contractul de societate (de constituire – in terminologia codului) şi statutul. nu insă fără a exista anumite adaptări impuse de caracterul comercial al acordului de voinţă.2 din Legea SA). in timp ce primul contract are ca efect constituirea unui patrimoniu prin aporturile fondatorilor.

11. nu suntem in prezenţa unei societăţi.2).443-XIII/04. chiar dacă locatarul are un drept la beneficiile obţinute. Considerăm că o asemenea dispoziţie este superfluă şi chiar dăunătoare climatului de afaceri din moment ce statul are in economiile dezvoltate un rol foarte redus. potrivit dispoziţiilor art. In lipsa unor alte dispoziţii prin care să se prevadă condiţii speciale pentru capacitatea de a incheia contractul de societate considerăm că persoanele fizice trebuie să dispună de capacitate deplină de exerciţiu.1995.88). un fond de comerţ).n). in doctrină s-a arătat deosebirea dintre contractul de societate comercială şi acordul de cartel ori contractul de tontină. de orice grad. insă.31 alin.05.59 lit. insă. fie şi nenumite.]”(art.r). art.. In doctrină s-a făcut distincţie intre societatea comercială şi alte contracte. In ceea ce priveşte persoanele juridice. să dobandească acţiuni cu condiţia incuviinţării prealabile din partea ocrotitorului legal. Aceştia vor putea. Menţionăm că exercitarea facultăţii de a incheia contractul de societate poate fi supusă şi unor diferite restricţii in funcţie de calitatea individuală a părţii interesate. nu pot infiinţa societăţi comerciale. in condiţiile dreptului comun. caz in care este necesară autorizaţia autorităţilor publice in subordonarea cărora se află intreprinderile fondatoare. Situaţia este aceeaşi şi in cazul unui contract de imprumut al unei sume de bani. Considerăm. In sfarşit. iar calitatea de subiect de drept privat a acestuia şi a organizaţiilor internaţionale este subiect de controversă in literatura de specialitate.In cele ce urmează vom examina anumite particularităţi legate de capacitatea părţilor de a incheia contractul de societate la constituirea societăţilor pe acţiuni. Considerăm că această dispoziţie trebuie interpretată in sensul că funcţionarii publici.186-XIV/6. Legea SA prevede că “fondatori ai societăţii pe acţiuni pot fi persoane fizice capabile şi persoane juridice [. Anumite particularităţi există in situaţia in care parte la contractul de societate (fondator) sunt intreprinderile de stat sau cele municipale.. precum şi particularităţile elementului affectio societatis in cadrul societăţilor pe acţiuni. făcand trimitere pentru alte generalităţi la analiza articolelor care reglementează valabilitatea actului juridic in general. Un caz aparte este reprezentat de posibilitatea prevăzută de art. Intenţia asociaţilor de a conlucra in cadrul societăţii in scopul desfăşurării activităţii comerciale şi al obţinerii şi impărţirii de beneficii (affectio societatis) este tratată de doctrina occidentală ca un element specific şi obligatoriu al contractului de societate. De asemenea. cele ale Legii privind administraţia publică locală nr. funcţionarii publici nu au dreptul să desfăşoare nemijlocit activitate de intreprinzător. Astfel. ulterior constituirii societăţii.1998 (vezi art. tocmai prin analiza prezenţei sau absenţei elementului affectio sodetatis. ca vreo lege să-l reglementeze expres. fără.c) din Legea serviciului public nr. că persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu restransă (minorii intre 14 şi 18 ani şi persoanele a căror capacitate de exerciţiu a fost limitată de instanţele judecătoreşti) nu vor putea incheia un contract de societate in vederea constituirii unei societăţi pe acţiuni. cum sunt. de exemplu. de asemenea.2 teza a II-a din Legea SA ca in calitate de fondator a societăţii pe acţiuni să apară statele străine şi organizaţiile internaţionale. . situaţii reglementate prin dispoziţii speciale. In privinţa capacităţii cerute pentru a incheia contractul de societate.2 lit.11 alin. in cazul inchirierii unui bun (de exemplu. Astfel.31 alin. inclusiv pe acţiuni.18 alin. art. insă pot dobandi sau instrăina acţiuni ori părţi sociale a unor societăţi deja constituite. sau statul şi unităţile administrativ-teritoriale. dată fiind responsabilitatea fondatorilor in constituirea societăţii. cand s-a convenit in favoarea imprumutătorului un drept la beneficiile rezultate din folosirea sumei imprumutate. intrucat lipseşte affecto societatis. acestea vor putea participa la infiinţarea unei societăţi pe acţiuni numai in cazul in care acest lucru nu este interzis prin lege sau prin statut şi numai dacă ele insele sunt legal constituite.3 lit. de exemplu. simpla participare a salariaţilor la beneficii nu ii transformă pe aceştia in asociaţi (acţionari).

Aceasta este o situaţie mai mult decat iluzorie. exercitarea drepturilor de control asupra acţionarilor societăţii. Iată deci că affectio societatis poate lua . in cazul unor astfel de societăţi. intrucat in lipsa lui affectio societatis. următoarele servicii: analiza propunerilor de rezoluţii ale adunărilor generale ale acţionarilor. deci de oameni care nu se interesează de viaţa societăţii”. Astfel. se evaporă. de exemplu. cu atat mai mult aceste drepturi trebuie exercitate cu mai mare scrupulozitate. affectio societatis se va manifesta doar prin exercitarea drepturilor de a participa la adunarea generală a acţionarilor şi de a vota sau nu proiectele de hotărari. In opinia unor autori. De asemenea.cum sunt de fapt cele cotate in bursă . O altă soluţie recomandată de avocaţi şi adoptată in practică a fost crearea (incorporarea) de către acţionarii minoritari a unor societăţi specializate in supravegherea administraţiei societăţii in care sunt minoritari. pentru că in aceste condiţii se poate manifesta juridic această intenţie comună prin participarea directă şi nemijlocită a asociaţilor la conducerea societăţii sau la dezbaterile in adunarea generală a societăţii care ia sau ratifică decizii privind activitatea acesteia. pentru a nu permite administraţiei societăţii să escamoteze situaţia juridică şi economică a societăţii. denumite proxy advisory firms. facem precizarea că fenomenul dispersiei acţiunilor in mainile a mii de acţionari a impus in legislaţia şi practica altor state diverse soluţii. recomandări privind votul in aceste adunări asupra diverselor rezoluţii.In doctrina străină s-a mai arătat că acest element este mai pregnant in cadrul societăţilor de persoane sau al societăţilor de capital alcătuite dintr-un număr relativ restrans de asociaţi. şi să manipuleze votul adunării. Acest lucru este evident in cazul societăţii pe acţiuni cu un singur asociat (fondator). affectio societatis dispare şi cand societatea nu este decat o tehnică de organizare a intreprinderii sau a patrimoniului. care a constatat pasivitatea “născută din faptul că cei mai mulţi acţionari au suflet de obligatari. Mai degrabă am afirma că. din păcate pentru viaţa juridică şi economică a societăţii. in doctrină s-a susţinut că. Un alt caz particular il reprezintă şi fondurile de investiţii in cadrul cărora nu există intenţia de a coopera cu ceilalţi acţionari ai fondului pentru activitatea comună in cadrul societăţii in scopul impărţirii beneficiilor şi pierderilor.intenţia comună de a coopera se metamorfozează şi trebuie să se manifeste printr-o atitudine de responsabilitate a acţionarilor unii faţă de alţii şi toţi faţă de societate. Aceste soluţii au permis: creşterea profitului pe fiecare acţiune. prin exercitarea activă şi cu bună credinţă a drepturilor sociale care decurg din deţinerea acţiunilor. in dreptul american complexitatea problemelor a impus apariţia unor firme specializate in reprezentarea acţionarilor şi supravegherea conducerii societăţii. permite managementului societăţii să “guverneze” nestingherit interesele societăţii şi să scape oricărui control serios din partea acţionarilor. este firesc ca cei mai mulţi dintre acţionari să se mulţumească să incaseze dividendele şi să revandă acţiunile. in scurtă vreme. Acest fenomen a fost remarcat de timpuriu de doctrină. există riscul ca atat dividendele cat şi interesaţii de achiziţionarea unor acţiuni la o societate fără viitor. După cum s-a spus. iar nu din beneficiile ce ar putea rezulta din activitatea societăţii. s-a subliniat că o astfel de participare care să dea expresie intenţiei comune a asociaţilor de a participa la o anumită activitate economică in şi prin intermediul societăţii este mai mult teoretică in cazul societăţilor pe acţiuni care grupează un număr mare de acţionari. in aceste cazuri. adică de imprumutători de fonduri şi nu de asociaţi. in esenţă. Profitul este aşteptat de cumpărătorul acţiunii din revanzarea acesteia. un nivel mai realistic de plată a membrilor consiliului de administraţie si a executivului societăţii. Pe de altă parte. Această imprejurare duce de cele mai multe ori la evaporarea intenţiei comune de a acţiona şi inlocuirea ei cu o stare de pasivitate comună de a fi “administraţi” care. care oferă acţionarilor. Cu cat numărul de acţionari este mai mare. inlăturarea “exploatării” acţionarilor minoritari de către cei majoritari sau de către executivul societăţii. In final. in cazul societăţilor cu mii sau zeci de mii de acţionari . adunările sunt vidate de putere. De aceea.

156 alin. Identificarea lor in actul constitutiv se face: pentru persoanele fizice. Pentru a nu intalni piedici la inregistrarea societăţii. Aceste informaţii (clauze) pot fi grupate in mai multe categorii: clauze care privesc identificarea părţilor care il incheie. Denumirea societăţii. precum şi locul de inregistrare şi numerele certificatelor cu privire la inregistrarea de stat. denumit şi sediul social. Din coroborarea art. in contractul de societate. denumirea ce urmează a fi folosită trebuie verificată de organele de inregistrare in scopul corelării acesteia cu firmele existente pentru a se elimina orice concordanţă cu vreo intreprindere inregistrată sub aceeaşi denumirea.sediul societăţii. clauze care privesc modul şi termenele de infiinţare a societăţii.tipul societăţii. pentru organele de stat sau de administraţie locală – se indică denumirea organului. 4. . precum şi a art.Obiectul societăţii. Fondatori ai societăţii pot fi persoane fizice. Facem precizarea că societatea are dreptul de a practica . Individualizarea este necesară mai intai cu privire la părţile care incheie actele constitutive ale societăţii. forma juridică. Contextul este desigur finalizat prin semnăturile celor in cauză. tipul şi sediul societăţii: .1 din Legea SA prevede că sediul societăţii “este considerat sediul organului său executiv”.forme diverse şi subtile de manifestare odată cu diversificarea fenomenului adusă de mărirea numărului de acţionari şi cotarea societăţilor in bursă. de asemenea. Deoarece art. clauze care privesc drepturile şi obligaţiile fondatorilor acesteia. Elementele de identificare diferă după cum fondatorii sunt persoane fizice sau juridice. este necesar ca. Prin aceste clauze se stabilesc denumirea. Ca act constitutiv al societăţii pe acţiuni contractul de societate (declaraţia de constituire – in cazul in care societatea este infiinţată de un singur fondator) trebuie să cuprindă anumite clauze (elemente) care să stabilească condiţiile activităţii fondatorilor in vederea infiinţării societăţii. sediul societăţii. b) Clauze privind caracteristicile societăţii. Pe langă prevederile obligatorii. enumerate prin dispoziţiile legale sunt. precum şi organe ale statului şi administraţiei locale.33 alin. pentru persoanele juridice – se indică denumirea persoanei juridice.62 alin. Contractul de societate trebuie să cuprindă denumirea completă şi prescurtată a firmei. naţionalitatea.denumirea sau firma societăţii. persoane juridice. Trebuie menţionat intr-un mod neechivoc că societatea care se constituie va fi o societate pe acţiuni. imputernicirile. ca subiect de drept. Legea cere să fie arătate toate genurile de activitate care urmează a fi practicate de societate. 108 şi 157 din Cod.3. ca element de identificare. . In contract trebuie să se indice obiectul de activitate a societăţii. De asemenea. Sunt avute in vedere clauzele privind obiectul şi scopul societăţii. astfel cum este reglementată in art.5 din cod. In cazul nerespectării acestor dispoziţii societatea nu va putea fi inregistrată. strada şi spaţiul unde va funcţiona organul executiv al societăţii. domiciliului. se va indica localitatea. . precum şi capitalul social prezumat. posibile menţiuni facultative. Clauze privind individualizarea viitoarei societăţi.forma juridică a societăţii. să fie precizate caracteristicile distinctive ale societăţii ce se constituie. . prin indicarea numelui. a) Clauze de identificare: Clauze privind identificarea fondatorilor. este locul care situează in spaţiu societatea comercială. persoana cu imputerniciri speciale care o reprezintă. persoana care reprezintă acest organ.6 alin. Conţinutul contractului de societate (declaraţiei de constituire a societăţii). sediul. va figura pe toate actele ce emană de la societate. prenumelui. clauze care privesc caracteristicile distinctive ale viitoarei entităţi colective. Ca atribut de identificare. a numărului şi seriei actului de identitate şi a cetăţeniei. sub care societatea va fi inmatriculată in Registrul de stat al intreprinderilor.2 din Legea SA reiese informaţiile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă contractul de societate (declaraţia de constituire). Se va specifica dacă societatea care urmează să se constituie va fi o societate deschisă sau inchisă.

precum şi caracteristicile fiecărei clase de acţiuni plasate la infiinţarea societăţii. De regulă. Acelaşi regim juridic il au şi cheltuielile efectuate de fondatori in cursul constituirii societăţii (pană la adunarea constitutivă). societatea răspunde pentru obligaţiile fondatorilor legate de infiinţarea ei numai in cazul in care adunarea generală a acţionarilor aprobă ulterior acţiunile săvarşite de aceştia. incheierea unui contract de locaţiune pentru sediul societăţii sau cumpărarea unui sediu. de exemplu. i. şi de 20. . deoarece societatea va prelua numai acele acte juridice care au fost incheiate in limitele stabilite de contractul de societate şi aprobate de adunarea constitutivă.lista fondatorilor imputerniciţi să depună cererea de inregistrare a societăţii.h). retroactiv. conform art. In sfarşit. Legislaţia Republicii Moldova prevede pentru societăţile pe acţiuni un capital social minim de 10.2 lit.11 din Legea SA. In contractul de societate trebuie prevăzut. Anterior demarării actelor materiale şi juridice necesare constituirii societăţii şi. modul şi termenele de pregătire şi de ţinere a adunării constitutive. bineinţeles. iar pentru actele juridice care nu au fost preluate. Astfel. Astfel. cu excepţia celor interzise de lege. titularul drepturilor şi obligaţiilor. 5. In concluzie.40 alin. şi termenele de plată a acţiunilor achiziţionate de fondatori. . Fondatorii trebuie să stabilească in contractul de societate drepturile ce le revin şi obligaţiile pe care şi le asumă in procesul de constituire a societăţii. . c) Clauze privind drepturile şi obligaţiile fondatorilor societăţii.451-XV/30. deschiderea unui cont la bancă etc. trebuie să se arate modul in care a fost divizat capitalul social. valoarea lor şi modul evaluării. Avem in vedere. fondatorii vor incheia contractul de societate prin care vor concretizează voinţa lor de a intemeia societatea.33 alin.Scopul societăţii.obligaţiile fondatorilor şi răspunderea acestora. in mod obligatoriu.000 lei. conform art. insă că acestea să nu contravină actelor normative in vigoare. de asemenea.31 alin. dacă se constituie o societate pe acţiuni de tip inchis. pentru actele juridice preluate.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate). de exemplu.2 din Legea SA). in contractul de societate aportul fiecărui asociat. Astfel. d) Clauze care privesc modul şi termenele de infiinţare a societăţii.07.8 din Legea SA. scopul prezumat fiind intotdeauna cel de a realiza şi impărţi beneficiile (profitul).orice activitate. trebuie prevăzută mărimea capitalului subscris de fondatori (adică valoarea totală a aporturilor pentru care fondatorii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii). considerăm că această menţiune nu este necesară. Mai trebuie menţionat.modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de infiinţare şi inregistrare a societăţii. k) din Legea SA. Astfel. inaintea convocării adunării constitutive. cand efortul lor nu se finalizează in scopul propus.000 lei. Determinarea regimului juridic al acestor operaţiuni este foarte important. care se restituie de societate in temeiul dării de seamă a fondatorilor asupra cheltuielilor suportate. societatea devine. suma. . .c) din Legea SA prevede inserarea obligatorie a unei informaţii in privinţa scopului societăţii. trebuie menţionate operaţiunile şi actele juridice pe care fondatorii au dreptul să le incheie in cursul constituirii in contul viitoarei societăţi comerciale.33 alin. Menţionăm că.Capitalul social prezumtiv. in mod expres. Incheierea contractului de societate. contractul de societate poate cuprinde şi alte prevederi pe care fondatorii le consideră necesare. in contractul de societate vor fi stipulate dispoziţii privind: . cu condiţia. in numerar sau in alte bunuri. neinţelegerile ce apar vor fi deduse judecăţii. In contractul de societate trebuie să se precizeze anumite elemente legate de capitalul social.31 alin. iar pentru cele in cazul cărora se cer autorizaţii speciale – numai dacă au obţinut licenţele respective (vezi art. modul.2 lit. fondatorii suportă toate cheltuielile necesare infiinţării şi inregistrării societăţii. răspunderea rămane fondatorilor. indicandu-se clasele şi numărul de acţiuni plasate la infiinţarea societăţii. dacă se constituie o societate pe acţiuni de tip deschis (art. deoarece conform art.8 din Legea nr. Deşi art.

toate afirmaţiile făcute cu ocazia analizării contractului de societate.108 şi 157 din Cod şi art. declaraţia de constituire a societăţii va cuprinde aceleaşi date şi se va perfecta in acelaşi mod ca şi contractul de societate (art. Statutul unei societăţi defineşte pe de o parte toate elementele de individualizare a societăţii (formă. iar in acest din urmă caz notarii vor verifica şi imputernicirile acestora (art. fiind un res inter allios acta faţă de viitoarea societate. La efectuarea actelor notariale.1 prevede autentificarea notarială a acestora. revenirea de comun acord asupra clauzelor iniţial stabilite. precizăm că in cazul constituirii societăţii pe acţiuni de către o singură persoană.107 alin. iar pe de altă parte organismele care exercită drepturile de care dispune societatea comercială. statutul unei societăţi pe acţiuni trebuie să constituie un nucleu juridic cu dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea societăţii. In final. dispoziţiile cărora prevăd in mod expres autentificarea numai pentru contractul de societate. durată. spre deosebire de contractul de societate.1 lit. denumire. Astfel. considerăm că statutul. Statutul societăţii trebuie să cuprindă in mod obligatoriu anumite clauze stabilite de legislaţie (art.Contractului de societate incheiat de fondatori ii sunt incidente principiile generale de drept conform cărora retragerea unui contractant se poate face numai cu acordul celorlalţi contractanţi.11.41 alin. notarii stabilesc identitatea şi verifică capacitatea juridică şi de exerciţiu a fondatorilor sau a reprezentanţilor lor. Menţionăm că contractul de societate va avea efect numai faţă de contractanţi. in acest sens trebuie interpretate şi dispoziţiile art. sediul social). după cum au prevalat calităţile personale sau posibilităţile materiale ale defunctului. care vor fi şi unicii subscriitori ai acţiunilor societăţii.42 şi 43 din Legea cu privire la notariat). Conţinutul statutului. Contractul de societate trebuie intocmit in limba de stat şi semnat de toţi fondatorii. nu va trebui in mod obligatoriu autentificat. moartea sau interdicţia unuia dintre ei va avea ca efect stingerea convenţiei sau continuarea acesteia de către moştenitori. 6. capital. vor fi reiterate clauzele din contractul de societate . Chiar dacă nu este un veritabil act managerial. Dacă contractul de societate este un acord de voinţă pentru a da naştere unei persoane juridice. referitoare la conţinutul şi autentificarea contractului de societate sunt valabile şi pentru declaraţia de constituire a societăţii. respectiv interzisului. au obligaţia să verifice dacă contractul de societate nu cuprinde clauze ce contravin legislaţiei. obiect. iar in cazul existenţei unor asemenea clauze să refuze autentificarea lui (art.35 alin. In consecinţă.2002 cu privire la notariat). va fi aprobat de adunarea constitutivă şi semnat de persoanele care au imputernicirile acestui organ.50 din Legea nr. de asemenea.2 din Legea SA potrivit cărora “Contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) are prioritate faţă de statutul societăţii pană la inregistrarea ei de stat”.a)-q) din Legea SA). statutul are ca unică raţiune stabilirea cartei (“constituţiei”) societăţii. Contractul de societate mai trebuie autentificat notarial in modul stabilit de legislaţie (vezi art. Statutul societăţii pe acţiuni. Astfel. respectiv condiţiile in care asociaţii (acţionarii) şi organele de gestiune iau deciziile in contul societăţii comerciale ca entitate abstractă.33 alin. In ceea ce ne priveşte.5 din Legea SA). Concluzia se desprinde din analiza coroborată a art. statutul nu se poate aplica societăţii in formare la fel ca persoanei juridice căreia ii este destinat şi ii justifică existenţa.1453-XV/8.1 din Legea cu privire la notariat). 7. Prin urmare. Statutul.32 alin. Precizăm. Unele clauze ale actului constitutiv primar (contract de societate sau decizie de constituire) vor fi repetate şi in statut. Regulile cuprinse in statut au sens şi raţiune numai in măsura existenţei societăţii.33 şi 35 din Legea SA. O problemă care ar putea apărea in practică in legătură cu statutul societăţii este dacă acesta trebuie sau nu autentificat notarial. in perioada in care societatea este in formare numai contractul de societate guvernează raporturile dintre asociaţii fondatori. chiar dacă face parte din actele constitutive ale societăţii iar art. că notarii.

numărul. intrucat celelalte drepturi şi obligaţii sunt reglementate destul de amănunţit in art. competenţa fiecărui organ şi modul de alegere a lui. numărul tipul valoarea nominală. Precizăm. d) Clauze privind conducerea şi gestiunea societăţii. in măsura in care nu contravin legislaţiei in vigoare. de exemplu.160 din cod). Pe de altă parte. • clauze privind modul de incheiere a tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese. • clauze privind modul de luare a hotărarilor de către organele de conducere ale societăţii. Astfel. la discreţia acţionarilor. precum şi cele privind caracteristicile societăţii (obiectul de activitate. tipul societăţii pe acţiuni.2 din Legea SA. capitalul social).24-29 din Legea SA (pentru detalii legate acţiuni preferenţiale vezi comentariul art. b) Clauze privind valorile mobiliare emise de societate (acţiuni.privind individualizarea societăţii (denumire. pentru că aceasta echivalează cu scutirea de participare la pierderi. nimic nu se opune ca fondatorii să prevadă un termen la implinirea căruia societatea işi va inceta activitatea de drept. periodicitatea acestora şi in mod corelativ. dacă statutul nu prevede altfel. Aceste clauze vor putea să reia dispoziţiile din Legea SA sau să prevadă reglementări diferite. • clauze privind modul de ţinere a registrelor societăţii. In consecinţă. de asemenea. Menţionăm că legislaţia Republicii Moldova nu prevede vreo limitare de durată a activităţii societăţii pe acţiuni. in principiu. precum şi modul de creare şi de utilizare a capitalului de rezervă (pentru detalii legate de capitalul de rezervă a societăţii pe acţiuni vezi comentariul art. Este vorba de clauze referitoare la: clasele de acţiuni şi numărul de acţiuni de fiecare clasă. durata societăţii este nelimitată. potrivit art. Statutul va prevedea modul şi termenele de plată a dividendelor şi de acoperire a pierderilor societăţii. clauze care sunt lăsate. sau precum clauza conform căreia se garantează unuia dintre acţionari un minim de foloase. franceză) prevăd o durată maximă a societăţii (ex. in doctrină se arată că nu este posibilă inserarea unor clauze numite leonine. tipul şi valoarea nominală a acţiunilor autorizate spre plasare şi plasate. statutul va trebui să cuprindă informaţii referitoare modul de impărţire a profitului rezultat din activitatea societăţi sub formă de dividende. In principiu. • alte clauze necesare bunei funcţionări a societăţii pe acţiuni. precum. modul de emitere a acţiunilor autorizate spre plasare. inclusiv lista chestiunilor asupra cărora hotărarea se ia cu majoritatea calificată de voturi sau in unanimitate. • clauze privind modul şi termenele de pregătire şi ţinere a adunărilor acţionarilor. La acestea se adaugă şi clauza facultativă referitoare la durata societăţii. formă juridică. acest lucru trebuie să fie . mărimea dobanzii şi termenele de stingere a obligaţiunilor emise de societate. In consecinţă. c) Clauze privind modul de distribuire a profitului. modul de emitere a obligaţiunilor autorizate spre plasare. absorb aproape totalitatea profitului. este posibil şi nu contravine legii prevederea in statut a unor clauze privind participarea la profit şi la pierderi. Astfel.161 din cod). in fapt. statutul va trebui să cuprindă in mod obligatoriu: a) Clauzele privind drepturile şi obligaţiile acţionarilor. 99 de ani). statutul societăţii va cuprinde cu precădere date privind drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de acţiuni preferenţiale. subordonarea dreptului la dividende. In afară de clauzele menţionate mai sus. sediul). e) Clauzele privind sediile secundare ale societăţii (filiale şi reprezentanţe). Aici includem: • clauze privind structura organizatorică a societăţii. obligaţiuni). că anumite legislaţii (ex.3 alin. imputarea distributivă a pierderilor. modul de instrăinare a acţiunilor (pentru societăţile inchise). Dacă fondatorii doresc ca societatea să aibă sedii secundare. precum clauza prin care se atribuie unuia sau unora dintre acţionari dreptul de a prelua dobanzi care. condiţiei de a se fi realizat un profit minim.

unor societăţi mari. credem că este in interesul lor să stabilească anumite reguli ferme in această privinţă. societatea este obligată să comunice Camerei Inregistrării de stat informaţiile privind modificările efectuate in statut. conform art.5 din Legea SA). cu privire la această problemă fondatorii (acţionarii) reproduc dispoziţiile legale ori fac trimitere la ele. iar modificările şi completările făcute in statut sau statutul societăţii in redacţie nouă intră in vigoare numai după inregistrarea lor la Registrul de stat al intreprinderilor (art. că eventualele prevederi din statutul societăţii care vin in contradicţie cu legislaţia sunt considerate nevalabile de la data adoptării (art. in special. Capitalul social al societăţii pe acţiuni (1) Mărimea minimă a capitalului social al societăţii pe acţiuni este stabilita prin lege. In speţă. In final. . iar informaţiile pe care le cuprinde nu pot fi obiect al secretului comercial (art. şi in cazul in care acestea se vor infiinţa ulterior inregistrării societăţii.4 din Legea SA). putandu-se astfel inlătura inconvenientele şi dezavantajele ce ar putea să apară dat fiind insuficienţa sau ambiguitatea legislaţiei in această materie.35 alin.35 alin. In statut trebuie să se prevadă şi clauze privind reorganizarea şi incetarea existenţei societăţii pe acţiuni.2 din Legea SA. La fel. Prevederile statutului societăţii sunt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere şi acţionarii societăţii (art. (3) Acţiunile emise la constituirea societăţii pe acţiuni se plasează integral intre fondatori. dreptul de a lua deciziile in acest sens se va putea delega de către adunarea generală consiliului societăţii (consiliului directorilor sau consiliului observatorilor). cel mai adesea. (2) Capitalul social al societăţii pe acţiuni se formează prin plasarea acţiunilor intre acţionari şi reprezintă valoarea aporturilor in numerar şi in natură vărsate proporţional numărului şi valorii acţiunilor subscrise. Cerinţa inserării printre clauzele statutare a unor date privind sediile secundare ale societăţii a fost criticată in literatura de specialitate. ale căror necesităţi şi politică economică reclamă o mare mobilitate in privinţa constituirii sau reorganizării sediilor secundare. f) Clauze privind reorganizarea. in cazul in care fondatorii le vor considera necesare. iar in termen de 7 zile de la data adoptării hotărarii. devine actul de bază al societăţii pe acţiuni. Subliniem. intrucat este necesară convocarea Adunării generale a acţionarilor care să hotărască modificarea sau completarea statutului in acest sens. Chiar dacă. Statutul. menţionăm că statutul trebuie redactat in mod obligatoriu in limba de stat.35 alin. Astfel.18 şi 19 din Legea cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor şi organizaţiilor). ele avand. pe motivul că o asemenea p