Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 8

Curbe in £3

1. Se considera curba

{X = sin t + cos t

"/ : Y = - sin t + cos t

z = sin2t

Scrieti expresiile elementelor lui Frenet in punetul M(t = 0).

Solut ie. Elementele triedrului lui Frenet sunt tangenta, binormala, normala, curbura §i torsiunea unei curbe pentru un punct regulat al curbei. Pentru scrierea elementelor lui Frenet intr-un punet to al unei curbe ,,/, date sub forma parametrica, "/(t) = (x(t), y(t), z(t)), punetul trebuie sa fie punet regulat (1I'I'(to)II i= 0). Avem

{X' ( t) = cos t - sin t ::::} x' (0) = 1

y' (t) = - cos t - sin t ::::} y' (0 = -1 z' ( t) = 2 cos 2t ::::} z' (0) = 2

::::} 11'1' (to = 0) II = V6 i= 0

Asadar, punctul M(t = 0) este punct regulat, iar coordonatele carteziene ale punctului M sunt x(O) = 1, y(O) = 1, z(O) = O.

Ecuatiile tangentei la curb a in punctul M sunt

x - x(to) y - y(to) z - z(to)

Tg· = = __ --'-

. x'(to) y'(to) z'(to) ,

iar in cazul de fata avem

x-I y-l z Tg·------. 1 - -1 - 2'

( 1 -1 2)

cu versorul tangentei v tg = V6' V6' V6 .

113

Binormala are directia data de vectorul "/ (to) x ," (to). Vectorul r:y'(to = 0) = i - j + 2k. Calcularn ,"(t):

{x" ( t) = - sin t - cos t

y" ( t) = sin t - cos t =? =' (to) = - i - j =?

z"(t) = -4sin2t

j k

r:y'(to)xr:y"(to)= 1 -1 2 =2i-2j-2k=2(i-j-k).

-1 -1 0

Directia binormalei in punctul M(t = 0) este data de vectorul i - j - k.

B·x-1_y-1_~ . 1 - -1 - -1'

( 1 -1 -1)

cu versorul binormalei Vbin = v'3' v'3' v'3

Normala principala este dreapta perpendiculara pe planul format de tangenta la curb a §i binormala in punctul considerat, deci este perpendiculara pe fiecare dintre cele doua drepte, astfel incat putem considera directia data de vectorul v = " (to) x (r' (to) x ," (to)) =?

j k

v = 1 -1 2 = 3(i + j) =? 1 -1 -1

N·x-1_y-1_~

. 1 - 1 - O·

Versorul normalei v este Vn = (~, ~,o).

Planul determinat de binormala §i normala principala ce trece prin punctul M se numeste plan normal, iar directia normalei sale este directia versorului tangentei. Astfel, ecuatia planului normal este:

PlN ormal : l(x - 1) - l(y - 1) + 2z = 0 {:} x - Y + 2z = O.

Planul determinat de tangenta §i normala principals ce trece prin punctul M se numeste plan osculator, iar directia normalei sale este directia versorului binormalei. Ecuatia planului osculator este:

Pl.Osculaior : l(x - 1) - (y - 1) - Z = 0 {:} x - Y - Z = O.

Planul determinat de tangenta §i binorrnala ce trece prin punctul M se numeste plan rectificant, iar directia normale sale este directia versorului normalei. Ecuatia planului rectificant este:

PlRectiJicant: l(x - 1) + l(y - 1) = 0 {:} x + y - 2 = O.

114

2. In spatiul tridimensional consideram curb a data sub forma parametrica

{X = et

, : y = e-t ,t E [0,1].

z=t

a) Scrieti ecuatia tangentei in punctul M(t = 0);

b) Precizati daca binormala in punctul considerat anterior este perpendiculara pe planul P : x + y + z + 3 = O.

Sohrtie. a) Directia tangentei la curba in punctul t = 0 est data de vectorul v = x'(to)i + y'(tO)j + Z'(tO)k. Avem

Punctul Mare coordonatele Xo = x(to) = 1, Yo = y(to) = 1, Zo = z(to) = O. Ecuatia tangentei in punctul M este:

x-I y-l z Tg·------. 1 - -1 - 1·

Determinant directia binormalei la curb a in punctul M:

vbin = " (to) x ," (to) = x' (to) x" (to)

j

y' (to) y" (to)

k

z' (to) z" (to)

j k

1 -1 1 =-i+j+2k 1 1 0

Daca binormala la curb a in punctul considerat este perpendiculara pe planul P, at unci binormala este paralela cu normala planului de directie N = i+j+k.

In acest caz, cele doua drepte nu sunt paralele, i.e. binormala nu este perpendiculara pe plan.

3. In spatiul euclidian ]R3 se considera curba

{X = -t + 1

,(t): y=2t2-1

z = t3

t E [0,2].

a) Determinati punctele de pe curb a in care tangenta este paralela cu

x-I y z-2

dreapta d : -1- = 3" = -2-;

115

b) Deterrninati punctele in care tangenta este paralela cu planul

P : 12x + 3y - z + 1 = o.

Solut ie. a) Directia tangentei la curb a intr-un punet regulat este data de veetorul ,/(t) = -i + 4tj + 3t2k.

Tangenta la curb a este paralela cu dreapta d, daca ~ 1 ~ 3~2 Din

-3 8

prima egalitate, obtinem t = 4' iar din cea de-a doua t = 9' astfel incat

putem spune ca nu exist a punete in care tangenta la curba sa fie paralela cu dreapta d.

b) Tangenta la curba este paralela cu planul P daca tangenta este perpendiculara pe normala planului, i.e. produsul scalar al vectorilor directori ai tangentei §i normalei planului la curb a sa fie O. Impunand aceasta conditie, obtinern -12 + 12t - 3t2 = 0 {:} t = 2. Punctul in care tangenta la curb a este paralela cu planul Peste M ( -1, 7, 8).

4. Pentru curb a

{X = t

,(t): y=lnt

z = t2 + 1

a) Deterrninati punetele in care binormala este perpendiculara pe dreapta

d·x_y_z-l. . "2" _ 3" _ ----:r-'

b) Deterrninati curbura curbei , pentru t = 1.

Solut ie. a) Directia binormalei intr-un punet regulat al curbei este data de veetorul ,/(t) x ,"(t):

j k
1 4. . 1 k
1 2t
Yb in : t1 = -1- 2J - - .
t t2
0 t2 2 Daca binormala este perpendiculara pe dreapta d, atunci produsul scalar al vectorilor direetori ai celor doua drepte este 0, i.e.

4 1

2· t + 3· (-2) + 2· (- t2) = O.

1

Obtinern t = 1 §i t = "3. Punctele in care binormala este perpendiculara pe

1 10

dreapta d sunt Ml(l, 0, 2) §i M2("3' -ln3, 9).

116

b) Curbura curbei este

K ( 1) = III' ( 1) x ," ( 1 ) II II,' (1) 113

Avem 111'(1) x ,"(1)11 = V16 + 4 + 1 = V2I , 111'(1)11 K(l) = ~.

V6. Atunci

5. Deterrninati abscisa curbilinie pentru fie care din curbele:

a) ,: lR ---+ lR3, ,(t) = (2cost,2sint,t);

b) ,: lR ---+ lR3, ,(t) = (sin t + cos t, sin t - cos t, t2).

Sohrtie. Dad, curb a este regulata, i.e. " (t) #- 0, Vt E lR atunci functia s : lR ---+ lR, s(t) = it 11I'(u)lldu se numeste abscisa curbilinie, a fixat.

a) ,'(t) = (-2sint,2cost,1)::::} 1I,'(t)11 = V4sin2t+4cos2t+1 = V5. Atunci s(t) = it VSdu = VSt. Termenul constant obtinut in calculul integralei Riemann nu se considera in definirea functiei s.

bh'(t) = (cost-sint,cost+sint,3t2)::::} 11I'(t)II = V2+4t2::::} s(t)

it V2 + 4u2du = ~uV2 + 4t2 + ~ In(t + V2 + 4t2).

a 2 2

{X (t) = 2t + t2

6. Se considera curb a ,(t): y(t) = t3 - 1 . Deterrninati pozitia planului

z(t) = 2t2 + 1

osculator la curba in punctul M(to = 0) fa~a de planul yOz.

Solut ie. Punctul Mare pentru to = 0 coordonatele carteziene Xo

0, Yo = -1, Zo = 1. Directia normala a planului osculator la curba in punctul M este data de binormala la curb a in punctul M. Avem "!'(t) = (2 + 2t)i + 3t2j + 4tk, "!"(t) = 2i + tj + 4k, de unde

J Vbin = 2 0 2 0

k

o = -8j 4

Planul osculator are ecuatia:

O(X - 0) - 8(x + 1) + O(z - 1) = 0 {:} x = -1,

astfel incat planul osculator este paralel cu planul yO z.

117

7. Sa se scrie ecuatia sferei tangente la cele trei plane de coordonate ale unui reper ortogonal Oxyz §i trecand prin punctul A(2, 1, 1).

Sohrtie. Centrul sferei va fi situat in primul octant §i va avea coordonatele C(A, A, A), cu A > 0; raza sferei va fi tot A deci ecuatia sferei este (x - A)2 + (y - A) 2 + (z - A) 2 = A 2. Punand conditia ca aceasta sfera sa treaca prin A, rezulta (2 - A? + (1 - A)2 + (1 - A)2 = A2 ::::} A2 - 4A + 3 = 0, Al = 1, A2 = 3; exista doua sfere ce verifica proprietatea din enunt:

81 : (x - 1)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 1, 82 : (x - 3)2 + (y - 3)2 + (z - 3)2 = 9.

8. Se considera sfera (8) : x2 + y2 + z2 - 2x + 4z - 4 = o. Sa se determine centrul §i raza sferei; sa se determine A daca planul (P) : 2x+2Y+Z+A = 0 este tangent la sfera, cu indicarea coordonatelor punctului de tangenta.

Solut ie. Ecuatia sferei 81 se scrie

astfel inc at centrul sferei este C(I, 0, -2), iar raza sferei R = 3.

Conditia de tangenta este ca distanta de la C la (P) sa fie egala cu R. Avem

d(C,(P))= 12.1+2.03+(-2)+AI =3::::}A=±9

Pentru A = 9, punctul de tangenta Teste situat la intersectia planului (P)

x-I y z+2

cu dreapta CT, CT..l (P), de unde -2- = 2" = -1- ( directia normalei

la plan este data de versorul v = 2i + 2j + k). Coordonatele punctului T trebuie sa verifice atat ecuatia planului cat §i ecuatia dreptei CT

{~ ¥_ ~

2 2 1 ::::}T(-I,-2,-3).

2x + 2y + z + 9 = 0

Analog pentru A = -9.

9. Se considera cercul in spatiu:

(C) : { x2 + y2 + z2 - 4x - 4y + 6z - 8 = 0 x + 2y - 2z - 4 = 0

a) Sa se determine raza lui C;

118

b) Sa se determine ecuatia sferei ce confine cercul (C) §i originea.

Solut ie. a) Cercul este situat la intersectia planului P : x+2y-2z-4 = 0 cu sfera 5 : x2 + y2 - 4x - 4y + 6z - 8 = 0 {::} 5 : x2 - 4x + 4 + y2 - 4y + 4 + z2 + 6z + 9 = 25 ::::} (x - 2? + (y - 2? + (z + 3)2 = 52 ::::} C(2, 2, -3) §i R=5.

d(C (P)) = 12+4+6-41 =~.

, VI + 4 + 4 3

A 104 yT6I

In acest fel Rc = V R2 - d2 = 25 - - = --.

9 3

b) Ecuatia cornuna a sferelor ce contin cercul C = 5 n Peste 5 + )..P = 0 cu ).. i= 0, i.e. x2 + y2 + z2 - 4x - 4y + 6z + )..(x + 2y - 2z - 4) = O. Pentru o sfera ce contine originea -8 - 4)" = 0 ::::} ).. = -2, de unde ecuatia sferei este

x2 + y2 + z2 - 6x - 4y + 10z = 0 {::} (x - 3)2 + (y - 2)2 + (z + 5)2 = 38.

10. Se considera sferele

51 : x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 2z + 2 = 0, 52 : x2 + y2 + z2 + 4x + 2y + 4z + 8 = 0, 53 : x2 + y2 + z2 - 2y - 8 = O.

Dernonstrati ca centrele sferelor 51, 52, 53 sunt coliniare §i deterrninati ecuatia dreptei pe care se afla centrele. Precizati pozitia sferelor 51, 52, 53 una fata de cealalta,

Sohrtie. Ecuatiile celor trei sfere se mai scriu

51 : (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4, de unde, centrul sferei este C1(1, 2,1), iar raza R1 = 2,

52 : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 2)2 = 1, de unde, centrul sferei este C2( -2, -1, -2), iar raza R2 = 1,

53 : x2 + (y - I? + z2 = 9, de unde, centrul sferei este C3(0, 1,0), iar raza R3 = 3.

Centrele C1 §i C2 deterrnina 0 dreapta, iar dad cele trei centre sunt coliniare, atunci §i C3 verifica ecuatia dreptei determinate de C1 si C2. Avem

y-2 -1- 2

z-1 -2 -1

Punctul C3(0, 1,0) E C1C2, deci cele trei centre sunt coliniare.

119

Pentru a determina centrul §i raza posibilului cere de intersectie intre doua sfere deterrninam intai planul in care s-ar afla acest cere §i apoi verificam daca distanta de la centrul uneia dintre sfere la plan este mai mica decat raza respectivei sfere.

Avem

5 5' { 51 : x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 2z + 2 = 0,

1 n 2· 52 : x2 + y2 + z2 + 4x + 2y + 4z + 8 = 0, '

de unde planul in care s-ar putea afla cercul de intersectie este:

P12 : x + y + z + 1 = O.

Distanta de la C1(1, 2, 1) la planul P12 este d(C1' P12) Deci cele doua sfere nu se intersecteaza.

5V3

3 > R1 = 2.

5 5. { 51 : x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 2z + 2 = 0, 1 n 3

. 52 : x2 + y2 + z2 - 2y - 8 = 0, ,

4V3

de unde P13 : x + y + z - 5 = O. Avem d(C3,P13) = -3- < R3 = 3,

adica sferele 51 §i 53 se intersecteaza. Raza cercului de intersectie este

R13 = JR§ - (d(C3,P13))2 = V;.

Centrul cercului este la intersectia dreptei C1C3 cu planul P13, §i avem

o (i ~ i)

13 3' 3' 3 .

V3

de unde P23 : x + y + z = O. Avem d(C3, P23) = 3 < R3 = 3, adica

sferele 52 §i 53 se intersecteaza. Raza cercului de intersectie este R23 =

JR§ - (d(C3,P23))2 = V;S.

Centrul cercului este la intersectia dreptei C2C3 cu planul P23, §i avem

023( - ~ ~ -~).

3' 3' 3

11. Se considera curba

{X = t2 + t + 1,

I: y = t2 - 2t,

z = =t:

Dernonstrati ca I este 0 curb a plana §i deterrninati ecuatia planului sau.

120

Solut ie. Daca torsiunea curbei este 0 atunci curb a este plana. Torsiunea (r' ," ,"')

unei curbe are expresia data de formula e = II," x ~"'112· Avem

7' { x' = 2t + 1 *f{ x" = 2 * 7'" { x'" = 0
y' = 2t - 2 y" = 2 y'" = 0 ,
z' =-1 z" = 0 z", = 0
2t + 1 2t - 2 -1
(' " ",)- 2 2 = o::::} e = 0, i.e. curb a este plana.
,,',' -
0 0 0 Ecuatia planului ce contine curb a este ecuatia planului osculator al curbei a carui directie normala este data de binormala la curba. A vern

" x ," = 2t + 1 2

j

2t - 2 2

k

-1 ::::} v = 2i - 2j + 6k = 2(i - j + 3k) o

este vectorul director al binormalei.

Ecuatia planului ce contine curba este: P : x - y + 3z + 1 = o.

12. Fie r 0 curb a definita astfel

r{

x = tsin t, y = t cos t, z=t

a) Scrieti ecuatiile tangentei la curba in punctul M (~, 0, ~) ;

b) Deterrninati ecuatia suprafetei ce contine curba r.

Solut ie. a) Ecuatiile tangentei la curb a intr-un punct M(x(to), y(to), z(to))

sunt

x - x(to) T 9 . -.,.-;--'-:---'. x'(to)

y - y(to) y'( to)

z - z(to) z'( to) .

~ K

In cazul de fata to = "2. A vern

{X' ( t) = sin t + t cos t y' ( t) = cos t - t sin t z'(t) = 1

x'(to) = 1, y'(to) = -~, z'(to) = 1

121

Astfel,

7r 7r

x-- z--

Tg . __ 2 = _}j_ = __ 2

. 1 _~ 1·

2

b) Se observa foarte usor ca x2 + y2 = z2. Asadar, curb a r este situata pe suprafata cilindrica S : x2 + y2 - z2 = o.

{ x2 + y2 + z2 = 4

13. Se considera curba C : . Scrieti ecuatiile tangentei la

x=y

curba in punctul P(O, 0, 2) §i ecuatia planului normal in punctul respectiv.

Solut ie. Pentru un punct regulat al unei curbe C date sub forma carteziana implicit a

C: { F(x, u, z) :: 0 G(x,y,z) - 0

tangenta la curb a in punctul respectiv are ecuatiile

x - Xo T 9 : --=-:-=--::::;:-

D(F, G)

D(yo, zo)

y - Yo D(F, G) D(zo, xo)

z - Zo

D(F,G) ,

D(xo, Yo)

iar ecuatia planului tangent la curb a in punctul respectiv este

D(F,G) D(F,G) D(F,G)

D( ) (x - xo) + D( ) (y - Yo) + D( ) (z - zo) = o.

Yo,Zo Zo,Xo Xo,Yo

In cazul de fata avem P(xo = 0, Yo = 0, Zo = 2) astfel incat

D(F, G) 12Y D(yo, zo) - -1

20z1 =4D(F,G)=12Z

(0,2) , D(zo, xo) 0

=4,

(2,0)

D(F, G) 12X D(xo, Yo) - 1

2y -1

= O. Ecuatiile tangentei sunt

(0,0)

iar ecuatia planului normal la curba in punctul P(O, 0, 2) este

PN: x+y = O.

122

14. Deterrninati curbura curbei

r{

x = 1 + 2t + 2t3 y = 2 + 2t + 2t3 z = 3 + 2t + 2t3

in punetul M( -3, -2, -1). Ce puteti spune despre aceasta curb a?

Solut ie. Punetul M(-3, -2, -1) este definit pentru parametrul to =-1. Curbura unei curbe 'I definite parametric intr-un punet M(to) este definita de relatia

K ( t) = 11'1' ( to) x 'I" (to) II

11'1' (to) 113 .

In cazul curbei de fata avem

{X = 2 + 6t2 r' : y = 2 + 6t2 z = 2 + 6t2

{X = 12t

, r": y = 12t z = 12t

In acest fel, indiferent de valoarea parametrului to, curbura curbei este o.

C b r d d .. {X-Y+1=O

ur a este reapta e ecuatii 2 O·

x-z+ =

15. Fie 'I curba de intersectie a suprafetelor y = ~x3 §i z = 2x2.

a) Sa se gaseasca locul geometric al paralelelor la tangentele duse din origine la curba;

b) Sa se calculeze unghiul facut de tangenta la curba cu bisectoarea unghiului xOy.

Solut ie. a) Curba 'I are ecuatia

{ F(x, y, z) :: 0 =? { ~x3 - Y = 0 G (x, y, z) - 0 2x2 - Z = 0

Ecuatiile tangentei intr-un punct M(xo, Yo, zo) la 0 curb a data sub forma implicit a sunt

x - Xo

y - Yo D(F, G) D(zo, xo)

z - Zo

D(F, G) D(yo, zo)

D(F, G) D(xo, Yo)

123

Avem
of of
D(F,G) - =1 -1 0 1= 1
Be oz
D(y, z) oG 0 -1
oy oz
of of
D(F, G) gt; go =1 0 Sx2 1= Sx2
D(z, x) -1 4x
oz ox
of of
D(F, G) ox Be =lsx2 -1 1=4x
D(x, y) oC 4x 0
ox oy
Ecuatiile tangentei ce tree prin origine sunt
X =I__=!_=k
1 Sx2 4x . Y Z

Atunci X = k, x2 = Sk' x = 4k· Eliminand k din cele doua ecuatii obtinern

locul geometric al tangentelor duse din origine ca fiind conul Z2 = 2XY. b) Pentru bisectoarea unghiului xOy avem z = 0, x = y, adica vectorul ce

1 1 reprezinta directia bisectoarei este v = i + j, cu versorul v s = y'2 i + y'2j.

Cosinusii directori ai tangentei de la punctul a) sunt:

1 1

a = -yr.1=+===6==4=xT4 =+=1=6==x::::;:;:2 Sx2 + 1

Sx2

(3 = Sx2 + 1;

4x

r = Sx2 + 1·

1

cos L.(Tg, Bis) = y'2 ::::} Unghiul dintre tangenta §i bisectoare este de 45°.

124