Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei ASISTENȚA SOCIALĂ A FAMILIEI ȘI COPILULUI
Anul de studiu II Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională,
F- facultativă} Ob Numărul de credite 4
Total ore din planul de Total ore studiu Total ore pe
invatamant 56 60 28
individual semestru
Titularul disciplinei Lect.univ.dr. Emilia Ceuță
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o
fişă pentru fiecare semestru

FACULTATEA DE TEOLOGIE Numărul total de ore (pe


Facultatea BAPTISTĂ semestru) din planul de
invatamant
(Ex: 28 la C dacă disciplina are
Catedra TEOLOGIE
curs de 14_saptămâni x
2_h_curs pe saptămână)

TEOLOGIE Tota
Profilul C** S L P
l

Specializare TEOLOGIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56 28 28


a
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)


Competen 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a
te noţiunilor specifice disciplinei)
specifice • analiza problemelor fundamentale ale familiilor defavorizate și ale copiilor din cadrul
disciplinei acestor familii;
• analizarea stadiului de viață al colectivății si surprinderea fenomenelor sociale care
determină bunăstarea copilului;
• cunoașterea politicilor sociale de suport și protecția a familiilor defavorizate și a
copilului.
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei,
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale
disciplinei)
• Disciplina de studiu intitulată “Asistența social a fmiliei și copilului” îşi propune să-i
iniţieze pe studenţi în domeniul studierii fenomenului social al familiei defavorizate în
comunitate.
• Implicarea sociteății prin politicile sociale de suport a copiilor și prin dezvoltarea
sistemului de servicii sociale care să sprijine familiile cu mulți copii și familiile aflate în
dificultate
• Prin acest curs studenţii îşi vor dezvolta cunoștințele în problemática sociologică a
comunităților și vor înțelege rolul serviciilor sociale în viața copiilor și a familiilor
acestora .
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si
instrumente de investigare si de aplicare)
 Să studieze prin metode specifice viața familiilor și a problemele cu
care aceștia se confruntă;
 Să identifice diferențele dintre standardul de viață al unei familii
normale și a unei familii defavorizate din punct de vedere economic și
social;
 Să cunoască principiile de bază care stau la baza dezvoltării politicilor
sociale de suport al copiilor și familiilor defavorizate precum și a
mamelor singure;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
 Să manifeste o atitudine pozitivă de acceptare pentru toți membrii
societății indiferent de starea lor socială sau materială.
 Să studieze cu responsabilitate cazurile speciale și să respecte
dreptrurile familiilor defavorizate fără a face discriminare în funție de
etnie, religie sau stare materială ;
 Să promoveze dezvoltarea unor relații de întrajutorare și de integrare a
caszurilor speciale;
Ponderea in notare,
La stabilirea notei finale se iau în considerare exprimata in %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea 40%


finala)

- răspunsurile finale la lucrările practice de -


laborator

- testarea periodică prin lucrări de control -

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme / referate / eseuri / 30%


traduceri / proiecte etc

- alte activităţi (precizaţi) realizarea unei anchete 20%


sociale și consemnarea rezultatelor acestora.
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare
scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu
bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Lucrare scrisă care să prezinte problematica specifică familiilor defavorizate,


Proiect care să conțină un studiu de caz al unei familii și o anchetă socială făcută
unei familii.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Răspuns complet la problematica dată
Proiect care să conțină un studiu de caz la examenul scris și prezentarea
al unei familii și o anchetă socială studiului de caz și a anchetei sociale.
făcută unei familii.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual


pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 8. Pregătire prezentări
10 -
curs orale
9. Pregatire examinare
2. Studiu dupa manual, suport de curs 10 10
finală
3. Studiul bibliografiei minimale
- 10. Consultaţii -
indicate
4. Documentare suplimentară în 11. Documentare pe
- -
bibliotecă teren
5. Activitate specifică de pregătire 12. Documentare pe
10 5
SEMINAR şi/sau LABORATOR INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 13. Alte activităţi-
10 5
traduceri etc. ancheta socială
7. Pregatire lucrări de control - 14. Alte activităţi … -
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60

Data completării: _____________ Semnătura titularului: ____________________