Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICA "GH.

ASACHI" IASI Anul universitar 2006-2007


Facultatea de Mecanică Şef de catedră,
Catedra Teoria Mecanismelor şi Robotică prof.dr.ing.
Virgil Atanasiu

PROGRAMA ANALITICĂ
a disciplinei
MECANISME

Titular: Prof.dr.ing. Virgil Atanasiu


Categoria formativă a disciplinei: DID
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI
Structura disciplinei: conform planului de învăţământ aprobat în anul 2006:

Nr. ore / săpt. Forma de Nr. Nr.total ore (14 săpt.) Nr. total ore
Semestrul credite
C S L P verificare C S L P pe săptămâna
3 3 - 1 2 Examen 7 42 - 14 28 84

A. Obiectivele disciplinei
1. Prezentarea conceptelor de bază utilizate în analiza cinematică şi dinamică a mecanismelor şi
maşinilor.
2. Înţelegerea de către studenţi a metodelor specifice de proiectare dimensională pentru mecanisme
cu bare, mecanisme cu camă, mecanisme cu roţi dinţate.
3. Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor în rezolvarea problemelor inginereşti de
proiectare şi analiză ale mecanismelor şi maşinilor prin utilizarea tehnicilor şi intrumentelor moderne .
Cunoştinţele dobândite la această disciplină se vor aplica în cadrul disciplinelor ulterioare de cultură
tehnică generală şi a celor de specialitate, în proiectarea concretă a mecanismelor din componenţa aparatelor
şi maşinilor industriale.

B. Conţinutul ştiinţific repartizat pe ore


1. Introducere în teoria mecanismelor şi maşinilor........................................................ 6
ore
Concepte de bază, elemente cinematice, cuple cinematice, lanţuri cinematice,
mobilitatea mecanismelor, analiza structurală.
2. Mecanisme cu bare articulate............................................................................. 10 ore
Analiza cinematică a mecanismelor plane. Analiza cinematică a
mecanismelor spaţiale. Analiza cinetostatică. Autoblocarea mecanismelor.
Elemente de proiectare dimensională a mecanismelor. Exemplificări.
3. Mecanisme cu roţi dinţate...................................................................................12 ore
Noţiuni generale. Clasificare. Raport de transmitere. Angrenaje cu axe paralele:
angrenaje cilindrice exterioare cu dinţi drepţi şi înclinaţi; angrenaje cilindrice interioare.
Elemente de proiectare geometrică şi cinematică. Angrenaje cu axe concurente.
Angrenaje cu axe încrucişate: angrenaje elicoidale; angrenaje melcate. Mecanisme cu roţi
dinţate cu axe mobile. Mecanisme complexe.
4. Mecanisme cu came.............................................................................................. 6 ore
Clasificarea mecanismelor cu came. Analiza cinematică. Analiza cinetostatică.
Elemente de proiectare a mecanismelor cu camă: criterii de alegere a legilor de mişcare;
stabilirea parametrilor geometrici de bază; proiectarea profilului camei.
6. Dinamica mecanismelor şi a maşinilor ................................................................ 8 ore
Modele dinamice. Fazele funcţionării maşinii. Randament mecanic.
Echilibrarea mecanismelor. Reglarea mişcării maşinilor.
2

C. Aplicaţii (laborator/ proiect de an)

Obiective:
- Însuşirea cunoştinţelor disciplinei de Mecanisme
- Identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor creatoare la studenţi.
Activităţile aplicative sunt structurate în conformitate cu programa analitică a disciplinei.

Conţinut:
Lucrări de laborator:
- Analiza structurală şi întocmirea schemelor cinematice la mecanisme cu bare şi came.
- Analiza cinematică a mecanismelor cu bare şi came .
- Analiza structurală şi cinematică a mecanismelor cu roţi dinţate cu axe fixe.
- Analiza structurală şi cinematică a mecanismelor cu roţi dinţate cu axe mobile.
- Principiul de generare a profilului în evolventă şi calculul elementelor geometrice
ale unei roţi dinţate cilindrice cu dinţi drepţi.
- Analiza dinamică şi echilibrarea dinamică a rotoarelor cu mase concentrate.
- Determinarea randamentului la un angrenaj melcat.

Tematica de proiect
- Proiectarea structurală şi dimensională a unui mecanism cu bare articulate ; analiza
cinematică şi cinetostatică (patrulater articulat plan, manivelă piston, mecanism de
prehensiune, mecanism de şeping).
- Proiectarea geometrică şi analiza cinematică şi cinetostatică a unui mecanism cu roţi
dinţate (mecanism cu roţi dinţate cu axe fixe, mecanism cu roţi dinţate cu axe mobile).

D. Modul de evaluare a cunoştinţelor:


- activitate laborator: 10%
- proiect: 30%
- examen: 50%
- teste pe parcursul semestrului: 10%.

E. Bibliografie
Atanasiu, V., Receanu, D. Mecanisme. Univ. Tehnică ”Gh. Asachi” Iaşi, 1998.
Popovici,A. Mecanisme cu bare articulate. Univ. Tehnică ”Gh. Asachi” Iaşi, 1999.
Oprişan,C., Popovici.,Gh. A. Mecanisme, Editura Tehnică Info-Chişinău, 2001.
Atanasiu,V. Angrenaje cilindrice evolventice, Editura Cermi, 2003.
Duca, C.,ş.a. Mecanisme şi Teoria Maşinilor, Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, 2003.
Atanasiu,V. Introducere în dinamica mecanismelor şi maşinilor. Editura Tehnopress, 2004.
Duca,C., Atanasiu, V., ş.a. Mecanisme. Indrumar pentru laborator, Univ. Tehnică
”Gh. Asachi” Iaşi, 2005.
Merticaru, V., Atanasiu, V., Popovici,A.ş.a. Mecanisme. Îndrumar pentru proiect, I.P.Iaşi, 1989.

F. Baza materială existentă


- laborator general de mecanisme (structură, cinematică, dinamică);
- sală de proiecte;
- reţea calculatoare.
Titular disciplină
prof.dr.ing. Virgil Atanasiu

S-ar putea să vă placă și