Sunteți pe pagina 1din 73

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi


Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Spataru Eduard


Programul de studii: Zi
Grupa: 1145

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing.


Gheorghe MOGAN
Dr. ing. Silviu POPA
2016
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Spataru Eduard


Grupa: 1145

Coordonatori ştiinţifici: Prof. univ. dr. ing.


Gheorge MOGAN
Dr. ing. Silviu POPA
2016

CUPRINS

Introducere.................................................................................................................................4

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV..............................................................................................6

1. Tematica şi schema structural-constructivă...........................................................................9


1.1. Tematica şi specificaţii de proiectare...........................................................................9
1.2. Schema structural-constructivă..................................................................................10
2. Proiectarea elementelor şi legăturilor....................................................................................13
2.1. Proiectarea elementului 1 (cârligul de remorcare).....................................................13
2.2. Proiectarea elementului 4 (tirantul superior)..............................................................14
2.3. Proiectarea legăturii 1-4 (asamblare filetată)............................................................17
2.4. Proiectarea elementelor 5 şi 6 (coloana superioară şi corp coloană superioară).......19
2.5. Proiectarea legăturii 4-5 (îmbinare sudată)................................................................23
2.6. Proiectarea legăturilor 5-6..........................................................................................26
2.6.1 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare ţeavă-ţeavă pătrată...................................26
2.6.2 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare prin bolţ...................................................28
2.7. Proiectarea elementelor 7 şi 8 (tirant inferior şi corp tirant inferior).........................30
2.8. Proiectarea legăturii 6-7 (îmbinare sudată)................................................................32
2.9. Proiectarea legăturilor 6-7..........................................................................................35
2.9.1 Proiectarea legăturii 6-7, ţeavă-ţeavă pătrată ...................................................35
2.9.2 Proiectarea legăturii 6-7, asamblare prin bolţ...................................................38
2.10. Proiectarea elementelor 11 şi 12/12’ (bara centrală şi coloana stânga/dreapta)........42
2.11. Proiectarea legăturilor 8-9 şi 10-11 (îmbinări sudate)...............................................48
2.12. Proiectarea legăturii 9-10 (asamblare prin şuruburi).................................................49
2.13. Proiectarea legăturilor 11-12/12’...............................................................................52
2.13.1 Proiectarea legăturii 11-12/12’, ţeavă-ţeavă pătrată........................................52
2.13.2 Proiectarea legăturii 11-12/12’, asamblare prin bolţ........................................54
2.14. Proiectarea elementului 13/13’ (tirant stânga/dreapta)..............................................56
2.15. Proiectarea legăturii 12-13/12’-13’ (îmbinare sudată)...............................................59
2.16. Proiectarea elementului 3/3’ (suport stânga/dreapta).................................................61
2.17. Proiectarea legăturii 13-3/13’-3’ (asamblare prin şuruburi)......................................64

Bibliogarafie .............................................................................................................................68

B. ANEXE .............................................................................................................................. 69

Desen de ansamblu (vedere, secțiune principală și secţiuni parţiale) (la scara 1:1).
Desen de execuţie cârlig de remorcare (la scara 1:1).
Desen de execuţie subansamblu sudat S4 (elementele 10 şi 11 sudate) (la scara 1:1).
INTRODUCERE
Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile
practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa
materialelor, tehnologia materialelor şi reprezentare grafică în decursul anilor I şi II, precum
şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza
algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.
Produs tehnic mecanic este  un bun fizic, tangibil care poate satisface o dorințe sau o nevoi  ale
omului privind dezvoltarea de lucru mecanic util.
Proiectarea în inginerie este activitatea intelectuală de creaţie prin care se urmăreşte concepţia
şi dezvoltarea documentaţiei tehnice de obţinere a produselor noi, cu performanţe ridicate, la costuri
scăzute. Prin complexitatea, importanţa şi implicaţiile sale, activitatea de proiectare se poate considera
ca fiind în relaţie directă cu diverse domenii fundamentale ale activitătii umane  (filozofia,  designul
artistic, ştiinţele economice).
De obicei, produsele tehnice materiale (maşini, vehicule, utilaje etc.), în evoluţia şi existenţa
lor, parcurg fluxul de viaţă cu fazele menţionate. Ideea noului produs, dedusă dintr-o necesitate de 
piaţă, cerinţă a consumatorilor şi/sau dintr-o propunere a unei intreprinderi, se concretizează, ca
urmare a activităţilor demarketing, într-un plan de produs şi într-un caiet de sarcini, care stau la baza
activităţilor de proiectare.
Proiectarea produsului,  pornind de la caietul de sarcini (specificaţiile de produs), începe cu
studiul realizărilor în domeniu, definirea problemelor şi concretizarea temei de proiectare, ca fiind o
listă de cerinţe cuantificabile, cu precizarea datelor de intrare/ieşire. Pentru aceasta, inginerii
proiectanţi, având la bază cunoştinţe stiinţifico-tehnice şi abilităţi practice, urmăresc optimizarea din
punct de vedere conceptual, funcţional, constructiv, tehnologic şi economic.
Fabricaţia unor componente şi achiziţia altora, urmată de montajul şi inspecţia finală, conduce
la produsul final, care prin serviciile de desfacere, vânzare şi consultanţăajunge la client.
Fazele de utilizare (exploatare) şi de întreţinere au importanţă deosebită pentru proiectantul şi
producătorul produsului, în funcţie de feed-back-ul  şi viteza de răspuns a firmei la cerinţele clientului,
prin serviciile de proiectare şi fabricare, lungindu-se viaţa acestuia.
Odată cu scoaterea din uz a produsului, începe ultima etapă prin care se urmăreşte utilizarea
ulterioară a elementelor acestuia cu funcţii identice sau ulterioare (reutilizare, revalorificare) sau
reutilizarea materialelor după desasamblare precum şi valorificarea eficientă a deşeurilor.
Produsele  tehnice, în general, presupun conversia calitativă şi cantitativă a energiei,
materialelor şi/sau a informaţiilor de intrare în mărimi similare corespunzătoare la ieşire.
Pentru un produs tehnic (material), descrierea calitativă a scopului acestuia, ca relaţie
(legătură) între parametrii de intrare şi cei de ieşire, se realizează prinfuncţia scop globală. Prin
divizarea funcţiei globale în secvenţe independente se obţin funcţii scop parţiale . Atât funcţia globală,
precum şi cele parţiale, de obicei, se exprimă descriptiv transformarea energiei, transmiterea
materialelor  etc.
          Mărimile energetice (forţe, viteze, putere), de material (masă, greutate, volum, debit) şi/sau de
informaţie (semnale) se  transmit şi se transformă în sistemul tehnic prin fluxuri.  Funcţiile care fac
legătura între parametrii (energetici, de material sau de informaţie) de ieşire şi de intrare sunt funcţii
principale, cu exprimări matematice care descriu determinist corelaţiile dintre parametrii specifici.
Prin divizarea sistemului tehnic în subsisteme independente din punct de vedere funcţional,
funcţiile principale se împart în funcţii parţiale  asociate acestora.
În plus, pentru anumite produse pot exista subsisteme şi fluxuri însoţitoare, participante
indirect la îndeplinirea funcţiilor principale, care realizeză funcţii auxiliare.
Din punct de vedere constructiv, produsele mecanice se compun din ansamble, subansamble şi
elemente constructive (inclusiv  organele de maşină), identificabile cu uşurinţă în schema structural-
constructivă.
Ansamblele sunt entităţi constructive independente, care respectă structura funcţională a
produsului şi au în componenţă subansamble şi elementele constructive cu forme şi poziţii determinate
şi de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare. Pentru un produs complex se pot evidenţia
mai multe ansamble, care sunt în interacţiune prin legături permanente fixe atât între ele (legături
interne) cât şi cu mediul adiacent (legături externe). Practic, legăturile ansamblelor se materializează,
de obicei, prin asamblări demontabile.
Subansamblele sunt structuri independente, care nu întodeauna sunt constituite respectând
funcţionalitatea, şi care se evidenţiază printr-un grup compact compus, în configuraţie minimală, din
cel puţin două elemente constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive, în interacţiune
permanentă, formate ţinându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de
exploatare.
Elementele (organe) constructive ca păţi componente nedivizabile ale unui produs mecanic
tehnic, ansamblu şi/sau subansamblu, sunt entităţi distincte în interacţiune directă fixă,
permanentă (nedemontabilă sau demontabilă), sau în interacţiune mobilă directă (fără ungere) sau
indirectă (cu ungere). Tipurile acestor legături, din punct de vedere constructiv şi în funcţie de
necesităţile funcţionale, sunt diverse şi sunt tratate în detaliu în cadrul disciplinei de Organe de
maşini.   
Pentru analiza şi, mai ales, pentru sinteza structurii constructive a unui produs mecanic se
întocmeşte schema structural-constructivă care este o reprezentare grafică bazată pe
simboluri asocoate ansambleor, subansamblelor şi elementelor constructive în care se evidenţiază
toate legăturile interioare între acestea şi legăturile exterioare cu entităţile constructive adiacente.
Spre deosebire de schema structural-funcţională, în schema structural-constructivă se pot
identifica, în plus, cuplele pasive, sistemele de lăgăruire, legăturile fixe etc. Reprezentările din schema
structural-constructivă trebuie să permită evidenţierea cu uşurinţă a fluxurilor de mişcare şi, mai ales,
cele de forţe (principale şi auxiliare) interioare.
Formularea temei de proiectare a unui produs tehnic este precedată de documentarea detaliată
şi analiza critică a realizărilor mondiale în domeniu, privind cerinţele  asupra soluţiilor tehnice posibile
şi constrângerile practice existente.   În urma acestei analize se întocmeşte lista de cerinţe cu
menţionarea clară a performanţelor la nivel calitativ şi/sau cantitativ, indicând valorile unor indicatori
specifici. În general, în lista de cerinţe se introduc informaţii privind următoarele caracteristici
generale ale produsului: numărul de exemplare; restricţiile geometrice (dimensiunile de gabarit
impuse); cinematice (viteze, acceleraţii, direcţii de mişcare); forţe (de greutate, de încărcare, direcţii,
frecvenţe de aplicare); energia (puteri, randamente); siguranţa(muncii şi mediului); condiţii de
lucru (zgomot, confort, ergonomie); calitatea (fiabilitatea, mentenanţa, standardele ce trebuie
respectate); condiţii de montaj, de exploatare şi de întreţinere; economice (costurile maxime admise,
posibilităţi de reciclare); fabricaţia (procedee disponibile);  mediul de lucru (temperatura, variaţiile de
temperatură, altitudinea, tipul atmosferei) etc.
Obiectivele generale urmărite la proiectarea produselor materiale tehnice sunt: îndeplinirea
funcţiilor principale şi auxiliare; fiabilitatea şi siguranţa în funcţionare; ergonomicitate mărită; asigură
securitatea omului şi a mediului; execuţie simplă şi montare uşoară; asigură întreţinere
eficientă; minimizare costuri; posibilităţi de reciclare etc.  Soluţia finală adoptată la proiectare va fi
determinată de obiectivele generale şi restricţiile impuse, care se obţin ca o consecinţă a cerinţelor şi
condiţiilor din lista de cerinţe, ca document care stă la baza dezvoltării de produs.
Proiectarea propriu-zisă are la bază proceduri algoritmizate care,  pornind de la funcţiile şi
obiectivele impuse, caută soluţii principiale (proiectarea principială), funcţionale (proiectarea
funcţională) şi constructive (proiectarea constructivă).   
Cunoasterea şi înţelegerea structurilor, modelelor de calcul şi algoritmilor de proiectare a
elementelor şi subansamblelor specializate precum şi a legăturilor dintre acestea având la bază
corelarea optima a cunostintelor dobandite la disciplinele  Desen tehnic, Mecanica, Mecanisme şi
Rezistenta materialelor.
MEMORIUL TEHNIC
1. TEMATICA ŞI SCHEMA STRUCTURAL-
CONSTRUCTIVĂ

1.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o


înşiruire de date, cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele
impuse viitorului produs.
În cazul proiectului de an nr. 1 tema de proiectare, pornind de la necesitatea unor
dispozitive de remorcare auto modulare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune
concepţia şi dimensionarea unui dispozitiv de remorcare cu funcţia globală de legare şi
tractare a miniremorcilor şi rulotelor de autovehiculele de capacitate mică (fig. 1.1).
Dezvoltarea acestui produs este cerută de inexistenţa unor produse similare care, pe
de-o parte, să poată fi folosite pentru mai multe tipuri de autovehicule, remorci şi rulote şi pe
de altă parte, să includă componente tipizate (şuruburi, bolţuri şaibe) existente la preţuri
reduse şi performanţe ridicate. Astfel, se preconizează că noul produs executat în serii mari de
producţie poate fi competitiv şi din punct de vedere economic.
Dispozitivul de remorcare ca sistem mecanic demontabil, fără mişcări relative între
elemente, are ca parametrii de intrare, forţele de interacţiune din cadrul cuplei sferice de
remorcare, şi ca parametrii de ieşire, forţele şi momentele din asamblările dispozitivului cu
lonjeroanele şasiului.
Pe lângă funcţia principală de transmitere a sarcinilor de la intrarea I la ieşirea E (fig.
1.1) materializată de cele două asamblări cu lonjeroanele şasiului autovehiculului, pentru noul
produs se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii auxiliare: respectarea prevederilor de
interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu; respectarea condiţiilor de protecţie a
omului şi mediului; diminuarea distrugerilor care ar putea apărea la coliziuni.
Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. 1.2) se impune
personalizarea listei de specificaţii cu următoarele cerinţe principale:
a. Forţele exterioare: FX , FY , FZ [N].
b. Tipul sarcinii: statică sau variabilă.
c. Restricţii dimnesionale x1>0, x2<0, x3 <0; y1 > 0; z1 < 0 sau z1 > 0, z2 > 0 (fig.
1.2).
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, caracteristicile mediului în care
funcționează.
e. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea.
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea
materialelor, protecţia vieţii.

Fig. 1.1 – Vedere generală a unui dispozitiv de remorcare integrat

9
În tabelul 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o
situaţie practică cerută.

Forţele exterioare [N] Coordonatele punctelor impuse [mm]


FX FY FZ X1 X2 X3 Y1 Z1 Z2
1450 350 850 150 -150 -350 450 250 250
Tab. 1.1 Valorile parametrilor fizici şi geometrici
1.2 SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ
Din punct de vedere constructiv, dispozitivul de remorcare formează un ansamblu
compus din subansamble şi elemente constructive, identificabile cu uşurinţă în schema
structural-constructivă din fig. 1.3. Ansamblul asociat interacţionează cu remorca prin
intermediul unei cuple sferice prin elementul 1 (fig. 1.4) şi cu lonjeroanele şasiului
autovehiculului prin asamblări cu şuruburi cu elementul 3.
Subansamblele sunt structuri independente, care se evidenţiază printr-un grup compact
compus, în configuraţie minimală, din cel puţin două elemente constructive sau din alte
subansamble şi elemente constructive, în interacţiune permanentă, formate ţinându-se cont, cu
precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare . În cazul dispozitivului de
remorcare din fig. 1.2 s-au definit subansamble având la bază structurile compacte obţinute
prin sudare. În figura 1.3 se prezintă, la general, structura constructivă şi o schema structural-
constructivă a dispozitivului de remorcare cu intrarea I, materializată printr-o cuplă
(articulaţie) sferică, şi ieşirea E, materializată printr-o asamblare cu şuruburi montate cu joc
cu un suport fixat pe lonjeroanele şasiului. Ansamblul dispozitivului de remorcare conţine
elementele 1 şi 3 ce formează legăturile de intrare/ieşire şi subansamblele S1, S2 … S5/S5’
formate din câte două elemente sudate. În schema structurală nu se evidenţiază elementele de

Fig. 1.2 – Parametrii fizici şi geometrici impuşi

10
a

c
Fig. 1.3 – Structura constructivă a dispozitivului de remorcare: a – integrată; b –
explodată; c – schema bloc
asamblare (bolţuri, şuruburi, şaibe) care se vor defini şi dimensiona odată cu proiectarea
legăturilor şi se vor evidenţia în desenul de ansamblu.
În tab. 1.2 se evidenţiază subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare
precizându-se tipul, denumirea şi subcapitolul în care se va trata proiectarea acestora. În tab.
1.3 În tab. 1.3 se evidenţiază legăturile nedemontabile (îmbinări sudate) şi demontabile
(asamblări filetate, prin bolţ, prin şuruburi) care urmează să fie proiectate in continuare.

11
Tab. 1.2 Subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare
Nr
. Codul Codul Tratare în
Tipul Denumirea
crt subans. elem. subcap.
.
1 Coloan Cârlig de remorcare
1 A1
ă
2 4 Tirant Tirant superior
S1 5 Coloan Coloană de remorcare
3
ă
4 6 Corp Corp coloană
S2
5 7 Tirant Tirant inferior
6 8 Corp Corp tirant inferior
S3
7 9 Flanşă Flanşă faţă
8 10 Flanşă Flanşă spate
S4
9 11 Bară Bară centrală
12 (12’) Coloan Coloană stânga/dreapta
10
S5 ă
11 13(13’) Tirant Tirant stânga/dreapta
12 A1 2 (2’) Suport Suport stânga/dreapta
3 (3’) Bară Tirant de rigidizare
13 A1
stânga/dreapta

Tab. 1.3 Legăturile elementelor dispozitivului de remorcare


Nr. Tratare în
Codul Tipul Denumirea
crt. subcap.
1 I Demontabilă Asamblare sferică
2 1-4 (1-S1) Demontabilă Asamblare filetată
3 4-5 Nedemontabilă Îmbinare sudată
4 5-6 (S1-S2) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
5 6-7 Nedemontabilă Îmbinare sudată
6 7-8 (S2-S3) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
7 8-9 Nedemontabilă Îmbinare sudată
8 9-10 (S3-S4) Demontabilă Asamblare cu şuruburi
9 10-11 Nedemontabilă Îmbinare sudată
10 11-12 (S3-S4) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
11 12-13 Nedemontabilă Îmbinare sudată
12 13-2 Demontabilă Asamblare cu şuruburi
13 13-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
14 2-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
15 E Demontabilă Asamblare cu şuruburi

12
2. PROIECTAREA ELEMENTELOR ŞI LEGĂTURILOR

2.1 PROIECTAREA ELEMENTULUI 1 (CÂRLIGUL DE


REMORCARE

I. Date de proiectare

Fig 2.1.1 Schema funcţional-constructivă a elementelor de tip cârlig de remorcare cu sferă drept
a – ansamblu cârlig-cuplă; b – schema constructive
Să se proiecteze cârligul de remorcare, poziţia 1 cu funcţia principală de  transmitere a
sarcinilor FX, FY şi FZ  de la o cuplă de remorcare, poziţia 2, la elementul 4 din componenţa
dispozitivului de remorcare.

a.       Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N;  se calculează forţa transversală,
F t= √ F x + F y  = 1491,64 N;
2 2

b.       Tipul sarcinii: statică;


c.        Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată;
d.        Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii;
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece cârligul de remorcare cu sferă drept este o piesă importantă în componenţa
dispozitivului  se adoptă,  conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), oţel de calitate C45 cu 02 = 360
MPa si r = 610 MPa.
 III.Adoptarea formelor constructive

Diametrul sferei, Rs, se adoptă în funcţie de sarcina


de tractare FX astfel: Ds = 47,625 mm, pentru FX < 1kN; Ds = 50,8 mm,
pentru 1kN <FX < 2kN; Ds = 58,7375 mm, pentru FX > 2kN;
 Diametrul tijei, D, se determină cu relaţia, D =  sin200  Ds =
0,3420*50,8=17,37 mm; se adopta D s =18 mm
Lungimea, l3 ¿ 0,5∗D ¿10,5 mm

Fig 2.1.2 Parametrii geometrici


 funcţionali şi constructive
IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Modelul de calcul este o bară dreaptă


încastrată, cu secţine circulară constantă de
diametru D,  solicitată la tracţiune de forţa
FZ, la încovoiere de forţa Ft şi la forfecare de forţa
Ft.
Se neglijează tensiunile de forfecare generate
de eforturile tăietoare.
Din conditie de rezistenta solicitata la
tractiune si incovoiere in sectiunea critica A-B se
3
π D σ at D F z
determina lunginea l= − =¿ 38,25
32 F t 8 Ft
mm; unde σ at =103 MPa Se
Fig 2.1.3 Modelul de calcul adopta l=39 mm;

V. Proiectarea formei tehnologice

Prelucrarea cârligului de remorcare cu sferă drept se poate face


prin strunjire. Deoarece elementul funcţionează în mediu corosiv (cu
umezeală) şi pentru a se asigura calitatea suprafeţei sferice pe toată
perioada de funcţionare se va realiza protecţia prin cromare.

Fig. 2.1.4 Parametri geometrici şi


de reprezentare

. 2.2 PROIECTAREA ELEMENTULUI 4 (TIRANTUL SUPERIOR)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze tirantul superior, poziţia 4 din fig. 2.2.1 cu funcţia principală de transmitere a
sarcinilor FX, FY şi FZ de la cârligul de remorcare drept cu sferă, poziţia 2, la suportul 5 cu luarea în
considerare a următoarelor specificaţii impuse:
a. forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350, FZ = 850 N, acţionează la distanţa L1 = l+
l 3=39+10,5=49,5 mm se adopta L1=50 mm; se calculează momentele în centrul găurii de
trecere: MX4 = FY L1 =52500 Nmm, MY4 = FX L1 = 21750 Nmm;
b. tipul sarcinii: statică;
c. restricţii dimensionale: D1 = 18 mm;
d. condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu
umezeală avansată;
e.Condiţii constructive: material sudabil;
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece tirantul este o piesă care se va suda se adoptă, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2), oţel S235 cu 02 = 235 MPa şi r = 360 MPa.
III. Adoptarea formelor constructive
În vederea creşterii eficienţei economice se adopta semifabricat de tip oţel lat (platbandă) cu
dimensiunile b şi h standard şi b/h ≈ 4 (fig. 2.2.2).
IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig 2.2.2Parametri  geometrici, funcţionali şi constructivi

Pentru dimensionare se adoptă modelul din fig. 2.2.3 cu următoarele ipoteze de calcul:
- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, cu secţiune dreptunghiulară –solicitată la
tracţiune de forţa FX; la încovoiere oblică de sarcinile FZ, FY şi MY4; la torsiune de momentul
MX4; la forfecare de forţele FZ şi FY;
Din condiţia de
rezistenţă la
solicitarea
de încovoiere
în planul XZ
se determină
grosimea h
cu relaţia,

h=

3 3 M î max
2 σ at
h=
√3 3 M î max

2 σ at
=

3 1035000
206
=17,12 ;

în care, s-a considerat, Mî max = M y + F z L2=345000Nmm şi σat= 103 MPa. Ca urmare, ţinând cont
4

că b = 4h = 68,48 mm se adoptă (conform DIN STAS) semifabricat de tip platbandă (oţel lat)
cu b = 80 mm şi h = 20 mm.

V.Proiectarea formei tehnologice

Ţinând cont de parametrii geometrici definiţi în fig.


2.2.2 şi de rezultatele obţinute la proiectarea asamblării

15
cu filet 1-4 şi a îmbinării sudate, se adoptă: R = 30 mm, D 1 = 18 mm.Prelucrarea elementului 4
presupune frezarea
porţiuni de cap şi găurirea; calitatea suprafeţelor
Fig. 2.2.4 Parametri geometrici prelucrate Ra = 12,5 µm.

 de reprezentare

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

16
2.3PROIECTAREA LEGĂTURII 1-4 (ASAMBLARE
FILETATĂ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu şurub montat cu joc dintre
cârligul de remorcare cu sferă drept, cu funcţia
principală de  transmitere prin frecare  a forţelor  FX, FY şi
FZ  la suportul poziţia 4.

a. Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N; 


F t=1491,64 N ;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Tipul asamblării, şurub montat cu joc (transmiterea forţelor prin
frecare)
d. Coeficientul de frecare dintre tablele
asamblate, µ= 0,25
17
Fig 2.3.1 Schema funcţional-constructivă
II.  Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Porţiunea de şurub este corp comun cu corpul cârligului de remorcare cu sferă drept, deci,
materialul este, oţel de calitate, C45, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu 02 = 360 MPa si
r = 610 MPa.
III. Adoptarea formelor constructive

Diametrul nominal al filetului, d, din condiţii de interschimbabilitae


şi standardizare se adoptă filet metric,diametrul găurii de
trecere, D1, se adoptă din standarde.

Fig 2.3.2 Parametrii geometrici


ai asamblării
IV.  Dimensionare şi verificare
Modelul de calcul a şurubului este o bară dreaptă încastrată în corpul
cârligului de remorcare, cu secţiune circulară constantă de diametru
d1 (diametrul interior al filetului),  solicitată la tracţiune de forţa axială,
Faş, se neglijează momentul de torsiune care apare la strângerea asamblării
şi, deci, şi tensiunile de forfecare generate de eforturile tăietoare
asociate.Forţa exterioară, FZ,  care în timpul funcţionării poate acţiona în
ambele sensuri se consideră, pentru acest calcul, că acţionează în sensul
pozitiv al axei Z  situaţie ce conduce la solicitarea suplimentară a
asamblării cu şurub.

Fig 2.3.3 Modelul de calcul a asamblării

Din conditia de rezistenta la tractiune a tijei determinam diamnetrul interior :

√ √
d 1nec =
4 F as 4∗8606,52
π σ at
=
3,14∗103
=13,51 mm;

Se adoptă (d 1 − ¿ ¿d 1nec  ) parametrii filetului: d = 14 mm (M20), p = 2 mm;  corelat cu dimensiunea


¿

filetului (M20) diametrul găurii de trecere, D1 = 16 mm (execuţie mijlocie);


V. Proiectarea formei tehnologice

Pentru a se facilita obţinerea perpendicularităţii suprafeţei frontale pe


axa piesei se adopta raza de racordare R0,5, prelucrarea filetului se
poate face aşchiere, calitatea suprafeţei Rz = 6,3 µm.

Fig. 2.3.4 Parametrii  de


reprezentare pe desen

2.4 PROIECTAREA ELEMENTELOR 5 ŞI 6 (COLOANA SUPERIOARĂ ŞI


CORP COLOANĂ SUPERIOARĂ)
18
I. Date de proiecatare

Să se proiecteze coloana superioară, poziţia


5 cu funcţia principală de  transmitere a sarcinilor
FX, FY şi FZ  de la tirantul 4 la suportul 6 din
componenţa subansamblului sudat S1 al
dispozitivului de remorcare.
a. Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350, FZ = 850 N
acţioneză la distanţele L1= 50 mm; L2 = 150 mm; L3 = 250
mm;  se calculează momentele de încovoiere în centrul
profilului pătrat (îmbinarea sudată):
MX5 =FY L1 =17500Nmm,MY5 =FX L1 +FZ L2 =200000 Nmm,
MZ5 = FY L2 = 52500 Nmm

a – integrare în ansamblu b – schema de încărcare ; 


Fig. 2.4.1 Schema funcţional-constructivă 
a elementului coloană superioară

b.  Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă


avansată;
c.  Condiţii constructive: interschimbabilitatea, modularizarea
d.  Condiţii de ecologie : utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii;
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologie
Deoarece suportul este o piesă care se va suda se adoptă, oţel S235 (OL37), conform SREN 10025-
2 (STAS 500/2), cu 02 = 235 MPa si r = 360 MPa.
III. Adoptarea formei constructive

Se va adopta, din considerente de greutate minimă, semifabricat


din ţeavă pătrată. Se va urmări ca dimensiunea ţevii pătrate să
permită aplicarea cordonului de colţ la sudarea cu elementul 4.
'
Lungimea L 3  = L3 – h  =230 mm;

Fig. 2.4.2 Parametri geometrici


funcţionali şi constructivi
VI. Schema de calcul, dimensionare şi verificare

M imax=345000 Nmm;
Din conditia de rezistenta solicitata la incovoiere se det.

h5 =
√ 3 6 M imax
¿¿
¿
t 5=43,63*0,1=4,36mm;
Din STAS se adopta h5 =50 mm si t 5 =5 mm; Fig 2.4.3 Schema de calcul şi diag.la eforturi
h5 x t 5=50x5 mm rezulta
h6 =60 mm si t 6=5mm

19
V.  Proiectarea formei tehnologice

Lungimea coloanei se va determina prin calculul lanţului de


dimensiuni care implică elementele 5  şi 6 poziţionate axial de bolţ;
lungimea elementului 6, l6 = L = 70 mm. Numărul de găuri şi deci
cursa de reglare se va determina ţinând cont de încadrarea în gabaritul
dispozitivului pentru a nu se depăşi limita înferioară (aceasta se va
determina de pe desenul de ansamblu).

Fig 2.4.4

VI. Verificarea modelelor elementelor 5 şi 6 cu pachetul mdesign

20
21
22
2.5 PROIECTAREA LEGĂTURII 4-5 (ÎMBINARE SUDATĂ)

I. Date de proiectare

a – integrare în ansamblu;   b – schema de încărcare


Fig. 2.5.1 Schema funcţional-constructivă a îmbinării sudate

Să se proiecteze îmbinarea sudată a tirantului, 4, cu coloana 5 cu funcţia principală de 


transmitere a sarcinilor:  FX, FY, FZ, MX5, MY5, MZ5.
a. Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 50 mm; L2 =
150 mm;  se calculează momentele în centrul profilului cordonului de sudură (pătrat): MX5 =
FY L1 = 17500 Nmm, MY5 = FX L1 = 200000 Nmm, MZ5 = FY L2 = 52500Nmm;
b. Tipul îmbinării, sudură de colţ;
c.  Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată;
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi a tehnologiei
Elementele 4 şi 5 formează un subansamblu sudat şi, deci, pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 02 = 235 MPa si r = 360 MPa
III. Alegerea formei constructive

Se impune asigurarea perpendicularităţii celor două elemente.


Grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât grosimea peretelui
ţevii.

Fig. 2.5.2 Parametri geometrici


ai îmbinării

IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare

23
Fig. 2.5.3 Schema de calcul

Deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în considerare
încărcarea cu forţele transversale FX şi FY, tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe
lungimea cordonului în plan longitudinal şi transversal.  Se neglijează solicitările la încovoiere.Din
conditia de rezista la forfecare a sudurii datorata F tse obtine grosimea cordonului de sudură:

a=
√ 2
Fx + F y
2
=0,14 mm;
4 h σ afs
Se adopta a= 2 mm;

V.Proiectarea formei tehnologice

Sudura se va realza după contur închis, după sudare se va


aplica tratament termic de recoacere de detensionare.

Fig. 2.5.4 Reprezentarea simplificat


pe desen a îmbinării

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

24
25
2.6 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 5-6
2.6.1 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6, ASAMBLARE
ŢEAVĂ-ŢEAVĂ PĂTRATĂ
I. Date de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 5 şi 6 din fig.
2.6.1.1 cu funcţia principală de  transmitere prin formă  a sarcinilor:  FX, FY, FZ, MX6, MY6, MZ6.
a.Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 =50 mm; L2 = 150
mm; L3 = 250 mm;  se calculează momentele în centrul asamblării cu bolţ: MX6 = FY (L1 + L3) = 
104825 Nmm, MY6 = FX (L1 + L3)+ FZ L2 = 561775 Nmm, MZ6 = FY L2 =52500 Nmm; 
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară  are dimensiunea h5 = 50 mm şi grosimea t 5= 5
mm;
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansata;
e.  Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii;

Fig. 2.6.1.1 Schema funcţional-constructivă a asamblării (legăturii) ţeavă-teavă pătrată:


a – integrare în ansamblu; b – schema de încărcare;

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi a tehnologiei

26
Elementele 5 şi 6 sunt incluse în subansamble sudate şi deci pentru acestea s-a ales material sudabil,
oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 02 = 235 MPa si r = 360 MPa.
III. Alegerea formei constructive

Teava pătrată interioară cu h5 = 50 mm, t5 = 5


mm, Pentru asigurarea contactului conform dintre ţevile pătrate
interioară şi exterioară  se adoptă dimensiunile ţevii
exterioare  h6 = 60 mm şi grosimea t6 = 5 mm.

Fig. 2.6.1.2 Parametrii geometrici


ai asamblării
IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare
Transmiterea forţelor FX, FY şi a momentelor MX6 şi MY6 de la ţeava 5 la ţeava 6 se  face prin
contactul direct dintre cele două ţevi montate cu joc (distribuţie liniară a
presiunilor de contact) după suprafeţele dreptunghiulare I, II, III şi IV.
Transmiterea forţei FZ de la ţeava 5 la ţeava 6 se face printr-un bolţ montat
cu joc în ţeava 5 şi cu strângere mică în ţeava 6. Forţele FX şi FY generează
pe suprafeţele de contact I şi respectiv II presiuni de
strivire (pFX, pFX) distribuite uniform. Momentele MX6 şi MY6  generează pe
suprafeţele de contact I, III şi respectiv, II, IV presiuni de strivire
distribuite liniar cu maximele pmaxMX şi, respectiv, pmaxMY;
Momentul MZ6 generează pe suprafeţele de contact I, II, III şi IV presiuni
de strivire distribuite liniar cu maximul pmaxMZ.

a – schema încărcării;

b – distribuţiile presiunilor c – distribuţiile presiunilor generate de generate


de sarcinile FX  şi MY6 ; generate de sarcinile FX  şi MY6 ;

Din conditia de rezistenta la strivire a


asamblarii tevilor 5 si 6 determinam cu relatiile
2 2
σ as H L −( F x H +3 M z ) L−12 H M y =0
6 6

σ as H 2 L2−( F y H +3 M z ) L−12 H M x =0
6 6

150000 L2−¿ 386975L-337065000=0


150000 L −175000 L−62895000=0lungimea L6, ce are
2

solutiile pozitive maxime:


' ''
L 1=48,71 mm si respectiv L 1=21,06 mm (la cea mai
27
mare valoare pozitiva obtinuta se audauga intre 10…15 mm). Se adopta L6=60 mm .

V. Proiectarea formei tehnologice

Diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca urmare a


calculului asamblării cu bolt.Gaura de bolţ se aplică la partea
inferioară la distanţa 1,5D5.  Rugozitatea suprafeţelor frontale
Ra = 6,3 µm; rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm.

Fig. 2.6.1.4 Parametri tehnologicie  şi constructive

2.6.2 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6 (ASAMBLARE PRIN BOLŢ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 5 şi 6
cu funcţia principală de  transmitere prin formă  a forţei FZ.
a.  Forţa exterioare: FZ = 850 N;
b.  Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară  are dimensiunea h5 = 50 mm şi grosimea t5 = 5
mm, ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h6 = 60mm şi grosimea t5 = 5 mm;

. Fig.2.6.2.1 Schema funcţional-


constructivă a asamblării cu bolţ cilindric
a ţevilor pătrate concentrice 

II. Alegerea materialului, tratamentelor


termice şi tehnologiei  
Pentru elementele 5 şi 6 s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2), cu 02 = 235 MPa si r = 360 MPa. Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii
mecanice, E295  (SR EN 10025/2005) cu 02 = 295 MPa si r = 390 MPa.
III. Alegerea formei constructive

Asamblarea cu bolţ se poziţionează la partea


inferioară a ansamblului ţeavă-ţeavă 5-6, se va
realiza asamblare transversală prin ambii pereţi a
ţevilor.

Fig. 2.6.2.2 Parametri geometrici ai asamblării

28
IV. SCHEMA DE CALCUL, DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
Forţa FZ se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava 5 la bolţ prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de
strivire cu distribuţie cosnusoidală cu maximul  p5. Forţa FZ  se transmite prin formă (contact direct)
de la bolţ la ţeava 6, de asemenea,  prin două suprafeţe semicilindrice pe care, datorită jocului
existent redus, se consideră că apar presiuni de strivire cu
distribuţie uniformă cu maximul p6.
Din conditia de rezistenta la strivire a asamblarilor cu
bolt determinam diametrul necesar al boltului cu relatia :

=max( ,

nec
Fz Fz
D5 ¿
0,8 σ as t 5 σ as t 6

nec
D 5 =max(3,54 ; 2,36)
Se adopta din considerente tehnologice D5=10 mm ;
Verificarea boltului la forfecare se face cu relatia:
T Fz 4 Fz
τ f= = =
A f π D5 π D 52 =54,14MPa − ¿ ¿80 MPa ;
2
¿

Fig. 2.6.2.3 Schema de calcul

V. Proiectarea formei tehnologice

Alegerea bolţului: se va adopta una


din variantele din fig. 2.6.2.4 cu
diametrul exterior al porţiunii
cilindrice, 10h11  [mm]
Ajustaje şi
toleranţe:    H12/h10,  pentru ţeava 6
şi bolţ;  

Fig. 2.6.2.4 Parametrii de reprezentare


-Se executa executie mijlocie a găurii din ţeava 5.Rugozităti: alezajul din ţeava
6 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 3 se va realiza prin găurire, Ra = 6,3 µm

29
Verificarea modelului cu pachetul
MDESIGN

2.7 PROIECTAREA
ELEMENTELOR 7 ŞI 8
(TIRANT INFERIOR) ŞI
CORP TIRANT INFERIOR)

I.Date de proiectare

Fig. 2.7.1 Schema functional-


cosntructiva a asamblarii cu bolt
cilindric a tevilor patrate concentrice: a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Specificaţii impuse
a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ =850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm; L2 = 150 mm; L3 = 250 mm; h6= 60 mm;se calculează momentele în centrul găurii de
trecere: MX7 = FY (L1+L3) = 104825 Nmm, MZ7 = FY (L2 +h6/2) = 63000Nmm,  MY7 =
FX (L1 +L3) + FZ (L2 +h6/2) = 587275 Nmm;
b.    Tipul sarcinii: statică
c.      Restricţii dimensionale: L4 = 150

mm; ţeava pătrată 7 se va suda în T pe


corpul 6 şi se impune ca latura pătratului, h7 < h6 = 60 mm;
d.     Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu
umezelă avansată
e.      Condiţii constructive: materiale sudabile
f.      Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece tirantul inferior precum şi corpul tirantului inferior sunt piese care se vor suda se
adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;
III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:

30
- se adopta semifabricate de tip ţevă pătrată standard cu laturile pătratelor h 7 şi h8 şi grocimile
pereţilor t7 şi, respectiv, t8;

Fig. 2.7.2 Parametrii geometrici, functionali si constructivi

Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:


    -se adoptă, x = 45 mm, conform unei evaluări aproximative a grosimilor elementelor 9, 10 şi 11;
lungimea  L'4  = L4 – h5/2 –x = 250-25-45 = 75 mm; lungimea  L'4' =  L'4 /2 = 37.5 mm;

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Solicitări şi ipoteze de calcul:


- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, compusă din 2
ţevi pătrare-   solicitată la tracţiune de forţa FX ; la încovoiere
oblică de sarcinile FZ, FY şi MY4, MZ4; la torsiune de momentul MX4;
la forfecare de forţele FY şi FZ;
- elementele 7 şi 8 formează în zona mediană legătură ţevă-ţevă
şi sunt fixate axial printr-o asamblare cu bolţ;
-pentru calculul de rezistenţă se consideră că anasamblul celor
două bare este încastrat în centrul flanşei 9;
Date  cunoscute (pentru modelul simplificat):
-despre încărcare: FZ = 850 N – forţă transversală şi MY7 =
587275 Nmm – moment de încovoiere concentrat, aplicate static

Fig. 2.7.3 Modelul de calcul


-despre încărcare: FZ = 850 N – forţă transversală şi MY7 = 587275 Nmm – moment
de încovoiere concentrat, aplicate static;
-despre formă şi dimensiuni: ţeavă pătrată h7 x t7 are lungimea de încastrare, L'4' 
=37.5mm; ţeavă pătrată h8 x t8 este încastrată la distanţa,  L'4  = 75 mm; 
-despre material: σ 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 -
coieficientul de siguranţă;  σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă
la tracţiune (se adoptă, σat = 110 MPa)
Relaţii de calcul:
''
-eforturile de încovoiere în secţiunile critice (pentru modelul simplificat): Mî max S1 = MY7 + FZ  L4   =
614900 Nmm, în secţiunea S1; Mî max S2 = MY7 + FZ  L'4   = 651025 Nmm, în secţiunea S2;
-dimensionare tirant inferior, 7, din ultima parte a relaţiei urmatoare, ţinând cont că, uzual pentru
ţevile pătrate standard, t/h  = 0,05…0,15, (t/h  = 0,1) se determină,

√( (
6 MimaxS 1
h7 = 3 = √3 55156=46.03
))
t7
4
mm
1− 1− σat
h7

şi rezultă, t7 = 4,603 mm; din STAS se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h 7 = 50
mm şi t7 = 5 mm; ţinând cont că ţeava 7 intră în ţeava 8 şi deci h 8 = h7 + 2 t8= 50 + 2 t8; considerţând
ca pentru ţevile  pătrate t/h  = 0,05…0,15 rezultă h8 = 56…71,4; din STAS se adoptă semifabricat
ţeavă pătrată cu dimensiunile h8 = 60 mm şi t8 = 5 mm;
V. Proiectarea formei tehnologice
31
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
-lungimea elementului 7, numărul de găuri şi, deci, cursa de reglare se vor determina ţinând cont de
calculul asamblării ţeavă-ţevă;
- diametrul găurii de bolţ s-a determinat în urma calcului asamblării cu bolţ;
- rugozitatea de prelucrare, Ra = 6,3 µm

2.8 CALCULUL LEGATURII 6-7 ( IMBINARE SUDATA)

I.Date de proiectare

Fig. 2.8.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate


concentrice: a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Specificaţii impuse:
a.Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 =49.5mm; L2 =
150 mm; L3 = 250 mm; h6 = 60 mm ; se calculează momentele în centrul găurii de trecere:
MX7 = FY (L1+L3) = 104825 Nmm, MZ7 = FY(L2 +h6/2) = 63000Nmm,  MY7 = FX (L1 +L3)
+ FZ (L2 +h6/2) = 587275 Nmm;
b.Tipul sarcinii: statică
c.Date despre asamblare; tirantul şi corpul tirantului superior sunt executate din ţeavă pătrată  cu 
dimensiunea h6 = 60 mm; h7= 50 mm şi grosimea t6 = t7 = 5 mm;
d.Tipul îmbinării, sudură de colţ
e.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30 oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 6 şi 7 formează un subansamblu sudat şi, deci, pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2).σ 02 = 235 MPa;σ r = 360 MPa
III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


-se impune asigurarea perpendicularităţii celor două
elemente
Parametrii geometrici principali
-grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât
grosimea peretelui ţevii t6,7

Fig. 2.8.2 Parametrii geometrici


ai imbinarii

32
IV.Schema de
calcul,
dimensionare şi
verificare
Ipoteze de calcul
şi solicitări
-deoarece
încărcarea
exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model
simplificat care ia în considerare încărcarea cu sarcinile maxime,
forţa FX şi momentul MY7

-tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea celor două cordoane de sudură
-se neglijează solicitările la încovoiere şi forfecare

Fig. 2.8.3 Schema de calcul


Date  cunoscute:
-despre încărcare: FX = 1450N,  MY7 = 587275 Nmm
-despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 50 mm;
-despre materiale: σ 02 =235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; σ at = 80 MPa –
tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65 τat = 50 MPa tensiunea admisibilă la forfecare a sudurii
Relaţii de calcul:
-Dimensionare sudură
Din relaţia urmatoare se obţine grosimea cordonului de sudură,

F X MY 7
0 .7 ( + )
2 h
a= =2.45 mm
h τ afs

Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a = 3 mm.


V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
-sudura se va realza după contur închis;
-după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare
VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

33
2.9 PROIECTAREA LEGATURILOR 7-8
2.9.1 CALCULUL LEGATURII
7-8 ( ASAMBLARE TEAVA-
TEAVA)

34
I.Date de proiectare

Fig. 2.9.1.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate


concentrice: a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm;L2 = 150 mm; L3 = 250 mm;   L'4' '  = 57.5  mm; se calculează momentele în centrul asamblării cu
bolţ: MX7 = FY (L1+L3) = 104825 Nmm, MZ7 = FY (L2 +h5/2+ L'4' ' ) = 81375 Nmm,  MY7= FX (L1 +L3)
' ''
+ FZ (L2 +h6/2+ L4 ) =636150 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară  are dimensiunea h7 = 50 mm şi grosimea t7= 5
mm; ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h8 = 60 mm şi grosimea t5 = 5 mm;
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30 oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g.Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 7 şi 8 sunt incluse în subansamble sudate şi deci pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;
III.Adoptarea formelor constructive

Fig. 2.9.1.2 Parametrii geometrici ai asamblarii


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea contactului conform (pe suprafaţe mari) dintre
ţevile 7 şi 8 care se realizează prin montajul cu joc al acestora
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
-ţevile pătrate interioară şi exterioară, au dimensiunile: h7 = 50 mm, t5 = 5 mm; h8 = 60 mm, t5 = 5
mm;
IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

35
Fig. 2.9.1.3 Similitudinile modelelor de calcul: a – legatura dintre tevile 5 si 6; b – legaturile dintre
tevile 7 si 8

Legătura (asamblarea) dintre ţevile pătrate 7 şi 8 (fig. PRC-A.2.1.2.4.1,a) este similară cu


legătura dintre ţevile 5 şi 6 tratată în subcap. PRC-A.2.1.2 cu următoarele deosebiri:
-încărcările exterioare sunt: FY = 350 N, FZ =850 N; MX7 = 104825 Nmm, MZ7 = 81375Nmm, 
MY7 = 636150 Nmm;
-dimensiunile alezajului pătrat, H  = h7 = 50 mm, lungimea L = l8 cu valoare necunoscută;
grosimea ţevii interioare, t7 = 5 mm,  şi respectiv exterioare t8 = 5 mm;
-sistemul de coordonate adoptat are axa axială X în loc de Z şi axa trnsversală Z în loc de X
Aceste deosebiri nu implică modificări ale modelului de calcul şi deci, se menţin aceleaşi
ipoteze şi relaţii de dimensionare în care se modifică indicii asociaţi modificării sistemului de
coordonate (X → Z, Z → X) şi elementului de bază (6 → 7):

σ as H 2 L2−( F Z H +3 M X 7 ) L−12 H M Y 7=0


σ as H 2 L2−( FY H +3 M X 7 ) L−12 H M Z 7=0

care după înlocuirea valorilor parametrilor cunoscuţi devin,


2
150000 L −356975 L−381690000=0
150000 L2−335475 L−48825000=0
L’1=51.64
L’’2=19.19
şi se adoptă  L = 60 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:


-diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca urmare a calculului asamblării cu bolt
-gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa 1,5D5;
-ajustajul gaură-bolţ H12/h10;
- rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm; rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

36
37
2.9.2 CALCULUL LEGATURII 7-8 (ASAMBLARE CU BOLT)

I.Date de proiectare

Fig. 2.9.2.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate


concentrice: a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze asamblarea) cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 7 şi 8
cu funcţia principală de  transmitereprin formă  a forţei FX

Specificaţii impuse
a.         Forţa exterioare: Fx = 1450 N;
b.         Tipul sarcinii: statică
c.         Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară  are dimensiunea h7 = 50 mm şi grosimea t7 =
5 mm; ţeava pătrată exterioară  are dimensiunea h8 = 60 mm şi grosimea t8 = 5 mm;
d.        Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e.         Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30 oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu
umezeală avansată
f.         Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g.        Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Pentru elementele 7 şi 8 s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2
(STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295  (SR EN 10025/2005). σ 02 =
295 MPa; σ r = 390 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Fig. 2.9.2.2 Parametrii geometrici ai asamblarii


38
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
-asamblarea cu bolţ se poziţionează în centrul asamblării ţeavă-ţeavă, 7-8;
-se va realiza asamblare transversală prin ambii pereţi a ţevilor

Parametrii geometrici principali


-D7 – diametrul bolţului (valoare standard);
- b7 – poziţia găurii în ţeava 7;
- b8 – poziţia găurii în ţeava 8

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări:

-       forţa FX se transmite prin formă (contact direct) de la


ţeava 7 la bolţ prin două suprafeţe semicilindrice pe
care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca
apar presiuni de strivire cu distribuţie cosinusoidală cu
maximul  p7 ;
-       forţa FX se transmite prin formă (contact direct) de la
bolţ la ţeava 8, de asemenea,  prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent redus, se
consideră că aparpresiuni de strivire cu distribuţie
uniformă cu maximul p8 

Fig. 2.9.2.2 Schema de calcul

Date  cunoscute:

-         despre încărcare, FX = 1450 N – forţa transverslă pe bolţ


-         despre materiale: σ02 =235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevii; σ as =
60…80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σ as = 60 MPa pentru oţelul S235
cu limita la curgere mai mică); τaf = 70 MPa tensiunea admisibilă la forfecare

Relaţii de calcul:

Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu bolţ


Presiunile maxime de contact pe suprafeţele bolţului se limitează se limitează la valoarea tensiunii
admisibile de strivire a materialelor în contact,
FZ FZ
σ maxb=max ( p7 , p8 )=max( , )≤ σ as
0 . 8 D7 T 7 D7 T 7
Dimensionare asamblare cu bolţ
Din relaţia  se obţine diametrul necesar al bolţului,
nec
D7 =max
( FZ
,
FZ
)
0 .8 σ as t 7 σ as t 8
=max (6.04 ; 4.83)

Se adoptă din considerente tehnologice, dar şi de interschimbabilitate, D7 = 10 mm.


Verificare bolţ la forfecare:

T FZ 4 FZ
τ f= = = =≤ 80 MPa
A f π D5 π D25
2

4
39
V. Proiectarea formei tehnologice

Alegerea bolţului: se va adopta una din variantele cu diametrul exterior al porţiunii


cilindrice, 10h10  [mm]
Ajustaje şi toleranţe:    H12/h10,  pentru ţeava 8 şi bolţ;    execuţie mijlocie a găurii din
ţeava 7.
Rugozităti: alezajul din ţeava 8 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 7 se va realiza
prin găurire,  Ra = 6,3 µm.
Obs.
-         bolţurile se execută în forma standard (din STAS) sau forme tipizate ;
-         pentru asigurare se pot folosi şplinturi (din STAS), siguranţe elastice  etc.;
-         pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri ( din STAS)

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

40
41
2.10 CALCULUL ELEMENTELOR 11-12/12’

I.Date de proiectare

Fig. 2.10.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate


concentrice: a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Specificaţii impuse:

a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm; L2 = 150 mm; L3 = 250 mm; L4 = 140 mm;   se calculează momentele în centrul barei
centrale:
MX11 = FY (L1+L3) = 104825 Nmm, MZ11 = FY (L2 + L4) = 105000Nmm,  MY11 = FX (L1 +L3)
+ FZ (L2 + L4) = 689275 Nmm;
b.    Tipul sarcinii: statică
c.      Restricţii dimensionale: L5 = 450 mm; elementele 12/12’ şi 11 se vor executa din ţevi cu
profil pătrat  care se vor asambla interior-exterior;
d.     Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu
umezelă avansată
e.      Condiţii constructive: materiale sudabile
f.      Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Deoarece legăturile cu elementele adiacente sunt îmbinări prin sudare pentru bara centrală şi
coloanele stânga/dreapta se adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235
MPa;σ r = 360 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Fig. 2.10.2 Parametrii geometrici, functionali si constructivi

42
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
-         se adopta semifabricate de tip ţevă pătrată standardizată cu laturile pătratelor h 11 şi h12 şi
grosimile pereţilor t11 şi, respectiv, t12;

Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:

-         se adoptă,   L'5 = L5/2 = 225 mm;

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig. 2.10.3 Model de calcul


Ipoteze de calcul şi solicitări:

-         modelul de calcul este o bară dreaptă rezemată la capete, compusă din 2 ţevi pătrare - 
solicitată la tracţiune de forţa FY ; la încovoiere oblică de sarcinile FZ, FX şi MX11, MZ11;
la torsiune de momentul MY11; la forfecare de forţele FX şi FZ;
-         elementele 11 şi 12/12’ formează legături ţevă-ţevă şi sunt fixate axial prin asamblări cu
bolţ;
-         pentru calculul de rezistenţă se consideră că ansamblul celor trei elemente este agăţat de 
tiranţii 13/13’;
-         deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care  neglijează tensiunile
generate de eforturile axiale, tăietoare şi de momentul de torsiune ia în
considerare solicitările de încovoiere generate de momentele maxime ortogonale din plan
orizontal şi vertical,    MîmaxH şi respectiv, MîmaxV; după determinarea dimensiunilor prin
rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu pachetul MDESIGN 

Date  cunoscute (pentru modelul simplificat):

despre încărcare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N, MX11 = 104825 Nmm,
MZ11 = 105000Nmm,  MY11 = 689275 Nmm, aplicate static;
-         despre formă şi dimensiuni: ţeavă pătrată interioară cu dimensiunile, h 12 x t12 are
lungimea, L5/2 = 225 mm; ţeavă pătrată exterioară cu dimensiunile, h 11 x t11 are aceaşi
lungime, L5/2 = 225;
-         despre material: σ02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul
de siguranţă;  σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune
(se adoptă, σat = 100 MPa); σaî = (1,05…1,1) σat – tensiunea admisibilă la încovoiere (se
adoptă, σaî = 110 MPa); τat = 40…80 MPa – tensiunea addmisibilă la torsiune

Relaţii de calcul:
43
-      eforturile de încovoiere în secţiunile critice  (pentru modelul simplificat):
MîmaxH = MZ11 + FX L5/2 = 395000 Nmm şi MîmaxV = MX11 + FZ L5/2 =274825, în secţiunea S1; MîmaxH/2
= 197500 Nmm şi MîmaxV/2 =137412.5Nmm , în secţiunea S2;
-      condiţile de rezistenţă la încovoiere în secţiunile critice S1 şi S2,

MimaxH MimaxV MimaxH + MimaxV


σ maxS 1=σ imaxH +σ imaxV = + = ≤ σ ai
Wz Wy 4
h 11 (h 11−t 11)
4

12 12 ;
h11
12

H V
Mimax Mimax
2 2 MimaxH + MimaxV
σ maxS 2=σ imaxH +σ imaxV = + = ≤σ ai
Wz Wy h 411 (h 12 −t 12 )4
− ;
12 12
h12
12

-      dimensionare bară centrală, 11, din ultima parte a relaţiei urmatoare ţinând cont că, uzual
pentru ţevile pătrate standard, t/h  = 0,05…0,15, (t/h  = 0,1) se determină,

√( (
6(MimaxH + MimaxV )
h11= 3 =47.36 mm
) ) σat
4
t 11
1− 1−
h 11

şi rezultă, t11 = 4.736 mm; din fer din STAS se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile
h11 = 50 mm şi t11 = 5 mm; ţinând cont că ţeava 12 intră în ţeava 11 rezultă, h 12 = h11 - 2 t11 = 40
mm;
-      dimensionare coloană stânga/dreapta, 12/12’, din ultima parte a relaţiei urmatoare ţinând
cont că, h12 = 40 mm, din care  t12 = 4 mm; din STAS se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu
dimensiunile h12 = 40 mm şi t12 = 4 mm;

-      verificarea rezistenţei la torsiune a coloanelor, 12/12’, conform relaţiei:

Mt M Y 11
τ max= =
2 Ω δ min 2 ¿ ¿

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:

-         lungimea elementului 12, s-a determinat în subcap. ; numărul de găuri şi, deci, cursa de
reglare se va determina ţinând cont de calculul asamblării ţeavă-ţevă calculată în subcap.;
-         diametrul găurii de bolţ s-a determinat în urma calcului asamblării cu bolţ ;
-         rugozitatea de prelucrare, Ra = 6,3 µm

44
2.11 CALCULUL LEGATURII 8-9 SI 10-11 ( IMBINARE SUDATA)

I.Date de proiectare

Fig. 2.11.1 Schema functional-cosntructiva a imbinarii sudate – cazul 3 ( 6-7; 10-11)

Specificaţii impuse:

a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm; L2 = 150 mm; L3 = 250 mm; L4 = 150 mm; y = h11 /2+g9+g10+= 25 mm (subcap.)  se
calculează momentele în centrul flanşei 10:
MX10 = FY (L1+L3) = 104825 Nmm, MZ10 = FY (L2 + L4) = 105000 Nmm,  MY10 = FX (L1 +L3)
+ FZ (L2 + L4 - y) = 654425 Nmm;
b.    Tipul sarcinii: statică
c.      Restricţii dimensionale: se impune ca dimensiunile flanşelor asamblate să permită
strângerea asamblării cu chei standard respectând condiţia de gabarit minim;
d.     Condiţii de funcţionare: coeficientul de frecare dintre flanşe, µ = 0,15…0,25 (frecare usată,
oţel-oţel); temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
e.      Condiţii constructive: materiale sudabile
f.      Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Elementele 8, 9, 10 şi 11 formează un subansambluri sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales
material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi


constructive
- se impune asigurarea perpendicularităţii
elementelor sudate

Parametrii geometrici principali


45
- grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât grosimea peretelui ţevii t8,11 = 5 mm

Fig. 2.11.2 Parametrii geometrici


ai imbinarilor sudate

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări


-deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini
multiple şi modelul de calcul are complexitate mărită pentru
calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în
considerare încărcarea cu sarcinile maxime, forţa F X şi
momentul MY10
-tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea
celor două cordoane de sudură
-se neglijează solicitările la încovoiere şi forfecare
Fig. 2.11.2 Schema de calcul

Date  cunoscute:
-        despre încărcare: FX = 1450 N,  MY10 = 654425 Nmm
-         despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 50 mm;
-         despre materiale: σ 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; σ at =
80 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune; τ afs = 0,65 σ at = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii

Relaţii de calcul:

-         Condiţia de rezistenţă la forfecare a sudurii,


Tensiunile de forfecare datorate forţei FX şi momentului MY7,

F s 0.7 F X F 0.7 M Y 7
τ fsF = = , τ fsM = s =
As 2 ah As hah

0.7 F X M Y 10
τ fs =τ fsF + τ fsM = ( + )≤ τ afs
ah 2 h

-         Dimensionare sudură
Din relaţia urmatoare se obţine grosimea cordonului de sudură,

F X M Y 10
0.7( + )
2 h 3.86 mm
a= =¿
h τ afs

Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a = 4 mm

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:


-         sudura se va realiza după contur închis;
-         după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare

46
VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

47
48
2.12CALCULUL LEGATURII 9-10 ( ASAMBLARE CU SURUBURI)

I.Date de proiectare

Fig. 2.12.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii: a – integrarea in ansamblu; b – schema de


incarcare

Specificaţii impuse:

a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm; L2 = 150 mm; L3 = 250 mm; L4 = 150 mm; y = h11 + g9 + g10 = 25 + 8 +8 = 41 mm;se
calculează momentele în centrul flanşei 9:
MX10 = FY (L1+L3) =104825 Nmm, MZ10 = FY (L2 + L4) = 105000Nmm,  MY10 = FX (L1 +L3)
+ FZ (L2 + L4 - y) = 654425 Nmm;
b.    Tipul sarcinii: statică
c.      Restricţii dimensionale: se impune ca dimensiunile flanşelor asamblate să permită
strângerea asamblării cu chei standard respectând condiţia de gabarit minim;
d.     Condiţii de funcţionare: coieficientul de frecare dintre flanşe, µ = 0,15…0,25 (frecare
usată, oţel-oţel); temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e.      Condiţii constructive: materiale sudabile
f.      Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Se adoptă pentru şuruburi din materiale incluse în grupa de caracteristici 6.8    . σ 02 = 480
MPa; σ r = 800 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi


constructive:

-         dimensionarea flanşelor se va face din


considerente de gabarit pentru a se
permite sudarea corpului tirantului 8  în
zona centrală şi pentru a se putea strânge
asamblarea cu cheia;

49
Fig. 2.12.2 Parametrii geometrici,
functionali si constructive
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
-         pentru flanşele 9 şi 10 se adopta din STAS semifabricat de tip platbandă şi, ţinând cont că
în centru se va suda corpul tirantului (h8 + a ≈  65 mm) şi spre exterior se va aloca spaţiu de
acţiune a cheii de fixare (≈ ∅ 28 mm, pentru  şuruburi de până la M10),  cu dimensiunea Lf =
100 mm 100 şi grosimea g = 8 mm;
-         găurile de trecere a şuruburilor cu diametrul D1 se vor dispune în colţurile unui pătrat cu
latura L = 92 mm

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig. 2.12.3 Schema de calcul a fortelor din suruburi

Ipoteze de calcul şi solicitări:

-         transmiterea sarcinilor de la flanşa 5 la flanşa 6 se


face prin intermediultijelor celor patru şuruburi şi
prin filetele acestora; pentru calculul de
dimensionare se impune identificarea asamblării cu
şurub cea mai solicitată prin bazat pe principiul
superpoziţiei acţiunii forţelor;
-         forţa FX solicită asamblarea axial centric;
momentele MZ10 şi MY10solicită asamblarea axial excentric;
Fig. 2.12.3 Schema de calcul forţele FY, FZ şi momentul MX10 solicită asamblarea
a fortelor din suruburi transversal centric;
-         şuruburile se montează cu joc şi solicitarea
tijeloracestora este tracţiunea

Date  cunoscute:

-         despre forme şi dimensiuni: flanşa pătrată cu Lf  = 100 mm; L = 92 mm; a = (Lf – L)/2 =
4; r1 = r2 = r3 = r4 = √ ¿ ¿ = 65 mm;
-         despre încărcare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N; MX10 = 104825Nmm,
MZ10 = 105000Nmm,  MY10 = 654425 Nmm;
-         despre material: grupa caracteristicilor materialului 6.8, σ02 = 480 MPa – tensiunea limită
de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de siguranţă;  σac = σ02/c = 480/1,5…2,5 = 190…320
MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă, σat = 200 MPa);
-         depre frecare: coeficeientul de frecare de alunecare în filet, µ = 0,2; coeficeientul de
frecare de alunecare dintre piuliţă şi flanşa 10, µ1 = 0,2;

Relaţii de calcul:

Calculul forţelor axiale din şuruburi corespunzător fiecărei încărcări


-         forţele din şuruburi generate de forţa FX care solicită asamblarea axial centric:
F FX F FX
F as1 = =362.2 N ; F as2 = =362.2 ;
X X

4 4
F F
F Fas3 = X =362.2 ; F Fas 4= X =362.2 N ;
X X

4 4
-         forţele din şuruburi generate de momentul MZ10 care solicită asamblarea axial excentric:
M Z 10 L+ a
FM
as1 =
Z 10
=285.06 N ;
2 L +( L+a)2
2

50
M Z 10 M Z 10 a
F as2 = =¿11.87 N;
2 L +( L+a)2
2

M M Z 10 a
F as3 =
Z 10
=11.87 N ;
2 L +( L+a)2
2

M M Z 10 L+ a
F as 4 =
Z 10
=285.06 N ;
2 L2+( L+a)2
-         forţele din şuruburi generate de momentul MY10 care solicită asamblarea axial excentric
M Y 10 L+a
FM as1 =
Y 10
=1776.71 N ;
2 L +( L+ a)2
2

M M Y 10 L+a
F as2 =
Y 10
=1776.71 N ;
2 L +( L+ a)2
2

M M Y 10 a
F as3 =
Y 10
=74.86 N ;
2 L2 + ( L+a )2
M M Y 10 a
F as 4 =
Y 10
=74.8 N ;
2 L +( L+ a)2
2

-         forţele din şuruburi generate de rezultanta forţelor F Y şi FZ,√ F2Y + F 2Z , care solicită asamblarea
transversal centric:
√ F2 + F2 √ F2 + F2
F Fas1 = Y Z =1012 N ; F Fas2 = Y Z =1012 N ;
YZ YZ

4μ 4μ
F
F as3 =
YZ
√ 2
FY + FZ
2
;
=1012 N F as 4=
YZ F √ 2
FY +FZ
2

=1012 N ;
4μ 4μ
-         forţele din şuruburi generate de momentul MX10  care solicită asamblarea transversal centric:
M r1 1
F as1 =M x 10 2 2 2 2 =2015.86 N ;
x 10

r 1 +r 2 +r 3 +r 4 μ
M r1 1
F as2 =M x 10 2 2 2 2 =2015.86 N ;
x 10

r 1 +r 2 +r 3 +r 4 μ
r1 1
FM as3 =M x 10 2
x 10
2 2 2
=2015.86 N ;
r 1 +r 2 +r 3 +r 4 μ
M r1 1
F as 4 =M x 10 2 2 2 2 =2015.86 N ;
x 10

r 1 +r 2 +r 3 +r 4 μ

Calculul forţelor axiale totale din şuruburi:


F M M F M
F as1 =F as 1 + F as1 + F as 1 + Fas 1 + F as1 =5452.13 N ;
X Z 10 Y 10 YZ X 10

F M M F M
F as2 =Fas 2 + F as2 + Fas 2 + F as2 + F as2 =5178.08 N ;
X Z 10 Y 10 YZ X10

F M M F M
F as3 =Fas 3 + F as3 + F as3 + F as3 + F as 3 =3475.39 N ;
X Z 10 Y 10 YZ X10

F as 4=F Fas 4 + F M
X Z 10 M
Y 10 YZF M
as 4 + F as 4 + F as 4 + Fas 4 =3748.58 N ;
X 10

Încărcarea maximă Faş = max( F as1 , Fas 2 , F as 3 , F as 4) = 5452.13 N indică că şurubul 1 este cel
mai solicitat şi va fi dimensionat conform calculului de rezistenţă.

Calculul de rezistenţă
-         dimensionarea şurubului cel mai solicitat din condiţiă de rezistenţă la tracţiune presupune
determinarea diametrului interor al filetului necesar,

nec
d1 =
√ 4 β Fas
π σ at
=¿ 6.71 mm ¿

51
din STAS, se adoptă (d 1 ≥d nec 1  ) parametrii filetului: d1 = 8.377mm, d2 = 9.026mm, d = 10 mm
(M10), p = 1,5 mm; se adoptă din STAS corelat cu dimensiunea filetului (M10) diametrul găurii de
trecere, D1 = 11 mm (execuţie mijlocie); se adoptă din STAS piuliţă M10 cu m = 8 mm 
Obs.
-         pentru calculul de rezistenţă s-a considerat cazul cel mai defavorabil care presupune acţiunea
tuturor forţelor exterioare pentru a se evita descărcarea asamblării şi deci neasigurarea condiţiei de
transmitere a forţelor FY şi FZ şi momentului MX10 prin frecare;
-         deoarece s-a adoptat piuliţă cu filet standardizat nu a mai fost necesar calculul de rezistenţă a
filetului, acesta fiind îndeplinităă prin construcţie;
-         în cazul filetelor metrice nu se impune verificarea condiţiei de autofixare, acesata fiind
asigurată prin construcţie

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:

-         cotele privind lungimile tijei filetate şi tijei şurubului s-au determinat ţinând cont de grosimea
piuliţei, m = 8 mm (din STAS), şaiba plată (din STAS), şaiba Grower  (din STAS);
-         dimensiunile şurubului au fost preluate din STAS;
-         rugozitatea de prelucrare a alezajelor flanşelor 9 şi 10, Ra = 6,3 µm

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:

-         cotele privind lungimile tijei filetate şi tijei şurubului s-au determinat ţinând cont de
grosimea piuliţei, m = 8 mm (din STAS), şaiba plată (din STAS), şaiba Grower  (din STAS);
-         dimensiunile şurubului au fost preluate din STAS;
-         rugozitatea de prelucrare a alezajelor flanşelor 9 şi 10, Ra = 6,3 µm

2.13PROIECTAREA LEGATURILOR 11-12/12’


2.13.1 CALCULUL LEGATURII 11-12/12’ (ASAMBLARE TEAVA-TEAVA)
I.Date de proiectare

Fig. 2.13.1.1 Schema functional-cosntructiva a legaturilor teava teava cu profil patrat

Specificaţii impuse:

a.        Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm; L2 = 150 mm; L3 = 250 mm;   L4 = 150 mm;   L'5 = 225 mm; se calculează forţele şi
52
momentele în centrul asamblării cu bolţ: F Xs = FXd = FX/2 = 725 N; FZs = FZd = FZ/2 = 425 N;
MX11 = FY (L1+L3)/2 = 52412.5 Nmm, MZ11 = FY (L2+ L4)/2 + FX  L'5/2  = 215625 Nmm,  MY11 =
FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4)/2 = 344637.5 Nmm;
b.        Tipul sarcinii: statică
c.         Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară  are dimensiunea h12 = 40 mm şi grosimea
t12 = 4 mm; ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h11 = 50 mm şi grosimea t11 = 5 mm ;
d.        tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e.         Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30 oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f.          Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea;
g.         Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 11 şi 12/12’ sunt incluse în subansamble sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales
material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive

-         pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea


contactului conform (pe suprafaţe mari) dintre ţevile 11
şi 12/12’ care se realizează prin montajul cu joc al
acestora

Fig. 2.13.1.2 Parametrii geometrici ai asamblarii

Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:

-  ţevile pătrate interioară şi exterioară au dimensiunile: h11 = 50 mm, t11 = 5 mm; h12 = 40 mm, t5 =
4 mm;

Obs.
-   dimensiunile asamblării cu bolţ se vor determina similar ca în subcap. 

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

53
Fig. 2.13.1.3 Similitudiniile modelelor de calcul: a – legatura dintre tevile 5 si 6; b – legatura dintre
tevile 11 si 12

Ipoteze şi relaţii de calcul:


Legătura (asamblarea) dintre ţevile pătrate 11 şi 12 este similară cu legătura dintre ţevile 5 şi 6
cu următoarele deosebiri:
-         încărcările exterioare sunt: FXs  = 725 N; FZs = 425 N; MX11 =  52412.5 Nmm, MZ11  =
215625 Nmm,  MY11 = 344637.5 Nmm;
-         dimensiunile alezajului pătrat, H  = h7 = 40 mm, lungimea L = l11 cu valoare necunoscută;
grosimea ţevii interioare, t12 = 4 mm,  şi respectiv exterioare t11 = 5 mm;
-         sistemul de coordonate adoptat are axa axială Y în loc de Z şi axa trnsversală Z în loc de
Y
Aceste deosebiri nu implică modificări ale modelului de calcul şi deci, se menţin aceleaşi
ipoteze şi relaţii de dimensionare în care se modifică doar indicii asociaţi modificării sistemului de
coordonate (Y → Z, Z → Y) şi elementului de bază (6 → 11):
σ as H 2 L2−( F Xs H+ 3 M Y 11) L−12 H M Z 11=0
σ as H 2 L2−( F Zs H+ 3 M Y 11 ) L−12 H M X 11=0

care după înlocuirea valorilor parametrilor cunoscuţi devin,


2
96000 L −683125 L−206782500=0
2
96000 L −668125 L−31447500=0
L’1=39.47;L’’2=16.87
şi se adoptă  L = l11 =  60 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:

-         diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca urmare a calculului asamblării cu bolţ


-         gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa 1,5D5;
-         ajustajul gaură-bolţ H12/h10;
-         rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm; rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm

2.13.2 CALCULUL LEGATURII 11-12/12’ (ASAMBLARE CU BOLT)

I.Date de proiectare

54
Fig. 2.13.2.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt a tevilor patrate concentrice: a –
integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Specificaţii impuse

a.        Forţa exterioare: FY =350 N; FYs = FY/2 = 175 N;


b.        Tipul sarcinii: statică
c.         Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară  are dimensiunea h12 = 40 mm şi grosimea
t12 = 4 mm; ţeava pătrată exterioară  are dimensiunea h11 = 50 mm şi grosimea t11 = 5 mm ;
d.        Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e.         Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30 oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu
umezeală avansată
f.          Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g.        Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Pentru elementele 11 şi 12/12’  s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-
2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295  (SR EN 10025/2005). σ 02 = 295
MPa; σ r = 390 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi


constructive

-         asamblarea cu bolţ se poziţionează la


cotele b11 şi b12  de capetele ţevilor 11 şi,
respectiv, 12;
-         se va realiza asamblare transversală prin
ambii pereţi a ţevilor
Fig. 2.13.2.2 Parametrii geometrici
ai asamblarii cu bolt

Parametrii geometrici principali


-         D – diametrul bolţului (valoare standard);
-         b11 – poziţia găurii în ţeava 11;
-         b12 – poziţia găurii în ţeava 12

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări:

-       forţa FYs se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava


12 la bolţ prin două suprafeţe semicilindrice pe care, datorită
jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de
strivire cu distribuţie cosnusoidală cu maximul  p12 ;
-       forţa FYs se transmite prin formă (contact direct) de la bolţ la
ţeava 11, de asemenea,  prin două suprafeţe semicilindrice pe care,
55
datorită jocului existent redus, se consideră că aparpresiuni de strivire cu distribuţie uniformă cu
maximul p11 

Fig. 2.13.2.3 Schema de calcul

Date  cunoscute:
-         despre încărcare, FYs = 175 N – forţa transverslă pe bolţ
-         despre materiale: σ02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevii; σ as = 60…
80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60 MPa pentru oţelul S235 cu limita la
curgere mai mică); τaf = 70 MPa tensiunea admisibilă la forfecare
Relaţii de calcul:
Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu bolţ
Presiunile maxime de contact pe suprafeţele bolţului se limitează se limitează la valoarea
tensiunii admisibile de strivire a ma terialelor în contact,

FZ FZ
σ maxb=max ( p11 , p12 )=max( , )≤ σ as
0.8 D 12 T 12 D 11 T 11

Dimensionare asamblare cu bolţ


Din relaţia urmatoare se obţine diametrul necesar al bolţului,

nec
D5 =max
( FZ
,
FZ
)
0.8 σ as t 12 σ as t 11
=max(0.91 ; 0.58)

Se adoptă din considerente tehnologice, dar şi de interschimbabilitate, D7 = 8 mm.


Verificare bolţ la forfecare:

T FZ 4 FZ
τ f= = = =≤80 MPa
A f π D12 π D212
2

V. Proiectarea formei tehnologice

Alegerea bolţului: se va adopta bolţ în forma standard (din STAS)  cu diametrul exterior al
porţiunii cilindrice, 8h10  [mm]
Ajustaje şi toleranţe:    H12/h10,  pentru ţeava 11 şi bolţ;    execuţie mijlocie a găurii din
ţeava 12.
Rugozităti: alezajul din ţeava 11 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 12 se va realiza
prin găurire,  Ra= 6,3 µm.
Obs.
-         pentru asigurare se pot folosi şplinturi (din STAS), siguranţe elastice  etc.;
-         pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri (din STAS)

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

2.14 CALCULUL ELEMENTULUI 13/13’(TIRANT


STANGA/DREAPTA)

56
I.Date de proiectare

Fig. 2.14.1 Schema functional-cosntructiva a


elementelor de tip tirant solicitat excentric: a –
integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze tirantul stânga/dreapta, poziţia
13/13’  cu funcţia principală de  transmitere a
sarcinilor (forţe şi momente) de la coloana, poziţia
12/12’ la coloana 9.
Specificaţii impuse:

a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm, L2 = 150 mm, L3 = 250 mm, L4= 150 mm, L5 = 450 mm; se calculează forţele şi
momentele în centrul îmbinării sudate 12-13 (12’-13’) :  FXs = 725 N,   FYs = 175 N, FZs =
425 N; MX13 = FY (L1+L3)/2 = 52412.5 Nmm, MZ13 = FY (L2+L4)/2   = 52500 Nmm,  MY13 =
FX (L1+L3)/2 + FZ (L2 + L4)/2 = 345237.5 Nmm;
b.    Tipul sarcinii: statică
c.     Restricţii dimensionale: L6 = 450 mm;
d.    Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu
umezelă avansată;
e.     Condiţii constructive: materiale sudabile;
f.      Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Se adoptă, oţel sudabil S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 02 = 235
MPa;r = 360 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi


constructive:

-         se adopta semifabricat de tip


platbandă cu dimensiunile secţiunii
b13 şi grosimea g;
 
Adoptarea parametrilor geometrici
funcţionali şi constructivi:
-         se adoptă, a = 60 mm;  b=6 mm
Fig. 2.14.2 Parametrii geometrici
functionali si constructivi

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări:

57
-      modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată,  solicitată la tracţiune de forţa FXs ;
la încovoiere oblică de sarcinile FZs, FYs şi MZ13, MY13; latorsiune de momentul MX13; la forfecare de
forţele FYs şi FZs;
-         elementele 13/13’ şi 3/3’ formează asamblări cu şuruburi montate cu joc;
-         deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare solicitarea
principală de încovoiere dată de forţa FYs şi momentul MZ13; după determinarea dimensiunilor prin
rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu pachetul MDESIGN 

Fig.2.14.3 Modelul de calcul

Date  cunoscute (pentru modelul simplificat):


- despre încărcare: FYs = 175 N, MZ13 = 52500 Nmm, aplicate static;
-     despre formă şi dimensiuni: platbandă cu dimensiunile, b13 = 72 mm; grosimea h13  necunoscută;
L6 = 200 mm
-     despre material: σ 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă;  σat = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa– tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă,
σat = 100 MPa); σaî = (1,05…1,1) σat  (σaî = 110 MPa)

Relaţii de calcul:

-         efortul de încovoiere în secţiunea critică (pentru modelul simplificat): Mî max = MZ13+ FYs L6 =


134750 Nmm;
-         condiţia de rezistenţă la încovoiere în secţiunea critică,
M imax M imax
σ max=σ i= = 2
≤σ ai
           Wz b13 h13                
6
 -         dimensionare din relatia urmatoare se determină lăţimea tirantului

 

h13=
6 M imax
b13 σ ai
=¿ ¿15.18 mm

           şi din STAS se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu b = 90 mm şi h = 15 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
 -         numărul de rânduri găuri şi, deci, cursa de reglare se vor determina ţinând cont de distanţa
dintre găuri de 60;
-         diametrul găurii de trecere pentru şuruburile de fixare s-e determinnă  în urma calcului
asamblării cu şuruburi
-         rugozitatea de prelucrare, Ra = 6,3 µm.

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

58
59
2.15 CALCULUL LEGATURII 12-
13/12’-13’ ( IMBINARE SUDATA)

I.Date de proiectare

Subtema de proiectare

Să se proiecteze îmbinarea sudată a coloanei


stânga/dreapta, 12/12’, cu tirantul stânga/dreapta
13/13’  cu funcţia principală de  transmitere a
sarcinilor:  FX, FY, FZ, MX7, MY7, MZ7.

Specificaţii impuse:

a.       Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm, L2 = 150 mm, L3 = 250 mm, L4 = 150 mm, L5 = 450 mm; se calculează forţele şi
momentele în centrul îmbinării sudate 12-13 (12’-13’) :  FXs = 725 N,    FYs = 175N, FZs = 425
N; MX13 = FY (L1+L3)/2 = 52412.15 Nmm, MZ13 = FY (L2+L4)/2   = 52500 Nmm,  MY13 =
FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4)/2 = 345237.5 Nmm;
b.       Tipul sarcinii: statică
c.        Date despre asamblare; coloana stânga/dreapta este din ţeva pătrată cu latura h12 = 40 mm şi
grosimea t12 = 4 mm;tirantul stânga/dreapta  este din platbandă cu lăţimea b13 = 90 m şi
grosimea g13 = 8 mm;
d.       Tipul îmbinării, sudură de colţ
e.        Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f.         Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

60
 
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 12, 13, şi 12’, 13’ formează subansambluri sudate şi, deci, pentru acestea s-a
ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2).02 = 235 MPa;r =
360 MPa;
III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.15.2 Parametrii geometrici ai imbinarii sudate

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


-         se impune asigurarea perpendicularităţii elementelor
sudate
 
 Parametrii geometrici principali
-          grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât
grosimea peretelui ţevii h12 = 4 mm

Fig.2.15.2 Parametrii geometrici


ai imbinarii sudate

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări


-         deoarece încărcarea exterioară este compusă
din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se
consideră un model simplificat care ia în
considerare încărcarea cu sarcinile maxime, forţa
FXs şi momentul MY13
-         tensiunile de forfecare sunt repartizate
uniform pe lungimea celor două cordoane de
sudură
-         se neglijează solicitările la încovoiere şi tracţiune
Fig.2.15.3 Schema de calcul

Date  cunoscute:
-         despre încărcare: FXs = 1125N,  MY13 = 304875 Nmm
-         despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 40 mm;
-         despre materiale: σ 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; σ at =
80 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65σ at = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii
Relaţii de calcul:
-         Condiţia de rezistenţă la forfecare a sudurii,
Tensiunile de forfecare datorate forţei FXs şi momentului MY13,
 
F s 0.7 F XS F s 0.7 M Y 13
τ fsF = = , τ fsM = =
As 4 ah As 2 hah

0.7 F X M Y 13
τ fs =τ fsF + τ fsM = ( + ) ≤ τ afs
2ah 2 h

-         Dimensionare sudură

61
Din relaţia se obţine grosimea cordonului de sudură,

a=1.57 mm;

Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a = 2 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:


-         sudura se va realza după contur închis;
-         după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare

2.16 PROIECTAREA ELEMENTULUI 3/3’(SUPORT


STANGA/DREAPTA)

I.Date de proiectare

Fig.2.16.1 Schema functional-constructiva a elementelor de tip coloana solitcitata excentric: a –


integrare in ansamblu;
Specificaţii impuse:

a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.5
mm, L2 = 150 mm, L3 = 250 mm, L4= 150 mm, L5 = 450 mm; L6 = 200 mm; se calculează
forţele şi momentele în centrul asamblării cu şuruburi 13-3 (13’-3’): FXs = 725 N,    FYs =
175 N, FZs = 425 N; MX3 = FY (L1+L3)/2 = 52412.5 Nmm, MZ3 = FY (L2+ L4+ L6)/2 + FX L5/2 
=422500 Nmm,  MY3 = FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4+ L6)/2 = 429637.5 Nmm;
b.    Tipul sarcinii: statică
c.      Restricţii dimensionale: L7 = 200 mm; L8 = 50 mm; a = 75 mm;
d.    Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu
umezelă avansată;
e.      Condiţii constructive: materiale sudabile;
f.      Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

62
Se adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 02 = 235 MPa;r = 360
MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi


constructive:

-         se adopta semifabricat de tip


platbandă cu dimensiunile secţiunii
b1 =  b13 = 90 mm şi grosimea g = 15 mm;
 

Fig.2.16.2 Parametrii geometrici,


functionali si constructivi

Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:

-         se adoptă  a = 60 mm;  b=6 mm, aceleaşi dimeniuni de poziţionare a găurilor ca în
cazul tirantului 13.

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări:

-         modelul de calcul este o bară


dreaptă încastrată,  solicitată
la tracţiune de forţa FZs ; la încovoiere
oblică de sarcinile FXs, FYs şi
MX3, MY13; la torsiune de momentul
MZ3; la forfecare de forţele FYs şi FZs;
-         elementele 3/3’ formează
asamblare cu şuruburi montate cu joc
cu o flaşă fixată pe şasiu;
-         deoarece, modelul de
dimensionare cu luarea în considerare
a tuturor solicitărilor este de
Fig.2.16.3 Modelul de calcul complexitate mărită, în continuare, se
adoptă unmodel simplificat care ia în considerare solicitarea principală de încovoiere dată de forţa
FYs şi momentul MX3; după determinarea dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va
face verificarea cu modulul cu pachetul MDESIGN 
Date  cunoscute (pentru modelul simplificat):despre încărcare: FYs = 175 N, MX13 = 52412.5 Nmm,
aplicate static;
-         despre formă şi dimensiuni: platbandă cu dimensiunile, b3 = 72 mm; grosimea
h3  necunoscută; L7 = 250 mm
-         despre material: σ02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă;  σat = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă,
σat = 90 MPa); σaî = (1,05…1,1) σat  (σaî = 95 MPa)

Relaţii de calcul:
-         efortul de încovoiere în secţiunea critică (pentru modelul simplificat):
 Mî max = MX3 + FYs L7 = 233662.5 Nmm;
-         condiţia de rezistenţă la încovoiere în secţiunea critică,
63
-         dimensionare, din relatia urmatoare, se determină lăţimea tirantului

 
h3 =
√ 6 M imax
b 3 σ ai
=¿ ¿12.80

     din STAS se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu b = 90 mm şi h = 15 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:


 
-         numărul de rânduri găuri şi, deci, cursa de reglare se vor determina ţinând cont de distanţa
dintre găuri (60 mm) dar şi de gabaritul inferior de rulare;
-         diametrul găurii de trecere pentru şuruburile de fixare se determinnă  în urma calcului
asamblării cu şuruburi ;
-         rugozitatea de prelucrare, Ra = 6,3 µm.  

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

64
2.17 CALCULUL EGATURII 13-3/13’-3’ (ASAMBLARE PRIN SURUBURI)
I.Date de proiectare

Fig.2.17.1 Schema functional-constructiva a asamblarii: a


– integrare in ansamblu;

Subtema de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu şuruburi solicitate
combinat (axial şi transversal) care leagă tirantul 13/13’ de
suportul 3/3’ cu funcţia principală de  transmitere a
sarcinilor (forţe şi momente)
65
Specificaţii impuse:

a.     Forţele exterioare: FX = 1450 N, FY = 350 N, FZ = 850 N acţioneză la distanţele L1 = 49.9
mm; L2 = 150 mm; L3 = 250 mm; L4 = 150 mm; L5 = 450 mm; L6 = 200 mm; se calculează
forţele şi momentele în centrul asamblării:  FXs = 725 N,    FYs = 175 N, FZs = 425 N; MX3 =
FY (L1+L3)/2 = 52412.5 Nmm, MZ3 = FY (L2+ L4+ L6)/2  = 87500 Nmm (din considerente de
simetrie nu se ia în considerare momentul forţei FX),  MY3 = FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4+
L6)/2 = 429637.5 Nmm;
c.      Restricţii dimensionale: dimensiunile elementelor asamblate fiind cunoscute se vor adopta
4 şuruburi care for fi dispuse în vârfurile unui pătrat cu dimeniunile maxim posibil;
d.     Condiţii de funcţionare: coieficientul de frecare dintre elementele 13 şi 3 (13’ şi 3’), µ =
0,15…0,25 (frecare usată, oţel-oţel);
e.      temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
f.      Condiţii constructive: materiale sudabile
g.     Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Se adoptă şuruburi din materiale incluse în grupa de caracteristici 6.8  .02 = 480
MPa;r = 800 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:


-         elementele 13 şi 3  au fost dimensionate şi s-a
folosit platbandă cu lăţimea b = 90 mm şi grosimea h =
15 mm; 
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi
constructivi:
-         găurile de trecere a şuruburilor cu diametrul D1 se
vor dispune în colţurile unui pătrat cu latura L = 60 mm
Fig.2.17.2 Parametrii geometrici,
functionali si constructivi

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Ipoteze de calcul şi solicitări:


-         transmiterea sarcinilor de la tirantul 13 la suportul 3 se
face prin intermediul tijelor celor patru şuruburi şi prin
fileteleacestora; pentru calculul de dimensionare se impune
identificarea asamblării cu şurub cea mai solicitată prin
bazat pe principiul superpoziţiei acţiunii forţelor; 
-         forţa FXs solicită asamblarea axial centric; momentele
MZ3 şi MY3 solicită asamblarea axial excentric; forţele
FYs, FZsşi momentul MX3 solicită asamblarea transversal
centric;
-         şuruburile se montează cu joc şi tijelor acestora sunt
solicitate la tracţiune;
Fig.2.17.3 Schema de calcul -         după dimensionarea şurubului cel mai solicitat se va face
a fortelor din suruburi dimensionarea acestuia din condiţia de rezistenţă a tijei şurubului;
Date  cunoscute:
66
-         despre dimensiuni: L = 60 mm; a = (b – L)/2 = 15; r1 = r2 = r3 = r4 == 42.42 mm;
-         despre încărcare: FXs = 1450 N, FYs = 175, FZs = 425 N; MX3 = 52412.5Nmm, MZ3 =87500
Nmm,  MY3 = 429637.5 Nmm;
-         despre material: grupa caracteristicilor materialului 6.8, σ02 = 480 MPa – tensiunea limită
de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de siguranţă;  σac = σ02/c = 480/1,5…2,5 = 190…320
MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă, σat = 200 MPa)
-         depre frecare: coeficeientul de frecare de alunecare în filet, µ = 0,2; coeficeientul de
frecare de alunecare dintre piuliţă şi flanşa 10, µ1 = 0,2;

Relaţii de calcul:

Calculul forţelor axiale din şuruburi corespunzător fiecărei încărcări:


-         forţele din şuruburi generate de forţa FYs care solicită asamblarea axial centric ;
F FX F 1450
F as1 = =362.5 N ; F as2 =
X X
=362.5 N ;
4 4
F 2250 F 2250
F as3 =
X
=362.5 N ; F as 4=
X
=362.5 N ;
4 4
-         forţele din şuruburi generate de momentul MZ3 care solicită asamblarea axial excentric
M MZ3 L+a
F as1 =
Z3
=354.53 N ;
2 L +( L+a)2
2

M MZ3 a 506250 13
F as2 =
Z3
= =¿70 N;
2 L2 +(L+a)2 2 2
64 +(64+13)
2

M MZ3 a 506250 13
F as3 =
Z3
= =70 N ;
2 L2 +( L+a)2 2 64 +(64+13)2
2

M MZ3 L+a 506250 64+13


F as 4 =
Z3
= =354.53 N ;
2 L +(L+a)
2 2
2 2
64 +(64+13)
2

-         forţele din şuruburi generate de momentul MX3 care solicită asamblarea axial excentric


M M X3 L+ a
F as1 =
X3
=212.36 N ;
2 L +( L+a)2
2

M M X3 L+ a
F as2 =
X3
=212.36 N ;
2 L2+( L+a)2
M M X3 a
F as3 =
X3
=42.47 N ;
2 L + ( L+ a )2
2

M M X3 a
F as 4 =
X3
=42.47 N ;
2 L +(L+a)2
2

-         forţele din şuruburi generate de rezultanta forţelor FYs şi FZs (√ F2Y + F 2Z ) care solicită
asamblarea transversal centric
F
F as1 =
YZ
√ 2
FY + FZ
2
; F
=513.87 N F as2 =
YZ
√ 2
FY + FZ
2

=513.87 N ;
4μ 4μ
F
F as3 =
YZ
√ F 2Y + F 2Z
; F
=513.87 N F as 4=
YZ
√ F 2Y + F2Z
=513.87 N ;
4μ 4μ

-         forţele din şuruburi generate de momentul MY3  care solicită asamblarea transversal centric


r1 1
FM as1 =M Y 3 2
Y3
2 2 2
=12660.1 N ;
r 1+ r 2+ r 3 +r 4 μ
M r1 1
F as2 =M Y 3 2 2 2 2 =12660.1 N ;
Y3

r 1+ r 2+ r 3 +r 4 μ

67
MY 3 r1 1
F as3 =M Y 3 2 2 2
=12660.1 N ;
2
r + r + r +r μ
1 2 3 4

M r1 1
F as 4 =M Y 3 2 2 2 2 =12660.1 N ;
Y3

r 1+ r 2+ r 3 +r 4 μ

Calculul forţelor axiale totale din şuruburi:


F M M F M
F as1 =F as 1 + F as1 + F as1 + F as1 + F as 1 =14103.36 N ;
X Z3 Y3 YZ X3

F as2 =FasF 2 + F M
X Z3 M Y3F YZM
as2 + F as2 + F as 2 + F as 2 =13818.82 N ;
X3

F M M F M
F as3 =Fas 3 + F as3 + F as3 + F as 3+ F as 3 =13648.94 N ;
X Z3 Y3 YZ X3

F as 4=F Fas 4 + F M
X Z3 M Y3 F YZ M
as 4 + F as 4 + F as 4 + F as 4 =13933.47 N ;
X3

Încărcarea maximă Faş = max( F as1 , Fas 2 , F as 3 , F as 4) = 14103.36 N indică că şurubul 1 este cel mai
solicitat şi va fi dimensionat conform calculului de rezistenţă.
Calculul de rezistenţă
-         dimensionarea şurubului cel mai solicitat din condiţiă de rezistenţă la tracţiune (β =1,1 )
presupune determinarea diametrului interor al filetului necesar,

nec
d1 =
√ 4 β Fas
π σ at
=¿ 9.94 mm ; ¿

nec
din STAS, se adoptă (d 1 ≥d 1  ) parametrii filetului: d1 = 10.36 mm, d2 = 11.02mm, d = 12 mm
(M12), p = 1.5 mm; se adoptă din STAS corelat cu dimensiunea filetului (M12) diametrul găurii de
trecere, D1 = 14 mm (execuţie mijlocie); se adoptă din STAS piuliţă M12 cu m = 10 mm şi E=21.1
Obs.
-         pentru calculul de rezistenţă s-a considerat cazul cel mai defavorabil care presupune
acţiunea tuturor forţelor exterioare pentru a se evita descărcarea asamblării şi deci
neasigurarea condiţiei de transmitere a forţelor FX şi FZ şi momentului MY3prin frecare;
-         deoarece s-a adoptat piuliţă cu filet standardizat nu a mai fost necesar calculul de
rezistenţă a filetului, acesta fiind îndeplinităă prin construcţie;
-         în cazul filetelor metrice nu se impune verificarea condiţiei de autofixare, acesata fiind
asigurată prin construcţie

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
 -         cotele privind lungimile tijei filetate şi tijei şurubului s-au determinat ţinând cont de
grosimea piuliţei, m = 8 mm (din STAS), şaiba plată (din STAS), şaiba Grower  (din STAS);
-         dimensiunile şurubului au fost preluate din STAS;
-         rugozitatea de prelucrare a alrzajelor pieselor 3 şi 13, Ra = 6,3 µm

68
BIBLIOGRAFIE

1. Mogan, Gh. ş.a. Organe de maşini. Teorie-Proiectare-Aplicații, Ed Universității Transilvania din


Braşov, 2013 (format electronic).
2. Wikipedia. Organe de masini (https://ro.wikipedia.org/wiki/Organe_de_masini).

69
Desen

70
71
72
73
74

S-ar putea să vă placă și