Sunteți pe pagina 1din 10

STRUCTURA PROIECT ATESTAT PROFESIONAL

1.Prima pagina
2.Titlul proiectului
3.Fisa de evaluare (fisa de evaluare trebuie completata de catre elev si
profesor
4.Continut proiect
5.Norme protectia muncii
6 Bibliografie
8.Prezentare proiect power point pe suport electronic ;stick

Nota :proiectul va fi prezentat spre avizare profesorului in format


electronic pe stick ;proiectul va avea aproximativ de 20 pagini .

In paginile urmatoare este prezentat un exemplu concret de proiect cu


sectiunile 1,2,3,5,6
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII
„NICOLAE VASILESCU – KARPEN”
BACĂU

LUCRARE DE SPECIALITATE PENTRU


EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE

ÎNDRUMĂTOR, CANDIDAT,
Prof. Ing. : FRUNZĂ Adrian RIZARDI CRISTIAN
a XII-a - G
- MAI 2007 -

MODELAREA ELECTRONICA CU AJUTORUL PROGRAMULUI


ORCAD SCHEMATICS A CIRCUITULUI DARLINGTON
ANEXA nr. 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

FIŞA DE EVALUARE
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3
Sesiunea IUNIE 2009

Centrul de examen: Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău


Calificarea:
Nume şi prenumele candidatului:
Unitatea de învăţământ absolvită:
Tema proiectului:
Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:

Partea I. Monitorizarea progresului proiectului5

1. Data începerii activităţilor de realizare a proiectului:


2. Competenţele vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului(care se referă la tema proiectului conform standardului de
pregătire profesională)
-
-
-
-

3. Stabilirea planului activităţilor individuale ale candidatului pentru proiect:


- Data:
- Semnătura candidatului:
- Semnătura îndrumătorului:
4. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris:
- Perioada:
- Revizuit:
- Forma finală acceptată de către îndrumător:
5. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri săptămânale):
NR.
OBSERVAŢII SEMNĂTURA ELEVULUI
CRT.
1 Analiza structurii proiectului, a bibliografiei, conţinutul proiectului, principiilor de
tehnoredactare
2 Colocviu privind parcurgerea de către elev a conţinutului(se are în vedere
înţelegerea şi cunoaşterea principalelor aspecte teoretice legate de tema
proiectului
3 Prezentarea primei forme a proiectului(manuscris sau în format
electronic). Discuţii pe marginea conţinutului propuneri de îmbunătăţiri
4 Prezentarea formei scrise a proiectului, indicaţii privind susţinerea
5 Simularea susţinerii

Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii candidatului6

CRITERIUL DA/NU OBSERVAŢII


1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează
adecvat la tema proiectului
2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă
personală, candidatul demonstrând reflecţie critică
3. Activităţile practice au fost întreprinse , după caz, sub
coordonarea/supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a
persoanelor autorizate
4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost
făcută conform planificării iniţiale
5. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub
supravegherea îndrumătorului de proiect.
6. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii
scrise a proiectului a fost realizată integral
7. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a
proiectului au fost prelucrate şi prezentate într-un mod personal şi
nu sunt o compilaţie de citate.
8. Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat
candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au
fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect
9. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a
făcut dovada implicării şi angajării personale, originalităţii soluţiilor
propuse, a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea
sarcinilor
10. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor
practice au transferabilitate în alte contexte practice.

______________________________________________
5
Se completează de către îndrumător pe parcursul derulării proiectului. Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii -
Implementare: predarea şi învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională.
6
Se completează de către îndrumător la finalul activităţi de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizează
atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a părţii scrise a proiectului. Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5
al calităţii - Implementare: predarea şi învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională.

Partea a III-a: Aprecierea calităţii proiectului7

CRITERIUL DA/NU OBSERVAŢII


1. Proiectul/produsul are validitate în raport cu tema, scopul, obiectivele
şi metodologia abordată
2. Proiectul/produsul demonstrează completitudine şi acoperire
satisfăcătoare în raport de tema aleasă
3. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost
făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării
4. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine
justificată şi argumentată în contextul proiectului
5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună
consistenţă internă
6. Partea scrisă a proiectului este redactată logic şi demonstrează o bună
argumentare a ideilor
7. Proiectul/produsul reprezintă, în sine, o soluţie practică personală, cu
elemente de originalitate în găsirea soluţiilor
8. Proiectul/produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii
9. Realizarea proiectului/produsului a necesitat activarea unui număr
semnificativ de unităţi de competenţe, conform S.P.P-ului pentru
calificarea respectivă
10. Redactarea părţii scrise a proiectului respectă cerinţele de structură
impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
certificare profesională

Semnătura candidatului……………………….

Partea a IV-a Aprecierea prezentării şi susţinerii orale a proiectului8

CRITERIUL DA/ NU OBSERVAŢII


1. Candidatul a realizat o susţinere orală clară, coerentă şi fluentă
2. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi
cu obiectivele acestuia
3. Candidatul a demonstrat putere de sinteză şi adaptarea prezentării la
situaţia de examinare
4. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod
personal şi bine argumentat
5. În scopul accesibilizării informaţiei şi a creşterii atractivităţii prezentării,
candidatul a utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace de
comunicare potrivite: elemente de grafică, modele, aplicaţii, facilităţi
audio-video ale TIC etc.

Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările Comisiei:

ÎNTREBARE DA/NU OBSERVAŢII


Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluării globale a activităţilor realizate de candidat şi consemnat
în Fişa de evaluare:

1. Admis

2. Respins

Examinatori: Preşedinte de comisie,


____________________________________
____________________________________ ________________________________

Data:

___________________________
7
Se completează de către îndrumător la finalul activităţi de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizează
atât proiectul în calitate de produs al activităţii elevului, cât şi produsul ca atare, acolo unde este cazul. Fişa de evaluare respectă şi documentează
Principiul 5 al calităţii - Implementare: predarea şi învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională.
8
Se completează de către un membru al comisiei de examinare, după susţinere si consultarea cu ceilalţi membri ai Comisiei de examinare, doar dacă
există completate şi depuse Părţile I-III pentru proiectul evaluat.
Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii - Implementare: predarea şi învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii
în educaţia şi formarea profesională.
CUPRINS

ARGUMENT……………………………………………………………………....5
PROTECŢIA MUNCII…………………………………………………………….6
DARLINGTON…………………………………………………………………….7
OBIECTIVE TEORETICE……………………………………………………...…8
a. CONSIDERAŢII GENERALE…………………………………………8
b. CARACTERISTICI VERSUS PARAMETRII H………………………9
EXERCIŢII……………………………………………………………………..…10
a. CÂŞTIGUL AMPLIFICATORULUI DARLINGTON……………….10
b. TENSIUNEA DE SATURAŢIE………………………………………12
c. REZISTENŢA DE INTRARE A REPETORULUI PE EMITOR…….13
ÎNTREBĂRI…………………………………………………………………........14
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………….15
ARGUMENT

Această lucrare tratează comportarea din punct de vedere funcţional a


montajului Darlington folosit în structura unui amplificator de tip Darlington .
Conexiunea Darlington poate fi comparată cu un tranzistor unic având
câştigul total egal cu produsul câştigurilor individuale (β1∙β2). Ea reprezintă, de
fapt, conexiunea a două tranzistoare de acelaşi tip în configuraţie REPETOR PE
EMITOR (colector comun).
Acest circuit permite :
- calcularea câştigului (amplificării) în curent;
- măsurarea tensiunii la ieşirea unui tranzistor (Vce sat);
- calcularea rezistenţei de intrare.
Montajul Darlington poate fi utilizat pentru realizarea de amplificatoare cu
câştig mare de curent şi tensiune de intrarea mare.
Conexiunea colector comun (repetor pe emitor) este folosită pentru a obţine
o rezistenţă de ieşire de valoare mică. Producătorii amplificatoarelor Darlington au
reuşit realizarea montajului sub forma unui cip (incluzând cele două tranzistoare ).
Această soluţie constituie un avantaj deoarece cele două tranzistoare sunt
menţinute la aceeaşi temperatură de lucru.
PROTECŢIA MUNCII

Normele generale de protecţia muncii cuprind reguli şi măsuri aplicabile în


întreaga economie naţională. Normele de protecţia muncii, stabilite prin Legea
protecţiei muncii din iulie 1996, reprezintă un sistem unitar de măsuri şi reguli
aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă.
În accepţia cea mai generală, protecţia muncii este un ansamblu de acţiuni
având ca obiect cunoaşterea şi înlăturarea tuturor elementelor care pot apărea în
procesul de muncă, susceptibile de a provoca accidente şi îmbolnăviri profesionale.
În procesul de utilizare a montajelor electronice, personalul de execuţie este
supus, în lipsa unor măsuri de siguranţă, la unele pericole potenţiale, determinate
atât de montajele electronice asupra căruia operează, cât şi sculele, dispozitivele
mecanice şi aparatele electrice şi electronice cu care operează.
Pentru evitarea oricăror accidente se impune respectarea cu stricteţe a
normelor de protecţie şi securitate a muncii.
Cauzele care pot produce accidentarea operatorului pe perioada desfăşurării
activităţii de depanare sau chiar în perioada pregătitoare sunt multiple, depind de
condiţiile locului unde se desfăşoară depanarea, de aparatura sau dispozitivele cu
care lucrează operatorul.
Cauzele posibile de pericol datorate locului de muncă sunt următoarele:
o Existenţa unui grad ridicat de umiditate;
o Lipsa unor covoare izolante de cauciuc sau material plastic, pe
care operatorul să-şi sprijine picioarele;
o Existenţa unei instalaţii de alimentare de la reţea într-un grad
ridicat de degradare (linii electrice dezizolate, piese
neizolate);
o Lipsa unor prize de legare la pământ.
Cauze datorate sculelor, dispozitivelor şi aparaturii folosite sunt următoarele:
o Folosirea unor pistoale de lipit supraîncălzite sau cu izolaţie
electrică deteriorată;
o Folosirea unor scule şi dispozitive mecanice improvizate,
neadecvate operaţiilor ce trebuie efectuate;
o Folosirea unor aparate de măsură fără izolarea carcasei
exterioare faţă de tensiunea de reţea;
o Folosirea unor aparate de măsură cu anumite defecte electrice;
o Lipsa izolaţiei la cordoanele de alimentare de la reţea a
aparaturii, cât şi a cordoanelor de legătură cu montajele
supuse operaţiei de depanare.
BIBLIOGRAFIE

1. N. RUS - DISPOZITIVE ŞI CIRCUITE ELECTRONICE, EDITURA


V. BOICIU DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI, 1982.

2. - ELECTRONICA VENETA
3. D. DASCĂLU - CIRCUITE ELECTRONICE, EDITURA DIDACTICĂ
L. TURIC ŞI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI, 1981.