Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

FIŞĂ DE EVALUARE
Examenul de obţinere a certificatului de calificare profesională nivel 3
Sesiunea iunie 2012

Centrul de examen: Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani


Calificarea: TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI
Numele şi prenumele candidatului BULBOACĂ E. ALEXANDRA
Unitatea de învăţământ absolvită: Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani
Tema proiectului: Aparate de semnalizare utilizate în instalaţiile electrice
Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:Radeş Maricica, inginer
electrotehnică
1
Partea I : MONITORIZAREA PROGRESULUI PROIECTULUI
1. Data începerii activităţii la proiect: februarie 2012
2. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului:
A. Rezolvă probleme.
B. Evaluează rezultatele obţinute.
C. Utilizează informaţiile de pe Internet.
D. Organizează şi prelucrează informaţia.
E. Elaborează documente pe teme profesionale.
F. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.
G. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea
incendiilor.
H. Realizează circuite electrice de curent continuu.
I. Realizează circuite electrice de curent alternativ.

3. Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului pentru proiect:


Nr. Semnătura Semnătura
Activităţi / Observaţii Data
crt. elevului îndrumătorului
1. Discuţie preliminară cu candidatul, stabilirea
planului activităţilor individuale în vederea
realizării proiectului
4. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului
Nr. Semnătura
Observaţii Data
crt. elevului
1 Stabilirea conţinutului şi a planului de redactare a proiectului.
Stabilirea bibliografiei.
2 Verificarea mdului în care s-a realizat documentarea pentru
proiect (materiale selectate, informaţii relevante etc.)
3 Verificarea proiectului în ciornă
4 Stabilirea conţinutului şi a formatului anexelor
5 Verificarea formei finale a proiectului, înainte de îndosariere
(varianta electronică sau tipărită)

1
Se completează de către îndrumător pe parcursul derulării proiectului.
Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii – Implementare: predarea şi învățarea al Cadrului
Național de Asigurare a Calității în educația şi formarea profesională
1
2
Partea a II- a: APRECIEREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII CANDIDATULUI

Nr. DA/N
CRITERIUL OBSERVAŢII
crt. U
Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se
1
raportează adecvat la tema proiectului
Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o
2 perspectivă personală, candidatul demonstrând
reflecţie critică
Activitățile practice au fost întreprinse, după caz, sub
3 coordonarea/supravegherea îndrumătorului de proiect
sau/şi a persoanelor autorizate
Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul
4
proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale
Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul
5
şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect
Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru
6 redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată
integral
Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții
7 scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate
într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate
Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a
confruntat candidatul pe parcursul executării
8
proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul
îndrumătorului de proiect
În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului
candidatul a făcut dovada implicării şi angajării
9
personale, originalității soluțiilor propuse, a imaginației
şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor
Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea
10 problemelor practice au transferabilitate în alte
contexte practice

Semnătura candidatului ____________________

2
Se completează de către îndrumător la finalul activității de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea
proiectului. Criteriile vizează atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a părții scrise a
proiectului.
Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii – Implementare: predarea şi învățarea al Cadrului
Național de Asigurare a Calității în educația şi formarea profesională
2
Partea a III- a: APRECIEREA CALITĂŢII PROIECTULUI 3

Nr.
CRITERIUL DA/NU OBSERVAŢII
crt.
Proiectul / produsul are validitate în raport cu tema,
1
scopul, obiectivele şi metodologia abordată
Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi
2
acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă
Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a
3 proiectului au fost făcute în mod consistent şi
concomitent, conform planificării
Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor
4 resurse este bine justificată şi argumentată în
contextul proiectului
Redactarea părţii scrise a proiectului dovedeşte o
5
bună consistenţă internă
Partea scrisă a proiectului este redactată logic şi
6
demonstrează o bună argumentare a ideiilor
Proiectul / produsul reprezintă, în sine, o soluţie
7 practică personală, cu elemente de originalitate în
găsirea soluţiilor
Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în
8
afara şcolii
Realizarea proiectului / produsului a necesitat
activarea unui număr semnificativ de unităţi de
9
competenţe, conform SPP-ului pentru calificarea
respectivă
Redactarea părții scrise a proiectului respectă
cerințele de structură impuse de metodologia de
10
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare
profesională

Semnătura candidatului ____________________

3
Se completează de către îndrumător la finalul activității de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea
proiectului. Criteriile vizează atât proiectul în calitate de produs al activității elevului, cât şi produsul ca atare, acolo unde
este cazul.
Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii – Implementare: predarea şi învățarea al Cadrului
Național de Asigurare a Calității în educația şi formarea profesională
3
4
Partea a IV- a: Aprecierea prezentării şi susţinerii orale a proiectului
Nr.
CRITERIUL DA/NU OBSERVAŢII
crt.
Candidatul a realizat o comunicare orală clară,
1
coerentă şi fluentă
Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu
2
tema proiectului şi cu obiectivele acestuia
Candidatul a demonstrat putere de sinteză si
3
adaptarea prezentării la situaţia de examinare
Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere si opiniile
4
într-un mod personal şi bine argumentat
În scopul accesibilizării informației şi a creşterii
atractivității prezentării, candidatul a utilizat în
5 prezentare strategii eficiente şi mijloace de
comunicare potrivite: elemente de grafică, modele,
aplicații, facilități audio-video ale TIC etc.

Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările Comisiei:

Nr.
ÎNTREBAREA DA/NU OBSERVAŢII
crt.

Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluării globale a activităților


realizate de candidat şi consemnat în Fişa de evaluare:

1. Admis
2. Respins

Examinatori: Preşedinte de comisie:

1.___________________________ Prof. ing. Hancea Gheorghe


2.___________________________ ___________________
3.___________________________

Data: ________________

4
Se completează de către un membru al comisiei de examinare, după susţinere si consultarea cu ceilalţi membri ai
Comisiei de examinare, doar dacă există completate şi depuse Părţile I-III, pentru proiectul evaluat.
Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii – Implementare: predarea şi învățarea al Cadrului
Național de Asigurare a Calității în educația şi formarea profesională
4

S-ar putea să vă placă și