Sunteți pe pagina 1din 292

OZANA ALEXANDRESCU

*
CATALOGUL MANUSCRISELOR MUZICALE DE TRADIŢIE
BIZANTINĂ DIN SECOLUL AL XVII-LEA
OZANA ALEXANDRESCU

CATALOGUL MANUSCRISELOR
MUZICALE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ
DIN SECOLUL AL XVII-LEA

Editura
Arvin Press
Bucureşti 2005
Tehnoredactare: Vlad Crişu
Imprimare: Arvin Press

Carte publicată cu sprijin acordat de

© Toate drepturile rezervate autoarei

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ALEXANDRESCU, OZANA
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie
bizantină din secolul al XVII-lea / Ozana Alexandrescu ;
pref.: acad. Virgil Cândea. - Bucureşti : Arvin Press, 2005
Index
ISBN 973-7849-29-9

I. Cândea, Virgil (pref.)

783(495)
Cuvântul autorului

În ultimele decenii, cercetarea dedicată muzicii de tradiţie bizantină s-a


afirmat constant ca disciplină a muzicologiei româneşti. Au fost publicate
numeroase studii şi ediţii de documente în facsimil, însoţite de transcrieri din
notaţia neumatică. Interesul cercetătorilor pentru domeniul bizantinologiei s-a
intensificat după 1990 şi s-a concretizat în articole şi comunicări cu o tematică
diversificată şi cu multiple unghiuri de abordare ale muzicii de tradiţie
bizantină. Acţiunea de înregistrare a documentelor, atât a celor din colecţii mai
mici din România, cât şi a celor de provenienţă românească aflate în arhive din
străinătate, a extins continuu fondul de manuscrise accesibil cercetării. Cu toate
acestea, în bibliotecile importante din România în care se păstrează manuscrise
cuprinzând muzică de tradiţie bizantină, nu există un catalog analitic al acestor
documente, lipsă ce ne-a determinat să elaborăm lucrarea de faţă. Întrucât
documentele din secolul al XVI-lea au fost publicate aproape în totalitate,
ne-am îndreptat atenţia asupra secolului al XVII-lea. Deşi în Catalogul
manuscriselor muzicale de tradiţie bizantină din secolul al XVII-lea sunt
incluse doar volume aflate în fondurile din România, cercetarea pe care am
întreprins-o în Grecia – peste 350 de manauscrise – a contribuit considerabil la
elucidarea unor aspecte necesare alcătuirii acestui catalog, aspecte insuficient
relevate în materialul existent în România. Pe durata stagiului de cercetare în
Grecia, am primit sprijinul unor distinşi specialişti, cărora le mulţumim pe
această cale: muzicologii bizantinologi prof. univ. dr. Gregorios Stathis de la
Universitatea din Atena, dr. Manoles Chatzegiakoumes, dr. Georgios
Konstantinou şi dr. Ekaterini Kordouli de la departamentul de manuscrise al
Bibliotecii Naţionale a Greciei din Atena. În România, aducem mulţumirile
noastre tuturor celor care ne-au sprijinit la elaborarea prezentei lucrări,
începând cu conducerea şi colectivul departamentului de manuscrise din toate
instituţiile în care am desfăşurat cercetarea – biblioteci, arhive, muzee;
domnului academician Virgil Cândea pentru amabilitatea de a prefaţa lucrarea;
doamnei dr. Natalia Trandafirescu, arhivist principal la Arhivele Statului
pentru verificarea traducerilor din limba greacă; în mod special mulţumim
pentru colaborare colegului nostru dr. Daniel Suceava, muzicolog bizantinolog
la Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române.
Mulţumim de asemenea sponsorului nostru BANCA ROMÂNEASCĂ –
Membră a Grupului National Bank of Greece.

5
Acknowledgements

For the last several decades, research of the Byzantine tradition music
emerged as a scholarly constant in Romanian musicology. There have been
published numerous studies as well as facsimilae of manuscripts together with
transcriptions from the neumatic notation. The interest in Byzantine studies has
strengthened after 1990 and has resulted in articles and scholarly papers with a
wide thematic array and from different perspectives. The steady investigation
of various collections, both in Romanian archives and abroad, has made an
ever increasing number of relevant manuscripts accesible to researchers.
However, there is no analitic catalogue of the documents extant in the main
Romanian libraries that house manuscripts containing Byzantine tradition
music. It is precisely this lack of reference material that inspired us to publish
the present study. In view of the fact that most of the 16th century manuscripts
have already been published, the focus of the present study is on 17th century
documents. Although only volumes housed in Romanian archives have been
considered here, the cataloging process has benefited grately from research we
undertook several years ago in Greece. While there, we consulted over 350
manuscripts which shed light on various aspects insufficiently expressed in the
Romanian materials. We would like to take this opportunity to thank various
specialists in the field who provided generous help and support during our
research in Greece: Dr. Gregorios Stathis, profesor at the University of Athens,
Dr. Manoles Chatzegiakoumes and Dr. Georgios Konstantinou as well as to Dr.
Ekaterini Kordouli from the departament of manuscripts at the National
Library of Greece in Athens.
We would also like to thank to the staff in the many Romanian libraries,
archives and museums in which we carried out the bulk of our research. In
addition, we would like to express our gratitude to Professor Virgil Cândea,
Member of the Romanian Academy for graciously accepting to write the
foreword to this catalogue; to Dr. Natalia Trandafirescu, main archivist to the
State Archives for checking our translations from Greek; and, especially, to our
friend and collegue Dr. Daniel Suceava, musicologist and byzantinologist at
the Institute of Art History „George Oprescu” at the Romanian Academy.
Many thanks also go to our sponsor Banca Românească – Member of the
National Bank of Greece.

6
CUVÂNT ÎNAINTE

Un repertoriu al manuscriselor muzicale româneşti în notaţie


neobizantină din secolul al XVII-lea reprezintă în viaţa ştiinţifică actuală din
ţara noastră un eveniment cu semnificaţii multiple, care se cer subliniate.
Identificarea, descrierea şi datarea riguroasă a unor monumente ale
muzicii sacre de acum mai bine de trei veacuri face parte din opera de salvare
şi protecţie a patrimoniului cultural naţional. Risipite în colecţii diverse din
ţară, descrise până acum sumar în inventare şi cataloage, este evident că numai
un repertoriu ştiinţific întocmit le poate releva apartenenţa la un fenomen
intelectual şi artistic unitar, aducându-le în atenţia specialiştilor de pretutindeni,
evaluându-le importanţa, şi stimulând astfel măsurile de conservare şi
valorificare cuvenite unor venerabile mărturii ale tradiţiei noastre spirituale.
Asemenea repertorii fac parte din echipamentul indispensabil cercetării.
Cel de faţă este cu atât mai preţios cu cât vechea creaţie muzicală este un
domeniu al culturii noastre asupra căruia savanţi reputaţi români sau străini
s-au aplecat cu pasiune şi competenţă încă din secolul al XIX-lea, chiar în
condiţii în care cercetările erau afectate tocmai de absenţa instrumentelor
elementare de lucru. Descrierile exacte ale vechilor manuscrise sunt în multe
cazuri acte de identitate reconstituite postum, care stabilesc originea operelor
descrise, evitând confuzii, atribuiri greşite şi controversate de care nici
muzicologia nu a fost scutită, după cum se ştie, până în perioade recente.
În viaţa ştiinţifică de azi din ţara noastră, acest repertoriu este,
deopotrivă, act de curaj, omagiu reverent pentru venerabili cărturari,
compozitori şi psalţi de altă dată, pe nedrept uitaţi, dar şi îndemn la împlinirea
unui imperativ de maximă actualitate.
Act de curaj al doamnei dr. Ozana Alexandrescu, care a investit ani
de-a rândul o ştiinţă acumulată cu pasiune şi eforturi neprecupeţite într-o
întreprindere intelectuală adresată unei confrerii selecte de iniţiaţi în melurgia
Răsăritului Creştin. Încrezătoare în legitimitatea unui sacrificiu de care vor
profita, aparent, specialişti puţini dar de înaltă calitate, autoarea cărţii ne oferă
exemplul unui devotament pentru ştiinţă puţin obişnuit într-o vreme în care
eforturile cercetării sunt cu totul altfel orientate.
Omagiu adus melozilor români din trecut, pentru care perpetuarea
nobilei tradiţii bizantine în viaţa liturgică de la noi a fost ascultare
călugărească, iar pentru copiştii de manuscrise, dascălii, psalţii şi alcătuitorii
laici de cântări bisericeşti era datorie duhovnicească împlinită cu smerenie, cu
o discreţie care deznădăjduieşte adesea pe cercetătorii moderni dornici să-i
identifice.

7
Şi, repet, o asemenea lucrare cuprinde într-o vreme când ne pregătim
pentru un nou statut al convieţuirii pe bătrânul nostru continent, un îndemn la
reflecţie şi acţiuni pentru păstrarea acelor tradiţii care i-au hotărât un loc
eminent între civilizaţiile lumii. Vechea Respublica Christiana, Europa statelor
naţionale moderne, devine sub ochii noştri o Uniune Europeană în care tocmai
valenţele religioase şi etnice sunt lăsate pe un plan secund, ca responsabile de
catastrofe şi disensiuni persistente din antichitate până în istoria recentă. Unul
dintre artizanii acestor profunde prefaceri, filosoful elveţian Denis de
Rougemont, vedea în culturile regionale principalul liant al Noii Europe şi în
manifestul său intitulat Lettre ouverte aux européens se adresa anume
românilor, pe care îi cunoştea prin erudiţie şi prieteni, între care Tudor Vianu şi
Virgil Gheorghiu. În Uniunea Europeană cultura va fi, aparent, temeiul
profundei unităţi în diversitate, poate chiar mai mult decât factorii mai
variabili, economici sau politici, deocamdată prioritari. Cultura veche
românească include ca factor constitutiv şi identitar tradiţia creştină, iar muzica
liturgică este una din cele mai stabile şi mai rafinate expresii ale Revelaţiei
Logosului Întrupat...
Cartea doamnei dr. Ozana Alexandrescu îmbie spre asemenea
consideraţii, cutezate chiar de un nespecialist, ca semnatarul acestor rânduri de
elogioasă întâmpinare. Acest repertoriu savant de vechi manuscrise sacre
româneşti impunător prin acribie şi rigoare va deveni îndată lucrare de referinţă
pentru toţi specialiştii în muzica sacră bizantină din ţară şi din străinătate. Dar
prin semnificaţiile ei, cartea trimite spre reflecţii profitabile tuturor iubitorilor
culturii româneşti. Aceasta mi se pare a fi principala răsplată şi mulţumire a
autoarei, dincolo de preţuirea şi recunoştinţa pe care i-o mărturisim acum.

Acad. VIRGIL CÂNDEA


FOREWORD

A catalogue of the 17th century Romanian musical manuscripts in


Neo-Byzantine notation constitutes an event with noteworthy significance for
our country's scientific life.
To identify, to describe and to rigorously date the masterpieces of
sacred music that are more than three centuries old contributes to the wider
efforts dedicated to saving and protecting our national cultural heritage.
Scattered around the country in different collections, only briefly described in
one or other inventory, these manuscripts undoubtedly needed to be registered
in a scientifically elaborated catalogue. This is the only appropriate way to
establish their place within a consistent intellectual and artistic trend and to
bring them to the attention of experts around the world, as well as to help
evaluate their importance, thus encouraging measures for the safeguard of
these venerable proofs of our spiritual tradition.
Such catalogues belong to the endowment that research cannot do
without. The value of the one under scrutiny is even more important than that,
considering that the old musical creation is a field of our culture that famous
Romanian and foreign scholars started to survey, with passion and competence,
as early as the 19th century, in spite of difficulties encountered because of the
very absence of such elementary study tools. The accurate description of
manuscripts often provides "identity papers" posthumously reconstituted,
establishing the origin of these works and helping avoid confusion and
controversy, that even musicology has been faced with until recently, as we
know.
For our country's current scientific community, this catalogue is as
much an act of courage, of reverence towards old scholars and psalm
composers that have been unjustly forgotten, as it is an incentive to follow an
aim of utmost importance nowadays.
It is an act of courage of Dr. Ozana Alexandrescu, who, for years, has
invested the knowledge she has stored with enthusiasm and unsparing efforts in
an intellectual undertaking addressed to a select circle of fellow musicologists,
initiated in the liturgical creation of the Christian Orient. Confident in the
legitimacy of a sacrifice whose beneficiaries would apparently be few but
excellent scholars, the authoress offers the example of a devotion to science
very unusual at a time when research efforts are being oriented in entirely
different directions.
The present work is meant to pay homage to the Romanian psalm
composers of the past, for whom the continuity of the noble Byzantine tradition

9
in this country's liturgical life was seen first and foremost as monastic
obedience, just as it was clerical duty for manuscript copyists and secular
authors of chants performed with such humility and discretion that it
discourages modern researchers from trying to identify them.
I feel bound to reiterate the idea that, at a time when Romania is
preparing for a restored place in the family of the European states, such a work
as Dr. Ozana Alexandrescu's is an incentive to meditate and to take steps in
order to preserve those traditions that have secured our country a prominent
position among world civilizations. The old Respublica Christiana, the Europe
of modern national states, is becoming, under our own eyes a European Union
where religious and ethnic values are left in the background, deemed to lie at
the root of various catastrophes and dissensions persisting from Antiquity to
recent times. One of the designers of these profound changes, the Swiss
philosopher Denis de Rougemont, saw in the regional cultures the main
binding element of the New Europe. In his manifesto Lettre ouverte aux
Européens he addressed particularly the Romanians, whom he knew through
his erudition and his friends, such as Tudor Vianu and Virgil Gheorghiu.
Within the European Union, culture should obviously be the foundation of a
deep unity through diversity, possibly even more than such variable factors as
the economic or political ones that, for the time being, are considered more
significant.The old Romanian culture comprises Christian tradition as a
substantial element of its identity, with liturgical music as one of the more
stable and most refined expressions of the Revelation of the Incarnated Word...
Dr. Ozana Alexandrescu's book invites such considerations even from
scholars who are not specialists in musicology, such as the signer of these
commendatory lines. This expert catalogue of old Romanian manuscripts,
imposing by its rigour, will soon become a reference work for musicologists
specializing in Byzantine sacred music, both in Romania and abroad. On the
other hand, this book invites reflections that all Romanian lovers of culture
could benefit from. This seems to me to be the authoress' main reward and
satisfaction, apart from our appreciation and gratitude, which we heartily
extend herewith.

Professor VIRGIL CÂNDEA


Member of the Romanian Academy
INTRODUCERE

Muzica liturgică a ritului ortodox s-a transmis timp de peste 500 de ani
prin intermediul manuscrisului. Culegerea de cântări – cartea-manuscris – în
care se găsea repertoriul necesar tuturor oficiilor liturgice a asigurat fiinţarea şi
continuitatea acestui tip de muzică. Deşi tradiţia orală a constituit o importantă
modalitate de transmitere a artei muzicii din generaţie în generaţie, manuscrisul
a reprezentat forma de tezaurizare a repertoriului. De dimensiuni relativ reduse,
aşadar uşor de transportat, manuscrisul în notaţie neumatică bizantină a circulat
în întreg spaţiul cultural sud-est european.
Spre deosebire de muzica liturgică a Occidentului european, care a fost
tipărită începând cu secolul al XVI-lea, muzica de tradiţie bizantină a continuat
să fie notată de către copist până în secolul al XIX-lea1. Manuscrisele muzicale
păstrate în fondurile româneşti sunt în cea mai mare parte anonime, nedatate şi
fără precizarea locului de provenienţă. Codexurile sunt fie alcătuite pe teritoriul
românesc, fie aduse din spaţiul cultural ortodox, în special din Grecia. De
asemenea, există manuscrise muzicale româneşti în diferite fonduri din
străinătate.
Dinamica procesului de evoluţie a muzicii de tradiţie bizantină,
considerată în ansamblu, a cunoscut perioade de mare înflorire şi perioade de
stagnare2. După destrămarea Imperiului, urmează un regres în planul creaţiei,
însă tradiţia este păstrată. În secolul al XVI-lea (1500–1580) se înregistrează o
bogată activitate de copiere la mănăstirile de la Muntele Athos, iar în zonele
periferice cum sunt Serbia, Cipru, Creta şi Moldova se afirmă centre de
cultivare a muzicii de tradiţie bizantină. Perioada cuprinsă între 1580 şi 1650
reprezintă pregătirea pentru o nouă dezvoltare ce va fi stimulată prin
intensificarea activităţii de copiere, a celei didactice şi prin relansarea creaţiei.
Două nume se impun în creaţia acestei perioade: Melhisedek Rhaidestinos şi
discipolul acestuia, Georgios Rhaidestinos. Alţi doi importanţi autori,
Theophanes Karykes şi Arsenios ieromonahul, şi-au legat numele de
introducerea unui gen de cântare cu mare circulaţie până în secolul al
XVIII-lea, kratima fără text literar, cu pregnante rezonanţe din muzica laică,
1
The New Oxford History of Music, vol. III, London, Oxford University Press,
1960, p. 253 şi vol. IV, 1968, p. 420. Titus Moisescu, Prolegomene bizantine,
1985, p.81-100.
2
Manoles K. Chatzegiakoumes, Cheirographa ekklesiastikes mousikes. 1453–
1820, Atena, 1980, p.23–53.

11
„exoteriki”. Perioada de renaştere şi efervescenţă creatoare este cuprinsă
aproximativ între anii 1650–1720. În această epocă se înnoieşte cântarea
tradiţională prin apariţia unor genuri noi care se aplică în practica muzicală şi
se regăsesc în manuscrise; de asemenea se fac încercări pentru simplificarea
semiografiei tradiţionale.
Principala schimbare a constituit-o recompunerea repertoriului pentru
culegerile de bază. Această remodelare sub aspect stilistic s-a datorat celor trei
reprezentanţi de seamă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Hrysafis
cel Nou, Germanos Neon Patron şi Balasios nomofilax. Noile versiuni de
repertoriu au înlocuit pe cele din secolele XV-XVI pentru patru categorii de
culegere – Stihirar, Anastasimatar, Irmologhion, Doxastar – iar noua
înveşmântare melodică a impus culegerile respective ca modele care au circulat
apoi timp de un secol. O înnoire la nivelul formelor a constituit-o noul gen de
irmos calofonic. Această formă reflectă cerinţele epocii în problema stilului, şi
anume calofonic dar în acelaşi timp restrâns ca dimensiuni, genul irmosului
calofonic fiind şi cel mai deschis influenţelor din muzica laică. La trecerea
dintre secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea, personalitatea cea mai marcantă este
Petru Bereket, autor a cărui creaţie a circulat şi sub formă de culegere integrală
a operei. Următoarea perioadă, aproximativ între anii 1720–1770, prezintă în
primele decenii o fază de stagnare şi apoi o fază de pregătire a unui nou
reviriment în planul creaţiei. În această perioadă predomină muzica din
perioada anterioară, foarte bogată şi diversă prin contribuţia unui număr
însemnat de autori. Pe lângă muzica oarecum recentă faţă de secolul al
XVIII-lea, se face apel şi la creaţia mult mai veche, din secolele XIV-XVI. În
consecinţă, în secolul al XVIII-lea apare un tip de antologie alcătuită cu
intenţia includerii unui repertoriu cât mai complet, dacă nu chiar exhaustiv. În
Antologhioanele din secolul al XVIII-lea – unele deosebit de voluminoase – se
întâlneşte acelaşi text literar în câte 5–7 sau mai multe variante muzicale,
fiecare piesă fiind atribuită altui autor. În cazul cântărilor care figurează în mod
obligatoriu în toate ehurile, se ajunge la 15–20 de variante muzicale, având
acelaşi text literar, pentru un singur eh. Acest bogat material a reprezentat baza
de lucru pentru numeroşi psalţi-copişti care au desfăşurat o activitate
prodigioasă de alcătuire a manuscriselor.
Ultima perioadă, cuprinsă aproximativ între anii 1770–1820 este
considerată ca a doua mare înflorire în domeniul acestei arte. Numele
emblematic al acestei perioade este Petru Lampadarios Peloponisiul,
personalitate care a marcat decisiv evoluţia ulterioară a acestui tip de muzică.
A fost autorul care a recompus, în conformitate cu noile cerinţe ale epocii,
repertoriul principalelor culegeri, Anastasimatar, Irmologhion şi Doxastar; a
compus în toate genurile, a contribuit la simplificarea grafiei prin numeroasele
sale versiuni „exigisis” pentru piese din vechiul repertoriu şi a deschis calea

12
spre o mai largă pătrundere a influenţelor laice „exoterika”. De mare
importanţă este preioada 1790–1810 dominată de activitatea celor doi
protopsalţi, Iakobos şi Petru Bizantios, cei care au fondat a treia Şcoală de
muzică de pe lângă Patriarhia Constantinopolitană. Începând cu anul 1814, se
impune reforma întreprinsă de Hrysanthos, Gregorios şi Hourmouzios, dar în
copierea manuscriselor s-a continuat şi după această dată utilizarea vechiului
sistem de notaţie.
Situaţia prezentată este reflectată şi de fondul de manuscrise existent în
România, fond ce cuprinde aproximativ 250 de volume în notaţie veche
(neobizantină). Încadrarea acestora este următoarea: două exemplare din
secolele XIII-XIV, 11 din secolul al XVI-lea, 29 de manuscrise catalogate de
noi ca aparţinând secolului al XVII-lea, restul fiind alcătuite în secolul al
XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea.
După secolul al XVI-lea, marcat de înflorirea Şcolii muzicale de la
Putna, în următoarele secole activitatea legată de muzica liturgică se desfăşoară
cu precădere în Ţara Românească. În secolele XVII-XVIII, în spiritul ecumenic
al ortodoxiei, actele de cultură din ţările române s-au datorat uneori unor greci
iar cele din Grecia unor români. Fenomenul s-a bazat atât pe comunitatea
confesională, cât şi pe cea lingvistică la nivelul culturii; deoarece din secolul al
XVII-lea în ţările române limba slavonă este înlocuită de limba greacă, se
înregistrează coexistenţa a două curente culturale, unul exprimat în limba
română, celălalt în limba greacă3. Elocvent în acest sens este exemplul
cărturarului aparţinând ambelor culturi, greacă şi română, cum a fost Luca
Cipriotul sau Luca al Ungrovlahiei, episcop de Buzău (1583–1603) şi
mitropolit al Ţării Româneşti (1603–1629)4. Un discipol al său, Iakobos, a
semnat 11 manuscrise dintre care trei de muzică5. Manuscrisul alcătuit în 1624
de Iakobos arhiereul de la Mitropolia Ungrovlahiei (Ms. gr. 1096, BAR) este
deosebit de valoros deoarece este cel mai vechi codex din secolul al XVII-lea
păstrat în România; constituind prototipul de Antologhion valabil timp de peste
cinci decenii, volumul din 1624 reprezintă un etalon pentru repertoriu şi un
reper în ceea ce priveşte evoluţia la nivelul semiografiei şi al stilului muzicii. O
3
Cornelia Papacostea-Danielopolu – Lidia Demeny, Carte şi tipar în
societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX), Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1985, p.148–151.
4
Nikos A. Bees, Les manuscrits des Météores. Catalogue descriptif des
manuscrits conservés dans les monastères des Météores, vol. II: Les
manuscrits du Monastère de Barlaam, Atena, 1984, p. 43, p. 87.
5
Demetrios Z. Sofianos, Les manuscrits des Météores. Catalogue descriptif
des manuscrits conservés dans les monastères des Météores, vol. III: Les
manuscrits du Monastère Hagios Stephanos, Atena, 1986, p. 317.

13
citire paralelă între o piesă copiată în 1624 şi aceeaşi piesă copiată într-un
volum din deceniul opt, pune în evidenţă diferenţe care semnifică evoluţia
firească în decursul unei jumătăţi de secol. Un alt aspect de mare importanţă îl
reprezintă utilizarea limbii greceşti, atât în notarea textului literar al cântărilor,
cât şi pentru indicaţiile tipiconale. Aspectul este de interes întrucât în prima
jumătate a secolului al XVII-lea, în Ţara Românească se utiliza încă slavona ca
limbă de cultură, ultimul susţinător al slavonismului fiind Udrişte Năsturel6.
Pentru muzica de tradiţie bizantină situaţia este total diferită. Manuscrisul lui
Iakobos din anul 1624, scris integral în limba greacă, demonstrează faptul că
muzica liturgică din secolul al XVII-lea s-a cântat exclusiv în limba greacă.
Următoarele manuscrise în ordine cronologică, datate în funcţie de însemnări
notate pe volum, sunt: un Antologhion ante 1664 şi un Irmologhion ante 1665.
Se ştie că după 1665 o personalitate a muzicii de tradiţie bizantină, Germanos
Neon Patron, a venit în Ţara Românească unde şi-a desfăşurat activitatea până
la sfârşitul vieţii; dintr-o însemnare notată în manuscrisul 4466 de la
Copenhaga reiese faptul că renumitul muzician s-a aflat sub protecţia marelui
spătar Mihail Cantacuzino. Prin prezenţa lui Germanos Neon Patron în Ţara
Românească, predarea muzicii a atins un înalt nivel; discipolul său Iovaskos
Vlahos sau Ioan Vlahos – numele acestuia este consemnat în ambele variante –
a ajuns la cea mai înaltă treaptă în ierarhia profesiunii, deţinând titlul de
protopsalt al Curţii Ungrovlahiei în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino7.
Valoarea creaţiei sale a fost recunoscută şi în afara ţării, piesele ce i se atribuie
figurând în antologiile din epocă, volume păstrate actualmente în România,
Grecia, Bulgaria, Austria şi Danemarca8. Manuscrisul 4466, păstrat la
Biblioteca Regală din Copenhaga, are în cuprins, pe lângă cântările
protopsaltului Iovaskos Vlahos, piese compuse de Ioan, unul dintre copiştii
volumului, şi de Konstantinos, doi autori ce nu figurează în alte volume. În Ms.
100 din fondul Bibliotecii Naţionale de la Viena se găseşte atât o creaţie
atribuită lui Iovaskos Vlahos, cât şi o piesă a unui alt autor român, Vlad
grămăticul şi vameş la Câineni, după cum semnează şi în calitate de proprietar
al culegerii. Un alt exemplu de cântare singulară se întâlneşte într-un volum din
secolul al XVII-lea, Ms. gr. 670 BAR, o doxologie atribuită lui Ianake din
Bucureşti. Deşi nu au cunoscut circulaţia în alte manuscrise, compoziţiile
6
P. P. Panaitescu, Contribuţii la istoria culturii româneşti, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1971, p. 26.
7
Sebastian Barbu-Bucur, Iovaşcu Vlahul “protopsaltul Curţii Ungrovlahiei” şi
epoca sa în manuscrise psaltice de la Muntele Athos, BOR, an CVI (1988),
nr.7-8, p. 62-104.
8
Ozana Alexandrescu, Un manuscris inedit din secolul al XVII-lea, Muzica,
nr.4, 1998, p. 135-142.

14
autorilor Vlad grămăticul, Ioan copistul, Konstantinos şi Ianake din Bucureşti,
demonstrează faptul că muzicienii români nu au fost doar simpli copişti şi
executanţi. Buni cunoscători ai muzicii de tradiţie bizantină, şi-au apropriat
normele compoziţionale şi au îmbogăţit repertoriul standardizat cu variante
muzicale personale.
Sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea au fost
marcate de activitatea altui copist-autor de cântări român: muzicianul de epocă
brâncovenească s-a numit Kallistos ieromonahul. Din cele trei manuscrise
semnate de Kallistos se păstrează numai două; volumul alcătuit în anul 1705
s-a pierdut definitiv9. Primul manuscris copiat de Kallistos se păstrează la
Biblioteca Naţională de la Atena şi până la cercetarea pe care am întreprins-o
personal nu a fost cunoscut muzicologilor români10. Acesta a fost alcătuit în
1694 iar al doilea în 1695 (Ms. 52, Muzeul Olteniei, Craiova). Repertoriul
compus de Kallistos (cinci sau şase piese), deşi foarte restrâns, a cunoscut
succesul selectării în manuscrise, demonstrând astfel valoarea şi aprecierea de
care s-a bucurat creaţia sa. Având în vedere prevalenţa repertoriului compus de
psalţii greci, includerea lui Kallistos în rândul autorilor renumiţi în epocă este
remarcabilă, numele său adăugându-se celor care au contribuit la îmbogăţirea
patrimoniului muzicii de tradiţie bizantină.
În fondurile româneşti situaţia se prezintă foarte diferit între secolul al
XVI-lea şi al XVII-lea. Din secolul al XVI-lea ni s-au transmis doar
manuscrise cuprinzând muzică în stil papadic (Antologhioane sau Stihirare
calofonice). Numărul mult mai mare de volume (29) din secolul al XVII-lea
oferă o diversitate de tipuri de culegere şi, în consecinţă, o diferenţiere stilistică
pe cele trei genuri consacrate, irmologic, stihiraric şi papadic, în plus stilul
calofonic. Repartizarea pe categorie de culegere este de asemenea diversă, din
secolul al XVII-lea provenind exemplare din toate categoriile. Muzica în stil
irmologic se găseşte în Irmologhion iar cea în stil stihiraric este ilustrată de
volumele cu conţinut de Stihirar-Triod-Penticostar şi Doxastar. Volumele din
fondurile româneşti din această categorie se înscriu pe linia urmărită în întreg
arealul ortodoxiei; modelele care au circulat în ţările române sunt cele general
vehiculate, respectiv variantele Hrysafis cel Nou şi Germanos Neon Patron.
Antologhioanele, unele deosebit de cuprinzătoare, oferă un material extrem de
bogat prin multitudinea autorilor selectaţi. Un tip de manuscris foarte rar
întâlnit se află în fondurile româneşti doar în două exemplare: este culegerea

9
Marcu Beza, Urme româneşti în Răsăritul ortodox, Bucureşti, 1937, p.137,
141; Linos Politis, Palaiographika apo ten Epeiro, în Epistemonike Epeteris
tes Philosophikes Scholes. Panepistemion Thessalonikes 12 (1973), p.334-336.
10
Ozana Alexandrescu, Kallistos ieromonahul, Muzica nr. 1, 1998, p. 110-118.

15
Theotokar11; de asemenea o categorie foarte rară este şi Kratimatarul, într-un
singur volum în România (Ms. gr. I-22 BCU Iaşi). În ansamblu, manuscrisele
din secolul al XVII-lea reprezintă un segment deosebit de important pentru
cunoaşterea muzicii de tradiţie bizantină care s-a practicat şi a circulat pe
teritoriul românesc.
După cum am amintit, notaţia denumită neobizantină, koukouzeliană, a
fost utilizată pe o perioadă foarte îndelungată, până la începutul secolului al
XIX-lea. Anul 1814 reprezintă o demarcaţie clară în ceea ce priveşte datarea
unui manuscris, întrucât notaţia hrysantică situează alcătuirea volumului după
adoptarea noului sistem. Pentru un manuscris din secole anterioare, în notaţie
neobizantină, datarea se stabileşte pe baza unor criterii aplicabile în funcţie de
informaţiile oferite de respectivul codex.
Primul criteriu de datare, cel care prezintă certitudine, îl constituie
colofonul, însemnarea copistului de la sfârşitul volumului; există colofoane în
care se precizează data şi locul alcătuirii volumului, numele şi funcţia
copistului, după cum se prezintă în Ms. gr. 1096 BAR Bucureşti, Ms. III-85
BCU Iaşi, Ms. 204 din Arhivele Statului Iaşi. Uneori se menţionează doar
numele copistului (ex. Ms. I-20 BCU Iaşi) sau doar locul unde a fost scris (ex.
Ms. 206 Arhivele Statului Iaşi). Existenţa colofonului este extrem de rară,
deoarece filele de la finalul volumului sunt adesea rupte din corpul volumului.
Al doilea criteriu de datare îl constituie însemnările de proprietar în care se
notează cu precizie data; în acest caz, volumul se datează, în principiu, anterior
datei menţionate în însemnare (ex. Mss. gr. 670, 832 BAR). Al treilea criteriu
de datare îl constituie filigranul hârtiei. Este un criteriu adiacent, orientativ,
deoarece este foarte posibil ca hârtia să fi fost stocată mai mult timp până la
utilizare, iar multe filigrane asemănătoare nu sunt incluse în cataloage.
Reconstituirea completă a unui filigran este dificilă, în special în cazul hârtiei
foarte uzate şi al volumelor de format mic. Datarea în funcţie de filigran este
valabilă pentru manuscrisele mai vechi, până la 1600. Pentru secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea, cataloagele din seria Monumenta Chartae
Papyraceae nu mai cuprind foarte multe din filigranele întâlnite în manuscrise.
Pentru secolul al XVII-lea, filigrane aflate în volumele din România le-am
identificat în volumul I din seria Monumenta Chartae Papyraceae [MCP],
editat de Edward Heawood, volum la care vom face trimiterile de numerotare
şi datare a filigranului.
Un alt criteriu de datare se aplică Antologhioanelor, codexuri ce includ
cântările numite polihronioane. Aceste cântări dedicate domnitorului sau unor
înalţi ierarhi, menţionează uneori numele acelui personaj. Polihronioanele care
păstrează numele domnitorului sau al patriarhului sau al mitropolitului oferă
11
Ms. gr. I–20 BCU Iaşi şi Ms. 397 BCU Bucureşti.

16
posibilitatea unei datări foarte apropiate de data scrierii volumului. Un exemplu
de acest fel se întâlneşte în Ms. gr. 564 BAR, datat pe baza unei însemnări de
proprietar ante 1709. În Ms. gr. 564 se găseşte un polihronion dedicat lui
Constantin Brâncoveanu, astfel încât data alcătuirii se poate aprecia chiar
începând cu anul 1688–1689, aşadar cu mult înainte de anul 1709. Totuşi,
polihronionul cu numele unui domnitor sau ierarh nu poate fi luat ca element
de datare în mod izolat. Este posibil ca un polihronion să fi fost copiat integral,
inclusiv numele personajului, într-o culegere mult mai târzie (ex. Ms. gr. 693
BAR). Neconcordanţa dintre perioada istorică indicată de polihronion şi
perioada reală a scrierii volumului este semnalată de alte elemente luate în
considerare pentru datare.
Un criteriu de mare importanţă îl reprezintă încadrarea în epocă a
autorilor pieselor, criteriu ce se aplică în special categoriei Antologhionului.
Având în vedere transmiterea muzicii de tradiţie bizantină prin copierea
modelelor mai vechi, numele autorilor de secol XIV–XV se întâlnesc şi în
codexuri din secolul al XVIII-lea. Astfel, în orientarea datării se utilizează doar
autorii consideraţi aproape contemporani cu perioada scrierii volumului, epoca
atestării respectivilor autori fiind limita în timp sub care nu se poate coborî
datarea. În aplicarea acestui criteriu ne-am ghidat după cataloagele apărute în
Grecia: Gregorios Stathis, Les manuscrits de musique byzantine – Mont Athos.
Catalogue descriptif des manuscrits de musique byzantine conservés dans les
bibliothèques des monastères et des scètes du Mont Athos, Atena, vol. I (1975),
vol. II (1976), vol. III (1993), Manoles Chatzegiakoumes, Mousika
cheirographa Tourkokratias (1453–1832), Atena, 1975 şi Cheirographa
ekklesiastikes mousikes. 1453–1820, Atena, 1980. Pentru alte categorii de
culegere – Stihirar-Triod-Penticostar, Doxastar, Irmologhion, Anastasimatar –
numele autorului se precizează la începutul culegerii, dar nici această atribuire
nu poate fi considerată izolat. Dacă nu deţinem nici unul dintre elementele cu
funcţie de criteriu de datare, orientarea se bazează exclusiv pe criterii muzicale.
Întrucât la nivelul semiografiei modificările se remarcă pe perioade lungi, de
câteva decenii, diferenţele înregistrate în notaţie pun în evidenţă perioada în
care a fost alcătuit volumul. Astfel, în textul unor piese aflate în circulaţie timp
de secole – am luat exemplul celor 11 eotinale atribuite melurgului din secolul
al XIII-lea, incluse şi în volume din secolul al XVIII-lea – se înregistrează
modificări la nivelul semiografiei determinate de evoluţia sistemului de notaţie.
Prin citirea paralelă a aceleiaşi piese din manuscrise alcătuite în perioade
diferite, am urmărit în ce măsură s-a respectat exactitatea copierii. Precizăm că
identitatea dintre copiile manuale nu este cea perfectă, rezultat al unei copieri
mecanice, deoarece fiecare copist are propria sa manieră de grafie. Utilizarea
diferenţiată a numărului de semne – mărturii interioare, semne chironomice,
formulele thematismos eso şi thematismos exo, notarea ftoralelor, în special a

17
celei nenano şi a mărturiei cromatice, semne de notare a ritmului, notarea
isonului mic cu funcţie de apogiatură – denotă o etapă a evoluţiei notaţiei.
Cercetarea comparată a unor texte din cinci manuscrise alcătuite la interval de
câteva decenii, evidenţiază această departajare la nivelul semiografiei. A doua
abordare pe baza cercetării comparate a urmărit evoluţia sub aspect stilistic.
Fenomenul permanentei înnoiri a repertoriului, respectiv compunerea de
variante muzicale, a atras după sine o schimbare în plan stilistic, ce aparţine
sferei esteticului. Procedeul „înfrumuseţării” pieselor atribuite autorilor mai
vechi de către cei contemporani indică modalitatea de remodelare a unei piese
conform cerinţelor epocii. În concordanţă cu schema compoziţională utilizată
în muzica de tradiţie bizantină, o piesă încadrată strict într-un anumit gen – am
luat exemplul heruvicului duminical – cu acelaşi text literar, acelaşi eh şi
aceleaşi formule, nu se poate diferenţia considerabil în funcţie de autor. Totuşi,
din variantele muzicale ale unor autori din perioade diferite reiese o prelucrare
a materialului comun cu o nouă amprentă stilistică, materializată în primul rând
în îmbogăţirea liniei melodice prin ornamentări şi prin extinderea
dimensiunilor piesei. Subliniem faptul că atât criteriile codicologice, cât şi cele
muzicale nu pot fi operante luate în parte. În afara colofonului, celelalte criterii
nu pot determina în mod izolat datarea unui manuscris. De aceea se impune
corelarea acestor elemente în vederea obţinerii unui rezultat cât mai corect. În
cazul în care principiile enunţate nu conduc spre o concluzie, abordarea
studiului comparativ poate influenţa sau chiar determina aprecierea datării. Prin
aplicarea criteriilor prezentate şi a cercetării comparate am stabilit apartenenţa
unor manuscrise muzicale de tradiţie bizantină la secolul al XVII-lea, fără a
considera însă anul 1700 ca limită fixă în timp. Nu există posibilitatea de a
departaja două volume alcătuite la interval de câţiva ani, astfel încât este
probabil ca unele dintre manuscrisele prezentului catalog să fi fost alcătuite în
primii ani ai secolului al XVIII-lea; volumele cu însemnări de proprietar datate
în primul sfert al secolului al XVII-lea au fost încadrate în catalog, deoarece se
presupune trecerea unui interval de timp mai îndelungat de la momentul scrierii
volumului până la data când a ajuns în posesia unui proprietar. În lucrări de
specialitate anterioare, există volume încadrate în mod eronat în secolul al
XVII-lea şi de asemenea unele informaţii eronate12. Corecturile noastre sunt
12
Nicu Moldoveanu, Izvoare ale cîntării psaltice în Biserica Ortodoxă
Română. Manuscrisele muzicale vechi bizantine din România (greceşti,
româneşti şi româno-greceşti), pînă la începutul secolului al XIX-lea, BOR
XCII, 1974, p.131-280. Extras, Bucureşti 1974; Sebastian Barbu-Bucur,
Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII
şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone, Bucureşti
1989.

18
următoarele: două manuscrise din fondul BAR cu date neobservate până la
cercetarea întreprinsă personal: Ms. gr 832 este alcătuit ante 1701 şi nu 1710
iar Ms. gr. 670 este alcătuit ante 1711 şi nu 1719; în acelaşi fond Ms. gr. 564,
datat ante 1709 îl considerăm din ultimul deceniu al secolului al XVII-lea,
începând cu anul 1688; Ms. gr. 136, Ms. gr. 686, Ms. gr. 760 şi Ms. gr. 762
aparţin evident secolului al XVIII-lea. Din fondul BCU Iaşi: Ms. III–73, datat
1626, conţine exclusiv texte literare, aşadar nu se justifică prezentarea în
catalog; Ms. III–85 are notat în colofon anul 1723 şi nu 1703; Ms. III–96
conţine o inscripţie în limba română cu anul şters, dar din ce se poate distinge,
cifra sutelor indică o dată începând cu anul 1700. Manuscrisele I–19, I–24; III–
86 şi III–89 sunt în mod clar alcătuite în secolul al XVIII-lea. În fondul BAR
Cluj, Ms. O. 356 are o însemnare datată 1758 şi nu 1712. Din secolul al
XVIII-lea fac parte şi volumele: inv. 27.822 („Visarion”) de la Biblioteca
Naţională a României şi Ms. 203 de la Arhivele Statului din Iaşi. În fondul de
manuscrise păstrat la Biblioteca Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
Bucureşti am identificat două volume aparţinând perioadei de sfârşit de secol
XVII şi început de XVIII. Manuscrisele au aparţinut colecţiei „George
Breazul”, au avut numerotarea mai veche 550 şi 552, cea mai recentă fiind
4694 şi 4697; în momentul în care am solicitat cercetarea volumelor pentru a le
include în prezentul catalog, am constatat dispariţia acestora din fondul
bibliotecii. Prezentul catalog însumează 29 de manuscrise existente în
România. În fonduri din străinătate se păstrează încă 4 manuscrise de
provenienţă românească, a căror prezentare nu am inclus-o în acest catalog13.
Două se află în Grecia: EBE 2213 – Biblioteca Naţională a Greciei (Atena)
(Linos Politis şi Maria Politi, Katalogos cheirographon tes Ethnikes
Bibliothekes tes Hellados, Atena 1991 [Pragmateiai tes Akademias Athenon,
54]) şi Leimonos 258 (M. K. Chatzegiakoumes, Mousika cheirographa
tourkokratias vol. I, pp. 31–33). Un volum de referinţă este manuscrisul 4466
din fondul Bibliotecii Regale de la Copenhaga, recenzat în detaliu de
cercetătorul danez Bjarne Schartau (Cahiers de l’Institut du Moyen Âge grec et
latin, 48, 1984, p. 21-39). Al patrulea este manuscrisul Ms. Suppl. gr. 100 din
Biblioteca Naţională a Austriei (Herbert Hunger, Katalog der griechischen
Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Supplementum
graecum, Wien 1957 [Biblos-Schriften, 15], p. 68), prezentat în studiul
muzicologului Nicu Moldoveanu Cercetări asupra manuscriselor în notaţie
bizantină existente în Biblioteca Naţională din Viena (Biserica Ortodoxă
Română, an CII, 1984, nr. 3-4, pp. 238–245).

13
Pe lîngă cel cercetat în original (EBE 2213), celelalte 3 au fost studiate
personal pe copii microfilmate.

19
*
* *

Prezentul catalog este structurat pe fonduri, ordinea fiind următoarea:

1. Biblioteca Academiei Române din Bucureşti [BAR] – 14 volume


2. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi
[BCU Iaşi] – 5 volume
3. Biblioteca Academiei Române din Cluj Napoca [BAR Cluj] – 2 volume
4. Muzeul Olteniei din Craiova [Mz. O. Cr.] – 4 volume
5. Arhivele Statului din Craiova [Ar. S. Cr.] – 1 volum
6. Biblioteca Naţională a României din Bucureşti [BNR] – 1 volum
7. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti [BCU] – 1 volum
8. Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti [MNAR] – 1 volum

În cadrul aceluiaşi fond, manuscrisele sunt prezentate în ordine


cronologică, conform datării stabilite. Pentru fondul BAR există şi o grupare pe
categorie de manuscris, respectiv cele cu conţinut de Antologhion şi cele din
categoria Stihirar-Triod-Penticostar, deoarece am considerat acest tip de
alăturare favorabil comparaţiei între volume. Manuscrisele Stihirar-Triod-
Penticostar – sau doar secţiuni din această categorie au recenzarea integrală,
întrucât nu există exemplare identice din punct de vedere al conţinutului; există
mici diferenţe, uneori de câteva piese, ce pot fi relevante pentru cercetarea
comparată. Nu am prezentat in extenso cuprinsul secţiunii de Anastasimatar
din toate volumele în care figurează, deoarece repertoriul de Anastasimatar este
invariabil.
În ceea ce priveşte forma de redare a textului din manuscris, am adoptat
un mod de scriere cât mai apropiat de forma originală: incipitul pieselor –
textul literar notat sub neume – apare fără semne diacritice (spirite şi accente)
şi majuscule, iar pentru textul indicaţiilor tipiconale se utilizează semne
diacritice şi majuscule (în notarea cu majusculă ne-am orientat după Nicolaus
Nilles, Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae, orientalis et occidentalis,
Innsbruck, vol. I [1879], vol. II [1881]).
INTRODUCTORY NOTE

Byzantine tradition music is to be found in today’s Romanian fund in


over 250 manuscripts ranging from the 11th century to the beginning of the 19th
century. This valuable collection bears testimony to the constant concern for
cultivating Byzantine tradition music, thus proving the importance of music for
the Romanian culture.
Notated manuscripts and the oral tradition supported both liturgical music
as well as the process of handing down the art of music from generation to
generation. Notated manuscripts existing in Romania are for the most part
anonymous, undated and make no reference to their place of origin. The
codices are either put together on Romanian teritory or brought from the
Orthodox cultural space, mainly from Greece. Furthermore, Romanian notated
manuscripts are to be found in various collections abroad.
For the Romanian musical history, the time between the end of the 15th
and the end of the 16th century represents the period of the Musical School of
Putna, thus called because all manuscripts from this period known so far have
been compiled in Putna or in other monastic centers in the surrounding area1.
Towards the end of the 16th century, no more documents originated in the
Musical School of Putna have been found, so it is possible that an unfavorable
historical context might have contributed to the decline of the Moldavian
centers. In the centuries that followed, the activity related to liturgical music
develops mostly in Wallachia. Given the replacement of the Old-Slavonic by
Greek, in the 17th century the characteristic feature of the Romanian culture
was the coexistance of two cultural trends, one expressed in Romanian, the
other in Greek2. Due to this fact and also due to shared Orthodox faith, cultural
enterprises in the Romanian Provinces were sometimes carried out by Greeks
and those in Greece by Romanians. Thus, the scholar belonging to both Greek
and Romanian cultures represents the common South-Eastern European type in
the 17th-18th centuries. An example of this type is the renowned calligrapher,
who, between 1583-1603 was bishop οf Buzău, the place where he formed a
scriptorium. He is known as Louka the Cypriote or Louka Bozeu, or Louka
1
Titus Moisescu, Putna – un puternic centru de cultură muzicală medievală
românească, in: Muzica bizantină în spaţiul cultural românesc, Bucureşti 1996,
p. 8-18.
2
Cornelia Papacostea-Danielopolu – Lidia Demeny, Carte şi tipar în
societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX), Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1985, p.148–151.

21
Ungrovlahias because between 1603-1629 he held the highest ecclesiastical
rank in the country, that is the Metropolites of Ungrovlahia3. During this time,
one of his disciples was Iakobos, a monk from Simonpetra monastery,
promoted to arhiereos in Bucharest and who, afterwards, returned to Greece
and became bishop of Sides till 1637, and later on bishop of Ganos-Horas
(1637-1639). According to Greek catalogues, besides being a copyist he was
also a setting author4. The first of the three notated manuscripts - out of a total
of 11 signed by Iakobos - was put together in 1624 in Bucharest. Among the 29
manuscripts that survive from the 17th century in Romania, the one from 1624
is the oldest and represents a standard for the Anthology prototype which
remained valid throughout the whole century. Moreover, being written entirely
in Greek, Iakobos’ notated manuscript from 1624 demonstrates the fact that
during the 17th century in the Romanian Provinces the liturgical music was to
be included among the Romanian cultural events relying on Greek, being
performed exclusively in Greek. We are emphasizing this aspect due to the fact
that, in the first half of the 17th century, in Wallachia the Old-Slavonic was still
used as the cultured language5. The very presence of Iakobos’ Anthology
pinpoints that the situation was totally different in what the Byzantine tradition
music is concerned. The following two manuscripts in chronological order
were dated based on the owners’ inscriptions: an Anthologion before 1664 and
an Irmologion before 1665. The assertion, that music was given due attention
in the Romanian culture at the time and that it was practiced in an organised
fashion, has further support. It is known that about 1665, Germanos Neon
Patron, a famous authority in the 17th century music, came to Wallachia where
he continued to work to the end of his life. As the documents reveal, he was
under the protection of the High Spatharus Mihail Cantacuzino. The
renowened author, whose impressive musical output is comprised in the
majority of the collections from the second half of the 17th century and the
beginning of the 18th, had a Romanian disciple by name of Iovaskos Vlahos or

3
Nikos A. Bees, Les manuscrits des Météores. Catalogue descriptif des
manuscrits conservés dans les monastères des Météores, vol. II: Les
manuscrits du Monastère de Barlaam, Atena, 1984, p. 43, p. 87.
4
Demetrios Z. Sofianos, Les manuscrits des Météores. Catalogue descriptif
des manuscrits conservés dans les monastères des Météores, vol. III: Les
manuscrits du Monastère Hagios Stephanos, Atena, 1986, p. 317. K.
Chatzegiakoumes, Mousika cheirographa tourkokratias, 1453-1832, vol. I,
Atena 1975, pp. 298-299.
5
P. P. Panaitescu, Contribuţii la istoria culturii româneşti, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1971, p. 26.

22
Ioan Vlahos6. A most valuable volume from the 17th century, preserved at the
Royal Library in Copenhagen (Denmark), provides us with a piece of
information of utmost importance regarding the Romanian author. Since it
contains four polyhronion-settings dedicated to the prince Şerban Cantacuzino,
we have considered the volume to be compiled between 1678 and 1688, the
span of time when Cantacuzino ruled. According to this volume, as well as to
other two from Mount Athos, Iovaskos Vlahos was at the time the most
prominent musician in the country, bearing the title of Protopsaltes of the
Wallachian Court. His contemporaries recognized the value of his work which
became part of the standardized repertory. As a result, the chants of the
Romanian author circulated more than half a century in the South-Eastern
European area. Nowadays, manuscripts mentioning his name can be found in
Greece - mostly at Mount Athos - but also in Romania, Bulgaria, Austria and
Denmark. Besides the Doxology (4 authentic mode) which was the most
circulated, there are a few settings less copyied. We would like to point out
that, in a manuscript from the National Library in Athens, we have found such
a less copyied setting atributed to Ioan Vlahos7. Comparing the written
versions of another chant ascribed in one volume to Iovaskos Vlahos and in
another to Ioan Vlahos, we have ruled out the existence of two different
authors; Iovaskos Vlahos and Ioan Vlahos are the two variants of the same
author’s name. The Copenhagen volume provides us, in addition, with other
two names of authors whose musical output did not circulate in the chant-
selections of the period; one is Ioannes „o grapheus” who partially compiled
the volume and also signed a few of the chants, the other is Konstantinos.
Another notated manuscript originated from Wallachia but preserved abroad, at
the National Library in Vienna, contains, besides a singular setting by Iovaskos
Vlahos, a setting by another Romanian author, Vlad the Grammarian. He was
the psaltes who owned the manuscript between 1681-1691 and who wrote
down at the end of the volume a „troparion nekrosimon”, a chant not found in
any other manuscript. A similar situation can be noticed in another volume
belonging to the 17th century, namely a Doxology attributed to the author
Ianake from Bucharest. Although Vlad the Grammarian, Ioannes „o grapheus”,
Konstantinos and Ianake from Bucharest are names which did not occur in
other manuscript, their chants suggest that Romanian musicians were not
always merely copyists and performers. Skilled in the appropriate
6
Sebastian Barbu-Bucur, Iovaşcu Vlahul “protopsaltul Curţii Ungrovlahiei” şi
epoca sa în manuscrise psaltice de la Muntele Athos, BOR, an CVI (1988),
nr.7-8, p. 62-104.
7
Ozana Alexandrescu, Un manuscris inedit din secolul al XVII-lea, Muzica,
nr.4, 1998, p. 135-142.

23
compositional techniques, Romanian musicians have enriched the standardized
repertory with musical versions of their own.
In Wallachia, the end of the 17th century and the beginning of the 18th
were marked by the reign of a highly cultivated prince, Constantin
Brâncoveanu (1688-1714). This period known as the „Brancovenian epoch”
represented a time during which Romanian culture flourished to a degree
unknown before. Fine arts, architecture, literature, music, translation and
printing, all were highly supported and promoted. For this reason, this period is
known in the Romanian culture as the Brancovenian Renaissance.
As far as our field of interest is concerned, one of the musicians known to
be active during the Brancovenian epoch was Kallistos the Hieromonk. He was
the owner of a large musical library which contained one of the only two
Medio-Byzantine notated volumes extant in Romania. His authority as a
musician is also confirmed by the attribution formula „Kallistos the hieromonk
and our theacher” since the quality of „didaskalos” was not automatically
granted to all psaltae. As copyist he compiled and signed three volumes: the
first manuscript, dated 1694, preserved at the National Library in Athens, was
unknown to Romanian musicologists before the research carried out by
ourselves; the second manuscript, dated 1695, is in Romania, at the Museum in
Craiova; the third volume, dated 1705 as mentioned in Greek and Romanian
sources, is nowadays lost8. As chant author however, it is difficult to
reconstruct his output, given the fact that Greek catalogues mention several
authors by the name of Kallistos. Helpful is the attribution found in a
manuscript from Mount Athos, which specifies not only the ecclesiastical rank,
but also the ethnic origin, i. e. arhimandrites Vlahobogdanos, meaning the
Romanian. On the basis of a careful inquiry of the available data, we have
decided on a number of five or six chants by this author which circulated in
various manuscripts9. Although relatively few, these pieces were compiled
together with those of renowned Greek authors, a fact which suggests their
relevance in the context of the contemporaneous repertory.
Out of the total amount of notated manuscripts compiled before the
implementation of the hrysanthic system in 1814, we have decided upon 29
volumes as pertaining to the 17th century. The first dating criterion, the one
which offers certitude, is the presence of the colophon. The scribe’s final note,
in a complete formula, makes a mention about the date when it was put
together, the name and function of the copyist and the place where the codex
8
Marcu Beza, Urme româneşti în Răsăritul ortodox, Bucureşti, 1937, p.137,
141; Linos Politis, Palaiographika apo ten Epeiro, în Epistemonike Epeteris
tes Philosophikes Scholes. Panepistemion Thessalonikes 12 (1973), p. 334-336.
9
Ozana Alexandrescu, Kallistos ieromonahul, Muzica nr. 1, 1998, p. 110-118.

24
was written (ex. Ms. Gr. 1096 BAR, Ms. III-85 BCU Iaşi, Ms. 204 Ar.S.Iaşi).
Sometimes only the author’s name is mentioned (Ms. I-20 BCU Iaşi) or only
the place where the codex has been compiled (Ms. 206 Ar. S. Iaşi), without a
date. The second dating criterion is given by the notes made by the owner
which contain an accurate date. In the case of such a dated note, the manuscript
is generally dated before that date (ex. Mss. Gr. 670 and 832 BAR). Some
manuscripts, especially the Anthologies, offer an extra dating criterion, that is
the inclusion of some polyhronion-setting in their contents. These settings
dedicated to the ruler or to some prelates sometimes mention the name of the
personality, thus facilitating a fairly accurate dating. For example, Ms. Gr. 564
BAR bears an owner notice from 1709 and contains a polyhronion-setting
dedicated to Constantin Brâncoveanu, so that we can estimate that this volume
was compiled before 1700, as the reign of this ruler starts in 1688.
Nevertheless, the setting with the name of the ruler or prelate can not be taken
as dating element on its own. It is possible that a polyhronion is copied
entirely, the name of the personality included, in a much later collection (ex.
Ms. Gr. 693 BAR), in which case the inaccuracy regarding the historical period
of the volume’s compiling is signaled by other elements taken into account
with a view to dating.
Another dating criterion is given by the paper watermark. It is a
secondary, aproximate criterion since it is highly probable that the paper has
been kept in storage for a long time. There is also a multitude of resembling
watermarks, not all of them recorded in the watermarks catalogues. The dating
according to watermark is valid for older manuscripts. For the 17th and 18th
centuries the catalogues in the Monumenta Chartae Papyraceae [MCP] series
(vol. I Edward Heawood) no longer record quite a few of the watermarks
existing in the manuscripts.
An important dating criterion is given by the authors of the settings. This
criterion is applied especially to the category of Anthology, the collection in
which many authors’ names are mentioned. The Byzantine tradition music was
handed down by means of copying older models, the setting of a certain author
circulating sometimes for centuries. Dating is guided by considering the
authors who are roughly contemporary with the epoch of the manuscript’s
compiling, the period of their activity being the lower time limit. In applying
this criterion we have followed two Greek catalogues: Gregorios Stathis, Les
manuscrits de musique bzyantine du Mont Athos. Catalogue descriptif des
manuscrits de musique bzyantine conservés dans les bibliothèques des
monastères et des scètes du Mont Athos and Manoles K. Chatzegiakoumes,
Mousika heirographa tourkokratias (1453-1832), Athens, 1975.
If all these elemens are missing, the strictly musical criteria may guide
the dating, the semiography and the stylistical aspects being determinant. In

25
order to follow the musical semiography, we focused our attention upon the
settings which circulated for centuries, the copies. By means of parallel reading
of the musical text existing in manuscripts from different periods, roughly
distributed during one century, we surveyed the extent to which the accuracy of
the copy has been observed. We emphasize that the identity of any handwritten
copy is not the one realized by mechanical means, so that the insignificant
differences due to the scribe’s own manner of writing may be overlooked. The
appliance of the parallel reading upon the one and the same setting - for
exemple, one of the 11 Eothinals ascribed to the 13th century author, included
even în volumes from the 18th century - has revealed the evolution at the
notation level marked by semiographical changes. The procedure applied to
one genre of setting - for exemple the Heroubikon Hymn - with the same
literary text, the same compositional frame and the same mode, but ascribed to
different authors from different epochs, reveals the change in point of
aesthetics. This change is due to the updating of the repertory, a phenomenon
materialized in the practice of reshaping a setting according to new stylistical
views.
We stress the fact that codicological criteria as well as musical ones are
inoperant taken separately. That is why it is necessary to corroborate these
elements in order to obtain the most accurate result possible. Our research,
carried out taking into account all these elements, has as a result the ascribing
of 29 notated manuscripts to the 17th century, without taking the year 1700 as a
fixed limit. Because of the irrelevance of a few years between two copies, it is
possible that some of the included manuscripts have been compiled at the
beginning of the 18th century. Furthermore, we included the volumes which
bear dated notices from the first quarter of the 18th century, because a longer
time span is supposed to have elapsed from the moment of compiling till the
date the manuscript reached an owner.
The literature published so far, includes in the 17th century some
manuscripts which we consider to be from the 18th as well as inaccurate
information10. Thus, two volumes from BAR bear a date overlooked till our
personal inquiry: Ms. Gr. 832 the date 1701 and Ms. Gr.670 the date 1711; also
in BAR there is the Ms. Gr. 564 which may be dated in the last decade of the
10
Nicu Moldoveanu, Izvoare ale cîntării psaltice în Biserica Ortodoxă
Română. Manuscrisele muzicale vechi bizantine din România (greceşti,
româneşti şi româno-greceşti), pînă la începutul secolului al XIX-lea, BOR
XCII, 1974, 131-280. Extras, Bucureşti 1974; Sebastian Barbu-Bucur, Cultura
muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII şi
începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone, Bucureşti
1989.

26
century (even starting 1688); Mss. Gr. 136, 686, 760, 693, 762 are from the
18th century. At the BCU Library in Iaşi, Ms. III-73 dated 1626 comprises only
literary texts, so that the inclusion in this catalogue is not justified; Ms. III-85
has a colophon with the date 1723 and not 1703; Ms. III-96 bears an inscription
in which the year is crossed out, but as far as one can see, it is obvious a figure
pointing to a year after 1700; Mss. I-24, I-19, III-86, III-89 are from the 18th
century. At the BAR Library in Cluj Ms. O. 356 bears an inscription dated
1758 and not 1712. Also from the 18th century are Ms. 27822 from the
Biblioteca Naţională (National Library) Bucharest and Ms. 203 from the
Arhivele Statului (State Archives) in Iaşi. Besides the 29 volumes included in
our catalogue, there are four manuscripts which we consider to be from the 17th
century, compiled in Romania, nowadays kept abroad11. Two volumes in
Greece: at the National Library in Athens - EBE 2213 (Linos Politis and Maria
Politi, Katalogos cheirographon tes Ethnikes Bibliothekes tes Hellados, Atena
1991 [Pragmateiai tes Akademias Athenon, 54], p.246) and at the monastery in
Leimonos 258 (M. K. Chatzegiakoumes, Mousika cheirographa tourkokratias,
vol. I, pp. 31-33). Ms. Suppl. gr. 100 from the National Library of Austria in
Viena (Herbert Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek. Supplementum graecum, Wien 1957
[Biblos-Schriften, 15], p. 68) was described by the Romanian musicologist
Nicu Moldoveanu in the publication “Biserica Ortodoxă Română” CII, 1984,
nr. 3-4, pp. 238-245 (Cercetări asupra manuscriselor în notaţie bizantină
existente în Biblioteca Naţională din Viena). Ms. 4466 from the Royal Library
of Denmark, in Copenhagen, was included by the Danish researcher Bjarne
Schartau in “Chaiers de l’Institut du Moyen Âge grec et latin” 48, 1984, p.
21-39.

*
* *

The present catalogue is structured according to the place the material is


kept, in the following order:

1. The Romanian Academy Library in Bucharest [BAR] - 14 volumes


2. The Central University Library “Mihai Eminescu” in Iaşi
[BCU Iaşi] - 5 volumes
3. The Romanian Academy Library in Cluj Napoca [BAR Cluj] - 2 volumes
11
We have studied these volumes, one in original (EBE 2213) and the other
three on microfilm.

27
4. The “Oltenia” Museum in Craiova [Mz. O. Cr.] - 4 volumes
5. The State Archives in Craiova [Ar. S. Cr.] - 1 volume
6. The National Library of Romania in Bucharest [BNR] - 1 volume
7. The Central University Library in Bucharest [BCU] - 1 volume
8. The National Art Museum of Romania in Bucharest [MNAR] - 1 volume

The volumes belonging to the same fund are presented in the


chronological order established by the author. For the BAR fund, besides the
chronological order we have also taken into account the type of the manuscript,
i.e. the Anthology-type and the Sticherarion-Triodion-Pentekostarion one,
because we deemed such a presentation to be favourable to the comparison
between volumes of the same kind. The Sticherarion-Triodion-Pentekostarion
manuscripts - or only sections of this category - is to be found in an integral
form, as there are no identical volumes regarding the contents; there are slight
differences, sometimes only a few settings, which could be relevant to the
comparative research. We did not present in extenso the repertory of the
Anastasimatarion section of all the volumes containing it, as it is an invariable
one.
As regards the rendition of the Greek text, we adopted a way of writing
as close as possible to the original form: the beginnings of the settings - the
literary text beneath the neumes - appears without diacritical signs and capital
letters; the text expressing various indications is rendered with diacritical signs
and capital letters (we have chosen the capital letters on the basis of such a
reference work as N. Nilles, Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae,
orientalis et occidentalis, Innsbruck, vol.I [1879], vol.II [1881]).
1
Ms. gr. 1096 BAR
Dimensiuni: 180 x 120 mm
File: 296
Datare: 1624
Antologhion

Volumul se păstrează în stare foarte bună de conservare; are scoarţe


îmbrăcate în piele, aceeaşi hârtie în întreg volumul; scris cu cerneală neagră şi
roşie şi cu frontispicii colorate cu albastru şi aur coloidal (f. 1, 11, 16, 29, 43v,
53v, 69, 80, 111v, 122v, 180, 246, 283); miniaturi pe toată oglinda paginii se
găsesc la f. 10v, 79v, 178v, 179v, 245. Are 3 file albe la început, numerotarea
începe la f. 4, iar la final sunt 6 file albe nenumerotate. Are o ştampilă rotundă
ex-libris aplicată pe diferite file, cu textul: ”Biblioteca Prof. C. M. Mateescu -
R. Vâlcea”. Textul este dispus în 12 rânduri pe pagină; după fila cu colofon
(279v) urmează 3 file albe după care, la f. 280, acelaşi copist a mai adăugat
câteva piese. La f. 297v se află următorul colofon: ”¦γρVφη δι χειρÎς ¦µοØ
œακfβου ˜ρχιερXως Óντος µου ¦ν µητροπóλει οÛγκροβλαχ\ας κατ ζρλβ” (s-a
scris prin mâna mea, Iakobos arhiereul, fiind eu la mitropolia Ungrovlahiei în
anul 1624). Pe f. 1 se află o însemnare în limba română: „s-au dat maichii
Evghinii pentru învăţătură nepoată-mea, 1840 în iunie 3”.

1 ΜεγVλα σηµVδια ψαλλóµενα πVντα éφXληµα ποιηθ¥ν παρ $ΙωVννου


µαjστορος τοØ ΚουκουζXλους, Ισον ολιγον οξεια
3 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τäν σηµαδ\ων τ−ς ψαλτικ−ς τXχνης, τäν τε
•νιóντων κα κατιóντων σηµαδ\ων, σωµVτων τε κα πνευµVτων, καÂ
πVσης χειρονοµ\ας κα •κολουθ\ας, συντεθειµXνης εœς αÛτZν, παρ
τäν κατ καιρο×ς •ναδειχθXντων ποιητäν παλαιäν τε κα νXων, Αρχη
µεση και τελος
11 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τäν ¦κκλησιαστικäν ÄσµVτων τοØ ¦νιαυτοØ,
–νευ µXντοι τäν κανóνων κα τäν œδιοµXλων, ταbτα γρ ¦ξðρηται, ¸
δ¬ παντ± κοιν± φων± παπαδικ¬ ¦πικXκληται, •ρκτXον οÞν πρfτον
τäν συλλειτουργικäν κατ τÎ •κóλουθον
2α Αµην αγιος ο θεος, αγιος ισχυρος, αγιος αθανατος
11v ‚τερον ¦κκλησιαστικóν, 2α Αγιος ο θεος
‚τερον τρισVγιον ¦ντÎς τοØ βZµατος, 2α Αγιος ο θεος
12 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος

29
12v –λλο τοØ Κορäνους ¦ν χειροτον\ä, 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
–ποθεν –ρξου τοØ ²χZµατος, εœ βοbλει τερεντ\στεµα - inserare pe
f.12v
13 ‚τερον, εœς τς δεσποτικς ©ορτVς, 1πλ Οσοι εις χριστον, ∆υναµις -
Οσοι εις χριστον - εœ βοbλει τÎ τεχνικfτερον - inserare în text
13v τοØτο δè τ± τοØ σταυροØ ©ορτ±, 2α Τον σταυρον σου, ∆υναµις - Τον
σταυρον σου
14 $ΑρκτXον δè κα τινäν •λληλουιαρ\ων, τÎ παρÎν κυρ\ου Μανου¬λ
τοØ ΧρυσVφου, 1α Αλληλουια
14v τοØ αÛτοØ, 3α, 4α Αλληλουια
15 ‚τερον, 1πλ Αλληλουια
15v ‚τερον, Θεοδοbλου µοναχοØ, 3πλ Αλληλουια
16 $ΑρκτXον οÞν κα τäν κατ’ Êχον χερουβικäν, τÎ µèν παρ κυρ\ου
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 1α Οι τα χερουβιµ - 10 heruvice cu autorii:
Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου - 2a (17v),
ΧρυσVφου - 3a (18v), $Ανθ\µου µοναχοØ - 4a (20), ΚουκουζXλη - 1pl
(21v), ΘεοφVνους Καρbκη - 1pl (22v), ΓλυκXως - 2pl (23v),
ΧρυσVφου - 3pl (24v), Κωνσταντ\νου ¦ξ $ΑγχιVλου - 4pl (26),
Συροποbλου - 4pl (27v)
29 $ΑρκτXον δ¬ κα τäν κατ’ Êχον κοινωνικäν, τÎ µèν παρÎν ποιηθ¥ν
παρ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1α Αινειτε τον
κυριον
29v ‚τερον, ÊερXως τοØ ΠλουσιαδηνοØ, 1α Αινειτε τον κυριον
30v τοØ ΧρυσVφου, 1α Αινειτε τον κυριον
31 τοØ αÛτoØ, εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, 1α Ποτηριον σωτηριου
31v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 2α Αινειτε τον κυριον
32 ‚τερον τοØ αÛτοØ, εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου,
2α Εξελεξατο κυριος την σιων
32v ‚τερον κ×ρ Γερασ\µου µοναχοØ, 3α Αινειτε τον κυριον
33v τοØ ΧρυσVφου, εœς µνZµας γ\ων, 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
34 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
34v ‚τερον τοØ Γερασ\µου, 4α Αινειτε τον κυριον- urmează 6 kinonice cu
autorii: ΛασκVρεως - 4a (35v), ΧρυσVφη - 1pl (36), λαµπαδαρ\ου
τοØ Κλαδâ - 2pl nenano (36v), Μανου¬λ ΧρυσVφου - 3pl (37),
ΧρυσVφου - 3pl (38), ∆ηµητρ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ - 3pl (38v)
39 εœς τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν, τÎ παρÎν τοØ ΧρυσVφου, 3πλ Λυτρωσιν
απεστειλε
39v τοØ αÛτοØ, εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν τοØ ΧριστοØ, 3πλ Εν τω φωτι της
δοξης σου

30
40 ‚τερον ποιηθ¥ν παρ κυρ\ου Γαβρι¬λ, 4πλ Αινειτε τον κυριον
40v τοØ ΧρυσVφου, 4πλ Αινειτε τον κυριον
41v τοØ αÛτοØ ποιητοØ, 4πλ Αινειτε τον κυριον
42 τοØ Κλαδâ κα λαµπαδαρ\ου, εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν Θεοφανε\ων
1α Επεφανη η χαρις του θεου
42v τοØ ΧρυσVφου, εœς µVρτυρας, 3πλ Αγαλλιασθε δικαιοι εν κυριω
43 τοØτο δè ποιηθ¥ν παρ Γαβρι¬λ µοναχοØ τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου
2πλ νενανω Ειη το ονοµα κυριου
43v $ΑρκτXον κατ τÎ ˜κóλουθον κα º θε\α Λειτουργ\α τοØ ΜεγVλου
Βασιλε\ου, µXλος κυρ\ου $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως, 2α Αγιος κυριος
σαβαωθ
44 2α Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
44v τοØτο δè εœς τÎ ¦ξαιρXτως •ντ τοØ Αξιον εστιν, πονηθ¥ν παρ κ×ρ
ΞXνου τοØ Κορfνη , 4πλ Επι σοι χαιρει κεχαριτωµενη
45v τVδε κα º θε\α Λειτουργ\α τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
46 τÎ παρÎν ποιηθ¥ν παρ τοØ γ\ου $ΙωVννου ¦κ ∆αµασκοØ, 2πλ Νυν
αι δυναµεις
46v ‚τερον τοØ Λογγ\νου, 2πλ Νυν αι δυναµεις
47 τοØ Κλαδâ , 1α Γευσασθε και ιδετε
47v –λλος τοØ ΧρυσVφου, 2πλ νενανω Γευσασθε και ιδετε
48 τ± γ\‘ κα µεγVλü εr, •ντ τοØ χερουβικοØ λXγεται τοØτο κα •ντÂ
τοØ κοινωνικοØ τοØτο λXγεται, πο\ηµα Νικηφóρου τοØ $ΗθικοØ,
2πλ Του δειπνου σου
49 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå, •ντ τοØ •λληλουιαρ\ου λXγεται
τοØτο, 3πλ Αναστα ο θεος, ‚τερον τεχνικfτερον 3πλ Αναστα ο θεος
49v •ντ τοØ χερουβικοØ λXγεται τοØτο, τ± αÛτ± γ\‘ ºµXρ‘, τοØ $ΗθικοØ
1πλ Σηγησατω πασα σαρξ βροτεια
50v •ντ τοØ κοινωνικοØ, τÎ παρÎν πο\ηµα τοØ Κλαδâ
1α Εξηγερθη ως ο υπνων
51 τ± γ\‘ κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, •ντ τοØ κοινωνικοØ, τÎ
παρÎν πο\ηµα τοØ ΧρυσVφου, 3α Σωµα χριστου
51v τοØ αÛτοØ, 4α Σωµα χριστου
52 ‚τερον κοινωνικÎν ψαλλóµενον εœς τ¬ν $ΑνVληψιν τοØ Σωτ−ρος
ΧριστοØ, πο\ηµα τοØ ΚορωνXως, 3πλ Ανεβη ο θεος
52v ‚τερον κοινωνικÎν ψαλλóµενον ε\ς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς γ\ας
Πεντηκοστ−ς, τοØ Κλαδâ, 1α Το πνευµα σου το αγιον
53v $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τοØ µεγVλου ©σπερινοØ, ποιηθXντος ßπÎ
διαφóρων ποιητäν •γνfστων κα ¦γνωσµXνων, ψVλλεται εœς 4πλ, Ò
πρäτος χορÎς –ρχεται

31
4πλ Ανοιξαντος σου την χειρα - urmează stihurile de la anixandare cu
următorii autori: ΚουκουζXλη (54, 54v, 56v), ΠαναρXτου (54v),
Κοντοπετρ− (55), ΧρυσVφου (55v), Κλαδâ (56, 57), τοØ αÛτοØ (57v)
59 κα πληρωθXντων τäν τριαδικäν, –ρχεται Ò •ριστερÎς χορóς, τÎ
παρÎν §ξω, 4πλ Μακαριος ανηρ - urmează stihurile psalmului 1 cu
autorii: ΚουκουζXλη ( 60), Χαλιβοbρη (60v), Κορfνη (61)
62 εÎτα Ò πρäτος χορóς , τÎ παρÎν ποιηθ¥ν παρ κ×ρ ΞXνου τοØ Κορfνη
4πλ Ινα τι εφρυαξαν εθνη
64v ‚τερος στ\χος καλοφωνικÎς ποιηθ¥ν παρ κ×ρ Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφου, 4πλ Εγω σηµερον γεγεννικα σε
66v ‚τερος στ\χος καλοφωνικÎς ποιηθ¥ν παρ $ΙωVννου τοØ µαjστορος
ΚουκουζXλη §ντεχνος, 4πλ ∆ουλευσατε τω κυριω εν φοβου
69 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τäν κεκραγαρ\ων, κατευθυνθZτων τε κα ΘXος
Κbριων •λλ δ¬ κα τäν •λληλουιαρ\ων κατ’Êχον
1α Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω
69v εœς τÎν Óρθρον, Θεος κυριος , Αλληλουια - această grupare se repetă
pentru toate cele 8 ehuri, fiecare având stihurile corespunzătoare
semnalate prin indicaţia: àµνοι τριαδικοÂ
77 $ΑρκτXον κατ τÎ •κóλουθον κα τäν προκειµXνων, ³τοι δοχäν
καλουµXνων, τäν πλäν ψαλλóµενων, τ± κυριακ± ©σπXρας , 1α Ιδου
δη ευλογειτε τον κυριον
77 τ± βr ©σπXρας, 4α Κυριος εισακουσεται µου
77v τ± γr ©σπXρας, 1πλ Το ελεος σου κυριε
77v τ± δr ©σπXρας, 1πλ Ο θεος εν τω ονοµατι σου
77v τ± εr ©σπXρας, 2πλ Η βοηθεια µου παρα κυριου
77v τ± παρασκευ± ©σπXρας, 3πλ Ο θεος αντιληπτωρ µου
78 τè σαββVτå ©σπXρας, 2πλ νενανω Ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπειαν
78 ‚τερον τεχνικfτερον, 4α Ο κυριος εβασιλευσεν
78 ταûτα τ βr προκε\µενα ψVλλονται εœς τς κυριακς τ−ς γ\ας κα\
µεγVλης µr •λλασσóµενα, 4πλ Εδωκας κληρονοµιαν τοις φοβουµενοις
78v 4πλ Μη αποστρεψης το πρωσοπον σου
78v τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα •λλ δ¬ κα τ−ς γ\ας καÂ
µεγVλης Πεντηκοστ−ς, 3πλ Τις θεος µεγας ως ο θεος
80 $ΑρκτXον καθ’ ©ξ−ς κα τοØ πολυελXου ½ς Κουκουµâς §χει τ¬ν κλ−σιν
πρÎς τοØ ποιZσαντος µεταθε\ς, τÎ Óνοµα Êν γρ τè πεποιηκóτι
Κουκουµâς Óνοµα, ψVλλεται δè ñς 1α §ξω, ∆ουλοι κυριον - polieleu
complet cu autorii: Κωνσταντ\νου τοØ Μαγουλâ ¦καλλωπ\σθη δè
παρ Μανου¬λ τοØ Γαζ− (82v), º βουλγVρα καλουµXνη πο\ηµα

32
κυρ\ου $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως, ‚τεροι λXγουν τοØ µαjστορος (87v),
στ\χος καλοφωνικÎς ποιηθεÂς παρ κυρ\ου ΞXνου τοØ Κορäνους
92 ‚τερος πολυXλεος ποιηθεÂς παρV κ×ρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, ¦ν
•γρυπν\αις ψαλλóµενος, 1α §ξω ∆ουλοι κυριον - polieleu cu selecţie
de stihuri
100 ¦κλογα διVφοραι εœς διαφóρους γ\ους , ¦ν •γρυπν\αις ψαλλóµεναι
2α Μακαριος ανηρ
100v πολυXλεος ¦κκλησιαστικóς, 2α ∆ουλοι κυριον, Αινειτε τον κυριον
100v εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, 1α Πασα η γη, 4α Της δεησεως µου,
4α Υποµενων υπεµεινας τον κυριον
101 τ± κυριακ± τ−ς τυριν−ς, 3α Επι των ποταµων βαβυλωνος,
4α Αλληλουια
101 τÎ παρÎν εœς τÎ εÛαγγXλιον, ψVλλεται εœς 4πλ Πασα πνοη
102 ‚τερον §ντεχνον κ×ρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 1πλ Πασα πνοη
104 µετ τÎ εÛαγγXλιον Óντος, εÎτα τÎ παρóν, 2α ∆οξα πατρι
στ\χος ¦λXησóν µε Ò Θεóς, 2α Αναστας ο ιησους
104v εœ δX ¦στι κυριακ¬ τ−ς µεγVλης µr λXγε τοØτο
4πλ Της µετανοιας ανοιξον µοι πυλας ζωοδοτα
104v στ\χος ¦λXησóν µε Ò Θεóς, 2πλ Τα πληθη των πεπραγµενων
105 εœ βοbλει ¦µµελäς Åδε τοbτå τè θεοτοκ\å κατ τ¬ν θεοτοκZν, τÎ
παρÎν τοØ ΧρυσVφου, 1α Καθειλε δυναστας
105v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 2α Καθειλε δυναστας
106 ‚τερον τοØ Λαλοbτζου, 2πλ νενανω Καθειλε δυναστας
106v ©τXρη ÏκτVηχος κα δ\χορος ψαλλοµXνη ποιηθεîσα παρ
Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ εξ $ΑγχιVλου, Την οντως θεοτοκον
- cele 8 stihuri
109 $ΑρκτXον δ¥ κα τäν πασαπνοαρ\ων κατ’ Êχον, Πασα πνοη, Αινειτε
τον κυριον - pentru toate cele 8 ehuri
111v $ΑρκτXον δ¥ κα τäν ©ωθινäν ποιηθXντων παρ κ×ρ ΛXοντος τοØ
σοφοØ κα βασιλXως
111v 1α ∆οξα πατρι, Εις το ορος τοις µαθηταις
112 2α ∆οξα πατρι, Μετα µυρων προσελθουσαις
112v 3α ∆οξα πατρι, Της µαγδαληνης µαριας την του σωτηρος
113v 4α ∆οξα πατρι, Ορθρος ην βαθυς και αι γυναικες
114 1πλ ∆οξα πατρι, Ω των σοφων σου κριµατων
115v 2πλ ∆οξα πατρι, Η οντως ειρηνη σου χριστε
116 3πλ ∆οξα πατρι, Ιδου σκοτεια και πρωι
117 4πλ ∆οξα πατρι, Τα της µαριας δακρυα
117v 1πλ ∆οξα πατρι, Ως επ’ εσχατων των χρονων
118v 2πλ νενανω ∆οξα πατρι, Μετα την εις αδου καθοδον

33
119 4πλ ∆οξα πατρι, Φανερων εαυτον τοις µαθηταις
120v τρισVγιον ψαλλóµενον εœς τÎ τXλος τοØ Óρθρου, δ\χορον ποιηθ¥ν
παρ Γαβρι¬λ πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1πλ Αγιος ο θεος
121 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4α Αγιος ο θεος
121v ‚τερον, εœς τ¬ν σταυροØ προσκbνησιν, 4α Αγιος ο θεος
122 ‚τερον τοØ Λαλοbτζης 4πλ Αγιος ο θεος
122v $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον τερεντιζóντων ²χηµVτων
σµικρυνθXντων κα παραλαγXντων παρ τοØ νεοφVνους ΚουκουζXλους
κυρ\ου $ΙωVσαφ, τÎ µèν παρ τοØ ΧρυσVφου 1α - urmează 36 de piese
fără text literar
123v ‚τερον εœς 2α, Γαβρι¬λ πρωτοψVλτου ¦καλλωπ\σθη δ¥ κα παρ τοØ
Καρbκη •πÎ τ¬ν •ηδäν
124v ‚τερον 3α, ‚τερον 4α (125v), ³χηµα 1πλ (126), ‚τερον ³χηµα 2πλ
(127v), ‚τερον 3πλ (128), ‚τερον 4πλ (129)
130v ‚τερα κρατZµατα ÏφXληµα πρóς µαθητιfντας τXχνην κα κατ’ Êχον,
τÎ µèν παρÎν πονηθ¥ν παρ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου, 1α
132v ‚τερον τοØ αÛτοØ ποιηθ¥ν εœς τÎν αÛτÎν Êχον τετρVφωνος 1α
133v aceeaşi indicaţie ca la 132v
134v ‚τερον τοØ Κορfνη εœς 2α, τÎ καλοbµενον •ηδäν, τοØ αÛτοØ,
2α (136v)
138 ‚τερον κ×ρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 2α
139v ‚τερον κ×ρ Νικηφóρου τοØ $ΗθικοØ, 3α
141 ‚τερον τÎ καλοbµενον ψαλτZρα, πο\ηµα κυρ\ου Γρηγορ\ου Μποbνου
τοØ $ΑλυVτου, 4α - pe f.142v este inserat δεµXνον
143 ‚τερον εœς 4α, ² καλουµXνη κιννbρα, ποιηθ¥ν παρ Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφου
145 Ïργανικóν, πο\ηµα κυρ\ου ΜVρκου ¦πισκóπου τοØ Κορ\νθου, 4α
146v ‚τερον εœς 4α, ποιηθ¥ν παρ τοØ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου
148 ‚τερον εœς 1πλ, ποιηθ¥ν παρ $ΙωVννου µαjστορος τοØ ΚουκουζXλη,
πολεµικÎν λεγóµενον
150 ‚τερον τοØ αÛτοØ, τÎ λεγóµενον Ïρφανóν, 1πλ
152 ‚τερον ³χηµα πVνυ §ντεχνον, δbσκολον κα φθορικÎν κα ÏφXληµον,
πο\ηµα κυρ\ου Γρηγορ\ου τοØ $ΑλυVτου, 2πλ
155v ‚τερον τοØ ΚουκουζXλη, τÎ λεγóµενον δbσκολον, 2πλ
157v ‚τερον τοØ αÛτοØ, φθορικÎς τερεντισµóς, 2πλ
159 ‚τερον κυρ\ου $ΙωVννου τοØ ΓληκXως , τÎ λεγóµενον σουρλâς, 2πλ

34
160v ‚τερον φθορικÎν κα πXρσικον, πο\ηµα κ×ρ $ΙωVννου µαjστορος τοØ
ΚουκουζXλους, 3πλ
163 ‚τερον κ×ρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, τÎ λεγóµενον καÂ
καλλωπισµXνον, 3πλ
164 ‚τερον εœς 3πλ, τÎ λεγóµενον ¦θνικÎν κα µαργαρ\της , πο\ηµα κ×ρ
$ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλους
166v τοØ αÛτοØ, φθορικÎς τερεντισµóς, 4πλ
168v ‚τερος κα ¦τοbτος φθορικÎς τερεντισµóς, ποιηθ¥ν παρ $ΙωVννου
λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 4πλ
170 ‚τερα κρατZµατα πXρσικα εÎτε χαρµóσυνα, τÎ παρÎν δ¥ κυρ\ου
$ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α
171v ‚τερον τοØ Κορfνη, πXρσικον, 1α
172v ‚τερον κ×ρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 1α
174 ‚τερον τοØ ΚουκουζXλη, 1α
175v ‚τερον ποιηθ¥ν παρ τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1α
177 ‚τερον κρVτηµα ¦θνικóν, τÎ καλοbµενον νV< µεταβληθèν εœς τ¬ν τäν
φωνäν τXχνην καθõς ψVλλεται κα καλλωπισθ¥ν παρ Κωνσταντ\νου
πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου 1πλ
180 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον θεοτοκ\ων ποιηθXντων παρ
διαφóρων ποιητäν, τÎ παρÎν ποιηθ¥ν παρ $ΙωVννου τοØ
ΚουκουζXλη, ψVλλεται εœς τ¬ν •ρτοκλασ\αν
1α Κεχαριτωµενη χαιρε µετα σου ο κυριος
181v ‚τερον εœς τÎν αÛτÎν Êχον, πο\ηµα κυρ\ου $ΙωVννου τοØ Κλαδâ
1α Τη αειπαρθενω και µητρι του θεου
182v ‚τερον τοØ Κορfνους κα καλλωπισθ¥ν παρ Κωνσταντ\νου
πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $Αγχιαλου, 1α Ποιαν σοι επαξιον ωδην
184 ‚τερον τοØ αÛτοØ, ‚τεροι λXγουν τοØ µαjστορος
1α Σε µεγαλυνοµεν την οντως θεοτοκον
185 ‚τερον εœς Êχον δXυτερον, ποιηθ¥ν παρ κ×ρ Μανου¬λ κα ΧρυσVφη
τ¬ν κλ−σιν, 2α Την πασαν ελπιδα µου εις σε
187 ‚τερον κ×ρ Νικιφóρου τοØ $ΗθικοØ, 2α Εν λυπαις σε παρακλησιν εχω
θεογεννητορ
188 τοØ Κορfνους , εœς παρVκλησιν, 2α ∆ιασωσον απο κυνδυνων τους
δουλους
189 ‚τερον δογµατικÎν εœς Êχον τρ\τον, πονηθ¥ν παρ κυρ\ου Μανου¬λ
τοØ ΧρυσVφη, 3α Μεγιστον θαυµα παρθενος τεκουσα
191 τοØ αÛτοØ, 3α Την ωραιοτητα της παρθενιας σου
193 ‚τερον τοØ Κορfνους ¦καλλωπ\σθη κα παρ Κωνσταντ\νου
πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 3α Εν σιναιω τω ορει

35
194v ‚τερον τοØ ΚουκουζXλους, 4α Την οντως θεοτοκον σε µεγαλυνοµεν
196 ‚τερον κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 4α Σε το καθαρωτατον του
βασιλεως παλατιον
198 ‚τερον θεοτοκ\ον ποιηθèν παρ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου, 4α Εσεισθησαν λαοι εταραχθησαν εθνη
200 ‚τερον δογµατικÎν τοØ ΧρυσVφου, 1πλ Εν τη ερυθρα θαλασση της
απειρογαµου νυµφης
202 ‚τερον τοØ Κλαδâ κα λαµπαδαρ\ου, 1πλ Ησαια χορευε η παρθενος
εσχε
203v ‚τερον εœς 2πλ, οÊ µèν λóγοι Θεοδfρου τοØ Στουδ\του τÎ δè µXλος
κυρ\ου Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 2πλ Το θαυµα τουτο εκπληττει µε
παναχραντε
205v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 2πλ Της ευσπλαγχνιας την πυλην ανοιξον
207 ‚τερον εœς Êχον βαρùν τοØ ΚουκουζXλους, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
208 ‚τερον §ντεχνον, κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
210v ‚τερον θεοτοκ\ον, πο\ηµα τοØ ΧρυσVφου, οÊ λóγοι κα τÎ µXλος
4πλ Ψαλµοις και υµνοις σε υµνω παρθενοµητορ κορη
212v ‚τερον πο\ηµα τοØ αÛτοØ, 4πλ ∆εσποινα προσδεξαι τας δεησεις των
δουλων
214v $ΑρκτXον δè κα τινäν κατανυκτικäν ¦κλελεγµXνων, τÎ µèν ποιηθèν
παρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 1α Ποια του βιου τρυφη
διαµενει λυπης
216 ‚τερον εœς τÎν αÛτÎν Êχον, πο\ηµα Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου
1α Θρηνον θρηνησεις φοβερον ψυχη µου
217v ‚τερον κùρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ
3α Πολλακις την υµνωδιαν εκτελον ευρεθην την αµαρτια
219 ‚τερον κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 4α Ηθελον δακρυσιν εξαλειψαι
220v ‚τερον κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1πλ Ταις πολυπλοκοις συµφοραις
221v ‚τερον εœς 2 πλ, οÊ µèν λóγοι τοØ Φιλ− τÎ δè µXλος τοØ ΧρυσVφου
2πλ νενανω Νηφε ψυχη µου ταπεινη και σκοπησον τον βιον
223 ‚τερον τοØ Κλαδâ, 3πλ Ψυχη το επιτιµιον συκης της ξηρανθης
224v ‚τερον τοØ ΧρυσVφου εœς τÎν αÛτÎν Êχον, 3πλ Την τετραυµατισµενην
µου ψυχην
226 ‚τερον εœς 4πλ πο\ηµα τοØ Κορfνους, 4πλ Τας εις εν πολλακις σου
ευεργεσιας
227v ‚τερον πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, οÊ λóγοι κα τÎ µXλος
4πλ Ψυχη µου θρηνησον πικρως κλαυσον απο καρδιας

36
229 κοντVκιον πVνυ §ντεχνον ψαλλóµενον εœς τÎν ˜κVθιστον àµνον τ−ς
Θεοτóκου, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 4πλ Τη υπερµαχω
στρατηγω
231v ‚τερον κοινÎν καθõς ψVλλεται ¦ν Κωνσταντινουπóλει, 4πλ Τη
υπερµαχω στρατηγω
232 εÊρµο ψαλλóµενοι ¦ν τ± τοØ ΠVσχα ©ορτ± καλοφωνικο\, τÎ παρÎν
πο\ηµα παρ τοØ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, §ντεχνον §σω, 1α Αναστασεως
ηµερα
234v ‚τερον τοØ ΧρυσVφου εœς τÎν αÛτÎν Êχον, 1α τετρVφωνος ∆ευτε ποµα
πιωµεν
235v ‚τερον κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, §ντεχνον τετρVφονον 1α Καθηλθες εν
τοις κατωτατοις
237v ‚τερον τοØ αÛτοØ, Ò αÛτÎς 1α §σω, Αυτη η κλητη και αγια ηµερα
239 ‚τερον κùρ $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως, ºδbτατον, 1α Φωτιζου φωτιζου η
νεα ιερουσαληµ
240v ‚τερον τοØ ΧρυσVφου, 1πλ ∆ευτε απο θεας γυναικες ευαγγελιστριαι
242v ‚τερον εœς τ¬ν ζωηφóρον $ΑνVστασιν ποιηθèν παρ Κωνσταντ\νου
πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1πλ Αναστασεως ηµερα
246 $ΑρκτXον δè κα τäν δογµατικäν θεοτοκ\ων τäν Ïκτõ ³χων
ποιηθXντων παρ διαφóρων ποιητäν, τÎ µèν παρÎν πο\ηµα κυρ\ου
$ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 1α Την παγκοσµιον δοξαν την εξ
ανθρωπων
248 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 1α τετρVφωνος Ιδου πεπληρωται η του ησαιου
250v τοØ αÛτοØ, εœς Êχον 2α Παρηλθεν η σκια του νοµου
252 πο\ηµα τοØ αÛτοØ, 2α Ω θαυµατος καινου παντων των παλαι θαυµατων
254 τοØ αÛτοØ, 3α Πως µη θαυµασοµεν τον θεανδρικον σου τοκον
256 ‚τερον κùρ ΜVρκου ¦πισκóπου Κορ\νθου, 3α Ασπορως εκ θειου
πνευµατος
258 ‚τερον πο\ηµα κυρ\ου Μιχα¬λ τοØ $Αµηροbτζου, 4α Ο δια σε
θεοπατωρ προφητης
260 τοØ Κλαδâ, 4α Νευσον παρακλησεσι σων οικετων παναµωµε
262 ‚τερον πο\ηµα τοØ αÛτοØ, 1πλ Ναος και πυλη υπαρχεις παλατιον και
θρονος
264v τοØτο δè ποιηθèν παρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 2πλ Τις µη
µακαρισει σε παναγια
267 τοØ Κλαδâ, 2πλ νενανω Ο ποιητης και λυτρωτης µου παναγνε
268v τοØ αÛτοØ, Êχος βαρùς 3πλ Μητηρ µεν εγνοσθης υπερ φυσιν θεοτοκε
270v ‚τερον κùρ Μιχα¬λ τοØ $Αµηροbτζου, 3πλ Υπο την σην δεσποινα
σκεπην παντες

37
272 τÎ παρÎν κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 4πλ Ο βασιλευς των ουρανων δια
φιλανθρωπιαν
274 ‚τερον κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου,
4πλ Ανυµφευτε παρθενε η τον θεον
276v θεοτοκ\ον πVνυ §ντεχνον ποιηθèν παρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ
Κλαδâ, 1α §σω Των ουρανιων ταγµατων το αγαλλιαµα των επι γης
278 εÊρµÎς πVνυ §ντεχνον ποιηθèν παρ κùρ Γρηγορ\ου Μποbνου τοØ
$ΑλυVτου, 2α Υµνω σε ακοη γαρ κυριε εισακηκοα
279v ¦γρVφη δι χειρÎς ¦µοØ œακfβου ˜ρχιερXως Óντος µου ¦ν µητροπóλει
οÛγκροβλαχ\ας κατ sζρλβr
280-283 sunt file nescrise
283 $ΑρκτXον κατ τÎ ˜κóλουθον κα τοØ ˜µfµου τοØ κοινοØ, πο\ηµα
διαφóρων ποιητäν συνετXθη δè κα ¦καλλωπ\σθη παρ τοØ
Φαρδιβοbκου, ψVλλεται º πρfτη στVσις εœς Êχον βr, 2α Αµωµοι εν
οδω, psalmul 118 cu stihurile complete şi cu inserările de autori:
284v $Αρχ¬ τ−ς βr στVσεως, –ρχεται Ò ˜ριστερÎς χορóς, τοØ λαµπαδαρ\ου
κα Κλαδâ
285 τοØ Φαρδιβοbκου, 286 $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως , 286v τοØ
λαµπαδαρ\ου
286v τρισVγιον νεκρfσιµον καθõς ψVλλεται ¦ν Βυζαντ\å, 2πλ νενανω
Αγιος ο θεος
287 ‚τερον συνοπτικfτερον, 2πλ Αγιος ο θεος

*
* *
2
Μs. gr. 1477 BAR
Dimensiuni: 151 x 100 mm
File: 214
Datare: sec. al XVII-lea (deceniile 2-4)
Antologhion

Volumul se păstrează în stare bună de conservare, nu mai prezintă


scoarţe originale dar legătura refăcută este foarte veche; hârtia aparent aceeaşi,
fascicule de 8, 10 şi 6 file; numerotare mecanică şi o numerotare de coală

38
vizibilă astfel: f. 9 = 4, 33 = 7, 49 = 9, 57 = 10, 65 = 11 , 73 = 12, 99 = 14, 107
= 15, 131 = 18, 139 = 19, 147 = 20, 157 = 21, 167 = 22, 175 = 23, 183 = 24,
185 = 25. Deoarece apar mai multe scrisuri, numărul de rânduri este variabil,
de 13 şi 14; are începutul pierdut, fascicula f. 1-8v fiind a treia. Prezintă două
însemnări separate şi cu date diferite, dar notate de acelaşi proprietar. Pe f. 90
se află însemnarea în limba greacă:” ¦κ τäν καλλ\στου ÊεροµονVχου τοØ
µουσικοØ κα ºγουµXνου τ−ς µον−ς τäν κοµVνων βιβλ\ων 1722” (dintre
cărţile ieromonahului Kallistos muzicianul şi egumen al mănăstirii Comana
1722). La f. 174v se notează cu acelaşi scris în limba română: „ această
cărticică ce să chiamă papadikie am dăruit lui Kostandin ucenicului mieu
pentru ca să mă pomenească - 1735 şi semnătura Kallistos ieromonahul
muzicianul”. Copiat cu scrisuri foarte asemănătoare, dificil de departajat:
scrisul I (cu o cerneală mai slabă ca intensitate) f.1-16v, 41-55, 81-82v; de la
f.17, trei fascicule, scrisul II (cu o culoare roşie mai intensă); după jumătate de
filă albă (f. 55v) pe f. 56r-v se află scrisul III, mai mare şi mai neglijent; de la
f. 57 apare un scris foarte apropiat de scrisul II, dar cu altă culoare roşie şi o
grafie mai măruntă, este scrisul IV (trei fascicule).

1 o continuare a unui heruvic duminical, apoi urmează 10 piese Οι τα


χερουβιµ cu autorii: ΧρυσVφη - 3a (1v, 3 τοØ αÛτοØ), 3pl (10v),
$Ανθ\µου µοναχοØ - 4a (4), fără autor - 4a (5) şi 1pl (7v), $ΑγVθωνος
˜δελφοØ τοØ Κορfνους - 1pl (6), $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως - 2pl (8),
$ΙωVννου τοØ λαµπαδαρ\ου, τÎ καλουµXνον παλατιανóν - 2pl (9),
Συροποbλου - 4pl (12)
13 $ΑρκτXον δè κα τäν κατ’ Êχον κοινωνικäν - urmează 37 de kinonice
duminicale Αινειτε τον κυριον cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a
(13), 4a (22, 26), 1pl (28, 28v - τοØ αÛτοØ), 3pl (36v), 4pl (40v, 41 -
τοØ αÛτοØ), Γερασ\µου - 1a (14v), 2a (17), 3a (20), 4a (25v), 1pl (27v),
2pl (29v, 30 - τοØ αÛτοØ πVνυ καλÎν), 3pl (33v), ÊερXως
ΠλουσιαδηνοØ - 1a (15, τοØ αÛτοØ -2a, 16), $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου
τοØ Κλαδâ - 2a (17), 3a (19), 4a (24), 2pl nenano (29), ΧρυσVφη - 3a
(18v), 2pl (31), ∆οσιθXου - 3a (20v), ΜVρκου ¦πισκóπου Κορ\νθου -
4a (23, 23v τοØ αÛτοØ), 3pl (34), $ΙωVννου ΛασχVρεως Ïργανικóς - 4a
(27), $Αργυροποbλου, º καλοbµενη βουλγVρα - 2pl (32), 3pl (34v), 4pl
(40v), Γεωργ\ου τοØ ΒλατηροØ κα δοµεστ\κου, ñραÃον §ντεχνον
πVνυ - 2pl nenano (32v), Μανου¬λ τοØ ΒλατηροØ - 3pl (35v),
∆ηµητρ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ - 3pl (38v), Γαβρι¬λ - 4pl (39v) ΣιγηροØ,
πρωτóβαρυς, ºδùς µελ\χρυσος κυρ\ου Μανου¬λ κα ΧρυσVφη τ¬ν
κλ−σιν - 3pl (35)

39
13v τοØ αÛτοØ (ΧρυσVφη) εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, 1α Ποτηριον
σωτηριου, acelaşi text în eh 2a (τοØ αÛτοØ, Γερασ\µου, 18), 3a, 4a, 4pl
(τοØ αÛτοØ λαµπαδαρ\ου Κλαδâ, 19v, 25, 42), 2pl nenano (τοØ αÛτοØ
ΧρυσVφη, 31v),
21v τοØ ΧρυσVφη, ψVλλεται εœς µνZµην γ\ων, 3α Εις µνηµοσυνον
αιωνιον, acelaşi text în eh 4a (τοØ αÛτοØ διδασκVλου -22v), 3pl ( τοØ
αÛτοØ Mανου¬λ τοØ XρυσVφη - 37),
26v τοØ αÛτοØ (Mανου¬λ τοØ ΧρυσVφη) εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς ΧριστοØ
γXννησιν, 4α Λυτρωσιν απεστειλε, acelaşi text cu aceeaşi indicaţie de
autor în eh 3pl (37v)
38 ‚τερον τοØ αÛτοØ εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν τοØ Σωτ−ρος, 3πλ Εν τω
φωτι της δοξης
43 κοινωνικÎν ψαλλóµενον εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου,
4πλ Εξελεξατο κυριος την σιων
43v τοbτο δè Θεοφανε\αν, πο\ηµα τοØ Κλαδâ, 1α Επεφανη η χαρις του
θεου
44 τοbτο εœς µVρτυρας, 3πλ Αγαλλιασθε δικαιοι
44v 2πλ νενανω Ειη το ονοµα κυριου
45 $ΑρκτXον κα º θε\α Λειτουργ\α τοØ ΜεγVλου Βασιλε\ου, 2α Αγιος ο
θεος
45v 2α Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν, τοØτο δè ˜ντ τοØ Αξιον εστιν, πο\ηµα
τοØ Κορfνη, 4πλ Επι σοι χαιρει κεχαριτωµενη
46v $Αρχ¬ κα τ−ς θε\ας Λειτουργ\ας τäν ΠροηγιασµXνων,
2πλ Κατευθυνθητω
46v χερουβικÎν, πο\ηµα τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ, 2πλ Νυν αι
δυναµεις
47 ‚τερον τοØ Λογγ\νου, 2πλ Νυν αι δυναµεις
48 κοινωνικóν, πο\ηµα $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Γευσασθε και ιδετε,
acelaşi text în eh 2pl nenano, Κορfνη (48v), ΧρυσVφη (49), 3pl (τοØ
αÛτοØ - 49v)
50 τοØτο δè ˜ντ χερουβικοØ κα κοινωνικοØ šδετε τ± γ\ä καÂ
µεγVλü εr, τοØ $ΗθηκοØ, 2πλ Του δειπνου σου
51 τοØτο δè ˜ντιαλληλουιVριον ψVλλεται τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå,
3πλ Αναστα ο θεος κρινων
51 χερουβικÎν τ± αÛτ± γ\ä ºµXρä, πο\ηµα κùρ Νικηφóρου τοØ
$ΗθηκοØ, 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
52 κοινωνικÎν τ± αÛτ± γ\ä ºµXρä, πο\ηµα τοØ Κλαδâ, 1πλ Εξηγερθη
ως ο υπνων

40
52v κοινωνικÎν ψαλλóµενον τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα,
πο\ηµα τοØ ΧρυσVφη 3α Σωµα χριστου, urmează două piese cu textul
anterior, cu autorii: ΧρυσVφη - 4a (53v), Γιαγοbπου - 4pl (54)
54v κοινωνικÎν ψαλλóµενον εœς τ¬ν $ΑνVληψιν τοØ Σωτ−ρος ΧριστοØ,
τοØ Κορfνους , 3πλ Ανεβη ο θεος
55 ‚τερον κοινωνικÎν ψαλλóµενον εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς γ\ας
Πεντηκοστ−ς, πο\ηµα $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Το πνευµα σου το
αγιον
56 ψVλλεται εœς τ¬ν ¦κκλησ\αν, πο\ηµα κùρ Γαβρι¬λ ¦ξ $ΑγχιVλου,
2πλ νενανω, Ειη το ονοµα κυριου
56v τοØ ΧρυσVφη, 1πλ Αλληλουια
57 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τοØ µεγVλου ©σπερινοØ, ποιηθXντος ßπÎ
διαφóρων ποιητäν •γνfστων κα ¦γνωσµXνων, ψVλλεται εœς 4πλ, Ò
πρäτος χορÎς –ρχεται, Ανοιξαντος σου την χειρα - urmează stihurile de
la anixandare cu indicaţiile de autori: τοØ µαjστορος, ΠαναρXτου,
Κοντοπετρ−ς, Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, τοØ λαµπαδαρ\ου κα Κλαδâ,
ΚουκουζXλη
61 κα πληρωθXντον τοØτο –ρχεται Ò ˜ριστερÎς χορóς, τÎ παρÎν §ξω εœς
διπλασµóς, 4πλ Μακαριος ανηρ - stihuri pentru care figurează autorii:
Χαλιβοbρη, ΚουκουζXλη, Κορfνη
63v εÎτα Ò αr χορóς, τÎ παρÎν κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη καλοφωνηκóς,
4πλ Ινα τι εφρυαξαν εθνη
65 ‚τερος καλοφωνικóς, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη
4πλ Εγω σηµερον γεγεννηκα σε
66v –λλος στ\χος καλοφωνικóς, $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη,
4πλ ∆ουλευσατε τω κυριω
68v $Αρχ¬ σùν Θεè κα τäν κεκραγαρ\ων κα τäν κατευθυνθZτων τε καÂ
ΘXος Κbριος –λλα δ¬ κα τäν ˜λληλουιαρ\ων κατ’ Êχον - urmează
grupajul Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω, Θεος κυριος, Θεος κυριος
συνοπτικÎν, àµνοι τριαδικο Αλληλουια - pentru cele 8 ehuri
74 $ΑρκτXον κατ τÎ ˜κóλουθον κα τäν προκειµXνων εÇτε δοχäν
καλουµXνων, τäν τε πλäν κα τäν ¦ντXχνων ψαλλóµενων, τ±
κυριακ± ©σπXρας, º κοιν¬ δοχZ, 1α Ιδου δη ευλογειτε τον κυριον,
acelaşi text se reia cu indicaţia º µεγVλη δοχZ
74 τ± βr ©σπXρας, κοιν¬ δοχZ, 4α Κυριος εισακουσεται µου (reluat ca
precedentul)
74v τ± γr ©σπXρας, º µικρ δοχZ, 1πλ Το ελεος σου Κυριε (reluat º µεγVλη
δοχZ)

41
75 τ± δr ©σπXρας, º κοιν¬ δοχZ, 1πλ Ο θεος εν τω ονοµατι (reluat ca
precedentul)
75v τ± εr ©σπXρας, º µικρ δοχZ, 2πλ νενανω Η βοηθεια µου (reluat)
76 τ± παρασκεβ− ©σπXρας, µικρ δοχZ, 3πλ Ο θεος αντιληπτωρ µου
(reluat)
76 τè σαββVτå ©σπXρας, κοιν¬ δοχZ, 2πλ Ο κυριος εβασιλευσεν
ευπρεπειαν reluat cu indicaţia ¦κκλησιαστικóν şi la f.76v –λλο
τεχνικfτερον
77 ταØτα τ βr προκε\µενα ψVλλονται εœς τς κυριακς τ−ς µεγVλης µr
˜λλασσóµενον, κοιν¬ δοχZ, 4πλ Εδωκας κληρονοµιαν (reluat º
µεγVλü δοχZ), º µικρ δοχZ, 4πλ Μη αποστρεψης το ποσοπων σου
(reluat ca precedentul)
77v τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, º κοιν¬ δοχZ, 3πλ Τις θεος
µεγας reluat º µεγVλη δοχZ şi a treia reluare la f.78 în eh 4pl
78 προκε\µενον τ± βr τ−ς διακαινησ\µου, κοιν¬ δοχZ, 3πλ Ο θεος ηµων
εν τω ουρανω, reluat º µεγVλη δοχZ
78v 4πλ Φωνη µου προς κυριον, 3πλ Ενωτισαι ο θεος την προσευχην
79 3πλ Αγαπησω σε κυριε (1/2 filă nescrisă)
79v χερουβικÎν ψαλλóµενον εœς Êχον βr, ποιηθèν παρ’ ¦µοØ
Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 2α Οι τα χερουβιµ
(80v 1/2 filă albă)
81 πολυXλεος Ò καλοbµενος λατρινÎς ψVλλεται δè εœς Êχον αr
1α ∆ουλοι κυριον - 14 stihuri de polieleu
83 θεοτοκ\ον ποιηθèν παρ’ ¦µοØ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου, 4α Εσεισθησαν λαοι εταραχθησαν εθνη
85 τιµιωτXρα δ\χορος ψαλλοµXνη κα ÏκτVηχος, ποιηθεîσα παρ’ ¦µοØ
Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου - stihuri complete în 8
ehuri
87v κοινωνικÎν πο\ηµα ¦µοØ κα τοØτο εœς Êχον αr, 1α Αινειτε τον κυριον
88v τοØ ΧρυσVφη, 2α Αινειτε τον κυριον
89 εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου, τοØ αÛτοØ, 2α Εξελεξατο κυριος
την σιων
90 πολυXλεος πVνυ τερπνÎς κα γλυκbτατος, πονηθXντον τè κùρ
Μανου¬λ µαjστορος τοØ ΧρυσVφη, 1α ∆ουλοι κυριον - 15 stihuri (98v
filă albă)
99 $ΑρκτXον καθ’ ©ξ−ς κα τοØ πολυελXου, †ς Κουκουµâς §χει τ¬ν
κλ−σιν, πρÎς τοØ ποιZσαντος, µεταθεÂς τÎ Óνοµα Êν γρ τè
πεποιηκóτι Κουκουµâς Óνοµα, ψVλλεται δè ñς 1α §ξω, ∆ουλοι κυριον
- polieleu complet cu autorii: Κωνσταντ\νου τοØ Μαγουλâ,

42
¦καλλωπ\σθη δè παρ Μανου¬λ τοØ Γαζ− (101), º βουλγVρα
καλουµXνη, πο\ηµα κυρ\ου $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως, ‚τεροι λXγουν τοØ
µαjστορος (104v), στ\χος καλοφωνικÎς ποιηθεÂς παρ κυρ\ου ΞXνου
τοØ Κορäνους (105v)
107v δοξαστικÎν §ντεχνον τοØ πολυελXου, 1α ∆οξα πατρι
108 –λλο γιορειτικ¬ ¦κκλησιαστικóς, 1α ∆οξα πατρι
108v ‚τερον κοινÎν κα ¦κκλησιαστικóν, 1α Αλληλουια
108v ‚τερος πολυXλεος Ò καλοbµενος λατρινóς, ∆ουλοι κυριον - polieleu cu
autorii: Κορfνη, $ΑγαλλιανοØ, Κουκουµâ
112 ¦κλογα διVφοραι εœς διαφóρους γ\ους , ¦ν •γρυπν\αις ψαλλóµεναι,
2α Μακαριος ανηρ
112v πολυXλεος ¦κκλησιαστικóς, 2α ∆ουλοι κυριον , Αινειτε τον κυριον
112v εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, 1α Πασα η γη, 4α Της δεησεως µου,
112v τÎ παρÎν τ± κυριακ± τ−ς τυριν−ς, 3α Επι των ποταµων βαβυλωνος,
4α Αλληλουια
113 τοØτο ψVλλεται εœς τÎ εÛαγγXλιον, 4πλ Πασα πνοη
113v –λλο τοØ ΚουκουζXλη κα µαjστορος §ντεχνον, 1πλ Πασα πνοη
115v µετ τÎν µr, 2α ∆οξα πατρι, στ\χος ελXησον µε Ò Θεος, 2α Αναστας ο
ιησους
115v εœς τ¬ν κυριακ¬ν τ−ς µεγVλης µr, λXγε τοØτο
4πλ Της µετανοιας ανοιξον µοι πυλας ζωοδοτα
115v στ\χος ελXησον µε Ò Θεος, 2πλ Τα πληθη των πεπραγµενων
116 εœ βοbλει ¦µµελäς Åδε τοbτå τ± θεοτοκ\å κατ τ¬ν θεοτοκZν, τÎ
παρÎν τοØ ΧρυσVφου, 1α Καθειλε δυναστας (116v - 1/2 albă)
117 ‚τερον τοØ ΧρυσVφη, 2α Καθειλε δυναστας (117v - 1/2 albă)
118 –λλη τιµιωτXρη γιορειτικZ, 2πλ νενανω Καθειλε δυναστας
118v $Αρχ¬ κα τäν πασαπνοαρ\ων κατ’ Êχον, Πασα πνοη - Αινειτε τον
κυριον pentru cele 8 ehuri
120 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν ιαr ©ωθινäν πονηθXντων παρ κυρ\ου
ΛXοντος τοØ σοφωτVτου κα βασιλXως - cele 11 eotinale
127 τρισVγιον ˜σµατικÎν ψαλλóµενον εœς τς δεσποτικς ©ορτVς , τοØ
Λαλοbτζου, 4πλ δ\χορος Αγιος ο θεος
127v –λλο ψαλλóµενον τοØ σταυροØ, 2πλ νενανω, εœ βοbλει κα δ\χορον
Αγιος ο θεος
128 ‚τερον ˜σµατικóν, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 4α Αγιος ο θεος
128v τρισVγιον εœς 1α ποιηθèν παρ κùρ Γαβρι¬λ πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου, δ\χορον 1α Αγιος ο θεος
129 ‚τερον τοØ αÛτοØ 4α Αγιος ο θεος

43
129v κρVτηµα εœς Êχον αr ποιηθèν παρ’ ¦µοØ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου
τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1α τετρVφωνος (fără text, 130-1/2 nescrisă)
131 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον τερετιζóντων ²χηµVτων
σµικρυνθXντων κα παραλαγXντων παρ τοØ νεοφανοùς ΚουκουζXλους
κùρ $ΙωVσαφ - urmează 40 de piese fără text literar cu autorii: τοØ
ΧρυσVφου ¦καλλωπ\σθη παρ τοØ Καρbκος - 1a (131), κùρ Γαβρι¬λ
¦καλλωπ\σθη παρ τοØ Καρbκος - 2a (131v), fără autor, la rând în eh
3a, 4a, 1pl, 2pl 3pl ( βαρbς, συνοπτικÎς κα ñραîον), Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφη - 1a tetrafonos (137v), 3a (145v), 1a (169v), τοØ αÛτοØ κùρ
Μανου¬λ - 1a (138), ΞXνου τοØ Κορfνη - 1a (139), 2a τÎ καλοbµενον
˜ηδäν (141), 2a τοØ αÛτοØ (142v, 143v), 1a (171v), $ΙωVννου τoØ
ΚουκουζXλη µαjστορος - 2a (144v), 1pl πολεµικóν (152v), 1pl τÎ
καλοbµενον Ïρφανóν (154), 2pl φθορικÎν τερετισµóς (157v), 2pl
(159), 3pl πXρσικον κα φθορικóν (161), 4pl ¦θνικÎν κα µαργαρ\της
(165), 4pl φθορικóν (166v), τοØ ΧρυσVφη - 1a (140), 4α τÎ
καλοbµενον κιννbρα (148v), 3pl (163), Γρηγορ\ου τοØ $ΑλυVτου - 4a
τÎ καλοbµενον ψαλτZρα (147), 2pl πVνυ §ντεχνον δbσκολον καÂ
φθορικÎν εœπεîν κα ÒφXληµον (155), τοØ ΓλυκXως - 2pl τÎ λεγóµενον
σουρλâς (160v), κùρ Γαβρι¬λ πρωτοψVλτου ¦κ τ−ς µον−ς τäν
Ξανθοποbλων - 4a (150v), 1a (170v), ΜVρκου ÊεροµονVχου - 4a (150),
πXρσικον κα ñραîον τÎ λεγóµενον νV< - 1pl (152), $ΙωVννου
λαµπαδαρ\ου κα Κλαδâ - 3pl πXρσικον κεκαλωπισµXνον (164), 4pl
φθορικÎς τερετισµÎς (167v), 1a χαρµóσυνος (168v), κρVτηµα ¦θνικÎν
τÎ καλοbµενον νV< µεταβληθèν εœς τ¬ν τXχνην τäν φωνäν καθãς
ψVλλεται παρ’ ¦µοØ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου -
2pl (172v, 174-1/2 filă nescrisă)
175 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον θεοτοκ\ων ποιηθXντων παρ
διαφóρων ποιητäν, τÎ παρÎν κùρ ΚουκουζXλη κα µαjστορος,
ψVλλεται δ\χορον εœς τ¬ν ˜ρτοκλασ\αν, 1α Κεχαριτωµενη χαιρε
176 $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Τη αειπαρθενω και µητρι
177 τοØ ΚουκουζXλη κα µαjστορος, 1α Σε µεγαλυνοµεν την οντως
θεοτοκον
177v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 2α Την πασαν ελπιδα µου
179 κùρ Νικηφóρου τοØ $ΗθικοØ, 2α Εν λυπαις σε παρακλησιν
179v τοØ Κορfνη εœς παρVκλησιν, 2α ∆ιασωσον απο κινδυνων
180v δογµατικÎν κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, ‚τεροι λXγουν τοØ
λαµπαδαρ\ου $ΙωVννου κα ˜ληθäς τοØ λαµπαδαρ\ου εÎναι µXλος, 3α
Μεγιστον θαυµα παρθενος τεκουσα
182 κùρ Κωνσταντ\νου Μαγουλâ, 3α Παιδοτοκον παρθενον

44
183 τοØ ΧρυσVφου, 3α Την ωραιοτητα της παρθενιας
184v τοØ αÛτοØ κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 4α Σε το καθαρωτατον του
βασιλεως
185v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου οÊ λóγοι κα τÎ µXλος εœς εÛσεβεîς
βασιλεîς ρµóζει, 4α Βασιλισσα πανυµνητε
187 κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 4α Την οντως θεοτοκον
188 δογµατικÎν πονηθXντον κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, ñραîον, 1πλ Εν
τη ερυθρα θαλασση
189v Öδ¬ θr κα θεοτοκ\ον, κùρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου κα Κλαδâ,
1πλ Ησαια χορευε
190v οÊ µèν λóγοι Θεοδfρου τοØ Στουδ\του, τÎ δè µXλος κùρ Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφου, 2πλ Το θαυµα του τοκου σου εκπληττει
192 τοØ αÛτοØ κùρ Μανου¬λ, 2πλ Της ευσπλαγχνιας την πυλην
193 τοØ ΚουκουζXλη κα µαjστορος, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
193v –λλο $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
195 ‚τερον θεοτοκ\ον τοØ κùρ Μανου¬λ ΧρυσVφη οÊ λóγοι κα τÎ µXλος,
4 πλ Ψαλµοις και υµνοις σε υµνω
196v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4πλ ∆εσποινα προσδεξαι (198 -1/2 nescrisă)
198v τρισVγιον νεκρfσιµον καθõς ψVλλεται ¦ν Βυζαντ\å, ˜ργóν
2πλ νενανω Αγιος ο θεος
199 $ΑρκτXον κατ τÎ ˜κóλουθον κα τοØ ˜µfµου τοØ κοινοØ κα τοØ
µεγVλου, ποιZµατα διαφóρων ποιητäν, συνετXθη δè κα ¦καλλωπ\σθη
παρ τοØ Φαρδιβοbκη, ψVλλεται º αr στVσις εœς Êχον βr, Αµωµοι εν
οδω - stihurile din ps. 118 cu autorii: $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου καÂ
Κλαδâ, ΚελαδηνοØ
201v $Αρχ¬ τ¬ς βr στVσεως, –ρχεται Ò ˜ριστερÎς χορóς - cu autori
Φαρδιβοbκης, Κλαδâ
204v εœς τ¬ν τοιαbτην βr στVσιν, ©τXρη ˜ρχ¬ τäν ˜γαλµVτων τοØ νενανω
πονηθεîσα κùρ λαµπαδαρ\ου κα Κλαδâ, 2πλ νενανω Αι χειρες σου
εποιησαν µε
206 τοØ αÛτοØ, ‚τεροι λXγουν τοØ ΧρυσVφη, 2πλ νενανω Εκλινα την
καρδιαν µου
207v $Αρχ¬ τ¬ς γr στVσεως, Ò αr χορóς - autori $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως,
λαµπαδαρ\ου, $ΙωVννου ÊερXως τοØ $Ορφανοτρóφου, Φαρδιβοbκης
211-214v - lipseşte notaţia în culoare roşie ( iniţiale majuscule, mărturii iniţiale
şi interioare, semne chironomice)

*
* *

45
3
Ms. gr. 793 BAR
Dimensiuni: 140 x 100 mm
File: 123
Datare: sec. XVII - (deceniile 2-3)
Antologhion

Legătură originală cu două închizători metalice; filigranul hârtiei,


vizibil la f. 24, 35, 42, 49, 78 este asemănător celui din Catalogul MCP vol I,
cu nr.1132 şi datarea 1610 (Veneţia); analiza conţinutului şi detaliile de
semiografie corespund cu încadrarea filigranului. Copiere cu două scrisuri:
f. 1-7v (I), f.8-23v (II), f.24-113 (I); pe f.113 şi 113v apar alte două scrisuri.
Cuprinsul de Antologhion se deschide cu kekragariile - prima filă, cu ehul 1a,
lipseşte.

1 2α Kυριε εκεκραξα - seria kekragariilor pentru cele 8 ehuri (fără eh 1a)


7 4α Ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπεια
7v $Αρχ¬ τοØ Óρθρου, 1α Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν
8 œδοù τÎν κατ’ Êχον τ δογµατικ τäν Ïκτã Êχων, stihirile dogmatice
sunt precedate de formula ∆οξα πατρι και νυν και αει, 1α Την
παγκοσµιον δοξαν, 2α Παρηλθεν η σκια του νοµου, 3α Πως µη
θαυµασωµεν, 4α Ο δια σε θεοπατωρ, 1πλ Εν τη ερυθρα θαλασση,
2πλ Τις µη µακαρισει σε παναγια, 3πλ Μητηρ µεν εγνωσθης,
4πλ Ο βασιλευς των ουρανων
20 τXλος τäν δογµατικäν, εœς τÎν ˜κVθιστον àµνον τ−ς Θεοτóκου
4πλ Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν, acelaşi text în 3pl (20v)
21 4πλ Το προσταχθεν µυστικως λαβων
22 λληλουαρ\ων τ−ς µεγVλης ©βδοµVδος , 3πλ Αλληλουια, 3α Ιδου ο
νυµφιος ερχεται εν τω µεσω της νυκτος
23 ‚τερον τροπVριον τ−ς µεγVλης πXµπτης , 3α Οτε οι ενδοξοι µαθηται
24 1α Αλληλουια, 2α Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν - 2α Αλληλουια
această grupare figurează în toate ehurile
27 πολυXλεος Ò λεγóµενος Κουκουµâς ÒµοØ κα ¦κκλησιαστικÎς
˜ρχ¬ Ò ¦κκλησιαστικóς , 2α ∆ουλοι κυριον, Αινειτε τον κυριον
27v ˜ρχ¬ τοØ Κουκουµâ, 1α ∆ουλοι κυριον (urmează stihurile)
31v ¦νταØθα ˜ρχ¬ Ò πρfτος χορóς , πο\ηµα τοØ Μαγουλâ àστερων
¦καλλωπ\σθη, 1α Αστραπας εις υετον

46
34 εœς τÎ εÛαγγXλοιν, 4πλ Πασα πνοη
35 τοØ ΧρυσVφη, 1πλ Καθειλε δυναστας
36 1πλ Αντελαβετο ισραηλ
36 2α Τον δεσποτην και αρχιερεα
36v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ‚νδεκα ©ωθινäν œδιοµXλων ποιηθXντων
παρ κυρ\ου ΛXοντος τοØ σοφοØ µελισθXντας δè παρ $ΙωVννου τοØ
ΓλυκXως - cele 11 eotinale
49 $Αρχ¬ τ−ς δοξολογ\ας ποιηθεîσα παρ Μελχισεδèκ ¦πισκóπου
ΡαιδεστοØ, 1α ∆οξα σοι τω δειξαντι το φως
53 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς θε\ας Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς
ºµäν $ΙωVννου τοØ Χρυσοστóµου, 2α Αµιν, Αγιος ο θεος , ∆υναµις -
Αγιος ο θεος
53v 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
54 τρισVγιον τοØ βZµατος , 2α Αγιος ο θεος
54v 1α Οσοι εις χριστον εβαπτισθητε, 1πλ ∆υναµις - Οσοι εις χριστον
(între 54v-55 este o lipsă de file, pe 55 este continuarea unui heruvic
duminical)
56 τοØ $ΑγαλλιανοØ, 2α Οι τα χερουβιµ, urmează acelaşi text cu autorii:
XρυσVφη - 3a (59), 3pl (67), τοØ Καρbκη - 1pl (62), τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου - 1pl (63), Παγκρατ\ου µοναχοØ - 1pl (64v), τοØ ΓλυκXως -
2pl (65v), ∆ουκâ τοØ Συροποbλου - 4pl (69) şi un heruvic fără autor -
1pl (f.61)
70v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν κατ’ Êχoν κοινωνικäν
τοØ ΧρυσVφη, 1α Αινειτε τον κυριον
71 1α Ποτηριον σωτηριου
72 τοØ $ΑγαλλιανοØ, 2α Αινειτε τον κυριον
73 ‚τερον τοØ ΧρυσVφη, 3α Αινειτε τον κυριον
74 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
75 τοØ ΛασχVρεως , 4α Αινειτε τον κυριον
75v τοØ ΧρυσVφη, 1πλ Αινειτε τον κυριον - urmează alte 3 kinonice:
2pl - (f.76v), τοØ ΡαιδεστινοØ - 3pl (f.77v), 4pl ( f.78)
79 τ−ς œνδ\κτου, 3πλ Ευλογησον τον στεφανον
79v τοØ σταυροØ, 2πλ Εσηµιωθη εφ’ηµας
80v τäν ˜ρχαγγXλων, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
81v τ για ΘεοφVνεια, 2πλ Επεφανη η χαρις του θεου
82v εœς τÎν ΕÛαγγελισµóν, 1α Εξελεξατο κυριος την σιων
83v τè σαββVτå τοØ δικα\ου ΛαζVρου, 3πλ Εκ στοµατος νηπιων
84 τ± κυριακ± τäν βαjων, 3πλ Ευλογηµενος ο ερχοµενος
85 τ± κυριακ± τοØ Θωµâ, 3πλ Επαινε ιερουσαληµ

47
85v τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς, 3πλ Ο τρωγον µου την σαρκα
86v τ−ς $ΑναλZψεως, 3πλ Ανεβη ο θεος
87 εœς τ¬ν ΠεντηκοστZν, 3πλ Το πνευµα σου το αγιον
88 3πλ Εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
88v εœς τ¬ν Μεταµóρφοσιν, 1α Εν τω φωτι της δοξης
89v εœς δικα\ων, 4πλ Αγαλλιασθε δικαιοι εν κυριω
90 εœς κοιµηθXντας, 1πλ Μακαριος ον εξελεξω
90v εœς ˜ρχιερXα, 2α Τον δεσποτην και αρχιερεα
91 º θε\α Λειτουργ\α τοØ ¦ν ˜γ\οις πατρÎς ºµäν Βασιλε\ου τοØ
ΜεγVλου, 2α Αγιος κυριος σαββαωθ
91v 2α Αµην, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
92 4πλ Παρθενικον καυχηµα εξης ο θεος
92v º θε\α Λειτουργ\α τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
93 o kratimă, continuare a unei piese de pe ο filă lipsă între 92-93
94 1πλ Φωτιζου φωτιζου η νεα ιερουσαληµ
95v 4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
96v εœς τρVπεζαν φ\λου, 4πλ Ο χορτασας λαον εν τη ερηµω
98 ‚τερον θεοτοκ\ον, κυρ\ου $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Τη αειπαρθενω
και µητρι
99v ‚τερον θεοτοκ\ον, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
101 ‚τερον λεγóµενον νV<, 1α - piesă fără text literar, urmează alte 8 piese
fără text literar, câte una pentru fiecare eh (pe f. 113 se încheie scrisul I)
113 alt scris, fără culoare roşie, apoi fără neume, Σηµερον φαιδρως
113v alt scris, κεκραγVρια µικρ ¦κκλησιαστικV, ehurile 1a, 2a, 3a, 4a (doar
neumele)
115v filă cu diverse însemnări
116 }Αµωµος ψαλλóµενος εœς κοσµικοîς τελευτοbντας, 2α Αµωµοι εν οδω
cu cele 3 stări
122 τρισVγιον νεκρfσιµον, 2πλ νενανω, Αγιος ο θεος
123 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος

*
* *

48
4
Ms. gr. 791 BAR
Dimensiuni: 154 x 102 mm
File: 117
Datare: ante 1665
Irmologhion

Stare bună de conservare, cu legătură originală; numerotare manuală, la


început şi la sfârşit există câte o filă albă nenumerotată; primele 5 file aparent
altă hârtie, apoi aceeaşi hârtie până la final. Textul muzical scris cu cerneală
neagră şi roşie, cu 12 rânduri, indicaţii în culoare roşie, foarte slabă ca
intensitate. Filele 1-2v nu au culoare roşie, f.3 şi 4 - albe. Pentru precizări
privind cifra de odă şi includerea odelor în canoane complete, am comparat
repertoriul din Ms.gr.791 cu textele din volumele: Sophronios Eustratiades,
ΕÊρµολóγιον, Chennevières-sur-Marne, 1932; seria Monumenta Musicae
Byzantinae, vol. VI (Transcripta), The Hymns of the Hirmologium, Part I,
Copenhaga, 1952 şi volumul III Hirmologium Cryptense, Roma, 1951. În
manuscris, multe irmoase nu au cifra de odă notată sau cifra din manuscris nu
corespunde cu cea din Irmologhionul standard, carte tipărită. Semnalăm o
intervenţie ulterioară, prin adăugarea unor mărturii interioare cu cerneală roşie,
nuanţă intensă, la f.60v şi 87v. La f.117v este o însemnare de proprietar în
limba greacă (traducere): „1665, iulie 12, prezentul irmologhion l-am cumpărat
de la preacuvioşia sa, sfinţitul proegumen preot kyr Iosif skevofilax, cu aspri
19”.

1 4α Και ενδοξοτεραν, 1πλ Την αδιαφθορως


1v 2πλ Αξιον εστιν, 3πλ Την οντως θεοτοκον
5 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\è τοØ εÊρµολογ\ου περιXχον παντας τοùς εÊρµοùς
τοØ †λου ¦νιαυτοØ ¦καλλωπ\σθησαν δè κα παρ τινäν νXων
διδασκVλων
5 1α Öδ¬ αr Σου η τροπαιουχος δεξια
1α Öδ¬ γr Ο µονος ειδως της των βροτων
5v 1α Öδ¬ δr Ορος σε τη χαριτι τη θεια
6 1α Öδ¬ εr Ο φωτισας τη ελλαµψει
1α Öδ¬ ùr Εκυκλωσεν ηµας εσχατη αβυσσος
1α Öδ¬ ζr Σε νοητην θεοτοκε καµινον
6v 1α Öδ¬ ηr Εν καµινω παιδες ισραηλ

49
7 1α Öδ¬ θr Τυπον της αγνης λοχειας σου
7 ‚τεροι εÊρµο εœς τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν, Êχος Ò αÛτóς
1α [Öδ¬ αr] Χριστος γενναται δοξασατε
7v ‚τεροι εÊρµο œαµβικο εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν
1α [Öδ¬ αr] Εσωσε λαον θαυµατουργων,
1α [Öδ¬ γr] Τω προ των αιωνων εκ πατρος
8 1α [Öδ¬ γr] Νευσον προς υµνους οικετων,
1α Öδ¬ δr Ραβδος εκ της ριζης
8v 1α [Öδ¬ δr] Γενους βροτειου την αναπλασιν
1α Öδ¬ εr Θεος ων ειρηνης πατηρ οικτιρµων
9 1α [ Öδ¬ εr] Εκ νυκτος εργων εσκοτισµενοις
1α Öδ¬ ùr Σπλαγχνων ιωναν
9v 1α [Öδ¬ ùr] Ναιων ιωνας εν µυχοις
1α Öδ¬ ζr Οι παιδες ευσεβεια
10 1α [Öδ¬ ζr] Τω παντανακτος εξεφαυλισαν
1α Öδ¬ ηr Θαυµατος υπερφυους
10v 1α [Öδ¬ ηr] Μητραν αφλεκτως εικονιζουσι
11 1α Öδ¬ θr Μεγαλυνον ψυχη µου την τιµιωτεραν
1α [Öδ¬ θr] Μυστηριον ξενον ορω
1α [Öδ¬ θr] Στεργειν µεν ηµας ως ακινδυνον
11v ‚τερον ψαλλóµενον τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα
1α [Öδ¬ αr] Αναστασεως ηµερα λαµπρυνθωµεν
1α Öδ¬ γr ∆ευτε ποµα πιωµεν καινον
1α [Öδ¬ δr] Επι της θειας φυλακης
12 1α Öδ¬ εr Ορθρισωµεν ορθρου βαθεως
1α Öδ¬ ùr Κατηλθες εν τοις κατωτατοις
12v 1α Öδ¬ ζr Ο παιδας εκ καµινου ρυσαµενος
1α Öδ¬ ηr Αυτη η κλητη και αγια ηµερα
13 1α Ο αγγελος εβοα
1α Öδ¬ θr Φωτιζου φωτιζου η νεα Ιερουσαληµ
13 ‚τερον ψαλλóµενον τ± κυριακ± γr τäν νηστειäν, τοØ σταυροØ
13 1α Öδ¬ αr Ο θειοτατος προετυπωσε παλαι
13v 1α Öδ¬ γr Στερεωσον δεσποτα χριστε
1α Öδ¬ δr Επι σταυρου σε δυνατε
14 1α Öδ¬ εr Ορθριζοντες σε ανυµνουµεν
1α Öδ¬ ùr Τον τυπον του θειου σταυρου
14 1α Öδ¬ ζr Φλογωσεως τους παιδας ρυσαµενος
14v 1α Öδ¬ ηr Χειρας εν τω λακκω βληθεις
1α Öδ¬ θr Ω µητερ παρθενε και θεοτοκε

50
15 ‚τεροι εÊρµο περ ψVλλονται εœς τ¬ν Κο\µησιν τ−ς Θεοτóκου
15 1α Öδ¬ αr Πεποικιλµενη τη θεια δοξη η ιερα
15v 1α Öδ¬ γr Η δηµιουργικη και συνεκτικη των απαντων
1α Öδ¬ δr Ρησεις προφητων και αινιγµατα
16 1α Öδ¬ εr Το θειον και αρρητον καλλος
1α Öδ¬ ùr Αλιον ποντογενες κητωον
16v 1α Öδ¬ ζr Ιταµω θυµω τε και πυρι
1α Öδ¬ ηr Φλογα δροσιζουσαν οσιους
17 1α Αι γενεαι πασαι µακαριζοµεν σε
1α Öδ¬ θr Νενικηνται της φυσεως
17v εœς τÎν αÛτÎν µχον, τ± κυριακ± τοØ Θωµâ
17v 1α Öδ¬ αr Ασωµεν παντες λαοι τω εκ πικρας
1α Öδ¬ γr Στερεωσον µε χριστε επι την ασειστον
18 1α Öδ¬ δr Μεγα το µυστηριον της σης Χριστε
1α [Öδ¬ αr] Ασωµεν τω κυριω ωδην επινικιον
18 1α Öδ¬ εr Εκ νυκτος ορθριζοντες υµνουµεν
1α Öδ¬ ùr Τον προφητην διεσωσας
18v 1α Öδ¬ ζr Εικονι λατρευειν µουσικης
1α Öδ¬ ηr Τον εν φλογι πυρος καιοµενης
19 1α Öδ¬ θr Σε την φαεινην λαµπαδα
19 ‚τεροι εÊρµοÂ
1α Öδ¬ αr Ωδην επινικιον ασωµεν παντες
1α Öδ¬ γr Λιθον ον απεδοκιµασαν
19v 1α Öδ¬ δr Εν πνευµατι προβλεπων προφητα
1α Öδ¬ εr Επηρθη ο ηλιος και η σεληνη
20 1α Öδ¬ ùr Την σην ειρηνην δος ηµιν υιε του θεου
1α Öδ¬ ζr Τον προφητην ιωναν εκµιµουµενος
20 1α Öδ¬ ζr Απερριψας µε εις βαθη καρδιας
20v 1α Öδ¬ ζr Των εν καµινω παιδων σου σωτηρ
1α Öδ¬ ηr Η καµινος σωτηρ εδροσιζετο
20v 1α Öδ¬ θr Ον φριττουσιν αγγελοι και πασαι στρατιαι
21 ‚τερον, 1α Öδ¬ θr, Την ζωοδοχον πηγην την αενναον
1α Öδ¬ θr Σε ηνπερ ειδε µωυσης
21v ‚τεροι εÊρµο εœς τÎν αÛτÎν µχον
21v 1α Öδ¬ αr ∆ια στυλου πυρος και νεφελης
1α Öδ¬ γr Στερεωθητω η καρδια µου εις το θεληµα
21v 1α Öδ¬ δr Εισακηκοα κυριε την ακοην σου
22 1α Öδ¬ εr Το φαεινον ηµιν εξανατειλον
1α Öδ¬ εr Καταυγασον ηµων τον νουν

51
22 1α Öδ¬ ùr Ως ιωναν τον προφητην αναγαγε
22v –λλος 1α Öδ¬ αr Τω βοηθησαντι θεω εν αιγυπτω τω µωσει
22v 1α Öδ¬ γr Στερεωσον κυριε την εκκλησιαν σου
1α Öδ¬ δr Κατενοησα παντοδυναµε
23 1α Öδ¬ εr Εκ νυκτος ορθριζοντες ανυµνουµεν
1α Öδ¬ ζr Υµνον σοι προσφεροµεν των ασωµατων
23 1α Öδ¬ ηr Τον τους υµνολογους εν καµινω διασωσαντα
23v τVδε τ± κυριακ± πρÎ τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως
23v 1α Öδ¬ αr Πικρας δουλειας ρυσθεις ισραηλ
1α Öδ¬ γr Μη εν τη σοφια και τω πλουτω
24 1α Öδ¬ δr Ακηκοε παλαι αββακουµ χριστε
1α Öδ¬ εr Το φως σου το αδυτον λαµψον
24v 1α Öδ¬ ùr Ολος εκ παθων αµετρων
25 1α Öδ¬ ηr Τερατος υπερφυους εδειξε
1α Öδ¬ ηr Απηλθων ως νυµφωνα της καµινου
25v 1α Öδ¬ θr Εν τη βροντωση καµινω
1α Öδ¬ θr Οι ουρανοι των ουρανων και το υδωρ
26 1α Öδ¬ θr Απορρητον το της παρθενου µυστηριον
1α Öδ¬ θr Την φωτοφορον νεφελην
26v 1α Öδ¬ θr Απορρητον το της παρθενου µυστηριον ουρανος
26v $ΑρκτXον κατ τÎ ˜κóλουθον κα τοØ δευτXρου ³χου
26v 2α Öδ¬ αr Εν βυθω κατεστρωσε ποτε
27 2α Öδ¬ γr Εξηνθησεν η ερηµος
2α Öδ¬ δr Εληλυθας εκ παρθενου
27v 2α Öδ¬ εr Μεσιτης θεου και ανθρωπων
2α Öδ¬ ùr Εν αβυσσω πταισµατων
27v 2α Öδ¬ ζr Αντιθεον προσταγµα παρανοµουντος
28 2α Öδ¬ ηr Καµινος ποτε πυρος εν βαβυλωνι
2α Öδ¬ θr Αναρχου γεννητορος υιος
28v ‚τερον τÎν αÛτÎν µχον, τäν γ\ων Θεοφανε\ων ψαλλóµενον
‚τεροι œαµβικο εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν
2α Öδ¬ αr Βυθου ανεκαλυψε πυθµενα
2α [Öδ¬ αr] Στειβει θαλασσης κυµατουµενον
29 2α Öδ¬ γr Ισχυν ο διδους τοις βασιλευσιν
2α [Öδ¬ γr] Οσοι παλαιων εκλελυµεθα βροχων
29v 2α Öδ¬ δr Ακηκοα κυριε φωνη σου
2α [Öδ¬ δr] Πυρσω καθαρθεις µυστικης
30 2α Öδ¬ εr Ιησους ο ζωης αρχηγος
2α [Öδ¬ εr] Εχθρου ζοφωδους

52
30v 2α Öδ¬ ùr Η φωνη του λογου ο λυχνος
2α [Öδ¬ ùr] Ιµερτον εξεφηνε συνπανολβιω
31 2α Öδ¬ ζr Νεους ευσεβεις καµινω
2α [Öδ¬ ζr] Εφλεξε ρειθρω των δρακοντων
31v 2α Öδ¬ ηr Μυστηριον παραδοξον η βαβυλωνος
32 2α [Öδ¬ ηr] Ελευθερα µεν η κτισις
2α Öδ¬ θr Απορει πασα γλωσσα ευφηµειν
32v 2α [Öδ¬ θr] Ω των υπερ νουν του τοκου σου
32v ‚τεροι εÊρµο εœς τοØ αÛτοØ ³χου βr
32v 2α Öδ¬ αr ∆ευτε λαοι ασωµεν ασµα χριστω
33 2α ©τXρη Öδ¬ αr Ατριπτον ασυνηθη αβροχως
2α [Öδ¬ αr] Ασωµεν τω κυριω τω εν θαλασση
33 2α –λλη Öδ¬ αr Την µωσεως ωδην αναλαβουσα
33v 2α Öδ¬ αr Τω την αβατον κυµαινοµενην θαλλασαν
2α Öδ¬ γr Τοξον συνετριβη δυναστων
34 2α Öδ¬ γr Στερεωσον ηµας εν σοι
2α [Öδ¬ γr] Στειρωθεντα µου τον νουν
2α [Öδ¬ γr] Εν πετρα µε της πιστεως στερεωσας
34v 2α Öδ¬ δr Ακηκοα κυριε την ενδοξον σου
2α [Öδ¬ δr] Υµνω σε ακοη γαρ κυριε
2α Öδ¬ εr Την εκ παρθενου σου γεννησιν
35 2α Öδ¬ εr Ο του φωτος χορηγος
2α Öδ¬ εr Την αχλυν της ψυχης µου
35v 2α Öδ¬ εr Ο ανθραξ τω ησαια
2α Öδ¬ εr Ο φωτισµος των εν σκοτει κειµενων
2α Öδ¬ εr Της νυκτος διελθουσης
36 2α Öδ¬ εr Ο σκιογραφον αχλυν
2α Öδ¬ ùr Ηχου ρηµατων δεησεως
36v 2α Öδ¬ ùr Βυθω αµαρτηµατων συνεχοµαι
2α Öδ¬ ùr Προς κυριον εκ κητους
37 2α Öδ¬ ζr Εικονος χρυσης εν πεδιω
2α Öδ¬ ζr Ρητορες ανεδειχθησαν παιδες
37v 2α Öδ¬ ζr Τα χερουβιµ µιµουµενοι
2α Öδ¬ ζr Τον εν καµινω του πυρος των εβραιων
38 2α Öδ¬ ηr Βατος εν ορει πυραφλεκτος
2α Öδ¬ ηr Ινδαλµατος χρυσου καταπτυσαντες
38v 2α Öδ¬ ηr Τον εν τη βατω µωση
2α Öδ¬ ηr Τον αρρητω σοφια

53
39 2α Öδ¬ ηr Τον εν φωναις αγγελικαις
2α Öδ¬ ηr Εν τη καµινω τη των παιδων
2α Öδ¬ ηr Τω δογµατι τω τυραννικω
39v 2α ©τXρη ηr Εφριξε παιδων ευαγων
40 2α Öδ¬ ηr Ρηµα τυραννου επει υπερισχυσεν
2α Öδ¬ θr Ολος υπαρχεις εφεσις
40v 2α Öδ¬ θr Των γηγενων τις ηκουσε
2α Öδ¬ θr Την υπερφυως σαρκι
41 2α Öδ¬ θr Η τον προ ηλιου φωστηρα
2α Öδ¬ θr Τον εκ θεου θεον λογον τον αρρητω
41v 2α Öδ¬ θr Την αγνην και αχραντον
2α Öδ¬ θr Η εν ουρανοις ευλογηµενη
2α [Öδ¬ θr] Την παρθενιαν σου θεοτοκε
41v 2α Σε µεγαλυνας χριστε την τεκουσαν
42 2α Öδ¬ θr Ψυχαις καθαραις και αρρυπωτοις
42v 2α Öδ¬ θr Η τον αχωρητον θεον εν γαστρι
42v $ΑρκτXον δè κα τοØ τρ\του ³χου τäν εÊρµäν
42v 3α Öδ¬ αr Ο τα υδατα παλαι νευµατι
43 3α Öδ¬ γr Ο εκ µη οντων τα παντα παραγαγων
3α Öδ¬ δr Εθου προς ηµας κραταιαν
3α Öδ¬ εr Προς σε ορθριζω τον του παντος δηµιουργον
43v 3α Öδ¬ ùr Αβυσσος εσχατη αµαρτιων
3α Öδ¬ ζr Ως παλαι τους ευσεβεις τρεις παιδας
44 3α Öδ¬ ηr Αστεκτω πυρι ενωθεντες
3α Öδ¬ θr Καινον το θαυµα και θεοπρεπες
44v ‚τεροι εÊρµο εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς {Υπαπαντ−ς
44v 3α Öδ¬ αr Χερσον αβυσσοτοκον πεδον
3α Öδ¬ γr Το στερεωµα των επι σοι πεποιθοτων στερεωσον
45 3α Öδ¬ δr Εκαλυψεν ουρανους η αρετη σου
3α Öδ¬ εr Ως ειδεν ησαιας συµβολικως
45v 3α Öδ¬ ùr Εβοησε σοι ιδων ο πρεσβυς
3α Öδ¬ ζr Σε τον εν πυρι δροσισαντα
3α Θεοτοκε η ελπις παντων των χριστιανων
46 3α Öδ¬ θr Εν νοµω σκια και γραµµατι
46 ‚τεροι εÊρµο εœς τÎν αÛτÎν µχον γr
46 3α Öδ¬ αr Θαυµαστος ενδοξως ποιων τερατα
46v 3α Öδ¬ γr Στειρα ψυχη και αγονε
3α Öδ¬ δr Το κατασκιον ορος ο αββακουµ
3α Öδ¬ εr Το φως σου το ανεσπερον

54
47 3α Öδ¬ ùr Βυθος µοι των παθων επανεστη και ζαλη
3α Öδ¬ ζr Ο την φλογα δροσισας
3α Öδ¬ ηr Τον υπ’ αγγελων ασιγητως
47v 3α Öδ¬ θr Εν σιναιω τω ορει κατειδε σε
47v ‚τερον, κανãν Ò αÛτÎς µχος γr
47v 3α Öδ¬ αr Φαραω τα αρµατα βυθω καλυψας
48 3α Öδ¬ αr Ασωµεν τω κυριω τω ποιησαντι
3α Öδ¬ αr Ασµα καινον ασωµεν λαοι τω εκ παρθενου
48v 3α Öδ¬ βr Ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι ο σωτηρ του κοσµου
3α Öδ¬ βr Προσεχε γη και ουρανε και ενωτιζου
3α Öδ¬ γr Στερεωθητι ψυχη εν κυριω
48v 3α Öδ¬ γr Στερεωσον κυριε τας καρδιας ηµων
49 3α Öδ¬ γr Τοξον εθραυσας εχθρου
3α Öδ¬ γr Μη εν ποταµοις οργισθης κυριε
3α Öδ¬ δr Το ξενον και απορρητον του τοκου σου
49v 3α Öδ¬ δr Επι της γης ο αορατος
3α Öδ¬ εr Ορθριζοντες ανυµνουµεν σε λογε
3α Öδ¬ ùr Τους εις τα τελη των αιωνων
50 3α Öδ¬ ùr Σκηνωσεως ιωνας
3α Öδ¬ ζr Τρεις παιδες εν καµινω την τριαδα
3α Öδ¬ ζr Σοβαρος ο τυραννος αλλα παιδων
50v 3α Öδ¬ ηr Τον εν φλογι τοις παισι
3α Öδ¬ ηr Ενυλου φλογα πυρος
51 3α Öδ¬ ηr Βαβυλωνια καµινος τους παιδας
3α Öδ¬ θr Οι τω γλυκει του αχραντου σου
51v 3α Öδ¬ θr Την εν βατω και πυρι προγραφεισαν
51v σùν Θεè γ\å ˜ρχ¬ κα τοØ τετVρτου ³χου
51v 4α Öδ¬ αr Θαλασσης το ερυθραιον πελαγος
52 4α Öδ¬ γr Ευφραινεται επι σοι η εκκλησια σου
52 4α Öδ¬ δr Επαρθεντα σε ιδουσα η εκκλησια
4α Öδ¬ εr Συ κυριε µου φως
4α Öδ¬ ùr Θυσω σοι µετα φωνης
52v 4α Öδ¬ ζr Εν τη καµινο αβραµιαιοι παιδες
4α Öδ¬ ηr Χειρας εκπετασας δανιηλ
53 4α Öδ¬ θr Λιθος αχειροτµητος ορους
53 ‚τεροι εÊρµο τ−ς Θεοτóκου εœς τÎν αÛτÎν µχον
53 4α [Öδ¬ αr] Ανοιξω το στοµα µου και πληρωθησεται

55
53v 4α Öδ¬ γr Τους σους υµνολογους θεοτοκε
4α Öδ¬ δr Ο καθηµενος εν δοξη επι θρονου
4α Öδ¬ δr Την ανεξιχνιαστον θειαν βουλην
54 4α Öδ¬ εr Εξεστη τα συµπαντα επι τη θεια δοξη σου
4α Öδ¬ ùr Εβοησε προτυπων την ταφην
54v 4α Öδ¬ ùr Την θειαν ταυτην και παντιµον τελουντες
4α Öδ¬ ζr Ουκ ελατρευσαν τη κτισει
55 4α Öδ¬ ηr Παιδας ευαγεις εν τη καµινω
4α Öδ¬ ηr Ακουε κορη παρθενε αγνη
55v 4α Öδ¬ θr Απας γηγενης σκιρτατω
4α ©τXρη θr Ευαγγελιζου γη χαραν µεγαλην
56 4α [Öδ¬ θr] Ως εµψυχω θεου κιβωτω ψαυετω
56 ‚τερον εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν βαjων
56 4α Öδ¬ αr Ωφθησαν αι πηγαι της αβυσσου
56v 4α Öδ¬ γr Ναουσαν ακροτοµον προσταγµατι
4α Öδ¬ δr Χριστος ο ερχοµενος εµφανως
57 4α Öδ¬ εr Της σιων επ’ ορους αναβηθι
57v 4α Öδ¬ ùr Εβοησαν εν ευφροσυνη δικαιων
4α Öδ¬ ζr Ο διασωσας εν πυρι
4α Öδ¬ ηr Ευφρανθητι ιερουσαληµ πανηγυρισατε
58 4α Öδ¬ θr Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν
58v ‚τεροι εÊρµο œαµβικο ψαλλóµενοι εœς τ¬ν $AνVληψιν τοØ Σωτ−ρος
πο\ηµα γιωτVτου κυρ\ου $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ
58v 4α Öδ¬ αr Θειω καλυφθεις ο βραδυγλωσσος γνοφω
4α Öδ¬ γr Ερρηξε γαστρος ητεκνωµενης
59 4α Öδ¬ δr Αναξ ανακτων οιος εξ οιου
4α Öδ¬ εr Λυτηριον καθαρσιν αµπλακηµατων
59v 4α Öδ¬ ùr Ιλασµος ηµιν χριστε και σωτηρια
4α Öδ¬ ζr Συµφωνον εθροησεν οργανων
60 4α Öδ¬ ηr Λυει τα δεσµα και δροσιζει
4α Öδ¬ θr Χαιρος ανασσα µητροπαρθενον κλεος
60v ‚τερον, κανãν
60v 4α Öδ¬ αr Τριστατας κραταιους ο τεχθεις
4α Öδ¬ αr Ο παταξας αιγυπτον και φαραω
61 4α Öδ¬ αr Ασοµαι σοι κυριε ο θεος µου
4α Öδ¬ αr Ουκ εστι σοι οµοιος
4α Öδ¬ αr Αρµατα φαραω και την δυναµιν
4α[ Öδ¬ αr] Εσχισας πελαγος το ερυθραιον

56
61v 4α [Öδ¬ αr] Τω οδηγησαντι παλαι τον ισραηλ
4α Öδ¬ γr Αφ’ υψους κατηλθες βουλησει
62 4α Öδ¬ γr Ο στερεων βροντην και κτιζων
4α Öδ¬ γr Τοξον δυνατων ησθενησε
62v 4α Öδ¬ γr Ουκ εν σοφια και δυναµει
4α Öδ¬ γr Οτι στειρα ετεκεν η εξ εθνων
4α Öδ¬ γr Στερεωθητω η καρδια µου εν κυριω τω διδουντι
63 4α Öδ¬ γr Στερεωθη η καρδια µου εν κυριω υψωθης
4α Öδ¬ δr Εισακηκοα την ακοην σου
63 4α Öδ¬ δr ∆ι’ αγαπησιν οικτιρµων
63v 4α Öδ¬ δr Ουτος ο θεος ηµων ο εκ παρθενου
4α Öδ¬ δr Εισακηκοα την ενδοξον οικονοµιαν
63v 4α Öδ¬ δr Εισακηκοα ο θεος την ακοην σου και εφοβηθην
64 4α Öδ¬ δr Νυν αναστησοµαι προφητικως
4α Öδ¬ εr Ανατειλον µοι κυριε το φως
64v 4α Öδ¬ εr Τον φωτισµον σου κυριε
4α [Öδ¬ εr] Ασεβεις ουκ οψονται την δοξαν σου
4α Öδ¬ εr Ο κτησαµενος ηµας περιουσιον
65 4α [Öδ¬ εr] Ο του φωτος διατµηξας
4α Öδ¬ εr Ο ανατειλας το φως
4α Öδ¬ ùr Ηλθον εις τα βαθη της θαλασσης
65v 4α Öδ¬ ùr Εν πελαγει του βιου ταις πραξεσι µου
4α Öδ¬ ùr Εν κητει χριστε τριηµερευσας
4α Öδ¬ ùr Εν τω θλιβεσθαι µε εβοησα
66 4α [Öδ¬ ùr] Μη καταποντισατω µε καταιγις
4α Öδ¬ ùr Ζαλη µε λογισµων καταλαβουσα
66v 4α Öδ¬ ùr Των πταισµατων τη ζαλη
4α Öδ¬ ζr Νεοι τρεις εν βαβυλωνι
4α Öδ¬ ζr Τη εικονι τη χρυση
67 4α Öδ¬ ζr Αβραµιαιοι ποτε εν βαβυλωνι
4α Öδ¬ ζr Ο εν αρχη αναρχος λογος
67v 4α Öδ¬ ζr Μη παραδωης ηµας εις τελος
4α Öδ¬ ζr Ο εν τω ορει µωυση συλλαλησας
68 4α Öδ¬ ηr Οι εν βαβυλωνι παιδες τω θειω
4α Öδ¬ ηr Λυτρωτα του παντος παντοδυναµε
68v 4α Öδ¬ ηr Εν πυρι φλογος παριστανται
4α Öδ¬ ηr Τον εν τω σταυρω σαρκι προσηλωθεντα
4α [Öδ¬ ηr] Ο τα συµπαντα φερων

57
69 4α [Öδ¬ ηr] Τον εν µορφη αγγελου
4α [Öδ¬ ηr] Τα συµπαντα δεσποτα
69v 4α Öδ¬ ηr Τον βασιλεα χριστον ον ωµολογησαν
4α [Öδ¬ ηr] Γη και παντα τα εν αυτη θαλασσα
70 4α Öδ¬ ηr Παντα τα εργα του θεου και πασα κτισις
4α Öδ¬ θr Ευα µεν τω της παρακοης νοσηµατι
70v 4α Öδ¬ θr Κρυπτον θειον αχραντον
4α Öδ¬ θr Εποιησε κρατος εν βραχιονι
4α Öδ¬ θr Σε την τον αχωρητον λογον
71 4α Öδ¬ θr Σε την υπερενδοξον νυµφην
4α Öδ¬ θr Ο τοκος σου αφθορος εδειχθη
71v 4α Öδ¬ θr Γηγενων εκφυεισα και τον κτιστην
4α Öδ¬ θr Μεγαλυνοµεν παντες την φιλανθρωπιαν σου
4α Öδ¬ θr Τον ασπορον τοκον σου
72 4α Öδ¬ θr Οτι εποιησε µοι µεγαλεια ο δυνατος και αγιον
72 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å καÂ Ò πλVγιος τοØ πρfτου κατ τÎ ˜κóλουθον
72 1πλ Öδ¬ αr Ιππον και αναβατην εις θαλασσαν
1πλ Öδ¬ γr Ο πηξας επ’ ουδενος την γην
72v 1πλ Öδ¬ δr Την θειαν εννοησας σου κενωσιν
1πλ Öδ¬ εr Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
73 1πλ Öδ¬ ùr Μαινοµενην κλυδωνι
1πλ Öδ¬ ζr Ο υπερυψουµενος των πατερων
73 1πλ Öδ¬ ηr Σοι τω παντουργω εν τη καµινω
73v 1πλ Öδ¬ θr Ησαια χορευε η παρθενος
73v ‚τεροι εÊρµο εœς τÎν αÛτÎν µχον ψαλλóµενοι τ−ς $ΑναλZψεως
73v 1πλ Öδ¬ αr Τω σωτηρι θεω τω εν θαλασση
74 1πλ Öδ¬ γr ∆υναµει του σταυρου σου χριστε
1πλ Öδ¬ δr Εισακηκοα την ακοην της δυναστειας
1πλ Öδ¬ εr Ορθριζοντες βοωµεν σοι κυριε
74v 1πλ Öδ¬ ùr Εκυκλωσε µε αβυσσος ταφη µοι
1πλ Öδ¬ ζr Τον εκ πατρος προ αιωνων γεννηθεντα
1πλ Öδ¬ ηr Ο εν καµινω πυρος τους υµνολογους
75 1πλ Öδ¬ θr Σε την υπερ νουν και λογον µητερα θεου
75 ‚τερον, κανãν τ± κυριακ± τοØ τυφλοØ
75 1πλ Öδ¬ αr Γην εφ’ ην ουκ ελαµψεν
1πλ Öδ¬ γr Ασωµεν τω κυριω τω ποιησαντι
75v 1πλ Öδ¬ βr Ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι
1πλ Öδ¬ γr Στερεωσον ηµας ο θεος τη ση δυναµει

58
76 1πλ Öδ¬ γr Επι τα εθνη ο θεος εβασιλευσεν
1πλ Öδ¬ γr Σαλευοµενην την καρδιαν µου κυριε
1πλ Öδ¬ δr Τα εργα της οικονοµιας σου
76v 1πλ Öδ¬ δr Ακηκοα κυριε την ακοην σου
1πλ Öδ¬ δr Εισακηκοα την ακοην της δυναστειας
76v 1πλ Öδ¬ εr Τους εκ νυκτος προσκυνουντας σε χριστε
1πλ Öδ¬ εr Το φως το αληθινον χριστε ο θεος
77 1πλ Öδ¬ εr Την ταλαιναν ψυχην µου
1πλ Öδ¬ ùr Του κητους τον προφητην
1πλ Öδ¬ ùr Ως τον προφητην του θηρος
77v 1πλ Öδ¬ ζr Πυρος σβεστηριον των παιδων
1πλ Ευλογητος ει ο θεος ο βλεπων αβυσσους
1πλ Öδ¬ ζr Τον εκ πατρος προ αιωνων γεννηθεντα υιον
78 1πλ Öδ¬ ηr Τον ποιητην της κτισεως
1πλ Öδ¬ ηr Αγγελων συστηµα ανθρωπων
1πλ Öδ¬ θr Σε την µακαριαν εν γυναιξι
78v 1πλ Öδ¬ θr Οτι εποιησε σοι µεγαλεια ο δυνατος
1πλ Öδ¬ θr Μεγαλυνοµεν χριστε την σην παναµωµον
79 1πλ Öδ¬ θr Σε την του θεου µητερα παρθενον
79 $Αρχ¬ δè κα τοØ πλαγ\ου δευτXρου ³χου
79 2πλ Öδ¬ αr Ως εν ηπειρω πεζευσας ο ισραηλ
2πλ Öδ¬ γr Ουκ εστιν αγιος ως συ κυριε
79v 2πλ Öδ¬ δr Χριστος µου δυναµις θεος και κυριος
2πλ Öδ¬ εr Τω θειω φεγγει σου αγαθε τας των ορθριζοντων
2πλ Öδ¬ ùr Του βιου την θαλασσαν υψουµενην
80 2πλ Öδ¬ ζr ∆ροσοβολον µεν την καµινον
2πλ Öδ¬ ηr Εκ φλογος τοις οσιοις
80v 2πλ Öδ¬ θr Θεον ανθρωποις ιδειν αδυνατον
80v ‚τεροι εÊρµο ψαλλóµενοι τοØ µεγVλου κανóνος
80v 2πλ Öδ¬ αr Βοηθος και σκεπαστης εγενετο µοι
2πλ Öδ¬ βr Προσεχε ουρανε και λαλησω
81 2πλ ©τXρα Öδ¬ βr Ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι
2πλ Öδ¬ γr Στερεωσον κυριε επι την πετραν
2πλ Öδ¬ γr Επι την ασαλευτον χριστε
81v 2πλ Öδ¬ δr Ακηκοεν ο προφητης την ελευσιν
2πλ Öδ¬ δr Ακηκοα κυριε κατενοησα τα εργα σου
82 2πλ Öδ¬ εr Εκ νυκτος ορθριζοντα φιλανθρωπε
2πλ Öδ¬ ùr Εβοησα εν ολη καρδια µου
82 2πλ Öδ¬ ζr Οι παιδες εν βαβυλωνι καµινου

59
82v 2πλ Öδ¬ ζr Ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν ηδικησαµεν
2πλ Öδ¬ ηr Ον στρατιαι ουρανων
2πλ Öδ¬ θr Ασπορου συλληψεως
83 ‚τερον κανãν τ± γ\ä κα µεγVλü εr
83 2πλ Öδ¬ αr Τµηθειση τµαται ποντος ερυθρος
83v 2πλ Öδ¬ γr Κυριος ων παντον και κτιστης θεος
2πλ Öδ¬ δr Προκατιδων ο προφητης
84 2πλ Öδ¬ εr Τω συνδεσµω της αγαπης
2πλ ©τXρα Öδ¬ εr, εœς τ¬ν ˜γρυπν\αν, Προς σε ορθριζω
84v 2πλ Öδ¬ ùr Αβυσσος εσχατη
2πλ Öδ¬ ζr Αφραστον θαυµα ο εν καµινω
2πλ Öδ¬ ηr Νοµον πατρωων οι µακαριστοι
85 2πλ ©τXρα ηr Στηλην κακιας αντιθεου παιδες
85v 2πλ Öδ¬ θr Ξενιας δεσποτικης και αθανατου
2πλ Öδ¬ θr Την τιµιωτεραν των χερουβιµ
86 ‚τερον, κανãν τοØ µεγVλου σαββVτου
86 2πλ Öδ¬ αr Κυµατι θαλασσης τον κρυψαντα παλαι
2πλ Öδ¬ γr Σε τον επι υδατων κρεµασαντα
86v 2πλ Öδ¬ δr Την εν σταυρω σου θειαν
2πλ Öδ¬ εr Θεοφανειας σου χριστε
87 2πλ Öδ¬ ùr Συνεσχεθη αλλ’ ου κατεσχεθη
2πλ Öδ¬ ζr Εκστηθι φριττων ουρανε
87v 2πλ Öδ¬ θr Μη εποδυρου µοι µητερ
88 2πλ [Öδ¬ θr] Η το χαιρε δι’ αγγελου
88 ‚τερον, κανfν
88 2πλ Öδ¬ αr Ο αισθητος φαραω κατεποντισθη (pe marginea filei 88 se
face trimitere la finalul culegerii pentru oda nr. 3 omisă din serie)
88 τ¬ν γr Öδ¬ν ζητεà εœς τÎ τXλος - Öδ¬ γr Εν τη στερρα της πιστεως
88 2πλ Öδ¬ δr Εκαλυψεν ουρανους η αρετη σου
88v 2πλ Öδ¬ εr Ο το φως ανατελλων τω κοσµω
2πλ Öδ¬ ùr Τω κητει καταποθεις
2πλ Öδ¬ ζr Ο των οσιων σου παιδων
88v 2πλ Öδ¬ ηr Οι οσιοι σου παιδες εν τη καµινω τα χερουβιµ
89 2πλ Öδ¬ θr Των παιδων την ωδην αναµελψωµεν
89 $ΑρκτXον δè κα τοØ βαρXως ³χου
89 3πλ Öδ¬ αr Νευσει σου προς γεωδη
89v 3πλ Öδ¬ γr Ο κατ’ αρχας τους ουρανους
3πλ Öδ¬ δr Ο πατρικους κολπους µη λιπων
3πλ Öδ¬ εr Νυξ αφεγγης τοις απιστοις

60
90 3πλ Öδ¬ ùr Ναυτιωντα σαλω των βιωτικων
3πλ Öδ¬ ζr Καµινον παιδες πυρ αφλεκτον
90v 3πλ Öδ¬ ηr Αφλεκτος πυρι εν σινα
3πλ Öδ¬ θr Μη της φθορας δια πειραν κυοφορησασα
91 ‚τεροι εÊρµο εœς τÎν αÛτÎν µχον ψαλλóµενοι τ± ©ορτ± τ−ς
Πεντηκοστ−ς
91 3πλ Öδ¬ αr Ποντω εκαλυψε φαραω
3πλ Öδ¬ γr Τω συνεργησαντι θεω µωυση
91v 3πλ Öδ¬ δr Τω συντριψαντι πολεµους εν βραχιονι αυτου
3πλ Öδ¬ εr Τω εκτιναξαντι θεω τον φαραω
3πλ Öδ¬ ùr Την εξ υψους δυναµιν
92 3πλ Öδ¬ ζr Εστερεωθη η καρδια µου εν κυριω
3πλ [Öδ¬γr] Εστερεωθη τη πιστει χριστου η εκκλησια
92v 3πλ Öδ¬ γr Ο ουρανους τω λογω στερεωσας
3πλ [Öδ¬ γr] Στερεωµα µου γενου ο λογω στερεωσας
3πλ [Öδ¬ δr] Κατανοων ο προφητης την επ’ εσχατων σου
93 3πλ [Öδ¬ δr] Εκαλυψεν ουρανους χριστε ο θεος
93 3πλ [Öδ¬ δr] Εισακηκοα την ακοην σου και εφοβηθην
3πλ [Öδ¬ δr] Την ενσαρκον παρουσιαν σου χριστε
93v 3πλ [Öδ¬ δr] Ακηκοα την ακοην σου κυριε
3πλ Öδ¬ εr Το δια τον φοβον σου
3πλ [Öδ¬ εr] Οι ορθριζοντες λογε εις δοξαν
94 3πλ [Öδ¬ εr] ∆ιασκεδασας την νυκτα των παθων
3πλ Öδ¬ εr Κυριε ο θεος µου εκ νυκτος
94v 3πλ [Öδ¬ εr] Ορθριζει το πνευµα µου προς σε ο θεος
3πλ Öδ¬ ùr Ο ιωνας εκ κοιλιας αδου
95 3πλ [Öδ¬ ùr] Βυθω αµαρτηµατων περιπεσων
3πλ Öδ¬ ζr Οι εν καµινω του πυρος
3πλ Öδ¬ ζr Καµινον καιοµενην εδροσισας
95v 3πλ Öδ¬ ηr Τους εν καµινω παιδας ουκ εφλεξεν
3πλ [Öδ¬ ηr] Τους εν καµινω παιδας µιµουµενοι
96 3πλ [Öδ¬ ηr] Τον µονον αναρχον βασιλεα
3πλ [Öδ¬ ηr] Καµινον παλαι πυρι φλεγοµενην
96v 3πλ [Öδ¬ ηr] Τον φοβερον τοις χερουβιµ
3πλ Öδ¬ θr Την υπερ φυσιν µητερα
3πλ Öδ¬ θr Πανυµνητε των ουρανων
97 3πλ Öδ¬ θr Μητηρ θεου και παρθενος
3πλ [Öδ¬ θr] Ασπορου τοκου συλληψιν
97v $ΑρκτXον κατ ˜κóλουθον κα τοØ πλαγ\ου τετVρτου

61
97v 4πλ Öδ¬ αr Αρµατηλατην φαραω εβυθισε
4πλ Öδ¬ γr Ο στερεωσας κατ’ αρχας τους ουρανους
98 4πλ Öδ¬ δr Συ µου ισχυς κυριε
98v 4πλ Öδ¬ εr Ινα τι µε απωσω
4πλ Öδ¬ ùr Ιλασθητι µοι σωτηρ πολλαι γαρ
4πλ Öδ¬ ζr Θεου συγκαταβασιν το πυρ
99 4πλ Öδ¬ ηr Επταπλασιως καµινον των χαλδαιων
99v 4πλ Öδ¬ θr Εξεστη επι τουτω ο ουρανος
99v ‚τεροι εÊρµο ψαλλóµενοι εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τοØ σταυροØ
99v 4πλ Öδ¬ αr Σταυρον χαραξας µωσης
100 4πλ Öδ¬ γr Ραβδος εις τυπον του µυστηριου
4πλ Öδ¬ δr Εισακηκοα κυριε της οικονοµιας σου
100v 4πλ Öδ¬ εr Ω τρισµακαριστον ξυλον
4πλ Öδ¬ ùr Νοτιου θηρος εν σπλαγχνοις
101 4πλ Öδ¬ ζr Εκνοον προσταγµα τυραννου
4πλ Öδ¬ ηr Ευλογειτε παιδες της τριαδος
4πλ Öδ¬ θr Μυστικος ει θεοτοκε παραδεισος
102 4πλ ©τXρη Öδ¬ θr Ο δια βρωσεως του ξυλου
102 τ−ς µεσοπεντικοστ−ς
102 4πλ Öδ¬ αr Θαλασσαν επηξας βυθισας
102v 4πλ Öδ¬ γr Εστερεωθη η καρδια µου εν κυριω υψωθη κερας µου
4πλ Öδ¬ δr Ο προφητης αββακουµ τοις νοεροις
103 4πλ Öδ¬ εr Κυριε ο θεος ηµων ειρηνην
4πλ Öδ¬ ùr Ως υδατα θαλασσης φιλανθρωπε
103v 4πλ Öδ¬ ζr Των χαλδαιων η καµινος
4πλ Öδ¬ ηr Αγγελοι και ουρανοι τον επι θρονου
103v 4πλ Öδ¬ θr Αλλοτριον των µητερων η παρθενια
104 ©τXρα ˜κολουθ\α
104 4πλ Öδ¬ αr Υγραν διοδευσας ωσει ξηραν
4πλ Öδ¬ αr Η κεκοµµενη την ατοµον ετεµε
104v 4πλ Öδ¬ αr Ασωµεν τω κυριω τω διαγαγοντι
4πλ [Öδ¬ αr] Ασωµεν τω κυριω παντες λαοι
4πλ [Öδ¬ αr] Τον ισραηλ εκ δουλειας
105 4πλ [Öδ¬ αr] Ασµα αναπεµψωµεν λαοι
4πλ [Öδ¬ αr] Τω εκτιναξαντι εν θαλασση
105v 4πλ [Öδ¬ αr] Τω συντριψαντι πολεµους εν βραχιονι αυτου
4πλ Öδ¬ βr Προσεχε ουρανε και λαλησω
4πλ Öδ¬ βr Ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι

62
106 4πλ Öδ¬ γr Ουρανιας αψιδος οροφουργε
4πλ Öδ¬ γr Στερεωσον ηµων τον νουν και την καρδιαν
106v 4πλ Öδ¬ γr Συ ει το στερεωµα των προστρεχοντων σοι
4πλ Öδ¬ γr Ο στερεωσας εν τη χειρι σου λογε
107 4πλ Öδ¬ γr Ο στερεωσας λογω τους ουρανους
4πλ [Öδ¬ γr] Ουκ εστιν αγιος ως ο κυριος
4πλ [Öδ¬ γr] Τον φοβον σου κυριε εµφυτευσον
107v 4πλ Öδ¬ γr Στερεωµα µου σωτηρ υπαρχεις
4πλ [Öδ¬ γr] Εν κυριω θεω µου εστερεωθη η καρδια µου
4πλ [Öδ¬ δr] Εκ σαρκος σου βολιδες
108 4πλ [Öδ¬ δr] Εξ ορους κατασκιου λογε ο προφητης
4πλ [Öδ¬ δr] Ακηκοα κυριε την ακοην σου και εφοβηθην κατενοησα
108 4πλ [Öδ¬ δr] Ακηκοα κυριε την ακοην σου και εφοβηθην οτι αρρητω
108v 4πλ [Öδ¬ δr] Επεβης εφ’ ιππους τους αποστολους σου
4πλ [Öδ¬ δr] Μυστικως ο προφητης προορων
109 4πλ Öδ¬ δr Εισακηκοα κυριε την ακοην σου
4πλ [Öδ¬ εr] Φωτισον ηµας τοις προσταγµασι σου
4πλ [Öδ¬ εr] Τον ζοφον της ψυχης µου διασκεδασον
109v 4πλ [Öδ¬ εr] Ορθριζοντες βοωµεν σοι κυριε
4πλ [Öδ¬ εr] Της των παθων µε αχλυος
110 4πλ [Öδ¬ εr] Τον εκ νυκτος αγνωσιας
4πλ [Öδ¬ εr] Εκ νυκτος αγνιας θεογνωσιας
4πλ [Öδ¬ εr] Κυριε ο θεος ηµων ειρηνην
110v 4πλ Öδ¬ ùr Τον ιωναν εν τω κητει κυριε
4πλ [Öδ¬ ùr] Ως τον προφητην ερρυσω
111 4πλ [Öδ¬ ùr] Χιτωνα µοι παρασχου φωτεινον
4πλ [Öδ¬ ùr] Αβυσσος αµαρτιων και πταισµατων
4πλ [Öδ¬ ùr] Την δεησιν εκχεω προς κυριον
111v 4πλ [Öδ¬ ùr] Συνεχοµενον δεξαι µε
4πλ Öδ¬ ζr Παιδες εβραιων εν καµινω
112 4πλ [Öδ¬ ζr] Οι της χαλδαιας καµινου
4πλ [Öδ¬ ζr] Εν πεδιω δεηρα ποτε
112v 4πλ Öδ¬ ζr Οι εκ της ιουδαιας καταντησαντες
4πλ [Öδ¬ ζr] Παιδες θεοσεβεις εν βαβυλωνι εικονι
113 4πλ [Öδ¬ ζr] Ο δι’αγγελου παιδας εκ πυρος
4πλ [Öδ¬ ζr] Ο εν αρχη την γην θεµελιωσας
4πλ [Öδ¬ ζr] Ο τους παιδας δροσισας
113v 4πλ [Öδ¬ ζr] Των χαλδαιων η καµινος
4πλ [Öδ¬ ηr] Μουσικων οργανων συµφωνουντων

63
114 4πλ [Öδ¬ ηr] Νικηται τυραννου και φλογος
4πλ [Öδ¬ ηr] Οι θεορρηµονες παιδες
114v 4πλ [Öδ¬ ηr] Τον εν ορει αγιω δοξασθεντα
4πλ [Öδ¬ ηr] Τον αναρχον βασιλεα της δοξης
115 4πλ [Öδ¬ ηr] Ο στεγαζων εν υδασι τα υπερωα αυτου
4πλ Öδ¬ ηr Τον βασιλεα των ουρανων ον υµνουσι
4πλ Öδ¬ θr Εφριξε πασα ακοη την απορρητον θεου
115v 4πλ [Öδ¬ θr] Ευλογητος κυριος ο θεος του ισραηλ
116 4πλ [Öδ¬ θr] Κυριως θεοτοκον σε οµολογουµεν
4πλ Öδ¬ θr Σε την απειρογαµον θεου µητερα
4πλ[Öδ¬ θr] Ορους παρηλθες της φυσεως
116v 4πλ [Öδ¬ θr] Μεγαλυνοµεν σε την µητερα του θεου
4πλ Öδ¬ θr Μεγαλυνοµεν σε την παναµωµον
117 4πλ [Öδ¬ θr] Τον προδηλωθεντα εν ορει
4πλ [Öδ¬ θr] Η ανατραφεισα εις τα αγια
4πλ [Öδ¬ θr] Την αγνην ενδοξως τιµησωµεν
117v τοØτο δè εÉναι Öδ¬ γr εœς τÎ τXλος τοØ πλαγ\ου βr τÎ ˜πÎ τÎ Ο
αισθητος φαραω (urmează oda 3 omisă de la f.88, Εν τη στερρα της
πιστεως)

*
* *

5
Ms. gr. 564 BAR
Dimensiuni: 215 x 152 mm
File: 290
Datare: sec. XVII (ultimul deceniu)
Antologhion

În stare bună de conservare, are scoarţe îmbrăcate în piele; numerotare


mecanică peste o numerotare manuală greşită începând cu f.175; două tipuri de
hârtie, fascicule de 8 file, cu o fasciculă de cinci file (71 - 83) deficitară din
momentul copierii; pagina are 12 rânduri de text. Pe coperta-faţă se află
însemnarea în limba română: „această carte a dumisale Ianake logofătul”. Pe
f. 2 este notat „leat 7217 mai ziua 29” (1709) sfânta mucenică Teodosia, s-au
născut fiiu mieu Matei”; „noe. Ziua 1 leat 7219 (1710), sfinţii doftori făr-de

64
arginţi Cozma şi Damian, s-au născut fiiu mieu Costandin - şi s-au prestăvit în
Domnul la august 8 zile”.Cu acelaşi scris de pe f. 2, se face o însemnare pe
f. 287v datată 1719 -„ iulie 27 leat 7227 am dat sfinţiei sale părintelui popei
Vlaicului după un sărindar al maicăi Eupraxiei vară-mea, taleri 8 bani 9”; o altă
însemnare este „august 2 zile leat 7220, aducerea moaştelor sf. apostol şi
arhidiacon Ştefan, s-au născut fiiu mieu Ştefan”. Pe coperta-spate sunt scrise
câteva nume turceşti cu caractere chirilice: Hagi Mustafa, Hagi Omer, Zulifkar
Hogea, Boşneag Ibraim Topkapîlî. Pe filele 3 şi 4 se găseşte o însemnare
desfăşurată, în limba română: „(3) această psaltikie ce să chiamă (4) papadikie
iaste a sfintei mănăstiri Hurez”.

3 $Αρχ¬ σ×ν Θεè κα τäν κεκραγαρ\ων σùν τäν κατευθυνθZτων,


κεκραγVριον πρäτον - stihurile Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω în toate
cele 8 ehuri
7 ¦κκλησιαστικÎν - Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν urmat de Αλληλουια
în toate cele 8 ehuri
9 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å κα τοØ πολυελXου πο\ηµα τοØ ΧρυσVφη
1α ∆ουλοι κυριον - polieleu complet
11 στ\χος καλοφωνικÎς τοØ κùρ Κωνσταντ\νου τοØ Μαγουλâ,
1α Αστραπας εις υετον
12v ψVλλονται τ παρóντα εœς διαφóρους ˜γρυπν\αις , 2α Μακαριος
ανηρ, ∆ουλοι κυριον, Αινειτε το ονοµα κυριου
13 εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου ψVλλονται εœς Êχον 1α Πασα η γη
13 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎν Óρθρον, πο\ηµα κυρ\ου Μπαλασ\ου
ÊερXως κα νοµοφbλακος τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας, Πασα πνοη - în
cele 8 ehuri
24 τς κυριακς ψVλλονται χbµα, 2α ∆οξα πατρι, 2πλ Αναστας ο ιησους
24v τιµιωτXρα δ\χορος ψαλλοµXνη κα ÏκτVηχος ποιηθεîσα παρ κυρ\ου
Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου
1α Την οντως θεοτοκον cu stihurile complete pentru cele 8 ehuri
26v κυρ\ου Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη
1α Καθειλε δυναστας, Αντελαβετο ισραηλ
27 $ΑρκτXον δè σ×ν Θεè γ\å κα τäν ιαr ©ωθινäν, πο\ηµα κυρ\ου
ΛXωντος τοØ σοφοØ κα βασιλXως, τÎ µXλος κυρ\ου $ΙωVννου τοØ
ΓλυκXως - cele 11 eotinale
35 δοξολογ\αι ποιηθεîσαι παρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος τ−ς
µεγVλης ¦κκλησ\ας - 8 doxologii, câte una pentru fiecare eh

65
56v $Αρχ¬ τäν ˜λληλουιαρ\ων τοØ κυρ\ου Μπαλασ\ου ÊερXως καÂ
νοµοφbλακος τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας - 8 aleluiare, câte unul pentru
fiecare eh
58v $Αρχ¬ τäν χερουβικäν àµνων - Οι τα χερουβιµ - urmează 34 de
heruvice cu următorii autori: τοØ ΧρυσVφη κα πρωτοψVλτου - 1a
(f.58v), 2a (66), 3a (69), 4a (76v), 1pl (78v), 2pl (84), 3pl (88, 89v),
4pl (90v); Μπαλασ\ου ÊερXως - 1a tetrafonos (62), 2a (68), 3a (72v),
4a (74v), 1pl (81v, 83), 2pl (85), 3pl (87),4pl (94v); ΓερµανοØ ΝXων
Πατρäν - 1a tetrafonos (60), 1a (61), 2a (67), 3a (70), 4a (75v), 1pl
(79v, 80v), 4pl (92v); Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ - 2a (65), 3a (71), 4a
(73v), 3pl (86), 4pl (93v); Κοσµâ ÊεροµονVχου - 1a (64), 4pl (91v);
$Αθανασ\ου ÊεροµονVχου κα ºµετXρου διδασκVλου ¦κ τ−ς µων−ς τäν
$ΙβZρων - 1pl (77v)
95v $Αρχ¬ κα τäν κοινωνικäν Αινειτε τον κυριον - urmează 33 de
kinonice cu următorii autori: Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ - 1a (95v), 3a
(101), 4pl (117v); ΓερµανοØ NXων Πατρäν - 1a ( 96, 97), 2a (100), 4a
(103v), 1pl (108), 2pl (111), 3pl (113), 4pl (115); ΧρυσVφη καÂ
πρωτοψVλτου - 1a (98v), 2a (99v), 3a (101v), 4a (103), 1pl (107v), 2pl
(l12), 4pl (116); Μπαλασ\ου ÊερXως - 1a ( 97v, 98), 2a (100v), 3a
(102v), 4a (104, 104v), 1pl (108v), 3pl (114), 4pl (118v); Κοσµâ
ÊεροµονVχου - 1a (99), 4pl (117); ∆αµιανοØ ÊεροµονVχου - 4a
(105v), 1pl (109v); $ΑρσενVκη - 1pl (107); ∆ηµητρ\ου ΡαιδεστινοØ -
3pl (112v)
119 τ κοινωνικ τäν δεσποτικäν κα θεοµητορικäν ©ορτäν
εœς τ¬ν àψωσιν τοØ σταυροØ, Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη,
4α Εσηµειωθη εφ’ ηµας
119v κùρ ΧρυσVφου τοØ πρωτοψVλτου, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
120v εœς τ¬ν γXννησιν τοØ Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ κα ΘεοØ
κυρ\ου Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας
1πλ Λυτρωσιν απεστειλε
121v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν Φfτων, τοØ αÛτοØ, 1α Επεφανη η χαρις του θεου
122 εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς κυρ\ας ºµäν Θεοτóκου, 1α Εξελεξατο
κυριος την σιων
123 εœς τ¬ν §γερσιν τοØ ΛαζVρου, τοØ κùρ ΧρυσVφη, 1α Εκ στοµατος
νηπιων
123v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν βαjων, τοØ αÛτοØ, 4α Ευλογηµενος ο ερχοµενος
124 χερουβικÎν κα κοινωνικÎν τ± γ\ä κα µεγVλü εr, τοØ αÛτοØ κ×ρ
ΧρυσVφη, 2πλ Του δειπνου σου του µυστικου - urmează două piese cu

66
textul anterior, cu autorii: κ×ρ ΚλZµεντος - 2πλ (124v), κùρ
Μπαλασ\ου ÊερXως - 4α (125)
126 χερουβικÎν τè γ\è κα µεγVλå σαββVτå, τοØ αÛτοØ
1πλ Σιγησατω πασα σαρξ βροτεια
127 τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη, 1α Εξηγερθη ως ο υπνων κυριος
127v τοØ αÛτοØ, 3πλ Σωµα χριστου
128 τοØ ΝXων Πατρäν, 4α ÏργανικÎν, Σωµα χριστου
129v κυριακ± τοØ Θωµâ, ΧρυσVφη τοØ πρωτοψVλτου, 3πλ Επαινει
ιερουσαληµ
130v εœς τ¬ν µεσοπεντηκοστ¬ν, τοØ αÛτοØ, 1α Ο τρωγον µου την σαρκα
131 τ−ς $ΑναλZψεως , τοØ αÛτοØ, 4α Ανεβη ο θεος
131v τ± κυριακ± τ−ς Πεντηκοστ−ς , κùρ ΜVρκου µητροπολ\του Κορ\νθου
3πλ Το πνευµα σου το αγιον - urmează la f.132 acelaşi text în eh 1a, κùρ
Χρυσφη τοØ πρωτοψVλτου; inserare marginală: κυρ\ου Μπαλασ\ου
ÊερXως κα οÛχ τοØ ΧρυσVφη
132v τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη, 4πλ Εις πασαν την γην
133 εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3πλ Εν τω
φωτι της δοξης
134 κυρ\ου Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας
4α Εν τω φωτι της δοξης
134v τοØ αÛτοØ, 3πλ Σωτηριαν ειργασω
134v τè σαββVτå, τοØ αÛτοØ, 1πλ Μακαριοι ους εξελεξω και προσελαβου
135 τοØ ΧρυσVφη, 4πλ Μακαριοι ους εξελεξω και προσελαβου
135v τοØ αÛτοØ, 3πλ Εις µνηµοσυνων αιωνιον - urmează textul anterior cu
autorii: κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 3α (136v), ‚τερον τοØ αÛτοØ -
4α (137), τοØ ΝXων Πατρäν - 3πλ (137v)
138 εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, κùρ ΧρυσVφη πρωτοψVλτου, 4α
Ποτηριον σωτηριου, urmează textul anterior cu autorii: Μανου¬λ τοØ
Χρυσφη - 1α τετρVφωνος (139), τοØ ΜοσχειVνου - 1α τετρVφωνος
(139v)
140 κοινωνικÎν τ−ς œνδ\κτου, 3πλ Ευλογησον τον στεφανον
140v τÎ παρÎν ˜ντιαλληλουιVριον ψVλλεται τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå
3πλ Αναστα ο θεος - urmează acelaşi text şi eh cu indicaţia
τεχνικfτερον
141 τοØ Χρυσοστóµου, ˜ρκτXον οÛν κατ τÎ ˜κóλουθον τρισVγιον
2α Αµην αγιος ο θεος , ‚τερον συνοπτικÎν 2α, ‚τερον τοØ βZµατος 2α
141v ‚τερον δbναµις τεχνικfτερον, 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος , τÎ παρÎν
ψVλλεται εœς τ¬ν προσκbνησιν τοØ σταυροØ
142 2α Τον σταυρον σου προσκυνουµεν, ∆υναµις - Τον σταυρον σου

67
142 εœς τς δεσποτηκς ©ορτς , 1πλ Οσοι εις χριστον εβαπτισθητε (două
piese)
142v $Αρχ¬ σùν Θεè τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς
ºµäν Βασιλε\ου ˜ρχιεπισκóπου Καισαρε\ας Καππαδοκ\ας
$ΟυρανοφVντορος τοØ ΜεγVλου, 2α Αγιος κυριος σαββαωθ
143 2α Αµην, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν σοι ευχαριστουµεν
143v τÎ παρÎν ποιηθèν παρ κùρ ΞXνου τοØ Κορfνους , 4πλ Επι σοι χαιρει
κεχαριτωµενη
144v ψαλλóµενον εœς τÎ ˜ντ\δωρον, κùρ Γαβρι¬λ τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου
2πλ νενανω Ειη το ονοµα κυριου ευλογηµενον
145 Λειτουργ\α τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
145 κùρ Λογγ\νου µοναχοØ, 2πλ Νυν αι δυναµεις των ουρανων
urmează încă două piese cu acelaşi text în eh 1, fără autor (145v) şi cu
autor [...]τ\ου µοναχοØ (146, se observă o radiere la începutul numelui)
146v κ×ρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και ιδετε -
urmează 2 piese cu acelaşi text, 1α, λαµπαδαρ\ου κùρ $ΙωVννου (147),
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη (147v)
148v $Αρχ¬ σ×ν Θεè κα τäν κατ’ Êχον θεοτοκ\ων µαθηµVτων, τÎ παρÎν
πο\ηµα τοØ κ×ρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Τη αειπαρθενω και µητρι του
βασιλεως
149v ‚τερον θεοτοκ\ον, κùρ $ΙωVννου ΚουκουζXλη
1α τετρVφωνος Σε µεγαλυνοµεν την οντως θεοτοκον
151 ‚τερον θεοτοκ\ον πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη, 1α Ποιαν σοι επαξιον ωδην
152v ‚τερον τριαδικÎν τοØ αÛτοØ, 1α Η δηµιουργικη και συνεκτικη παντων
154v ‚τερον θεοτοκ\ον τοØ ΝXων Πατρäν, 1α τετρVφωνος Σε µεγαλυνοµεν
την οντως
156 τοØ αÛτοØ ΝXων Πατρäν, 1α Νενικηνται της φυσεως
158 κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Εν θρονω καθηµενος ο υιος σου
159v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 1α Εκυκλωσεν ηµας εσχατη αβυσσος
160v τοØ αÛτοØ, 1α τετρVφωνος Κολπων ουκ εκστας αναρχου
162v τοØ αÛτοØ κùρ Μπαλασ\ου, 2α Παντα υπερ εννοιαν
164 τοØ κùρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ, 2α Υπερτερα πεφηνας αγνη
166 τοØ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 3α Εν σιναιω τω ορει κατειδεσε
167v τοØ αÛτοØ, 3α Θρονος παγχρυσος του βασιλεως
169 κùρ ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν, 4α Πυριµορφον οχηµα του λογου χαιρε
δεσποινα
172 τοØ πρωτοψVλτου ΧρυσVφη, 4α Ροδον το αµαραντον
174v τοØ πρωτοψVλτου ΧρυσVφη, 4α Ως ζωηφορος παραδεισου
ωραιοτερος

68
176 κùρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ, 4α Σε µεγαλυνοµεν την οντως
θεοτοκον
177v τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου Êερεως , 4α Χρυσοπλοκωτατε πυργε
179v τοØ αÛτοØ, 4α Το του υψιστου ηγιασµενον θειον
182 τοØ αÛτοØ, 4α ∆αµαλις τον µοσχον η τεκουσα
183v κ×ρ ΧρυσVφου, 1πλ Θεοτοκε παρθενε
185 κùρ ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν, 1πλ Ην παλαι προκατηγγειλαι οι
θαυµαστοι
187 τοØ αÛτοØ κùρ ΓερµανοØ, 1πλ Χρυσοπλωκοτατε πυργε
188v τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1πλ Την ζωοδοχον πηγην
190v τοØ αÛτοØ, 2πλ νενανω Ο µεγας προεγραψεν εν προφηταις
192 τοØ αÛτοØ, 3πλ Υπο την σην δεσποινα σκεπην
193v 4πλ Ρυσθειηµεν των δεινων πταισµατων
195v τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη, 4πλ Εν υµνοις ευχαριστοις δοξολογω
198 Μπαλασ\ου ÊερXως , 4πλ Πως σου την χαριν υµνησαιµι
200 ¦ντεØθεν Áρχονται τäν ©ορτäν τ−ς ßψfσεως , τοØ πρωτοψVλτου κùρ
ΧρυσVφη, 4α Εν φωναις αλαλαξωµεν εν ωδαις µεγαλυνοµεν
201v τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ Θεολóγου, τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη
1α Ποταµοι θεολογιας εκ του τιµιου στοµατος
203 τäν ˜ρχαγγXλων, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως , Αρχων δυναµεως θεου
στραταρχα
205v τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΣVββα, τοØ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως
4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
207v τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου τοØ θαυµατουργοØ, τοØ ΝXων
Πατρäν, 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων
210v κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1α Ανθρωπε του θεου και πιστε
212 1α Νεος αβρααµ εδειχθης νικολαε
213v τοØ γ\ου Σπυρ\δωνος , τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη
1α Πανηγυρις φαιδρα ιερα πανδαισια
215v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν ΧριστουγXννων, τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη
1α Οι παιδες ευσεβεια συντραφεντες
217 κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1α Χριστος γενναται δοξασατε
219 τοØ ΚουκουζXλη, 3πλ ∆οξα εν υψιστοις θεω το εκ παρθενου
această piesă figurează încă o dată la f. 226v ( cu acelaşi autor, în
acelaşi eh)
220v 1α Μεγαλυνον ψυχη µου τον εν τω σπηλαιω
222v εœς τÎν Βασ\λειον, τοØ αÛτοØ, 1α Ω θεια και ιερα της χριστου εκκλησια
224v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν γ\ων Θεοφανε\ων, τοØ πρωτοψVλτου κùρ
ΧρυσVφη 4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην ηµιν σηµερον

69
228 ‚τερον ºµXτερον εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, 1α Φως εκ φωτος ελαµψε
229v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν βαjων, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 4πλ Χαιρε και
ευφραινου πολις σιων
231v εœς τ¬ν λαµπροφóρον ºµXρα τ−ς $ΑναστVσεως , Μπαλασ\ου, 1πλ Ο
αγγελος εβοα
234 1πλ Αναστασεως ηµερα
235v εœς τÎν γ\ον µεγαλοµVρτυρος Γεωργ\ου τοØ τροπαιοφóρου, κùρ
ΧρυσVφη τοØ πρωτοψVλτου, 1α τετρVφωνος ∆ευτε φιλοθεαµονες
πληθος
238 εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς $ΑναλZψεως , Μπαλασ\ου œερXως , 2πλ νενανω
Ανεβη ο θεος
240 εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς , κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως
1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
242 τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη, 4α Χαιροις ανασσα µητροπαρθενω
κλεος
243v εœς τÎ γενXσιων τοØ τιµ\ου ¦νδóξου προφZτου Προδρóµου καÂ
βαπτιστοØ $ΙωVννου, κùρ Κοσµâ ÊεροµονVχου, 4α Ιωαννη πανευφηµε
και οικουµενικε αποστολε
246 τ−ς Μεταµορφfσεως , παπâς κùρ Μπαλασ\ου κα νοµοφbλακος
4πλ Παρελαβεν ο χριστος τον πετρον και ιακωβ και ιωαννη
248 εœς τ¬ν Κο\µησιν τ−ς Θεοτóκου, τοØ $Αθανασ\ου ÊεροµονVχου καÂ
ºµετXρου διδασκVλου ¦κ τ−ς µον−ς τäν $ΙβZρων, 1α Ιδετε λαοι και
θαυµασατε το ορος
250v τοØ αÛτοØ, 4α Ω των υπερ εννοιαν θαυµατων της αειπαρθενου
252 4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω, reluat la f.254v
255 4πλ Ο χορτασας λαον εν τη ερηµω
256 εœς φZµην ˜ρχιερXως, 3πλ Τον δεσποτην και αρχιερεα ηµων
256v κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
257v εœς φZµην τοØ πατριVρχου Κωνσταντινουπóλεως, κùρ Μπαλασ\ου
ÊερXως, 4α Λογε πατρος και συµφυες και πνευµατα - în text este notat
numele patriarhului Dionisios; în concordanţă cu datarea Ms. gr. 564,
este Dionisios IV, cu ultima perioadă de patriarhat între 1689 - 1694
259v εœς τÎν πατριVρχην $Αλεξανδρε\ας , τοØ αÛτοØ, 4α Πολυχρονιον
ποιησαι ο θεος - în text este notat numele patriarhului Parthenios;
urmează acelaşi text de polihronion cu indicaţia de autor „τοØ αÛτοØ”,
acelaşi eh 4a, pentru patriarhul Antiohiei Neofit (f. 262), patriarhul
Ierusalimului Dositheos (f.263v) şi pentru mitropolitul Ungrovlahiei
Theodosie (f. 265)
267 εœς τÎν αÛθXντην ΟÛγκροβλαχ\ας , κùρ $Αθανασ\ου ÊεροµονVχου καÂ
ºµετXρου διδασκVλου, 4α Πολυχρονιον ποιησαι ο θεος - cu numele

70
notat în text ιωανην κωστανδηνου βοεβοντα - Ioan Constantin
(Brâncoveanu) şi Doamna Maria; cu o altă grafie s-a notat ulterior
deasupra numelui Ioan Constantin, numele µιχαηλ σουτζου - Mihail
Soutzou
269 piesă fără text literar, nu are notat autor şi eh - se găseşte în Ms. gr. 832
BAR, unde figurează eh 1pl şi autor Germanos Neon Patron
271v ©ιρµο µελωδικο\, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος
1α Την φωτοφορον νεφελην
272 1α Την ζωοδοχον πηγην
272v 1α Εφριξε γη απεστραφη ηλιος
273 1α Λιθον ον απεδοκιµασαν οικοδοµουντες
273 κ×ρ ∆ηµητρ\ου δοµεστ\κου, 1α Τυπον της αγνης λοχειας
273v 1α Αστρον ηδη ανατεταλκεν
273v 2α Η εν ουρανοις ευλογηµενη και επι γης δοξολογουµενη
274 3α Καινον το θαυµα και θεοπρεπες της παρθενου
274v 3α Εν σιναιω τω ορει
274v 4α Χειρας εκπετασας δανιηλ
275 4α Ροδον το αµαραντον χαιρε
275v 1πλ Χαιροις ανασσα θεοδεγµων µαρια
275v 3πλ Μη της φθορας δια πειραν
276 4πλ Αναβλεψαµενος ο τυραννος
276v 4πλ Αλλοτριον των µητερων η παρθενια
276v 4πλ Εκκαυσατε την καµινον επταπλασιως
277 4πλ Μουσικων οργανων συµφωνουντων
277v 2πλ νενανω Ποια µητηρ ηκουθη παρθενος
278 1πλ Η καµινος σωτηρ εδροσιζετο
278 4πλ Εφριξε πασα ακοη
278v τÎ παρÎν ναjων ¦στι κυρ\ου Χρουµοbζη ÊερXως , Ò παραλXγετε
τουρκικóτερον εÛτζ αρκ, 3πλ - piesă fără text literar
280 2α Αµωµοι εν οδω - urmează stihurile psalmului 118, complet cu cele 3
stări
283 4πλ Αγιος ο θεος
283v 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
284v τρισVγιον εœς τ¬ν εÇσοδον τοØ σταυροØ, 4α Αγιος ο θεος

*
* *

71
6
Ms. gr. 832 BAR
Dimensiuni: 160 x 105 mm
File: 340
Datare: ante 1701
Antologhion

Aflat în stare foarte bună de conservare, cu scoarţe îmbrăcate în piele;


are fascicule de 8 file, cu numerotare mecanică în colţul din dreapta sus al
filei. Prima fasciculă este de 6 file, fila 1 fiind străină de volum; 10 rânduri de
text pe pagină; două tipuri de hârtie, utilizată amestecat pe parcursul
volumului. Pe coperta Iv este notată o însemnare de proprietar, în limba
română: „ţinutul Suceavei leat 7209 ghen” (ianuarie 1701); însemnarea se
repetă pe aceeaşi copertă şi pe cea de la sfârşitul manuscrisului. La f.339v este
notată o însemnare de proprietar în limba greacă (traducere): „1710, august 28
- prezenta psaltikie este a mea, Vasile Αnagnostis şi am cumpărat-o cu groşi în
număr de 25…” Pe f. 340v şi 341 şi pe ultima copertă se află o pecete şi o
semnătură „Konstantin…”. La f. 2 se găseşte însemnarea: „Cumpărat dela
anticuarul B. Pohl la 7 Iunie 1905”. Volumul nu prezintă lipsuri sau deteriorări.

2 ΣηµVδια εœς το×ς Ïκτã ³χους πVνυ §ντεχνα συντεθXντα παρ τοØ
µαjστορος κ×ρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, Ισον, ολιγον
4v κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 2πλ Νυν αι δυναµεις των ουρανων
5v τοØ αÛτοØ, 4πλ Νυν αι δυναµεις
6 τοØ αÛτοØ, 1α Γευσασθε και ιδετε
7 1α Εφριξε γη απεστραφη ηλιος
8 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τäν κατ’ Êχον κεκραγαρ\ων κα ©τXρων
περιεχοµXνων ¦ν ταÛτ± τ± β\βλå, Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω
în toate cele 8 ehuri
14v εœς τÎν •κVθιστον àµνον, ψVλλεται τÎ παρÎν µετ τÎν ©ξVψαλµον
•ργäς εœς Êχον 4πλ Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν
15 3α Θεος κυριος
15 4πλ Το προσταχθεν µυστικως λαβων εν γνωσει
16 4πλ Αλληλουια
16 τ−ς µεγVλης ©$δοµVδος, 4πλ Ιδου ο νυµφιος ερχεται
17 τ± γ\‘ κα µεγVλü εr, τροπVριον, 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται

72
17v πολυXλεος πο\ηµα κ×ρ ΧρυσVφου πρωτοψVλτου τ−ς µεγVλης
¦κκλησ\ας, 1α ∆ουλοι κυριον - polieleu complet
21 στ\χος καλοφωνικÎς καλλfπισµα κ×ρ Μανου¬λ τοØ Γαζ−
1α Αστραπας εις υετον
29v ‚τερος πολυXλεος πο\ηµα κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος
1α ∆ουλοι κυριον
44 τÎ παρóν ¦στι πο\ηµα κ×ρ ΧρυσVφου πρωτοψVλτου
Πασα πνοη - 6 pasapnoarii cu autorii: XρυσVφης - 1a (44), 4a (48v),
MπαλVσιος - 1a (46), 4a (51), 1pl (τοØ αÛτοØ, 53v), Mανου¬λ τοØ
Γαζ− - 4pl (55)
56v κυρ\ου Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου
1α Καθειλε δυναστας, Αντελαβετο ισραηλ
57v ‚τερον κ×ρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ
4πλ Καθειλε δυναστας, Αντελαβετο ισραηλ
58v τιµιωτXρα ÏκτVηχος §ντεχνος τε κα éφXλιµος πο\ηµα κυρ\ου
Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου
1α Την οντως θεοτοκον cu stihurile complete pentru cele 8 ehuri
62 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τäν ©ωθινäν œδιοµXλων ôν τÎ µXλος ¦ποιZθη
ßπÎ κυρ\ου $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως - cele 11 eotinale
74v δοξολογ\α µεγVλη πο\ηµα κ×ρ Μελχισεδ¥κ ¦πισκóπου ΡαιδεστοØ
1πλ ∆οξα σοι τω δειξαντι το φως - doxologie completă, încheiată cu
trisaghion, urmată de încă 3 doxologii cu autorii:
78 ¦τXρη δοξολογ\α πο\ηµα κ×ρ ΧρυσVφου πρωτοψVλτου, 4πλ
82 ¦τXρη τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως νοµοφbλακος, 4α
86 ¦τXρη τοØ αÛτοØ πεντVφωνος µ¥ τÎ µXλος τοØ νανV, 1πλ
90 εœς τ¬ν εÇσοδον τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ
4α Αγιος ο θεος
90v τρισVγιον νεκρfσιµον τÎ ¦ξ $Αθηνäν, 2πλ Αγιος ο θεος
91v ‚τερον τοØ βZµατος, 2α τρισVγιον Αγιος ο θεος
92 εœς εÛφZµην •ρχιερXως , κυρ\ου ΧρυσVφου, 3πλ Τον δεσποτην και
αρχιερεα
92v ‚τερον, 3πλ Τον δεσποτην
92v εœς πατριVρχην, τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου, 4α Λογε πατρος και συµφυες και
πνευµατα
96 ‚τερον εœς µητροπολ\την, κ×ρ ΧρυσVφου
4α Πολυχρονιον ποιησαι ο θεος - nu se notează în text nume şi
mitropolie
99 εœς εÛφZµην •ρ\στου, κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 4πλ Ο χορτασας λαον
εν τη ερηµω

73
101 εÊρµÎς τοØ αÛτοØ, 4πλ Αλλοτριoν των µητερων η παρθενια
101v $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν $ΙωVννου •ρχιεπισκóπου Kωνσταντινουπóλεως τοØ
Xρυσοστóµου, 2α Αµην αγιος ο θεος
102 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
102v τοØ Κορfνη, 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
103v εœς τς δεσποτικς ©ορτς τÎ παρóν, 1α Οσοι εις χριστον εβαπτισθητε
104 1α ∆υναµις - Οσοι εις χριστον
104 τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ, 2α Τον σταυρον σου προσκυνουµεν
104 2α ∆υναµις - Τον σταυρον σου
104v 3πλ Αλληλουια
105 $Αρχ¬ τäν χερουβικäν àµνων, πο\ηµα κ×ρ ΧρυσVφου τοØ νXου καÂ
πρωτοψVλτου, Οι τα χερουβιµ - 10 heruvice pentru cele 8 ehuri, cu
câte 2 piese pentru ehurile 1a şi 3pl
120v ‚τερα χερουβικ πο\ηµα κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος
τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας - 10 heruvice pentru cele 8 ehuri, cu câte 2
piese pentru ehurile1a şi 1pl, primul heruvic are indicaţia 1a tetrafonos
135 5 heruvice cu atribuirea: τοØ κ×ρ Παγκρατ\ου µοναχοØ - 1α (135),
ΓερµανοØ •ρχιερXως - 2α (136), τοØ αÛτοØ - 4α (137v), τοØ Καρbκη
- 1πλ (139v), τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου - 1πλ (140v)
141v τ± γ\ä κα µεγVλü εr, κ×ρ ΧρυσVφου, 2πλ Του δειπνου σου του
µυστικου
142v ‚τερον κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 4α Του δειπνου σου
144 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå, χερουβικÎν κ×ρ Νικηφóρου τοØ
$ΗθικοØ, 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ βροτεια
145 κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
146 º θε\α Λειτουργ\α τοØ MεγVλου Βασιλε\ου, 2α Αγιος κυριος
σαββαωθ
147 2α Αµην, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν σοι ευχαριστουµεν
147 τοØ Κορfνη, 4πλ Την γαρ σην µητραν
148 $Αρχ¬ τäν κατ’ Êχον κοινωνικäν, πο\ηµα κ×ρ ΧρυσVφου
πρωτοψVλτου τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας, Αινειτε τον κυριον - 12
kinonice pentru cele 8 ehuri, cu câte 2 piese pentru ehurile1a, 4a, 3pl,
4pl
158v κ×ρ ΓερµανοØ •ρχιερXως NXων Πατρäν, 1α Αινειτε τον κυριον
160v $Αρχ¬ τäν κοινωνικäν τοØ παπâ κυρ\ου Μπαλασ\ου
Αινειτε τον κυριον - 6 kinonice în ehurile: 1a (2), 2a, 3a, 4a (2)
166 κ×ρ $Αρσεν\ου ÊεροµονVχου, 1πλ Αινειτε τον κυριον

74
167 κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1πλ Αινειτε τον κυριον - urmează acelaşi
text, fără autor în ehurile: 1pl (168v), 3pl (169), 4pl (170)
171 κοινωνικ τ−ς ©βδοµVδος , τ± δευτXρä τäν •σωµVτων, πο\ηµα κ×ρ
ΧρυσVφου τοØ νXου, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
172 τ± τρ\τü, τοØ κ×ρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 3α Εις µνηµοσυνων
αιωνιον
172v τ± δr, τ−ς Θεοτóκου, τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1πλ Ποτηριον
σωτηριου
173v τ± πXµπτü, τäν γ\ων •ποστóλων, κ×ρ ΧρυσVφου, 4πλ Εις πασαν
την γην
174 τ± παρασκευ±, τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 3πλ Σωτηριαν ειργασω
174v τè σαββVτå, τοØ κ×ρ ΧρυσVφου, 4πλ Μακαριοι ους εξελεξω
175v σεπτεµβρ\ου αr, •ρχ¬ τ−ς œνδ\κτου, πο\ηµα τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου
ÊερXως, 3πλ Ευλογησον τον στεφανον
176 τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ, τοØ αÛτοØ
1α τετρVφωνος Εσηµειωθη εφ’ ηµας
177 τοØ αÛτοØ, εœς τ¬ν γXννησιν τοØ ΧριστοØ, 1πλ Λυτρωσιν απεστειλε
178v τοØ αÛτοØ, εœς τ για ΘεοφVνεια, 1α Επεφανη η χαρις του θεου
179v τοØ αÛτοØ, εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου, 1α Εξελεξατο κυριος
την σιων
180 τοØ γ\ου κα δικα\ου ΛαζVρου, κ×ρ ΧρυσVφου, 1α Εκ στοµατος
νηπιων
181 τ± κυριακ± τäν βαjων, τοØ αÛτοØ, 4α Ευλογηµενος ο ερχοµενος
181v τοØ αÛτοØ, 1α Εξηγερθη ως ο υπνων
182 εœς τÎ γιον ΠVσχα, κ×ρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 3α Σωµα χριστου
183 ‚τερον κ×ρ ΧρυσVφου πρωτοψVλτου, 3πλ Σωµα χριστου
184 ‚τερον τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1α τετρVφωνος Σωµα χριστου
185 τ± νX‘ κυριακ±, κ×ρ ΧρυσVφου, 3πλ Επαινει ιερουσαληµ τον κυριον
186 τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς , τοØ αÛτοØ, 1α τετρVφωνος Ο τρωγον µου την
σαρκα
186v τοØ αÛτοØ, εœς τ¬ν $ΑνVληψιν τοØ ΧριστοØ, 4α Ανεβη ο θεος
187v τοØ γ\ου πνεbµατος , πο\ηµα τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως
3πλ Το πνευµα σου το αγιον
188 τäν γ\ων πVντων, τοØ αÛτοØ, 3πλ Αγαλλιασθε δικαιοι εν κυριω
189 εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν τοØ Σωτ−ρος ΧριστοØ
τοØ αÛτοØ, 4α Εν τω φωτι της δοξης
190 ‚τερον κοινωνικÎν πο\ηµα κ×ρ ∆αµιανοØ ÊεροµονVχου τοØ
ΒατοπεδινοØ, 4α Αινειτε τον κυριον, τοØ αÛτοØ 1πλ (191v)
194 $Αρχ¬ τ−ς Êερâς κα θε\ας Λειτουργ\ας τäν ΠροηγιασµXνων

75
194v 2πλ Κατευθυνθητω, 2πλ Νυν αι δυναµεις
195v ‚τερον τοØ ΧρυσVφου, 1πλ Νυν αι δυναµεις
196 κ×ρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και
ιδετε
197 ‚τερον τοØ πρωτοψVλτου κ×ρ ΧρυσVφου, 1α Γευσασθε και ιδετε
197v 2πλ νενανω Ειη το ονοµα κυριου ευλογηµενον
199 $Αρχ¬ σ×ν Θεè γ\å κα µερικäν θεοτοκ\ων µαθηµVτων κα τÎ µèν
παρóν ¦στι πο\ηµα τοØ κ×ρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Τη αειπαρθενω
και µητρι του βασιλεως
201 κ×ρ Μπαλασ\ου Êερεως , 1α τετρVφωνος Κολπων ουκ εκστας αναρχου
203v τοØ αÛτοØ, 1α τετρVφωνος Απας εγκωµιων παναγνε
206v τοØ αÛτοØ, 2α Παντα υπερ εννοιαν
208v τοØ αÛτοØ, 3α Εν σιναιω τω ορει κατειδεσε
210v τοØ κ×ρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 4α Την οντως θεοτοκον σε
µεγαλυνοµεν
213 4α Ροδον το αµαραντον
216v τοØ αÛτοØ, 4α Ισθι του πτωχου λαου σου την κακωσιν
219v τοØ αÛτοØ, 4α Ως ζωηφορος παραδεισου ωραιοτερος
222 τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 4α Το του υψιστου ηγιασµενον θειον
225v κ×ρ ΧρυσVφου, 1πλ Θεοτοκε παρθενε
228 τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1πλ Την ζωοδοχον πηγην
230v τοØ κ×ρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 2πλ νενανω Παραδεισε αγιωτατε
233 τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 2πλ Ο µεγας προεγραψεν
235v κ×ρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
237 τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 3πλ Ψαλλων δαβιδ σος προπατωρ
239v κ×ρ ΧρυσVφου, 4πλ Εντεινε και κατευοδου
242 τοØ αÛτοØ, 4πλ Ρυσθειηµεν των δεινων πταισµατων
245 τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 4πλ Εξεστη επι τουτω ο ουρανος
248 ‚τερα µαθZµατα εœς τς δεσποτικς ©ορτς κα µερικäν γ\ων
τÎ παρÎν τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ, πο\ηµα κυρ\ου
ΧρυσVφου πρωτοψVλτου, 4α Εν φωναις αλαλαξωµεν
250v τοØ αÛτοØ, εœς τÎν γιον µεγαλοµVρτυρα ∆ηµZτριον
1α τετρVφωνος ∆ευτε φιλοθεαµονες πληθος
254v τäν παµµεγ\στων ταξιαρχäν, τοØ αÛτοØ κ×ρ ΧρυσVφου
1α Πυριµορφοι αρχαγγελοι
258v τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου, τοØ αÛτοØ
1α Νεος αβρααµ εδειχθης νικολαε
261 εœς τ¬ν γXννησιν τοØ ΧριστοØ, τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως
1α Χριστος γενναται δοξασατε

76
263v εœς τ για ΘεοφVνεια, τοØ κ×ρ ΧρυσVφου
4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην
266v κ×ρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ
4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
270 ‚τερον τοØ κ×ρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ κα πρωτοψVλτου
1πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
272 τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως , 1πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
διπλασµÎς §ξω κα πρóσχες - notat pe marginea filei 274
278 ‚τερον σbντοµον δ\χορον, 4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
notate stihurile separat, cu iniţială majusculă şi încheiat cu Αλληλουια
279v τ± κυριακ± τäν βαjων, τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως
4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων
282v εœς τÎ γιον ΠVσχα, 1πλ Αναστασεως ηµερα
284v τοØ πρωτοψVλτου κ×ρ ΧρυσVφου, 1α Χριστος ανεστη εκ νεκρων
288v τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου Êερεως , 1πλ Ο αγγελος εβοα
291v τοØ αÛτοØ, εœς τ¬ν $ΑνVληψιν τοØ ΧριστοØ, 2πλ νενανω Ανεβη ο
θεος
294v τριαδικóν, πο\ηµα τοØ πρωτοψVλτου τοØ κ×ρ ΧρυσVφου
1α Τον πατερα προσκυνησωµεν
297v τäν γ\ων •ποστóλων, τοØ κ×ρ ΧρυσVφου
4α Μακαριον σε το γλυκυτατον στοµα
300 εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν τοØ ΧριστοØ, τοØ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως
4πλ Παρελαβεν ο χριστος
303 εœς τ¬ν Κο\µησιν τ¬ς Θεοτóκου, τοØ κ×ρ ΧρυσVφου πρωτοψVλτου
1α Η δηµιουργικη και συνεκτικη παντων θεου σοφια
306 σbνθεµα Ïργανικóν, κ×ρ $Αρσεν\ου ÊεροµονVχου τοØ µικροØ ¦κ τοØ
δÂς διαπασäν, 4α piesă fără text literar, la f.307v este notat κατ
•ντιφων\α
309 ‚τερον τοØ αÛτοØ κ×ρ $Αρσεν\ου ÊεροµονVχου µεταβληθèν ¦κ τ−ς
σbριγγος λεγóµενον µουσκVλη, 1πλ - fără text literar, urmează alte
două piese fără text cu autorii:
311v ‚τερον πο\ηµα τοØ Καρbκη, 1πλ
313 τοØ ΓερµανοØ •ρχιερXως ΝXων Πατρäν, 1πλ
317 εÊρµο καλοφωνικο ôν οÊ µXν εœσι πο\ηµα κ×ρ ΓερµανοØ •ρχιερXως,
οÊ δ¥ κ×ρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Την φωτοφορον νεφελην
317v 1α Την ζωοδοχον πηγην
318v 1α Εφριξε γη απεστραφη ηλιος
319 1α Λιθον ον απεδοκιµασαν οικοδοµουντες
319 κ×ρ ∆ηµητρ\ου δοµεστ\κου, 1α Τυπον της αγνης λοχειας

77
320 2α Η εν ουρανοις ευλογηµενη και επι γης δοξολογουµενη
320v 3α Καινον το θαυµα και θεοπρεπες της παρθενου
321 τοØ κ×ρ ∆αµιανοØ ÊεροµονVχου τοØ ΒατοπεδινοØ, 3α Εν σιναιω τω
ορει
321v τοØ αÛτοØ, 4α Εσεισθησαν λαοι εταραχθησαν εθνη
321v τοØ κ×ρ ∆ηµητρ\ου δοµεστ\κου, 4α Εσεισθησαν λαοι
322v 4α Χειρας εκπετασας δανιηλ
323 4α Ροδον το αµαραντον χαιρε
323v 1πλ Χαιροις ανασσα θεοδεγµων µαρια
324 2πλ νενανω Ο µεγας προεγραψεν εν προφηταις
324v 3πλ Μη της φθορας δια πειραν
325 4πλ Αναβλεψαµενος ο τυραννος, acelaşi text, în acelaşi eh este repetat
la f. 325v
326 4πλ Αλλοτριον των µητερων η παρθενια
326v 4πλ Εκκαυσατε την καµινον επταπλασιως
327 4πλ Μουσικων οργανων συµφωνουντων
328 στιχηρÎν ψαλλóµενον εœς τÎν ¦πιτVφιον θρ−νον, πο\ηµα τοØ κ×ρ
ΓερµανοØ •ρχιερXως , 1πλ Τον ηλιον κρυψαντας
329v }Αµωµος ψαλλóµενος εœς κοιµηθXντας , καλλfπισµα κ×ρ ΧρυσVφου
τοØ νXου, στVσις α 2α Αµωµοι εν οδω
330 2α Επεποθησεν η ψυχη µου, 2α Ενυσταξεν η ψυχη µου
330v 2α Κλινον την καρδιαν µου, 2α Αθυµια κατεσχεµε
331 2α Μετοχος εγω ειµι παντων, 2α ∆οξα πατρι
331v στVσις β 1πλ Αι χειρες σου εποιησαν, 1πλ Οτι εγεννηθην ως ασκος
332 1πλ Σος ειµι εγω, 1πλ Απο των κριµατων σου
332v 1πλ Εκλινα την καρδιαν µου, 1πλ Καιρος του ποιησαι τω κυριω
333 1πλ ∆οξα πατρι, στVσις τρ\τη 4πλ Και ελεησον µε
333v 4πλ Νεωτερος εγω ειµι, 4πλ Της φωνης µου ακουσον
334 4πλ Αρχοντες κατεδιωξαν µε, 4πλ Και απο των λογων σου
334v 3α Αρχοντες εδειλιασεν, 4πλ Ζησεται η ψυχη µου
335 στιχηρÎν κατανυκτικÎν πο\ηµα τοØ κ×ρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ
Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Ουδεις µοι τοτε βοηθος
336 alt scris faţă de întregul volum - κ×ρ ∆αµιανοØ, 4α Οι τα χερουβιµ care
se încheie pe f.337v, 338 r - v este nescrisă

*
* *

78
7
Ms. gr. 867 BAR
Dimensiuni: 229 x 165 mm
File: 599
Datare: 1686
Antologhion

Se păstrează în stare foarte bună de conservare, are scoarţe îmbrăcate


în piele cu două închizători metalice (una este deteriorată). Hârtia utilizată
este de 4 tipuri, are numerotare mecanică, cifra de coală prezentă la început nu
mai apare după f. 31. La început 3 file albe, pe prima filă fără cifră este notat:
„Dela m-rea Ţigăneşti - Dăruit de Administraţiunea Casei Bisericei, sed. 14
Novembre 1908”; pe fila cu cifra 1 (numerotare mecanică) începe textul,
dispus în 13 rânduri pe pagină. Are frontispicii în cerneală neagră şi roşie,
unele mai mari - (f 1, 32, 246 ) şi altele de dimensiuni reduse (71, 95, 98,
110v, 177, 202, 208v, 266v, 268v, 274v, 281v). Pe coperta-spate se află
următoarea inscripţie în limba greacă „1686 αÛγοbστου 14, ¦στVχωθει ¦κ
χειρÎς πολυδfρου ÊερXως κα ÒποÃος τÎν στε\χον διVβασι ˜ς µ¬ µè καθαρVτε
Óτη ˜µαθεÂς ³µε τ−ς αÛτ−ς τXχνης” (1686 august 14, a fost legat de mâna lui
Polydoros preotul; şi cel care ar citi stihurile să nu mă blestemaţi, deoarece sunt
nepriceput în această meserie). Alte două inscripţii în limba greacă ( traducere):
„să fie un dascăl al meseriei şi priceput” şi pe f. 1 „şi aceasta împreună cu
altele este a lui Ioakim protosinghelul preasfinţitului mitropolit al Nicomediei”.
Pe baza inscripţiei, Ms. gr. 867 este alcătuit în 1686.

1 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν σηµαδ\ων τ−ς ψαλτικ−ς τXχνης τäν τε
˜νιóντων κα κατιóντων σωµVτων τε κα πνευµVτων κα πVσης
χειρονοµ\ας κα ˜κολουθ\ας συντεθηµXνης εœς αÛτ¬ν παρ τäν κατ
καιροùς ˜ναδειχθXντων ποιητäν παλαιäν τε κα νXων. $Αρχ¬ µXση
τXλος
5v œδοù κα τÎ κανóνιον τäν Ïκτã ³χων éφελιµfτατον - roata ehurilor
6 Ï κοποιVσας ¦ν αÛτè éφελιθZσεται µεγVλος, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου
τοØ ΚουκουζXλη κα µαjστορος - arborele ehurilor
6v τροπVριον εœσαγωγικÎν πρÎς τοùς βουλοµXνους µαθεîν τ¬ν µουσικ¬ν
˜νVµιξ §χων τ¬ν παραλλαγ¬ν µετ τ−ς µετροφων\ας, 1πλ Χορος
τετραδεκαπυρσευτος, 2α Τριαδα οµοουσιον
7 $ΑρκτXον οÞν κα τäν κατ’ Êχον ²χηµVτων, 1α Επεστη η εισοδος

79
8v º éφελιµωτVτη µετροφων\α, 1α Εν τω θλιβεσθαι µε
©τXρη µετροφων\α éφελιµωτVτη, 1πλ Εν τω θλιβεσθαι µε
στ\χος µελισθεÂς παρ τοØ δοµεστ\κου κùρ $ΙωVννου τοØ ΞηροØ,
éφελιµfτατος, 4πλ Κυριε ιησου χριστε
στ\χος τ−ς Óλης ¦νVρξεως θεσσαλονικαÃον, 1πλ ∆ι’ ευχων των αγιων
9 στ\χος ψαλλóµενος κατ’ Êχον, τοØ ΓλυκXως, 1α Κυριε ευλογησον,
Κυριε ιησου χριστε ο θεος ηµων ελεησον ηµας
9v ‚τερον, 1α ∆ι’ ευχων των αγιων
10 ©τXρα µXθοδος γιορειτικ¬ ÏκτVηχος, 1α Αββας αββαν υπηντησε
10 τοØ $ΑλυVτου, 2πλ νενανω Αγια τριας βοηθησον µοι
10 τÎ παρóν ¦στι πο\ηµα τοØ ΞηροØ, 2πλ νενανω Αγιοι παντες βοηθησατε
µοι
10v τροπVριον πρÎς νουθεσ\αν τäν µελäντων µαθεîν τ¬ν ¦πιστ\µην
κεκαλωπισµXνων εœς 1α Ο θελων µουσικην µαθειν
11 µXθοδος τ−ς µετροφων\ας éφελιµωτVτη, πο\ηµα κùρ Γρηγορ\ου
Μποbνη τοØ $ΑλυVτου, 4πλ Νε ουτως ουν αναβαινε
12 ©τXρα µXθοδος τ−ς καλοφων\ας µα δè κα συνθXσεως τ−ς
καλοφων\ας éφελιµωτVτη, 1α Νενανε
13v ©τXρη µXθοδος τäν νενανισµVτων κα τερεντισµVτων, πο\ηµα κùρ
ΞXνου τοØ Κορfνη, 1πλ Τερερε
17 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τ προκε\µενα τ−ς ©βδοµVδος Óλης εÇτε δοχäν
καλουµXνων τäν τε πλäν κα τäν ¦ντXχνων, τ± κυριακ± ©σπXρας
1α Ιδου δη ευλογει, στ\χος Ò αÛτóς, 1α Οι εστωτες εν οικω κυριου
17v º mikr ka πl¬ doxZ, º megVlh ka §ntεxnος doxZ, ambele cu
reluarea primului text; această dispunere, cu aceeaşi indicaţie, se repetă
pentru fiecare prokimen
17v τ± δευτXρä ©σπXρας, 1πλ Κυριος εισακουσεται µου, στ\χος Εν τω
επικαλεισθαι
18v τ± τρ\τü ©σπXρας λXγεται º παροbσα δοχZ, µικρ κα §ντεχνος, 1πλ
Το ελεος σου κυριε, στ\χος 1α Κυριος ποιµενεει µε
19 τ± τετVρτü ©σπXρας, 1πλ Ο θεος εν τω ονοµατι σου, στ\χος 1πλ Ο
θεος εισακουσον της προσευχης
19v τ± πXµπτü ©σπXρας, 2πλ Τη βοηθεια µου, στ\χος 2πλ Τηρα τους
οφθαλµους
20 τ± παρασκευ± ©σπXρας, 3πλ Ο θεος αντιληπτωρ µου, στ\χος 3πλ
Εξελου µε εκ των εχθρων µου
20v τè σαββVτå ©σπXρας, 2πλ Ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπειαν
στ\χος 2πλ Και γαρ εστερεωσε την οικουµενη, primul text se repetă de
trei ori (º µικρ δοχZ, θεσσαλονικαÃον, º µεγVλη δοχZ)

80
21v τ± κυριακ± πρωj, τοùς παρóντας ¦στ µετ τäν δωχäν, 2πλ Ψαλµος
τω δαβιδ, ‚τερος στ\χος, 2πλ Εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη την
καρδια, ‚τερος στ\χος 2πλ Ευφρανθησοµαι και αγαλλιασοµαι
º µικρ δοχZ, 2πλ Αναστηθι κυριε ο θεος µου, º µεγVλη δοχZ - reluarea
textului
22 $ΑρκτXον οÞν σùν Θεè γ\å κα τäν µεγVλων πανηγυρικäν
¦πιφωνηµVτων, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη,
4πλ Ενεδυσατω ο κυριος
22v Ò δεbτερος χορóς, 4α Ενεδυσατω ο κυριος, 4α Ο κυριος εβασιλευσεν
ευπρεπειαν
23 4α Και γαρ εστερεωσε την οικουµενη, 4α Τω οικω σου πρεπει αγιασµα
23v ‚τερον πο\ηµα κùρ Μανου¬λ λαµπαδαρ\ου τοØ ΧρυσVφη κα εÛαγοØς
τοØ βασιλικοØ κλZρου, 4α Ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπειαν
24 ¦πιφωνZµατα τ± κυριακ± πρωj, κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη
2πλ Εξοµολογησοµαι σοι κυριε
25v ‚τερα προκε\µενα λυχνικ µετ τäν µικρäν κα µεγVλων δοχäν,
τινα ψVλλονται τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα κα εœς
©τXρας δεσποτικς ©ορτVς, 3πλ Τις θεος µεγας
26 στ\χος 3πλ Εγνωρησας εν τοις λαοις, ‚τερος στ\χος 3πλ Και ειπα νυν
ηρξαµην
Τις θεος µεγας este reluat de două ori, cu indicaţiile º µικρ δοχZ, º
µεγVλη κα §ντεχνος δοχZ, această dispunere, cu aceeaşi indicaţie, se
repetă pentru următoarele cinci prokimene
26 τ± βr τ−ς διακαινησ\µου κα τ−ς Μεταµορφfσεως, 3πλ Ο θεος ηµων
εν τω ουρανω, στ\χος δεbτερος 3πλ Εν εξοδω ισραηλ, ‚τερος στ\χος
3πλ Η θαλασσα ειδεν και εφυγεν
26v τ± τρ\τü τ−ς διακαινησ\µου, 4πλ Φωνη µου προς κυριον
27 στ\χος 4πλ Απηνηνατο παρακληθηναι, ‚τερος στ\χος 4πλ Ηδολεσχησα
και ωλιγοψυχησεν
27 τ± τετVρτü τ−ς διακαινησ\µου, 3πλ Ενωτισαι ο θεος την προσευχην,
στ\χος αr 3πλ Ελυπηθην εν τη αδολεσχια µου, στ\χος δεbτερος 3πλ Εγω
προς τον θεον εκεκραξα
27v τ± πXµπτü τ−ς διακαινησ\µου, 3πλ Αγαπησω σε κυριε, στ\χος 3πλ Ο
θεος µου βοηθος µου, στ\χος 3πλ Ηκουσεν εκ ναου αγιου
28 τ± παρασκευ± τ−ς διακαινησ\µου, 4πλ Εδωκας κληρονοµιαν, στ\χος
4πλ Απο των περατων της γης, ‚τερος στ\χος 4πλ Σκεπασθησοµαι εν τη
σκεπη
28v ‚τερον τ± κυριακ± τ−ς τυροφVγου ψVλλονται δè ταbτα ˜λλασσóµενα,
4πλ Μη αποστρεψης το προσωπον σου

81
29 σηµVδια ψαλλóµενα κατ’ Êχον συντεθXντα ¦ντXχνως παρ τοØ
µαjστορος κùρ $ΙωVννου ΚουκουζXλη, 1α Ισον ολιγον
31r-v - filă albă
32 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τοØ µεγVλου ©σπερινοØ ποιηθXντος ßπÎ
διαφóρων ποιητäν παλαιäν τε κα νXων, –ρχεται δè Ò πρfτος χορÎς
εœς Êχον 4πλ Ανοιξαντος σου την χειρα - anixandarele cu următorii
autori: $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, ΠαναρXτου, $ΙωVννου τοØ Κλαδâ,
Γεωργ\ου τοØ Κοντοπετρ−, $Αρκαδ\ου µοναχοØ, Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφη, Κορfνη, $ΑγVθωνος, ΧρυσVφη, Γεωργ\ου Σγουροποbλου,
$Αµπελοκηπιfτου
44v πληρωθXντων δè τοbτων –ρχονται οÊ δbο χορο ºνωµXνοι ˜µφóτεροι
κα ψVλλουσι τÎ Παντα εν σοφια εποιησας κα ψVλλουσιν αÛτä ˜ργ
κα Çσα µετ’ εÛλαβε\ας πλε\στης κα κατανbξεως, οÊ Óλοι ˜πÎ χοροØ,
πο\ηµα ˜ρχαîον, 4πλ Παντα εν σοφια εποιησας, ∆οξα πατρι και νυν
και αει, Αλληλουια
45 πληρωµXνου δè τοbτου εÛθùς ποιεî Ò Êερεùς τ¬ν µεγVλην συναπτ¬ν
κα µετ τ¬ν ¦κφfνησιν βVλλει µετVνοιαν Ò κανονVρχος τÎν ‚τερον
δοµXστικον τοØ βr χοροØ κα –ρχεται τÎ Μακαριος ανηρ γεγονωτXρä
τ± φων± ˜π’§ξω εœς διπλασµóν, µελXτη Óλοι εœς τÎν διπλασµóν, 4πλ
Μακαριος ανηρ - cu autorii: Χαλιβοbρη, Μανου¬λ ΧρυσVφη
(λαµπαδαρ\ου τοØ ΧρυσVφη), Κορfνη, Κλαδâ, γιοσοφιτικóν,
∆οκειανοØ, µαjστορος $ΙωVννου, $ΑγαλλιανοØ, ΞηροØ
51v ˜πÎ δè τοbτων γ\νεται καληφων\α κα µετ ταbτα –ρχεται Ò
δοµXστικος τοØ πρfτου χοροØ τ¬ν δευτXραν στVσιν, ˜ρχαÃον 4πλ Ινα
τι εφρυαξαν εθνη - stihurile stării II cu autorii: Χαλιβοbρη, παλαιóν,
$ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη (τοØ αÛτοØ µαjστορος), Κορfνη, Μανου¬λ
ΧρυσVφη, Κλαδâ (τοØ λαµπαδαρ\ου), $Αθανασ\ου µοναχοØ,
Κοντοπετρ−, Τξακνοποbλου, $ΑγVθωνος, ΣτυλιανοØ ÊερXως,
ΜοσχιανοØ, ΞηροØ, $ΑγαλλιανοØ
61 τοbτου δè τελειοθXντος –ρχεται Ò δοµXστικος τοØ βr χοροØ τ−ν τρ\την
στVσιν ˜πÎ χοροØ Óλοι, 4πλ Κυριε επληθηνθησαν οι θλιβοντες -
stihurile stării III cu autorii: $ΙωVννου µαjστορος ΚουκουζXλη,
$Αργυροποbλου, $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου κα Κλαδâ, ∆ουκâ
λαοσυνVπτου, Κορfνη, ∆οκειανοØ, Μιχα¬λ ˜πÎ Φfκαιαν,
Χαλιβοbρη
66 Êχος Ò αÛτÎς, πο\ηµα τοØ Κουκουµâ, 4πλ ∆οξα πατρι και νυν και αει
66v ‚τερον δóξα τÎ ÒποÃον Êν κε\µενον, §ν τισι βιβλ\οις ¦ν τè τXλει τοØ
µεγVλου ©σπερινοØ Òς κα ¦ντυχãν εÛρZσης πο\ηµα παλαιÎν καÂ
˜σbνηθες àστερον δè ¦καλλωπ\σθη παρ τοØ τιµιωτVτου κυρ\ου

82
ΜVρκου τοØ ΕÛγενικοØ ¦κ τ−ς µον−ς τäν Ξανθοποbλων συνετXθη δè
µετ παραβολäν, –ρχεται δè Ò αr χορóς, 4πλ ∆οξα πατρι και νυν και
αει - cu indicaţii: εÇτα Ò δεbτερος χορÎς τÎ Και νυν, εÇτα Ò αr χορóς,
τÎ αÛτÎ καÂ Ò δεbτερος εÇτα πVλιν Ò αr χορÎς τÎ παρÎν καÂ Ò βr, Óλοι
ÒµοØ ºνωµXνη
67v œδοù κα ‚τεραι δοχα σbντοµοι ¦κ τοØ δευτXρου ψαλµοØ, παρ κùρ
Γενναδ\ου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 4πλ Ινα τι εφρυαξαν εθνη - se reiau
textele de la f.52
69v ‚τεραι δοχα σbντοµοι ¦κ τοØ τρ\του ψαλµοØ, πο\ηµα τοØ αÛτοØ κùρ
Γενναδ\ου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, Κυριε επλυθυνθησαν οι θλιβοντες - se
reiau textele de la f.61
71 στ\χοι καλωφονικο ¦κ τοØ δευτXρου ψαλµοØ, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου
τοØ ΚουκουζXλη κα ©τXρων - urmează: 5 piese Ινα τι εφρυαξαν, eh
4pl, ΚουκουζXλη (3), Κορfνη (2), 4pl Παρεστησαν οι βασιλεις, Ο
κατοικων εν ουρανοις, Τοτε λαλησει προς αυτους (ΚουκουζXλη)
85v ‚τερος στ\χος ποιηθεÂς παρ τοØ Μανου¬λ τοØ λαµπαδαρ\ου τοØ
ΧρυσVφη δι’ ÒρισµοØ τοØ ˜οιδ\µου βασιλXως κùρ $ΙωVννου τοØ
Παλαιολóγου, 4πλ Εγω σηµερον γεγεννηκα σε
86 ‚τερος κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 4πλ Αιτησαι παρ’ εµου, Ως
σκευη κεραµεως, ∆ουλευσατε τω κυριω
91v ‚τερον τοØ Κορfνη, 1πλ ∆ουλευσατε τω κυριω
92v πιο\ηµα κùρ Γαβρι¬λ τοØ Ξαντοποbλου, 3πλ Και αγαλλιασθε αυτω
94 τοØ ∆οκειανοØ, 4πλ Οταν εκκαυθη εν ταχει
95 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’Êχον κεκραγαρ\ων µετ τäν
κατευθηνθZτων, ˜ρκτXον οÞν κατ τÎ ˜κóλουθον - seria completă de
kekragarii
98 ‚τερα κεκραγVρια λεγóµενα ¦κκλησιαστικ καθãς ¦ν τè γιωνbµå
Ðρει ψVλλονται - seria completă de kekragarii
100v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τ¬ν εÇσοδον, 4α Φως ιλαρον
100v $ΑρκτXον οÞν κα τäν προκειµXνων ³τοι δοχäν καλουµXνων - se reiau
textele de la f. 17 pentru fiecare zi (lipsă prokimenul de luni) Ιδου δη
ευλογη, Το ελεος σου, Ο θεος εν τω ονοµατω, Η βοηθεια µου, Ο θεος
αντιληπτωρ µου, Ο κυριος εβασιλευσεν
101v ταûτα τ βr προκε\µενα ψVλλονται εœς τς κυριακς τ−ς γ\ας καÂ
µεγVλης µr ˜λλασσóµενα, 4πλ Εδωκας κληρονοµιαν, 4πλ Μη
αποστρεψης το προσωπον
101v τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα ©σπXρας, τÎ παρóν, 3πλ Τις
θεος µεγας

83
101v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τ¬ν ˜ρτοκλασ\αν, κùρ $ΙωVννου τοØ
ΚουκουζXλη
1α Κεχαριτωµενη χαιρε µετα σου ο κυριος
102v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τ−ς ˜κολουθ\ας τοØ Óρθρου, µετ τ¬ν
µεγVλην συναπτ¬ν –ρχεται Ò πρäτος χορÎς τÎ Θεος Κυριος - urmează
pentru cele 8 ehuri Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν de două ori şi
troparul fiecărui eh:
1α Του λιθου σφραγισθεντος, 2α Οτε κατ’ ηλθες προς τον θανατον,
3α Ευφραινεσθω τα ουρανια, 4α Το φαιδρον της αναστασεως, 1πλ Τον
συναναρχον λογον, 2πλ Αγγελικαι δυναµεις, 3πλ Κατελυσας τω σταυρω,
4πλ Εξ υψους κατ’ ηλθες, τροπVριον ψαλλóµενον εœς τÎν ˜κVθιστον
àµνον, 4πλ Το προσταχθεν µυστικως λαβων
106v àµνοι τριαδικο ψαλλοµXνοι κατ’ Êχον τ± γ\ä κα µεγVλü
τεσσαρακοστ± ¦ν τè Óρθρå, ˜ρκτXον οÞν ¦κ τοØ 1α Αλληλουια,
Σωµατικαις µορφωσεσι
2α Αλληλουια, Ακτιστε φυσις , 3α Αλληλουια, Τριας οµοουσιε,
4α Αλληλουια, Ως αι ταξεις νυν των αγγελων, 1πλ Αλληλουια,
Υµνωδιας ο καιρος, 2α Αλληλουια, Ασωµατοις στοµασιν,
3πλ Αλληλουια, Ο υψηστω δυναµει χερουβικως, 4πλ Αλληλουια, Οραν
σε µη τολµωντα
108v τ± γ\ä κα µεγVλü βr, 4πλ Ιδου ο νυµφιος ερχεται
109 τ± γ\ä κα µεγVλü εr, 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται
109 εÛλογητVρια ψαλλóµενα ταÃς κυριακαÃς, 1πλ Ευλογητος ει κυριε
διδαξον µε
109v 1πλ Των αγγελων ο δηµος, 1πλ Τι τα µυρα συµπαθως, 1πλ Λιαν πρωι
µυροφοροι, 1α Μυροφοροι γυναικες, 1α Προσκυνουµεν πατερα
110v $ΑρκτXον καθεξ−ς κα τοØ πολυελXου ½ς κα Κουκουµâς §χει τ¬ν
κλ−σιν πρÎς τοØ ποιZσαντος µεταθεÂς τÎ Ðνοµα, 1α ∆ουλοι κυριον -
polieleu cu autorii: στ\χος καλοφωνικÎς ποιηθεÂς παρ κùρ
Κωνσταντ\νου τοØ Μαγουλâ ¦καλλωπ\σθη δè παρ κùρ Μανου¬λ τοØ
Γαζ−, º βουλγVρα κùρ $ΙωVννου ΚουκουζXλη, Γρηγορ\ου
δοµεστ\κου, ΞXνου Κορfνη, Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου,
Κορνηλ\ου µοναχοØ, Γεωργ\ου τοØ Πλαγιfτου, Χριστοφóρου τοØ
ΜυστVκωνος ψVλλεται µετ τäν βαστακτäν, Μπαλασ\ου ÊερXως
126v τXλος κα ˜ρχ¬ τ−ς βr στVσεως, πο\ηµα τοØ αÛτοØ ΚουκουζXλη καÂ
µαjστορος, 1α Εξοµολογησθαι τω κυριω - urmează stihurile stării II cu
indicaţiile: Ò ˜ριστερÎς χορóς, ‚τερον µXλος, Ò δεξιÎς χορóς, Ò
˜ριστερÎς χορÎς, µXλος τè αÛτè, ˜ναφfνηµα δεξιóν, –λαγµα
˜ριστερóν, –λαγµα δεξιóν, στ\χος ˜ριστερóς, ˜ναφfνηµα

84
˜ριστερóν, στ\χος ˜ριστερÎς, µXλος ‚τερος, στ\χος ˜ριστερÎς, µXλος
τè αÛτè, εÇτα –ρχεται Ò δοµXστικος τοØ βr χοροØ τÎ παρÎν
˜ναφfνηµα, κα πVλιν –ρχεται Ò πρωτοψVλτης τÎ παρÎν –λαγµα εœς
1πλ, ˜ναφfνηµα ψαλλóµενα ¦κ βr µετ τäν βαστακτäν
135 εÇτα τÎ ∆οξα πατρι τοØ αÛτοØ Κουκουµâ τÎ ÒποÃον ¦προεγρVφη εœς
τÎν µXγαν ©σπερινÎν ζZτησον κα εÛρZσης αÛτè ´ δè λXγε τÎ παρÎν,
4πλ ∆οξα πατρι
135v Ò δεbτερος χορÎς τÎ Και νυν, µXλος ‚τερος 4πλ Και νυν, εÇτα Ò
πρäτος χορÎς τÎ παρÎν, 4πλ Αλληλουια, εÇτα Óλοι ÒµοØ 4πλ Ο θεος
δοξα
136 ‚τερος πολυXλεος λεγóµενος λατρινÎς ψαλλóµενος ¦ν
Κωνσταντινουπóλει, ποιZµατα διαφóρων ποιητäν, Ò δοµXστικος ˜π’
§ξω 1α ∆ουλοι κυριον cu autorii: Κορfνη, $ΑγαλλιανοØ, Γρηγορ\ου,
$ΙωVννου ΚουκουζXλη, cu indicaţiile: στ\χος δεξιÎς λατρινóν, δεξιÎν
Óµοιον, Ò πρäτος χορÎς λατρινóν, Ò ˜ριστερÎς χορÎς Óµοιον, στ\χος
˜ριστερÎς Óµοιον, εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ,
εœς τ¬ν σbναξιν τäν ˜σωµVτων, εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν ΧριστουγXννων
143v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς ÊερVρχας κα µVρτυρας ˜λλασσóµενον
4α Σε τον αθλοφορον µακαριζοµεν παντες, 4α Σε τον ιεραρχην και
λειτουργου
143v ˜ναγραµµατισµóς, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου ΚουκουζXλη
4α Ευλογητος κυριος εκ σιων
144v τXλος κα ˜ρχ¬ τ−ς δευτXρης στVσεως, –ρχεται Ò βr χορóς ,
2α Εξοµολογησθαι τω κυριω - se reiau textele de la f. 126v
148v ˜σµατικÎν πο\ηµα κùρ Χριστοφóρου ΜυστVκωνος,
4πλ Εξοµολογησθαι τω κυριω
149v ‚τερον τXλος πολιτικóν, 4πλ Αλληλουια
149v τXλος τοØ λατρινοØ, ‚τερος πολυXλεος ποιηθεÂς παρ κùρ Μανου¬λ
λαµπαδαρ\ου τοØ ΧρυσVφη, 1α ∆ουλοι κυριον
156v ‚τερος πολυXλεος συνοπτικÎς κα ºδbτατος πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη τοØ
νXου κα πρωτοψVλτης τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας, 1α ∆ουλοι κυριον
161 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα µερικäν ˜ντιφfνων, κα τ µèν παρÎν
ψVλλονται εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, 1α Λογον αγαθον, κùρ
Γρηγορ\ου δοµεστ\κου, 1α Λεγω εγω τα εργα, 1α Η γλωσσα µου
καλαµος
161v τοØ αÛτοØ, 1α Ωραιος καλλει παρα τους υιους , κùρ Γρηγορ\ου
δοµεστ\κου, 1α Εξεχυθη χαρις εν χειλεσι, τοØ αÛτοØ, 1α ∆ια τουτο
ευλογησεν σε

85
162 1α Περιζωσαι την ροµφαιαν σου, τοØ Κορfνη, 1α Τη ωραιοτητι σου ,
1α Και εντεινον και κατευοδου
162v $ΑνδρXου, 1α Ενεκεν αληθειας και πραυτητος, 1α ∆ια τουτο εχρισεν σε
ο θεος, τοØ αÛτοØ, 1α Ελαιον αγαλλιασεως, 1α Παρεστη η βασιλισσα
163 1α Περιβεβληµενη πεποικιλµενη, τοØ αÛτοØ, 1α Ακουσον θυγατερ, 1α
Και επιλαθου του λαου σου
163v τοØ Κορfνη, 1α Τω προσωπον σου, κùρ $ΑνδρXου τοØ ΣιγηροØ,
1α Μνησθησονται του ονοµατος σου, κùρ ΞXνου Κορfνη, 1α ∆οξα
πατρι
164 κùρ $ΙωVννου µαjστορος ΚουκουζXλη, 1α Και νυν και αει, Αλληλουια
164v ‚τερα ˜ντ\φωνα ψαλλóµενα εœς Òσ\ους κα εœς λιταν\ας ˜λλ δ¬ καÂ
τ± κυριακ± τ−ς τυροφVγου, πο\ηµα διαφóρων ποιητäν, 3α Επι των
ποταµων βαβυλωνος
164v 3α Εν τω µνησθηναι ηµας την σιων, $ΑγαλλιανοØ, 3α Επι ταις ιτεαις
165 τοØ αÛτοØ, 1α Οτι εκει επηρωτησαν ηµας, τοØ ΓλυκXως, 3α Εαν
επιλαθωµαι σου
165v τοØ Κορfνη, 3α Εαν επιλαθωµαι σου, 3α Κολληθειη η γλωσσα µου,
3α Εαν µη προαναταξωµαι
166 τοØ Ξενωφóντος, 3α Μνησθητι κυριε των υιων, τοØ Κορfνη, 3α Των
λεγοντων εκκενουτε
166v ∆οκειανοØ, 3α Θυγατηρ βαβυλωνος, 3α Μακαριος ος ανταποδωσει
τοØ Ξενωφóντος, 3α Μακαριος ος κρατησει
167 ΞXνου Κορfνη, 3α ∆οξα πατρι, τοØ Κλαδâ, Και νυν, Αλληλουια
167v ‚τερα ˜ντ\φωνα ψαλλóµενα εœς ÊερVρχας κα µVρτυρας, ποιZµατα
διαφóρων ποιητäν, 4α Τον κυριον αλληλουια, Μακαριος ανηρ
168 4α Εν ταις εντολαις αυτου, κùρ Γρηγορ\ου, 4α ∆υνατον εν τη γη, κùρ
Γρηγορ\ου δοµεστ\κου, 4α Γενεα ευθειων ευλογηθησεται, $ΙωVννου
τοØ ΓλυκXως, 4α ∆οξα και πλουτος εν τω οικω
168v 4α Και η δικαιοσυνη αυτου, τοØ Θυβα\ου, 4α Εξανετειλεν εν σκοτει
φως, κùρ Γρηγορ\ου, 4α Ελεηµων και οικτιρµων και δικαιος
169 τοØ Θηβα\ου, 4α Χρηστος ανηρ ο οικτιρων, κùρ $ΑνδρXου τοØ
ΣιγηροØ, 4α Οικονοµησει τους λογους, Κορfνη, 4α Οτι εις τον αιωνα,
τοØ αÛτοØ, 4α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
169v 4α Απο ακοης πονηρας, Κορfνη, 4α Ετοιµη η καρδια αυτου
170 κùρ $ΑνδρXου, 4α Εστηρικται η καρδια αυτου, τοØ αÛτοØ, 4α Εως ου
επιδη επι τους εχθρους, ΘεοφυλVκτου τοØ $Αργυροποbλου, 4α
Εσκορπισεν εδωκεν
170v ΞXνου τοØ Κορfνη, 4α Η δικαιοσυνη αυτου µενει, τοØ $ΑγVθωνος,
4α Το κερας αυτου υψωθησεται

86
171 κùρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 4α Αµαρτωλος οψεται,
$ΙωVννου ΚουκουζXλη, 4α Τους οδοντας αυτου, $ΙωVννου τοØ
ΓλυκXως, 4α Επιθυµια αµαρτωλων
171v τοØ $ΑγVθωνος, 4α ∆οξα πατρι, $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 4α Και νυν,
Αλληλουια
172 ‚τερα ˜ντ\φωνα ψαλλóµενα εœς τ¬ν σbναξιν τäν ˜σωµVτων, ποιZµατα
τοØ $ΗθικοØ, 2πλ Αινειτε τον κυριον εκ των ουρανων, 2πλ Αινειτε
αυτον παντες
172v 2πλ νενανω Αινειτε αυτον ηλιος, Αινειτε αυτον οι ουρανοι των ουρανων
2πλ νενανω Οτι αυτος ειπεν και εγενηθησαν
173 2πλ νενανω Αινειτε τον κυριον εκ της γης, Βασιλεις της γης και παντες
λαοι
173v 2πλ Ασατε τω κυριω ασµα, 2πλ νενανω Οτι υψωθη το ονοµα, Και
υψωσει κερας
174 2πλ νενανω Αινειτε τον θεον εν τοις αγιοις, Αινειτε αυτον εν ψαλτηριω
174v 2πλ νενανω ∆οξα πατρι, Και νυν και αει
175 ‚τερα ˜ντ\φωνα ψαλλóµενα εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν τοØ Σωτ−ρος
ΧριστοØ, ποιηθèν παρ τοØ $Ανανεfτου κα ©τXρων, βαρÛς
τετρVφωνος, 3πλ Τα ελεη σου κυριε εις τον αιωνα, Οτι ειπας εις τον
αιωνα, τοØ αÛτοØ, 3πλ ∆ιεθεµην διαθηκην τοις εκλεκτοις µου
175v τοØ Κορfνη, 3πλ Εξοµολογησονται οι ουρανοι, τοØ αÛτοØ, 3πλ Μεγας
και φοβερος επι παντας, τοØ Κορfνη, 3πλ Συ εταπεινωσας ως
τραυµατιαν, Θαβωρ και ερµων εν τω ονοµατι σου
176 τοØ αÛτοØ, 3πλ Ελεος και αληθεια, $ΙωVννου ΚουκουζXλη, 3πλ Κυριε
εν τω φωτι του προσωπου
176v 3πλ Ευλογητος κυριος εις τον αιωνα, τοØ Κλαδâ, 3πλ ∆οξα πατρι, Και
νυν, Αλληλουια
177 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν πασαπνοαρ\ων τäν µεγVλων, Πασα
πνοη, urmează 14 pasapnoarii cu autorii: $ΙωVννου µαjστορος
ΚουκουζXλη - 1a (177), ΚλZµεντος ÊεροµονVχου - 1a (178v), 2a
(179v), 3a (180v), 4a (182), 3pl (188), 4pl (188v), ‚τερον πασαπνο¬
πVνυ §ντεχνον δbσκολον κα φθορικÎν ³τοι ÏκτVηχον, πο\ηµα παρ
τοØ Μυτιληνα\ου κùρ ΚλZµεντος ÊεροµονVχου - 1a (190v), Γεωργ\ου
ΡαιδεστινοØ - 3a (181), 2pl (185v), 3pl (186v), πρωτοψVλτου κùρ
ΧρυσVφη - 4a (183v), 1pl (184v), Γαζ− - 4pl (189v)
194 τ± κυριακ± µετ τÎ εÛαγγXλιον, τÎ παρÎν 2α ∆οξα πατρι, Ò ˜ριστερÎς
χορÎς Óµοιον 2α Και νυν, εÇτα τÎ µr, 2α Αναστας ο ιησους

87
194v 2πλ Αναστας ο ιησους, τ± γ\ä κα µεγVλü τεσσαρακοστ±, 4πλ Της
µετανοιας ανοιξον µοι, Ò ˜ριστερÎς χορÎς Óµοιον, 4πλ Της σωτηριας
ευθυνον µοι
195 εÇτε καθõς ψVλλονται παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος,
2πλ Της µετανοιας, Της σωτηριας, Τα πλυθη των πεπραγµενων
195v τιµιωτXρα ψαλλοµXνη κατ τ¬ν θr, πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφη, 1α Καθειλε δυναστας
196 ˜πÎ χοροØ Óµοιον, 1α Αντελαβετω ισραηλ, τοØ αÛτοØ, 2α Καθειλε,
Αντελαβετω ‚τεροι, ποιηθεîσα παρ Μπαλασ\ου ÊερXως καÂ
νοµοφbλακος urmează cele două stihuri în ehurile 3a, 4a, 1pl, 3pl, τοØ
Λαλοbτζου - 2pl nenano (198), Γεωργ\ου ΡαιδεστινοØ - 4pl (199v)
200 τιµιωτXρα πVνυ §ντεχνος, πο\ηµα κùρ Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου, ¦στ δè ÏκτVηχος ψVλλεται δè δ\χορος, 1α Την οντως
θεοτοκον - pe cele 8 ehuri
202 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ‚νδεκα ©ωθινäν περ ¦πο\ησαν παρ τοØ
εÛσεβοØς βασιλXως ΛXοντος τοØ σοφοØ τÎ δè µXλος ¦πο\ηθη παρ
κùρ $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως - cele 11 eotinale
208v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον δοξολογιäν, ∆οξα σοι τω
δειξαντι, urmează 10 doxologii, serie completă de 8 ehuri cu autor
Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος, κùρ Μελχισεδèκ ¦πισκóπου
ΡαιδεστοØ - 1pl cu trisaghion ™σµατικÎν τοØ κùρ Γενναδ\ου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου, τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη - 4pl ( pe f.219, 219v, 220
nu există iniţiale majuscule)
228v ÄσµατικÎν εœς τ¬ν àψοσιν τοØ τιµ\ου σταυροØ, 4α Αγιος ο θεος
‚τερον κùρ Μανου¬λ τοØ µεγVλου ÕZτορος τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας,
3α Αγιος ο θεος
229 Μανου¬λ ΧρυσVφη, 4α Αγιος ο θεος
229v ‚τερον κùρ Γενναδ\ου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλλου, 4α Αγιος ο θεος, ‚τερον
4α Αγιος ο θεος
230 τοØ Λαλοbτζου, 4α Αγιος ο θεος
230v ‚τερον τρισVγιον νεκρfσιµον ˜θηναÃον ψVλλεται δè Óλον ˜ργóν,
2πλ νενανω Αγιος ο θεος
231 ‚τερον νεκρfσιµον, 2πλ νενανω Αγιος ο θεος
231v ‚τερον 2πλ νενανω Αγιος ο θεος
232 ‚τερον ποιηθèν παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 2πλ νενανω Αγιος ο
θεος
232v εœς φZµην ˜ρχιερXως, 3πλ Τον δεσποτην και αρχιερεα, τοØ νXου
ΧρυσVφη, 1α Τον δεσποτην και αρχιερεα

88
233 εœς φZµην τοØ οœκουµενικοØ πατριVρχου, παλαιóν, 4α Πολυχρονιον -
în text este notat numele Dionisios
233v φZµην εœς τÎν γιfτατον θρóνον τ−ς µεγVλης πóλεως $Αλεξανδρ\ας,
πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος, 4α Πολυχρονιον -
în text este notat numele Paisios al Alexandriei
235v εœς τÎν γιfτατον θρóνον τ−ς $Αντιωχε\ας, τοØ αÛτοØ κùρ
Μπαλασ\ου ÊερXως
4α Πολυχρονιον -în text numele este Neofitοs al Antiohiei
237 εœς τÎν γιfτατον θρóνον τ−ς γ\ας πóλεως {ΙερουσαλZµ, τοØ αÛτοØ
4α Πολυχρονιον - în text numele este Dositheos al Ierusalimului
238 φZµην εœς ˜ρχιερXοις, πο\ηµα τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη τοØ
νXου, 4α Πολυχρονιον - în text numele este Ieremia mitropolit al
Halkedonului şi exarh al Bithiniei
239v στ\χοι ποιηθXντες παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως εœς τÎν γιfτατον
θρóνον τ−ς Κωνσταντινουπóλεως, 4α Λογε πατρος και συµφυες - în
text numele Dionisios
241 στ\χοι ποιηθXντες παρ τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου εœς
τÎν θρóνον τ−ς γ\ας πóλεως{ΙερουσαλZµ, 4α ∆ευτε χριστοφοροι
λαοι - în text numele este Dositheos
242v στ\χοι ποιηθXντες παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, ÏκτVηχος 1α Υψιστε
παντων
244v εœς φZµην ˜ρ\στου καλλωπισθèν παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, ³χηµα
τοØ αÛτοØ, 4πλ Ο χορτασας λαον εν τη ερρηµω
246 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν θε\ων Êερäν Λειτουργ\ων τοØτων
Χρυσοστóµου, Βασιλε\ου τοØ ΜεγVλου κα º τäν ΠροηγιασµXνων,
˜ρκτXον οÞν κατ τÎ ˜κóλουθον τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ
Χρυσοστóµου, 2α Αµην Αγιος ο θεος
246v 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος, ‚τερον λεγóµενον µXγα, 2α ∆υναµις -
Αγιος ο θεος
247 ‚τερον δbναµις πανηγυρικóν, πο\ηµα ΞXνου τοØ Κορfνη, 2α ∆υναµις
- Αγιος ο θεος
247v ‚τερον τÎ Òποîον ψVλλεται ¦ντÎς τοØ βZµατος - nu există piesă scrisă
în continuare pe f.247v, la cotor se observă restul a 4 file tăiate
248 2α Αγιος ο θεος, εœς τς δεσποτικς ©ορτVς, 1πλ Οσοι εις χριστον
εβαπτισθητε
248 ‚τερον τελεfτερον, 1πλ ∆υναµις - Οσοι εις χριστον
248 εœς τ¬ν àψωσιν τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ, 2α Τον σταυρον σου
‚τερον ποιηθèν παρ τοØ ºµετXρου διδασκVλου, 2α ∆υµανις -Τον
σταυρον σου

89
248v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον ˜λληλουιαρ\ων, Αλληλουια
urmează 27 de aliluiare cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (248v,
249), 2a (250, 250), 3a (250v), 4a (251v), 1pl (252), 2pl (252v), 3pl
(254), 4pl (254v, 255), $ΑνδρXου ΣιγηροØ - 1a (249), 3a (250v),
Παγκρατ\ου ÊεροµονVχου δοµεστ\κου $ΙβZρων - 1a (249v), Μανου¬λ
$ΑγαλλιανοØ - 2a (249v), ‚τερον τÎ Òποîον ψVλλεται εœς τÎν µικρÎν
γιασµóν - 3a (251), Θεοδοbλου µοναχοØ - 4a (251), 3pl (254v), ΞXνου
Κορfνους - 4a (251v), 1pl (252v), $ΙωVννου ΚουκουζXλη - 1pl (252),
Κωνσταντ\νου Μαγουλâ - 2pl (253), fără autor două aliluiare în 2pl,
al doilea nenano (253, 253), Μανου¬λ ΒλατηροØ - 2pl nenano (253v),
Γερασ\µου ÊεροµονVχου - 4pl (255v)
255v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχoν χερουβικäν àµνων ποιZµατα
διαφóρων ποιητäν - Οι τα χερουβιµ - urmează 68 de heruvice
duminicale cu autorii: $ΙωVννου Κλαδâ - 1a (255v), 2a (263),
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (256v), 3a (268v), 4a (276), 2pl (293), 3pl
(294v), 4pl (301), Παγκρατ\ου µοναχοØ - 1a (257v, 258v), Γεωργ\ου
ΡαιδεστινοØ - 1a (258v), 2a (265v), 3a (272v), 4a (278v), 1pl (285v),
3pl (296v), 4pl (306v, 307), ΧρυσVφη τοØ νXου - 1a (259, 260), 2a
(266), 3a (273), 4a (279v), 1pl (286), 3pl (297v, 298), 4pl (308),
Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος - 1a (261, 261v, 262v), 2a (268),
3a (274), 4a (281), 1pl (287, 287v), 2pl (294), 3pl (299), 4pl (308v),
Μανου¬λ τοØ $ΑγαλλιανοØ - 2a (263v), Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου - 2a (265), 1pl (285), 4pl (304), ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν -
2a (267), 4a (280), Γερασ\µου ÊεροµονVχου - 3a (269v), 4a (277), 1pl
(281v), Πα<σ\ου µοναχοØ - 3a (271), ΚλZµεντος ÊεροµονVχου τοØ
γιορε\του - 3a (271v), 4pl (305v), ΠλουσιαδηνοØ ÊερXως - 4a (274v),
$Ανθ\µου ÊεροµονVχου κα δοµεστ\κου Λαbρας - 4a (275v), 1pl (282),
Θεοδοbλου µοναχοØ - 4a (277v), ΞXνου Κορfνη - 1pl (282v),
ΘεοφVνους πατριVρχου Καρbκη - 1pl (284), $ΙωVννου ∆αµασκηνοØ -
2pl (288), $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως - 2pl (289v, 290v), $ΑγVθωνος
˜δελφοØ τοØ Κορfνη - 2pl (291), $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη - 2pl
(289), ΒλατηροØ - 2pl (292), $Αρσεν\ου ÊεροµονVχου - 2pl (293),
¦καλλωπ\σθη παρ ∆ιονυσ\ου §Ηρακλε\ας - 3pl (296), $Αθανασ\ου
ÊεροµονVχου - 4pl (299v, 303), ΜVρκου ¦κ τäν Ξανθοποbλων - 4pl
(302), ∆ουκâ τοØ Συροποbλου - 4pl (305)
309 τ± γ\ä κα µεγVλü πXµπτü, χερουβικÎν οÛ ψVλλεται, ˜λλ’ ˜ντ τοØ
χερουβικοØ ψVλλεται τÎ παρÎν τοØ $ΗθικοØ, 2πλ Του δειπνου σου
309v ‚τερον ¦κ τè αÛτè συνοπτιθèν παρV τινος διδασκVλου - urmează 4
piese cu textul anterior, cu autorii: XρυσVφη - 2pl (310), KλZµεντος

90
ÊεροµονVχου τοØ Mυτιληνα\ου - 2pl (310v), Μπαλασ\ου ÊερXως τοØ
νXου ΓλυκXως - 4a (311), o piesă fără autor - 2pl (309v)
311v τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå ˜ντ τοØ χερουβικοØ, πο\ηµα
Νικηφóρου τοØ $ΗθικοØ, 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
312 ‚τερον τοØ ºµετXρου διδασκVλου, 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
313 ¦ν δè τ± τοØ ΜεγVλου Βασιλε\ου Λειτουργ\ä, µετ τÎ εÇπειν τÎν
ÊερXα τÎν ¦πιν\κιον àµνον, ψVλλουσι τÎ παρÎν πο\ηµα τοØ ΓλυκXως,
2α Αγιος κυριος σαββαωθ, 2α Αµην, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
313v εœς δè τÎ ¦ξαιρXτως ψVλλουσι τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ ΞXνου τοØ
Κορfνη, 4πλ Επι σοι χαιρει κεχαριτωµενη
314 1α Την γαρ σην µητραν
314 ¦ν δè τ± τοØ Χρυσοστóµου Λειτουργ\ä šδεται τÎ παρóν, 2α Αξιον
εστιν ως αληθως
314v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον κοινωνικäν, ˜ρκτXον οÛν ¦κ
τοØ αr ³χου Αινειτε τον κυριον - urmează 93 de kinonice duminicale
cu autorii: $ΙωVννου Κλαδâ - 1a (314v), 2a (321), 3a (324), 4a (328,
328v, 330), 1pl (335v), 2pl (338v), 4pl (346v, 346v), Γεωργ\ου
πρωτοψVλτου ΓVνου - 1a (335), Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (315,
315v), 2a (322), 3a (326, 326), 4a (331v, 332, 332v), 1pl (336, 336v),
2pl (339v, 340), 3pl (343v), 4pl (347v, 348), Γερασ\µου ÊεροµονVχου -
1a (316), 3a (326v), 4a (330), Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου - 1a
(316v), ΚλZµεντος γιορε\του Μυτιληνα\ου - 1a (317,317), Γεωργ\ου
ΡαιδεστινοØ - 1a (317v, 318), 2a (322v), 3a (327), 4pl (348v),
ΧρυσVφη πρωτοψVλτου - 1a ( 318v, 319), 2a (323), 3a (327v), 4a
(333), 1pl (337v), 2pl (340v), 3pl (343v, 344v), 4pl (349v), ΓερµανοØ
ΝXων Πατρäν - 1a (319), Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος - 1a
(320, 320v), 2a (323v), 4a (333v, 334), 1pl (337v), 2pl (341), 3pl (345),
4pl (349v), $ΙωVννου ∆αµασκηνοØ - 2a (321), ΜVρκου ΕÛγενικοØ ¦κ
τäν Ξανθοποbλων - 2a (321v), 3a (324v), 4a (330v), 2pl (339),
Ναθανα¬λ µητροπολ\του Νικα\ας τοØ ΚρητικοØ - 2a (322), 4pl (348,
349), Γεωργ\ου δοµεστ\κου Σγουροποbλου - 3a (324v), $ΙωVννου
πρωτοψVλτου ΟÛρανιfτου - 3a (325), Μιχα¬λ ÊερXως Κουκουλâ - 3a
(325v), ΘεοφυλVκτου δοµεστ\κου $Αργυροποbλου - 3a (325v),
ºµετXρου διδασκVλου - 3a (328), ΝικολVου τοØ $Ασν ˜πÎ τ¬ν
Κbπρον - 4a (329), Θεοδfρου δοµεστ\κου Καλλικρατε\ας - 4a (329),
$ΙωVννου Σγουροποbλου κα διακóνου 4a (329v), ΛασκVρεως τοØ
Πηγον\του - 4a (331), Μανου¬λ τοØ $Αργυροποbλου - 4a (332v), 3pl
(342), 4pl (345v, 345v), ΞXνου Κορfνη - 1pl (334v), 2pl (338v), Φωκâ
δοµεστ\κου - 1pl (335), Μανου¬λ πρωτοψVλτου υÊοØ τοØ Κορfνη -

91
1pl (335), ΠαναρXτου - 1pl (335v), $ΙωVννου ΚουκουζXλη - 1pl
(335v), $Αρσεν\ου τοØ µικροØ - 1pl (337), 2pl (340v), Νικηφóρου
$ΗθικοØ - 2pl (339v), ΒλατηροØ τοØ θεσσαλονικαXως - 3pl (341v),
$ΑγVθωνος ˜δελφοØ τοØ Κορfνη - 3pl (342), ∆ηµητρ\ου τοØ
ΡαιδεστινοØ - 3pl (342v), ΜVρκου µητροπολ\του Κορ\νθου - 3pl
(343), 4pl (346), δοµεστ\κου Κατακαλfν - 4pl (347)
350 $ΑρκτXον δè κα τäν κοινωνικäν τ−ς Óλης ©βδοµVδος, ποιZµατα παρ
διαφóρων ποιητäν παλαιäν κα νXων, τÎ παρÎν ψVλλεται τ± βr καÂ
εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν ταξιαρχäν, πο\ηµα κùρ Κωνσταντ\νου τοØ
Μαγουλâ, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
350v ‚τερον τοØ αÛτοØ ¦καλλοφων\στη παρ’ αÛτοØ, τοØ νûν XρυσVφου,
4πλ Ο ποιων τους αγγελους
351 πVλιν ΧρυσVφη, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
351v κοινωνικÎν τ± τρ\τü, ψVλλεται δè κα εœς µνZµας γ\ων µαρτbρων
κα ÊερVρχων κα Òσ\ων, πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1πλ
Εις µνηµοσυνον αιωνιον - urmează 6 piese cu textul anterior, cu autorii:
Θεοδfρου (τοØ αÛτοØ) - 2pl (351v), 3a (352), 4a (352v), 3pl (352v),
τοØ νXου ΧρυσVφη - 4pl (353),τοØ παλαιοØ µακαρ\του ΧρυσVφη - 4pl
(353)
353v τÎ παρÎν ψVλλεται τ± δr κα εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, κùρ
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1α Ποτηριον σωτηριου - urmează 4 piese cu
acelaşi text, cu autorii: τοØ αÛτοØ Mανου¬λ τοØ XρυσVφη - 4a (354),
3pl (354v), 1pl (355v), ΧρυσVφη τοØ νXου - 4a (355v)
356 τ± εr κα εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν γ\ων ˜ποστóλων, κùρ Γεωργ\ου τοØ
$Αργυροποbλου, 1πλ Εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος - urmează 2
piese cu acelaşi text, cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 4pl (356v),
πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη - 4pl (357)
357v κοινωνικÎν τ± παρασκευ±, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Σωτηριαν
ειργασω
357v εœς τ¬ν προσκbνησιν τοØ σταυροØ, τοØ Kορfνη,
2πλ Εσηµειωθη εφ’ ηµας
358 ‚τερον τοØ υÊοØ αÛτοØ ¦καλλωπισθèν παρ Παγκρατ\ου, 2πλ text
anterior urmat de 2 piese cu acelaşi text, cu autorii: πρωτοψVλτου κùρ
ΧρυσVφη τοØ νXου - 3pl (358), $Αρσεν\ου ÊεροµονVχου - 1pl (358v)
358v κοινωνικÎν τοØ σαββVτου, πο\ηµα κùρ Γεωργ\ου τοØ ΠαναρXτου -
1πλ (fără eh notat) Μακαριοι oυς εξελεξω - urmează 2 piese cu acelaşi
text, cu autorii: τοØ νûν ΧρυσVφη - 4pl (359), τοØ ¦µοØ διδασκVλου -
1pl (359)

92
359v ‚τερα κοινωνικ τοØ Óλου ¦νιαυτοØ, σεπτεµβρ\å πρfτü, πο\ηµα τοØ
Kορfνη, 3πλ Ευλογησον τον στεφανον
360 εœς τ γενXθλια τοØ Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ, Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφη, 4α Λυτρωσιν απεστειλε - urmează 3 piese cu textul anterior,
cu autorii: τοØ αÛτοØ - 1a (360v), πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη - 1a
(360v), Μπαλασ\ου ÊερXως - 1pl (361)
362 κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου, ζZτει κοινωνικÎν 4α - indicaţie pentru un
rând omis
362 εœς τ ΘεοφVνεια, τοØ Κλαδâ, 1α Επεφανη η χαρις - urmează 3 piese
cu textul anterior, cu autorii: τοØ αÛτοØ - 3pl (362), ΧρυσVφη τοØ νXου
αrψVλτου - 1a (362v), Μπαλασ\ου ÊερXως - 1a (363)
363v εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου, λαµπαδαρ\ου τοØ ΧρυσVφη, 2α
Εξελεξατo κυριος την σιων - urmează 3 piese cu textul anterior, cu
autorii: ΧρυσVφη τοØ νXου - 1a (363v), τοØ ¦µοØ διδασκVλου - 1a
(364), Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 4pl (364v)
365 τοØ γ\ου κα δικα\ου ΛαζVρου, πο\ηµα τοØ Κλαδâ, 3πλ Εκ
στοµατος νηπιων, ΧρυσVφη τοØ νXου - 1a text anterior
365v τäν βα<οφóρων, κùρ $ΙωVννου, 3πλ Ευλογηµενος ο ερχοµενος
365v τοØ νûν πρωτοψVλτου - 4a text anterior
366 κοινωνικÎν τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå, πο\ηµα Μανου¬λ
ΧρυσVφη, 1α Εξηγερθη ως ο υπνων - urmează 2 piese cu textul
anterior, cu autorii: τοØ Κλαδâ - 1a (366v), πρωτοψVλτου κùρ
ΧρυσVφη - 1a (367)
367 κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3α Σωµα χριστου - urmează 3 piese cu
textul anterior, cu autorii: τοØ αÛτοØ - 4a (367v), 3pl (368), ΧρυσVφη
τοØ νXου - 3pl (368v)
369 κυριακ¬ τοØ $Αντ\πασχα ³τοι τοØ Θωµâ, τοØ ΡαιδεστινοØ,
3πλ Επαινει ιερουσαληµ, τοØ νXου ΧρυσVφη - 3pl text anterior
370 τ−ς Μεσοπεντηκοστ−ς, τοØ νXου ΧρυσVφη, 1α Ο τρωγων µου την
σαρκα
370v τÎ παρÎν ßπVρχει κùρ Mανου¬λ τοØ ΒλατηροØ, 3pl text anterior
371 τ−ς $ΑναλZψεως, τοØ Κορfνη, 3πλ Ανεβη ο θεος - urmează 2 piese
cu textul anterior: τοØ Κορfνη ¦καλλωπ\σθη παρ Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφη - 3pl (371), τοØ νXου ΧρυσVφη - 4a (371v)
372 κùρ ΧρυσVφου κα λαµπαδαρ\ου, 1α τετρVφωνος Το πνευµα σου το
αγιον, urmează 2 piese cu acelaşi text: ΜVρκου Κορ\νθου
¦καλλωπ\σθη δè παρ Μανου¬λ ΧρυσVφη - 3pl (372), τοØ νXου
ΧρυσVφη - 1a (372v)

93
373 εœς τοùς γ\ους πVντες, πο\ηµα Μανου¬λ ΧρυσVφη, 3πλ Αγαλλιασθε
δικαιοι
373 ‚τερον κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου - 3pl text anterior
373v εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν τοØ Σωτ−ρος, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη,
1α Εν τω φωτι της δοξης - urmează 2 piese cu textul anterior: τοØ αÛτοØ
- 3pl (374), τοØ νXου ΧρυσVφη - 1a (374v)
375 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τäν
ΠροηγιασµXνων, τÎ παρÎν 2πλ Κατευθυνθητω προσευχη µου
375 ˜ντ δè τοØ χερουβικοØ ψVλλεται τÎ παρóν, πο\ηµα τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ, 2πλ Νυν αι δυναµεις των
ουρανων - urmează 8 piese cu textul anterior, cu autorii: Λογγ\νου - 2pl
(375v), $ΙωVσαφ - 2pl (376), Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ - 1pl (376v),
Μανου¬λ λαµπαδαρ\ου τοØ ΧρυσVφη - 1pl (377), $ΗθικοØ - 1pl
(377v), πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη - 1pl (378), ¦µοØ διδασκVλου -
4pl (378v), $ΙωVννου ΚουκουζXλη - 2pl (379)
379v 1α Γευσασθε και ιδετε - urmează 10 piese cu acelaşi text, cu autorii:
ΜVρκου τοØ ΕÛγενικοØ - 1a tetrafonos (380), ΧρυσVφη τοØ νXου - 1pl
(380v), 4pl (383), Μανου¬λ ΧρυσVφη - 4a (380v), 1a (381v),
ΚουκουζXλη - 1pl (381), $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ - 2pl (381),
Κορfνους - 2pl (382), Κλαδâ - 2pl nenano (382v), fără autor - 1a
(381v)
383 θεσσαλονικαîον, 3α Ευλογησω τον κυριον
383 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎ ˜ντ\δωρον, τοØ $ΗθικοØ, 1α Ειη το ονοµα
κυριου
384 ‚τερον πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 2pl nenano text anterior,
pe f. 385 se notează δ\πλασε τ¬ν θXσιν, urmează 2 piese cu acelaşi
text, fără autor - 4a (385), Γαβρι¬λ µοναχοØ τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου - 2pl
nenano (385v)
385v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον θεοτοκ\ων ποιηθXντων παρ
διαφóρων ποιητäν, τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη, 1α
Ποιαν σοι επαξιον ωδην
386v ‚τερον παρ τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου - 1a text
anterior
388 ‚τερον θεοτοκ\ον τοØ Κλαδâ, 1α Τη αειπαρθενω και µητρι
389 finalul piesei de la f.389, apoi 389v, 390, 390v, 391, 391v - doar neume
fără text
391v τοØ Κορfνη, 1α τετρVφωνος Σε µεγαλυνοµεν την οντως θεοτοκον
392v ‚τερον θεοτοκ\ον, τοØ αÛτοØ, 1α Των ουρανιων ταγµατων

94
393v ˜ναγραµµατισµÎς κùρ Φωκâ λαµπαδαρ\ου, 1α Ην παλαι
προκατηγγειλαν
395 ‚τερον θεοτοκ\ον, πο\ηµα κùρ ΚλZµεντος ÊεροµονVχου, 1α Σε
µεγαλυνοµεν
396 ‚τερον παρακλητικóν, τοØ νXου ΧρυσVφη, 1α Σωσον τον λαον σου
κυριε
398 τÎ παρÎν παρακλητικóν ¦στι πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως καÂ
νοµοφbλακος, 1α Κολπων ουκ εκστας αναρχου
399v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 1α τετρVφωνος Απας εγκωµιων παναγνε
401 τοØ αÛτοØ, 1α Εκυκλωσεν ηµας εσχατη
401v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν θεοτοκ\ων τοØ βr ³χου, τÎ παρóν ¦στι
πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 2α Την πασαν ελπιδα µου
403 ‚τερον πο\ηµα κùρ Νικηφóρου τοØ $ΗθικοØ, 2α Εν λυπαις σε
παρακλησιν
404 τοØ Κορfνους εœς παρVκλησιν, 2α ∆ιασωσον απο κυνδυνων
404v ‚τερον πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 2α Παντα υπερνοιαν
406 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τοØ γr ³χου τäν θεοτοκ\ων µαθηµVτων, τÎ
παρóν ¦στι πο\ηµα τοØ Κορfνους ¦καλλωπ\σθη δè παρ κùρ
Κωνσταντ\νου, 3α Εν σιναιω τω ορει κατειδεσε
407 ‚τερον τοØ ¦µοØ διδασκVλου κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 3α Εν σιναιω
τω ορει
408 ‚τερον κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3α Μεγιστον θαυµα παρθενος
τεκουσα
409v ‚τερον τοØ αÛτοØ κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3α Την ωραιοτητα της
παρθενιας
411 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τοØ τετVρτου ³χου, τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ
$ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη ÏργανικÎν κα ñραîον, 4α Την οντως
θεοτοκον
412v ‚τερον ποιηθèν παρ κùρ Μανου¬λ λαµπαδαρ\ου τοØ ΧρυσVφη,
4α Σε το καθαρωτατον του βασιλεως
414 κùρ Κωνσταντ\νου πρωτοψVλτου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 4α Εσεισθησαν
λαοι εταραχθησαν εθνη
415v τοØ ΡαιδεστινοØ, 4α Σε µεγαλυνοµεν την οντως θεοτοκον
416v κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου, 4α Ροδον το αµαραντον
418v 4α Ισθι του πτωχου λαου ( nu este notat ehul)
420 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4α Ως ζωηφορος ως παραδεισου
421 ‚τερον πο\ηµα κùρ ΓερµανοØ ˜ρχιερXως ΝXων Πατρäν,
4α Πυριµορφον οχηµα του λογου χαιρε δεσποινα
423 ‚τερον κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 4α Χρυσοπλοκωτατε πυργε

95
424v ‚τερον πVνυ ñραîον τοØ ¦µοØ καθηγητοØ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως,
4α Το του υψιστου ηγιασµενον
426v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, γρVµµατα κα µXλος, 4α Βασιλισσα
πανυµνητε
428 κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ κα λαµπαδαρ\ου, 4α Εσεισθησαν λαοι
429 κùρ Κωνσταντ\νου τοØ Μαγουλâ, 4α Απας γηγενης σαρκα
430v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τοØ πλαγ\ου πρfτου τäν θεοτοκ\ων
µαθηµVτων, τÎ παρÎν πο\ηµα τοØ Κλαδâ, 1πλ Ησαια χορευε
431v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1πλ Μακαριζοµεν σε θεοτοκε παρθενε
432v ‚τερον κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη, 1πλ Χαιροις η καλλονη
433 ©τXρα ¦πιβολZ, 1πλ Χαιροις πανευλογητε
433v βr ποØς τετρVφωνος, Γαστηρ θεοχωρητε
434 ‚τερον κùρ $ΙωVννου τοØ λαµπαδαρ\ου, 1πλ Απας εγκωµιων παναγνε
435 κùρ ΞXνου τοØ Κορfνους, 1πλ Την ζωοδοχον πηγην
435v ‚τερον τοØ νXου πρωτοψVλτου, 1πλ Θεοτοκε παρθενε χαιρε
437 κùρ ΓερµανοØ ˜ρχιερXως, 1πλ Χρυσοπλοκωτατε πυργε
438 ‚τερον τοØ µαθητοØ αÛτοØ, 1πλ Την ζωοδοχον πηγην
439 2πλ (nu este notat ehul) Του ουρανου και της γης
440v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 2πλ Τους θεοτοκον σε εκ ψυχης
441v τοØ αÛτοØ, 2πλ Μεταβολη των θλιβοµενων
442 ‚τερον κùρ Θεοδfρου τοØ Γλαβâ ˜ναποδισµÎς εœς τÎ Μη
καταπιστευσης µε, 2πλ ∆εσποινα του κοσµου ελπις και προστασια
443 ‚τερον τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ,
2πλ Προστασια των χριστιανων
443v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 2πλ Το θαυµα του τοκου σου
445 τοØ αÛτοØ, 2πλ Της ευσπλαγχνιας την πυλην
446 τοØ ΚουκουζXλη, 2πλ νενανω Ανωθεν οι προφηται
447 ‚τερον κùρ $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, παρóµοιον 2πλ νενανω,
Ανωθεν οι προφηται
449 ‚τερον †περ ¦καλλωπ\σθη νεοστ παρ τοØ νοµοφbλακος,
2πλ νενανω Σε προκατηγγειλε χορος
450 $Αρχ¬ τοØ βαρXως ³χου, τÎ µèν παρÎν πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ
ΚουκουζXλη και µαjστορος, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
451 ‚τερον παρóµοιον, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 3πλ Ανωθεν οι
προφηται
453 κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3πλ Την οντως θεοτοκον
454 κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος, 3πλ Υπο την σην δεσποινα
σκεπην

96
455v $ΑρκτXον δè κα τοØ πλαγ\ου τετVρτου, τÎ παρóν ¦στι πο\ηµα κùρ
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, γρVµµατα κα µXλος, 4πλ Ψαλµοις και υµνοις
σε υµνω
457v τοØ αÛτοØ µακαρ\του, 4πλ ∆εσποινα προσδεξαι τας δεησεις
459 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4πλ Ταις πρεσβειαις της θεοτοκου
460 τοØ Κλαδâ, 4πλ Ο ναος σου θεοτοκε
461 ‚τερον θεοτοκ\ον δογµατικóν, κùρ $ΙωVσαφ, 4πλ Την θεοτοκον µαριαν
462 κùρ Μανου¬λ µαjστορος τοØ $Αργυροποbλου, 4πλ Βασιλισσα των
ουρανων
463 ‚τερον κùρ ΧρυσVφου κα νXου πρωτοψVλτου, 4πλ Εν υµνοις
ευχαριστοις
464v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4πλ Εντεινε και κατευοδου
466 ‚τερον κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος, 4πλ Εξεστη επι
τουτω ο ουρανος
468 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον τερετιζóντων ²χηµVτων
σµικρυνθXντων κα παραλλαγXντων παρ τοØ νεοφανοØς ΚουκουζXλη
κùρ $ΙωVσαφ, τÎ παρóν ¦στι πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a
piesă fără text, urmată de 7 piese cu autorii: κùρ Γαβρι¬λ ÊεροµονVχου
¦καλλωπ\σθη δè παρ τοØ Καρbκη, ˜πÎ τ¬ν ˜ηδfν - 2a (469),
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 4a (470v), 1pl (471), 3pl (472v), 4pl (473v),
fără autor - 3a (469v), Γρηγορ\ου Μποbνη τοØ $ΑλυVτου - 2pl (472)
474 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα µερικäν ¦θνικäν κρατηµVτων, τÎ µèν παρÎν
πο\ηµα κùρ $Αρσεν\ου τοØ µικροØ, 1α τετρVφωνος - fără text, urmează
10 piese cu indicaţiile: ‚τερον τοØ αÛτοØ ÏργανικÎν κα ºδbτατον κατ
˜ντιφων\αν δÂς διαπασäν - 1a (475), τοØ αÛτοØ ($Αρσεν\ου)
Ïνοµαζóµενον µουσχVλη - 1pl (476), 3pl (480v) ΧρυσVφου τοØ νXου -
1pl (477v), ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν - 1pl (478v), 4pl (487v),
Γρηγορ\ου Μποbνη τοØ $ΑλυVτου, ψαλτZρα - 4a (481v), πVνυ
‚ντεχνον φθορικÎν κα δbσκολον - 2pl (484v), Μανου¬λ τοØ
ΧρυσVφη, κιννbρα - 4a (483v), ψαλτZρα - 4pl (486v)
488v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν µερικäν µαθηµVτων ψαλλοµXνων εœς
τς δεσποτικς ©ορτς κα ©ορταζοµXνων γ\ων, εœς τ¬ν àψωσιν τοØ
σταυροØ, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου, 4α Εν φωναις αλαλαξωµεν
489v µ¬ν Ïκτfβριος κùr τοØ γ\ου κα ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος
∆ηµητρ\ου, καλοφωνικÎν κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 4α Τον
στρατιωτην λαµπρον
491 εœς τ¬ν σbναξιν τäν ˜ρχαγγXλων, κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου,
1α Πυριµορφοι αρχαγγελοι µεγιστοι προτοστατες

97
493 εœς τ¬ν σbναξιν τäν ˜ρχαγγXλων, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 4α Αρχων
δυναµεων
494v τäν εœσοδ\ων, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1α Αγαλλιασθω ο δαβιδ
κρουων
495v εœς τÎ γεννXσιον τ−ς παναγ\ας, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, καÂ
¦ραθèν εœς τ¬ν ˜ρVδαν, 1α Εφραινεσθω αδαµ ο προπατωρ
497 εœς τÎν γιον Σαββâ κα ©τXρους Òσ\ους, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως
4πλ Τον µοναστων τα πληθη
498 εœς τÎν γιον Νικóλαον, πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη,
1α Ανθρωπε του θεου και πιστε
499v ‚τερον εœς τÎν αÛτÎν γιον, τοØ νØν πρωτοψVλτου, 1α Νεος αβρααµ
εδειχθης
500 εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, κùρ ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν, 1πλ Σαλπισωµεν
εν σαλπιγγι ασµατων
502v εœς τÎν αÛτÎν γιον, ποιηθèν παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως καÂ
νοµοφbλακος, 1α Ανθρωπε του θεου
503v εœς τÎν γιον Σπηρ\δονα, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου,
1α Πανηγυρις φαιδρα
504v τäν ΧριστουγXννων, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου ΚουκουζXλη, 3πλ ∆οξα εν
υψιστοις
505v τοØ αÛτοØ, 4πλ Υποδεξαι βηθλεεµ την τον θεου
507 εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, πο\ηµα Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη,
4α Ευφραινεσθε δικαιοι
508 εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Χριστος γενναται
δοξασατε
509v τäν Θεοφανε\ων, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου προτωψVλτου
4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην
510v εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως καÂ
νοµοφbλακος, 4πλ Σηµερον η κτισις φωτιζεται
513 µεγαλυνVριον τ−ς {Υπαπαντ−ς, 3α Θεοτοκε η ελπις παντων
514 εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 3πλ Φως εις
αποκαλυψιν
515 εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς ßπεραγ\ας Θεοτóκου, πο\ηµα κùρ Μανου¬λ
τοØ ΧρυσVφη, 4α Γλωσσαν ην ουκ εγνωσεν
516v ˜ναγραµµατισµÎς εœς τÎν γιον Γεfργιον, κùρ Κωνσταντ\νου τοØ
Μαγουλâ ¦καλλωπ\σθη παρ κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου,
1α Χριστον γαρ ον εποθησας
517v ¦γκfµιον εœς τÎν γιον Γεfργιον , πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου,
γρVµµατα τε κα µXλος, 1α τετρVφωνος ∆ευτε φιλοθεαµονες πληθος

98
519v εœς τÎ γεννXσιον τοØ Προδρóµου, πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη
4α Λυει του ζαχαριου την σιωπην
521 τäν γ\ων ˜ποστóλων, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου
πρωτοψVλπου, 4α Μακαριον σε το γλυκυτατον στοµα
522 εœς τ¬ν γ\αν Μεταµóρφωσιν, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 4α Παρελαβεν
ο χριστος
523v παρακλητικÎν εœς δοξολογ\αν τ−ς ßπερφfτου Σοφ\ας ³τοι τοØ ΥÊοØ
κα Λóγου τοØ ΘεοØ, κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου, 1α Η δηµιουργικη και
συνεκτικη των απαντων θεου σοφια
525 τ± κυριακ± τ−ς τυροφVγου ³τοι εœς τ¬ν ¦ξορ\αν τοØ $ΑδVµ, κùρ
$ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 2πλ νενανω Παραδεισε αγιωτατε
526v εœς τÎν ˜κVθιστον àµνον, κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 4πλ Τη υπερµαχω
στρατηγω
528 κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα ¦µοØ διδασκVλου, 1α Τη υπερµαχω
στρατηγω
530v ‚τερον πο\ηµα κùρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ εœς Êχον πλαγ\ου
πρfτου, 1πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
531v ‚τερον †περ λXγεται κα πολ\τικον δ\χορον, 4πλ Τη υπερµαχω
στρατηγω
533 τäν βα<οφóρων, πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος
4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων ( δ\πλασεν τ¬ν θXσιν - inserat in
text)
534 ˜ναγραµµατισµÎς τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ±, κùρ $ΙωVννου
ΚουκουζXλη, ˜πο τÎ Σε τον αναβαλλοµενον, 1πλ Μεγαλυνω τα παθη
σου
535v τ± Λαµπρæ, κùρ Μανου¬λ ΧρυσVφη, 1πλ Αναστασεως ηµερα
536v εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, ποιηθèν παρ τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη
τοØ νXου, 1πλ Χριστος ανεστη εκ νεκρων
538 τοØ αÛτοØ, εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, 1πλ Αρον κυκλω τους οφθαλµους
σου
539v εœς τ¬ν αÛτ¬ν ¦ορτZν, πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως καÂ
νοµοφbλακος, 1πλ Ο αγγελος εβωα
541 τ−ς $ΑναλZψεως, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 2πλ νενανω Ανεβη ο θεος
542 εœς τ¬ν γ\αν ΤριVδα, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου, 1α Τον
πατερα προσκυνησωµεν
543v εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, πο\ηµα τοØ ºµετXρου διδασκVλου κùρ
Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
545 τÎ παρÎν ψVλλεται τäν βαjων εœς τÎν πολυXλεον, τοØ νοµοφbλακος,
4α Εκ στοµατος νηπιων

99
546v κατανυκτικÎν πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος
Ουδεις µοι τοτε βοηθος
546v κατανυκτικÎν τοØ αÛτοØ, 2α Οιµοι οιον αγωνα εχει η ψυχη
547v ‚τερον τοØ αÛτοØ κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1πλ Ανθρωπε θρηνησον
πικρως
548v 3πλ Την τετραυµατισµενην µου ψυχην
549v τÎ παρóν ¦στι πο\ηµα τοØ πανιερωτVτου µητροπολ\του Νικα\ας κùρ
Ναθανα¬λ τοØ Κρητóς, 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις - f 550 nu
are culoarea roşie
550v }Αµωµος ψαλλóµενος εœς κοιµηθXντας σµικρινθèν δè ¦κ τοØ παλαιοØ
παρ τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου - psalmul 118 cu cele
3 stări
553 τοØ Κλαδâ ¦καλλωπ\σθη παρ τοØ Πρασ\νου, 1a - fără text
554 κùρ ΧρυσVφη τοØ νXου κα πρωτοψVλτου, 4πλ Ρυσθειηµεν των δεινων
555v ‚τερον πο\ηµα κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος, 4πλ Πως
σου την χαριν υµνησαιµι
556v κοινωνικ ποιηθXντα παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος
τ± δευτXρä κοινωνικÎν, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
557 τ± τρ\τ±, κοινωνικÎν τοØ αÛτοØ, 4α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
557v 1πλ Ποτηριον σωτηριου
558 τ± πXµπτü, κοινωνικÎν τοØ αÛτοØ, 4πλ Εις πασαν την γην
558v σεπτεµβρ\å αr, κοινωνικÎν τοØ αÛτοØ, 3πλ Ευλογησον τον στεφανον
558v εœς τ¬ν àψωσιν τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ, τοØ αÛτοØ, 1α
τετρVφωνος, Εσηµειωθη εφ’ηµας το φως
559 τ−ς Μεταµορφfσεως, 4α Εν τω φωτι της δοξης
559v τè σαββVτå τοØ γ\ου κα δικα\ου ΛαζVρου, τοØ αÛτοØ, 1α Εκ
στοµατος νηπιων
560 τäν βαjων, 3πλ Ευλογηµενος ο ερχοµενος
560v τ± γ\ä κα µεγVλü πXµπτü, τοØ αÛτοØ, 2πλ Του δειπνου σου
560v τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå, 1α τετρVφωνος Εξηγερθη ος ο υπνων
κυριος
561 τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, 1α Σωµα χριστου
561v κυριακ± τοØ $Αντ\πασχα, κοινωνικÎν τοØ αÛτοØ, 1α Επαινει
ιερουσαληµ
562 τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς, τοØ αÛτοØ, 4α Ανεβη ο θεος
562v τ± κυριακ± τ¬ς γ\ας Πεντηκοστ−ς, τοØ αÛτοØ, 3πλ Το πνευµα σου το
αγιον
563 τäν γ\ων πVντων, 3πλ Αγαλλιασθε δικαιοι

100
563v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον µεγVλων πασαπνοαρ\ων
ποιηθXντων παρ τοØ νοµοφbλακος κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, Πασα
πνοη - pentru cele 8 ehuri
571v εœς τ¬ν ¦νVτην ψVλλεται º παροØσα τιµιωτXρα, πο\ηµα τοØ αÛτοØ
1α Καθειλε δυναστας απο θρονω, Αντελαβετω ισραηλ - urmează cele
două stihuri în ehurile 2a, 2pl, 3pl, 4pl
574 πολυXλεος, πο\ηµα τοØ αÛτοØ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α ∆ουλοι κυριον -
între 577-578 se observă 3 file tăiate
579 εÉτα τοùς δbο ψαλµοùς διαβVστε §πειτα τÎ ∆οξα, 1α Και νυν και αει,
Αλληλουια
579v τοØ αÛτοØ, 1πλ Οσοι εις χριστον, ∆υναµις - Oσοι εις χριστον, 2α Τον
σταυρον σου
580 ˜λληλουιVρια κατ’ Êχον τοØ αÛτοØ - serie de 8 aleluiare
581v οÉκος τονισθèν νεοστ παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως κα νοµοφbλακος
τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας, 1α Αγγελος πρωτοστατης ουρανοθεν
584v ‚τερος οÉκος, πο\ηµα τοØ αÛτοØ, 4α Πασα φυσις αγγελων
586v σεπτεµβρ\å ηr, τÎ γXννησιν τ−ς Θεοτóκου, κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως
4πλ Εν ευσηµω ηµερα εορτης ηµων
587 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4πλ Ψαλµοις σε ανυµνουµεν κεχαριτωµενη
587v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 3πλ Ψαλλων δαβιδ σος προπατωρ παναγνε
589v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4α ∆αµαλις τον µοσχον
590v εÊρµο πανηγυρικο περ ¦τον\σθησαν παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως
ψVλλονται δè µετ τäν καλιφων\αν, 1πλ Την φωτοφορον νεφελην
591 ‚τερος εÊρµÎς τετρVφωνος τοØ αÛτοØ, 1α Την ζωοδοχον πηγην
591v τετρVφωνος 1α Εφριξε γη απεστραφη ηλιος
592 ‚τερος εœς Êχον βr, §ξω, 2α Η εν ουρανοις ευλογηµενη
592 3α Καινον το θαυµα και θεοπρεπες
592v 4α Ροδον το αµαραντον - piesa se încheie pe f.593 cu 2 rânduri, restul
filei nescris, între 592-593 se observă 2 file tăiate
593v un cadran pentru o roată a ehurilor, nefinalizat
594 κùρ $ΙωVννου µαjστορος τοØ ΚουκουζXλη - roata ehurilor, f.594v -
595 file albe
595v alt scris faţă de volum στ\χος πVνυ §ντεχνος ˜πÎ τÎν πXµπτον ψαλµóν,
πο\ηµα κυρ\ου ΠXτρου τοØ Βυζαντ\ου, 4πλ Εγω δε τω πληθη του
ελεου
597v, 598 r-v, 599 file albe

*
* *

101
8
Ms. gr. 670 BAR
Dimensiuni: 112 x 82 mm
File: 400
Datare: ante 1711
Antologhion

Codexul se află în stare bună de conservare, cu scoarţe îmbrăcate în


piele; are numerotare mecanică, fascicule de 8 file, cele de 7 file nu prezintă
lipsuri (la f.279-280, 312-313 fila este tăiată în momentul scrierii); textul este
dispus în 7 rânduri pe pagină. Pe coperta-faţă se află o însemnare de proprietar
în limba română: „noiembrie 9 zile leat 7220 dat-am badii din banii ce m-am
fost dator taleri 5” - însemnare ce datează volumul ante 1711. Un alt proprietar
are doar semnătura „Sterie Hristu”. Pe f. 1 se află o însemnare în limba greacă
(traducere): „prezenta psaltikie este a preacinstitului şi preanobilului boier al
marii vămi de la Câmpina, domnul Apostol Konstantin, originar din
Adrianopol - 1737 ianuarie 1”. Pe f. 397v se află un desen, pe f. 398 o
rugăciune şi pe f. 399 altă însemnare în limba greacă (traducere): „această
psaltikie este a lui Panu fiul lui Hristu… luna august 2, 1719, Panos fiul lui
Hristu”. Pe filele 2, 3, 4 se află o inscripţie desfăşurată în limba română (cu
scrisul din Ms. gr. 564): „(2) şi această psaltikie (3) ce să chiamă stihirar (4)
iaste a sfintei mănăstiri Hurez”. Volumul are începutul pierdut.

2 1α Κατευθυνθητω - urmează kekragariile, seria completă pentru 8 ehuri


13 1α Την παγκοσµιον δοξαν
15v 2α Παρηλθεν η σκια του νοµου
16v 3α Πως µη θαυµασων τον θεανδρικον
18v 4α Ο δια σε θεοπατωρ προφητης
20v 1πλ Εν τη ερυθρα θαλασση
22v 2πλ Τας µη µακαρισει σε
24 3πλ Μητηρ µεν εγνωσθης
25v 4πλ Ο βασιλευς των ουρανων
27v ¦κκλησιαστικóν, 1α Θεος κυριος και επεφανεν
28 ˜πολυτ\κιον, 1α Του λιθου σφραγισθεντος
29 2α Θεος Κυριος, Οτε κατηλθες προς τον θανατον
30 3α Θεος Κυριος, Ευφραινεσθω τα ουρανια
31 4α Θεος Κυριος, Το φαιδρον της αναστασεως

102
32 1πλ Θεος Κυριος, Τον συναναρχον λογον
33 2πλ Θεος Κυριος, Αγγελοι και δυναµεις επι το µνηµα
34 3πλ Θεος Κυριος, Κατελησας τω σταυρω σου
35 4πλ Θεος Κυριος, Εξ υψους κατηλθες ο ευσπλαγχνος
36 2α Τον λιθον του µνηµατος
36v 2α Ευσπλαγχνιας υπαρχουσα πηγη
37 3α Θειας πιστεως οµολογια
37v 4α Αναβλεψασαι του ταφου
38v 4α Κατεπλαγη ιωσηφ το υπερφυσιν
39v 4πλ Το προσταχθεν µυστικως
40v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον ˜ναβαθµäν
1α Εν τω θλιβεσθαι µε εισακουσον, 1α Τοις ερηµικοις απαυστος
41 1α Αγιω πνευµατι τιµη και δοξα
41v 1α Εις τα ορη των σων υψωσας, 1α ∆εξια σου χειρι λαβων
42 1α Αγιω πνευµατι πασα η κτισις, 1α Επι τοις ειρηκοσι µοι
42v 1α Επι οικον δαβιδ φοβος µεγας
43 1α Αγιω πνευµατι τιµην προσκυνησην
43v $Aρχ¬ τοØ δευτXρου ³χου, 2α Εν τω ουρανω τα οµµατα, 2α Ελεησον
ηµας τους πταιοντας
44 2α Αγιω πνευµατι το βασιλευειν πελει
44v 2α Ει µη οτι κυριος ην εν ηµιν τις ικανος, 2α Τοις οδουσιν αυτων
45 2α Αγιω πνευµατι ζωαρχια και γερας
45v 2α Οι πεποιθοτες επι κυριον, 2α Εν ανοµιαις χειρας αυτων
46 2α Αγιω πνευµατι προσπηγαζει πασα σοφια
46v $Aρχ¬ τοØ τρ\του ³χου, 3α Την αιχµαλωσιαν σιων, 3α Εν τω νοτω οι
σπειροντες
47 3α Αγιω πνευµατι πασα αγαθοδωρια, 3α Εαν µη κυριος οικοδοµηση
47v 3α Του καρπου της γαστρος
48 3α Αγιω πνευµατι ενθεωρειται πασα αγιοτης
48v 3α Κυκλω της τραπεζης σου, 3α Οι φοβουµενοι τον κυριον
49 3α Αγιω πνευµατι ο πας πλουτος της δοξης
49v $Aρχ¬ τοØ τετVρτου ³χου, 4α Εκ νεοτητος µου, 4α Οι µισουντες σιων
50 4α Αγιω πνευµατι πασα ψυχη ζωουται, 4α Εκεκραξα σοι κυριε θερµως
50v 4α Επι τον κυριον ελπιδα
51 4α Αγιω πνευµατι αναβλυζει τα της χαριτος, 4α Η καρδια µου προς σε
λογε
51v 4α Επι την µητερα αυτου, 4α Αγιω πνευµατι θεογνωσιας πλουτος
52 $Aρχ¬ τοØ πλ αr, Εν τω θλιβεσθαι µε δαβιτικως
52v 1πλ Τοις ερηµικοις ζωη µακαρια, 1πλ Αγιω πνευµατι περικρατειται
53 1πλ Εις τα ορη ψυχη αρθωµεν, 1πλ ∆εξια σου χειρ καµε

103
53v 1πλ Αγιω πνευµατι θεολογουντες φωµεν, 1πλ Επι τοις ειρηκοσι µοι
54 1πλ Επι οικον δαβιδ τα φοβερα
54v 1πλ Αγιω πνευµατι ζωαρχικη αξια
54v $Aρχ¬ τοØ πλ βr, Εν τω ουρανω τους οφθαλµους
55 2πλ Ελεησον ηµας τους εξουθενηµενους, 2πλ Αγιω πνευµατι
πανσωστικη αιτια
55v 2πλ Ει µη οτι κυριος ην εν ηµιν
56 2πλ Τοις οδουσιν αυτων, 2πλ Αγιω πνευµατι ενθεωσις τοις πασιν
56v 2πλ Οι πεποιθοτες επι κυριον
57 2πλ Εν ανοµιαις χειρας αυτων, 2πλ Αγιω πνευµατι το κρατος επι
παντων
57v Êχος βαρbς , 3 πλ Την αιχµαλωσιαν σιων
58 3πλ Εν τω νοτω ο σπειρων, 3πλ Αγιω πνευµατι πηγη των θειων
58v 3πλ Εαν µη κυριος οικοδοµηση οικον
59 3πλ Του καρπου της γαστρος οι αγιοι
59v 3πλ Αγιω πνευµατι τα συµπαντα το ειναι, 3πλ Αι φοβουµενοι τον κυριον
60 3πλ Κυκλω της τραπεζης σου
60v 3πλ Αγιω πνευµατι βυθος χαρισµατων
60v $Aρχ¬ τοØ πλ 4, Εκ νεοτητος µου ο εχθρος
61 4πλ Οι µισουντες σιων γενηθητωσαν
61v 4πλ Αγιω πνευµατι το ζην τα παντα
62 4πλ Η καρδια µου τω φοβω, 4πλ Επι τον κυριον ο εσχηκως ελπιδα
62v 4πλ Αγιω πνευµατι πας τις θειος βλεπει
63 4πλ Εκεκραξα σοι κυριε προσχες
63v 4πλ Επι την µητερα αυτου, 4πλ Αγιω πνευµατι θεολογια µονας
64 4πλ Ιδου δη τι καλον η τι τερπνον
64v 4πλ Του ενδυµατος αυτου
65 4πλ Αγιω πνευµατι ενοειδει αιτια
65v τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφη, 1πλ Πασα πνοη
69 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τς κυριακVς, 2α ∆οξα πατρι, Και νυν (69v)
70 2α Αναστας ο ιησους απο του ταφου
70v 4πλ Της µετανοιας ανοιξον µοι πυλας ( nu are notat ehul)
71 4πλ Της σωτηριας ευθηνον µοι
72 2πλ Τα πληθη των πεπραγµενων
73 $AρκτXον δè σùν Θεè γ\å κα τäν ιαr ©ωθινfν - cele 11 eotinale
95 δοξολογ\α ποιηθεîσα παρ κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 4α ∆οξα σοι τω
δειξαντι
101 ‚τερα δοξολογ\α ποιηθεîσα παρ κùρ ΓιανVκη τοØ ¦ν τè
ΒουκουρXστη, 2πλ ∆οξα σοι τω δειξαντι

104
106v ‚τερα δοξολογ\α τοØ $Aθανασ\ου ÊεροµονVχου κα ºµετXρου
διδασκVλου, 4α ∆οξα σοι τω δειξαντι
112 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον ˜λληλουαρ\ων, πο\ηµα
κυρ\ου Μπαλασ\ου ÊερXως - Αλληλουια - există doar în eh 1a şi eh 3pl
113v $AρκτXον τäν κατ’ Êχον χερουβικäν, Οι τα χερουβιµ - 11 heruvice cu
autorii:
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (113v), 3a (121v), ºµετXρον - 1a (117),
Κλëµεντος - 2a (119v), Παγκρατ\ου - 4a (125), Χιλλ\δη - 4a (127),
ΘεοφVνους πατριVρχου κα Καρbκη - 1pl (129v), Κωνσταντ\νου τοØ
¦ξ $AγχιVλου - 1pl (132), $Aρσεν\ου ÊεροµονVχου τοØ µικροØ - 2pl
(134), Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη ¦καλλωπισθεÂς κα παρ κυρ\ου
∆ιονυσ\ου µητροπολ\του §Ηρακλε\ας - 3pl (135v), Ναθανα¬λ
µητροπολ\του Νικα\ας - 4pl (138)
140v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κοινωνικäν àµνων, Αινειτε τον κυριον -
10 kinonice cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (140v), 2a (143),
3a (144v), 4a (146v), 1pl (149v), 3pl (152v), ΚλZµεντος ÊεροµονVχου -
1a (142), τοØ νXου ΧρυσVφη - 1pl (148), $AρσενVκη - 2pl (151),
Ναθανα¬λ µητροπολ\του - 4pl (154)
156 $Aρχ¬ σùν Θεè τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ΜεγVλου
Βασιλε\ου, 2α Αγιος κυριος σαββαωθ
157 2α Αµην, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
157v κùρ ΞXνου τοØ Κορfνους, 4πλ Την γαρ σην µητραν
159 Λειτουργ\α τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
159v τÎ παρÎν πο\ηµα Λογγ\νου µοναχοØ, 2πλ Νυν αι δυναµεις
161 κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και ιδετε
(acelaşi autor, text şi eh la f.162v)
165 τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3πλ Εις µνηµοσυνον
αιωνιον
165v τοØ ΜοσχιανοØ, 1α Ποτηριον σωτηριου
166v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τοØ σταυροØ, τοØ νXου ΧρυσVφη,
4πλ Εσηµειωθη εφ’ ηµας
168 εœς τ¬ν σbναξιν τäν ˜ρχαγγXλων, τοØ αÛτοØ, 4πλ Ο ποιων τους
αγγελους
169v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3πλ Λυτρωσιν απεστειλε
171v τäν γ\ων Θεοφανε\ων, τοØ Κλαδâ ¦καλλωπισθεÂς παρ τοØ ΝXων
Πατρäν
1α Επεφανη η χαρις του θεου
173 τÎ παρÎν ψVλλεται τäν γ\ων τεσσαρVκοντα µαρτbρων, κùρ
Μανου¬λ, 3πλ Αγαλλιασθε δικαιοι εν κυριω

105
174v εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου, κùρ Μανου¬λ, 4πλ Εξελεξατο
κυριος την σιων
176 τè σαββVτå τοØ ΛαζVρου, πο\ηµα τοØ ΧρυσVφη, 1α Εκ στοµατος
νηπιων
177 τ± κυριακ± τäν βαjων, τοØ αÛτοØ, 4α Ευλογηµενος ο ερχοµενος
178v τÎ παρÎν ψVλλεται τ± γ\ä κα µεγVλü εr, τοØ ΧρυσVφη τοØ νXου
2πλ Του δειπνου σου
180 τÎ παρÎν ψVλλεται τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå ˜ντÂ
˜λληλουιVριον, 3πλ Αναστα ο θεος
180v τÎ παρÎν ψVλλεται τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå ˜ντ χερουβικοØ
1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
182v κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α Εξηγερθη ως ο υπνων
183v τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, κùρ Μανου¬λ, 4πλ Σωµα
χριστου
185 τ± κυριακ± τοØ Θωµâ, τοØ νXου ΧρυσVφη, 3πλ Επαινει ιερουσαληµ
186 τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς, τοØ ΧρυσVφη, 1α τετρVφωνος Ο τρωγον µου
187 τ± πXµπτü τ−ς $ΑναλZψεως, τοØ αÛτοØ, 4α Ανεβη ο θεος
189 τ± κυριακ± τ−ς Πεντηκοστ−ς κα τοØ γ\ου πνεbµατος, τοØ αÛτοØ
1α Το πνευµα σου το αγιον
190v τäν γ\ων ˜ποστóλων, τοØ αÛτοØ, 4πλ Εις πασαν την γην
192 εœς τ¬ν Mεταµóρφωσιν, τοØ αÛτοØ, 1α Εν τω φωτι της δοξης
192v Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Σωτηριαν ειργασω
193v τè σαββVτå, τοØ αÛτοØ, 1πλ Μακαριοι ους εξελεξω
195 τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ ∆αµιανοØ ÊεροµονVχου, 1α Εντεινε και
κατευοδου
201v τοØ αÛτοØ, 1α Εν θρονω καθηµενος
208v τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 1α τετρVφωνος
Σε µεγαλυνοµεν την οντως θεοτοκον
212 τÎ παρÎν πο\ηµα κùρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ, 4α Σε µεγαλυνοµεν
215v ‚τερον θεοτοκ\ον πο\ηµα τοØ ΝXων Πατρäν, 1πλ Χρυσοπλοκωτατε
πυργε
219v ºµετXρον, 1α Γγλωσσαις αλλογενων εγκαινουργησας
222v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς φZµην ˜ρχιερXως, 3πλ Τον δεσποτην και
αρχιερεα
223 θεοτοκ\ον, κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
226 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς φZµην ˜ρχιερXως, 4α Πολυχρονιον ( în text este
notat mitropolitul Theodosie al Ungrovlahiei, aceeaşi piesă în BAR
Ms.gr.564 f.265)

106
230v ψVλλεται εœς τÎν αÛθXντην, 4α Λαµπρυνον τη θεια σου δοξη ( fără
nume notat)
236v εœς τ¬ν λαµπροφóρον ºµXραν τ−ς $ΑναστVσεως, 1πλ Αναστασεως
ηµερα
240v Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α τετρVφωνος Σωµα χριστου
242 τοØ αÛτοØ, 3πλ Αγαλλιασθε δικαιοι εν κυριω
243v τοØ αÛτοØ, 1α τετρVφωνος Εσηµειωθη εφ’ ηµας
244v 1α Εφριξε γη απεστραφη ηλιος
246v 1α Εν τη βροντωση καµινω
248 κùρ ∆ηµητρ\ου δοµεστ\κου, 1α Τυπον της αγνης
249 κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 4α Την οντως θεοτοκον
255 4πλ Αλλοτριον των µητερων η παρθενια
255v 4α Παντανασσα πανυµνητε παρθενοµητορ
257 κùρ $ΙωVννου τοØ ΛασχVρεως, 4α Αινειτε τον κυριον
258v κùρ ΜVρκου ¦πισκóπου Κορ\νθου, 4α Αινειτε τον κυριον
260 4πλ piesă fără text literar
263 εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν ΧριστουγXννων, Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Χριστος
γενναται
267v καταβασ\αι εœς τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν, 1α Öδ¬ αr Χριστος γενναται
δοξασατε
268 –λλος 1α Εσωσε λαον θαυµατουργων
269 Öδ¬ γr 1α Τω προ των αιωνων εκ πατρος
269v –λλος 1α Νευσον προς υµνους
270 Öδ¬ δr 1α Ραβδος εκ της ριζης
270v –λλος 1α Γενους βροτειου την αναπλασιν
271v Öδ¬ εr 1α Θεος ων ειρηνης πατηρ
272 –λλος 1α Εκ νυκτος εργων εσκοτισµενοις
272v Öδ¬ ùr 1α Σπλαγχνων ιωναν εµβρυον
273v –λλος 1α Ναιων ιωνας εν µυχοις
274 κοντVκιον 3α Παρθενος σηµερον τον υπερουσιον
275 Öδ¬ ζr 1α Οι παιδες ευσεβεια συντραφεντες
275v –λλος 1α Τω παντανακτος εξεφαυλισαν
276 Öδ¬ ηr 1α Θαυµατος υπερφυους η δροσοβολος
277 –λλος 1α Μητραν αφλεκτως εικονιζουσι
277v 1α Μεγαλυνον ψυχη µου τον εν τω σπηλαιω
278 Öδ¬ θr1α Μυστηριον ξενον ορω
278v 1α Μεγαλυνον ψυχη µου την τιµιωτεραν
279 –λλος 1α Στεργειν µεν ηµας ως ακινδυνον
279v ¦ξαποστειλVριον 4α Επεσκεψατο ηµας εξ υψους

107
280 καταβασ\αι εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν γ\ων Θεοφανε\ων, 2α
Öδ¬ αr 2α Βυθου ανεκαλυψε πυθµενα
280v –λλος 2α Στειβει θαλασσης κυµατουµενον
281 Öδ¬ γr 2α Ισχυν ο διδους τοις βασιλευσιν
282 –λλος 2α Οσοι παλαιων εκλελυµεθα βροχων
282v Öδ¬ δr 2α Ακηκοα Κυριε φωνη σου
283 –λλος 2α Πυρσω καθαρθεις µυστικης
284 Öδ¬ εr 2α Ιησους ο ζωης αρχηγος
284v –λλος 2α Εχθρου ζοφωδους
285v Öδ¬ ùr 2α Η φωνη του λογου ο λυχνος
286 –λλος 2α Ιµερτον εξεφηνε συνπανολβιω
286v κοντVκιον 4α Επεφανη σηµερον τη οικουµενη
287 Öδ¬ ζr 2α Νεους ευσεβεις καµινω
287v –λλος 2α Εφλεξε ρειθρω των δρακοντων
288v Öδ¬ ηr 2α Μυστηριον παραδοξον η βαβυλωνος
289 –λλος 2α Ελευθερα µεν η κτισις
289v 2α Μεγαλυνον ψυχη µου τον εν ιορδανη
290 Öδ¬ θr 2α Απορει πασα γλωσσα ευφηµειν
291 –λλος 2α Ω των υπερ νουν του τοκου σου
291v καταβασ\αι τ−ς {Υπαπαντ−ς, 3α Öδ¬ αr Χερσον αβυσοτοκον πεδον
292 Öδ¬ γr 3α Το στερεωµα των επι σοι πεποιθιτων
292v Öδ¬ δr 3α Εκαλυψεν ουρανους η αρετη σου
293v Öδ¬ εr 3α Ως ειδεν ησαιας συµβολικως
294 Öδ¬ ùr 3α Εβοησε σοι ιδων ο πρεσβυς
294 Öδ¬ ζr 3α Σε τον εν πυρι δροσισαντα
294v Öδ¬ ηr 3α Αστεκτο πυρι ενωθεντες
295v 3α Θεοτοκε η ελπις παντων των χριστιανων
295v 3α Εν νοµω σκια και γραµµατι τυπον
296 εœς τ¬ν ßπεραγ\αν Θεοτóκον, 4α Öδ¬ αr Ανοιζω το στοµα µου και
πληρωθησεται
297 Öδ¬ γr 4α Τους σους υµνολογους θεοτοκε
297v Öδ¬ δr 4α Την ανεξιχνιαστον θειαν βουλην
297v Öδ¬ εr 4α Εξεστη τα συµπαντα επι τη θεια
298v Öδ¬ ùr 4α Την θειαν ταυτην και παντιµον τελουντες
298v Öδ¬ ζr 4α Ουκ ελατρευσαν τη κτισει
299 Öδ¬ ηr 4α Παιδας ευαγεις εν τη καµινω
300 Öδ¬ θr 4α Απας γηγενης σκιρτατω
300v κανãν ˜ναστVσιµος τ−ς Λαµπρâς, Öδ¬ αr 1α Αναστασεως ηµερα
301 1α Καθαρθωµεν τας αισθησεις

108
301v 1α Ουρανοι µεν επαξιως ευφραινεσθωσαν
302 Öδ¬ γr 1α ∆ευτε ποµα πιωµεν
302v 1α Νυν παντα πεπληρωται φωτος
303 1α Χθες συνεθαπτοµην σοι
303 Öδ¬ δr 1α Επι της θειας φυλακης
304 1α Αρσην µεν ως διανοιξας
304v 1α Ως ενιαυσιος αµνος ο ευλογουµενος
305 1α Ο θεοπατωρ µεν δαβιδ
305v Öδ¬ εr 1α Ορθρισωµεν ορθρου βαθεος
306 1α Την αµετρον σου ευσπλαγχνιαν
306v 1α Προσελθωµεν λαµπαδηφοροι
307 Öδ¬ ùr Κατηλθες εν τοις κατωτατοις
307v 1α Φυλαξας τα σηµαντρα σωa
308 1α Σωτηρ µου το ζων τε
308v Öδ¬ ζr 1α Ο παιδας εκ καµινου ρυσαµενος
309 1α Γυναικες µετα µυρων θεοφρονες
309v 1α Θανατου εορταζοµεν νεκρωσιν
310 1α Ως οντως ιερα και πανεορτος
310v Öδ¬ ηr 1α Αυτη η κλητη και αγια ηµερα
311 1α ∆ευτε του κaινου της αµπελου
311v 1α Αρον κυκλω τους οφθαλµους
312 1α Πατερ παντοκρατορ και λογε
313 Öδ¬ θr 1α Ο αγγελος εβοα τη κεχαριτωµενη
313v `1α Φωτιζου φωτιζου η νεα ιερουσαληµ
314 1α Μαγδαληνη µαρια προσεδραµε το ταφου
314v 1α Ω θειας ω φιλης ω γλυκυτατης
315 1α Χριστος τω καινον πασχα
315 1α Ω πασχα το µεγα και ιερωτατον
315v καταβασ\αι εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς
316 Öδ¬ αr 4α Θειω καλυφθεις ο βραδυγλωσσος
316v Öδ¬ γr 4α Ερρηξε γαστρος ητεκνωµενης
317 Öδ¬ δr 4α Αναξ ανακτων οιος εξ οιου
317v Öδ¬ εr 4α Λυτηριον καθαρσιν αµπλακηµατων
318v Öδ¬ ùr 4α Ιλασµος ηµιν χριστε
319 Öδ¬ ζr 4α Συµφωνον εθροησεν οργανων
320 Öδ¬ ηr 4α Λυει τα δεσµα και δροσιζει
320v Öδ¬ θr 4α Χαιροις ανασσα µητροπαρθενον
321 καταβασ\αι εœς τ¬ν Κο\µησιν τ−ς Θεοτóκου
321v Öδ¬ αr 1α Πεποικιλµενη τη θεια δοξη
322 Öδ¬ γr 1α Η δηµιουργηκη και συνεκτικη

109
322v Öδ¬ δr 1α Ρησεις προφητων και αινιγµατα
323v Öδ¬ εr 1α Το θειον και αρρητον καλλος
324 Öδ¬ ùr 1α Αλιον ποντογενες κητωον
325 Öδ¬ ζr 1α Ιταµω θυµω τε και πυρι
325v Öδ¬ ηr 1α Φλογα δροσιζουσαν οσιους
326v Öδ¬ θr 1α Αι γενεαι πασαι σε µακαριζοµεν
327 1α Νενικηνται της φυσεως
327v καταβασ\αι εœς τ¬ν àψοσιν τοØ σταυροØ, πο\ηµα τοØ ΝXων Πατρäν
328 Öδ¬ αr 4πλ Σταυρον χαραξας µωσης
328v Öδ¬ γr 4πλ Ραβδος εις τυπον του µυστηριου
329v Öδ¬ δr 4πλ Εισακηκοα κυριε της οικονοµιας
329v Öδ¬ εr 4πλ Ω τρισµακαριστον ξυλον ενωεταθη
330v Öδ¬ ùr 4πλ Νοτιου θηρος εν σπλαγχνοις
331 Öδ¬ ζr 4πλ Εκνοον προσταγµα τυραννου
332 Öδ¬ ηr 4πλ Ευλογειτε παιδες της τριαδος
333 Öδ¬ θr 4πλ Μυστικος ει θεοτοκε παραδεισος
333v –λλος 4πλ Ο δια βρωσεως του ξυλου - (pe f.334v un spaţiu nescris)
335 1α Την ζωοδοχον πηγην την αενναον
336 1α Λιθον απεδοκιµασαν
337 1α Αστρον ηδη ανατεταλκεν εκ φυλης
337v 1α Οτι τεχνη αληευς και αιτηπιστηµαθη
338 1α Η καµινος σωτηρ εδροσιζετο
338 1α Τον ποιµενα των προβατων
338v 4α Λαµπρυνον τη θεια σου δοξη
339v 4α Εσεισθησαν λαοι εταραχθησαν εθνη
340v 4α Ροδον το αµαραντον
341v 4πλ Μουσικων οργανων συµφωνουντων
342 τρισVγιον τοØ σταυροØ, 4α Αγιος ο θεος
343v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎν ˜κVθιστον, 4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
345v 4πλ Αλληλουια
346 4α Ακουε κορη παρθενε αγνη
347 4α Ως εµψυχω θεου κιβωτω
347v Οι τα χερουβιµ - fără eh notat, 4pl
350v κανãν εœς τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν, 1α Χριστος γενναται δοξασατε
351 1α Ρευσαντα εκ παραβασεως θεου
351v 1α Ιδων ο κτιστης ολλυµενον
352 1α Σοφια λογος και δυναµις υιος
353 –λλος 1α Εσωσε λαον θαυµατουργων
353v 1α Ηνεγκε γαστηρ ηγιασµενη λογον
354 1α Εδειξεν αστηρ τον προ των ηλιου λογον

110
354v Öδ¬ γr 1α Τω προ των αιωνων εκ πατρος
355v 1α Ο της επιπνοιας µετασχων
346 1α Συµµορφος πηλινης ευτελους
356v 1α Βηθλεεµ ευφραινου ηγεµονων
357 –λλος 1α Νευσον προς υµνους ικετων
358 1α Νυµφης παναγνου τον πανολβιον
358v 1α Υψους ανασσων ουρανων
359 Öδ¬ δr 1α Ραβδος εκ της ριζης
359v 1α Ον παλαι προειπεν ιακωβ
360v 1α Του µαντεως παλαι βαλααµ
361 1α Ως ποκω γαστρι παρθενικη
361v –λλος 1α Γενους βροτειου την αναπλασιν
362v 1α Ισος προηλθες τοις βροτοις
363 1α Εθνη τα προσθεν τη φθορα
364 1α Ριξης φυεισα του ιεσσαι
364v Öδ¬ εr 1α Θεος ων ειρηνης πατηρ
365 1α Εν δουλοις τω καισαρος δογµατι
365v 1α Ιδου η παρθενος ως παλαι φησιν
366v –λλος 1α Εκ νυκτος εργον εσκοτισµενοις
367 1α Απηνες εχθος το προς αυτον
367v 1α Ο λαος ειδεν ο πριν ηµαυρωµενος
368 Öδ¬ ù r 1α Σπλαγχνων ιωναν εµβρυων
369 1α Ηλθε σαρκωθεις χριστος
370 1α Νεον εξ αδαµ παιδιον φυραµατος
370v –λλος 1α Ναιων ιωνας εν µυχοις θαλαττιοις
371 1α Ος ην εν αρχη προς θεον
372 1α Ικται δι’ ηµας αβρααµ εξ οσφυος
372v 1α Οι παιδες ευσεβεια συντραφεντες
373 1α Ποιµενες αγραυλουοντες
373v 1α Εξαιφνης συν τω λογω του αγγελου
374v 1α Ρηµα τι τουτο ειπον οι ποιµενες
375 –λλος 1α Τω παντανακτος εξεφαυλισαν
375v 1α Υπηρετας µεν εµµανως καταφλεγει
376 1α Αρωγε χριστε τον βροτοις
377 1α Την αγριωπον ακρατως
377v Öδ¬ ηr 1α Θαυµατος υπερφυους η δροσοβολος
378v 1α Ελκει βαβυλωνος η θυγατηρ
379 1α Οργανα παρεκλινε το πενθος
380 1α Σκυλα βαβυλων της βασιλιδος σιων
381 –λλος 1α Μητραν αφλεκτως εικονιζουσι

111
381v 1α Λυµην φυγουσα του θεουσθαι
382v 1α Ηκεις πλανητιν προς νοµην
383 1α Μεγαλυνον ψυχη µου
383v Öδ¬ θr Μυστηριον ξενον ορω και παραδοξον
384 1α Εξαισιον δροµον ορωτες οι µαγοι
385 1α Νεηγενες µαγων λεγοντων
385v 1α Ηκριβωσε χρονον ηρωδης
386 1α Μεγαλυνον ψυχη µου την τιµιωτεραν
386v –λλος 1α Στεργειν µεν ηµας ως ακινδυνον
387 1α Τυπους αφεγγεις και σκιας
388 1α Ποθου τετευχως και θεου - (pe f. 388v, spaţiu nescris)
389 εœς τοùς αÇνους, 4α Ευφραινεσθε δικαιοι ουρανοι αγαλλιασθε
390 4α Θεοτοκε παρθενε η τεκουσα τον σωτηρα
391 4α Ο πατηρ ηυδοκησεν ο λογος σαρξ εγενετο
391v 4α ∆ευτε ανυµνησωµεν την µητερα του σωτηρος
392 Επεσκεψατο ηµας -( lipseşte culoarea roşie şi ehul)
393 4πλ Ιδου ο νυµφιος ερχεται
394 1α Πασα πνοη

*
* *

9
Ms. gr. 102 BAR
Dimensiuni: 148 X 105 mm
File: 231
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Anastasimatar-Antologhion

Ms.gr.102 BAR este un miscelaneu, cu o legătură nouă restaurată. Se


constituie din 8 fragmente diferite după cum urmează: f.1 - 107, f.108 - 115v
este o fasciculă de 8 file pe care se disting trei scrisuri diferite şi care are 4
pagini albe; f.116 - 204v, f.205v - 209, f.209v - 211v ( file fără text muzical),
f.212 - 219v, f.220 - 227, f.229 - 231v. Fragmentele unitare sunt între f.1 - 107,
un Anastasimatar şi între f.116 - 204v, un fragment de Antologhion. Partea de
la f.108 la final este cu certitudine din secolul al XVIII-lea, având în vedere

112
autorii menţionaţi. Secţiunea de Anastasimatar se încadrează în perioada de
sfârşit a secolului al XVII-lea. În literatura de specialitate publicată în
România, repertoriul de Anastasimatar se află recenzat în lucrarea autoarei
Adriana Şirli Repertoriul tematic al manuscriselor muzicale bizantine şi
postbizantine I, Anastasimatarul, Bucureşti, 1986. Volumele incluse atât în
lucrarea citată, cât şi în prezentul catalog sunt următoarele: Ms. 102 BAR, Ms.
27 Ar.S.Cr., Mss. 91 şi 94 Mz.O.Cr. Şi Ms. I-39 BCU Iaşi. Secţiunea de
Anastasimatar cuprinsă în unele manuscrise nu va mai figura in extenso;
referirea se face la Ms.gr. 102, deoarece repertoriul de Anastasimatar este fix.

1 propedie de tip Anastasimatar până la f.7v; între f.7 - f.8 lipseşte o filă
cu titlul culegerii, Anastasimatar, cu prima piesă Κυριε εκεκραξα şi
două rânduri din a doua piesă Κατευθυνθητω care se continuă pe f. 8;
(1α Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω)
8 1α Τας εσπερινας ηµων ευχας
8v 1α Κυκλωσατε λαοι σιων, ∆ευτε λαοι υµνησωµεν
9 1α Ευφρανθητε ουρανοι
9v 1α Τον σαρκι εκουσιως
10 1α Τω ζωοδοχω σου ταφω, Τον τω πατρι συναναρχον
11 1α ∆οξα πατρι και υιω, Και νυν και αει
11 1α Την παγκοσµιον δοξαν
12 1α Τω παθει σου χριστε
12v 1α Αγαλλιασθω η κτισις
13 1α Βασιλευς υπαρχων ουρανου
13v 1α Γυναικες µυροφοροι
14 1α Ιδου πεπληρωται
15 1α Πασα πνοη αινεσατω, Αινειτε αυτον παντες
15v 1α Υµνουµεν σου χριστε, Ο σταυρον υποµεινας, Ο τον αιδην σκυλευσας
16 1α Την θεοπρεπη σου
16v 1α Οτε προσηλωθης
17 1α Οδυροµεναι µετα σπουδης
17v 1α Την των παυων θειαν µωλωπωσιν
18 1α Το φιλοταραχον γενος
18v 1α ∆ια βρωσεως εξηγαγε
19 $Αρχ¬ τοØ δευτXρου ³χου
19 2α Κυριε εκεκραξα
19v 2α Κατευθυνθητω
20 2α Τον προ αιωνων, Χριστος ο σωτηρ ηµων
20v 2α Συν αρχαγγελοις υµνησωµεν
21 2α Σε τον σταυρωθεντα

113
21v 2α Εν τω σταυρω σου κατηργησας, Ηνοιγησαν σοι κυριε
22 2α Τον σωτηριον υµνον αδοντες
22v 2α ∆οξα πατρι και υιω, Και νυν και αει
22v 2α Παρηλθεν η σκια του νοµου
23v 2α Η αναστασις σου χριστε, ∆ια ξυλου σωτερ
24 2α Εν τω σταυρω χριστε
24v 2α Ζωοδοτα χριστε
25 2α Ω θαυµατος καινου
25v 2α Πασα πνοη αινεσατω
26 2α Αινειτε αυτον παντες, Πασα πνοη και πασα κτισις
26v 2α Ειπατωσαν ιουδαιοι
27 2α Χαιρετε λαοι, Αγγελος µεν το χαιρε
28 2α Ερραναν µυρα, Αινεσατωσαν εθνη
28v 2α Εσταυρωθης εταφης, Οντως παρανοµοι
29v 2α Την φωνην σοι - τXλος τοØ βr
30 $Αρχ¬ τοØ τρ\του
30 3α Κυριε εκεκραξα
30v 3α Κατευθυνθητω
31 3α Τω σω σταυρω χριστε, Πεφωτισται τα συµπαντα
31v 3α ∆οξαζω του πατρος, Τον σταυρον σου τον τιµιον
32 3α Υµνουµεν τον σωτηρα, Τοις εν αιδη καταβας
32v 3α Οι αναξιως εστωτες, ∆οξα πατρι και υιω
33 3α Και νυν και αει, Πως µη θαυµασωµεν
34 3α Ο τω παθει σου χριστε, Η ζωοδοχος σου εγερσις
34v 3α Θεος υπαρχων αναλλοιωτος
35 3α Ινα το γενος ηµων εκ του θανατου
35v 3α Ασπορως εκ θειου πνευµατος
36 3α Πασα πνοη αινεσατω, Αινειτε αυτον παντες
36v 3α ∆ευτε παντα τα εθνη, ∆ιηγησαντο παντα θαυµασια
37 3α Χαρας τα παντα πεπληρωται
37v 3α Εν τω φωτι σου
38 3α Υµνον εωθινον
38v 3α Εξαστραπτων αγγελος
39 3α Εις το µνηµα σε επεξητησεν
39v 3α Εβραιοι συνεκλεισαν
40 3α Αθετησαντα χριστε
40v $Αρχ¬ τοØ τετVρτου ³χου
40v 4α Κυριε εκεκραξα
41 4α Κατευθυνθητω, Τον ζωοποιον σου σταυρον
41v 4α Του ξυλου της παρακοης

114
42 4α Πυλας αιδου συνετριψας
42v 4α ∆ευτε ανυµνησωµεν λαοι
43 4α Αγγελοι και ανθρωποι
43v 4α Πυλας χαλκας συνετριψας, Κυριε η εκ πατρος σου
44 4α ∆οξα πατρι, Και νυν και αει
44v 4α Ο δια σε θεοπατωρ προφητης δαβιδ
45 4α Κυριε ανελθων εν τω σταυρω
46 4α Κρεµαµενος επι ξυλου, Λαος παρανοµος χριστε
46v 4α Μετα δακρυων γυναικες
47v 4α Νευσον παρακλησεσι σων οικετων
48 4α Πασα πνοη αινεσατω
48v 4α Αινειτε αυτον παντες, Ο σταυρον υποµεινας
49 4α Εν τω σταυρω σου χριστε, Τω σω σταυρω χριστε σωτηρ
49v 4α Των πατρικων σου κολπων
50 4α Θανατον κατεδεξω σαρκι
50v 4α Πετραι εσχισθησαν σωτηρ
51 4α Επεθυµησαν γυναικες
51v 4α Που εστιν ιησους
52v 4α ∆ια ξυλου ο αδαµ
53 $Αρχ¬ τοØ πλαγ\ου πρfτου
53 1πλ Κυριε εκεκραξα
53v 1πλ Κατευθυνθητω
54 1πλ ∆ια του τιµιου σου σταυρου, Ο την αναστασιν διδους
54v 1πλ Μεγα θαυµα
55 1πλ Εσπερινην προσκυνησιν
55v 1πλ Τον αρχηγον της σωτηριας ηµων
56 1πλ Οι της κουστωδιας
56v 1πλ Κυριε ο τον αιδην σκυλευσας
57 1πλ ∆οξα πατρι και υιω, Και νυν και αει, Εν τη ερυθρα θαλασση
58 1πλ Σε τον σαρκωθεντα σωτηρα
58v 1πλ Νυγεισης σου της πλευρας ζωοδοτα
59 1πλ Ξενη σου η σταυρωσις
59v 1πλ Ο δι’ ηµας σαρκι παθος
60 1πλ Ναος και πυλη υπαρχεις
61 1πλ Πασα πνοη αινεσατω, Αινειτε αυτον παντες
61v 1πλ Κυριε εσφραγισµενου του ταφου
1πλ Κυριε τους µοχλους, Κυριε αι γυναικες, Κυριε ωσπερ εξηλθες,
Κυριε ο βασιλευς (aceste patru piese lipsesc din Ms.gr.102),
62 1πλ Κυριε τα υπερλαµποντα σου θαυµατα
62v 1πλ Μυροφοροι γυναικες
63 1πλ Του θεοδεγµονος ταφου

115
64v 1πλ Ο ληστης εν τω σταυρω
65 $Αρχ¬ τοØ πλαγ\ου δευτXρου
65 2πλ Κυριε εκεκραξα
65v 2πλ Κατευθυνθητω, Νικην εχων χριστε
66 2πλ Σηµερον ο χριστος θανατον πατησας
66v 2πλ Σε κυριε τον οντα
67 2πλ Εν τω σταυρω σου χριστε, ∆ια παντος ευλογουντες
67v 2πλ ∆οξα τη δυναµει σου, Η ταφη σου κυριε
68 2πλ ∆οξα πατρι και υιω, Και νυν και αει, Τις µη µακαρισει σε
69 2πλ Την αναστασιν σου χριστε, Πυλας συντριψας χαλκας
69v 2πλ Ρευσεως ηµας της παλαι
70v 2πλ Σταυρωθεις ως ηβουληθης χριστε
71 2πλ Ο ποιητης και λυτρωτης
71v 2πλ Πασα πνοη αινεσατω
72 2πλ Αινειτε αυτον παντες, Ο σταυρος σου κυριε
72v 2πλ Η ταφη σου δεσποτα, Συν πατρι και πνευµατι
73 2πλ Τριηµερος ανεστης, Κυριε µεγα και φοβερον
73v 2πλ Ω παρανοµοι ιουδαιοι
74 2πλ Σφραγισθεντος του µνηµατος
74v 2πλ Το ζωοδοχον σου µνηµα
75v 2πλ Μνησθητι ηµων ο θεος
în Ms.gr.102 lipseşte începutul ehului 3plagal - primele trei piese -
Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω, ∆ευτε αγαλλιασωµεθα
76 3πλ Σταυρον υπεµεινας σωτηρ, Αποστολοι ιδοντες την εγερσιν
76v 3πλ Καν συνεληφθης χριστε
77 3πλ ∆αυιτικην προφητειαν
77v 3πλ Κατηλθες εν τω αιδη χριστε
78 3πλ Εν ταφω κατετεθης
78v 3πλ ∆οξα πατρι και υιω, Και νυν και αει, Μητηρ µεν εγνωσθης
79v 3πλ Ανεστης εκ του ταφου, Τον ανασταντα εκ νεκρων
80 3πλ Υπο τον αιδην κατελθων, Φοβερος ωφθης κυριε
80v 3πλ Υπο την σην δεσποινα σκεπην, Πασα πνοη αινεσατω
81 3πλ Αινειτε αυτον παντες, Ανεστη χριστος εκ νεκρων
81v 3πλ Αναστασιν χριστου, Χριστου την αναστασιν, Τι ανταποδωσωµεν τω
κυριω
82v 3πλ Πυλας αιδου συνετριψας
83 3πλ ∆ευτε αγαλλιασωµεθα
83v 3πλ Εξαστραπτων αγγελος, Τι απεδοκιµασατε τον λιθον
84v 3πλ Ωραιος ην και καλος
85 $Αρχ¬ τοØ πλαγ\ου τετVρτου

116
85 4πλ Κυριε εκεκραξα
85v 4πλ Κατευθυνθητω, Εσπερινον υµνον
86 4πλ Κυριε κυριε µη απορριψης, Χαιρε σιων
86v 4πλ Ο εκ θεου πατρος λογος
87 4πλ Την εκ νεκρων σου αναστασιν, ∆οξα σοι χριστε
87v 4πλ Σε δοξαζοµεν κυριε
88 4πλ ∆οξα πατρι και υιω, Και νυν και αει, Ο βασιλευς των ουρανων
89 4πλ Ανηλθες επι σταυρου
89v 4πλ Χριστον δοξολογησωµεν, Ψαλµοις και υµνοις
90 4πλ Ο δεσποτα των απαντων
90v 4πλ Ανυµφευτε παρθενε
91 4πλ Πασα πνοη αινεσατω
91v 4πλ Αινειτε αυτον παντες, Κυριε ει και κριτηριω
92 4πλ Κυριε ει και ως νεκρον
92v 4πλ Κυριε οπλον κατα του διαβολου, Ο αγγελος σου κυριε
93 4πλ Επαθες δια σταυρου
93v 4πλ Προσκυνω και δοξαζω
94 4πλ Το ζωοδοχον σου µνηµα, Πορευθεντος σου εν πυλαις αιδου
94v 4πλ Μνησθητι ηµων χριστε
95 στιχηρ ©ωθιν τ ªνδεκα, πο\ηµα τ µèν γρVµµατα ΛXοντος τÎ δè
µXλος κùρ $ΙωVννου τοØ ΓληκXως
95 1α ∆οξα πατρι, Εις το ορος τοις µαθηταις
96 2α ∆οξα πατρι , Μετα µυρων προσελθουσαι
97 3α ∆οξα πατρι Της µαγδαληνης µαριας
98 4α ∆οξα πατρι, Ορθρος τη βαθυς
99 1πλ ∆οξα πατρι, Ω των σοφων σου κριµατων
100v 2πλ ∆οξα πατρι, Η οντως ειρηνη συ
102 3πλ∆οξα πατρι, Ιδου σκοτια και πρωι
103 4πλ∆οξα πατρι, Τα της µαρια δακρυα
104 1πλ ∆οξα πατρι, Ως επ εσχατων των χρονων
105 2πλ ∆οξα πατρι, Μετα την εις αιδου καθοδον
106v 4πλ ∆οξα πατρι, Φανερων εαυτον

*
* *

117
10
Ms. gr. 1499 BAR
Dimensiuni: 227 x 155 mm
File: 437
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Stihirar-Triod-Penticostar

În stare foarte bună de conservare, are scoarţe îmbrăcate în piele cu


impresiuni aurite, cu şnit aurit; dublă numerotare, manuală şi mecanică, cea
manuală fiind greşită începând cu f. 300 care este în mod corect f. 290 (ultima
filă cu cifră manuală este 447); are miniaturi-frontispiciu la f. 1, 141, 291, 403.
Însemnările în limba greacă se găsesc pe f. 1v (traducere): „celelalte împreună
cu aceasta sunt ale mele proestotul Zaharia ieromonahul din insula Tzi…”; pe
f.2 ”prezenta aparţine mie, preotul Ioan Dimitriu Fountou, din insula Andros,
1800 octombrie 17”. În urma cercetării comparate, am stabilit faptul că Ms. gr
1499 este un volum model Hrysafis cel Nou.

1 ΣτιχηρVριον περιXχον πασαν τ¬ν •κολουθ\αν Óλου τοØ ¦νιαυτοØ


$Aρχ¬ τ−ς œνδ\κτου ³τοι τοØ νXου §τους κα τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν
Συµεãν τοØ Στυλ\του, εÇτε σbναξις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου τäν Μιασηνäν, µ¬ν σεπτXµβριος, συντεθ¥ν παρ
Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου
1 1α Εκ ριζης αγαθης αγαθος
1v 2α Το µνηµοσυνον σου εις τον αιωνα
1v 2α Η των λειψανων σου θηκη πανευφηµε πατερ
2 2α Ηγαπησας θεοφορε την ανωτατω φιλοσοφιαν
2 2πλ νενανω Θεια χαρις απηωρητο
2v 2πλ Ο πνευµατι αγιω συνηγµενος
2v 2α Επεστη η εισοδος του ενιαυτου συγκαλουσα
3 1α Χριστε ο θεος ηµων ο εν σοφια τα παντα
3 2α Θαυµαστος ει ο θεος και θαυµαστα τα εργα σου
3v 2α Ο εν σοφια τα παντα δηµιοργησας προαναλογε
3v 1πλ Οσιε πατερ καλην εφευρες
4 1πλ Συ βασιλευ ο ον και διαµενων
4v 3α Προαιωνιε λογε του πατρος ο εν µορφη θεου
4v 4α Η βασιλεια σου χριστε ο θεος
5 4α Απορεια σου ο θεος απορεια σου µεγαλαι
5v 2α Οτε τω παθει σου κυριε την οικουµενην

118
5v 4πλ Ο αρρητω σοφια συστησαµενος τα συµπαντα λογε
5v τè αÛτè µην βt, τοØ γ\ου ΜVµαντος κα τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν
$ΙωVννου τοØ ΝηστευτοØ πατριVρχου Κωνσταντινουπóλεως
6 2α Νεον φυτον καθαπερ ελαιας τη του θεου
6 4α ∆ευτε συµφωνως οι πιστοι µνηµην τελεσωµεν
6v 2α Ιερευς εννοµωτατος µεχρι τελους σου
6v 4α Την νικοµηδειων µεγαλοπολιν
7 τ± δr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος Βαβbλα ¦πισκóπου $Αντιοχε\ας
7 2πλ Βασιµον κρηπιδα η εκκλησια κεκτηται
7v 2πλ Βηµατι τυραννου παρεστηκως και αγωνηζοµενος
7v τè αÛτè µην εr, τοØ γ\ου προφZτου Ζαχαρ\ου τοØ πατρÎς τοØ
Προδρóµου
7v 4πλ Ιερωσυνης νοµικης ενδεδυµενος οντως στολην
8 2α Ως καθαρος ιερευς εις τα αγια των αγιων
8v τè αÛτè µην ηr, τÎ γεννXσιον τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\α
8v 2πλ Σηµερον ο τοις νοεροις θρονοις επαναπαυοµενος θεος
9 2πλ Αυτη η ηµερα κυριου αγαλλιασθε λαοι
9 2πλ Εις θειω βουληµατι περιφανεις
9v 2πλ Σηµερον στειρωτικαι πυλαι ανοιγονται
10 2πλ Σηµερον της παγκοσµιου χαρας τα προοιµια
10 2πλ Σηµερον η στειρα αννα τικτει θεοπαιδα
10v 2πλ νενανω Σηµερον ο τοις νοεροις θρονοις επαναπαυοµενος
10v 1α Η απαρχη της ηµων σωτηριας λαοι
11v 2α ∆ευτε φιλοπαρθενοι παντες και της αγνειας
11v 2πλ νενανω Τις ο ηχος των εορταζοντων γινεται ιωακειµ και αννα
11v 2α Η προορισθεισα παντανασσα θεου
12 4πλ Εν ευσηµω ηµερα εορτης ηµων σαλπισωµεν
12v 4α Η παγκοσµιος χαρα εκ των δικαιων
12v 4α ∆ι’αγγελου πρoρρησεως γονος πανσεπτος
13 4α Στειρα αγονος η αννα σηµερον χειρας ρυοτειτω
13v 4πλ ∆ευτε απαντες πιστοι προς την παρθενον δραµωµεν
14 εœς τ¬ν θr, τäν γ\ων κα δικα\ων θεοπατóρων $Ιωακεµ κα }Αννης
14 1πλ Ω µακαρια δυας υµεις παντων γεννητορων
14v 4πλ Οι εξ ακαρπων λαγονων ραβδον αγιαν
15 2α Σηµερον η παναµωµος αγνη προηλθεν
15v τ± ιγr, µνZµη τäν ¦γκαιν\ων τ−ς τοØ ΧριστοØ $ΑναστVσεως
15v 2πλ Εγκαινια τιµασθαι παλαιος νοµος και καλος
16 2πλ Εγκαινιζεσθε αδελφοι και τον παλαιον ανθρωπον
16 2πλ Εθου πυργον ισχυος την εκκλησιαν σου χριστε

119
16v 2πλ Την µνηµην των εγκαινιων επιτελουντες κυριε
16v 2πλ Σηµερον ξυλον εφανερωθη
16v 1α Εγκαινιζου εγκαινιζου η νεα ιερουσαληµ
17 1α Παλαι µεν εγκαινιζων τον ναον ο σολοµων
17 4α Εγκαινιζεται σηµερον η εξ εθνων εκκλησια
17v 2α Τον εγκαινισµον τελουντες του πανιερου ναου
18 3α Προς εαυτον επαναγου ανθρωπε
18 1πλ Ο επι τον κολπον τον πατρικων επαναπαυοµενος λογε
18 τè αÛτè µην ιδr, º παγκóσµιος àψοσις τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ
σταυροØ
18v 2α ∆ευτε απαντα τα εθνη το ευλογηµενον ξυλον προσκυνησωµεν
19 1α Σηµερον ως αληθως η αγιοφθογγος ρησις
19 1α Το φυτευθεν εν κρανιω τοπω ξυλου της οντως ζωης
19v 1α Προτυπων τον σταυρον σου χριστε ο πατριαρχης ιακωβ
19v 2α Θειος θησαυρος εν γη κρυπτοµενος του ζωοδοτου
20 2α Η των χειρων εναλλαγη του πατριαρχου ιακωβ
20v 2α Συ µου σκεπη κραταια υπαρχεις ο τριµερης σταυρος
20v 4α Κροτησωµεν σηµερον ασµατικην πανηγυριν
21 4α Φωτολαµπης αστερων τυπος προεδεικνυσε σταυρε
21v 4α Του τιµιου σταυρου χριστε την ενεργειαν προδιατυπωσας
22 4πλ Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
22v 2πλ Σηµερον προερχεται ο σταυρος του κυριου
22v 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον προσκυνησωµεν
23v 1πλ ∆ευτε λαοι το παραδοξον θαυµα καθορωντες
23v 1πλ Η φωνη των προφητων σου ησαιου και δαβιδ επληρωθη
24 2πλ νενανω Σηµερον το φυτον της ζωης εκ των της γης
24v 2πλ Ο τετραπερατος κοσµος σηµερον αγιαζεται
24v 2πλ Των προφητων αι φωναι το ξυλον το αγιον
25 4πλ Η φωνη του προφητου σου µωυσεως ο θεος πεπληρωται
25v τ± ιεr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ΝικZτα
25v 2πλ νενανω Φωστηρα των µαρτυρων σε εγνωµεν νικητα
26 4πλ Της νικης επωνυµος ανεδειχθης µαρτυς
26v 2πλ νενανω Σηµερον η οικουµενη πασα ταις του αθλοφορου
26v τ± ιùr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος τοØ ΧριστοØ ΕÛφηµ\ας
26v 2πλ Η διηνθισµενη ταις αρεταις και πεφωτισµενη
27 4πλ Πασα γλωσσα κινεισθω προς ευφηµιαν της πανενδοξου
27 3α Αθλητικην πανηγυριν πιστοι θεοφρονως
27v 3α Αληθειας κρατηρα εξ οικειων
28 2α Οι τω αιµατι χριστου τας ψυχας σφραγισθεντες
28v 2πλ Εκ δεξιων του σωτηρος παρεστη η παρθενος

120
28v 1α Σηµερον χοροι πατερων πανευφηµε συναθροισθεντες
29 τè αÛτè µην κr, τοØ γ\ου ΕÛσταθ\ου
29 2α Ο δευτερος ιωβ ευσταθιος τω βιω τους αθλους
29v 2πλ Αδαµαντινε την ψυχην πως σε κατ’ αξιαν
30 4α Τις µη µακαρισει σου τον πανολβιον τροπον
30v 4πλ Τω αδυτω γνοφω εισδυς και τω της δικαιοσυνης
30v 4πλ Την στρατοπεδαρχιαν της κατω βασιλειας
31 4πλ Ωσπερ παυλος την κλησιν ουκ εξ ανθρωπων
30 2πλ Αφθορου τοκου µαριας υπαρων µαρτυς
31v κβr, τοØ γ\ου Φωκâ
31v 4α Εκ βρεφους εγενου του κυριου εραστης φωκα
31v τ± κγr, º σbλληψις τοØ Προδρóµου
31v 2πλ νενανω Εκ στειρευουσης σηµερον νηδυος καρπος προσευχης
32 2πλ νενανω Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες βαπτιστα
32v 2πλ Η ελισαβετ συνελαβε τον προδροµον της χαριτος
32v 2πλ νενεανω Ενσαρκε λυχνε προδροµε του σωτηρος
33 τ± κδr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος ΘXκλης
33 2πλ Αθλητικοις παλαισµασιν τον εχθρον κατεπατησας θεκλα
33 4πλ Λεοντων ορµας κατεπατησας και θαυµυρι
33v 1α Αθλητικον σταδιον σηµερον προκειται λαοι
34 2α Νυµφιον εχουσα εν ουρανοις χριστον του θεου
34 2α Αναθεισα εαυτην παντοδυναµω νευµατι
34v 4α Χορειας εγειρατε φιλοµαρτυρες των αγωνων
34v 4α Την σην υπερανθρωπον αθλησιν πρωτοµαρτυς
35 2α ∆ευτε φιλαθλοι των θηλειων το καυχηµα την πρωτοµαρτυρα
35v τ± κεr, τ−ς Òσ\ας µητρÎς ºµäν ΕÛφροσbνης
35v 2α Το καθαρον της αγνειας σου χρηµα αµωµον
35v εœς τς κùr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ $ΙωVννου τοØ
Θεολóγου
35v 2α Τον υιον της βροντης τον θεµελιον των θειων λογων
36v 1α Ποταµοι θεολογιας εκ του τιµιου σου στοµατος
36v 1α Το φυτον της αγνειας το µυρον της ευωδιας
36v 1α Μαθητα του σωτηρος παρθενε θεολογε
37 1α Ως των απορρητων µυστηριων αυτοπτης
37 2α Την των αποστολων ακροτητα της θεολογιας
37v 4α Αναπεσων εν τω στηθει του διδασκαλου χριστου
38 4α Ο συν πατρι και πνευµατι δοξολογουµενος
38 2πλ Αποστολε χριστου ευαγγελιστα ιωαννη
38v 2α Θεολογε παρθενε µαθητα του σωτηρος ηγαπηµενε
38v 4πλ Ευαγγελιστα ιωαννη ισαγγελε παρθενε ο λογε θεω

121
39 εœς τς κζr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ΚαλλιστρVτου
39 4α Προ του τιµιου σταυρου σου φοβερος ο θανατος τοις ανθρωποις
39 τ± κηr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Χαρ\τωνος τοØ ÒµολογητοØ
39 4α Θεοφορε χαριτων συ και µετα θανατον
39v 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην σε τιµωµεν χαριτων
39v 2πλ νενανω Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
40 τ± λr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος Γρηγορ\ου τ−ς ΜεγVλης $Αρµεν\ας
40 2πλ Τις επαξιως των αρετων σου διηγησεται τα τροπαια
40 2πλ νενανω Εις τον αδυτον γνοφον του αφραστου φωτος
τXλος τοØ σεπτεµβρ\ου µηνÎς
41 $Αρχ¬ κα τοØ Ïκτωβρ\ου µηνÎς , εœς τ¬ν αr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου
$Αναν\ου ©νÎς τäν ©βδοµZκοντα κα τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν
ΡωµανοØ
41 1α Το σκευος της εκλογης το µεγα δοχειον του πνευµατος
41v 4α Αθλοφορικον ενδιαιτηµα απεφανθης ανανια αποστολε
41v 2πλ Πρωτη καλων απαρχη ωφθης σωτηριας
42 4πλ Αθλητα του σωτηρος αρχιεραρχα ενδοξε
42 τè αÛτè µην βr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος ΚυπριανοØ κα $Ιουστ\νης
τ−ς παρθXνου
42 2α ∆ιδασκαλιας την πλανην και γνωσιν των ειδωλων
42v 2α Τον φωστηρα τον θεολαµπη τον του παυλου συνοµιλον
42v 4πλ Ο της κακιας προτερον ακριβης υπερµαχος της ευσεβειας
42v τ± γr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος ∆ιονυσ\ου
43 2α ∆ευτε συµφωνως οι πιστοι την ετησιον µνηµην των ιεραρχων
43v 4α Tης ουρανιου γνωσεως αθεωρητον βυθον σε καλεσωµεν
43v 4πλ Εν ιερευσι και µαρτυσι διαπρεψας οσιε
44 τ± ùr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου Θωµâ
44 2πλ νενανω Ως υπηρετης του λογου και της αρρητου
44 2πλ Τα θεια εποπτευων χριστου της σοφιας νοητως
44v 1α Χριστω ηκολουθησας θωµα αποστολε
45 4α Τω της γνωσεως θειω πυρι την ψυχην καταυγασθεις
45 4α Τον της αλιας βυθον καταλιπων τω του σταυρου
45v τ± ζr, τäν γ\ων µαρτbρων Σεργ\ου κα ΒVκχου
45v 2πλ Τω αρµατι των αρετων εποχουµενος
45v 4α Σεργιος και βακχος η φαιδρα των µαρτυρων
46 4πλ Εκραταιωθη των του χριστου µαρτυρων κατ’ εχθρων
46v 1α ∆αβιτικως ανεβοων σεργιος και βακχος
46v 3α Ει τι καλον ει τι τερπνον η αυταδελφος γνωµη
47 4α Προφητικως τοις αγιοις οι συνελθοντες τον υµνον
47v 4α Υποδησαµενος σεργιος εν ετοιµασια του ευαγγελιου

122
47v 2α Καθορωσα παλαι η εκκλησια του θεου
48 τ± ηr, τ−ς Òσ\ας µιτρÎς ºµäν Πελαγ\ας
48 4α Οπου επλεονασεν η αµαρτια υπερεπερισσευσεν η χαρις
48 τ± θr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $Ιακfβου
48 4α Την του θειου πνευµατος σαφως χαριν δεξαµενος
48v 1πλ Πιστως πανηγυρισωµεν την πανσεπτον ηµεραν της σης µνηµης
48v τ± ιr τοØ αÛτοØ µηνÎς , τäν γ\ων µαρτbρων ΕÛλαµπ\ου καÂ
ΕÛλαµπ\ας
48v 4α Τη φιλαδελφια η οµωνυµια συγκραθεισα
49 4α Τω της τριαδος φωτι η αυταδελφος ξυνωρις
49v τ± κυριακ± µετ τ¬ν ιαr τοØ παρóντος µηνÎς , µνZµην ˜ποτελοbµεν
τäν γ\ων πατXρων τ−ς ¦ν Νικα\ä συνóδου
49v 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος σαλπιγγας
50 3α Αποστολικων παραδοσεων ακριβεις φυλακες γεγονατε
50 4α Την ετησιον µνηµην σηµερον
51 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
51v τ± ιβr, τäν γ\ων µαρτbρων Πρóβου, ΤαρVχου και $Ανδρον\κου
51v 4α Στρατευθεντες τω χριστω τα επι γης τερπνα κατελιπατε
52 1α Το τρισελεγχον αθροισµα οι ισαριθµοι της αγιας
52 τ± ιγr, τäν γ\ων µαρτbρων ΚVρπου κα Παπbλου
52v 2πλ νενανω Ως αξιος εν θεοπταις τους ουρανους
52v τè αÛτè µην ιδr, τäν γ\ων µαρτbρων Γερβασ\ου, Ναζαρ\ου,
Προτασ\ου κα Κελσ\ου
52v 4πλ Τα θυµατα τα λογικα ναζαριον γερβασιον προτασιον
53 4πλ ∆αβιτικοις ασµασι τον πνευµατικων ασµατογραφον
53 τè αÛτè µην ιùr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος Λογγ\νου τοØ
©κατοντVρχου
53 2πλ Εν τω παθει σου χριστε τον ναον θεωρησας
53v 2πλ Εν τω σταυρω παρεστηκως και τα γενοµενα σκοπων
54 τ± ιηr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ Λουκâ
54 2πλ Αποστολε χριστου και των θειων δογµατων συγγραφευ
54v 4α Τω της σοφιας αλιευτικω καλαµω της νοητης
54v 2πλ Πανσοφε αλιευς αγιε µαθητα εργα του σωτηρος
55 4πλ ∆ευτε πασα κτισις τον αληθως ιατρον πνευµατικον
55v 4πλ ∆αβιτικως συνελθοντες οι πιστοι εν ασµασι
55v τ± κr, τοØ γ\ου $Αρτεµ\ου
56 2α Τον νοερον φωστηρα της πιστεως αρτεµιον τιµησωµεν
56 τ± καr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν {Ιλαρ\ωνος
56 2α Εκ νεοτητος σου φερων τελειοτητος φρονηµα
56v 4πλ Πνευµατος αγιου πληρης γενοµενος οσιος ιλαριων

123
56v 2α Το ιλαρον σου πατερ και καθαρον του βιου
57 τè αÛτè µην κβr, τοØ γ\ου κα œσαποστóλου $Αβερκ\ου ¦πισκóπου
{Ιεραπóλεως
57 3α Αρχιερευ οσιε παµµακαριστε πατερ θαυµατουργε
57 4πλ ∆ευτε πασα κτισις εν κυµβαλοις ψαλµικοις και εν φωναις
57v τ± κγr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $Ιακfβου τοØ ˜δελφοθXου κα πρfτον
ÊερVρχον τäν {Ιεροσολbµων
57v 2πλ Αιµατι του µαρτυριου την ιερωσυνην κατεποικιλας
58 4πλ Του αρχηποιµενος χριστου αδελφος χριµατισας
58 1α Εν τη πυρινη αιγλη του θειου πνευµατος
58v τ± κδr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος $ΑρXθα
58v 4α Ασµατικως τον ποιµεναρχην σηµερον πιστοι
59 4πλ Την πονηραν και απιστον κακοβουλιαν εβραιων
59v τ± κεr, τäν γ\ων µαρτbρων κα νοταρ\ων, ΜαρκιανοØ καÂ
Μαρτυρ\ου
59v 1α Μαθηται και οπαδοι γεγονοτες του της οµοουσιου
59v 3α Οι νοεροι της εκκλησιας φωστηρες και τριαδος
60 τè αÛτè µην κùr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ∆ηµητρ\ου τοØ
Μυροβλbτου
60 2πλ νενανω Σηµερον συγκαλειται ηµας του αθλοφορου
60v 1α Ευφραινου εν κυριω πολις θεσσαλονικη αγαλλου
61 1α Την των ασµατων τερπνοτητα την παρουσαν
61 1α Τρισαριστευ αντιληπτωρ ηµων µεγαλοδοξε
62 2α Εις τα υπερκοσµια σκηνωµατα το πνευµα σου
62v 2α Της γης συνταρασσοµενης τω της οργης
62v 2πλ Φοβερος ει κυριε και τις υποστησεται της δικαιας
63 2α Νινευιται τοις παραπτωµασιν της δια σεισµου
63 4πλ Εχει µεν η θειοτατη σου ψυχη και αµωµος
63v 4α Τον λογχαις κληρωσαµενον της σωτηριου
64 τè αÛτè µην λr, τοØ γ\ου µVρτυρος Ζηνοβ\ου κα Ζηνοβ\ας τ−ς
˜δελφ−ς αÛτοØ
64 2πλ Ασµατικην χορειαν κροτησωµεν σηµερον
65 $Αρχ¬ κα τοØ νοεµβρ\ου, εœς τ¬ν αr, τäν γ\ων ˜ναργbρων Κοσµâ
κα ∆αµιανοØ
65 2πλ Ατελευτητος υπαρχει των αγιων η χαρις
65 2α Η πηγη των ιαµατων ενα και µονον εθεραπευε
65v 2α Ποθω θειω και ερωτι των µελλοντων
65v 2α Μεγαλων αξιωθεντες δωρεων
66 2πλ Παντοτε εχοντες χριστον ενεργουντα
66v 1α Την χαριν των ιαµατων εκ θεου

124
66v 1α Εκ της ανωθεν προµηθειας την των ιαµατων
67 2πλ Αγαλλεται ο χορος των αγιων εις αιωνας
67 2α Ιατροι των ασθενουντων θησαυροι
67v 4α Πηγην ιαµατων εχοντες αγιοι αναργυροι
68 4πλ Τις µη θαυµασει τις µη δοξασει
68v τè αÛτè µην βr, τäν γ\ων µαρτbρων $Ακινδbνου, Πηγασ\ου,
$Αφθον\ου, $Eλπιδηφóρου
68v 2πλ Σηµερον η πενταυγης των µαρτυρων οµηγυρις
69 2α ∆ευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω εν τη µνηνη
69 2α Αιµατων τοις κρουνοις το σωµα βαψας
69v 4α Η πενταφεγγης των αθλητων λαµπας
69v τ± γr, τäν γ\ων µαρτbρων $Ακεψιµâ, $Αειθαλâ και $ΙωσZφ
69v 2πλ Προοιµιον τυπικως της τρισσοφεγγους
70 2α Υπερ της ευσεβειας αγιοι αυστηρως
70v τ± δr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $Ιωαννικ\ου τοØ MεγVλου
70v 2α Ανδρειοφρονως τελεσας τον ασκητικον σταδιον
70v 2πλ Τω του χριστου ερωτι
71 τ± ùr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Παbλου τοØ ÒµολογητοØ
Κωνσταντινουπóλεως
71 1α Αρχιερατικην στολην ενδυσαµενος οσιε πατερ
71 1α Οσιε πατερ δι’ αρετης αµφιασαµενος χριστον
71v 2α Ασκησεως το πελαγος διαπλεων της εγκρατειας
72 3πλ Ενεκυψας εις τα βαθη του πνευµατος
72 τ± ζr, τäν γ\ων µαρτbρων τäν ¦ν Μελιτιν± κα τοØ Òσ\ου ΛαζVρου
72 1πλ Οσιε πατερ ουκ εδωκας υπνον
72 τ± ηr, º σbναξις τäν παµµεγ\στων ταξιVρχων Μιχα¬λ κα Γαβρι¬λ
72 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των αγγελων ταξιαρχιαι
72v 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των παρθενων χοροστασιαι
73 1α Των νοερων δυναµεων αρχιστρατηγοι
73 1α Ο ταξιαρχης των ανω δυναµεων µιχαηλ
73v 2α Την αυλον ουσιαν των νοερων δυναµεων
73v 2α Τω αυλω θρονω περικυκλουντες νοεραι
74 2α Ασωµατοις χειλεσι και νοεροις στοµασι των αγγελων
74 4α Της ηλιακης ακτινος του θειου φωτος
74v 2πλ Οι αγγελοι σου χριστε τω θρονω της µεγαλωσυνης
74v 4α Πυρινοις χειλεσιν υµνει σε τα χερουβιµ
75 4πλ Ως ταξιαρχης και προµαχος και των αγγελων
75v 1πλ Οπου επισκιασει η χαρις σου αρχαγγελε
76 τ± ιαr, τäν γ\ων µαρτbρων Μηνâ, Β\κτωρος κα Βικεντ\ου
76 2πλ Παλιν ηµιν η ετησιος µνηµη των του κοσµου

125
76 2α ∆ευτε πιστοι τιµησωµεν αθλοφορον του χριστου
76v 2α ∆ευτε φιλαθλοι την τρισαυγη των µαρτυρων
76v 1α Τον αριστεα του χριστου µηνα τον αοιδιµον
77 τ± ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ $EλεZµονος
77 2α Η του ελεους πηγη τοις ενδεεσι πληµµυρει
77v τè αÛτè µην ιγr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ
Χρυσοστóµου
77v 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
77v 1α Φωστηρ ιωαννη στοµα χρυσεµφανες
78 1α Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου
78 2α Σε τον µεγαν αρχιερεα και ποιµενα
78v 2α Χρυσεοις λογοις σου η εκκλησια ως κοσµον
78v 2α Ειληφας ιεραρχα την ανωτατω φιλοσοφιαν
79 4α Γεγονας χρυσοστοµε θεοπνευστον οργανον
79v 4α Επρεπε τη βασιλιδι των πολεων ιωαννην
79v 2πλ νενανω Σαλπιγξ χρυσοφωνος ανεδειχθης
80 4πλ Χρυσεοις επεσι και θεοφθογγοις διδαγµασι
80 τ± ιδr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου Φιλ\ππου
80 2πλ Του µεγαλου φιλιππε φωτος ταις αστραπαις
80v 2α Ουρανιος ανεδειχθης κρατηρ της σοφιας
80v 3α Την των ιχθυων αγραν εις ανθρωπων
81 2α Καταλιπων τα επι γης ηκολουθησας χριστω
81 2α Φιαλαι των αρωµατων εν κοσµω
81v τè αÛτè µην ιεr, τäν γ\ων µαρτbρων Γουρ\α, Σαµωνâ κα $Αβ\βου
81v 2α Η εδεσσα ευφραινεται οτι εν τη σορω
82 2α ∆ευτε φιλοµαρτυρες παντες τους του χριστου αριστεας εν υµνοις
82v τ± ιùr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ Ματθα\ου
82v 4α Καλουντι χριστω προς µαθητειαν
83 2πλ Εκ πυθµενος κακιας εσχατης
83v 2α Ζυγον λιπων αδικιας και χρυσον
83v 4πλ Κροτησωµεν εν ασµασι σηµερον πιστοι
84 τ± ιζr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου ˜ρχιεπισκóπου
Νεοκαισαρε\ας
84 2πλ νενανω Εις βαθος θεωριας υπελθων πανσοφως
84v 2πλ Γρηγορησις θεου εδοθη σοι σοφε
84v 4πλ Τον περιβοητον εν θαυµασιν ιεραρχην
85 4α Ιερωσυνης την ψηφον θεοθεν δεξαµενος
85 τ± ιηr, τοØ γ\ου ΠλVτωνος κα τοØ γ\ου µVρτυρος ΡωµανοØ
85 2πλ Φοβερα και παραδοξα τα τροπαια κυριε
85v προεóρτια τ−ς ¦ν τè ναè ΕÇσοδος

126
85v 4πλ Ο δαβιδ προανεφωνει σοι αχραντε
86 τè αÛτè µην καr, º ¦ν τè ναè ΕÇσοδος τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης
ºµäν Θεοτóκου
86 4πλ Μετα το τεχθηναι σε θεονυµφε δεσποινα
86v 1α Αγαλλιασθω σηµερον ο ουρανος ανωθεν και αι νεφελαι
87 4α Σηµερον ο θεοχωρητος ναος η θεοτοκος εν ναω
87 4α ∆ευτε παντες οι πιστοι την µονην αµωµητον εγκωµιασωµεν
87v 1πλ Επελαµψεν ηµερα χαρµοσυνος και εορτη
88 2πλ Σηµερον τα στιφη των πιστων συνελθοντα
88v 2α Σηµερον τω ναω προσαγεται η παναµωµος παρθενος
89 τ± κβr, τäν γ\ων ˜ποστóλων ΦιλZµονος, $Αρχ\ππου κα $Απφ\ας
89 2πλ ∆ευτε συµφωνως ανυµνησωµεν τους αυτοπτας του λογου
89v τ± κδr, τäν Òσ\ων πατXρων ºµäν ΚλZµεντος παπâ Ρfµης καÂ
ΠXτρου $Αλεξανδρε\ας
89v 2πλ Της των παθων οχλησεως
90 4α Χειρι θεου χρισθεις εις ιερεα του κορυφαιου
90 τ± κεr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος κα πανσóφου τοØ ΧριστοØ
Αœκατερ\νης
90 2α Χαρµονικως τη πανηγυρει της θεοσοφου
90v 2α Βιον αυλον εξησκηµενη βηµα
91 τ± κζr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος $Ιακfβου τοØ ΠXρσου
91 2α Καρτερων εν αθλησει µαρτυς ιακωβε
91 1πλ Εθαυµαστωθης ιακωβε εν ταις βασανοις πασαις
91v 4πλ Πιστως αθροισθεντες σηµερον φιλοθεαµονες
92 τ± κηr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΣτεφVνου τοØ ΝXου
92 2πλ Εκ βρεφους τω θεω ανετεθης ιερωτατε
92v 4πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον οσιε πατερ
93 τè αÛτè µην λr, τοØ γ\ου ¦νδóξου κα πανευφZµου ˜ποστóλου
$ΑνδρXου τοØ πρωτοκλZτου
93 4α Την των ιχθυων αγραν καταλιπων αποστολε
93 1α Ο πρωτοκλητος µαθητης και µιµητης του παθους
93v 1α Υµνησωµεν οι πιστοι πετρου τον συγγονον ανδρεαν
93v 1α Το πυρ το νοερον το φωτιζον διανοιας
94 4πλ Τον κηρυκα της πιστεως και υπηρετην
94v 3α Τον συναιµονα πετρου και χριστου µαθητην
95v $Αρχ¬ σùν Θεè κα τοØ δεκεµβρ\ου µηνóς , εœς τς δr, τ−ς γ\ας
µεγαλοµVρτυρος ΒαρβVρας κα τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ
95v 2πλ Πατριδα γενος υπαρξιν καταλιπουσα
95v 4πλ Λαµπρως πανηγυρισωµεν σηµερον
96v 1α Της γεηρας τρυφης την απολαυσιν

127
96v 2α Ησχυνθη ο βασκανος εχθρος
97 2α Η θεοκλητος µαρτυς βαρβαρα εν τω σταδιω
97 2α Την πανηγυριν σηµερον της αθληφορου
97v 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον προγονικην
97v τè αÛτè µην εr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν ΣVββα
97v 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
98 2πλ Το κατ’ εικονα τηρηρας αλωβητον υπερνουν αγαθων δεξαµενος
98v 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
99 2πλ νενανω Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
99 2πλ Κληρονοµε θεου συγκληρονοµε χριστου
99v τè αÛτè µην ùr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου
99v 2πλ Ιεραρχων την καλλονην και των πατερων κλεος
100 1α Ενατενισας ακλινως τω υψει της γνωσεως
100 1α Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπων
100v 2α Κανονα πιστεως και εικονα πραοτητος ανεδειξε σε
100v 2α Πατερ νικολαε η µυροθηκη των λειψανων σου
101 2α Πατερ νικολαε ει και τα µυρα σιωπα αλλ’ ο κοσµος
101 4α Πατερ νικολαε του παναγιου πνευµατος µυροθηκη
101v 2πλ νενανω Ευ δουλε αγαθε και πιστε ευεργατα
102 4πλ Εις αινον εδραµες του κυριου νικολαε
102 4πλ Των ανδραγαθηµατων σου οσιε πατερ
102v 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπον λειτουργε
102v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων σκιρτησωµεν
103 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων προκυψασα γαρ
103v τ± θr, º σbλληψις τ−ς γ\ας }Αννης
103v 2α Το απορρητον τοις αγγελοις και ανθρωποις
104 1πλ Ο επι των κολπων των πατρικων επαναπαυοµενος λογε
104 2α Σηµερον εκ ριζης του δαβιδ βασιλικη πορφυρις
104v τ± ιr, τäν γ\ων µαρτbρων Μηνâ, {ΕρµογXνους κα ΕÛγρVφου
104v 2πλ Οντως η γλωσσα σου καλαµος γραµµατεως
105 2πλ Μαρτυρικη χορεια ευσεβειας
105 2πλ Παλιν η ετησιος µνηµη των του κοσµου
105v τ± ιαr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ∆ανι¬λ τοØ στυλ\του
105v 1πλ Το εµπιστευθεν σοι ταλαντον παρα χτιστου
105v τ± ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Σπυρ\δωνος
105v 1α Οσιε πατερ µακαριε σπυριδων σοφε
106 2α Ιεραρχων το θειον κειµηλιον πατερ
106v τè αÛτè µην ιγr, τäν γ\ων µαρτbρων ΕÛστρατ\ου, ΕÛγεν\ου,
ΑÛξεντ\ου, $ΟρXστου κα Λουκ\ας τ−ς παρθXνου
106v 2πλ ∆ευτε φιλοµαρτυρες τους του χριστου στρατιωτας εν υµνοις

128
106v 1πλ Των τυραννουντων τα θραση µη δειλιασαντες
107 1α Την πενταριθµον χορειαν των αγιων ευφηµησωµεν
107 3α Ρητορικοις επεσιν ο χριστου στρατιωτης τους ανοµους
107v 3α Τον εν τη θεια σοφια αναφανεντα
108 4α Στεφανουσθωσαν παρ’ ηµων εγκωµιοις
108 4α Η πενταχορδος λυρα και πενταφωτος λυχνια
109 4α Υπερ την των ελληνων παιδειαν
109 τè αÛτè µην ιζr, τοØ γ\ου προφZτου ∆ανι¬λ κα τäν γ\ων τριäν
πα\δων
109 2α Πνευµατικως ηµας πιστοι συνηγαγε σηµερον
110 2πλ Εν ψυχη συντετριµµενη και πνευµατι
110 κυριακ¬ τäν γ\ων πατXρων
110 2πλ Τους προ του νοµου πατερας απαντες
110v 3α Των προπατορων το συστηµα οι φιλεορτοι
111 3πλ ∆ευτε απαντες πιστως πανηγυρισωµεν
111v κυριακ¬ πρÎ τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως
111v 2πλ ∆ανιηλ ανηρ επιθυµιων λιθον ανευ χειρων
111v 1α Βολιδες αστραπτοντες θεηγοριας
112 2α Χαιρετε προφηται τιµιοι οι τον νοµον
112 2α Ιδου καιρος ηγγικε της σωτηριας
112v 4πλ Των νοµικων διδαγµατων ο συλλογος
112v τè αÛτè µην κr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος $Ιγνατ\ου κα προεóρτια
112v 1α Προεορτασωµεν λαοι χριστου τα γενεθλια και επαραντες
113 1α Προεορτασωµεν λαοι χριστου τα γενεθλια και την διανοιαν
113v 1α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
114 4πλ Θεοφορε ιγνατιε τον σον ερωτα χριστον
114 4πλ Υποδεξαι βηθλεεµ την του θεου µητροπολιν
114v 2α Βηθλεεµ γη ιουδα το κατα σαρκα
114v 2α ∆ευτε απαντες χριστου τα γενεθλια πιστως
114v 2α Οικος του εφραθα η πολις αγια
115 1α Ω της στερρας και αδαµαντινου σου ψυχης
115 2α Βηθλεεµ ευτρεπιζου υµνησον πολις
115v 4α Χριστος ο ερχοµενος εµφανως θεος ηµων
115v 4α Ησαια χορευε λογον θεου υποδεξαι
116 1α Στηλη εµψυχος και εµπνους εικων
116v 2πλ Σπηλαιον ευτρεπιζου η αµνας
116v τ± καr, τ−ς γ\ας µVρτυρος $Ιουλιαν−ς
116v 3α Ευτρεπιζου βηθλεεµ ηνοικται γαρ
117 2πλ Ανυµφευτε παρθενε ποθεν ηκεις
117v 4πλ Εν βηθλεεµ γενναται ο του παντος ποιητης

129
118 τ± κβr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος $Αναστασ\ας
118 2α Της αναστασεως ειληφας το δωρηµα αναστασια
118 2πλ Σιων πανηγυριζε ιερουσαληµ ευφραινου πολις
118v 4α Της ζωηφορου αναστασεως χριστου επωνυµως
118v 1πλ Προεορτιος ηµερα σηµερον της ενανθρωπησεως
119 1πλ Μη στυγναζε ιωσηφ καθορων µου
119 τäν γ\ων δXκα µαρτbρων τäν ¦ν τ± ΚρZτü µαρτυρZσαντων
119 2α Κρητη προεορταζει σηµερον τα γενεθλια χριστου
119v 3α Προεορτιος σηµερον η των µαρτυρων επεστη
119v 3α Γενναιοι µαρτυρες αληθειας υµας
120 $Αρχ¬ κα τäν ñρäν τ−ς τοØ ΧριστοØ γεννZσεως , πο\ηµα
Σωφρον\ου πατριVρχου
120 Šρα αr 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
120v 3α Νυν προφητικη προρρησις πληρωθηναι
120v 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ προς την παρθενον µαρια
121 Šρα γr 2πλ Ουτος ο θεος ηµων ου λογισθησεται
121v 4πλ Προ της γεννησεως της σης τροµω
121v 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν πως εκ των αγιων ην παρελαβες
122 Šρα ùr 1α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν ενθεως
122v 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
122v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν θαυµα
123 Šρα θr 3πλ Εξεπληττετο ηρωδης ορων των µαγων
123v 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη ετιτρωσκετο
124 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου
124v 2πλ ∆οξα πατρι και νυν και αει, Σηµερον γενναται εκ παρθενου -se reia
textul piesei anterioare, desfăşurat pe versuri separate, fiecare vers cu
majusculă
126 τè αÛτè µην κεr, º κατ σVρκα γXννησις τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
126 2α ∆ευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω το παρον µυστηριον
126v 2α Του κυριου ιησου γεννηθεντος εκ της αγιας παρθενου
126v 2α Η βασιλεια σου χριστε ο θεος βασιλεια παντων
127 2α Τι σοι προσενεγκωµεν χριστε οτι ωφθης
127v 2πλ Αυγουστου µοναρχησαντος επι της γης
127v 1α Ο ουρανος και η γη σηµερον προφητικως ευφραινεσθωσαν
128 1α Ο ουρανος και η γη σηµερον ηνωθησαν τεχθεντος
128v 1α ∆οξα εν υψιστοις θεω εν βηθλεεµ
128v 1α Το κατ’ εικονα και οµοιωσιν ρευσαντα εκ παραβασεως
129 1πλ Μαγοι περσων βασιλεις επιγνοντες
129 2πλ Χορευουσιν αγγελοι παντες εν ουρανοις

130
129v 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται
129v 3α Σηµερον τικτει η παρθενος τον ποιητην
130 3α Του κυριου ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ της ιουδαιας
130 4α Ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε παντες
131 4α Σπηλαιω παρωκησας χριστε ο θεος
131 4α Ευφραινεσθε δικαιοι ουρανοι αγαλλιασθε
131v 4α Ο πατηρ ευδοκησεν ο λογος
131v 4α Θεοτοκε παρθενε η τεκουσα τον σωτηρα
131v 4α ∆ευτε ανυµνησωµεν την µητερα του σωτηρος
132 2πλ Οτε καιρος της επι γης παρουσιας
132v 2α Σηµερον ο χριστος εν βηθλεεµ γενναται
133 τ± κùr, º σbναξις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν Θεοτóκου
133 4πλ Παραδοξον µυστηριον οικονοµειται
133 4πλ Κυριε εν βηθλεεµ παραγεγονας εν τω σπηλαιω
133 4πλ Πως εξειπω το µεγα µυστηριον ο ασαρκος
133v 4πλ Εν βηθλεεµ συνεδραµον ποιµενες τον αληθη
133v 2πλ Σηµερον η αορατος φυσις τοις βροτοις
134 2πλ Μνηµην επιτελουµεν δαβιδ και ιακωβου
134 2πλ Ιερεων µνηµην και βασιλεων κρατος
134 4πλ Αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου
134v εœς τς κζr, τοØ γ\ου πρωτοµVρτυρος κα ˜ρχιδιακóνου ΣτεφVνου
134v 2α Τω βασιλει και δεσποτη του παντος τεχθεντι
135 2πλ Πρωτος εν µαρτυσιν εδειχθης
135 1α Αθλοφορικον στεφανον τω πρωταθλω
135v 2πλ Αγιωσυνην ενεδυσω στεφανε µακαριε
135v 2α Πρωτος εν διακονοις πρωτος και εν µαρτυσιν
136 4α Στεφανε ενδοξε ουρανοπολιτα
136 2α Τον πρωτοµαρτυρα και γενναιον του χριστου
136 4α Στεφανος η καλη απαρχη των µαρτυρων
136v 1πλ Πρωτοµαρτυς αποστολε και πρωτοδιακονε
137 1πλ Ακαταληπτον το τελουµενον εν βηθλεεµ
137 4πλ Χαιροις εν κυριω στεφανηφορε στεφανε
137v τ± κηr, τäν γ\ων δισµυρ\ων µαρτbρων
137v 4α Η πληθυς των αθλοφορων σου κυριε
137v τ± κθr, τäν γ\ων νηπ\ων τäν ßπÎ {Ηρfδου ˜ναιρεθXντων
137v 4πλ Ηρωδης ο παρανοµος θεωρων τον αστερα
138 4πλ Του ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ
138v 1α Τω αχραντω σου τοκω χριστε ο θεος
138v 2α Εις τα ωτα κυριου σαββαωθ εισεληλυθει
139 3α Μισητη του ηρωδου παιδοκτονια δια την αυτου

131
139 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα εν βηθλεεµ
139v 1πλ Ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι
140v πXρας εÇληφεν Ò µ¬ν τοØ δεκεµβρ\ου
141 $Αρχ¬ κα τοØ œανουαρ\ου µηνóς, εœς τ¬ν αr, º κατ σVρκα Περιτﵬ
τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ κα Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ κα τοØ ¦ν
γ\οις πατρÎς ºµäν Βασιλε\ου ˜ρχιεπισκóπου Καισαρε\ας
Καππαδοκ\ας
141 4πλ Συγκαταβαινων ο σωτηρ τω γενει
141 4πλ Ουκ επησχυνθη ο παναγαθος θεος
141v 4πλ Σοφιας εραστης γενοµενος οσιε
142 3α Χριστον εισοικισαµενος εν τη ψυχη σου
142 3α Μυρον εκκενωθεν επι σε της χαριτος
142v 3α Την ιερατικην στολην αµπεχοµενος
143 2πλ Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου οσιε πατερ
143 1α Ω θεια και ιερα της χριστου εκκλησιας
143v 1α Παντων των αγιων ανεµαζω τας αρετας
143v 2α Των οντων εµµελετησας την φυσιν
144 2πλ Ο την χαριν των θαυµατων ουρανοθεν
144 1α Λαµπρως πανηγυρισωµεν σηµερον
145 τè αÛτè µην βr, προεóρτια τäν Φfτων κα µνZµη τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν ΣιλβXστρου ΠVπα Ρfµης
145 2πλ Ερχεται προς τον ιορδανην χριστος
145 1α Λαµπρα µεν η παρελθουσα εορτη
145v 2α Παλιν ιησους ο εµος καθαιρεται
146 3α Φαιδρα µεν η παρελθουσα εορτη ενδοξος
146 3α ∆ευτε απαντες πιστοι την ιουδαιαν αφεντες διελθωµεν
147 2πλ Φαιδροτερα ηλιου γεγονεν η παρελθουσα
147 2πλ Ετοιµαζου ιορδανη ποταµε ιδου γαρ
147v 2πλ Αγαλλιασθω η ερηµος του ιορδανου
147v 4πλ Ιωαννη βαπτιστα ο εν µητρα γνωρισας
148 τ± γr, τοØ γ\ου προφZτου Μαλαχ\ου κα προεóρτια τäν Φfτων
148 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ο εν πνευµατι αγιω βαπτιζων
148v 1πλ Εν ιορδανη ποταµω χριστος ο θεος ηµων
148v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν ñρäν τäν γ\ων Θεοφανε\ων τοØ
Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
148v Šρα α 4πλ Σηµερον των υδατων αγιαζεται η φυσις
148v 4πλ Ως ανθρωπος εν ποταµω ηλθες χριστε
149 4πλ Προς την φωνην του βοωντος
149 Šρα γ 4πλ Η του προδροµου και βαπτιστου
149v 4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην ηµιν σηµερον

132
150 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος προς ιορδανην
150 Šρα ùr 4πλ Ταδε λεγει κυριος προς ιωαννην
150v 2πλ Σηµερον η ψαλµικη προφητεια περας
151 1πλ Τι αναχαιτιζει σου τα υδατα ω ιορδανη
151v Šρα θ 3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου και γης ποιητην
151v 2α Οτε προς αυτον ερχοµενον ο προδροµος
152 1πλ Την χειρα σου την αψαµενην την ακηρατον
152v 1πλ ∆οξα πατρι και νυν και αει, Την χειρα σου - se reia textul piesei
anterioare, desfăşurat pe versuri separate, fiecare vers cu majusculă
153v τè αÛτè µην ùr, τ για ΘεοφVνεια τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν ΧριστοØ
154 2α Τον φωτισµον ηµων τον φωτισαντα παντα
154 2α Του λυτρωτου ηµων υπο δουλου βαπτιζοµενου
154v 2α Τα ιορδανια ρειθρα σε την πηγην εδεξατο
154v 2α Σωσαι βουλοµενος τον πλανηθεντα
155 2α Υπεκλινας καραν τω προδροµω
155 4α Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
155v 4α Σε τον εν πνευµατι και πυρι καθαιροντα
155v 4α ∆ευτε µιµησωµεθα τας φρονιµους παρθενους
156 4α Βαπτιζεται χριστος και ανεισιν εκ του υδατος
156 4α Ετρεµεν η χειρ του βαπτιστου οτε της αχραντου
156v 4πλ Κυριε πληρωσαι βουλοµενος α ωρισας απ’ αιωνος
156v 4πλ Σηµερον η κτισις φωτιζεται
157 2α Εν ιορδανη ποταµω ιδων σε ο ιωαννης
157v 2α Ειδωσαν σε υδατα ο θεος
158 2α Σηµερον ουρανου και γης ποιητης παραγινεται
158 2πλ Τον εκ παρθενου ηλιον βλεπων ο εκ στειρας
158v 2πλ Θεος λογος επεφανη εν σαρκι
158v 1α Φως εκ φωτος ελαµψεν τω κοσµω χριστος
158v 1α Πως σε χριστε δουλοι τον δεσποτην αξιως
159 1α Συ εν ιορδανη βαπτισθεις ο σωτηρ ηµων
159 1α Το αληθινον φως επεφανη και πασι τον φωτισµον
159v 1α Ο περιβαλλων τον ουρανον εν νεφελαις
159v 2πλ Ναµατα ιορδανια περιεβαλλου σωτηρ
160 2α Σηµερον ο χριστος εν ιορδανη ηλθε βαπτισθηναι
160 εÆς τÎν γιασµóν
160 4πλ Φωνη κυριου επι των υδατων βοα
160v 2πλ Ανυµνησωµεν οι πιστοι της περι ηµας
160v τ± ζr, º σbναξις τοØ Προδρóµου
160v 2πλ Ενσαρκε λυχνε προδροµε του σωτηρος

133
161 4α Ως του πνευµατος εραστης και της χαριτος
161 2πλ Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες
161v τè αÛτè µην θr, τοØ γ\ου µVρτυρος Πολυεbκτου
161v 4πλ Τα των αγγελων στρατευµατα εξισταντο
162 τ± ιr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου ¦πισκóπου Νbσσης
162 4α Τον της σοφιας λογον σου καταγλαισας
162v 4α Βιον ενθεον κατορθωσας θεωρια
163 1α Ο της ορθης πιστεως γενναιος
163 τ± ιαr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Θεοδοσ\ου
163v 2α Οσιε πατερ ως πολιν ζωντος
163v 2α Των αρετων η κλιµαξ υπογαραµµος
163v τ± ιδr, τäν Òσ\ων πατXρων ºµäν τäν ¦ν Σινæ κα Ραjθå
˜ναιρεθXντων
163v 4πλ Οσιοι πατερες µελετησαντες ηµερας
164 4πλ Τον ισαγγελον βιον πολιτευσαµενοι πονοις
164v 4πλ Μακαριοι οσιοι και µαρτυρες χριστου
164v 2πλ Αρνησαµενος κοσµον και τα εν κοσµω
165 τè αÛτè µην ιùr, º προσκbνησις τ−ς τιµ\ας ˜λbσεως τοØ γ\ου
˜ποστóλου ΠXτρου
165 2πλ νενανω Σηµερον ηµιν η κρηπις της εκκλησιας πετρος
165v 2πλ Παλιν ηµιν ο θερµος προστατης συνεγειρεται
165v 4α Αξιως ειληφας εκ θεου τα χαρισµατα
166 τ± ιζr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αντων\ου τοØ
ΜεγVλου
166 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
166v 2α Ασκητικον γυµνασιον συγκροτησας
167 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις
167v 2α Οσιε πατερ εκ βρεφους την αρετην
167v 3α Οσιε αντωνιε της στερροτατης ασκησεως
168 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου του κυριου
168 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
168v 4πλ Ουρανοδροµω επιβας οχηµατι θεσπεσιε των αρετων
169v τè αÛτè µην ιηr, τäν ¦ν γ\οις πατXρων ºµäν $Αθανασ\ου καÂ
Κυρ\λλου πατριVρχων $Αλεξανδρε\ας
169v 2πλ Χριστου τον ιεραρχην υµνησωµεν απαντες
169v 3α Παλιν ηµιν ο χρυσορροας νειλος και της αθανασιας
169v 3α Η µεγαλη της εκκλησιας σαλπιγξ ο πολυαθλος
170 3α Το µεγα κλεος των ιερεων αθανασιον τον αηττητον
170v τ± ιθr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Μακαρ\ου τοØ Αœγυπτ\ου
170v 4πλ Ευφραινου αιγυπτος ανθησασα τοιουτον

134
170v 4α Ελαµψαν τα καλα εργα σου ως ηλιος
171 τ± κr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΕÛθυµ\ου τοØ ΜεγVλου
171 2α Αφιερωθεις τω θεω εκ κοιλιας µητρικης
171 2α Ευθυµειτε ελεγε τοις γεννητορσιν
171v 2α Ωχυρωµενος τον νουν γνωσει θεια πατερ
171v 2α Των εν τω βιω πραγµατων κατεφρονησας
172 4α Ελαµψαν τα καλα εργα σου ως ηλιος
172 1πλ Οσιε πατερ ουκ εδωκας υπνον σοις
172v τ± κβr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου ΤιµοθXου
172v 4πλ Τω θεω προωρισµενος και τω σοφω παυλω
173 2α Εµεγαλυνας χριστε ως εν τη ιουδαια
173 1α Τον φωστηρα των πιστων και αποστολον
173v 1α Τον γενναιον αθλητην αναστασιον
174 1πλ Οσιε πατερ νικητης µηδων και χαλδαιων
174 τ± κγr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος ΚλZµεντος κα τοØ γ\ου
$ΑγαθαγγXλου
174 4πλ Την των χρονων τετραχως περιοδον
174v 1α Τον θαυµαστον εν ιερευσι µαρτυρα κληµεντα
175 τ± κεr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου ˜ρχιεπισκóπου
Κωνσταντινουπóλεως τοØ Θεολóγου
175 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
175 4α Ενθεοις πραξεσι το σωµα συν τη ψυχη
175v 4α Λογω θεου ανοιξας το στοµα σου
176 4α Τη πυρινη γλωττη σου θεορρηµον γρηγοριε
176 4πλ Τας καρδιας των πιστων γεηπονων
176v 1α Την λυραν του πνευµατος το των αιρεσεων
177 τ± κζr, º ˜νακοµιδ¬ τοØ λειψVνου τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ
Χρυσοστóµου
177 4α Ουκ εδει σε χρυσοστοµε την βασιλιδα
177v 1α Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου οσιε
177v 1α Αγαλλεται σηµερον η εκκλησια του θεου
178 2α Ω του παραδοξου θαυµατος ωσπερ ζωντι
178 4α Πατερ χρυσοστοµε ως ποταµος θεοβρητος
178v τ± κηr, $Εφραµ τοØ Σbρου
178v 2πλ νενανω Εµφρονως των οχληρων του βιου
179 4α Προφητικως καταβρεχων την στρωµνην
179 2α Ωσπερ φοινιξ δαβιτικως εξανθησας οσιε
179v τè αÛτè µην λr, τäν τριäν ÊερVρχων
179v 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
180 2α ∆ευτε της ουρανιου τριαδος οι λατρευται

135
180v 2α Τους αναφθεντας ανθρακας εκ του αστεκτον
180v 2πλ Του δαβιδ την σφενδονην την τριπλοκον
181 4πλ Επεφανη η χαρις του θεου πασιν ανθρωποις
181v 2πλ νενανω Τριας αγια και προσκυνητη δοξα
182 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε οικεται
182 2πλ νενανω Ευ δουλε αγαθε και πιστε ευεργετα
182v 2πλ Τους ιεραρχας του χριστου και των πατερων κλεος
183 2πλ Την των παρθενων καλλονην και χαρµονην
183v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων
184 2πλ Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου
184 2α Σηµερον αι ψυχαι των γηγενων υψονται
184 τ± λαr, τäν γ\ων ˜ναργbρων Κbρου κα $ΙωVννου
184v 4πλ ∆υας ηµιν τας ψυχικας αλγηδονας
185 2α ∆ευτε των πιστων ο συλλογος σηµερον υµνοις στεψωµεν
185v 4α Αξιεπαινοις ασµασιν πιστοι µεγαλυνωµεν
185v τXλος κα τοØ œανουαρ\ου µηνÎς
186 $Αρχ¬ κα τοØ φεβρουαρ\ου µηνÎς , εœς τ¬ν αr, τοØ γ\ου µVρτυρος
Τρbφωνος κα προεóρτια τ−ς {Υπαπαντ−ς
186 2α Υπερφρονησας των τηδε γεηρων παµµακαρ τρυφων
186 τ−ς {Υπαπαντ−ς
186 3πλ Φως εις αποκαλυψιν εθνων ηλθες επι γης
186v τè αÛτè µην βr, º {Υπαπαντ¬ τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ κα Σωτ−ρος
ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
186v 1α ∆ευτε συµεων τινα φερων εν αγκαλαις
186v 1α ∆εχου συµεων ον υπο τον γνοφον µωσης
187 1α ∆ευτε και ηµεις ασµασιν ενθεοις χριστω
187 2πλ Ανοιγεσθω η πυλη του ουρανου σηµερον
187v 1α Ο παλαιος ηµερων ο και τον νοµον παλαι
188 1α Σηµερον ο παλαι τω µωσει εν σινα νοµον
188v 2α Ονπερ οι ανω λειτουργοι τροµω λιτανευουσι
188v 2α Σηµερον συµεων εν ταις αγκαλαις
189 2α Τον ιερον η ιερα παρθενος προσεκοµιζεν
189 2α Ο κτιστης ουρανου και γης εν αγκαλαις
189v 2α Σηµερον συµεων ο πρεσβυτης εν τω ναω
190 4α Σηµερον η ιερα µητηρ και του ιερου υψηλωτερα
190 1πλ Ερευνατε τας γραφας καθως ειπεν
190v 1πλ Ο παλαιος ηµερων νηπιασας σαρκι
190v 3πλ Κατακοσµησον τον νυµφωνα σου σιων
191 3πλ Τον οχουµενον εν αρµατι χερουβιµ
191v 3πλ Τον εκλαµψαντα προ αιωνων εκ πατρος

136
192 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος και υµνουµενος
192v 2πλ Ο εν χερσιν πρεσβυτικαις την σηµερον
192v τ± εr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος $ΑγVθης
192v 4πλ Παραδοξον θαυµα γεγονεν εν τη αθλησει
193 τ± ηr, τοØ γ\ου Θεοδfρου τοØ ΣτρατηλVτου
193 1πλ Σηµερον ανετειλεν υπερ των εοσφορων
193v 4πλ Των του θεου δωρεων ως επωνυµον
194 4πλ Αθλητικον συστησαµενος σταδιον κατα της πλανης
194 τ± θr, τοØ γ\ου µVρτυρος Νικηφóρου
194 2πλ νενανω Εδειξας πασιν εµφανως αθλητα νικηφορε
194v τè αÛτè µην ιαr, τοØ γ\ου µVρτυρος Βλασ\ου
194v 2πλ νενανω Βλαστησας εν τη ασκησει των θειων
195 4α Ως καλος παιδοτριβης και διδασκαλος
195v τè αÛτè µην ιγr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΜαρτινιανοØ
195v 2α Χαιροις εντιµον και πολυθαυµαστον
196 2πλ Πεποικιλµενος στολην αγνειας
196 τ± ιδr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΑÛξεντ\ου
196 4πλ Η καθαρα του πνευµατος του αγιου σοφια
196v τü ιζr, τοØ γ\ου Θεοδfρου τοØ Τbρωνος
196v 2α Θειων δωρεων επωνυµνον σε γεραιρω τρισµακαρ
197 2α Την θεοδωρητον χαριν των θαυµατων σου
197v 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας ζωης
197v 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως καθοπλισθεις
198 τ± κδr, º εàρεσις τ−ς τιµ\ας κεφαλ−ς τοØ προφZτου Προδρóµου
198 2πλ Θησαυρος ενθεων δωρεων η θεοφρουρητος
198v 2α Η των θειων εννοιων πανσεβασµιος θηκη
198v 2πλ νενανω Την πανσεβασµιον καραν του βαπτιστου σου κυριε
198v 2πλ νενανω Η πρωην επι πινακος το του ηρωδου αθεσµον
199 $Αρχ¬ κα τοØ µαρτ\ου µηνÎς , εœς τ¬ν αr, τ−ς Òσ\ας µVρτυρος
ΕÛδοκ\ας
199 2πλ Καταλιπουσα τα τερπνα και ποικιλα
199v τ± ùr, τäν γ\ων µβr µαρτbρων
199v 2α Η εκκλησια σηµερον πανηγυριζει µυστικως
199v 2πλ Φαλαγγα θεοστεφη αρτιφανων µαρτυρων
200 τè αÛτè µην θr, τäν γ\ων τεσσαρVκοντα µαρτbρων
200 2α Φεροντες τα παροντα γενναιως
200 2α Ριπτοντες περιβολαια παντα
200v 2α Βλεποντες ως τρυφας τας βασανους τρεχον
201 2πλ Εν ωδαις ασµατων ευφηµησωµεν πιστοι
201v 1α Χορος τετραδεκαπυρσευτος στρατος

137
202 2α Την τετραδεκαριθµον χορειαν των µαρτυρων
202 2α Αληθειας κρατηρα εξ οικειων αιµατων
202v 1πλ Αθλοφοροι χριστου την πανσεπτον νηστειαν
203 2α Την λιµνην ως παραδεισον και τω κρυει
203 2α Προφητικως µεν εβοα ο δαβιδ εν ψαλµοις
203v τè αÛτè µην κεr, Ò ΕÛαγγελισµÎς τ−ς ßπεραγ\ας δεπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
203v 2πλ Απεσταλη εξ ουρανου γαβριηλ ο αρχαγγελος
204 1α Τω εκτω µηνι ο αρχιστρατηγος απεσταλη
204 1α Εν τω µηνι το εκτω απεσταλη ουρανοθεν
204v 1α Απεσταλη αγγελος γαβριηλ ουρανοθεν
205 2α Ευαγγελιζεται ο γαβριηλ τη κεχαριτωµενη
205v 4α Τω εκτω µηνι απεσταλη ο αρχαγγελος
205v 4α Γλωσσαν ην ουκ εγνω ηκουσεν η θεοτοκος
206 4α Ιδου η ανακλησις νυν επεφανεν ηµιν
206 4α Σηµερον χαρας ευαγγελια παρθενικη πανηγυρις
207 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
207v 4πλ Ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι
208 $Αρχ¬ κα τοØ ˜πριλλ\ου µηνÎς , εœς τ¬ν αr µνZµη τ−ς Òσ\ας µητρÎς
ºµäν Μαρ\ας τ−ς Αœγυπτ\ας
208 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
208v τè αÛτè µην κγr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος Γεωργ\ου τοØ
τροπαιοφóρου
208v 2πλ νενανω Αξιως του ονοµατος επολιτευσω
209 1α Ο λαµπρος αριστευς γεωργιος εν τη ενδοξω
209 1α Αριστειας αθλων γεωργων τα κρειττονα
209v 1α Του µεγαλου βασιλεως στρατιωτα γεωργιε
209v 4α ∆ευτε φιλοµαρτυρες ασµατικην υµνωδιαν
210 4α Παντα τα εθνη κροτησατε χειρας αλαλαξωµεν
210v 4α Στεφανον δοξης επι κεφαλης σου
210v 4α Ασµα ασµατων χορευοντες αµα προσενεγκωµεν
211 4α ∆ευτε των πιστων το στηριγµα δευτε
211v 2α ∆ευτε παντα της γης τα περατα πνευµατικην
212 2πλ νενανω Σηµερον η οικουµενη πασα ταις του αθλοφορου
212 1πλ Ανετειλεν το εαρ δευτε ευωχηθωµεν
212v 4α Τον νοερον αδαµαντα της καρτεριας
213 2α Νευετω δικαια εφησεν ο σολοµων
213v τ± κεr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ ΜVρκου
213v 2πλ Σου εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι
213v 4πλ ∆ευτε της ουρανιου µυσταγωγιας

138
214 τ± λr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $Ιακfβου τοØ ˜δελφοØ τοØ $ΙωVννου τοØ
Θεολóγου
214 4πλ Πρωτος πανευφηµε της θεολεκτου δωδεκαδος
214 1α Αποστολε και µαρτυς ιακωβε του καλου
214v τXλος κα τοØ ˜πριλλ\ου µηνÎς
214v $Αρχ¬ κα τοØ µαjου µηνÎς , εœς τ¬ν αr, τοØ γ\ου κα δικα\ου $Ιãβ
τοØ πολυVθλου - data acestei sărbători este notată eronat 1 mai, corect
este 6 mai
214v 2πλ Εν ακριβεια τον βιον τηρησας
215 τ± ζr, µνZµη τοØ γ\ου $Ακακ\ου κα τοØ σηµε\ου τοØ φανεντÎς ¦ν
οÛρανè τοØ τιµ\ου σταυροØ
215 4πλ Ανηγγειλαν οι ουρανοι την δοξαν σου
215 τè αÛτè µην θr, τοØ γ\ου προφZτου $Ησαjου κα τοØ γ\ου
µVρτυρος Χριστοφóρου
215 4α Κογχυλη αιµατος του µαρτυριου σου
215v 4α ∆ευτε των πιστων το συστηµα πνευµατικην χορειαν
216 τ± ιr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου Σ\µωνος τοØ ΖηλωτοØ
216 2α Ζηλου επωνυµος κληθεις σιµων
216 2πλ Την κτισιν ως αετος υψιπετης διηλθες
216v 4πλ Μαθητα του σωτηρος και αποστολε
216v τ± ιβr, τäν γ\ων πατXρων ºµäν ˜ρχιεπισκóπων ΓερµανοØ καÂ
$Επιφαν\ου
216v 2α Ει και µωσαικοις νοµοις υπεκυψας
217 1πλ Της ορθοδοξου πιστεως δια την πνευµατικην
217v τ± καr, τäν γ\ων θεοσXπτων βασιλXων κα œσαποστóλων
Κωνσταντ\νου κα {ΕλXνης
217v 2α Κρινον σε ερηµος εξηνθησε πατερ
217v 2α Πλουσιων δωρεων τα κρειττονα ειληφως
218 1α Χρεωστικως εκτελουµεν εν την µνηµην
218v 2α Ουκ εξ ανθρωπων την κλησιν ελαβες
219 2α Του ευσεβους κωνσταντινου η µνηµη
219v 3α Νεανικην αγων την ηλικιαν ωσπερ
219v 4α Αινος τω θεω εκ χοικων χειλεων
220 1πλ Η εκκλησια σηµερον στολισαµενη τω κρατει σου
220v 4πλ Σελας φαεινοτατον κοµητης
221 4πλ Ο των ανακτων αναξ και θεος
221 τ± κδr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Συµεfν
221v 2α Εις ορος υψηλον συµβολικως
221v 2πλ Πατερ αξιαγαστε εκ της ερηµου ωφθης

139
222 $Αρχ¬ κα τοØ œουν\ου, εœς τας δr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν
ΜητροφVνους ˜ρχιεπισκóπου Κωνσταντινουπóλεως
222 2α Τον εν σαρκι ισαγγελον βιον σου αγγελοι
222 2πλ Σηµερον ανετειλεν ηµιν του ιεραρχα
222v 4πλ Μητρος παµφαους ω µητροφανες σοφε
223 τè αÛτè µην ιαr, τäν γ\ων ˜ποστóλων Βαρθολοµα\ου καÂ
ΒαρνVβα
223 2πλ Βαρναβα πανευφηµε το εξαστραπτον
223v 4πλ Αποστολε του σωτηρος βαρναβα πανευφηµε
224 1πλ Η σοφια του θεου ο συναιδιος λογος
224 τ± ιβr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $Ονοφρ\ου
224 2α Εξητησας θεοφορε του θεωρεν του κυριου
224v τ± ιδr, τοØ γ\ου προφZτου $Ελισσα\ου κα τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς
ºµäν Μεθοδ\ου πατριVρχου
224v 2πλ Προφητα κηρυξ χριστου του θρονου
224v 4α Ευφροσυνως σηµερον η εκκλησια του θεου
225 2πλ νενανω Αστηρ ανετειλεν ευσεβειας
225v τ± ιζr, τäν γ\ων µαρτbρων $Ισαbρου, Βασιλε\ου, $Ιννοκεντ\ου,
{Ερµε\ου, ΦZλικος, Περ[ε]γ[ρ]\[ν]ου, Μανου¬λ, Σαβèλ κα $ΙσµαZλ
225v 4πλ Ειλικρινως ποθησαντες σε λογε
226 τ± ιηr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος Λεοντ\ου
226 1α Αθλοφορε λεοντιε πανευφηµε της αγαπης
226 4α Ευφραινεται ο ουρανος σηµερον φαιδρως
226v τ± ιθr, τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου $Ιοbδα
226v 2πλ νενανω Ιουδα οι αδελφοι σου σε επαινεσουσιν
227 τ± καr, τοØ γ\ου µVρτυρος $ΙουλιανοØ
227 2πλ Της αµωµητου πιστεως το ακενωτον
227 2πλ ∆ευτε φιλοµαρτυρες τον του χριστου στρατιωτην
227v τ± κδr, τÎ γεννXσιον τοØ τιµ\ου κα ¦νδóξου προφZτου Προδρóµου
227v 4πλ Πρεπει τον ιωαννην η ευωδια πρεπει
228 4α Λυει του ζαχαριου την σιωπην γεννηθεις
228v 4α Σηµερον η φωνη του λογου την φωνην
228v 4α Θεου λογου µελλοντος εκ παρθενου
229 4α Επεφανε σηµερον ο µεγας προδροµος
229v 4α Προφητης και προδροµος απο γαστρος
229v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ο τω λογω
230 4α Ιωαννη πανευφηµε και οικουµενικε
230v 2πλ νενανω Σηµερον του φωτος ο λυχνος προοδοποιειται
231 2πλ Η ελισαβετ συνελαβε τον προδροµον της χαριτος
231 1α Σταλαξατε τα ορη γλυκασµον

140
231v 1α Η θεοσηµαντος φωνη του φωτος
231v 1α Κηρυξ γεγονας του αµνου του θεου
232 1πλ Τον εν προφηταις ορον και αρχην
232v 2α Τον εκ προφητου προφητην και της στειρας
232v 2α Ηλθεν η φωνη της χαριτος του λογου
233 2α Ο εκ κοιλιας µητρος αγιασθεις
233 4πλ Ησαιου νυν του προφητου η φωνη
234 4πλ Βλεπε την ελισσαβετ προς την παρθενον
234 2πλ νενανω Αστηρ αστερων προδροµος στειρωτικης
234v τè αÛτè µην κθr, τäν γ\ων ¦νδóξων κα πρωτοκορυφα\ων
ΠXτρου κα Παbλου
234v 4α Τω τριττω της ερωτησεως
235 1α ∆ευρο δη µοι σηµερον το των πιστων ευθυµως
235v 2α Τους µαθητας του χριστου και θεµελιους
236 2α Πετρε κορυφαιε των ενδοξων αποστολων
236 2α Παυλε στοµα κυριου η κρηπις των δογµατων
236v 3α Οι της ανω ιερουσαληµ πολιται
236v 1πλ Η σοφια θεου ο συναιδιος λογος
237 1α Τα κατα πολιν δεσµα και τας θλιψεις σου
237v 1α Τα κατα πολιν δεσµα και τας θλιψεις σου[…] παυλε
238 1α Τους φωστηρας τους µεγαλους της εκκλησιας
238v 2πλ Εορτη χαρµοσυνος επελαµψεν τοις περασιν
239 2πλ νενανω Η πανσεπτος των αποστολων επεδηµησεν
239v 4α Χριστος η πετρα πετρε των αποστολων
239v 4α Χριστος σε πρωτον εν τη εκλογη πετρε
240 2πλ Τους της ευσεβειας αληθεις κηρυκας
240 4πλ Υβριστης και διωκτης της εκκλησιας
240v τ± λr, º σbναξις τäν ©βδοµZκοντα ˜ποστóλων
240v 4πλ Ολην διηλθετε κτισιν φωτισαντες
240v τXλος κα τοØ œουν\ου
241 $Αρχ¬ κα τοØ œουλ\ου µηνÎς , εœς τ¬ν αr, τäν γ\ων ˜ναργbρων
Κοσµâ κα ∆αµιανοØ
241 2πλ Φαιδρα και επιφωτος ανετειλεν σηµερον
241 τ± βr, º καταθXσις τ−ς τιµ\ας ζων−ς
241 2α Φρεναν καθαραντες και νουν συν τοις αγγελοις
241v 2α Ως στεφανον υπερλαµπρον παναχραντε θεοτοκε
242 τ± εr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $Αθανασ\ου τοØ ¦ν τè }Αθå
242 2πλ Ως ενθεος η ζωη σου και πανιερον σου
242v 1α Τον ανεσπερον φωστηρα της οικουµενης
243 2α Τον χριστου εραστην τον επωνυµον της αθανασιας

141
243v 4α Εξεστησε νοας εξεπληξε και βροντους
244 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγια ασµατων η χαρις
245 2πλ Την των πατερων καλλονην των ασκητων
245v 2πλ Τον της αθανασιας επωνυµον απαντες (lipseşte iniţiala majusculă)
245v τè αÛτè µην ζr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Θωµâ τοØ ¦ν τè Μαλαιè
κα τ−ς γ\ας Κυριακ−ς
245v 2πλ Εκ δεξιων του σωτηρος παρεστη
246 2α Εν πολει του θεου ηµων εν ορει αγιω
246v τè αÛτè µην ηr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος Προκοπ\ου
246v 2πλ Εξελαµψεν σηµερον η ενδοξος µνηµη σου
246v 4πλ Ταις µυστικαις λαµπηδοσι της υπερφωτου
247 2α Ως προκοπτων εν θεω παντας
247 3α Νεανικην αγων την ηλικιαν ωσπερ
247v 4α Αινος τω θεω εκ χοικων χειλεων
247v 1πλ Η εκκλησια σηµερον στολισαµενη
248 4πλ Ωσπερ παυλος την κλησιν εξ ουρανου
248v τ± ιεr, τäν γ\ων µαρτbρων Κηρbκου κα $Ιουλ\ττης τ−ς µητρÎς
αÛτοØ
248v 2πλ ∆ευτε και θεασασθε απαντες ξενον θεαµα
248v 4πλ Ο τριετης την τριαδα εκηρυττεν
249 1α Τον γενναιον αθλητην και κηρυκα
249 2α ∆ευτε πιστοι τοις επαινοις συνελθοντες
249v 2α Εκ σπαργανων πεπληρωµενος χαριτος
250 2α Νηπιος ανεφανης εν µαρτυσιν τελειος
250 4α Αγαλλου τερπου και ευφραινου ικονιεων
250v τ± ιζr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος Μαρ\νης
250v 2α Εν φωνη αγαλλιασεως και εν ψαλµοις αλαλαγµου
251 1α Ως εν πετρα στερρα της οµολογιας χριστου
251 1α Μετα των ανω ταγµατων συνηριθµηθης
251 1α Ως αλαβαστρον µυρου το αιµα σου προσενηνοχας
251v 4α ∆οξαζωµεν σου χριστε την πολλην
252 1πλ Τη παρθενικη σου θελχθεις ωραιοτητι
252 2πλ Εκ δεξιων του σωτηρος παρεστη
252v 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον
253 τ± κr, τοØ προφZτου {ΗλιοØ τοØ Θεσβ\του
253 2πλ ∆ευτε των ορθοδοξων το συστηµα συναθροισθεντες
252v 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον
253v 1α Ηλιας ο ζηλωτης και των παθων αυτοκρατωρ
254 1α ∆αβιτικως σηµερον πιστοι τον προφητην
254v 1α Πνευµατικοις ασµασι τους προφητας του χριστου

142
254v 2α Φωστηρες ανετειλαν τη οικουµενη
255 2α Η των προφητων θεια επιδηµια επελαµψεν
255v 2α Φωστηρ ανεσπερε εκκλησιων θειω
256 4α Εν πυρινω αρµατι επιδιφριος αρθεις
256v 2πλ Προφητα κηρυξ χριστου τω θρονω της µεγαλωσυνης
256v 4πλ Των προφητων τους ακρεµονας και παµφαεις
257 τ± κβr, τ−ς γ\ας µυροφóρου κα œσαποστóλου Μαρ\ας τ−ς
Μαγδαλην−ς
257 2πλ Πρωτη κατιδουσα την θειαν αναστασιν
257 4πλ Τω εκουσιως πτωχευσαντι την πτωχειαν
258 2α Ως αλαβαστρον µυρου το αιµα σου προσενηνοχας
258 2α Τη χριστονυµω σου κλησει την πραξιν
258v 4α ∆οξαζοµεν σου χριστε την πολλην
259 4α Ολβον λιπουσα πατρικον χριστον
259v 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου σου
259v 4α Σταυρον ως οπλον κραταιον χριστινα
260 1πλ Τη παρθενικη σου θελχθεις ωραιοτητι
260v 1α Μετα των ανω ταγµατων συνηριθµηθης
260v τ± κεr, º Κο\µησις τ−ς γ\ας }Αννης τ−ς µητρÎς τ−ς ßπεραγ\ας
Θεοτóκου
260v 4πλ Οι εξ ακαρπων λαγονων ραβδον
261 2α Την απαρχην της ηµων σωτηριας
261v 2α ∆ευτε φιλοπαρθενοι παντες και της αγνειας ερασται
261v 2α Τις ο δηµος των συναθροισθεντων
262 4α ∆ευτε απαντες πιστοι την των δικαιων µνηµην φαιδρως
262 1πλ Ως µακαρια δυας υµεις παντων
262v 4πλ ∆ευτε πασα κτισις εν κυµβαλοις ψαλµικοις
263 τ± κùr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος {ΕρµολVου κα τ−ς γ\ας
ÒσιοµVρτυρος Παρασκευ−ς
263 2πλ Παρθενοµαρτυς αθλοφορε παρασκευη
263v 2πλ ∆ευτε παντα της γης τα περατα πνευµατικην χορειαν
263v τ± κζr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος ΠαντελεZµονος
263v 2πλ Εξελαµψεν σηµερον η σεβασµιος µνηµη
264 1α Αγωνα καλον ηγωνισω και δροµον τετελεκας
264 2α Αναργυρως την χαριν παρεχεις
264v 2α Απεσεισω την πλανην του πατρος
265 1πλ Η παµφαης του µαρτυρος λαµπει
265v 1πλ ∆ευτε φιλοµαρτυρες οµοφρονως απαντες ευφηµησωµεν
265v 4πλ Μητρικην αγαπησας ευσεβειαν
265v 4α Σηµερον εξελαµψεν του αθλοφορου η µηνµη

143
266v τè αÛτè µην λαr, τοØ γ\ου δικα\ου ΕÛδοκ\µου
266v 2α Παντος δικαιου µνηµη σε εγκωµιων γινεται
266v πXρας ¦δXξατο καÂ Ò τοØ œουλ\ου µηνóς
267 $Αρχ¬ κα τοØ αÛγοbστου µηνóς , εœς τ¬ν αr, τäν γ\ων
Μακκαβα\ων κα τ−ς µητρÎς αÛτäν Σολοµον−ς
267 4πλ Οι αγιοι µακκαβαιοι τω τυραννω
267 4πλ Ψυχαι δικαιων εν χειρι κυριου
268 1α Η πολυαθλος µητηρ προς αγωνας
268v 4α Επταστυλοι εκλεκτοι εκ µιας πετρας
268v 1πλ Οι του νοµου φυλακες
269 4α Τον κατα τον µακκαβαιον συγκροτηθεντα
269 1πλ Της θεοτητος σου σωτηρ αµυδραν
269v 4πλ Τον γνοφον τον νοµικον η φωτινη
269v τè αÛτè µην ùr, º Μεταµóρφωσις τοØ Κυρ\ου κα Σωτ−ρος ºµäν
$ΙησοØ ΧριστοØ
269v 4α Προ του σταυρου σου κυριε ορος ουρανον εµιµειτο
270 4α Προ του σταυρου σου κυριε παραλαβων τους µαθητας
270 4α Εις ορος υψηλον µεταµορφωθεις
270v 4α Ορος το ποτε ζοφωδες και καπνωδες
271 2πλ Προτυπων την αναστασιν την σην χριστε ο θεος
271v 2α Ο φωτι σου απασαν την οικουµενην αγιασας
272 2α Το προηλιον σελας χριστος
273 1πλ ∆ευτε αναβωµεν εις το ορος κυριου
273v 1πλ Νοµου και προφητων σε χριστε ποιητην
273v 1α Ο παλαι τω µωσει συλλαλησας επι του ορους
274 1α Την σην του µονογενους υιου προορωµενος
274 1α Το ασχετον της σης φωτοχυσιας
274v 2πλ νενανω Πετρω και ιωαννη και ιακωβω
275 4πλ Παρελαβεν ο χριστος τον πετρον και ιακωβον
275v µεθεóρτια τ−ς Παναγ\ας
275v 2πλ ∆ευτε την παγκοσµιον κοιµησιν της παναµωµου
276 4πλ Παρθενικαι χορειαι σηµερον µυστηκως
276v 4πλ Πιστουµενος ιησους ο υιος σου θεοτοκε
277 τè αÛτè µην ιεr, º Κο\µησις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
277 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν οι θεοφοροι
278 1α Επρεπε τοις αυτοπταις και υπηρεταις του λογου
278v 2α Η των ουρανων υψηλοτερα υπαρχουσα
278v 2α Η παναµωµος νυµφη και µητηρ της ευδοκιας
279 3α ∆ευτε απαντα τα περατα της γης την σεπτην µεταστασιν

144
279 1πλ ∆ευτε φιλεορτων το συστηµα δευτε και χορειαν
279v 1πλ Ασατε λαοι τη µητρι του θεου ηµων
280 4α ∆ευτε ανυµνησωµεν λαοι την παναγιαν παρθενον
280 4α Την πανσεπτον σου κοιµησιν παναγια ( fără iniţială şi mărturie)
280v 4α ∆αβιτικην ωδην σηµερον λαοι ασωµεν
281 4α Οτε εξεδηµησας θεοτοκε παρθενε
281v 2πλ Οτε η µεταστασις του αχραντου σου
282 2πλ Τη αθανατω σου κοιµησει θεοτοκε µητηρ της ζωης
282v τè αÛτè µην κβr, τοØ γ\ου µVρτυρος $Αγαθον\κου
282v 1α Φερωνυµως εκληθης της αγαθης νικης
283 4πλ Φερωνυµως την κλησιν δεξαµενος των αγαθων
283 τè αÛτè µην κεr, º ¦πVνοδος τοØ λειψVνου τοØ γ\ου ˜ποστóλου
Βαρθολοµα\ου
283 2πλ Εστησας εν θαλασση το ορµηµα
283v 2πλ Της εκλογης του σκευους παυλου
283v 1πλ Αποστολικοις αγωσι σαυτον κατακοσµησας
284 τ± κùr, $ΑδριανοØ κα Ναταλ\ας
284 1α Ζηλος ανδρος ευσεβους ειλκυσε
284v 2πλ Ω ζευγος αµωµον και εκλεκτον
285 2α Παντα προγινωσκων κυριε
285 τè αÛτè µην κθr, º ˜ποτﵬ τ−ς τιµ\ας κεφαλ−ς τοØ τιµ\ου ¦νδóξου
προφZτου Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
285 2πλ Γενεσιων τελουµενων του αναιδεστατου ηρωδου
285v 2πλ Ορχησατο η µαθητρια του παµπονηρου
286 2πλ Ουκ εδει σε ω ηρωδη τον της µοιχειας
286 2πλ νενανω Παλιν ηρωδιας µαινεται
286v 1α Τι σε καλεσωµεν προφητα αγγελον αποστολον η µαρτυρα
286v 1α Της αποτµηθεισης κεφαλης
287 1α Σηµερον η ανοσιουργοτροπος µητηρ
287v 4α Γενεσιον αθεµιτον και συµποσιον
288 4α Τον προφητην και µαρτυρα και βαπτιστην
288v 4α Τον προφητην και βαπτιστην του σωτηρος
288v 4πλ Προδροµε του σωτηρος ει και φονω διελυσεν
289 1πλ Της ανοµου πραξεως τους ελεγχους
289 2α Της µετανοιας ο κηρυξ ιωαννη
289v 2α ∆ια τον νοµον κυριου την κεφαλην
290 2α Ο εκ προφητου προφητης και µειζων
290 4πλ Προδροµε του σωτηρος συ βασιλεις
290v τXλος τοØ Στιχηραρ\ου

145
291 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν στιχηρäν œδιοµXλων τοØ Τριωδ\ου
τ± κυριακ± τοØ τελfνου κα τοØ φαρισα\ου
291 1α Μη προσευξωµεθα φαρισαικως αδελφοι
291 1α Φαρισαιος κενοδοξια νικωµενος
291v 4πλ Παντοκρατορ κυριε οιδας
291v 1πλ Βεβαρηµενων των οφθαλµων µου
292 4πλ Της µετανοιας ανοιξον µοι πυλας
292 4πλΤης σωτηριας ευθυνον µοι τριβους
292v 2πλ Τα πληθη των πεπραγµενων
292v 3α Του τελωνου και του φαρισαιου
292v 3α Του φαρισαιου την µεγαλαυχον φωνην
293 4πλ Ταις εξ εργων καυχησεσιν φαρισαιον
293v τ± κυριακ± ¦ν Á ˜ναγινfσκεται τÎ ÊερÎν εÛαγγXλιον τ−ς παραβολ−ς
τοØ ˜σfτου
293v 1α Εις αναµαρτητον χωραν και ζωηραν
293v 1α Επιγνωµεν αδελφοι του µυστηριου
294 2α Ω ποσων αγαθων ο αθλιος
294v 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
294v 2α Την του ασωτου φωνην προσφερω
295 4α Ως ο ασωτος υιος ηλθον
295 4πλ ∆απανησας ασωτως της πατρικης
295v 2πλ νενανω Πατερ αγαθε εµακρυνθην απο σου
295v τ± παρασκευ± ©σπXρας µνZµην συντελοصεν πVντων τäν ˜π’ αœäνος
κεκοιµηµXνων
295v 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
296 2πλ Αρχη µοι και υποστασις το πλαστουργον
296v 2α Ως ανθος µαραινεται
296v 2πλ Αλγος τω αδαµ εχρηµατισεν
297 1πλ Εµνησθην του προφητου βοωντος
297 2πλ Συ ει ο θεος ηµων ο εν σοφια
297v τ± κυριακ± τ−ς ˜πóκρεω ³τοι τ−ς δευτXρας παρουσ\ας
297v 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι
298v 3πλ Τας του κυριου γνοντες εντολας
298v 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
299 2πλ Εννοω την ηµεραν εκεινην
299v 2πλ νενανω Ω ποια ωρα τοτε και ηµερα
300 4πλ ∆ανιηλ ο προφητης ανηρ επιθυµιων
300v 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
301 4πλ Λιχνευσαµενοι την πρωτην υπεστηµεν
301v 3α Παντα τον χρονον η νηστεια ωφελιµος

146
301v 4πλ ∆ια νηστειας καθαρθηναι
301v 3α Ασµενως λαοι την νηστειαν
302 1α Περιχαρως δεξωµεθα πιστοι
302v 1α Βρωµατων νηστευουσα ψυχη µου
303 3α Ανετειλεν το εαρ της νηστειας
303 3α Ελαµψεν της εγκρατειας η ευπρεπεια
303v 2α Ο του κυριου σταυρος τοις ακλινως
303v 2πλ Προ του σωτηριου σταυρου της αµαρτιας
304 τ± ùr ©σπXρας τäν κεκοιµηµXνων
304 4πλ ∆ευτε απαντες πιστοι τας των οσιων πατερων
304v 4πλ Χαιρε αιγυπτε πιστη
305 4πλ Τις εξειποι γηγενων τους θαυµαστους
305 2πλ νενανω Το κατ’ εικονα τηρησαντες αλωβητον νουν
305v τ−ς ©σπXρας τ−ς τυροφVγου
305v 2πλ Καθαρισωµεν εαυτους αδελφοι απο παντος
306 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην σε
306v 2πλ νενανω Οσιοι πατερες εις πασαν την γην εξηλθεν
306v κυριακ¬ τ−ς τυροφVγου
306v 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
307 2πλ Ηλιος ακτινας εκρυψεν η σεληνη
307 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδεισου δια της βρωσεως
307v 1πλ Οιµοι ο αδαµ εν θρηνω κεκραγεν
308 1πλ Το σταδιον των αρετων ηνεωκται
308v 2πλ Αδαµ του παραδεισου διωκεται
309 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
309v 2α Εγκρατεια την σαρκα ταπεινωσαι
310 2α Εµαυτον απελπιζω εννοων τα εργα
310 2α Τον της νηστειας καιρον φαιδρως
310v 4α Ελαµψεν η χαρις σου κυριε
311 1πλ Εληλυθεν η νηστεια η µητηρ
311 2α Πασαν αµαρτιαν διεπραξαµην παντας
311 2α Οµβρους µοι παρασχου χριστε
311v 1πλ ∆ευτε προθυµως το στερρον οπλον της νηστειας
311v 3α Νηστευσωµεν νηστειαν δεκτην ευαρεστον
312 3α Αρξωµεθα λαοι της αµωµου νηστειας
312 2α Βρωσει παλαι πικρα εξοικισθεντες
312v 2α Ξυλου βρωσει ποτε αποικισθεντες
312v 2α Της εγκρατειας την τρυφην καµοι λογε
313 4πλ Νηστειαν ουκ αποχην βρωµατων
313 4πλ Νηστεια των λογισµων τα παθη

147
313v 4πλ Νηστευοντες αδελφοι σωµατικως
214 2α Φεγγοβολους υµας ως αστραπας
314 2α Αρετων ηλιου προσεπιβας αρµατι
314v 1πλ Αποστολοι θειοι του κοσµου
314v 3α Κυριε εµοι τω αµαρτωλω εθου
315 2α Τον σκοτισθεντα µε ταις απαταις
315 2α Καθαπερ αµπελος επι ξυλου χριστε
315v 2πλ νενανω Ω του σταυρου σου τη δυναµει
315v 4α Οι ποθουντες του θειου πασχα
316 4πλ Το της νηστειας διαγγελµα περιχαρως
316v 1πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα εν φωτι τα εργα
317 2α ∆ευτε φιλοµαρτυρες παντες πνευµατικως ευφρανθωµεν
317v 2α Την θεοδωρητον χαριν των θαυµατων
318 2α ∆ωρον θεου υπερτατον ανεδειχθης
318 2α Θειων δωρεων επωνυµον σε
318v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
319 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας
319 4α Χορευουσιν στιφη µαρτυρων
319v 4α Η καθαρα και παναµωµος νηστεια
320 4α Τη µαρτυρικη σου προς θεον παρρησια
320 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως
320v τ± κυριακ± τ−ς Ïρθοδοξ\ας
320v 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
321 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
321v 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον
322 2πλ νενανω Τα των νηστειων νυν δυσεβδοµα
322 4πλ ∆ευτε εκκαθαρωµεν εαυτους εν ελεηµοσυναις
322v 1πλ Θαυµαστον οπλον η προσευχη
322v 4πλ Ο αγαγων και νυν ηµας θεος
323 3α Την πνευµατικην νηστειαν νηστευσωµεν
323 1πλ Ινα τι ραθυµουσα ψυχη µου
323v 3α Καιρος ευφροσυνος της νηστειας
324 3α Ο σαρκι σταυρωθεις κυριε
324 3πλ Ο δια σταυρου σου κυριε λυσας
324v 1α Την πνευµατικην αδελφοι αναλαβοντες νηστειαν
324v 3α Των θειων αποστολων κυριε δεησεσιν
325 3α Μεγαλη και φρικτη σου δεσποτα
325 4πλ Μετανοιας ο καιρος και ζωης αιωνιου
325v 1πλ Κυριε τον ζωοποιον σου σταυρον
325v 1πλ Μη νηστευσαντες κατ’ εντολην
326 4πλ Η παθοκτονος νηστεια παρουσα

148
326v 4α Νυν καιρος ευπροσδεκτος
326v τοØ γ\ου Γρηγορ\ου τοØ Παλαµ
326v 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
327 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
327 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
327v 4πλ Αµετρητα σοι πταισας αµετρητους
327v 4πλ Εµε τον πλανηθεντα επι ορη
328 4πλ Νηστειας εναρξαµενοι εβδοµαδος
328 4πλ Χαλινους αποπτυσας τους πατρικους
328v 4α Τον χαλεπον των πταισµατων µου
328v 3α ∆ευτε απαντες κυµβαλοις ψαλµικοις
328v 2α Πατερ αγαθε παντων ων µοι δεδωκας
329 3πλ Ηµαρτον οµολογω σοι κυριε
329v 3α Κυριε ο σταυρω κτεινας τον δολιον
329v 3α Τετρωµαι ηδονης ροµφαια κυριε
330 2α Τη νηστεια κυριε τας ψυχας φωτισθεντες
330 2α Πατερα σε τον κτιστην επιγραφεσθαι
330 2α Εν τιµη ων υιοτητος πατρος αγαθου
330v 4α Ασωτως διασπειρας τον πατρικον
331 2πλ Αποστολοι του σωτηρος φωστηρες
331v 2πλ Της υιοθεσιας εκπεσων ο ασωτος
331v 1α Την τριτην των σεπτων νηστειων εβδοµαδα
332 2πλ Η εν τω ξυλω του σταυρου κρεµασθεισα
332v 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
332v 3πλ Ασωτου δικην απεστην της χαριτος
333 κυριακ¬ γr τäν νηστειäν, ³τοι τοØ σταυροØ
333 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
333v 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
333v 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
334 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον
335 4πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως και κυριος
335v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
336 4πλ Σηµερον το προφητικον πεπληρωται
336v 3α Μεγιστον θαυµα το ξυλον οραται
336v 4πλ Ατενισαι το οµµα εις ουρανον
337 2πλ Αριστην οδον υψωσεως χριστε
337 4πλ Νυν τον σταυρον προσκυνουντες παντες
337v 4πλ Μεγαλορρηµων φαρισαιος εβδελυχθη
337v 4πλ Του µεγαλαυχου φαρισαιου
338 1α Ον παλαι µωυσης προτυπωσας

149
338v 3α Νικων τον τελωνην τοις παραπτωµασιν
338v 4πλ Της νηστειας την οδον µεσασαντες
339 4πλ Μεσασαντες το πελαγος της εγκρατειας
339 4α Η των αγαθων προξενος νηστεια
339v 1πλ Οι εν κρυπτω αρετας εργαζοµενοι
340 3πλ Σηµερον τον σταυρον του κυριου προσκυνουντες
340 4α Τον σον σταυρον τον αγιον
340v 3πλ Ζηλωσωµεν οι πιστοι του τελωνου
340v 2πλ Παρα κυριου του ταπεινωσαντος εαυτον
341 4α Ο της αληθειας εξεταστης
341v 3πλ Τοις παθεσι δουλωσας της ψυχης
341v τ± δr κυριακ± τäν νηστειäν, µνZµη τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν
$ΙωVννου τοØ γραφXως τ−ς κλ\µακος
341v 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
342 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις ανθρωπον
342v 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
342v 3α Μεγιστους εν καιρω πιστοι
342v 3α Τον χρονον της νηστειας νυν υπερµεσασαντες
343 3πλ Υπερµεσασαντες ταυτην την ιεραν
343 3πλ Ο τον αµπελωνα φυτευσας
343 2πλ Λησταις λογισµοις περιπεσων
343v 4πλ Τω τοις λησταις περιπεσοντι
343v 3α Ο δους ηµιν της νηστειας τον χρονον
344 3πλ Ως ο τυφλος εκ καρδιας σοι
344 2α Η θεοφωτος χαρις ηµιν της εγκρατειας
344v 3πλ Ως ο περιπεσων εις τους ληστας
344v 4α Αποσφαλεντες εκ παραβασεως
345 3πλ Την τετραυµατισµενην µου ψυχην
345v 2α Τον ζωηφορον σταυρον αινουµεν
345v 1πλ Εξοστρακισθεις της ευθειας οδου
346 4πλ Εξ ιερουσαληµ κατεβην απολιστθησας
346v 3α Το υψος των αρετων καταλιπουσα
346v 4πλ Τοις ληστρικοις λογισµοις τραυµατισθεις
347 4πλ Τοις των εµων λογισµων λησταις
347v 4πλ Ταις ληστρικαις εφοδοις περιπεσουσα
347v 4πλ Αποστολοι πανευφηµοι οι του κοσµου
348 4πλ Αυτεξουσιως εξεδυθην τη πρωτη µου
348 2πλ Τον ζωοποιον προσκυνουµεν σου σταυρον
348v 4πλ Ο µετα ληστων τω σταυρω παγεις
348v 2πλ Ως εξ ιερουσαληµ σου των θειων εντολων

150
349 τ± εr τäν νηστειäν, µνZµη τ−ς Òσ\ας µητρÎς ºµäν Μαρ\ας τ−ς
Αœγυπτ\ας
349 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου η δυναµις
349v 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
350 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
350v 1α Την εκτην των σεπτων νηστειων
350v 1α Θαυµαστη του σωτηρος η δι’ ηµας
351 1πλ Μη καταδικασης µε χριστε
351 1πλ Κυριε περαν ιορδανου σαρκι διατριβων
351 4α Της ψυχοβλαβους πλεονεξιας
351v 1πλ Ολισθηρως τοις παραπτωµασι
352 3α Σηµερον εναπεψυξεν ο λαζαρος
352 1α Πορφυραν αυτοκρατοριας θεοτευκτον
352v 1α Ο ισραηλ πορφυραν και βυσσον
353 1α Πλουσιος εν παθεσιν υπαρχων
353v 2πλ ∆υσηµερευει λαζαρος εν τω ταφω
353v 1πλ ∆ευτε προ τελους παντες αδελφοι εν καθαρα καρδια
354 4πλ Ο σεραφιµ τοις ανω φοβερος χριστε
354v 4πλ Του πλουσιου της ασυµπαθους
354v 1α Περιφρονησασα ψυχη µου των θειων
355 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες τεσσαρακοστην
355v τοØ γ\ου κα τετραηµXρου ΛαζVρου
355v 2πλ Κυριε λαζαρου θελων ταφον ιδειν
355v 2πλ Κυριε επι τον ταφον του τετραηµερου
356 2πλ Κυριε η φωνη σου κατελυσε του αδου
356 2πλ Κυριε πιστωσαι θελων τους µαθητας
356 2πλ Κυριε παραλαµβανων τους µαθητας
356v 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
356v 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες τεσσαρακοστην
357v 1α Αναστασις και ζωη των απαντων υπαρχων
357v 1α Λαζαρον τεθνεωτα τετραηµερον
358 1α Μαρθα και µαρια τω σωτηρι ελεγον
358 1α Της θεοτητος σου χριστε παρεχων
358v 4α Τεταρταιον ηγειρας τον φιλον σου χριστε
358v 4α Μαρθα τη µαρια εβοα ο διδασκαλος
359 4πλ Λαζαρον τεθνεωτα εν βηθανια
359 4πλ Καθως ειπας κυριε τη µαρθα
359 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
359v τ± κυριακ± τäν βαÄων
359v 2πλ Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας

151
359v 2πλ Ο εχων θρονον ουρανον
359v 2πλ ∆ευτε και ηµεις σηµερον πας ο νεος ισραηλ
360 2πλ Την σεπτην αναστασιν την σην
360v 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
360v 2πλ νενανω Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
361 1α Το παναγιον πνευµα το και τους αποστολους
361 1α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
361v 1α Προ εξ ηµερων του πασχα η φωνη σου
361v 2α Εισερχοµενου σου κυριε εις την αγιαν πολιν
362 2α ∆οξα σοι χριστε τω εν υψιστοις
362 3α Προ εξ ηµερων του γενεσθαι το πασχα ηλθεν ιησους
362v 4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων
363 4πλ Ηλθεν ο σωτηρ σηµερον επι την πολιν
363 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος
363v 4α Ο πλειστος οχλος κυριε εστρωννυον
363v 4α Μελλοντος σου εισιεναι εις την αγιαν πολιν
364 4α Εξελθετε εθνη εξελθετε και λαοι
364v 4α Την κοινην αναστασιν προ του εκουσιου παθους σου
365 2α Εκ βαιων και κλαδων ως εκ θειας εορτης
365 3α Φοβερον το εµπεσειν εις χειρας
365v 3πλ Συναγωγη πονηρα και µοιχαλις
365v τ± γ\ä κα µεγVλü δευτXρä
365v 1α Ερχοµενος ο κυριος προς το εκουσιον παθος
366 1πλ Φθασαντες πιστοι το σωτηριον παθος
366 1πλ Κυριε ερχοµενος προς το παθος τους ιδιους
366v 1πλ Κυριε προς το µυστηριον το απορρητον
367 1πλ Κυριε τα τελεωτατα φρονειν τους οικειους
367v 4πλ Της ξηρανθεισης συκης δια την ακαρπιαν
367v 4πλ ∆ευτεραν ευαν την αιγυπτιαν ευρων
367v τ± γ\ä κα µεγVλü γr
367v 1α Εν ταις λαµπροτησι των αγιων σου
368 2α Ο της ψυχης ραθυµια νυσταξας
368 4α Του κρυψαντος το ταλαντον
368v 2πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα προσθυµως
369 2πλ Οταν ελθης εν δοξη µετ’ αγγελων
369 2πλ Ο νυµφιος ο καλλει ωραιος
369v 3πλ Ιδου σοι το ταλαντον ο δεσποτης
369v τ± γ\ä κα µεγVλü τετVρτü
369v 1α Σε τον της παρθενου υιον
370 1α Το πολυτιµητον µυρον

152
370 1α Οτε η αµαρτωλος προσεφερεν
370v 1α Ω της ιουδα αθλιοτητος εθεωρει
370v 2α Η αµαρτωλος εδραµεν προς το µυρον
371 2πλ Η βεβυθισµενη τη αµαρτια
371 2πλ Σηµερον ο χριστος παραγινεται εν τη οικια
371v 2πλ Ηπλωσεν η πορνη τας τριχας σοι
371v 2πλ Προσηλθεν γυνη δυσωδης
371v 2πλ Η απεγνωσµενη δια τον βιον
372 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις
372v πο\ηµα Ναθανα¬λ τοØ Κρητóς , 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις
373v τ± γ\ä κα µεγVλü εr
373v 2α Συντρεχει λοιπον το συνεδριον των ιουδαιων
373v 2α Ιουδας ο παρανοµος κυριε ο βαψας
374v 2α Ιουδας ο προδοτης δολιος
374v 2α Ιουδας ο δουλος και δολιος ο µαθητης
374v 2α Ον εκηρυξεν αµνον ησαιας
375 4πλ Σηµερον το κατα του χριστου πονηρον
375v 4πλ Σηµερον ο ιουδας το της φιλοπτωχιας
376 4πλ Ο πρωτος σου δολιοτητος
376v 4πλ Μηδεις ω πιστοι του δεσποτικου δειπνου
376v 1πλ Μυσταγωγων σου κυριε τους µαθητας
377 2πλ Γεννηµα εχιδνων αληθως ο ιουδας
377v εœς τÎν νιπτZρα
377v 1α Ο λεντιω ζωσαµενος και νυψας
377v 2α Μεγαλης ευεργεσιας απολαβειν
378 2α Ο πετρος ηυλαβειτο νιψασθαι
378v 2πλ Συνεφερε σοι ιουδα
379 4πλ Νυσταγµω διαβολικω συσχεθεις
379 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια εργον
379v $Ακολουθ\α τäν γ\ων κα σωτηριωδäν παθäν τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ
κα Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ,
τ± γ\ä κα µεγVλü εr µετ τÎν ©ξVψαλµον
379v 4πλ Αλληλουια, 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται εν τω νιπτηρι του δειπνου
380 µετ τ¬ν συµπλZρωσιν τοØ εÛαγγελ\ου λXγοµεν ∆οξα τη µακροθυµια
σου κυριε, εÛθùς τ ˜ντ\φωνα
380 4πλ Αρχοντες λαων συνηχθησαν
380 4πλ Λογον παρανοµον κατεθεντο
380 4πλ Τας αισθησεις ηµων καθαρας τω χριστω
380v 2πλ νενανω Εδραµεν λεγων ο ιουδας τοις παρανοµοις
380v 2πλ νενανω Εν ελεει τον θεον θεραπευσωµεν

153
380v 2α ∆ια λαζαρου την εγερσιν κυριε
381 2α Εν τω δειπνω σου χριστε ο θεος
381 2α Ιωαννη ερωτησαντι κυριε ο παραδιδους σε
381 2α Εις τριακοντα αργυρια κυριε
381 2α Εν τω νιπτηρι σου χριστε
381v 2α Γρηγορειτε και προσευχεσθε
381v 1πλ Σηµερον ο ιουδας καταλιµπανει
381v 1πλ Σηµερον ο ιουδας παραποιειται
382 1α Την φιλαδελφιαν κτησωµεθα
382 2πλ Ο µαθητης του διδασκαλου συνεφωνει
382 3πλ Σηµερον ελεγεν ο κτιστης ουρανου
382v 3πλ Σηµερον γρηγορει ο ιουδας παραδουναι
382v 3πλ Σηµερον τω σταυρω προσηλωσαν
383 3πλ Κυριε επι το παθος το εκουσιον
383v 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
383v 4πλ Τριτον αρνησαµενος ο πετρος
384 2α Ειπατε παρανοµοι τι ηκουσατε
384 2α Σταυρωθητω εκραζον οι των σων
384 3α Εστησαν τα τριακοντα αργυρια την τιµην
384v 3α Εδωκαν εις το βρωµα µου
384v 2πλ Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
384v 2πλ Ο µαθητης ηρνησατο ο ληστης
385 2πλ Αντι αγαθων ων εποιησας χριστε
385 2πλ Επι τη προδοσια ουκ ηρκεσθησαν
385 2πλ Ουτε γη ως εσεισθη ουτε πετραι
385v 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
386 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
386 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ
386 2πλ Το αθροισµα των ιουδαιων τω πιλατω
386v 2πλ Ον παντα φρισσει και τρεµει
386v 4πλ Κυριε ο τον ληστην συνοδοιπορον
387 4πλ Μικραν φωνην αφηκεν ο ληστης
387 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
387v 2πλ Μη ως ιουδαιοι εορτασωµεν και γαρ το πασχα
387v 2πλ Ο σταυρος σου κυριε ζωη και αντιληψις
387v 3α ∆υο και πονηρα εποιησεν ο πρωτοτοκος
388 3α Εκαστον µελος της αγιας σου σαρκος
388v 3α Σταυρωθεντος σου χριστε πασα η κτισις
388v 2πλ Εξεδυσαν µε τα ιµατια µου
389 2πλ Τον νωτον µου εδωκα εις µαστιγωσιν
389 1α Πασα η κτισις ηλλοιουτο φοβω

154
389v 2α Λαος δυσσεβης και παρανοµος
389v 2πλ Σηµερον σε θεωρουσα η αµεµπτος παρθενος
390 2α Επι ξυλου βλεπουσα κρεµαµενον
390v 4πλ Κυριε αναβαινοντος σου εν τω σταυρω
390v 4πλ Ηδη βαπτεται καλαµος αποφασεως
390v $Αρχ¬ κα τäν ñρäν τ−ς γ\ας κα µεγVλης παρασκευ−ς
390v 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
391 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης
391 4πλΤοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
391v 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
391v 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
392 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
392 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
392v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
393 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
393v 3πλ Θαµβος ην κατειδειν τον ουρανου
393v 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
394 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
394v 2πλ ∆οξα πατρι και νυν και αει, Σηµερον κρεµαται επι ξυλου
(piesa anterioară, desfăşurată pe versuri separate, fiecare cu iniţială )
396 τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ± ©σπXρας λXγοµεν περ εœποµεν τè
πρωj ˜ποστ\χου κα τ παρóντα
396 2πλ νενανω Ω πως η παρανοµος συναγωγη
396v 2πλ Φοβερον και παραδοξον µυστηριον
397 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
397v 2α Σηµερον συνεχει ταφος τον συνεχοντα
398 2α Τι το ορωµενον θεαµα τις η παρουσα
398 2α ∆ευτε ιδωµεν την ζωην ηµων εν ταφω
398v 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
398v 2πλ Την σηµερον µυστικως ο µεγας
399 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå ©σπXρας
399 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα συνεφερε µοι
399 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατελυθη µου η εξουσια
399v 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατεποθη µου το κρατος
399v εœς τÎν ¦πιτVφιον, ΓερµανοØ ˜ρχιερXως
399v 1πλ Τον ηλιον κρυψαντα τας ιδιας ακτινας και το καταπετασµα
400v ‚τερον 2πλ Τον ηλιον κρυψαντα τας ιδιας
401v 2πλ ∆ευτε µακαρισωµεν απαντες ιωσηφ τον αοιδιµονος την ζωην
402 κùρ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως
403 $Αρχ¬ τοØ Πεντηκοσταρ\ου, εœς τ¬ν λαµπροφóρον $ΑνVστασιν

155
403 1πλ Αναστασεως ηµερα και λαµπρυνθωµεν
403v 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου τη γη
403v τ−ς εr τ−ς ζωοδóχου πηγ−ς , ©σπXρας εœς τÎν στ\χον
403v 1πλ Σαλπισωµεν φιλεορτον εν υµνοις
404 τ± κυριακ± τοØ $Αντ\πασχα, ³τοι º ψηλVφησις τοØ Θωµâ
404v 1α Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
404v 1α Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου κυριε
405 1α Των µαθητων δισταζοντων τη ογδοη ηµερα
405 1α Θωµας ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ’ αυτων
405v 2α Μετα την εγερσιν σου κυριε
405v 2α Των θυρων κεκλεισµενων επιστας ο ιησους τοις µαθηταις
406 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
406 4α Κυριε τη αστεκτω της σης θεοτητος αιγλη
406v 4πλ Αψαι θωµα της πλευρας τη χειρι
406v 4πλ Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
407 4α Ω του παραδοξου θαυµατος απιστια πιστιν βεβαιαν
407 4α Ω του παραδοξου θαυµατος του πυρος
407v 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
408 2πλ Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
408v κυριακ¬ γr τäν µυροφóρων
408v 2α Αι µυροφοροι γυναικες ορθρου βαθεως αρωµατα λαβουσαι
409 2α Τι τα µυρα τοις δακρυσι µαθητριαι
409 2α Αι µυροφοροι ορθριαι γενοµεναι και το µνηµα
409v 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
409v 1α Μυροφοροι γυναικες τω ταφω τι προσηλθετε
410 1α Μετα φοβου ηλθον αι γυναικες επι το µνηµα
410 1α Ηλθον επι το µνηµειον η µαγδαληνη και η αλλη µαρια
410v κυριακ¬ δr τοØ παραλbτου
410v 1α Ο τη παλαµη τη αχραντω πλαστουργησας τον ανθρωπον
410v 1α Αταφος νεκρος υπαρχων ο παραλυτος
411 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
411v 1πλ Επι τη προβατικη κολυµβηθρα ανθρωπος
412 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντος
412v 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
412v τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς
412v 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως
413 1α Πεντηκοστης εφεστηκεν η των ηµερων
413 1α Εν τω ιερω επεστης η σοφια του θεου µεσουσης της εορτης
413v 2α Οτε το µεσον της εορτης επεστη ανεβη ο ιησους επι το ιερον
413v 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον

156
414 2α Οτε παρεγενου εν ιερω χριστε ο θεος
414v 3α Μεσουσης της εορτης δοξαζωµεν τον εν µεσω της γης
414v 4α Κυριε προ του αχραντου σου σταυρου της εορτης µεσουσης
415 4πλ Μεσουσης της εορτης προ του παθους και της ενδοξου
415v 4πλ Μεσουσης της εορτης του πασχα εν τω ναω ανηλθες
415v 4πλ Καθαρωµεν εννοιων τους κευθµωνας και ψυχικας
415v κυριακ¬ εr τ−ς Σαµαρε\τιδος
416 1α Επι την πηγην επεστης η πηγη των θαυµατων
416 2α Επι το φρεαρ ως ηλθεν ο κυριος η σαµαρειτις
416 2α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
416v 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
417 3α Αγαλλιασθω σηµερον φαιδρως ο ουρανος και η γη
417v 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
417v 2πλ Ταδε λεγει κυριος τη σαµαρειτιδι
418 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
418 τ± κυριακ± τοØ τυφλοØ
418v 2α Ο τυφλος γεννηθεις εν τω ιδιω λογισµω
418v 2πλ Παραγων ο ιησους εκ του ιερου ευρεν ανθρωπον
419 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
419v 4α Ολον τον βιον ο τυφλος νυκτα λογιζοµενος
420 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
420 4πλ Ο δια σπλαγχνα ελεους σαρκωθεις χριστε
420v 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου χριστε
421 τ−ς $ΑναλZψεως
421 2πλ Ο κυριος ανεληφθη εις ουρανους
421 2πλ Κυριε τη ση αναληψει εξεπλαγησαν τα χερουβιµ
421v 2πλ Εν τοις ορεσι τοις αγιοις θεωρουντες
421v 2πλ Κυριε οι αποστολοι ως ειδον σε εν νεφελαις
421v 2πλ Κυριε της οικονοµιας πληρωσας το µυστηριον
422 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις
422v 1α Ανελθων εις ουρανους οθεν κατηλθες
422v 1α Ανηλθες χριστε παρα τον αναρχον πατερα σου
423 1α Οι αγγελοι σου κυριε τοις αποστολοις ελεγον
423 1α Οτε παραγεγονας επι το ορος χριστε
423v 4α Την καταβασαν φυσιν του αδαµ εις τα κατωτερα
424v 4α Κυριε το µυστηριον το απο των αιωνων
425 1πλ Κυριε αναλαµβανοµενου σου οθεν ουκ εχωρισθης
425 1πλ ∆ευτε των πιστων το συστηµα τας ταξεις
425v 2α Ετεχθης ως αυτος ηθελησας εφανης
425v 2α Αναλαµβανοµενου σου χριστε εις το ορος των ελαιων

157
426 2α Ανεληφθης εν δοξη εν τω ορει των ελαιων
426v 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
426v µετ τÎ εÛαγγXλιον 2πλ Σηµερον εν ουρανοις αι ανω δυναµεις την
ηµετεραν
427 3α Eις το ορος των ελαιων ηλθες (piesă fără mărturie şi iniţială)
427 4πλ Ανεληφθης εν δοξη απο γης εις ουρανους
427v 1α Ευφραινεσθαι των ορθοδοξων η εκκλησια
428v τ± κυριακ± τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς, τè σαββVτå ©σπXρας
428v 1α Πεντηκοστην εορταζοµεν και πνευµατος επιδηµιαν
429 1α Γλωσσαις αλλογενων εκαινουργησας χριστε
429 1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
429 2α Ειδοµεν το φως το αληθινον ελαβοµεν
429v 2α Εν ταις αυλαις σου υµνησω σε τον σωτηρα
429v 2α Εν ταις αυλαις σου κυριε οι πιστοι το γονυ της ψυχης
429v 2α Τριαδα οµοουσιον υµνολογησωµεν πατερα και υιον
430 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
430v 4πλ Οτε το πνευµα σου κατεπεµψας κυριε
431 2πλ Αγνοουντα τα εθνη κυριε την του παναγιου πνευµατος
431 2πλ Κυριε του αγιου πνευµατος η επιφοιτησις τους αποστολους
431 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας ο πανταχου
431v 4πλ Γλωσσαι ποτε συνεχεθησαν δια την τολµαν
431v 4α Παραδοξα σηµερον ειδον τα εθνη παντα εν πολει
432 4α Το πνευµα το αγιον ην µεν αει και εσται
432v 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας το εκ πατρος
433 3α Νυν εις σηµειον τοις πασιν εµφανως αι γλωσσαι
433v 3α Νυν το παρακλητον πνευµα επι πασαν σαρκα
433v 3α Νυν περιβαλλονται κρατος οι χριστου αφ’ υψους
434 3πλ Παρακλητον εχοντες προς τον σωτηρα χριστον
434 τ± κυριακ± º ©ορτVζοµεν τäν πανταχοØ τ−ς οœκουµXνης γ\ων
πVντων τ¬ν µνZµην
434 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας
434v 1α Πιστεως συµφωνια την κοσµικην πανηγυριν
435 1α ∆ευτε παντες οι πιστοι των αγιων παντων την πανεορτον
435 2α ∆ευτε απαντες πνευµατικως ευφρανθωµεν επι την µνηµην των αγιων
436 2πλ Αποστολοι προφηται και µαρτυρες οσιοι
436 4α Την τετραπερατον εορτην των αγιων µαρτυρων
436v 4α Αγγελοι εν ουρανοις και ανθρωποι επι της γης
436v 4α ∆ευτε των πιστων ο συλλογος ευφροσυνος
437v 4πλ Ασµατικην χορειαν κροτησωµεν σηµερον
437v 1πλ Τη νυν πανηγυρει συνδραµωµεν οι πιστοι

158
11
Ms. gr. 899 BAR
Dimensiuni: 167 x 106 mm
File: 425
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Stihirar-Triod-Penticostar

Stare foarte bună de conservare, cu şnit aurit pe cele trei margini. Pe


marginea de jos a volumului aurul s-a şters şi când volumul este închis se
distinge o inscripţie de proprietar în limba română cu alfabet chirilic din care
poate fi descifrat doar anul 1720. Această dată plasează alcătuirea volumului în
perioada sfârşitului de secol XVII şi început de secol XVIII. Pe coperta-faţă se
află o însemnare începută cu câteva cuvinte în limba greacă, apoi textul se reia
în limba română:”în zadar mă ostenii a dobândi această scrisoare adică carte,
căci silinţa este prea puţină şi nu e nici un folos de acesta, orişicât m-am cercat,
toate zadarnice sunt, aseminea semne mi-au ieşit şi la învăţătura cărţii elineşti.
Iancu… să să înţeleagă de fieşcare silinţa ce mi-am dat şi să nu mă mai silească
mai mult”. O altă însemnare în limba română se află pe f. 425v: „această
psaltichie cine o va citi nu o va folosi deaca nu ştie să citeasă să o lase în pace,
dar cine va şti să o citească să să folosească, o va citi şi o va folosi”.
Numerotare mecanică, textul este dispus în 9 rânduri, cu filele 422v-425
nescrise; la început există două file albe nenumerotate: are frontispicii la f. 1,
312v, 354v. Pe prima filă nenumerotată se află însemnarea: „Primit dela
Direcţiunea Muzeului Naţional de Antichităţi cu adresa No 241 din 4 noembre
1909”.Volumul nu are cifră de coală, detectarea lipsurilor fiind foarte dificilă.
Unele lipsuri se observă la cotor: între f. 108-109 şi 158-159. Lipsurile care nu
se observă le considerăm consecinţa unei legături defectuoase, care probabil a
omis unele file. Întrucât discontinuităţile sunt la trecerea de pe fila verso pe cea
următoare şi nu pe aceeaşi filă, eroarea nu rezultă din copiere ci din legătură.
Am stabilit ordinea corectă a filelor pe baza cercetării comparate, unele file au
rămas totuşi sub semnul întrebării. Punctele cu erori sunt următoarele: lipsă de
file între 41-42 (piesa care începe la 40v se întrerupe la 41v, pe 42 se află
finalul altei piese); 82v-125 (piesa cu începutul pe 82 se continuă corect pe
125, iar piesa de pe 132v se continuă corect pe 85); două piese al căror final nu
l-am descoperit au legătura 124v-83, cu întrerupere la 83v; următoarea legătură
corectă este 84v-133; lipsuri invizibile la cotor sunt între 157v-158, 175v-176
şi 232v-233. Pentru reconstituirea textului am utilizat Ms.gr.1499, cel mai
cuprinzător din această categorie.

159
1 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς ˜κολουθ\ας τοØ καλοφfνου νXου
στιχηραρ\ου τοØ πρωτοψVλτου κùρ ΧρυσVφου, µ¬ν σεπτXµβριος αr
1 2πλ νενανω Θεια χαρις απηωρητο
1v 2πλ Ο πνευµατι αγιω συνηγµενος
2 1πλ Οσιε πατερ καλην εφευρες
3 1πλ Συ βασιλευ ο ον και διαµενων
4 2α Εκ ριζης αγαθης αγαθος
4v 4πλ Ο αρρητω σοφια συστησαµενος τα συµπαντα λογε
5 εœς τς ηr, τÎ γεννXσιον τ−ς Θεοτóκου
5 2πλ νενανω Σηµερον ο τοις νοεροις θρονοις επαναπαυοµενος
6 4πλ Εν ευσηµω ηµερα εορτης ηµων σαλπισωµεν
7 4πλ ∆ευτε απαντες πιστοι προς την παρθενον δραµωµεν
8v 2πλ Αυτη η ηµερα κυριου αγαλλιασθε λαοι
9v θr, τäν γ\ων κα δικα\ων θεοπατóρων $Ιωακεµ κα }Αννης
9v 1πλ Ω µακαρια δυας υµεις παντων γεννητορων
10v 4πλ Οι εξ ακαρπων λαγονων ραβδον αγιαν
11v 2α Σηµερον η παναµωµος αγνη προηλθεν
12 ιγr, τ ¦γκαιν\α τ−ς γ\ας τοØ ΧριστοØ $ΑναστVσεως
12 2πλ Την µνηµην των εγκαινιων επιτελουντες κυριε
12v προεóρτιον τοØ τιµ\ου σταυροØ
12v 2πλ Σηµερον ξυλον εφανερωθη
13 2α Τον εγκαινισµον τελουντες του πανιερου ναου
14 3α Προς εαυτον επαναγου ανθρωπε
14v ιδr, º τοØ τιµ\ου σταυροØ
14v 2α ∆ευτε απαντα τα εθνη το ευλογηµενον ξυλον προσκυνησωµεν
16 4α Του τιµιου σταυρου χριστε την ενεργειαν προ διατυπωσας
17 4πλ Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
18 2πλ Σηµερον προερχεται ο σταυρος του κυριου
19 τοØ ˜σπασµοØ
19 4πλ Η φωνη του προφητου σου µωυσεως ο θεος πεπληρωται
20v τ± ιùr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος κα πανευφZµου ΕÛφηµ\ας
20v 2πλ Η διηνθισµενη ταις αρεταις και πεφωτισµενη
21 4πλ Πασα γλωσσα κινεισθω προς ευφηµιαν της πανενδοξου
22v 2πλ Εκ δεξιων του σωτηρος παρεστη η παρθενος
23v 1α Σηµερον χοροι πατερων πανευφηµε συναθροισθεντες
24v κγr, º σbλληψις τοØ τιµ\ου Προδρóµου
24v 2πλ νενανω Εκ στειρευουσης σηµερον νηδυος καρπος προσευχης
25v 2πλ νενανω Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες βαπτιστα

160
27 κùr, º µετVστασις τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ
$ΙωVννου
27 2α Τον υιον της βροντης τον θεµελιον των θειων λογων
28v 4α Αναπεσων εν τω στηθει του διδασκαλου χριστου
29 4α Ο συν πατρι και πνευµατι δοξολογουµενος
30 2πλ Αποστολε χριστου ευαγγελιστα ιωαννη
31 4πλ Ευαγγελιστα ιωαννη ισαγγελε παρθενε
31v Òκτωβρ\å ùr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου Θωµâ
31v 2πλ νενανω Ως υπηρετης του λογου και της αρρητου
32 2πλ Τα θεια εποπτευων χριστου της σοφιας νοητως
33 2πλ Τω αρµατι των αρετων εποχουµενος
34 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος σαλπιγγας
34v 4α Την ετησιον µνηµην σηµερον
36 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
37v ιηr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ Λουκâ
38 2πλ Αποστολε χριστου και των θειων δογµατων συγγραφευς
38v 2πλ Πανσοφε αλιευς αγιε µαθητα εργα του σωτηρος
39v 4πλ ∆αβιτικως συνελθοντες οι πιστοι εν ασµασι
40v κùr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ∆ηµητρ\ου
40v 2πλ νενεανω Σηµερον συγκαλειται ηµας του αθλοφορου
(între f.41v - 42 lipsesc file)
42 4πλ Τις µη θαυµασει τις µη δοξασει
43 ηr, º σbναξις τäν ταξιVρχων Μιχα¬λ κα Γαβρι¬λ
43 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των αγγελων ταξιαρχιαι
44 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των παρθενων χοροστασιαι
44v 4α Πυρινοις χειλεσιν υµνει σε τα χερουβιµ
46 4πλ Ως ταξιαρχης και προµαχος και των αγγελων
47 1πλ Οπου επισκιασει η χαρις σου αρχαγγελε
47v ιγr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ Χρυσοστóµου
47v 2πλ νενεανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
48 4α Επρεπε τη βασιλιδι των πολεων ιωαννην
49 2πλ νενανω Σαλπιγξ χρυσοφωνος ανεδειχθης
49v 4πλ Χρυσεοις επεσι και θεοφθογγοις διδαγµασι
50v ιδr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου Φιλ\ππου
50v 2πλ Του µεγαλου φιλιππε φωτος ταις αστραπαις
51 2α Καταλιπων τα επι γης ηκολουθησας χριστω
52 2α Φιαλαι των αρωµατων εν κοσµω
52v 3α Την των ιχθυων αγραν
53 ιùr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ Ματθα\ου
53 4α Καλουντι χριστω προς µαθητειαν

161
54 2πλ Εκ πυθµενος κακιας εσχατης
55 2α Ζυγον λιπων αδικιας και χρυσον
56 4πλ Κροτησωµεν εν ασµασι σηµερον πιστοι
57 καr, τ Εœσóδια τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν Θεοτóκου
57 4πλ Μετα το τεχθηναι σε θεονυµφε δεσποινα
58 1πλ Επελαµψεν ηµερα χαρµοσυνος και εορτη
59 2πλ Σηµερον τα στιφη των πιστων συνελθοντα
61 2α Σηµερον τω ναω προσαγεται η παναµωµος παρθενος
62 κεr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος κα πανσóφου Αœκατερ\νης
62 2α Χαρµονικως τη πανηγυρει της θεοσοφου
63v 2α Βιον αυλον εξησκηµενη βηµα
64 λr, τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου $ΑνδρXου τοØ πρωτοκλZτου
64 4α Την των ιχθυων αγραν καταλιπων αποστολε
65 4πλ Τον κηρυκα της πιστεως και υπηρετην
66 3α Τον συναιµονα πετρου και χριστου µαθητην
66v δεκεµβρ\å δr, τ−ς γ\ας ΒαρβVρας κα τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ
∆αµασκηνοØ
66v 2πλ Πατριδα γενος υπαρξιν καταλιπουσα
67 4πλ Λαµπρος πανηγηρισωµεν σηµερον
69 2α Την πανηγυριν σηµερον της αθληφορου
69v εr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν ΣVββα
69v 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
71 2πλ Το κατ’ εικονα τηρηρας αλωβητον υπερνουν αγαθων δεξαµενος
72 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
72v ùr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου τοØ θαυµατουργοØ
72v 2πλ Ιεραρχων την καλλονην και των πατερων κλεος
74 4πλ Των ανδραγαθηµατων σου οσιε πατερ
75 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπον λειτουργε
75v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων σκιρτησωµεν
77 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων προκυψασα γαρ
78v τ± θr, º σbλληψις τ−ς γ\ας }Αννης
78v 2α Το απορρητον τοις αγγελοις και ανθρωποις
79v 1πλ Ο επι των κολπων των πατρικων επαναπαυοµενος λογε
80 2α Σηµερον εκ ριζης του δαβιδ βασιλικη πορφυρις
80v ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Σπυρ\δωνος τοØ θαυµατουργοØ
80v 1α Οσιε πατερ µακαριε σπυριδων σοφε
81v 2α Ιεραρχων το θειον κειµηλιον πατερ
82 4α Οσιε πατερ ιεραρχα αοιδιµε
83 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος προς ιορδανην
84 2α Του λυτρωτου ηµων υπο δουλου

162
84v 2α Τα ιορδανια ρειθρα σε την πηγην (textul de pe f.85 se continuă pe
f.133)
85v 1α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
86v 4πλ Θεοφορε ιγνατιε τον σον ερωτα χριστον
87 4πλ Υποδεξαι βηθλεεµ την του θεου µητροπολιν
88 1α Ω της στερρας και αδαµαντινου σου ψυχης
88v 1α Στηλη εµψυχος και εµπνους εικων
89v 2πλ Σπηλαιον ευτρεπιζου η αµνας
90v κβr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος $Αναστασ\ας
90v 2α Της αναστασεως ειληφας το δωρηµα αναστασια
91 2πλ Ανυµφευτε παρθενε ποθεν ηκεις
92 4α Της ζωηφορου αναστασεως χριστου επωνυµως
92v 1πλ Προεορτιος ηµερα σηµερον της ενανθρωπησεως
93v 1πλ Μη στυγναζε ιωσηφ καθορων µου
94 κγr, τäν γ\ων δXκα µαρτbρων τäν ¦ν τ± ΚρZτü
94 2α Κρητη προεορταζει σηµερον τα γενεθλια χριστου
94v 3α Προεορτιος σηµερον η των µαρτυρων επεστη
95 3α Ευτρεπιζου βηθλεεµ ηνοικται γαρ
96 3α Γενναιοι µαρτυρες αληθειας υµας
96v 4πλ Εν βηθλεεµ γενναται ο του παντος ποιητης
98v στιχηρ œδιóµελα ψαλλóµενα εœς τς µεγVλας òρας τ−ς παραµον−ς
τäν ΧριστουγXννων
98v Šρα αr 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
99 3α Νυν προφητικη προρρησις πληρωθηναι
100 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ προς την παρθενον µαρια
101 Šρα γr 2πλ Ουτος ο θεος ηµων ου λογισθησεται
101v 4πλ Προ της γεννησεως της σης τροµω
102v 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν πως εκ των αγιων ην παρελαβες
103 Šρα ùr 1α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν ενθεως
104 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
104v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν θαυµα
106 Šρα θr 3πλ Εξεπληττετο ηρωδης ορων των µαγων
106v 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη ετιτρωσκετο
108 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου (între 108v - 109 lipsesc file)
109 2πλ Οτε καιρος της επι γης παρουσιας (piesă cu începutul lipsă)
109v 2α Σηµερον ο χριστος εν βηθλεεµ γενναται
110 2πλ Μνηµην επιτελουµεν δαβιδ και ιακωβου
110v 2πλ Ιερεων µνηµην και βασιλεων κρατος
111 4πλ Αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου
112 κζr, τοØ γ\ου πρωτοµVρτυρος κα ˜ρχιδιακóνου ΣτεφVνου

163
112 2α Τω βασιλει και δεσποτη του παντος τεχθεντι
113 2πλ Πρωτος εν µαρτυσιν εδειχθης
113v 1πλ Πρωτοµαρτυς αποστολε και πρωτοδιακονε
114v 1πλ Ακαταληπτον το τελουµενον εν βηθλεεµ
115 4πλ Χαιροις εν κυριω στεφανηφορε στεφανε
115v κθr, τäν γ\ων νηπ\ων
115v 4πλ Ηρωδης ο παρανοµος θεωρων τον αστερα
116v 4πλ Του ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ
117v 1πλ Ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι
119 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα εν βηθλεεµ
120v œανουαρ\å αr, º Περιτﵬ τοØ Κυρ\ου κα Βασιλε\ου τοØ ΜεγVλου
120v 4πλ Συγκαταβαινων ο σωτηρ τω γενει
121 4πλ Ουκ επησχυνθη ο παναγαθος θεος
121v 4πλ Σοφιας εραστης γενοµενος οσιε
122v 2πλ Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου οσιε πατερ
123 2πλ Ο την χαριν των θαυµατων ουρανοθεν
123v 1α Λαµπρως πανηγυρισωµεν σηµερον
125 τ± κυριακ± τäν γ\ων προπατóρων
125 2πλ Τους προ του νοµου πατερας απαντες
126 3α Των προπατορων το συστηµα οι φιλεορτοι
127 3πλ ∆ευτε απαντες πιστως πανηγυρισωµεν
128 κυριακ± πρÎ τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως
128 2πλ ∆ανιηλ ανηρ επιθυµιων λιθον
128v 1α Βολιδες αστραπτοντες θεηγοριας
129 2α Χαιρετε προφηται τιµιοι οι τον νοµον
130 2α Ιδου καιρος ηγγικε της σωτηριας
130v 4πλ Των νοµικων διδαγµατων ο συλλογος
131v κr, προεóρτια τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως κα τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος
$Ιγνατ\ου τοØ θεοφóρου
131v 1α Προεορτασωµεν λαοι χριστου τα γενεθλια
132v 1α Προεορτασωµεν λαοι χριστου τα γενεθλια (textul de pe 132v se
continuă pe 85)
133 2α Σωσαι βουλοµενος τον πλανηθεντα
134 2α Υπεκλινας καραν τω προδροµω
134 4α Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
135 4α Σε τον εν πνευµατι και πυρι καθαιροντα
135v 4α ∆ευτε µιµησωµεθα τας φρονιµους παρθενους
136 4α Βαπτιζεται χριστος και ανεισιν εκ του υδατος
137 4α Ετρεµεν η χειρ του βαπτιστου οτε της αχραντου
137v 4πλ Κυριε πληρωσαι βουλοµενος α ωρισας

164
138 4πλ Σηµερον η κτισις φωτιζεται
139 2α Εν ιορδανη ποταµω ιδων σε ο ιωαννης
140 2α Ειδωσαν σε υδατα ο θεος
140v 2α Σηµερον ουρανου και γης ποιητης παραγινεται
141v 2πλ Τον εκ παρθενου ηλιον βλεπων ο εκ στειρας
141v 2πλ Τα συµπαντα σηµερον χαρας πληρουνται
142 2πλ Θεος λογος επεφανη εν σαρκι
142v 1α Φως εκ φωτος ελαµψεν τω κοσµω χριστος
143 1α Πως σε χριστε δουλοι τον δεσποτην αξιως
143 1α Συ εν ιορδανη βαπτισθεις ο σωτηρ ηµων
143v 1α Το αληθινον φως επεφανη και πασι τον φωτισµον
144 1α Ο περιβαλλων τον ουρανον εν νεφελαις
145 2πλ Ναµατα ιορδανια περιεβαλλου σωτηρ
145v 2α Σηµερον ο χριστος εν ιορδανη ηλθε βαπτισθηναι
146v εœς τÎν γιασµóν
146v 4πλ Φωνη κυριου επι των υδατων βοα
146v 2πλ Ανυµνησωµεν οι πιστοι της περι ηµας
147v º σbναξις τοØ τιµ\ου Προδρóµου
147v 4α Ως του πνευµατος εραστης και της χαριτος
148v 4πλ Τα των αγγελων στρατευµατα εξισταντο
149 ιαr, τοØ Òσ\ου θεοφóρου πατρÎς ºµäν Θεοδοσ\ου τοØ ΚοινοβιVρχου
149 2α Οσιε πατερ ως πολιν ζωντος
149v 2α Των αρετων η κλιµαξ υπογαραµµος
150v ιùr, º προσκbνησις τ−ς τιµ\ας ˜λbσεως τοØ γ\ου ˜ποστóλου ΠXτρου
150v 2πλ νενανω Σηµερον ηµιν η κρηπις της εκκλησιας πετρος
151v 2πλ Παλιν ηµιν ο θερµος προστατης συνεγειρεται
152v 4α Αξιως ειληφας εκ θεου τα χαρισµατα
153 ιζr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αντων\ου τοØ ΜεγVλου
153 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου του κυριου
153v 2πλ νενανω Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
154v 4πλ Ουρανοδροµω επιβας οχηµατι θεσπεσιε των αρετων
155v ιηr, τäν ¦ν γ\οις πατXρων ºµäν $Αθανασ\ου κα Κυρ\λλου
155v 2πλ Χριστου τον ιεραρχην υµνησωµεν απαντες
156 3α Παλιν ηµιν ο χρυσορροας νειλος και της αθανασιας
157 3α Το µεγα κλεος των ιερεων αθανασιον τον αηττητον
(o piesă cu incipit neidentificat se continuă pe f.158)
158 λr, τäν γ\ων πατXρων ºµäν Βασιλε\ου τοØ ΜεγVλου, Γρηγορ\ου
τοØ Θεολóγου κα $ΙωVννου τοØ Χρυσοστóµου
158 2πλ Τους ιεραρχας του χριστου και των πατερων κλεος (între 158-159
este o lipsă)

165
159 1πλ Ο παλαιος ηµερων νηπιασας σαρκι (piesă fără început)
159 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος και υµνουµενος
160v 2πλ Ο εν χερσιν πρεσβυτικαις την σηµερον
161 3πλ Φως εις αποκαλυψιν εθνων ηλθες επι γης
161v ηr, τοØ γ\ου Θεοδfρου τοØ ΣτρατηλVτου
161v 1πλ Σηµερον ανετειλεν υπερ των εοσφορων
163 4πλ Των του θεου δωρεων ως επωνυµον
163v 4πλ Αθλητικον συστησαµενος σταδιον κατα της πλανης
164 κδr, º εàρεσις τ−ς τιµ\ας κεφαλ−ς τοØ Προδρóµου
164 2πλ Θησαυρος ενθεων δωρεων η θεοφρουρητος
164v 2α Η των θειων εννοιων πανσεβασµιος θηκη
165v 2πλ νενανω Την πανσεβασµιον καραν του βαπτιστου σου κυριε
166 2πλ νενανω Η πρωην επι πινακος το του ηρωδου αθεσµον
166v µVρτιω θr, τäν γ\ων µr µαρτbρων
166v 2α Φεροντες τα παροντα γενναιως
167v 2πλ Εν ωδαις ασµατων ευφηµησωµεν πιστοι
169 1πλ Αθλοφοροι χριστου την πανσεπτον νηστειαν
170 2α Προφητικως µεν εβοα ο δαβιδ εν ψαλµοις
170v κεr, Ò ΕÛαγγελισµÎς τ−ς Θεοτóκου
170v 2πλ Απεσταλη εξ ουρανου γαβριηλ ο αρχαγγελος
172 2α Ευαγγελιζεται ο γαβριηλ τη κεχαριτωµενη
173 4α Σηµερον χαρας ευαγγελια παρθενικη πανηγυρις
174v 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
175v 4πλ Ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι ( între 175v - 176 există o lipsă)
176 κεr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ ΜVρκου
176 2πλ Σου εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι
176v 4πλ ∆ευτε της ουρανιου µυσταγωγιας
177 λr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $Ιακfβου
177 4πλ Πρωτος πανευφηµε της θεολεκτου δωδεκαδος
178 µαjå καr, τäν γ\ων θεοσXπτων βασιλXων κα œσαποστóλων
Κωνσταντ\νου κα {ΕλXνης
178 2α Πλουσιων δωρεων τα κρειττονα ειληφως
179 1πλ Η εκκλησια σηµερον στολισαµενη τω κρατει σου
180 4πλ Σελας φαεινοτατον κοµητης
181 4πλ Ο των ανακτων αναξ και θεος
182 œουν\ου κδr, τóτε µXσιον τοØ τιµ\ου κα ¦νδóξου προφZτου
Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
182 2πλ νενανω Σηµερον του φωτος ο λυχνος προοδοποιειται
183v 2πλ Η ελισαβετ συνελαβε τον προδροµον της χαριτος
184 4πλ Ησαιου νυν του προφητου η φωνη

166
185v 4πλ Βλεπε την ελισσαβετ προς την παρθενον
186v 2πλ νενανω Αστηρ αστερων προδροµος στειρωτικης
187 κθr, τäν γ\ων ˜ποστóλων ΠXτρου κα Παbλου
187 4α Το τριτον της ερωτησεως το πετρε φιλεις µε
188 1πλ Η σοφια θεου ο συναιδιος λογος
189v 2πλ Εορτη χαρµοσυνος επελαµψεν τοις περασιν
190v 2πλ νενανω Η πανσεπτος των αποστολων επεδηµησεν
191v εœς τς λr
191v 4πλ Ολην διηλθετε κτισιν φωτισαντες
192v œουλ\å βr, º καταθXσις τ−ς τιµ\ας ˜ισθZτος τ−ς Θεοτóκου
192v 2α Φρεναν καθαραντες και νουν συν τοις αγγελοις
193v 2α Ως στεφανον υπερλαµπρον παναχραντε θεοτοκε
194v εr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $Αθανασ\ου τοØ ¦ν τè }Αθå
194v 2πλ Ως ενθεος η ζωη σου και πανιερον σου
195v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων η χαρις
197v 2πλ Την των πατερων καλλονην των ασκητων
198v 2πλ Τον της αθανασιας επωνυµον απαντες
199v ζr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος Κυριακ−ς
199v 2πλ Εκ δεξιων του σωτηρος παρεστη
200v 2α Εν πολει του θεου ηµων εν ορει αγιω
201 ιζr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος Μαρ\νης
201 2α Εν φωνη αγαλλιασεως και εν ψαλµοις αλαλαγµου
202v 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον
203 κr, τοØ γ\ου ¦νδóξου προφZτου {ΗλιοØ τοØ Θεσβ\του
203 2πλ ∆ευτε των ορθοδοξων το συστηµα συναθροισθεντες
205 4α Εν πυρινω αρµατι επιδιφριος αρθεις
205v 2πλ Προφητα κηρυξ χριστου τω θρονω της µεγαλωσυνης
206 4πλ Των προφητων τους ακρεµονας και παµφαεις
207 κùr, τ−ς γ\ας ÒσιοµVρτυρος Παρασκευ−ς
207 2πλ Παρθενοµαρτυς αθλοφορε παρασκευη
207v 2πλ ∆ευτε παντα της γης τα περατα πνευµατικην χορειαν
208v κζr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος ΠαντελεZµονος
208v 2πλ Εξελαµψεν σηµερον η σεβασµιος µνηµη
209v 1πλ ∆ευτε φιλοµαρτυρες οµοφρονως απαντες ευφηµησωµεν
210v 4πλ Μητρικην αγαπησας ευσεβειαν
211v 4α Σηµερον εξελαµψε του αθλοφορου η µηνµη
212v αÜγουστå ùr, º γ\α Μεταµóρφωσις τοØ Σωτ−ρος
212v 2πλ Προτυπων την αναστασιν την σην χριστε ο θεος
214 1πλ ∆ευτε αναβωµεν εις το ορος κυριου
214v 1πλ Νοµου και προφητων σε χριστε ποιητην

167
215 2πλ νενανω Πετρω και ιωαννη και ιακωβω
216v 4πλ Παρελαβεν ο χριστος τον πετρον και ιακωβον
217v ιεr, º Κο\µησις τ−ς Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
218 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν οι θεοφοροι
220 1πλ ∆ευτε φιλεορτων το συστηµα δευτε και χορειαν
221v 1πλ Ασατε λαοι τη µητρι του θεου ηµων
222 4α Οτε εξεδηµησας θεοτοκε παρθενε
224v 2πλ Οτε η µεταστασις του αχραντου σου
225v 2πλ Τη αθανατω σου κοιµησει θεοτοκε µητηρ της ζωης
227 κεr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου Βαρθολοµα\ου
227 2πλ Εστησας εν θαλασση το ορµηµα
227v 2πλ Της εκλογης του σκευους παυλου
228v 1πλ Αποστολικοις αγωσι σαυτον κατακοσµησας
229v κθr, º ˜ποτﵬ τοØ τιµ\ου Προδρóµου
229v 2πλ Γενεσιων τελουµενων του αναιδεστατου ηρωδου
230 2πλ Ορχησατο η µαθητρια του παµπονηρου
231 2πλ Ουκ εδει σε ω ηρωδη τον της µοιχειας
232 2πλ νενανω Παλιν ηρωδιας µαινεται
232v 1πλ Της ανοµου - οντως θεου προσταξειως - după primele două cuvinte
se continuă cu textul unei piese aparţinând Triodului
233 2πλ Αρχη µοι και υποστασις το πλαστουργον σου
233v 2α Ως ανθος µαραινεται
234v τ± κυριακ± τ−ς ˜πóκρεω
234v 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι
236 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
237v 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
238v 4πλ Λιχνευσαµενοι την πρωτην υπεστηµεν
240 τ± κυριακ± τ−ς τυροφVγου º ¦ξωρ\α τοØ $ΑδVµ
240 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
241 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδισου δια της βρωσεως
242v 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
243v 4α Ελαµψεν η χαρις σου κυριε
244v σαββVτå αr τäν γ\ων νηστειäν
244v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
246 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας
246v 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως
247 τ± κυριακ± τ−ς Ïρθοδοξ\ας
247 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
248v 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
250 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον

168
251 4πλ ∆ευτε εκκαθαρωµεν εαυτους εν ελεηµοσυναις
251v κυριακ¬ βr τäν νηστειäν
251v 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
252v 4πλ Χαλινους αποπτυσας τους πατρικους
253 κυριακ¬ γr τäν νηστειäν, º προσκbνησις τοØ τιµ\ου σταυροØ
253 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
254v 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα επι σταυρου
255v 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω δαβιδ
257 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων φαρισαιων
258 τοØ ˜σπασµοØ
258 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον
259v 4πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως και κυριος
261 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
263 4πλ Σηµερον το προφητικον πεπληρωται λογιον
263v 4πλ Ατενισαι το οµµα εις ουρανον
264 κυριακ¬ δr τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ κλ\µακος
264 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
265 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις
266 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
267 3πλ Ο τον αµπελωνα φυτευσας
267v 2πλ Λησταις λογισµοις περιπεσων
268 τ± εr τοØ µεγVλου κανóνος
268 4πλ Ταις ληστρικαις εφοδοις περιπεσουσα
268v κυριακ¬ εr, τ−ς Òσ\ας Μαρ\ας τ−ς Αœγυπτ\ας
268v 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου σου η δυναµις
269 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
270 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
271v 1α Θαυµαστη του σωτηρος η δι’ ηµας
272 τè σαββVτå τοØ γ\ου κα δικα\ου ΛαζVρου
272 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
273 4α Ο πλειστος οχλος κυριε εστρωννυον
273v 4α Μελλοντος σου εισιεναι εις την αγιαν πολιν
274v 4α Εξελθετε εθνη εξελθετε και λαοι
275v 4α Την κοινην αναστασιν προ του εκουσιου
277 2α Εκ βαιων και κλαδων ως εκ θειας εορτης
278 3α Φοβερον το εµπεσειν εις χειρας θεου
278v 3πλ Συναγωγη πονηρα και µοιχαλις
279 τ± γ\ä κα µεγVλü δευτXρä
279v 1α Ερχοµενος ο κυριος προς το εκουσιον παθος
280v 1πλ Φθασαντες πιστοι το σωτηριον παθος

169
281 1πλ Κυριε ερχοµενος προς το παθος τους ιδιους
282 1πλ Κυριε προς το µυστηριον το απορρητον
283 1πλ Κυριε τα τελεωτατα φρονειν τους οικειους
284 4πλ Της ξηρανθεισης συκης δια την ακαρπιαν
284v 4πλ ∆ευτεραν ευαν την αιγυπτιαν ευρων ο δρακων
285 τ± γ\ä κα µεγVλü τρ\τü
285 1α Εν ταις λαµπροτησι των αγιων σου
285v 2α Ο της ψυχης ραθυµια νυσταξας
286v 4α Του κρυψαντος το ταλαντον
287 2πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα προθυµως
288 2πλ Οταν ελθης εν δοξη µετ’ αγγελικων δυναµεων
289 2πλ Ο νυµφιος ο καλλει ωραιος
289v 3πλ Ιδου σοι το ταλαντον ο δεσποτης
290v τ± γ\ä κα µεγVλü τετVρτü
290v 1α Σε τον της παρθενου υιον
291 1α Το πολυτιµητον µυρον
291v 1α Οτε η αµαρτωλος προσεφερε το µυρον
292v 1α Ω της ιουδα αθλιοτητος εθεωρει
293 2α Η αµαρτωλος εδραµεν προς το µυρον
294 2πλ Η βεβυθισµενη τη αµαρτια
294v 2πλ Σηµερον ο χριστος παραγινεται εν τη οικια
295 2πλ Ηπλωσεν η πορνη τας τριχας σοι
295v 2πλ Προσηλθεν γυνη δυσωδης
296 2πλ Η απεγνωσµενη δια τον βιον
296v 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις
298v τ± γ\ä κα µεγVλü εr
298v 2α Συντρεχει λοιπον το συνεδριον των ιουδαιων
299v 2α Ιουδας ο παρανοµος κυριε ο βαψας
300v 2α Ιουδας ο προδοτης δολιος
301 2α Ιουδας ο δουλος και δολιος ο µαθητης
302 2α Ον εκηρυξεν αµνον ησαιας
302v 4πλ Σηµερον το κατα του χριστου πονηρον
303v 4πλ Σηµερον ο ιουδας το της φιλοπτωχειας
305 4πλ Ο τροπος σου δολιοτητος
306 4πλ Μηδεις ω πιστοι του δεσποτικου δειπνου
307 1πλ Μυσταγωγων σου κυριε τους µαθητας
308 2πλ Γεννηµα εχιδνων αληθως ο ιουδας
309 εœς τÎν νιπτZρα
309 1α Ο λεντιω ζωσαµενος και νιψας
309v 2α Μεγαλης ευεργεσιας απολαυειν

170
310v 2α Ο πετρος ηυλαβειτο νιψασθαι
312 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
312v ˜κολουθ\α τäν γ\ων κα σωτηριωδäν παθäν τοØ Κυρ\ου ºµäν
$ΙησοØ ΧριστοØ
312v ˜ντ\φωνον αr 4πλ Αρχοντες λαων συνηχθησαν
313 4πλ Λογον παρανοµον κατεθεντο
313 4πλ Τας αισθησεις ηµων καθαρας τω χριστω
313v ˜ντ\φωνον βr 2πλ νενανω Εδραµεν λεγων ο ιουδας τοις παρανοµοις
314 2πλ νενανω Εν ελεει τον θεον θεραπευσωµεν
314v ˜ντ\φωνον γr 2α ∆ια λαζαρου την εγερσιν κυριε
315 2α Εν τω δειπνω σου χριστε ο θεος
315 2α Ιωαννη ερωτησαντι κυριε ο παραδιδους σε τις εστι
315v 2α Εις τριακοντα αργυρια κυριε
316 2α Εν τω νιπτηρι σου χριστε
316 2α Γρηγορειτε και προσευχεσθε
316v ˜ντ\φωνον δr 1πλ Σηµερον ο ιουδας καταλιµπανει
317v 1πλ Σηµερον ο ιουδας παραποιειται
318 1α Την φιλαδελφιαν κτησωµεθα
318v ˜ντ\φωνον εr 2πλ Ο µαθητης του διδασκαλου συνεφωνει
319 3πλ Σηµερον ελεγεν ο κτηστης ουρανου
319v ˜ντ\φωνον ùr 3πλ Σηµερον γρηγορει ο ιουδας παραδουναι
320 3πλ Σηµερον τω σταυρω προσηλωσαν
320v 3πλ Κυριε επι το παθος το εκουσιον
321v ˜ντ\φωνον ζr 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
322v 4πλ Τριτον αρνησαµενος ο πετρος
323 ˜ντ\φωνον ηr 2α Ειπατε παρανοµοι τι ηκουσατε
323 2α Σταυρωθητω εκραζον οι των σων
323v ˜ντ\φωνον θr 3α Εστησαν τα τριακοντα αργυρια την τιµην
324v 3α Εδωκαν εις το βρωµα µου
324v ˜ντ\φωνον ιr 2πλ Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
325v 2πλ Ο µαθητης ηρνησατο ο ληστης εβοησε
325v ˜ντ\φωνον ιαr 2πλ Αντι αγαθων ων εποιησας χριστε
326 2πλ Επι τη προδοσια ουκ ηρκεσθησαν
326v 2πλ Ουτε γη ως εσεισθη ουτε πετραι
326v ˜ντ\φωνον ιβr 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
328 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
328v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ
329 ˜ντ\φωνον ιγr 2πλ Το αθροισµα των ιουδαιων τω πιλατω
329v 2πλ Ον παντα φρισσει και τρεµει
330 ˜ντ\φωνον ιδr 4πλ Κυριε ο τον ληστην συνοδοιπορον

171
330v 4πλ Μικραν φωνην αφηκεν ο ληστης
331 ˜ντ\φωνον ιεr 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
332 2πλ Μη ως ιουδαιοι εορτασωµεν και γαρ το πασχα
332v 3α ∆υο και πονηρα εποιησεν ο πρωτοτοκος
333v 3α Εκαστον µελος της αγιας σου σαρκος
334v 3α Σταυρωθεντος σου χριστε πασα η κτισις
335v 2πλ Eξεδυσαν µε τα ιµατια µου
336 2πλ Τον νωτον µου εδωκα εις µαστιγωσιν
336v 1α Πασα η κτισις ηλλοιουτο φοβω
337 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
337v 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
399 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
339v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
341 3πλ Θαµβος ην κατειδειν τον ουρανου
341v 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
342v 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
343v τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ± ©σπXρας τÎ Πασα η κτισις κα τ
λοιπ, περ εÇπωµεν τè πρωÅ εœς τÎν στ\χον, εÉτα τÎ παρÎν
344v 2πλ νενανω Ω πως η παρανοµος συναγωγη
346 2πλ Φοβερον και παραδοξον µυστηριον
347 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
349 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå
349 2α Σηµερον συνεχει ταφος τον συνεχοντα
349v 2α Τι το ορωµενον θεαµα τις η παρουσα καταπαυσις
350 2α ∆ευτε ιδωµεν την ζωην ηµων εν ταφω
351 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
351v 2πλ Την σηµερον µυστικως ο µεγας µωυσης
352 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα συνεφερε µοι
353 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατελυθη µου η εξουσια
353v 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατεποθη µου το κρατος
354v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τοØ Πεντηκοσταρ\ου, τ± κυριακ± τοØ
$Αντ\πασχα, τοØ γ\ου κα ¦νδóξου ˜ποστóλου Θωµâ
354v 1α Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
355v 1α Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου κυριε
356 1α Θωµας ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ’αυτων
357 1α Των µαθητων δισταζοντων τη ογδοη ηµερα
358 2α Μετα την εγερσιν σου κυριε
358v 2α Των θυρων κεκλεισµενων επιστας ο ιησους τοις µαθηταις
359 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
360 4πλΤων θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων

172
360v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος απιστια πιστιν βεβαιαν
361v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος του πυρος
362 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ιωαννη σκηθη του λογου
363 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
363v 2πλ Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
364v τ± κυριακ¬ γrτäν µυροφóρων
364v 2α Αι µυροφοροι γυναικες ορθρου βαθεως αρωµατα λαβουσαι
365v 2α Τι τα µυρα τοις δακρυσι µαθητριαι
366v 2α Αι µυροφοροι ορθριαι γενοµεναι και το µνηµα
367v 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
368v τ± κυριακ± τοØ παραλbτου
368v 1α Ο τη παλαµη τη αχραντω πλαστουργησας τον ανθρωπον
369 1α Αταφος νεκρος υπαρχων ο παραλυτος
370 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
371v 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντος
373 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
373v τ± τετVρτü τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς
373v 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως
374 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον
374v 4α Φωτισθεντες αδελφοι τη αναστασει του σωτηρος
375 τ± κυριακ¬ τ−ς Σαµαρε\τιδος
375 1α Επι την πηγην επεστης η πηγη των θαυµατων
376 2α Επι το φρεαρ ως ηλθεν ο κυριος η σαµαρειτις
376v 2α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
378 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
379 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
379v 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
381 τ± κυριακ± τοØ ¦κγενXτης τοØ τυφλοØ
381 2α Ο τυφλος γεννηθεις εν τω ιδιω λογισµω
381v 2πλ Παραγων ο ιησους εκ του ιερου ευρεν ανθρωπον
383 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
384v 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
385v 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου χριστε
386 εœς τ¬ν $ΑνVληψιν τοØ κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
386 2πλ Ο κυριος ανεληφθη εις ουρανους
387 2πλ Κυριε τη ση αναληψει εξεπλαγησαν τα χερουβιµ
387v 2πλ Εν τοις ορεσι τοις αγιοις θεωρουντες
388v 2πλ Κυριε οι αποστολοι ως ειδον σε εν νεφελαις
388v 2πλ Κυριε της οικονοµιας πληρωσας το µυστηριον
389v 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις

173
391 1α Ανελθων εις ουρανους οθεν κατηλθες
391v 1α Ανηλθες χριστε παρα τον αναρχον πατερα σου
392 1α Οι αγγελοι σου κυριε τοις αποστολοις ελεγον
392v 1α Οτε παραγεγονας επι το ορος χριστε
394 4α Την καταβασαν φυσιν του αδαµ εις τα κατωτερα
395v 4α Οτε ανεληφθης εν δοξη χριστε ο θεος
396v 4α Κυριε το µυστηριον το απο των αιωνων
397v 1πλ Κυριε αναλαµβανοµενου σου οθεν ουκ εχωρισθης
398 1πλ ∆ευτε των πιστων ο συλλογος τους νοας µυηθεντες
399 2α Ετεχθης ως αυτος ηθελησας εφανης
399v 2α Αναλαµβανοµενου σου χριστε εις το ορος των ελαιων
400v 2α Ανεληφθης εν δοξη εν τω ορει των ελαιων
401 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
401v µεθXορτον 2πλ Σηµερον εν ουρανοις αι ανω δυναµεις την ηµετεραν
403v κυριακ¬ τ−ς Πεντηκοστ−ς
403v 1α Πεντηκοστην εορταζοµεν και πνευµατος επιδηµιαν
403v 1α Γλωσσαις αλλογενων εκαινουργησας χριστε
404 1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
404v 2α Ειδοµεν το φως το αληθινον ελαβοµεν
405 2α Εις ταις προφηταις ανυγγειλας ηµων
405v 2α Εν ταις αυλαις σου υµνησω σε τον σωτηρα
406 2α Εν ταις αυλαις σου κυριε οι πιστοι το γονυ της ψυχης
406v 2α Τριαδα οµοουσιον υµνολογησωµεν πατερα και υιον
407 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
408v 4πλ Οτε το πνευµα σου κατεπεµψας κυριε
409v 2πλ Αγνοουντα τα εθνη κυριε την του παναγιου πνευµατος
410 2πλ Κυριε του αγιου πνευµατος η επιφοιτησις τους αποστολους
410v 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας ο πανταχου
411 4πλ Γλωσσαι ποτε συνεχεθησαν δια την τολµαν
412 4α Παραδοξα σηµερον ειδον τα εθνη παντα εν πολει
413 4α Το πνευµα το αγιον ην µεν αει και εσται
413v 4α Το πνευµα το αγιον φως και ζωη
414v στιχZρα πο\ηµα κùρ Γενναδ\ου πατριVρχου τοØ ΣχολVστικου
2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας το εκ πατρος
416v 3α Νυν εις σηµειον τοις πασιν εµφανως αι γλωσσαι
417v 3α Νυν το παρακλητον πνευµα επι πασαν σαρκα
418v 3α Νυν περιβαλλονται κρατος οι χριστου αφ’ υψους
420 3πλ Παρακλητον εχοντες προς τον πατερα χριστον
420 τ± κυριακ± τäν γ\ων πVντων
420 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας

174
421 2πλ ∆ευτε πιστοι σηµερον χορειαν επικροτησαντες ευσεβως
422v - filă nescrisă

*
* *

12
Ms. gr. 41 BAR
Dimensiuni: 208 x 154 mm
File: 159
Datare: sec. XVII-XVIII
Triod-Penticostar

Stare bună de conservare, cu o copertă nouă; hârtia utilizată


preponderent are un filigran pe care l-am identificat în catalogul MCP vol I cu
indicele 1696 Veneţia; acest element, cât şi detaliile strict muzicale plasează
alcătuirea Ms.gr.41 în perioada sfârşitului de secol XVII şi început de XVIII.
La f.117v se află o însemnare în alfabet latin: ”Acasta saplicie este a lui
Georgescu Ionu”. Volum unitar, cu acelaşi scris în totalitate, cu 16 rânduri de
text, cu lipsă de file la început şi la sfârşit. Prezintă numerotare de coală – fila
cu nr.1 are cifra de coală nr.3 – către final apare o inadvertenţă între
numerotarea mecanică şi cifra de coală, întrucât textul de pe f.155v se continuă
corect pe f.159; f.117 r-v este nescrisă. În ceea ce priveşte conţinutul muzical,
pe baza cercetării comparate am stabilit faptul că Ms.gr.41 este un Triod-
Penticostar model Hrysafis cel Nou.

1 3πλ Τας του κυριου γνοντες εντολας


1v 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη
2 2πλ Εννοω την ηµεραν εκεινην
2v 2πλ νενανω Ω ποια ωρα τοτε και ηµερα
3 4πλ ∆ανιηλ ο προφητης ανηρ επιθυµιων γενοµενος
3v 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
4 4πλ Λιχνευσαµενοι την πρωτην υπεστηµεν
4v 3α Παντα τον χρονον η νηστεια ωφελιµος εστι
4v 4πλ ∆ια νηστειας καθαρθηναι
5 3α Ασµενως λαοι την νηστειαν
5 1α Περιχαρως δεξωµεθα πιστοι

175
5v 1α Βρωµατων νηστευουσα ψυχη µου
6 3α Ανετειλεν το εαρ της νηστειας
6v 3α Ελαµψε της εγκρατειας η ευπρεπεια
6v 2α Ο του κυριου σταυρος τοις ακλινως
7 2πλ Προ του σωτηριου σταυρου της αµαρτιας
7v 2πλ Καθαρισωµεν εαυτους αδελφοι απο παντος
8 2πλ νενανω Το κατ’ εικονα τηρησαντες αλωβητον
8v 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
9 2πλ νενανω Οσιοι πατερες εις πασαν την γην εξηλθεν
9v κυριακ¬ τ−ς τυροφVγου
9v 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
10 2πλ Ηλιος ακτινας εκρυψεν η σεληνη
10 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδεισου δια της βρωσεως
11 1πλ Οιµοι ο αδαµ εν θρηνω κεκραγεν
11v 1πλ Το σταδιον των αρετων ηνεωκται
12 2πλ Αδαµ του παραδεισου διωκεται
12v 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων αγωνων
13 2α Εγκρατεια την σαρκα ταπεινωσαι
13v 2α Εµαυτον απελπιζω εννοων τα εργα µου
13v 2α Τον της νηστειας καιρον φαιδρως
14 4α Ελαµψεν η χαρις σου κυριε
14v 1πλ Εληλυθεν η νηστεια η µητηρ
14v 2α Πασαν αµαρτιαν διεπραξαµην
15 2α Οµβρους µοι παρασχου χριστε
15 1πλ ∆ευτε προθυµως το στερρον οπλον της νηστειας
15v 3α Νηστευσωµεν νηστειαν δεκτην
15v 3α Αρξωµεθα λαοι της αµωµου νηστειας
16 2α Βρωσει παλαι πικρα εξοικισθεντες
16v 2α Ξυλου βρωσει ποτε αποικισθεντες
16v 2α Της εγκρατειας την τρυφην καµοι λογε
17 4πλ Νηστειαν ουκ αποχην βρωµατων
17v 4πλ Νηστεια των λογισµων τα παθη
18 4πλ Νηστευοντες αδελφοι σωµατικως
18 2α Φεγγοβολους υµας ως αστραπας
18v 2α Αρετων ηλιου προσεπιβας αρµατι
19 1πλ Αποστολοι θειοι του κοσµου
19 3α Κυριε εµοι τω αµαρτωλω εθου
19v 2α Τον σκοτισθεντα µε ταις απαταις
19v 2α Καθαπερ αµπελος επι ξυλου χριστε
20 2πλ νενανω Ω του σταυρου σου τη δυναµει
20v 4α Οι ποθουντες του θειου πασχα

176
21 4πλ Το της νηστειας διαγγελµα περιχαρως
22 1πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα εν φωτι τα εργα
22 τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ΘεοδωροØ τοØ Τbρωνος
22 2α ∆ευτε φιλοµαρτυρες παντες πνευµατικως ευφρανθωµεν
23 2α Την θεοδωρητον χαριν των θαυµατων
23v 2α ∆ωρον θεου υπερτατον ανεδειχθης
24 2α Θειων δωρεων επωνυµον σε
24v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
25 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας ζωης
25 4α Χορευουσιν στιφη µαρτυρων
25v 4α Η καθαρα και παναµωµος νηστεια
26v 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως
26v τ± κυριακ± τ−ς Ïρθοδοξ\ας
26v 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
27v 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
28 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον
28v 2πλ νενανω Τα των νηστειων νυν δισεβδοµα
28v 4πλ ∆ευτε εκκαθαρωµεν εαυτους εν ελεηµοσυναις
29 1πλ Θαυµαστον οπλον η προσευχη
29v 4πλ Ο αγαγων και νυν ηµας θεος
29v 3α Την πνευµατικην νηστειαν νηστευσωµεν
30 1πλ Ινα τι ραθυµουσα ψυχη µου
30v 3α Καιρος ευφροσυνος της νηστειας
30v 3α Ο σαρκι σταυρωθεις κυριε
31 3πλ Ο δια σταυρου σου κυριε λυσας
31v 1α Την πνευµατικην αδελφοι αναλαβοντες
31v 3α Μεγαλη και φρικτη σου δεσποτα
32 3α Των θειων αποστολων κυριε δεησεσιν
32 4πλ Μετανοιας ο καιρος και ζωης αιωνιου
32v 1πλ Κυριε τον ζωοποιον σου σταυρον
33 1πλ Μη νηστευσαντες κατ’ εντολην
33 4πλ Η παθοκτονος νηστεια παρουσα
33v 4α Νυν καιρος ευπροσδεκτος
34 τοØ γ\ου Γρηγορ\ου τοØ Παλαµâ
34 2α Ποιοις ευφηµιων ασµασιν
34 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
34v 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
35 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
35 4πλ Αµετρητα σοι πταισας αµετρητους
35v 4πλ Νηστειας εναρξαµενοι εβδοµαδος

177
36 4πλ Χαλινους αποπτυσας τους πατρικους
36 4α Τον χαλεπον των πταισµατων µου
36v 3α ∆ευτε απαντες κυµβαλοις ψαλµικοις
36v 2α Πατερ αγαθε παντων ων µοι δεδωκας
37 3πλ Ηµαρτον οµολογω σοι κυριε
37v 3α Κυριε ο σταυρω κτεινας τον δολιον
37v 3α Τετρωµαι ηδονης ροµφαια κυριε
38 2α Τη νηστεια κυριε τας ψυχας φωτισθεντες
38 2α Πατεραν σε τον κτιστην επιγραφεσθαι
38v 2α Εν τιµη ων υιοτητος πατρος αγαθου
39 4α Ασωτως διασπειρας τον πατρικον
39v 2πλ Αποστολοι του σωτηρος φωστηρες
40 2πλ Της υιοθεσιας εκπεσων ο ασωτος
40v 1α Την τριτην των σεπτων νηστειων εβδοµαδα
40v 2πλ Η εν τω ξυλω του σταυρου κρεµασθεισα ζωη
41 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
41v 3πλ Ασωτου δικην απεστην της χαριτος
41v κυριακ¬ τοØ τιµ\ου σταυροØ
41v 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
42 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα επι σταυρου
42v 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
43 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
43v 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον
44v 4πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως και κυριος
45 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
46 4πλ Σηµερον το προφητικον πεπληρωται λογιον
46 3α Μεγιστον θαυµα το ξυλον οραται
46v 4πλ Ατενισαι το οµµα εις ουρανον
46v 2πλ Αριστην οδον υψωσεως χριστε
47 4πλ Νυν τον σταυρον προσκυνουντες παντες
47v 4πλ Μεγαλορρηµων φαρισαιος εβδελυχθη
47v 4πλ Του µεγαλαυχου φαρισαιου
48 1α Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
48v 3α Νικων τον τελωνην τοις παραπτωµασιν
49 4πλ Της νηστειας την οδον µεσασαντες
49v 4πλ Μεσασαντες το πελαγος της εγκρατειας
49v 4α Η των αγαθων προξενος νηστεια
50 1πλ Οι εν κρυπτω αρετας εργαζοµενοι
50v 3πλ Σηµερον τον σταυρον του κυριου προσκυνουντες
51 3πλ Ζηλωσωµεν οι πιστοι του τελωνου
51 4α Τον σον σταυρον τον αγιον

178
51v 2πλ Παρα κυριου του ταπεινωσαντος εαυτον
52 4α Ο της αληθειας εξεταστης
52v 3πλ Τοις παθεσι δουλωσας της ψυχης
52 τοØ γ\ου $ΙωVννου τ−ς κλ\µακος
52v 2πλ Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
53 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις
53v 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
53v 3α Μεγιστους εν καιρω πιστοι
54 3α Τον χρονον της νηστειας νυν υπερµεσασαντες
54 3πλ Υπερµεσασαντες ταυτην την ιεραν
54v 3πλ Ο τον αµπελωνα φυτευσας
54v 2πλ Λησταις λογισµοις περιπεσων
55 4πλ Τω τοις λησταις περιπεσοντι
55 3α Ο δους ηµιν της νηστειας τον χρονον
55v 3πλ Ως ο τυφλος εκ καρδιας σοι
55v 2α Η θεοφωτος χαρις ηµιν της εγκρατειας
56 3πλ Ως ο περιπεσων ει τους ληστας
56v 4α Αποσφαλεντες εκ παραβασεως
57 3πλ Την τετραυµατισµενην µου ψυχην
57 2α Τον ζωηφορον σταυρον αινουµεν
57v 1πλ Εξοστρακισθεις της ευθειας οδου
57v 4πλ Εξ ιερουσαληµ κατεβην απολισθησας
58 3α Το υψος των αρετων καταλιπουσα
58v 4πλ Τοις των εµων λογισµων λησταις
59 4πλ Ταις ληστρικαις εφοδοις περιπεσουσα
59 4πλ Αποστολοι πανευφηµοι οι του κοσµου
59v 4πλ Αυτεξουσιως εξεδυθην τη πρωτη µου παραβασει
60 2πλ Τον ζωοποιον προσκυνουντες σου σταυρον
60 4πλ Ο µετα ληστων τω σταυρω προσπαγεις
60v 2πλ Ως εξ ιερουσαληµ σου των θειων
61 τè σαββVτå τ−ς ˜καθ\στου
61 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
61v 4α Γλωσσαν ην ουκ εγνω ηκουσεν
62 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
62 4α Οπου επλεονασεν η αµαρτια
62v 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
63 1α Την εκτην των σεπτων νηστειων
63v 1α Θαυµαστη του σωτηρος η δι’ ηµας
63v 1πλ Μη καταδικασης µε χριστε
64 1πλ Κυριε περαν ιορδανου σαρκι διατριβων

179
64 4α Της ψυχοβλαβους πλεονεξιας
64v 1πλ Ολισθηρως τοις παραπτωµασι
65 3α Σηµερον εναπεψυξεν ο λαζαρος
65 1α Πορφυραν αυτοκρατοριας θεοτευκτον
65v 1α Ο ισραηλ πορφυραν και βυσσον
66 1α Πλουσιος εν παθεσιν υπαρχων
66v 2πλ ∆ισηµερευει λαζαρος εν τω ταφω
67 1πλ ∆ευτε προ τελους παντες αδελφοι εν καθαρα καρδια
67v 4πλ Ο σεραφιµ τοις ανω φοβερος χριστε
68 4πλ Του πλουσιου της ασυµπαθους
68 1α Περιφρονησασα ψυχη µου των θειων
69 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες τεσσαρακοστην
69 τοØ γ\ου κα τετραηµXρου ΛαζVρου
69 2πλ Κυριε λαζαρου θελων ταφον ιδειν
69v 2πλ Κυριε επι τον ταφον του τετραηµερου
69v 2πλ Κυριε η φωνη σου κατελυσε του αδου
70 2πλ Κυριε πιστωσαι θελων τους µαθητας σου
70 2πλ Κυριε παραλαµβανων τους µαθητας σου
70v 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
70v 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες
71v 1α Αναστασις και ζωη των ανθρωπων
71v 1α Λαζαρον τεθνεωτα τετραηµερον
72 1α Μαρθα και µαρια τω σωτηρι ελεγον
72 1α Της θεοτητος σου χριστε παρεχων
72v 4α Τεταρταιον ηγειρας τον φιλον σου χριστε
73 4α Μαρθα τη µαρια εβοα ο διδασκαλος
73 4πλ Λαζαρον τεθνεωτα εν βηθανια
73v 4πλ Καθως ειπας κυριε τη µαρθα
73v 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
74 τ± κυριακ± τäν βαjων
74 2πλ Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
74 2πλ Ο εχων θρονον ουρανον
74v 2πλ ∆ευτε και ηµεις σηµερον πας ο νεος ισραηλ
75 2πλ Την σεπτην αναστασιν την σην
75 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
75v 2πλ νενανω Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
76 1α Το παναγιον πνευµα το και τους αποστολους
76 1α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
76v 1α Προ εξ ηµερων του πασχα η φωνη σου
76v 2α Εισερχοµενου σου κυριε εις την αγιαν πολιν

180
77 2α ∆οξα σοι χριστε τω εν υψιστοις
77 3α Προ εξ ηµερων του γενεσθαι το πασχα ηλθεν ιησους
77v 4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων
78 4πλ Ηλθεν ο σωτηρ σηµερον επι την πολιν
78v 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος
78v 4α Ο πλειστος οχλος κυριε εστρωννυον
79 4α Μελλοντος σου εισιεναι εις την αγιαν πολιν
79v 4α Εξελθετε εθνη εξελθετε και λαοι
80 4α Την κοινην αναστασιν προ του εκουσιου
80v 2α Εκ βαιων και κλαδων ως εκ θειας
81 3α Φοβερον το εµπεσειν εις χειρας
81 3πλ Συναγωγη πονηρα και µοιχαλις
81v τ± γ\ä κα µεγVλü δευτXρä
81v 1α Ερχοµενος ο κυριος προς το εκουσιον παθος
82 1πλ Φθασαντες πιστοι το σωτηριον παθος
82 1πλ Κυριε ερχοµενος προς το παθος τους ιδιους
82v 1πλ Κυριε προς το µυστηριον το απορρητον
83 1πλ Κυριε τα τελεωτατα φρονειν
83v 4πλ Της ξηρανθεισης συκης δια την ακαρπιαν
83v 4πλ ∆ευτεραν ευαν την αιγυπτιαν ευρων
83v τ± γ\ä κα µεγVλü γr
84 1α Εν ταις λαµπροτησι των αγιων σου
84 2α Ο τη ψυχης ραθυµια νυσταξας
84v 4α Του κρυψαντος το ταλαντον
84v 2πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα προθυµως
85 2πλ Οταν ελθης εν δοξη µετ’ αγγελων δυναµεων
85v 2πλ Ο νυµφιος ο καλλει ωραιος
86 3πλ Ιδου σοι το ταλαντον ο δεσποτης
86 τ± γ\ä κα µεγVλü τετVρτü
86 1α Σε τον της παρθενου υιον
86v 1α Το πολυτιµητον µυρον
86v 1α Οτε η αµαρτωλος προσεφερεν
87 1α Ω της ιουδα αθλιοτητος εθεωρει
87v 2α Η αµαρτωλος εδραµεν προς το µυρον
87v 2πλ Η βεβυθισµενη τη αµαρτια
88 2πλ Σηµερον ο χριστος παραγινεται εν τη οικια
88 2πλ Ηπλωσεν η πορνη τας τριχας σοι
88v 2πλ Προσηλθεν γυνη δυσωδης
88v 2πλ Η απεγνωσµενη δια τον βιον
89 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις

181
90 τ± γ\ä κα µεγVλü εr
90 2α Συντρεχει λοιπον το συνεδριον των ιουδαιων
90 2α Ιουδας ο παρανοµος κυριε ο βαψας
90v 2α Ιουδας ο προδοτης δολιος
91 2α Ιουδας ο δουλος και δολιος ο µαθητης
91 2α Ον εκηρυξεν αµνον ησαιας
91v 4πλ Σηµερον το κατα του χριστου πονηρον
92 4πλ Σηµερον ο ιουδας το της φιλοπτωχειας
92v 4πλ Ο τροπος σου δολιοτητος
93 4πλ Μηδεις ω πιστοι του δεσποτικου δειπνου
93v 1πλ Μυσταγωγων σου κυριε τους µαθητας
94 2πλ Γεννηµα εχιδνων αληθως ο ιουδας
94v εœς τÎν νιπτZρα
94v 1α Ο λεντιω ζωσαµενος και νιψας
94v 2α Μεγαλης ευεργεσιας απολαυειν
95 2α Ο πετρος ηυλαβειτο νιψασθαι
95v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια εργον
96 τäν γ\ων παθäν, ˜ντ\φωνα
96 4πλ Αρχοντες λαων συνηχθησαν
96 4πλ Λογον παρανοµον κατεθεντο
96 4πλ Τας αισθησεις ηµων καθαρας τω χριστω
96v ˜ντ\φωνον βr 2πλ νενανω Εδραµεν λεγων ο ιουδας τοις παρανοµοις
96v 2πλ νενανω Εν ελεει τον θεον θεραπευσωµεν
96v ˜ντ\φωνον γr 2α ∆ια λαζαρου την εγερσιν κυριε
97 2α Εν τω δειπνω σου χριστε ο θεος
97 2α Ιωαννη ερωτησαντι κυριε ο παραδιδους σε
97 2α Εις τριακοντα αργυρια κυριε
97 2α Εν τω νιπτηρι σου χριστε
97v 2α Γρηγορειτε και προσευχεσθε
97v ˜ντ\φωνον δr 1πλ Σηµερον ο ιουδας καταλιµπανει
97v 1πλ Σηµερον ο ιουδας παραποιειται
98 1α Την φιλαδελφιαν κτησωµεθα
98 ˜ντ\φωνον εr 2πλ Ο µαθητης του διδασκαλου συνεφωνει
98v 3πλ Σηµερον ελεγεν ο κτιστης ουρανου
98v ˜ντ\φωνον ùr 3πλ Σηµερον γρηγορει ο ιουδας παραδουναι
99 3πλ Σηµερον τω σταυρω προσηλωσαν
99 3πλ Κυριε επι το παθος το εκουσιον
99v ˜ντ\φωνον ζr 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
100 4πλ Τριτον αρνησαµενος ο πετρος
100 ˜ντ\φωνον ηr 2α Ειπατε παρανοµοι τι ηκουσατε

182
100 2α Σταυρωθητω εκραζον οι των σων
100v ˜ντ\φωνον θr 3α Εστησαν τα τριακοντα αργυρια την τιµην
100v 3α Εδωκαν εις το βρωµα µου
100v ˜ντ\φωνον ιr 2πλ Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
101 2πλ Ο µαθητης ηρνησατο ο ληστης
101 ˜ντ\φωνον ιαr 2πλ Αντι αγαθων ων εποιησας χριστε
101 2πλ Ουτε γη ως εσεισθη ουτε πετραι
101v 2πλ Επι τη προδοσια ουκ ηρκεσθησαν
101v ˜ντ\φωνον ιβr 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
102 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
102 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ
102v ˜ντ\φωνον ιγr 2πλ Το αθροισµα των ιουδαιων τω πιλατω
102v 2πλ Ον παντα φρισσει και τρεµει
103 ˜ντ\φωνον ιδr 4πλ Κυριε ο τον ληστην συνοδοιπορον
103 4πλ Μικραν φωνην αφηκεν ο ληστης
103 ˜ντ\φωνον ιεr 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
103v 2πλ Μη ως ιουδαιοι εορτασωµεν και γαρ το πασχα
103v 2πλ Ο σταυρος σου κυριε ζωη και αντιληψις
104 3α ∆υο και πονηρα εποιησεν ο πρωτοτοκος
104v 3α Εκαστον µελος της αγιας σου σαρκος
105 3α Σταυρωθεντος σου χριστε πασα η κτισις
105 2πλ Εξεδυσαν µε τα ιµατια µου
105v 2πλ Τον νωτον µου εδωκα εις µαστιγωσιν
105v 1α Πασα η κτισις ηλλοιουτο φοβω
106 2α Λαος δυσσεβης και παρανοµος
106 2πλ Σηµερον σε θεωρουσα η αµεµπτος παρθενος
106v 2α Επι ξυλου βλεπουσα κρεµαµενον
107 4πλ Κυριε αναβαινοντος σου εν τω σταυρω
107 4πλ Ηδη βαπτεται καλαµος αποφασεως
107v εœς τς ñρâς , Šρα αr , 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
107v 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης
107v 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις ανεχοµενος
108 Šρα γr 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
108v 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
108v 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
109 Šρα ùr 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
109v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
110 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
110v Šρα θr 3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου
110v 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι

183
111 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
111v τ± γ\ä κα µεγVλü ùr εœς τÎν ©σπερινóν
111v 2πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως
112 2πλ νενανω Ω πως η παρανοµος συναγωγη
112v 2πλ Φοβερον και παραδοξον µυστηριον
113 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
114 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå
114 2α Σηµερον συνεχει ταφως τον συνεχοντα
114 2α Τι το ορωµενον θεαµα τις η παρουσα
114v 2α ∆ευτε ιδωµεν την ζωην ηµων εν ταφω
114v 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
115 2πλ Την σηµερον µυστικως ο µεγας µωυσης
115v 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα συνεφερε µοι
116 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατελυθη µου η εξουσια
116 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατεποθη µου το κρατος
118 τ± κυριακ± τοØ $Αντ\πασχα ³τοι º ψηλVφησις τοØ Θωµâ, œδιóµελα
118 1α Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
118 1α Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου κυριε
118v 1α Των µαθητων δισταζοντων τη ογδοη ηµερα
119 1α Θωµας ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ’αυτων
119 2α Μετα την εγερσιν σου κυριε
119v 2α Των θυρων κεκλεισµενων επιστας ο ιησους τοις µαθηταις
119v 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
120 4α Κυριε τη αστεκτω της σης θεοτητος αιγλη
120v 4πλ Αψαι θωµα της πλευρας τη χειρι
121 4πλΤων θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
121v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος απιστια πιστιν βεβαιαν
121v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος του πυρος
122 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ιωαννη σκηθη του λογου
122v 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
122v 2πλ Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
123 κυριακ¬ γr τäν µυροφóρων
123 2α Αι µυροφοροι γυναικες ορθρου βαθεως αρωµατα λαβουσαι
123v 2α Τι τα µυρα τοις δακρυσι µαθητριαι
124 2α Αι µυροφοροι ορθριαι γενοµεναι και το µνηµα
124v 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
125 1α Μυροφοροι γυναικες τω ταφω τι προσηλθετε
125 1α Μετα φοβου ηλθον αι γυναικες επι το µνηµα
125 1α Ηλθον επι το µνηµειον η µαγδαληνη και η αλλη µαρια
125v κυριακ¬ δr τοØ παραλbτου

184
125v 1α Ο τη παλαµη τη αχραντω πλαστουργησας τον ανθρωπον
126 1α Αταφος νεκρος υπαρχων ο παραλυτος
126v 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
127 1πλ Επι τη προβατικη κολυµβηθρα ανθρωπος
127v 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντος
128 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
128v τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς
128v 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως
129 1α Πεντηκοστης εφεστηκεν η των ηµερων
129 1α Εν τω ιερω επεστης η σοφια του θεου µεσουσης της εορτης
129v 2α Οτε το µεσον της εορτης επεστη ανεβη ο ιησους επι το ιερον
130 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον
130 4α Φωτισθεντες αδελφοι τη αναστασιν του σωτηρος
130 2α Οτε παρεγενου εν ιερω χριστε ο θεος
130v 3α Μεσουσης της εορτης δοξαζωµεν τον εν µεσω της γης
131 4α Κυριε προ του αχραντου σου σταυρου της εορτης µεσουσης
131v 4πλ Μεσουσης της εορτης προ του παθους και της ενδοξου
131v 4πλ Μεσουσης της εορτης του πασχα εν τω ναω ανηλθες
132 4πλ Καθαρωµεν εννοιων τους κευθµωνας και ψυχικας
132v κυριακ¬ εr τ−ς Σαµαρε\τιδος
132v 1α Επι την πηγην επεστης η πηγη των θαυµατων
132v 2α Επι το φρεαρ ως ηλθεν ο κυριος η σαµαρειτις
133 2α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
133v 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
134 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
134v 3α Αγαλλιασθω σηµερον φαιδρως ο ουρανος και η γη
134v 2πλ Ταδε λεγει κυριος τη σαµαρειτιδι
135 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
135v τ± κυριακ± τοØ τυφλοØ
135v 2α Ο τυφλος γεννηθεις εν τω ιδιω λογισµω
136 2πλ Παραγων ο ιησους εκ του ιερου ευρεν ανθρωπον
136v 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
137 4α Ολον τον βιον ο τυφλος νυκτα λογιζοµενος
137v 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
137v 4πλ Ο δια σπλαγχνα ελεους σαρκωθεις χριστε
138 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου χριστε
138v τ−ς $ΑναλZψεως
138v 2πλ Ο κυριος ανεληφθη εις ουρανους
139 2πλ Κυριε τη ση αναληψει εξεπλαγησαν τα χερουβιµ
139 2πλ Εν τοις ορεσι τοις αγιοις θεωρουντες

185
139v 2πλ Κυριε οι αποστολοι ως ειδον σε εν νεφελαις
139v 2πλ Κυριε της οικονοµιας πληρωσας το µυστηριον
140 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις
140v 1α Ανελθων εις ουρανους οθεν κατηλθες
141 1α Ανηλθες χριστε παρα τον αναρχον πατερα σου
141 1α Οι αγγελοι σου κυριε τοις αποστολοις ελεγον
141v 1α Οτε παραγεγονας επι το ορος χριστε
142 4α Την καταβασαν φυσιν του αδαµ εις τα κατωτερα
142v 4α Οτε ανεληφθης εν δοξη χριστε ο θεος
143 4α Κυριε το µυστηριον το απο των αιωνων
143v 1πλ ∆ευτε των πιστων το συστηµα τας ταξεις
144 1πλ Κυριε αναλαµβανοµενου σου οθεν ουκ εχωρισθης
144 2α Ετεχθης ως αυτος ηθελησας εφανης
144v 2α Αναλαµβανοµενου σου χριστε εις το ορος των ελαιων
145 2α Ανεληφθης εν δοξη εν τω ορει των ελαιων
145 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
145v µετ τ˜ εÛαγγXλιον 2πλ Σηµερον εν ουρανοις αι ανω δυναµεις την
ηµετεραν
146 3α Eις το ορος των ελαιων ηλθες
146 4πλ Ανεληφθης εν δοξη απο γης εις ουρανους
146v τ± κυριακ± τäν γ\ων προπατóρων
146v 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
147 3α Αποστολικων παραδοσεων ακριβεις
147v 4α Την αιτησιον µνηµην σηµερον
148 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
149 τ± κυριακ± τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς
149 1α Πεντηκοστην εορταζοµεν και πνευµατος επιδηµιαν
149 1α Γλωσσαις αλλογενων εκαινουργησας χριστε
149v 1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
149v 2α Ειδοµεν το φως το αληθινον ελαβοµεν
149v 2α Εις ταις προφηταις ανυγγειλας ηµων
150 2α Εν ταις αυλαις σου υµνησω σε τον σωτηρα
150 2α Εν ταις αυλαις σου κυριε οι πιστοι το γονυ της ψυχης
150v 2α Τριαδα οµοουσιον υµνολογησωµεν πατερα και υιον
150v 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
151 4πλ Οτε το πνευµα σου κατεπεµψας κυριε
151v 2πλ Αγνοουντα τα εθνη κυριε την του παναγιου πνευµατος
152 2πλ Κυριε του αγιου πνευµατος η επιφοιτησις τους αποστολους
152 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας ο πανταχου
152v 4πλ Γλωσσαι ποτε συνεχεθησαν δια την τολµαν

186
152v 4α Παραδοξα σηµερον ειδον τα εθνη παντα εν πολει
153 4α Το πνευµα το αγιον ην µεν αει και εσται
153v 4α Το πνευµα το αγιον φως και ζωη και εξωσα πηγη
153v 3α Νυν εις σηµειον τοις πασιν εµφανως αι γλωσσαι
154 3α Νυν το παρακλητον πνευµα επι πασαν σαρκα
154v 3α Νυν περιβαλλονται κρατος οι χριστου αφ’ υψους
155 3πλ Παρακλητον εχοντες προς τον πατερα χριστον
155 τ± κυριακ± º ©ορτVζοµεν τäν πανταχοØ τ−ς οœκουµXνης γ\ων
πVντων τ¬ν µνZµην
155 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας
155v 1α Πιστεως συµφωνια την κοσµικην πανηγυριν
156v 2πλ Αποστολοι προφηται και µαρτυρες οσιοι
156v 4α Την τετραπερατον εορτην των αγιων µαρτυρων
156v 4α Αγγελοι εν ουρανοις και ανθρωποι επι της γης
157 4α ∆ευτε των πιστων ο συλλογος ευφροσυνος δευτε
157v 4πλ Ασµατικην χορειαν κροτησωµεν σηµερον
158 1πλ Τη νυν πανηγυρει συνδραµωµεν οι πιστοι
158v 2πλ ∆ευτε πιστοι σηµερον χορειαν επικροτησαντες ευσεβως
159 1α ∆ευτε παντες οι πιστοι των αγιων παντων την πανεορτον
159v 2α ∆ευτε απαντες πνευµατικως ευφρανθωµεν επι την µνηµην των αγιων

*
* *

13
Ms. gr. 660 BAR
Dimensiuni: 158 x 105 mm
File: 202
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Stihirar-Triod-Penticostar

Se păstrează în stare destul de bună de conservare, coperta din piele


fiind deteriorată; primele 4 file şi ultimele 5 sunt nescrise şi nenumerotate. Pe
coperta-spate se află o inscripţie nedatată în limba greacă, „Ilarie ierodiacon la
Constantinopol” (traducere); hârtia nu este aceeaşi pentru tot volumul, două
filigrane identificate sunt asemănătoare cu cele din volumul I din seria MCP de

187
la nr. 867 şi nr.3102, care au datarea 1693-1696 Veneţia. Este scris de mai
mulţi copişti în următoarea ordine: scrisul I f. 1-40v şi 52v-177v, scrisul II 41-
67v şi scrisul III 180-202. Din punct de vedere al cuprinsului precizăm o
suprapunere de repertoriu, secţiunea între f.41-68v este copiată a doua oară
între f.180-202v; f. 178 şi 179 sunt nescrise.

1 ΣτιχηρVριον συνοπτικÎν κα καλοπισµXνων παρ κυρ\ου ΓερµανοØ


˜ρχιερXως ΝXων Πατρäν, µ¬ν σεπτXµβριος , εœς τς ηr, τÎ γεννXσιον
τ−ς ßπεραγ\ας Θεοτóκου
1 2πλνενανω Σηµερον ο τοις νοεροις θρονοις επαναπαυοµενος θεος
1v 4πλ ∆ευτε απαντες πιστοι προς την παρθενον δραµωµεν
3v εœς τς ιδr, º παγκóσµιος àψοσις τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ σταυροØ
3v 2α ∆ευτε απαντα τα εθνη το ευλογηµενον ξυλον προσκυνησωµενικην
πανηγυριν
4v 4πλ Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
5v 2πλ Σηµερον προερχεται ο σταυρος του κυριου
6 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον προσκυνησωµεν
7v 4πλ Η φωνη του προφητου σου µωυσεως ο θεος πεπληρωται
8 εœς τς κùr, º µετVστασις τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ
$ΙωVννου τοØ Θεολóγου
8v 2α Τον υιον της βροντης τον θεµελιον των θειων λογων
9v 2πλ Αποστολε χριστου ευαγγελιστα ιωαννη
10v 4πλ Ευαγγελιστα ιωαννη ισαγγελε παρθενε ο λογε θεω
11 µ¬ν Ïκτfβριος , εœς τς ιδr, τ−ς γ\ας ÒσιοµVρτυρος τοØ ΧριστοØ
Παρασκευ−ς
11 2πλ νενανω ∆ευτε πιστοι την εν χριστω κεκρυµµενην ζωην
12 4πλ Εν τω σκηνωµατι του κυριου
12v εœς τς κùr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ∆ηµητρ\ου
13 2πλ νενανω Σηµερον συγκαλειται ηµας του αθλοφορου
14 4πλ Εχει µεν η θειοτατη σου ψυχη και αµωµος
15 4α Τον λογχαις κληρωσαµενον της σωτηριου
16 εœς τς κζr, τοØ γ\ου µVρτυρος ΝXστορος
16 2πλ νενανω Αηττητος στρατιωτης νεστωρ
16v µ¬ν νοXµβριος εœς τς ηr, º σbναξις τοØ ˜ρχιστρατηγοØ Μιχα¬λ καÂ
τäν λοιπäν ˜σωµVτων
16v 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των αγγελων ταξιαρχιαι
17v 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των παρθενων χοροστασιαι
18 4πλ Ως ταξιαρχης και προµαχος και των αγγελων
19 1πλ Οπου επισκιασει η χαρις σου αρχαγγελε

188
19v εœς τς ιγr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου ˜ρχιεπισκóπου
Κωνσταντινουπóλεως τοØ Χρυσοστóµου
19v 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
20 2πλ Σαλπιγξ χρυσοφωνος ανεδειχθης
20v 4πλ Χρυσεοις επεσι και θεοφθογγοις διδαγµασι
21v εœς τς καr, º ¦ν τè ναè ΕÇσοδος τ−ς ßπεραγ\ας Θεοτóκου
21v 4πλ Μετα το τεχθηναι σε θεονυµφε δεσποινα
22 2πλ Σηµερον τα στιφη των πιστων συνελθοντα
23v 2α Σηµερον τω ναω προσαγεται η παναµωµος παρθενος
24 εœς τς λr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $ΑνδρXου τοØ πρωτοκλZτου
24 4α Την των ιχθυων αγραν καταλιπων αποστολε
25 3α Τον συναιµονα πετρου και χριστου µαθητην
25v 4πλ Τον κηρυκα της πιστεως και υπηρετην
26 µ¬ν δεκXµβριος εœς τς εr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΣVββα
26 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
27 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
28 2πλ νενανω Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
28v εœς τς ùr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου ¦πισκóπου Μbρων
τ−ς Λυκ\ας
28v 2πλ Ιεραρχων την καλλονην και των πατερων κλεος
29v 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπον λειτουργε
30 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων σκιρτησωµεν
31v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων προκυψασα γαρ
32v εœς τς ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Σπυρ\δωνος
32v 1α Οσιε πατερ µακαριε σπυριδων σοφε
33v 2α Ιεραρχων το θειον κειµηλιον πατερ
34 4a Οσιε πατερ ιεραρχα αοιδιµε αποστολικης
35 τ± κυριακ± τäν γ\ων προπατóρων, ³τοι τ± τäν πρfτων γ\ων
πατXρων
35 2πλ Τους προ του νοµου πατερας απαντες
36 3α Των προπατορων το συστηµα οι φιλεορτοι
36v 3πλ ∆ευτε απαντες πιστως πανηγυρισωµεν
37 τ± κυριακ± πρÎ τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως , ³τοι τäν γ\ων πατXρων
37v 2πλ ∆ανιηλ ανηρ επιθυµιων λιθον ανευ χειρων
37v 2α Χαιρετε προφηται τιµιοι οι τον νοµον
38 4πλ Των νοµικων διδαγµατων ο συλλογος
39 εœς τς κr, τοØ γ\ου $Ιγνατ\ου
39 4πλ Θεοφορε ιγνατιε τον σον ερωτα χριστον
39v 1πλ Μη στυγναζε ιωσηφ καθορων µου
40 4πλ Υποδεξαι βηθλεεµ την του θεου µητροπολιν

189
41 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν µεγVλων ñρäν τ−ς παραµον¬ς τäν
ΧριστουγXννων , πο\ηµα Σωφρον\ου πατριVρχου {Ιεροσολbµων
41/180 Šρα αr 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
41v/180v 3α Νυν προφητικη προρρησις πληρωθηναι
42v/181 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ προς την παρθενον µαρια
44/182 Šρα γr 2πλ Ουτος ο θεος ηµων ου λογισθησεται
44v/182v 4πλ Προ της γεννησεως της σης τροµω
45v/183 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν πως εκ των αγιων ην παρελαβες
46/183v Šρα ùr 1α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν ενθεως
46v/184 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
47v/184v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν θαυµα
48v/185 Šρα θr 3πλ Εξεπληττετο ηρωδης ορων των µαγων
49/185v 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη ετιτρωσκε
50/187 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου
50v εœς τς ñρâς τäν Φfτων, πο\ηµα κυρ\ου Σοφρον\ου
πατριVρχου
51/188 Šρα αr 4πλ Σηµερον των υδατων αγιαζεται η φυσις
51/188 4πλ Ως ανθρωπος εν ποταµω ηλθες χριστε
51v/188v 4πλ Προς την φωνην του βοωντος
52/189 Šρα γr 4πλ Η του προδροµου και βαπτιστου
53 4πλ Φωνη κυριου επι των υδατων - nu apare în secţiunea reluată
de la f.188
53/189v 4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην ηµιν σηµερον
53v/190 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος προς ιορδανην
54v/190v Šρα ùr 4πλ Ταδε λεγει κυριος προς ιωαννην
55v/191v 2πλ Σηµερον η ψαλµικη προφητεια περας
56/192 1πλ Τι αναχαιτιζει σου τα υδατα ω ιορδανη
57/193 Šρα θr 3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου και γης
57v/193v 2α Οτε προς αυτον ερχοµενον ο προδροµος
58v/194v 1πλ Την χειρα σου την αψαµενην την ακηρατον
59/195 τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ± , εœς τς ñρâς , πο\ηµα κυρ\ου
Κυρ\λλου $Αλεξανδρε\ας
59/195 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
59v/195v 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης
60/196 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις ανεχοµενος
60v/196v 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
61v/197 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
62/197v 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
62v/198 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
65v/199 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι

190
66v/199v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
65/200v 3πλ Θαµβος ην κατειδειν τον ουρανου
65v/201 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
66v/201v 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
69 εœς τς κεr, º κατ σVρκα γXννησις τοØ κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ
ΧριστοØ
69 2πλ Αυγουστου µοναρχησαντος επι της γης
69v 4α Ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε παντες
70v 2πλ Οτε καιρος της επι γης παρουσιας
71v 2α Σηµερον ο χριστος εν βηθλεεµ γενναται
72 1α ∆οξα εν υψιστοις θεω εν βηθλεεµ
72 εœς τς κùr, º σbναξις τ−ς ßπεραγ\ας Θεοτóκου
72v 4πλ Εν βηθλεεµ συνεδραµον ποιµενες τον αληθη
73 2πλ Σηµερον η αορατος φυσις τοις βροτοις
73v τ± κυριακ± µετ τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν
73v 2πλ Μνηµην επιτελουµεν δαβιδ και ιακωβου
74 2πλ Ιερεων µνηµην και βασιλεων κρατος
74 4πλ Αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου
74v µ¬ν œανουVριος, εœς τ¬ν αr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Βασιλε\ου
τοØ ΜεγVλου
74v 4πλ Σοφιας εραστης γενοµενος οσιε
74v 2πλ Ο την χαριν των θαυµατων ουρανοθεν
76 1α Λαµπρως πανηγυρισωµεν σηµερον
77v 1α Λαµπρα µεν η παρελθουσα εορτη
78 4πλ Ιωαννη βαπτιστα ο εν µητρα γνωρισας
79 εœς τς ùr, τ± γ\ä Θεοφανε\α τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ κα Σωτ−ρος
ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
79 2α Υπεκλινας καραν τω προδροµω
79 2πλ Ναµατα ιορδανια περιεβαλλου σωτηρ
79v 2α Σηµερον ο χριστος εν ιορδανη ηλθε βαπτισθηναι
80v 4πλ Τα των αγγελων στρατευµατα εξισταντο
81 εœς τς ζr, º σbναξις τοØ γ\ου ¦νδóξου προφZτου Προδρóµου καÂ
βαπτιστοØ $ΙωVννου
81 2πλ νενανω Ενσαρκε λυχνε προδροµε του σωτηρος
81v 4α Ως του πνευµατος εραστης και της χαριτος
82 2πλ Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες
82v εœς τς ιαr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Θεοδοσ\ου τοØ ΚοινοβιVρχου
83 2α Οσιε πατερ ως πολιν ζωντος
83v 2α Των αρετων η κλιµαξ υπογαραµµος

191
84 εœς τVς ιζr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αντων\ου τοØ
ΜεγVλου
84 2πλ νενανωΤο κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
85 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
85v 4πλ Ουρανοδροµω επιβας οχηµατι θεσπεσιε των αρετων
86v εœς τς ιηr, τäν ¦ν γ\οις πατXρων ºµäν $Αθανασ\ου κα Κυρ\λλου
86v 2πλ Χριστου τον ιεραρχην υµνησωµεν απαντες
87 3α Παλιν ηµιν ο χρυσορροας νειλος και της αθανασιας
87v 3α Η µεγαλη της εκκλησιας σαλπιγξ ο πολυαθλος
88 εœς τς κr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν ΕÛθυµ\ου τοØ
ΜεγVλου
88 2α Αφιερωθεις τω θεω εκ κοιλιας µητρικης
88v 1πλ Οσιε πατερ ουκ εδωκας υπνον σοις
89 εœς τς κεr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου ˜ρχιεπισκóπου
Κωνσταντινουπóλεως τοØ Θεολóγου
89 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
89v 4πλ Τας καρδιας των πιστων γεηπονων
90v 1α Την λυραν του πνευµατος το των αιρεσεων
91 εœς τς κζr, º ˜νακοµιδ¬ τοØ λειψVνου τοØ ¦ν γ\οις πατρóς ºµäν
$ΙωVννου τοØ Χρυσοστóµου
91 4α Ουκ εδει σε χρυσοστοµε την βασιλιδα
92 4α Πατερ χρυσοστοµε ως ποταµος θεοβρητος
92v εœς τς λr, τäν ¦ν γ\οις πατXρων ºµäν µεγVλων ÊερVρχων Βασιλ\ου
τοØ ΜεγVλου, Γρηγορ\ου τοØ Θεολóγου κα $ΙωVννου τοØ
Χρυσοστóµου
92v 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
93 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων
94v 2α Σηµερον αι ψυχαι των γηγενων υψονται
95 µ¬ν φεβρουVριος, εœς τς βr, º {Υπαπαντ¬ τοØ Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ
ΧριστοØ
95 2πλ Ανοιγεσθω η πυλη του ουρανου σηµερον
95v 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος και υµνουµενος
97 2πλ Ο εν χερσι πρεσβυτικαις την σηµερον
97v µ¬ν µVρτιος, εœς τς θr, τäν γ\ων µr µαρτbρων τäν ¦ν Σεβαστjα
97v 2α Φεροντες τα παροντα γενναιως
98 2πλ Εν ωδαις ασµατων ευφηµησωµεν πιστοι
99 1πλ Αθλοφοροι χριστου την πανσεπτον νηστειαν
100 2α Προφητικως µεν εβοα ο δαβιδ εν ψαλµοις
100v εœς τς κεr, Ò ΕÛαγγελισµÎς τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου

192
100v 2πλ Απεσταλη εξ ουρανου γαβριηλ ο αρχαγγελος
101v 4α Σηµερον χαρας ευαγγελια παρθενικη πανηγυρις
102v 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
103v µ¬ν ˜πρ\λλιος , εœς τς κγr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος
Γεωργ\ου τοØ τροπαιοφóρου
103v 2πλ νενανω Αξιως του ονοµατος επολιτευσω
104v 4α Τον νοερον αδαµαντα της καρτεριας
105 1πλ Ανετειλεν το εαρ δευτε ευωχηθωµεν
106 µ¬ν µαjος , εœς τς καr, τäν γ\ων µεγVλων βασιλXων καÂ
œσαποστóλων Κωνσταντ\νου κα {ΕλXνης
106 2α Πλουσιων δωρεων τα κρειττονα ειληφως
107 4πλ Σελας φαεινοτατον κοµητης
107v 4πλ Ο των ανακτων αναξ και θεος
108v µ¬ν œοbνιος , εœς τς κδr, τÎ γεννXθλιον τοØ τιµ\ου Προδρóµου
108v 2πλ νενανω Σηµερον του φωτος ο λυχνος προοδοποιειται
109 2πλ Η ελισσαβετ συνελαβε τον προδροµον της χαριτος
110 4πλ Ησαιου νυν του προφητου η φωνη
111 4πλ Βλεπε την ελισαβετ προς την παρθενον
111v 2πλ νενανω Αστηρ αστερων προδροµος στειρωτικης
112 4πλ Πρεπει τον ιωαννην η ευωδια πρεπει
112v εœς τς κθr, τäν γ\ων ¦νδóξων κα ˜ποστóλων ΠXτρου κα Παbλου
112v 4α Το τριτον της ερωτησεως το πετρε φιλεις µε
113v 2πλ Εορτη χαρµοσυνος επελαµψεν τοις περασιν
114v 2πλ νενανω Η πανσεπτος των αποστολων επεδηµησεν
115 µ¬ν œοbλιος εœς τς βr, º καταθXσις τ−ς τιµ\ας αœσθZτος τ−ς
ßπεραγ\ας Θεοτóκου
115 2α Φρεναν καθαραντες και νουν συν τοις αγγελοις
116 2α Ως στεφανον υπερλαµπρον παναχραντε θεοτοκε
116v 2πλ νενανω Μητερ υψιστου θεου συναναρχων πατρος
117 εœς τς εr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αθανασ\ου τοØ ¦ν
τè }Αθå
117 2πλ Ως ενθεος η ζωη σου και πανιερον σου
118 2πλ Τον της αθανασιας επωνυµον απαντες
118v εœς τς κr, τοØ γ\ου ¦νδóξου προφZτου {ΗλιοØ
118v 2πλ ∆ευτε των ορθοδοξων το συστηµα συναθροισθεντες
119v 2πλ Προφητα κηρυξ χριστου τω θρονω της µεγαλωσυνης
120 4πλ Των προφητων τους ακρεµονας και παµφαεις
120v εœς τς κζr, τοØ γ\ου κα œαµατικοØ µεγαλοµVρτυρος
ΠαντελεZµονος
120v 2πλ Εξελαµψεν σηµερον η σεβασµιος µνηµη

193
121 4πλ Μητρικην αγαπησας ευσεβειαν
122 4α Σηµερον εξελαµψε του αθλοφορου η µηνµη
122v µ¬ν αÜγουστος , εœς τς ùr, º γ\α Μεταµóρφωσις τοØ Σωτ−ρος
122v 2πλ Προτυπων την αναστασιν την σην χριστε ο θεος
123v 2πλ νενανω Πετρω και ιωαννη και ιακωβω
124v 4πλ Παρελαβεν ο χριστος τον πετρον και ιακωβον
125 εœς τς ιεr, º Κο\µησις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν Θεοτóκου
125 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν οι θεοφοροι
126v 2πλ Τη αθανατω σου κοιµησει θεοτοκε µητηρ της ζωης
127v εœς τς κθr, º ˜ποτﵬ τοØ Προδρóµου
127v 2πλ Γενεσιων τελουµενων του αναιδεστατου ηρωδου
128 4πλ Προδροµε του σωτηρος συ βασιλεις
128v 2πλ νενανω Παλιν ηρωδιας µαινεται
129 τ± κυριακ± τοØ τελfνου κα τοØ φαρισα\ου
129 4πλ Παντοκρατορ κυριε οιδας
129v 1πλ Βεβαρηµενων των οφθαλµων µου
129v 4πλ Ταις εξ εργων καυχησεσιν φαρισαιον
130v τ± κυριακ± τοØ ˜σfτου
130v 2α Ω ποσων αγαθων ο αθλιος
131 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
131v 2πλ νενανω Πατερ αγαθε εµακρυνθην απο σου
132 τ± παρασκευ± ©σπXρας
132 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
133 τ± κυριακ± τ−ς ˜πóκρεω
133 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι
134 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
135v 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
136 τ± κυριακ± τ−ς τυροφVγου
136 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
136v 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδισου δια της βρωσεως
137v 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
138 τè πρfτω σαββVτå τäν γ\ων νηστειäν
138v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
139 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας
139v τ± πρfτü κυριακ± τäν γ\ων νηστειäν
139v 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
140v 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
141v 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον
142 τ± δευτXρä κυριακ± τäν γ\ων νηστειäν
142 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ

194
142v 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
143 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
143v τ± τρ\τü κυριακ± τäν γ\ων νηστειäν
143v 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
144v 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
145 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
146 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎν ˜σπασµÎν τοØ τιµ\ου σταυροØ
146 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
147v τ± τετVρτü κυριακ± τäν γ\ων νηστειäν
147v 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
148 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις
149 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
149 τ± εr κυριακ± τäν γ\ων νηστειäν
149 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου η δυναµις
149v 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
150 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
151 τè σαββVτå τοØ γ\ου κα δικα\ου ΛαζVρου
151 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
151v 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
152 τ± κυριακ± τäν βαjων
152 2πλ νενανω Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
152v 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
153 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå εœς τÎν Óρθρον
153 2πλ νενανω Την σηµερον µυστικως ο µεγας
154 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎν ¦πιτVφιον
154 1πλ Τον ηλιον κρυψαντα τας ιδιας ακτινας και το καταπετασµα
155v τ± κυριακ± τοØ Θωµâ
155v 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
156 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
156v 2πλ Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
157v τ± κυριακ± γr τäν µυροφóρων
157v 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
158 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως
159v τ± δrκυριακ± τοØ παραλbτου
159v 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
160v 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντοςι
161v 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
162 τ± τετVρτü τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς
162 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως
162v 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον

195
162v 4α Φωτισθεντες αδελφοι τη αναστασει του σωτηρος
163 κυριακ¬ τ−ς Σαµαρε\τιδος
163 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
164 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
164v 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
165 τ± κυριακ± τοØ τυφλοØ
165 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
166v 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
167 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου χριστε
167 τ± πXµπτü τ−ς $ΑναλZψεως
167v 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις
169 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
169v τ± κυριακ± τäν ˜γ\ων θεοφóρων πατXρων
169v 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
170v 3α Αποστολικων παραδοσεων ακριβεις φυλακες
171 4α Την ετησιον µνηµην σηµερον
172v 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
173v τ± κυριακ± τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς
173v 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
175 4πλ Γλωσσαι ποτε συνεχεθησαν δια την τολµαν
175v 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας ο πανταχου
176 τ± κυριακ± τäν γ\ων πVντων
176 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας
177 2πλ ∆ευτε πιστοι σηµερον χορειαν επικροτησαντες
f.178-179(r-v) sunt nescrise; f.180-202v este reluarea secţiunii f.41-68v.

*
* *

196
14
Ms. gr. 663 BAR
Dimensiuni: 147 x 102 mm
File: 127
Datare: sec. XVII ( a doua jumătate)
Antologhion

Aflat în stare bună de conservare, are doar 13 file în notaţie neumatică.


Pe coperta-faţă se află o însemnare în limba română: ”Scris-am eu Badea
grămătic ot Râmnic”; pe f. 1 ”Acest catavasier grecesc au fost al părintelui
Ghenadie, apoi pristăvindu-se sfinţia sa, au rămas la nepotu-său Gheorghiţă,
apoi eu având altă carte grecească am schimbat cu dumnealui prin dragostea
cea frăţească a noastră; şi am scris în zilele Io Nicolae voievod brat Ioanu
voievod, pristăvitu-s-au la dni… în 7227 (1718) când am ieşit înaintea lui
Nicolae vodă; atunci am … cu tată-meu Partenie… ot Fedeleşoi înainte până la
Comana; şi când… scris aici fost anul 7227 şi am scris eu Grigorie” Pe f.1v se
află însemnarea:”Acest catavasier grecesc este al lui Grigorie arhidiaconul ot
Râmnic sin părintelui Partenie năstavnicului sfintei mănăstiri Fedeoşiul (sic)
iar cine ar îndrăzni şi ar cuteza să fure dintr-însul să fie blagoslovit de
Dumnezeu…” La f.41v se află o semnătură - Ghenadie ierodiacon - cu data
7203 (1694); pe coperta-spate este notat cu cerneală roşie: „Ghenadie diaconul
proin (fost) ungrovlahului kyr Varlaam”. Din cele 127 de file doar 13 au text
muzical, restul cuprinde exclusiv textul literar al cântărilor, cu indicaţie de eh.
Pe baza datei 1694 considerăm fragmentul muzical inclus în Ms.gr.663 ca fiind
alcătuit în secolul al XVII-lea. Secţiunea muzicală are următorul cuprins:

42 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν Βασιλε\ου ˜ρχιεπισκóπου Καισαρε\ας Καππαδοκ\ας
$OυρανοφVντορος τοØ ΜεγVλου, 2α Αγιος κυριος σαββαωθ
43 2α Αµιν, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
43v κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη, 4πλ Επι σοι χαιρει κεχαριτωµενη
46 τÎ παρÎν θεοτοκ\ον ψVλλεται δ\χορον ˜ργäς κα µετ µXλους
4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
48 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τäν
ΠροηγιασµXνων
2πλ Κατευθυνθητω
48v κùρ $ΙωVσαφ τοØ νXου ΚουκουζXλη, 2πλ Νυν αι δυναµεις

197
49v τÎ παρÎν κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και ιδετε
51 τÎ παρÎν ψVλλεται τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, εœς τÎν
˜σπασµÎν, 1πλ Αναστασεως ηµερα (de la f.55-127 texte literare)

*
* *

15
Ms. I-20 BCU Iaşi
Dimensiuni: 149 x 106 mm
File: 143
Datare: sec. XVII (deceniile 2-4)

În stare de conservare destul de bună (este rupt din legătură începând


cu f.135); numerotare manuală, două file la început nenumerotate; 11 rânduri
de text pe filă. Prezintă un filigran asemănător cu cel din Ms.gr. 1096 BAR şi
din Ms. I-22 BCU Iaşi, neidentificate în catalogul MCP. Pe f. 2v (filă fără
cifră) există o însemnare în limba greacă, scrisă cu cerneală roşie, aceeaşi
însemnare se repetă, scrisă cu cerneală neagră, la f. 141v: „¦γρVφη δι χειρÎς
˜θανασ\ου Êεροδιακóνου κα οÊ ψVλλοντες εÚχεσθε ßπèρ αÛτοØ Óτι
˜µαρτολÎς ßπρχει ßπèρ πVντας ˜νθρfπους”(traducere) ”s-a scris prin mâna
lui Athanasios ierodiacon şi cei care cântaţi rugaţi-vă pentru acesta căci este un
păcătos mai mult decât toţi oamenii”. Numerotarea de coală, în cifre greceşti,
pune în evidenţă o cusătură din care rezultă fascicule de 6 şi 10 file, urmând
apoi cele de 8; între f. 32-37v revine o fasciculă de 6 file. Începutul volumului
lipseşte, cifra de coală 1 este pe f.7v, în consecinţă lipseşte o fasciculă de 10
file. Este scris destul de neglijent, nu este întotdeauna clar unde se încheie o
piesă şi unde începe următoarea. Conţinutul între f.1-f.126 este de Theotokar
întrucât cuprinde Imnul Acatist. Din punct de vedere al semiografiei, se
remarcă o notare dublă a mărturiilor interioare şi a ftoralelor, unele originale,
notate cu cerneală roşie, altele mult mai mici, notate cu cerneală neagră, fără a
se distinge dacă acestea au fost adăugate ulterior. De remarcat un aspect unic în
manuscrisele din secolul al XVII-lea, notarea unor indicaţii tehnice, de efectuat
mutaţii, pe marginea filei. Există cinci însemnări: f.11, 46v, 50v, 54, 74v, fără a

198
se indica locul în care acestea operează. Textul este următorul: (f. 11) ψVλλε
κα ¦τοbτας τς φωνς σπερ εÉναι ¦φθαρµXνας (traducere)” cântă şi aceste
sunete care sunt modificate; (f.46v) πρóσχες Óτι αÛτοØ ÒποØ εÉναι
γεγραµµXνον τÎ νεανèς εÉναι νεVγιε καÂ Ò τρ\τος δèν ˜φZνει ν γXνει ˜λλ
γ\νεται ˜ανèς κα ˜ναβXνωντας τς πXντε φωνς εÉναι ˜νανèς κα τÎ ¦φθVρη
κα γ\νεται νεανèς, ο‰τως §χει (traducere) „fii atent că acolo unde este scris
neanes este neaghie şi al treilea nu lasă să se facă şi se face aanes şi urcând cele
cinci sunete este ananes şi s-a schimbat şi devine neanes, asta este”; (f.50v)
γ\νωσκε Óτι Ò Êχος εÉναι τοØ ¦λαφροØ κα τοØ ˜ποστρóφου τοØ κειµXνου
ßποκVτωθεν αÛτοØ κα πρóσχες (traducere) „află că ehul este al lui elafros şi
al apostrofului care se află dedesubtul acestuia şi fii atent”; (f.54) γ\νωσκε Óτι
αÛτοØ ÒποØ εÉναι Ò Êχος τοØ πρfτου εÉναι νεανèς κα παρεκεî ÒποØ εÉναι
–λλος εÉναι καθαρóς (traducere) „află că acolo unde este ehul 1 este neanes şi
acolo pe unde este celălalt este katharos”. Am identificat punctul de inserare
doar la f.74v, γ\νωσκε Óτι Ò Êχος οÛκ §στι τοØ ˜ποστρóφου ˜λλ τοØ Ïλ\γου
(traducere) „află că ehul nu este al apostrofului ci al oligonului”. Citirea
integrală a textului muzical ridică frecvent problema mutaţiilor, deoarece fără
aceste mutaţii mărturiile interioare nu corespund şi linia melodică atinge un
ambitus impropriu executării vocale. Încadrăm alcătuirea volumului în primul
sfert al secolului al XVII-lea.

1 τοØ λαµπαδαρ\ου, 4α Αγγελος πρωτοστατης


5v τοØ αÛτοØ διδασκVλου, 4α Βλεπουσα η αγια (pe f.8v notat δXµενον)
10v τοØ αÛτοØ, 2πλ νενανω Γνωσιν αγνωστον
18 1πλ ∆υναµις του υψιστου
21 τοØ αÛτοØ διδασκVλου, 4α Εχουσα θεοδοχον
30 Ζαλιν ενδοθεν εχων (eh neclar )
33 2α Ηκουσαν οι ποιµενες
38v τοØ αÛτοØ, 1πλ Θεοδροµον αστερα
41 4α Ιδου παιδες χαλδαιων ( f. 42 indicaţie κα §σω κα §ξω)
46 τοØ αÛτοØ, 4α Κηρυκες θεοφοροι
50v νενανω Λαµψας εν τη αιγυπτω
58v 2α Μελλοντος συµεωνος
62v 4πλ χοροØ ˜πÎ Νεαν εδειξε κτισιν
71v νενανω Ξενον τοκον ιδοντες
74 χoροØ ˜πÎ 4α Ολος ην εν τοις κατω
82 τοØ αÛτοØ, χοροØ ˜πÎ 4α Πασα φυσις αγγελων
85v τοØ αÛτοØ, νενανω Ρητορας πολυφθογγους

199
91 4πλ χοροØ ˜πÎ Σωσαι θελων τον κοσµον
94 τοØ αÛτοØ 4α Τειχος ει των παρθενων
102v τοØ αÛτοØ, νενανω Υµνος απας ητταται
105 χοροØ ˜πÎ 4α Φωτοδοχον λαµπαδα
110 χοροØ ˜πÎ 2πλ Χαριν δουναι θελησας
113 τοØ αÛτοØ 4πλ Ψαλλοντες σου τον τοκον
121v χοροØ ˜πÎ νενανω Ω πανυµνητε µητηρ
126v προκε\µενα ψαλλóµενα τ−ς ¦βδοµVδος - fiecare text este prezentat de
trei ori
126v 1α Ιδου δη ευλογειτε τον κυριον
127v 1πλ Κυριος εισακουσεται µου
128v 1πλ Το ελεος σου κυριε καταδιωξαι
129v 1πλ Ο θεος εν τω ονοµατι σου
130v 1πλ Η βοηθεια µου παρα κυριου
131v 3πλ Ο θεος αντιληπτωρ µου
132v τè σαββVτå ©σπXρας, 2πλ Ο κυριος εβασιλευσεν (text prezentat de 4
ori)
134 2πλ Αναστηθι κυριε ο θεος µου ( de 2 ori)
135 προκε\µενα µεγVλα τινα ψVλλονται τ± ©βδοµVδι τ−ς διακαινησ\µου,
º µικρ δοχ¬
135 3πλ Τις θεος µεγας ως ο θεος
136 3πλ Ο θεος ηµων εν τω ουρανω
136v 4πλ Φωνη µου προς κυριον
137 3πλ Ενωτισαι ο θεος την προσευχην µου
137v 3πλ Αγαπησω σε κυριε
138 τ± παρασκευ± ©σπXρας τ−ς διακαινησ\µου
138 4πλ Εδωκας κληρονοµιαν
138v 4πλ Μη αποστρεψης το προσωπον
139 τοØ ΧρυσVφη, 4πλ Μη αποστρεψης το προσωπον
139v 1α Μεγαλυνει η ψυχη µου
140v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τ¬ν τρVπεζαν µετ τοØ ˜ρ\στου, 2πλ Αξιον
εστιν ως αληθως
142 - 143 file albe

*
* *

200
16
Ms. I-22 BCU Iaşi
Dimensiuni: 156 x 105 mm
File: 284
Datare: sec. XVII (deceniile 2-4)
Kratimatar

Volum aflat în stare bună de conservare, cu scoarţe de carton îmbrăcate


în piele; aceeaşi hârtie tot volumul, cu fascicule de 8 file; numerotare în colţul
din dreapta sus, cu cifră de coală până la nr. 35; are 12 rânduri de text pe
pagină. Unul dintre filigranele vizibile în Ms. I-22 (f.40, 44, 52, 64, 67, 77,
138, 144, 176, 184,196, 206, 215, 222, 227, 236, 243, 264) este similar unui
filigran identificat în Ms. gr. 1096 BAR (volum datat prin colofon 1624). Atât
filigranul hârtiei, cât şi criteriile strict muzicale, situează alcătuirea acestui
manuscris în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Ms.I-22 nu are în cuprins
nici o piesă cu text literar; întrucât nu este posibilă identificarea unei piese doar
pe baza ehului, în repertoriul de faţă am inclus piesele ce pot fi identificate
printr-o indicaţie notată (denumire, autor). Ms. I-22 este unicul volum
Kratimatar în exclusivitate, existent în fondurile din România.

1 ΚρατηµατVριον σ×ν Θεè ¦κλελεγµXνον [...]τÎν •ρκτXον οÞν ¦κ [...] ¦κ


τ−ς κορον\δος τäν ποιητäν, τÎ παρóν ¦στι τοØ ∆οκειανοØ Êχ 1α
2v 1α τοØ µαjστορος κ×ρ $ΙωVννου ΚουκουζXλους
4v 1α κ×ρ ΞXνου τοØ Κορfνη
6 1α τοØ ΚουκουζXλους
8v 1α τοØ αÛτοØ
14v 1α τοØ $ΗθικοØ
15v 1α τοØ λαµπαδαρ\ου
16 1α τοØ ΚουκουζXλους
18 1α τοØ $ΗθικοØ ¦καλλωπ\σθη παρ τοØ Κλαδâ
21v 1α Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου
23v 1α Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου
26v 1α τοØ αÛτοØ, πXρσικον
24 1α τοØ αÛτοØ, ñραîον
28 1α πXρσικον, τοØ Κορfνη
31 1α Κορfνη, πXρσικον
32 1α κ×ρ Γαβριëλ, πXρσικον

201
35 1α κρVτηµα πXρσικον
37v 1α κ×ρ Μελχισεδèκ τοØ ΡαιδεστοØ
38v 1α κ×ρ Γεωργ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ κα πρωτοψVλτου
41 1α τοØ ºµετXρου διδασκVλου κ×ρ Κοσµâ
43 2α $Αρχ¬ τοØ δευτXρου
45 2α $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου
47v 2α κ×ρ $ΙωVννου τοØ Κορfνη, τÎ λεγóµενον τατVρικον
51v 2α τοØ αÛτοØ, καθ’ ßπÎ µZµισιν τοØ σηµαντZρος
56 2α $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως
62 2α πρóλογος τοØ λαµπαδαρ\ου
63v 2α τοØ Κορfνη, τÎ λεγóµενον •ηδfν
73 2α τοØ ΛασχVρεως , º καλοbµενη ποταµ\δα
74v 3α $Αρχ¬ τοØ τρ\του ³χου, τοØ ΚουκουζXλους
78 3α τοØ $Αβασιfτου
80v 3α τοØ ΚουκουζXλους
84 3α κ×ρ Κωνσταντ\νου τοØ Μαγουλâ
85 3α κ×ρ $Εµµανου¬λ τοØ ΧρυσVφη
86 3α τοØ λαµπαδαρ\ου,
4α $Αρχ¬ τοØ τετVρτου
88 4α πρóλογος τ−ς µεγVλης καταβασ\ας τοØ ΓλυκXως πρωτοψVλτου
96 4α τοØ $ΑργυροØ •πÎ τ¬ν Ρóδον
98 4α κ×ρ ΜVρκου ¦πισκóπου Κορ\νθου
99v 4α Γαβρι¬λ ÊεροµονVχοL ¦κ τ−ς µον−ς τäν Ξανθοποbλων
103v 4α τοØ Κοντοπετρ−
105v 4α ªτερον µουσικóν, Ïργανικóν, ψαλλóµενον δι τριäν µελäν,
¦ντXχνως ποιηθεÂς παρ κ×ρ $Εµµανου¬λ τοØ ΧρυσVφη
106v 4α ∆ηµητρ\ου τοØ ∆οκειανοØ
108v 1πλ $Αρχ¬ τοØ πλαγ\ου πρfτου, τÎ παρóν ¦στι κ×ρ $ΙωVννου
ΚουκουζXλους
111 1πλ τοØ Κορfνη, τÎ µικρÎν σηµαντZρι
113v 1πλ τοØ Κορfνη, τÎ λεγóµενον •ηδονVτον
114v 1πλ τοØ ΓλυκXως , τÎ λεγóµενον τοØ µεγVλου πριµικZρι
131v 1πλ ªτερον τοØ Κορfνη ¦καλλωπ\σθη παρ τοØ Κλωβ κα τοØ
ΓλυκXως
137v 1πλ τοØ αÛτοØ, πολεµικóν
142 1πλ τοØ αÛτοØ, τÎ µXγα σηµαντZρι, 144 καµπVνα (notat pe
marginea filei)
144v 1πλ τοØ Κορfνη, τó καλοúµενον ροδVκινα
146 1πλ τοØ Κορfνη, º •ηδfν

202
147v 2πλ $Αρχ¬ κα τοØ πλαγ\ου δευτXρου, τÎ παρÎν $ΙωVννου
ΚουκουζXλους , Ò •νυφαντZς
154v 2πλ τοØ ΚουκουζXλους , Ò µονóπνους
156v 2πλ κ×ρ Γρηγορ\ου Μποbνου τοØ $ΑλυVτου, δbσκολον καÂ
φθορικóν
160v 2πλ κ×ρ $ΙωVννου ΚουκουζXλους , τÎ καλοbµενον δbσκολον
164v 2πλ τοØ ΓλυκXως , Ò καλοbµενος σουρλς
166 2πλ τοØ Κορfνη, φθορικóν
176 2πλ ¦κ τοØ φθορικοØ τοØ $ΑλυVτου, καλλfπισµα τοØ ΠρασινοØ
177v 2πλ τXλος τοØ πλαγ\ου δευτXρου
178 r-v este filă albă
179 3πλ $Αρχ¬ τοØ βαρXως, τÎ παρóν ¦στι πο\ηµα τοØ λαµπαδαρ\ου κ×ρ
$ΙωVννου τοØ Κλαδâ
184v 3πλ τοØ ΚουκουζXλους , φθορικóν
197 3πλ τοØ $Εµµανου¬λ τοØ $ΑγαλλιανοØ
198v 3πλ τοØ ΧρυσVφη, πXρσικον
200v 3πλ τοØ $ΑρσενVκι, εÛρυθµÎν κα ñραîον
203v 4πλ $Αρχ¬ τοØ πλαγ\ου τετVρτου, παρ τäν πολιτäν ψVλλεται
βιóλα παρ δ¥ τäν θεττVλων ζαµVρα
208 4πλ τοØ ΚουκουζXλους , Ò λεγóµενος τροχóς
210 4πλ ‚τερον τοØ λαµπαδαρ\ου, τÎ λεγóµενον •νακαρâς
213 4πλ τοØ Κορfνη, λεγóµενον πVνυ ñραîον, (216v λXγε µουσικóς)
219 4πλ τoØ Κορfνη, τÎ λεγóµενον ¦µπαχοbµ
221 4πλ τÎ λεγóµενον ροδVνι
229v 4πλ τÎ λεγóµενον φρVνγρικον (sic: φρVγγικον)
238 4πλ ‚τερον τοØ αυτοØ, τÎ λεγóµενον τοØ βασιλXως
241 4πλ τοØ αυτοØ, λεγóµενον χορóς
260 4πλ κ×ρ Γεωργ\ου τοØ Σγουροποbλου
266v 4πλ µXρος τ−ς ψαλτZρας πο\ηµα τοØ ΠρασινοØ
268 4πλ º ψαλτZρα, τοØ $ΑλυVτου
271 4πλ º λεγοµXνη κιννbρα, τοØ ΧρυσVφη
273 4πλ τοØ ΚουκουζXλους , τÎ λεγóµενον µαργαρ\της
279v 4πλ ‚τερον φθορικÎν τοØ ΚουκουζXλους
283v τXλος τοØ κρατηµαταρ\ου κα τè Θεè δóξα

*
* *

203
17
Ms. I-40 BCU Iaşi
Dimensiuni: 150 x 108 mm
File: 153
Datare: 1684
Anastasimatar - Antologhion

Stare de conservare destul de bună, nu mai are scoarţe originale; aceeaşi


hârtie, cu 11 rânduri de text. Numerotare manuală în colţul din dreapta jos, cu o
numerotare de coală în cifre greceşti, prima 1 = f.6v şi ultima 18 = f.142v;
legătura este alternativă, cu fascicule de 6 şi 10 file, prima fiind de 7 file; un
singur copist cu o grafie frumoasă, cu frontispicii la început de capitol. La
f.153 este notat următorul colofon: ”ΕÍληφε τXλος τÎ παρÎν βιβλ\ον ¦ν ¦τει
˜πÎ $Αδµ sζρ|βr ˜πÎ δè Χ[ριστ]οØ sαπχδr œνδικτιäνος ηr ¦ν µην Ïκτωβρ\ου
δr ºµXρα σαββVτω δι ¦ξóδου κα µε\ζωνος ¦πιµελεîας τοØ ÒσιωτVτου ¦ν
ÊεροµονVχοις τε $Ελισσα\ου τοØ Σουµελιfτου ¦κ πóλεως Τραπεζοbντος,
¦γρVφη δè κα παρ’ ¦µοØ τοØ εÛτελους κα ˜µαθοØς $Αντων\ου. †σοι δè τäν
εÛσεβäν χριστιανäν τοØ γXνους τäν γραικäν κα τ−ς ˜φ’ ΕλλVδος ÿιζουχ\ας
¦ντυγχVνοντες τä µικρä πονZµατι τοØτω –δοντες κα ψVλλοντες αινεîτε ΘεÎν
τÎν ¦ν ßψ\στοις. µXµνησθαι καµοØ τοØ γρVψαντος δι τÎν Κbριον †πως
§ξωµεν µα τÎν µισθÎν ©κατοντα πλασ\ωνα κα ζω¬ν τ¬ν αœfνιον. ¦ν
Χριστè $ΙησοØ τè Κυρ\è κα Θεè ºµäν ˜µZν. A luat sfârşit prezenta carte
în anul de la Adam 7192 iar de la Hristos 1684, indictionul 8, în luna octombrie
4, în ziua de sâmbătă, prin cheltuiala şi deosebita grijă a preacuviosului între
ieromonahi Elissaios Sumeliotul, din oraşul Trapezunt; şi s-a scris de către
mine, cel nevrednic şi neştiutor Antonios. Câţi dintre preacinstiţii creştini din
neamul grecilor şi care se trag din Elada aflând această mică strădanie, cântând
şi psalmodiind, lăudaţi pre Domnul cel din ceruri. Aduceţi-vă aminte şi de
mine, cel care am scris pentru Domnul, ca să dobândesc răsplată însutită şi
totodată viaţă veşnică; în numele lui Iisus Hristos şi al Domnului Dumnezeului
nostru, amin”. Pe f. 153v se găseşte o însemnare de proprietar în limba greacă
(traducere): ”şi aceasta împreună cu altele este a lui Gheorghios al răposatului
Dimitrios Kasimoglu din eparhia sfântului A…”. Ms. I-40 are începutul
pierdut.

204
1-5 o propedie de tipul Anastasimatar, cu începutul lipsă
5 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τοØ πρfτου Êχου, τäν κεκραγαρ\ων σùν τοÃς
˜ναστασ\µοις αÛτäν, τè σαββVτå ¦σπXρας - urmează repertoriul de
Anastasimatar, cu indicaţia notată pentru fiecare eh (2a - f.15v, 3a - 26,
4a - 36, 1pl - 48v, 2pl - 62, 3pl - 73, 4pl - 82v)
92 τÎ παρÎν πασαπνοVριον ψVλλεται εœς τÎ εÛαγγXλιον τοØ Óρθρου,
¦ποιZθη παρ τοØ Γαζ−, 4πλ Πασα πνοη
93v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ‚νδεκα ©ωθινäν, oÊ µèν λóγοι ΛXοντος τοØ
σοφοØ κα αÛτοκρVτορος βασιλXως τÎ δè µXλος κùρ $ΙωVννου τοØ
ΓλυκXως - cele 11 eotinale
106v δοξολογ\α µεγVλη ποιηθeîσα παρ κυρ\ου Μελχισεδèκ ΡαιδεστοØ -
1pl ∆οξα σοι τω δειξαντι
110 ‚τερον τρισVγιον ψαλλóµενον τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå εœς τÎν
¦πιτVφιον µα δè κα εœς τοØς νεκροØς, 2πλ νενανω Αγιος ο θεος
111 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν $ΙωVννου ˜ρχιεπισκóπου Κωνσταντινουπóλεως τοØ
Χρισοστóµου, 2α Αγιος ο θεος, ∆υναµις - Αγιος ο θεος
111v ‚τερον τρισVγιον τοØ βZµατος, 2α Αγιος ο θεος
112 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τ¬ν àψωσιν κα εœς τ¬ν προσκbνησιν τοØ τιµ\ου
σταυροØ δι τρισVγιον, 2α Τον σταυρον σου, ∆υναµις - Τον σταυρον
σου
112v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τ¬ν γXννησιν τοØ XριστοØ κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν κα εœς τ¬ν βVπτισιν κα εœς τ ¦ξ−ς δι τρισVγιον,
1πλ Οσοι εις χριστον, ∆υναµις - Οσοι εις χριστον
112v κùρ Θεοδοbλου µοναχοØ, 3πλ Αλληλουια
113 τοØ κυρ\ου ΧρυσVφου, 1α Οι τα χερουβιµ, τοØ αÛτοØ - 4a (114v), 3pl
(116)
117v κοινωνικÎν τοØ αÛτοØ, 1α Αινειτε τον κυριον, τοØ αÛτοØ - 4a (118),
3pl (119)
120v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν Βασιλε\ου ˜ρχιεπισκóπου Καισαρε\ας Καππαδοκ\ας
$ΟυρανοφVντορος τοØ ΜεγVλου, µετ τÎν ¦πιν\κιον àµνον, $ΙωVννου
τοØ ΓλυκXως , 2α Αγιος κυριος σαββαωθ, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
122 κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη, 4πλ Την γαρ σην µητραν
122v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τäν
ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
123 κùρ $ΙωVσαφ τοØ ΚουκουζXλη, 2πλ Αι δυναµεις των ουρανων
123v κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και ιδετε

205
124v τÎ παρÎν ψVλλεται τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα,
$Εµµανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1πλ Αναστασεως ηµερα
126v τÎ παρÎν θεοτοκ\ον ¦ποιZθη ßπÎ κùρ $ΙωVννου µαjστορος τοØ
ΚουκουζXλη, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
128v τÎ παρÎν κùρ ΧρυσVφου, 1α Ποιαν σοι επαξιον ωδην
131 ‚τερον τοØ αÛτοØ κùρ ΧρυσVφου, 4πλ Εντεινε και κατευοδου
134 τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎν ˜ντ\δωρον, 2πλ νενανω Ειη το ονοµα
κυριου
134 ³χηµα τοØ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφου, 3πλ - piesă fără text
136 κοινωνικÎν ψVλλεται τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, τοØ
ΧρυσVφη, 3πλ Σωµα χριστου
137 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τ−ς ˜καθ\στου, 4πλ Θεος κυριος και
επεφανεν ηµιν
137v ‚τερον ¦κκλησιαστικóν, 4πλ Θεος κυριος, Το προσταχθεν µυστικως
138 τÎ παρÎν ψVλλεται δ\χορον ˜ργäς κα µετ µXλους, 4πλ Τη υπερµαχω
στρατηγω
139v τ± γ\ä κα µεγVλü βr εœς τÎν Ðρθρον µετ τÎν ©ξVψαλµον,
4πλ Αλληλουια
140 εÇτε τÎ παρÎν, 4πλ Ιδου ο νυµφιος ερχεται
140v τ± γ\ä κα µεγVλü εr εœς τÎν Óρθρον µετ τÎν ©ξVψαλµον,
4πλ Αλληλουια, εÉτα τÎ παρÎν 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται
141v }Αµωµος ψαλλóµενος εœς τοùς κοιµηθXντας Óστις κεκαλλωπισθεÂς ßπÎ
κυρ\ου ΧρυσVφου - cele 3 stări ale psalmului 118
146 τοØ αÛτoØ ΧρυσVφου, 4πλ Θρηνω και οδυροµαι
147 τοØ αÛτοØ, 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι
148v ‚τερον τοØ αÛτοØ, 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη
149v εœς τ¬ν Κο\µησιν τ¬ς Θεοτóκου, 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν
150 τÎ παρóν ¦στι σbνθεµα ÏργανικÎν ¦κ τοØ δÂς διαπασäν, $Aρσεν\ου
τοØ µικροØ, 4a - piesă fără text
153 (colofon)

*
* *

206
18
Ms. I-39 BCU Iaşi
Dimensiuni: 159 x 195 mm
File: 127
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Anastasimatar

Aflat în stare bună de conservare, cu numerotare manuală şi hârtie de


două feluri; de la f.116, hârtia mai subţire a absorbit cerneala diferit faţă de
restul volumului, astfel încât scrisul apare uşor modificat; considerăm totuşi că
este scrisul unui singur copist pentru întreg volumul; are o alternanţă de
fascicule de 6 şi 10 file. Pe f.127v şi pe versoul scoarţelor se află însemnări
irelevante, nedatate, în greacă şi română. Este un volum cu începutul lipsă -
între f.1-4v este o continuare de propedie de tip Anastasimatar, iar de la f.5, de
asemenea cu începutul lipsă (kekragariile şi prima piesă de la ehul 1 autentic),
se desfăşoară cuprinsul standard de Anastasimatar. Aşa cum se prezintă, de la
f.5 la f.127, Ms I-39 se suprapune identic, atât numărul de piese cât şi textul
muzical, secţiunii de Anastasimatar din cuprinsul Ms. I-40 din acelaşi fond
BCU Iaşi. Având în vedere identitatea Ms. I-39 cu Ms.I-40, datat prin colofon
1686, considerăm Ms.I-39 ca fiind alcătuit în ultimele două decenii ale
secolului al XVII-lea.

*
* *

19
Ms. III-93 BCU Iaşi
Dimensiuni: 165 x 224 mm
File: 202
Datare: sec. XVII - XVIII
Triod -Penticostar

În stare bună de conservare, scoarţe îmbrăcate în piele; numerotare


manuală în colţul dreapta sus; 13 rânduri de text, un singur copist dar cu multe
file nefinalizate: nu există notat ehul piesei şi nu apare iniţiala majusculă între
f.25v-170v; culoarea roşie - iniţiale, mărturii, semne chironomice - lipseşte de

207
pe filele 1-4v, 171v-180v, 189-201. Din cauza acestei deficienţe, citirea
textului este foarte dificilă. Pentru corectitudinea descifrării am utilizat două
culegeri din acelaşi fond – Ms. III-85 şi III-86 – partea cu conţinut comun. Pe
f.5 se află următoarea însemnare în limba română: „Acest tom al stihirarului
s-au cumpărat de dumnealui logofăt Ioan Kant… pentru învăţătura ucenicului
pe care am paradosit şi eu, fiind rânduit psalt; Konstantin psalt, 1784, martie
4”. O însemnare în limba greacă se află pe f. 188v, notată cu cerneală roşie pe
jumătate de filă (jumătate de filă este ruptă), în traducere: ”fiind egumen
preotul kyr Ghermanos aici la Sf. Ecaterina, care a făcut şi hanul foarte
minunat; în acel timp… şi Moscova… pe tătarii din Crimeea”. Prin comparaţie
cu Ms.III-85, datat prin colofon 1723, având în vedere particularităţi de
semiografie, considerăm Ms. III-93 alcătuit în perioada de sfârşit al secolului
al XVII-lea şi început al celui de al XVIII - lea.

1 o continuare de piesă neidentificată


1 Τη υπερµαχω στρατηγω
3 Τη αειπαρθενω και µητρι του βασιλεως
5 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τοØ Τριåδ\ου, κυριακ¬ τοØ τελfνου κα τοØ
φαρισα\ου, Τριæδιον κα ΠεντηκοστVριον ποιηθèν παρ τοØ κùρ
ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν
5 1α Μη προσευξωµεθα φαρισαικως αδελφοι
5v 1α Φαρισαιος κενοδοξια νικωµενος
5v 4πλ Παντοκρατορ κυριε οιδα
6 1πλ Βεβαρηµενων των οφθαλµων µου
6 3α Του τελωνου και του φαρισαιου
6v 3α Του φαρισαιου την µεγαλαυχον φωνην
6v 4πλ Ταις εξ εργων καυχησεσι φαρισαιον
7 τ± κυριακ± τοØ ˜σfτου
7 1α Εις αναµαρτητον χωραν και ζωηραν
7v 1α Επιγνωµεν αδελφοι του µυστηριου
8 2α Ω ποσων αγαθων ο αθλιος
8v 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
8v 2α Την του ασωτου φωνην προσφερω
9 4α Ως ο ασωτος υιος ηλθον
9 4πλ ∆απανησας ασωτως της πατρικης
9v 2πλ νενανω Πατερ αγαθε εµακρυνθην απο σου
10 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
10v 2πλ Αρχη µοι και υποστασις τον πλαστουργον
11 2α Ως ανθος µαραινεται

208
11 2πλ Αλγος τω αδαµ εχρηµατισεν
11v 2πλ Συ ει ο θεος ηµων ο εν σοφια
12 τ± κυριακ± τ−ς ˜πóκρεω
12 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι
12v 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
13v 2πλ Εννοω την ηµεραν εκεινην
14 2πλ νενανω Ω ποια ωρα τοτε και ηµερα
14v 4πλ ∆ανιηλ ο προφητης ανηρ επιθυµιων
15 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
15v 4πλ Λιχνευσαµενοι την πρωτην υπεστηµεν
16 κυριακ¬ τ−ς τυροφVγου
16 3α Παντα τον χρονον η νηστεια ωφελιµος εστι
16 4πλ ∆ια νηστειας καθαρθηναι
16v 3α Ασµενως λαοι την νηστειαν
16v 1α Περιχαρως δεξωµεθα πιστοι
17 1α Βρωµατων νηστευουσα ψυχη µου
17v 3α Ανετειλεν το εαρ της νηστειας
18 3α Ελαµψε της εγκρατειας η ευπρεπεια
18 2α Ο του κυριου σταυρος τοις ακλινως
18v 2πλ Προ του σωτηριου σταυρου της αµαρτιας
19 2πλ Καθαρισωµεν εαυτους αδελφοι απο παντος
19v 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
20 2πλ Ηλιος ακτινας εκρυψεν η σεληνη (nu are iniţială majusculă)
20 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδεισου δια της βρωσεως
20v 1πλ Οιµοι ο αδαµ εν θρηνω κεκραγεν
21 1πλ Το σταδιον των αρετων ηνεωκται
21v 2πλ Αδαµ του παραδεισου διωκεται
22v 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
23 2α Εγκρατεια την σαρκα ταπεινωσαι
23 2α Εµαυτον απελπιζω εννοων τα εργα
23v 2α Τον της νηστειας καιρον φαιδρως
23v 4α Ελαµψεν η χαρις σου κυριε
24 1πλ Εληλυθεν η νηστεια η µητηρ
24v 2α Πασαν αµαρτιαν διεπραξαµην παντας
24v 2α Οµβρους µοι παρασχου χριστε
24v 1πλ ∆ευτε προθυµως το στερρον οπλον της νηστειας
25 3α Νηστευσωµεν νηστειαν δεκτην ευαρεστον
25v 3α Αρξωµεθα λαοι της αµωµου νηστειας
25v 2α Βρωσει παλαι πικρα εξοικισθεντες
26 2α Ξυλου βρωσει ποτε αποικισθεντες

209
26v 2α Της εγκρατειας την τρυφην καµοι λογε
26v 4πλ Νηστειαν ουκ αποχην βρωµατων
27 4πλ Νηστεια των λογισµων τα παθη
27v 4πλ Νηστευοντες αδελφοι σωµατικως
28 2α Φεγγοβολους υµας ως αστραπας
28v 1πλ ‚τερον τοØ κυρ\ου Θεωδóρου, Αποστολοι θειοι του κοσµου
29 3α Κυριε εµοι τω αµαρτωλω εθου
29 2α Τον σκοτισθεντα µε ταις απαταις
29v 2α Καθαπερ αµπελος επι ξυλου χριστε
29v 2πλ νενανω Ω του σταυρου σου τη δυναµει
30 4α Οι ποθουντες του θειου πασχα
30v 4πλ Το της νηστειας διαγγελµα περιχαρως
31 1πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα εν φωτι τα εργα
31v 2α ∆ευτε φιλοµαρτυρες παντες πνευµατικως ευφρανθωµεν
32 2α Την θεοδωρητον χαριν των θαυµατων
32v 2α ∆ωρον θεου υπερτατον ανεδειχθης
33 2α Θειων δωρεων επωνυµον σε
33v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
34 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας
34 4α Χορευουσιν στιφη µαρτυρων
34v 4α Η καθαρα και παναµωµος νηστεια
35 4α Τη µαρτυρικη σου προς θεον παρρησια
35 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως
36 κυριακ¬ αr τ−ς Ïρθοδοξ\ας
36 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
36v 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
37 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον
37v 2πλ νενανω Τα των νηστειων νυν δυσεβδοµα
37v 4πλ ∆ευτε εκκαθαρωµεν εαυτους εν ελεηµοσυναις
38 1πλ Θαυµαστον οπλον η προσευχη
38 4πλ Ο αγαγων και νυν ηµας θεος
38v 3α Την πνευµατικην νηστειαν νηστευσωµεν
39 1πλ Ινα τι ραθυµουσα ψυχη µου
39v 3α Καιρος ευφροσυνος της νηστειας
39v 3α Ο σαρκι σταυρωθεις κυριε
40 3πλ Ο δια σταυρου σου κυριε λυσας
40v 1α Την πνευµατικην αδελφοι αναλαβοντες νηστειαν
40v 3α Των θειων αποστολων κυριε δεησεσιν
41 4πλ Μετανοιας ο καιρος και ζωης αιωνιου
41v 1πλ Κυριε τον ζωοποιον σου σταυρον

210
41v 1πλ Μη νηστευσαντες κατ’ εντολην
42 4πλ Η παθοκτονος νηστεια παρουσα
42v 4α Νυν καιρος ευπροσδεκτος
43 τ± κυριακ± τοØ γ\ου Γρηγορ\ου του Παλαµâ
43 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
43 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
43v 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
44 4πλ Αµετρητα σοι πταισας αµετρητους
44 4πλ Εµε τον πλανηθεντα επι ορη
44v 4πλ Νηστειας εναρξαµενοι εβδοµαδος
45 4πλ Χαλινους αποπτυσας τους πατρικους
45v 4α Τον χαλεπον των πταισµατων µου
45v 3α ∆ευτε απαντες κυµβαλοις ψαλµικοις
46v 2α Πατερ αγαθε παντων ων µοι δεδωκας
46 3πλ Ηµαρτον οµολογω σοι κυριε
46v 3α Κυριε ο σταυρω κτεινας τον δολιον
47 3α Τετρωµαι ηδονης ροµφαια κυριε
47 2α Τη νηστεια κυριε τας ψυχας φωτισθεντες
47v 2α Πατερα σε τον κτιστην επιγραφεσθαι
48 2α Εν τιµη ων υιοτητος πατρος αγαθου
48 4α Ασωτως διασπειρας τον πατρικον
48v 2πλ Αποστολοι του σωτηρος φωστηρες
49 2πλ Της υιοθεσιας εκπεσων ο ασωτος
49v 1α Την τριτην των σεπτων νηστειων εβδοµαδα
49v 2πλ Η εν τω ξυλω του σταυρου κρεµασθεισα
50 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
50v 3πλ Ασωτου δικην απεστην της χαριτος
51 κυριακ¬ γr τäν νηστειäν
51 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
51v 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
51v 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
52 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον
53 4πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως και κυριος
54 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
55 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα επι σταυρου
55v 3α Μεγιστον θαυµα το ξυλον οραται
56 4πλ Ατενισαι το οµµα εις ουρανον
56 2πλ Αριστην οδον υψωσεως χριστε
56v 4πλ Νυν τον σταυρον προσκυνουντες παντες
57 4πλ Μεγαλορρηµων φαρισαιος εβδελυχθη

211
57 4πλ Του µεγαλαυχου φαρισαιου
57v 1α Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
58 3α Νικων τον τελωνην τοις παραπτωµασιν
58v 4πλ Της νηστειας την οδον µεσασαντες
58v 4πλ Μεσασαντες το πελαγος της εγκρατειας
59 4α Η των αγαθων προξενος νηστεια
59v 1πλ Οι εν κρυπτω αρετας εργαζοµενοι
60 3πλ Σηµερον τον σταυρον του κυριου προσκυνουντες
60 3πλ Ζηλωσωµεν οι πιστοι του τελωνου
60v 4α Τον σον σταυρον τον αγιον
61 2πλ Παρα κυριου του ταπεινωσαντος εαυτον
61v 4α Ο της αληθειας εξεταστης
62 3πλ Τοις παθεσι δουλωσας της ψυχης
62 τ± δr κυριακ± τäν νηστειäν τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $IωVννου τ−ς
κλ\µακος
62 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
62v 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις ανθρωπον
63 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
63 3πλ Υπερµεσασαντες ταυτην την ιεραν
63v 3πλ Ο τον αµπελωνα φυτευσας
64 2πλ Λησταις λογισµοις περιπεσωντι
64 4πλ Τω τοις λησταις περιπεσον
64v 3α Ο δους ηµιν της νηστειας τον χρονον
64v 3πλ Ως ο τυφλος εκ καρδιας σοι
65 2α Η θεοφωτος χαρις ηµιν της εγκρατειας
65v 3πλ Ως ο περιπεσων εις τους ληστας
65v 4α Αποσφαλεντες εκ παραβασεως
66 3πλ Την τετραυµατισµενην µου ψυχην
66 2α Τον ζωηφορον σταυρον αινουµεν
66v 1πλ Εξοστρακισθεις της ευθειας οδου
67 4πλ Εξ ιερουσαληµ κατεβην απολισθησας
68 3α Το υψος των αρετων καταλιπουσα
68 4πλ Τοις ληστρικοις λογισµοις τραυµατισθεις
68v 4πλ Ταις ληστρικαις εφοδοις περιπεσουσα
69 4πλ Αυτεξουσιως εξεδυθην τη πρωτη µου
69 2πλ Τον ζωοποιον προσκυνουµεν σου σταυρον
69v 4πλ Ο µετα ληστων τω σταυρω παγεις
70 2πλ Ως εξ ιερουσαληµ σου των θειων εντολων
70v κυριακ¬ εr τ−ς Òσ\ας Μαρ\ας τ−ς Αœγυπτ\ας
70v 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη

212
71 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου η δυναµις
71 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
71v 1α Την εκτην των σεπτων νηστειων
72 1α Θαυµαστη του σωτηρος η δι’ ηµας
72v 1πλ Μη καταδικασης µε χριστε
72v 1πλ Κυριε περαν ιορδανου σαρκι διατριβων
73 4α Της ψυχοβλαβους πλεονεξιας
73 1πλ Ολισθηρως τοις παραπτωµασι
73v 3α Σηµερον εναπεψυξεν ο λαζαρος
74 1α Πορφυραν αυτοκρατοριας θεοτευκτον
74v 1α Ο ισραηλ πορφυραν και βυσσον
75 1α Πλουσιος εν παθεσιν υπαρχων
75v 2πλ ∆υσηµερευει λαζαρος εν τω ταφω
75v 1πλ ∆ευτε προ τελους παντες αδελφοι εν καθαρα καρδια
76v 4πλ Του πλουσιου της ασυµπαθους
76v 1α Περιφρονησασα ψυχη µου των θειων
77v 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες τεσσαρακοστην
77v 2πλ Κυριε λαζαρου θελων ταφον ιδειν
78 2πλ Κυριε επι τον ταφον του τετραηµερου
78v 2πλ Κυριε η φωνη σου κατελυσε του αδου
78v 2πλ Κυριε πιστωσαι θελων τους µαθητας
79 2πλ Κυριε παραλαµβανων τους µαθητας
79 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
79v 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες
80v 1α Αναστασις και ζωη των απαντων υπαρχων
80v 1α Λαζαρον τεθνεωτα τετραηµερον
81 1α Μαρθα και µαρια τω σωτηρι ελεγον
81 1α Της θεοτητος σου χριστε παρεχων
81v 4α Τεταρταιον ηγειρας τον φιλον σου χριστε
82 4α Μαρθα τη µαρια εβοα ο διδασκαλος
82 4πλ Λαζαρον τεθνεωτα εν βηθανια
82v 4πλ Καθως ειπας κυριε τη µαρθα
82v 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
83 2πλ Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
83 2πλ Ο εχων θρονον ουρανον
83v 2πλ ∆ευτε και ηµεις σηµερον πας ο νεος ισραηλ
83v 2πλ Την σεπτην αναστασιν την σην
84 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
84v 2πλ νενανω Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
85 1α Το παναγιον πνευµα το και τους αποστολους
85 1α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος

213
85v 1α Προ εξ ηµερων του πασχα η φωνη σου
85v 2α Εισερχοµενου σου κυριε εις την αγιαν πολιν
86 2α ∆οξα σοι χριστε τω εν υψιστοις
86v 3α Προ εξ ηµερων του γενεσθαι το πασχα ηλθεν ιησους
87 4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων
87 4πλ Ηλθεν ο σωτηρ σηµερον επι την πολιν
87v 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος
88 4α Ο πλειστος οχλος κυριε εστρωννυον
88 4α Μελλοντος σου εισιεναι εις την αγιαν πολιν
88v 4α Εξελθετε εθνη εξελθετε και λαοι
89 4α Την κοινην αναστασιν προ του εκουσιου παθους σου
90 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν
90v 2α Εκ βαιων και κλαδων ως εκ θειας εορτης
91 3α Φοβερον το εµπεσειν εις χειρας
91 3πλ Συναγωγη πονηρα και µοιχαλις
91v 1α Ερχοµενος ο κυριος προς το εκουσιον παθος
92 1πλ Φθασαντες πιστοι το σωτηριον παθος
92v 1πλ Κυριε ερχοµενος προς το παθος τους ιδιους
93 1πλ Κυριε προς το µυστηριον το απορρητον
93v 1πλ Κυριε τα τελεωτατα φρονειν τους οικειους
94 4πλ Της ξηρανθεισης συκης δια την ακαρπιαν
94 4πλ ∆ευτεραν ευαν την αιγυπτιαν ευρων
94v τ± γ\ä κα µεγVλü γr
94v 1α Εν ταις λαµπροτησι των αγιων σου
94v 2α Ο της ψυχης ραθυµια νυσταξας
95 4α Του κρυψαντος το ταλαντον
95v 2πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα προσθυµως
96 2πλ Οταν ελθης εν δοξη µετ’ αγγελων
96 2πλ Ο νυµφιος ο καλλει ωραιος
96v 3πλ Ιδου σοι το ταλαντον ο δεσποτης
97 τ± γ\ä κα µεγVλü τετVρτü
97 1α Σε τον της παρθενου υιον
97 1α Το πολυτιµητον µυρον
97v 1α Οτε η αµαρτωλος προσεφερεν
98 1α Ω της ιουδα αθλιοτητος εθεωρει
98 2α Η αµαρτωλος εδραµεν προς το µυρον
98v 2πλ Σηµερον ο χριστος παραγινεται εν τη οικια
99 2πλ Ηπλωσεν η πορνη τας τριχας σοι
99 2πλ Προσηλθεν γυνη δυσωδης
99v 2πλ Η απεγνωσµενη δια τον βιον

214
99v 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις
100v 2α Συντρεχει λοιπον το συνεδριον των ιουδαιων
101 2α Ιουδας ο παρανοµος κυριε ο βαψας
101v 2α Ιουδας ο προδοτης δολιος
101v 2α Ιουδας ο δουλος και δολιος ο µαθητης
102 2α Ον εκηρυξεν αµνον ησαιας
102v 4πλ Σηµερον το κατα του χριστου πονηρον
103 4πλ Σηµερον ο ιουδας το της φιλοπτωχιας
104 4πλ Ο πρωτος σου δολιοτητος
104v 4πλ Μηδεις ω πιστοι του δεσποτικου δειπνου
105 1πλ Μυσταγωγων σου κυριε τους µαθητας
105v 2πλ Γεννηµα εχιδνων αληθως ο ιουδας
106 1α Ο λεντιω ζωσαµενος και νυψας
106v 2α Μεγαλης ευεργεσιας απολαβειν
106v 2α Ο πετρος ηυλαβειτο νιψασθαι
107v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια εργον
107v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια µοι γινεται
108v 4πα Ποια µητηρ ηκουσθη παρθενος
109 τοØ ΓερµανοØ ΝXων Πατρäν, 4α ∆οξα σοι τω δειξαντι το φως
111 $Ακολουθ\α κα τäν ˜γ\ων σωτηριωδäν παθäν τοØ Κυρ\ου ºµäν
$ΙησοØ ΧριστοØ , 4πλ Αλληλουια, 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται
111 λXγοµεν τÎ πρfτον εÛαγγXλιον, εÇτα ˜ντ\φωνον πρfτον
111v 4πλ Αρχοντες λαων συνηχθησαν
111v 4πλ Λογον παρανοµον κατεθεντο
111v 4πλ Τας αισθησεις ηµων καθαρας τω χριστω
112 2πλ νενανω Εδραµεν λεγων ο ιουδας τοις παρανοµοις
112 2πλ νενανω Εν ελεει τον θεον θεραπευσωµεν
112 2α ∆ια λαζαρου την εγερσιν κυριε
112v 2α Εν τω δειπνω σου χριστε ο θεος
113 2α Ιωαννη ερωτησαντι κυριε ο παραδιδους σε
113 2α Εις τριακοντα αργυρια κυριε
113 2α Εν τω νιπτηρι σου χριστε
113 2α Γρηγορειτε και προσευχεσθε
113v 1πλ Σηµερον ο ιουδας καταλιµπανει
114 1πλ Σηµερον ο ιουδας παραποιειται
114v 1α Την φιλαδελφιαν κτησωµεθα
114v 2πλ Ο µαθητης του διδασκαλου συνεφωνει
114v 3πλ Σηµερον ελεγεν ο κτιστης ουρανου
115 3πλ Σηµερον γρηγορει ο ιουδας παραδουναι
115v 3πλ Σηµερον τω σταυρω προσηλωσαν

215
115v 3πλ Κυριε επι το παθος το εκουσιον
116 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
116v 4πλ Τριτον αρνησαµενος ο πετρος
116v 2α Ειπατε παρανοµοι τι ηκουσατε
117v 2α Σταυρωθητω εκραζον οι των σων
117v 3α Εστησαν τα τριακοντα αργυρια την τιµην
117v 3α Εδωκαν εις το βρωµα µου
117v 2πλ Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
118 2πλ Ο µαθητης ηρνησατο ο ληστης
118v 2πλ Αντι αγαθων ων εποιησας χριστε
118v 2πλ Επι τη προδοσια ουκ ηρκεσθησαν
118v 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
119v 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
119v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ
120 2πλ Το αθροισµα των ιουδαιων τω πιλατω
120v 2πλ Ον παντα φρισσει και τρεµει
120v 4πλ Κυριε ο τον ληστην συνοδοιπορον
121 4πλ Μικραν φωνην αφηκεν ο ληστης
121 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
121v 2πλ Μη ως ιουδαιοι εορτασωµεν και γαρ το πασχα
122 2πλ Ο σταυρος σου κυριε ζωη και αντιληψις
122 3α ∆υο και πονηρα εποιησεν ο πρωτοτοκος
122v 3α Εκαστον µελος της αγιας σου σαρκος
123 3α Σταυρωθεντος σου χριστε πασα η κτισις
124 2πλ Εξεδυσαν µε τα ιµατια µου
124 2πλ Τον νωτον µου εδωκα εις µαστιγωσιν
124 1α Πασα η κτισις ηλλοιουτο φοβω
124v 2α Λαος δυσσεβης και παρανοµος
125 2πλ Σηµερον σε θεωρουσα η αµεµπτος παρθενος
125v 2α Επι ξυλου βλεπουσα κρεµαµενον
125v 4πλ Κυριε αναβαινοντος σου εν τω σταυρω
126 4πλ Ηδη βαπτεται καλαµος αποφασεως
126v τ± γœä κα µεγVλü παρασκευ±
126v 2πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως
127 2πλ νενανω Ω πως η παρανοµος συναγωγη
128 2πλ Φοβερον και παραδοξον µυστηριον
128v 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
129 2α Σηµερον συνεχει ταφος τον συνεχοντα
129v 2α Τι το ορωµενον θεαµα τις η παρουσα
130 2α ∆ευτε ιδωµεν την ζωην ηµων εν ταφω
130 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου

216
130v 2πλ Την σηµερον µυστικως ο µεγας
131 τè ˜γ\å κα µεγVλå σαββVτå
131 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα συνεφερε µοι
131v 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατεποθη µου το κρατος
132 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τοØ Πεντηκοσταρ\ου, τ± κυριακ± τοØ γ\ου
˜ποστóλου Θωµâ
132 1α Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
132 1α Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου κυριε
132v 1α Των µαθητων δισταζοντων τη ογδοη ηµερα
133 1α Θωµας ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ’ αυτων
133 2α Μετα την εγερσιν σου κυριε
133v 2α Των θυρων κεκλεισµενων επιστας ο ιησους τοις µαθηταις
134 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
134v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος απιστια πιστιν βεβαιαν
135 4α Ω του παραδοξου θαυµατος του πυρος
135 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ιωαννη σκηθη του λογου
135v 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
136 4α Κυριε τη αστεκτω της σης θεοτητος αιγλη
137 4πλ Αψαι θωµα της πλευρας τη χειρι
137 4πλ Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
137v 2πλ Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
138v κυριακ¬ γr τäν µυροφóρων
138 2α Τι τα µυρα τοις δακρυσι µαθητριαι
138v 2α Αι µυροφοροι γυναικες ορθρου βαθεως αρωµατα λαβουσαι
139 2α Αι µυροφοροι ορθριαι γενοµεναι και το µνηµα
139v 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
140 1α Μυροφοροι γυναικες τω ταφω τι προσηλθετε
140 1α Μετα φοβου ηλθον αι γυναικες επι το µνηµα
140v 1α Ηλθον επι το µνηµειον η µαγδαληνη και η αλλη µαρια
141 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
141 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως
142 κυριακ¬ δr τοØ παραλbτου
142 1α Ο τη παλαµη τη αχραντω πλαστουργησας τον ανθρωπον
142v 1α Αταφος νεκρος υπαρχων ο παραλυτος
143 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
144 1πλ Επι τη προβατικη κολυµβηθρα ανθρωπος
144v 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντος
145 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
145v τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς
145v 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως

217
146 1α Πεντηκοστης εφεστηκεν η των ηµερων
146v 1α Μεσουσης της εορτης διδασκον και λεγωντον
147 2α Οτε το µεσον της εορτης επεστη ανεβη ο ιησους επι το ιερον
147 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον
147v 2α Οτε παρεγενου εν ιερω χριστε ο θεος
148 3α Μεσουσης της εορτης δοξαζωµεν τον εν µεσω της γης
148v 4α Κυριε προ του αχραντου σου σταυρου της εορτης µεσουσης
149 4πλ Μεσουσης της εορτης προ του παθους και της ενδοξου
149v 4πλ Μεσουσης της εορτης του πασχα εν τω ναω ανηλθες
149v 4πλ Καθαρωµεν εννοιων τους κευθµωνας και ψυχικας
150 κυριακ¬ εr τ−ς Σαµαρε\τιδος
150 1α Επι την πηγην επεστης η πηγη των θαυµατων
150v 2α Επι το φρεαρ ως ηλθεν ο κυριος η σαµαρειτις
150v 2α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
151v 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
152 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
152v 3α Αγαλλιασθω σηµερον φαιδρως ο ουρανος και η γη
153 2πλ Ταδε λεγει κυριος τη σαµαρειτιδι
153 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
153v τ± κυριακ± τοØ τυφλοØ
153v 2α Ο τυφλος γεννηθεις εν τω ιδιω λογισµω
154 2πλ Παραγων ο ιησους εκ του ιερου ευρεν ανθρωπον
155 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
155v 4α Ολον τον βιον ο τυφλος νυκτα λογιζοµενος
156 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
156v 4πλ Ο δια σπλαγχνα ελεους σαρκωθεις χριστε
156v 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου χριστε
157 τ−ς $ΑναλZψεως
157 2πλ Ο κυριος ανεληφθη εις ουρανους
157v 2πλ Κυριε τη ση αναληψει εξεπλαγησαν τα χερουβιµ
157v 2πλ Εν τοις ορεσι τοις αγιοις θεωρουντες
158 2πλ Κυριε οι αποστολοι ως ειδον σε εν νεφελαις
158 2πλ Κυριε της οικονοµιας πληρωσας το µυστηριον
158v 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις
159 1α Ανελθων εις ουρανους οθεν κατηλθες
159v 1α Ανηλθες χριστε παρα τον αναρχον πατερα σου
159v 1α Οι αγγελοι σου κυριε τοις αποστολοις ελεγον
160 1α Οτε παραγεγονας επι το ορος χριστε
160v 4α Την καταβασαν φυσιν του αδαµ εις τα κατωτερα
161v 4α Οτε ανεληφθης εν δοξη χριστε ο θεος

218
162 4α Κυριε το µυστηριον το απο των αιωνων
162v 2α Ετεχθης ως αυτος ηθελησας εφανης
163 2α Αναλαµβανοµενου σου χριστε εις το ορος των ελαιων
163 2α Ανεληφθης εν δοξη εν τω ορει των ελαιων
163v 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
163v 2πλ Σηµερον εν ουρανοις αι ανω δυναµεις την ηµετεραν
164 1πλ Κυριε αναλαµβανοµενου σου οθεν ουκ εχωρισθης
165 1πλ ∆ευτε των πιστων το συστηµα τας ταξεις
165 3α Eις το ορος των ελαιων ηλθες
165v 4πλ Ανεληφθης εν δοξη απο γης εις ουρανους
166 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
166v 3α Αποστολικων παραδοσεων ακριβης
167 4α Την αιτησιον µνηµην σηµερον
167v 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
168 τ± κυριακ± τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς
168 1α Πεντηκοστην εορταζοµεν και πνευµατος επιδηµιαν
168v 1α Γλωσσαις αλλογενων εκαινουργησας χριστε
168v 1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
168v 2α Ειδοµεν το φως το αληθινον ελαβοµεν
169 2α Εις ταις προφηταις ανυγγειλας ηµων
169 2α Εν ταις αυλαις σου υµνησω σε τον σωτηρα
169 2α Εν ταις αυλαις σου κυριε οι πιστοι το γονυ της ψυχης
169v 2α Τριαδα οµοουσιον υµνολογησωµεν πατερα και υιον
169v 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
171 2πλ Αγνοουντα τα εθνη κυριε την του παναγιου πνευµατος
171 2πλ Κυριε του αγιου πνευµατος η επιφοιτησις τους αποστολους
171v 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας ο πανταχου
172 4πλ Γλωσσαι ποτε συνεχεθησαν δια την τολµαν
172 4α Παραδοξα σηµερον ειδον τα εθνη παντα εν πολει
172v 4α Το πνευµα το αγιον ην µεν αει και εσται
173 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας το εκ πατρος
173v 3α Νυν εις σηµειον τοις πασιν εµφανως αι γλωσσαι
174 3α Νυν το παρακλητον πνευµα επι πασαν σαρκα
174v 3α Νυν περιβαλλονται κρατος οι χριστου αφ’ υψους
175 3πλ Παρακλητον εχοντες προς τον σωτηρα χριστον
175v 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας
176 1α Πιστεως συµφωνια την κοσµικην πανηγυριν
176v 1α ∆ευτε παντες οι πιστοι των αγιων παντων την πανεορτον
177 2α ∆ευτε απαντες πνευµατικως ευφρανθωµεν επι την µνηµην των αγιων
178 4α ∆ευτε των πιστων ο συλλογος ευφροσυνος
179 2πλ Αποστολοι προφηται και µαρτυρες οσιοι

219
179v 1πλ Τη νυν πανηγυρει συνδραµωµεν οι πιστοι
180v 2πλ ∆ευτε πιστοι σηµερον χορειαν επικροτησαντες
181 µην œοbνιος εœς τς εÇκοσι ¦ννXα, ΝXων Πατρäν
4α Τω τριττω της ερωτησεως
181v 1α Ο λαµπροµενος πανηγυρισοµεν σηµερον
182v κùρ ΓερµανοØ ˜ρχιερXως ΝXων Πατρäν, 1πλ Τον ηλιον κρυψαντα
183v τÎ παρÎν πο\ηµα Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α τετρVφωνος Αινειτε τον
κυριον
184 4πλ Αινειτε τον κυριον
184 χερουβικÎν τοØ Καρbκη, 1πλ Οι τα χερουβιµ
185 2πλ Προτυπων την αναστασιν την συν χριστε
185v µην τè αÛτè ιεr, º Κο\µησις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου, 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν
187 2πλ Τη αθανατω σου κοιµησει θεοτοκε
187v µην τè αÛτè εœς τς εœκοσιµ\α, º ¦ν τè ναè ΕÇσοδος τ−ς ßπεραγ\ας
Θεοτóκου, 4πλ Μετα το τεχθηναι σε
188 τXλος κα τè Θεè δóξα
189 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
189 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης
189v 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις ανεχοµενος
189v 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
189v 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
189v 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
190 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
191 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
191v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
192 3πλ Θαµβος ην κατειδειν τον ουρανου
192v 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
193 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
194 1πλ Πεποικιλµενη τη θεια δοξη η ιερα
194v 1πλ Ρησεις προφητων και αινιγµατα την σαρκωσιν
194v 1πλ Το θειον και αρρητον καλλος
195v 1πλ Ιταµω θυµω τε και πυρι
195v Φλογα δροσιζουσαν οσιους
196 Αι γενεαι πασαι σε µακαριζοµεν σε
196v Σαρκι υπνωσας ως θνητος βασιλευς
196v Το παναγιον πνευµα το προιον
197 Σηµερον η ψαλµικη προφητεια
197v Τι αναχαιτιζεις σου τα υδατα
198v Οτε προς αυτον ερχοµενον ο προδροµος

220
199 Την χειρα σου την αψαµενην την ακηρατον
200 fιlă nescrisă
200v εœς τ¬ν µεγVλην τεσσαρακοστ¬ν
4πλ Της µετανοιας, Της σωτηριας ευθυνον
201 Τα πληθη των πεπραγµενων
201v filă nescrisă
202 Φως ιλαρον

*
* *

20
Ms. O. 365 BAR Cluj
Dimensiuni: 135 x 96 mm
File: 83
Datare: sec. XVII ( deceniile 2-4)
Antologhion

Stare relativ bună de conservare, cu scoarţe îmbrăcate în piele


(desprinse de cotor); numerotare manuală, cu două secţiuni distincte: f.1-34,
hârtia mai veche este exclusiv cu texte literare. Finalul volumului, f.35-81v
este partea muzicală, pe o hârtie cu filigran similar celor din catalogul MCP,
vol. I (nr.2 şi nr.4) cu indicele Veneţia 1610 şi Padua 1620. În secţiunea cu text
neumatic, cerneala roşie s-a imprimat şi pe fila opusă; pe f. 35 r-v este un scris
diferit faţă de secţiuna f.36-81v. Cele două fragmente au fost legate împreună
iar pe f.1v se află o inscripţie datată 1664, element ce încadrează alcătuirea
culegerii în prima jumătate a secolului al XVII-lea.

35 1α ∆οξα σοι τω δειξαντη το φως (4 stihuri de la anixandare)


36 2α Αµιν, αγιος ο θεος, αγιος ισχυρος, αγιος αθανατος (se reia pe 36v)
37 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
37v κùρ Θεοδοbλου, 1α Αλληλουια
37v χερουβικÎν τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1πλ Οι τα χερουβιµ

221
39 τοØ ΧρυσVφη, 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
40 κùρ $ΙωVννου τοØ ΛασκVρεως , 4α Αινειτε τον κυριον
41 κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1α Αινειτε τον κυριον (acelaşi text f. 42,
1a - τοØ αÛτοØ)
43 εœς τ¬ν λειτουργ\αν τοØ ΜεγVλου Βασιλε\ου, 2α Αγιος κυριος
σαββαωθ
44 2α Αµιν, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
46 2πλ νενανω Ειη το ονοµα κυριου
46v εœς τ¬ν Λειτουργ\αν τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
47 κùρ $ΙωVσαφ τοØ νXου ΚουκουζXλη, Νυν αι δυναµεις των ουρανων
48v τοØ λαµπαδαρ\ου, 1α Γευσασθε και ιδετε
49 εœς φZµην ˜ρχιερXως , 2α Τον δεσποτην και αρχιερεα
50 χερουβικÎν τοØ ΧρυσVφου, 3α Οι τα χερουβιµ (acelaşi text, τοØ
Καρbκη, 1πλ f.52)
53v κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλου, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
55v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τρVπεζαν φ\λου, 4πλ Ο χορτασας λαον εν τη
ερηµω
56v 4πλ Πασα πνοη
58 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν κεκραγαρ\ων - seria kekragariilor completă
65v 1α Ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπειαν
66 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ιαr ©ωθινäν - cele 11 eotinale
80v τρισVγιον ψαλλóµενον εœς τς κυριακς τοØ ΧριστοØ […] κα εœς τÎν
τιµ\ου σταυροØ
81 2πλ νενανω Αγιος ο θεος

*
* *

222
21
Ms. O. 356 Cluj
Dimensiuni: 225 x 165 mm
File: 309 pagini
Datare: sec. XVII-XVIII
Doxastar

Volum aflat în stare foarte bună de conservare, cu scoarţe îmbrăcate în


piele; a făcut parte din colecţia lui Timotei Cipariu. Hârtia utilizată prezintă
două filigrane, neidentificate în catalogul MCP; unul dintre filigrane seamănă
parţial cu un filigran din Ms. 52 Craiova, datat prin colofon 1695, în consecinţă
apreciem alcătuirea volumului la sfârşitul secolului al XVII-lea sau la începutul
celui de al XVIII-lea. Numerotarea este manuală, numerotarea de coală fiind
dublă, în cifre arabe: în colţul de sus, cu cerneală neagră, în cel de jos cu
cerneală roşie (aceasta este de cele mai multe ori tăiată): notările nu corespund
(pe pagina cu cifra 10 negru figurează cifra 6 roşu). Legătura este în fascicule
de 6 file, cu unele de 8 şi 4 file. Textul este dispus în 12 rânduri ; există trei
frontispicii colorate la p. 2, 192, 262 ; două file tăiate din original (textul se
continuă corect) între p. 140-141 şi 304-305. Conţine două însemnări în limba
greacă (traducere): ”în aceasta este o antologie a artei muzicii, este a mea
Gheorghe călugărul, pe care am cumpărat-o la Serres, căci voiam să o duc la
Sfîntul Munte, la anul 1758”; a doua este datată 1792 “am început metrofonia
la 15 decembrie”.

3 $Ανθολóγιον τ−ς µουσικ−ς περιéxon µεριkän g\on δεσποτικäν


©ορτäν δοξαστVρια παρ κ×ρ ΓερµανοØ •ρχιερXως ΝXων Πατρäν,
σεπτεµβρ\ου ηr, τÎ gεnéσιον τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
3 2πλ νενανω Σηµερον ο τοις νοεροις θρονοις επαναπαυοµενος
5 4πλ Εν ευσηµω ηµερα εορτης ηµων σαλπισωµεν
7 4πλ ∆ευτε απαντες πιστοι προς την παρθενον δραµωµεν
9 2πλ Αυτη η ηµερα κυριου αγαλλιασθε λαοι
11 τè αÛτè µην ιδr, º παγκóσµιος àψοσις τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ
σταυροØ
11 3α Χριστε ο θεος ηµων ο εκουσιον σταυρωσιν
12 2α ∆ευτε απαντα τα εθνη το ευλογηµενον ξυλον προσκυνησωµεν
15 4πλ Ον παλαι µωυσης προτυπωσας

223
16 2πλ Σηµερον προερχεται ο σταυρος του κυριου
18 τ± κγr, τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ Θεολóγου
18 2α Τον υιον της βροντης τον θεµελιον των θειων λογων
20 2πλ Αποστολε χριστου ευαγγελιστα ιωαννη
22 4πλ Ιωαννη ισαγγελε παρθενε θεολογε
46 κυριακ¬ τäν γ\ων προπατóρων
22 2πλ Τας µυστικας σηµερον πνευµατος
24 4α Την αιτησιον µνηµην σηµερον
24 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
28 µ¬ν Ïκτfβριος κùr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος ∆ηµητρ\ου
τοØ ΜυροβλZτου
28 2πλ νενανω Σηµερον συγκαλειται ηµας του αθλοφορου
30 4πλ Εχει µεν η θειοτατη σου ψυχη και αµωµος
32 4α Τον λογχαις κληρωσαµενον της σωτηριου
34 εœς τ¬ν αr, τäν γ\ων κα θαυµατουργäν ˜ναργbρων Κοσµâ καÂ
∆αµιανοØ
34 2πλ Ατελευτητος υπαρχει των αγιων η χαρις
35 2πλ Παντοτε εχοντες χριστον ενεργουντα
36 2α Η πηγη των ιαµατων ενα και µονον εθεραπευε
38 4πλ Τις µη θαυµασει τις µη δοξασει
40 τè αÛτè µην ηr, º σbναξις τäν ταξιVρχων Μιχα¬λ κα Γαβρι¬λ
40 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των αγγελων ταξιαρχιαι
41 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των παρθενων χοροστασιαι
43 4πλ Ως ταξιαρχης και προµαχος και των αγγελων
44 1πλ Οπου επισκιασει η χαρις σου αρχαγγελε
45 τ± ιγr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου Κωνσταντινουπóλεως τοØ
Χρυσοστóµου
45 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
47 2πλ νενανω Σαλπιγξ χρυσοφωνος ανεδειχθης
47 4πλ Χρυσεοις επεσι και θεοφθογγοις διδαγµασι
49 τè αÛτè µην καr, º ¦ν τè ναè ΕÇσοδος τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης
ºµäν Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
49 4πλ Μετα το τεχθηναι σε θεονυµφε δεσποινα
50 1πλ Επελαµψεν ηµερα χαρµοσυνος και εορτη
52 2πλ Σηµερον τα στιφη των πιστων συνελθοντα
55 2α Σηµερον τω ναω προσαγεται η παναµωµος παρθενος
56 4πλ Ο δαβιδ προανεφωνει σοι αχραντε
57 τè αÛτè µην κεr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος κα πανσóφου
Αœκατερ\νης
57 2α Χαρµονικως τη πανηγυρει της θεοσοφου

224
59 2α Βιον αυλον εξησκηµενη βηµα
60 τ± λr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $ΑνδρXου τοØ πρωτοκλZτου
60 4α Την των ιχθυων αγραν καταλιπων αποστολε
61 3α Τον συναιµονα πετρου και χριστου µαθητην
62 4πλ Τον κηρυκα της πιστεως και υπηρετην
64 τ± ùr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου τριµιθοbντος τοØ
θαυµατουργοØ ˜ρχιεπισκóπου
64 2πλ Ιεραρχων την καλλονην και των πατερων κλεος
66 4πλ Εις αινον εδραµες του κυριου νικολαε
67 4πλ Των ανδραγαθηµατων σου οσιε πατερ
68 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπον λειτουργε
69 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων σκιρτησωµεν
71 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων προκυψασα γαρ
73 τ± ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Σπυρ\δωνος τοØ θαυµατουργοØ
73 1α Οσιε πατερ µακαριε σπυριδων σοφε
74 2α Ιεραρχων το θειον κειµηλιον πατερ
75 4α Οσιε πατερ ιεραρχα αοιδιµε αποστολικης διδασκαλιας
77 κυριακ¬ τäν γ\ων πρoπατóρων $ΑβραVµ, $Ισακ κα $Ιακfβ
77 2πλ Τους προ του νοµου πατερας απαντες
78 3α Των προπατορων το συστηµα οι φιλεορτοι
79 3πλ ∆ευτε απαντες πιστως πανηγυρισωµεν
81 κυριακ¬ πρÎ τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως κα τäν προπατóρων
81 2πλ ∆ανιηλ ανηρ επιθυµιων λιθον ανευ χειρων
81 2α Χαιρετε προφηται τιµιοι οι τον νοµον
82 4πλ Των νοµικων διδαγµατων ο συλλογος
83 αÊ ôραι τäν ΧριστουγXννων
83 Šρα αr 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
84 3α Νυν προφητικη προρρησις πληρωθηναι
85 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ προς την παρθενον µαρια
87 Šρα γr 2πλ Ουτος ο θεος ηµων ου λογισθησεται
88 4πλ Προ της γεννησεως της σης τροµω
89 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν πως εκ των αγιων ην παρελαβες
89 Šρα ùr 1α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν ενθεως
91 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
92 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν θαυµα
93 Šρα θr 3πλ Εξεπληττετο ηρωδης ορων των µαγων
94 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη ετιτρωσκετο
96 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου
97 τ± κεr, º κατ σVρκα γXννησις τοØ Kυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
97 2πλ Αυγουστου µοναρχησαντος επι της γης

225
98 4α Ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε παντες
100 2πλ Οτε καιρος της επι γης παρουσιας
102 2α Σηµερον ο χριστος εν βηθλεεµ γενναται
103 œανουVριος º κατ σVρκα Περιτﵬ τοØ Kυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
κα τοØ γ\ου Βασιλε\ου
103 4πλ Συγκαταβαινων ο σωτηρ τω γενει
104 4πλ Σοφιας εραστης γενοµενος οσιε
107 œδοù κα αÊ ôραι τäν Θεοφανε\ων
107 4πλ Φωνη κυριου επι των υδατων
108 Šρα αr 4πλ Σηµερον των υδατων αγιαζεται η φυσις
108 4πλ Ως ανθρωπος εν ποταµω ηλθες χριστε
109 4πλ Προς την φωνην του βοωντος
110 Šρα γr 4πλ Η του προδροµου και βαπτιστου
111 4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην ηµιν σηµερον
112 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος προς ιορδανην
113 Šρα ùr 4πλ Ταδε λεγει κυριος προς ιωαννην
115 2πλ Σηµερον η ψαλµικη προφητεια περας
115 1πλ Τι αναχαιτιζει σου τα υδατα ω ιορδανη
117 Šρα θr 3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου και γης ποιητην
118 2α Οτε προς αυτον ερχοµενον ο προδροµος
120 1πλ Την χειρα σου την αψαµενην την ακηρατον
121 2α Υπεκλινας καραν τω προδροµω
122 2πλ Ναµατα ιορδανια περιβαλλου σωτηρ
123 2α Σηµερον ο χριστος εν ιορδανη ηλθε βαπτισθηναι
125 τ± ιζr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αντων\ου τοØ
ΜεγVλου
125 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
126 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
128 4πλ Ουρανοδροµω επιβας οχηµατι θεσπεσιε των αρετων
130 τ± ιηr, τèν γ\ων ˜ρχιεπισκóπων $Αθανασ\ου κα Κυρ\λλου
130 2πλ Χριστου τον ιεραρχην υµνησωµεν απαντες
131 3α Παλιν ηµιν ο χρυσορροας νειλος και της αθανασιας
132 3α Το µεγα κλεος των ιερεων αθανασιον τον αηττητον
135 τ± κεr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου τοØ Θεολóγου
135 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
136 4πλ Τας καρδιας των πιστων γεηπονων
137 1α Την λυραν του πνευµατος το των αιρεσεων
138 µ¬ν φεβρουVριος βr, º {Υπαπαντ¬ τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
138 1α ∆ευτε συµεων τινα φερων εν αγκαλαις

226
138 2πλ Ανοιγεσθω η πυλη του ουρανου σηµερον
140 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος και υµνουµενος
142 2πλ Ο εν χερσιν πρεσβυτικαις την σηµερον
143 œανουVριος λr, τäν τριäν ÊερVρχων
143 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
144 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων
147 2α Σηµερον αι ψυχαι των γηγενων υψονται
148 τ± κεr, Ò ΕÛαγγελισµÎς τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν Θεοτóκου
κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
148 2πλ Απεσταλη εξ ουρανου γαβριηλ ο αρχαγγελος
150 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
152 4πλ Ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι
154 µ¬ν ˜πρ\λλιος κγr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος Γεωργ\ου τοØ
τροπαιοφóρου
154 2πλ νενανω Αξιως του ονοµατος επολιτευσω
156 4α Τον νοερον αδαµαντα της καρτεριας
157 1πλ Ανετειλεν το εαρ δευτε ευωχηθωµεν
159 τ± κδr, τοØ τιµ\ου Προδρóµου
159 2πλ νενανω Σηµερον του φωτος ο λυχνος προοδοποιειται
160 4πλ Ησαιου νυν του προφητου η φωνη
163 2πλ νενανω Αστηρ αστερων προδροµος στειρωτικης
164 τ± κθr, τäν γ\ων ˜ποστóλων ΠXτρου κα Παbλου
164 2α Ποιοις ευφηµιων στεµασιν
165 4α Τω τριττω της ερωτησεως
167 2πλ Εορτη χαρµοσυνος επελαµψε τοις περασιν
169 2πλ νενανω Η πανσεπτος των αποστολων επεδηµησεν
170 τ± κùr τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος Παρασκευ−ς
170 2πλ Παρθενοµαρτυρ αθλοφορε παρασκευη
171 2πλ ∆ευτε παντα της γης τα περατα πνευµατικην χορειαν
173 2α Εν πολει του θεου ηµων εν ορει αγιω
174 τ± ùr, º γ\α Mεταµóρφωσις τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ κα Σωτ−ρος
ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
174 2πλ Προτυπων την αναστασιν την σην χριστε ο θεος
175 2πλ νενανω Πετρω και ιωαννη και ιακωβω
177 4πλ Παρελαβεν ο χριστος τον πετρον και ιακωβον
179 τ− ιεr, º Κο\µησις τ−ς ßπεραγ\ας Θεοτóκου
179 1α Ω του παραδοξου θαυµατος επι γης
180 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν οι θεοφοροι
183 4α Οτε εξεδηµησας θεοτοκε παρθενε
186 2πλ Τη αθανατω σου κοιµησει θεοτοκε µητηρ της ζωης

227
189 τè αÛτè µην κθr, º ˜ποτﵬ τοØ τιµ\ου ¦νδóξου προφZτου
Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
189 2πλ Γενεσιων τελουµενων του αναιδεστατου ηρωδου
189 2πλ νενανω Παλιν ηρωδιας µαινεται
190 4πλ Προδροµε του σωτηρος ει και φονω διελυσεν
192 $Αρχ¬ σùν Θεè κα µXρος –νθος τοØ Τριωδ\ου, κυριακ¬ τοØ τελfνου
κα τοØ φαρισα\ου
192 1α Μη προσευξωµεθα φαρισαικως αδελφοι
193 1α Φαρισαιος κενοδοξια νικωµενος
194 4πλ Παντοκρατορ κυριε οιδας
195 1πλ Βεβαρηµενων των οφθαλµων µου
195 4πλ Ταις εξ εργων καυχησεσιν φαρισαιον
197 κυριακ¬ τοØ ˜σfτου
197 1α Εις αναµαρτητον χωραν και ζωηραν
198 1α Επιγνωµεν αδελφοι του µυστηριου
199 2α Ω ποσων αγαθων ο αθλιος
201 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
202 2πλ νενανω Πατερ αγαθε εµακρυνθην απο σου
203 τ± παρασκευ± ©σπXρας µνZµην ¦πιτελοصεν τäν ˜π’ αœfνος
κεκοιµηµXνων
203 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
205 τ± κυριακ± τ−ς ˜πóκρεω
205 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι
207 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
210 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
211 κυριακ¬ τ−ς τυροφVγου, º ©ξωρ\α τοØ $ΑδVµ
211 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
213 2πλ Εξεβληθη αδαµ του παραδεισου δια της βρωσεως
215 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
216 κυριακ¬ πρfτη τäν γ\ων νηστειäν ³τοι τ−ς Ïρθοδοξ\ας
216 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
218 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
219 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον
220 κυριακ¬ βr τäν γ\ων νηστειäν κα τοØ γ\ου Γρηγορ\ου τοØ
∆ιαλóγου (sic)
220 2πλ Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
221 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
223 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
224 κυριακ¬ γr τäν γ\ων νηστειäν κα τοØ τιµ\ου σταυροØ
224 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν

228
226 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
227 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
229 κυριακ¬ δr τäν γ\ων νηστειäν κα τοØ γ\ου $ΙωVννου τοØ γραφXως
229 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
230 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις ανθρωπον
231 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
232 κυριακ¬ εr τäν γ\ων νηστειäν κα τ−ς Òσ\ας µητρÎς ºµäν Μαρ\ας
τ−ς Αœγυπτ\ας
232 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου η δυναµις
233 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
234 1α Η βασιλεια του θεου βρωσις
235 τ± παρασκευ± ©σπXρας τοØ δικα\ου κα τετραηµXρου φZλου τοØ
ΧριστοØ ΛαζVρου
235 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες τεσσαρακοστην
236 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
237 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
238 κυριακ¬ ùr τèν γ\ων νηστειäν τäν βα<ωφóρων τοØ ΧριστοØ
238 2πλ Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
239 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος
240 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
242 τ± γ\ä κα µεγVλü δευτXρä
242 4πλ Αλληλουια, 4πλ Ιδου ο νυµφιος ερχεται εν τω µεσω της νυκτος
243 τ± γ\ä κα µεγVλü πXµπτü
243 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται εν τω νιπτηρι
244 $Αρχ¬ σùν Θεè κα τèν ñρäν τ−ς γ\ας κα µεγVλης παρασκευ−ς
244 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
245 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης
246 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις ανεχοµενος
247 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
248 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
249 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
250 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
252 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
253 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
255 3πλ Θαµβος ην κατειδειν τον ουρανου
256 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
257 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
259 τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ± ©σπXρας
259 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
262 $Αρχ¬ σùν Θεè κα τοØ Πεντηκοσταρ\ου, κυριακ¬ τοØ Θωµâ

229
262 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
263 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
265 4πλ Αψαι θωµα της πλευρας τη χειρι
266 2πλ νενανω Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
267 κυριακ¬ γr τäν µυροφóρων
267 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
268 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
269 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως
271 κυριακ¬ τετVρτη τοØ παραλbτου
271 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
273 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντος
275 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
276 τ± τετVρτü τ−ς µεσοπεντηκοστ−ς
276 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως
277 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον
278 4α Φωτισθεντες αδελφοι τη αναστασει του σωτηρος
278 κυριακ¬ εr τ−ς Σαµαρε\τιδος
278 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
280 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
281 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
283 κυριακ¬ ùr τοØ τυφλοØ
283 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
285 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
286 4πλ Τας δυναστειας σου χριστε η της εξαρυθµησει
288 τ± πXµπτü τ−ς $ΑναλZψεως
288 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις
290 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
291 2πλ Σηµερον εν ουρανοις αι ανω δυναµεις
292 κυριακ¬ τäν γ\ων πατXρων τäν ¦ν Νικα\ä
292 3α Αποστολικων παραδοσεων ακρυβως φυλακες
294 4α Τον αγιον µνηµην σηµερον των θεοφορων
296 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
298 κυριακ¬ ηr τ−ς γ\ας Πεντηκοστ−ς
298 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
302 4πλ Οτε το πνευµα σου κατεπεµψας κυριε
303 κυριακ¬ τäν γ\ων πVντων
303 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας
305 1πλ Τη νυν πανηγυρει συνδραµωµεν οι πιστοι
307 2πλ νενανω ∆ευτε πιστοι σηµερον χορειαν επικροτησαντες
308 4πλ Γλωσσαι ποτε εσω αιχθησθσαν

230
22
Ms. 99 Mz. O. Cr.
Dimensiuni: 150 x 96 mm
File: 224
Datare: sec. XVII (deceniile 2-4)
Antologhion

Stare bună de conservare, cu scoarţe de lemn îmbrăcate în piele; aceeaşi


hârtie tot volumul, cu filigran similar celor de la nr.1, 2 şi 4 din catalogul MCP,
vol. I, cu indicele Veneţia 1609 - 1610 şi Padua 1620; scrisul unitar, cu 12
rânduri de text, se încheie la f.215; culoarea roşie de la iniţiale s-a imprimat pe
ambele file. Nu are însemnări şi începutul volumului este pierdut.

1-6 o propedie de tipul celor din deschiderea unui Anastasimatar, model


$Αρχ¬, µXση, τXλος (cu începutul pierdut)
6v Ισον ολιγον
9 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τοØ µεγVλου ©σπερινοØ ποιηθXντος παρ
διαφóρων ποιητäν παλαιäν τε κα νXων, 4πλ Ανοιξαντος σου την
χειρα - anixandarele cu stihurile complete
15v $Αρχ¬ τοØ πρfτου ψαλµοØ, 4πλ Μακαριος ανηρ, cu stihurile complete
19v ‚τερον µικρóν, 4πλ Μακαριος ανηρ
20 καλοφων\α κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη, 4πλ Ινα τι εφρυαξαν εθνη, acelaşi
text de acelaşi autor, eh 4pl, se găseşte şi la f.23 şi f.25
28v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 4πλ Εγω σηµερον γεγεννηκα σε
31 κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουξXλη, 4πλ ∆ουλευσατε τω κυριω
34 $Αρχ¬ σùν Θεè τäν κεκραγαρ\ων πVντων, Κυριε εκεκραξα -
kekragariile seria completă
40 σαββVτå ©σπXρας, 4α Ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπειαν
text reluat în eh 1a la f.40v şi în eh 4a la f.41
42v $Αρχ¬ τäν ΘXος Κbριος - pentru cele 8 ehuri figurează două piese
Θεος κυριος (prima dată cu vocalizări, apoi silabic) şi cu stihul triadic
corespondent ehului:
Του λιθου σφραγισθεντος, Οτε κατηλθες, Ευφραινεσθω τα ουρανια, Το
φαιδρον της αναστασεως, Τον συναναρχον λογον, Αγγελικαι δυναµεις,
Κατελυσας τω σταυρω, Εξ υψους κατηλθες
47 $Αρχ¬ τοØ πολυελXου τοØ λεγοµXνου Κουκουµâ, 1α ∆ουλοι κυριον

231
50v πο\ηµα τοØ Μαγουλâ ¦καλλωπισθèν παρ τοØ Γαζ−, 1α Αστραπας εις
υετον
53 1πλ Στοµα εχουσι
56 ‚τερον µικρóν, 2α ∆ουλοι κυριον
57 4πλ Πασα πνοη
58 τοØ ΚουκουζXλη, 1α Πασα πνοη
60v 2πλ νενανω Καθειλε δυναστας
61 2πλ νενανω Αντελαβετο ισραηλ
61v 2α Καθειλε δυναστας , acelaşi text în eh 1pl pe f.62v
63 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ‚νδεκα ©ωθινäν -cele 11eotinale
76 τρισVγιον ψαλλóµενον εœς τοØ τιµ\ου σταυροØ, 2πλ νενανω Αγιος ο
θεος
76v ‚τερον ψαλλοµXνον εœς τς µεγVλας δοξολογ\ας, 4πλ Αγιος ο θεος
77v ‚τερον, 4α Αγιος ο θεος
78 $Αρχ¬ τ−ς θε\ας Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου
˜ρχιεπισκóπου Κωνσταντινουπóλεως Χρυσοστóµου, σbντοµον
2α Αµιν, Αγιος ο θεος
78v τρισVγιον τοØ βZµατος, 2α Αγιος ο θεος
79 ¦κκλησιαστικóν, 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
79v κùρ ΞXνου τοØ Kορfνη, 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος
80v 1πλ Οσοι εις χριστον, ∆υναµις - Οσοι εις χριστον
81v 2α Τον σταυρον σου, ∆υναµις - Τον σταυρον σου
82 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον ˜λληλουιαρ\ων, Αλληλουια
9 aleluiare cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (82), ΧρυσVφη -
3a (83), 4a (84), 4pl (85v), $ΑγαλλιανοØ - 2a (82v), Κορfνη - 1pl
(două 84), $ΙωVννου τοØ Κλαδâ - 2pl nenano (85), Θεοδοbλου - 3pl
(85v)
86 $Αρχ¬ τäν κατ’ Êχον χερουβικäν, Οι τα χερουβιµ - 13 piese cu
autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (86), 3a (90v), $ΑγαλλιανοØ - 2a
(88), $Ανθ\µου ÊεροµονVχου - 4a (92v), 1pl (93v, fără autor), Καρbκη
- 1pl (94v), Γερασ\µου µοναχοØ - 1pl (95v), Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ
$ΑγχιVλου - 1pl (96v), Παγκρατ\ου µοναχοØ - 1pl (98), $ΙωVννου τοØ
ΓλυκXως - 2pl (99), $Αρσεν\ου œεροµονVχου - 2pl(100v), ΧρυσVφη -
3pl (101), ∆οbκα τοØ Συροποbλου - 4pl (102v)
104 $ΑρκτXον δè κα τäν κατ’ Êχον κοινωνικäν, Αινειτε τον κυριον - 8
piese cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη/τοØ αÛτοØ - 1a (104), 2a
(105), 3a (106v), ΛασχVρεως - 4a (108), 1pl - (110, fără autor),
$ΙωVννου τοØ Kλαδâ - 2pl (111), ∆ηµητρ\ου τοØ ΡαιδεστινοØ - 3pl

232
(111v), ΧρυσVφη - 4pl (113v); între kinonicele duminicale sunt unele
speciale:
104v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τς ©ορτς τ−ς Θεοτóκου, τοØ αÛτοØ, 1α
Ποτηριον σωτηριου, acelaşi text în 4a (114v)
107v 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον, acelaşi text în 4a (109) şi 3pl (112v)
115 εœς τ¬ν Λειτουργ\αν τοØ ΜεγVλου Bασιλε\ου ψVλλονται τ παρóντα
2α Αγιος κυριος σαββαωθ, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
116 4πλ Επι σοι χαιρει κεχαριτωµενη
117v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τÎ ˜ντ\δωρον, 2πλ νενανω Ειη το ονοµα κυριου
118v εœς τ¬ν Λειτουργ\αν τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
119 κùρ $ΙωVσαφ τοØ νXου ΚουκουζXλη, 2πλ Νυν αι δυναµεις των
ουρανων
120 κùρ $ΙωVννου τοØ λαµπαδαρ\ου, 1α Γευσασθε και ιδετε
120v 4πλ Ευλογησον τον κυριον
120v τοØ Καρbκη, 1α Νυν αι δυναµεις των ουρανων
121v χερουβικÎν κα κοινωνικóν, τ± γ\ä κα µεγVλü εr, 2πλ Του δειπνου
σου
122v τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå ˜ντιαλληλουιVριον ψVλλεται
3πλ Αναστα ο θεος , ‚τερον 4πλ Αναστα ο θεος
123 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
124 1α Εξηγερθη ως ο υπνων
124v τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± τοØ ΠVσχα, 3α Σωµα χριστου
125v $Αρχ¬ τäν δεσποτικäν ©ορτäν, εœς τÎν ΕÛαγγελισµÎν τ−ς Θεοτóκου
4πλ Εξελεξατο κυριος την σιων
126 εœς τ¬ν γXννησιν τοØ ΧριστοØ, 3πλ Λυτρωσιν απεστειλε
127 εœς τ¬ν βVπτησιν τοØ ΧριστοØ, 1α Επεφανη η χαρις του θεου
127v εœς τ¬ν §γερσιν τοØ ΛαζVρου, 3πλ Εκ στοµατος νηπιων
128 τ± κυριακ± τäν βαjων, 3πλ Ευλογηµενος ο ερχοµενος
128v κùρ ΞXνου τοØ Κορfνη, εœς τ¬ν $ΑνVληψην, 3πλ Ανεβη ο θεος
129v τοØ αÛτοØ, εœς τ¬ν ΠεντηκοστZν, 3πλ Το πνευµα σου το αγιον
130 Γεωργ\ου τοØ Συροποbλου, τäν γ\ων ˜ποστóλων, 1πλ Εις πασαν
την γην
130v τοØ ΧρυσVφη, εœς τ¬ν Μεταµóρφωσιν, 3πλ Εν τω φωτι της δοξης
131v εœς τ¬ν àψωσιν τοØ τιµ\ου σταυροØ, τοØ Κορfνη,
2πλ Εσηµειωθη εφ’ ηµας
132 εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τäν ˜ρχαγγXλων, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
133 δοξαστικÎν ψαλλóµενον τ± γ\ä κα µεγVλü κυριακ± του ΠVσχα
1πλ Αναστασεως ηµερα

233
135 τÎ παρÎν ψVλλεται τè σαββVτå τ−ς ˜καθ\στου, 4πλ Τη υπερµαχω
στρατηγω
136 2α Ο χορτασας λαον
137 2α Σηµερον φαιδρως προυπαντησωµεν
137v 2α Τον δεσποτην και αρχιερεα
138 2πλ Αναστας ο ιησους απο του ταφου
138v $Αρχ¬ σùν Θεè τäν κατ’ Êχον θεοτοκ\ων, τÎ παρÎν κùρ $ΙωVννου τοØ
λαµπαδαρ\ου
1α Τη αειπαρθενω και µητρι του βασιλεως
140v τοØ ΧρυσVφη, 1α Χαιρε η της χαριτος πηγη
142v τοØ αÛτοØ, 2α Την πασαν ελπιδα µου
145 ‚τερον τοØ αÛτοØ, 2α Παντων προστατευεις αγαθη
146v τοØ αÛτοØ, 3α Την ωραιοτητα της παρθενιας σου
149v ‚τερον του αÛτοØ, 3α Μεγιστον θαυµα παρθενος τεκουσα
152 κùρ $ΙωVννου τοØ ΚουκουζXλη, 4α Την οντως θεοτοκον σε
µεγαλυνοµεν
154 κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 4α Βασιλισσα πανυµνητε
156v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1πλ Μακαριζοµεν σε θεοτοκε
159 κùρ $ΙωVννου τοØ λαµπαδαρ\ου, 1πλ Ησαια χορευε
161 2πλ Το θαυµα του τοκου σου εκπληττει
163v τοØ ΧρυσVφη, 2πλ Της ευσπλαγχνιας την πυλην
165v τοØ ΚουκουζXλη, 3πλ Ανωθεν οι προφηται
167 τοØ ΧρυσVφη, 3πλ Την οντως θεοτοκον σε µεγαλυνοµεν
169v κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 4πλ Ψαλµοις και υµνοις σε υµνω
173 τοØ αÛτοØ, 4πλ Ταις πρεσβειαις της θεοτοκου
175 $Αρχ¬ τäν κατ’ Êχον ²χηµVτων - piese fără text literar, câte una pentru
fiecare eh: τÎ παρÎν κùρ Mανου¬λ τοØ XρυσVφη - 1a, κùρ Γαβρι¬λ
ÊεροµονVχου - 2a (176), Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 3a (177), $ΙωVννου
τοØ ΚουκουζXλη - 4a (178v), τοØ ΧρυσVφη - 1pl (180), τοØ αÛτοØ - 2pl
(181v), 3pl (183), 4pl (185)
186v εÊρµÎς καλλωπισθεÂς παρ τοØ Καρbκη, 1α Την ζωοδοχον πηγην
187 $ΙωVννου τοØ λαµπαδαρ\ου, πXρσικον 3πλ - fără text literar
189v κρVτηµα ÏνοµαζοµXνον νV< - kratimă
191 εœς φZµην πατριVρχου κα µητροπολ\του, 4α Πολυχρονιον - (fără
nume în text)
192v εœς φZµην –ρχοντος 1α Πολυχρονιον - (fără nume în text)
194v ¦κλογ¬ ¦κ τ−ς ψαλτZρας, - şi 196v, două piese fără text în eh 4pl
198 κùρ Γρηγορ\ου τοØ $ΑλυVτου, º ψαλτZρα 4πλ - fără text

234
202 τερεντισµÎς Óλος πρÎς œσµαηλιτÎν κατ’ –ρρητον πεποιηµXνος παρ
τοØ ¦ξ $Αθηνäν κùρ ΘεοφVνους τοØ Καρbκη, º ¦πωνυµ\α, 1πλ -fără
text
204v }Αµωµος ψαλλóµενος εœς κοιµηθXντας - psalmul 118 cu cele 3 stări
211 τρισVγιον νεκρfσιµον ñς ψVλλεται ¦ν $ΑθZναις, 2πλ νενανω Αγιος ο
θεος
211v ‚τερον τρισVγιον νεκρfσιµον , τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 2πλ νενανω Αγιος
ο θεος
212 τÎ παρÎν ψVλλεται ¦π τραπXζη Óταν γ\νεται µακαρ\α, 4πλ Θρηνω και
οδυροµαι
213 τιµιωτXρα ψαλλοµXνη εœς παννυχ\δα, 2πλ νενανω Αξιον εστιν ως
αληθως
215v-224v este alt scris, foarte dificil de descifrat ; 216-220v - stihuri
neidentificate, 220v-222 prokimene pentru zilele săptămânii, 222 - ¦κ
τοØ πολυελXου τοØ Κουκουµâ /∆οξα πατρι και νυν
223 Κωνσταντ\νου τοØ ¦ξ $ΑγχιVλου, 1α Στοµα εχουσι

*
* *

23
Ms. 52 Mz. O. Cr.
Dimensiuni: 213 x 153 mm
File: 213
Datare: 1695
Triod-Penticostar

În stare relativ bună de conservare, volumul nu mai păstrează coperta-


spate, din coperta-faţă există doar îmbrăcămintea de piele; este complet, scris
de acelaşi copist, cu 12 rânduri de text. Pe f.213v este notat următorul colofon:
”εîληφε τ¬ν πXραν º παροbσα ˜σµατοµελυρρυτÎφθογγος β\βλoς δι χειρÎς
¦µοØ καλλ\στου ÊεροµονVχου ¦π §τους sα χ û εr ¦ν µην œουν\ου ιεr, οÊ
µελωδοbντες εÜχεσθαι ßπèρ ¦µοØ” - a luat sfârşit prezenta carte de cântări prin
mâna mea Kallistos ieromonahul, în anul 1695, luna iunie, 15, cei care vor
cânta să se roage pentru mine”. Dintre filigranele vizibile, unul este similar

235
celui din catalogul MCP, nr.3102, cu indicele Veneţia 1693-1696. Pe f. 2 există
însemnarea de proprietar „¦κ τäν τοØ καλλ\στου ÊεροµονVχου τοØ µουσικοØ
βιβλ\ου” ( carte dintre cele ale lui Kallistos ieromonahul muzicianul). La f.1v
se găseşte o însemnare datată 1733 şi semnătura „Constantin protopsalt al
mitropoliei”. Are numerotare manuală, mecanică şi numerotare de coală cu
cifre greceşti, de la 1 la 52; la început există două file adăugate (1-2
numerotare manuală) apoi urmează cifra 1 (grec) = 2 (mecanic) = 3 (manual).
Iniţialele majuscule se notează la începutul volumului cu cerneală neagră iar
apoi cu cerneală roşie, cu dimensiuni reduse; către final există indicaţii notate
cu cerneală verde. Pe f. 2 se află o miniatură executată cu cerneală verde şi aur
coloidal (nu se distinge nici o imagine, este nefinalizată sau deteriorată
ulterior).

2 Τριfδιον κα ΠεντηκοστVριον ποιηθèν παρ τοØ κùρ ΓερµανοØ ΝXων


Πατρäν
$Αρχ¬ συν Θεè γ\è τοØ Τριωδ\ου, κυριακ¬ τοØ τελfνου κα τοØ
φαρισα\ου
2 1α Μη προσευξωµεθα φαρισαικως αδελφοι
2v 1α Φαρισαιος κενοδοξια νικωµενος
3 4πλ Παντοκρατορ κυριε οιδα
3 1πλ Βεβαρηµενων των οφθαλµων µου
3v 3α Του τελωνου και του φαρισαιου
3v 3α Του φαρισαιου την µεγαλαυχον φωνην
4 4πλ Ταις εξ εργων καυχησεσιν φαρισαιον
4v τ± κυριακ± τοØ ˜σfτου
4v 1α Εις αναµαρτητον χωραν και ζωηραν
5 1α Επιγνωµεν αδελφοι του µυστηριου
5v 2α Ω ποσων αγαθων ο αθλιος
6v 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
7 2α Την του ασωτου φωνην προσφερω
7 4α Ως ο ασωτος υιος ηλθον
7v 4πλ ∆απανησας ασωτως της πατρικης
7v 2πλ νενανω Πατερ αγαθε εµακρυνθην απο σου
8v 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
9 2πλ Αρχη µοι και υποστασις το πλαστουργον
9v 2α Ως ανθος µαραινεται
9v 2πλ Αλγος τω αδαµ εχρηµατισεν
10 2πλ Συ ει ο θεος ηµων ο εν σοφια
11 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι

236
12 3πλ Τας του κυριου γνοντες εντολας
12v 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
13 2πλ Εννοω την ηµεραν εκεινην
14 2πλ νενανω Ω ποια ωρα τοτε και ηµερα
14v 4πλ ∆ανιηλ ο προφητης ανηρ επιθυµιων
15v 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
16 4πλ Λιχνευσαµενοι την πρωτην υπεστηµεν
16v 3α Παντα τον χρονον η νηστεια ωφελιµος εστι
17 4πλ ∆ια νηστειας καθαρθηναι
17v 3α Ασµενως λαοι την νηστειαν
17v 1α Περιχαρως δεξωµεθα πιστοι
18v 1α Βρωµατων νηστευουσα ψυχη µου
19 3α Ανετειλεν το εαρ της νηστειας
19v 3α Ελαµψε της εγκρατειας η ευπρεπεια
20 2α Ο του κυριου σταυρος τοις ακλινως
20v 2πλ Προ του σωτηριου σταυρου της αµαρτιας
21v 2πλ Καθαρισωµεν εαυτους αδελφοι απο παντος
22 κυριακ¬ τ−ς τυροφVγου
22 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
22v 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδεισου δια της βρωσεως
23v 2πλ Ηλιος ακτινας εκρυψεν η σεληνη
24 1πλ Οιµοι ο αδαµ εν θρηνω κεκραγεν
24v 1πλ Το σταδιον των αρετων ηνεωκται
25v 2πλ Αδαµ του παραδεισου διωκεται
26v 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
27 2α Εγκρατεια την σαρκα ταπεινωσαι
27v 2α Εµαυτον απελπιζω εννοων τα εργα
28 2α Τον της νηστειας καιρον φαιδρως
28v 4α Ελαµψεν η χαρις σου κυριε
29 1πλ Εληλυθεν η νηστεια η µητηρ
29v τ± βr τ−ς αr ©βδοµVδος
29v 2α Πασαν αµαρτιαν διεπραξαµην παντας
30 2α Οµβρους µοι παρασχου χριστε
30 1πλ ∆ευτε προθυµως το στερρον οπλον της νηστειας
30v 3α Νηστευσωµεν νηστειαν δεκτην ευαρεστον
31 3α Αρξωµεθα λαοι της αµωµου νηστειας
31v 2α Βρωσει παλαι πικρα εξοικισθεντες
32 2α Ξυλου βρωσει ποτε αποικισθεντες
32v 2α Της εγκρατειας την τρυφην καµοι λογε
33 4πλ Νηστειαν ουκ αποχην βρωµατων

237
33v 4πλ Νηστεια των λογισµων τα παθη
34 4πλ Νηστευοντες αδελφοι σωµατικως
34v 2α Φεγγοβολους υµας ως αστραπας
35 2α Αρετων ηλιου προσεπιβας αρµατι
35v 1πλ Αποστολοι θειοι του κοσµου
36 3α Κυριε εµοι τω αµαρτωλω εθου
36v 2α Τον σκοτισθεντα µε ταις απαταις
36v 2α Καθαπερ αµπελος επι ξυλου χριστε
37 2πλ νενανω Ω του σταυρου σου τη δυναµει
37v 4α Οι ποθουντες του θειου πασχα
38v 4πλ Το της νηστειας διαγγελµα περιχαρως
39 1πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα εν φωτι τα εργα
39v τè σVββατå τοØ Òσ\ου Θεοδfρου
39v 2α ∆ευτε φιλοµαρτυρες παντες πνευµατικως ευφρανθωµεν
40v 2α Την θεοδωρητον χαριν των θαυµατων
41 2α ∆ωρον θεου υπερτατον ανεδειχθης
42 2α Θειων δωρεων επωνυµον σε
42v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
43 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας ζωης
43v 4α Χορευουσιν στιφη µαρτυρων
44 4α Η καθαρα και παναµωνος νηστεια
44v 4α Τη µαρτυρικη σου προς θεον παρρησια
45 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως
45v 4πλ Αθλητικην συστησαµενος σταδιον
46 τ± κυριακ± τ−ς Ïρθοδοξ\ας
46 2α Η χαρις επελαµψεν της αληθειας
47 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν
48 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας
48v 2πλ νενανω Τα των νηστειων νυν δυσεβδοµα
48v 4πλ ∆ευτε εκκαθαρωµεν εαυτους εν ελεηµοσυναις
49 1πλ Θαυµαστον οπλον η προσευχη
49v 4πλ Ο αγαγων και νυν ηµας θεος
50 3α Την πνευµατικην νηστειαν νηστευσωµεν
50v 1πλ Ινα τι ραθυµουσα ψυχη µου
51 3α Καιρος ευφροσυνος της νηστειας
51v 3α Ο σαρκι σταυρωθεις κυριε
52 3πλ Ο δια σταυρου σου κυριε λυσας
52v 1α Την πνευµατικην αδελφοι αναλαβοντες
53 3α Των θειων αποστολων κυριε δεησεσιν
53 3α Μεγαλη και φρικτη σου δεσποτα

238
53v 4πλ Μετανοιας ο καιρος και ζωης αιωνιου
54 1πλ Κυριε τον ζωοποιον σου σταυρον
54 1πλ Μη νηστευσαντες κατ’ εντολην
54v τ± παρασκευ±
54v 4πλ Η παθοκτονος νηστεια παρουσα
55v κυριακ¬ δευτXρα τäν γ\ων νηστειäν
55v 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
56 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
56v 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
57 4πλ Αµετρητα σοι πταισας αµετρητους
57 4πλ Εµε τον πλανηθεντα επι ορη
57v 4πλ Νηστειας εναρξαµενοι εβδοµαδος
58 4πλ Χαλινους αποπτυσας τους πατρικους
58v 4α Τον χαλεπον των πταισµατων µου
58v 3α ∆ευτε απαντες κυµβαλοις ψαλµικοις
59 2α Πατερ αγαθε παντων ων µοι δεδωκας
59 3πλ Ηµαρτον οµολογω σοι κυριε
60 3α Κυριε ο σταυρω κτεινας τον δολιον
60 3α Τετρωµαι ηδονης ροµφαια κυριε
60v 2α Τη νηστεια κυριε τας ψυχας φωτισθεντες
60v 2α Πατερα σε τον κτιστην επιγραφεσθαι
61 2α Εν τιµη ων υιοτητος πατρος αγαθου
61v 4α Ασωτως διασπειρας τον πατρικον
62 2πλ Αποστολοι του σωτηρος φωστηρες
62v 2πλ Της υιοθεσιας εκπεσων ο ασωτος
63 1α Την τριτην των σεπτων νηστειων εβδοµαδα
63v 2πλ Η εν τω ξυλω του σταυρου κρεµασθεισα
64 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
64v 3πλ Ασωτου δικην απεστην της χαριτος
64v κυριακ¬ γr τäν νηστειäν
64v 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
65v 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
66 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
66v 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον
67v 4πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως και κυριος
68v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
69v 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα επι σταυρου
70v 3α Μεγιστον θαυµα το ξυλον οραται
71 4πλ Ατενισαι το οµµα εις ουρανον
71 2πλ Αριστην οδον υψωσεως χριστε

239
71v 4πλ Νυν τον σταυρον προσκυνουντες παντες
72 4πλ Μεγαλορρηµων φαρισαιος εβδελυχθη
72v 4πλ Του µεγαλαυχου φαρισαιου
73 1α Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
73v 3α Νικων τον τελωνην τοις παραπτωµασιν
74 4πλ Της νηστειας την οδον µεσασαντες
74 4πλ Μεσασαντες το πελαγος της εγκρατειας
74v 4α Η των αγαθων προξενος νηστεια
75 1πλ Οι εν κρυπτω αρετας εργαζοµενοι
75v 3πλ Σηµερον τον σταυρον του κυριου προσκυνουντες
76 3πλ Ζηλωσωµεν οι πιστοι του τελονου
76v 4α Τον σον σταυρον τον αγιον
77 2πλ Παρα κυριου του ταπεινωσαντος εαυτον
77v 4α Ο της αληθειας εξεταστης
77v 3πλ Τοις παθεσι δουλωσας της ψυχης
78 κυριακ¬ τετVρτη τäν γ\ων νηστειäν
78 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
78v 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις
79 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
79v 3πλ Υπερµεσασαντες ταυτην την ιεραν
79v 3πλ Ο τον αµπελωνα φυτευσας
80 2πλ Λησταις λογισµοις περιπεσων
80v 4πλ Τω τοις λησταις περιπεσοντι
80v 3α Ο δους ηµιν της νηστειας τον χρονον
81 3πλ Ως ο τυφλος εκ καρδιας σοι
81v 2α Η θεοφωτος χαρις ηµιν της εγκρατειας
81v 3πλ Ως ο περιπεσων εις τους ληστας
82 4α Αποσφαλεντες εκ παραβασεως
82v 3πλ Την τετραυµατισµενην µου ψυχην
83 2α Τον ζωηφορον σταυρον αινουµεν
83v 1πλ Εξοστρακισθεις της ευθειας οδου
84 4πλ Εξ ιερουσαληµ κατεβην απολισθησας
84v 4πλ Τοις ληστρικοις λογισµοις τραυµατισθεις
85 3α Το υψος των αρετων καταλιπουσα
85 4πλ Τοις των εµων λογισµων λησταις
86 4πλ Ταις ληστρικαις εφοδοις περιπεσουσα
86 4πλ Αυτεξουσιως εξεδυθην τη πρωτη µου
86v 2πλ Τον ζωοποιον προσκυνουντες σου σταυρον
86v 4πλ Ο µετα ληστων τω σταυρω προσπαγεις
87v 2πλ Ως εξ ιερουσαληµ σου των θειων

240
88 τ± κυριακ± εr τ−ς Òσ\ας µητρÎς ºµäν Μαρ\ας
88 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
88v 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου σου η δυναµις
89 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
89v 1α Την εκτην των σεπτων νηστειων
89v 1α Θαυµαστη του σωτηρος η δι’ ηµας
90 1πλ Μη καταδικασης µε χριστε
90v 1πλ Κυριε περαν ιορδανου σαρκι διατριβων
90v 4α Της ψυχοβλαβους πλεονεξιας
91 1πλ Ολισθηρως τοις παραπτωµασι
91v 3α Σηµερον εναπεψυξεν ο λαζαρος
91v 1α Πορφυραν αυτοκρατοριας θεοτευκτον
92 1α Ο ισραηλ πορφυραν και βυσσον
93 1α Πλουσιος εν παθεσιν υπαρχων
93v 2πλ ∆ισηµερευει λαζαρος εν τω ταφω
94 1πλ ∆ευτε προ τελους παντες αδελφοι εν καθαρα καρδια
94v 4πλ Του πλουσιου της ασυµπαθους
95 1α Περιφρονησασα ψυχη µου των θειων
95v τ± παρασκευ± τäν βαjων
95v 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες τεσσαρακοστην
96 τοØ γ\ου ΛαζVρου
96 2πλ Κυριε λαζαρου θελων ταφον ιδειν
96v 2πλ Κυριε επι τον ταφον του τετραηµερου
97 2πλ Κυριε η φωνη σου κατελυσε του αδου
97 2πλ Κυριε πιστωσαι θελων τους µαθητας
97v 2πλ Κυριε παραλαµβανων τους µαθητας
97v 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
98 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες
99 1α Αναστασις και ζωη των ανθρωπων υπαρχων
99v 1α Λαζαρον τεθνεωτα τετραηµερον
99v 1α Μαρθα και µαρια τω σωτηρι ελεγον
100 1α Της θεοτητος σου χριστε παρεχων
100v 4α Τεταρταιον ηγειρας τον φιλον σου χριστε
100v 4α Μαρθα τη µαρια εβοα ο διδασκαλος
101 4πλ Λαζαρον τεθνεωτα εν βηθανια
101v 4πλ Καθως ειπας κυριε τη µαρθα
101v 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
102 2πλ Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
102 2πλ Ο εχων θρονον ουρανον
102v 2πλ ∆ευτε και ηµεις σηµερον πας ο νεος ισραηλ

241
103 2πλ Την σεπτην αναστασιν την σην
103v 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
103v 2πλ νενανω Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
104 1α Το παναγιον πνευµα το και τους αποστολους
104 1α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
104v 1α Προ εξ ηµερων του πασχα η φωνη σου
104v 2α Εισερχοµενου σου κυριε εις την αγιαν πολιν
105 2α ∆οξα σοι χριστε τω εν υψιστοις
105v 3α Προ εξ ηµερων του γενεσθαι το πασχα ηλθεν ιησους
106 4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων
106 4πλ Ηλθεν ο σωτηρ σηµερον επι την πολιν
106v 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος
107 4α Ο πλειστος οχλος κυριε εστρωννυον
107 4α Μελλοντος σου εισιεναι εις την αγιαν πολιν
107v 4α Εξελθετε εθνη εξελθετε και λαοι
108 4α Την κοινην αναστασιν προ του εκουσιου
109 2πλ Προ εξ ηµερον του πασχα ηλθεν ιησους
109v τ± κυριακ± τäν βαjων
109v 2α Εκ βαιων και κλαδων ως εκ θειας
110 3α Φοβερον το εµπεσειν εις χειρας
110 3πλ Συναγωγη πονηρα και µοιχαλις
110v 1α Ερχοµενος ο κυριος προς το εκουσιον παθος
111 1πλ Φθασαντες πιστοι το σωτηριον παθος
111v 1πλ Κυριε προς το µυστηριον το απορρητον
112 1πλ Κυριε τα τελεωτατα φρονειν
112v 4πλ Της ξηρανθεισης συκης δια την ακαρπιαν
112v 4πλ ∆ευτεραν ευαν την αιγυπτιαν ευρων
113 τ± γ\ä κα µεγVλü γr
113 1α Εν ταις λαµπροτησι των αγιων σου
113v 2α Ο τη ψυχης ραθυµια νυσταξας
113v 4α Του κρυψαντος το ταλαντον - acelaşi text repetat la 114
114 2πλ ∆ευτε πιστοι επεργασωµεθα προθυµως
115 2πλ Οταν ελθης εν δοξη µετ’ αγγελων
115 2πλ Ο νυµφιος ο καλλει ωραιος
115v 3πλ Ιδου σοι το ταλαντον ο δεσποτης
116 1α Σε τον της παρθενου υιον
116 1α Το πολυτιµητον µυρον
116v 1α Οτε η αµαρτωλος προσεφερεν
117 1α Ω της ιουδα αθλιοτητος εθεωρει
117 2α Η αµαρτωλος εδραµεν προς το µυρον

242
117v 2πλ Σηµερον ο χριστος παραγινεται εν τη οικια
117v 2πλ Ηπλωσεν η πορνη τας τριχας σοι
118 2πλ Προσηλθεν γυνη δυσωδης
118v 2πλ Η απεγνωσµενη δια τον βιον
118v 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις
119v τ± γ\ä κα µεγVλü εr
119v 2α Συντρεχει λοιπον το συνεδριον των ιουδαιων
120 2α Ιουδας ο παρανοµος κυριε ο βαψας
120v 2α Ιουδας ο προδοτης δολιος
121 2α Ιουδας ο δουλος και δολιος ο µαθητης
121v 2α Ον εκηρυξεν αµνον ησαιας
122 4πλ Σηµερον το κατα του χριστου πονηρον
122v 4πλ Σηµερον ο ιουδας το της φιλοπτωχειας
123v 4πλ Ο τροπος σου δολιοτητος
123v 4πλ Μηδεις ω πιστοι του δεσποτικου δειπνου
124v 1πλ Μυσταγωγων σου κυριε τους µαθητας
125 τ± γ\ä κα µεγVλü εr ©σπXρας
125 2πλ Γεννηµα εχιδνων αληθως ο ιουδας
125v 1α Ο λεντιω ζωσαµενος και νιψας
125v 2α Μεγαλης ευεργεσιας απολαυειν
126 2α Ο πετρος ηυλαβειτο νιψασθαι
127 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια εργον
127v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια προσιτος µοι
128v - 129 - 129v file nescrise
130 ˜κολουθ\α τäν γ\ων κα σωτηριωδäν παθäν τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ
κα Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
130 4πλ Αλληλουια, 4πλ Οτε οι ενδοξοι µαθηται εν τω νιπτηρι του δειπνου
130v εÎτα τ ˜ντ\φωνα, πρfτον
130v 4πλ Αρχοντες λαων συνηχθησαν
130v 4πλ Λογον παρανοµον κατεθεντο
130v 4πλ Τας αισθησεις ηµων καθαρας τω χριστω
131 2πλ νενανω Εδραµεν λεγων ο ιουδας τοις παρανοµοις
131 2πλ νενανω Εν ελεει τον θεον θεραπευσωµεν
131v 2α ∆ια λαζαρου την εγερσιν κυριε
131v 2α Εν τω δειπνω σου χριστε ο θεος
132 2α Ιωαννη ερωτησαντι κυριε ο παραδιδους
132 2α Εις τριακοντα αργυρια κυριε
132 2α Εν τω νιπτηρι σου χριστε
132v 2α Γρηγορειτε και προσευχεσθε
132v 1πλ Σηµερον ο ιουδας καταλιµπανει

243
133 1πλ Σηµερον ο ιουδας παραποιειται
133v 1α Την φιλαδελφιαν κτησωµεθα
133v 2πλ Ο µαθητης του διδασκαλου συνεφωνει
134 3πλ Σηµερον ελεγεν ο κτιστης ουρανου
134 3πλ Σηµερον γρηγορει ο ιουδας παραδουναι
134v 3πλ Σηµερον τω σταυρω προσηλωσαν
135 3πλ Κυριε επι το παθος το εκουσιον
135v 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
135v 4πλ Τριτον αρνησαµενος ο πετρος
136 2α Ειπατε παρανοµοι τι ηκουσατε
136 2α Σταυρωθητω εκραζον οι των σων
136v 3α Εστησαν τα τριακοντα αργυρια την τιµην
137 3α Εδωκαν εις το βρωµα µου
137 2πλ Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
137v 2πλ Ο µαθητης ηρνησατο ο ληστης
137v 2πλ Αντι αγαθων ων εποιησας χριστε
137v 2πλ Επι τη προδοσια ουκ ηρκεσθησαν
138 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
138v 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
138v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ
139 2πλ Το αθροισµα των ιουδαιων τω πιλατω
139v 2πλ Ον παντα φρισσει και τρεµει
139v 4πλ Κυριε ο τον ληστην συνοδοιπορον
140 4πλ Μικραν φωνην αφηκεν ο ληστης
140 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
140v 2πλ Μη ως ιουδαιοι εορτασωµεν και γαρ το πασχα
141 2πλ Ο σταυρος σου κυριε ζωη και αναστασις
141 3α ∆υο και πονηρα εποιησεν ο πρωτοτοκος
141v 3α Εκαστον µελος της αγιας σου σαρκος
142 3α Σταυρωθεντος σου χριστε πασα η κτισις
142v 2πλ Εξεδυσαν µε τα ιµατια µου
143 2πλ Τον νωτον µου εδωκα εις µαστιγωσιν
143 1α Πασα η κτισις ηλλοιουτο φοβω
143v 2α Λαος δυσσεβης και παρανοµος
144 2πλ Σηµερον σε θεωρουσα η αµεµπτος παρθενος
144v 2α Επι ξυλου βλεπουσα κρεµαµενον
144v 4πλ Κυριε αναβαινοντος σου εν τω σταυρω
145 4πλ Ηδη βαπτεται καλαµος αποφασεως
145v $Αρχ¬ τäν ªρäν τ−ς γ\ας κα µεγVλης παρασκευ−ς
145v 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
145v 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης

244
145v 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις ανεχοµενος
146 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
146v 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
147 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
147v 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
148 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
148v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
149 3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου
149v 2α Οτε σε σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
150 τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ±
150 2πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως
151 2πλ νενανω Ω πως η παρανοµος συναγωγη
151v 2πλ Φοβερον και παραδοξον µυστηριον
152 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
153 2α Σηµερον συνεχει ταφως τον συνεχοντα
153v 2α Τι το ορωµενον θεαµα τις η παρουσα
154 2α ∆ευτε ιδωµεν την ζωην ηµων εν ταφω
154 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
154v 2πλ Την σηµερον µυστικως ο µεγας µωυσης
155 τè γ\å κα µεγVλå σαββVτå ©σπXρας
155 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα συνεφερε µοι
155 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατελυθη µου η εξουσια
155v 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα κατεποθη µου το κρατος
156 κùρ ΓερµανοØ ˜ρχιερXως ΝXων Πατρäν
156 1πλ Τον ηλιον κρυψαντα τας ιδιας ακτινας και το καταπετασµα
158 $Αρχ¬ συν Θεè κα τοØ Πεντηκοσταρ\ου, τ± κυριακ± τοØ γ\ου
˜ποστóλου Θωµâ
158 1α Των θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων
158v 1α Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου κυριε
159 1α Των µαθητων δισταζοντων τη ογδοη ηµερα
159 1α Θωµας ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ’ αυτων
159v 2α Μετα την εγερσιν σου κυριε
160 2α Των θυρων κεκλεισµενων επιστας ο ιησους τοις µαθηταις
160v 2πλ Των θυρων κεκλεισµενων επεστης χριστε παρα τους µαθητας
161 4α Ω του παραδοξου θαυµατος απιστια πιστιν βεβαιαν
161v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος του πυρος
162 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ιωαννη σκηθη του λογου
162v 1πλ Φιλανθρωπε µεγα και ανεικαστον το πληθος
163 4α Κυριε τη αστεκτω της σης θεοτητος αιγλη
163v 4πλΤων θυρων κεκλεισµενων των µαθητων συνηθροισµενων

245
164 4πλ Αψαι θωµα της πλευρας τη χειρι λεγει χριστος
164v 2πλ Μεθ’ ηµερας οκτω της εγερσεως σου ιησου βασιλευ
165 κυριακ¬ γr τäν µυροφóρων
165 2α Αι µυροφοροι γυναικες ορθρου βαθεως αρωµατα λαβουσαι
165 2α Τι τα µυρα τοις δακρυσι µαθητριαι
166 2α Αι µυροφοροι ορθριαι γενοµεναι και το µνηµα
166v 2πλ Αι µυροφοροι γυναικες τον ταφον σου καταλαβουσαι
167 1α Μυροφοροι γυναικες τω ταφω τι προσηλθετε
167 1α Μετα φοβου ηλθον αι γυναικες επι το µνηµα
167v 1α Ηλθον επι το µνηµειον η µαγδαληνη και η αλλη µαρια
168 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
168 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως
169 κυριακ¬ δr τοØ παραλbτου
169 1α Ο τη παλαµη τη αχραντω πλαστουργησας τον ανθρωπον
169v 1α Αταφος νεκρος υπαρχων ο παραλυτος
170 1πλ Ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα επι τη προβατικη
171 1πλ Επι τη προβατικη κολυµβηθρα ανθρωπος
171v 4πλ Εν τη στοα του σολοµωντος
172v 4πλ Κυριε τον παραλυτον ου κολυµβηθρα εθεραπευσεν
173 2πλ Της εορτης µεσουσης της σης χριστε αναστασεως
173 1α Πεντηκοστης εφεστηκεν η των ηµερων
173v 1α Εν τω ιερω επεστης η σοφια του θεου µεσουσης της εορτης
174 2α Οτε το µεσον της εορτης επεστη ανεβη ο ιησους επι το ιερον
174 4πλ Μεσουσης της εορτης διδασκοντος σου σωτηρ ελεγον
174v 4α Φωτισθεντες αδελφοι τη αναστασιν του σωτηρος
174v 2α Οτε παρεγενου εν ιερω χριστε ο θεος
175 3α Μεσουσης της εορτης δοξαζωµεν τον εν µεσω της γης
175v 4α Κυριε προ του αχραντου σου σταυρου της εορτης µεσουσης
176 4πλ Μεσουσης της εορτης προ του παθους και της ενδοξου
176v 4πλ Μεσουσης της εορτης του πασχα εν τω ναω ανηλθες
176v 4πλ Καθαρωµεν εννοιων τους κευθµωνας και ψυχικας
177 1α Επι την πηγην επεστης η πηγη των θαυµατων
177v 2α Επι το φρεαρ ως ηλθεν ο κυριος η σαµαρειτις
178 2α Ο συναναρχος και συναιδιος υιος και λογος
178v 2πλ Παρα το φρεαρ του ιακωβ ευρων ο ιησους την σαµαρειτιδα
179 4πλ Ως ωφθης εν σαρκι χριστε ο θεος ηµων
179v 3α Αγαλλιασθω σηµερον φαιδρως ο ουρανος και η γη
180 2πλ Ταδε λεγει κυριος τη σαµαρειτιδι
180 2πλ Η πηγη της ζωαρχιας ιησους ο σωτηρ
181 2α Ο τυφλος γεννηθεις εν τω ιδιω λογισµω

246
181v 2πλ Παραγων ο ιησους εκ του ιερου ευρεν ανθρωπον
182 1πλ Κυριε παραγοντος σου εν τη οδω ευρες ανθρωπον
183 4α Ολον τον βιον ο τυφλος νυκτα λογιζοµενος
183 4πλ ∆ικαιοσυνης ηλιε νοητε χριστε ο θεος
183v 4πλ Ο δια σπλαγχνα ελεους σαρκωθεις χριστε
184 4πλ Τις λαλησει τας δυναστειας σου χριστε
184v 2πλ Ο κυριος ανεληφθη εις ουρανους
185 2πλ Κυριε τη ση αναληψει εξεπλαγησαν τα χερουβιµ
185v 2πλ Εν τοις ορεσι τοις αγιοις θεωρουντες
185v 2πλ Κυριε οι αποστολοι ως ειδον σε εν νεφελαις
186 2πλ Κυριε της οικονοµιας πληρωσας το µυστηριον
186v 2πλ Των κολπων των πατρικων µη χωρισθεις
187v 1α Ανελθων εις ουρανους οθεν κατηλθες
187v 1α Ανηλθες χριστε παρα τον αναρχον πατερα σου
188 1α Οι αγγελοι σου κυριε τοις αποστολοις ελεγον
188v 1α Οτε παραγεγονας επι το ορος χριστε
189 4α Την καταβασαν φυσιν του αδαµ εις τα κατωτερα
190 4α Οτε ανεληφθης εν δοξη χριστε ο θεος
190v 4α Κυριε το µυστηριον το απο των αιωνων
191 2α Ετεχθης ως αυτος ηθελησας εφανης
191v 2α Αναλαµβανοµενου σου χριστε εις το ορος των ελαιων
192 2α Ανεληφθης εν δοξη εν τω ορει των ελαιων
192v 2πλ Ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη
192v 2πλ Σηµερον εν ουρανοις αι ανω δυναµεις την ηµετεραν
193 1πλ Κυριε αναλαµβανοµενου σου οθεν ουκ εχωρισθης
193v 1πλ ∆ευτε των πιστων το στηριγµα τους νοας µυηθεντες
194 3α Eις το ορος των ελαιων ηλθες
194 4πλ Ανεληφθης εν δοξη απο γης εις ουρανους
194v 2πλ Τας µυστικας σηµερον
195 3α Αποστολικως παραδοσεως ακριβεις
196 4α Την αιτησιον µνηµην σηµερον
196v 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
197v κυριακ¬ τ−ς Πεντηκοστ−ς
197v 1α Πεντηκοστην εορταζοµεν και πνευµατος επιδηµιαν
198 1α Γλωσσαις αλλογενων εκαινουργησας χριστε
198 1α Παντα χορηγει το πνευµα το αγιον
198v 2α Ειδοµεν το φως το αληθινον ελαβοµεν
198v 2α Εις ταις προφηταις ανυγγειλας ηµων
199 2α Εν ταις αυλαις σου υµνησω σε τον σωτηρα
199 2α Εν ταις αυλαις σου κυριε οι πιστοι το γονυ της ψυχης
199v 2α Τριαδα οµοουσιον υµνολογησωµεν πατερα και υιον

247
199v 4πλ ∆ευτε λαοι την τρισυποστατον θεοτητα
200v 2πλ Αγνοουντα τα εθνη κυριε την του παναγιου πνευµατος
200v 2πλ Κυριε του αγιου πνευµατος η επιφοιτησις τους αποστολους
201 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας ο πανταχου
201v 4πλ Γλωσσαι ποτε συνεχεθησαν δια την τολµαν
202 4α Παραδοξα σηµερον ειδον τα εθνη παντα εν πολει
202v 4α Το πνευµα το αγιον ην µεν αει και εσται
202v 4α Το πνευµα το αγιον φως και ζωη
203 2πλ Βασιλευ ουρανιε παρακλητε το πνευµα της αληθειας το εκ πατρος
203v 3α Νυν εις σηµειον τοις πασιν εµφανως αι γλωσσαι
204 3α Νυν το παρακλητον πνευµα επι πασαν σαρκα
204v 3α Νυν περιβαλλονται κρατος οι χριστου αφ’ υψους
205 3πλ Παρακλητον εχοντες προς τον πατερα χριστον
206 κυριακ¬ τäν γ\ων πVντων
206 2πλ Μαρτυρων θειος χορος της εκκλησιας
206v 1α Πιστεως συµφωνια την κοσµικην πανηγυριν
207 1α ∆ευτε παντες οι πιστοι των αγιων παντων την πανεορτον
208 2α ∆ευτε απαντες πνευµατικως ευφρανθωµεν επι την µνηµην των αγιων
209 4α ∆ευτε των πιστων ο συλλογος ευφροσυνος δευτε
210 4α Την τετραπερατον εορτην των αγιων µαρτυρων
210v 4α Αγγελοι εν ουρανοις και ανθρωποι επι της γης
211 4πλ Ασµατικην χορειαν κροτησωµεν σηµερον
211 2πλ Αποστολοι προφηται και µαρτυρες οσιοι
211v 1πλ Τη νυν πανηγυρει συνδραµωµεν οι πιστοι
212 2πλ ∆ευτε πιστοι σηµερον χορειαν επικροτησαντες ευσεβως
212v 1α Ο λαµπροµενος πανηγυρισωµεν σηµερον

*
* *

248
24
Ms. 73 Mz. O. Cr.
Dimensiuni: 207 x 147 mm
File: 215
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Stihirar-Triod

Se păstrează în stare foarte bună de conservare, cu scoarţe de lemn


îmbrăcate în piele; scris integral de acelaşi copist, cu 13 rânduri pe pagină, cu
frontispicii de diferite dimensiuni executate în cerneală neagră şi roşie.
Numerotarea este dublă, manuală şi mecanică, cu o omisiune la filele 168 (este
neclar câte file au acest număr, recto şi verso) şi o neconcordanţă rectificată pe
parcurs (numerotarea manuală are 224 file); f.1 (mecanic) este separată de
volum, f. 2 păstrează însemnări de proprietari datate; „când s-au născut copilul
nostru a fost într-o zi duminică pre luni la 12 în luna martie, 1740”; în limba
greacă se notează doar „Ilarion ierodiaconul, în luna decembrie 20, 1739”.
Filigranul hârtiei este foarte asemănător cu cel din Ms. gr. 660 BAR, foarte
asemănătoare fiind şi grafia. Volum alcătuit în perioada de sfârşit a secolului
al XVII-lea.

1 4πλ ∆αβιτικως συνελθοντες οι πιστοι ( filă separată de volum);


f.3 nescrisă
3v Τον ηλιον κρυψαντα (cu text literar 2 rânduri, apoi doar neume)
5 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν σηµαδ\ων τ−ς ψαλτικ−ς τXχνης, τäν τε
˜νιóντων κα κατιóντων, σωµVτων τε κα πνευµVτων κα πVσης
χειρονοµ\ας κα ˜κολουθ\ας συντεθειµXνης ¦ν αÛτ± παρ τäν κατ
καιροùς ˜ναδειχθXντων διδασκVλων παλαιäν τε κα νXων, $Αρχ¬
µXση τXλος - propedia de tip Anastasimatar încheiată la f. 9 de o roată
mică a ehurilor
10 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν κατ’ Êχoν κεκραγαρ\ων µετ τäν κατ’ Êχoν
δογµατικäν τäν ˜ναστασ\µων
1α Κυριε εκεκραξα, Κατευθυνθητω, Την παγκοσµιον δοξαν
Ιδου πεπληρωται η του ισαιου, Πασα πνοη αινεσατω, Αινειτε αυτον
παντες οι αγγελοι - seria kekragariilor este completă pe 8 ehuri, cu
stihirile corespunzătoare fiecărui eh şi grupajul Πασα πνοη, Αινειτε
αυτον reluat
2α Παρηλθεν η σκια του νοµου, Ω θαυµατος καινου

249
3α Πως µη θαυµασωµεν, Ασπορως εκ θειου πνευµατος
4α Ο δια σε θεοπατωρ προφητης, Νευσον παρακλησεσιν
1πλ Εν τη ερυθρα θαλασση, Ναος και πυλη υπαρχεις παλατιον
2πλ Τις µη µακαρισει σε, Ο ποιητης και λυτρωτης µου
3πλ Μητηρ µεν εγνωσθης, Υπο την συν δεσποινα σκεπη
4πλ Ο βασιλευς των ουρανων, Ανυµφευτε παρθενε η τον θεον αφραστως
23 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ιεr ©ωθινäν, πο\ηµα κùρ $ΙωVννου τοØ
ΓλυκXως - cele 11 eotinale
30 2πλ Αναστας ο ιησους
30v-34v file nescrise
35 $Ανθολóγιον σùν Θεè περιXχον πασαν τ¬ν •κολουθ\αν τοØ Óλου
¦νιαυτοØ ³τοι τäν δεσποτικäν κα θεοµητορικäν ©ορτäν κα τäν
©ορταζοµXνων γ\ων
µ¬ν σεπτXµβριος εœς τ¬ν αr, ˜ρχ¬ τ−ς œνδ\κτου ³τοι τοØ νXου §τους
κα µνZµη τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Συµεãν τοØ Στυλ\του καÂ
˜ρχιµανδρ\του κα º σbναξις τ−ς ßπεραγ\ας Θεοτóκου τäν
Μιασηνäν κα τäν γ\ων µαρτbρων Καλλ\στης, ΕÛóδου καÂ
{ΕρµογXνους
35 2πλ νενανω Θεια χαρις απηωρητο
35v 2πλ Ο πνευµατι αγιω συνηγµενος
35v 1πλ Οσιε πατερ καλην εφευρες
36 1πλ Συ βασιλευοων και διαµενων
36v 2α Εκ ριζης αγαθης αγαθος
37 4πλ Ο αρρητω σοφια συστησαµενος τα συµπαντα λογε
37 τè αÛτè µην ηr, º γXννησις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\α
37 2πλ νενανω Σηµερον ο τοις νοεροις θρονοις επαναπαυοµενος
37v 4πλ ∆ευτε απαντες πιστοι προς την παρθενον δραµωµεν
38v 2πλ Αυτη η ηµερα κυριου αγαλλιασθε λαοι
39 τè αÛτè µην θr, τäν γ\ων κα δικα\ων θεοπατóρων $Ιωακεµ καÂ
}Αννης
39 1πλ Ω µακαρια δυας υµεις παντων γεννητορων
39v 4πλ Οι εξ ακαρπων λαγονων ραβδον αγιαν
40 2α Σηµερον η παναµωµος αγνη προηλθεν
40v τè αÛτè µην ιδr, º παγκóσµιος àψοσις τοØ τιµ\ου κα ζωοποιοØ
σταυροØ
40v 2α ∆ευτε απαντα τα εθνη το ευλογηµενον ξυλον προσκυνησωµεν
41 4πλ Ον παλαι µωυσης προτυπωσας
41v 2πλ Σηµερον προερχεται ο σταυρος του κυριου
42 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον προσκυνησωµεν

250
43 τè αÛτè µην κγr, º σbλληψις τοØ τιµ\ου ¦νδóξου προφZτου
Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
43 2πλ νενανω Εκ στειρευουσης σηµερον νηδυος καρπος προσευχης
43v 2πλ νενανω Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες βαπτιστα
44 2πλ Η ελισαβετ συνελαβε τον προδροµον της χαριτος
44v τè αÛτè µην κùr, τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ
$ΙωVννου τοØ Θεολóγου
44v 2α Τον υιον της βροντης τον θεµελιον των θειων λογων
45 2πλ Αποστολε χριστου ευαγγελιστα ιωαννη
45v 4πλ Ευαγγελιστα ιωαννη ισαγγελε παρθενε ο λογε θεω
46 κυριακ¬ τäν γ\ων προπατóρων
46 2πλ Τας µυστικας σηµερον πνευµατος
46v 4α Την αιτησιον µνηµην σηµερον
47 4πλ Των αγιων πατερων ο χορος
48 µ¬ν Ïκτfβριος κùr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος ∆ηµητρ\ου
τοØ ΜυροβλZτου
48 2πλ νενανω Σηµερον συγκαλειται ηµας του αθλοφορου
48v 4πλ Εχει µεν η θειοτατη σου ψυχη και αµωµος
49v 4α Τον λογχαις κληρωσαµενον της σωτηριου
50 µ¬ν νοXµβριος, εœς τ¬ν αr, τäν γ\ων ¦νδóξων κα θαυµατουργäν
˜ναργbρων Κοσµâ κα ∆αµιανοØ
50 2πλ Ατελευτητος υπαρχει των αγιων η χαρις
50 2πλ Παντοτε εχοντες χριστον ενεργουντα
51 4α Πηγην ιαµατων εχοντες αγιοι αναργυροι
51v τè αÛτè µην ηr, º σbναξις τäν ταξιVρχων Μιχα¬λ κα Γαβρι¬λ
51v 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των αγγελων ταξιαρχιαι
52 4πλ Ως ταξιαρχης και προµαχος και των αγγελων
52v 1πλ Οπου επισκιασει η χαρις σου αρχαγγελε
53 τè αÛτè µην ιγr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ
Χρυσοστóµου
53 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
53v 2πλ νενανω Σαλπιγξ χρυσοφωνος ανεδειχθης
53v 4πλ Χρυσεοις επεσι και θεοφθογγοις διδαγµασι
54 τè αÛτè µην ιùr, τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ
Ματθα\ου
54 τοØ ΝXων Πατρäν, 4α Καλουντι χριστω προς µαθητειαν
54v 2πλ Εκ πυθµενος κακιας εσχατης
55v 2α Ζυγον λιπων αδικιας και χρυσον
56 τè αÛτè µην καr, º ¦ν τè ναè ΕÇσοδος τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης
ºµäν Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας

251
56 4πλ Μετα το τεχθηναι σε θεονυµφε δεσποινα
56v 2πλ Σηµερον τα στιφη των πιστων συνελθοντα
57 2α Σηµερον τω ναω προσαγεται η παναµωµος παρθενος
57v τè αÛτè µην κεr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος κα πανσóφου
Αœκατερ\νης
57v 2α Χαρµονικως τη πανηγυρει της θεοσοφου
58v 2α Βιον αυλον εξησκηµενη βηµα
58v τè αÛτè µην λr, τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου $ΑνδρXου τοØ
πρωτοκλZτου
58v 4α Την των ιχθυων αγραν καταλιπων αποστολε
59 3α Τον συναιµονα πετρου και χριστου µαθητην
59v 4πλ Τον κηρυκα της πιστεως και υπηρετην
60 µ¬ν δεκXµβριος δr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος ΒαρβVρας
60 2πλ Πατριδα γενος υπαρξιν καταλιπουσα
60v 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον προγονικην
61 τè αÛτè µην εr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΣVββα τοØ ºγιασµXνου
61 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
61v 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
62 2πλ νενανω Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
62v τè αÛτè µην ùr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΝικολVου
˜ρχιεπισκóπου
62v 2πλ Ιεραρχων την καλλονην και των πατερων κλεος
63 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπον λειτουργε
63v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων σκιρτησωµεν
64 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων προκυψασα γαρ
65 τè αÛτè µην θr, º σbλληψις τ−ς γ\ας κα θεοµZτορος }Αννης
65 2α Το απορρητον τοις αγγελοις και ανθρωποις
65v 1πλ Ο επι των κολπων των πατρικων επαναπαυοµενος λογε
65v 2α Σηµερον εκ ριζης του δαβιδ βασιλικη πορφυρις
66 τè αÛτè µην ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Σπυρ\δωνος
66 1α Οσιε πατερ µακαριε σπυριδων σοφε
66v 2α Ιεραρχων το θειον κειµηλιον πατερ
66v 4α Οσιε πατερ ιεραρχα αοιδιµε αποστολικης διδασκαλιας
67 κυριακ¬ τäν γ\ων προπατóρων $ΑβραVµ, $Ισακ κα $Ιακfβ
67 2πλ Τους προ του νοµου πατερας απαντες
67v 3α Των προπατορων το συστηµα οι φιλεορτοι
68 3πλ ∆ευτε απαντες πιστως πανηγυρισωµεν
68v κυριακ¬ πρÎ τ¬ς ΧριστοØ γεννZσεως κα µν¬µη τοØ προφZτου ∆ανιZλ
68v 2πλ ∆ανιηλ ανηρ επιθυµιων λιθον ανευ χειρων
69 2α Χαιρετε προφηται τιµιοι οι τον νοµον

252
69v 4πλ Των νοµικων διδαγµατων ο συλλογος
70 τè αÛτè µην κr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $Ιγνατ\ου τοØ θεοφóρου
70 ΝXων Πατρäν, 4πλ Θεοφορε ιγνατιε τον σον ερωτα χριστον
70v 1α Ω της στερρας και αδαµαντινου σου ψυχης
70v 1α Στηλη εµψυχος και εµπνους θεος ηµων
71 τè αÛτè µην κβr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος $Αναστασ\ας τ−ς
φαρµακολυτρ\ας
71 2α Της αναστασεως ειληφας το δωρηµα αναστασια
71v 4α Της ζωηφορου αναστασεως χριστου επωνυµως
71v 1πλ Προεορτιος ηµερα σηµερον της ενανθρωπησεως
72 $Αρχ¬ τäν ñρäν τ−ς κατ σVρκα γεννZσεως τοØ Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ
ΧριστοØ, πο\ηµα Σωφρον\ου πατριVρχου {Ιεροσολbµων
72 Šρα αr 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
72v 3α Νυν προφητικη προρρησις πληρωθηναι
73 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ προς την παρθενον µαρια
73v Šρα γr 2πλ Ουτος ο θεος ηµων ου λογισθησεται
74 4πλ Προ της γεννησεως της σης τροµω
74v 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν πως εκ των αγιων ην παρελαβες
74v Šρα ùr 1α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν ενθεως
75 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
75v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν θαυµα
76 Šρα θr 3πλ Εξεπληττετο ηρωδης ορων των µαγων
76v 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη ετιτρωσκετο
77 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου
77v τè αÛτè µην κεr, º κατ σVρκα γXννησις τοØ Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ
ΧριστοØ
77v 2πλ Αυγουστου µοναρχησαντος επι της γης
78 4α Ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε παντες
79 4α Σπηλαιω παρωκησας χριστε ο θεος
79v 4α Ευφραινεσθε δικαιοι ουρανοι αγαλλιασθε
79v 4α Ο πατηρ ευδοκησε ο λογος
80 4α Θεοτοκε παρθενε η τεκουσα τον σωτηρα
80 4α ∆ευτε ανυµνησωµεν την µητερα του σωτηρος
80v 2πλ Οτε καιρος της επι γης παρουσιας
81 2α Σηµερον ο χριστος εν βηθλεεµ γενναται
81v κυριακ¬ µετ τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν
81v 2πλ Μνηµην επιτελουµεν δαβιδ και ιακωβου
82 2πλ Ιερεων µνηµην και βασιλεων κρατος
82 4πλ Αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου

253
82v τè αÛτè µην κξr, τοØ γ\ου πρωτοµVρτυρος κα ˜ρχιδιακóνου
ΣτεφVνου
82v 2α Τω βασιλει και δεσποτη του παντος τεχθεντι
83 2πλ Πρωτος εν µαρτυσιν εδειχθης
83 1πλ Πρωτοµαρτυς αποστολε και πρωτοδιακονε
83v τè αÛτè µην κθr, τäν γ\ων νηπ\ων τäν ¦ν Βηθλεèµ ßπÎ {Ηρfδου
˜ναιρεθXντων
83v ΝXων Πατρäν, 4πλ Ηρωδης ο παρανοµος θεωρων τον αστερα
84 4πλ Του ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ
85 µ¬ν œανουVριος, εœς τ¬ν αr, º κατ σVρκα Περιτﵬ τοØ Κυρ\ου καÂ
[...] ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ κα τοØ ¦ν γ\οις πατρóς ºµäν Βασιλε\ου
τοØ ΜεγVλου
85 4πλ Συγκαταβαινων ο σωτηρ τω γενει
85 4πλ Ουκ επησχυνθη ο παναγαθος θεος
85v 4πλ Σοφιας εραστης γενοµενος οσιε
86 2πλ Ο την χαριν των θαυµατων ουρανοθεν
86v 1α Λαµπρως πανηγυρισωµεν σηµερον
87v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν ñρäν τäν Θεοφανε\ων, πο\ηµα
Σοφρον\ου πατριVρχου {Ιεροσολbµων
87v Šρα αr 4πλ Σηµερον των υδατων αγιαζεται η φυσις
87v 4πλ Ως ανθρωπος εν ποταµω ηλθες χριστε
88 4πλ Προς την φωνην του βοωντος
88 Šρα γr 4πλ Η του προδροµου και βαπτιστου
88v 4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην ηµιν σηµερον
89 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος προς ιορδανην
89v Šρα ùr 4πλ Ταδε λεγει κυριος προς ιωαννην
90 2πλ Σηµερον η ψαλµικη προφητεια περας
90v 1πλ Τι αναχαιτιζει σου τα υδατα ω ιορδανη
91 Šρα θr 3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου και γης ποιητην
91v 2α Οτε προς αυτον ερχοµενον ο προδροµος
92 1πλ Την χειρα σου την αψαµενην την ακηρατον
92v τè αÛτè µην ùr, τ για ΘεοφVνεια τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν ΧριστοØ
92v 2α Τον φωτισµον ηµων τον φωτισαντα παντα
93 2α Του λυτρωτου ηµων υπο δουλου βαπτιζοµενου
93 2α Τα ιορδανια ρειθρα σε την πηγην εδεξατο
93v 2α Σωσαι βουλοµενος τον πλανηθεντα
94 2α Υπεκλινας καραν τω προδροµω
94 2πλ Τον εκ παρθενου ηλιον βλεπων ο εκ στειρας
94v 2πλ Ναµατα ιορδανια περιβαλλου σωτηρ

254
94v 2α Σηµερον ο χριστος εν ιορδανη ηλθε βαπτισθηναι
95 εœς τÎν γιασµÎν
95 4πλ Φωνη κυριου επι των υδατων βοα
95 2πλ Ανυµνησωµεν οι πιστοι της περι ηµας
95v τè αÛτè µην ζr, º σbναξις τοØ γ\ου ¦νδóξου προφZτου Προδρóµου
κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
95v ΝXων Πατρäν, 2πλ Ενσαρκε λυχνε προδροµε του σωτηρος
96 4α Ως του πνευµατος εραστης και της χαριτος
96v 2πλ Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες
97 τè αÛτè µην ιαr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Θεοδοσ\ου τοØ
ΚοινοβιVρχου
97 ΝXων Πατρäν, 2πλ νενανω Οσιε πατερ ως πολιν ζωντος
97v 2α Των αρετων η κλιµαξ υπογαραµµος
97v τè αÛτè µην ιùr, º προσκbνησις τ−ς τιµ\ας ˜λbσεως τοØ γ\ου καÂ
πανευφZµου ˜ποστóλου ΠXτρου
98 ΝXων Πατρäν, 2πλ νενανω Σηµερον ηµιν η κρηπις της εκκλησιας
πετρος
98v 2πλ Παλιν ηµιν ο θερµος προστατης συνεγειρεται
99 4α Αξιως ειληφας εκ θεου τα χαρισµατα
99 τè αÛτè µην ιζr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αντων\ου
τοØ ΜεγVλου
99 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
100 4πλ Των µονατων τα πληθη τον καθηγητην
100v 4πλ Ουρανοδροµω επιβας οχηµατι θεσπεσιε των αρετων
101 τè αÛτè µην ιηr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $Αθανασ\ου
πατριVρχου $Αλεξανδρε\ας
101 2πλ Χριστου τον ιεραρχην υµνησωµεν απαντες
101 3α Παλιν ηµιν ο χρυσορροας νειλος και της αθανασιας
101v 3α Η µεγαλη της εκκλησιας σαλπιγξ ο πολυαθλος
102 τè αÛτè µην κr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΕÛθυµ\ου τοØ ΜεγVλου
102 2α Αφιερωθεις τω θεω εκ κοιλιας µητρικης
102 τοØ ΝXων Πατρäν ΓερµανοØ, 4α Ελαµψαν τα καλα εργα σου ως ηλιος
102v 1πλ Οσιε πατερ ουκ εδωκας υπνον σοις
103 τè αÛτè µην κεr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου τοØ
Θεολóγου
103 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
103v 4πλ Τας καρδιας των πιστων γεηπονων
103v 1α Την λυραν του πνευµατος το των αιρεσεων
104 τè αÛτè µην κζr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου
˜ρχιεπισκóπου Κωνσταντινουπóλεως τοØ Χρυσοστóµου

255
104 4α Ουκ εδει σε χρυσοστοµε την βασιλιδα
105 4α Πατερ χρυσοστοµε ως ποταµος θεοβρητος
105 τè αÛτè µην λr, τäν γ\ων ¦νδóξων τριäν ÊερVρχων Βασιλε\ου τοØ
ΜεγVλου, Γρηγορ\ου τοØ Θεολóγου κα $ΙωVννου τοØ Χρυσοστóµου
105 2πλ Τας µυστικας σηµερον του πνευµατος
105v 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων
106v 2πλ νενανω Ευ δουλε αγαθε και πιστε ευεργετα
107 µ¬ν φεβρουVριος βr, º {Υπαπαντ¬ τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
107 1α ∆ευτε συµεων τινα φερων εν αγκαλαις
107v 1α ∆εχου συµεων ον υπο τον γνοφον µωσης
107v 1α ∆ευτε και ηµεις ασµασιν ενθεοις χριστω
108 2πλ Ανοιγεσθω η πυλη του ουρανου σηµερον
108v 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος και υµνουµενος
109 2πλ Ο εν χερσιν πρεσβυτικαις την σηµερον
109v τè αÛτè µην κδr, º εàρεσις τ−ς τιµ\ας κεφαλ−ς τοØ τιµ\ου
Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
109v 2πλ Θησαυρος ενθεων δωρεων η θεοφρουρητος
109v 2α Η των θειων εννοιων πανσεβασµιος θηκη
110 2πλ νενανω Την πανσεβασµιον καραν του βαπτιστου σου κυριε
110v µ¬ν µVρτιος θr, µνZµη τäν γ\ων ¦νδóξων κα ˜θληφfρων
τεσσαρVκοντα µαρτbρων
110v 2α Φεροντες τα παροντα γενναιως
111 2α Προφητικως µεν εβοα ο δαβιδ εν ψαλµοις
111 τè αÛτè µην κεr, Ò ΕÛαγγελισµÎς τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
111 2πλ Απεσταλη εξ ουρανου γαβριηλ ο αρχαγγελος
112 4α Σηµερον χαρας ευαγγελια παρθενικη πανηγυρις
112v 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
113 µ¬ν ˜πρ\λλιος κγr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος Γεωργ\ου τοØ
τροπαιοφóρου
113v 2πλ νενανω Αξιως του ονοµατος επολιτευσω
114 4α Τον νοερον αδαµαντα της καρτεριας
114v 2α Νευετω δικαια εφησεν ο σολοµων
115 µ¬ν µαjος καr, τäν γ\ων θεοσXπτων βασιλXων κα œσαποστóλων
Κωνσταντ\νου κα §ΕλXνης
115 2α Πλουσιων δωρεων τα κρειττονα ειληφως
115v 4πλ Σελας φαεινοτατον κοµητης
116 4πλ Ο των ανακτων αναξ και θεος

256
117 µ¬ν œοbνιος κδr, τÎ γεννXσιον τοØ τιµ\ου κα ¦νδóξου προφZτου
Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
117 2πλ νενανω Σηµερον του φωτος ο λυχνος προοδοποιειται
117v 4πλ Ησαιου νυν του προφητου η φωνη
118 4πλ Βλεπε την ελισαβετ προς την παρθενον
118v 2πλ νενανω Αστηρ αστερων προδροµος στειρωτικης
119 τè αÛτè µην κθr, τäν γ\ων ¦νδóξων κα πρωτοκορυφα\ων ΠXτρου
κα Παbλου
119 4α Τω τριττω της ερωτησεως
119v 2πλ Εορτη χαρµοσυνος επελαµψε τοις περασιν
120 2πλ νενανω Η πανσεπτος των αποστολων επεδηµησεν
120v ¦ν µην œουλ\å βr, º κατVθεσις τ−ς τιµ\ας αœσθZτος τ−ς ßπεραγ\ας
δεσπο\νης κα Θεοτóκου ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
120v 2α Φρεναν καθαραντες και νουν συν τοις αγγελοις
121v 2α Ως στεφανον υπερλαµπρον παναχραντε θεοτοκε
122 τè αÛτè µην εr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν $Αθανασ\ου τοØ ¦ν τè
}Αθå
122 2πλ Ως ενθεος η ζωη σου και πανιερον σου
122v 2πλ Την των πατερων καλλονην των ασκητων
123 2πλ Τον της αθανασιας επωνυµον απαντες
123v τè αÛτè µην ζr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος Κυριακ−ς κα εœς Óλους
Òσ\ους
123v 2πλ Εκ δεξιων του σωτηρος παρεστη
124 2α Εν πολει του θεου ηµων εν ορει αγιω
124 τè αÛτè µην ηr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος Προκοπ\ου
124 2πλ Εξελαµψεν σηµερον η ενδοξος µνηµη σου
124v 4πλ Ταις µυστικαις λαµπηδοσι της υπερφωτου
125 4πλ Ωσπερ παυλος την κλησιν εξ ουρανου
125v τè αÛτè µην ιζr, τ−ς γ\ας ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος Μαρ\νης
125v 2α Εν φωνη αγαλλιασεως και εν ψαλµοις αλαλαγµου
126 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον και πατρικην
126v τè αÛτè µην κr, τοØ γ\ου ¦νδóξου προφZτου {ΗλιοØ τοØ
Θεσβ\του
126v 2πλ ∆ευτε των ορθοδοξων το συστηµα συναθροισθεντες
127 2πλ Προφητα κηρυξ χριστου τω θρονω της µεγαλωσυνης
127v 4πλ Των προφητων τους ακρεµονας και παµφαεις
128 τè αÛτè µην κδr, τ−ς γ\ας Χριστ\νης
128 2α Ως αλαβαστρον µυρον το αιµα σου προσενηνοχας
128v τè αÛτè µην κεr, º κο\µησις τ−ς γ\ας }Αννης τ−ς µητρÎς τ−ς
ßπεραγ\ας Θεοτóκου

257
128v 4πλ Οι εξ ακαρπων λαγονων ραβδον
129 4πλ ∆ευτε πασα κτισις εν κυµβαλοις ψαλµικοις
129v τè αÛτè µην κζr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος κα œαµατικοØ
ΠαντελεZµονος
129v 2πλ Εξελαµψεν σηµερον η σεβασµιος µνηµη
130 4πλ Μητρικην αγαπησας ευσεβειαν
130v 4α Σηµερον εξελαµψεν του αθλοφορου η µηνµη
131 µ¬ν αÜγουστος εœς τς ùr, º Μεταµóρφωσις τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ
κα Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
131 2πλ Προτυπων την αναστασιν την σην χριστε ο θεος
132 2πλ νενανω Πετρω και ιωαννη και ιακωβω
132v 4πλ Παρελαβεν ο Χριστος τον πετρον και ιακωβον
133 τè αÛτè µην ιεr, º Κο\µησις τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
133 1α Θεαρχιω νευµατι παντοθεν οι θεοφοροι
134 4α Οτε εξεδηµησας θεοτοκε παρθενε
135 2πλ Τη αθανατω σου κοιµησει θεοτοκε µητηρ της ζωης
136 τè αÛτè µην κθr, º ˜ποτﵬ τοØ τιµ\ου ¦νδóξου προφZτου
Προδρóµου κα βαπτιστοØ $ΙωVννου
136 2πλ Γενεσιων τελουµενων του αναιδεστατου ηρωδου
136 4πλ Προδροµε του σωτηρος η και φονωδιελισα
137v 2πλ νενανω Παλιν ηρωδιας µαινεται - 138v filă albă
139 Τριfδιον σùν Θεè γ\å περιXχων τ¬ν πρεποûσαν αÛτè ˜κολουθ\αν
τ−ς γ\ας τεσσαρακοστ−ς ποιηθXντος ßπÎ κυρ\ου ΧρυσVφου τοØ νXου
πρωτοψVλτου τ−ς τοØ ΧριστοØ µεγVλης ¦κκλησ\ας, κυριακ¬ τοØ
τελfνου κα τοØ φαρισα\ου
139 1α Μη προσευξωµεθα φαρισαικως αδελφοι
139 1α Φαρισαιος κενοδοξια νικωµενος
139v 4πλ Παντοκρατορ κυριε οιδα
139v 1πλ Βεβαρηµενων των οφθαλµων µου
140 4πλ Της µετανοιας ανοιξον µοι πυλας
140 4πλΤης σωτηριας ευθυνον µοι τριβους
140v 2πλ Τα πληθη των πεπραγµενων
140v 3α Του τελωνου και του φαρισαιου
141 3α Του φαρισαιου την µεγαλαυχον φωνην
141 4πλ Ταις εξ εργων καυχησεσιν φαρισαιον
141v τ± κυριακ± τοØ ˜σfτου
141v 1α Εις αναµαρτητον χωραν και ζωηραν
142 1α Επιγνωµεν αδελφοι του µυστηριου
142v 2α Ω ποσων αγαθων ο αθλιος

258
143 2πλ Της πατρικης δωρεας διασκορπισας
143 2α Την του ασωτου φωνην προσφερω
143v 4α Ως ο ασωτος υιος ηλθον
143v 4πλ ∆απανησας ασωτως της πατρικης
144 2πλ νενανω Πατερ αγαθε εµακρυνθην απο σου
144v τ± παρασκευ± τäν ψυχäν
144v 4πλ Θρηνω και οδυροµαι οταν εννοησω
145 2πλ Αρχη µοι και υποστασις το πλαστουργον
145 2α Ως ανθος µαραινεται
145v 2πλ Αλγος τω αδαµ εχρηµατισεν
145v τ± κυριακ± τ−ς ˜πóκρεω
145v 4πλ Οταν τιθωνται θρονοι και ανοιγωνται βιβλοι
146v 4πλ Οιµοι µελαινα ψυχη εως ποτε
147 2πλ Εννοω την ηµεραν εκεινην
147v 2πλ νενανω Ω ποια ωρα τοτε και ηµερα
148v 4πλ ∆ανιηλ ο προφητης ανηρ επιθυµιων
148v 1α Προκαθαρωµεν εαυτους αδελφοι
149 τ± παρασκευ± ©σπXρας τ−ς τυριν−ς, τäν Òσ\ων πατXρων τäν ¦ν
˜σκZσει λαµψVντων
149 2πλ νενανω Το κατ’ εικονα τηρησαντες αλωβητον νουν
150 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
150 2πλ νενανω Οσιοι πατερες εις πασαν την γην εξηλθεν
150v τ± κυριακ± τ−ς τυροφVγου ³τοι εœς τ¬ν ©ξωρ\αν τοØ πρωτοπλVστου
$ΑδVµ
150v 2πλ Εκαθισεν αδαµ απεναντι του παραδεισου
151 2πλ νενανω Εξεβληθη αδαµ του παραδεισου δια της βρωσεως
152 1πλ Οιµοι ο αδαµ εν θρηνω κεκραγεν
152v 1πλ Το σταδιον των αρετων ηνεωκται
153 2πλ Αδαµ του παραδεισου διωκεται
153v 2πλ Εφθασε καιρος η των πνευµατικων
154 4α Ελαµψεν η χαρις σου κυριε
154v τ± παρασκευ± τ−ς πρfτης ©βδοµVδος τοØ γ\ου ¦νδóξου
µεγαλοµVρτυρος Θεοδfρου τοØ Τbρωνος
154v 2πλ Οργανω χρησαµενος ο δυσµενης
155 2πλ Αγιωσυνης δωρεα και πλουτος θειας
155v 4πλ Αθλητικην ανδρειαν ευσεβως
155v κυριακ¬ τ−ς Ïρθοδοξ\ας ³τοι º ˜ναστZλωσις τäν γ\ων Êερäν καÂ
σεπτäν εœκóνων
155v 2α Η χαρις επελαµψσεν της αληθειας
156v 2α Οι εξ ασεβειας εις ευσεβειαν

259
157 2πλ Μωσης τω καιρω της εγκρατειας νοµον
157v κυριακ¬ βr τäν γ\ων νηστειäν, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν
Γρηγορ\ου τοØ Παλαµâ
157v 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
158 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
158 2πλ Τοις εν σκοτει αµαρτηµατων
158v κυριακ± γr τäν γ\ων νηστειäν ³τοι º προσκbνησις τοØ τιµ\ου καÂ
ζωοποιοØ σταυροØ
158v 3α Χριστε ο θεος ηµων ο την εκουσιον σταυρωσιν
159 4α Ο συµµαχησας κυριε τω πραοτατω
159v 4πλ Την υψηλοφρονα γνωµην των κακιστων
160 2α ∆ευτε πιστοι το ζωοποιον ξυλον
160v 4πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως και κυριος
161v 4πλ Σηµερον ο απροσιτος τη ουσια
162 4πλ Σηµερον το προφητικον πεπληρωται
162v κυριακ¬ δr τäν γ\ων νηστειäν ³τοι τοØ Òσ\ου κα θεωφóρου πατρÎς
ºµäν $ΙωVννου τοØ κλ\µακος
162v 1πλ Οσιε πατερ της φωνης του ευαγγελιου
163 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις ανθρωπον
163v 1α ∆ευτε εργασωµεθα εν τω µυστικω αµπελωνι
163v τè σαββVτå τ−ς ˜καθ\στου τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν
Θεοτóκου κα ˜ειπαρθXνου Μαρ\ας
163v 2α Το απ’ αιωνος µυστηριον ανακαλυπτεται
164 4πλ Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν, Το προσταχθεν µυστικως λαβων
164v 4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
165v 4α Γλωσσαν ην ουκ εγνω ηκουσεν
165v κυριακ¬ εr τäν γ\ων νηστειäν τ−ς Òσ\ας µητρÎς ºµäν Μαρ\ας τ−ς
Αœγυπτ\ας
165v 4α Εθαυµατουργησε χριστε του σταυρου η δυναµις
166 2α Τα της ψυχης θηρευµατα και τα παθη
166v 1α Ουκ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις
167 τ± παρασκευ± ©σπXρας τοØ γ\ου κα τετραηµXρου ΛαζVρου
167 4πλ Επιστας τω µνηµατι λαζαρου
167v 4πλ Την ψυχωφελη πληρωσαντες
168 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται σηµερον
168 κοινωνικÎν πο\ηµα τοØ αÛτοØ κùρ ΧρυσVφου, 1α Εκ στοµατος νηπιων
168 µετ τ¬ν §γερσιν τοØ ΛαζVρου, τ± κυριακ± τäν βα<ωφóρων
168 2πλ Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
168v 2πλ Ο εχων θρονον ουρανον
168v 2πλ ∆ευτε και ηµεις σηµερον πας ο νεος ισραηλ

260
168v 2πλ Την σεπτην αναστασιν την σην
169 2πλ Προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ιησους
169v 2πλ νενανω Σηµερον η χαρις του αγιου πνευµατος ηµας
169v 4πλ Χαιρε και ευφραινου πολις σιων
170 4πλ Ηλθεν ο σωτηρ σηµερον επι την πολιν
170 4πλ Ο τοις χερουβιµ εποχουµενος
170v œδοù κα αÊ καταβασ\αι 4α
4α Öδ¬ αr Ωφθησαν αι πηγαι της αβυσσου
4α Öδ¬ γr Ναουσαν ακροτοµον προσταγµατι
4α Öδ¬ δr Χριστος ο ερχοµενος εµφανως
4α Öδ¬ εr Της σιων επ’ορους αναβηθι
4α Öδ¬ ùr Εβοησαν εν ευφροσυνη δικαιων
4α Öδ¬ ζr Ο διασωσας εν πυρι
4α Öδ¬ ηr Ευφρανθητι ιερουσαληµ πανηγυρισατε
4α Öδ¬ θr Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν
172 4α Ο πλειστος οχλος κυριε
172v 4α Μελλοντος σου εισιεναι εις την αγιαν πολιν
172v 4α Εξελθετε εθνη εξελθετε και λαοι
173 4α Την κοινην αναστασιν προ του εκουσιου
173v œδοù κα τÎ κοινωνικÎν πο\ηµα τοØ αÛτοØ κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου
κα πρωτοψVλτου τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας, 4α Ευλογηµενος ο
ερχοµενος
174 τ± γ\ä κα µεγVλü βr, εœς τÎν Ðρθρον µετ τÎν ©ξVψαλµον, τÎ παρÎν
¦κ γr ˜ργäς κα µετ µXλους 4πλ Αλληλουια
174v 4πλ Ιδου ο νυµφιος ερχεται εν τω µεσω της νυκτος
175 1α Ερχοµενος ο κυριος προς το εκουσιον παθος
175v 1πλ Φθασαντες πιστοι το σωτηριον παθος
175v 1πλ Κυριε ερχοµενος προς το παθος τους ιδιους
176 4πλ ∆ευτεραν ευαν την αιγυπτιαν ευρων
176v τ± ˜γ\ä κα µεγVλü γr
176v 1α Εν ταις λαµπροτησι των αγιων σου
176v 2α Ο της ψυχης ραθυµια νυσταξας
177 4α Του κρυψαντος το ταλαντον
177v 3πλ Ιδου σοι το ταλαντον ο δεσποτης
177v τ± γ\ä κα µεγVλü τετVρτü
177v 1α Σε τον της παρθενου υιον
178 1α Το πολυτιµητον µυρον
178 1α Οτε η αµαρτωλος προσεφερεν
178v 1α Ω της ιουδα αθλιοτητος εθεωρει
179 2α Η αµαρτωλος εδραµεν προς το µυρον

261
179v 2πλ Η βεβυθισµενη τη αµαρτια
179v 4πλ Κυριε η εν πολλαις αµαρτιαις
181v τ± γ\ä κα µεγVλü εr εœς τÎν Ðρθρον µετ τÎν ©ξVψαλµον τÎ
˜λληλοbια ¦κ γr ˜ργäς κα µετ µXλους, 4πλ Αλληλουια, Οτε οι
ενδοξοι µαθηται
182 2α Συντρεχει λοιπον το συνεδριον των ιουδαιων
182 2α Ιουδας ο παρανοµος κυριε ο βαψας
182v 2α Ιουδας ο προδοτης δολιος
183 2α Ιουδας ο δουλος και δολιος ο µαθητης
183 2α Ον εκηρυξεν αµνον ησαιας
183v 4πλ Ο πρωτος σου δολιοτητος
184 1πλ Μυσταγωγων σου κυριε τους µαθητας
184v 2πλ Γεννηµα εχιδνων αληθως ο ιουδας
185 µετ τ¬ν συµπλZρωσιν τοØ εÛαγγελ\ου λXγοµεν ∆οξα τη µακροθυµια
σου κυριε, εÛθùς τ ˜ντ\φωνα
185 4πλ Αρχοντες λαων συνηχθησαν
185 4πλ Λογον παρανοµον κατεθεντο
185v 4πλ Τας αισθησεις ηµων καθαρας τω χριστω
185v 2πλ νενανω Εδραµεν λεγων ο ιουδας τοις παρανοµοις
186 2πλ νενανω Εν ελεει τον θεον θεραπευσωµεν
186 2α ∆ια λαζαρου την εγερσιν κυριε
186 2α Εν τω δειπνω σου χριστε ο θεος
186v 2α Ιωαννη ερωτησαντι κυριε ο παραδιδους σε
186v 2α Εις τριακοντα αργυρια κυριε
186v 2α Εν τω νιπτηρι σου χριστε
187 2α Γρηγορειτε και προσευχεσθε
187v 1πλ Σηµερον ο ιουδας καταλιµπανει
187v 1πλ Σηµερον ο ιουδας παραποιειται
188 1α Την φιλαδελφιαν κτησωµεθα
188v 2πλ Ο µαθητης του διδασκαλου συνεφωνει
188v 3πλ Σηµερον ελεγεν ο κτιστης ουρανου
189 3πλ Σηµερον γρηγορει ο ιουδας παραδουναι
189 3πλ Σηµερον τω σταυρω προσηλωσαν
189v 3πλ Κυριε επι το παθος το εκουσιον
190 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις
190v 4πλ Τριτον αρνησαµενος ο πετρος
190v 2α Ειπατε παρανοµοι τι ηκουσατε
191 2α Σταυρωθητω εκραζον οι των σων
191 3α Εστησαν τα τριακοντα αργυρια την τιµην
191v 3α Εδωκαν εις το βρωµα µου

262
192 2πλ Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
192 2πλ Ο µαθητης ηρνησατο ο ληστης
192v 2πλ Αντι αγαθων ων εποιησας χριστε
192v 2πλ Επι τη προδοσια ουκ ηρκεσθησαν
192v 2πλ Ουτε γη ως εσεισθη ουτε πετραι
193 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
193v 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
193v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ
194v 2πλ Το αθροισµα των ιουδαιων τω πιλατω
194v 2πλ Ον παντα φρισσει και τρεµει
195 4πλ Κυριε ο τον ληστην συνοδοιπορον
195 4πλ Μικραν φωνην αφηκεν ο ληστης
195v 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι
196 2πλ Μη ως ιουδαιοι εορτασωµεν και γαρ το πασχα
196 2πλ Ο σταυρος σου κυριε ζωη και αντιληψις
la finalul fiecărui grup de piese antifoane există catisma
corespunzătoare, doar textul literar notat cu cerneală neagră; indicaţia
tipiconală este notată cu cerneală roşie
196v 3α ∆υο και πονηρα εποιησεν ο πρωτοτοκος
197 3α Εκαστον µελος της αγιας σου σαρκος
197v 3α Σταυρωθεντος σου χριστε πασα η κτισις
198 2πλ Εξεδυσαν µε τα ιµατια µου
198 2πλ Τον νωτον µου εδωκα εις µαστιγωσιν
198v 4πλ Κυριε αναβαινοντος σου εν τω σταυρω
198v 4πλ Ηδη βαπτεται καλαµος αποφασεως
199 τ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ± εœς τς Šρας, τÎ παρÎν πο\ηµα
Σωφρον\ου πατριVρχου {ΙεροσολZµων
199 4πλ Σηµερον του ναου το καταπετασµα
199 4πλ Ως προβατον επι σφαγην ηχθης
199v 4πλ Τοις συλλαβουσι σε παρανοµοις ανεχοµενος
201 4πλ ∆ια τον φοβον των ιουδαιων
201 4πλ Προ του τιµιου σου σταυρου στρατιωτων
201v 1πλ Ελκοµενος επι σταυρου ουτως εβοας
202 4πλ Ταδε λεγει κυριος τοις ιουδαιοις
202v 4πλ Οι νοµοθεται του ισραηλ ιουδαιοι
203 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν τι συνεβουλευσατο
203v 3πλ Θαµβος ην κατειδειν τον ουρανου
203v 2α Οτε τω σταυρω προσηλωσαν παρανοµοι
204 2πλ Σηµερον κρεµαται επι ξυλου ο εν υδασι

263
204 τÎ παρÎν ψVλλεται ‚νεκεν χερουβικοØ κα κοινωνικοØ τ± γ\ä καÂ
µεγVλü εr, 2πλ Του δειπνου σου του µυστηκου
205v τ± αÛτ± γ\ä κα µεγVλü παρασκευ± ©σπXρας
205v 2πλ Σηµερον ο δεσποτης της κτισεως
206 2πλ νενανω Ω πως η παρανοµος συναγωγη
206v 2πλ Φοβερον και παραδοξον µυστηριον
207 1πλ Σε τον αναβαλλοµενον το φως ωσπερ ιµατιον
208 œδοù κα τ εÛλογητVρια, 1πλ Ευλογητος ει κυριε διδαξον µε, 1πλ Των
αγγελων ο δηµος, 1πλ Τι τα µυρα συµπαθως, 1πλ Λιαν πρωι µυροφοροι,
1α Μυροφοροι γυναικες, 1α Προσκυνουµεν πατερα
209v τè αÛτè γ\å µεγVλå σαββVτå,
209v 2α Σηµερον συνεχει ταφος τον συνεχοντα
210 2α Τι το ορωµενον θεαµα τις η παρουσα
210v 2α ∆ευτε ιδωµεν την ζωην ηµων εν ταφω
210v 2πλ Ηιτησατο ιωσηφ το σωµα του ιησου
211 4πλ Σηµερον ο αδης στενων βοα συνεφερε µοι
211v ˜ντ τοØ χερουβικοØ, 1α Σιγησατω πασα σαρξ
212 κοινωνικÎν πο\ηµα κùρ ΧρυσVφου, 1α Εξηγερθη ως ο υπνων ο κυριος
213-214 file albe

*
* *

25
Ms. 94 Mz. O. Cr.
Dimensiuni: 155 x 105 mm
File: 128
Datare: sec. XVII-XVIII
Anastasimatar - Antologhion

Legătură originală şi o hârtie foarte groasă, pe care nu se poate distinge


nici un filigran. Are trei inscripţii de proprietar notate în limba greacă. Pe
f.46v-47 se află o inscripţie desfăşurată, cu cerneală neagră, (traducere):
prezenta psaltikie aparţine arhimandritului Leontios [...]” şi este datată 1722;
fără dată este inscripţia notată cu cerneală roşie de la f.121v: „prezenta
psaltikie aparţine mie… ieromonahul Leontios Vatopedinos …”. De asemenea

264
pe f. 121v se află o inscripţie datată 1726: „este a mea preotul proegumen
Hristofor de la mănăstirea….”. Volum cu grafie foarte dificil de citit, aparent
doi-trei copişti cu grafie asemănătoare; oglinda paginii este variabilă, cu 11, 12,
13 şi 14 rânduri pe pagină; repertoriul nu urmăreşte ordinea standard, există
lipsă de file între f.26v-27, 30v-31, 69v-70. Volum alcătuit în perioada de
sfârşit al secolului al XVII-lea şi început al celui de al XVIII - lea.

1-2 file disparate, (altă hârtie, alt scris)


3 Κυριε εκεκραξα /Κατευθυνθητω - kekragarii serie completă, 8 ehuri
(fără titlu)
9-10 file disparate (alt scris)
11 1α Τας εσπερινας ηµων - repertoriul de Anastasimatar pentru cele 8
ehuri
31 κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 1α Αλληλουια, κùρ Θεοδοbλου,
3πλ Αλληλουια
31 Οι τα χερουβιµ - 9 piese cu autorii: Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη - 1a (31),
3a (32v), 1a (36), $Ανθ\µου µοναχοØ - 4a (33v), ΘεοφVνους
πατριVρχου $Αθηνäν Καρbκη -1pl (34v), $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως - 2pl
(35v), 1pl (36v) - fără autor, ΧρυσVφη τοØ νXου - 1a (37), 4a (37v)
37v 2α Αγιος ο θεος
39 τοØ ΜεγVλου Βασιλε\ου Λειτουργ\α, 2α Αγιος κυριος σαββαωθ
2α Αµιν, Σε υµνουµεν σε ευλογουµεν
39v 4πλ Την τρια ηµεραν θρονον εποιησε
40 2πλ Νυν αι δυναµεις των ουρανων
40v $ΙωVννου λαµπαδαρ\ου, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και ιδετε
41 κùρ Νικηφóρου τοØ $ΗθηκοØ, 2πλ Του δειπνου σου
42 1πλ Σιγησατω πασα σαρξ
43 1α Εξηγερθη ως ο υπνων
43v κùρ ΧρυσVφη, 3α Σωµα χριστου
44 2πλ νενανω Καθειλε δυναστας απο των θρονων, Αντελαβετο ισραηλ
45 κùρ Μανου¬λ τοØ ΧρυσVφη, 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
45v κùρ ΧρυσVφη, 4α Ποτηριον σωτηριου
46 Τη υπερµαχω στρατηγω - nu are ehul notat
47 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν κεκραγαρ\ων - se reiau kekragariile pentru
cele 8 ehuri - variantă muzicală identică cu cea de la f. 3
51v $Αρχ¬ τäν ιαr ©ωθινäν - cele 11 eotinale
60v τρισVγιον ψαλλοµXνον κυριακVς , 2πλ νενανω Αγιος ο θεος
61 εœς τς µεγVλαις δοξολογ\αις , 4πλ Αγιος ο θεος
61v 4πλ Πασα πνοη

265
62v $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ˜ναστασ\µων τροπαρ\ων, τè σαββVτå
©σπXρας, 1α Τον δεσποτην και αρχιερεα
63 1α Ροδον το αµαραντον
66v 1α Αναστασεως ηµερα
68 κùρ ΧρυσVφη, 1α Αστραπας εις υετον
69v Ανωθεν οι προφηται - nu are notat ehul
70 εœς µεγVλαις δοξολογ\αις ψVλλονται τ παρóντα, 4πλ Αγιος ο θεος
70v 4πλ Αναστα ο θεος (fără iniţială majusculă)
71 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
71v 3α Νυν προφητικη προρρησις
72 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ
72v 2πλ Ουτος ο θεος ηµων
73 4πλ Προ της γεννησεως της σης
73v 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν
74 3α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν
74v 4πλ Φωνη κυριου - la 75v se reia piesa de la 73v, fără majusculă
75v 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου
76 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι - la 77 se reia piesa de la 71
77v 3πλ Εξεπληττετο ο ηρωδης
78 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη
78v 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου
79v εœς τ για ΘεοφVνεια - piesele de la Ceasuri (4πλ Σηµερον των
υδατων, Ως ανθρωπος, Προς την φωνην, Η του προδροµου, 4α Η τριας
ο θεος, 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος, 4πλ Ταδε λεγει κυριος, 2πλ
Σηµερον η ψαλµικη, 1πλ Τι αναχαιτιζεις, 3πλ Θαµβος ην κατιδειν, 2α
Οτε προς αυτον ερχοµενον, 1πλ Την χειρα σου)
85v piesele de la ceasuri dinVinerea mare - f.91v - antifoane doar textul
literar
104v 1α Αντελαβετο ισραηλ (neterminat)
105 Καθειλε δυναστας (fără eh notat)
105v 1πλ Πασα πνοη
107 νεκρfσιµον, 2πλ νενανω Αγιος ο θεος
107v στ\χος καλοφωνικóς , 1πλ Καθειλε δυναστας
108 τρισVγιον τ−ς δοξολογ\ας , 4α Αγιος ο θεος
108v Αινειτε τον κυριον - 4 kinonice cu autorii: κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου - 1a
(108v), 3pl (109v), 4a (108v fără autor), 4pl (110 τοØ αÛτοØ)
111v τρισVγιον ψαλλóµενον τοØ τιµ\ου σταυροØ, Αγιος ο θεος
112 κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου, 1πλ Πασα πνοη
112 Οι τα χερουβιµ - 2 heruvice cu autor ΧρυσVφη τοØ νXου - 3pl (112), 4pl
(113v)

266
114v 1πλ Αναστασεως ηµερα - piesă neterminată, f.115-125 - file cu mai
multe scrisuri, foarte dificil de citit, 125v şi 127 doar texte, 126-1/2 filă
ruptă, 128-albă

*
* *

26
Ms. 27 Ar. S. Cr.
Dimensiuni: 138 x 98 mm
File: 205
Datare: sec. XVII (sfârşit)
Anastasimatar-Antologhion

Stare bună de conservare, fără scoarţe originale; aceeaşi hârtie pentru


tot volumul, cu excepţia primei fascicule de 8 file care prezintă alt scris faţă de
corpul manuscrisului; 8 rânduri de text. Are iniţiale majuscule, numeroase
frontispicii şi vignete executate în aur coloidal; este incomplet, finalul
volumului fiind pierdut. Scrisul din prima fasciculă revine între f.145-162;
volum alcătuit la sfârşitul secolului al XVII-lea.

1-8v propedie de tipul celor de Anastasimatar


$Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν σηµαδ\ων τ−ς ψαλτικ−ς τXχνης τäν τε
˜νιóντων κα κατιóντων σωµVτων τε κα πνευµVτων κα πVσης
χειρονοµ\ας κα κατ’ ˜κολουθ\ας συντεθηµXνης ¦ν αÛτ± παρ τäν
κατ καιροùς ˜ναδειχθXντων ποιητäν, παλαιäν τε κα νXων. $Aρχ¬,
µXση, τXλος
9 $Aρχ¬ σùν Θεè τοØ πρfτου Êχου τäν ˜ναστασ\µων µετ τäν
κεκραγαρ\ων
Anastasimatar complet, la finalul fiecărui eh este prevăzut heruvicul
duminical Οι τα χερουβιµ şi kinonicul duminical Αινειτε τον κυριον şi în
încheiere cele 11 eotinale
162v $Aρχ¬ σùν Θεè κα τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ ¦ν γ\οις
πατρÎς ºµäν $ΙωVννου ˜ρχιεπισκóπου Κωνσταντινουπóλεως
Χρυσοστóµου, 2α Αγιος ο θεος
163v ‚τερον τοØ Κορfνη, 2α ∆υναµις - Αγιος ο θεος

267
165 εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τοØ τιµ\ου σταυροØ, 2α Τον σταυρον σου
165v εœς τς δεσποτικς ©ορτVς, 2α ∆υναµις - Τον σταυρον σου
166v $Aρχ¬ σùν Θεè τ−ς θε\ας κα Êερâς Λειτουργ\ας τοØ Βασιλε\ου τοØ
ΜεγVλου, ˜ρκτXον κατ τÎ ˜κóλουθον
167 2α Αγιος κυριος σαββαωθ
167v 2α Την γαρ σην µητραν
169 œδοù κα º θε\α Λειτουργ\α τäν ΠροηγιασµXνων, 2πλ Κατευθυνθητω
169v τοØ νXου ΧρυσVφου, 1πλ Νυν αι δυναµεις των ουρανων
170 ‚τερον Λογγ\νου µοναχοØ, 2πλ Νυν αι δυναµεις
171v κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου, 1α Γευσασθε και ιδετε
172 ‚τερον κùρ $ΙωVννου τοØ Κλαδâ, 1α τετρVφωνος Γευσασθε και ιδετε
173 œδοù κα τ κοινωνικ τ−ς ©βδοµVδος κατ τVξιν, τ± βr Óπερ λXγεται
κα τäν ˜ρχαγγXλων, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
174v τ± γr, 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
175 τ± δr Óπερ ψVλλεται κα εœς τ¬ν ßπεραγ\αν Θεοτóκου, 4α Ποτηριον
σωτηριου
176v τ± εr Óπερ ψVλλεται τäν γ\ων ˜ποστóλων, 4πλ Εις πασαν την γην
177v τ± παρασκευ±, 3πλ Σωτηριαν ειργασω
178 τè σαββVτå, 1πλ Μακαριοι ους εξελεξω
179v $Aρχ¬ σùν Θεè γœå κα τ−ς ˜κολουθ\ας τοØ ˜καθ\στου àµνου,
4πλ Θεος κυριος και επεφανεν ηµιν, reluat în acelaşi eh la f.180
180 4πλ Το προσταχθεν µυστικως λαβων
181 κοντVκιον 4πλ Τη υπερµαχω στρατηγω
183 œδοù κα τÎ τροπVριον ψαλλóµενον τ± γ\ä κα µεγVλü δευτXρ‘,
τρ\τü κα τετVρτü, ˜ργäς κα µετ µXλους , 4πλ Αλληλουια, Ιδου ο
νυµφιος ερχεται
184v ‚τερον τροπVριον τ± γ\ä κα µεγVλü εr ˜ργäς , 4πλ Οτε οι ενδοξοι
µαθηται
185v 4πλ Του δειπνου σου του µυστικου
186v τè µεγVλå σαββVτå ˜ντ χερουβικοØ, Μπαλασ\ου ÊερXως,
1πλ Σηγησατω πασα σαρξ
188 κοινωνικÎν, 1α Εξηγερθη ως ο υπνων
189 εœς τ¬ν λαµπροφóρον $ΑνVστασιν τοØ Κυρ\ου ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
3πλ Σωµα χριστου µεταλαβετε
190v στιχZρα ψαλλοµXνα εœς τ¬ν αÛτ¬ν ºµXραν τ−ς $ΑναστVσεως ³γουν
τοØ ΠVσχα, 1πλ Αναστασεως ηµερα
193v εœς τ¬ν ©ορτ¬ν τοØ Θωµâ, 3πλ Επαινει ιερουσαληµ τον κυριον
194v εœς τ¬ν µεσοπεντηκοστZν, 1α τετρVφωνος Ο τρωγον µου την σαρκα
195v εœς τ¬ν $ΑνVληψιν, 4α Ανεβη ο θεος

268
197 εœς τ¬ν ΠεντηκοστZν, 1α Το πνευµα σου το αγιον
197v εœς τ¬ν Μεταµóρφοσιν, 1α Εν τω φωτι της δοξης
199v τρισVγιον ψαλλóµενον εœς τ¬ν προσκbνησιν τοØ σταυροØ, 4α Αγιος ο
θεος -Τον σταυρον σου
200v κοινωνικÎν εœς τ¬ν αÛτ¬ν ©ορτZν, 3πλ Εσηµειωθη εφ’ ηµας το φως
201v εœς τ¬ν ΧριστοØ γXννησιν, 4α Λυτρωσιν απεστειλε
202v εœς τäν Θεοφανε\ων, 1α Επεφανη η χαρις του θεου
203v εœς τÎν ΕÛαγγελισµóν, 1α Εξελεξατο κυριος την σιων
204v τè σαββVτå τοØ γ\ου κα δικα\ου ΛαζVρου, 3πλ Εκ στοµατος
νηπιων
205v τ± κυριακ± τäν βαjων, 4α Ευλογηµενος ο ερχοµενος - (se întrerupe
textul)

*
* *

27
Ms. 17478 BNR
Dimensiuni: 200 x 144 mm
File: 170
Datare: sec.XVII-XVIII
Stihirar

Figurează în unele lucrări de specialitate cu indicativul A. Toma; este


un volum din colecţia care a aparţinut muzicologului Grigore Panţiru. Nu are
copertă şi este un fragment de manuscris, fără început şi final; are 14 rânduri de
text pe pagină şi unele iniţiale majuscule ornamentate aurit; numerotarea
manuală, în forma actuală are ca primă filă 58 şi ultima filă 228v. Dintre cele
două filigrane ale hârtiei, unul este asemănător celui datat 1693-1696 în
volumul MCP. Cuprinsul este un fragment de Stihirar cu prima piesă prevăzută
pentru data de 10 octombrie şi ultima pentru 25 ianuarie; nu putem afirma dacă
iniţial a inclus şi secţiunile de Triod şi Penticoastar; prin cercetare comparată
am identificat modelul muzical, şi anume, Germanos Neon Patron.

269
58 τè αÛτè µην , ΕÛλαµπ\ου κα ΕÛλαµπ\ας
58 4α Τη φιλαδελφια η οµωνυµια
58v 4α Τω της τριαδος φωτι η αυταδελφος
59 τè αÛτè µην εœς τς ιr, τäν γ\ων µαρτbρων ΚVρπου κα Παπbλου
59 2πλ νενανω Ως αξιος εν θεοπταις τους ουρανους
59 τè αÛτè µην εœς τς ιβr, τäν γ\ων µαρτbρων Πρóβου, ΤαρVχου και
$Ανδρον\κου
59 4α Στρατευθεντες τω χριστω τα επι γης τερπνα κατελιπατε
60 1α Το τρισελεγχον αθροισµα οι ισαριθµοι της αγιας τριαδος
60v εœς τς ιδr, τäν γ\ων µαρτbρων Γερβασ\ου, Ναζαρ\ου, Προτασ\ου
κα Κελσ\ου
60v 4πλ Τα θυµατα τα λογικα ναζαριον γερβασιον προτασιον
60v εœς τς ιςr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος Λογγ\νου
60v 2πλ Εν τω παθει σου χριστε τον ναον θεωρησας
61 2πλ Εν τω σταυρω παρεστηκως και τα γενοµενα σκοπων
61v εœς τς ιηr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ Λουκâ
61v 2πλ Αποστολε χριστου και των θειων δογµατων
62 4α Τω της σοφιας αλιευτικω καλαµω της νοητης
62v 2πλ Πανσοφε αλιευ αγιε µαθητα
63 4πλ ∆ευτε πασα κτισις τον αληθως ιατρον πνευµατικον
63v 4πλ ∆αβιτικως συνελθοντες οι πιστοι
63v εœς τς κr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος $Αρτεµ\ου
64 2α Τον νοερον φωστηρα της πιστεως αρτεµιον τιµησωµεν
64 τè αÛτè µην εœς τς καr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν {Ιλαρ\ωνος τοØ
µεγVλου
64 2α Εκ νεοτητος σου φερων τελειοτητος φρονηµα
64v 4πλ Πνευµατος αγιου πληρης γενοµενος οσιος ιλαριων
65 2α Το ιλαρον σου πατερ και καθαρον του βιου
65 εœς τς κβr, τοØ γ\ου κα œσαποστóλου $Αβερκ\ου ¦πισκóπου
{Ιεραπóλεως τοØ θαυµατουργοØ
65 3α Αρχιερευ οσιε παµµακαριστε πατερ θαυµατουργε
65v 4πλ ∆ευτε πασα κτισις εν κυµβαλοις ψαλµικοις και εν φωναις
66 κγr, τοØ γ\ου $Ιακfβου κα πανευφZµου ˜ποστóλου κα πρfτον
ÊερVρχον
66 2πλ Αιµατι του µαρτυριου την ιερωσυνην κατεποικιλας
66v 4πλ Του αρχηποιµενος χριστου αδελφος χριµατισας
66v 1α Εν τη πυρινη αιγλη του θειου πνευµατος
67 4α Ασµατικως τον ποιµεναρχην σηµερον πιστοι
67v 4πλ Την πονηραν και απιστον κακοβουλιαν εβραιων

270
68 εœς τς κεr, τäν γ\ων µαρτbρων κα νοταρ\ων, ΜαρκιανοØ καÂ
Μαρτυρ\ου
68 1α Μαθηται και οπαδοι γεγονοτες του της οµοουσιου
68 3α Οι νοεροι της εκκλησιας φωστηρες και τριαδος
69 εœς τς κùr, τοØ γ\ου ¦νδóξου µεγαλοµVρτυρος ∆ηµητρ\ου τοØ
Μυροβλbτου
69 2πλ νενανω Σηµερον συγκαλειται ηµας του αθλοφορου
69v 1α Ευφραινου εν κυριω πολις θεσσαλονικη αγαλλου
70 1α Την των ασµατων τερπνοτητα την παρουσαν
70v 1α Τρισαριστευ αντιληπτωρ ηµων µεγαλοδοξε
71v 2α Εις τα υπερκοσµια σκηνωµατα του πνευµα σου
72 1πλ Συνδραµωµεν εν πιστει τε και ποθω βοησωµεν
72v 4πλ Ο της αληθειας αηττητος στρατιωτης
73v 2α Της γης συνταρασσοµενης τω της οργης
73v 2πλ Φοβερος ει κυριε και τις υποστησεται της δικαιας
74 2α Νινευιται τοις παραπτωµασιν της δια σεισµου
74v 4πλ Εχει µεν η θειοτατη σου ψυχη και αµωµος
75 4α Τον λογχαις κληρωσαµενον της σωτηριου
75v τè αÛτè µην εœς τς κζr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος ΝXστορος
75v 2πλ Αηττητος στρατιωτης νεστορ
76 εœς τς λr, τäν γ\ων µαρτbρων Ζηνοβ\ου κα Ζηνοβ\ας
76 2πλ Ασµατικην χορειαν κροτησωµεν σηµερον
76v µ¬ν νοXµβριος, εœς τ¬ν αr, τäν γ\ων κα θαυµατοbργων ˜ναργbρων
Κοσµâ κα ∆αµιανοØ
76v 2πλ Ατελευτητος υπαρχει των αγιων η χαρις
77 2α Η πηγη των ιαµατων ενα και µονον εθεραπενε
77 2α Ποθω θειω και ερωτι των µελλοντων
77v 2α Μεγαλων αξιωθεντες δωρεων
78 2πλ Παντοτε εχοντες χριστον ενεργουντα
78v 1α Την χαριν των ιαµατων εκ θεου
79 1α Εκ της ανωθεν προµηθειας την των ιαµατων
79v 2πλ Αγαλλεται ο χορος των αγιων εις αιωνας
79v 2α Ιατροι των ασθενουντων θησαυροι
79v 4α Πηγην ιαµατων εχοντες αγιοι αναργυροι
80v 4πλ Τις µη θαυµασει τις µη δοξασει
81 2πλ Φαιδρα και επιφωτος ανετειλε
81v εœς τς βr, τäν γ\ων µαρτbρων $Ακινδbνου, Πηγασ\ου, $Αφθον\ου,
$Ελπιδηφóρου κα $Ανεµποδ\στου
81v 2πλ Σηµερον η πενταυγης των µαρτυρων οµηγυρις ως σελας
82v 2α ∆ευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω εν τη µνηνη

271
83 2α Αιµατων τοις κρουνοις το σωµα βαψας
83 4α Η πενταφεγγης των αθλητων λαµπας
83v 1α Ακτινες ελαµψαν των µαρτυρων
83v εœς τς γr, τäν γ\ων µαρτbρων $Ακεψιµâ, $Αειθαλâ και $ΙωσZφ
83v 2α Υπερ της ευσεβειας αγιοι αυστηρως
84 2πλ Προοιµιον τυπικως της τρισσοφεγγους
84v 2α Ανδρειοφρονως τελεσας τον ασκητικον σταδιον
85 2πλ Τω του χριστου ερωτι
85 εœς τς ùr, τοØ γ\ου Παbλου τοØ νXου κα ҵολογητοØ
Κωνσταντινουπóλεως
85 1α Αρχιερατικην στολην ενδυσαµενος οσιε πατερ
85v 1α Οσιε πατερ δι’ αρετης αµφιασαµενος χριστον
86 2α Ασκησεως το πελαγος διαπλεων της εγκρατειας
86v 3πλ Eνεκυψας εις τα βαθη του πνευµατος
86v εœς τς ηr, τäν παµµεγ\στων ταξιVρχων Μιχα¬λ κα Γαβρι¬λ καÂ
πασäν τäν ¦π’ οÛραν\ου δυνVµεων
86v 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των αγγελων ταξιαρχιαι
87 2πλ Συγχαριτε ηµιν απασαι αι των παρθενων χοροστασιαι
87v 1α Των νοερων δυναµεων αρχιστρατηγοι παρεστωτες
87v 1α Ο ταξιαρχης των ανω δυναµεων µιχαηλ
88v 2α Tην αυλον ουσιαν των νοερων δυναµεων
88v 2α Τω αυλω θρονω περικυκλουντες νοεραι
89 2α Ασωµατοις χειλεσι και νοεροις στοµασι των αγγελων
89v 4α Της ηλιακης ακτινος του θειου φωτος
89v 4α Πυρινοις χειλεσιν υµνει σε τα χερουβιµ
90 4πλ Ως ταξιαρχης και προµαχος και των αγγελων
91 1πλ Οπου επισκιασει η χαρις σου αρχαγγελε
91v 2πλ Οι αγγελοι σου χριστε τω θρονω της µεγαλωσυνης
91v εœς τς ιαr, τäν γ\ων µεγαλοµαρτbρων Μηνâ, Β\κτωρος καÂ
Βικεντ\ου
91v 2πλ Παλιν ηµιν η ετησιος µνηµη των του κοσµου
92 2α ∆ευτε πιστοι τιµησωµεν αθλοφορον του χριστου
92 2α ∆ευτε φιλαθλοι την τρισαυγη των µαρτυρων
92v 1α Tον αριστεα του χριστου µηνα τον αοιδιµον
93 ιβr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ $ΕλεZµονος
93 2α Η του ελεους πηγη τοις ενεδεεσι πληµµυρει
93v εœς τς ιγr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $ΙωVννου τοØ Χρυσοστóµου
93v 2πλ νενανω Οσιε τρισµακαρ αγιωτατε πατερ
93v 1α Φωστηρ ιωαννη στοµα χρυσεµφανες
94 1α Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου

272
94v 2α Σε τον µεγαν αρχιερεα και ποιµενα
95 2α Χρυσεοις λογοις σου η εκκλησια ως κοσµον
95v 4α Ρηµασι χρυσαυγεστατοις την υπειρον
96 4α Γεγονας χρυσοστοµε θεοπνευστον οργανον
96 4α Επρεπε τη βασιλιδι των πολεων ιωαννην
96v 2πλ Σαλπιγξ χρυσοφωνος ανεδειχθης
97 4πλ Χρυσεοις επεσι και θεοφθογγοις διδαγµασι
97v 2α Σηµερον σκιρτωσιν εν πνευµατι
97v τè αÛτè µην ιδr, τοØ γ\ου ¦νδóξου κα πανευφZµου ˜ποστóλου
Φιλ\ππου
97v 2πλ Του µεγαλου φιλιππε φωτος ταις αστραπαις
98 2α Καταλιπων τα επι γης ηκολουθησας χριστω
98 2α Φιαλαι των αρωµατων εν κοσµω
98v 2α Ουρανιος ανεδειχθης κρατηρ της σοφιας
99 3α Την των ιχθυων αγραν εις ανθρωπων
99 τè αÛτè µην ιεr, τäν γ\ων ÒµολογZτων Γουρ\α, Σαµωνâ καÂ
$Αβ\βου
99 2α Η εδεσσα ευφραινεται οτι εν τη σορω
100v τè αÛτè µην ιùr, τοØ γ\ου ¦νδóξου ˜ποστóλου κα εÛαγγελιστοØ
Ματθα\ου
100v 4α Καλουντι χριστω προς µαθητειαν
101 2πλ Εκ πυθµενος κακιας εσχατης
101v 2α Ζυγον λιπων αδικιας και χρυσον
102 4πλ Κροτησωµεν εν ασµασι σηµερον πιστοι
102v ιζr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου Νεοκαισαρε\ας
102v 2πλ νενανω Εις βαθος θεωριας υπελθων πανσοφως
103 2πλ Γρηγορησις θεου εδοθη σοι σοφε
103 4πλ Τον περιβοητον εν θαυµασιν ιεραρχην
103v 4α Ιερωσυνης την ψηφον θεοθεν δεξαµενος
104 ιηr, τοØ γ\ου µVρτυρος ΠλVτωνος
104 2πλ Φοβερα και παραδοξα τα τροπαια κυριε
104v εœς τVς καr, τ Εœσóδια τ−ς ßπεραγ\ας δεσπο\νης ºµäν Θεοτóκου
104v 4πλ Μετα το τεχθηναι σε θεονυµφε δεσποινα
105 1α Αγαλλιασθω σηµερον ο ουρανος ανωθεν και αι νεφελαι
105v 4α Σηµερον ο θεοχωρητος ναος η θεοτοκος εν ναω
numerotarea trece de la f.105 la f.107, fără să fie o lipsă, f. 106 a fost
omisă
107 4α ∆ευτε παντες οι πιστοι την µονην αµωµητον εγκωµιασωµεν
107v 1πλ Επελαµψεν ηµερα χαρµοσυνος και εορτη
108 2πλ Σηµερον τα στιφη των πιστων συνελθοντα

273
109 2α Σηµερον τω ναω προσαγεται η παναµωµος παρθενος
109v εœς τ µεθεóρτια
109v 4πλ Ο δαβιδ προανεφωνει σοι αχραντε
110 κβr, τοØ γ\ου ΦιλZµονος
110 2πλ ∆ευτε συµφωνως ανυµνησωµεν τους αυτοπτας του λογου
110v 2πλ Της των παθων οχλησεως αποστολησας τον νυν
111 4α Χειρι θεου χρισθεις εις ιερεα του κορυφαιου
111v κεr, τ−ς γ\ας Αœκατερ\νης
111v 2α Χαρµονικως τη πανηγυρει της θεοσοφου
112v 2α Βιον αυλον εξησκηµενη βηµα
113 κζr, τοØ γ\ου µεγαλοµVρτυρος $Ιακfβου τοØ ΠXρσου
113 2α Καρτερων εν αθλησει µαρτυς ιακωβε
113 1πλ Εθαυµαστωθης ιακωβε εν ταις βασανοις πασαις
113v 4πλ Πιστως αθροισθεντες σηµερον φιλοθεαµονες
114v κηr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ΣτεφVνου τοØ ÒµολογητοØ
114v 2πλ Εκ βρεφους τω θεω ανετεθης ιερωτατε
115 4πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον οσιε πατερ
115v εœς τς λr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου $ΑνδρXου τοØ πρωτοκλZτου
115v 4α Την των ιχθυων αγραν καταλιπων αποστολε
116 1α Ο πρωτοκλητος µαθητης και µιµητης του παθους
116v 1α Υµνησωµεν οι πιστοι πετρου τον συγγονον ανδρεαν
116v 1α Το πυρ το νοερον το φωτιζον διανοιας
117 3α Τον συναιµονα πετρου και χριστου µαθητην
117v 4πλ Τον κηρυκα της πιστεως και υπηρετην
118v µ¬ν δεκXµβριος, εœς τς δr, τ−ς γ\ας µεγαλοµVρτυρος ΒαρβVρας καÂ
τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς $ΙωVννου τοØ ∆αµασκηνοØ
118v 2πλ Πατριδα γενος υπαρξιν καταλιπουσα
118v 1α Της γεηρας τρυφης την απολαυσιν
119 2α Ησχυνθη ο βασκανος εχθρος
119v 2α Η θεοκλητος µαρτυς βαρβαρα εν τω σταδιω
119v 2α Την πανηγυριν σηµερον της αθλοφορου
120 2πλ Αθλητικην οδευσασα οδον προγονικην
120v 1α Τω ξυλω της βρωσεως µη ηττηθεις
120v 2α Ο µονος εν αγιοις αναπαυοµενος
121 2α Των υπερ νουν αγαθων δεξαµενος
121v 2πλ νενανω Οσιε πατερ εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος
121v εœς τς ùr, τοØ γ\ου πατρÎς ºµäν ÊερVρχου κα θαυµατουργοØ
ΝικολVου [˜ρχηεπισκóπου] Μbρων τ−ς Λυκ\ας
121v 2πλ Ιεραρχων την καλλονην και των πατερων κλεος
122v 1α Ενατενισας ακλινως τω υψει

274
123 1α Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπων
123 2α Κανονα πιστεως και εικονα πραοτητος ανεδειξε σε
123v 2α Πατερ νικολαε η µυροθηκη των λειψανων σου
123v 2α Πατερ νικολαε ει και τα µυρα σιωπα αλλ’ ο κοσµος
124 4α Πατερ νικολαε του παναγιου πνευµατος µυροθηκη
124v 2πλ Κληρονοµε θεου συγκληρονοµε χριστου
125 4πλ Εις αινον εδραµες του κυριου νικολαε
125v 4πλ Των ανδραγαθηµατων σου οσιε πατερ
125v 2πλ νενανω Ευ δουλε αγαθε και πιστε ευεργετα
126 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων σκιρτησωµεν
127 1πλ Σαλπισωµεν εν σαλπιγγι ασµατων προκυψασα γαρ
128 2πλ Ανθρωπε του θεου και πιστε θεραπον λειτουργε
128v εœς τς θr, º σbλληψις τ−ς γ\ας }Αννης τ−ς µητρÎς τ−ς Θεοτóκου
κα ˜νVµνησις τäν ¦γκαιν\ων
128v 2α Το απορρητον τοις αγγελοις και ανθρωποις
129 2α Σηµερον εκ ριζης του δαβιδ βασιλικη πορφυρις
129 εœς τς ιr, τäν γ\ων µαρτbρων Μηνâ, {ΕρµογXνους κα ΕÛγρVφου
129 2πλ Οντως η γλωσσα σου καλαµος γραµµατεως
129v 2πλ Μαρτυρικη χορεια ευσεβειας
130 2πλ Παλιν ηµιν η ετησιος µνηµη των του κοσµου
130v εœς τς ιαr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν ∆ανι¬λ τοØ στυλ\του
130v 1πλ Το εµπιστευθεν σοι ταλαντον
130v τè αÛτè µην ιβr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν κα θαυµατουργοØ
Σπυρ\δωνος
130v 1α Οσιε πατερ µακαριε σπυριδων σοφε
131 2α Ιεραρχων το θειον κειµηλιον πατερ
131v 4α Οσιε πατερ ιεραρχα αοιδιµε αποστολικης
132 εœς τς ιγr, τοØ γ\ου µVρτυρος ΕÛστρατ\ου κα τäν συναντäν
132 2πλ ∆ευτε φιλοµαρτυρες τους του χριστου στρατιωτας εν υµνοις
132v 1πλ Των τυραννουντων τα θραση µη δειλιασαντες
133 1α Την πενταριθµον χορειαν των αγιων ευφηµησωµεν
133v 3α Ρητορικοις επεσιν ο χριστου στρατιωτης τους ανοµους
134 3α Τον εν τη θεια σοφια αναφανεντα
134v 4α Στεφανουσθωσαν παρ’ ηµων εγκωµιοις
135 4α Η πενταχορδος λυρα και πενταφωτος λυχνια
136 4α Υπερ την των ελληνων παιδειαν
136 εœς τς ιζr, τοØ γ\ου προφZτου ∆ανι¬λ κα τäν γ\ων τριäν πα\δων
136v 2α Πνευµατικως ηµας πιστοι συνηγαγε σηµερον
137v 2πλ Εν ψυχη συντετριµµενη και πνευµατι
138 τ± κυριακ± τäν γ\ων προπατóρων

275
138 2πλ Τους προ του νοµου πατερας απαντες
138v 3α Των προπατορων το συστηµα οι φιλεορτοι
139 3πλ ∆ευτε απαντες πιστως πανηγυρισωµεν
139v κυριακ¬ πρÎ τ−ς ΧριστοØ γεννZσεως
139v 2πλ ∆ανιηλ ανηρ επιθυµιων λιθον ανευ χειρων
140 2α Χαιρετε προφηται τιµιοι οι τον νοµον
140v 4πλ Των νοµικων διδαγµατων ο συλλογος
141 1α Βολιδες αστραπτοντες θεηγοριας
141 προεóρτια τäν ΧριστουγXννων
141 1α Προεορτασωµεν λαοι χριστου τα γενεθλια και επαραντες
141v 1α Προεορτασωµεν λαοι χριστου τα γενεθλια και επαραντες
142v 1α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
142v εœς τς κr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος $Ιγνατ\ου τοØ θεοφóρου
142v 4πλ Θεοφορε ιγνατιε τον σον ερωτα χριστον
143 2α Βηθλεεµ γη ιουδα το κατα σαρκα
143v 2α Οικος του ευφρασθα η πολις αγια
143v 2α ∆ευτε απαντες χριστου τα γενεθλια πιστως
144 1α Ω της στερρας και αδαµαντινου σου ψυχης
144v 2πλ ∆ι’ αγγελικαι προπορευονται δυναµεις
144v 1α Στηλη εµψυχος και εµπνους εικων
145 2α Βηθλεεµ ευτρεπιζου υµνησον πολις
145v 4α Χριστος ο ερχοµενος εµφανως θεος ηµων
146 4α Ησαια χορευε λογον θεου υποδεξαι
146 2πλ Σπηλαιον ευτρεπιζου η αµνας
146v 2πλ Σιων πανηγυριζε ιερουσαληµ ευφραινου πολις
147 2πλ Ανυµφευτε παρθενε ποθεν ηκεις
147v τ± κβr, τ−ς γ\ας $Αναστασ\ας τ−ς φαρµακολυτρ\ας
147v 2α Της αναστασεως ειληφας το δωρηµα αναστασια
148 4α Της ζωηφορου αναστασεως χριστου επωνυµως
148v 1πλ Προεορτιος ηµερα σηµερον της ενανθρωπησεως
148v εœς τς ιγr, τäν γ\ων δXκα µαρτbρων τäν ¦ν τ± ΚρZτü [...]
148v 2α Κρητη προεορταζει σηµερον τα γενεθλια χριστου
149 3α Προεορτιος σηµερον η των µαρτυρων επεστη
149 3α Γενναιοι µαρτυρες αληθειας υµας
149v 3α Ευτρεπιζου βηθλεεµ ηνοικται γαρ
150 1πλ Μη στυγναζε ιωσηφ καθορων µου
150v 4πλ Εν βηθλεεµ γενναται ο του παντος ποιητης
151 2α Ιδου καιρος ηγγικε της σωτηριας
151v 4πλ Υποδεξαι βηθλεεµ την του θεου µητροπολιν

276
152 $Αρχ¬ τ−ς ˜κολουθ\ας τäν ñρäν τ−ς κατ σVρκα γεννZσεως τοØ
Κυρ\ου κα ΘεοØ κα Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ, πο\ηµα
κυρ\ου Σωφρον\ου πατριVρχου {Ιεροσολbµων
152 4πλ Βηθλεεµ ετοιµαζου ευτρεπιζεσθω
152v 3α Νυν προφητικη προρρησις πληρωθηναι
153 4πλ Ταδε λεγει ιωσηφ προς την παρθενον µαρια
153v 2πλ Ουτος ο θεος ηµων ου λογισθησεται
154 4πλ Προ της γεννησεως της σης τροµω
154v 3α Ιωσηφ ειπε ηµιν πως εκ των αγιων ην παρελαβες
154v 1α ∆ευτε πιστοι επαρθωµεν ενθεως
155 4α Ακουε ουρανε και ενωτιζου η γη
155v 1πλ ∆ευτε χριστοφοροι λαοι κατιδωµεν θαυµα
156v 3πλ Εξεπληττετο ηρωδης ορων των µαγων
156v 2α Οτε ιωσηφ παρθενε λυπη ετιτρωσκετο
157v 2πλ Σηµερον γενναται εκ παρθενου
158 2πλ ∆οξα πατρι και νυν και αει, Σηµερον γενναται εκ παρθενου -se reia
textul piesei anterioare, desfăşurat pe versuri separate, fiecare vers cu
majusculă
160 τè αÛτè µην κεr, º κατ σVρκα γXννησις τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
160 2α ∆ευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω το παρον µυστηριον
160v 2α Του κυριου ιησου γεννηθεντος εκ της αγιας παρθενου
161 2α Η βασιλεια σου χριστε ο θεος βασιλεια παντων
161v 2α Τι σοι προσενεγκωµεν χριστε οτι ωφθης
162 2πλ Αυγουστου µοναρχησαντος επι της γης
162v 1α Ο ουρανος και η γη σηµερον προφητικως ευφραινεσθωσαν
163 1α Ο ουρανος και η γη σηµερον ηνωθησαν τεχθεντος
163v 1α ∆οξα εν υψιστοις θεω εν βηθλεεµ
163v 1α Το κατ’ εικονα και οµοιωσιν ρευσαντα εκ παραβασεως
164 1πλ Μαγοι περσων βασιλεις επιγνοντες
164v 2πλ Χορευουσιν αγγελοι παντες εν ουρανοις
164v 2α Μεγα και παραδοξον θαυµα τετελεσται
165 3α Του κυριου ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ της ιουδαιας
165v 3α Σηµερον τικτει η παρθενος τον ποιητην
165v 4α Ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε παντες
166v 4α Σπηλαιω παρωκησας χριστε ο θεος
167 2πλ ∆οξα εν υψιστοις θεω και επι γης
167 4α Ευφραινεσθε δικαιοι ουρανοι αγαλλιασθε
167v 4α Θεοτοκε παρθενε η τεκουσα τον σωτηρα
168 4α Ο πατηρ ευδοκησεν ο λογος

277
168 4α ∆ευτε ανυµνησωµεν την µητερα του σωτηρος
168v 2πλ Οτε καιρος της επι γης παρουσιας
169 2α Σηµερον ο χριστος εν βηθλεεµ γενναται
169v 4πλ Παραδοξον µυστηριον οικονοµειται
170 4πλ Κυριε εν βηθλεεµ παραγεγονας εν τω σπηλαιω
170 4πλ Πως εξειπω το µεγα µυστηριον ο ασαρκος
170v 4πλ Εν βηθλεεµ συνεδραµον ποιµενες τον αληθη
170v 2πλ Σηµερον η αορατος φυσις τοις βροτοις
171 εœς τς κζr, τοØ γ\ου πρωτοµVρτυρος κα ˜ρχιδιακóνου ΣτεφVνου
171 2α Τω βασιλει και δεσποτη του παντος τεχθεντι
171v 2πλ νενανω Πρωτος εν µαρτυσιν εδειχθης
172 1α Αθλοφορικον στεφανον τω πρωταθλω
172 2α Αγιωσυνην ενεδυσω στεφανε µακαριε
172v 2α Πρωτος εν διακονοις πρωτος και εν µαρτυσιν
172v 4α Στεφανε ενδοξε ουρανοπολιτα
173 2α Τον πρωτοµαρτυρα και γενναιον του χριστου
173 4α Στεφανος η καλη απαρχη των µαρτυρων
173v 1πλ Πρωτοµαρτυς αποστολε και πρωτοδιακονε
174 4πλ Χαιροις εν κυριω στεφανηφορε στεφανε
174v 1πλ Ακαταληπτον το τελουµενον εν βηθλεεµ
175 4πλ Ηρωδης ο παρανοµος θεωρων τον αστερα
175v εœς τς κθr, τäν γ\ων νηπ\ων τäν ßπÎ {Ηρfδου ˜ναιρεθXντων,
χιλιVδων Ðντων δεκατεσσVρων
175v 4πλ Του ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ
176 1α Τω αχραντω σου τοκω χριστε ο θεος
176v 2α Εις τα ωτα κυριου σαββαωθ εισεληλυθει
176v 3α Μισητη του ηρωδου παιδοκτονια δια την αυτου
177 1πλ Ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι
178 1πλ Ορωσα σε η κτισις απασα εν βηθλεεµ
179 κυριακ¬ µετ τ¬ν ΧριστουγXννων, τäν $Ιωσ¬φ τοØ µνZστορος κα τοØ
∆αβÂδ κα $Ιακõβ τäν γ\ων
179 2πλ Μνηµην επιτελουµεν δαβιδ και ιακωβου
179v 2πλ Ιερεων µνηµην και βασιλεων κρατος
179v 4πλ Αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου
180 µ¬ν œανουVριος , εœς τ¬ν αr, º Περιτﵬ τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ καÂ
Σωτ−ρος ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ κα τοØ Βασιλε\ου τοØ ΜεγVλου
180 4πλ Συγκαταβαινων ο σωτηρ τω γενει
180v 4πλ Ουκ επησχυνθη ο παναγαθος θεος
181 4πλ Σοφιας εραστης γενοµενος οσιε
181v 3α Χριστον εισοικισαµενος εν τη ψυχη σου

278
182 3α Μυρον εκκενωθεν επι σε της χαριτος
182v 3α Την ιερατικην στολην αµπεχοµενος
183 2πλ Εξεχυθη η χαρις εν χειλεσι σου οσιε πατερ
183 1α Ω θεια και ιερα της χριστου εκκλησιας
183v 1α Παντων των αγιων ανεµαζω τας αρετας
184 2α Των οντων εµµελετησας την φυσιν
184v 2πλ Ο την χαριν των θαυµατων ουρανοθεν
185 εœς τς βr, τäν Φfτων κα τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν ΣιλβXστρου
ΠVπα {Ρfµης
185 2πλ Ερχεται προς τον ιορδανην χριστος
185 1α Λαµπρα µεν η παρελθουσα εορτη
185v 2α Παλιν ιησους ο εµος καθαιρεται
186 3α Φαιδρα µεν η παρελθουσα εορτη ενδοξος
186v 3α ∆ευτε απαντες πιστοι την ιουδαιαν αφεντες διελθωµεν
187v 2πλ Φαιδροτερα ηλιου γεγονεν η παρελθουσα
188 2πλ Ετοιµαζου ιορδανη ποταµε ιδου γαρ
188v 2πλ Αγαλλιασθω η ερηµος του ιορδανου
189 4πλ Ιωαννη βαπτιστα ο εν µητρα γνωρισας
189v εœς τς γr, προεóρτια τäν Φfτων
189v 4α Ω του παραδοξου θαυµατος ο εν πνευµατι αγιω βαπτιζων
190 1πλ Εν ιορδανη ποταµω χριστος ο θεος ηµων
190 $Αρχ¬ σùν Θεè γ\å κα º ˜κολουθ\α τäν ñρäν τäν γ\ων
Θεοφανε\ων
190 Šρα αr4πλ Σηµερον των υδατων αγιαζεται η φυσις
190v 4πλ Ως ανθρωπος εν ποταµω ηλθες χριστε
190v 4πλ Προς την φωνην του βοωντος
191 Šρα γr4πλ Η του προδροµου και βαπτιστου
191v 4α Η τριας ο θεος ηµων εαυτην ηµιν σηµερον
192 1πλ Ερχοµενος µετα σαρκος προς ιορδανην
192v Šρα ùr4πλ Ταδε λεγει κυριος προς ιωαννην
193 2πλ Σηµερον η ψαλµικη προφητεια περας
193 1πλ Τι αναχαιτιζει σου τα υδατα ω ιορδανη
194v Šρα θr3πλ Θαµβος ην κατιδειν τον ουρανου και γης
194v 2α Οτε προς αυτον ερχοµενον ο προδροµος
195v 1πλ Την χειρα σου την αψαµενην την ακηρατον
196 1πλ ∆οξα πατρι και νυν και αει, Την χειρα σου - se reia textul piesei
anterioare, desfăşurat pe versuri separate, fiecare vers cu majusculă
197v εœς τς ùr, τ για ΘεοφVνεια τοØ Κυρ\ου κα ΘεοØ κα Σωτ−ρος
ºµäν $ΙησοØ ΧριστοØ
197v 2α Τον φωτισµον ηµων τον φωτισαντα παντα

279
198 2α Του λυτρωτου ηµων υπο δουλου βαπτιζοµενου
198v 2α Τα ιορδανια ρειθρα σε την πηγην εδεξατο
198v 2α Σωσαι βουλοµενος τον πλανηθεντα
199 2α Υπεκλινας καραν τω προδροµω
199 4α Ο αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον
199v 4α Σε τον εν πνευµατι και πυρι καθαιροντα
200 4α ∆ευτε µιµησωµεθα τας φρονιµους παρθενους
200v 4α Βαπτιζεται χριστος και ανεισιν εκ του υδατος
200v 4α Ετρεµεν η χειρ του βαπτιστου οτε της αχραντου
201 4πλ Κυριε πληρωσαι βουλοµενος α ωρισας
201v 4πλ Σηµερον η κτισις φωτιζεται
202v 2α Εν ιορδανη ποταµω ιδων σε ο ιωαννης
203 2α Ειδωσαν σε υδατα ο θεος
203 2α Σηµερον ουρανου και γης ποιητης παραγινεται
203v 2πλ Τον εκ παρθενου ηλιον βλεπων ο εκ στειρας
204 2πλ Θεος λογος επεφανη εν σαρκι
204 1α Φως εκ φωτος ελαµψεν τω κοσµω χριστος
204v 1α Πως σε χριστε δουλοι τον δεσποτην αξιως
204v 1α Συ εν ιορδανη βαπτισθεις ο σωτηρ ηµων
204v 1α Το αληθινον φως επεφανη και πασι τον φωτισµον
205 1α Ο περιβαλλων τον ουρανον εν νεφελαις
205v 2πλ Ναµατα ιορδανια περιεβαλλου σωτηρ
206 2α Σηµερον ο χριστος εν ιορδανη ηλθε βαπτισθηναι
206v εœς τÎν γιασµóν
206v 4πλ Φωνη κυριου επι των υδατων βοα
206v 2πλ Ανυµνηεωµεν οι πιστοι της περι ηµας
207v 4πλ Τα των αγγελων στρατευµατα εξισταντο
207v τè αÛυè µην ζr, τοØ τιµ\ου ¦νδóξου προφZτου Προδρóµου καÂ
βαπτιστοØ $ΙωVννου
207v 2πλ Ενσαρκε λυχνε προδροµε του σωτηρος
208 4α Ως του πνευµατος εραστης και της χαριτος
208v 2πλ Αγγελος εκ στειρωτικων οδυνων προηλθες
209 εœς τς θr, τοØ γ\ου µVρτυρος Πολυεbκτου
209 1α Τα των αγγελων στρατευµατα σηµερον χορευουσιν
210 εœς τς ιr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου Νbσσης
210 4α Τον της σοφιας λογον σου καταγλαισας
210v 4α Βιον ενθεον κατοθωσας θεωρια
211 1α Ο της ορθης πιστεως γενναιος
211 εœς τς ιαr, τοØ Òσ\ου πατρÎς ºµäν Θεοδοσ\ου τοØ ΚοινοβιVρχου
211 2πλ νενανω Οσιε πατερ ως πολιν ζωντος

280
211v 2α Των αρετων η κλιµαξ υπογαραµµος
212 εœς τς ιγr, τäν γ\ων µαρτbρων $Ερµbλου κα Στρατον\κου
212 4πλ Οσιοι πατερες µελετησαντες ηµερας
212v 4πλ Τον ισαγγελον βιον πολιτευσαµενοι πονοις
213 4πλ Μακαριοι οσιοι και µαρτυρες χριστου
213 εœς τς ιεr, Παbλου τοØ Θηβα\ου κα $ΙωVννου τοØ Καλυβ\του
213 2πλ Αρνησαµενος κοσµον και τα εν κοσµω
213v εœς τς ιùr, º προσκbνησις τ−ς τιµ\ας ˜λbσεως τοØ γ\ου ˜ποστóλου
ΠXτρου
213v 2πλ Σηµερον ηµιν η κρηπις της εκκλησιας πετρος
214v 2πλ Παλιν ηµιν ο θερµος προστατης συνεγειρεται
215 4α Αξιως ειληφας εκ θεου τα χαρισµατα
215 εœς τς ιζr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν $Αντων\ου τοØ
ΜεγVλου
215 2πλ Το κατ’ εικονα τηρησας αλωβητον νουν ηγεµονα
216 2α Ασκητικον γυµνασιον συγκροτησας
216v 2α Τον επι γης αγγελον και εν ουρανοις
217 2α Οσιε πατερ εκ βρεφους την αρετην
217v 3α Οσιε αντωνιε της στερροτατης ασκησεως
218 1πλ Οσιε πατερ την φωνην του ευαγγελιου του κυριου
218v 4πλ Των µοναστων τα πληθη τον καθηγητην
219 4πλ Ουρανοδροµω επιβας οχηµατι θεσπεσιε των αρετων
219v εœς τς ιηr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν $Αθανασ\ου
219v 2πλ Χριστου τον ιεραρχην υµνησωµεν απαντες
220 3α Παλιν ηµιν ο χρυσορροας νειλος και της αθανασιας
220v 3α Το µεγα κλεος των ιερεων αθανασιον τον αηττητον
221v 3α Η µεγαλη της εκκλησιας σαλπιγξ ο πολυαθλος
221v εœς τς ιθr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου Μακαρ\ου τοØ Αœγυπτ\ου
221v 4πλ Ευφραινου αιγυπτος ανθησασα τοιουτον
222 εœς τς κr, τοØ Òσ\ου κα θεοφóρου πατρÎς ºµäν ΕÛθυµ\ου τοØ
ΜεγVλου
222 2α Αφιερωθεις τω θεω εκ κοιλιας µητρικης
222v 2α Ευθυµειτε ελεγε τοις γεννητορσιν
222v 2α Ωχυρωµενος τον νουν γνωσει θεια πατερ
223 2α Των εν τω βιω πραγµατων κατεφρονησας
223v 4α Ελαµψαν τα καλα εργα σου ως ηλιος
223v 1πλ Οσιε πατερ ουκ εδωκας υπνον σοις
224 τè αÛτè µην καr, τοØ Òσ\ου πατρóς ºµäν Μαξ\µου
224 2πλ Φιλοσοφια κοσµησας τον βιον σου

281
224v εœς τς κβr, τοØ γ\ου ˜ποστóλου ΤιµοθXου κα $Αναστασ\ου τοØ
ΠXρσου
224v 4πλ Τω θεω προωρισµενος και τω σοφω παυλω
225 1α Τον φωστηρα των πιστων και αποστολον
225v 2α Εµεγαλυνας χριστε ως εν τη ιουδαια
226 1πλ Οσιε πατερ νικητης µηδων και χαλδαιων
226 τè αÛτè µην κγr, τοØ γ\ου ÊεροµVρτυρος ΚλZµεντος κα τοØ γ\ου
µVρτυρος $ΑγαθαγγXλου
226 4πλ Την των χρονων τετραχως περιοδον
226v 1α Τον θαυµαστον εν ιερευσι µαρτυρα κληµεντα
227 εœς τς κεr, τοØ ¦ν γ\οις πατρÎς ºµäν Γρηγορ\ου
Κωνσταντινουπóλεως τοØ Θεολóγου
227 4πλ Η γρηγορος γλωσσα σου προς διδασκαλιαν
227v 4α Ενθεοις πραξεσι το σωµα συν τη ψυχη
228 4α Λογω θεου ανοιξας το στοµα σου
228 4α Τη πυρινη γλωττη σου θεορρηµον γριγοριε
228v 2πλ Ιεραρχων τον αρχηγον πατερες ων το γενος - piesă fără final, fiind
ultima filă

*
* *

28
Ms. 397 BCU
Dimensiuni: 162 x 112 mm
File: 67
Datare: sec. XVII
Theotokar

Unicul manuscris cu notaţie muzicală de tradiţie bizantină din acest


fond, în stare relativ bună de conservare; cu numerotare manuală, există şi o
cifră de coală dar nu corespunde cu numerotarea filelor. Corespondenţa este
următoarea: f.8v-5, 14v-6, 22v-7, 28v-8, 37v-10, 45v-11, 52v-12, 60v-13, 64v-
14. Hârtia este aceeaşi pentru tot volumul cu un filigran neidentificat în

282
catalogul MCP; lipseşte atât partea de început, cât şi cea de la finalul
volumului. Prin cercetare comparată am stabilit identitatea conţinutului cu o
secţiune din Ms.I-20 BCU Iaşi. Scrisul dispus în 12 rânduri, este neglijent,
dificil de citit, fără iniţiale majuscule pe 45 de pagini. Volum alcătuit în prima
jumătate a secolului al XVII-lea.

1 după o continuare de text se notează τοØ αÛτοØ, ˜πÎ χοροØ 2α Ηκουσαν


οι ποιµενες
6v τοØ αÛτοØ, 1πλ Θεοδροµον αστερα
9v 4α Ιδου παιδες χαλδαιων
13v nu este notat ehul Κηρυκες θεοφοροι
16v 2πλ νενανω Λαµψας εν τη αιγυπτω
24v Μελλοντος συµεωνος
27 Νεαν εδειξε κτισιν
31v Ολος ην εν τοις κατω
37 Πασα φυσις αγγελων - 4 icoase fără iniţială majusculă şi eh notat
38v τοØ αÛτοØ, ˜πÎ χοροØ 2πλ νενανω Ρητορας πολυφθογγους
44 τοØ αÛτοØ, ˜πÎ χοροØ 4πλ Σωσαι θελων τον κοσµον
47 τοØ αÛτοØ 4α Τειχος ει των παρθενων
54v τοØ αÛτοØ νενανω Υµνος απας ητταται
57 τοØ αÛτοØ 4α Φωτοδοχον λαµπαδα
61 Χαριν δουναι θελησας - fără iniţială şi eh notat, 67v finalul volumului,
incomplet

*
* *

283
29
Μs. 26 MNAR
Dimensiuni: 139 x 99 mm
File: 168
Datare: sec. XVII-XVIII
Anastasimatar - Antologhion

Prezentarea codicologică a acestui manuscris se află în lucrarea autoarei


Liana Tugearu Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de artă
medievală românească, vol. I, Manuscrise bizantine şi greceşti medievale
tîrzii, Bucureşti 1996; în lucrarea citată numărul de file (248) este eronat, cel
corect este 168. Manuscrisul are începutul pierdut, din repertoriul de
Anastasimatar există doar ultimele trei piese de la ehul 1 a; după finalul
secţiunii de Anastasimatar se continuă astfel:

88 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å τäν ‚νδεκα ©ωθινäν ποιηθXντων παρ $ΙωVννου
τοØ ΓλυκXως - cele 11 eotinale
101 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα º θε\α Λειτουργ\α τοØ Χρυσοστóµου
2α Αγιος ο θεος, ∆υναµις - Αγιος ο θεος
101v τÎ παρÎν ψVλλεται εœς τς δεσποτικς ©ορτVς, 2α Οσοι εις χριστον
1πλ ∆υναµις - Οσοι εις χριστον
102 τÎ παρÎν ψVλλεται τοØ σταυροØ, 2α Τον σταυρον σου
102 œδοù κα τÎ ˜λληλουιVριον, κùρ Θεοδοbλου µοναχοØ 3πλ Αλληλουια
102v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å º θε\α Λειτουργ\α τοØ ΜεγVλου Βασιλε\ου,
πο\ηµα κατ $ΙωVννου τοØ ΓλυκXως
2α Αγιος κυριος σαββαωθ
103v 2α Σε υµνουµεν, σε ευλογουµεν, 4πλ Την γαρ σην µητραν
104v œδοù κα º θε\α τäν ΠροηγιασµXνων Λειτουργ\α, 2πλ Κατευθυνθητω
ντ τοØ χερουβικοØ ψVλλεται τÎ παρÎν κατ ΚουκουζXλους καÂ
πρωτοµαjστορος, 2πλ Νυν αι δυναµεις των ουρανων
105v κοινωνικÎν πVνυ ñραîον κα εÚνοστον, πο\ηµα κατ $ΙωVννου
λαµπαδαρ\ου τοØ Κλαδâ, 1α Γευσασθε και ιδετε
106v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχoν χερουβικäν ποιηθXντων κατ
κùρ ΧρυσVφου τοØ νXου κα πρωτοψVλτου τ−ς µεγVλης ¦κκλησ\ας, Οι
τα χερουβιµ
9 heruvice duminicale, unul al altui autor: κùρ Παbλου ÊερXως - 1a
(107v)

284
120 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κατ’ Êχον κοινωνικäν κατ κùρ
ΧρυσVφου ÊερXως
Αινειτε τον κυριον - 8 kinonice duminicale cu autorii: ΧρυσVφου - 1a
(120), 3a (123), 4a (124), 1pl (125), 3pl (125v), 4pl (126), Παbλου
ÊερXως - 1a (121), $Aθανασ\ου πατριVρχου - 1a (121v)
127 $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κοινωνικäν τ−ς Óλης ©βδοµVδος κατ
ΧρυσVφου ÊερXως, 4πλ Ο ποιων τους αγγελους
128 κοινωνικÎν τ−ς γr κα τοØ Προδρóµου, 3α Εις µνηµοσυνον αιωνιον
128v κοινωνικÎν τ−ς δr κα τ−ς Θεοτóκου, 4α Ποτηριον σωτηριου
129v κοινωνικÎν τ−ς εr κα τäν γ\ων ˜ποστóλων, 4πλ Εις πασαν την γην
130v κοινωνικÎν τ−ς ùr κατ Μπαλασ\ου ÊερXως, 1α Σωτηριαν ειργασω
131 κοινωνικÎν τ−ς ζr πο\ηµα κùρ ΧρυσVφου ÊερXως, 4α Μακαριοι ους
εξελεξω
131v $Aρχ¬ σùν Θεè γ\å κα τäν κοινωνικäν τäν δεσποτικäν ©ορτäν τοØ
χρóνου Óλου
132 πο\ηµα κùρ ΧρυσVφου ÊερXως, εœς τÎν ΕÛαγγελισµóν,
1α Εξελεξατο κυριος την σιων
132v κοινωνικÎν τοØ ΛαζVρου, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφου ÊερXως
1α Εκ στοµατος νηπιων
133v κοινωνικÎν τäν βα<οφóρων, πο\ηµα κùρ ΧρυσVφου ÊερXως
4α Ευλογηµενος ο ερχοµενος
134 τ± γ\ä κα µεγVλü εr ˜ντ τοØ χερουβικοØ κα κοινωνικοØ ψVλλεται
τÎ