Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

PARTI Contract de inchiriere

Intre subsemnatii: ________________________

________________________, cetatean romn, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de LOCATOR, si

________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de CHIRIAS (sau LOCATAR),

a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii :

OBIECTUL Contractului de inchiriere

Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat n ________________

Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului nchiriat n baza actului ______________ ncheiat la data de ________________.

Bunul nchiriat este compus din _______________, conform anexei la contract.

Bunul nchiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________.

Locatorul preda chriasului bunul nchiriat la data de___________________.

Predarea-primirea bunului nchiriat se va consemna n procesul-verbal de primire care va fi ncheiat de partile contractante la data predarii.

Locatorul preda chiriasului bunul nchiriat n stare de folosinta avnd caracteristicile prevazute n anexa la contract.

Bunul nchiriat este dat n folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________.

Locatarul va putea sa subnchirieze bunul care face obiectul acestui contract, caz n care obligatiile asumate n nscris exista n continuare fata de locator.

PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere

Pretul nchirierii/chiria este de ________________ (echivalentul n lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B.N.R.).

Chiriasul va plati chiria ncepnd cu data de __________________.

Chiria va fi platita de chirias lunar, cel mai trziu pna n ultima zi a lunii pentru care se face plata.

Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile:

-- contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________. -- contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________.

n cazul n care chiriasul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de ntrziere de _________ % pe zi, calculate la suma datorata.

PERIOADA Contract de inchiriere

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani, incepand cu data autentificarii.

Eu,______________, declar ca primesc spre inchiriere de la ______________, bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract de nchiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante, ncheindu-se n acest scop un act aditional

OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere

Locatorul va preda chiriasului bunul nchiriat, precum si toate accesoriile acestuia prevazute n anexa la locul situat n _________________.

Locatorul va preda chiriasului bunul nchiriat si toate accesoriile acestuia n conditiile de calitate prevazute n anexa . Locatorul cu ocazia predarii va ncheia proces-verbal de primire-predare datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante.

Pe toata durata nchirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului nchiriat conform destinatiei. Prin reparatii capitale si necesare, partile nteleg: ________________________.

Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora.

Locatarul va nlocui partial sau total accesoriile bunului nchiriat, pe cheltuiala sa, atunci cnd nlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului.

Locatorul nu va stnjeni pe chirias n exercitare dreptului de folosinta asupra bunului nchiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia.

Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schombari ale structurii bunului nchiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului nchiriat.

Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului nchiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias n momentul ncheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului nchiriat.

Pe toata durata contractului, locatorul l va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului nchiriat precum si contra oricarei tulburari de drept.

Locatorul va plati pe ntreaga durata a contractului de nchiriere impozitele si taxele privind bunul nchiriat.

Locatorul va putea sa controleze periodic, respecziv la data de _________ a fiecarei luni, bunul nchiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost ncheiat contractul de nchiriere. Acest control se va exercita fara a stnjeni folosinta bunului de catre chirias.

Locatorul nu va putea sa nchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.

OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Contract de inchiriere

Chiriasul se obliga, ca pe toata durata nchirierii, sa pastreze n bune conditii bunul nchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Chiriasul va asigura paza bunului nchiriat.

Chiriasul va folosi bunul nchiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract.

Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit n contract.

Pe toata durata nchirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului nchiriat respectiv __________________.

Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de ntretinere si reparatii normale ale bunului nchiriat pentru al mentine n starea n care l-a primit la momentul ncheierii contractului. Prin reparatii normale, partile nteleg: _______________________

Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului nchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului nchiriat care s-ar datora cuplei sale.

Chiriasului i va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul nchiriat si starea acestuia la termenul stabilit n contract.

Chiriasul l va nstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care i tulbura folosinta.

Chiriasul nu va face modificari bunului nchiriat dect cu acordul scris al locatorului.

Chiriasul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul nchiriat mpreuna cu toate accesoriile acestuia, n aceeasi stare n care le-a primit conform anexei .

RASPUNDERI Contract de inchiriere

Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute n acest contract, partea n culpa datoreaza celeilalte parti daune.

Pentru nendeplinirea de catre locator a obligatiilor care i revin n baza prezentului contract, chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs, fie sa desfiinteze contractul, situatie n care locatorul i va plati daune n masura n care i-a prosud un prejudiciu.

Daca chiriasul nu si ndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat n contract, va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs.

Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este att de grav nct continuarea contractului nu se mai justifica.

LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi n legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Procesat la ________________________ n ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.

Locator ________________________ ,

Locatar ________________________