TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Istorie Clasa a IX-a Numele şi prenumele elevului: Data susţinerii

testului: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. PARTEA I (40 de puncte) A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice: I. “Înainte de a ajunge la Istru, (Darius) birui mai întâi pe geţi, care se cred nemuritori. Căci tracii, locuitorii din Salmydessos şi cei care ocupă ţinutul aşezat mai sus de oraşele Apollonia şi Mesembria s-au predat lui Darius fără luptă. Geţii însă, fiindcă s-au purtat nechibzuit , au fost îndată înrobiţi, măcar că ei sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. (Herodot, Istorii, IV, 93) II. “...era priceput în ale războiului şi iscusit la faptă, ştiind când să năvălească şi când să se retragă la timp, meşter a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi de a scăpa cu bine dintr-o înfrângere”. (Cassius Dio, Istoria romană) III.”Ceea ce s-a petrecut în noile provincii, unite cu imperiul la începutul secolului al II-lea, a fost...creşterea influenţei latine, limbă a unei civilizaţii superioare şi a stăpânirii”. (Gh. I.Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român) IV. “Solia lui Basarab i-a spus regelui: <Fiindcă voi, rege şi stăpân al meu, v-aţi ostenit cu strângerea oştirii, eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 mărci de argint...>.Regele, auzind aceasta, cu mintea trufaşă, a izbucnit faţă de soli cu următoarele vorbe, zicându-le :<”Să spuneţi aşa lui Bazarad, că el e păstorul oilor mele şi eu, din ascunzişurile sale de barbă îl voi scoate>”. (Cronica pictată de la Viena) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse: 1. Primele informaţii despre daco-geţi ne-au fost oferite de : a) Herodot; b) Strabon; c) Suetonius. 3 puncte 2. Unitatea statului dac s-a refăcut şi consolidat în timpul lui: a) Deceneu; b) Scorilo; c) Decebal. 3 puncte 3. Lupta de la Posada, din anul 1330, este relatată de : a) Cronica lui Ioan de Tarnave; b)Cronica pictată de la Viena; c)Diploma Cavalerilor Ioaniţi 3 puncte 4. Instituţie politică în Ţara Românească şi Moldova care exercită puterea: a) sfatul domnesc; b) adunarea ţării; c) domnia; 3 puncte B. Următoarele surse istorice se referă la Constituirea Romaniei moderne: I. Atacul de la Plevna II.Congresul de pace de la Paris III.Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Alexandru Averescu IV. Prima constituţie internă românească a avut ca model Constituţia belgiană din 1831. V. Mihail Kogălniceanu VI.”Suntem independenţi;suntem naţiune de sine stătătoare” VII. Ion Inculeţ, Congresul ostaşilor moldoveni, republică democratică Citiţi, cu atenţie, următoarele enunţuri. Utilizând informatiile din surse, încercuiţi litera A, în situaţia în care consideraţi enunţul adevărat, respectiv litera F, dacă îl consideraţi fals: 1. Sursele I, a II-a şi a III-a se referă la dubla alegere a lui Al.I.Cuza; A F 3 puncte 2. Sursa a IV-a ilustrează instaurarea dinastiei străine; A F 3 puncte 3. Sursele a V-a şi a VI-a se referă la proclamarea independenţei de stat; A F 3 puncte 4. Sursa a VII-a ilustrează unirea Transilvaniei cu România. A F 3 puncte C. Realizaţi corespondenţa cronologică a evenimentelor de pe cele trei coloane:

Ştefan cel Mare 4. În România. fapt ce a permis preluarea puterii de către eşalonul doi al partidelor comuniste.. Argumentaţi motivul pentru care Occidentul îl caracteriza pe Nicolae Ceauşescu drept “disident”. prin scris. răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1. occidentul nu mai avea nevoie de disidenţi precum Iosip Broz Tito sau Nicolae Ceauşescu.1394/1395 B a. în primul rând economică[. care au asigurat trecerea la un regim democratic. “Art.. îndemnul la război de agresiune. Pe acest fond sa înregistrat o activizare a mişcărilor reformatoare din ţările socialiste europene. următoarele surse istorice: A.].utilizând trei informaţii din sursele date.30. tipăreşte în josul cartelei avertismentul :<pierderea ei anulează dreptul de a mai ridica pâinea>.. deoarece groparul sistemului se afla chiar la Kremlin. într-un editorial citit la Radio “Europa Liberă”.”Cum să refletez eu. Prezentaţi un motiv al crizei economice a statelor comuniste.Libertatea de exprimare a gândurilor. În aceste condiţii.Scurtu. 300 grame de pâine? Cum să putem noi înţelege un stat care se pretinde responsabil. sau colegii mei.M.?” (Vlad Georgescu. Exprimati-vă opinia faţă de prăbuşirea comunismului în decembrie 1989. Mihai Viteazul A A. Mircea cel Bătrân 2.Sunt interzise prin lege defăimarea ţării şi a naţiunii. 10 puncte 2. Călugăreni d. poate cumpăra. De la începutul anilor ’80 balanţa forţelor între URSS şi SUA a înclinat în favoarea democraţiilor occidentale. în 1989. pluripartidist”. ianuarie 1987) C. a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel.”Cea mai puternică afirmare de independenţă faţă de ordinele sovietice a constituit-o refuzul lui Ceauşescu de a participa la intervenţia Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia în 1968 şi condamnarea acestei invazii. pe zi. în aproximativ 20 de rânduri. 10 puncte 3. rasială. la separatism teritorial sau la violenţă publică”. (I. dar care. la ură naţională. s-a trecut direct. despre regimul Ceauşescu) D. odinioară atât de înfloritor şi bogat.” ( Dennis Deletant.. susţinând-o cu două informaţii din sursa A. după 40 de ani de pace.. Rovine C 4X4 puncte = 16 puncte PARTEA a II-a (50 de puncte) Citiţi. realitatea acestui petic de hârtie cu care un locuitor al unui oraş (Braşov). 1991) Pornind de la sursele date. Evoluţia situaţiei din Balcani în a doua jumătate a secolului al XXlea) B.1456 D. (Constituţia României. cu atenţie.1595 B. prin imagini.1. incitarea la discriminare. printr-o amplă mişcare de masă . de clasă sau religioasă.. Belgrad c. Iancu de Hunedoara 3. Analizaţi. prin viu grai. dublată de o misterioasă reacţie violentă a teroriştilor.. chiar şi cei plecaţi de curând din ţară. la noul regim democratic.Scurtu. 18 puncte . Vaslui b. G.. respectarea drepurilor şi libertăţilor cetăţeneşti în perioada regimului comunist şi după prăbuşirea comunismului. prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. 12 puncte 4. Sistemul socialist totalitar a intrat într-o criză profundă.1475 C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful