Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INTERMEDIERE

I.PARTILE CONTRACTULUI 1. Societatea Comerciala SC ____________ SRL cu sediul social ________, str _______ nr _______, inregistrata in Registrul comertului sub nr j/ , avand contul nr. _____________la Banca _________________ si codul fiscal nr. _________________ prin reprezentantii legali _______________, in calitate de INTERMEDIAR

si

2. Societatea Comerciala SC ______________ SRL cu sediul social in ______________ str. ________________ inregistrata in Registrul comertului sub nr j/ _________________ avand contul nr. __________________ la Banca _______________ si codul fiscal nr. _______________ reprezentata prin ________________, avand functia de administrator,in calitate de BENEFICIAR au convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze: II.OBIECTUL CONTRACTULUI 1. Intermediarul se obliga sa identifice un partener pentru beneficiar si sa mijloceasca acceptarea ofertei ferme.

2.Termenul contractului este de 2 ani de la data semnarii lui Acest termen va putea fi prelungit prin act aditional. III.OBLIGATIILE PARTILOR A.Obligatiile intermediarului: - sa faca demersurile necesare pentru identificarea acceptantului ofertei; - sa-l informeze de indata pe beneficiar asupra acceptarii ofertei; - sa faciliteze stabilirea contactului intre beneficiar si acceptantul ofertei; - sa efectueze demersurile profesionale uzuale necesare pentu a determina partile sa incheie operatia comerciala avuta in vedere.

Precizari: Intermediarul nu-si asuma obligatia: a) sa redacteze proiectul contractului comercial care se va incheia intre beneficiar si acceptant.; b) sa garanteze executarea contractului comercial de catre parti;

c) sa garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului. B. Obligatiile beneficiarului: - sa predea intermediarului, la semnarea acestui contract, oferta ferma, completa si precisa, si sa declare ca este in masura sa o onoreze integral si imediat; - sa mentina oferta ferma - sa incheie cu acceptantul contratul comercial, daca oferta a fost acceptata - sa plateasca intermediarului remuneratia stabilita, daca oferta a fost acceptata de partenerul indicat de intermediar. - sa plateasca intermediarului o remuneratie de 5% din valoarea ofertei in 60 de zile de la data ofertei admisa de acceptant. Pentru neplata la termenul convenit beneficiarul va plati penalitati de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere

- Incheiat astazi, _____________, in 3 exemplare, din care unul a fost predat beneficiarului.

INTERMEDIAR SC _________________ SRL

BENEFICIAR SC ________________ SRL