Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de fidejusiune Nr.00458 a 29.3.

2012 Balti
Vrancean Anastasia ,domiciliat (a) pe adresa: Or.Falesti, Str Constantin Stamati bl. 5, ap . 7,Buletin de idntitate :nr.A22345403, eliberat la 05.06.2007 de catre of.22 , numit (a) in continuare Fidejusor si BCMoldova-Agroindbank S.A.,inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la 21 mai 2001 cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1002600003778, numit (a) in continuare Creditor, in persoana dnei (dlui) Gascu Iulian, care actioneaza in temeiul procurii nr.2001, din 24.01.2012., Goras Ina ,domiciliat (a) pe adresa : Singerei,str.Alex.Cel Bun/17, buletin de identitate:nr. A220855043,eliberat la 07.06.2007 de catre of.22 numit(a) in continuare Debitor, au incheiat prezentul Contract de Fidejusiune cu privire la urmatoarele: 1.Obiectul Contractului 1.In conformitate cu conditiile si termenii prezentului Contract, Fidejusorul isi asuma obligatia sa raspunda , solidar cu Debitorul, in fata Creditorului pentru onoarea integrala a obligatiilor aferente Contractului de Credit nr.00458 din 29.03.2012,numit in continuare Contract de Credit, incheiat intre Creditor si debitor in suma totala de 20.000 lei,in cazul daca Debitorul nu va onora aceste obligatii.

2.Obligatiile si drepturile Partilor 2.1.Fidejusorul isi asuma obligatia: (a) sa prezinte la cererea Creditorului documentele necesare Creditorului pentru efectuarea controlului asupra capacitatii de plata a Fidejusorului si detinerii de bunuri suficiente pentru a garanta obligatia; (b) in termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenelor de plata a sumei creditului,dobinzilor si altor plati aferente ,stabilte conform contractului de credit susmentionat, sa achite Creditorului suma datoriei neachitate de Debitor; in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii instiintarii scrise de la Creditor , sa achite Creditorului comisioanele , amenzile si dobinzile calculate la o rata majorata, care au aparut in rezultatul neindeplinirii cuvenite de catre Debitor a conditiilor Contractului de credit sus-mentionat; (d) in cazul neindeplinirii conditiilor indicate in subpunctul 2.1 literele (b),(c) al prezentului Contract sa plateasca Creditorului penalitati in marime de 1 % anuale de la suma neachitata in termen. Penalitatea se calculeaza incepind cu prima zi a restantei si pina in achitarea integrala a ei. 2.2.Creditorul isi asuma obligatia: (a) sa prezinte un exemplar al Contractului de credit Fidejusorului; (b) sa anunte in scris Fidejusorul despre neindeplinirea de catre Debitor a obligatiilor de rambursare a Creditului , achitare a dobinzilor si altor plati, in termen de 2 zile bancare de la data expirarii termenului de plata conform Contractului de credit susmentionat;

sa inmineze Fidejusorului actele care confirma creanta fata de Debitor sis a-I transmita drepturile care asigura aceasta creanta in termen de 5 zile lucratoare din momentul indeplinirii de catre Fidejusor a tuturor obligatiilor conform Contractului de credit sus-mentionat; 2.3.Debitorul isi asuma obligatia: (a)sa anunte Fidejusorul , nu mai tirziu de 6 zile lucratoare pina la expirarea termenului de plata, despre imposibilitatea rambursarii din resursele proprii a sumei creditului si altor parti conform Contractului de credit sus-mentionat; (b) sa informeze Fidejusorul despre restanta platii sumelor respective in termen de 2 zile lucratoare dupa expirarea termenului de plata conform contractului de credit susmentionat. 2.4.Creditorul are dreptul ,in cazul neindeplinirii de catre Fidejusor a subpunctului 2.1 literele (b), (c), (d) a prezentului Contract, sa incaseze sumele respective din orisicare cont al Fidejusorului, deschis in BC Moldova-AgroindbankS.A.,prin nota de plata a Creditorului. 2.5.Fidejusorul are dreptul,dupa onorarea integrala a obligatiilor aferente Contractului de credit sus-mentionat, sa inainteze cerinte in regres fata de Debitor.

3.Termenele de actiune si incetarea Contractului de Fidejusiune 3.1.Prezentul Contract intra in vigoare de la data semnarii lui de catre Fidejusor, Creditor si Debitor, si inceteaza o data cu stingerea obligatiei garantate; 3.2.Fidejusiunea inceteaza: -cu incetarea obligatiilor garantate; -in cazul modificarii,fara acordul Fidejusorului,a obligatiunilor garantate ,cind aceasta modificare atrage marirea raspunderii sau alte consecinte nefavorabile pentru Fidejusor; -in cazul preluarii datoriei de catre un alt debitor,daca Fidejusorul nu a acceptat sa garanteze executarea obligatiei de catre noul debitor.

4.Alte conditii 4.1.Orice aviz ,informare sau comunicat, prezentate Fidejusorului, Debitorului sau Creditorului asupra prezentului Contract, urmeaza sa fie perfectate in scris , daca Partile n-au convenit altfel in scris. 4.2.Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul in scris ala Partilor. 4.3.Prezentul Contract se reglementeaza si se interpreteaza in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

4.4.Informatia continuta in Contractul de credit sau in oricare alte documenbte aferente lui,este confidentiala. 4.5.Prezentul Contract este intocmit in 3 exemplare,toate avind aceeasi putere juridica. 4.6.Partile isi asuma obligatia sa asigure evidenta si pastrarea adecvata a prezentului Contract pina la realizarea lui integrala.

5.Adresele juridice si semnaturile Partilor Fidejusorul: Vrancean Anastasia Falesti, str.C.Stamati bl.5,ap.7 Singerei,str.Al.cel B./17 Tel:0274145898 Tel:026222025 Creditorul: BC Moldova-Agroindbank Balti,str.Independentei/29 Tel:023125847 Debitorul: Goras Ina

SEMNATURILE PARTILOR:

__________________

_________________

________________