Sunteți pe pagina 1din 3

Către CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

Creditor: ”SINEBA-PLUS” SRL


IDNO 1003600033088
MD-2068, mun.Chisinau, str.Kiev, 4/2

Debitor: ”ANDANA-PRIM” SRL


IDNO 1008600043442
MD-2015, mun.Chisinau,
str. Sarmesegitusa, 1,

CERERE INTRODUCTIVĂ
privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de ”ANDANA-PRIM” SRL

Prin prezenta, solicităm:


1. Admiterea spre examinare a cererii, cu desemnarea administratorului autorizat
Oleg Muntean, deţinătorul autorizaţiei nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de
administrator provizoriu şi aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea
insolvabilităţii nr.149/2012;
2. Intentarea procesului de insolvabilitate/falimentului simplificat faţă de
”ANDANA-PRIM” SRL, cu desemnarea administratorului provizoriu Muntean
Oleg, deţinătorul autorizaţiei nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de administrator al
insolvabilităţii/lichidator;
3. Admiterea şi validarea creanţei ”SINEBA-PLUS” SRL în sumă de 191 382,76 lei;

În fapt, Debitorul ”ANDANA-PRIM” SRL, înregistrază față de Creditorul


”SINEBA-PLUS” SRL o datorie în sumă totală 146 329,79 lei, drept obligații la plată
locațiunei conform contractului de locațiune f/n din 29.09.2015.

Locatarul/Debitorul ”ANDANA PRIM” SRL nu și-a onorat obligațiile de plată a


locațiunei începînd cu data semnării contractului de locațiune pînă în prezent,
acumulînd datorii pentru perioada 15.11.2015 – 31.12.2016 (13,5 luni) în cuantum de
146 329,79 lei, în pofida desfașurării de către Debitor a activității comerciale (cafenea-
bar Trinity) cu profit, în incinta încăperilor luate în locațiune.

Notificările verbale privind obligația Locatarului de a achita plățile datorate la


locațiune, erau asigurate doar cu promisiuni neexecutate.

La data de 26.10.2016, de către Debitor a fost recepționată Reclamația


Ctreditorului, privind achitarea pînă la data de 28.12.2016, a sumei datorate la plata
locațiunei înregistrată la data de 1.10.2016 în sumă de 123 666,67 lei, (pentru perioada
15.11.2015 – 30.10.2016).

Notificarea menționată a fost ignorată de Dvstră, ne fiind întreprinse care-va


acțiuni de onorare a obligațiunilor de plată, sau de solictare a eșalonărilor plăților
datorate, mai mult ca atît, eschivîndu-se de la apelurile telefonice ale administrației
Locatarului în adresa Administratoarei ”ANDANA PRIM” SRL Vasilevscaia Natalia,
ceea ce a demonstrează rea-credința în relația contractuală.

La data de 1.12.2016, a intervinit următoarea obligație de plată a locațiunei,


pentru luna decembrie 2016, ce urma a fi achitată în avans, care la fel nu a fost onorată
de către Debitor.
Astfel, la data de 1.12.2016 suma datoriei la plata locațiunei încăperilor pentru
perioada de 13,5 luni, a constituit 133 666,67 lei, pentru perioada 15.11.2015 –
31.12.2016, precum și compensarea plăților a serviciilor comunale în sumă de 12 726,12
lei.
Conform p. 7.1. a contractului de locațiune f/n din 29.09.2015, s-a stipulat expres
clauza penală în marime de 0,1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întîrziere.
Astfel, conform tabelului de calcul a penalității (anexat), cuantumul penalității, prin
prisma art. 268, lit a) CC, constituie 23 260,00 lei.

Conform art. 619 CC, Obligațiilor pecuniare li se aplică dobînzi pe perioada


întîrzierii. Dobînda de întîrziere reprezintă 5% peste rata dobînzii a BNM, care total
constituie 14 %, Astfel, conform tabelului de calcul a dobînzilor de întîrziere (anexat),
cuantumul dobînzilor de întîrziere, constituie 21 729,97 lei

La data de 3.12.2016, de către Debitor a fost recepționată Notificarea prealabilă a


Creditorului, în temeiul art. 19 Legii insolvabilității 149/12, prin care s-a somat despre
achitarea datoriei în termen de 5 zile.

Confirmarea datoriilor servesc facturile fiscale și actul de decontări receproce


între ”ANDANA PRIM” SRL și ”SINEBA PLUS” SRL din 31.12.2016.

Astfel, la data de 28.03.2017, datoria ”ANDANA PRIM” faţă de ”SINEBA


PLUS” SRL constituie în cuantum de 191 382,76 lei, compusă din: 146 329,79 lei
datorie de bază, 21 729,97 lei cu titlu de dobînzi de întîrziere şi 23 2360,00 lei cu titlu
de penalităţi.

Pînă în prezent datoria în cauză nu a fost stinsă.

Conform art. 10 alin. (1), (2) Legea insolvabilității nr.149/2012, intentarea unui
proces de insolvabilitate presupune existența unui temei, iar temeiul general de
intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Art. 18 alin. (1) Legea insolvabilității nr.149/2012, spune că creditorul poate


depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de
insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului
de insolvabilitate.
Astfel, interesul legitim al ”SINEBA PLUS” SRL rezidă în satisfacerea
drepturilor sale de creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și
exigibilă.
Potrivit art. 19 alin. (1) Legea insolvabilității nr.149/2012, creditorul depune
cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului.
În scopul respectării acestei prevederi, creditorul ”SINEBA PLUS” SRL a
expediat debitorului ”ANDANA PRIM” SRL o notificarea prealabilă prin care a
solicitat achitarea datoriei în termen de 5 zile din momentul recepționării prezentei,
scrisoarea a fost expediată de Creditor la sediul Debitorului, consemnat în registrul de
stat – MD-2015, mun.Chisinau, str. Sarmesegitusa, 1, plicul a fost recepționat și avizul
semnat la data de 3.12.2016.

Potrivit art. 2 Legea insolvabilității nr.149/2012, incapacitatea de plată


reprezinta situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își
executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de
plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze
plăţi.
La caz, dat fiind faptul că debitorul ”ANDANA PRIM” SRL nu a efectuat nici o
plată, nici chiar după notificarea prealabilă, rezultă că această întreprindere se află în
incapacitate de plată.
La momentul de față, creditorul nu vede o altă posibilitate de încasare a datoriei
decît prin intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul ”ANDANA PRIM”
SRL.
În vederea prevenirii modificării stării bunurilor debitorului, solicităm instanței
de insolvabilitate, aplicarea față de debitor a măsurilor de asigurare prevăzute de art.
24 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, cu numirea administratorului Oleg
Muntean, deținătorul autorizației nr. 30 din 14.01.2015, în calitate de administrator
provizoriu, administrator al insolvabilității/lichidator.
Or, potrivit art. 63 alin. (4) Legea insolvabilității nr.149/2012, la etapa intentării
procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului
provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă [...] de
creditorul care a iniţiat procedura.
În drept, fundamentăm prezenta în baza prevederilor art. 2, 10, 18, 19, 20, 21, 63
Legea insolvabilității nr.149/2012, art. 94 alin. (1) CPC.

Anexă:
- Aviz eliberat de DAF Centru;
- Copia notificării prealabile cu avizul semnat;
- Copie act de verificare din 31.12.2016;
- Copie facturi fiscale;
- Ttabelului de calcul a penalității și dobînzii de întîrziere;
- Copia autorizației administratorului autorizat Oleg Muntean;
- Copia extrasului CÎS pentru ”ANDANA PRIM” SRL;
- Copia extrasului CÎS pentru ”SINEBA PLUS” SRL;
- Dovada achitării taxei de stat;

Cu respect,
Director ”SINEBA PLUS” SRL,
Brașcov Alexandru