Sunteți pe pagina 1din 5

Renuntarea la brevet

Titularul are dreptul sa renunte la brevet integral sau partial.Daca unul din
titulari renunta la brevet, valabilitatea brevetului nu se suspenda si
brevetul ramine in posesia celorlalti
titulari Renuntarea produce efecte de la data instiintarii scrise privind intentia
de a renunta la brevet, primite de Agentie de la titular. Agentia inregistreaza
renuntarea la brevet si publica informatia despre aceasta in Buletinul Oficial
in termen de 3 luni de la data primirii avizului in scris de la titular.Titularul
are obligatia, concomitent cu depunerea notificarii scrise la Agentie, sa
comunice inventatorului intentia sa de a renunta
la brevet. In acest caz inventatorul, timp de 3 luni de la data cind titularul i-a
notificat in scris intentia sa de a renunta la brevet, are dreptul preferential de a
obtine brevetul pe numele sau.
Daca brevetul este obiectul unui contract de licenta, renuntarea la brevet este
posibila numai cu acordul licentiatului.
Incetarea valabilitatii brevetului inainte de termen Valabilitatea brevetului se
suspenda anticipat in urmatoarele cazuri:
a) cind brevetul se considera nevalabil
b) in baza cererii titularului brevetului, depuse la Agentie
c) cind taxa pentru mentinerea in vigoare a brevetului nu se plateste in
termenul stabilit.
Agentia publica in Buletinul Oficial datele privind incetarea inainte de
termen a valabilitatii brevetului.
Valabilitatea brevetului, care a incetat din cauza neplatii taxei, poate fi
restabilita in termen de 6 luni de la data publicarii hotaririi privind incetarea
inainte de termen a valabilitatii brevetului,
cu conditia platii taxei respective.
Orice persoana fizica sau juridica care, in perioada de la incetarea
valabilitatii brevetului pina la data revalidarii lui, a folosit inventia protejata
prin brevet sau a facut pregatirile necesare pentru aceasta are dreptul de a
folosi in continuare, fara autorizatia titularului, fara a mari volumul de
productie (drept de folosire posterioara). Dreptul de folosire posterioara poate
fi transmis altei personae fizice sau juridice numai impreuna cu patrimoniul,
in care a fost folosita inventia ori s-au desfasurat pregatirile pentru aceasta.
Dreptul asupra brevetului, drepturile care rezulta din inregistrarea cererii
de brevet si drepturile care rezulta din brevet pot fi transmise integral sau
partial. Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de
licenta exclusiva sau neexclusiva, precum si prin succesiune ori mostenire
legala sau testamentara. Drepturile transmise prin contract produc efect pentru

terti si conditioneaza modificarea statutului juridic al brevetului din momentul


inregistrarii contractului la Agentie.
In conformitate cu contractul de licenta, titularul brevetului (licentiarul)
acorda altei persoane fizice sau juridice (licentiatului) dreptul de folosire a
inventiei protejate prin brevet, in volumul stipulat in contract. La rindul sau,
licentiatul isi asuma obligatia sa achite licentiarului platile stipulate in contract
si sa efectueze alte actiuni prevazute de contract. In conformitate cu contractul
de licenta exclusiva, licentiarul transmite catre licentiat dreptul exclusiv de
folosire a inventiei, in limitele specificate in contract, pastrindu-si dreptul de
folosire a acelei parti a inventiei care nu a fost transmisa licentiatului. In
conformitate cu contractul de licenta neexclusiva (simpla) licentiarul,
acordind licentiatului dreptul de folosire a inventiei, isi rezerva toate
drepturile dobindite prin brevet, inclusiv dreptul de a acorda licente unor terte
persoane. Nu se admite, conform legislatiei in vigoare, includerea in
contractul de licenta a practicilor sau a conditiilor care pot genera o folosinta
abuziva a drepturilor de proprietate industriala, avind un efect prejudiciabil
asupra concurentei pe piata respectiva, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii
de catre licentiat a informatiei tehnice
licentiarului, conditii care impiedica contestarea validitatii sau impunerea
unui pachet obligatoriu de conditii ale licentierii. Datele privind modificarea
statutului juridic al brevetului se publica in Buletinul Oficial. Componenta
datelor pentru publicare se stabileste de Agentie.
Instantele judecatoresti pot autoriza folosirea unei inventii protejate (pot
acorda licenta obligatorie neexclusiva), fara permisiunea titularului brevetului,
cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) autorizarea acestei folosiri se va baza pe examinarea tuturor
circumstantelor proprii acesteia;
b) o atare folosire va fi permisa numai in cazul cind, inaintea acestei
folosiri, presupusul beneficiar s-a straduit sa obtina autorizarea de la
titularul brevetului in conditii si in modalitati comerciale rezonabile, dar, cu
toate eforturile sale, nu a reusit sa faca acest lucru intr-un termen rezonabil.
Derogarea de la prevederea data se admite numai in cazul unei situatii
nationale critice sau in cazul altor circumstante de extrema urgenta ori in caz
de folosire in scopuri publice necomerciale. In aceste cazuri, titularul
brevetului este avizat in cel mai scurt timp;
c) intinderea si durata unei atare folosiri vor fi limitate la scopurile
pentru care aceasta a fost autorizata, iar in cazul tehnologiei de
semiconductori, folosirea respectiva va fi destinata numai scopurilor publice
necomerciale sau remedierii unei practici care a fost determinata, in baza unei
proceduri judiciare sau administrative, ca fiind anticoncurentiala;

d) o atare folosire va fi neexclusiva si netransmisibila, cu exceptia


partii din intreprindere sau a activelor imateriale care efectueaza aceasta
folosire;
e) orice folosire de acest gen va fi autorizata in principal pentru
aprovizionarea pietei interne;
f) autorizarea unei atare folosiri urmeaza a fi anulata, sub rezerva ca
interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate sa fie protejate intr-un
mod adecvat, daca si atunci cind circumstantele care au condus la aceasta
inceteaza sa existe si este evident ca nu vor reaparea. Instanta judecatoreasca
este abilitata sa reexamineze cauza pe baza de cerere motivata daca
circumstantele date continua sa existe;
g) titularul brevetului va primi o remunerare adecvata,
corespunzatoare fiecarui caz in parte, cu luarea in considerare a valorii
economice a autorizarii;
h) valabilitatea oricarei hotariri privind autorizarea unei atare folosiri si
orice hotarire referitoare la remunerarea prevazuta pentru o atare folosire vor
putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei revizuiri
independente efectuate de autoritatile ierarhic superioare;
Necesitatea de a corecta practicile anticoncurentiale poate fi luata in
considerare la stabilirea remunerarii acordate in astfel de cazuri. Instantele
judecatoresti trebuie sa fie abilitate sa refuze anularea autorizarii, daca si
atunci cind circumstantele care au condus la aceasta autorizare risca sa se
produca din nou;
j) in cazurile in care o atare folosire este autorizata pentru exploatarea
unui brevet de inventie (in continuare - al doilea brevet) care nu poate fi
exploatat fara a leza drepturile obtinute in baza unui alt brevet de inventie (in
continuare - primul brevet), se respecta urmatoarele conditii suplimentare:
- inventia revendicata in cel de al doilea brevet presupune un progres
tehnic important, de un interes economic substantial, in raport cu inventia
revendicata in primul brevet;
- titularul primului brevet are dreptul la o licenta reciproca in conditii
rezonabile pentru folosirea inventiei revendicate in cel de al doilea brevet;
- folosirea autorizata in privinta primului brevet este netransmisibila,
cu exceptia cazului cind acesta se transmite impreuna cu al doilea brevet.
Hotarirea instantei judecatoresti de acordare a licentei obligatorii
neexclusive se comunica de catre titularul licentei, in termen de 10 zile,
Agentiei care, in termen de 3 luni de la data comunicarii, inscrie datele
privind licenta obligatorie neexclusiva acordata, precum si informatia
referitoare la modificarile survenite in legatura cu acordarea acestei licente, in
Registrul national de brevete de inventie si le publica in Buletinul Oficial.Daca

titularul licentei obligatorii neexclusive, in termen de 1 an de la data


obtinerii acesteia, nu a intreprins nimic in ceea ce priveste pregatirea de a
aplica inventia, licenta obligatorie
neexclusiva poate fi anulata prin hotarire a instantei judecatoresti.
Valabilitatea licentei obligatorii neexclusive inceteaza in orice caz daca
titularul licentei nu a inceput aplicarea inventiei in termen de 2 ani de la data
obtinerii acesteia.
APARAREA DREPTURILOR INVENTATORILOR SI TITULARILOR
Insusirea calitatii de autor, constringerea la coautorat,divulgarea
esentei inventiei, pina la depunerea cererii, faraconsimtamintul
inventatorului constituie incalcari ale drepturiloracestuia si se pedepsesc cu
privatiune de libertate sau cu amenda in conformitate cu legislatia in vigoare.
Pentru divulgarea esentei inventiei pina la publicarea cererii, persoanele cu
functii de raspundere si salariatii Agentiei poarta raspundere disciplinara si
administrativa, in conformitate cu legislatia
in vigoare.Exploatarea de catre orice persoana fizica sau juridica a
inventiei protejate prin brevet nerespectind prezenta lege se considera
incalcare a drepturilor titularului.La cererea titularului brevetului, incalcarea
drepturilor acestuia trebuie sa inceteze, iar persoana recunoscuta vinovata
este obligata sa plateasca titularului brevetului suma suficienta pentru a
compensa paguba cauzata prin incalcarea dreptului titularului brevetului
inclusiv cistigul nerealizat, precum si sa achite cheltuielile care vor
putea cuprinde onorariile de avocat corespunzatoare. Produsele care
conditioneaza lezarea drepturilor titularului brevetului se scot, fara a fi
compensata valoarea lor, din circuitul economic intr-un mod care sa
minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii sau sint distruse.
Partea lezata poate cere ca materia prima si materialele folosite la
fabricarea sa fie scoase, fara a fi compensata valoarea lor, din circuitul
economic intr-un mod care sa minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii.
In acest caz, masurile corective solicitate trebuie sa fie comensurabile cu
gravitatea actiunii, tinindu-se cont de interesele tertilor.In cazul incalcarii
repetate a drepturilor titularului, marimea
amenzii se dubleaza.Cerintele fata de persoana care incalca drepturile
titularulu ipot fi inaintate si de catre posesorul licentei exclusive, daca
contractul de licenta nu prevede altfel.

Litigiile persoanelor fizice si juridice legate de aplicarea prezentei legi se


examineaza de catre Comisia de apel a Agentiei, de catre instanta
judecatoreasca sau arbitrajul specializat.
Comisia de apel examineaza contestatiile privind:
a) suspendarea procedurii cu privire la cerere;
b) acordarea brevetului sau respingerea cererii;
c) stabilirea prioritatii sau nerecunoasterea unei prioritati;
d) cererea de revalidare a brevetului;
e) anularea brevetului.
Comisia de apel examineaza contestatiile in termen de 3 luni de la data
depunerii acestora. Comisia de apel comunica solicitantului sau titularului
contestatiile depuse de catre terti. Comisia de apel in termen de o luna
notifica persoanelor interesate decizia luata. Persoanele care nu sint de acord
cu decizia Comisiei de apel sint in drept in termen de 3 luni de la data
primirii notificarii sa se adreseze instantei judecatoresti sau arbitrajului.
Instanta judecatoreasca sau arbitrajul in conformitate cu
atributiile lor sint in drept sa examineze litigii privind:
a) calitatea de autor al inventiei;
b) stabilirea titularului;
c) incalcarea dreptului exclusiv asupra inventiei si a altor drepturi
patrimoniale ale titularului, dobindite prin brevet;
d) incheierea si executarea contractelor de licenta pentru aplicarea inventiei;
e) dreptul de folosire anterioara si posterioara;
f) plata remuneratiei datorate inventatorului de catre patron;
g) plata compensatiilor prevazute prin prezenta lege;
h) revizuirea judiciara a oricarei decizii referitoare la revocarea sau
incetarea valabilitatii unui brevet;
i) alte litigii ce tin de protectia drepturilor dobindite prin brevet.

Cod civil 1964


CAPITOLUL AL PATRUZECI I PATRULEA: OBLIGAIILE CE SE
NASC DIN DOBNDIREA
SAU REINEREA UNOR BUNURI FR JUST TEMEI
Articolul 505. Cazurile cnd bunurile dobndite fr
just temei nu pot fi revendicate
Nu pot fi revendicate ca bunuri dobndite fr just temei:
1) bunurile predate n vederea executrii unei obligaii nainte de
termenul de executare;

2) bunurile predate n vederea executrii unei obligaii dup


expirarea termenului de prescripie n cazurile, cnd aceast executare
este admis de articolul 85 din prezentul Cod;
3) onorarul de autor sau onorarul pentru descoperire, invenie sau
propunere de raionalizare, pltit fr temei sau n virtutea unui temei
ulterior disprut, dac plata s-a fcut de organizaie n mod benevol i
cnd nu exist o eroare de calcul din partea ei i rea credin din
partea celui care a primit onorarul;
4) suma pltit de prisos pentru repararea unei daune n legtur cu
vtmarea sntii sau cu moartea victimei, dac cel ce a primit suma
n-a fost de rea credin.
TITLUL AL CINCICILEA: DREPTUL ASUPRA UNEI DESCOPERIRI
Articolul 551. Drepturile autorului unei descoperiri
Autorul unei descoperiri are dreptul s cear s i se recunoascr calitatea
de autor i prioritatea n descoperire, atestate printr-o diplom, ce se
elibereaz n cazurile i n modul, prevzute de Regulamentul cu privire
la descoperiri, invenii i propuneri de raionalizare, aprobat de Sovietul
Minitrilor al Uniunii RSS.
Autorul descoperirii are dreptul la un onorar, care i se pltete n momentul
primirii diplomei, precum i la avantajele prevzute de Regulamentul cu
privire la descoperiri, invenii i propuneri de raionalizare.
Cod penal
ARTICOLUL 1852. NCLCAREA
DREPTULUI ASUPRA OBIECTELOR DE PROPRIETATE
INDUSTRIAL
(1) Rspndirea informaiilor privind invenia, modelul de utilitate, desenul
sau modelul industrial, soiul de plant, topografia circuitului integrat fr
consimmntul autorului (creatorului) sau al succesorului su n drepturi,
pn la publicarea oficial a datelor din cererea de nregistrare, de ctre o
persoan creia aceste informaii i-au fost ncredinate sau i-au devenit
cunoscute n alt mod, precum i nsuirea frauduloas de ctre un ter a
calitii de autor al inveniei, al modelului de utilitate, al desenului sau al
modelului industrial, al soiului de plant, al topografiei circuitului integrat sau
constrngerea la coautorat
se pedepsesc cu amend de la 500 la 1000 de uniti convenionale sau cu
munc neremunerat n folosul comunitii de la 180 la 240 de ore.

(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vnzare,


vnzarea, alt mod de punere n circulaie economic sau stocarea n aceste
scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce constituie invenii sau
modele de utilitate ori include obiectul inveniei sau al modelului de utilitate
protejate, pentru care, n conformitate cu legislaia, este necesar autorizare
din partea titularului, efectuate fr aceast autorizare, precum i ndemnarea
terilor la efectuarea acestor aciuni, care au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsesc cu amend de la 500 la 1000 de uniti convenionale sau cu
munc neremunerat n folosul comunitii de la 180 la 240 de ore, cu
amend, aplicat persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate pe un
termen de la 1 la 5 ani.
1. Printre brevetele de invenie se numr diferitele feluri de brevete
industriale admise de legislaiile rilor uniunii ca brevete de import, brevete de
perfecionare, brevete i certificate adiionale etc.
2. Recunoaterea drepturilor prevzute de lege nu prejudiciaz i nu
exclude protecia acordat aceleiai persoane sau, cu consimmntul ei, unei
alte persoane prin alte dispoziii legale privind proprietatea intelectual, n
special cele referitoare la mrci, indicaii geografice, brevete de invenie,
modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate i
concurena neloial.
3. Pe teritoriul RM sunt recunoscute i protejate:
desenele sau modelele industriale nregistrate i confirmate prin
certificatul de nregistrare a desenului sau modelului industrial (denumit n
continuare certificat de nregistrare) n condiiile legii nr.161/2007;
desenele sau modelele industriale internaionale nregistrate conform
Aranjamentului de la Haga privind nregistrarea internaional a desenelor i
modelelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925 (denumit n continuare
Aranjamentul de la Haga);
desenele sau modelele industriale nenregistrate n cazul n care au
fost fcute publice n conformitate cu prezenta lege.
4. Oficiul naional n domeniul proteciei proprietii intelectuale i
unica autoritate care acord pe teritoriul RM protecie juridic desenelor i
modelelor industriale conform Legii nr.161/2007 este ntreprinderea de Stat
Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual (AGEPI) art.5, alin.(1) i
(2). AGEPI reprezint RM n Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale
(OMPI), n alte organizaii internaionale, regionale i interstatale pentru

protecia proprietii intelectuale, ntreine cu ele relaii de cooperare n


domeniu (alin.(3) din Legea nr.161/2007).
5. Prin rspndirea informaiilor privind invenia, modelul de utilitate,
desenul sau modelul industrial se nelege difuzarea, propagarea elementelor
cuprinse n semnificaia inveniei, desenului sau modelului industrial sau a unui
grup de simboluri pe care acestea le conin.
6. Prin invenie se nelege o realizare ntr-un domeniu al cunoaterii
care reprezint noutate i progres fa de stadiul cunoscut pn atunci.
7. Prin rspndirea informaiilor privind topografia circuitului integrat
se nelege aceleai aciuni de difuzare a informaiilor despre invenia autorului
legat de descoperirea unui autor cu referire la tehnica msurrilor suprafeelor
de pmnt, determinarea poziiei elementelor scoarei terestre pe diverse
suprafee, cu tehnica reprezentrii grafice sau numerice a suprafeelor etc. n
scopul elucidrii circuitului apelor i gazelor naturale.
8. Prin nsuire frauduloas de ctre un ter a calitii de autor al
inveniei, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al
soiului de plant, al topografiei circuitului integrat urmeaz s se neleag
aciunile de luare n stpnire, de dobndire pe cale ilicit i de arogare a
dreptului de proprietate material i intelectual asupra inveniei, desenului sau
modelului industrial, soiului de plant, topografiei circuitului integrant, obiecte
care, de fapt, sunt proprietate intelectual a altei persoane.
9. Prin constrngere la coautorat se nelege orice aciune de somare
(silire, forare) a unui autor al inveniei, al modelului de utilitate, al desenului
sau al modelului industrial, al soiului de plant, al topografiei circuitului
integrat pentru a declara c o alt persoan a realizat, mpreun cu el, obiectul
ce constituie, de fapt, proprietatea sa intelectual sau industrial.
10. Latura obiectiv a infraciunii stipulate n alin.(3) al art.1852 se
realizeaz prin urmtoarele modaliti: fabricare, import, export, transportare,
oferire spre vnzare, vnzare, alt mod de punere n circulaie economic sau
stocare n aceste scopuri a produsului protejat, folosirea de procedee, ceea ce
constituie invenii sau modele de utilitate ori include obiectul inveniei sau al
modelului de utilitate protejate, efectuate fr autorizarea titularului, precum i
ndemnarea terilor la efectuarea acestor aciuni, care i-au cauzat titularului
daune n proporii mari.
11. Prin fabricare, n sensul acestei infraciuni, se nelege producerea n
cantiti mari, fr voia titularului de drept, a unui produs care constituie
invenie sau model de utilitate ori include obiectul inveniei sau al modelului de
utilitate protejat.

Cod contraventional
Articolul 99. nclcarea dreptului exclusiv al titularului brevetului de invenie
sau al titularului
modelului de utilitate
Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vnzare, vnzarea,
alt mod de punere n circulaie economic, stocarea n astfel de scopuri a
produselor care ncorporeaz o invenie brevetat sau un model de utilitate
nregistrat, pentru care, n conformitate cu legislaia, este necesar autorizarea
titularului, efectuate fr aceast autorizare,
se sancioneaz cu amend de la 20 la 80 de uniti convenionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 150 la 250 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 200 la 300 de uniti
convenionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 103. nclcarea drepturilor de autor asupra inveniei, topografiei
circuitului integrat
sau desenului/modelului industrial
nsuirea calitii de autor, constrngerea la coautorat, divulgarea esenei
inveniei, topografiei circuitului integrat sau desenului/modelului industrial
pn la depunerea cererii, fr consimmntul autorului,
se sancioneaz cu amend de la 30 la 50 de uniti convenionale aplicat
persoanei fizice sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 40 la
60 de ore, cu amend de la 80 la 100 de uniti convenionale aplicat
persoanei juridice.