Sunteți pe pagina 1din 2

Judecătoria Botanica mun.

Chişinău
Adresa juridică: mun Chişinău, str. N. Zelinschi,
13. MD

Reclamant: Ceban Vlad


Domiciliu: mun.Chisinau, str. Ion Luca 2, ap 22
Telefon: 060768765
Email: ceban@gmail.com
Reprezentantul Scutelnic Marin
reclamantului Domiciliu: mun.Chișinău, str. Iazului 4
în baza mandatului Telefon: 060657898

Pârât: Cheltuitor Daniela


Domiciliu: mun.Chișinău, str. Ion Luca 2, ap 25
Telefon: 067654456
Email: cheltuitor@gmail.com

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


(privind repararea prejudiciului cauzat de un izvor de pericol sporit)

În fapt, la data de 20.04.2018, la ora 7:00 eu, Ceban Vlad împreună cu soția mea Ceban
Ana am plecat la serviciu, iar faptul că pârâta, Cheltuitor Daniela, vecina noastră cu un etaj mai
sus efectuează lucrări de reparație nu a creat nici o incomoditate.
La ora 17:30 cînd am revenit acasă de la serviciu am observat că tavanul și pereții în apartament
sunt uzi din cauza scurgerii apei în apartament.

Ulterior, pentru a afla motivul real, m-am ridicat la apartamentul pârâtei pentru explicații.
În timpul discuției, aceasta a confirmat că într-adevăr sursa scurgerii provine de la ea din
apartament și anume din motivul, că în timp ce ea efectua lucrările în cauză a tăiat o țeavă de apă
și nu a izolat-o corect pentru evitarea unor scurgeri. Apoi ea a plecat după careva materiale de
construcție și anume în acest timp, de la ora 11:30 și pînă la 16:00 s-a cauzat toată dauna.
Într-un final, pârâta a spus că va repara prejudiciul cauzat în scurt timp și la prima posibiliate.

Peste 3 zile m-am adresat la pârât cu scopul de a afla cînd aceasta va repara prejudiciul
cauzat, din motiv că umiditatea în apartament era destul de ridicată și acesta lucru influența
asupra la starea fizică și psihică. Cheltuitor Daniela, a promis că peste 5 zile va înlătura
consecințele, însă nu s-a ținut de cuvânt și în continuare timp de 3 săptămîni mă ignora și evita
discuțiile cu mine, reclamant.

Cu scopul de a afla suma reală a costului de reparație a apartamentului, am invitat un


expert mobiliar în construcții pentru a aprecia mărimea daunei produse. Astfel, în urma inspecției
efectuate de expert, costul total al reparației a fost estimat la suma de 148 000 lei.

Conform legislației, și anume Articolul 14. al Codului Civil al RM, alin (1) și (2) care
spune că: ”Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a
prejudiciului cauzat astfel.”
”Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a
suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau
deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin
încălcarea dreptului (venitul ratat).”

La fel, consider că pârâta este vinovată și acest lucru a fost confirmat însuși de ea, iar în
baza Articolului 1398, Cod Civil al RM: ”Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu
vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi
prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune” ea este obligată să răspundă pentru
prejudiciul cauzat.

Deasemenea, trebuie luat în considerație faptul că Cheltuitor Daniela se ocupă specializat


cu efectuarea lucrărilor de construcție și ea trebuie să fie mai diligentă în procesul de muncă și să
evite producerea oarecăror daune. Astfel, ea ar trebui fi trasă la răspundere și în concordanță cu
Articolul 1410. alin (1) și anume: ”Persoanele a căror activitate este legată de un izvor de
pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor,
mecanismelor, folosirea energiei electrice, a substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor
de construcţii etc.) au obligaţia să repare prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit
dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează unei forţe majore (cu excepţia cazurilor
în care dauna a survenit ca urmare a exploatării navelor aeriene) sau din intenţia
persoanei vătămate.”

Reieșind din cele menționate, consider că pârâta, Cheltuitor Daniela, a cauzat un prejudiciu
considerabil patrimoniului meu și trebuie să răspundă în concordanță cu legislația RM.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 14, alin (1) și (2), 1398, 1410, alin (1) și
(2) ale Codului Civil al Republicii Moldova.

Reieşind din circumstanţele de fapt şi de drept prezentate mai sus


SOLICIT
1. Să fie admisă cererea integral.
2. Încasarea forțată în beneficiul meu, al reclamantului Ceban Vlad, de la pârât a sumei de
148 000 lei pentru repararea prejudiciului cauzat.
3. A încasa cheltuielile de expertiză în mărime de 784 lei.
4. A încasa de la pârât cheltuielile de judecată în mărime de 8610 de lei, ceea ce constituie
4170 de lei pentru asistenţă juridică şi 4440 de lei taxa de stat.

Anexez la prezenta acţiune, pe care o depun, următoarele acte (2 exemplare) ce confirmă


pretenţiile invocate:

1. Copia buletinul de identitate al reclamatului Ceban Vlad;


2. Copia cererii de chemare în judecată;
3. Copia expertizei efectuate de agentul imobiliar;
De asemenea, anexez dovada achitării taxei de stat (ordin de încasare în valoare de 4440 de lei).

05.05.2018 Ceban Vlad